รายชื่อหนังสือ พื้นฐานวิชาชีพ (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1หนึ่งคำถาม หนึ่งความหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยม.ป.ป.1
2คัมภีร์การโฆษณาภาพยนตร์ไทยชวนะ ภวกานันท์ม.ป.ป.1
3การบริหารงานบุคคล ทธ.306มาณพ สวามิชัยม.ป.ป.1
4การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสุพล ดุรงค์วัฒนาม.ป.ป.2
5การดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพสุพัฒก์ ชุมช่วยม.ป.ป.1
6ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์กุลยา นิ่มสกุลม.ป.ป.1
7รวมเรื่องราวการบริหารนิตยสารผู้จัดการม.ป.ป.1
8การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชัชวาลย์ สมทรัพย์ม.ป.ป.1
9คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจฉบับนิสิต เลขา หัวหน้างานคณะอาจารย์กลุ่ม PRE-PRESS จุฬาฯม.ป.ป.3
10การจัดทำบัญชีและระบบเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องเพื่อเสียภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIบริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติม.ป.ป.1
11เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริงศุภชัย พานิชภักดิ์25611
12ญี่ปุ่นกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา : นโยบายและปฎิบัติการในประเทศลุ่มน้ำโขงศิริพร วัชชวัลคุ25601
13จดหมายจากใจถึงอาจารย์ป๋วย : ศาสตร์และศิลป์บนเส้นทางของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประสาร ไตรรัตน์วรกุล25592
14รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25591
15ทัศนะทางเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
16อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่อมรชีพ โลจัน25591
17เปิดโลกการค้ำประกันสินเชื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม25582
18สถิติจัดหางาน ปี 2557กระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน.กองแผนงานและสารสนเทศ25581
19คำศัพท์น่ารู้ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม25582
20บ๋อยเงินร้อย สู่ Boss พันล้านนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร25582
21การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25582
22100 ปี กรมสรรพากรกรมสรรพากร25581
23ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2ประภัสสร์ เทพชาตรี25581
24เหยื่อ 18 กลโกง หนี้นอกระบบกระทรวงยุติธรรม.ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม25582
2530 ปี หอการค้าจังหวัดนครปฐมหอการค้าจังหวัดนครปฐม25581
26รายงาน "เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ปี 2557"ธนาคารแห่งประเทศไทย25581
27สองพยัคฆ์นักสู้ผู้พิชิตสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์25582
28ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
29หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด 2วีระพงษ์ เจตน์พิพัฒนพงษ์25582
30บันทึกลับเซียนหุ้นLefevre, Edwin25573
31Money coach เพื่อนรัก พารวยSchafer, Bodo25575
32คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนสฤณี อาชวานันทกุล25573
33English for meetings ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25572
34เทรดเดอร์ 3 ขาชานน รุ่งเรืองไพฑูรย์25573
35การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเลสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25572
36หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัดฐิติเมธ โภคชัย25572
37เทคนิคเขียนอีเมลธุรกิจและโต้ตอบโทรศัพท์ฉบับมืออาชีพกัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์25572
3821 ปี จัดหางานก้าวไกล นำคนไทยสู่อาเซียนกระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน25571
39ASEAN readiness indexอาณัติ ลีมัคเดช25572
40คลุกฝุ่นกับงาน 4ศิริพล ยอดเมืองเจริญ25571
41การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25561
42คู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้น Onlineอัครพงศ์ ขวงธนะชัย25561
43คลุกฝุ่นกับงาน 3ศิริพล ยอดเมืองเจริญ25561
44Entrepreneur เจ้าของธุรกิจอิสระยุคใหม่สมาคมการขายตรงไทย25562
45ข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมควรรู้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.กองกำกับและตรวจสอบ2556 2
46Startup เสี่ยยุคใหม่ทีม Startup Spirit25563
47เจาะหุ้นเหล็กสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล25563
48ลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตงวิชัย ทองแตง25561
49การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
50การวิจัยดำเนินงานรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์)25561
51ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2556กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25561
52พลิกพอร์ตหุ้นใหญ่ HIโอภาส ถิรปัญญาเลิศ25563
53รายงาน "เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในคาบสมุทรอินโดจีน 2556"ธนาคารแห่งประเทศไทย25561
5410 กลยุทธ์ ฉุดธุรกิจให้ล่มจมKeough, Donald R.25561
55รายงานนโยบายการเงิน ตุลาคม 2556ธนาคารแห่งประเทศไทย25561
56รายงานการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร25553
57โกงเนียนๆ กินนุ่มๆนภาพร ลิมป์ปิยากร25551
58รายงานประจำปี 2555 กรมสรรพากรกรมสรรพากร25552
59ไขรหัสรวยด้วยจิตหยั่งรู้สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์25553
60รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ตุลาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
61Thai textile merchants association directory 2012สมาคมพ่อค้าผ้าไทย25551
62การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
63ธุรกิจบริการ : การจัดจำหน่ายกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25554
64อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
65หลักการผลิตและการดำเนินการฐิติมา ไชยะกุล25551
66เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน : ฝึกพูดอังกฤษ + เรียนรู้เรื่องอาเซียนจันทร์พา ทัดภูธร25552
67คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้จรัญ ภักดีธนากุล25551
68ธุรกิจบริการ : วิชาชีพบัญชีกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
69สถิติเบื้องต้นสายชล สินสมบูรณ์ทอง25551
70ออมสินของแผ่นดินธนาคารออมสิน25551
71รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์25553
7280 ปี นาวานำทิศ เศรษฐกิจไทยหอการค้าไทย25551
73ถาม? ตอบรอบรู้ AEC 360กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
74แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย25551
75คัมภีร์เจ้าสัวแสนล้าน เจริญ สิริวัฒนภักดีทศ คณนาพร25551
76รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : บรูไนกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
77วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพี้ยงนิธิ เอียวศรีวงศ์25551
78ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน25552
79AEC : Thai กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญชัย ใจเย็น25552
80รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชากระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
81ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2555กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25551
82AEC fact book : one vision, one identity, one communityกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
83เงินตราล้านนานวรัตน์ เลขะกุล25552
84รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
85รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ พฤษภาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
86แมงเม่าสำราญณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์25554
87โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการเงินในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2555/ ครั้งที่ 2 เรื่อง "Capital market knowledge update 2012"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25551
88กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน!สิทธิชัย ฝรั่งทอง25552
89เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิตอมิตา อริยอัชฌา25551
90รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : มาเลเซียกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
91การเป็นผู้ประกอบการสมคิด บางโม25551
92รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
93ไขรหัสลับ ขุมทรัพย์เงินล้านสุวิจักขณ์ ศรีอาริย์25553
94อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2555 ของ สคช.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25552
95สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐมแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการปี พ.ศ.2556สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม25552
96รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
97ล้วงลึกประกันภัย ฉบับเข้าใจง่ายบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด25551
98ธุรกิจบริการ : วิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
99คณิตศาสตร์ทั่วไปพิมพ์พร ฟองหล่ำ25553
100รายงานระบบการชำระเงิน 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25542
101ราคาศุลกากรสันติชุม ศรีรัญเพชร25541
102โครงการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจชั้นนำในแต่ละประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Champion companies) : รายงานฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.^ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ.25541
103รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
104ฝันเรื่อยเรื่อย เหนื่อยก็พักหนุ่มเมืองจันท์25541
105การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์25541
106รวยไม่รอวัยอมิตา อริยอัชฌา25541
107องค์กรทำดีเพื่อสังคม : พลังสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่โกศล ดีศีลธรรม25541
108คำย่อคำศัพท์ทางเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25545
