รายชื่อหนังสือ ศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1สังคมศึกษา เล่ม 2 ฉบับรวม ม.4-5-6พิเชษฐ์ หาสิตพานิชกุลมปป.1
2การฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพิทยา นานารัตน์มปป.1
3คริสจักรวัฒนาคริสตจักรวัฒนาม.ป.ป1
4การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศวันชัย วัฒโนทัยวิทย์ม.ป.ป1
5นาฏกรรมบนลานกว้างคมทวน คันธนู[2538]1
6Mind map for work and study : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน การจดบันทึกและการจดจำด้วย Mind mapธราเทพ แสงทับทิม25612
7สรุป Grammar TOEICนเรศ สุรสิทธิ์25612
8ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษบูลย์จีรา ชิรเวทย์25612
9เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์Bradshaw, Adam25612
10ราชาเหนือราชันว. วชิรเมธี25611
11การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทยEfron, David25612
12วิธีการสอนสังคมศึกษา 1ปัญญา รุ่งเรือง25601
13มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรมสุชาติ แสงทอง25601
14ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 13กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25602
15บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพินิจ จันทร25602
16โครงการพระราชดำริฝนหลวงฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
17เคมีฟิสิคัลประยุกต์ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25601
18ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0สุวิทย์ เมษินทรีย์25603
19นครคนนอกพลัง เพียงพิรุฬห์25601
20รายงานการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามรูปแบบไตรมิตรโมเดลอุบล เล่นวารี25602
21โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนาฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
22จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
23แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25601
24ก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังธนิต โสรัตน์25602
25หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา256012
26โครงการพระราชดำริชั่งหัวมันฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
27เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9อภิชัย พันธเสน25601
28ภาษารัก : เคล็ดลับสู่ความรักที่ยืนยาวแชปแมน, แกรี่25602
29การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์อาดุลย์ จงรักษ์25601
30การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ : หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการและคำกล่าวในพิธีวรวรรธน์ ศรียาภัย25602
31ศาสนพิธีและมารยาทไทยกระทรวงวัฒนธรรม.กรมการศาสนา25601
32สังคมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนภรสรัญ แก่นทอง25601
33ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 14กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25602
34พระพิธีธรรมกระทรวงวัฒนธรรม.กรมการศาสนา25601
35ธ เสด็จสวรรคาลัยอัจฉราวดี วงศ์สกล25601
36TOEIC พิชิตได้สบายมากนเรศ สุรสิทธิ์25602
37นวมินทราศิรวาทราชสดุดีศิริรัตน์ ทวีทรัพย์25601
38ชื่อและชื่อสกุลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพุทธศักราช 2489-2559สำนักพระราชวัง.กรมราชเลขานุการในพระองค์25602
39นวมินทราธิราชรฤกปิติรัชต์ จูช่วย25601
40โครงการพระราชดำริแก้มลิงฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
41ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++นเรศ สุรสิทธิ์25602
42เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ25602
43ภาษาศาสตร์เบื้องต้นรุจา สุขพัฒน์25601
44การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
45เตรียมสอบ TOEIC : listening and reading testณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล25602
46โครงการพระราชดำริดอยคำฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
47ตำราการเขียนกุลยา สกุลนคร25601
48TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : super turboธนภัทร ภวชโลทร25602
49สีตาและอมตะลีลาของพระรามกิ่งแก้ว อัตถากร25601
50ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนิติกร กรัยวิเชียร25601
51พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัยกรมศิลปากร25601
52การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทยกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25601
53พระราชินี ศรีแผ่นดินสุวิสุทธิ์25601
54โครงการพระราชดำริสวนจิตรลดาฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
55ดนตรี(นอก)วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยาสุชาติ แสงทอง25601
56ตำราประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กนกอร สว่างศรี25601
57โครงการพระราชดำริแกล้งดินฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
58ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEICอี กี แทก25602
59Behind 4.0 : พลเมือง 4 ภาคอินทิรา วิทยสมบูรณ์25602
60ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ25602
61หลักการอ่านการเขียนคำไทยศิวพร โกศิยะกุล25601
62พูดอังกฤษในชีวิตประจำวันชัยยง เผือกทอง25602
63แคลคูลัส 1ดำรงค์ ทิพย์โยธา25602
649 สู่สวรรคาลัยกมลวรรณ ลิ้มทองกุล25601
65วัฒนธรรมสมดุล : เพิ่มมูลค่าด้วยคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ดวงพร คำนูณวัฒน์25601
66กีรติฉายาลักษณ์เอนก นาวิกมูล25601
67เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ25605
68เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
69การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20สมาคมสหกิจศึกษาไทย25601
70ไปใช้ชีวิตซะฐาวรา สิริพิพัฒน์25601
71การแปลเบื้องต้นอินทิรา กุลวิเชียร25601
72กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
73โครงการพระราชดำริหญ้าแฝกฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
74การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
75ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยจิรศุภา ปล่องทอง25601
76หลักสถิติเบื้องต้นปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์25602
77คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
78โครงการพระราชดำริพระดาบสฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
7952 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคมDobelli, Rolf25602
80ฟิสิกส์ 1Serway, Raymond A.25608
81แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25592
82ใต้เบื้องพระยุคลบาทสุเมธ ตันติเวชกุล25591
83หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ "มิติใหม่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์25592
84ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
85พุทธศาสนศึกษาพิสิฐ สุขสกล25591
86รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์25591
87กีตาร์ไฟฟ้าศราวุธ วิวรรณ25591
88ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา : ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่Young, Hugh D.25592
89ธรรมดีที่พ่อทำดนัย จันทร์เจ้าฉาย25591
90ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดินสุเมธ ตันติเวชกุล25592
91เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
92108 มงคลพระบรมราโชวาทองอาจ จิระอร25593
93ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศรุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล25591
94ตีแผ่แบไต๋ TOEIC practice แบบฝึกโดยละเอียดตอนจัดไปให้สาสมอชิรญา สุทธางคกูล25592
95จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
96Complete TOEIC testปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์25592
97งานวิชาการเพื่อสังคม : หลักการและวิธีการปิยะวัติ บุญ-หลง25591
98แกะดำโลกสวยสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ25591
99ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา : อุณหพลศาสตร์ คลื่น/สานศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้าYoung, Hugh D.25592
100การเล่นของเด็กไทยกระทรวงวัฒนธรรม.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม25592
101การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
102เสน่ห์ไทยในวิถีร่วมสมัย : รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปี 2557-2558กระทรวงอุตสาหกรรม.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน25591
103เปิดสมองวัยว้าวุ่นSiegel, Daniel J.25591
104สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEICวโรดม วณิชศิลป์25592
105ประชาธิปไตยในวิถีไทย : ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะนันทิยา ดวงภุมเมศ25591
106เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์เพ็ญใจ สินเสมอสุข25592
107การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเซตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมวิไลวรรณ ทองใบอ่อน25592
108สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม (รวมบทความวิชาการว่าด้วยเรื่องราวของชาวไทยซิกข์)อภิรัฐ คำวัง25591
109รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25597
110อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกันกระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน25594
111แกะรอยหยักสมอง : มองผลกระทบของการพนันพรจิรา ปริวัชรากุล25591
112นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นสุจิรา สุขวัฒน์25595
113การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์โกสินทร์ จำนงไทย25592
114ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา : กลศาสตร์Young, Hugh D.25592
115ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ผู้หญิง อำนาจ วัฒนธรรมแฟนและชนชั้นใหม่วสันต์ ปัญญาแก้ว25591
116การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะอนุวัติ คูณแก้ว25592
117พลังเยาวชน : พลังสร้างสรรค์สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาดวงพร คำนูณวัฒน์25591
118กุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์กุสุมา รักษมณี25592
119ฟิสิกส์ 2Serway, Raymond A.25598
120คำศัพท์ไทย-จีน-อังกฤษพิภู บุษบก25592
121สื่อการสอนวิชาดนตรีอัญชนา สุตมาตร25591
122มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงสำราญ ผลดี25591
123การพัฒนาวงดนตรีพื้นบ้านพิณแคนประยุกต์สู่ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมวิศิษ แก้วเอี่ยม25591
124คนเก่งสร้างได้ อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25591
125การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสุพจน์ สุทธิศักดิ์25595
126ฟิสิกส์ : พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพประยูรศักดิ์ เปลื้องผล255910
127เคมีขั้นสูงRyan, Lawrie25592
128ผู้ไม่ยอมเป็นตัวหมัดในกล่องปกรณ์ สุวรรณประภา25591
129อาเซียนไฮไลท์ส 2558กระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน25595
130รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25591
13125 ปี อาเซียน-จีน : จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงกลยุทธศาสตร์มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์25594
132รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25581
133มองผ่านเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย : ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้หญิงกฤตยา อาชวนิจกุล25581
134ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
135การปฏิรูปกฎหมายเพื่อกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกอบกุล รายะนาคร25581
136องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนต้นแบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางนงลักษณ์ จินตนาดิลก25582
137พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่นรัชดา ธราภาค25584
138เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
139วิชญทรรศน์ ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยเสาวณิต จุลวงศ์25581
140บันทึกทูตเมียนมาร์จากลุ่มอิรวดีสู่เจ้าพระยาMaung Swe Thet25581
141โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทยประภัสสร์ เทพชาตรี25581
142การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าในประเทศไทยสมหมาย ชินนาค25582
143ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิศิษ แก้วเอี่ยม25582
144เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
145ชีวิตเปี่ยมเสน่ห์สำนักงาน MITC (Mission I.T. Centre)25587
146ผ่านฉลุย ตะลุย TOEICดนัย วงษา25582
147My biologyธนา ทองศรีคำ25585
148รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2558กระทรวงพลังงาน.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน25581
149วิชาสุดท้าย (ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน)สฤณี อาชวานันทกุล25581
150สารานุกรมชุดแต่งกายไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม25581
151ศัพท์เตรียมสอบ TOEICฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์25582
152สวัสดีโซลาร์เซลล์กระทรวงพลังงาน.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน25585
153ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุดธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์25582
154พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2558สุจิตรา สันธนาภรณ์25581
155ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
156การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาลาวในประเทศไทยแก้วตา จันทรานุสรณ์25582
157ชีวิตเปี่ยมล้นสมาคมพระคริสตธรรมไทย25588
158ตีแผ่แบไต๋ TOEIC practice : verb tenses และผองเพื่อนอชิรญา สุทธางคกูล25582
159ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ภาณี วงษ์เอก25582
160My chemistryสุวัฒน์ ธาดาวุธ25585
161ASEAN beyond 2015ประภัสสร์ เทพชาตรี25581
162คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์นเรศ สุรสิทธิ์25583
163สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25581
164ยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
165การจัดการความรู้สมชาย นำประเสริฐชัย25582
166แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์25583
167พุทธจักรวาลสรกานต์ ศรีตองอ่อน25581
168มหาราชแห่งสยามประเทศ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสำราญ ผลดี25581
169ฟิสิกส์ทั่วไปสุชาติ สุภาพ25582
170โครงการป่าวังจันทร์สถาบันปลูกป่า ปตท.25582
171การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์จิราภรณ์ อรัณยะนาค25582
172พจนานุกรมภาพถ่าย 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ฝ่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ ซีเอ็ด25582
173ข่มขืน : มายาคติและความรุนแรงซ้ำซ้อนกฤตยา อาชวนิจกุล25581
174แก่นธรรมฐาปนา บุญหล้า25582
175ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุกรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25582
176ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เบื้องต้น)โกวิทย์ ขันธศิริ25585
177Asean challengeบุรฉัตร พานธงรักษ์25581
178ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
179การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทยบัญญัติ สาลี25582
180ทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์Thorne, Kip25581
181ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
182การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาบาฮาซามลายูและบาฮาซาอินโดนีเซียในประเทศไทยธนภาษ เดชพาวุฒิกุล25582
183กฎบัตรอาเซียน : บทบัญญัติเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ธดา สิทธิ์ธาดา25582
184เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
185วิเคราะห์ศัพท์ฉบับ TOEIC พิชิตคะแนนเท่าที่ต้องการมาณิยา วิเศษศิริ25582
186การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรมกอบกุล รายะนาคร25581
187รอให้จบมหา' ลัยก็ (เกือบ) สายเสียแล้วKwon Oh Yul25581
188อาเซียน ไทย และมหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูปประภัสสร์ เทพชาตรี25581
189เคมี : แบบฝึกหัดเคมีระดับอุดมศึกษาRosenberg, Jerome25581
190บทความวิชาการ/บทความวิจัย : การถอดบทเรียนจากงานประจำสู่การจัดการความรู้พรพรรณ วีระปรียากูร25583
