รายชื่อหนังสือ พื้นฐานวิชาชีพ (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การเลิกจ้างวิชัย โถสุวรรณจินดาม.ป.ป.1
2คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจฉบับนิสิต เลขา หัวหน้างานคณะอาจารย์กลุ่ม PRE-PRESS จุฬาฯม.ป.ป.3
3การจัดทำบัญชีและระบบเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องเพื่อเสียภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIบริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติม.ป.ป.1
4รวมเรื่องราวการบริหารนิตยสารผู้จัดการม.ป.ป.1
5ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์กุลยา นิ่มสกุลม.ป.ป.1
6การบริหารงานบุคคล ทธ.306มาณพ สวามิชัยม.ป.ป.1
7คู่แข่งการตลาดศูนย์วิจัยและบริการข้อมูล บริษัทคู่แข่งจำกัด(มหาชน)ม.ป.ป.1
8คัมภีร์การโฆษณาภาพยนตร์ไทยชวนะ ภวกานันท์ม.ป.ป.1
9หนึ่งคำถาม หนึ่งความหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยม.ป.ป.1
10การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรีม.ป.ป.1
11คำอธิบายศัพท์การตลาดและคำศัพท์การขายศิริวรรณ เสรีรัตน์ม.ป.ป.1
12การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชัชวาลย์ สมทรัพย์ม.ป.ป.1
13จริยธรรมทางการจัดการจินตนา บุญบงการม.ป.ป.1
14การดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพสุพัฒก์ ชุมช่วยม.ป.ป.1
15วิทยาการจัดการเสาวนิตย์ จันทนโรจน์ม.ป.ป.1
16ทฤษฎีการเงินและเศรษฐศาสตร์มหภาคชวินทร์ ลีนะบรรจงม.ป.ป.1
17เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริงศุภชัย พานิชภักดิ์25611
18ญี่ปุ่นกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา : นโยบายและปฎิบัติการในประเทศลุ่มน้ำโขงศิริพร วัชชวัลคุ25601
19จดหมายจากใจถึงอาจารย์ป๋วย : ศาสตร์และศิลป์บนเส้นทางของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประสาร ไตรรัตน์วรกุล25592
20รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25591
21ทัศนะทางเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
22อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่อมรชีพ โลจัน25591
23เปิดโลกการค้ำประกันสินเชื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม25582
24สถิติจัดหางาน ปี 2557กระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน.กองแผนงานและสารสนเทศ25581
25คำศัพท์น่ารู้ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม25582
26บ๋อยเงินร้อย สู่ Boss พันล้านนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร25582
27การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25582
28100 ปี กรมสรรพากรกรมสรรพากร25581
29เหยื่อ 18 กลโกง หนี้นอกระบบกระทรวงยุติธรรม.ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม25582
30ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2ประภัสสร์ เทพชาตรี25581
3130 ปี หอการค้าจังหวัดนครปฐมหอการค้าจังหวัดนครปฐม25581
32รายงาน "เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ปี 2557"ธนาคารแห่งประเทศไทย25581
33สองพยัคฆ์นักสู้ผู้พิชิตสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์25582
34ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
35หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด 2วีระพงษ์ เจตน์พิพัฒนพงษ์25582
36Money coach เพื่อนรัก พารวยSchafer, Bodo25575
37คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนสฤณี อาชวานันทกุล25573
38English for meetings ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25572
39เทรดเดอร์ 3 ขาชานน รุ่งเรืองไพฑูรย์25573
40การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเลสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25572
41หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัดฐิติเมธ โภคชัย25572
42เทคนิคเขียนอีเมลธุรกิจและโต้ตอบโทรศัพท์ฉบับมืออาชีพกัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์25572
4321 ปี จัดหางานก้าวไกล นำคนไทยสู่อาเซียนกระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน25571
44ASEAN readiness indexอาณัติ ลีมัคเดช25572
45คลุกฝุ่นกับงาน 4ศิริพล ยอดเมืองเจริญ25571
46บันทึกลับเซียนหุ้นLefevre, Edwin25573
47คู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้น Onlineอัครพงศ์ ขวงธนะชัย25561
48คลุกฝุ่นกับงาน 3ศิริพล ยอดเมืองเจริญ25561
49Entrepreneur เจ้าของธุรกิจอิสระยุคใหม่สมาคมการขายตรงไทย25562
50ข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมควรรู้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.กองกำกับและตรวจสอบ2556 2
51Startup เสี่ยยุคใหม่ทีม Startup Spirit25563
52การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
53เจาะหุ้นเหล็กสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล25563
54ลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตงวิชัย ทองแตง25561
55การวิจัยดำเนินงานรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์)25561
56ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2556กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25561
57พลิกพอร์ตหุ้นใหญ่ HIโอภาส ถิรปัญญาเลิศ25563
58รายงาน "เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในคาบสมุทรอินโดจีน 2556"ธนาคารแห่งประเทศไทย25561
5910 กลยุทธ์ ฉุดธุรกิจให้ล่มจมKeough, Donald R.25561
60รายงานนโยบายการเงิน ตุลาคม 2556ธนาคารแห่งประเทศไทย25561
61การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25561
62โกงเนียนๆ กินนุ่มๆนภาพร ลิมป์ปิยากร25551
63รายงานประจำปี 2555 กรมสรรพากรกรมสรรพากร25552
64ไขรหัสรวยด้วยจิตหยั่งรู้สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์25553
65รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ตุลาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
66การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
67Thai textile merchants association directory 2012สมาคมพ่อค้าผ้าไทย25551
68ธุรกิจบริการ : การจัดจำหน่ายกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25554
69อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
70หลักการผลิตและการดำเนินการฐิติมา ไชยะกุล25551
71เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน : ฝึกพูดอังกฤษ + เรียนรู้เรื่องอาเซียนจันทร์พา ทัดภูธร25552
72คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้จรัญ ภักดีธนากุล25551
73ธุรกิจบริการ : วิชาชีพบัญชีกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
74สถิติเบื้องต้นสายชล สินสมบูรณ์ทอง25551
75ออมสินของแผ่นดินธนาคารออมสิน25551
7680 ปี นาวานำทิศ เศรษฐกิจไทยหอการค้าไทย25551
77ถาม? ตอบรอบรู้ AEC 360กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
78รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์25553
79แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย25551
80คัมภีร์เจ้าสัวแสนล้าน เจริญ สิริวัฒนภักดีทศ คณนาพร25551
81รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : บรูไนกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
82วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพี้ยงนิธิ เอียวศรีวงศ์25551
83AEC : Thai กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญชัย ใจเย็น25552
84ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน25552
85รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชากระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
86ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2555กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25551
87AEC fact book : one vision, one identity, one communityกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
88เงินตราล้านนานวรัตน์ เลขะกุล25552
89รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
90แมงเม่าสำราญณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์25554
91รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ พฤษภาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
92โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการเงินในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2555/ ครั้งที่ 2 เรื่อง "Capital market knowledge update 2012"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25551
93กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน!สิทธิชัย ฝรั่งทอง25552
94รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : มาเลเซียกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
95การเป็นผู้ประกอบการสมคิด บางโม25551
96เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิตอมิตา อริยอัชฌา25551
97รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
98ไขรหัสลับ ขุมทรัพย์เงินล้านสุวิจักขณ์ ศรีอาริย์25553
99อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2555 ของ สคช.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25552
100สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐมแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการปี พ.ศ.2556สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม25552
101รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
102ล้วงลึกประกันภัย ฉบับเข้าใจง่ายบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด25551
103ธุรกิจบริการ : วิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
104คณิตศาสตร์ทั่วไปพิมพ์พร ฟองหล่ำ25553
105รายงานการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร25553
106โครงการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจชั้นนำในแต่ละประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Champion companies) : รายงานฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.^ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ.25541
107รวยไม่รอวัยอมิตา อริยอัชฌา25541
108ฝันเรื่อยเรื่อย เหนื่อยก็พักหนุ่มเมืองจันท์25541
109รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
110การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์25541