109สนุกคิดแล้วบิดขี้เกียจ (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 14)หนุ่มเมืองจันท์25541
110ถอดเกร็ดมังกรตอนโลจิสติกส์พญามังกร จรทะยานพุ่งมุ่งไทยพิษณุ เหรียญมหาสาร25542
111แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25543
112รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25541
113การบัญชีภาคปฏิบัติ : ธุรกิจซื้อมาขายไปวชิระ บุณยเนตร25543
114รายงานประจำปี 2554 กรมสรรพากรกรมสรรพากร25542
115รู้ได้อย่างไรใบกำกับภาษีปลอมกัมปนาท บุญรอด25541
116รายงานประจำปี 2554 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง.^สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ.25541
117บริการก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25543
118การเงินธุรกิจกมลวรรณ พิมพ์แพทย์25542
119คิด พูด ทำ ธนินท์ เจียรวนนท์ : สูตรลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้บริหารระดับโลกธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์25541
120สถิติเบื้องต้นเพื่อธุรกิจวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25541
121การบริหารการเงินธุรกิจ : แนวคิดและแนวปฏิบัติเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25542
122การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยพิสณุ ฟองศรี25541
123บทบาทที่ท้าทาย : 55 ปี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญธนาคารแห่งประเทศไทย25541
124คู่มือเพื่อการศึกษาธุรกิจขายตรง : การตลาดเครือข่ายสมาคมการขายตรงไทย25543
125รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25541
126รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
127รายงานการศึกษาภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาล : หนี้สาธารณะที่ซ่อนเร้นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ25541
128การจัดการธุรกิจพนิดา พานิชกุล25541
129การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph@25541
130รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
131รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25541
132วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25543
133ธุรกิจระหว่างประเทศณักษ์ กุลิสร์25542
134รายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
135CSR mission possible ภารกิจ CSR องค์กรธุรกิจไทยวิทยา ชีวรุโณทัย25541
136ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
137ลงทุนสวนกระแสอย่าง แอนโทนี โบลตันBolton, Anthony25541
138การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25542
139การวิจัยเบื้องต้นบุญชม ศรีสะอาด25541
140เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวางแผนและกลยุทธ์การตลาดเชิดชัย ธุระแพง25541
141รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
142รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25532
143หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพัชรินทร์ บุญเทียม25532
144วารสารการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะบริหารธุรกิจ.25531
145ความมั่นคงในชีวิตของนักธุรกิจขนาดเล็กณัฐวรินทร์ ตีรกรวิเศษภักดี25532
146คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 1สำนักงานศาลยุติธรรม25531
147คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 9สำนักงานศาลยุติธรรม25531
148วัฒนธรรมองค์กร : คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้แต่สร้างได้ณรงค์วิทย์ แสนทอง25531
149คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 5สำนักงานศาลยุติธรรม25531
150100 หนังสือบริหารธุรกิจที่ต้องอ่าน : รวมสุดยอดหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านทั้งผู้ที่อยู่ในและนอกวงการธุรกิจคอเวอร์, แจ็ค@25532
151กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์ทิณกร เจรจาปรีดี25532
152ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระธวัชชัย พัฒนวงศ์25532
153การใช้และการตีความกฎหมายอักขราทร จุฬารัตน์25532
154สารบาญคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552สำนักงานศาลยุติธรรม25531
155สร้างเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP+MySQL ฉบับสมบูรณ์ชาญชัย ศุภอรรถกร25532
156กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ25535
157คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 4สำนักงานศาลยุติธรรม25531
158คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 10สำนักงานศาลยุติธรรม25531
159คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 8สำนักงานศาลยุติธรรม25531
160รายงานประจำปี 2552-2553 หอการค้าจังหวัดนครปฐมหอการค้าจังหวัดนครปฐม25531
161ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนัทธมน อะมะตะ25532
162มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติกระทรวงพาณิชย์.กรมทรัพย์สินทางปัญญา25531
163คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 12สำนักงานศาลยุติธรรม25531
164กฎหมายธุรกิจบุญเพราะ แสงเทียน25532
165ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กอุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์25532
166เรื่องของแบรนด์ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ25532
167คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 11สำนักงานศาลยุติธรรม25531
168คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 3สำนักงานศาลยุติธรรม25531
169การบริหารการเงินระหว่างประเทศพรชัย ชุนหจินดา25532
170คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 7สำนักงานศาลยุติธรรม25531
171หลักการบัญชีขั้นต้นเสนีย์ พวงยาณี25532
172การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) ที่มีต่อการจัดสวัสดิการกมนพร วังกานนท์25532
173รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : 29-30 กรกฏาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.^วิทยาลัยการจัดการ.25531
174ความมั่นคงในชีวิตของนักธุรกิจขนาดเล็กชิษณุพงศ์ ทองพวง25532
175การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในการให้บริการของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์25532
176การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
177คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 2สำนักงานศาลยุติธรรม25531
178รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ตุลาคม 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25531
179คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 6สำนักงานศาลยุติธรรม25531
180ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25532
181นิทานการเงินยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ25522
182นำเสนอให้เพอร์เฟกต์ชิปไซด์, สตีฟ@25521
183เอกสารระเบียบขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 1อิสร์กุล อุณหเกตุ25521
184รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกำชัย จงจักรพันธ์25523
185ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25523
186กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไปฉบับเร่งรัดบุญเพราะ แสงเทียน25522
187รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2551ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี25521
188ถอดเกร็ดมังกรตอน Mr.China's ตำนานกวนซี่ ยุทธวิธีเชื่อม SMEs ไทย-จีนพิษณุ เหรียญมหาสาร25522
189อ่านอินเดีย : วัดองศาธุรกิจพบชีวิตหลากวิถีมุกตาร์, ติฟาฮา @25522
190ใบรับของคลังสินค้า : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพตลาดจริงและตลาดสินค้าล่วงหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า25523
191ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2552 : เดือนมีนาคมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง25521
192ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25521
193ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์25522
194อายุเท่าไรก็รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็นสุวภา เจริญยิ่ง25522
195เอกสารระเบียบขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 2อิสร์กุล อุณหเกตุ25521
196สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์25522
197ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย : โอกาสส่งออกของไทยกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25521
198วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25512
199คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25511
200คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 3ไพโรจน์ วายุภาพ25511
201คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคกลางตอนล่างในประเทศไทยนภา นาคแย้ม25513
202ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชีพลพธู ปียวรรณ25512
203ธุรกิจระหว่างประเทศอรทัย เลิศวรรณวิทย์25511
204เรื่องง่ายง่ายกฎหมายการเงินสุธาสินี สิงหวิริยะ25511
205โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
206รายงานภาวะเศรษฐกิจ สปป. ลาว ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551ธนาคารแห่งประเทศไทย25511
207คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 2ไพโรจน์ วายุภาพ25511
208เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25511
209เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาThe Justice Group25513
210สนทนาอังกฤษธุรกิจสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25511
211การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
212คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 1ไพโรจน์ วายุภาพ25511
213คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 5ไพโรจน์ วายุภาพ25511
214รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปี 2551ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี25511
215สนทนาภาษาธุรกิจสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25511
216Brand signature : คัมภีร์สร้างแบรนด์สู่ตลาดโลกจิรพรรณ อัญญะโพธิ์25511
