รายชื่อหนังสือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1หลักสำคัญของการบัญชีปัญญา อิสระวรวาณิช25612
2คู่มือสอบ Tax auditor tutorสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25611
3เทคนิคดึงลูกค้าเข้าร้าน ดูดเงินล้านเข้าบัญชีธวัชชัย พืชผล25611
4การเขียนรายงานการสอบบัญชี (สำหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)สุชาย สิริภัทรกุลธร25612
5การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมศิลปพร ศรีจั่นเพชร25612
6การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25611
7การออกแบบระบบบัญชีอุเทน เลานำทา25612
8การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี NPAEsนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25611
9ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25612
10Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
11การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25612
12การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25612
13การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25611
14Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?ภักดี รัตนมุขย์25613
15เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25602
16การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25602
17กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตศิลปพร ศรีจั่นเพชร25602
18กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : บทสรุปสำหรับผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25602
19เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25602
20วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25602
21เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาทีพงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์25602
22หลักเศรษฐศาสตร์ณรงค์ ธนาวิภาส25602
23วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุนธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์25601
24รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 3 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ธนพล สุขมั่นธรรม25601
25ระบบสารสนเทศทางการบัญชีวัชนีพร เศรษฐสักโก25602
26ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25602
27การบัญชีภาษีอากรสมใจ เภาด้วง25601
28การจัดการเชิงกลยุทธ์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล25602
29ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไปศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน25601
30งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25602
31เจาะลึกเคล็ดลับ สุดยอดกลยุทธ์ธุรกิจTracy, Brian2560 2
32การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25602
33ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2560บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด25601
34กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25602
35การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา25602
36ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25602
37กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : กรอบการควบคุมภายในและภาคผนวกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25602
38การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25592
39มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2558 (ฉบับรวมเล่ม) เล่ม 2สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25592
40การบัญชีขั้นกลาง 1บุญเสริม วิมุกตะนันทน์25592
41การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาล25591
42ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2559บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด25591
43การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25592
44การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน : แนวทางและกรณีศึกษาสุรกิจ คำวงศ์ปีน25591
45มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2558 (ฉบับรวมเล่ม) เล่ม 1สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25592
46การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงินมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมลำไพ จุ่นเจิม25592
47การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25592
48รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่มกองบรรณาธิการ25591
49การบัญชีขั้นกลางSpiceland, J. David25591
50การเงินธุรกิจศศิภา พจน์วาที25592
51การเป็นผู้ประกอบการสมคิด บางโม25592
52ความรู้ทั่วไปทางการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมธันยกร จันทร์สาส์น25591
53การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25591
54ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) : Part 1 ประเด็น "รายได้"สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25581
55ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติโสภณ พรโชคชัย25582
56การบัญชีต้นทุน 2เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25581
57คู่มือแก้ปัญหาธุรกิจ 360Borgenicht, David25582
58จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25582
59ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25582
60กุญแจอ่านงบการเงินเอิญ สุริยะฉาย25581
61การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจณัฐวิภา วิริยา25582
62ขโมยความคิดเจ้าของธุรกิจระดับโลกพฤกษ์ อชิตานุกุล25582
63รายงานประจำปี 2557 กรมสรรพากรกรมสรรพากร25581
64การบัญชีภาษีอากรนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25582
6532 Superidea ติดปีกธุรกิจเอสเอ็มอีSME Thailand25582
66คู่มือในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25582
67สร้างและวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพชนาภา หันจางสิทธิ์25582
68ธุรกิจดี เริ่มที่กลยุทธ์ลิม คัมมาร์25582
69ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2558บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด25581
70วิจัยทางการบัญชีสุมินทร เบ้าธรรม25584
71เรียนลัดการสื่อสารทางธุรกิจBoyes, Carolyn25583
72การบัญชีต้นทุนสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25572
73คู่มือลงทุน + ลดภาษีกับ LTF และ RMFนายอาปาเช่25572
74องค์ประกอบการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมุสลิมในประเทศไทยสงกรานต์ กลมสุข25571
75รายงานวิจัยเรื่องความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของมาเลเซียและสิงคโปร์กุสุมา ดำพิทักษ์25571
76เทคนิคการจัดการการเงินด้วย Excelฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช25572
77คู่มือนักบัญชี for AEC เสริมโชค ไชยเลิศ25572
78การบัญชีต้นทุน 1อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25571
79หลักการบัญชีขั้นต้น 2สุวรรณา อินคล้าย25571
80การบริหารการผลิตปรียาวดี ผลเอนก25572
81ระบบสารสนเทศทางการบัญชีศรัณย์ ชูเกียรติ25572
82การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีบนอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจหอพักเอกชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมนภา นาคแย้ม25571
83รายงานระบบการชำระเงิน 2556ธนาคารแห่งประเทศไทย25572
84รายงานนโยบายการเงิน กันยายน 2557ธนาคารแห่งประเทศไทย25571
85จัดการต้นทุนง่ายๆ ด้วยบัญชีเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25572
86เทคนิคเขียนอีเมลธุรกิจและโต้ตอบโทรศัพท์ฉบับมืออาชีพกัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์25572
87ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2557บริษัทสำนักพิมพ์การบริหารธรรมนิติ25571
88ระบบบัญชีระหว่างประเทศประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์25572
89การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจันทนา สาขากร25572
90หลักการบัญชี 1จันทนา สังวรโยธิน25571
91บัญชี-ภาษี ที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้กาญจนา เม็งจันทึก25572
92มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาประกันภัยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25572
93การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25571
94รายงานนโยบายการเงิน มีนาคม 2557ธนาคารแห่งประเทศไทย25571
95การบัญชีบริหารกชกร เฉลิมกาญจนา25572
96สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
97กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นอำนาจ เนตยสภา25572
98รู้ทันรายงานทางการเงินและเข้าถึงรายงานของผู้สอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25572
99รายงานนโยบายการเงิน มิถุนายน 2557ธนาคารแห่งประเทศไทย25571
100การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมลำไพ จุ่นเจิม25572
101คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนสฤณี อาชวานันทกุล25573
102รายงานประจำปี 2556 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง.^สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ.25571
103การบัญชีการเงินดวงสมร อรพินท์25572
104กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชีสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์25571
105สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย "ไทย-โลกมุสลิม"มนชยา อุรุยศ25561
106พฤติกรรมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารการเงินส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25561
107การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งลำไพ จุ่นเจิม25562
108คู่มือมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์255610
109รายงานประจำปี 2555 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25561
110ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2556กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25561
111หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
112การบัญชีขั้นต้นจันทนา สาขากร25561
113การปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนสุณีพร สุวรรณมณีพงศ์25563
114รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินเยาวรักษ์ สุขวิบูลย์25562
115การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25561
116รายงานระบบการชำระเงิน 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25562
117ปัจจัยที่มีผลต่อระบบบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารจังหวัดนครปฐมนภา นาคแย้ม25562
118ศัพท์บัญชีฝ่ายตำรากู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์25562
119อ่านงบการเงินง่ายสุดๆเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25562
120การบัญชีการเงินดวงสมร อรพินท์25561
121การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25561
122รายงานนโยบายการเงิน มกราคม 2556ธนาคารแห่งประเทศไทย25561
123เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25561
124100 เรื่อง 1000 ประเด็น เล่ม 4 ภาษีมูลค่าเพิ่มกัมปนาท บุญรอด25561
125การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25561
126เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้นอุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ25561
127อ่านเอาเรื่องกฎหมายภาษีอากรThe Justice Group25562
128รายงานระบบการชำระเงิน 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
129นโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติธรรมรักษ์ หมื่นจักร์25551
130หลักการบัญชีพัชราณี อุตมวุฒิกำจร25551
131ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีของสำนักงานรับจัดทำบัญชี กรณีศึกษาสำนักงานบัญชี จังหวัดนครปฐมอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25552
132การวางแผนและควบคุมทางการบัญชีศิลปพร ศรีจั่นเพชร25551
133วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25551
134การบัญชีต้นทุนสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25551
135มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากข้อกำหนดเดิมและแนวทางปฏิบัติทางบัญชีวรศักดิ์ ทุมมานนท์25551
136รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยพิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์25551
137100 เรื่อง 1000 ประเด็น ภาษีสรรพากร เล่ม 3กัมปนาท บุญรอด25551
138เรื่องเล่าครูบัญชี : ตอนตั้งไข่ครูบัญชีอนุสรณ์ ขวัญมิ่งตระกูล25553
139กฎหมายธุรกิจสมคิด บางโม25552
140การหักบัญชีเช็คจากก้าวแรก...สู่ก้าวต่อไปวันทนา เฮงสกุล25552
141เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง : เริ่มต้นง่าย แค่ใจมองเห็นจักรพงษ์ เมษพันธุ์25552
142สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนพพร ธนะชัยขันธ์25554
143หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
144เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิตอมิตา อริยอัชฌา25551
145การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25551
146ธุรกิจบริการ : วิชาชีพบัญชีกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
147หลักการบัญชีขั้นต้นเสนีย์ พวงยาณี25552
148ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2555กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25551
149รายงานการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คระกรรมการฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา25551
150การตรวจสอบภายในสมัยใหม่อุษณา ภัทรมนตรี25551
151รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ พฤษภาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
152การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้นกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25544
153การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์25541
154คู่มือบัญชี NPAEs : คู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25542
155การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจประยุกต์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์25542
156ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA : ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1-2จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล25541
157การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในจันทนา สาขากร25541
158การบัญชีทรัพย์สิน (การบัญชีชั้นกลาง 1)อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา25542
159ทวนกระแสธุรกิจ คิดต่าง ไม่มีทางตันToriuchi, Hirokazu25542
160การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25542
161ต้นทุนเพื่อการบริหารสำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืนสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์25542
162ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 1ศศิวิมล มีอำพล25542
163พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชีนภาพร เลี่ยนเครือ25544
164ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2554กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25541
165ธุรกิจส่วนตัว SMEs คุณทำได้วีรวุธ มาฆะศิรานนท์25542
166การบัญชีต้นทุนมนวิกา ผดุงสิทธิ์25542
167คู่มือนักบัญชีมืออาชีพเสริมโชค ไชยเลิศ25543
168การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25542
169การเงินธุรกิจกมลวรรณ พิมพ์แพทย์25542
170100 สุดยอดไอเดียการลดต้นทุนHawkins, Anne25542
171บัญชีชั้นสูง 2ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร2554 1
172การบริหารการเงินธุรกิจ : แนวคิดและแนวปฏิบัติเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25542
173หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
174Inside มาตรฐานการบัญชี IAS & TAS และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS & TERS (เล่ม 1)สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25542
175ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจวรพงษ์ คุณเดชอมร25542
176การบัญชีภาคปฏิบัติ : ธุรกิจซื้อมาขายไปวชิระ บุณยเนตร25543
177เกากลยุทธ์ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง25542
178การวิจัยทางธุรกิจสรชัย พิศาลบุตร25542
179ทายาทไฮโซ ธุรกิจพันล้านถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์25532
180รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25531
181การบริหารการเงินระหว่างประเทศพรชัย ชุนหจินดา25532
182รายงานระบบการชำระเงิน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25532
183การบัญชีสำหรับนักบริหาร : ความรู้พื้นฐานจินดารัตน์ ยศสมศักดิ์25531
184ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 2ศศิวิมล มีอำพล25532
185การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศวันชัย พิทักษ์กรณ์25532
186ปัญหาภาษีสรรพากรกองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25531
187การตรวจสอบวงจรการจัดทำรายงานทางการเงินวิภาวรรณ ประมูลความดี25532
188การบัญชีภาษีอากรชั้นสูงอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์25534
189รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25531
190การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจสุทธิมา ชำนาญเวช25534
191การออกแบบระบบบัญชีดุษณีย์ ส่องเมือง25532
192การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : ทฤษฎีและการประยุกต์วริพัสย์ เจียมปัญญารัช25532
193รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25531
194เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25534
195ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศฉัตรา วาสิกคุตต์25532
196การบัญชีบริหารสุปราณี ศุกระเศรณี25532
197ต้นทุน 2เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25531
198Born to be นักบัญชีกรกมล ลาภดำรงกิจ25532
199การตรวจสอบวงจรการผลิตอุษณา ภัทรมนตรี25532
200ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนัทธมน อะมะตะ25532
201ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25532
202การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25532
203รอดเพราะรู้ทันกลการเงิน รวยเพราะชนะเกมบัญชีธวัชชัย พืชผล25532
204รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25531
205101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money makeoverรัชชพล เหล่าวานิช25531
206แนวทางการตรวจสอบภายในฉบับนักศึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย25534
207คู่มือลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งและโลจิสติกส์คำนาย อภิปรัชญาสกุล25533
208การบัญชีต้นทุนดวงมณี โกมารทัต25532
209การบัญชีชั้นกลาง 2นุชจรี พิเชฐกุล25531
210การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชีบริษัทออโต้ไฟล์ท จำกัด25533
211หลักการบัญชีขั้นต้นเสนีย์ พวงยาณี25532
212การตรวจสอบวงจรค่าใช้จ่ายอุษณา ภัทรมนตรี25532
213บัญชีอย่างง่ายเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25532
214โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีและการเงินในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2553 เรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25531
215สาวไส้แบรนด์ดัง มาสร้างแบรนด์โดนเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว25532
216การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบด้านการสื่อสารข้อมูลนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา25532
217รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25531
218ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2553กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25535
219เซ็งเป็ด ทำไมฉันจึงก็บเงินไม่ได้สักทีวันเฉลิม วัฒนาวรกิตกุล25532
220สารนิพนธ์เรื่องการวัดผลการดำเนินงานตามแนวคิด The Balanced Scorecard : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งลำไพ จุ่นเจิม25531
221เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยอุษณา ภัทรมนตรี25532
222ภาษีอากรธุรกิจสมคิด บางโม25532
223ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2553กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25531
224การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบฐานข้อมูลศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย25532
225มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ รุ่นที่ 12 (หลักสูตรย่อย 301)สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25531
226รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25521
227การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25523
228อายุเท่าไรก็รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็นสุวภา เจริญยิ่ง25522
229การวิจัยดำเนินงานสุทธิมา ชำนาญเวช25522
230การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจประยุกต์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์25522
231การบัญชีขั้นสูง IIธาริณี พงศ์สุพัฒน์25522
232ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2552กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25523
233รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ มกราคม 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25521
234การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25522
235รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2551ธนาคารแห่งประเทศไทย25522
236การเงินธุรกิจสุพาดา สิริกุตตา25521
237คุณเป็นนักบริหารได้...ง่ายนิดเดียว ด้วยคู่มือบัญชีอัจฉริยะยรรยง ธรรมธัชอารี25524
238การบัญชีบริหาร : แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอดิศร เลาหวณิช25524
239ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบสุพัตรา บุญมาก25522
240การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษวินัย ร่มบารมี25522
241การบัญชีการเงินธารี หิรัญรัศมี25522
242บัญชีชั้นสูง 2ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร25522
243บัญชีเพื่อการจัดการรัตนา วงศ์รัศมีเดือน25522
244การบัญชีบริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25521
245คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25523
246การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25512
247ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอรุษ คงรุ่งโชค25513
248คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ25512
249CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การบัญชี 1จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล25511
250การบัญชีชั้นต้น 1เสนีย์ พวงยาณี25516
251การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาล25511
252คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25511
253การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชีอุษณา ภัทรมนตรี25513
254การบัญชีบริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25512
255เล่นแร่แปรหุ้น : เจาะตลาดผ่านงานวิจัยอาณัติ ลีมัคเดช25514
256ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชีพลพธู ปียวรรณ25512
257รายงานระบบการชำระเงิน 2550ธนาคารแห่งประเทศไทย25512
258ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2551กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25514
259ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คณะการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2544-2548รัศมี ลักขณาวรรณพร25513
260การบัญชีการเงินไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25511
261รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2550ธนาคารแห่งประเทศไทย25512
262รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียนพิมพา พึ่งบุญพานิชย์25513
263การบัญชีชั้นสูง 1นุชจรี พิเชฐกุล25512
264การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์คำนาย อภิปรัชญาสกุล25512
265Financial innovative updateตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25511
266รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25502
267รายงานของผู้สอบบัญชีอุณากร พฤฒิธาดา25502
268สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 1 2550ธนาคารแห่งประเทศไทย25502
269เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ "มาตรฐานการบัญชีและข้อกฎหมายใหม่ ปี 2550 สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะการจัดการและการบัญชี25503
270เข้าใจการเงินธุรกิจแบบมืออาชีพชินนามอน, โรเบิร์ต25501
271GFMIS งัดกำปั่นภาครัฐธีระเมธ พกมณี25505
272ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2550กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25506
273ให้เงินทำงานธนพ เอี่ยมอมรพันธ์25501
274การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25501
275เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ"เทคนิคการวางแผนภาษีอากรและการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะการจัดการและการบัญชี25504
276การบัญชี 1เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25502
277ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2550กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25502
278การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25502
279การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านการตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.25501
280การบัญชีชั้นสูงสุรชัย เอมอักษร25501
281กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25502
282เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25502
283หลักการบัญชี 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25505
28436 กลยุทธ์ ยอดพิชัยสงครามในสนามธุรกิจหวังเซียนหมิง25501
285ภาษีเงินได้ ง่ายๆ สไตล์ขวัญตาน้ำทิพย์ รุ่งโรจน์ดี25492
286การบัญชีชั้นสูง 1นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์25493
287คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 2นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25491
288สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 1 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25492
289วิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติพิสณุ ฟองศรี25491
290คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 2สุขสิรี เจษฎาพรชัย25492
291ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25491
292เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25491
293รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25491
294การบริหารความเสี่ยงทางการเงินเจริญ เจษฎาวัลย์25491
295คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 1นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25491
296รู้จักใช้ เข้าใจเงินวรากรณ์ สามโกเศศ25491
297รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25491
298สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 4 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25492
299เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25491
300การบัญชีต้นทุน 1 : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชีสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25492
301วิเคราะห์รายงานการเงินวันเพ็ญ วศินารมณ์25491
302รวมกฎหมาย "บัญชี" 2549สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25491
303การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25491
304กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทยอัญญา ขันธวิทย์25492
305การเงินธุรกิจนภาพร นิลาภรณ์กุล25491
306ทฤษฎีดอกเบี้ยมานพ วราภักดิ์25491
307การบัญชีห้างหุ้นส่วนนุชจรี พิเชฐกุล25491
308ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล25491
309รายงานระบบการชำระเงิน 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย.^สายระบบการชำระเงิน.25492
310สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 3 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25492
311กฎหมายธุรกิจสมคิด บางโม25492
312ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนพฤทธิ์ คงรุ่งโชค25491
313ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนนิวัฒน์ อริยะ25491
314จริยธรรมทางธุรกิจสมคิด บางโม25491
315การบัญชีขั้นกลาง I : การบัญชีสินทรัพย์ธารินี พงศ์สุพัฒน์25491
