รายชื่อหนังสือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การสอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25621
2การออกแบบระบบบัญชีอุเทน เลานำทา25612
3การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี NPAEsนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25611
4ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25612
5Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
6การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25612
7การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25612
8การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25611
9Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?ภักดี รัตนมุขย์25613
10หลักสำคัญของการบัญชีปัญญา อิสระวรวาณิช25612
11คู่มือสอบ Tax auditor tutorสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25611
12เทคนิคดึงลูกค้าเข้าร้าน ดูดเงินล้านเข้าบัญชีธวัชชัย พืชผล25611
13การเขียนรายงานการสอบบัญชี (สำหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)สุชาย สิริภัทรกุลธร25612
14การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมศิลปพร ศรีจั่นเพชร25612
15การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25611
16การวางแผนและควบคุมการผลิตชุมพล ศฤงคารศิริ25601
17รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 3 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ธนพล สุขมั่นธรรม25601
18ระบบสารสนเทศทางการบัญชีวัชนีพร เศรษฐสักโก25602
19ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25602
20การบัญชีภาษีอากรสมใจ เภาด้วง25601
21การจัดการเชิงกลยุทธ์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล25602
22ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไปศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน25601
23การเงินธุรกิจพรรณุภา ธุวนิมิตรกุล25601
24งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25602
25เจาะลึกเคล็ดลับ สุดยอดกลยุทธ์ธุรกิจTracy, Brian2560 2
26การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25602
27ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2560บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด25601
28กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25602
29การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา25602
30ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25602
31วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุนธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์25601
32กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : กรอบการควบคุมภายในและภาคผนวกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25602
33เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25602
34การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25602
35กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตศิลปพร ศรีจั่นเพชร25602
36กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : บทสรุปสำหรับผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25602
37เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25602
38วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25602
39เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาทีพงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์25602
40หลักเศรษฐศาสตร์ณรงค์ ธนาวิภาส25602
41มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2558 (ฉบับรวมเล่ม) เล่ม 2สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25592
42ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2559บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด25591
43มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2558 (ฉบับรวมเล่ม) เล่ม 1สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25592
44การบัญชีขั้นกลางSpiceland, J. David25591
45การเงินธุรกิจศศิภา พจน์วาที25592
46การเป็นผู้ประกอบการสมคิด บางโม25592
47ความรู้ทั่วไปทางการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมธันยกร จันทร์สาส์น25591
48การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25591
49การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25592
50รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่มกองบรรณาธิการ25591
51การบัญชีขั้นกลาง 1บุญเสริม วิมุกตะนันทน์25592
52การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาล25591
53การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25592
54การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน : แนวทางและกรณีศึกษาสุรกิจ คำวงศ์ปีน25591
55การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงินมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมลำไพ จุ่นเจิม25592
56การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25592
57เรียนลัดการสื่อสารทางธุรกิจBoyes, Carolyn25583
58ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) : Part 1 ประเด็น "รายได้"สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25581
59ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติโสภณ พรโชคชัย25582
60การบัญชีต้นทุน 2เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25581
61คู่มือแก้ปัญหาธุรกิจ 360Borgenicht, David25582
62จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25582
63สร้างและวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพชนาภา หันจางสิทธิ์25582
64กุญแจอ่านงบการเงินเอิญ สุริยะฉาย25581
65การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจณัฐวิภา วิริยา25582
66ขโมยความคิดเจ้าของธุรกิจระดับโลกพฤกษ์ อชิตานุกุล25582
67รายงานประจำปี 2557 กรมสรรพากรกรมสรรพากร25581
68การบัญชีภาษีอากรนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25582
69ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25582
7032 Superidea ติดปีกธุรกิจเอสเอ็มอีSME Thailand25582
71คู่มือในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25582
72ธุรกิจดี เริ่มที่กลยุทธ์ลิม คัมมาร์25582
73ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2558บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด25581
74วิจัยทางการบัญชีสุมินทร เบ้าธรรม25584
75กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชีสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์25571
76หลักการบัญชี 1จันทนา สังวรโยธิน25571
77คู่มือลงทุน + ลดภาษีกับ LTF และ RMFนายอาปาเช่25572
78องค์ประกอบการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมุสลิมในประเทศไทยสงกรานต์ กลมสุข25571
79คู่มือนักบัญชี for AEC เสริมโชค ไชยเลิศ25572
80หลักการบัญชีขั้นต้น 2สุวรรณา อินคล้าย25571
81ระบบสารสนเทศทางการบัญชีศรัณย์ ชูเกียรติ25572
82การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีบนอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจหอพักเอกชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมนภา นาคแย้ม25571
83รายงานระบบการชำระเงิน 2556ธนาคารแห่งประเทศไทย25572
84รายงานนโยบายการเงิน กันยายน 2557ธนาคารแห่งประเทศไทย25571
85จัดการต้นทุนง่ายๆ ด้วยบัญชีเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25572
86เทคนิคเขียนอีเมลธุรกิจและโต้ตอบโทรศัพท์ฉบับมืออาชีพกัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์25572
87ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2557บริษัทสำนักพิมพ์การบริหารธรรมนิติ25571
88ระบบบัญชีระหว่างประเทศประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์25572
89การบัญชีการเงินดวงสมร อรพินท์25572
90การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจันทนา สาขากร25572
91เทคนิคการจัดการการเงินด้วย Excelฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช25572
92การบัญชีต้นทุนสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25572
93บัญชี-ภาษี ที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้กาญจนา เม็งจันทึก25572
94มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาประกันภัยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25572
95การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25571
96รายงานนโยบายการเงิน มีนาคม 2557ธนาคารแห่งประเทศไทย25571
97การบัญชีบริหารกชกร เฉลิมกาญจนา25572
98สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
99รายงานวิจัยเรื่องความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของมาเลเซียและสิงคโปร์กุสุมา ดำพิทักษ์25571
100รู้ทันรายงานทางการเงินและเข้าถึงรายงานของผู้สอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25572
101รายงานนโยบายการเงิน มิถุนายน 2557ธนาคารแห่งประเทศไทย25571
102การบัญชีต้นทุน 1อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25571
103การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมลำไพ จุ่นเจิม25572
104การบริหารการผลิตปรียาวดี ผลเอนก25572
105คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนสฤณี อาชวานันทกุล25573
106รายงานประจำปี 2556 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง.^สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ.25571
107กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นอำนาจ เนตยสภา25572
108การบัญชีการเงินดวงสมร อรพินท์25561