217เล่นแร่แปรหุ้น : เจาะตลาดผ่านงานวิจัยอาณัติ ลีมัคเดช25514
218กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจรัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ25511
219คู่มือการจัดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการศิรินันท์ กิตติสุขสถิต25513
220คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 4ไพโรจน์ วายุภาพ25511
221นโยบายผลิตภัณฑ์และราคานิตยา จิตรักษ์ธรรม25501
222ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะการจัดการและการบัญชี25501
223เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25502
224ยุทธศาสตร์ใหม่ประเทศไทย : การประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2550สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
225GFMIS งัดกำปั่นภาครัฐธีระเมธ พกมณี25505
226China inside-out มังกรกลางคลื่นโลกานุวัตรวริษฐ์ ลิ้มทองกุล25501
227บริหารด้วยรักโสภณ พรโชคชัย25501
228จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25504
229โครงการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบการแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) : รายงานฉบับสมบูรณ์พันปรีชา ภู่ทอง25501
230ยุทธศาสตร์หุ้นห่านทองคำเทพ รุ่งธนาภิรมย์25501
231การบริหารการผลิตยุทธ กัยวรรณ์25501
232เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษนันทวดี วงษ์เสถียร25501
233การบริหารสินเชื่อสถาบันการเงินครบวงจรชนินทร์ พิทยาวิวิช25501
234การตลาดระหว่างประเทศCateora, Philip R.25502
235เศรษฐศาสตร์ทั่วไปประภาพร แสงทอง25501
236แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 5 ปี (2550-2554) และการพัฒนาพื้นที่รองรับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
237การจัดการขายสุวสา ชัยสุรัตน์25501
238เศรษฐศาสตร์จุลภาคศิริรักษ์ จวงทอง25501
239เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นหุ้นให้รวยสิปปกร ขาวสอาด25501
240คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฐาปนา บุญหล้า25506
241เรื่องสนุก กระตุกคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25501
242การบริหารการขายสุปัญญา ไชยชาญ25501
243จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25491
244รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
245การสื่อสารทางธุรกิจMunter, Mary25491
246เตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจKiyosaki, Robert T.@25492
247รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
248Fact book 2005 : ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี 2548ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25492
249การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์แลนโด, ซาย25491
250รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
251แนวทางการควบคุมภายในที่ดีณฐพร พันธุ์อุดม25491
25240 ปี บีโอไอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน25492
253การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
254เพิ่มพลังธุรกิจด้วยไอซีทีโซลูชั่นทีมบรรณาธิการ EWORLD Magazine25491
255เศรษฐศาสตร์ธุรกิจItoh, Motoshige@25491
256คู่มือ SMEsพิชัย ศิริจันทนันท์25491
257นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าและความยั่งยืนของ SMEsสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)254910
258ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์25492
259รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
260เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25491
26149 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจเรวัต ตันตยานนท์25492
262Six sigma กลยุทธ์การสร้างผลกำไรขององค์กรระดับโลกเพนดิ, พีต@25491
263การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
264รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกของไทยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
265รวยติดล้อกอบชัย ชอัมพงษ์25491
266รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร(ที่ใช้เป็นยา) และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
267คู่มือการเขียนแผนธุรกิจศศิ คล่องพยาบาล25491
268เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25491
269รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
270หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำสุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์25491
271รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
272ทฤษฎีดอกเบี้ยมานพ วราภักดิ์25491
273ยุทธศาสตร์การแข่งขันสุวิชัย ศุภรานนท์254912
274รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
275กฎหมายธุรกิจสมคิด บางโม25492
276การบริหารความเสี่ยงทางการเงินเจริญ เจษฎาวัลย์25491
277คิดเป็นเห็นทางรวยแฮมิลตัน, โรเจอร์2549 1
278รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25492
279การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเกียรติศักดิ์ จันทร์แดง25491
280รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
281การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25492
282เปิดประตูมังกร : เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25491
283จริยธรรมทางธุรกิจสมคิด บางโม25491
284รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมบริการสปาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
285การเจรจาต่อรองWatkins, Michael25491
286รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
287เงินทองของ (ไม่) หมูวรากรณ์ สามโกเศศ25491
288โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
289ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : รวมหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา (พ.ศ.2541-2549)ทำนอง ดาศรี25491
290สนทนาอังกฤษธุรกิจสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25491
291หลักการบัญชี 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25482
292โลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัทเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา25481
293คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
294รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาองอาจ จิระอร25481
295นักลงทุนผู้ชาญฉลาดวิกรม เกษมวุฒิ25481
296เส้นทางสู่ Six sigmaคาวานาช, อาร์.@25482
297การบริหารจัดการแบบมืออาชีพชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25481
29810 ปี กับองค์การการค้าโลก : ที่ระลึกครบรอบ 10 ปี ที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการก่อตั้งคณะผู้แทนถาวรไทยกระทรวงพาณิชย์25485
299รู้เก็บ รู้ใช้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25481
300การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สอดประสานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25481
301In Search of inspirationเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม25481
302แนวทางการตรวจสอบภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25484
303องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
304คัมภีร์อนุพันธ์โสภณ ด่านศิริกุล25481
305คัมภีร์เศรษฐี maiณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล25481
306การบริหารการเงินนภาพร นิลาภรณ์กุล25481
307จัดทัพลงทุนสมจินต์ ศรไพศาล25481
308เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
309ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตมารวย ผดุงสิทธิ์25481
310จริยธรรมทางธุรกิจธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา25481
311คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยณิชยาภรณ์ แสงระวี25483
312การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์25481
313เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25482
314การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
315เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
316หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2544-2547สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25481
317คิดนอกคอก ทำนอกคัมภีร์ไสว บุญมา25471
318เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2547อรัญ ธรรมโน25476
319เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)วีระพล บดีรัฐ25471
320จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนภาพร ขันธนภา25472
321ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย : ก้าวแรกของการเปิดการค้าเสรี : สินค้าเร่งลดภาษีกลุ่มแรก 82 รายการกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25471
322ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ25472
323สอนน้องให้เป็นเถ้าแก่ ตอน 1 ประสบการณ์ธุรกิจวิโรจน์ กุศลมโนมัย25471
324ซัมซุงมหาอำนาจอิเล็กทรอนิกส์ฮง ฮาซัง25471
325ทีเด็ดรวยหุ้นพันล้านณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์25471
326เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)วีระพล บดีรัฐ25471
327เศรษฐศาสตร์สำหรับนักการธนาคารสุขุม อัตวาวุฒิชัย25471
328แรงงานสัมพันธ์ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25471
329อั๊วจะเล่า..ให้ลื้อฟัง เล่ม 2 : ตอนเถ้าแก่อัจฉริยะยุค 2020วิโรจน์ กุศลมโนมัย25471
330ธุรกิจศิลปะสกนธ์ ภู่งามดี25479
331พิชัยสงครามซุนวู : ฉบับ 189 ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธุรกิจอธิคม สวัสดิญาณ25471
332บัญชีการเงินเบื้องต้นเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25471
333กฎหมายการลงทุนในประเทศจีนกิติ ปิลันธนดิลก25473
334การพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจไทยโดยใช้ระบบบ่มเพาะธุรกิจวนิดา พิชาลัย25471
335เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)อนิศา เซ็นนนท์25471
336ระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์25475
337สอนน้องให้เป็นเถ้าแก่ ตอน 2 ตอนเคล็ดลับความสำเร็จวิโรจน์ กุศลมโนมัย25471
338เศรษฐศาสตร์มหภาคอมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม25471