191จดหมายถึงแม่สุภาภรณ์ อัษฎมงคล25581
192ฟิสิกส์ควอนตัม ทางลัดสั้นสู่ความหลุดพ้นอภิวาท คมใส25581
193ศิลปะร่วมสมัยไทยธวัชชัย สมคง25581
194ระบบประกันสังคมอาเซียนสำนักงานประกันสังคม25581
195การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหารสมหมาย ชินนาค25582
196ประวัติศาสตร์มหาสงครามคอมมิวนิสต์ : "เมื่อความจริงปรากฎ ความเท็จก็สิ้นไป"ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์25582
197รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2555มูลนิธิไทยโรดส์25581
198จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25581
199รายงานการสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "พิณ : ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25581
200โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทยประภัสสร์ เทพชาตรี25581
201การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทยสิริวงษ์ หงษ์สวรรค์25582
202เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
203ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนาณัฏฐพงศ์ ทองภักดี25581
204มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์.ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม25582
205เรียนรู้สู่อาเซียนธีระ นุชเปี่ยม25572
206พรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ25571
207คนที่ใครก็รู้ว่าคุณมลแมน25571
208การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเลสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25572
209ร่มโพธิ์ ร่มไทย : การเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 พ.ศ.2493-2525สถาบันพระปกเกล้า2557 1
210รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25571
211เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558ยืนยง มาดี25572
212อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
213การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
214หนังใหญ่วัดขนอนดารารัตน์ จุฬาพันธุ์25571
215พูดอังกฤษรับอาเซียนเรียนเองได้ประเพศ ไกรจันทร์25572
216ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
217ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น IIสม สุจีรา25573
218ฟุตบอลไทย : ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมืองและความเป็นชายวสันต์ ปัญญาแก้ว25571
219การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มกนกพร สังขรักษ์25572
220การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำเนินชิวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐมวิศิษ แก้วเอี่ยม25572
221หลักสถิติมนตรี สังข์ทอง25572
222คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีตีความปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ 2013 ฉบับภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทยกระทรวงการต่างประเทศ25572
223รายงานสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" (ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม พ.ศ.2557)คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4125571
224ฟิสิกส์สำหรับพยาบาลกอบศิริ วรศรี25575
225ใต้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยกระทรวงแรงงาน.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน25572
226สารานุกรมพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงาน.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน25571
227ชีวิตสร้างสรรค์สู่การบริโภคอย่างยั่งยืนฐิตินันท์ ศรีสถิต25571
228สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
229การนำความรู้จากรายวิชาพัฒนาศักยภาพสมองไปใช้กับการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมรตินันท์ จินดา25572
230ภารตะศึกษาฟอรั่ม 6 : สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจุบัน : จากภารตะสู่อาเซียนนวรัตน์ เลขะกุล25571
231มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25571
232การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลางหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
233รายงานประจำปี 2556 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25571
234รักให้เป็น ไม่เห็นยากรัชเขต วีสเพ็ญ25572
235จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่ม 2คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี25572
236เอเชียรุ่งโรจน์ : วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.25571
237วรรณกรรมร้อยกรองของไทยโชษิตา มณีใส25571
238เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
239มหากาพย์รามเกียรติ์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด25571
240ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2556สำนักราชเลขาธิการ25571
241ประมวลถ้อยแถลงของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสข วรรณเมธี25571
242โรงเรียนคุณธรรม : ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองเกษม วัฒนชัย25573
243ภาษาจีนธุรกิจ 1เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
244ภาษาจีน 4เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
245แต่งให้รวย สวยให้เป็นวีณา ทองแถม25572
246คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์นเรศ สุรสิทธิ์25573
247ชีวิตติดปัญญาสุรพล ไกรสราวุฒิ25572
248หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังสราญรมย์ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557อรวรรณ ทรัพย์พลอย25572
249Thinkomic วิธีคิดฉบับการ์ตูนThink แตก25571
250พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2557สุจิตรา สันธนาภรณ์25571
251ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียนฝ่ายวิชาการพีบีซี25572
252ไทยกับการเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25571
253คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าวสำนักบริหารการสาธารณสุข25573
254พุทธอนุสาสนีธรรมะ สังฆเจติยะ เอตทัคคะพรชัย เจริญดำรงเกียรติ25571
255การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
256จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่ม 1คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี25572
257การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำ บ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐมเจริญ ศรีศศลักษณ์, พลตำรวจตรี25572
258ชีววิทยา 1Starr, Cecie25573
259สู่นรกภูมิBrown, Dan25571
260ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงามมูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25571
261รายงานพลเมืองเน็ต 2556ทวีพร คุ้มเมธา25573
262การอ่านหนังสือพิมพ์จีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
263(พลังงาน) เรื่องระหว่างบรรทัดอานิก อัมระนันทน์25572
264ประวัติวรรณคดีจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
265คู่มือศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติสำหรับเด็ก : นักสำรวจตัวจิ๋ววสา สุทธิพิบูลย์25572
266ไม่เป็นไร : 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์ขจรฤทธิ์ รักษา25572
267สถิติศาสตร์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์25572
268เคล็ดลับใช้สมองผลิตความคิดแบบไม่มีวันหมด!Wolff, Jurgen25571
269อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556มูลนิธิไทยโรดส์25571
270Lost in conversationฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์25571
271ร่มโพธิ์ ร่มไทย : การเมืองการปกครองไทย เล่ม 2 พ.ศ.2526-2554สถาบันพระปกเกล้า25571
272หัวใจนักปราชญ์ ฟัง คิด ถาม เขียน เป็นเซียนได้ไม่ยากสมชาติ กิจยรรยง25571
273พจนานุกรมภาษาโคราชมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล25573
274การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
275การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2556กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.กรมพลศึกษา25571
276รวมมิตรคิดเรื่องการเรียนรู้ : ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิทัลวัฒนชัย วินิจจะกูล25572
277สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนพพร ธนะชัยขันธ์25572
278มหัศจรรย์แห่งชีวิตอุมาพร ตรังคสมบัติ25573
279ห้องสมุดยุคใหม่พรพรรณ จันทร์แดง25571
280เพราะถึงธรรมจึงพ้นโลกสนอง วรอุไร25571
281คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25571
282ประมวลคำให้สัมภาษณ์ของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสข วรรณเมธี25571
283ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็นสม สุจีรา25573
284จิตวิทยาทั่วไปณัฐภร อินทุยศ25561
285รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554สุรศักดิ์ ไชยสงค์25561
286การจัดการความรู้Drucker, Peter F.25562
287อนุสรณ์สถานวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์25561
288พิชิตข้อสอบ TOEICจันทนี บัวชุม25562
289สร้างเงินล้านก่อนเรียนจบนานิ นิธินวกร25562
290จิตวิทยาในชีวิตประจำวันภูริทัต สิงหเสม25562
291มิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รุ่น 3สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25563
292สนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์สรตี ปรีชาปัญญากุล25562
293ซาลามัต ดาตัง อาเซียน : มาเลเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
294รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25562
295๘๔ กษาปณ์แห่งองค์ราชันศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ25561
296TOEIC ตีแผ่แบไต๋ สอบอย่างไรให้ได้คะแนน 900+อชิรญา สุทธางคกูล25563
297ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ปีพุทธศักราช 2495-2556)กระทรวงยุติธรรม25561
298คุณธรรมและจริยธรรมไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกันมานิจ สุขสมจิตร25564
299ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งโจ้บองโก้25561
300เคมีทั่วไป เล่ม 1รานี สุวรรณพฤกษ์25561
301พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554ราชบัณฑิตยสถาน25565
30217 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียนจุลนภ ศานติพงศ์25562
303ความจริงที่โลกต้องรู้ครอส, จอห์น อาร์.25562
304มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนใต้เขมชาติ เทพไชย25562
305สานฝัน ร.๕ สู่สากลสล้าง บุนนาค25562
306จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เล่ม 1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ25561
307พระพุทธสิริมารวิชัย : พระพุทธเจ้าผู้ชนะมารด้วยสิริพิเศษ เจียจันทร์พงษ์25561
308การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 : Roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25561
309พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆนเรศ สุรสิทธิ์25562
310พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทยศักดิ์ชัย สายสิงห์25561
311ชีวิตคือปาฏิหาริย์วินทร์ เลียววาริณ25561
312Welcome to ASEAN : เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียนฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน25561
313พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25561
314ซินจ่าว อาเซียน : เวียดนามชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
315ลักษณะเท้ากับนักกีฬาชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล25561
316อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553มูลนิธิไทยโรดส์25561
317เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25562
318อารยะ วัฒนธรรมไทยกิ่งทอง มหาพรไพศาล25561
319สวนโลกเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์25561
320การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่านจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต25561
321การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐมสุพจน์ สุทธิศักดิ์25563
322การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
323สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย : ภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในอาเซียนประเสริฐ สรรพอาสา25562
324ซาลามัต ปากี อาเซียน : บรูไนชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
325หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
326ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์255610
327ภาษาอาเซียนน่ารู้ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร25562
328ตาดู หูฟัง สมองซื้อ มือจ่ายLindstrom, Martin25561
329ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25568
330สนุกกับภาษามลายู : ภาษาที่ใช้ในหลายประเทศประเสริฐ เย็นประสิทธ์25562
331ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิศิษ แก้วเอี่ยม25561
332120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สำนักบรรณสารสนเทศ25561
333พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีสัก กอแสงเรือง25564
334โอชาอาเซียนนันทนา ปรมานุศิษฎ์25562
335ก้าวหน้า ก้าวไกล ไปกับอาเซียนณาตยา ฉาบนาค25562
336อัศจรรย์พรรณไม้งามโครงการหลวงมูลนิธิโครงการหลวง25561
337การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 : Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25561
338ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
339ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมในอาเซียน : ความท้าทายและโอกาสสุชาดา ทวีสิทธิ์25561
340รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25561
341กูมุสตา อาเซียน : ฟิลิปปินส์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
342การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic Stretching สำหรับนักกีฬาชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล25561
343อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2554มูลนิธิไทยโรดส์25561
34450 คำกุญแจไขอาเซียนกิตติ ประเสริฐสุข25561
345อ่านเขา อ่านเรา : 14 บทความส่งเสริมการอ่านจากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศวัฒนชัย วินิจจะกูล25562
346สายรุ้งกลางซากผุกร่อนมาโนช พรหมสิงห์25561
347ซัวซะไดย อาเซียน : กัมพูชาชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
348สนุกกับภาษาเขมร : ภาษาร่วมรากภาษาไทยพลอย แสงลอย25562
349มิงกาลาบา อาเซียน : เมียนมาร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
350วาดเส้นเป็นบันทึกวีระ สัจกุล25561
351ASEAN mini bookกระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน255620
352คู่มืออาหารเสริมฉบับสมบูรณ์เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์25561
353รู้จักกับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25561
354คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2556การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
355มองโรคในแง่ดีคุณากร วรวรรณธนะชัย25561
356กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หกทศวรรษแห่งการทรงงานมนันยา25561
357อาเซียนศึกษาณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์25562
358รายงานประจำปี 2555 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25561
359สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกดตูซาร์ นวย25562
360รายงานผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก เขตภาคกลางฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4125562
361จากต้นสายสู่ปลายน้ำเบญจมาส โชติทอง25564
362มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียนฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25563
363ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 10 ประเทศในอาเซียนดาณุภา ไชยพรธรรม25562
364Day after dayวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์25561
365วิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย : พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์วรเดช อมรวรพิพัฒน์25562
366คิด ทำ คำพ่อสอนองค์การ เรืองรัตนอัมพร25562
367โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับผู้บริหารทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
368สวัสดีอาเซียน : ประเทศไทยชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
369การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาเนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ25561
370ลูกสาวแห่งขุนทะเลปริทรรศ หุตารกูร25561
371เปิดประตูสู่อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25561
372เจ้าหงิญบินหลา สันกาลาคีรี25561
373สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทยวิเชียร อำพนรักษ์25562
374สะบายดี อาเซียน : ลาวชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
375สุดยอดเทคนิคพิชิต Redesigned TOEICกิตติ์ จิรติกุล25562
376เรียนรู้ภาษาอาเซียนพิมุติ รุจิรากุล25562
377อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25562
37858 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558กระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน255620
379หล่อให้เป็น Men's stylingวีณา ทองแถม25563
380คิดอย่างอาเซียนKotler, Philip25562
381สนุกกับภาษาตากาล็อก : รากภาษาของฟิลิปปินส์แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ.25562
382เฮลโล อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
383ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556กระทรวงวัฒนธรรม.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม25561
384คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25561
385อาเซียนศึกษาชาญวิทย์ เกษตรศิริ25562
386โคลงกลอนของครูเทพ รวมเล่ม 1-3ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา25561
387โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับสมบูรณ์ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
388ความปะ ความลมภาษาไทยพวนภาคเหนือตอนบนยุพิน เข็มมุกด์25561
389จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เล่ม 2คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ25561
390ล่องสำเภาเข้าสยาม : สืบสานสายสกุลแห่งพระประเสริฐวานิช (โป้) เศรษฐบุตร โปษยะจินดา ประนิช ภิรมย์ภักดี เสถบุตรพัชรพิมพ์ เสถบุตร25561
391ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93) สังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยวารุนาฏ เชื้อหน่าย25562
392โครงการ "การจัดทำหลักสูตรวิชาโทภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนการสอน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
393รอบรู้เรื่องพลาสติกสถาบันพลาสติก25561
394ประเทศมือสองจเด็จ กำจรเดช25561
395สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อนรรฆ พิทักษ์ธานิน25561
396รอยเหมือง : สารคดีภาพเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทยเริงฤทธิ์ คงเมือง25562
397สังคมศาสตร์บูรณาการเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล25561
398ซาลามัต เซียง อาเซียน : อินโดนีเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
399เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร"ประยูร ทรงศิลป์25561
400หลวงตาเล่าให้ฟังคณะศิษยานุศิษย์วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)25551
401ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015ประภัสสร์ เทพชาตรี25551
402ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒) : เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดวงธิดา ราเมศวร์25551
403เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 3วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25552
404คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25552
405AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอณฎณ เชื้อไทย25552
406เนการาบรูไนดารุสซาลามวิทย์ บัณฑิตกุล25553
407ภาษาจีน 4เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25551
408สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25551
409ราชอาณาจักรไทยวิทย์ บัณฑิตกุล25552
410การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภคนภาภรณ์ หะวานนท์25551
411มาเลเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25553
412พระราชดำรัส 7 องค์คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 255425552
413พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อสิ่งแวดล้อมธนาวดี ลี้จากภัย25553
414การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 : วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25551
415อาเซียน 360ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท25552
416ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
417ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ25551
418เงาของวันนี้นิธิ นิธิวีรกุล25551
419เราคืออาเซียน : เวียดนามพลอยแพรวา25551
420ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทยจุฑาทิพ คล้ายทับทิม25552
421การเปิดรับข่าวสารและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรมพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
422จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
423การสอนแบบสัมมนาอุษณีย์ เทพวรชัย25551
424เสือล่องวารีอุเทน วงศ์จันดา25551
425เดชะพระบารมีปกเกล้ากุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ25551
426รายงานประจำปี 2553 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา25552
427500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียนฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม25552
428วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยนพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)25553
429เที่ยว 10 ประเทศอาเซียนศุภลักษณ์ สนธิชัย25552
430ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๑) : ไทย ลาว พม่า กัมพูชาดวงธิดา ราเมศวร์25551
431พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25552
432เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 2วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25552
433หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
434สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์คัทลียา เหลี่ยมดี25552
435สุขภาพดีวิถีอาเซียน : รวมบทความวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพวีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ25552
436120 ปี มหิดลอดุลเดชสรรใจ แสงวิเชียร25551
437รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25552
438เปลี่ยนมุมคิด...ด้วยจิตวิทยาภาคพิสดารWiseman, Richard25551
439ภาษาจีน 3เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25551
440สมบัติแผ่นดินธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)25551
441ความสุขที่สร้างได้ปราโมทย์ ประสาทกุล25551
44284 พรรษา กษัตริย์เกษตรกรมวิชาการเกษตร25552
443เราคืออาเซียน : ลาวปัทมาพร คำโท25551
444สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวิทย์ บัณฑิตกุล25552
445พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ.25551
446พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษากรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25551
447น้ำห่มดินชนประเสริฐ คินทรักษ์25551
448ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25551
449สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจมัลลิกา บุนนาค25551
450อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่สุรินทร์ พิศสุวรรณ25551
451100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรกรมศิลปากร25551
452ประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25552
453มองประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านศัสตราวุธอำนาจ พุกศรีสุก25552
454มหาอุทกภัย 54 : มลพิษกับสายน้ำชุติมา นุ่นมัน25551
455จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
456พระพุทธศาสนากับสังคมไทยสุภาภรณ์ อัษฎมงคล25552
457นอกกองเพลิงอัตถากร บำรุง25551
458เราคืออาเซียน : เมียนมาร์อากิ อคิราภ์25551
459สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติกฎชนก สุขสถิตย์25552
460สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25555
461เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูงเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25551
462สงครามโลกครั้งที่ 1,2 (ฉบับสมบูรณ์) : ประวัติศาสตร์การเข่นฆ่าที่โลกต้องเรียนรู้วีระชัย โชคมุกดา25551
463รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
464เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 1วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25552
46525 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ : เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ประกิต วาทีสาธกกิจ25552
466ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้สื่อประสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนแก้วตา เจือนาค25553
467ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25555
468สาธารณรัฐฟิลิปปินส์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
469เงินตราในอาเซียนวีรวรรณ ภิญญรัตน์25552
470แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)สถาพร เกษแก้ว25553
471วัฒนธรรมอีสาน : ระลึก 100 ปี ชาตกาล คำดี สาระผล 28 กรกฎาคม 2555คำดี สาระผล25552
472เราคืออาเซียน : กัมพูชาอากิ อคิราภ์25551
473สาธารณรัฐอินโดนีเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25552
474พม่าธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25551
475รอบรู้ประชาคมอาเซียนฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม25552
476พายุจารี จันทราภา25551
477จับเข่าคุยมหาธีร์ โมฮัมหมัดPlate, Tom25553
478ภารตะศึกษาฟอรั่ม 5 : ย้อนมองประวัติศาสตร์ เมื่อ "มุสลิมภารตะ" จาก "สุรัต" สู่ "สยาม"ไกรฤกษ์ นานา25551
479เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
480รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25551
481รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25551
482เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน : ฝึกพูดอังกฤษ + เรียนรู้เรื่องอาเซียนจันทร์พา ทัดภูธร25552
483ถาม? ตอบรอบรู้ AEC 360กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
48484 พรรษา ผืนป่าอุดม ใต้ร่มพระบารมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมป่าไม้25551
485เขมราฐศักดิ์สิริ มีสมสืบ25551
486เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
487เราคืออาเซียน : มาเลเซียปัณณภัทร25551
488พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปัตตานีศรีนิตย์ บุญทอง25552
489รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25551
490120 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน25551
491สุดยอดคัมภีร์อาเซียนทีมนักวิชาการอาเซียน25553
492คณิตศาสตร์ทั่วไปพิมพ์พร ฟองหล่ำ25553
493a+A : 09 : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.25552
494นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ : อัญมณีแห่งมหานครเลิศลักษณา ยอดอาวุธ25551
495อาหาร-ถ่านหิน : จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรม พนมสารคาม-สนามชัยเขตขนิษฐา แซ่เอี้ยว25555
496รู้จักประชาคมอาเซียนวิทย์ บัณฑิตกุล25552
497คำให้การของผู้หญิงซึ่งถูกพิพากษาจำคุกในคดียาเสพติดนภาภรณ์ หะวานนท์25551
498ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆคณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง25554
499สะพานเชื่อมใจ : ก้าวข้ามอุทกภัยกับเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25551
500ก้าวทัน 10 ประเทศอาเซียนไกรพล เทียบแก้ว25552
501Fast-track TOEIC listeningสุทิน พูลสวัสดิ์25552
502ความรู้เบื้องต้นกลุ่มประเทศอาเซียนS.G., Joseph25552
503รายงานประจำปี 2554 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25551
504สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิทย์ บัณฑิตกุล25552
505ท่องแดนอาเซียนธีรภาพ โลหิตกุล25554
506มุดอ ตุวอจรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์25551
507เพศศึกษาสุมาลี สวยสอาด25553
508ตามรอยบ้านของพระราชารชฏ มีตุวงศ์25552
509สาธารณรัฐสิงคโปร์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
510ถุงยางอนามัยกับการดำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทยนิวัตร สุวรรณพัฒนา25551
511วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25551
512เกร็ดน่ารู้อาเซียน ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25552
513ราชอาณาจักรกัมพูชารัชดา ธราภาค25552
51484 พระชนมพรรษา รัฐสภาร้อยดวงใจถวายพระพรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25552
515ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2554กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25551
516AEC fact book : one vision, one identity, one communityกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
517สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง25551
518รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2554มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551
519พระบางเมือบ้านบัญชา อ่อนดี25551
520เราคืออาเซียน : อินโดนีเซียปัทมาพร คำโท25551
521ทางลัดพิชิต Redesigned TOEICProfessor Team25553
522การวิจัยดำเนินงานสุทธิมา ชำนาญเวช25552
523รู้จักอาเซียน รู้ก่อน ดีก่อนPiyaphon H.25552
524รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา.25552
525ภาษากายในที่ทำงานPease, Allan25551
526Essential biologyศุภณัฐ ไพโรหกุล25552
527ศิลปะการให้บริการจิตตินันท์ นันทไพบูลย์25552
528ผมชื่อสตีฟ จ็อบส์Nam, Kyongwan25551
529รู้จักอาเซียนและประเทศทั่วโลกฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง25552
530สถานการณ์น้ำในประเทศไทยปี 2550สุจริต คูณธนกุลวงศ์25551
531ฮิกส์โบซอน : อนุภาคพระเจ้า จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหม่อรรถกฤต ฉัตรภูติ25551
532พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการ25541
533สยามชิมิประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์25543
534รายงานประจำปี 2553 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25541
535วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เล่ม 1สุชาติ สุภาพ25541
53620 กลยุทธ์ควบคุมคนวรสิริยุตต์25541
537120 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ25542
538วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21โอะชิอะอิ, เอะมิโกะ@255410
539"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่นและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์กุลภา วจนสาระ25543
540โลกในดวงตาข้าพเจ้ามนตรี ศรียงค์25541
541เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25543
542รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25541
543สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2553กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง25541
544การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภคนภาภรณ์ หะวานนท์25541
545รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สถาบันการพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา25542
546คลอรีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย25541
547เมื่อโลกไร้น้ำแข็งPollack, Henry @25541
548ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
549ท้องถิ่นบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
550Fast-track TOEIC vocabularyสุทิน พูลสวัสดิ์25542
551ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรเก้าพระพรสังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยชิน, ยังซัน25542
552หกสิบปี แบดมินตันไทยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25542
553พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในความทรงจำแห่งโลกรุจยา อาภากร25541
554ราชสกุลวงศ์กรมศิลปากร25541
555ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์เทิดชาย ช่วยบำรุง25541
556พจนานุกรมไทยบุญทวี ไกรสีห์สกุล25543
557คู่มือสรุปโครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25541
558กล้วยไม้นครปฐม : แนวทางการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาการผลิตประสงค์ ตันพิชัย25541
559รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี 2554การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25542