111คำย่อคำศัพท์ทางเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25545
112องค์กรทำดีเพื่อสังคม : พลังสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่โกศล ดีศีลธรรม25541
113สนุกคิดแล้วบิดขี้เกียจ (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 14)หนุ่มเมืองจันท์25541
114ถอดเกร็ดมังกรตอนโลจิสติกส์พญามังกร จรทะยานพุ่งมุ่งไทยพิษณุ เหรียญมหาสาร25542
115แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25543
116การบัญชีภาคปฏิบัติ : ธุรกิจซื้อมาขายไปวชิระ บุณยเนตร25543
117รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25541
118รายงานประจำปี 2554 กรมสรรพากรกรมสรรพากร25542
119รู้ได้อย่างไรใบกำกับภาษีปลอมกัมปนาท บุญรอด25541
120รายงานประจำปี 2554 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง.^สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ.25541
121บริการก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25543
122การเงินธุรกิจกมลวรรณ พิมพ์แพทย์25542
123สถิติเบื้องต้นเพื่อธุรกิจวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25541
124คิด พูด ทำ ธนินท์ เจียรวนนท์ : สูตรลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้บริหารระดับโลกธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์25541
125การบริหารการเงินธุรกิจ : แนวคิดและแนวปฏิบัติเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25542
126การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยพิสณุ ฟองศรี25541
127บทบาทที่ท้าทาย : 55 ปี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญธนาคารแห่งประเทศไทย25541
128คู่มือเพื่อการศึกษาธุรกิจขายตรง : การตลาดเครือข่ายสมาคมการขายตรงไทย25543
129รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25541
130รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
131รายงานการศึกษาภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาล : หนี้สาธารณะที่ซ่อนเร้นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ25541
132การจัดการธุรกิจพนิดา พานิชกุล25541
133การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph25541
134รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
135วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25543
136รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25541
137ธุรกิจระหว่างประเทศณักษ์ กุลิสร์25542
138รายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
139ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
140ลงทุนสวนกระแสอย่าง แอนโทนี โบลตันBolton, Anthony25541
141CSR mission possible ภารกิจ CSR องค์กรธุรกิจไทยวิทยา ชีวรุโณทัย25541
142การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25542
143การวิจัยเบื้องต้นบุญชม ศรีสะอาด25541
144เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวางแผนและกลยุทธ์การตลาดเชิดชัย ธุระแพง25541
145รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
146ราคาศุลกากรสันติชุม ศรีรัญเพชร25541
147รายงานระบบการชำระเงิน 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25542
148หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพัชรินทร์ บุญเทียม25532
149วารสารการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะบริหารธุรกิจ.25531
150สร้างเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP+MySQL ฉบับสมบูรณ์ชาญชัย ศุภอรรถกร25532
151ความมั่นคงในชีวิตของนักธุรกิจขนาดเล็กณัฐวรินทร์ ตีรกรวิเศษภักดี25532
152คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 9สำนักงานศาลยุติธรรม25531
153วัฒนธรรมองค์กร : คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้แต่สร้างได้ณรงค์วิทย์ แสนทอง25531
154คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 4สำนักงานศาลยุติธรรม25531
155คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 8สำนักงานศาลยุติธรรม25531
156กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์ทิณกร เจรจาปรีดี25532
157กฎหมายธุรกิจบุญเพราะ แสงเทียน25532
158การใช้และการตีความกฎหมายอักขราทร จุฬารัตน์25532
159ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระธวัชชัย พัฒนวงศ์25532
160สารบาญคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552สำนักงานศาลยุติธรรม25531
161คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 3สำนักงานศาลยุติธรรม25531
162กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ25535
163คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 10สำนักงานศาลยุติธรรม25531
164คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 7สำนักงานศาลยุติธรรม25531
165รายงานประจำปี 2552-2553 หอการค้าจังหวัดนครปฐมหอการค้าจังหวัดนครปฐม25531
166ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนัทธมน อะมะตะ25532
167มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติกระทรวงพาณิชย์.กรมทรัพย์สินทางปัญญา25531
168คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 12สำนักงานศาลยุติธรรม25531
169เรื่องของแบรนด์ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ25532
170คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 2สำนักงานศาลยุติธรรม25531
171คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 11สำนักงานศาลยุติธรรม25531
172ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กอุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์25532
173การบริหารการเงินระหว่างประเทศพรชัย ชุนหจินดา25532
174คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 6สำนักงานศาลยุติธรรม25531
175รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25532
176หลักการบัญชีขั้นต้นเสนีย์ พวงยาณี25532
177การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) ที่มีต่อการจัดสวัสดิการกมนพร วังกานนท์25532
178รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : 29-30 กรกฏาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.^วิทยาลัยการจัดการ.25531
179คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 1สำนักงานศาลยุติธรรม25531
180ความมั่นคงในชีวิตของนักธุรกิจขนาดเล็กชิษณุพงศ์ ทองพวง25532
181การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
182การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในการให้บริการของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์25532
183รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ตุลาคม 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25531
184100 หนังสือบริหารธุรกิจที่ต้องอ่าน : รวมสุดยอดหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านทั้งผู้ที่อยู่ในและนอกวงการธุรกิจคอเวอร์, แจ็ค25532
185คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 5สำนักงานศาลยุติธรรม25531
186ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25532
187นำเสนอให้เพอร์เฟกต์ชิปไซด์, สตีฟ25521
188อ่านอินเดีย : วัดองศาธุรกิจพบชีวิตหลากวิถีมุกตาร์, ติฟาฮา25522
189ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2552 : เดือนมีนาคมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง25521
190ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25523
191กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไปฉบับเร่งรัดบุญเพราะ แสงเทียน25522
192รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2551ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี25521
193ถอดเกร็ดมังกรตอน Mr.China's ตำนานกวนซี่ ยุทธวิธีเชื่อม SMEs ไทย-จีนพิษณุ เหรียญมหาสาร25522
194อายุเท่าไรก็รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็นสุวภา เจริญยิ่ง25522
195เอกสารระเบียบขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 2อิสร์กุล อุณหเกตุ25521
196สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์25522
197ใบรับของคลังสินค้า : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพตลาดจริงและตลาดสินค้าล่วงหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า25523
198ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25521
199นิทานการเงินยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ25522
200ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์25522
201เอกสารระเบียบขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 1อิสร์กุล อุณหเกตุ25521
202รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกำชัย จงจักรพันธ์25523
203ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย : โอกาสส่งออกของไทยกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25521
204รายงานภาวะเศรษฐกิจ สปป. ลาว ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551ธนาคารแห่งประเทศไทย25511
205คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25511
206คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 2ไพโรจน์ วายุภาพ25511
207เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาThe Justice Group25513
208ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชีพลพธู ปียวรรณ25512
209ธุรกิจระหว่างประเทศอรทัย เลิศวรรณวิทย์25511
210การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
211คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 1ไพโรจน์ วายุภาพ25511
212คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 5ไพโรจน์ วายุภาพ25511
213เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25511
214สนทนาอังกฤษธุรกิจสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25511
215คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 4ไพโรจน์ วายุภาพ25511
216รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปี 2551ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี25511
217สนทนาภาษาธุรกิจสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25511
218เล่นแร่แปรหุ้น : เจาะตลาดผ่านงานวิจัยอาณัติ ลีมัคเดช25514
219Brand signature : คัมภีร์สร้างแบรนด์สู่ตลาดโลกจิรพรรณ อัญญะโพธิ์25511
220คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 3ไพโรจน์ วายุภาพ25511
221กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจรัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ25511
222คู่มือการจัดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการศิรินันท์ กิตติสุขสถิต25513
223คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคกลางตอนล่างในประเทศไทยนภา นาคแย้ม25513
224เรื่องง่ายง่ายกฎหมายการเงินสุธาสินี สิงหวิริยะ25511
225วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25512
226โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
227โครงการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบการแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) : รายงานฉบับสมบูรณ์พันปรีชา ภู่ทอง25501
228การบริหารการผลิตยุทธ กัยวรรณ์25501
229เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25502
230GFMIS งัดกำปั่นภาครัฐธีระเมธ พกมณี25505
231บริหารด้วยรักโสภณ พรโชคชัย25501
232China inside-out มังกรกลางคลื่นโลกานุวัตรวริษฐ์ ลิ้มทองกุล25501
233ยุทธศาสตร์หุ้นห่านทองคำเทพ รุ่งธนาภิรมย์25501
234การจัดการขายสุวสา ชัยสุรัตน์25501
235การบริหารสินเชื่อสถาบันการเงินครบวงจรชนินทร์ พิทยาวิวิช25501
236เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษนันทวดี วงษ์เสถียร25501
237เศรษฐศาสตร์ทั่วไปประภาพร แสงทอง25501
238การตลาดระหว่างประเทศCateora, Philip R.25502
239เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นหุ้นให้รวยสิปปกร ขาวสอาด25501
240แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 5 ปี (2550-2554) และการพัฒนาพื้นที่รองรับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
241การบริหารการขายสุปัญญา ไชยชาญ25501
242เศรษฐศาสตร์จุลภาคศิริรักษ์ จวงทอง25501
243ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะการจัดการและการบัญชี25501
244คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฐาปนา บุญหล้า25506
245ยุทธศาสตร์ใหม่ประเทศไทย : การประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2550สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
246เรื่องสนุก กระตุกคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25501
247นโยบายผลิตภัณฑ์และราคานิตยา จิตรักษ์ธรรม25501
248จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25504
249รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
250การสื่อสารทางธุรกิจMunter, Mary25491
251เตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจKiyosaki, Robert T.25492
252Fact book 2005 : ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี 2548ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25492
253การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์แลนโด, ซาย25491
254รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
25540 ปี บีโอไอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน25492
256แนวทางการควบคุมภายในที่ดีณฐพร พันธุ์อุดม25491
257คู่มือ SMEsพิชัย ศิริจันทนันท์25491
258นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าและความยั่งยืนของ SMEsสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)254910
259เพิ่มพลังธุรกิจด้วยไอซีทีโซลูชั่นทีมบรรณาธิการ EWORLD Magazine25491
260เศรษฐศาสตร์ธุรกิจItoh, Motoshige25491
261เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25491
262รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
263ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์25492
264Six sigma กลยุทธ์การสร้างผลกำไรขององค์กรระดับโลกเพนดิ, พีต25491
265เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25491
266รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกของไทยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
26749 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจเรวัต ตันตยานนท์25492
268รวยติดล้อกอบชัย ชอัมพงษ์25491
269การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
270รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร(ที่ใช้เป็นยา) และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
271คู่มือการเขียนแผนธุรกิจศศิ คล่องพยาบาล25491
272การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเกียรติศักดิ์ จันทร์แดง25491
273รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
274หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำสุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์25491
275รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
276ทฤษฎีดอกเบี้ยมานพ วราภักดิ์25491
277รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
278ยุทธศาสตร์การแข่งขันสุวิชัย ศุภรานนท์254912
279รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25492
280กฎหมายธุรกิจสมคิด บางโม25492
281คิดเป็นเห็นทางรวยแฮมิลตัน, โรเจอร์2549 1
282การบริหารความเสี่ยงทางการเงินเจริญ เจษฎาวัลย์25491
283รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
284การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25492
285จริยธรรมทางธุรกิจสมคิด บางโม25491
286รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมบริการสปาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
287เปิดประตูมังกร : เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25491
288การเจรจาต่อรองWatkins, Michael25491
289รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
290ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : รวมหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา (พ.ศ.2541-2549)ทำนอง ดาศรี25491
291เงินทองของ (ไม่) หมูวรากรณ์ สามโกเศศ25491
292การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
293โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
294รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
295สนทนาอังกฤษธุรกิจสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25491
296จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25491
297In Search of inspirationเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม25481
298โลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัทเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา25481
299รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาองอาจ จิระอร25481
300เส้นทางสู่ Six sigmaคาวานาช, อาร์.25482
301คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
302การบริหารจัดการแบบมืออาชีพชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25481
303นักลงทุนผู้ชาญฉลาดวิกรม เกษมวุฒิ25481
304จริยธรรมทางธุรกิจธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา25481
30510 ปี กับองค์การการค้าโลก : ที่ระลึกครบรอบ 10 ปี ที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการก่อตั้งคณะผู้แทนถาวรไทยกระทรวงพาณิชย์25485
306การบริหารการเงินนภาพร นิลาภรณ์กุล25481
307รู้เก็บ รู้ใช้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25481
308การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สอดประสานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25481
309แนวทางการตรวจสอบภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25484
310องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
311คัมภีร์อนุพันธ์โสภณ ด่านศิริกุล25481
312เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25482
313จัดทัพลงทุนสมจินต์ ศรไพศาล25481
314การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
315คัมภีร์เศรษฐี maiณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล25481
316เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
317คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยณิชยาภรณ์ แสงระวี25483
318หลักการบัญชี 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25482
319การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์25481
320ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตมารวย ผดุงสิทธิ์25481
321เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
322หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2544-2547สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25481
323เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)วีระพล บดีรัฐ25471
324อั๊วจะเล่า..ให้ลื้อฟัง เล่ม 2 : ตอนเถ้าแก่อัจฉริยะยุค 2020วิโรจน์ กุศลมโนมัย25471
325ตลาดหุ้นในประเทศไทยศุภชัย ศรีสุชาติ25472
326ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ25472
327ซัมซุงมหาอำนาจอิเล็กทรอนิกส์ฮง ฮาซัง25471
328เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2547อรัญ ธรรมโน25476
329เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)วีระพล บดีรัฐ25471
330ทีเด็ดรวยหุ้นพันล้านณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์25471
331เศรษฐศาสตร์สำหรับนักการธนาคารสุขุม อัตวาวุฒิชัย25471
332แรงงานสัมพันธ์ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25471
333สอนน้องให้เป็นเถ้าแก่ ตอน 2 ตอนเคล็ดลับความสำเร็จวิโรจน์ กุศลมโนมัย25471
334ธุรกิจศิลปะสกนธ์ ภู่งามดี25479
335พิชัยสงครามซุนวู : ฉบับ 189 ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธุรกิจอธิคม สวัสดิญาณ25471
336บัญชีการเงินเบื้องต้นเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25471
337GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล25471
338การพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจไทยโดยใช้ระบบบ่มเพาะธุรกิจวนิดา พิชาลัย25471
339ระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์25475
340เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25471
341เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)อนิศา เซ็นนนท์25471
342กฎหมายการลงทุนในประเทศจีนกิติ ปิลันธนดิลก25473
343เศรษฐศาสตร์มหภาคอมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม25471