339ร้อยเรื่องเมืองพาณิชย์ จากท่าเตียน..สู่สนามบินน้ำธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล25473
340เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)กรุณา อักษราวุธ25471
341GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล25471
342เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25471
343เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ พ.ศ.2547วิลาส สุวี25471
344ตลาดหุ้นในประเทศไทยศุภชัย ศรีสุชาติ25472
345การจัดการคลังสินค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุล25472
346คู่มือเกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงานClegg, Brian@25471
347ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา : ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพิชัย นิลทองคำ25472
348หลักการจัดการและองค์การและการจัดการ : แนวคิดการบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันชนงกรณ์ กุณฑลบุตร25472
349การตลาดระหว่างประเทศอดุลย์ จาตุรงคกุล25462
350รายงานประจำปี 2546 บริษัทชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทชินแซทเทลไลท์25461
351หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
352เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
353เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25461
354สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพศิริรัตน์ วรรณสิทธิ์25462
355การสื่อสารเพื่อธุรกิจชัชนิต มุสิกไชย25462
356แฟรนไชส์ ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์25461
357วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : บทเรียนจาก ศปร.1คณะกรรมการ ศสปป.25463
358เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
359เศรษฐศาสตร์มหภาคจิราพร จักรไพวงศ์25461
360การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROPพิภพ ลลิตาภรณ์25461
361คู่มือการตรวจสอบ เล่ม 2 : การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25461
362ทาสทุน ทาสความคิด : การสนทนาระหว่างดุสิต ศิริวรรณ กับณรงค์ โชควัฒนา จากรายการ "หนี้แผ่นดิน" ตอนที่ 11-20 ทางช่อง UBC 7ณรงค์ โชควัฒนา25462
363หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุนสถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25461
364เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
365ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2546กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25462
366ยักษ์ใหญ่ล้มดัง : บทเรียนราคาแพง แลกด้วยความล่มสลายขององค์กรเทราต์, แจ๊ก@25461
367การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25461
368เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2546อรัญ ธรรมโน25464
369ทาสทุน ทาสความคิด : การสนทนาระหว่างดุสิต ศิริวรรณ กับณรงค์ โชควัฒนา จากรายงาน "หนี้แผ่นดิน" ตอนที่ 1-10 ทางช่อง UBC 7ณรงค์ โชควัฒนา25462
370ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
371กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์Ries, Al25461
372การเงิน การบัญชี SMEs ที่ผู้บริหารต้องรู้ธวัชชัย พืชผล25461
373สถิติงานประกันสังคม 2545กระทรวงแรงงาน.สำนักงานประกันสังคม25461
374อั๊วจะเล่า..ให้ลื้อฟัง เล่ม 1 : ตอนกลยุทธ์ธุรกิจวิโรจน์ กุศลมโนมัย25461
375ความมั่งคั่ง ใครบ้างไม่อยากมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25461
376การบริหารโครงการมยุรี อนุมานราชธน25461
377เทคนิคการจัดตารางการดำเนินงานปารเมศ ชุติมา25461
378ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2547 : เศรษฐกิจไทยไปโลดจะหาประโยชน์ได้อย่างไร?สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25462
379กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน เล่มที่ 2ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน25451
380กฎหมายเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคล : ฉบับเข้าใจง่าย (หลักการ กรณีตัวอย่าง ฎีกาแรงงานที่น่าสนใจ)เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร25451
381แคลคูลัส 1สุรวิทย์ ตันเต่งผล25453
382ร้อยเรื่องเมืองพาณิชย์ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล25457
383จริยธรรมทางธุรกิจพรนพ พุกกะพันธุ์25451
384ฐานข้อมูลสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์จากอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ (ศปศ.)25455
385หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
386การจัดการการผลิตและการดำเนินงานณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25451
387การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุมชูศรี เที้ยศิริเพชร25451
388เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
389ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2546 : เศรษฐกิจไทยฟื้นจะยั่งยืนอย่างไร?สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25451
390เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
391การสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ลำดวน จาดใจดี25451
392หลักการตลาดKotler, Philip25452
393จริยธรรมทางธุรกิจสุภาพร พิศาลบุตร25451
394เศรษฐกิจไทยในปี 2545อรัญ ธรรมโน25453
395Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบุญดี บุญญากิจ25453
396คู่มือการค้าปลีกเกรียงไกร ชำนาญไพศาล25451
397ประกันสังคมอยู่คู่สังคมไทยจันทร์เพ็ญ ฐิตวัฒนกุล25451
398๑ ทศวรรษ กลตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์25451
399ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2545กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25452
400การบริหารการดำเนินงานและการผลิตณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25451
401ชุดวิชาการจัดการธุรกิจชุมชนอภิชัย พันธเสน25452
402เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าตอบแทน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
403ชุดวิชาการจัดการและการวางแผนธุรกิจพยอม วงศ์สารศรี25452
404ก้าวทันการค้าโลกชุติมา บุณยประภัศร25451
405การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25451
406เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าตอบแทน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
407ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2545สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
408องค์กรกระจายอำนาจบลองชาร์ด, เคน@25441
409การบริหารการผลิตพูลสุข สังข์รุ่ง25441
410การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้วีระวัฒน์ ปันนิตามัย25442
411พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้านKiyosaki, Robert T.@25441
412การจัดการยุคใหม่มัลลิกา ต้นสอน25441
413การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
414คู่มือวิธีบริหารโครงการธุรกิจวีรวุธ มาฆะศิรานนท์25441
415แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2กระทรวงการคลัง25441
416การจัดการธุรกิจขนาดย่อมอำนาจ ธีระวนิช25441
417การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
418เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับมาตรฐานโฟรเยน, ริชาร์ด ที.@25441
419ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2545 : พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25441
420มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนานและการจัดการทรัพยากรอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
421ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทยทำนอง ดาศรี25442
422ระบบการบริหารต้นทุนกิจกรม Activity based costing : ABCวรศักดิ์ ทุมมานนท์25441
423Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนวิฑูรย์ สิมะโชคดี25442
424การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
425คิดอย่างนักบริหารเบนตัน, ดี.เอ.25442
426วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวัฒนา สุกัณศีล25441
427วัดรอยเท้าช้างพีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ25442
428ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2544กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25441
429เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25442
430กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชนศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน25445
431การพัฒนาทีมงานบริการสมชาติ กิจยรรยง25441
432การวิเคราะห์เชิงปริมาณฉบับสมบูรณ์สุปัญญา ไชยชาญ25443
433ทุนดิจิตอลแท็บสก็อตต์, ดอน@25441
434ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2544 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25441
435การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : บทสำรวจสถานะความรู้พรรณี บัวเล็ก25441
436เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ Key performance indicatorsพสุ เดชะรินทร์25441
437วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
438การโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัวนเรศ สุรสิทธิ์25441
439การบริหารการผลิตสุปัญญา ไชยชาญ25441
440เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25442
441เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25441
442ภาษาไทยธุรกิจขั้นสูงนิภา กู้พงษ์ศักดิ์25441
443ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000บรรจง จันทมาศ25441
444กลยุทธ์การฝึกอบรมและวิทยากรในยุคโลกาภิวัตน์นิรชรา ทองธรรมชาติ25441
445การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ25441
446ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
447ธุรกิจทั่วไปจิตรภณ ชีรนรวนิชย์25441
448การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ25441
449นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์25441
450ปลดแอกความคิด ฟื้นเศรษฐกิจเอเชียโมฮัมหมัด, มหาธีร์@25441
451การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์25443
452ทำไมลูกน้องไม่ทำงานปริญญา ตันสกุล25441
453เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับสมบูรณ์โฟรเยน, ริชาร์ด ที.@25441
454การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ ฉบับมาตรฐานประสงค์ ปราณีตพลกรัง25432
455ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อชนบทไทยมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด25431
456เคล็ดลับการทำธุรกิจ SMEsถาวร ศรีสุขะโต25432
457การเติบโตอย่างมีคุณภาพจุรี วิจิตรวาทการ25434
458หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
459ทักษะการกำกับดูแลชาญชัย อาจินสมาจาร25431
460การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)บรรยงค์ โตจินดา25432
461รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
462หลักการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบโรแบร์, พอลล์ เจมส์@25431
463ขั้นพื้นฐานการพัฒนาธุรกิจด้วยตนเองบอร์เก็นวัลล์, แมทท์254319
464เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25431
465คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25435
466เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25432
467การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เยาวเรศ ทับพันธุ์25433
468การเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ : ทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารต่อรองเฉียบขึ้นวารินทร์ สินสูงสุด25431
469จริยธรรมทางธุรกิจพรนพ พุกกะพันธุ์25436
470วิชาเถ้าแก่ : หลักวิธีในการเป็นเจ้าของกิจการในยุคปัจจุบันจินตนา บุญบงการ25432
471หลักคิดใหม่ : กอบกู้เศรษฐกิจไทยภูษณ ปรีย์มาโนช25431
472ก้าวสู่ธุรกิจสากลกับการบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจไชย ณ พล25432
473ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2543บริษัทสำนักพิมพ์การบริหารธรรมนิติ25431
474วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
475ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25431
476การเงินธุรกิจ ฉบับมาตรฐานสุพาดา สิริกุตตา25432
477นโยบายผลิตภัณฑ์และราคาศิริวรรณ เสรีรัตน์25435
478การบริหารการผลิตยุทธ กัยวรรณ์25432
479ปากท้องชาวบ้านวีระ ธีรภัทร25431
480เกมและกิจกรรมผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคลากรสมชาติ กิจยรรยง25432
481ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2544 : เศรษฐกิจไทยไปทางไหนหลังเลือกตั้งสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25431
482ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถาบันราชภัฏสวนดุสิต.^คณาจารย์โปรแกรมบริหารธุรกิจ.25431
483การสัมมนาทางวิชาการอนาคตไทย ใครกำหนดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^นิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 10.25431
484กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25431
485กลยุทธ์ธุรกิจมัลลิกา ต้นสอน25431
486เจาะลึกเบื้องหลังเถ้าแก่ SMEsสมพร กิตติโสภากูร25431
487การวิเคราะห์เชิงปริมาณสุทธิมา ชำนาญเวช25431
488เศรษฐศาสตร์การจัดการรุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน25432
489การบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆแสงอุษา โลจนานนท์25431
490หลักและเทคนิคการวางแผนอนันต์ เกตุวงศ์25431
491วิสัยทัศน์ธนินท์ เจียรวนนท์อภิวัฒน์ วรรณกร25432
492การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเกศินี วิทูรชาติ25432
493เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา GB707 จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ตอนที่ 1พงษ์ศานต์ พันธุลาภ25431
494การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROPพิภพ ลลิตาภรณ์25432
495ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2543 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25431
496เจาะมาตรการแก้วิกฤติเศรษฐกิจชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์25431
497การพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของ SMEพูลพร แสงบางปลา25431
498การวิเคราะห์สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลกจารุมา อัชกุล25431
499ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับสงครามการค้ารังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25431
500การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษาอุษณา ภัทรมนตรี25431
501การจัดการการตลาดฉบับ Portable MBAศุภร เสรีรัตน์25431
502ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศอุดม เกิดพิบูลย์25432
503เส้นทางการค้าไทยกระทรวงพาณิชย์25432
504สถานภาพและทิศทางอนาคตว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
505เศรษฐกิจไทยพลาดสู่วิกฤติศุภวุฒิ สายเชื้อ25431
506เทคนิคการมอบหมายงานชาญชัย อาจินสมาจาร25431
507หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยผาสุก พงษ์ไพจิตร25431
508เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25432
509การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25431
510หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25432
511การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่กับ SMEsแก้วสรร อติโพธิ25421
512วิกฤติโลก : แผน World Bank ยึดประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)25421
513เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25421
514เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์25421
515สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25423
516กรณีศึกษากลยุทธ์ธุรกิจสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25426
517เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจยุดา รักไทย25422
518ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2542สำนักพิมพ์ธรรมนิติ25421
519ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจดนัย เทียนพุฒ25421
520คู่มือวิธีจัดทำแผนธุรกิจวีรวุธ มาฆะศิรานนท์25422
521การจัดทำแผนธุรกิจสมฤดี บุญตานนท์25422
522กะเทาะธุรกิจสิ้นยุคฟองสบู่สุนันท์ ศรีจันทรา25421
523การเงินธุรกิจปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ25421
524การจัดการการผลิตและการดำเนินงานณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25421
525การโยงใย-วิธีสร้างสายสัมพันธ์เพื่อโอกาสทางธุรกิจกวี ศรีเวศร25422
526เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเบื้องต้นทับทิม วงศ์ประยูร25421
527องค์การและการจัดการศิริพร พงศ์ศรีโรจน์25422
528เศรษฐศาสตร์การจัดการนราทิพย์ ชุติวงศ์25421
529สถิติธุรกิจสรชัย พิศาลบุตร25422
530เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25425
531พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์เรไร ตั้งสาโรช25421
532ก้าวไปให้ถึงจุดสุดยอดกฤษณะ กฤตมโนรถ25421
533โฆษณาอย่างไรชนะใจผู้ซื้อนิวัติ วงศ์พรหมปรีดา25424
534อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
535องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25421
536การลงทุนจิรัตน์ สังข์แก้ว25422
537การบริหารงานบุคคลอำนวย แสงสว่าง25421
538พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การสุนิสา ประวิชัย25421
539ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2542อรัญ ธรรมโน25421
540ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2542 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25421
541วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
542สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ254110
543เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
544เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ : ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่ทุกคนควรรู้วิทยากร เชียงกูล25411
545แนวทางใช้ไอทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครรชิต มาลัยวงศ์25413
546เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
547หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลภาคเบื้องต้นเฉลิมพร อภิชนาพงศ์25411
548หลักเศรษฐศาสตร์มหภาควันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25412
549เครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจปกรณ์ วิชยานนท์25411
550คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจอัจฉรา จันทร์ฉาย25418
551พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคนราทิพย์ ชุติวงศ์25411
552นโยบายต่างประเทศจีนเขียน ธีระวิทย์25411
553เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
554เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นกฤตยา ตติรังสรรค์สุข25412
555รายงานผลการสำรวจความต้องการแรงงาน ปี 2541กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรมการจัดหางาน25411
556เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์25411
557สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2540 และแนวโน้มปี 2541ธนาคารแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิชาการ.25411
558เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
559เศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอดสุวินัย ภรณวลัย25412
560การแปรรูปรัฐวิสาหกิจพรายพล คุ้มทรัพย์254110
561เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1ปรีดา นาคเนาวทิม25411
562การบริหารการขายสุปัญญา ไชยชาญ25412
563เรียนลัดเอ็มบีเอ 12 ชั่วโมงSobel, Milo@25415
564การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้อัญญา ขันธวิทย์25413
565เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
566ลูกน้องในดวงจิตเสรี วงษ์มณฑา254110
567เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
568ศิลปะของการสมัครงาน : ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เพื่อการได้งานทำหรือเปลี่ยนงานนวลศิริ เปาโรหิตย์25412
569หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25412
570คู่มือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชวินท์ ธัมมนันท์กุล25411
571รายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.)25411
572การส่งเสริมการขายเสรี วงษ์มณฑา25411
573เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธาตรี จันทรโคลิกา25411
574เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25411
575กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25411
576วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านการจราจรและขนส่งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
577การเงินธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25411
578นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25411
579การบริหารโฆษณาธุรกิจดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25401
580การโฆษณาและการส่งเสริมการขายดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25401
581ทักษะการบริหารชาญชัย อาจินสมาจาร25402
582หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25403
583คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกษมชาติ ทองชา25401
584รอบรั้วตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
585แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลวิทยา ตันติเสวี25402
586เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25401
587เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
588องค์การและการจัดการสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์25401
589การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25401
590หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25401
591สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
592การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25402
593เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการผลิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
594การบริหารของคงคลังระบบ MRPพิภพ ลลิตาภรณ์25402
595เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การชาญชัย อาจินสมาจาร25402
596ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคประพันธ์ เศวตนันทน์25401
597การฝึกอบรมวิจิตร อาวะกุล25402
598การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเสรี วงษ์มณฑา25401
599การลงทุนจิรัตน์ สังข์แก้ว25402
600หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝนอีเมอรี, อี. เดวิด@25401
601ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
602เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
603เคล็ดลับการบริหารงานให้ชนะใจคนพรรณราย ทรัพยะประภา25402
604สถิติธุรกิจสรชัย พิศาลบุตร25402
605ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอดสุเมธ แสงนิ่มนวล25401
606วิทยาการบริหารสำหรับนักบริหารมืออาชีพในยุคโลกาภิวัตน์ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ25401
607ชุดฝึกอบรมผู้บริหารและทีมงานอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์25401
608เทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนาชาญชัย อาจินสมาจาร25402
609101 โครงงานคณิตศาสตร์บูช, แบรนด์@25404
610หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25401
611การจัดการทรัพยากรมนุษย์อำนวย แสงสว่าง25404
612เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
613เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการผลิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
614เทคนิคการเขียนคำอธิบายลักษณะงานสุรินทร รัฐเลิศกานต์25402
615จิตวิทยาการขายกวี วงศ์พุฒ25401
616การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการบริหารบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่น)ไอโนฮารา, ไฮดีโอ @25402
617การเขียนเพื่อการสื่อสารสมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์25404
618กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
619การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์สุพจน์ โกสิยะจินดา25402
620สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
621ปรัชญานักธุรกิจไทยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสรกล อดุลยานนท์25401
622การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25401
623บริหารงานมีประสิทธิภาพ (เล่ม 2)สุพัตรา สุภาพ25402
624ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์มหภาคดิยูลิโอ, ยูยีน เอ.@25401
625เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1วันทนีย์ ภูมิภัทราคม25401
626การสื่อความหมายในองค์การธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
627องค์การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์ธงชัย สันติวงษ์25402
628มหัศจรรย์แห่งการโฆษณาจรวยพร แสงไชย25401
629เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3วรณี จิเจริญ25401
630การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25406
631การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การชาญชัย อาจินสมาจาร25402
632คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25401
633คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25402
634การบริหารการผลิตสุปัญญา ไชยชาญ25402
635เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
636เทคนิคการบริหารธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
637เศรษฐศาสตร์มหภาค 2สมรักษ์ รักษาทรัพย์25401
638ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการนิตยา เงินประเสริฐศรี25401
639อสมการกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25401
640การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ25401
641เศรษฐศาสตร์จุลภาคภารดี ประเสริฐลาภ25401
642เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
643กลยุทธ์การเป็นผู้นำสำหรับนักบริหารชาญชัย อาจินสมาจาร25402
644การควบกิจการและการครอบงำกิจการอัญญา ขันธวิทย์25401
645วอล์ค แรลลี่ : เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรสมชาติ กิจยรรยง25401
646วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ : กรณีศึกษาวันชัย ริจิรวนิช25403
647ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25393
648องค์การและการจัดการสมคิด บางโม25392
649การใช้งาน Window 95กิดานันท์ มลิทอง25395
650วิเคราะห์เชิงปริมาณเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล25392
651เทคนิคการประชุมประชุม โพธิกุล25392
652หลักการตลาดธงชัย สันติวงษ์25392
653การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้าดนัย เทียนพุฒ25392
654เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25392
655คู่มือระบบการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25391
656การวิเคราะห์เชิงปริมาณสุทธิมา ชำนาญเวช25392
657หลักการจัดการสมคิด บางโม25392
658เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.^สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.25391
659โฆษณาไทยสมัยแรกเอนก นาวิกมูล25392
660ไมโคร์ซอฟท์ เอ็กเซลสำหรับวินโดว์ 95 สเตพ บาย สเตพวาสนา ไตรพฤฒิธัญญา25395
661หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25391
662108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสมชาติ กิจยรรยง25391
663เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
664คณิตศาสตร์ทั่วไปวิรุฬ บุญสมบัติ25392
665หลักการเขียนโปรแกรมวีระ บุญจริง25391
666เศรษฐศาสตร์มหภาคชลัยพร อมรวัฒนา25391
667อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์สุเทพ จันทร์สมศักดิ์25392
668สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
669แนวทางการจัดทำแผนการตลาดแมคโดนัลด์, มัลคอล์ม@25392
670การใช้ Microsoft Windows 95สิทธิชัย ประสานวงศ์25392
671เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25391
672ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25392
673หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25394
674หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
675ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นวิสาข์ เกษประทุม25397
676เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
677เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
678สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2538 และแนวโน้มปี 2539ธนาคารแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิชาการ.25391
679วิธีประเมินค่าหุ้นแดง ใบเล่25392
680ทิศทางการพัฒนาตลาดทุนไทยเอกกมล คีรีวัฒน์25392
681วิธีการวิจัยการโฆษณาเตือนจิตต์ จิตต์อารี25392
682การบัญชีเบื้องต้นธารี หิรัญรัศมี25392
683ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงอรรถพล ตริตานนท์25392
684แรงจูงใจหัวใจแห่งการจัดการสไตล์ญี่ปุ่นคอนโดะ, โยชิโอะ @25392
685เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
686องค์การและการจัดการศิริอร ขันธหัตถ์25391
687แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25391
688การจัดการBittle, Lester R.25393
689การจัดซื้ออดุลย์ จาตุรงคกุล25383
690เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นทุน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25381
691เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25381
692นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25382
693การบริหารสมยศ นาวีการ25386
694นำเสนออย่างมือโปรประศักดิ์ หอมสนิท25382
695กระแสโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมวิฑูรย์ ปัญญากุล25382
696งบกระแสเงินสดเกษรี ณรงค์เดช25381
697เรขาคณิตโพรเจคทีฟสมภพ ไกรโรจนานันท์25385
698การโฆษณา/การโฆษณาเบื้องต้นดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25381
699ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ ฉบับภาษีมูลค่าเพิ่มสุพัฒน์ อุปนิขิต25383
700จดหมายอังกฤษธุรกิจวัชระ โพธิสรณ์25385
701นักบริหารมืออาชีพสมัคร เจียมบุรเศรษฐ์25381
702เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25381
703ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25383
704วินโดวส์ 3.1พรชัย พฤกษารัตนนท์25382
705คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25381
706การบัญชีธุรกิจ : แนวทางส่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชีสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
