รายชื่อหนังสือ พื้นฐานวิชาชีพ (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การบริหารงานบุคคล ทธ.306มาณพ สวามิชัยม.ป.ป.1
2การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสุพล ดุรงค์วัฒนาม.ป.ป.2
3รวมเรื่องราวการบริหารนิตยสารผู้จัดการม.ป.ป.1
4การจัดทำบัญชีและระบบเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องเพื่อเสียภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIบริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติม.ป.ป.1
5คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจฉบับนิสิต เลขา หัวหน้างานคณะอาจารย์กลุ่ม PRE-PRESS จุฬาฯม.ป.ป.3
6คัมภีร์การโฆษณาภาพยนตร์ไทยชวนะ ภวกานันท์ม.ป.ป.1
7ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์กุลยา นิ่มสกุลม.ป.ป.1
8หนึ่งคำถาม หนึ่งความหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยม.ป.ป.1
9การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชัชวาลย์ สมทรัพย์ม.ป.ป.1
10การดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพสุพัฒก์ ชุมช่วยม.ป.ป.1
11เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริงศุภชัย พานิชภักดิ์25611
12ญี่ปุ่นกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา : นโยบายและปฎิบัติการในประเทศลุ่มน้ำโขงศิริพร วัชชวัลคุ25601
13อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่อมรชีพ โลจัน25591
14จดหมายจากใจถึงอาจารย์ป๋วย : ศาสตร์และศิลป์บนเส้นทางของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประสาร ไตรรัตน์วรกุล25592
15รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25591
16ทัศนะทางเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
17100 ปี กรมสรรพากรกรมสรรพากร25581
18เหยื่อ 18 กลโกง หนี้นอกระบบกระทรวงยุติธรรม.ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม25582
1930 ปี หอการค้าจังหวัดนครปฐมหอการค้าจังหวัดนครปฐม25581
20รายงาน "เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ปี 2557"ธนาคารแห่งประเทศไทย25581
21สองพยัคฆ์นักสู้ผู้พิชิตสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์25582
22สถิติจัดหางาน ปี 2557กระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน.กองแผนงานและสารสนเทศ25581
23หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด 2วีระพงษ์ เจตน์พิพัฒนพงษ์25582
24เปิดโลกการค้ำประกันสินเชื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม25582
25ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2ประภัสสร์ เทพชาตรี25581
26คำศัพท์น่ารู้ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม25582
27ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
28บ๋อยเงินร้อย สู่ Boss พันล้านนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร25582
29การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25582
30คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนสฤณี อาชวานันทกุล25573
31เทคนิคเขียนอีเมลธุรกิจและโต้ตอบโทรศัพท์ฉบับมืออาชีพกัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์25572
32English for meetings ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25572
33ASEAN readiness indexอาณัติ ลีมัคเดช25572
34คลุกฝุ่นกับงาน 4ศิริพล ยอดเมืองเจริญ25571
35บันทึกลับเซียนหุ้นLefevre, Edwin25573
36Money coach เพื่อนรัก พารวยSchafer, Bodo25575
37การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเลสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25572
38หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัดฐิติเมธ โภคชัย25572
3921 ปี จัดหางานก้าวไกล นำคนไทยสู่อาเซียนกระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน25571
40เทรดเดอร์ 3 ขาชานน รุ่งเรืองไพฑูรย์25573
41เจาะหุ้นเหล็กสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล25563
42พลิกพอร์ตหุ้นใหญ่ HIโอภาส ถิรปัญญาเลิศ25563
43Entrepreneur เจ้าของธุรกิจอิสระยุคใหม่สมาคมการขายตรงไทย25562
44ข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมควรรู้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.กองกำกับและตรวจสอบ2556 2
45คู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้น Onlineอัครพงศ์ ขวงธนะชัย25561
46ลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตงวิชัย ทองแตง25561
47การวิจัยดำเนินงานรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์)25561
48คลุกฝุ่นกับงาน 3ศิริพล ยอดเมืองเจริญ25561
49ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2556กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25561
50รายงาน "เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในคาบสมุทรอินโดจีน 2556"ธนาคารแห่งประเทศไทย25561
5110 กลยุทธ์ ฉุดธุรกิจให้ล่มจมKeough, Donald R.25561
52รายงานนโยบายการเงิน ตุลาคม 2556ธนาคารแห่งประเทศไทย25561
53การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
54การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25561
55Startup เสี่ยยุคใหม่ทีม Startup Spirit25563
56โกงเนียนๆ กินนุ่มๆนภาพร ลิมป์ปิยากร25551
57รายงานประจำปี 2555 กรมสรรพากรกรมสรรพากร25552
58รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ตุลาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
59การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
60Thai textile merchants association directory 2012สมาคมพ่อค้าผ้าไทย25551
61ธุรกิจบริการ : การจัดจำหน่ายกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25554
62อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
63หลักการผลิตและการดำเนินการฐิติมา ไชยะกุล25551
64คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้จรัญ ภักดีธนากุล25551
65เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน : ฝึกพูดอังกฤษ + เรียนรู้เรื่องอาเซียนจันทร์พา ทัดภูธร25552
66ธุรกิจบริการ : วิชาชีพบัญชีกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
67สถิติเบื้องต้นสายชล สินสมบูรณ์ทอง25551
68ไขรหัสลับ ขุมทรัพย์เงินล้านสุวิจักขณ์ ศรีอาริย์25553
69ออมสินของแผ่นดินธนาคารออมสิน25551
70รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์25553
7180 ปี นาวานำทิศ เศรษฐกิจไทยหอการค้าไทย25551
72ถาม? ตอบรอบรู้ AEC 360กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
73คัมภีร์เจ้าสัวแสนล้าน เจริญ สิริวัฒนภักดีทศ คณนาพร25551
74รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : บรูไนกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
75วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพี้ยงนิธิ เอียวศรีวงศ์25551
76ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน25552
77AEC : Thai กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญชัย ใจเย็น25552
78รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชากระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
79ไขรหัสรวยด้วยจิตหยั่งรู้สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์25553
80ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2555กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25551
81AEC fact book : one vision, one identity, one communityกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
82เงินตราล้านนานวรัตน์ เลขะกุล25552
83รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
84รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ พฤษภาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
85แมงเม่าสำราญณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์25554
86โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการเงินในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2555/ ครั้งที่ 2 เรื่อง "Capital market knowledge update 2012"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25551
87กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน!สิทธิชัย ฝรั่งทอง25552
88รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : มาเลเซียกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
89การเป็นผู้ประกอบการสมคิด บางโม25551
90เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิตอมิตา อริยอัชฌา25551
91รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2555ธนาคารแห่งประเทศไทย25551
92อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2555 ของ สคช.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25552
93แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย25551
94สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐมแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการปี พ.ศ.2556สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม25552
95รอบรู้เรื่องลงทุนในอาเซียน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
96ล้วงลึกประกันภัย ฉบับเข้าใจง่ายบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด25551
97ธุรกิจบริการ : วิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
98คณิตศาสตร์ทั่วไปพิมพ์พร ฟองหล่ำ25553
99รายงานการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร25553
100โครงการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจชั้นนำในแต่ละประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Champion companies) : รายงานฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.^ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ.25541
101รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
102การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์25541
103องค์กรทำดีเพื่อสังคม : พลังสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่โกศล ดีศีลธรรม25541
104คำย่อคำศัพท์ทางเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25545
105สนุกคิดแล้วบิดขี้เกียจ (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 14)หนุ่มเมืองจันท์25541
106ถอดเกร็ดมังกรตอนโลจิสติกส์พญามังกร จรทะยานพุ่งมุ่งไทยพิษณุ เหรียญมหาสาร25542
107แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25543
108รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25541
109การบัญชีภาคปฏิบัติ : ธุรกิจซื้อมาขายไปวชิระ บุณยเนตร25543
110รายงานประจำปี 2554 กรมสรรพากรกรมสรรพากร25542
111รู้ได้อย่างไรใบกำกับภาษีปลอมกัมปนาท บุญรอด25541
112รายงานประจำปี 2554 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง.^สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ.25541
113ลงทุนสวนกระแสอย่าง แอนโทนี โบลตันBolton, Anthony25541
114การเงินธุรกิจกมลวรรณ พิมพ์แพทย์25542
115บริการก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25543
116สถิติเบื้องต้นเพื่อธุรกิจวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25541
117คิด พูด ทำ ธนินท์ เจียรวนนท์ : สูตรลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้บริหารระดับโลกธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์25541
118รวยไม่รอวัยอมิตา อริยอัชฌา25541
119การบริหารการเงินธุรกิจ : แนวคิดและแนวปฏิบัติเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25542
120การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยพิสณุ ฟองศรี25541
121บทบาทที่ท้าทาย : 55 ปี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญธนาคารแห่งประเทศไทย25541
122คู่มือเพื่อการศึกษาธุรกิจขายตรง : การตลาดเครือข่ายสมาคมการขายตรงไทย25543
123ฝันเรื่อยเรื่อย เหนื่อยก็พักหนุ่มเมืองจันท์25541
124รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25541
125รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
126รายงานการศึกษาภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาล : หนี้สาธารณะที่ซ่อนเร้นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ25541
127การจัดการธุรกิจพนิดา พานิชกุล25541
128รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
129การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph@25541
130รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25541
131วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25543
132ธุรกิจระหว่างประเทศณักษ์ กุลิสร์25542
133รายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
134ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
135CSR mission possible ภารกิจ CSR องค์กรธุรกิจไทยวิทยา ชีวรุโณทัย25541
136การบัญชีขั้นกลาง 2พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย25542
137การวิจัยเบื้องต้นบุญชม ศรีสะอาด25541
138เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวางแผนและกลยุทธ์การตลาดเชิดชัย ธุระแพง25541
139รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25541
140ราคาศุลกากรสันติชุม ศรีรัญเพชร25541
141รายงานระบบการชำระเงิน 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25542
142คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 3สำนักงานศาลยุติธรรม25531
143หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพัชรินทร์ บุญเทียม25532
144วารสารการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะบริหารธุรกิจ.25531
145คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 7สำนักงานศาลยุติธรรม25531
146ความมั่นคงในชีวิตของนักธุรกิจขนาดเล็กณัฐวรินทร์ ตีรกรวิเศษภักดี25532
147คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 9สำนักงานศาลยุติธรรม25531
148วัฒนธรรมองค์กร : คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้แต่สร้างได้ณรงค์วิทย์ แสนทอง25531
149คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 2สำนักงานศาลยุติธรรม25531
150กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์ทิณกร เจรจาปรีดี25532
151คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 6สำนักงานศาลยุติธรรม25531
152การใช้และการตีความกฎหมายอักขราทร จุฬารัตน์25532
153ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอิสระธวัชชัย พัฒนวงศ์25532
154สารบาญคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552สำนักงานศาลยุติธรรม25531
155รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2552ธนาคารแห่งประเทศไทย25532
156กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ25535
157คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 10สำนักงานศาลยุติธรรม25531
158คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 1สำนักงานศาลยุติธรรม25531
159รายงานประจำปี 2552-2553 หอการค้าจังหวัดนครปฐมหอการค้าจังหวัดนครปฐม25531
160ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนัทธมน อะมะตะ25532
161คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 5สำนักงานศาลยุติธรรม25531
162มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติกระทรวงพาณิชย์.กรมทรัพย์สินทางปัญญา25531
163100 หนังสือบริหารธุรกิจที่ต้องอ่าน : รวมสุดยอดหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านทั้งผู้ที่อยู่ในและนอกวงการธุรกิจคอเวอร์, แจ็ค@25532
164คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 12สำนักงานศาลยุติธรรม25531
165คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 11สำนักงานศาลยุติธรรม25531
166ความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กอุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์25532
167เรื่องของแบรนด์ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ25532
168การบริหารการเงินระหว่างประเทศพรชัย ชุนหจินดา25532
169สร้างเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP+MySQL ฉบับสมบูรณ์ชาญชัย ศุภอรรถกร25532
170คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 4สำนักงานศาลยุติธรรม25531
171หลักการบัญชีขั้นต้นเสนีย์ พวงยาณี25532
172การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) ที่มีต่อการจัดสวัสดิการกมนพร วังกานนท์25532
173รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : 29-30 กรกฏาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.^วิทยาลัยการจัดการ.25531
174คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2552 เล่มที่ 8สำนักงานศาลยุติธรรม25531
175ความมั่นคงในชีวิตของนักธุรกิจขนาดเล็กชิษณุพงศ์ ทองพวง25532
176การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
177การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในการให้บริการของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์25532
178รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ตุลาคม 2553ธนาคารแห่งประเทศไทย25531
179กฎหมายธุรกิจบุญเพราะ แสงเทียน25532
180ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณ25532
181อายุเท่าไรก็รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็นสุวภา เจริญยิ่ง25522
182เอกสารระเบียบขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 2อิสร์กุล อุณหเกตุ25521
183สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์25522
184นิทานการเงินยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ25522
185ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25523
186กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไปฉบับเร่งรัดบุญเพราะ แสงเทียน25522
187เอกสารระเบียบขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร เล่ม 1อิสร์กุล อุณหเกตุ25521
188รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก ปี 2551ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี25521
189ถอดเกร็ดมังกรตอน Mr.China's ตำนานกวนซี่ ยุทธวิธีเชื่อม SMEs ไทย-จีนพิษณุ เหรียญมหาสาร25522
190รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกำชัย จงจักรพันธ์25523
191ใบรับของคลังสินค้า : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพตลาดจริงและตลาดสินค้าล่วงหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า25523
192นำเสนอให้เพอร์เฟกต์ชิปไซด์, สตีฟ@25521
193ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25521
194ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์25522
195อ่านอินเดีย : วัดองศาธุรกิจพบชีวิตหลากวิถีมุกตาร์, ติฟาฮา @25522
196ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย : โอกาสส่งออกของไทยกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25521
197ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2552 : เดือนมีนาคมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง25521
198คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25511
199ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชีพลพธู ปียวรรณ25512
200ธุรกิจระหว่างประเทศอรทัย เลิศวรรณวิทย์25511
201คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 4ไพโรจน์ วายุภาพ25511
202สนทนาภาษาธุรกิจสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25511
203คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 3ไพโรจน์ วายุภาพ25511
204คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคกลางตอนล่างในประเทศไทยนภา นาคแย้ม25513
205สนทนาอังกฤษธุรกิจสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25511
206เรื่องง่ายง่ายกฎหมายการเงินสุธาสินี สิงหวิริยะ25511
207โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
208รายงานภาวะเศรษฐกิจ สปป. ลาว ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551ธนาคารแห่งประเทศไทย25511
209คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 2ไพโรจน์ วายุภาพ25511
210รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปี 2551ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี25511
211เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาThe Justice Group25513
212Brand signature : คัมภีร์สร้างแบรนด์สู่ตลาดโลกจิรพรรณ อัญญะโพธิ์25511
213เล่นแร่แปรหุ้น : เจาะตลาดผ่านงานวิจัยอาณัติ ลีมัคเดช25514
214เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25511
215กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจรัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ25511