344หลักการจัดการและองค์การและการจัดการ : แนวคิดการบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันชนงกรณ์ กุณฑลบุตร25472
345ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย : ก้าวแรกของการเปิดการค้าเสรี : สินค้าเร่งลดภาษีกลุ่มแรก 82 รายการกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25471
346เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)กรุณา อักษราวุธ25471
347สอนน้องให้เป็นเถ้าแก่ ตอน 1 ประสบการณ์ธุรกิจวิโรจน์ กุศลมโนมัย25471
348ร้อยเรื่องเมืองพาณิชย์ จากท่าเตียน..สู่สนามบินน้ำธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล25473
349การจัดการคลังสินค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุล25472
350คู่มือเกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงานClegg, Brian25471
351ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา : ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพิชัย นิลทองคำ25472
352เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ พ.ศ.2547วิลาส สุวี25471
353จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนภาพร ขันธนภา25472
354คิดนอกคอก ทำนอกคัมภีร์ไสว บุญมา25471
355เศรษฐศาสตร์มหภาคจิราพร จักรไพวงศ์25461
356เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25461
357ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2547 : เศรษฐกิจไทยไปโลดจะหาประโยชน์ได้อย่างไร?สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25462
358เทคนิคการจัดตารางการดำเนินงานปารเมศ ชุติมา25461
359การสื่อสารเพื่อธุรกิจชัชนิต มุสิกไชย25462
360เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
361แฟรนไชส์ ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์25461
362การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROPพิภพ ลลิตาภรณ์25461
363คู่มือการตรวจสอบ เล่ม 2 : การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25461
364วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : บทเรียนจาก ศปร.1คณะกรรมการ ศสปป.25463
365เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
366หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุนสถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25461
367อั๊วจะเล่า..ให้ลื้อฟัง เล่ม 1 : ตอนกลยุทธ์ธุรกิจวิโรจน์ กุศลมโนมัย25461
368การบริหารโครงการมยุรี อนุมานราชธน25461
369ยักษ์ใหญ่ล้มดัง : บทเรียนราคาแพง แลกด้วยความล่มสลายขององค์กรเทราต์, แจ๊ก25461
370การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25461
371ทาสทุน ทาสความคิด : การสนทนาระหว่างดุสิต ศิริวรรณ กับณรงค์ โชควัฒนา จากรายการ "หนี้แผ่นดิน" ตอนที่ 11-20 ทางช่อง UBC 7ณรงค์ โชควัฒนา25462
372ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
373เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2546อรัญ ธรรมโน25464
374กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์Ries, Al25461
375สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพศิริรัตน์ วรรณสิทธิ์25462
376เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
377การเงิน การบัญชี SMEs ที่ผู้บริหารต้องรู้ธวัชชัย พืชผล25461
378ความมั่งคั่ง ใครบ้างไม่อยากมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25461
379รายงานประจำปี 2546 บริษัทชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทชินแซทเทลไลท์25461
380ทาสทุน ทาสความคิด : การสนทนาระหว่างดุสิต ศิริวรรณ กับณรงค์ โชควัฒนา จากรายงาน "หนี้แผ่นดิน" ตอนที่ 1-10 ทางช่อง UBC 7ณรงค์ โชควัฒนา25462
381สถิติงานประกันสังคม 2545กระทรวงแรงงาน.สำนักงานประกันสังคม25461
382ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2546กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25462
383การตลาดระหว่างประเทศอดุลย์ จาตุรงคกุล25462
384หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
385แคลคูลัส 1สุรวิทย์ ตันเต่งผล25453
386การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25451
387กฎหมายเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคล : ฉบับเข้าใจง่าย (หลักการ กรณีตัวอย่าง ฎีกาแรงงานที่น่าสนใจ)เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร25451
388หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
389การจัดการการผลิตและการดำเนินงานณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25451
390คู่มือการค้าปลีกเกรียงไกร ชำนาญไพศาล25451
391การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุมชูศรี เที้ยศิริเพชร25451
392กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน เล่มที่ 2ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน25451
393ร้อยเรื่องเมืองพาณิชย์ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล25457
394เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
395เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
396จริยธรรมทางธุรกิจพรนพ พุกกะพันธุ์25451
397ฐานข้อมูลสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์จากอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ (ศปศ.)25455
398Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบุญดี บุญญากิจ25453
399ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2546 : เศรษฐกิจไทยฟื้นจะยั่งยืนอย่างไร?สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25451
400หลักการตลาดKotler, Philip25452
401จริยธรรมทางธุรกิจสุภาพร พิศาลบุตร25451
402เศรษฐกิจไทยในปี 2545อรัญ ธรรมโน25453
403๑ ทศวรรษ กลตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์25451
404ประกันสังคมอยู่คู่สังคมไทยจันทร์เพ็ญ ฐิตวัฒนกุล25451
405เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าตอบแทน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
406ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2545กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25452
407การบริหารการดำเนินงานและการผลิตณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25451
408ชุดวิชาการจัดการธุรกิจชุมชนอภิชัย พันธเสน25452
409เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าตอบแทน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
410ชุดวิชาการจัดการและการวางแผนธุรกิจพยอม วงศ์สารศรี25452
411การสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ลำดวน จาดใจดี25451
412ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2545สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
413ก้าวทันการค้าโลกชุติมา บุณยประภัศร25451
414ปลดแอกความคิด ฟื้นเศรษฐกิจเอเชียโมฮัมหมัด, มหาธีร์25441
415พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้านKiyosaki, Robert T.25441
416แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2กระทรวงการคลัง25441
417ทำไมลูกน้องไม่ทำงานปริญญา ตันสกุล25441
418เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับสมบูรณ์โฟรเยน, ริชาร์ด ที.25441
419การบริหารการผลิตพูลสุข สังข์รุ่ง25441
420องค์กรกระจายอำนาจบลองชาร์ด, เคน25441
421ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2544 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25441
422เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25442
423Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนวิฑูรย์ สิมะโชคดี25442
424คู่มือวิธีบริหารโครงการธุรกิจวีรวุธ มาฆะศิรานนท์25441
425ระบบการบริหารต้นทุนกิจกรม Activity based costing : ABCวรศักดิ์ ทุมมานนท์25441
426การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
427การจัดการธุรกิจขนาดย่อมอำนาจ ธีระวนิช25441
428การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
429ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2545 : พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25441
430เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับมาตรฐานโฟรเยน, ริชาร์ด ที.25441
431มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนานและการจัดการทรัพยากรอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
432ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทยทำนอง ดาศรี25442
433คิดอย่างนักบริหารเบนตัน, ดี.เอ.25442
434วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวัฒนา สุกัณศีล25441
435ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2544กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25441
436เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ Key performance indicatorsพสุ เดชะรินทร์25441
437การวิเคราะห์เชิงปริมาณฉบับสมบูรณ์สุปัญญา ไชยชาญ25443
438กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชนศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน25445
439การพัฒนาทีมงานบริการสมชาติ กิจยรรยง25441
440การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : บทสำรวจสถานะความรู้พรรณี บัวเล็ก25441
441ทุนดิจิตอลแท็บสก็อตต์, ดอน25441
442การบริหารการผลิตสุปัญญา ไชยชาญ25441
443วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
444ภาษาไทยธุรกิจขั้นสูงนิภา กู้พงษ์ศักดิ์25441
445การโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัวนเรศ สุรสิทธิ์25441
446ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000บรรจง จันทมาศ25441
447กลยุทธ์การฝึกอบรมและวิทยากรในยุคโลกาภิวัตน์นิรชรา ทองธรรมชาติ25441
448วัดรอยเท้าช้างพีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ25442
449นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์25441
450ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
451การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
452ธุรกิจทั่วไปจิตรภณ ชีรนรวนิชย์25441
453เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25441
454การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์25443
455การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ25441
456การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้วีระวัฒน์ ปันนิตามัย25442
457การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ25441
458การจัดการยุคใหม่มัลลิกา ต้นสอน25441
459เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25442
460เทคนิคการมอบหมายงานชาญชัย อาจินสมาจาร25431
461เคล็ดลับการทำธุรกิจ SMEsถาวร ศรีสุขะโต25432
462เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25431
463เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25432
464หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
465การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)บรรยงค์ โตจินดา25432
466หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25432
467เจาะลึกเบื้องหลังเถ้าแก่ SMEsสมพร กิตติโสภากูร25431
468คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25435
469วิชาเถ้าแก่ : หลักวิธีในการเป็นเจ้าของกิจการในยุคปัจจุบันจินตนา บุญบงการ25432
470การสัมมนาทางวิชาการอนาคตไทย ใครกำหนดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^นิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 10.25431
471ทักษะการกำกับดูแลชาญชัย อาจินสมาจาร25431
472ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อชนบทไทยมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด25431
473การเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ : ทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารต่อรองเฉียบขึ้นวารินทร์ สินสูงสุด25431
474รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
475การเติบโตอย่างมีคุณภาพจุรี วิจิตรวาทการ25434
476การจัดการการตลาดฉบับ Portable MBAศุภร เสรีรัตน์25431
477กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25431
478ขั้นพื้นฐานการพัฒนาธุรกิจด้วยตนเองบอร์เก็นวัลล์, แมทท์254319
479หลักการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบโรแบร์, พอลล์ เจมส์25431
480เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25432
481การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เยาวเรศ ทับพันธุ์25433
482จริยธรรมทางธุรกิจพรนพ พุกกะพันธุ์25436
483การเงินธุรกิจ ฉบับมาตรฐานสุพาดา สิริกุตตา25432
484หลักคิดใหม่ : กอบกู้เศรษฐกิจไทยภูษณ ปรีย์มาโนช25431
485นโยบายผลิตภัณฑ์และราคาศิริวรรณ เสรีรัตน์25435
486ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2543 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25431
487ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2543บริษัทสำนักพิมพ์การบริหารธรรมนิติ25431
488วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
489การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ ฉบับมาตรฐานประสงค์ ปราณีตพลกรัง25432
490ปากท้องชาวบ้านวีระ ธีรภัทร25431
491ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25431
492หลักและเทคนิคการวางแผนอนันต์ เกตุวงศ์25431
493การบริหารการผลิตยุทธ กัยวรรณ์25432
494การวิเคราะห์เชิงปริมาณสุทธิมา ชำนาญเวช25431
495เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา GB707 จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ตอนที่ 1พงษ์ศานต์ พันธุลาภ25431
496เกมและกิจกรรมผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคลากรสมชาติ กิจยรรยง25432
497การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25431
498ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2544 : เศรษฐกิจไทยไปทางไหนหลังเลือกตั้งสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25431
499หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยผาสุก พงษ์ไพจิตร25431
500กลยุทธ์ธุรกิจมัลลิกา ต้นสอน25431
501ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถาบันราชภัฏสวนดุสิต.^คณาจารย์โปรแกรมบริหารธุรกิจ.25431
502ก้าวสู่ธุรกิจสากลกับการบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจไชย ณ พล25432
503การบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆแสงอุษา โลจนานนท์25431
504เศรษฐศาสตร์การจัดการรุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน25432
505การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเกศินี วิทูรชาติ25432
506วิสัยทัศน์ธนินท์ เจียรวนนท์อภิวัฒน์ วรรณกร25432
507การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษาอุษณา ภัทรมนตรี25431
508การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROPพิภพ ลลิตาภรณ์25432
509เจาะมาตรการแก้วิกฤติเศรษฐกิจชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์25431
510การวิเคราะห์สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลกจารุมา อัชกุล25431
511การพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของ SMEพูลพร แสงบางปลา25431
512ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับสงครามการค้ารังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25431
513ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศอุดม เกิดพิบูลย์25432
514สถานภาพและทิศทางอนาคตว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
515เส้นทางการค้าไทยกระทรวงพาณิชย์25432
516เศรษฐกิจไทยพลาดสู่วิกฤติศุภวุฒิ สายเชื้อ25431
517วิกฤติโลก : แผน World Bank ยึดประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)25421
518การจัดทำแผนธุรกิจสมฤดี บุญตานนท์25422
519พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การสุนิสา ประวิชัย25421
520ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2542อรัญ ธรรมโน25421
521การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่กับ SMEsแก้วสรร อติโพธิ25421
522การเงินธุรกิจปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ25421
523เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์25421
524กรณีศึกษากลยุทธ์ธุรกิจสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25426
525เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจยุดา รักไทย25422
526ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจดนัย เทียนพุฒ25421
527เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเบื้องต้นทับทิม วงศ์ประยูร25421
528สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25423
529คู่มือวิธีจัดทำแผนธุรกิจวีรวุธ มาฆะศิรานนท์25422
530การจัดการการผลิตและการดำเนินงานณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25421
531เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25425
532กะเทาะธุรกิจสิ้นยุคฟองสบู่สุนันท์ ศรีจันทรา25421
533ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2542สำนักพิมพ์ธรรมนิติ25421
534ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2542 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25421
535การโยงใย-วิธีสร้างสายสัมพันธ์เพื่อโอกาสทางธุรกิจกวี ศรีเวศร25422
536โฆษณาอย่างไรชนะใจผู้ซื้อนิวัติ วงศ์พรหมปรีดา25424
537องค์การและการจัดการศิริพร พงศ์ศรีโรจน์25422
538อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
539เศรษฐศาสตร์การจัดการนราทิพย์ ชุติวงศ์25421
540สถิติธุรกิจสรชัย พิศาลบุตร25422
541พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์เรไร ตั้งสาโรช25421
542ก้าวไปให้ถึงจุดสุดยอดกฤษณะ กฤตมโนรถ25421
543การลงทุนจิรัตน์ สังข์แก้ว25422
544การบริหารงานบุคคลอำนวย แสงสว่าง25421
545องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25421
546เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25421
547นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25411
548ศิลปะของการสมัครงาน : ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เพื่อการได้งานทำหรือเปลี่ยนงานนวลศิริ เปาโรหิตย์25412
549สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ254110
550สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2540 และแนวโน้มปี 2541ธนาคารแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิชาการ.25411
551การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้อัญญา ขันธวิทย์25413
552การบริหารการขายสุปัญญา ไชยชาญ25412
553เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
554นโยบายต่างประเทศจีนเขียน ธีระวิทย์25411
555หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลภาคเบื้องต้นเฉลิมพร อภิชนาพงศ์25411
556พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคนราทิพย์ ชุติวงศ์25411
557แนวทางใช้ไอทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครรชิต มาลัยวงศ์25413
558ลูกน้องในดวงจิตเสรี วงษ์มณฑา254110
559เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
560เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นกฤตยา ตติรังสรรค์สุข25412
561หลักเศรษฐศาสตร์มหภาควันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25412
562เครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจปกรณ์ วิชยานนท์25411
563รายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.)25411
564รายงานผลการสำรวจความต้องการแรงงาน ปี 2541กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรมการจัดหางาน25411
565การส่งเสริมการขายเสรี วงษ์มณฑา25411
566เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
567คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจอัจฉรา จันทร์ฉาย25418
568เรียนลัดเอ็มบีเอ 12 ชั่วโมงSobel, Milo25415
569เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1ปรีดา นาคเนาวทิม25411
570เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
571เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
572เศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอดสุวินัย ภรณวลัย25412
573การเงินธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25411
574การแปรรูปรัฐวิสาหกิจพรายพล คุ้มทรัพย์254110
575วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
576กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25411
577เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25411
578เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
579เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธาตรี จันทรโคลิกา25411
580หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25412
581เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์25411
582คู่มือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชวินท์ ธัมมนันท์กุล25411
583เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ : ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่ทุกคนควรรู้วิทยากร เชียงกูล25411
584วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านการจราจรและขนส่งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
585เทคนิคการบริหารธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
586การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ25401
587การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการบริหารบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่น)ไอโนฮารา, ไฮดีโอ25402
588เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
589อสมการกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25401
590กลยุทธ์การเป็นผู้นำสำหรับนักบริหารชาญชัย อาจินสมาจาร25402
591สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
592วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ : กรณีศึกษาวันชัย ริจิรวนิช25403
593ทักษะการบริหารชาญชัย อาจินสมาจาร25402
594ชุดฝึกอบรมผู้บริหารและทีมงานอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์25401
595หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25401
596การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25401
597คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกษมชาติ ทองชา25401
598การฝึกอบรมวิจิตร อาวะกุล25402
599รอบรั้วตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
600เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25401
601องค์การและการจัดการสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์25401
602ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคประพันธ์ เศวตนันทน์25401
603หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝนอีเมอรี, อี. เดวิด25401
604การลงทุนจิรัตน์ สังข์แก้ว25402
605ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการนิตยา เงินประเสริฐศรี25401
606เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
607สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
608การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์สุพจน์ โกสิยะจินดา25402
609การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25406
610บริหารงานมีประสิทธิภาพ (เล่ม 2)สุพัตรา สุภาพ25402
611เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การชาญชัย อาจินสมาจาร25402
612หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25403
613วอล์ค แรลลี่ : เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรสมชาติ กิจยรรยง25401
614การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25402
615101 โครงงานคณิตศาสตร์บูช, แบรนด์25404
616ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์มหภาคดิยูลิโอ, ยูยีน เอ.25401
617มหัศจรรย์แห่งการโฆษณาจรวยพร แสงไชย25401
618เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
619ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
620การบริหารการผลิตสุปัญญา ไชยชาญ25402
621เคล็ดลับการบริหารงานให้ชนะใจคนพรรณราย ทรัพยะประภา25402
622ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอดสุเมธ แสงนิ่มนวล25401
623วิทยาการบริหารสำหรับนักบริหารมืออาชีพในยุคโลกาภิวัตน์ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ25401
624การโฆษณาและการส่งเสริมการขายดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25401
625การเขียนเพื่อการสื่อสารสมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์25404
626เทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนาชาญชัย อาจินสมาจาร25402
627หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25401
628การบริหารโฆษณาธุรกิจดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25401
629เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการผลิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
630เทคนิคการเขียนคำอธิบายลักษณะงานสุรินทร รัฐเลิศกานต์25402
631จิตวิทยาการขายกวี วงศ์พุฒ25401
632การจัดการทรัพยากรมนุษย์อำนวย แสงสว่าง25404
633คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25401
634เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1วันทนีย์ ภูมิภัทราคม25401
635เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3วรณี จิเจริญ25401
636แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลวิทยา ตันติเสวี25402
637กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
638สถิติธุรกิจสรชัย พิศาลบุตร25402
639ปรัชญานักธุรกิจไทยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสรกล อดุลยานนท์25401
640การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25401
641การบริหารของคงคลังระบบ MRPพิภพ ลลิตาภรณ์25402
642การสื่อความหมายในองค์การธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
643เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
644การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเสรี วงษ์มณฑา25401
645เศรษฐศาสตร์มหภาค 2สมรักษ์ รักษาทรัพย์25401
646การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การชาญชัย อาจินสมาจาร25402
647เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการผลิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
648องค์การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์ธงชัย สันติวงษ์25402
649เศรษฐศาสตร์จุลภาคภารดี ประเสริฐลาภ25401
650การควบกิจการและการครอบงำกิจการอัญญา ขันธวิทย์25401
651คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25402
652เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
653องค์การและการจัดการศิริอร ขันธหัตถ์25391
654วิธีประเมินค่าหุ้นแดง ใบเล่25392
655ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25393
656อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์สุเทพ จันทร์สมศักดิ์25392
657เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.^สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.25391
658คู่มือระบบการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25391
659วิธีการวิจัยการโฆษณาเตือนจิตต์ จิตต์อารี25392
660แนวทางการจัดทำแผนการตลาดแมคโดนัลด์, มัลคอล์ม25392
661การบัญชีเบื้องต้นธารี หิรัญรัศมี25392
662องค์การและการจัดการสมคิด บางโม25392
663แรงจูงใจหัวใจแห่งการจัดการสไตล์ญี่ปุ่นคอนโดะ, โยชิโอะ25392
664เทคนิคการประชุมประชุม โพธิกุล25392
665การวิเคราะห์เชิงปริมาณสุทธิมา ชำนาญเวช25392
666เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
667โฆษณาไทยสมัยแรกเอนก นาวิกมูล25392
668หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
669เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25391
670การใช้งาน Window 95กิดานันท์ มลิทอง25395
671สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2538 และแนวโน้มปี 2539ธนาคารแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิชาการ.25391
672เศรษฐศาสตร์มหภาคชลัยพร อมรวัฒนา25391
673108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสมชาติ กิจยรรยง25391
674การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้าดนัย เทียนพุฒ25392
675เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25392
676หลักการเขียนโปรแกรมวีระ บุญจริง25391
677เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
678หลักการจัดการสมคิด บางโม25392
679เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
680ไมโคร์ซอฟท์ เอ็กเซลสำหรับวินโดว์ 95 สเตพ บาย สเตพวาสนา ไตรพฤฒิธัญญา25395
681หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25391
682สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
683วิเคราะห์เชิงปริมาณเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล25392
684คณิตศาสตร์ทั่วไปวิรุฬ บุญสมบัติ25392
685เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
686ทิศทางการพัฒนาตลาดทุนไทยเอกกมล คีรีวัฒน์25392
687การใช้ Microsoft Windows 95สิทธิชัย ประสานวงศ์25392
688แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25391
689ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25392
690หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25394
691ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นวิสาข์ เกษประทุม25397
692การจัดการBittle, Lester R.25393
693หลักการตลาดธงชัย สันติวงษ์25392
694ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงอรรถพล ตริตานนท์25392
695การบริหารสมยศ นาวีการ25386
696การจัดซื้ออดุลย์ จาตุรงคกุล25383
697โลกของคอมพิวเตอร์และเอ็มเอสดอสอุรสชนิตร ยอดประสิทธิ์25384
698บิลล์ เกตส์ : เส้นทางสู่อนาคตเกตส์, บิลล์25385
699กลยุทธ์ค้าปลีกเกษม กรณ์เสรี25381
700เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25381
701แบบฟอร์มสารพัดของฝ่ายบุคคลอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25381
702องค์การ ทฤษฎีและการออกแบบธงชัย สันติวงษ์25382
703เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25381
704การโต้ตอบจดหมายธุรกิจลำดวน จาดใจดี25382
705ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ ฉบับภาษีมูลค่าเพิ่มสุพัฒน์ อุปนิขิต25383
706งบกระแสเงินสดเกษรี ณรงค์เดช25381
707ทฤษฎีและนโยบายการเงินชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ25381
708การบัญชีธุรกิจ : แนวทางส่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชีสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
709องค์การและการจัดการศิริพร พงศ์ศรีโรจน์25381
710การประชาสัมพันธ์สำหรับนักธุรกิจสตริกเกอร์, เดนนิส25382
711โลกของจดหมายธุรกิจลำดวน จาดใจดี25381
