รายชื่อหนังสือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การสอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25621
2หลักสำคัญของการบัญชีปัญญา อิสระวรวาณิช25612
3คู่มือสอบ Tax auditor tutorสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25611
4เทคนิคดึงลูกค้าเข้าร้าน ดูดเงินล้านเข้าบัญชีธวัชชัย พืชผล25611
5การเขียนรายงานการสอบบัญชี (สำหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)สุชาย สิริภัทรกุลธร25612
6การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมศิลปพร ศรีจั่นเพชร25612
7การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25611
8การออกแบบระบบบัญชีอุเทน เลานำทา25612
9การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี NPAEsนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25611
10ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25612
11Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
12การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25612
13การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25612
14การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25611
15Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?ภักดี รัตนมุขย์25613
16เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25602
17การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25602
18กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตศิลปพร ศรีจั่นเพชร25602
19กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : บทสรุปสำหรับผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25602
20การเงินธุรกิจพรรณุภา ธุวนิมิตรกุล25601
21เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25602
22วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25602
23เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาทีพงศ์กิตติ์ ชาญธีรวัชร์25602
24หลักเศรษฐศาสตร์ณรงค์ ธนาวิภาส25602
25การวางแผนและควบคุมการผลิตชุมพล ศฤงคารศิริ25601
26รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 3 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ธนพล สุขมั่นธรรม25601
27ระบบสารสนเทศทางการบัญชีวัชนีพร เศรษฐสักโก25602
28ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25602
29การบัญชีภาษีอากรสมใจ เภาด้วง25601
30การจัดการเชิงกลยุทธ์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล25602
31ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไปศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน25601
32งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างมืออาชีพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25602
33วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุนธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์25601
34เจาะลึกเคล็ดลับ สุดยอดกลยุทธ์ธุรกิจTracy, Brian2560 2
35การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25602
36ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2560บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด25601
37กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25602
38การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา25602
39ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25602
40กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : กรอบการควบคุมภายในและภาคผนวกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25602
41การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25592
42การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน : แนวทางและกรณีศึกษาสุรกิจ คำวงศ์ปีน25591
43การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการเงินมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมลำไพ จุ่นเจิม25592
44การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25592
45มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2558 (ฉบับรวมเล่ม) เล่ม 2สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25592
46ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2559บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด25591
47มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2558 (ฉบับรวมเล่ม) เล่ม 1สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25592
48การบัญชีขั้นกลางSpiceland, J. David25591
49การเงินธุรกิจศศิภา พจน์วาที25592
50การเป็นผู้ประกอบการสมคิด บางโม25594
51ความรู้ทั่วไปทางการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมธันยกร จันทร์สาส์น25591
52การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25591
53การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25592
54รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เล่ม 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่มกองบรรณาธิการ25591
55การบัญชีขั้นกลาง 1บุญเสริม วิมุกตะนันทน์25592
56การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาล25591
57การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจณัฐวิภา วิริยา25582
58ขโมยความคิดเจ้าของธุรกิจระดับโลกพฤกษ์ อชิตานุกุล25582
59รายงานประจำปี 2557 กรมสรรพากรกรมสรรพากร25581
60การบัญชีภาษีอากรนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25582
61ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25582
6232 Superidea ติดปีกธุรกิจเอสเอ็มอีSME Thailand25582
63คู่มือในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25582
64ธุรกิจดี เริ่มที่กลยุทธ์ลิม คัมมาร์25582
65ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2558บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด25581
66วิจัยทางการบัญชีสุมินทร เบ้าธรรม25584
67เรียนลัดการสื่อสารทางธุรกิจBoyes, Carolyn25583
68ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) : Part 1 ประเด็น "รายได้"สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25581
69ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติโสภณ พรโชคชัย25582
70การบัญชีต้นทุน 2เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25581
71คู่มือแก้ปัญหาธุรกิจ 360Borgenicht, David25582
72จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25582
73สร้างและวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพชนาภา หันจางสิทธิ์25582
74กุญแจอ่านงบการเงินเอิญ สุริยะฉาย25581
75มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาประกันภัยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25572
76การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25571
77รายงานนโยบายการเงิน มีนาคม 2557ธนาคารแห่งประเทศไทย25571
78การบัญชีบริหารกชกร เฉลิมกาญจนา25572
79สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
80รายงานวิจัยเรื่องความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของมาเลเซียและสิงคโปร์กุสุมา ดำพิทักษ์25571
81รู้ทันรายงานทางการเงินและเข้าถึงรายงานของผู้สอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25572
82รายงานนโยบายการเงิน มิถุนายน 2557ธนาคารแห่งประเทศไทย25571
83การบัญชีต้นทุน 1อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25571
84การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมลำไพ จุ่นเจิม25572
85การบริหารการผลิตปรียาวดี ผลเอนก25572
86คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนสฤณี อาชวานันทกุล25573
87รายงานประจำปี 2556 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง.^สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ.25571
88กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นอำนาจ เนตยสภา25572
89กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชีสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์25571
90หลักการบัญชี 1จันทนา สังวรโยธิน25571
91คู่มือลงทุน + ลดภาษีกับ LTF และ RMFนายอาปาเช่25572
92องค์ประกอบการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมุสลิมในประเทศไทยสงกรานต์ กลมสุข25571
93คู่มือนักบัญชี for AEC เสริมโชค ไชยเลิศ25572
94หลักการบัญชีขั้นต้น 2สุวรรณา อินคล้าย25571
95ระบบสารสนเทศทางการบัญชีศรัณย์ ชูเกียรติ25572
96การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีบนอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจหอพักเอกชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมนภา นาคแย้ม25571
97รายงานระบบการชำระเงิน 2556ธนาคารแห่งประเทศไทย25572
98รายงานนโยบายการเงิน กันยายน 2557ธนาคารแห่งประเทศไทย25571
99จัดการต้นทุนง่ายๆ ด้วยบัญชีเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25572
100ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2557บริษัทสำนักพิมพ์การบริหารธรรมนิติ25571
101เทคนิคเขียนอีเมลธุรกิจและโต้ตอบโทรศัพท์ฉบับมืออาชีพกัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์25572
102ระบบบัญชีระหว่างประเทศประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์25572
103การบัญชีการเงินดวงสมร อรพินท์25572
104การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจันทนา สาขากร25572
105เทคนิคการจัดการการเงินด้วย Excelฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช25572
106การบัญชีต้นทุนสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25572