109อ่านเอาเรื่องกฎหมายภาษีอากรThe Justice Group25562
110การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25561
111สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย "ไทย-โลกมุสลิม"มนชยา อุรุยศ25561
112เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25561
113พฤติกรรมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารการเงินส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25561
114ปัจจัยที่มีผลต่อระบบบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารจังหวัดนครปฐมนภา นาคแย้ม25562
115การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งลำไพ จุ่นเจิม25562
116การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25561
117คู่มือมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์255610
118เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้นอุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ25561
119รายงานประจำปี 2555 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25561
120หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
121การปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนสุณีพร สุวรรณมณีพงศ์25563
122ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2556กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25561
123รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินเยาวรักษ์ สุขวิบูลย์25562
124การบัญชีขั้นต้นจันทนา สาขากร25561
125รายงานระบบการชำระเงิน 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25562
126การเงินธุรกิจปิยสุดา บัณฑุรัตน์25561
127ศัพท์บัญชีฝ่ายตำรากู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์25562
128การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25561
129อ่านงบการเงินง่ายสุดๆเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25562
130รายงานนโยบายการเงิน มกราคม 2556ธนาคารแห่งประเทศไทย25561
131100 เรื่อง 1000 ประเด็น เล่ม 4 ภาษีมูลค่าเพิ่มกัมปนาท บุญรอด25561
132ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2555กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25551
133รายงานระบบการชำระเงิน 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
134การตรวจสอบภายในสมัยใหม่อุษณา ภัทรมนตรี25551
135ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีของสำนักงานรับจัดทำบัญชี กรณีศึกษาสำนักงานบัญชี จังหวัดนครปฐมอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25552
136รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ พฤษภาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
137วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25551
138นโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติธรรมรักษ์ หมื่นจักร์25551
139หลักการบัญชีพัชราณี อุตมวุฒิกำจร25551
140รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยพิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์25551
141การวางแผนและควบคุมทางการบัญชีศิลปพร ศรีจั่นเพชร25551
142การบัญชีต้นทุนสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25551
143เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิตอมิตา อริยอัชฌา25551
144เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง : เริ่มต้นง่าย แค่ใจมองเห็นจักรพงษ์ เมษพันธุ์25552
145มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากข้อกำหนดเดิมและแนวทางปฏิบัติทางบัญชีวรศักดิ์ ทุมมานนท์25551
146สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนพพร ธนะชัยขันธ์25554
147100 เรื่อง 1000 ประเด็น ภาษีสรรพากร เล่ม 3กัมปนาท บุญรอด25551
148เรื่องเล่าครูบัญชี : ตอนตั้งไข่ครูบัญชีอนุสรณ์ ขวัญมิ่งตระกูล25553
149กฎหมายธุรกิจสมคิด บางโม25552
150การหักบัญชีเช็คจากก้าวแรก...สู่ก้าวต่อไปวันทนา เฮงสกุล25552
151หลักการบัญชีขั้นต้นเสนีย์ พวงยาณี25552
152หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
153การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25551
154รายงานการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คระกรรมการฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา25551
155ธุรกิจบริการ : วิชาชีพบัญชีกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
156การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้นกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25544
157100 สุดยอดไอเดียการลดต้นทุนHawkins, Anne25542
158หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
159Inside มาตรฐานการบัญชี IAS & TAS และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS & TERS (เล่ม 1)สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25542
160การบัญชีภาคปฏิบัติ : ธุรกิจซื้อมาขายไปวชิระ บุณยเนตร25543
161การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในจันทนา สาขากร25541
162การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25542
163การวิจัยทางธุรกิจสรชัย พิศาลบุตร25542
164เกากลยุทธ์ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง25542
165การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์25541
166คู่มือบัญชี NPAEs : คู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25542
167การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจประยุกต์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์25542
168ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2554กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25541
169ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA : ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1-2จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล25541
170การบัญชีทรัพย์สิน (การบัญชีชั้นกลาง 1)อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา25542
171ทวนกระแสธุรกิจ คิดต่าง ไม่มีทางตันToriuchi, Hirokazu25542
172ต้นทุนเพื่อการบริหารสำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืนสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์25542
173ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 1ศศิวิมล มีอำพล25542
174พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชีนภาพร เลี่ยนเครือ25544
175การเงินธุรกิจกมลวรรณ พิมพ์แพทย์25542
176การบริหารการเงินธุรกิจ : แนวคิดและแนวปฏิบัติเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25542
177ธุรกิจส่วนตัว SMEs คุณทำได้วีรวุธ มาฆะศิรานนท์25542
178การบัญชีต้นทุนมนวิกา ผดุงสิทธิ์25542
179บัญชีชั้นสูง 2ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร2554 1
180คู่มือนักบัญชีมืออาชีพเสริมโชค ไชยเลิศ25543
181ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจวรพงษ์ คุณเดชอมร25542
182การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25542
183รายงานระบบการชำระเงิน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25532
184ปัญหาภาษีสรรพากรกองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25531
185เซ็งเป็ด ทำไมฉันจึงก็บเงินไม่ได้สักทีวันเฉลิม วัฒนาวรกิตกุล25532
186การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศวันชัย พิทักษ์กรณ์25532
187การบัญชีภาษีอากรชั้นสูงอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์25534
188รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25531
189การออกแบบระบบบัญชีดุษณีย์ ส่องเมือง25532
190การตรวจสอบวงจรการจัดทำรายงานทางการเงินวิภาวรรณ ประมูลความดี25532
191รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25531
192ทายาทไฮโซ ธุรกิจพันล้านถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์25532
193การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจสุทธิมา ชำนาญเวช25534
194การบัญชีบริหารสุปราณี ศุกระเศรณี25532
195ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25532
196การบัญชีสำหรับนักบริหาร : ความรู้พื้นฐานจินดารัตน์ ยศสมศักดิ์25531
197ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 2ศศิวิมล มีอำพล25532
198ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศฉัตรา วาสิกคุตต์25532
199การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25532
200การตรวจสอบวงจรการผลิตอุษณา ภัทรมนตรี25532
201รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25531
202แนวทางการตรวจสอบภายในฉบับนักศึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย25534
203การบัญชีต้นทุนดวงมณี โกมารทัต25532
204การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชีบริษัทออโต้ไฟล์ท จำกัด25533
205หลักการบัญชีขั้นต้นเสนีย์ พวงยาณี25532
206การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : ทฤษฎีและการประยุกต์วริพัสย์ เจียมปัญญารัช25532
207101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money makeoverรัชชพล เหล่าวานิช25531
208บัญชีอย่างง่ายเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25532
209เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25534
210โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีและการเงินในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2553 เรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25531
211ต้นทุน 2เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25531
212Born to be นักบัญชีกรกมล ลาภดำรงกิจ25532