216คู่มือการจัดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการศิรินันท์ กิตติสุขสถิต25513
217การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
218คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 1ไพโรจน์ วายุภาพ25511
219วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25512
220คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2551 ตอนที่ 5ไพโรจน์ วายุภาพ25511
221การจัดการขายสุวสา ชัยสุรัตน์25501
222เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชียรรยง ธรรมธัชอารี25502
223เศรษฐศาสตร์จุลภาคศิริรักษ์ จวงทอง25501
224GFMIS งัดกำปั่นภาครัฐธีระเมธ พกมณี25505
225เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นหุ้นให้รวยสิปปกร ขาวสอาด25501
226การบริหารการขายสุปัญญา ไชยชาญ25501
227ยุทธศาสตร์หุ้นห่านทองคำเทพ รุ่งธนาภิรมย์25501
228นโยบายผลิตภัณฑ์และราคานิตยา จิตรักษ์ธรรม25501
229ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะการจัดการและการบัญชี25501
230เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษนันทวดี วงษ์เสถียร25501
231การตลาดระหว่างประเทศCateora, Philip R.25502
232ยุทธศาสตร์ใหม่ประเทศไทย : การประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2550สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
233บริหารด้วยรักโสภณ พรโชคชัย25501
234จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25504
235แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 5 ปี (2550-2554) และการพัฒนาพื้นที่รองรับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
236โครงการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบการแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) : รายงานฉบับสมบูรณ์พันปรีชา ภู่ทอง25501
237China inside-out มังกรกลางคลื่นโลกานุวัตรวริษฐ์ ลิ้มทองกุล25501
238การบริหารการผลิตยุทธ กัยวรรณ์25501
239การบริหารสินเชื่อสถาบันการเงินครบวงจรชนินทร์ พิทยาวิวิช25501
240คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฐาปนา บุญหล้า25506
241เศรษฐศาสตร์ทั่วไปประภาพร แสงทอง25501
242เรื่องสนุก กระตุกคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25501
243การสื่อสารทางธุรกิจMunter, Mary25491
244รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25492
245เตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจKiyosaki, Robert T.@25492
246การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเกียรติศักดิ์ จันทร์แดง25491
247รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
248คิดเป็นเห็นทางรวยแฮมิลตัน, โรเจอร์2549 1
249แนวทางการควบคุมภายในที่ดีณฐพร พันธุ์อุดม25491
250จริยธรรมทางธุรกิจสมคิด บางโม25491
251รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมบริการสปาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
252เพิ่มพลังธุรกิจด้วยไอซีทีโซลูชั่นทีมบรรณาธิการ EWORLD Magazine25491
253เศรษฐศาสตร์ธุรกิจItoh, Motoshige@25491
254การเจรจาต่อรองWatkins, Michael25491
255รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
256ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสมพงษ์ เฟื่องอารมณ์25492
257ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : รวมหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา (พ.ศ.2541-2549)ทำนอง ดาศรี25491
258เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25491
259รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
260การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
26149 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจเรวัต ตันตยานนท์25492
262เงินทองของ (ไม่) หมูวรากรณ์ สามโกเศศ25491
263รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
264Fact book 2005 : ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี 2548ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25492
265จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25491
266การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์แลนโด, ซาย25491
267รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
26840 ปี บีโอไอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน25492
269การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
270หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำสุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์25491
271คู่มือ SMEsพิชัย ศิริจันทนันท์25491
272นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าและความยั่งยืนของ SMEsสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)254910
273ทฤษฎีดอกเบี้ยมานพ วราภักดิ์25491
274รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
275ยุทธศาสตร์การแข่งขันสุวิชัย ศุภรานนท์254912
276กฎหมายธุรกิจสมคิด บางโม25492
277การบริหารความเสี่ยงทางการเงินเจริญ เจษฎาวัลย์25491
278Six sigma กลยุทธ์การสร้างผลกำไรขององค์กรระดับโลกเพนดิ, พีต@25491
279รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกของไทยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
280รวยติดล้อกอบชัย ชอัมพงษ์25491
281การสอบบัญชีนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ25492
282รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร(ที่ใช้เป็นยา) และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
283เปิดประตูมังกร : เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25491
284คู่มือการเขียนแผนธุรกิจศศิ คล่องพยาบาล25491
285เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25491
286รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
287รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
288โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
289สนทนาอังกฤษธุรกิจสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25491
290รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
291ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตมารวย ผดุงสิทธิ์25481
292โลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัทเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา25481
293คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
294จริยธรรมทางธุรกิจธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา25481
295เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25482
296การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
297หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2544-2547สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25481
29810 ปี กับองค์การการค้าโลก : ที่ระลึกครบรอบ 10 ปี ที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการก่อตั้งคณะผู้แทนถาวรไทยกระทรวงพาณิชย์25485
299หลักการบัญชี 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25482
300แนวทางการตรวจสอบภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25484
301องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
302คัมภีร์อนุพันธ์โสภณ ด่านศิริกุล25481
303รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาองอาจ จิระอร25481
304เส้นทางสู่ Six sigmaคาวานาช, อาร์.@25482
305การบริหารจัดการแบบมืออาชีพชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25481
306คัมภีร์เศรษฐี maiณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล25481
307นักลงทุนผู้ชาญฉลาดวิกรม เกษมวุฒิ25481
308เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
309คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยณิชยาภรณ์ แสงระวี25483
310รู้เก็บ รู้ใช้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25481
311การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์25481
312การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สอดประสานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25481
313In Search of inspirationเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม25481
314เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
315การบริหารการเงินนภาพร นิลาภรณ์กุล25481
316จัดทัพลงทุนสมจินต์ ศรไพศาล25481
317เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)วีระพล บดีรัฐ25471
318เศรษฐศาสตร์มหภาคอมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม25471
319ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ25472
320ซัมซุงมหาอำนาจอิเล็กทรอนิกส์ฮง ฮาซัง25471
321เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25471
322ร้อยเรื่องเมืองพาณิชย์ จากท่าเตียน..สู่สนามบินน้ำธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล25473
323เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)วีระพล บดีรัฐ25471
324ทีเด็ดรวยหุ้นพันล้านณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์25471
325การจัดการคลังสินค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุล25472
326GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล25471
327ตลาดหุ้นในประเทศไทยศุภชัย ศรีสุชาติ25472
328หลักการจัดการและองค์การและการจัดการ : แนวคิดการบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันชนงกรณ์ กุณฑลบุตร25472
329เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ พ.ศ.2547วิลาส สุวี25471
330ธุรกิจศิลปะสกนธ์ ภู่งามดี25479
331จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนภาพร ขันธนภา25472
332พิชัยสงครามซุนวู : ฉบับ 189 ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธุรกิจอธิคม สวัสดิญาณ25471
333สอนน้องให้เป็นเถ้าแก่ ตอน 1 ประสบการณ์ธุรกิจวิโรจน์ กุศลมโนมัย25471
334บัญชีการเงินเบื้องต้นเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์25471
335ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย : ก้าวแรกของการเปิดการค้าเสรี : สินค้าเร่งลดภาษีกลุ่มแรก 82 รายการกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25471
336กฎหมายการลงทุนในประเทศจีนกิติ ปิลันธนดิลก25473
337เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)อนิศา เซ็นนนท์25471
338เศรษฐศาสตร์สำหรับนักการธนาคารสุขุม อัตวาวุฒิชัย25471
339แรงงานสัมพันธ์ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25471
340อั๊วจะเล่า..ให้ลื้อฟัง เล่ม 2 : ตอนเถ้าแก่อัจฉริยะยุค 2020วิโรจน์ กุศลมโนมัย25471
341เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2547อรัญ ธรรมโน25476
342เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)กรุณา อักษราวุธ25471
343การพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจไทยโดยใช้ระบบบ่มเพาะธุรกิจวนิดา พิชาลัย25471
344สอนน้องให้เป็นเถ้าแก่ ตอน 2 ตอนเคล็ดลับความสำเร็จวิโรจน์ กุศลมโนมัย25471
345คู่มือเกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงานClegg, Brian@25471
346ระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์25475
347ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา : ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพิชัย นิลทองคำ25472
348คิดนอกคอก ทำนอกคัมภีร์ไสว บุญมา25471
349เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25461
350อั๊วจะเล่า..ให้ลื้อฟัง เล่ม 1 : ตอนกลยุทธ์ธุรกิจวิโรจน์ กุศลมโนมัย25461
351การสื่อสารเพื่อธุรกิจชัชนิต มุสิกไชย25462
352ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
353ทาสทุน ทาสความคิด : การสนทนาระหว่างดุสิต ศิริวรรณ กับณรงค์ โชควัฒนา จากรายการ "หนี้แผ่นดิน" ตอนที่ 11-20 ทางช่อง UBC 7ณรงค์ โชควัฒนา25462
354ความมั่งคั่ง ใครบ้างไม่อยากมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25461
355แฟรนไชส์ ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์25461
356สถิติงานประกันสังคม 2545กระทรวงแรงงาน.สำนักงานประกันสังคม25461
357เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2546อรัญ ธรรมโน25464
358การบริหารโครงการมยุรี อนุมานราชธน25461
359การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROPพิภพ ลลิตาภรณ์25461
360คู่มือการตรวจสอบ เล่ม 2 : การใช้ ICQ ประเมินการควบคุมภายในเจริญ เจษฎาวัลย์25461
361เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
362ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2547 : เศรษฐกิจไทยไปโลดจะหาประโยชน์ได้อย่างไร?สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25462
363ทาสทุน ทาสความคิด : การสนทนาระหว่างดุสิต ศิริวรรณ กับณรงค์ โชควัฒนา จากรายงาน "หนี้แผ่นดิน" ตอนที่ 1-10 ทางช่อง UBC 7ณรงค์ โชควัฒนา25462
364รายงานประจำปี 2546 บริษัทชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทชินแซทเทลไลท์25461
365หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุนสถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25461
366สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพศิริรัตน์ วรรณสิทธิ์25462
367ยักษ์ใหญ่ล้มดัง : บทเรียนราคาแพง แลกด้วยความล่มสลายขององค์กรเทราต์, แจ๊ก@25461
368การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25461
369เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
370เศรษฐศาสตร์มหภาคจิราพร จักรไพวงศ์25461
371เทคนิคการจัดตารางการดำเนินงานปารเมศ ชุติมา25461
372กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์Ries, Al25461
373การเงิน การบัญชี SMEs ที่ผู้บริหารต้องรู้ธวัชชัย พืชผล25461
374เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
375ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2546กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25462
376วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : บทเรียนจาก ศปร.1คณะกรรมการ ศสปป.25463
377การตลาดระหว่างประเทศอดุลย์ จาตุรงคกุล25462
378หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
379กฎหมายเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคล : ฉบับเข้าใจง่าย (หลักการ กรณีตัวอย่าง ฎีกาแรงงานที่น่าสนใจ)เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร25451
380หลักการตลาดKotler, Philip25452
381แคลคูลัส 1สุรวิทย์ ตันเต่งผล25453
382จริยธรรมทางธุรกิจสุภาพร พิศาลบุตร25451
383เศรษฐกิจไทยในปี 2545อรัญ ธรรมโน25453
384เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าตอบแทน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
385หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
386การจัดการการผลิตและการดำเนินงานณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25451
387การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุมชูศรี เที้ยศิริเพชร25451
388ประกันสังคมอยู่คู่สังคมไทยจันทร์เพ็ญ ฐิตวัฒนกุล25451
389เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
390ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2545กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25452
391เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าตอบแทน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
392การบริหารการดำเนินงานและการผลิตณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25451
393ชุดวิชาการจัดการธุรกิจชุมชนอภิชัย พันธเสน25452
394ชุดวิชาการจัดการและการวางแผนธุรกิจพยอม วงศ์สารศรี25452
395๑ ทศวรรษ กลตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์25451
396ก้าวทันการค้าโลกชุติมา บุณยประภัศร25451
397การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25451
398เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
399กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน เล่มที่ 2ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน25451
400ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2546 : เศรษฐกิจไทยฟื้นจะยั่งยืนอย่างไร?สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25451
401การสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ลำดวน จาดใจดี25451
402คู่มือการค้าปลีกเกรียงไกร ชำนาญไพศาล25451
403ร้อยเรื่องเมืองพาณิชย์ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล25457
404จริยธรรมทางธุรกิจพรนพ พุกกะพันธุ์25451
405ฐานข้อมูลสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์จากอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ (ศปศ.)25455
406Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบุญดี บุญญากิจ25453
407ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2545สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
408การบริหารการผลิตสุปัญญา ไชยชาญ25441
409พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้านKiyosaki, Robert T.@25441
410เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25442
411ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2544กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร25441
412ภาษาไทยธุรกิจขั้นสูงนิภา กู้พงษ์ศักดิ์25441
413นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์25441
414กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชนศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน25445
415การพัฒนาทีมงานบริการสมชาติ กิจยรรยง25441
416ทุนดิจิตอลแท็บสก็อตต์, ดอน@25441
417วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
418ระบบการบริหารต้นทุนกิจกรม Activity based costing : ABCวรศักดิ์ ทุมมานนท์25441
419การโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัวนเรศ สุรสิทธิ์25441
420Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนวิฑูรย์ สิมะโชคดี25442
421การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้วีระวัฒน์ ปันนิตามัย25442
422การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ25441
423การจัดการยุคใหม่มัลลิกา ต้นสอน25441
424เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25441
425การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์วิรัช วิรัชนิภาวรรณ25441
426การบริหารการผลิตพูลสุข สังข์รุ่ง25441
427การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
428เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ Key performance indicatorsพสุ เดชะรินทร์25441
429ปลดแอกความคิด ฟื้นเศรษฐกิจเอเชียโมฮัมหมัด, มหาธีร์@25441
430คู่มือวิธีบริหารโครงการธุรกิจวีรวุธ มาฆะศิรานนท์25441
431แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2กระทรวงการคลัง25441
432การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
433ทำไมลูกน้องไม่ทำงานปริญญา ตันสกุล25441
434เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับสมบูรณ์โฟรเยน, ริชาร์ด ที.@25441
435ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2545 : พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25441
436องค์กรกระจายอำนาจบลองชาร์ด, เคน@25441
437ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000บรรจง จันทมาศ25441
438กลยุทธ์การฝึกอบรมและวิทยากรในยุคโลกาภิวัตน์นิรชรา ทองธรรมชาติ25441
439การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
440วัดรอยเท้าช้างพีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ25442
441ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
442เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25442
443ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2544 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25441
444ธุรกิจทั่วไปจิตรภณ ชีรนรวนิชย์25441
445การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์25443
446การจัดการธุรกิจขนาดย่อมอำนาจ ธีระวนิช25441
447เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับมาตรฐานโฟรเยน, ริชาร์ด ที.@25441
448การวิเคราะห์เชิงปริมาณฉบับสมบูรณ์สุปัญญา ไชยชาญ25443
449มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนานและการจัดการทรัพยากรอานันท์ กาญจนพันธุ์25441
450ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทยทำนอง ดาศรี25442
451การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : บทสำรวจสถานะความรู้พรรณี บัวเล็ก25441
452คิดอย่างนักบริหารเบนตัน, ดี.เอ.25442
453วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวัฒนา สุกัณศีล25441