107บัญชี-ภาษี ที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้กาญจนา เม็งจันทึก25572
108การเงินธุรกิจปิยสุดา บัณฑุรัตน์25561
109ศัพท์บัญชีฝ่ายตำรากู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์25562
110การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25561
111อ่านงบการเงินง่ายสุดๆเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25562
112รายงานนโยบายการเงิน มกราคม 2556ธนาคารแห่งประเทศไทย25561
113100 เรื่อง 1000 ประเด็น เล่ม 4 ภาษีมูลค่าเพิ่มกัมปนาท บุญรอด25561
114อ่านเอาเรื่องกฎหมายภาษีอากรThe Justice Group25562
115การบัญชีการเงินดวงสมร อรพินท์25561
116การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25561
117สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย "ไทย-โลกมุสลิม"มนชยา อุรุยศ25561
118เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25561
119ปัจจัยที่มีผลต่อระบบบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารจังหวัดนครปฐมนภา นาคแย้ม25562
120พฤติกรรมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารการเงินส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25561
121การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งลำไพ จุ่นเจิม25562
122คู่มือมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์255610
123การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25561
124เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้นอุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ25561
125รายงานประจำปี 2555 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25561
126หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
127การปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนสุณีพร สุวรรณมณีพงศ์25563
128ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2556กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25561
129รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินเยาวรักษ์ สุขวิบูลย์25562
130รายงานระบบการชำระเงิน 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25562
131การบัญชีขั้นต้นจันทนา สาขากร25561
132100 เรื่อง 1000 ประเด็น ภาษีสรรพากร เล่ม 3กัมปนาท บุญรอด25551
133เรื่องเล่าครูบัญชี : ตอนตั้งไข่ครูบัญชีอนุสรณ์ ขวัญมิ่งตระกูล25553
134กฎหมายธุรกิจสมคิด บางโม25552
135การหักบัญชีเช็คจากก้าวแรก...สู่ก้าวต่อไปวันทนา เฮงสกุล25552
136หลักการบัญชีขั้นต้นเสนีย์ พวงยาณี25552
137หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
138การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25551
139รายงานการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คระกรรมการฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา25551
140ธุรกิจบริการ : วิชาชีพบัญชีกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
141ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2555กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25551
142รายงานระบบการชำระเงิน 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
143ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีของสำนักงานรับจัดทำบัญชี กรณีศึกษาสำนักงานบัญชี จังหวัดนครปฐมอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์25552
144การตรวจสอบภายในสมัยใหม่อุษณา ภัทรมนตรี25551
145รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ พฤษภาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
146วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25551
147เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิตอมิตา อริยอัชฌา25551
148นโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติธรรมรักษ์ หมื่นจักร์25551
149หลักการบัญชีพัชราณี อุตมวุฒิกำจร25551
150รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยพิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์25551
151การวางแผนและควบคุมทางการบัญชีศิลปพร ศรีจั่นเพชร25551
152การบัญชีต้นทุนสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25551
153เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง : เริ่มต้นง่าย แค่ใจมองเห็นจักรพงษ์ เมษพันธุ์25552
154มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากข้อกำหนดเดิมและแนวทางปฏิบัติทางบัญชีวรศักดิ์ ทุมมานนท์25551
155สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนพพร ธนะชัยขันธ์25554
156ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 1ศศิวิมล มีอำพล25542
157พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชีนภาพร เลี่ยนเครือ25544
158ธุรกิจส่วนตัว SMEs คุณทำได้วีรวุธ มาฆะศิรานนท์25542
159การบัญชีต้นทุนมนวิกา ผดุงสิทธิ์25542
160บัญชีชั้นสูง 2ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร2554 1
161คู่มือนักบัญชีมืออาชีพเสริมโชค ไชยเลิศ25543
162การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25542
163ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจวรพงษ์ คุณเดชอมร25542
164การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25542
165การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้นกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25544
166100 สุดยอดไอเดียการลดต้นทุนHawkins, Anne25542
167หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
168ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2554กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25541
169Inside มาตรฐานการบัญชี IAS & TAS และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS & TERS (เล่ม 1)สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25542
170การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในจันทนา สาขากร25541
171การบัญชีภาคปฏิบัติ : ธุรกิจซื้อมาขายไปวชิระ บุณยเนตร25543
172การวิจัยทางธุรกิจสรชัย พิศาลบุตร25542
173เกากลยุทธ์ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง25542
174การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์25541
175คู่มือบัญชี NPAEs : คู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25542
176การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจประยุกต์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์25542
177ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA : ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1-2จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล25541
178การเงินธุรกิจกมลวรรณ พิมพ์แพทย์25542
179การบัญชีทรัพย์สิน (การบัญชีชั้นกลาง 1)อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา25542
180การบริหารการเงินธุรกิจ : แนวคิดและแนวปฏิบัติเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25542
181ทวนกระแสธุรกิจ คิดต่าง ไม่มีทางตันToriuchi, Hirokazu25542
182ต้นทุนเพื่อการบริหารสำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืนสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์25542
183มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ รุ่นที่ 12 (หลักสูตรย่อย 301)สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์25531
184รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25531
185ต้นทุน 2เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25531
186Born to be นักบัญชีกรกมล ลาภดำรงกิจ25532
187การตรวจสอบวงจรค่าใช้จ่ายอุษณา ภัทรมนตรี25532
188การบริหารการเงินระหว่างประเทศพรชัย ชุนหจินดา25532
189ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนัทธมน อะมะตะ25532
190รายงานระบบการชำระเงิน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25532
191การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบด้านการสื่อสารข้อมูลนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา25532
192รอดเพราะรู้ทันกลการเงิน รวยเพราะชนะเกมบัญชีธวัชชัย พืชผล25532
193ปัญหาภาษีสรรพากรกองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25531
194คู่มือลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งและโลจิสติกส์คำนาย อภิปรัชญาสกุล25533
195การบัญชีชั้นกลาง 2นุชจรี พิเชฐกุล25531
196ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2553กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25535
197การบัญชีภาษีอากรชั้นสูงอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์25534
198รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25531
199การออกแบบระบบบัญชีดุษณีย์ ส่องเมือง25532
200เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยอุษณา ภัทรมนตรี25532
201รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25531
202สาวไส้แบรนด์ดัง มาสร้างแบรนด์โดนเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว25532
203การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบฐานข้อมูลศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย25532
204การบัญชีบริหารสุปราณี ศุกระเศรณี25532
205ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25532
206เซ็งเป็ด ทำไมฉันจึงก็บเงินไม่ได้สักทีวันเฉลิม วัฒนาวรกิตกุล25532
207การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25532
208การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศวันชัย พิทักษ์กรณ์25532
209รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25531
210แนวทางการตรวจสอบภายในฉบับนักศึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย25534