560รายงานกิจการประจำปี 2554 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี25541
561แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟจเด็จ กำจรเดช25541
562สิ่งแวดล้อมไทยวิกฤต?รัตนา พงษ์วานิชอนันต์25541
563เคล็ดลับ 8 CEO ระดับโลก สร้างแบรนด์ด้วยดีไซน์ให้ได้ใจลูกค้าGreene, Jay25541
564องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายแท้ ประกาศวุฒิสารโสภาวรรณ บุญนิมิตร25541
565Live & Learn : edutainment essayวรากรณ์ สามโกเศศ25541
566สุดยอดเดอะซีเคร็ตกิลล์, เมล25541
567ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน25541
568โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยาม แหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรีสายันต์ ไพรชาญจิตร์25541
569เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25543
570สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์ 15-22 มกราคม 2554จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25541
571รวมบทความสยามานุสติ 2554กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร25541
572หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
573เมทิลเมทาคริเลตนงลักษณ์ เรืองวิเศษ25541
574สืบสานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล้า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ25541
575คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เล่ม 1)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักโฆษก.25542
576รายงานประจำปี 2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
577ภูมินามอำเภอบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
578กว่าจะได้มาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสายพันธุ์ ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.^สำนักวิจัยและพัฒนา.25541
579เริ่มที่เราปฏิวัติพลังงานวีรากานต์ เก่งกาจ25542
580นวมินทรมหาราชาธิราช พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งการเรียนรู้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.^สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.25541
581ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลกTemple, Robert25541
582การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพแบล็ก, เอ. แอนด์ ซี.@25543
583จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน?สุจิตต์ วงษ์เทศ25541
584สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูลสุจิตต์ วงษ์เทศ25541
585รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2553กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25541
586พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
587วิถีแห่งสตีฟ จอบส์Elliot, Jay@25541
588การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจินตวีร์ เกษมศุข25543
589ปลูกอนาคตสมาคมพระคริสตธรรมไทย25541
590จิตวิทยา ความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์วิทยากร เชียงกูล25543
591ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทยณัฏฐพงษ์ ทองภักดี25542
592รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2554 : เจตคติ : ความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25541
593จดหมายเหตุตามรอยทรงพระผนวชคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและสื่อสารคดีเนื่องในโครงการอุปสมบท 999 รูป เฉลิมพระเกียรติ25542
594เมื่อคิดจะวิจัย งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิดเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ25541
595ม้งลาวในประเทศไทย : นโยบายและการดำเนินการของภาครัฐไทย (2518-2552)ประสิทธิ์ สีปรีชา25541
596ประดิษฐ์สร้างสรรค์ชลอศรี จิตตกิจ25541
597ชีวเคมีCampbell, Mary K.25542
598หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
599จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
600สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเคมีฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)25541
601คู่มือการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25542
602ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทยกรมศิลปากร25541
603รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25541
604สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ปรียาวัตน์ นาคสุวรรณ25542
605คู่มือพัฒนาภาวะรู้เท่าทันสื่อในวัยรุ่นมัธยมปลายโตมร อภิวันทนาการ25542
606ออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์นงลักษณ์ เรืองวิเศษ25541
607รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2552มูลนิธิไทยโรดส์25541
608ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
609Fast-track TOEICสุทิน พูลสวัสดิ์25542
610พัสตราภรณ์ : กรณีศึกษาคณะละครในจังหวัดนครปฐมสุจิรา สุขวัฒน์25542
611หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554นวภรณ์ ซังบุดดา25542
612การคิดเชิงสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25541
613คนอารมณ์ดีวิทยา นาควัชระ25541
614เฟิร์นในหุบเขาลำพญาไกรสร ศรีไตรรัตน์25541
615นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)25544
616ลมหายใจหอมอ้วน อรชร25542
617มรรยาทงามผกาวดี อุตตโมทย์25541
618วันนักประดิษฐ์ 2554สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25541
619คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีไทย ประจำปี 2554-2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25543
620พรอันสูงสุดStovall, Jim25541
621ในหลวงของเราบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด25543
622วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25541
623รวยด้วยรักมนตรี ศรไพศาล25541
624ถอดบทเรียนต้นแบบโรงงานสีขาว : ลด ละ เลิกเหล้าจะเด็จ เชาวน์วิไล25542
625หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
626ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
627Super genius ฝึกคิด ฟิตสมองMoore, Gareth25541
628กำหนดการและบทคัดย่อเพศวิถีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 : จุดเปลี่ยนเรื่องเพศประเทศไทยสมาคมเพศวิถีศึกษา25541
629แอลฟา-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย25541
630คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด : ยุทธศาสตร์ความสุขฉบับพกพาประเวช ตันติพิวัฒนสกุล255415
631ประวัติย่อของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบHawking, Stephen25541
632ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ชาญชัย ชัยสุขโกศล25542
633บันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมาชิกรัฐสภาคณะอนุกรรมการบันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมาชิกรัฐสภา25541
634ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25545
635เดอะท็อปซีเคร็ต 2 : ความลับสู่ความสำเร็จสม สุจีรา25541
636หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้าธงทอง จันทรางศุ25531
637วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25531
638คู่มือการติดตามสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมสถาบันรามจิตติ25531
639นบีมุฮัมมัด ความเมตตาแห่งมนุษยชาติอิศรา ศานติศาสน์25531
640รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี 2553การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25532
641รายงานการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ.2551)บุปผา ศิริรัศมี25531
642รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25531
643ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553ภูริทัต สิงหเสม25533
644แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
645ร้อยเล่ห์ เพทุบายบริษัทบุหรี่ประกิต วาทีสาธกกิจ25532
646จิตวิทยาสังคมนพมาศ ธีรเวคิน25535
647สามก๊กฉบับคนกันเอง : ภาคสาม : เราต่างโหยหาความสุขที่แท้จริงเอื้อ อัญชลี25531
648หนังสือปลุกพลังชีวิตCanfield, Jack25532
649วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25531
650ศิลปะการแสดงโนรา : การอนุรักษ์ การพัฒนาและการสืบสานบุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร25532
651การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
652เกิด แก่ เจ็บ ตาย : วิถีไทในผืนผ้าสุมิตร ปิติพัฒน์25531
653เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25531
654ประชันกลอนสด ครั้งที่ 20 "หกสิบวัสสาบรมราชาภิเษก"มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์25531
655คู่มือการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าชายเลนชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
656นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงานHowkins, John25531
657สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2553สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม25531
658หลักชาวพุทธ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) : จุดเริ่มจุดร่วมที่มารวมกันรุ่งโรจน์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25533
659คลอร์ดีโคนสุเทพ เรืองวิเศษ25532
660ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
661ความเป็นไทย : วิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิตกานดา วัชราภัย25532
662ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2550-2551กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25533
663ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลกสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25531
664สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง25531
665ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25534
666พลิกฟื้นวิกฤต สร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง : สุนทรพจน์นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี25531
667ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2552กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25531
6682,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี)สุเทพ เรืองวิเศษ25532
669หลักนักจำ : หลักในการพัฒนาและสร้างความจำให้เป็นเลิศสมบัติ จำปาทอง25531
670คู่มือครูพระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่บัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศ พุทธศักราช 2526สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25532
671Case method 101การดี เลียวไพโรจน์25531
672วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25531
673มหกรรมเพลงมอญมงคลกษภรณ์ ตราโมท25531
674รายงานการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ.2551)บุปผา ศิริรัศมี25531
675คิด! ทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์De Bono, Edward25531
676พจนานุกรมคำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีนฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ25535
677วิทยาศาสตร์การกีฬา : มวยการกีฬาแห่งประเทศไทย.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา25531
678เราพร้อม ไม่ยอมเป็นเหยี่อประกิต วาทีสาธกกิจ25532
679เอส-อี-เอ็กซ์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์25531
680ทีเด็ดพิชิต TOEICProfessor Group25537
681รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ประจำปี 2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25531
682ไม่มีหญิงสาวในบทกวีซะการีย์ยา อมตยา25531
683ศิลปพิจารณ์ เล่มที่ 2อำนาจ เย็นสบาย25531
684รักจากใจจรSparks, Nicholas@25531
685แนวทางการพัฒนานโยบายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25531
686ดอกส้มสีทองถ่ายเถา สุจริตกุล25531
687เลิกบุหรี่ "คุณทำได้" เล่ม 3 : ทรมาน ตามใจ แพ้ตัวเองกนกวรรณ ชมเชย25531
688เพนตะคลอโรเบนซีนสุเทพ เรืองวิเศษ25532
689ถอดบทเรียนเยาวชนรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ชูรุณี พิชญกุลมงคล25531
690แขกรับเชิญ : รวบรวมบทความจากคอลัมน์ "แขกรับเชิญ" ใน SMART เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีประกิต วาทีสาธกกิจ25532
691การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่นวิโรจน์ อารีย์กุล25535
69230 ปี โครงการพระราชดำริใน มอ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล25531
69375 เทศกาลงานประเพณีทั่วไป "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง"กระทรวงมหาดไทย25532
694พูดจาภาษาจีน : คู่มือสนทนาภาษาจีนและภาษาอังกฤษฉบับท่องเที่ยวฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ25535
695ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรมสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต25536
696วิทยาศาสตร์การกีฬา : ฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา25532
697บุหรี่ภัยเงียบของผู้หญิงพนิตย์ จิวะนันทประวัติ25532
698จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยศิลปากร25531
699ตะวันออกในตะวันตก : ตะวันตกในตะวันออกอัจฉราพร กมุทพิสมัย25532
700สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์วาโร เพ็งสวัสดิ์25535
701แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
702ดินป่าชายเลนในประเทศไทยชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
703สรุปการสัมมนาวิชาการเรื่องเครื่องรางของขลัง : วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25532
704เงาตะวันออก : มองอุษาทวีปผ่านสายตา API Fellowsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันเอเชียศึกษา.25532
705ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงธงทอง จันทรางศุ25531
706ทางลัดสู่อัจฉริยะสม สุจีรา25531
707อ่านจิตวิทยา อ่านคน อ่านเรื่องเล่าจากอีสปศรีเรือน แก้วกังวาล25535
708ป่าชายเลนและการกักเก็บมลพิษริมฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
709ผ่าพันธุศาสตร์โจนส์, สตีฟ25531
710ห้องสมุดลับของฮิตเลอร์Ryback, Timothy W.25531
711มงกุฎดอกส้มถ่ายเถา สุจริตกุล25531
712จิตวิทยาสร้างครอบครัวอบอุ่นองุ่น มาลิก25535
713การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
714จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 2สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ25531
715คู่มือทดสอบความฉลาดและศักยภาพของพลังสมองCarter, Philip25533
716เลิกบุหรี่ "คุณทำได้" เล่ม 2 : เลิก เครียด หงุดหงิดกนกวรรณ ชมเชย25531
717กีฬามวยไทย : ขั้นตอนและเทคนิคการฝึกสมบูรณ์ ตะปินา25531
718เหนืออัจฉริยะด้วยความคิดสร้างสรรค์ (CQ)วีรเธียร เขียนมีสุข25531
719มวยไทยสุนันทา มิตรงาม25532
720เลโอนาร์โด ดา วินชี วิถีอัจฉริยะNicholl, Charles@25531
721ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
722การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกาญจนา แก้วเทพ25531
723สอนลูกให้มีวินัย : ฝึกเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ยอมรับและไม่ต่อต้านคุณนวลศิริ เปาโรหิตย์25535
724ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสารอวยพร พานิช25533
725ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
726พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนาจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา25531
72775 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.1934-2009ประสิทธิ์ พงศ์อุดม25534
728ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์25533
729วิทยาศาสตร์การกีฬา : ยกน้ำหนักการกีฬาแห่งประเทศไทย.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา25532
730สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)25531
731แปลให้เป็นแล้วเก่งเตือนจิตต์ จิตต์อารี25531
732ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงาชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
733จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดชประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ25535
734คู่มือชีวิตพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25531
735คนไทยกับบุคคลของโลกชื่อศึกฤทธิ์บริษัทบ้าน ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ จำกัด25533
736การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
737ชีวเคมีดาวัลย์ ฉิมภู่25535
738คู่มือแสวงพรสวรรค์สม สุจีรา25531
739ชีวเคมีทางโภชนาการนัยนา บุญทวียุวัฒน์25532