213การตรวจสอบวงจรค่าใช้จ่ายอุษณา ภัทรมนตรี25532
214ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนัทธมน อะมะตะ25532
215รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25531
216การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบด้านการสื่อสารข้อมูลนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา25532
217สารนิพนธ์เรื่องการวัดผลการดำเนินงานตามแนวคิด The Balanced Scorecard : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งลำไพ จุ่นเจิม25531
218รอดเพราะรู้ทันกลการเงิน รวยเพราะชนะเกมบัญชีธวัชชัย พืชผล25532
219ภาษีอากรธุรกิจสมคิด บางโม25532
220การบัญชีชั้นกลาง 2นุชจรี พิเชฐกุล25531
221คู่มือลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งและโลจิสติกส์คำนาย อภิปรัชญาสกุล25533
222ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2553กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25531
223ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2553กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25535
224มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ รุ่นที่ 12 (หลักสูตรย่อย 301)สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25531
225เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยอุษณา ภัทรมนตรี25532
226รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25531
227การบริหารการเงินระหว่างประเทศพรชัย ชุนหจินดา25532
228สาวไส้แบรนด์ดัง มาสร้างแบรนด์โดนเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว25532
229การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบฐานข้อมูลศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย25532
230การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25523
231การวิจัยดำเนินงานสุทธิมา ชำนาญเวช25522
232การบัญชีบริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25521
233การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจประยุกต์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์25522
234การบัญชีขั้นสูง IIธาริณี พงศ์สุพัฒน์25522
235อายุเท่าไรก็รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็นสุวภา เจริญยิ่ง25522
236รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ มกราคม 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25521
237การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25522
238รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2551ธนาคารแห่งประเทศไทย25522
239ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2552กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25523
240คุณเป็นนักบริหารได้...ง่ายนิดเดียว ด้วยคู่มือบัญชีอัจฉริยะยรรยง ธรรมธัชอารี25524
241การบัญชีบริหาร : แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอดิศร เลาหวณิช25524
242ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบสุพัตรา บุญมาก25522
243การบัญชีการเงินธารี หิรัญรัศมี25522
244การเงินธุรกิจสุพาดา สิริกุตตา25521
245บัญชีชั้นสูง 2ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร25522
246บัญชีเพื่อการจัดการรัตนา วงศ์รัศมีเดือน25522
247คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25523
248การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษวินัย ร่มบารมี25522
249รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25521
250คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ25512
251การบัญชีบริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25512
252CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การบัญชี 1จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล25511
253การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์คำนาย อภิปรัชญาสกุล25512
254การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาล25511
255การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชีอุษณา ภัทรมนตรี25513
256การบัญชีชั้นต้น 1เสนีย์ พวงยาณี25516
257คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25511
258เล่นแร่แปรหุ้น : เจาะตลาดผ่านงานวิจัยอาณัติ ลีมัคเดช25514
259ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชีพลพธู ปียวรรณ25512
260รายงานระบบการชำระเงิน 2550ธนาคารแห่งประเทศไทย25512
261ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คณะการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2544-2548รัศมี ลักขณาวรรณพร25513
262การบัญชีการเงินไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25511
263ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2551กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25514
264รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2550ธนาคารแห่งประเทศไทย25512
265การบัญชีชั้นสูง 1นุชจรี พิเชฐกุล25512
266รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียนพิมพา พึ่งบุญพานิชย์25513
267Financial innovative updateตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25511
268การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25512
269ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอรุษ คงรุ่งโชค25513
270รายงานของผู้สอบบัญชีอุณากร พฤฒิธาดา25502
271สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 1 2550ธนาคารแห่งประเทศไทย25502
272เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ "มาตรฐานการบัญชีและข้อกฎหมายใหม่ ปี 2550 สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะการจัดการและการบัญชี25503
273เข้าใจการเงินธุรกิจแบบมืออาชีพชินนามอน, โรเบิร์ต25501
274ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2550กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25506
275ให้เงินทำงานธนพ เอี่ยมอมรพันธ์25501
276เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ"เทคนิคการวางแผนภาษีอากรและการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะการจัดการและการบัญชี25504
277การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25501
278ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2550กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25502
279การบัญชี 1เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25502
280GFMIS งัดกำปั่นภาครัฐธีระเมธ พกมณี25505
281การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านการตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.25501
282การบัญชีชั้นสูงสุรชัย เอมอักษร25501
283การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25502
284กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25502
285เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25502
28636 กลยุทธ์ ยอดพิชัยสงครามในสนามธุรกิจหวังเซียนหมิง25501
287รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25502
288หลักการบัญชี 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25505
289ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25491
290สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 1 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25492
291วิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติพิสณุ ฟองศรี25491
292คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 2สุขสิรี เจษฎาพรชัย25492
293เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25491
294การบัญชีชั้นสูง 1นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์25493
295รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25491
296คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 1นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25491
297รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25491
298รู้จักใช้ เข้าใจเงินวรากรณ์ สามโกเศศ25491
299วิเคราะห์รายงานการเงินวันเพ็ญ วศินารมณ์25491
300สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 4 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25492
301เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25491
302การบัญชีต้นทุน 1 : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชีสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25492
303รวมกฎหมาย "บัญชี" 2549สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25491
304การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25491
305การบัญชีห้างหุ้นส่วนนุชจรี พิเชฐกุล25491
306การเงินธุรกิจนภาพร นิลาภรณ์กุล25491
307รายงานระบบการชำระเงิน 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย.^สายระบบการชำระเงิน.25492
308กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทยอัญญา ขันธวิทย์25492
309ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล25491
310ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนพฤทธิ์ คงรุ่งโชค25491
311สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 3 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25492
312การบริหารความเสี่ยงทางการเงินเจริญ เจษฎาวัลย์25491
313จริยธรรมทางธุรกิจสมคิด บางโม25491
314ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนนิวัฒน์ อริยะ25491
315การบัญชีขั้นต้นอำนาจ รัตนสุวรรณ25491
316กฎหมายธุรกิจสมคิด บางโม25492
317การบัญชีขั้นกลาง I : การบัญชีสินทรัพย์ธารินี พงศ์สุพัฒน์25491
318ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2549กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25491
319สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 2 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25491
320ทฤษฎีดอกเบี้ยมานพ วราภักดิ์25491
321การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25492
322แนวทางการควบคุมภายในที่ดีณฐพร พันธุ์อุดม25491
323ภาษีเงินได้ ง่ายๆ สไตล์ขวัญตาน้ำทิพย์ รุ่งโรจน์ดี25492
324คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 2นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25491
325ฟิวเจอร์ส สัญญา (รัก) ล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25481
326การงบประมาณเบียร์, โคลิน@25481
327การบัญชีขั้นต้นวัฒนา ศิวะเกื้อ25481
328มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย25481
329ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25481
330รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2547ธนาคารแห่งประเทศไทย25482
331สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 4 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25482
332เส้นทางสู่ Six sigmaคาวานาช, อาร์.@25482
333คู่มือปฏิบัติงานนักบัญชีอย่างมืออาชีพ เล่ม 1สุขสิรี เจษฎาพรชัย25482
334การบัญชีขั้นต้นธารี หิรัญรัศมี25482
335การบัญชีการเงินดวงสมร อรพินท์25481
336หลักการบัญชี 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25482
337สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 3 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25481
338บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25482
339การบริหารการเงินนภาพร นิลาภรณ์กุล25481
340รายงานการเงินนุชจรี พิเชฐกุล25483
341ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลังไทยสมชัย สัจจพงษ์25481
342สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 2 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25482
343แนวทางการตรวจสอบภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25484
344การบัญชีชั้นกลาง 1กอบแก้ว รัตนอุบล25481
345วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25481
346วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25481
347คู่มือสรุป 12 ปี คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร เล่ม 2 2535-2546สรรพากรสาส์น25481
348รู้แล้วรวย ฉบับพิเศษกับ LTFตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25482
349ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2548กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25481
350การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25481
351เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25481
352ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2548กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25481
353ความรู้ทั่วไปทางการคลังอรัญ ธรรมโน25483
354รายงานระบบการชำระเงิน 2547ธนาคารแห่งประเทศไทย.^สายระบบการชำระเงิน.25482
355การตรวจสอบภายในสำหรับผู้บริหารเจริญ เจษฎาวัลย์25472
356ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2547กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25471
357คู่มือการใช้ข้อมูลการคลังของประเทศไทยยุววรรณ รัฐกุล25471
358เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
359การบัญชีบริหารแกริสัน, เรย์ เอช.@25473
360รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2546ธนาคารแห่งประเทศไทย25471
361การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
362กฎหมายการธนาคารพงษ์อดุล กฤษณะราช25471
363การบัญชีการเงินสุวรรณา อินคล้าย25472
364คู่มือสอบ Tax auditor tutorสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
365รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้านสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25471
366มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล ธันวาคม 2546อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์25472
367การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชีบริษัทออโต้ไฟล์ท จำกัด25472
368เศรษฐศาสตร์สำหรับนักการธนาคารสุขุม อัตวาวุฒิชัย25471
369รายงานการเงินนุชจรี พิเชฐกุล25474
370สอนเมียให้รวยสุวรรณ วลัยเสถียร25471
371คู่มือประมวลรัษฎากร 2547 : volume 1 ประมวลรัษฎากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25471
372วิเคราะห์รายงานการเงินวันเพ็ญ วศินารมณ์25472
373จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนภาพร ขันธนภา25472
374การบัญชีชั้นกลาง 2สุภาณี อินทน์จันทน์25471
375การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสดพรชนก รัตนไพจิตร25472
376ทฤษฎีการบัญชีศศิวิมล (มีอำพล) ศรีเจริญจิตร์25471
377การบัญชีต้นทุน 1อรวรรณ กิจปราชญ์25472
378ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสถาบัน Tax Business Accounting Center25472
379คู่มือสรุป 12 ปี คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร 2535-2546สรรพากรสาส์น25471
380การบัญชีต้นทุน 2 : การจัดการต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25472
381ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้าพีรารัตน์ สุพัฒน์วัชรานนท์25472
382หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25473
383การบัญชีขั้นต้นธารี หิรัญรัศมี25472
384การบัญชีขั้นกลาง I : สินทรัพย์มังกร ฉัตรดำรงธรรม25471
385บัญชีการเงินเบื้องต้นเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25471
386การวางระบบบัญชีสุขุม โพธิสวัสดิ์25472
387การออมและการลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่สมชัย แสงชัชวาล25471
388คู่มือการวางแผนภาษีส่วนบุคคลสันติ วิริยะรังสฤษฎ์25461
389การบัญชีชั้นสูง 1ขวัญสกุล เต็งอำนวย25461
390การบัญชีการเงินอรุณี อย่างธารา25462
391รายงานผลการศึกษาโครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
392รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัทห้างร้านหรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของ ปรส.คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
393ดัชนีวัดผลงานวรภัทร์ ภู่เจริญ25461
394รายงานผลการศึกษาการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
395เส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพอนุรักษ์ แช่มปรีชา25461
396รายงานสรุปและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
397การบัญชีการเงินWarren, Carl S.25463
398รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย ประจำปี 2545กรมตรวจบัญชีสหกรณ์25461
399สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพศิริรัตน์ วรรณสิทธิ์25462
400รายงานผลการศึกษาการโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
401เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรธุรกิจสรยุทธ มีนะพันธ์25461
402อ่านงบการเงินแบบไม่จบบัญชีGill, James O.25462
403การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ254610
404รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.)คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
405รายงานประจำปี 2546 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)25462
406การบัญชีเพื่อการจัดการศศิวิมล มีอำพล25463
407รายงานประจำปี 2546 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด25461
408คู่มือธุรกิจนำเข้า-ส่งออกประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ25461
409ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2546กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25462
410เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25461
411รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
412การบริหารงานตรวจสอบภายในกับ Audit committeeเจริญ เจษฎาวัลย์25462
413รายงานผลการศึกษาโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
414ระบบสารสนเทศทางการบัญชีRomney, Marshall B.25461
415การบัญชีขั้นกลางดุษฎี สงวนชาติ25462
416รายงานประจำปี 2546 ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)25462
417อ่านงบการเงินให้เป็นภาพร เอกอรรถพร25461
418คู่มือการตรวจสอบ เล่ม 2 : การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25461
419รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ Accounting gameสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.^คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ.25461
420กลยุทธ์การจัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 แนวใหม่ : ให้ตรงกับนโยบายสรรพากรและปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เป็นสาระสำคัญสุเทพ พงษ์พิทักษ์25461
421การเงิน การบัญชี SMEs ที่ผู้บริหารต้องรู้ธวัชชัย พืชผล25461
422เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25461
423รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
424ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25461
425รายงานผลการศึกษาการสั่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่ง ปิดทำการถาวรคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
426สินเชื่อเพื่อการส่งออกสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์25451
427หลักการบัญชี 2พิมพา พึ่งบุญพานิชย์25451
428รายงานประจำปี 2545 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์25451
429คำแนะนำการกรอกแบบภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25452
430ยุทธวิธีการแข่งขันพอร์ตเตอร์, ไมเคิล อี.@25451
431เทคนิคการตรวจสอบทุจริตเจริญ เจษฎาวัลย์25452
432การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25451
433การสอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25452
434การบัญชีสินทรัพย์เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์25452
435ปากท้องของเรา : รวมข้อเขียนเล่มสุดท้ายว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจการเงินไทยวีระ ธีรภัทร25451
436การบัญชีทรัพย์สินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25451
437การบริหารการเงินระหว่างประเทศพรชัย ชุนหจินดา25451
438คัมภีร์หุ้นโสภณ ด่านศิริกุล25451
439การสอบบัญชี เล่ม 1นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25452
440คัมภีร์ธุรกิจ : รวมโรคและวิธีรักษามิตรทอง ชูลิตะวงศ์25451
441คู่มือการจัดทำงบการเงิน ปี 2545 : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2545สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร25458
442การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุมชูศรี เที้ยศิริเพชร25451
443คู่มือการตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้นเจริญ เจษฎาวัลย์25451
444การบัญชีเพื่อการจัดการชนิดา เชื้อสุวรรณชัย25455
445การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีมนู อรดีดลเชษฐ์25451
446วิกฤติเศรษฐกิจธุรกิจ NPL สถาบันการเงินจะอยู่รอดได้อย่างไรชนินทร์ พิทยาวิวิช25451
447การบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทและการร่วมค้าสุริยุ เมืองขุนรอง25452
448การบัญชีต้นทุน 1เยาวพา ณ นคร25452
449การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
450คู่มือการจัดทำงบการเงิน ปี 2545 : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2545สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร25458
451กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทยอัญญา ขันธวิทย์25451
452ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25451
453การบัญชี 1เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25452
454การบัญชีบริหารแกริสัน, เรย์ เอช.@25452
455รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2545ธนาคารแห่งประเทศไทย25451
456การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล25451
457หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25452
458เทคนิคการตรวจสอบทุจริตเจริญ เจษฎาวัลย์25452
459การเงินภาคปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการชาย กิตติคุณากรณ์25451
460การบัญชีต้นทุน 2สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25441
461หลักการบัญชีชั้นกลาง 1สงกรานต์ ไกยวงษ์25441
462ระบบการบริหารต้นทุนกิจกรม Activity based costing : ABCวรศักดิ์ ทุมมานนท์25441
463เอกสารการสอนชุดวิชาการลงทุน หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.^สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.25441
464การบริหารธนาคารพาณิชย์พรนพ พุกกะพันธุ์25441
465การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษาอุษณา ภัทรมนตรี25441
466การบัญชีสินทรัพย์ เล่ม 1เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์25443
467มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวมเล่ม พ.ศ.2544 เล่ม 2สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
468ภาษีสรรพากร ฉบับย่อคำอธิบายประมวลรัษฎากรไพจิตร โรจนวานิช25441
469สรุปภาวะธุรกิจปี 2543 และแนวโน้มปี 2544-2545บริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด25441
470คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 1สุขสิรี เจษฎาพรชัย25441
471หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหฤทัย มีนะพันธ์25441
472เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25443
473คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 2สุขสิรี เจษฎาพรชัย25441
474หลักการบริหารการเงินเพชรี ขุมทรัพย์25441
475การบัญชีการเงินอรุณี อย่างธารา25441
476การบัญชี 1อำนวย ศรีสุโข25441
477รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2544 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง25441
478การบัญชีสินทรัพย์ธารินี พงศ์สุพัฒน์25442
479กรณีศึกษาการบริหารการเงิน (ฉบับสมบูรณ์)ชาย กิตติคุณากรณ์25441
480การบัญชีขั้นต้นวัฒนา ศิวะเกื้อ25441
481มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวมเล่ม พ.ศ.2544 เล่ม 1สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
482การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ฐาปนา ฉิ่นไพศาล25441
483พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้านKiyosaki, Robert T.@25441
484การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ25441
485การจัดการการเงินBrigham, Eugene F.25444
486การบัญชีต้นทุน 1วรรณวิภา ทัพวงศ์25441
487ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วนสุเทพ พงษ์พิทักษ์25441
488การประกันภัยและการจัดการธุรกิจการประกันภัยศิริวรรณ วัลลิโภดม25442
489หลักการบัญชี 2พิมพา พึ่งบุญพานิชย์25441
490หลักการบัญชีขั้นต้นไพบูลย์ ผจงวงศ์25441
491ประเด็นตอบข้อหารือภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะกรณีมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรสรรพากรสาส์น25441
492มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับย่อสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
493เงินทองต้องรู้ : รวมข้อเขียนและข้อมูลเพื่อความเข้าใจอนาคตระบบสถาบันการเงินไทยวีระ ธีรภัทร25441
494การบริหารการผลิตสุปัญญา ไชยชาญ25441
495การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
496เอกสารการสอนชุดวิชาการลงทุน หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
497งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม (ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่)วรศักดิ์ ทุมมานนท์25442
498การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์อุษณา ภัทรมนตรี25441
499การสอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25441
500กรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหารกิตติ บุญนาค25441
501การบัญชีสินทรัพย์ เล่ม 2เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์25445
502การบัญชีทั่วไปธารินี พงศ์สุพัฒน์25441
503แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี : การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน-ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
504การบัญชีต้นทุนกิ่งกนก พิทยานุคุณ25441
505การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25444
506มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ25441
507การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์สุพจน์ โกสิยะจินดา25441
508หลักการบัญชีต้นทุนวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์25441
509การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROPพิภพ ลลิตาภรณ์25432
510การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เยาวเรศ ทับพันธุ์25433
511การบัญชีบริหารฐาปนา ฉิ่นไพศาล25431
512การบัญชีโรงแรม : หลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุมสุภาพรรณ รัตนาภรณ์25432
513การเงินธุรกิจอภิชาติ พงศ์สุพัฒน์25432
514คู่มือวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานเจริญ เจษฎาวัลย์25432
515ยุทธศาสตร์ความใหญ่เครือซิเมนต์ไทยวิรัตน์ แสงทองคำ25432
516การบัญชีขั้นสูงธารินี พงศ์สุพัฒน์25431
517เรียนลัดกับการปรับโครงสร้างหนี้ : ภาคปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริงอุทัย อัศวารักษ์25432
518ระบบควบคุมภายใน : หลักการและวิธีปฏิบัติเจริญ เจษฎาวัลย์25431
519เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25432
520การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษาอุษณา ภัทรมนตรี25431
521การจัดการการเงินBrigham, Eugene F.25431
522คู่มือปฏิบัติการไคเซ็น : ต้องอย่างนี้ซิ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริงบุนจิ, โทซาวะ@25431
523ไม่เห็นจะยากเรื่องการกู้เงินและวิเคราะห์สินเชื่ออุทัย อัศวารักษ์25432
524การบัญชีรัฐบาลและกองทุนยุพดี ศิริวรรณ25431
525หลักการขนส่งจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา25431
526เทคนิคการตรวจสอบทุจริตเจริญ เจษฎาวัลย์25431
527จากยุ่งกลายเป็นรุ่ง : บทเรียนเศรษฐกิจไทยวีระ ธีรภัทร25431
528การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25431
529คู่มือผู้ตรวจติดตามวารินทร์ สินสูงสุด25432
530การเงินธุรกิจ ฉบับมาตรฐานสุพาดา สิริกุตตา25432
531ธุรกิจระหว่างประเทศสุภาพร พิศาลบุตร25432
532การบัญชีการเงินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25431
533กล้าล้มเหลว : ภูมิปัญญาในความล้มเหลวLim, Billi P.S.25431
534การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25432
535การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25432
536การบัญชี 2รวงพร อิ่มผล25431
537ระบบสารสนเทศทางการบัญชีวัชนีพร เศรษฐสักโก25432
538ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25431
539แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25431
540การบริหารการเงิน เล่ม 2สุมาลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร25432
541การบัญชีชั้นกลาง 2นุชจรี พิเชฐกุล25432
542ทฤษฎีการบัญชีเมธากุล เกียรติกระจาย25432
543การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25433
544การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์วารี หะวานนท์25431
545คู่มือเตรียมสอบ CPAสุชาติ เหล่าปรีดา25431
546เล่าเรื่องเงินปนเรื่องหุ้นเอิร์ดแมน, พอล25432
547หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 การบัญชีห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดสงกรานต์ ไกยวงษ์25431
548หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25432
549การบัญชี 1รวงพร อิ่มผล25431
550การบริหารการเงิน เล่ม 1สุมาลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร25432
551การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์25422
552การใช้ Excel สำหรับงานด้านการบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25421
553ระบบการชำระเงินในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย.^สายระบบการชำระเงิน.25421
554การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมเมธากุล เกียรติกระจาย25422
555การประกาศใช้รายงานของผู้สอบบัญชี (ชนิด 3 วรรค) : ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 40 และ 41 สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2541สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25421
556เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25425
557การจัดการการเงิน : รวมหลักและทฤษฎีและกรณีศึกษาธนิดา จิตร์น้อมรัตน์25423
558รับสมัครและคัดเลือกอย่างมืออาชีพอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25422
559กรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร (ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ)ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม25421
560สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2542 และแนวโน้มปี 2543สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย25422
561การเงินระหว่างประเทศฐาปนา ฉิ่นไพศาล25422
562เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงินจรินทร์ เทศวานิช25422
563งบกระแสเงินสด งบการเงินรวมวรศักดิ์ ทุมมานนท์25422
564การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุนเกษรี ณรงค์เดช25421
565การบัญชี 1เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย25421
566การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ฐาปนา ฉิ่นไพศาล25423
567เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25424
568สร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยโปรแกรม Excel (Business Simulation Model)ปรัชญา ไทยกล้า25422
569การภาษีอากรสมคิด บางโม25422
570เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์25421
571การเงินระหว่างประเทศฐาปนา ฉิ่นไพศาล25421
572การบัญชีการเงินพันธิภา ศรีนามเมือง25421
573คำเฉลยเศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25421
574การบัญชีทรัพย์สินจรัญ ตันมา25422
575สถาบันการเงินสุริยะ เจียมประชานรากร25421
576การบัญชีเพื่อการจัดการอำนาจ รัตนสุวรรณ25421
577สูตรสำเร็จ...การเป็นวิทยากรสายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์25421
578การจัดทำแผนธุรกิจสมฤดี บุญตานนท์25422
579เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25424
580พ่อรวยสอนลูกKiyosaki, Robert T.@25421
581วิธีการตรวจสอบเจริญ เจษฎาวัลย์25421
582หลักเศรษฐศาสตร์ 1สุมล มานัสฤดี25422
583หลักการบัญชีชั้นกลาง 1สงกรานต์ ไกยวงษ์25422
584เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25421
585การประเมินผลโครงการ : แนวคิดและวิธีการสมชาย ดุรงค์เดช25421
586การประชุมนักบริหารทั่วประเทศ ปฏิรูปวิชาชีพบัญชี : เราพร้อมหรือยังสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25421
587เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25422
588การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเพิ่มสุข สรรพสิทธิ์ดำรง25422
589เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีการเงินวรรณวิภา ทัพวงศ์25421
590เอกสารการสอนชุดวิชาระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25422
591วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทยรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25421
592แนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25421
593วิธีเขียนรายงานเจริญ เจษฎาวัลย์25421
594สัมมนาการเงินกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25421
595สถาบันการเงินสุริยะ เจียมประชานรากร25421
596โรงรับจำนำอรสรวง บุตรนาค25422
597การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25421
598การบริหารเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัวเจริญ เจษฎาวัลย์25422
599การบัญชีหนี้สินอังคณา นุตยกุล25421
600การบัญชีต้นทุน 2วรรณวิภา ทัพวงศ์25412
601เอกสารการสอนชุดวิชาระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
602การบัญชี 2อำนวย ศรีสุโข25411
603การบัญชีรัฐบาลธนภร เอกเผ่าพันธุ์25411
604การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้อัญญา ขันธวิทย์25413
605ธนาคารไทยล่มสลายวิรัตน์ แสงทองคำ25411
606การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25411
607เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นกฤตยา ตติรังสรรค์สุข25412
608วิวัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ไทยและแนวทางการพัฒนาในอนาคตสันติ กีระนันทน์25411
609การบัญชีชั้นสูง 2อัมพร เที่ยงตระกูล25412
610สถานการณ์เศรษฐกิจบริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด25411
611ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25413
612เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
613หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25412
614เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงิน และระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
615ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสมาชิกการซื้อขายหลักทรัพย์,สำนักหักบัญชี,ศูนย์รับฝากฯ และนายทะเบียน ฉบับพ.ศ. 2541ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25411
616ธนาคารไทยล่มสลายวิรัตน์ แสงทองคำ25411
617มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ : การใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินหน่วยงานภาครัฐสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25411
618การบริหารการเงิน เล่ม1สุมาลี จิวะมิตร25411
619ธรรมของนักบัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25411
620การค้าและการเงินระหว่างประเทศธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล25411
621เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
622เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐมิติ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25411
623เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
624มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-42สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25412
625การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25412
626เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธาตรี จันทรโคลิกา25412
627ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสมาชิกการซื้อขายหลักทรัพย์,สำนักหักบัญชี,ศูนย์รับฝากฯ และนายทะเบียน ฉบับพ.ศ. 2541ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25411
628ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2541มงคล สารรัมย์25413
629เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
630การบริหารการเงิน เล่ม2สุมาลี จิวะมิตร25411
631เศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอดสุวินัย ภรณวลัย25412
632เอเปคน่ารู้ทบวงมหาวิทยาลัย.^สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.25414
633การเงินธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25411
634การเงินและการธนาคารสุรักษ์ บุนนาค25411
635การบัญชีชั้นสูงกัลยาณี กิตติจิตต์25412
636การบัญชีเบื้องต้นธารี หิรัญรัศมี25414
637รายงานของผู้สอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25411
638การวางระบบบัญชีประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง25412
639นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25411
640ย่อยงบการเงิน : ภาคปฏิบัติและซอฟท์แวร์ชาย กิตติคุณากรณ์25412
641เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
642การเงินและการธนาคารนารฏิยา ยนเปี่ยม25412
643คู่มือการตรวจสอบ : หลักการและวิธีปฏิบัติเจริญ เจษฎาวัลย์25411
644คู่มือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชวินท์ ธัมมนันท์กุล25411
645การบัญชีทรัพย์สินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง254110
646เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
647การบัญชีภาษีอากรสมชาย สุรสิทธิ์25402
648เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
649ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25404
650ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์การเงินอายเรส, แฟรงค์@25401
651การบัญชีต้นทุน 2สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25402
652เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
653การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25401
654การบัญชีชั้นสูงพยอม สิงห์เสน่ห์25401
655ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอดสุเมธ แสงนิ่มนวล25401
656เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25402
657การบัญชีบริหารเสนาะ ติเยาว์25401
658ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
659การวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล 95ประเสริฐ คณาวัฒนไชย25401
660การวิเคราะห์งบการเงินธงชัย สันติวงษ์25402
661การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการบริหารบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่น)ไอโนฮารา, ไฮดีโอ @25402
662หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25401
663แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
664การบัญชีภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25401
665เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
666การเงินธุรกิจเบญจวรรณ รักษ์สุธี25405
667เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25402
668การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุนเกษรี ณรงค์เดช25402
669วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีกระทรวงพาณิชย์.^กรมทะเบียนการค้า.25401
670การวางแผนและควบคุมกำไรกวี วงศ์พุฒ25402
671ระบบบัญชีลีสซิ่งการบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาววรศักดิ์ ทุมมานนท์25402
672การบัญชีต้นทุน 1สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25402
673หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25401
674การวิเคราะห์งบการเงินจินดา ขันทอง25409
675ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ หลักการบัญชีเบื้องต้น 1เลอเนอร์, เจ. โจเอล@25401
676คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25401
677การบริหารของคงคลังระบบ MRPพิภพ ลลิตาภรณ์25402
678แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
679การจัดการด้านการเงินชนะใจ เดชวิทยาพร25401
680การบัญชีต้นทุนดวงมณี โกมารทัต25401
681รอบรั้วตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
682การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ25401
683หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25403
684การบัญชีห้างหุ้นส่วนเกษรี ณรงค์เดช25402
685ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์จุลภาคซาลวาเตอร์, โมมินิค@25403
686เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
687สัญญาธุรกิจเพื่อภาษีอากรวิทยา เนติวิวัฒน์25401
688การลงทุนจิรัตน์ สังข์แก้ว25402
689เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
690หลักการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์25401
691การบัญชีชั้นสูงกัลยาณี กิตติจิตต์25402
692เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25402
693การบริหารการเงินธนิดา จิตร์น้อมรัตน์25401
694หลักการบัญชีต้นทุนวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์25402
695การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีมนู อรดีดลเชษฐ์25402
696การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์วารี หะวานนท์25394
697วิธีประเมินค่าหุ้นแดง ใบเล่25392
698ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นสปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์.@25391
699วิเคราะห์เชิงปริมาณเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล25392
700การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการเจริญเติบโตสุนี ประจวบเหมาะ25392
701สถาบันการเงินกวี วงศ์พุฒ25392
702การบัญชีห้างหุ้นส่วนธารี หิรัญรัศมี25393
703การบริหารเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25398
704ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25391
705การบัญชีทรัพย์สินสาคิตณ์ จันทโนทก25392
706การเงินธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาการธนาคารและการเงิน25392
707เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25391
708การบัญชีเบื้องต้นธารี หิรัญรัศมี25392
709ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงอรรถพล ตริตานนท์25392
710เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25392
711ตราสารอนุพันธ์เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ตอนที่ 1เจริญ เจษฎาวัลย์25392
712การบัญชีหนี้สินและทุนสาคิตณ์ จันทโนทก25391
713การบัญชีต้นทุนกิ่งกนก พิทยานุคุณ25391
714การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญกวี วงศ์พุฒ25392
715หลักการบัญชีขั้นกลางวิไลลักษณ์ ภัทโรดม25391
716การบัญชีชั้นกลาง 2สาคิตณ์ จันทโนทก25392
717เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25391
718การงบประมาณเพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25391
719หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25391
720การบัญชีชั้นกลาง 1 (การบัญชีทรัพย์สิน)สวัสดิ์ พุ่มภักดี25391
721หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2539วิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25391
722การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์วารี หะวานนท์25394
723ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25392
724การเงินส่วนบุคคลสุพพตา ปิยะเกศิน25391
725วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงินWalsh, Ciaran25393
726การบัญชีต้นทุน 1นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์25391
727เทคนิคการประชุมประชุม โพธิกุล25392
728หลักและวิธีสอนวิชาบัญชีจรูญศรี มาดิลกโกวิท25392
729การบัญชีชั้นกลาง 1กวี วงศ์พุฒ25392
730หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25394
731หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2539วิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25391
732คู่มือระบบการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25391
733การบัญชีตราสารหนี้วรศักดิ์ ทุมมานนท์25392
734การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 2พรศิริ คงแก้ว25381
735เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
736ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25382
737การหักภาษีเงินได้ ณ.ที่จ่ายปกรณ์ ทิวขุนทอง25381
738ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ ฉบับภาษีมูลค่าเพิ่มสุพัฒน์ อุปนิขิต25383
739การบัญชีการเงินอรุณี อย่างธารา25382
740เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25382
741หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25381
742การประมาณต้นทุนมณเฑียร ประจวบดี25381
743การบัญชีธุรกิจเรียลเอสเตตสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25381
744ระบบใบสำคัญจ่ายและบัญชีสินค้าสมปอง สุขเอี่ยม25382
745การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดธารี หิรัญรัศมี25382
746การบัญชีรัฐบาลประพันธ์ ศิริรัตน์บำรุง25382
747แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
748การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 1พรศิริ คงแก้ว25381
749งบกระแสเงินสดเกษรี ณรงค์เดช25381
750แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
751การบัญชีธุรกิจ : แนวทางส่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชีสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
752เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
753เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25381
754เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
755นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25382
756การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอสุพัฒน์ อุปนิกขิต25382
757การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
758การเงินและการธนาคารสุรักษ์ บุนนาค25383
759ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25382
760กระแสโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมวิฑูรย์ ปัญญากุล25382
761ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทไทยซอฟท์25381
762เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
763การพาณิชย์พื้นฐานโกว์, มารั่น @25382
764การบัญชีบริษัทจำกัดธารี หิรัญรัศมี25382
765วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้องเจริญ เจษฎาวัลย์25382
766การบัญชีภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
767การบัญชีบริหารปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ25381
768ทฤษฎีการบัญชี : กรณีศึกษาเมธากุล เกียรติกระจาย25381
769เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
770การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
771ศูนย์กำไร : องค์กรเติบโตไร้พรมแดนธงชัย สันติวงษ์25382
772การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุนเกษรี ณรงค์เดช25382
773ระบบบัญชีลูกหนี้บริษัทไทยซอฟท์25381
774การตรวจสอบภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25382
775ปัญหาการสอบบัญชีกวี วงศ์พุฒ25383
776ความรู้เรื่องบัญชีปณิตา สารวิจิตร25383
777การบัญชีการเงินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25381
778คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25381
779เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
780พูดและเขียนอย่างผู้จัดการอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25381
781นักบริหารทันสมัยกิติ ตยัคคานนท์25381
782การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมเมธากุล เกียรติกระจาย25381
783ทฤษฎีการบัญชีเมธากุล เกียรติกระจาย25381
784การบัญชีบริหารเสนาะ ติเยาว์25385