211การตรวจสอบวงจรการจัดทำรายงานทางการเงินวิภาวรรณ ประมูลความดี25532
212การบัญชีต้นทุนดวงมณี โกมารทัต25532
213การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชีบริษัทออโต้ไฟล์ท จำกัด25533
214หลักการบัญชีขั้นต้นเสนีย์ พวงยาณี25532
215ทายาทไฮโซ ธุรกิจพันล้านถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์25532
216การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจสุทธิมา ชำนาญเวช25534
217บัญชีอย่างง่ายเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25532
218โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีและการเงินในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2553 เรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25531
219การบัญชีสำหรับนักบริหาร : ความรู้พื้นฐานจินดารัตน์ ยศสมศักดิ์25531
220ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 2ศศิวิมล มีอำพล25532
221ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศฉัตรา วาสิกคุตต์25532
222รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25531
223การตรวจสอบวงจรการผลิตอุษณา ภัทรมนตรี25532
224สารนิพนธ์เรื่องการวัดผลการดำเนินงานตามแนวคิด The Balanced Scorecard : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งลำไพ จุ่นเจิม25531
225ภาษีอากรธุรกิจสมคิด บางโม25532
226การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : ทฤษฎีและการประยุกต์วริพัสย์ เจียมปัญญารัช25532
227101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money makeoverรัชชพล เหล่าวานิช25531
228ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2553กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25531
229เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25534
230การเงินธุรกิจสุพาดา สิริกุตตา25521
231รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25521
232การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25523
233การวิจัยดำเนินงานสุทธิมา ชำนาญเวช25522
234การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจประยุกต์ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์25522
235การบัญชีขั้นสูง IIธาริณี พงศ์สุพัฒน์25522
236การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษวินัย ร่มบารมี25522
237รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ มกราคม 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25521
238การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25522
239รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2551ธนาคารแห่งประเทศไทย25522
240คุณเป็นนักบริหารได้...ง่ายนิดเดียว ด้วยคู่มือบัญชีอัจฉริยะยรรยง ธรรมธัชอารี25524
241การบัญชีบริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25521
242อายุเท่าไรก็รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็นสุวภา เจริญยิ่ง25522
243การบัญชีบริหาร : แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอดิศร เลาหวณิช25524
244ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบสุพัตรา บุญมาก25522
245การบัญชีการเงินธารี หิรัญรัศมี25522
246ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2552กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25523
247บัญชีชั้นสูง 2ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร25522
248บัญชีเพื่อการจัดการรัตนา วงศ์รัศมีเดือน25522
249คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25523
250การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25512
251ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอรุษ คงรุ่งโชค25513
252คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ25512
253CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การบัญชี 1จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล25511
254การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาล25511
255การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชีอุษณา ภัทรมนตรี25513
256การบัญชีบริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25512
257การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์คำนาย อภิปรัชญาสกุล25512
258เล่นแร่แปรหุ้น : เจาะตลาดผ่านงานวิจัยอาณัติ ลีมัคเดช25514
259ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชีพลพธู ปียวรรณ25512
260รายงานระบบการชำระเงิน 2550ธนาคารแห่งประเทศไทย25512
261ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คณะการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2544-2548รัศมี ลักขณาวรรณพร25513
262การบัญชีชั้นต้น 1เสนีย์ พวงยาณี25516
263การบัญชีการเงินไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25511
264คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25511
265รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2550ธนาคารแห่งประเทศไทย25512
266การบัญชีชั้นสูง 1นุชจรี พิเชฐกุล25512
267รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียนพิมพา พึ่งบุญพานิชย์25513
268Financial innovative updateตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25511
269ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2551กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25514
27036 กลยุทธ์ ยอดพิชัยสงครามในสนามธุรกิจหวังเซียนหมิง25501
271การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25502
272รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25502
273รายงานของผู้สอบบัญชีอุณากร พฤฒิธาดา25502
274สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 1 2550ธนาคารแห่งประเทศไทย25502
275เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ "มาตรฐานการบัญชีและข้อกฎหมายใหม่ ปี 2550 สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะการจัดการและการบัญชี25503
276เข้าใจการเงินธุรกิจแบบมืออาชีพชินนามอน, โรเบิร์ต25501
277ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2550กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25506
278ให้เงินทำงานธนพ เอี่ยมอมรพันธ์25501
279หลักการบัญชี 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25505
280เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ"เทคนิคการวางแผนภาษีอากรและการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะการจัดการและการบัญชี25504
281ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2550กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25502
282การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25501
283การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านการตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2550มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.25501
284การบัญชีชั้นสูงสุรชัย เอมอักษร25501
285การบัญชี 1เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25502
286GFMIS งัดกำปั่นภาครัฐธีระเมธ พกมณี25505
287กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25502
288เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25502
289กฎหมายธุรกิจสมคิด บางโม25492
290ภาษีเงินได้ ง่ายๆ สไตล์ขวัญตาน้ำทิพย์ รุ่งโรจน์ดี25492
291คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 2นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25491
292ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25491
293สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 1 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25492
294วิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติพิสณุ ฟองศรี25491
295คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 2สุขสิรี เจษฎาพรชัย25492
296ทฤษฎีดอกเบี้ยมานพ วราภักดิ์25491
297เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25491
298รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25491
299คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชี 1นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25491
300รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25491
301รู้จักใช้ เข้าใจเงินวรากรณ์ สามโกเศศ25491
302วิเคราะห์รายงานการเงินวันเพ็ญ วศินารมณ์25491
303สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 4 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25492
304เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25491
305การบัญชีต้นทุน 1 : แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชีสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25492
306รวมกฎหมาย "บัญชี" 2549สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25491
307การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25491
308การบัญชีชั้นสูง 1นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์25493
309การบัญชีห้างหุ้นส่วนนุชจรี พิเชฐกุล25491
310การเงินธุรกิจนภาพร นิลาภรณ์กุล25491
311รายงานระบบการชำระเงิน 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย.^สายระบบการชำระเงิน.25492
312ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล25491
313ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนพฤทธิ์ คงรุ่งโชค25491
314สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 3 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25492
315จริยธรรมทางธุรกิจสมคิด บางโม25491
316ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนนิวัฒน์ อริยะ25491
317การบัญชีขั้นต้นอำนาจ รัตนสุวรรณ25491
318การบัญชีขั้นกลาง I : การบัญชีสินทรัพย์ธารินี พงศ์สุพัฒน์25491
319ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2549กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25491
320สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 2 2549ธนาคารแห่งประเทศไทย25491
321กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทยอัญญา ขันธวิทย์25492
322การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25492
323การบริหารความเสี่ยงทางการเงินเจริญ เจษฎาวัลย์25491
324แนวทางการควบคุมภายในที่ดีณฐพร พันธุ์อุดม25491
325ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2548กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25481
326ความรู้ทั่วไปทางการคลังอรัญ ธรรมโน25483
327รายงานระบบการชำระเงิน 2547ธนาคารแห่งประเทศไทย.^สายระบบการชำระเงิน.25482
328ฟิวเจอร์ส สัญญา (รัก) ล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25481
329การงบประมาณเบียร์, โคลิน25481
330การบัญชีขั้นต้นวัฒนา ศิวะเกื้อ25481
331มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย25481
332ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25481
333รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2547ธนาคารแห่งประเทศไทย25482
334สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 4 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25482
335เส้นทางสู่ Six sigmaคาวานาช, อาร์.25482
336คู่มือปฏิบัติงานนักบัญชีอย่างมืออาชีพ เล่ม 1สุขสิรี เจษฎาพรชัย25482
337การบัญชีขั้นต้นธารี หิรัญรัศมี25482
338การบัญชีการเงินดวงสมร อรพินท์25481
339สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 3 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25481
340บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25482
341รายงานการเงินนุชจรี พิเชฐกุล25483
342ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลังไทยสมชัย สัจจพงษ์25481
343สถิติเศรษฐกิจและการเงิน : ไตรมาศ 2 2548ธนาคารแห่งประเทศไทย25482
344หลักการบัญชี 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25482
345แนวทางการตรวจสอบภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25484
346การบัญชีชั้นกลาง 1กอบแก้ว รัตนอุบล25481
347วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25481
348การบริหารการเงินนภาพร นิลาภรณ์กุล25481
349วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25481
350คู่มือสรุป 12 ปี คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร เล่ม 2 2535-2546สรรพากรสาส์น25481
351รู้แล้วรวย ฉบับพิเศษกับ LTFตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25482
352ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2548กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร25481
353การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติ25481
354เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25481
355การบัญชีขั้นกลาง I : สินทรัพย์มังกร ฉัตรดำรงธรรม25471
356การวางระบบบัญชีสุขุม โพธิสวัสดิ์25472
357การออมและการลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่สมชัย แสงชัชวาล25471
358การตรวจสอบภายในสำหรับผู้บริหารเจริญ เจษฎาวัลย์25472
359ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2547กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25471
360คู่มือการใช้ข้อมูลการคลังของประเทศไทยยุววรรณ รัฐกุล25471
361เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
362การบัญชีบริหารแกริสัน, เรย์ เอช.25473
363รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2546ธนาคารแห่งประเทศไทย25471
364การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
365การบัญชีการเงินสุวรรณา อินคล้าย25472
366บัญชีการเงินเบื้องต้นเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25471
367คู่มือประมวลรัษฎากร 2547 : volume 1 ประมวลรัษฎากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25471
368คู่มือสอบ Tax auditor tutorสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25472
369รวมแนวปฏิบัติภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะด้านสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25471
370มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล ธันวาคม 2546อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์25472
371การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชีบริษัทออโต้ไฟล์ท จำกัด25472
372สอนเมียให้รวยสุวรรณ วลัยเสถียร25471
373รายงานการเงินนุชจรี พิเชฐกุล25474
374กฎหมายการธนาคารพงษ์อดุล กฤษณะราช25471
375วิเคราะห์รายงานการเงินวันเพ็ญ วศินารมณ์25472
376จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนภาพร ขันธนภา25472
377การบัญชีชั้นกลาง 2สุภาณี อินทน์จันทน์25471
378การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสดพรชนก รัตนไพจิตร25472
379ทฤษฎีการบัญชีศศิวิมล (มีอำพล) ศรีเจริญจิตร์25471
380การบัญชีต้นทุน 1อรวรรณ กิจปราชญ์25472
381เศรษฐศาสตร์สำหรับนักการธนาคารสุขุม อัตวาวุฒิชัย25471
382ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสถาบัน Tax Business Accounting Center25472
383คู่มือสรุป 12 ปี คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร 2535-2546สรรพากรสาส์น25471
384การบัญชีต้นทุน 2 : การจัดการต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25472
385ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้าพีรารัตน์ สุพัฒน์วัชรานนท์25472
386หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25473
387การบัญชีขั้นต้นธารี หิรัญรัศมี25472
388การเงิน การบัญชี SMEs ที่ผู้บริหารต้องรู้ธวัชชัย พืชผล25461
389รายงานผลการศึกษาการสั่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่ง ปิดทำการถาวรคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
390ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร25461
391คู่มือการวางแผนภาษีส่วนบุคคลสันติ วิริยะรังสฤษฎ์25461
392ระบบสารสนเทศทางการบัญชีRomney, Marshall B.25461
393การบัญชีการเงินอรุณี อย่างธารา25462
394คู่มือการตรวจสอบ เล่ม 2 : การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25461
395รายงานผลการศึกษาโครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
396รายงานผลการศึกษากรณีภาษีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัทห้างร้านหรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของ ปรส.คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
397ดัชนีวัดผลงานวรภัทร์ ภู่เจริญ25461
398รายงานผลการศึกษาการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
399รายงานสรุปและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
400การบัญชีการเงินWarren, Carl S.25463
401รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทย ประจำปี 2545กรมตรวจบัญชีสหกรณ์25461
402เส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพอนุรักษ์ แช่มปรีชา25461
403รายงานผลการศึกษาการโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
404เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรธุรกิจสรยุทธ มีนะพันธ์25461
405การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ254610
406การบัญชีขั้นกลางดุษฎี สงวนชาติ25462
407รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.)คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
408อ่านงบการเงินแบบไม่จบบัญชีGill, James O.25462
409รายงานประจำปี 2546 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)25462
410การบัญชีเพื่อการจัดการศศิวิมล มีอำพล25463
411รายงานประจำปี 2546 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด25461
412คู่มือธุรกิจนำเข้า-ส่งออกประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ25461
413เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25461
414รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
415สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพศิริรัตน์ วรรณสิทธิ์25462
416ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2546กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25462
417การบริหารงานตรวจสอบภายในกับ Audit committeeเจริญ เจษฎาวัลย์25462
418การบัญชีชั้นสูง 1ขวัญสกุล เต็งอำนวย25461
419รายงานผลการศึกษาโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
420อ่านงบการเงินให้เป็นภาพร เอกอรรถพร25461
421รายงานประจำปี 2546 ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)25462
422รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ Accounting gameสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.^คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ.25461
423กลยุทธ์การจัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 แนวใหม่ : ให้ตรงกับนโยบายสรรพากรและปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เป็นสาระสำคัญสุเทพ พงษ์พิทักษ์25461
424เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25461
425รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ(ศสปป.)25462
426การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล25451
427เทคนิคการตรวจสอบทุจริตเจริญ เจษฎาวัลย์25452
428หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25452
429การเงินภาคปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการชาย กิตติคุณากรณ์25451
430สินเชื่อเพื่อการส่งออกสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์25451
431รายงานประจำปี 2545 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์25451
432คำแนะนำการกรอกแบบภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25452
433หลักการบัญชี 2พิมพา พึ่งบุญพานิชย์25451
434ยุทธวิธีการแข่งขันพอร์ตเตอร์, ไมเคิล อี.25451
435คู่มือการตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้นเจริญ เจษฎาวัลย์25451
436เทคนิคการตรวจสอบทุจริตเจริญ เจษฎาวัลย์25452
437การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25451
438การสอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25452
439ปากท้องของเรา : รวมข้อเขียนเล่มสุดท้ายว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจการเงินไทยวีระ ธีรภัทร25451
440การบัญชีสินทรัพย์เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์25452
441การบริหารการเงินระหว่างประเทศพรชัย ชุนหจินดา25451
442การบัญชีทรัพย์สินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25451
443คัมภีร์หุ้นโสภณ ด่านศิริกุล25451
444การสอบบัญชี เล่ม 1นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25452
445คัมภีร์ธุรกิจ : รวมโรคและวิธีรักษามิตรทอง ชูลิตะวงศ์25451
446คู่มือการจัดทำงบการเงิน ปี 2545 : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2545สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร25458
447การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุมชูศรี เที้ยศิริเพชร25451
448การบัญชีเพื่อการจัดการชนิดา เชื้อสุวรรณชัย25455
449วิกฤติเศรษฐกิจธุรกิจ NPL สถาบันการเงินจะอยู่รอดได้อย่างไรชนินทร์ พิทยาวิวิช25451
450การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีมนู อรดีดลเชษฐ์25451
451การบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทและการร่วมค้าสุริยุ เมืองขุนรอง25452
452การบัญชีต้นทุน 1เยาวพา ณ นคร25452
453การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
454คู่มือการจัดทำงบการเงิน ปี 2545 : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2545สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร25458
455กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทยอัญญา ขันธวิทย์25451
456การบัญชีบริหารแกริสัน, เรย์ เอช.25452
457ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25451
458การบัญชี 1เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ25452
459รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2545ธนาคารแห่งประเทศไทย25451
460การสอบบัญชีสมพงษ์ พรอุปถัมภ์25441
461การบัญชีทั่วไปธารินี พงศ์สุพัฒน์25441
462แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี : การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน-ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
463มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ25441
464การบัญชีต้นทุนกิ่งกนก พิทยานุคุณ25441
465การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์สุพจน์ โกสิยะจินดา25441
466หลักการบัญชีต้นทุนวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์25441
467การบัญชีต้นทุน 2สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25441
468การบัญชีสินทรัพย์ธารินี พงศ์สุพัฒน์25442
469หลักการบัญชีชั้นกลาง 1สงกรานต์ ไกยวงษ์25441
470เอกสารการสอนชุดวิชาการลงทุน หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.^สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.25441
471การบริหารธนาคารพาณิชย์พรนพ พุกกะพันธุ์25441
472การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษาอุษณา ภัทรมนตรี25441
473ภาษีสรรพากร ฉบับย่อคำอธิบายประมวลรัษฎากรไพจิตร โรจนวานิช25441
474กรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหารกิตติ บุญนาค25441
475สรุปภาวะธุรกิจปี 2543 และแนวโน้มปี 2544-2545บริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด25441
476มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวมเล่ม พ.ศ.2544 เล่ม 2สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
477คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 1สุขสิรี เจษฎาพรชัย25441
478หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหฤทัย มีนะพันธ์25441
479เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25443
480หลักการบริหารการเงินเพชรี ขุมทรัพย์25441
481คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี เล่ม 2สุขสิรี เจษฎาพรชัย25441
482การบัญชีการเงินอรุณี อย่างธารา25441
483รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2544 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง25441
484การบัญชี 1อำนวย ศรีสุโข25441
485ระบบการบริหารต้นทุนกิจกรม Activity based costing : ABCวรศักดิ์ ทุมมานนท์25441
486กรณีศึกษาการบริหารการเงิน (ฉบับสมบูรณ์)ชาย กิตติคุณากรณ์25441
487การบัญชีขั้นต้นวัฒนา ศิวะเกื้อ25441
488มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวมเล่ม พ.ศ.2544 เล่ม 1สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
489พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้านKiyosaki, Robert T.25441
490การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ฐาปนา ฉิ่นไพศาล25441
491การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ25441
492การจัดการการเงินBrigham, Eugene F.25444
493การบัญชีต้นทุน 1วรรณวิภา ทัพวงศ์25441
494การประกันภัยและการจัดการธุรกิจการประกันภัยศิริวรรณ วัลลิโภดม25442
495ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วนสุเทพ พงษ์พิทักษ์25441
496การบัญชีสินทรัพย์ เล่ม 2เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์25445
497ประเด็นตอบข้อหารือภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะกรณีมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรสรรพากรสาส์น25441
498หลักการบัญชี 2พิมพา พึ่งบุญพานิชย์25441
499หลักการบัญชีขั้นต้นไพบูลย์ ผจงวงศ์25441
500การบัญชีภาษีอากรยุพดี ศิริวรรณ25444
501เงินทองต้องรู้ : รวมข้อเขียนและข้อมูลเพื่อความเข้าใจอนาคตระบบสถาบันการเงินไทยวีระ ธีรภัทร25441
502มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับย่อสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
503การบริหารการผลิตสุปัญญา ไชยชาญ25441
504การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25441
505การบัญชีสินทรัพย์ เล่ม 1เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์25443
506เอกสารการสอนชุดวิชาการลงทุน หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
507งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม (ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่)วรศักดิ์ ทุมมานนท์25442
508การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์อุษณา ภัทรมนตรี25441
509เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25432
510การบริหารการเงิน เล่ม 1สุมาลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร25432
511การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เยาวเรศ ทับพันธุ์25433
512การเงินธุรกิจอภิชาติ พงศ์สุพัฒน์25432
513การบัญชีบริหารฐาปนา ฉิ่นไพศาล25431
514การบัญชีโรงแรม : หลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุมสุภาพรรณ รัตนาภรณ์25432
515การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25431
516ยุทธศาสตร์ความใหญ่เครือซิเมนต์ไทยวิรัตน์ แสงทองคำ25432
517คู่มือวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานเจริญ เจษฎาวัลย์25432
518ธุรกิจระหว่างประเทศสุภาพร พิศาลบุตร25432
519เรียนลัดกับการปรับโครงสร้างหนี้ : ภาคปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริงอุทัย อัศวารักษ์25432
520การบัญชีขั้นสูงธารินี พงศ์สุพัฒน์25431
521การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25432
522การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROPพิภพ ลลิตาภรณ์25432
523การจัดการการเงินBrigham, Eugene F.25431
524ระบบสารสนเทศทางการบัญชีวัชนีพร เศรษฐสักโก25432
525ไม่เห็นจะยากเรื่องการกู้เงินและวิเคราะห์สินเชื่ออุทัย อัศวารักษ์25432
526คู่มือปฏิบัติการไคเซ็น : ต้องอย่างนี้ซิ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริงบุนจิ, โทซาวะ25431
527หลักการขนส่งจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา25431
528การบัญชีรัฐบาลและกองทุนยุพดี ศิริวรรณ25431
529การบัญชีชั้นกลาง 2นุชจรี พิเชฐกุล25432
530จากยุ่งกลายเป็นรุ่ง : บทเรียนเศรษฐกิจไทยวีระ ธีรภัทร25431
531เทคนิคการตรวจสอบทุจริตเจริญ เจษฎาวัลย์25431
532คู่มือผู้ตรวจติดตามวารินทร์ สินสูงสุด25432
533การเงินธุรกิจ ฉบับมาตรฐานสุพาดา สิริกุตตา25432
534หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25432
535การบัญชีการเงินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25431
536การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษาอุษณา ภัทรมนตรี25431
537กล้าล้มเหลว : ภูมิปัญญาในความล้มเหลวLim, Billi P.S.25431
538การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25432
539การบัญชี 2รวงพร อิ่มผล25431
540ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25431