707ผ่าทางตันธุรกิจค้าปลีก : รวมข้อคิดและความรู้สำหรับวงการค้าปลีกสมบูรณ์แบบบริษัทคู่แข่ง25382
708เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25381
709การประชาสัมพันธ์สำหรับนักธุรกิจสตริกเกอร์, เดนนิส@25382
710ทฤษฎีและนโยบายการเงินชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ25381
711องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25385
712รายงานการวิจัยเรื่องการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมในทัศนะของนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลศิริวรรณ เสรีรัตน์25382
713ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจนราศรี ไววนิชกุล25381
714เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25381
715วิธีอ่านงบการเงิน : สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบบัญชีมาก่อนGill, James O.25382
716การบริหารการตลาดยุคใหม่ศิริวรรณ เสรีรัตน์25381
717การวางแผนกำไรกิ่งกนก พิทยานุคุณ25382
718พูดและเขียนอย่างผู้จัดการอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25381
719การดำเนินการจัดหางานของกรมแรงงานประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์25382
720รีเอ็นจิเนียริ่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี25381
721รู้ทันธุรกิจ รู้เทคนิคการจัดการดนัย เทียนพุฒ25382
722สู่ความสำเร็จของเลขานุการมืออาชีพอุษณีย์ ตุลาบดี25382
723การบัญชีบริหารเสนาะ ติเยาว์25385
724เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25381
725โลกของคอมพิวเตอร์และเอ็มเอสดอสอุรสชนิตร ยอดประสิทธิ์25384
726การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจที่ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์วันเพ็ญ กฤตผล25382
727ศัพท์บัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25381
728การบัญชีภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
729กลยุทธ์ค้าปลีกเกษม กรณ์เสรี25381
730การหักภาษีเงินได้ ณ.ที่จ่ายปกรณ์ ทิวขุนทอง25381
731ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25382
732การโต้ตอบจดหมายธุรกิจลำดวน จาดใจดี25382
733เราเป็นที่หนึ่ง : เส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจเครื่องสำอางอมรเทพ ดีโรจนวงศ์25383
734การบริหารธุรกิจขนาดย่อมผุสดี รุมาคม25385
735การจัดการหน้าร้านให้ขายดี : เคล็ดลับเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไรอย่างมืออาชีพธนวัน พันนา25382
736สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตรรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25381
737หนึ่งร้อยหนึ่ง บิซิเนท เลเตอร์ ทูฟิตช์เจอรัลด์, ไมเคิล @25381
738การพาณิชย์พื้นฐานโกว์, มารั่น @25382
739บริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วย TQM ใน 1 สัปดาห์แม็คโดนัลด์,จอนส์@25389
740โทรศัพท์ประทับใจนฤมล อัศวเกศมณี25381
741แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
742คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรไวท์, รอน @25381
743เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25383
744รีเอ็นจิเนียริ่งสมนึก นนธิจันทร์25381
745ถามตอบ Microsoft Accessแคมพ์เบลล์, แมรี่ @25381
746ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25382
747สถิติธุรกิจ/พื้นฐานสถิติมนัส บุญวงศ์25382
748จดหมายธุรกิจและบันทึกสั้นบังอร สว่างวโรรส25381
749การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจสมยศ นาวีการ25383
750พฤติกรรมผู้บริโภคฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25381
751สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25384
752การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25381
753บิลล์ เกตส์ : เส้นทางสู่อนาคตเกตส์, บิลล์@25385
754การจัดซื้อและบริหารพัสดุสุมนา อยู่โพธิ์25382
755แบบฟอร์มสารพัดของฝ่ายบุคคลอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25381
756หลักการตลาดสุณิสา วิลัยรักษ์25382
757องค์การ ทฤษฎีและการออกแบบธงชัย สันติวงษ์25382
758เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นทุน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25381
759นักบริหารทันสมัยกิติ ตยัคคานนท์25381
760120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ.2418-2538กระทรวงการคลัง25381
761กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25382
762บริหารงานขายทวีศักดิ์ สุวคนธ์25381
763การวิเคราะห์ผลกำไรชูเวช ชาญสง่าเวช25382
764การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยุคโลกานิวัฒน์สุพัตรา สุภาพ25381
765องค์การและการจัดการศิริพร พงศ์ศรีโรจน์25381
766หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25381
767โลกของจดหมายธุรกิจลำดวน จาดใจดี25381
768พีอาร์.ภิวัตน์ : ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ยุค Integration marketingเสรี วงษ์มณฑา25381
769วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25384
770ความรู้เรื่องบัญชีปณิตา สารวิจิตร25383
771ศูนย์กำไร : องค์กรเติบโตไร้พรมแดนธงชัย สันติวงษ์25382
772วิธีการทางสถิติกับผลการทดลองอุษา ช่อผล253810
773แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
774การค้าปลีกสุมนา อยู่โพธิ์25382
775คู่มือจดหมายธุรกิจPoe, Roy W.25385
776คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศวันพร ปั้นเก่า25381
777การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชาญชัย อาจินสมาจาร25382
778องค์การและการจัดการสมคิด บางโม25381
779คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการออกแบบโปรแกรมประสบสุข ศรีสว่างวงศ์25371
780การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25372
781เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25372
782การประชาสัมพันธ์/การประชาสัมพันธ์ธุรกิจดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
783สถิติเพื่อการวางแผนฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25372
784เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25374
785การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25372
786การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาษาอังกฤษอุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์25373
787สื่อการโฆษณาจุฑามาศ กิจเจริญ25372
788คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรมพูลพงษ์ บุญพราหมณ์25371
789คู่มือการประชุม-สัมมนาบุราณี สุวรรณภิรมย์25371
790รีเอ็นจิเนียริ่งศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์25371
791การขนส่งทั่วไปธนสรรค์ แขวงโสภา25371
792วิธีการวิจัยการโฆษณาเตือนจิตต์ จิตต์อารี25371
793เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25372
794เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
795เทคนิคการปิดการขายแบบ 100%ชัยรัตน์ บูรณะวิวัฒน์25372
796เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ25372
797ที่ระลึกวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 120 ปี 4 กรกฎาคม 2537กรมศุลกากร25372
798การออกแบบโฆษณาศักดา ประจุศิลป25373
799การบริหารการผลิตปราณี ตันประยูร25373
800การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา : หลักการและแนวปฏิบัติ ประยูร อาษานาม25375
801การจัดแสดงสินค้าดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25371
802หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25371
803จุดอันตรายของนักบริหารฟอน ฟลีท, เจมส์ เค.@25371
804ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์พลพร ปิยวรรณ25372
805การโฆษณาและการส่งเสริมการขายพิบูล ทีปะปาล25373
806การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดศิริวรรณ เสรีรัตน์25374
807ความรู้เกี่ยวกับสินค้าดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
808องค์การและการบริหารธงชัย สันติวงษ์25373
809หลักเศรษฐศาสตร์มหภาควันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25371
810คู่มือทำธุรกิจ-การลงทุนในเวียดนามศูนย์ข้อมูลอินโดจีน บริษัท ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน)25372
811คอมพิวเตอร์ภาษาชาวบ้านตอนจ๊ะเอ๋พีซีวิโรจน์ คุณาลังการ25372
812เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
81360 ปี พชร อิศรเสนา ณ อยุธยากระทรวงพาณิชย์25371
814กลยุทย์การบริหารธุรกิจการผลิตแบบญี่ปุ่นโอโนะ, เคโนะสุเคะ@25372
815การฝึกอบรมวิจิตร อาวะกุล25371
816สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์วีนัส พีชวณิชย์25375
817การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมวิน เชื้อโพธิ์หัก25372
818เศรษฐศาสตร์การจัดการสรยุทธ มีนะพันธ์25361
819หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
820เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุขสมคิด แก้วสนธิ25362
821การติดต่อทางธุรกิจและแบบจดหมายอังกฤษภิรมย์ พุทธรัตน์25361
822ศิลปะในการจัดการสก๊อตต์, บิลล์@25361
823หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
824การใช้โปรแกรมบริหารการผลิตยรรยง ศรีสม25363
825เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน สรบ2008อุทัยวรรณ อัครวุฒิ25362
826เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศศรีวงศ์ สุมิตร25362
827การจัดการสมัยใหม่ไพลิน ผ่องใส25362
828หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
829คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
830วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25361
831เทคนิคการใช้โปรแกรมในการบริหารงานผลิตและอุตสาหกรรมพิภพ เล้าประจง25362
832หลักการบัญชี 1สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25361
833หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 014 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
834สถิติเพื่องานบริหารฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25362
835การนำเข้าและการส่งออกดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25361
836หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