785งบกระแสเงินสดเกษรี ณรงค์เดช25381
786วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25384
787เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25381
788ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25382
789ศัพท์บัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25381
790การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชาญชัย อาจินสมาจาร25382
791การหักภาษีเงินได้ ณ.ที่จ่ายปกรณ์ ทิวขุนทอง25381
792การบัญชีชั้นสูง 2พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25382
793การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจที่ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์วันเพ็ญ กฤตผล25382
794การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง25382
795เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25372
796ทฤษฎีการเงินขั้นสูงสมพงษ์ อรพินท์25372
797การบัญชีชั้นสูง 2กวี วงศ์พุฒ25372
798คู่มือทำธุรกิจ-การลงทุนในเวียดนามศูนย์ข้อมูลอินโดจีน บริษัท ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน)25372
799เทคนิคการปิดการขายแบบ 100%ชัยรัตน์ บูรณะวิวัฒน์25372
800การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25372
801มาตรฐานการบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-28สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25371
802เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ25372
803การบัญชีต้นทุน 1จรรจา บุญจนาถบพิธ25372
804การบัญชีชั้นสูง 1กวี วงศ์พุฒ25372
805การบัญชีขายเฉพาะอย่าง : ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช3สวัสดิ์ พุ่มภักดี25372
806ระบบบัญชีและหลักการออกแบบกิ่งกนก พิทยานุคุณ25371
807การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมวิน เชื้อโพธิ์หัก25372
808ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในสิบปีข้างหน้า : วิสัยทัศน์ใหม่การเพิ่มสมรรถนะไทยในสังคมโลกสิปปนนท์ เกตุทัต25371
809การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาล25375
810เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25374
811การบัญชีเกี่ยวกับภาษีกวี วงศ์พุฒ25373
812ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์พลพร ปิยวรรณ25372
813การบัญชีธุรกิจสุภาวดี เจริญทรัพย์25372
814การบัญชีตั๋วเงินจุฑามาศ กิจเจริญ25372
815วิธีขอขึ้นเงินตามเช็คเจริญ เจษฎาวัลย์25372
816การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 2วิพัฒน์ พัฒนพูนสิน25372
817ความรู้เกี่ยวกับสินค้าดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
818การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25372
819การบริหารการเงินธุรกิจปนัดดา อินทร์พรหม25371
820มรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคำชี้แจงมรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25371
821หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25371
822การบัญชีตั๋วเงินสวัสดิ์ พุ่มภักดี25372
823วิธีขายลดตั๋วเงินเจริญ เจษฎาวัลย์25372
824เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25372
825มารู้จัก...การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสิงหะ นิกรพันธุ์25361
826การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 1วิพัฒน์ พัฒนพูนสิน25362
827เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน สรบ2008อุทัยวรรณ อัครวุฒิ25362
828เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศศรีวงศ์ สุมิตร25362
829การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญสัณห์สุดา บุญสอาด25361
830เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25361
831หลักการบริหารการเงินเพชรี ขุมทรัพย์25365
832เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25361
833วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25361
834การบัญชีหรือการบัญชีเกี่ยวกับพัสดุวิเชียร พันธุ์ประไพ25361
835วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25361
836หลักการบัญชี 1สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25361
837การบัญชีหนี้สินและทุนจรรจา บุญจนาถบพิธ25361
838กลยุทธ์ทางการเงินสำหรับนักบริหารฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล25361
839วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25361
840การเงินธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25361
841เศรษฐศาสตร์การจัดการสรยุทธ มีนะพันธ์25361
842เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25354
843เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25351
844หลักการบัญชี 1พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25351
845เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐมิติ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25351
846การบัญชีต้นทุนดวงมณี โกมารทัต25352
847เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงินจรินทร์ เทศวานิช25353
848การบัญชีต้นทุน : แนวคิดและการประยุกต์เพื่อการตัดสินใจเชิงการบริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25351
849ธุรกิจระหว่างประเทศศิริพร ปัญญาบาล25351
850เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25354
851เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
852เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25344
853เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
854เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25344
855เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
856เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
857เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
858เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
859เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
860เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
861เจ็ดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจุฑา มนัสไพบูลย์25341
862เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
863ศิลปะการบริหารคนฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล. @25342
864เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดการเงิน สถาบันและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
865ธุรกิจอุตสาหกรรมโสภา โลหะขจรพันธ์25331
866ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทไทยซอฟท์25331
867ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับบริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ25331
868เศรษฐกิจไทย-ปัจจุบันและอนาคตอรัญ ธรรมโน25331
869เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25331
870วิกฤตการณ์เศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1สุนทรี อาสะไวย์25331
871เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลกกำชัย ลายสมิต25332
872มห-เศรษฐศาสตร์บุญยง วีรกุล25322
873นโยบายแก้ปัญหาวิกฤตในธนาคารพาณิชย์ไทยนภพร เรืองสกุล25321
874การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติวิชาญ ฤทธิรงค์25322
875การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติวิชาญ ฤทธิรงค์25322
876การเงินธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.25321
877หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25322
878หลักการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์25321
879การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ชีพสุมน รังสยาธร25313
880หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจรินทร์ เทศวานิช25312
881หนี้สินเกษรี ณรงค์เดช25311
882คู่มือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปธรรมนูญ โสภารัตน์25311
883หลักการบัญชีเบื้องต้นพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25312
884หนี้สินเกษรี ณรงค์เดช25311
885การบริหารธุรกิจสมยศ นาวีการ25302
886หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25302
887เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
888เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
889เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
890หลักเศรษฐศาสตร์ธรรมนูญ โสภารัตน์25293
891เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
892แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
893หลักเศรษฐศาสตร์ 2 : มหเศรษฐศาสตร์นวลทิพย์ ควกุล25282
894หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25283
895ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสมนึก แตงเจริญ25281
896เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (มหภาค)สุรักษ์ บุนนาค25281
897สถิติพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และธุรกิจอุไรวรรณ ศรีแก้ว25271
898หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25272
899หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25272
900หลักเศรษฐศาสตร์พิศมัย จารุจิตติพันธุ์25262
901คอมพิวเตอร์กับงานบัญชีศิริพร สาเกทอง25253
902การบริหารการเงินและพัสดุสมัย รื่นสุข25251
903เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25251
904เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25251
905เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25212
906ศิลปศาสตร์ของนักบริหารอุทัย หิรัญโต25201
907เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนามยิ่น, หลา25171
         รวม   1579  เล่ม