740วาทะที่ควรจำถ้อยคำที่ควรคิดภาษิตสะกิดใจว่าด้วยความรู้วิชา มหาคุณ25531
741รายงานการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2551-2552 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยสอนศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25534
742วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
743รัตนมณีศรีศิลปศาสตร์ : เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ25531
744มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจิรากรณ์ คชเสนี25531
745ตบตา นางอุปโกศา บทชวนรักชาติมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-246825531
746เข้าใจลูกรักวัยรุ่นกุลยา ตันติผลาชีวะ25535
747นวัตกรรมทำแบบเอดิสันGelb, Michael J.@25531
748จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 1สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ25531
749เลิกบุหรี่ "คุณทำได้" เล่ม 1 : มันต้องมั่น เด็ด เลิกกนกวรรณ ชมเชย25531
750บีต้า-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนสุเทพ เรืองวิเศษ25531
751คิดได้ คิดดีDe Bono, Edward25534
752เรียงความและบทความวิชาการฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25534
753การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในการให้บริการของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์25532
754การบริหารจัดการวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมการวิจัยกาญจนา แก้วเทพ25532
755การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดวงกมล สินเพ็ง25535
756ท้องถิ่นปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
757"วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี"มหาวิทยาลัยศิลปากร.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม25531
758เริ่มเรียนภาษาจีนด้วยคำศัพท์พื้นฐานฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ25535
759มหันตภัยไดออกซินจารุพงศ์ บุญ-หลง25531
760คนน่ารักวิทยา นาควัชระ25531
761จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25533
762วิทยาศาสตร์การกีฬา : เทควันโดการกีฬาแห่งประเทศไทย.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา25532
763รายงานประจำปี 2553 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25531
764เคมีทั่วไป 1เกษม พลายแก้ว25531
765ดุริยารมย์ อุดมศึกษา : สูจิบัตรงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 30-31 ตุลาคม 2552กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล25522
766การศึกษาเห็ดและราในป่าชายเลนทนุวงศ์ แสงเทียน25522
767คู่มือโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนอมรรัตน์ ลีเพ็ญ25522
768การคิดและการตัดสินใจมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.คณาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์25525
769สู่แดนพุทธภูมิพิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์25522
770ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ มายาคติการผูกขาดและคอรัปชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25521
771กว่าจะรู้เดียงสาMoney Girls25521
772พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25523
773ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้พูดภาษาจีนอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์25521
774จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวกวิทยากร เชียงกูล25528
775อีโทโปรฟอสสุเทพ เรืองวิเศษ25521
776แปลได้ แปลดี : ทักษะการแปลสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยสุพรรณี ปิ่นมณี25524
777หน้าที่ของมนุษย์พุทธทาสภิกขุ25521
778ติว Grammar เตรียมสอบ TOEICนิธิวุฒิ จันทร์ไทย25522
779กะเทาะเปลือกนิวเคลียร์โควัล, สตีเฟน@25521
780คู่มือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25522
781ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2551สำนักราชเลขาธิการ25521
782วัสดุวิศวกรรมก่อสร้างกวี หวังนิเวศน์กุล25521
783จิตวิทยาในชีวิตประจำวันขนิษฐา วิเศษสาธร25521
784โครงสร้างทักษะการคิดทองสุข รวยสูงเนิน25525
785ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติรัชนีโรจน์ กุลธำรง25522
786เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนาสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25521
787ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล25523
788ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย25521
789พระมหากษัตริย์นักกีฬาเรืองศักดิ์ ศิริผล25522
790แคลคูลัส 2 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25523
791ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกการกีฬาแห่งประเทศไทย25522
792เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไรHowkins, John25521
793วรรณคดีจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25521
794แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25523
795เรียนรู้เรื่องนกโดม ประทุมทอง25523
796เพนตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์สุเทพ เรืองวิเศษ25521
79730 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีวิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ25521
798โครงการการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำท่าจีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25521
799สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 2 (มกราคม 2552-ธันวาคม 2552) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25521
800ภาษาคน-ภาษาธรรมพุทธทาสภิกขุ25521
801สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ25525
802เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องดนตรีพิธีกรรม : เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 37คณะกรรมการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (ฝ่ายวิชาการ)25522
803นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจสุดๆภูวษา เรืองชีวิน25523
804รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25521
805ออกซามิลสุเทพ เรืองวิเศษ25521
806สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทยกรมศิลปากร25521
807รายงานสรุปผลการสังเคราะห์โครงการวิจัยชุด "การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ"อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว25521
808เคล็ดลับในการครองชีวิตพุทธทาสภิกขุ25521
809ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEICนิธิวุฒิ จันทร์ไทย25523
810ลับแล, แก่งคอยอุทิศ เหมะมูล25522
811ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก25525
812แคลคูลัส 1ดำรงค์ ทิพย์โยธา25523
813จิตวิทยาพื้นฐานภูริทัต สิงหเสม25521
814บุคลิกภาพและมารยาทวัฒนธรรมศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25522
815เปิดความคิดชีวิตอัจฉริยะอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา25521
816จิตวิทยาทั่วไปจิราภา เต็งไตรรัตน์25525
817ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
818เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์Takahashi, Makoto@25521
819บทอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25521
820เฮกซะโบรโมไบเฟนิลสุเทพ เรืองวิเศษ25521
821การเดินทางสู่สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสุริชัย หวันแก้ว25521
822การทำงานคือการปฎิบัติธรรมพุทธทาสภิกขุ25521
823100 มรดกในหอวัฒนธรรมภาคใต้นราวดี โลหะจินดา25521
824เปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนตสุเทพ เรืองวิเศษ25521
825รายงานพิเศษ คนดีสังคมไทย ประจำปี 2552นิตยสารเส้นทางไทย25525
826นิพพานในชีวิตประจำวันพุทธทาสภิกขุ25521
827มือถือในมือเด็ก : คู่มือเพื่อการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์เท่าทันและปลอดภัยฐิตินันท์ ศรีสถิต25521
828พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับพกพาดำเนิน การเด่น25521
829องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม : องค์กรชั้นนำต่างๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรTucker, Robert B.@25521
830สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกศุภลักษณ์ สนธิชัย25521
831รายงานการวิจัยเรื่องวาทศิลป์ของพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญในยุคสุโขทัยและอยุธยาศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25522
832มลพิษสู่โลกพยาธิวิทยาวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล25521
833สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์25522
834การศึกษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนสุพจน์ สุทธิศักดิ์25521
835แคลคูลัส 2อนัญญา อภิชาตบุตร25523
836กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลกพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25521
837สารวิทยาศาสตร์การกีฬาฉบับรวมเล่มกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.^การกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25523
838คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์Carter, Philip25525
839การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25522
840พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
841Our choice : ปฏิบัติการกู้โลกร้อน ทางเลือกสู่ทางรอดแบบยั่งยืนกอร์, อัล25521
842พฤติกรรมน่ารักสมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.25523
843การแปลภาษาจีน-ไทยเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25521
844คนไททึ้งแผ่นดิน 2จรัสพงศ์ษ์ สุรัสวดี25521
845เมทิดาไทออนสุเทพ เรืองวิเศษ25521
846วิถีชุมชนบ้านน้ำจั้นทัศนีย์ กระต่ายอินทร์25521
847วิธีชนะความตายพุทธทาสภิกขุ25521
848ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย : ภาคกลศาสตร์ เล่ม 1สุชาติ สุภาพ25521
849พีชคณิตเชิงเส้นจิราภา ลิ้มบุพศิริพร25513
850เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยนPatterson, Kerry25511
851จิตแห่งคุณธรรมวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25512
852หนังสือโป๊ตลาดล่าง : ความรู้ มายาคติและจินตนาการในเรื่องเพศชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์25513
853วาทกรรมเรื่องเพศในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ : มุมมอง การต่อรอง และการประยุกต์ใช้มลฤดี ลาพิมล25511
854วิธีเสริมสร้างทักษะการคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโนDe Bono, Edward25511
855ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25513
856คิดถึง สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์โชตวิชช์ สุวงศ์25511
857การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนิเทศ ตินณะกุล25513
858พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25512
859ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี : ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไทยชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์25513
860คำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศญาณาธร เจียรรัตนกุล25514
861นาโนเทคโนโลยีขั้นต้น (เล่มที่ 1)ศรัญญา พรหมโคตร์25512
862การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับประถม-มัธยมศึกษาเขียน ธีระวิทย์25511
863ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนCarnegie, Dale25511
864การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยการศึกษานอกระบบเขียน ธีระวิทย์25511
865วาทกิจของวิจิตร ศรีสอ้านวิจิตร ศรีสอ้าน25511
866คิดด้วยภาพKatsumi, Nishimura @25511
867คิดอย่างอัจฉริยะHurson, Tim@25511
868จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น : หนังสือรวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์นัยนา แย้มสาขา25511
869จิตแห่งความเคารพวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25512
870คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากลกีรติ บุญเจือ25511
871มี "เรื่อง" เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าวและบทความในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศกุลภา วจนสาระ25514
872วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทยวราภรณ์ แช่มสนิท25511
873ลักษณนามฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25511
874การเขียนเรื่องเล่าเร้าพลังนวลทิพย์ ชูศรีโฉม25516
875เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25513
876เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25515
877คนมีเสน่ห์และศิลปะการพูดการฟังระเด่น ทักษณา25515
878พระทรงเป็นพลังแผ่นดินกระทรวงมหาดไทย.^สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.^สถาบันดำรงราชานุภาพ.25511
879ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศของสาวประเภทสองสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร25511
880เรียนให้รู้ : ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
881องค์ความรู้มุสลิมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2518-2550อิศรา ศานติศาสน์25511
882การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 จิตวิทยากับการเมืองไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะจิตวิทยา25511
883TOEIC : listeningสุทิน พูลสวัสดิ์25512
884เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25515
885ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2550สำนักราชเลขาธิการ25511
886หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25511
887ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย25519
888จินตนาการสร้างสรรค์Gawain, Shakti@25511
889ศาสตร์การเขียนสุทิติ ขัตติยะ25511
890วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
891ดนตรีไทยอุดมศึกษา : เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25511
892จิตวิทยาการบริการจิตตินันท์ นันทไพบูลย์25512
893การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษาเขียน ธีระวิทย์25511
894ความร่วมมือไทย-จีน ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเขียน ธีระวิทย์25511
895ลาไมโครซอฟต์มาช่วยโลกวู้ด, จอห์น @25511
896การใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมความหมายฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25511
897หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณทองคำ ศรีโยธิน25515
898สื่อและศิลป์เพื่อการเรียนรู้ทรงพล เจตนาวณิชย์25513
899วิธีเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25511
900จินตนาการความเป็นไทยกฤตยา อาชวนิจกุล25513
901เพศวิถีในสื่อนิยม : บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศพิมพวัลย์ บุญมงคล25511
902ไททรรศน์เทพสตรีฉบับวิถีชุมชนคนบางขันหมากภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์25511
903งามบาดใจศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25512
904สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
905คู่มือการฝึกสอนกีฬาฟุตซอลการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา.^กองวิชาการกีฬา.25511
906เทคนิคเรียนเก่งโฮว์, วอลลี่@25511
907การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาเขียน ธีระวิทย์25511
908เตรียมสอบ TOEICสุทิน พูลสวัสดิ์25512
909บันทึกรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเขียน ธีระวิทย์25511
910จดหมายเหตุงานเฉลิมฉลอง 100 ปี พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ อินทปญโญ)กรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25501
911คู่มือรวมบทความสรีรวิทยาและการฝึกซ้อมการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
912เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 2แฟร์แบงก์, จอห์น เค.@25501
913จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษศรีเรือน แก้วกังวาล25502
914สรุปการสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 8 : ท้องถิ่น ชุมชน ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุศิริกุล กุลเลียบ25501
915ธรรมะติดปีกว. วชิรเมธี25501
916บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย"ราชบัณฑิตยสถาน25501
917จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เล่ม 2กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25502
918จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25501
919สถิติไม่อิงพารามิเตอร์อมรรัตน์ แมกไม้รักษา25501
920การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25503
921เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษนันทวดี วงษ์เสถียร25501
922พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร25502
923เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25501
924เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 1แฟร์แบงก์, จอห์น เค.@25501
925การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมวิภาพร มาพบสุข25501
926เรือพระราชพิธีและเห่เรือมาจากไหน? เมื่อไร?สุจิตต์ วงษ์เทศ25503
927ภาพลวงตากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉลาดสุดๆสุชาติ สุภาพ25501
928จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เล่ม 1กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25502
929ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ.2518-2549การกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
930ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง25501
931ประวัติศาสตร์บอกเล่าเมืองสงขลาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-2488)เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ25501
932แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1วรรณี ธรรมโชติ25501
933เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25505
934วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25501
935จิตแห่งการสร้างสรรค์วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25502
936วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษากฤตยา อาชวนิจกุล25501
937จริยศาสตร์นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ25501
938การพูดเพื่อธุรกิจและกิจธุระอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25501
939เหรียญรัตนาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี25502
940ครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25501
941กติกาฟุตซอลการกีฬาแห่งประเทศไทย25501
942จุลชีววิทยาอัจฉรา เพิ่ม25501
943เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25505
944พระราชพิธีทวาทศมาสหรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกัมพูชา ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาเทพพิทู (ฌึม-กรอเสม) , ออกญา25503
945ประวัติศาสตร์ไทยกิตติ ตันไทย25501
946จิตแห่งการสังเคราะห์วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25502
947หลักและปรัชญาวาทวิทยาอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25501
948กระบวนการปรึกษา : ขั้นตอน สัมพันธภาพ ทักษะวัชรี ทรัพย์มี25503
949ฟิลิปปินส์นวลจันทร์ คำปังสุ์25501
950ลับสมอง เรียนภาษาจีน (1)กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์จีนสยาม25501
951โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์กอร์, อัล25501
952ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย (เล่ม 2)สุชาติ สุภาพ25501
953บ้านครูช่างสายดนตรีไทยสุรพล สุวรรณ25501
954เล่าขานตำนานใต้ศรีศักร วัลลิโภดม25501
955หลักการคณิตศาสตร์วรรณี ธรรมโชติ25501
956ไม่ครบห้าโอโตทาเกะ, ฮิโรทาดะ25501
957จิตแห่งวิทยาการวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25502
958เจาะจิตวิทยาเบนสัน, ไนเจล ซี.@25503
959อวดภาพเก่าเล่าความหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์25503
960พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25501
961ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2547-2549กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25501
962ไขความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะจิตวิทยา25501
963ลูกหนังพันธุ์ล้านรณพงศ์ คำนวณทิพย์25491
9647 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งCovey, Stephen R.25491
965ประทับในใจราษฎร์กองบรรณาธิการมติชน25491
966ปรัชญาหลังนวยุควิเศษ แสงกาญจนวนิช25491
967ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 2ฮอลล์,ดี.จี.อี25491
968การสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7 "ชุมชนถนนปลอดภัย : มอเตอร์ไซต์ปลอดอุบัติเหตุ"คณะกรรมการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 725491
969ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดินโสฬส ศิริไสย์25492
970วันสำคัญในพระพุทธศาสนาสุรีย์ มีผลกิจ25492
971ขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันสูญสมาคมพระคริสตธรรมไทย25492
972เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
973จิตวิทยาสังคมจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย25496
974เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนนภาภรณ์ หะวานนท์25492
975ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า : ข้อเขียนและบันทึกนอกทินกรณ์ของกุหลาบ สายประดิษฐ์รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน25491
976เนี้ยบ ศีรษะจรดปลายเท้าศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25492
977คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
978หกสิบปีกระเดื่องหล้า ประเลงสวรรค์ : รวบรวมบทความทางภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย.25491
979ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 1ฮอลล์,ดี.จี.อี25491
980การเรียนรู้ที่แท้และพอเพียงเกษม วัฒนชัย25491
981การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
982เริ่มต้นจนสุดปลายสมาคมพระคริสตธรรมไทย25492
983จิตวิทยาในชีวิตประจำวันลักขณา สริวัฒน์25495
984ธรรมสำหรับเด็ก : พื้นฐานแห่งชีวิตที่ถูกต้องสวยงามสุชีพ แข่งขัน25491
985มนุษย์กับการใช้เหตุผลปรีชา ช้างขวัญยืน25494
986รู้จักมีมารยาทกันซะมั่ง เด็กเปรต!แดง ใบเล่25491
987อ่านไวใน 7 วันกอนสแตนท์, ทีน่า@25491
988หนังสือที่ระลึกวันตรงกับวันเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จฯ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2549อรุณ สันธนาภรณ์25493
989การหนังสือพิมพ์ของฉัน : ข้อเขียนหนังสือพิมพ์ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์สุชาติ สวัสดิ์ศรี25491
990เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
991ริง : คำสาปมรณะโคจิ, ซุสุกิ@25491
992ลักษณะไทย เล่ม 4 : วัฒนธรรมพื้นบ้านคึกฤทธิ์ ปราโมช25491
993เก่งอังกฤษพิชิตความเครียด เล่ม 1จตุพล ณ อิลลินอยส์25491
994การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติบุญดี บุญญากิจ25491
995สังคมวิทยาทัศนีย์ ทองสว่าง25491
996สบายๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษงามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี25491
997รวมข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก.พ. 3-4 1,500 ข้อสถาบัน Opinion25491
998มาร์ธา สจ๊วร์ต : แบรนด์แห่งแรงบันดาลใจของผู้หญิงทั่วโลกอัลเลน, ลอยด์@25491
999ในหลวงในดวงหฤทัยวิณีนารถ พันธุ์วุฒิ25491
1000พัฒนาการและการปรับตัวเพื่อดำรงอยู่ของ "ละครนอก" ในจังหวัดนครปฐมวิศิษ แก้วเอี่ยม25494
1001ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
1002ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทยเสริม จันทร์ฉาย25491
1003การฟื้นฟูจิตสำนึกท้องถิ่นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานอารยธรรมทวารวดีแห่งเมืองโบราณนครไชยศรีนุกูล ชมภูนิช25493
1004มัฆวาเป็ลติเยร์, อนาโตล โรเจอร์@25492
1005ปรัชญากับวิถีชีวิตปรีชา ช้างขวัญยืน25494
1006สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25491
1007วิถี 80/20 การดำเนินชีวิตอย่างมีสุขKoch, Richard@25491
1008How to have a beautiful mindโบโน, เอ็ดเวิร์ด เดอ @25491
1009ศิลปะกับการพัฒนาคนพิการชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์25491
1010สู่วิถี "ข้าวตำ น้ำตัก" แห่งต้นน้ำแม่ลาวประพันธ์ สีดำ25491
1011หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลระดับชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาและการทะเบียน.^กองพัฒนาบุคลากรกีฬา.25491
1012วิถีกุหลาบ สายประดิษฐ์ สืบชีวิต "ศรีบูรพา"ไพลิน รุ้งรัตน์25491
1013Tense : เข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่งสุธิดา วิมุตติโกศล25491
1014รู้ลึก รู้จริง ก่อนตัดสินใจใช้แก๊สจินดา เจริญพรพาณิช25491
1015เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 1 : ชีวโมเลกุลและบทบาทระดับเซลล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
1016ดวงประทีปจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีสมพร เทพสิทธา25491
1017ใต้ร่มบาทราษฎร์ปิตินิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์25491
1018แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการวิทยา ตันติเสวี25491
1019ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันนิรามิส เกียรติบุญศรี25495
1020การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6 จิตวิทยากับการพัฒนามนุษย์ : ความงดงามของผู้สูงวัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะจิตวิทยา25491
1021คริสเตียนกับการศึกษาของไทยจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254910
1022ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
1023ช่างสิบหมู่กรมศิลปากร25493
1024การคิดลักขณา สริวัฒน์25495
1025ภาษาจีนพื้นฐาน 3เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25491
1026EQ ดีใน 7 วันแดนน์, จิล@25491
1027การเมืองคืออะไร? หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยมและพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมืองพุทธทาสภิกขุ25491
1028การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริตสมพร เทพสิทธา25491
1029ใครเอาเนยแข็งของฉันไปJohnson, Spencer25495
1030หนึ่งในโลก : จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์25491
1031รหัสลับดาวินชีBrown, Dan25491
1032ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25491
1033ม.ไหนดี 2550อริยา ชัยฤทธิ์25491
1034คือหวัง พลังใจ : บทบันทึกน้ำใจไมตรีพลังความร่วมมือ 1 ปี หลังธรณีพิบัติภัยสึนามิอารยา พึ่งตนเพียร25493
1035เมื่อปลาจะกินดาว 6 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 11 เรื่อง ในรอบปี 2549จิตติมา บ้านสร้าง25493
1036สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จุมพจน์ วนิชกุล25492
1037ญี่ปุ่น : ประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงศิริพร วัชชวัลคุ25491
1038วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25491
1039พจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาศานติ ภักดีคำ25492
1040ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25481
1041จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมรงวน ญิล25482
1042บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยที่ 8-15ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล25481
1043จิตวิทยาบริการเอนก สุวรรณบัณฑิต25481
1044ภาษาจีนธุรกิจ 1เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1045จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและในการทำงานพรรณราย ทรัพยะประภา25481
1046อองโกร์นครน้ำ แหล่งกำเนิดอารยธรรมขแมร์นุด ณาราง25482
1047ความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้าศิริพงษ์ อัครศรียุกต์25485
1048รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียนนิพรรณ ทัฬหะกุลธร25483
1049วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25481
1050ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปี แห่งการเสด็จสวรรคาลัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรวัตร กิตติวุฒิกร254810
1051ดนตรีไทยภาคปฏิบัติ เล่ม 1สวิต ทับทิมศรี25482
1052พันธุ์ไม้ในการงานจัดสวนยุคคล จิตสำรวย25481
1053การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอนุรี แก้วแววน้อย25481
1054การอ่านหนังสือพิมพ์จีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1055นิทรรศการศิลปะ "ดอกไม้บานที่อันดามัน" ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ.2548 ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถ.กระบี่ จังหวัดภูเก็ตกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25482
1056รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125483
1057จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
1058ประเพณีมอญที่สำคัญจวน เครือวิชฌยาจารย์25481
1059พลังใจ พลังชีวิต พิชิตความสำเร็จวิภา ปัญญานุวัฒน์25482
1060เพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จนพเก้า ศิริผลไพบูลย์25481
1061ก้าวพ้นกรอบไอน์สไตน์รอฮีม ปรามาท25481
1062เจ็ดมหัศจรรย์ของโลกโบราณและนครมหัศจรรย์ทั่วโลกทีมงานต่วย'ตูน พิเศษ25481
1063ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติวิลักษณ์ ศรีป่าซาง25482
1064ร้อยนักเขียนร้อยกวี ร้อยปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์) : ชุมนุมบทกวีเชิดชูเกียรติ "กุหลาบ สายประดิษฐ์"สุชาติ สวัสดิ์ศรี25482
1065เล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา254810
1066นี่แหละ! คนญี่ปุ่นฮาเซงาวะ, คาทสึยุกิ@25481
1067จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ : พระนามพระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า25481
1068วาทวิทยาสมจิต ชิวปรีชา25481
1069การสอนและส่งเสริมการอ่านวิไลลักษณ์ คีรินทร์25481
1070ดีใจที่มีเธอ :)เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ25482
1071ลุงเย็น คนสามัญ : เรื่องไม่ธรรมดาของชาวบ้านธรรมดาชลลดา ปะการัง25482
1072คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยณิชยาภรณ์ แสงระวี25483
1073เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทยอมรา พงศาพิชญ์25483
1074ละครโขนเพชร ตุมกระวิล25482
1075แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมืองธเนศวร์ เจริญเมือง25481
1076หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบันเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1077นาโนเทคโนโลยี : คลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล25481
1078พิชิตความเครียดด้วยวิธีธรรมชาติสุคนธพันธุ์ วีรวรรณ25481
1079มองโลกแบบวิกรมวิกรม กรมดิษฐ์25481
1080พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25482
1081นิทรรศการศิลปกรรม "เอกลักษณ์อันดามัน" : 10-30 ตุลาคม 2548 ชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25482
1082รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125483
1083Test on TOEIC listeningภาณุ ปรัชญะวิสาล25482
1084คิดแนวขนานDe Bono, Edward25481
1085สัตว์เลี้ยงวังสระปทุมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25481
1086มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ : ข้อเขียนการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์สุชาติ สวัสดิ์ศรี25482
1087รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดส ปินโตเมนเดส ปินโต, เฟอร์เนา@25481
1088จิ้มก้องและกำไร : การค้าไทย-จีน 2195-2396/1652-1853สารสิน วีระผล25481
1089สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
1090ศรีบูรพาในดวงใจสมปอง ดวงไสว25482
1091สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ปรีดี พนมยงค์25484
1092การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25486
1093ความฝันของไอน์สไตน์Lightman, Alan25481
1094หนังสีและหนังเล็กเพชร ตุมกระวิล25482
1095สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยที่ 8-15วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์25481
1096คู่มืออักษรจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1097เก่งศัพท์ เก่งภาษาอังกฤษจรรยา อินทร์อ๋อง25481
1098ศิลปะการพูดและการเป็นพิธีกรทองสุข มันตาทร25483
1099ปกไม่ปิดวิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ25481
1100ปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรีกระทรวงวัฒนธรรม25481
1101พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา, 2356-241325483
1102ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ.2548มหาวิทยาลัยพายัพ.^ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.25481
1103ร่องรอยของความรู้สึกปราบดา หยุ่น25481
1104รายงานผลการวิจัยบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อมกนกวรรณ ธราวรรณ25481
1105พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริงชาญวิทย์ เกษตรศิริ25481
1106ปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25482
1107กุหลาบแห่งแผ่นดิน : ชีวประวัติ "ศรีบูรพา" ฉบับเยาวชนชมัยภร แสงกระจ่าง, 2493-25482
1108ยอดมนุษย์ : ลักษณะชีวิต พิชิตความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25481
1109แคลคูลัส 2ดำรงค์ ทิพย์โยธา25483
1110ระบำขแมร์เพชร ตุมกระวิล25482
1111ทุนชีวิตพรทิพย์ โรจนสุนันท์25481
1112คู่มือข้อมูลมาตรฐานด้านภูมิอากาศและแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานด้านพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงาน.^กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.25482
1113ภาษาจีนพื้นฐาน 2เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1114เทคนิคและการพัฒนาบุคลิกภาพฉันทนิช อัศวนนท์25481
1115รางวัลศิลปาธร ปี พ.ศ.2548กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25481
1116จิตวิทยาในการสร้างความสุขวิทยากร เชียงกูล25481
1117ภาษาและความคิด เราคิดด้วยภาษาศรีเรือน แก้วกังวาล25483
1118การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการเจาะเพื่อส่งตรวจวิโรจน์ ไววานิชกิจ25485
1119สุริยาศศิธรปรีดี พิศภูมิวิถี25481
1120เรียนลัดหมากรุกไทยต๋อ ปากน้ำ25485
1121รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125483
1122400 ปี สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอร์แลนด์กรพินธุ์ ทวีตา25481
1123เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มพลศึกษาและนันทนาการนิวัฒน์ บุญสม254817
1124ผู้หญิงห้ามเข้า : จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบายจิตติมา ภาณุเตชะ25481
1125ตานะฮ์อูมี แผ่นดินมาตุภูมิ : วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 3รัฐสภา25481
1126คืออิสสรชน คือคนดี คือศรีบูรพาตรีศิลป์ บุญขจร25482
1127หลักการพูด : หน้าที่ชุมชน สื่อมวลชนและในองค์กรสวนิต ยมาภัย25471
1128ชีวโมเลกุลสุกัญญา สุนทรส25471
1129เข็มทิศชีวิตฐิตินาถ ณ พัทลุง25472
1130หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
1131อิสลาม ศาสนาแห่งสันติภาพอิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา25474
1132สำนวนทันสมัยสไตล์อเมริกันสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25471
1133ขับร้องเพลงไทย 1ระวีวรรณ ทับทิมศรี25472
1134ทำเพื่อศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25471
1135การใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม ที่มีต่อแนวคิดเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนวรรณดี จันทรวงศ์25471
1136คู่มือมนุษย์พุทธทาสภิกขุ, 2449-253625474
1137การอ่านหนังสือพิมพ์จีน : คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1138พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547สำนักนายกรัฐมนตรี25472
1139รากแห่งความหมายสมประสงค์ น่วมบุญลือ25471
1140ร้อยใจ รักษ์ไทยอิทธิฤทธิ์ ประคำทอง25471
1141ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25473
1142รายงานคุณลักษณะสำคัญที่พึงประสงค์ของคนไทยตามแต่ละช่วงวัยเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย25472
1143บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยที่ 1-7ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี25471
1144แปดปีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ25472
1145ประวัติครู 16 มกราคม 2547สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา25472
1146สรุปวิเคราะห์ เทคนิคการทำโจทย์เคมีบุญเสริม อยู่ประเสริฐ25471
1147ไอน์สไตน์ในพุทธปรัชญาธนู แก้วโอภาส25471
1148ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกันเสริมจิตร สิงหเสนี25471
1149แผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทยเสริม จันทร์ฉาย25472
1150ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (คู่มือเขียนอักษรจีน)เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1151เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 4063205 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2นุกูล ธรรมจง25475
1152ชีววิทยา 3ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ25471
1153จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
1154ตัวตนผู้หญิงลาวในงานวรรณกรรมดวงเดือน บุนยาวงส์25471
1155กล้ามเนื้อ : เราเคลื่อนไหวและออกกำลังกายอย่างไรวอล์คเกอร์, ริชาร์ด@25471
1156รายงานการวิจัยประเมินผลการพัฒนาคุณภาพลุ่มแม่น้ำท่าจีนให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและเอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกาญจน์ คุ้มทรัพย์25474
1157สร้างวัฒนธรรมการบริการคำนวน ประสมผล25471
1158ชีววิทยา : สัตววิทยา 1กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ25471
1159สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยกรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25473
1160บทแปลเรื่องสั้นเยอรมัน เฉลิมขวัญบรมราชกุมารีวรรณา แสงอร่ามเรือง25472
1161ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2546สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา25472
1162ทฤษฎีองค์การสมยศ นาวีการ25471
1163นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 วันที่ 6-22 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯสภากาชาดไทย25472
1164เคมี (เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี)พินิติ รตะนานุกูล25471
116570 ปี ราชบัณฑิตยสถานใต้ร่มพระบารมี 3 รัชกาลราชบัณฑิตยสถาน25471
1166คู่มือเกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงานClegg, Brian@25471
1167ภาษาจีนพื้นฐาน 1เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1168เคมี 2Chang, Raymond25473
1169เก็บตกจากโลกกว้าง : ถูลู่ถูกังในอังกฤษรัศมี ธันยธร25471
1170ดร.อุดมพร ตนานนท์ 1954-2004พงษ์ ตนานนท์25476
1171วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2รักษ์มนัญญา สมเทพ25471
1172ชีววิทยา 2อักษร ศรีเปล่ง25471
1173ประวัติศาสตร์ชาติไทยวุฒิชัย มูลศิลป์25476
1174คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสิริพิมล อัญชลิสังภาศ254710
1175พจนานุกรมเคมีชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25471
1176ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหงจตุพร ศิริสัมพันธ์25473
1177ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25473
1178175 ปี พันธกิจคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (1828-2003)นันทชัย มีชูธน25475
1179ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอมกมเลศวร ภัตตาจารย์25471
1180สมเด็จพระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชาสมชาย ณ นครพนม25472
1181เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
1182เคมี 1Chang, Raymond25473
1183เพศวิถี : วันวาน วันนี้และวันพรุ่งที่จะไม่เหมือนเดิมกาญจนา แก้วเทพ25471
1184ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้นนันทา วิทวุฒิศักดิ์25471
1185เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
1186แม่ของผู้ยากไร้ครอบครัวกิจพานิช254710
1187นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วยอดหทัย เทพธรานนท์25472
1188อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25472
1189คู่มือเขียนจดหมายธุรกิจจรรยา อินทร์อ๋อง25472
1190เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์25471
1191ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25471
1192ภิกษุณีกับบทบาทเรื่องเพศสภาพในสังคมไทยภิกษุณีธัมมนันทา25471
1193มุมมองจากประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์25471
1194เพชรพลอยเพื่อสิริมงคลมณิขจิต25471
1195สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยที่ 1-7วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์25471
11963,500 คำ ลำดับขีดอักษรจีนนพพิชญ์ ประหวั่น25473
1197วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชิต ภูติจันทร์25475
1198ผู้นำค่ายพักแรมฉลาด สว่างแจ้ง25471
1199ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25471
1200ภูมิปัญญาไทย : วิถีไทยวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25472
1201ตรรกวิทยาและตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้นกีรติ บุญเจือ25477
1202เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากร เชียงกูล25472
1203การสุขาภิบาลอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25471
1204เทคนิคการค้นคว้า การเก็บความและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเขียนรายงานและผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมวัลลภ สวัสดิวัลลภ25471
1205สุภาษิตจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1206คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์วิจิตร เอื้อประเสริฐ25474
1207กินให้ปลอดภัย ไม่อ้วน ครบถ้วนคุณค่าสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25471
1208จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดทิพาวดี เอมะวรรธนะ25471
1209ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหงจตุพร ศิริสัมพันธ์25472
121070 ปี แห่งพระพร สภาคริสตจักรในประเทศไทย 1934-2004ชำนาญ แสงฉาย25474
1211ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2546นันทิยา สว่างวุฒิธรรม25472
1212ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรมนภา ศิวรังสรรค์25473
1213ตารางสถิติการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ.2546 ระดับจังหวัด เล่ม2กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1214สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดินวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25461
1215บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
1216พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542ราชบัณฑิตยสถาน25465
1217เทคนิคการเป็นพิธีกรชำนาญ อินทจักร์25462
1218ภิกษุณีคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา25462
1219ร.5 เสด็จอินเดียสหาย, สาคชิดอนันท@25461
1220รายงานการวิจัยติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรีมัทกานต์ โอฬารรัตน์มณี25462
1221เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์25462
1222รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1223สิบสองปีสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันทรัพยากรทางน้ำ.25461
1224พื้นฐานดนตรีไทยสุพจน์ สุทธิศักดิ์254611
1225เรื่องสั้นสันติภาพ : สงครามและสันติภาพฉบับเสรีไทยสุชาติ สวัสดิ์ศรี25461
1226เลขยกกำลัง : ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง25461
1227รำวงมาตรฐานกาญจนา อินทรสุนานนท์25461
1228การเรียนรู้สู่เป้าหมายชีวิตจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254615
1229ภาษาจีนพื้นฐาน 4เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25461
1230การอ่านเอาความส่องศรี โตประเสริฐ25461
1231กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง25465
1232ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1233หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์25462
1234ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25462
1235บทความวิชาการและความทรงจำ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์สุมิตร ปิติพัฒน์เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์25465
1236รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาอำนาจการทำนายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม25463
1237รายงานประจำปี 2545 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย25461
1238ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2532-2535กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1239ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงจิต พูลลาภ25461
1240ดุริยางคศิลป์ไทยอรวรรณ บรรจงศิลป25461
1241ศิลปากรเฉลิมพัฒน์ หกทศวรรษ ปรีดิทรรศนามหาวิทยาลัยศิลปากร, กองกิจการนักศึกษา25461
1242ชาติพันธุ์และมายาคติขวัญชีวัน บัวแดง25461
1243พระศรีมหาโพธิ์ : จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิพระภิกษุณีธัมมนันทา25461
1244ปรัชญาประสาชาวบ้านกีรติ บุญเจือ254610
1245ชายรักชายสุพร เกิดสว่าง25462
1246นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรเทิง เกิดปรางค์25461
1247ตารางสถิติการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546 ระดับจังหวัด เล่ม 1กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1248พจนานุกรมภาษาโคราชเมตต์ เมตต์การุณ์จิต25465
1249ข้าวกับชาวนาขวัญใจ โกเมศ25461
1250วอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์25461
1251ช่วงสุดท้ายของ...ชีวิตแข ณ วังน้อย25461
1252หลักการปฏิบัติการเคมีทั่วไปขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ25462
1253รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1254การสื่อสารเพื่อธุรกิจชัชนิต มุสิกไชย25462
1255ชีวิตและการรู้จักตนเองจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี25464
1256รายงานประจำปี 2545-2546 สถาบันราชภัฎร้อยเอ็ดสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด25461
1257คู่กันนิรันดรอริยา จินตพานิชการ25465
1258กีฬาพื้นบ้านสุจิตรา สุคนธทรัพย์25462
1259พืชสวนพันธุ์ดีในรอบ 30 ปีทรงพล สมศรี25462
1260พรานชีวิต เล่ม 2แข ณ วังน้อย25461
1261ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมยุพดี เสตพรรณ25461
1262ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2528-2531กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1263พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
1264ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1265นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาตินิวัติ เรืองพานิช25462
1266ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25462
1267พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอรวรรณ ทรัพย์พลอย25463
1268กามนิตผู้แสวงหาสัจธรรมพิศมัย อินทรฉัตร25461
1269เสรีไทย : อุดมการณ์ที่ไม่ตายธนาพล อิ๋วสกุล25461
1270หนังสือสำหรับค้นคว้าวันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช ระดับมัธยมศึกษาวินัย พงศ์ศรีเพียร25461
1271การฟังเพื่อความเข้าใจ 1จารุวรรณ เพ็งศรีทอง25461
1272ทิพย์วาทีคีตศิลป์มานพ ถนอมศรี25462
1273รายงานประจำปี 2546 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25461
1274ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2528-2531กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1275รายงานประจำปี 2545-2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25461
1276ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคกลางทรงจิต พูลลาภ25461
1277เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25462
1278นาฏยศัพท์ : ภาษาท่านาฏศิลป์ไทยเรณู โกศินานนท์25461
1279อุ๊ปส์! ผิดอีกแล้ว!บิ๊กส์, แอนดรูว์25462
1280เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
1281ท้องถิ่นนิยม : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิดพัฒนา กิติอาษา25461
1282สุวรรณภูมิ : ผู้คนและแผ่นดินชาญวิทย์ เกษตรศิริ25461
1283ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์แคลคูลัสAyres, Frank@25465
1284ยิ่งยศพระปิยมหาราชเรื้อง โลกซ้องสดุดียุพร แสงทักษิณ25462
1285ทุนทางสังคม : มรดกเก่าจะนำเราไปรอดจริงหรือ?อภิชัย พันธเสน25462
1286การพัฒนาองค์กรชุมชนนันทิยา หุตานุวัตร25461
1287รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาปัจจัยคัดสรรทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการชุมชนของประชากรในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยคณิต เขียววิชัย25461
1288การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยาอรุณวดี อรุณมาศ25461
1289จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
1290รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1291ผ่าพืชแปลงพันธุ์พิเชียร คุระทอง25461
1292ประวัติย่อของกาลเวลาHawking, Stephen25461
1293หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25462