454เคล็ดลับการทำธุรกิจ SMEsถาวร ศรีสุขะโต25432
455ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2543 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25431
456หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
457เจาะลึกเบื้องหลังเถ้าแก่ SMEsสมพร กิตติโสภากูร25431
458การบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆแสงอุษา โลจนานนท์25431
459การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)บรรยงค์ โตจินดา25432
460การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเกศินี วิทูรชาติ25432
461คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25435
462เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา GB707 จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ตอนที่ 1พงษ์ศานต์ พันธุลาภ25431
463การบริหารของคงคลังระบบ MRP และ ROPพิภพ ลลิตาภรณ์25432
464เจาะมาตรการแก้วิกฤติเศรษฐกิจชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์25431
465การจัดการการตลาดฉบับ Portable MBAศุภร เสรีรัตน์25431
466การเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ : ทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารต่อรองเฉียบขึ้นวารินทร์ สินสูงสุด25431
467ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถาบันราชภัฏสวนดุสิต.^คณาจารย์โปรแกรมบริหารธุรกิจ.25431
468การวิเคราะห์สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลกจารุมา อัชกุล25431
469หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยผาสุก พงษ์ไพจิตร25431
470ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับสงครามการค้ารังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25431
471เศรษฐศาสตร์การจัดการรุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน25432
472สถานภาพและทิศทางอนาคตว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
473วิสัยทัศน์ธนินท์ เจียรวนนท์อภิวัฒน์ วรรณกร25432
474เศรษฐกิจไทยพลาดสู่วิกฤติศุภวุฒิ สายเชื้อ25431
475การเงินธุรกิจ ฉบับมาตรฐานสุพาดา สิริกุตตา25432
476เทคนิคการมอบหมายงานชาญชัย อาจินสมาจาร25431
477เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25431
478นโยบายผลิตภัณฑ์และราคาศิริวรรณ เสรีรัตน์25435
479การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25431
480เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25432
481หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25432
482การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ ฉบับมาตรฐานประสงค์ ปราณีตพลกรัง25432
483การพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของ SMEพูลพร แสงบางปลา25431
484วิชาเถ้าแก่ : หลักวิธีในการเป็นเจ้าของกิจการในยุคปัจจุบันจินตนา บุญบงการ25432
485ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศอุดม เกิดพิบูลย์25432
486เส้นทางการค้าไทยกระทรวงพาณิชย์25432
487ทักษะการกำกับดูแลชาญชัย อาจินสมาจาร25431
488การวิเคราะห์เชิงปริมาณสุทธิมา ชำนาญเวช25431
489รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
490ขั้นพื้นฐานการพัฒนาธุรกิจด้วยตนเองบอร์เก็นวัลล์, แมทท์254319
491เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25432
492การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เยาวเรศ ทับพันธุ์25433
493ก้าวสู่ธุรกิจสากลกับการบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจไชย ณ พล25432
494จริยธรรมทางธุรกิจพรนพ พุกกะพันธุ์25436
495หลักคิดใหม่ : กอบกู้เศรษฐกิจไทยภูษณ ปรีย์มาโนช25431
496ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อชนบทไทยมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด25431
497ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25431
498การเติบโตอย่างมีคุณภาพจุรี วิจิตรวาทการ25434
499วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25431
500การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษาอุษณา ภัทรมนตรี25431
501หลักการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบโรแบร์, พอลล์ เจมส์@25431
502ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2543บริษัทสำนักพิมพ์การบริหารธรรมนิติ25431
503หลักและเทคนิคการวางแผนอนันต์ เกตุวงศ์25431
504กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25431
505การบริหารการผลิตยุทธ กัยวรรณ์25432
506ปากท้องชาวบ้านวีระ ธีรภัทร25431
507เกมและกิจกรรมผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคลากรสมชาติ กิจยรรยง25432
508ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2544 : เศรษฐกิจไทยไปทางไหนหลังเลือกตั้งสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์25431
509การสัมมนาทางวิชาการอนาคตไทย ใครกำหนดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^นิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 10.25431
510กลยุทธ์ธุรกิจมัลลิกา ต้นสอน25431
511วิกฤติโลก : แผน World Bank ยึดประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)25421
512การโยงใย-วิธีสร้างสายสัมพันธ์เพื่อโอกาสทางธุรกิจกวี ศรีเวศร25422
513เศรษฐศาสตร์การจัดการนราทิพย์ ชุติวงศ์25421
514สถิติธุรกิจสรชัย พิศาลบุตร25422
515พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์เรไร ตั้งสาโรช25421
516กะเทาะธุรกิจสิ้นยุคฟองสบู่สุนันท์ ศรีจันทรา25421
517องค์การและการจัดการศิริพร พงศ์ศรีโรจน์25422
518เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25425
519ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2542 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.คณะบริหารธุรกิจ25421
520องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25421
521เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25421
522ก้าวไปให้ถึงจุดสุดยอดกฤษณะ กฤตมโนรถ25421
523การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่กับ SMEsแก้วสรร อติโพธิ25421
524สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25423
525การจัดการการผลิตและการดำเนินงานณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25421
526ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2542สำนักพิมพ์ธรรมนิติ25421
527พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การสุนิสา ประวิชัย25421
528ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2542อรัญ ธรรมโน25421
529เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์25421
530กรณีศึกษากลยุทธ์ธุรกิจสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25426
531โฆษณาอย่างไรชนะใจผู้ซื้อนิวัติ วงศ์พรหมปรีดา25424
532อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
533เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจยุดา รักไทย25422
534ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจดนัย เทียนพุฒ25421
535เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเบื้องต้นทับทิม วงศ์ประยูร25421
536การเงินธุรกิจปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ25421
537การลงทุนจิรัตน์ สังข์แก้ว25422
538การบริหารงานบุคคลอำนวย แสงสว่าง25421
539คู่มือวิธีจัดทำแผนธุรกิจวีรวุธ มาฆะศิรานนท์25422
540การจัดทำแผนธุรกิจสมฤดี บุญตานนท์25422
541การส่งเสริมการขายเสรี วงษ์มณฑา25411
542เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
543กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25411
544เศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอดสุวินัย ภรณวลัย25412
545การแปรรูปรัฐวิสาหกิจพรายพล คุ้มทรัพย์254110
546ศิลปะของการสมัครงาน : ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เพื่อการได้งานทำหรือเปลี่ยนงานนวลศิริ เปาโรหิตย์25412
547เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25411
548เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
549รายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.)25411
550หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลภาคเบื้องต้นเฉลิมพร อภิชนาพงศ์25411
551วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
552การเงินธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25411
553หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25412
554พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคนราทิพย์ ชุติวงศ์25411
555คู่มือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจชวินท์ ธัมมนันท์กุล25411
556เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นกฤตยา ตติรังสรรค์สุข25412
557รายงานผลการสำรวจความต้องการแรงงาน ปี 2541กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรมการจัดหางาน25411
558วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านการจราจรและขนส่งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
559สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ254110
560เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ : ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่ทุกคนควรรู้วิทยากร เชียงกูล25411
561เรียนลัดเอ็มบีเอ 12 ชั่วโมงSobel, Milo@25415
562นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25411
563เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1ปรีดา นาคเนาวทิม25411
564นโยบายต่างประเทศจีนเขียน ธีระวิทย์25411
565เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
566คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจอัจฉรา จันทร์ฉาย25418
567แนวทางใช้ไอทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครรชิต มาลัยวงศ์25413
568การบริหารการขายสุปัญญา ไชยชาญ25412
569สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2540 และแนวโน้มปี 2541ธนาคารแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิชาการ.25411
570เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธาตรี จันทรโคลิกา25411
571เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25411
572หลักเศรษฐศาสตร์มหภาควันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25412
573เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์25411
574เครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจปกรณ์ วิชยานนท์25411
575เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
576เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
577ลูกน้องในดวงจิตเสรี วงษ์มณฑา254110
578การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้อัญญา ขันธวิทย์25413
579การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการบริหารบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่น)ไอโนฮารา, ไฮดีโอ @25402
580วิทยาการบริหารสำหรับนักบริหารมืออาชีพในยุคโลกาภิวัตน์ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ25401
581เทคนิคการเขียนคำอธิบายลักษณะงานสุรินทร รัฐเลิศกานต์25402
582คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25401
583ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์มหภาคดิยูลิโอ, ยูยีน เอ.@25401
584เทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนาชาญชัย อาจินสมาจาร25402
585หลักการบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25401
586สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
587การบริหารการผลิตสุปัญญา ไชยชาญ25402
588เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการผลิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
589จิตวิทยาการขายกวี วงศ์พุฒ25401
590องค์การและการจัดการทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์ธงชัย สันติวงษ์25402
591เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
592หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25401
593การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25401
594กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
595การบริหารโฆษณาธุรกิจดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25401
596ปรัชญานักธุรกิจไทยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสรกล อดุลยานนท์25401
597ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคประพันธ์ เศวตนันทน์25401
598การบัญชีเพื่อการจัดการอรวรรณ กิจปราชญ์25401
599การสื่อความหมายในองค์การธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
600การลงทุนจิรัตน์ สังข์แก้ว25402
601การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25406
602ทฤษฎีองค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการนิตยา เงินประเสริฐศรี25401
603แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลวิทยา ตันติเสวี25402
604การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การชาญชัย อาจินสมาจาร25402
605เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
606อสมการกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25401
607วอล์ค แรลลี่ : เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรสมชาติ กิจยรรยง25401
608คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25402
609เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจำหน่าย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
610เทคนิคการบริหารธุรกิจชาญชัย อาจินสมาจาร25402
611การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ25401
612เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการผลิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25401
613กลยุทธ์การเป็นผู้นำสำหรับนักบริหารชาญชัย อาจินสมาจาร25402
614การฝึกอบรมวิจิตร อาวะกุล25402
615การโฆษณาและการส่งเสริมการขายดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25401
616เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25401
617หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25403
618ทักษะการบริหารชาญชัย อาจินสมาจาร25402
619การเขียนเพื่อการสื่อสารสมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์25404
620หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝนอีเมอรี, อี. เดวิด@25401
621การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25402
622คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกษมชาติ ทองชา25401
623เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
624รอบรั้วตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
625วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ : กรณีศึกษาวันชัย ริจิรวนิช25403
626เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1วันทนีย์ ภูมิภัทราคม25401
627ชุดฝึกอบรมผู้บริหารและทีมงานอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์25401
628องค์การและการจัดการสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์25401
629101 โครงงานคณิตศาสตร์บูช, แบรนด์@25404
630เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3วรณี จิเจริญ25401
631การบริหารของคงคลังระบบ MRPพิภพ ลลิตาภรณ์25402
632สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
633เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์การชาญชัย อาจินสมาจาร25402
634การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเสรี วงษ์มณฑา25401
635เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
636เศรษฐศาสตร์มหภาค 2สมรักษ์ รักษาทรัพย์25401
637การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์สุพจน์ โกสิยะจินดา25402
638การจัดการทรัพยากรมนุษย์อำนวย แสงสว่าง25404
639บริหารงานมีประสิทธิภาพ (เล่ม 2)สุพัตรา สุภาพ25402
640เศรษฐศาสตร์จุลภาคภารดี ประเสริฐลาภ25401
641การควบกิจการและการครอบงำกิจการอัญญา ขันธวิทย์25401
642ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25401
643สถิติธุรกิจสรชัย พิศาลบุตร25402
644เคล็ดลับการบริหารงานให้ชนะใจคนพรรณราย ทรัพยะประภา25402
645มหัศจรรย์แห่งการโฆษณาจรวยพร แสงไชย25401
646ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอดสุเมธ แสงนิ่มนวล25401
647การใช้ Microsoft Windows 95สิทธิชัย ประสานวงศ์25392
648สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2538 และแนวโน้มปี 2539ธนาคารแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิชาการ.25391
649หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
650ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25392
651หลักเศรษฐศาสตร์ประพันธ์ เศวตนันทน์25394
652ทิศทางการพัฒนาตลาดทุนไทยเอกกมล คีรีวัฒน์25392
653ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นวิสาข์ เกษประทุม25397
654เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
655คู่มือระบบการควบคุมภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25391
656ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงอรรถพล ตริตานนท์25392
657วิธีประเมินค่าหุ้นแดง ใบเล่25392
658หลักการตลาดธงชัย สันติวงษ์25392
659วิธีการวิจัยการโฆษณาเตือนจิตต์ จิตต์อารี25392
660การบัญชีเบื้องต้นธารี หิรัญรัศมี25392
661แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25391
662แรงจูงใจหัวใจแห่งการจัดการสไตล์ญี่ปุ่นคอนโดะ, โยชิโอะ @25392
663องค์การและการจัดการสมคิด บางโม25392
664เศรษฐศาสตร์มหภาคชลัยพร อมรวัฒนา25391
665เทคนิคการประชุมประชุม โพธิกุล25392
666วิเคราะห์เชิงปริมาณเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล25392
667องค์การและการจัดการศิริอร ขันธหัตถ์25391
668ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25393
669การใช้งาน Window 95กิดานันท์ มลิทอง25395
670เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
671การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้าดนัย เทียนพุฒ25392
672อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์สุเทพ จันทร์สมศักดิ์25392
673เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.^สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.25391
674เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25392
675แนวทางการจัดทำแผนการตลาดแมคโดนัลด์, มัลคอล์ม@25392
676การวิเคราะห์เชิงปริมาณสุทธิมา ชำนาญเวช25392
677หลักการจัดการสมคิด บางโม25392
678โฆษณาไทยสมัยแรกเอนก นาวิกมูล25392
679ไมโคร์ซอฟท์ เอ็กเซลสำหรับวินโดว์ 95 สเตพ บาย สเตพวาสนา ไตรพฤฒิธัญญา25395
680หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25391
681เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
682สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
683108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสมชาติ กิจยรรยง25391
684เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25391
685เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25391
686คณิตศาสตร์ทั่วไปวิรุฬ บุญสมบัติ25392
687หลักการเขียนโปรแกรมวีระ บุญจริง25391
688การจัดการBittle, Lester R.25393
689การบริหารสมยศ นาวีการ25386
690หนึ่งร้อยหนึ่ง บิซิเนท เลเตอร์ ทูฟิตช์เจอรัลด์, ไมเคิล @25381
691การพาณิชย์พื้นฐานโกว์, มารั่น @25382
692รีเอ็นจิเนียริ่งสมนึก นนธิจันทร์25381
693เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นทุน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25381
694การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25381
695โทรศัพท์ประทับใจนฤมล อัศวเกศมณี25381
696คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรไวท์, รอน @25381
697รายงานการวิจัยเรื่องการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมในทัศนะของนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลศิริวรรณ เสรีรัตน์25382
698120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ.2418-2538กระทรวงการคลัง25381
699แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
700เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25383
701แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25381
702ความรู้เรื่องบัญชีปณิตา สารวิจิตร25383
703ถามตอบ Microsoft Accessแคมพ์เบลล์, แมรี่ @25381
704การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจสมยศ นาวีการ25383
705จดหมายธุรกิจและบันทึกสั้นบังอร สว่างวโรรส25381
706ตลาดหุ้นในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25382
707ทฤษฎีและนโยบายการเงินชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ25381
708สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25384
709นักบริหารทันสมัยกิติ ตยัคคานนท์25381
710การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยุคโลกานิวัฒน์สุพัตรา สุภาพ25381
711บิลล์ เกตส์ : เส้นทางสู่อนาคตเกตส์, บิลล์@25385
712การจัดซื้อและบริหารพัสดุสุมนา อยู่โพธิ์25382
713หลักการตลาดสุณิสา วิลัยรักษ์25382
714นำเสนออย่างมือโปรประศักดิ์ หอมสนิท25382
715แบบฟอร์มสารพัดของฝ่ายบุคคลอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25381
716องค์การ ทฤษฎีและการออกแบบธงชัย สันติวงษ์25382
717เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นทุน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25381
718กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจธงชัย สันติวงษ์25382
719ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์วิชัย โถสุวรรณจินดา25382
720วินโดวส์ 3.1พรชัย พฤกษารัตนนท์25382
721บริหารงานขายทวีศักดิ์ สุวคนธ์25381
722หลักการบัญชีขั้นต้น 1เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25381
723การวิเคราะห์ผลกำไรชูเวช ชาญสง่าเวช25382
724คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษสฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.25381
725ผ่าทางตันธุรกิจค้าปลีก : รวมข้อคิดและความรู้สำหรับวงการค้าปลีกสมบูรณ์แบบบริษัทคู่แข่ง25382
726พีอาร์.ภิวัตน์ : ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ยุค Integration marketingเสรี วงษ์มณฑา25381
727องค์การและการจัดการศิริพร พงศ์ศรีโรจน์25381
728โลกของจดหมายธุรกิจลำดวน จาดใจดี25381
729เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25381
730พูดและเขียนอย่างผู้จัดการอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25381
731องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25385
732นักบริหารมืออาชีพสมัคร เจียมบุรเศรษฐ์25381
733ศูนย์กำไร : องค์กรเติบโตไร้พรมแดนธงชัย สันติวงษ์25382
734วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25384
735การค้าปลีกสุมนา อยู่โพธิ์25382
736ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจนราศรี ไววนิชกุล25381
737วิธีอ่านงบการเงิน : สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบบัญชีมาก่อนGill, James O.25382
738คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศวันพร ปั้นเก่า25381
739วิธีการทางสถิติกับผลการทดลองอุษา ช่อผล253810
740คู่มือจดหมายธุรกิจPoe, Roy W.25385
741การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชาญชัย อาจินสมาจาร25382
742การจัดซื้ออดุลย์ จาตุรงคกุล25383
743การดำเนินการจัดหางานของกรมแรงงานประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์25382
744องค์การและการจัดการสมคิด บางโม25381
745เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25381
746นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25382
747กระแสโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมวิฑูรย์ ปัญญากุล25382
748เรขาคณิตโพรเจคทีฟสมภพ ไกรโรจนานันท์25385
749โลกของคอมพิวเตอร์และเอ็มเอสดอสอุรสชนิตร ยอดประสิทธิ์25384
750งบกระแสเงินสดเกษรี ณรงค์เดช25381
751ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ ฉบับภาษีมูลค่าเพิ่มสุพัฒน์ อุปนิขิต25383
752ศัพท์บัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25381
753กลยุทธ์ค้าปลีกเกษม กรณ์เสรี25381
754พฤติกรรมผู้บริโภคฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25381
755การโฆษณา/การโฆษณาเบื้องต้นดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25381
756จดหมายอังกฤษธุรกิจวัชระ โพธิสรณ์25385
757ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25383
758การจัดการหน้าร้านให้ขายดี : เคล็ดลับเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไรอย่างมืออาชีพธนวัน พันนา25382
759เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25381
760การบัญชีธุรกิจ : แนวทางส่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชีสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
761การโต้ตอบจดหมายธุรกิจลำดวน จาดใจดี25382
762การวางแผนกำไรกิ่งกนก พิทยานุคุณ25382
763การประชาสัมพันธ์สำหรับนักธุรกิจสตริกเกอร์, เดนนิส@25382
764การบริหารการตลาดยุคใหม่ศิริวรรณ เสรีรัตน์25381
765รีเอ็นจิเนียริ่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี25381
766เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอาวุธ โพธิ์เล็ก25381
767การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจที่ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์วันเพ็ญ กฤตผล25382
768การบริหารธุรกิจขนาดย่อมผุสดี รุมาคม25385
769บริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วย TQM ใน 1 สัปดาห์แม็คโดนัลด์,จอนส์@25389
770รู้ทันธุรกิจ รู้เทคนิคการจัดการดนัย เทียนพุฒ25382
771การบัญชีบริหารเสนาะ ติเยาว์25385
772สถิติธุรกิจ/พื้นฐานสถิติมนัส บุญวงศ์25382
773สู่ความสำเร็จของเลขานุการมืออาชีพอุษณีย์ ตุลาบดี25382
774เราเป็นที่หนึ่ง : เส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจเครื่องสำอางอมรเทพ ดีโรจนวงศ์25383
775เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25381
776การบัญชีภาษีอากรสมเดช โรจน์คุรีเสถียร25383
777สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตรรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25381
778การหักภาษีเงินได้ ณ.ที่จ่ายปกรณ์ ทิวขุนทอง25381
779เทคนิคการปิดการขายแบบ 100%ชัยรัตน์ บูรณะวิวัฒน์25372
780เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ25372
781หลักเศรษฐศาสตร์มหภาควันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25371
782การบริหารการผลิตปราณี ตันประยูร25373
783การออกแบบโฆษณาศักดา ประจุศิลป25373
784เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
785รีเอ็นจิเนียริ่งศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์25371
786หลักการบัญชีขั้นต้น 2เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์25371
787กลยุทย์การบริหารธุรกิจการผลิตแบบญี่ปุ่นโอโนะ, เคโนะสุเคะ@25372
788การจัดแสดงสินค้าดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25371
789ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์พลพร ปิยวรรณ25372
790การประชาสัมพันธ์/การประชาสัมพันธ์ธุรกิจดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
791สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์วีนัส พีชวณิชย์25375
792การโฆษณาและการส่งเสริมการขายพิบูล ทีปะปาล25373
793องค์การและการบริหารธงชัย สันติวงษ์25373
794ความรู้เกี่ยวกับสินค้าดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25372
795คู่มือทำธุรกิจ-การลงทุนในเวียดนามศูนย์ข้อมูลอินโดจีน บริษัท ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน)25372
796จุดอันตรายของนักบริหารฟอน ฟลีท, เจมส์ เค.@25371
797คอมพิวเตอร์ภาษาชาวบ้านตอนจ๊ะเอ๋พีซีวิโรจน์ คุณาลังการ25372
798การฝึกอบรมวิจิตร อาวะกุล25371
799การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมวิน เชื้อโพธิ์หัก25372
800เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
801คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการออกแบบโปรแกรมประสบสุข ศรีสว่างวงศ์25371
802การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25372
803เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25372
804สถิติเพื่อการวางแผนฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25372
805เศรษฐศาสตร์มหภาคอนุสรณ์ สรพรหม25374
806การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25372
807คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรมพูลพงษ์ บุญพราหมณ์25371
808สื่อการโฆษณาจุฑามาศ กิจเจริญ25372
80960 ปี พชร อิศรเสนา ณ อยุธยากระทรวงพาณิชย์25371
810ที่ระลึกวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 120 ปี 4 กรกฎาคม 2537กรมศุลกากร25372
811การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาษาอังกฤษอุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์25373
812การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดศิริวรรณ เสรีรัตน์25374
813เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25372
814คู่มือการประชุม-สัมมนาบุราณี สุวรรณภิรมย์25371
815การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา : หลักการและแนวปฏิบัติ ประยูร อาษานาม25375
816วิธีการวิจัยการโฆษณาเตือนจิตต์ จิตต์อารี25371
817การขนส่งทั่วไปธนสรรค์ แขวงโสภา25371
818เทคนิคการใช้โปรแกรมในการบริหารงานผลิตและอุตสาหกรรมพิภพ เล้าประจง25362
819หลักการบัญชี 1สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์25361
820หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 014 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
821สถิติเพื่องานบริหารฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25362
822หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
823การนำเข้าและการส่งออกดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25361
824คู่มือการใช้ Microsoft MS-Dos 6 สำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส
825วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์เพชรี ขุมทรัพย์25361
826หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 011 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
827หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
828กลยุทธ์ทางการเงินสำหรับนักบริหารฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล25361
829เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุขสมคิด แก้วสนธิ25362
830เศรษฐศาสตร์การจัดการสรยุทธ มีนะพันธ์25361
831คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
832หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
833หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