837คู่มือการใช้ Microsoft MS-Dos 6 สำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส
838หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 011 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
839หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
840กลยุทธ์ทางการเงินสำหรับนักบริหารฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล25361
841คู่มือการบัญชีอุตสาหกรรม พร้อมสูตรต่างๆ ในการผลิตสินค้า : วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและการประกันภัยวิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ25362
842นโยบายธุรกิจปรีชา รุทรโสทร25351
843หลักการตลาดศิริวรรณ เสรีรัตน์253514
844หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
845อุตสาหกรรมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตสราวุธ ชโยวรรณ25351
846การบริหารวัสดุยุคใหม่สุชาติ ศุภมงคล25351
847รู้จักกับคอมพิวเตอร์ดวงแก้ว สวามิภักดิ์25351
848พื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาครัตนา สายคณิต25351
849เศรษฐศาสตร์มหภาคเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล25351
850ธุรกิจระหว่างประเทศศิริพร ปัญญาบาล25351
851หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 042 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
852เริ่มแรกกับคอมพิวเตอร์ชิมป์สัน, อลัน@25351
853หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 045 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
854ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
855หนังสือแบบฝึกหัดจุลเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเดชา ฉายะพงศ์25351
856ทำเนียบธุรกิจนครปฐมหอการค้าจังหวัดนครปฐม25353
857หลักการบัญชี 1พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25351
858หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 015 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
859มนุษยศาสตร์อุตสาหกรรมกังวล เทียนกัณฑ์เทศน์25352
860เจ็ดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจุฑา มนัสไพบูลย์25341
861หลักและเทคนิคการวางแผนอนันต์ เกตุวงศ์25341
862คู่มือกฏหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญากำชัย จงจักรพันธ์25341
863เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
864ศิลปะการแก้ปัญหาเอคคอฟฟ์, รัสเซลล์ แอล.@25341
865แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
866เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุขสมคิด แก้วสนธิ25341
867เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
868ศิลปะการบริหารคนฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล. @25342
869หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารธุรกิจและการสื่อสารมวลชนเมตตา กฤตวิทย์25343
870หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 041 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25341
871อนุสรณ์ในงานพระราชทานดินฝังศพ นายเทียม โชควัฒนา ท.ม. วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ. สุสานมังกรทอง จังหวัดชลบุรีประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์25342
872เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
873อย่าหยุดแค่ตำแหน่งเลขาไดต์, เจเน็ต25342
874เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
875พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วงก่อนเป็นนิกส์ฮะระดะ, ยุทะกะ25333
876กลยุทธ์การบริหารโอกาสธงชัย สันติวงษ์25331
877เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25331
878วิกฤตการณ์เศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1สุนทรี อาสะไวย์25331
879สู้ญี่ปุ่น : ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในการปรับดุลการค้าไทยญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติวีระชัย วรรณึกกุล25331
880การโต้ตอบจดหมายธุรกิจลำดวน จาดใจดี25331
881เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25331
882ธุรกิจอุตสาหกรรมโสภา โลหะขจรพันธ์25331
883เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลกกำชัย ลายสมิต25332
884เศรษฐกิจไทย-ปัจจุบันและอนาคตอรัญ ธรรมโน25331
885ความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อมีประกันภัยนภพร เรืองสกุล25331
886หลักการตลาดสุดาดวง เรืองรุจิระ25332
887รวมกฎหมายแรงงานวิจิตรา ฟุ้งลัดดา25331
888รวมกฎหมายประกันสังคมวิจิตรา ฟุ้งลัดดา25331
889การบริหารเพื่อความเป็นเลิศสมยศ นาวีการ25333
890เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25331
891เลขาคนเก่งกาญจนา จุรภรณ์รัศม์25321
892สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสมจิต วัฒนาชยากูล25322
893หลักการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์25321
894หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25322
895การบริหารเพื่อการสร้างสรรค์บุญทัน ดอกไธสง25321
896การวิจัยขั้นดำเนินงานและการประยุกต์กัลยา วานิชย์บัญชา25322
897มห-เศรษฐศาสตร์บุญยง วีรกุล25322
898การประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยคอมพิวเตอร์ตอนซอฟแวร์เขมา เวสารัชช์25321
899หลักการบริหารงานบุคคลอุษา เชื้อหอม25312
900หนี้สินเกษรี ณรงค์เดช25311
901หลักการบัญชีเบื้องต้นพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25312
902การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1สมยศ นาวีการ25312
903การบริหารงานบุคคลพยอม วงศ์สารศรี25312
904การบริหารงานบุคคลธงชัย สันติวงษ์25312
905คู่มือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปธรรมนูญ โสภารัตน์25311
906การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2สมยศ นาวีการ25312
907หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจรินทร์ เทศวานิช25312
908ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
909เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
910แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
911เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
912ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
913เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
914การบริหารธุรกิจสมยศ นาวีการ25302
915เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
916หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25302
917เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
918วิทยาการจัดการสุวัตน์ พัฒนไพบูลย์25301
919เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25302
920หลักการตลาดสุวิทย์ เปียผ่อง25301
921เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
922เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25302
923คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
924เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25302
925คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาวรรณี ธรรมโชติ25301
926เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
927แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
928องค์การและการจัดการลีลา สินานุเคราะห์25301
929เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25302
930จิตวิทยาอุตสาหกรรมพรรณราย ทรัพยะประภา25292
931หลักเศรษฐศาสตร์ธรรมนูญ โสภารัตน์25293
932สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
933เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
934เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25292
935หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
936เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการเบื้องต้นมานัส บุญยัง25291
937สถิติและการวิจัยเบื้องต้นพรศรี ศรีอัษฎาพร25293
938แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
939เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (มหภาค)สุรักษ์ บุนนาค25281
940เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
941ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสมนึก แตงเจริญ25281
942หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25283
943หลักเศรษฐศาสตร์ 2 : มหเศรษฐศาสตร์นวลทิพย์ ควกุล25282
944เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ : การจัดการธุรกิจสมคิด แก้วสนธิ25281
945เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25281
946เอกสารการสอนสชุดวิชาการส่งเสริมอาชีพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25282
947เทคนิคการวิเคราะห์สถิติประชากรสุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ25281
948คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพรชัย พัฒนบัณฑิต25281
949เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
950หลักการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างประโชค ชุมพล25281
951หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
952สถิติพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และธุรกิจอุไรวรรณ ศรีแก้ว25271
953หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25272
954สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
955เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นประเจิด สินทรัพย์25271
956การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25271
957หลักเศรษฐศาสตร์พิศมัย จารุจิตติพันธุ์25262
958คอมพิวเตอร์กับงานบัญชีศิริพร สาเกทอง25253
959สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
960การบริหารการเงินและพัสดุสมัย รื่นสุข25251
961คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
962คณิตศาสตร์ทบวงมหาวิทยาลัย25241
963เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25212
964คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจธวัชชัย พืชผล25211
965ศิลปศาสตร์ของนักบริหารอุทัย หิรัญโต25201
966สถิติวิเคราะห์ดิกสัน, ดับเบิลยู เจ.@25181
967เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนามยิ่น, หลา25171
         รวม   1785  เล่ม