712การหักภาษีเงินได้ ณ.ที่จ่ายปกรณ์ ทิวขุนทอง25381
713บริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วย TQM ใน 1 สัปดาห์แม็คโดนัลด์,จอนส์25389
714วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25384
715การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยุคโลกานิวัฒน์สุพัตรา สุภาพ25381
716การบริหารการตลาดยุคใหม่ศิริวรรณ เสรีรัตน์25381
717วิธีการทางสถิติกับผลการทดลองอุษา ช่อผล253810
718คู่มือจดหมายธุรกิจPoe, Roy W.25385
719ศัพท์บัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25381
720สถิติธุรกิจ/พื้นฐานสถิติมนัส บุญวงศ์25382
721การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชาญชัย อาจินสมาจาร25382
722องค์การและการจัดการสมคิด บางโม25381
723นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25382
724การบัญชีบริหารเสนาะ ติเยาว์25385
725กระแสโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมวิฑูรย์ ปัญญากุล25382
726คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรไวท์, รอน25381
727การบริหารธุรกิจขนาดย่อมผุสดี รุมาคม25385
728เรขาคณิตโพรเจคทีฟสมภพ ไกรโรจนานันท์25385
729การบัญชีภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
730รีเอ็นจิเนียริ่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี25381
731นักบริหารทันสมัยกิติ ตยัคคานนท์25381
732การโฆษณา/การโฆษณาเบื้องต้นดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25381
733จดหมายอังกฤษธุรกิจวัชระ โพธิสรณ์25385
734เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25381
735เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นทุน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25381
736120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ.2418-2538กระทรวงการคลัง25381
737เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25381
738เราเป็นที่หนึ่ง : เส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจเครื่องสำอางอมรเทพ ดีโรจนวงศ์25383
739ความรู้เรื่องบัญชีปณิตา สารวิจิตร25383
740รายงานการวิจัยเรื่องการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมในทัศนะของนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลศิริวรรณ เสรีรัตน์25382
741รู้ทันธุรกิจ รู้เทคนิคการจัดการดนัย เทียนพุฒ25382
742พูดและเขียนอย่างผู้จัดการอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25381
743พฤติกรรมผู้บริโภคฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25381
744สู่ความสำเร็จของเลขานุการมืออาชีพอุษณีย์ ตุลาบดี25382
745การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจสมยศ นาวีการ25383
746เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25381
747เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นทุน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25381
748นำเสนออย่างมือโปรประศักดิ์ หอมสนิท25382
749สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25384
750ถามตอบ Microsoft Accessแคมพ์เบลล์, แมรี่25381
751รีเอ็นจิเนียริ่งสมนึก นนธิจันทร์25381
752ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25382
753การจัดซื้อและบริหารพัสดุสุมนา อยู่โพธิ์25382
754การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจที่ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์วันเพ็ญ กฤตผล25382
755หลักการตลาดสุณิสา วิลัยรักษ์25382
756วินโดวส์ 3.1พรชัย พฤกษารัตนนท์25382
757นักบริหารมืออาชีพสมัคร เจียมบุรเศรษฐ์25381
758แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
759คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25381
760ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25382
761ผ่าทางตันธุรกิจค้าปลีก : รวมข้อคิดและความรู้สำหรับวงการค้าปลีกสมบูรณ์แบบบริษัทคู่แข่ง25382
762กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25382
763หนึ่งร้อยหนึ่ง บิซิเนท เลเตอร์ ทูฟิตช์เจอรัลด์, ไมเคิล25381
764การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25381
765องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25385
766การพาณิชย์พื้นฐานโกว์, มารั่น25382
767การวางแผนกำไรกิ่งกนก พิทยานุคุณ25382
768ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจนราศรี ไววนิชกุล25381
769การจัดการหน้าร้านให้ขายดี : เคล็ดลับเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไรอย่างมืออาชีพธนวัน พันนา25382
770วิธีอ่านงบการเงิน : สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบบัญชีมาก่อนGill, James O.25382
771หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25381
772สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตรรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25381
773พีอาร์.ภิวัตน์ : ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ยุค Integration marketingเสรี วงษ์มณฑา25381
774โทรศัพท์ประทับใจนฤมล อัศวเกศมณี25381
775ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25383
776บริหารงานขายทวีศักดิ์ สุวคนธ์25381
777แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
778การดำเนินการจัดหางานของกรมแรงงานประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์25382
779ศูนย์กำไร : องค์กรเติบโตไร้พรมแดนธงชัย สันติวงษ์25382
780การวิเคราะห์ผลกำไรชูเวช ชาญสง่าเวช25382
781เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25383
782การค้าปลีกสุมนา อยู่โพธิ์25382
783คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศวันพร ปั้นเก่า25381
784จดหมายธุรกิจและบันทึกสั้นบังอร สว่างวโรรส25381
785การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมวิน เชื้อโพธิ์หัก25372
786การโฆษณาและการส่งเสริมการขายพิบูล ทีปะปาล25373
787การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25372
788ความรู้เกี่ยวกับสินค้าดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
789สถิติเพื่อการวางแผนฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25372
790เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25372
791คู่มือทำธุรกิจ-การลงทุนในเวียดนามศูนย์ข้อมูลอินโดจีน บริษัท ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน)25372
792ที่ระลึกวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 120 ปี 4 กรกฎาคม 2537กรมศุลกากร25372
793การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25372
794คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรมพูลพงษ์ บุญพราหมณ์25371
795การฝึกอบรมวิจิตร อาวะกุล25371
796การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาษาอังกฤษอุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์25373
797การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดศิริวรรณ เสรีรัตน์25374
798การประชาสัมพันธ์/การประชาสัมพันธ์ธุรกิจดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
799คู่มือการประชุม-สัมมนาบุราณี สุวรรณภิรมย์25371
800ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์พลพร ปิยวรรณ25372
801เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
802วิธีการวิจัยการโฆษณาเตือนจิตต์ จิตต์อารี25371
803เทคนิคการปิดการขายแบบ 100%ชัยรัตน์ บูรณะวิวัฒน์25372
804เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ25372
805เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
806รีเอ็นจิเนียริ่งศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์25371
807กลยุทย์การบริหารธุรกิจการผลิตแบบญี่ปุ่นโอโนะ, เคโนะสุเคะ25372
808สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์วีนัส พีชวณิชย์25375
809หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25371
810สื่อการโฆษณาจุฑามาศ กิจเจริญ25372
811คอมพิวเตอร์ภาษาชาวบ้านตอนจ๊ะเอ๋พีซีวิโรจน์ คุณาลังการ25372
812หลักเศรษฐศาสตร์มหภาควันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25371
813องค์การและการบริหารธงชัย สันติวงษ์25373
814การขนส่งทั่วไปธนสรรค์ แขวงโสภา25371
815คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการออกแบบโปรแกรมประสบสุข ศรีสว่างวงศ์25371
816จุดอันตรายของนักบริหารฟอน ฟลีท, เจมส์ เค.25371
817เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25372
818เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25374
81960 ปี พชร อิศรเสนา ณ อยุธยากระทรวงพาณิชย์25371
820การออกแบบโฆษณาศักดา ประจุศิลป25373
821การบริหารการผลิตปราณี ตันประยูร25373
822การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา : หลักการและแนวปฏิบัติ ประยูร อาษานาม25375
823การจัดแสดงสินค้าดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25371
824คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
825การใช้โปรแกรมบริหารการผลิตยรรยง ศรีสม25363
826เศรษฐศาสตร์การจัดการสรยุทธ มีนะพันธ์25361
827หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
828เทคนิคการใช้โปรแกรมในการบริหารงานผลิตและอุตสาหกรรมพิภพ เล้าประจง25362
829ศิลปะในการจัดการสก๊อตต์, บิลล์25361
830เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน สรบ2008อุทัยวรรณ อัครวุฒิ25362
831เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศศรีวงศ์ สุมิตร25362
832วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25361
833คู่มือการบัญชีอุตสาหกรรม พร้อมสูตรต่างๆ ในการผลิตสินค้า : วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและการประกันภัยวิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ25362
834การติดต่อทางธุรกิจและแบบจดหมายอังกฤษภิรมย์ พุทธรัตน์25361
835หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 014 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
836เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุขสมคิด แก้วสนธิ25362
837สถิติเพื่องานบริหารฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25362
838หลักการบัญชี 1สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25361
839หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