541การบริหารการเงิน เล่ม 2สุมาลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร25432
542แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบบัญชีในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25431
543การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25433
544ทฤษฎีการบัญชีเมธากุล เกียรติกระจาย25432
545การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์วารี หะวานนท์25431
546เล่าเรื่องเงินปนเรื่องหุ้นเอิร์ดแมน, พอล25432
547คู่มือเตรียมสอบ CPAสุชาติ เหล่าปรีดา25431
548หลักการบัญชีชั้นกลาง 2 การบัญชีห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดสงกรานต์ ไกยวงษ์25431
549การบัญชี 1รวงพร อิ่มผล25431
550ระบบควบคุมภายใน : หลักการและวิธีปฏิบัติเจริญ เจษฎาวัลย์25431
551การสอบบัญชีพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25421
552การบริหารเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัวเจริญ เจษฎาวัลย์25422
553การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ฐาปนา ฉิ่นไพศาล25423
554การบัญชีหนี้สินอังคณา นุตยกุล25421
555การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์25422
556การใช้ Excel สำหรับงานด้านการบัญชีอัญชลี พิพัฒนเสริญ25421
557ระบบการชำระเงินในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย.^สายระบบการชำระเงิน.25421
558การภาษีอากรสมคิด บางโม25422
559การจัดการการเงิน : รวมหลักและทฤษฎีและกรณีศึกษาธนิดา จิตร์น้อมรัตน์25423
560เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25425
561การประกาศใช้รายงานของผู้สอบบัญชี (ชนิด 3 วรรค) : ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 40 และ 41 สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2541สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25421
562การเงินระหว่างประเทศฐาปนา ฉิ่นไพศาล25421
563รับสมัครและคัดเลือกอย่างมืออาชีพอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25422
564การบัญชีการเงินพันธิภา ศรีนามเมือง25421
565สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2542 และแนวโน้มปี 2543สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย25422
566การบัญชีทรัพย์สินจรัญ ตันมา25422
567เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงินจรินทร์ เทศวานิช25422
568งบกระแสเงินสด งบการเงินรวมวรศักดิ์ ทุมมานนท์25422
569การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุนเกษรี ณรงค์เดช25421
570เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25424
571เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25424
572สร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยโปรแกรม Excel (Business Simulation Model)ปรัชญา ไทยกล้า25422
573เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์25421
574เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25422
575การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเพิ่มสุข สรรพสิทธิ์ดำรง25422
576เอกสารการสอนชุดวิชาระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25422
577คำเฉลยเศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25421
578สถาบันการเงินสุริยะ เจียมประชานรากร25421
579สถาบันการเงินสุริยะ เจียมประชานรากร25421
580การบัญชี 1เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย25421
581สูตรสำเร็จ...การเป็นวิทยากรสายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์25421
582การบัญชีเพื่อการจัดการอำนาจ รัตนสุวรรณ25421
583การจัดทำแผนธุรกิจสมฤดี บุญตานนท์25422
584พ่อรวยสอนลูกKiyosaki, Robert T.25421
585หลักเศรษฐศาสตร์ 1สุมล มานัสฤดี25422
586หลักการบัญชีชั้นกลาง 1สงกรานต์ ไกยวงษ์25422
587เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25421
588วิธีการตรวจสอบเจริญ เจษฎาวัลย์25421
589การประชุมนักบริหารทั่วประเทศ ปฏิรูปวิชาชีพบัญชี : เราพร้อมหรือยังสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25421
590การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมเมธากุล เกียรติกระจาย25422
591การประเมินผลโครงการ : แนวคิดและวิธีการสมชาย ดุรงค์เดช25421
592เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีการเงินวรรณวิภา ทัพวงศ์25421
593วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทยรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25421
594แนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25421
595กรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร (ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ)ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม25421
596วิธีเขียนรายงานเจริญ เจษฎาวัลย์25421
597การเงินระหว่างประเทศฐาปนา ฉิ่นไพศาล25422
598สัมมนาการเงินกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25421
599โรงรับจำนำอรสรวง บุตรนาค25422
600การเงินและการธนาคารนารฏิยา ยนเปี่ยม25412
601สถานการณ์เศรษฐกิจบริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด25411
602คู่มือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชวินท์ ธัมมนันท์กุล25411
603เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
604การบัญชีทรัพย์สินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง254110
605หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25412
606การบัญชีต้นทุน 2วรรณวิภา ทัพวงศ์25412
607การบัญชี 2อำนวย ศรีสุโข25411
608การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25411
609เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นกฤตยา ตติรังสรรค์สุข25412
610เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
611มาตรฐานการสอบบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-42สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25412
612การบัญชีชั้นสูง 2อัมพร เที่ยงตระกูล25412
613การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25412
614ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25413
615เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงิน และระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
616เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
617ธนาคารไทยล่มสลายวิรัตน์ แสงทองคำ25411
618ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสมาชิกการซื้อขายหลักทรัพย์,สำนักหักบัญชี,ศูนย์รับฝากฯ และนายทะเบียน ฉบับพ.ศ. 2541ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25411
619การบริหารการเงิน เล่ม1สุมาลี จิวะมิตร25411
620มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ : การใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินหน่วยงานภาครัฐสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25411
621การบัญชีชั้นสูงกัลยาณี กิตติจิตต์25412
622การค้าและการเงินระหว่างประเทศธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล25411
623การบัญชีเบื้องต้นธารี หิรัญรัศมี25414
624เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐมิติ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25411
625เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
626การวางระบบบัญชีประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง25412
627เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
628ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสมาชิกการซื้อขายหลักทรัพย์,สำนักหักบัญชี,ศูนย์รับฝากฯ และนายทะเบียน ฉบับพ.ศ. 2541ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25411
629คู่มือการตรวจสอบ : หลักการและวิธีปฏิบัติเจริญ เจษฎาวัลย์25411
630เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธาตรี จันทรโคลิกา25412
631ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2541มงคล สารรัมย์25413
632เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
633การบริหารการเงิน เล่ม2สุมาลี จิวะมิตร25411
634เอกสารการสอนชุดวิชาระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
635เศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอดสุวินัย ภรณวลัย25412
636เอเปคน่ารู้ทบวงมหาวิทยาลัย.^สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.25414
637ธรรมของนักบัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25411
638การเงินธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25411
639การบัญชีรัฐบาลธนภร เอกเผ่าพันธุ์25411
640การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้อัญญา ขันธวิทย์25413
641การเงินและการธนาคารสุรักษ์ บุนนาค25411
642ธนาคารไทยล่มสลายวิรัตน์ แสงทองคำ25411
643วิวัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ไทยและแนวทางการพัฒนาในอนาคตสันติ กีระนันทน์25411
644รายงานของผู้สอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25411
645นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25411
646ย่อยงบการเงิน : ภาคปฏิบัติและซอฟท์แวร์ชาย กิตติคุณากรณ์25412
647เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25402
648การบริหารการเงินธนิดา จิตร์น้อมรัตน์25401
649การบัญชีชั้นสูงกัลยาณี กิตติจิตต์25402
650การบัญชีภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25401
651การบัญชีต้นทุนดวงมณี โกมารทัต25401
652เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
653หลักการบัญชีต้นทุนวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์25402
654การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีมนู อรดีดลเชษฐ์25402
655ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์การเงินอายเรส, แฟรงค์25401
656เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
657สัญญาธุรกิจเพื่อภาษีอากรวิทยา เนติวิวัฒน์25401
658การวางแผนและควบคุมกำไรกวี วงศ์พุฒ25402
659การบัญชีต้นทุน 2สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25402
660การบัญชีต้นทุน 1สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25402
661ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอดสุเมธ แสงนิ่มนวล25401
662การลงทุนจิรัตน์ สังข์แก้ว25402
663เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25402
664ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
665การวิเคราะห์งบการเงินจินดา ขันทอง25409
666การวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล 95ประเสริฐ คณาวัฒนไชย25401
667การบัญชีบริหารเสนาะ ติเยาว์25401
668การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการบริหารบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่น)ไอโนฮารา, ไฮดีโอ25402
669หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25401
670แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
671การเงินธุรกิจเบญจวรรณ รักษ์สุธี25405
672เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25402
673การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุนเกษรี ณรงค์เดช25402
674การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ25401
675การบัญชีชั้นสูงพยอม สิงห์เสน่ห์25401
676หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25403
677ระบบบัญชีลีสซิ่งการบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาววรศักดิ์ ทุมมานนท์25402
678เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
679หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25401
680ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ หลักการบัญชีเบื้องต้น 1เลอเนอร์, เจ. โจเอล25401
681แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
682การบริหารของคงคลังระบบ MRPพิภพ ลลิตาภรณ์25402
683การจัดการด้านการเงินชนะใจ เดชวิทยาพร25401
684วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีกระทรวงพาณิชย์.^กรมทะเบียนการค้า.25401
685รอบรั้วตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
686การบัญชีภาษีอากรสมชาย สุรสิทธิ์25402
687เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
688ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25404
689ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์จุลภาคซาลวาเตอร์, โมมินิค25403
690การบัญชีห้างหุ้นส่วนเกษรี ณรงค์เดช25402
691การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25401
692คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25401
693เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
694หลักการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์25401
695การวิเคราะห์งบการเงินธงชัย สันติวงษ์25402
696หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2539วิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25391
697การบริหารเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25398
698การบัญชีทรัพย์สินสาคิตณ์ จันทโนทก25392
699การบัญชีตราสารหนี้วรศักดิ์ ทุมมานนท์25392
700การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์วารี หะวานนท์25394
701วิธีประเมินค่าหุ้นแดง ใบเล่25392
702การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการเจริญเติบโตสุนี ประจวบเหมาะ25392
703คู่มือระบบการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25391
704ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25391
705สถาบันการเงินกวี วงศ์พุฒ25392
706การบัญชีห้างหุ้นส่วนธารี หิรัญรัศมี25393
707การงบประมาณเพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25391
708การเงินธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาการธนาคารและการเงิน25392
709การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์วารี หะวานนท์25394
710เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25391
711การบัญชีเบื้องต้นธารี หิรัญรัศมี25392
712ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงอรรถพล ตริตานนท์25392
713เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25392
714ตราสารอนุพันธ์เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ตอนที่ 1เจริญ เจษฎาวัลย์25392
715การบัญชีหนี้สินและทุนสาคิตณ์ จันทโนทก25391
716การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญกวี วงศ์พุฒ25392
717เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25391
718หลักการบัญชีขั้นกลางวิไลลักษณ์ ภัทโรดม25391
719การบัญชีชั้นกลาง 2สาคิตณ์ จันทโนทก25392
720หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25391
721การบัญชีชั้นกลาง 1 (การบัญชีทรัพย์สิน)สวัสดิ์ พุ่มภักดี25391
722หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2539วิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25391
723ระบบบัญชีวิไล วีระปรีย25392
724การเงินส่วนบุคคลสุพพตา ปิยะเกศิน25391
725ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ สถิติและความน่าจะเป็นสปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์.25391
726วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงินWalsh, Ciaran25393
727เทคนิคการประชุมประชุม โพธิกุล25392
728การบัญชีต้นทุน 1นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์25391
729วิเคราะห์เชิงปริมาณเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล25392
730การบัญชีต้นทุนกิ่งกนก พิทยานุคุณ25391
731หลักและวิธีสอนวิชาบัญชีจรูญศรี มาดิลกโกวิท25392
732การบัญชีชั้นกลาง 1กวี วงศ์พุฒ25392
733หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25394
734เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25381
735ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25382
736ศัพท์บัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25381
737การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 1พรศิริ คงแก้ว25381
738การบัญชีธุรกิจ : แนวทางส่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชีสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
739เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
740เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
741ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25382
742คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25381
743เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
744การหักภาษีเงินได้ ณ.ที่จ่ายปกรณ์ ทิวขุนทอง25381
745ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ ฉบับภาษีมูลค่าเพิ่มสุพัฒน์ อุปนิขิต25383
746การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอสุพัฒน์ อุปนิกขิต25382
747การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
748การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมเมธากุล เกียรติกระจาย25381
749ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทไทยซอฟท์25381
750เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25382
751เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
752การประมาณต้นทุนมณเฑียร ประจวบดี25381
753ระบบใบสำคัญจ่ายและบัญชีสินค้าสมปอง สุขเอี่ยม25382
754การบัญชีภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
755แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
756การบัญชีรัฐบาลประพันธ์ ศิริรัตน์บำรุง25382
757งบกระแสเงินสดเกษรี ณรงค์เดช25381
758แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
759เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
760การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
761เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25381
762ระบบบัญชีลูกหนี้บริษัทไทยซอฟท์25381
763นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25382
764การตรวจสอบภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25382
765ปัญหาการสอบบัญชีกวี วงศ์พุฒ25383
766การเงินและการธนาคารสุรักษ์ บุนนาค25383
767ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25382
768กระแสโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมวิฑูรย์ ปัญญากุล25382
769ความรู้เรื่องบัญชีปณิตา สารวิจิตร25383
770การพาณิชย์พื้นฐานโกว์, มารั่น25382
771นักบริหารทันสมัยกิติ ตยัคคานนท์25381
772การบัญชีบริหารเสนาะ ติเยาว์25385
773การบัญชีบริษัทจำกัดธารี หิรัญรัศมี25382
774งบกระแสเงินสดเกษรี ณรงค์เดช25381
775วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้องเจริญ เจษฎาวัลย์25382
776การบัญชีบริหารปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ25381
777วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25384
778การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชาญชัย อาจินสมาจาร25382
779การหักภาษีเงินได้ ณ.ที่จ่ายปกรณ์ ทิวขุนทอง25381
780การบัญชีชั้นสูง 2พยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25382
781การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจที่ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์วันเพ็ญ กฤตผล25382
782ศูนย์กำไร : องค์กรเติบโตไร้พรมแดนธงชัย สันติวงษ์25382
783การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง25382
784การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินทุนเกษรี ณรงค์เดช25382
785การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 2พรศิริ คงแก้ว25381
786การบัญชีการเงินอรุณี อย่างธารา25382
787การบัญชีการเงินพยอม สิงห์เสน่ห์, คุณหญิง25381
788เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25381
789พูดและเขียนอย่างผู้จัดการอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25381
790หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25381
791ทฤษฎีการบัญชีเมธากุล เกียรติกระจาย25381
792การบัญชีธุรกิจเรียลเอสเตตสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25381
793ทฤษฎีการบัญชี : กรณีศึกษาเมธากุล เกียรติกระจาย25381
794การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดธารี หิรัญรัศมี25382
795การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25372
796การบัญชีตั๋วเงินสวัสดิ์ พุ่มภักดี25372
797วิธีขายลดตั๋วเงินเจริญ เจษฎาวัลย์25372
798เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25372
799ทฤษฎีการเงินขั้นสูงสมพงษ์ อรพินท์25372
800ระบบบัญชีและหลักการออกแบบกิ่งกนก พิทยานุคุณ25371
801การบัญชีชั้นสูง 2กวี วงศ์พุฒ25372
802คู่มือทำธุรกิจ-การลงทุนในเวียดนามศูนย์ข้อมูลอินโดจีน บริษัท ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน)25372
803เทคนิคการปิดการขายแบบ 100%ชัยรัตน์ บูรณะวิวัฒน์25372
804เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25374
805เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ25372
806การบัญชีเกี่ยวกับภาษีกวี วงศ์พุฒ25373
807ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์พลพร ปิยวรรณ25372
808การบัญชีต้นทุน 1จรรจา บุญจนาถบพิธ25372
809การบัญชีธุรกิจสุภาวดี เจริญทรัพย์25372
810การบัญชีชั้นสูง 1กวี วงศ์พุฒ25372
811การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 2วิพัฒน์ พัฒนพูนสิน25372
812ความรู้เกี่ยวกับสินค้าดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
813การบัญชีขายเฉพาะอย่าง : ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช3สวัสดิ์ พุ่มภักดี25372
814การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมวิน เชื้อโพธิ์หัก25372
815ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในสิบปีข้างหน้า : วิสัยทัศน์ใหม่การเพิ่มสมรรถนะไทยในสังคมโลกสิปปนนท์ เกตุทัต25371
816การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาล25375
817หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25371
818มาตรฐานการบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-28สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25371
819เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25372
820การบัญชีตั๋วเงินจุฑามาศ กิจเจริญ25372
821วิธีขอขึ้นเงินตามเช็คเจริญ เจษฎาวัลย์25372
822การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25372
823การบริหารการเงินธุรกิจปนัดดา อินทร์พรหม25371
824มรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคำชี้แจงมรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25371
825มารู้จัก...การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสิงหะ นิกรพันธุ์25361
826เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน สรบ2008อุทัยวรรณ อัครวุฒิ25362
827วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25361
828การบัญชีหรือการบัญชีเกี่ยวกับพัสดุวิเชียร พันธุ์ประไพ25361
829เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศศรีวงศ์ สุมิตร25362
830การบัญชีหนี้สินและทุนจรรจา บุญจนาถบพิธ25361
831หลักการบริหารการเงินเพชรี ขุมทรัพย์25365
832เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25361
833หลักการบัญชี 1สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25361
834วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม25361
835กลยุทธ์ทางการเงินสำหรับนักบริหารฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล25361
836วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25361
837การบัญชีทรัพย์สิน เล่ม 1วิพัฒน์ พัฒนพูนสิน25362
838การเงินธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25361
839เศรษฐศาสตร์การจัดการสรยุทธ มีนะพันธ์25361
840การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญสัณห์สุดา บุญสอาด25361
841เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25361
842หลักการบัญชี 1พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25351
843เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25354
844การบัญชีต้นทุนดวงมณี โกมารทัต25352
845การบัญชีต้นทุน : แนวคิดและการประยุกต์เพื่อการตัดสินใจเชิงการบริหารสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25351
846เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐมิติ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25351
847เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงินจรินทร์ เทศวานิช25353
848เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25354
849เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25351
850ธุรกิจระหว่างประเทศศิริพร ปัญญาบาล25351
851ศิลปะการบริหารคนฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล.25342
852เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดการเงิน สถาบันและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
853เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
854เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
855เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
856เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25344
857เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
858เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
859เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
860เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
861เจ็ดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจุฑา มนัสไพบูลย์25341
862เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
863เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
864เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25344
865ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทไทยซอฟท์25331
866เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลกกำชัย ลายสมิต25332
867ธุรกิจอุตสาหกรรมโสภา โลหะขจรพันธ์25331
868ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับบริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ25331
869เศรษฐกิจไทย-ปัจจุบันและอนาคตอรัญ ธรรมโน25331
870เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25331
871วิกฤตการณ์เศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1สุนทรี อาสะไวย์25331
872หลักการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์25321
873มห-เศรษฐศาสตร์บุญยง วีรกุล25322
874การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติวิชาญ ฤทธิรงค์25322
875นโยบายแก้ปัญหาวิกฤตในธนาคารพาณิชย์ไทยนภพร เรืองสกุล25321
876การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติวิชาญ ฤทธิรงค์25322
877การเงินธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.25321
878หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25322
879การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ชีพสุมน รังสยาธร25313
880หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจรินทร์ เทศวานิช25312
881หลักการบัญชีเบื้องต้นพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25312
882คู่มือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปธรรมนูญ โสภารัตน์25311
883หนี้สินเกษรี ณรงค์เดช25311
884หนี้สินเกษรี ณรงค์เดช25311
885เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
886การบริหารธุรกิจสมยศ นาวีการ25302
887หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25302
888เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
889เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
890เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
891หลักเศรษฐศาสตร์ธรรมนูญ โสภารัตน์25293
892แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
893หลักเศรษฐศาสตร์ 2 : มหเศรษฐศาสตร์นวลทิพย์ ควกุล25282
894หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25283
895ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสมนึก แตงเจริญ25281
896เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (มหภาค)สุรักษ์ บุนนาค25281
897หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25272
898สถิติพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และธุรกิจอุไรวรรณ ศรีแก้ว25271
899หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25272
900หลักเศรษฐศาสตร์พิศมัย จารุจิตติพันธุ์25262
901คอมพิวเตอร์กับงานบัญชีศิริพร สาเกทอง25253
902การบริหารการเงินและพัสดุสมัย รื่นสุข25251
903เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25251
904เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25251
905เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25212
906ศิลปศาสตร์ของนักบริหารอุทัย หิรัญโต25201
907เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนามยิ่น, หลา25171
         รวม   1581  เล่ม