316การบัญชีขั้นต้นอำนาจ รัตนสุวรรณ25491
317ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2549กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25491
318สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 2 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25491
319การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25492
320แนวทางการควบคุมภายในที่ดีณฐพร พันธุ์อุดม25491
321การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25481
322ความรู้ทั่วไปทางการคลังอรัญ ธรรมโน25483
323ฟิวเจอร์ส สัญญา (รัก) ล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25481
324หลักการบัญชี 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25482
325รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2547ธนาคารแห่งประเทศไทย25482
326การงบประมาณเบียร์, โคลิน@25481
327มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย25481
328การบัญชีขั้นต้นวัฒนา ศิวะเกื้อ25481
329ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25481
330สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 4 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25482
331เส้นทางสู่ Six sigmaคาวานาช, อาร์.@25482
332คู่มือปฏิบัติงานนักบัญชีอย่างมืออาชีพ เล่ม 1สุขสิรี เจษฎาพรชัย25482
333การบัญชีขั้นต้นธารี หิรัญรัศมี25482
334การบริหารการเงินนภาพร นิลาภรณ์กุล25481
335บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25482
336การบัญชีการเงินดวงสมร อรพินท์25481
337สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 3 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25481
338รายงานการเงินนุชจรี พิเชฐกุล25483
339แนวทางการตรวจสอบภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25484
340ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลังไทยสมชัย สัจจพงษ์25481
341สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 2 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25482
342คู่มือสรุป 12 ปี คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร เล่ม 2 2535-2546สรรพากรสาส์น25481
343การบัญชีชั้นกลาง 1กอบแก้ว รัตนอุบล25481
344วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25481
345ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2548กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25481
346วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25481
347รู้แล้วรวย ฉบับพิเศษกับ LTFตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25482
348ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2548กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25481
349รายงานระบบการชำระเงิน 2547ธนาคารแห่งประเทศไทย.^สายระบบการชำระเงิน.25482
350เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25481
351การบัญชีขั้นกลาง I : สินทรัพย์มังกร ฉัตรดำรงธรรม25471
352การตรวจสอบภายในสำหรับผู้บริหารเจริญ เจษฎาวัลย์25472
353หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25473
354ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2547กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25471
355คู่มือการใช้ข้อมูลการคลังของประเทศไทยยุววรรณ รัฐกุล25471
356เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
357รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2546ธนาคารแห่งประเทศไทย25471
358การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
359เศรษฐศาสตร์สำหรับนักการธนาคารสุขุม อัตวาวุฒิชัย25471
360การบัญชีการเงินสุวรรณา อินคล้าย25472
361คู่มือสอบ Tax auditor tutorสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
362การบัญชีบริหารแกริสัน, เรย์ เอช.@25473
363รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้านสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25471
364มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล ธันวาคม 2546อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์25472
365การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชีบริษัทออโต้ไฟล์ท จำกัด25472
366รายงานการเงินนุชจรี พิเชฐกุล25474
367สอนเมียให้รวยสุวรรณ วลัยเสถียร25471
368คู่มือประมวลรัษฎากร 2547 : volume 1 ประมวลรัษฎากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25471
369วิเคราะห์รายงานการเงินวันเพ็ญ วศินารมณ์25472
370การบัญชีชั้นกลาง 2สุภาณี อินทน์จันทน์25471
371การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสดพรชนก รัตนไพจิตร25472
372การบัญชีต้นทุน 1อรวรรณ กิจปราชญ์25472
373จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนภาพร ขันธนภา25472
374บัญชีการเงินเบื้องต้นเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25471
375ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสถาบัน Tax Business Accounting Center25472
376คู่มือสรุป 12 ปี คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร 2535-2546สรรพากรสาส์น25471
377การบัญชีต้นทุน 2 : การจัดการต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25472
378ทฤษฎีการบัญชีศศิวิมล (มีอำพล) ศรีเจริญจิตร์25471
379ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้าพีรารัตน์ สุพัฒน์วัชรานนท์25472
380การบัญชีขั้นต้นธารี หิรัญรัศมี25472
381กฎหมายการธนาคารพงษ์อดุล กฤษณะราช25471
382การวางระบบบัญชีสุขุม โพธิสวัสดิ์25472
383การออมและการลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่สมชัย แสงชัชวาล25471
384คู่มือการวางแผนภาษีส่วนบุคคลสันติ วิริยะรังสฤษฎ์25461
385เส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพอนุรักษ์ แช่มปรีชา25461
386รายงานผลการศึกษาโครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
387ดัชนีวัดผลงานวรภัทร์ ภู่เจริญ25461
388อ่านงบการเงินแบบไม่จบบัญชีGill, James O.25462
389รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัทห้างร้านหรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของ ปรส.คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
390รายงานผลการศึกษาการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
391ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2546กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25462
392รายงานสรุปและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
393สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพศิริรัตน์ วรรณสิทธิ์25462
394เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรธุรกิจสรยุทธ มีนะพันธ์25461
395รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย ประจำปี 2545กรมตรวจบัญชีสหกรณ์25461
396รายงานผลการศึกษาการโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
397รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.)คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
398การบัญชีการเงินWarren, Carl S.25463
399ระบบสารสนเทศทางการบัญชีRomney, Marshall B.25461
400รายงานประจำปี 2546 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)25462
401การบัญชีเพื่อการจัดการศศิวิมล มีอำพล25463
402การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ254610
403คู่มือธุรกิจนำเข้า-ส่งออกประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ25461
404คู่มือการตรวจสอบ เล่ม 2 : การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25461
405การเงิน การบัญชี SMEs ที่ผู้บริหารต้องรู้ธวัชชัย พืชผล25461
406รายงานประจำปี 2546 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด25461
407ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25461
408รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
409การบริหารงานตรวจสอบภายในกับ Audit committeeเจริญ เจษฎาวัลย์25462
410รายงานผลการศึกษาโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
411อ่านงบการเงินให้เป็นภาพร เอกอรรถพร25461
412เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25461
413การบัญชีการเงินอรุณี อย่างธารา25462
414การบัญชีขั้นกลางดุษฎี สงวนชาติ25462
415รายงานประจำปี 2546 ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)25462
416รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ Accounting gameสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.^คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ.25461
417รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
418กลยุทธ์การจัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 แนวใหม่ : ให้ตรงกับนโยบายสรรพากรและปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เป็นสาระสำคัญสุเทพ พงษ์พิทักษ์25461
419รายงานผลการศึกษาการสั่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่ง ปิดทำการถาวรคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
420เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25461
421การบัญชีชั้นสูง 1ขวัญสกุล เต็งอำนวย25461
422การสอบบัญชี เล่ม 1นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25452
423ยุทธวิธีการแข่งขันพอร์ตเตอร์, ไมเคิล อี.@25451
424คู่มือการจัดทำงบการเงิน ปี 2545 : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2545สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร25458
425รายงานประจำปี 2545 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์25451