834การติดต่อทางธุรกิจและแบบจดหมายอังกฤษภิรมย์ พุทธรัตน์25361
835การใช้โปรแกรมบริหารการผลิตยรรยง ศรีสม25363
836เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน สรบ2008อุทัยวรรณ อัครวุฒิ25362
837หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
838เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศศรีวงศ์ สุมิตร25362
839การจัดการสมัยใหม่ไพลิน ผ่องใส25362
840ศิลปะในการจัดการสก๊อตต์, บิลล์@25361
841คู่มือการบัญชีอุตสาหกรรม พร้อมสูตรต่างๆ ในการผลิตสินค้า : วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและการประกันภัยวิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ25362
842หลักการบัญชี 1พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25351
843หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 015 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
844มนุษยศาสตร์อุตสาหกรรมกังวล เทียนกัณฑ์เทศน์25352
845นโยบายธุรกิจปรีชา รุทรโสทร25351
846อุตสาหกรรมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตสราวุธ ชโยวรรณ25351
847ทำเนียบธุรกิจนครปฐมหอการค้าจังหวัดนครปฐม25353
848พื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาครัตนา สายคณิต25351
849หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
850หลักการตลาดศิริวรรณ เสรีรัตน์253514
851การบริหารวัสดุยุคใหม่สุชาติ ศุภมงคล25351
852เศรษฐศาสตร์มหภาคเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล25351
853รู้จักกับคอมพิวเตอร์ดวงแก้ว สวามิภักดิ์25351
854หนังสือแบบฝึกหัดจุลเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเดชา ฉายะพงศ์25351
855ธุรกิจระหว่างประเทศศิริพร ปัญญาบาล25351
856หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 042 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
857เริ่มแรกกับคอมพิวเตอร์ชิมป์สัน, อลัน@25351
858หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 045 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
859ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
860อนุสรณ์ในงานพระราชทานดินฝังศพ นายเทียม โชควัฒนา ท.ม. วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ. สุสานมังกรทอง จังหวัดชลบุรีประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์25342
861หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 041 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25341
862เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
863เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25341
864เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุขสมคิด แก้วสนธิ25341
865เจ็ดนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจุฑา มนัสไพบูลย์25341
866หลักและเทคนิคการวางแผนอนันต์ เกตุวงศ์25341
867คู่มือกฏหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญากำชัย จงจักรพันธ์25341
868เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
869แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
870หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารธุรกิจและการสื่อสารมวลชนเมตตา กฤตวิทย์25343
871ศิลปะการแก้ปัญหาเอคคอฟฟ์, รัสเซลล์ แอล.@25341
872เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25342
873ศิลปะการบริหารคนฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล. @25342
874อย่าหยุดแค่ตำแหน่งเลขาไดต์, เจเน็ต25342
875เศรษฐกิจไทย-ปัจจุบันและอนาคตอรัญ ธรรมโน25331
876ความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อมีประกันภัยนภพร เรืองสกุล25331
877หลักการตลาดสุดาดวง เรืองรุจิระ25332
878การบริหารเพื่อความเป็นเลิศสมยศ นาวีการ25333
879พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วงก่อนเป็นนิกส์ฮะระดะ, ยุทะกะ25333
880เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25331
881กลยุทธ์การบริหารโอกาสธงชัย สันติวงษ์25331
882สู้ญี่ปุ่น : ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในการปรับดุลการค้าไทยญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติวีระชัย วรรณึกกุล25331
883เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25331
884วิกฤตการณ์เศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1สุนทรี อาสะไวย์25331
885การโต้ตอบจดหมายธุรกิจลำดวน จาดใจดี25331
886เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารวเรศ อุปปาติก25331
887ธุรกิจอุตสาหกรรมโสภา โลหะขจรพันธ์25331
888เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลกกำชัย ลายสมิต25332
889การบริหารเพื่อการสร้างสรรค์บุญทัน ดอกไธสง25321
890หลักเศรษฐศาสตร์ 1 : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25322
891การประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยคอมพิวเตอร์ตอนซอฟแวร์เขมา เวสารัชช์25321
892การวิจัยขั้นดำเนินงานและการประยุกต์กัลยา วานิชย์บัญชา25322
893มห-เศรษฐศาสตร์บุญยง วีรกุล25322
894เลขาคนเก่งกาญจนา จุรภรณ์รัศม์25321
895สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสมจิต วัฒนาชยากูล25322
896หลักการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์25321
897การบริหารงานบุคคลธงชัย สันติวงษ์25312
898การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2สมยศ นาวีการ25312
899คู่มือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปธรรมนูญ โสภารัตน์25311
900หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจรินทร์ เทศวานิช25312
901ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
902หลักการบริหารงานบุคคลอุษา เชื้อหอม25312
903หนี้สินเกษรี ณรงค์เดช25311
904หลักการบัญชีเบื้องต้นพรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์25312
905การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1สมยศ นาวีการ25312
906การบริหารงานบุคคลพยอม วงศ์สารศรี25312
907เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25302
908หลักการตลาดสุวิทย์ เปียผ่อง25301
909แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
910เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
911คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
912เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25302
913องค์การและการจัดการลีลา สินานุเคราะห์25301
914คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาวรรณี ธรรมโชติ25301
915แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
916เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
917เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25302
918เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
919เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
920ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
921เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25302
922การบริหารธุรกิจสมยศ นาวีการ25302
923เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
924เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
925หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25302
926เอกสารการสอนชุดวิชาการคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25301
927วิทยาการจัดการสุวัตน์ พัฒนไพบูลย์25301
928เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการเบื้องต้นมานัส บุญยัง25291
929สถิติและการวิจัยเบื้องต้นพรศรี ศรีอัษฎาพร25293
930แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
931จิตวิทยาอุตสาหกรรมพรรณราย ทรัพยะประภา25292
932สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
933หลักเศรษฐศาสตร์ธรรมนูญ โสภารัตน์25293
934เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25291
935เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25292
936หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
937เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25281
938เอกสารการสอนสชุดวิชาการส่งเสริมอาชีพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25282
939คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพรชัย พัฒนบัณฑิต25281
940เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
941หลักการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างประโชค ชุมพล25281
942เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (มหภาค)สุรักษ์ บุนนาค25281
943เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
944เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ : การจัดการธุรกิจสมคิด แก้วสนธิ25281
945ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสมนึก แตงเจริญ25281
946หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรัตนา สายคณิต25283
947เทคนิคการวิเคราะห์สถิติประชากรสุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ25281
948หลักเศรษฐศาสตร์ 2 : มหเศรษฐศาสตร์นวลทิพย์ ควกุล25282
949หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์นราทิพย์ ชุติวงศ์25272
950สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
951เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นประเจิด สินทรัพย์25271
952การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25271
953หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
954สถิติพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และธุรกิจอุไรวรรณ ศรีแก้ว25271
955หลักเศรษฐศาสตร์พิศมัย จารุจิตติพันธุ์25262
956คอมพิวเตอร์กับงานบัญชีศิริพร สาเกทอง25253
957สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
958การบริหารการเงินและพัสดุสมัย รื่นสุข25251
959คณิตศาสตร์ทบวงมหาวิทยาลัย25241
960คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
961เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25212
962คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจธวัชชัย พืชผล25211
963ศิลปศาสตร์ของนักบริหารอุทัย หิรัญโต25201
964สถิติวิเคราะห์ดิกสัน, ดับเบิลยู เจ.@25181
965เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนามยิ่น, หลา25171
         รวม   1783  เล่ม