840คู่มือการใช้ Microsoft MS-Dos 6 สำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส
841การจัดการสมัยใหม่ไพลิน ผ่องใส25362
842หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 011 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
843หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
844กลยุทธ์ทางการเงินสำหรับนักบริหารฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล25361
845การนำเข้าและการส่งออกดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25361
846หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
847หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
848มนุษยศาสตร์อุตสาหกรรมกังวล เทียนกัณฑ์เทศน์25352
849เศรษฐศาสตร์มหภาคเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล25351
850ธุรกิจระหว่างประเทศศิริพร ปัญญาบาล25351
851หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 042 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
852หลักการตลาดศิริวรรณ เสรีรัตน์253514
853เริ่มแรกกับคอมพิวเตอร์ชิมป์สัน, อลัน25351
854หนังสือแบบฝึกหัดจุลเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเดชา ฉายะพงศ์25351
855หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 045 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
856หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 015 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
857อุตสาหกรรมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตสราวุธ ชโยวรรณ25351
858ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
859ทำเนียบธุรกิจนครปฐมหอการค้าจังหวัดนครปฐม25353
860รู้จักกับคอมพิวเตอร์ดวงแก้ว สวามิภักดิ์25351
861หลักการบัญชี 1พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25351
862หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
863นโยบายธุรกิจปรีชา รุทรโสทร25351
864พื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาครัตนา สายคณิต25351
865การบริหารวัสดุยุคใหม่สุชาติ ศุภมงคล25351
866อนุสรณ์ในงานพระราชทานดินฝังศพ นายเทียม โชควัฒนา ท.ม. วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ. สุสานมังกรทอง จังหวัดชลบุรีประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์25342
867แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
868เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
869หลักและเทคนิคการวางแผนอนันต์ เกตุวงศ์25341
870ศิลปะการบริหารคนฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล.25342
871เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
872ศิลปะการแก้ปัญหาเอคคอฟฟ์, รัสเซลล์ แอล.25341
873หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 041 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25341
874อย่าหยุดแค่ตำแหน่งเลขาไดต์, เจเน็ต25342
875คู่มือกฏหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญากำชัย จงจักรพันธ์25341
876เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
877หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารธุรกิจและการสื่อสารมวลชนเมตตา กฤตวิทย์25343
878เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุขสมคิด แก้วสนธิ25341
879เจ็ดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจุฑา มนัสไพบูลย์25341
880เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
881รวมกฎหมายแรงงานวิจิตรา ฟุ้งลัดดา25331
882การโต้ตอบจดหมายธุรกิจลำดวน จาดใจดี25331
883รวมกฎหมายประกันสังคมวิจิตรา ฟุ้งลัดดา25331
884เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25331
885เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25331
886เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลกกำชัย ลายสมิต25332
887ความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อมีประกันภัยนภพร เรืองสกุล25331
888พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วงก่อนเป็นนิกส์ฮะระดะ, ยุทะกะ25333
889หลักการตลาดสุดาดวง เรืองรุจิระ25332
890เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25331
891วิกฤตการณ์เศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1สุนทรี อาสะไวย์25331
892สู้ญี่ปุ่น : ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในการปรับดุลการค้าไทยญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติวีระชัย วรรณึกกุล25331
893ธุรกิจอุตสาหกรรมโสภา โลหะขจรพันธ์25331
894การบริหารเพื่อความเป็นเลิศสมยศ นาวีการ25333
895กลยุทธ์การบริหารโอกาสธงชัย สันติวงษ์25331
896เศรษฐกิจไทย-ปัจจุบันและอนาคตอรัญ ธรรมโน25331
897สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสมจิต วัฒนาชยากูล25322
898หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25322
899การบริหารเพื่อการสร้างสรรค์บุญทัน ดอกไธสง25321
900เลขาคนเก่งกาญจนา จุรภรณ์รัศม์25321
901การประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยคอมพิวเตอร์ตอนซอฟแวร์เขมา เวสารัชช์25321
902มห-เศรษฐศาสตร์บุญยง วีรกุล25322
903หลักการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์25321
904การวิจัยขั้นดำเนินงานและการประยุกต์กัลยา วานิชย์บัญชา25322
905การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2สมยศ นาวีการ25312
906หนี้สินเกษรี ณรงค์เดช25311
907การบริหารงานบุคคลพยอม วงศ์สารศรี25312
908การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1สมยศ นาวีการ25312
909การบริหารงานบุคคลธงชัย สันติวงษ์25312
910หลักการบัญชีเบื้องต้นพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25312
911คู่มือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปธรรมนูญ โสภารัตน์25311
912หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจรินทร์ เทศวานิช25312
913ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
914หลักการบริหารงานบุคคลอุษา เชื้อหอม25312
915ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
916องค์การและการจัดการลีลา สินานุเคราะห์25301
917เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
918เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25302
919หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25302
920เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
921วิทยาการจัดการสุวัตน์ พัฒนไพบูลย์25301
922เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
923แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
924เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25302
925คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาวรรณี ธรรมโชติ25301
926เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
927เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
928หลักการตลาดสุวิทย์ เปียผ่อง25301
929การบริหารธุรกิจสมยศ นาวีการ25302
930คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
931แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
932เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25302
933เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25302
934เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
935เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
936เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25292
937แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
938หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
939เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการเบื้องต้นมานัส บุญยัง25291
940สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
941จิตวิทยาอุตสาหกรรมพรรณราย ทรัพยะประภา25292
942เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
943สถิติและการวิจัยเบื้องต้นพรศรี ศรีอัษฎาพร25293
944หลักเศรษฐศาสตร์ธรรมนูญ โสภารัตน์25293
945เทคนิคการวิเคราะห์สถิติประชากรสุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ25281
946หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25283
947เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ : การจัดการธุรกิจสมคิด แก้วสนธิ25281
948หลักการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างประโชค ชุมพล25281
949ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสมนึก แตงเจริญ25281
950เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25281
951เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
952เอกสารการสอนสชุดวิชาการส่งเสริมอาชีพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25282
953เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
954เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (มหภาค)สุรักษ์ บุนนาค25281
955คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพรชัย พัฒนบัณฑิต25281
956หลักเศรษฐศาสตร์ 2 : มหเศรษฐศาสตร์นวลทิพย์ ควกุล25282
957หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25272
958หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
959เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นประเจิด สินทรัพย์25271
960สถิติพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และธุรกิจอุไรวรรณ ศรีแก้ว25271
961การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25271
962สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
963หลักเศรษฐศาสตร์พิศมัย จารุจิตติพันธุ์25262
964การบริหารการเงินและพัสดุสมัย รื่นสุข25251
965คอมพิวเตอร์กับงานบัญชีศิริพร สาเกทอง25253
966สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
967คณิตศาสตร์ทบวงมหาวิทยาลัย25241
968คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
969เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25212
970คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจธวัชชัย พืชผล25211
971ศิลปศาสตร์ของนักบริหารอุทัย หิรัญโต25201
972สถิติวิเคราะห์ดิกสัน, ดับเบิลยู เจ.25181
973เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนามยิ่น, หลา25171
         รวม   1790  เล่ม