426ปากท้องของเรา : รวมข้อเขียนเล่มสุดท้ายว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจการเงินไทยวีระ ธีรภัทร25451
427การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีมนู อรดีดลเชษฐ์25451
428คำแนะนำการกรอกแบบภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25452
429การบริหารการเงินระหว่างประเทศพรชัย ชุนหจินดา25451
430คัมภีร์หุ้นโสภณ ด่านศิริกุล25451
431การบัญชีต้นทุน 1เยาวพา ณ นคร25452
432คัมภีร์ธุรกิจ : รวมโรคและวิธีรักษามิตรทอง ชูลิตะวงศ์25451
433วิกฤติเศรษฐกิจธุรกิจ NPL สถาบันการเงินจะอยู่รอดได้อย่างไรชนินทร์ พิทยาวิวิช25451
434คู่มือการตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้นเจริญ เจษฎาวัลย์25451
435ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25451
436การบัญชี 1เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25452
437การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุมชูศรี เที้ยศิริเพชร25451
438รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2545ธนาคารแห่งประเทศไทย25451
439การบัญชีเพื่อการจัดการชนิดา เชื้อสุวรรณชัย25455
440การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
441หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25452
442กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทยอัญญา ขันธวิทย์25451
443คู่มือการจัดทำงบการเงิน ปี 2545 : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2545สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร25458
444การบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทและการร่วมค้าสุริยุ เมืองขุนรอง25452
445หลักการบัญชี 2พิมพา พึ่งบุญพานิชย์25451
446การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล25451
447เทคนิคการตรวจสอบทุจริตเจริญ เจษฎาวัลย์25452
448การเงินภาคปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการชาย กิตติคุณากรณ์25451
449การบัญชีบริหารแกริสัน, เรย์ เอช.@25452
450การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25451
451การสอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25452
452เทคนิคการตรวจสอบทุจริตเจริญ เจษฎาวัลย์25452
453สินเชื่อเพื่อการส่งออกสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์25451
454การบัญชีสินทรัพย์เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์25452
455การบัญชีทรัพย์สินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25451
456การบริหารธนาคารพาณิชย์พรนพ พุกกะพันธุ์25441
457การบัญชีขั้นต้นวัฒนา ศิวะเกื้อ25441
458มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวมเล่ม พ.ศ.2544 เล่ม 1สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
459สรุปภาวะธุรกิจปี 2543 และแนวโน้มปี 2544-2545บริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด25441
460การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ฐาปนา ฉิ่นไพศาล25441
461การบัญชีสินทรัพย์ เล่ม 1เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์25443
462การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ25441
463เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25443
464หลักการบริหารการเงินเพชรี ขุมทรัพย์25441
465การบัญชีต้นทุน 1วรรณวิภา ทัพวงศ์25441
466ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วนสุเทพ พงษ์พิทักษ์25441
467หลักการบัญชี 2พิมพา พึ่งบุญพานิชย์25441
468หลักการบัญชีขั้นต้นไพบูลย์ ผจงวงศ์25441
469ภาษีสรรพากร ฉบับย่อคำอธิบายประมวลรัษฎากรไพจิตร โรจนวานิช25441
470กรณีศึกษาการบริหารการเงิน (ฉบับสมบูรณ์)ชาย กิตติคุณากรณ์25441
471มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับย่อสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
472พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้านKiyosaki, Robert T.@25441
473การบริหารการผลิตสุปัญญา ไชยชาญ25441
474การบัญชีสินทรัพย์ธารินี พงศ์สุพัฒน์25442
475รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2544 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง25441
476การจัดการการเงินBrigham, Eugene F.25444
477การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
478การประกันภัยและการจัดการธุรกิจการประกันภัยศิริวรรณ วัลลิโภดม25442
479เงินทองต้องรู้ : รวมข้อเขียนและข้อมูลเพื่อความเข้าใจอนาคตระบบสถาบันการเงินไทยวีระ ธีรภัทร25441
480การสอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25441
481ประเด็นตอบข้อหารือภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะกรณีมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรสรรพากรสาส์น25441
482การบัญชีทั่วไปธารินี พงศ์สุพัฒน์25441
483แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี : การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน-ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
484กรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหารกิตติ บุญนาค25441
485การบัญชีต้นทุนกิ่งกนก พิทยานุคุณ25441
486การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์สุพจน์ โกสิยะจินดา25441
487หลักการบัญชีต้นทุนวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์25441
488การบัญชีต้นทุน 2สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25441
489หลักการบัญชีชั้นกลาง 1สงกรานต์ ไกยวงษ์25441
490เอกสารการสอนชุดวิชาการลงทุน หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
491งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม (ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่)วรศักดิ์ ทุมมานนท์25442
492ระบบการบริหารต้นทุนกิจกรม Activity based costing : ABCวรศักดิ์ ทุมมานนท์25441
493การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษาอุษณา ภัทรมนตรี25441
494มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวมเล่ม พ.ศ.2544 เล่ม 2สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
495มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ25441
496คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 1สุขสิรี เจษฎาพรชัย25441
497การบัญชีสินทรัพย์ เล่ม 2เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์25445
498หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหฤทัย มีนะพันธ์25441
499คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 2สุขสิรี เจษฎาพรชัย25441
500การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25444
501การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์อุษณา ภัทรมนตรี25441
502การบัญชีการเงินอรุณี อย่างธารา25441
503เอกสารการสอนชุดวิชาการลงทุน หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.^สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.25441
504การบัญชี 1อำนวย ศรีสุโข25441
505คู่มือปฏิบัติการไคเซ็น : ต้องอย่างนี้ซิ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริงบุนจิ, โทซาวะ@25431
506ยุทธศาสตร์ความใหญ่เครือซิเมนต์ไทยวิรัตน์ แสงทองคำ25432
507การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษาอุษณา ภัทรมนตรี25431
508การบัญชีรัฐบาลและกองทุนยุพดี ศิริวรรณ25431
509เทคนิคการตรวจสอบทุจริตเจริญ เจษฎาวัลย์25431
510เรียนลัดกับการปรับโครงสร้างหนี้ : ภาคปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริงอุทัย อัศวารักษ์25432
511ระบบควบคุมภายใน : หลักการและวิธีปฏิบัติเจริญ เจษฎาวัลย์25431
512การบัญชีการเงินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25431
513การจัดการการเงินBrigham, Eugene F.25431
514เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25432
515ไม่เห็นจะยากเรื่องการกู้เงินและวิเคราะห์สินเชื่ออุทัย อัศวารักษ์25432
516หลักการขนส่งจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา25431
517การบัญชี 2รวงพร อิ่มผล25431
518จากยุ่งกลายเป็นรุ่ง : บทเรียนเศรษฐกิจไทยวีระ ธีรภัทร25431
519ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25431
520การเงินธุรกิจ ฉบับมาตรฐานสุพาดา สิริกุตตา25432
521แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25431
522การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25431
523ธุรกิจระหว่างประเทศสุภาพร พิศาลบุตร25432
524คู่มือผู้ตรวจติดตามวารินทร์ สินสูงสุด25432
525ทฤษฎีการบัญชีเมธากุล เกียรติกระจาย25432
526การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์วารี หะวานนท์25431
527กล้าล้มเหลว : ภูมิปัญญาในความล้มเหลวLim, Billi P.S.25431
528คู่มือเตรียมสอบ CPAสุชาติ เหล่าปรีดา25431
529การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25432
530หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 การบัญชีห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดสงกรานต์ ไกยวงษ์25431
531การบัญชี 1รวงพร อิ่มผล25431
532การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25432
533การบริหารการเงิน เล่ม 2สุมาลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร25432
534ระบบสารสนเทศทางการบัญชีวัชนีพร เศรษฐสักโก25432
535การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25433
536การบัญชีชั้นกลาง 2นุชจรี พิเชฐกุล25432
537การบัญชีบริหารฐาปนา ฉิ่นไพศาล25431
538เล่าเรื่องเงินปนเรื่องหุ้นเอิร์ดแมน, พอล25432
539การบัญชีโรงแรม : หลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุมสุภาพรรณ รัตนาภรณ์25432
540การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROPพิภพ ลลิตาภรณ์25432
541คู่มือวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานเจริญ เจษฎาวัลย์25432
542หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25432
543การบัญชีขั้นสูงธารินี พงศ์สุพัฒน์25431
544การบริหารการเงิน เล่ม 1สุมาลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร25432
545การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เยาวเรศ ทับพันธุ์25433
546การเงินธุรกิจอภิชาติ พงศ์สุพัฒน์25432
547เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25425
548รับสมัครและคัดเลือกอย่างมืออาชีพอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25422
549การบัญชี 1เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย25421
550การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมเมธากุล เกียรติกระจาย25422
551ระบบการชำระเงินในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย.^สายระบบการชำระเงิน.25421
552การจัดการการเงิน : รวมหลักและทฤษฎีและกรณีศึกษาธนิดา จิตร์น้อมรัตน์25423
553กรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร (ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ)ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม25421
554เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงินจรินทร์ เทศวานิช25422
555การเงินระหว่างประเทศฐาปนา ฉิ่นไพศาล25422
556การใช้ Excel สำหรับงานด้านการบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25421
557เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25424
558การบัญชีเพื่อการจัดการอำนาจ รัตนสุวรรณ25421
559การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ฐาปนา ฉิ่นไพศาล25423
560เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์25421
561การภาษีอากรสมคิด บางโม25422
562วิธีการตรวจสอบเจริญ เจษฎาวัลย์25421
563คำเฉลยเศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25421
564การประเมินผลโครงการ : แนวคิดและวิธีการสมชาย ดุรงค์เดช25421
565การเงินระหว่างประเทศฐาปนา ฉิ่นไพศาล25421
566การบัญชีการเงินพันธิภา ศรีนามเมือง25421
567สถาบันการเงินสุริยะ เจียมประชานรากร25421
568สร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยโปรแกรม Excel (Business Simulation Model)ปรัชญา ไทยกล้า25422
569สูตรสำเร็จ...การเป็นวิทยากรสายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์25421
570การบัญชีทรัพย์สินจรัญ ตันมา25422
571การจัดทำแผนธุรกิจสมฤดี บุญตานนท์25422
572พ่อรวยสอนลูกKiyosaki, Robert T.@25421
573เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25424
574หลักเศรษฐศาสตร์ 1สุมล มานัสฤดี25422
575การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25421
576เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25421
577การบัญชีหนี้สินอังคณา นุตยกุล25421
578วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทยรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25421
579เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25422
580วิธีเขียนรายงานเจริญ เจษฎาวัลย์25421
581การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเพิ่มสุข สรรพสิทธิ์ดำรง25422
582เอกสารการสอนชุดวิชาระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25422
583การประกาศใช้รายงานของผู้สอบบัญชี (ชนิด 3 วรรค) : ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 40 และ 41 สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2541สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25421
584สัมมนาการเงินกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25421
585โรงรับจำนำอรสรวง บุตรนาค25422
586หลักการบัญชีชั้นกลาง 1สงกรานต์ ไกยวงษ์25422
587สถาบันการเงินสุริยะ เจียมประชานรากร25421
588สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2542 และแนวโน้มปี 2543สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย25422
589เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีการเงินวรรณวิภา ทัพวงศ์25421
590การบริหารเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัวเจริญ เจษฎาวัลย์25422
591การประชุมนักบริหารทั่วประเทศ ปฏิรูปวิชาชีพบัญชี : เราพร้อมหรือยังสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25421
592งบกระแสเงินสด งบการเงินรวมวรศักดิ์ ทุมมานนท์25422
593การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์25422
594แนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25421
595การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุนเกษรี ณรงค์เดช25421
596การบัญชีทรัพย์สินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง254110
597การบัญชีรัฐบาลธนภร เอกเผ่าพันธุ์25411
598การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้อัญญา ขันธวิทย์25413
599เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นกฤตยา ตติรังสรรค์สุข25412
600ธนาคารไทยล่มสลายวิรัตน์ แสงทองคำ25411
601การบัญชีต้นทุน 2วรรณวิภา ทัพวงศ์25412
602มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ : การใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินหน่วยงานภาครัฐสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25411
603วิวัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ไทยและแนวทางการพัฒนาในอนาคตสันติ กีระนันทน์25411
604การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25411
605ธรรมของนักบัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25411
606สถานการณ์เศรษฐกิจบริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด25411
607เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
608ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25413
609หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25412
610การบัญชีชั้นสูง 2อัมพร เที่ยงตระกูล25412
611เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงิน และระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
612ธนาคารไทยล่มสลายวิรัตน์ แสงทองคำ25411
613ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสมาชิกการซื้อขายหลักทรัพย์,สำนักหักบัญชี,ศูนย์รับฝากฯ และนายทะเบียน ฉบับพ.ศ. 2541ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25411
614การค้าและการเงินระหว่างประเทศธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล25411
615เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐมิติ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25411
616เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
617การบริหารการเงิน เล่ม1สุมาลี จิวะมิตร25411
618เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
619มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-42สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25412
620การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25412
621ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสมาชิกการซื้อขายหลักทรัพย์,สำนักหักบัญชี,ศูนย์รับฝากฯ และนายทะเบียน ฉบับพ.ศ. 2541ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25411
622เศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอดสุวินัย ภรณวลัย25412
623เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธาตรี จันทรโคลิกา25412
624เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
625เอเปคน่ารู้ทบวงมหาวิทยาลัย.^สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.25414
626การเงินและการธนาคารสุรักษ์ บุนนาค25411
627การบริหารการเงิน เล่ม2สุมาลี จิวะมิตร25411
628ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2541มงคล สารรัมย์25413
629การบัญชี 2อำนวย ศรีสุโข25411
630การบัญชีชั้นสูงกัลยาณี กิตติจิตต์25412
631ย่อยงบการเงิน : ภาคปฏิบัติและซอฟท์แวร์ชาย กิตติคุณากรณ์25412
632นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25411
633การบัญชีเบื้องต้นธารี หิรัญรัศมี25414
634การเงินธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25411
635การเงินและการธนาคารนารฏิยา ยนเปี่ยม25412
636การวางระบบบัญชีประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง25412
637คู่มือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชวินท์ ธัมมนันท์กุล25411
638รายงานของผู้สอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25411
639เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
640คู่มือการตรวจสอบ : หลักการและวิธีปฏิบัติเจริญ เจษฎาวัลย์25411
641เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
642เอกสารการสอนชุดวิชาระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
643เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
644การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุนเกษรี ณรงค์เดช25402
645ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25404
646ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอดสุเมธ แสงนิ่มนวล25401
647เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25402
648การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25401
649วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีกระทรวงพาณิชย์.^กรมทะเบียนการค้า.25401
650การวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล 95ประเสริฐ คณาวัฒนไชย25401
651ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
652ระบบบัญชีลีสซิ่งการบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาววรศักดิ์ ทุมมานนท์25402
653การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีมนู อรดีดลเชษฐ์25402
654หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25401
655การวิเคราะห์งบการเงินธงชัย สันติวงษ์25402
656การบัญชีภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25401
657เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25402
658หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25401
659การบริหารของคงคลังระบบ MRPพิภพ ลลิตาภรณ์25402
660เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
661การเงินธุรกิจเบญจวรรณ รักษ์สุธี25405
662การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการบริหารบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่น)ไอโนฮารา, ไฮดีโอ @25402
663การวางแผนและควบคุมกำไรกวี วงศ์พุฒ25402
664การบัญชีต้นทุนดวงมณี โกมารทัต25401
665การบัญชีต้นทุน 1สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25402
666การบัญชีห้างหุ้นส่วนเกษรี ณรงค์เดช25402
667การวิเคราะห์งบการเงินจินดา ขันทอง25409
668คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25401
669การจัดการด้านการเงินชนะใจ เดชวิทยาพร25401
670แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
671รอบรั้วตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
672การลงทุนจิรัตน์ สังข์แก้ว25402
673การบัญชีชั้นสูงกัลยาณี กิตติจิตต์25402
674หลักการบัญชีต้นทุนวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์25402
675ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์จุลภาคซาลวาเตอร์, โมมินิค@25403
676ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ หลักการบัญชีเบื้องต้น 1เลอเนอร์, เจ. โจเอล@25401
677การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ25401
678หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25403
679เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
680การบัญชีต้นทุน 2สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25402
681เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
682สัญญาธุรกิจเพื่อภาษีอากรวิทยา เนติวิวัฒน์25401
683เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25402
684การบัญชีบริหารเสนาะ ติเยาว์25401
685หลักการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์25401
686การบัญชีชั้นสูงพยอม สิงห์เสน่ห์25401
687การบริหารการเงินธนิดา จิตร์น้อมรัตน์25401
688ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์การเงินอายเรส, แฟรงค์@25401
689การบัญชีภาษีอากรสมชาย สุรสิทธิ์25402
690แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
691เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
692ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นสปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์.@25391
693วิเคราะห์เชิงปริมาณเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล25392
694การบัญชีเบื้องต้นธารี หิรัญรัศมี25392
695เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25392
696การบัญชีหนี้สินและทุนสาคิตณ์ จันทโนทก25391
697การบริหารเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25398
698การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญกวี วงศ์พุฒ25392
699การบัญชีต้นทุนกิ่งกนก พิทยานุคุณ25391
700การบัญชีทรัพย์สินสาคิตณ์ จันทโนทก25392
701หลักการบัญชีขั้นกลางวิไลลักษณ์ ภัทโรดม25391
702เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25391
703การบัญชีชั้นกลาง 2สาคิตณ์ จันทโนทก25392
704หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25391
705การบัญชีชั้นกลาง 1 (การบัญชีทรัพย์สิน)สวัสดิ์ พุ่มภักดี25391
706การเงินธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาการธนาคารและการเงิน25392
707หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2539วิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25391
708ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25392
709การเงินส่วนบุคคลสุพพตา ปิยะเกศิน25391
710วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงินWalsh, Ciaran25393
711การบัญชีต้นทุน 1นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์25391
712ตราสารอนุพันธ์เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ตอนที่ 1เจริญ เจษฎาวัลย์25392
713ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25391
714หลักและวิธีสอนวิชาบัญชีจรูญศรี มาดิลกโกวิท25392
715เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25391
716การบัญชีชั้นกลาง 1กวี วงศ์พุฒ25392
717หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25394
718หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2539วิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25391
719การงบประมาณเพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25391
720ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงอรรถพล ตริตานนท์25392
721การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์วารี หะวานนท์25394
722การบัญชีตราสารหนี้วรศักดิ์ ทุมมานนท์25392
723คู่มือระบบการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25391
724การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์วารี หะวานนท์25394
725วิธีประเมินค่าหุ้นแดง ใบเล่25392
726เทคนิคการประชุมประชุม โพธิกุล25392
727การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการเจริญเติบโตสุนี ประจวบเหมาะ25392
728สถาบันการเงินกวี วงศ์พุฒ25392
729การบัญชีห้างหุ้นส่วนธารี หิรัญรัศมี25393
730ศัพท์บัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25381
731การบัญชีการเงินอรุณี อย่างธารา25382
732ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25382
733เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
734ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25382
735การหักภาษีเงินได้ ณ.ที่จ่ายปกรณ์ ทิวขุนทอง25381
736หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25381
737การบัญชีธุรกิจเรียลเอสเตตสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25381
738งบกระแสเงินสดเกษรี ณรงค์เดช25381
739การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดธารี หิรัญรัศมี25382
740การบัญชีบริษัทจำกัดธารี หิรัญรัศมี25382
741วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้องเจริญ เจษฎาวัลย์25382
742การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 1พรศิริ คงแก้ว25381
743แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
744การบัญชีธุรกิจ : แนวทางส่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชีสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
745แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
746เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
747ทฤษฎีการบัญชี : กรณีศึกษาเมธากุล เกียรติกระจาย25381
748ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25382
749เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
750เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25381
751การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอสุพัฒน์ อุปนิกขิต25382
752นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25382
753การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
754ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทไทยซอฟท์25381
755การเงินและการธนาคารสุรักษ์ บุนนาค25383
756กระแสโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมวิฑูรย์ ปัญญากุล25382
757การบัญชีการเงินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25381
758เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
759การบัญชีภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
760การพาณิชย์พื้นฐานโกว์, มารั่น @25382
761ทฤษฎีการบัญชีเมธากุล เกียรติกระจาย25381
762การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมเมธากุล เกียรติกระจาย25381
763เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
764การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
765การบัญชีบริหารปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ25381
766ระบบบัญชีลูกหนี้บริษัทไทยซอฟท์25381
767ศูนย์กำไร : องค์กรเติบโตไร้พรมแดนธงชัย สันติวงษ์25382
768การตรวจสอบภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25382
769ปัญหาการสอบบัญชีกวี วงศ์พุฒ25383
770ความรู้เรื่องบัญชีปณิตา สารวิจิตร25383
771คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25381
772ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ ฉบับภาษีมูลค่าเพิ่มสุพัฒน์ อุปนิขิต25383
773นักบริหารทันสมัยกิติ ตยัคคานนท์25381
774การบัญชีบริหารเสนาะ ติเยาว์25385
775พูดและเขียนอย่างผู้จัดการอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25381
776เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
777เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25382
778งบกระแสเงินสดเกษรี ณรงค์เดช25381
779การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุนเกษรี ณรงค์เดช25382
780การประมาณต้นทุนมณเฑียร ประจวบดี25381
781ระบบใบสำคัญจ่ายและบัญชีสินค้าสมปอง สุขเอี่ยม25382
782วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25384
783การบัญชีรัฐบาลประพันธ์ ศิริรัตน์บำรุง25382
784การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชาญชัย อาจินสมาจาร25382
785การหักภาษีเงินได้ ณ.ที่จ่ายปกรณ์ ทิวขุนทอง25381
786เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25381
787การบัญชีชั้นสูง 2พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25382
788การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจที่ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์วันเพ็ญ กฤตผล25382
789การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง25382
790การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 2พรศิริ คงแก้ว25381
791การบัญชีต้นทุน 1จรรจา บุญจนาถบพิธ25372
792การบัญชีชั้นสูง 1กวี วงศ์พุฒ25372
793การบัญชีขายเฉพาะอย่าง : ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช3สวัสดิ์ พุ่มภักดี25372
794ทฤษฎีการเงินขั้นสูงสมพงษ์ อรพินท์25372
795คู่มือทำธุรกิจ-การลงทุนในเวียดนามศูนย์ข้อมูลอินโดจีน บริษัท ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน)25372
796การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาล25375
797การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25372
798เทคนิคการปิดการขายแบบ 100%ชัยรัตน์ บูรณะวิวัฒน์25372
799เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ25372
800การบัญชีตั๋วเงินจุฑามาศ กิจเจริญ25372
801ระบบบัญชีและหลักการออกแบบกิ่งกนก พิทยานุคุณ25371
802วิธีขอขึ้นเงินตามเช็คเจริญ เจษฎาวัลย์25372
803การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25372
804การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมวิน เชื้อโพธิ์หัก25372
805มรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคำชี้แจงมรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25371
806เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25374
807ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในสิบปีข้างหน้า : วิสัยทัศน์ใหม่การเพิ่มสมรรถนะไทยในสังคมโลกสิปปนนท์ เกตุทัต25371
808ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์พลพร ปิยวรรณ25372
809การบัญชีเกี่ยวกับภาษีกวี วงศ์พุฒ25373
810การบัญชีตั๋วเงินสวัสดิ์ พุ่มภักดี25372
811การบัญชีธุรกิจสุภาวดี เจริญทรัพย์25372
812วิธีขายลดตั๋วเงินเจริญ เจษฎาวัลย์25372
813เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25372
814การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 2วิพัฒน์ พัฒนพูนสิน25372
815มาตรฐานการบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-28สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25371
816ความรู้เกี่ยวกับสินค้าดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
817การบัญชีชั้นสูง 2กวี วงศ์พุฒ25372
818การบริหารการเงินธุรกิจปนัดดา อินทร์พรหม25371
819หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25371
820เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25372
821มารู้จัก...การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสิงหะ นิกรพันธุ์25361
822เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน สรบ2008อุทัยวรรณ อัครวุฒิ25362
823หลักการบัญชี 1สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25361
824การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญสัณห์สุดา บุญสอาด25361
825เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศศรีวงศ์ สุมิตร25362
826วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25361
827เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25361
828หลักการบริหารการเงินเพชรี ขุมทรัพย์25365
829เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25361
830การบัญชีหรือการบัญชีเกี่ยวกับพัสดุวิเชียร พันธุ์ประไพ25361
831วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25361
832การบัญชีหนี้สินและทุนจรรจา บุญจนาถบพิธ25361
833กลยุทธ์ทางการเงินสำหรับนักบริหารฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล25361
834วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25361
835การเงินธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25361
836เศรษฐศาสตร์การจัดการสรยุทธ มีนะพันธ์25361
837การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 1วิพัฒน์ พัฒนพูนสิน25362
838เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25351
839หลักการบัญชี 1พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25351
840เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐมิติ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25351
841การบัญชีต้นทุนดวงมณี โกมารทัต25352
842การบัญชีต้นทุน : แนวคิดและการประยุกต์เพื่อการตัดสินใจเชิงการบริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25351
843เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงินจรินทร์ เทศวานิช25353
844ธุรกิจระหว่างประเทศศิริพร ปัญญาบาล25351
845เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25354
846เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25354
847เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
848เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25344
849เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
850เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25344
851เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
852เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
853เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
854เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
855เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
856เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
857เจ็ดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจุฑา มนัสไพบูลย์25341
858เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดการเงิน สถาบันและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
859เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
860ศิลปะการบริหารคนฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล. @25342
861ธุรกิจอุตสาหกรรมโสภา โลหะขจรพันธ์25331
862ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทไทยซอฟท์25331
863ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับบริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ25331
864เศรษฐกิจไทย-ปัจจุบันและอนาคตอรัญ ธรรมโน25331
865เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25331
866วิกฤตการณ์เศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1สุนทรี อาสะไวย์25331
867เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลกกำชัย ลายสมิต25332
868มห-เศรษฐศาสตร์บุญยง วีรกุล25322
869นโยบายแก้ปัญหาวิกฤตในธนาคารพาณิชย์ไทยนภพร เรืองสกุล25321
870การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติวิชาญ ฤทธิรงค์25322
871การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติวิชาญ ฤทธิรงค์25322
872การเงินธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.25321
873หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25322
874หลักการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์25321
875การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ชีพสุมน รังสยาธร25313
876หนี้สินเกษรี ณรงค์เดช25311
877หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจรินทร์ เทศวานิช25312
878คู่มือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปธรรมนูญ โสภารัตน์25311
879หลักการบัญชีเบื้องต้นพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25312
880หนี้สินเกษรี ณรงค์เดช25311
881การบริหารธุรกิจสมยศ นาวีการ25302
882หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25302
883เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
884เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
885เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
886เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
887หลักเศรษฐศาสตร์ธรรมนูญ โสภารัตน์25293
888แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
889หลักเศรษฐศาสตร์ 2 : มหเศรษฐศาสตร์นวลทิพย์ ควกุล25282
890ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสมนึก แตงเจริญ25281
891เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (มหภาค)สุรักษ์ บุนนาค25281
892หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25283
893สถิติพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และธุรกิจอุไรวรรณ ศรีแก้ว25271
894หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25272
895หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25272
896หลักเศรษฐศาสตร์พิศมัย จารุจิตติพันธุ์25262
897การบริหารการเงินและพัสดุสมัย รื่นสุข25251
898เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25251
899เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25251
900คอมพิวเตอร์กับงานบัญชีศิริพร สาเกทอง25253
901เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25212
902ศิลปศาสตร์ของนักบริหารอุทัย หิรัญโต25201
903เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนามยิ่น, หลา25171
         รวม   1575  เล่ม