1294ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์พิสิฐ เจริญวงศ์25462
1295เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 4063203 ภาษาจีน 3นุกูล ธรรมจง254612
1296การบวชภิกษุณีในประเทศไทยคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา25462
1297พรานชีวิต เล่ม 1แข ณ วังน้อย25461
1298บทคัดย่อผลงานวิจัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง ครั้งที่ 1 25 สิงหาคม 2546สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25464
1299ความผิดปกติทางเพศสมภพ เรืองตระกูล25463
1300บ้านฟ้าใสชมัยภร แสงกระจ่าง, 2493-25464
1301รายงานประจำปี 2546 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)25461
1302รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25462
1303เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณเอนริเกซ์, ฮวน@25461
1304เกมส์พลศึกษาประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์25461
1305ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
1306เกษตรเพื่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อมวีระพันธ์ เจริญสันติ25465
1307ครบรอบ 26 ปี สสอททบวงมหาวิทยาลัย25462
1308ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษานิภาภรณ์ ดีสมโชค25463
1309รู้รักภาษาไทย เล่ม 1รัตนา ฦาชาฤทธิ์25463
1310รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2546คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25461
1311เฉลิมพระเกียรติเกริกไกร ศิลปะผ้าไทยงามตระการยุวดี นิ่มสมบุญ25462
1312ภาพลวงแห่งความจริง : รวมบทกวีไทยร่วมสมัยสามารถ จันทร์สูรย์25462
1313รายงานประจำปี 2546 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25462
1314ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2528-2540กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1315เทพเจ้ากรีก-โรมันพูลสุข เตมิยานนท์25462
1316เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25463
1317เทคนิคการว่ายน้ำสำหรับนักว่ายน้ำ ครูและผู้สอนวีระ มนัสวานิช25461
1318ความน่าพิศวงของจัตุรัสกลดวงเดือน อ่อนน่วม25463
1319ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2539-2540กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1320ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2546สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักทดสอบกลาง25462
1321ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคเหนือทรงจิต พูลลาภ25461
1322ประวัติการดนตรีไทยปัญญา รุ่งเรือง25461
1323รายงานประจำปี 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25462
1324ไพร่สมัย ร.5 : ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอัญชลี สุสายัณห์25461
1325รายงานชวา สมัย ร.5ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25461
13267 อุปนิสัยเพื่อความสำเร็จมั่งคั่งและร่ำรวยวิลเลี่ยมส์, นิค@25461
1327เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับคู่มือครูพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์25462
1328ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1329ละครฟ้อนรำ : ประชุมเรื่องละครฟ้อนรำกับระบำรำเต้น : ตำราฟ้อนรำ ตำนานเรื่องละครอิเหนา ตำนานละครดึกดำบรรพ์ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625461
1330ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
1331บันทึกก้าวแรก พ.ศ.2546 กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรน้ำ25464
1332เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยสุจิรา สุขวัฒน์254615
1333ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานพัฒนาไทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์25462
1334โคลงนิราศหริภุญชัยประเสริฐ ณ นคร25462
1335เวชศาสตร์โมเลกุลสุรางค์ นุชประยูร25463
1336พลังแห่งศิลป์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์25461
1337ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ประจำปี 2528-2543กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1338คุณค่าแห่งถ้อยคำบุญญรักษ์25462
1339นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษานิตยา เลาหะจินดา25461
1340รายงานประจำปี 2546 สถาบันราชภัฎกาญจนบุรีสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี, สำนักวางแผนและพัฒนา25461
1341สู่ความสำเร็จ : หลักการรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่นในมิติแห่งคริสต์ศาสนาคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรมในมิติแห่งคริสต์ศาสนา25461
1342GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสุวิมล กีรติพิบูล25463
1343โลกและการเปลี่ยนแปลงขจีรัตน์ จิระอรุณ25462
1344ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 7รัตนา ฦาชาฤทธิ์25462
1345วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
1346ครูลิลลี่สอนน้องกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์25461
1347ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2536-2538กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1348ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคใต้ทรงจิต พูลลาภ25461
1349รวมบทความทางวิชาการ : ภาษาและวรรณคดีไทยเสาวณิต จุลวงศ์25462
1350พลังท้องถิ่นในกระแสความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกาสัก เต๊ะขันหมาก25461
1351บูรพาว. วินิจฉัยกุล25461
1352เรื่องต้องรู้ของประติมากรรมและประติมากรไทยวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร25461
1353การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25451
1354รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่19 ราชมงคลวิชาการ45 เล่มที่1 กลุ่มช่างอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25451
1355อุทกภัยรัตนชัย มานะบุตร25451
1356ห้องเรียนที่เงียบที่สุดในโลกฟ้า พูลวรลักษณ์25451
1357รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25451
1358ดุริยางค์ไทยสงบศึก ธรรมวิหาร25451
1359สถาบันสถาปนา เล่ม 1อาซิมอฟ, ไอแซค@25451
1360สำนวนไทยกุสุมา รักษมณี25451
1361รายงานประจำปี 2545 ราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25451
1362ไดอารี่ของแนนนี่แมคล์ฟลิน, เอ็มม่า@25451
1363ด้วยรักเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์25452
1364รักวัวให้ผูก รักลูกให้...โบตั๋น25451
1365รายงานประจำปี พ.ศ. 2545 สำนักงานสถิติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
1366ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2532-2540กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25451
1367พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25451
1368มาเหนือคลื่นเอมอร ณรงค์25451
1369บทวิจารณ์ความรู้เรื่องเมืองไทยเอกวิทย์ ณ ถลาง25451
1370จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2 : วัยรุ่น-วัยสูงอายุศรีเรือน แก้วกังวาล25451
1371เคมีอาหารนิธิยา รัตนาปนนท์25454
1372ภาษาจีนกลาง 1ปานชีวา นาคสิทธิ์254510
1373เงาะป่าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ25452
1374การเมืองภาคประชาชนแนวทางการใช้สิทธิความเป็นคนไทยสามชาย ศรีสันต์25452
1375สุขวิทยาจิตและการปรับตัวลักขณา สริวัฒน์25451
1376รายงานประจำปี 2545 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25451
1377คู่มือ-ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3-4สมควร บำรุงทรัพย์25451
1378ภาษิตและคำสอนภาคใต้ เล่ม 1บุษบา ประภาสพงศ์25452
1379การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพสุพรรณี วราทร25451
1380ในรอยทรายทราย เจริญปุระ25451
1381มวยไทยวุฒิชัย เขียนประเสริฐ25451
1382GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพจักรกฤษณ์ ควรพจน์25452
1383รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2545 : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25451
1384เดลโทร่า เควสท์ ตอน : มนตรามุกดามหานทีร็อดด้า, อีมีลี่@25451
1385รายงานประจำปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยสยาม.^ สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน25451
1386แคลคูลัส 1สุรวิทย์ ตันเต่งผล25453
1387พิมพิลาปโบตั๋น25451
1388มหรสพไทยสายัณฑ์ ชื่นอุดมสวัสดิ์25451
1389รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่19 ราชมงคลวิชาการ45 เล่มที่2 กลุ่มเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25451
1390เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1บราวน์, ธีโอดอร์ แอล.@25453
1391รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องการวินิจฉัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาคร บุญดาว25451
1392มอลลี่มูนมหัศจรรย์มนตร์สะกดByng, Georgia25451
1393รายงานประจำปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.^บัณฑิตวิทยาลัย.25451
1394นักเขียน ฉบับที่ 4ประภัสสร เสวิกุล25451
1395มารยาทสากลมาร์ติน, เอลิซาเบท@25452
1396แคลคูลัสทอมัส, จอร์จ บี.@25455
1397ภาษาจีนกลาง 2ปานชีวา นาคสิทธิ์254515
1398คู่มือศาสนพิธีสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.2002สภาคริสตจักรในประเทศไทย25454
139945 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25451
1400ภาษาจีนพื้นฐาน 2เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25451
1401อาร์ทิมิส ฟาวล์ : มหันตภัยในอาร์กติคโคลเฟอร์, อีออยน์@25451
1402ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25452
1403หลักการสอนโดเฮอร์ตี้, แซม25451
1404รายงานประจำปี 2545 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.สำนักงานประกันสังคม25451
1405เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25451
1406เล่าเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์วิเชียร เกษประทุม25451
1407เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนมหาวิทยาลัยศิลปากร.สำนักหอสมุดกลาง.หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์25451
1408แทนคุณแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่าภาษาไทยปราณี ปราบริปู25451
1409เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 11นิติภูมิ นวรัตน์25451
1410สถิติการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2539-2543สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25452
1411เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมีภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ25451
1412ทำเนียบบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกวิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก25451
1413เคมีฉบับเยาวชนBreslow, Ronald25451
1414ภาษิตและคำสอนภาคกลาง เล่ม 1บุษบา ประภาสพงศ์25451
1415วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
1416สุดหัวใจสู่ความล้ำเลิศของพระเจ้าแชมเบอรส์, ออสวอลด์@25451
1417นักเขียน ฉบับที่ 5ประภัสสร เสวิกุล25451
1418หลักสังคมวิทยาพงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์25451
1419ทำเนียบนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 2545มหาวิทยาลัยพายัพ.^สถาบันวิจัยและพัฒนา25451
1420รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25452
1421ริมระเบียงภัทรา ประภาสชล25451
1422รายงานประจำปี 2545 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย25452
1423รายงานผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตผักนิพนธ์ ไชยมงคล25451
1424ทำเนียบบริการและผลิตภัณฑ์ เล่ม 2สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว25451
1425แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์25452
1426แม่มดบนตึกปริทรรศ หุตารกูร25451
1427รายงานประจำปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร25451
1428อลันนา เจ้าหญิงอัศวินพีร์, เทโมร่า@25451
1429รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับสถาบันอุดมศึกษาอมรวิชช์ นาครทรรพ25453
1430ชีววิทยาWilliams, Gareth25451
1431ดนตรีศรารัตน์ ลี้ไพบูลย์25452
1432สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรมเสน่ห์ จามริก254511
1433รายงานประจำปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สำนักงานอธิการบดี.กองแผนและพัฒนา.25451
1434แผ่นดินบนหลังเต่า : เรื่องเล่าขานของชนเผ่าอินเดียนไกรวรรณ สีดาฟอง25451
1435อนุพันธ์และการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25451
1436คู่มือการตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้นเจริญ เจษฎาวัลย์25451
1437อภินิหารมังกร มหานครบงวีลล์ลาเม็นส์ดอร์ฟ, เล็น@25451
1438การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเพ็ญศรี รังสิยากูล25451
1439ดนตรีในวิถีชีวิตไทยปัญญา รุ่งเรือง25451
1440ที่สุดโคตรโกงสุริยฉัตร แก้วทอง25451
1441สถาบันสถาปนาแห่งที่สองอาซิมอฟ, ไอแซค@25451
1442หนูพัดสัมผัสคณิตศาสตร์วิจิตรา อุปการนิติเกษตร25451
1443ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางอัศศิริ ธรรมโชติ25452
1444วินน์-ดิ๊กซี่ สุนัขร้านชำ ทำเหตุดิคามิลโล, เคท@25451
1445การอ่านตีความคนึงนิตย์ จันทุรัตน์25451
1446รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ.2545ศิริรัตน์ แอดสกุล25451
1447ดนตรีคลาสสิก บทเพลงและการขับร้องณรุทธ์ สุทธจิตต์25451
1448เตี่ยเล่าให้ฟัง คนจีนสร้างตัวอย่างไรอังคณา จิวประไพพงศ์25451
1449หักดิบฐิติ แขมมณี25451
1450นาฏดุริยางคสังคีตกับสังคมไทยเรณู โกศินานนท์25451
1451รายงานประจำปี 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์.กรมทรัพย์สินทางปัญญา25451
1452เจ้าฟ้าพิริยะ พนาสุวรรณ25451
1453รายงานประจำปี 2545 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางขุนเทียน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี25451
1454ชีวเคมีทางการแพทย์วิชัย เอื้อสิยาพันธุ์25451
1455หลักการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพทวี หอมชง25452
1456ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขกาญจนา สันติพัฒนาชัย25451
1457คู่มือการสอนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์25452
1458เดลโทร่า เควสท์ ตอน : มหัศจรรย์มรกต มรณคีรีร็อดด้า, อีมีลี่@25451
1459รายงานประจำปี 2544 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.^สำนักหอสมุดกลาง.25451
1460แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25454
1461อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25451
1462ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพจำลอง ดิษยวณิช25451
1463เล็บครุฑ ตอนนรกจางซูเหลียงพนมเทียน25454
1464รายงานประจำปี 2545 บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัดบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่25451
1465รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 19 ราชมงคลวิชาการ45 เล่มที่ 3 กลุ่มทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25451
1466คริสตศาสนากับชีวิตประจำวันนิพนธ์ คันธเสวี254515
1467ชีวิตสำมะหาอันใดเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์25451
1468สรรพสิ่งล้วนวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25452
1469เรื่องเล่า 365 วันมิวเออร์, เวอร์จิเนีย เจ.@25451
1470วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทยดิเรก ปัทมสิริวัฒน์25455
1471หนังสือข้อมูลสภาคริสตจักรฯ 2002หน่วยงานพัฒนาบุคลากรแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย25455
1472เคมีอินทรีย์เบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25452
1473กลยุทธ์การสอบเพื่อความสำเร็จของการเรียนวิโรจน์ ถิรคุณ25451
1474รายงานการวิจัย การศึกษาความเจริญเติบโตของเด็กที่อยู่ในโครงการอาหารกลางวันสิทธิพร ทรัพย์บัญญัติ25451
1475ผมจรรอนแรมจากลุ่มน้ำมูลไพวรินทร์ ขาวงาม25451
1476ตำรา 12 เดือน คัดแต่สมุดขุนทิพมนเทียรชาววังไว้พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ25451
1477เจริญเติบโตขึ้นโดเฮอร์ตี้, แซม25451
1478จันทร์ข้างแรมโบตั๋น25451
1479สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ เล่ม 2อาซิมอฟ, ไอแซค@25451
1480เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25451
1481ชื่นชมยินดีหนึ่งร้อยปีคริสตจักรภาคที่ 11มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย25452
1482โครงการค่ายการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2545 ณ หมู่บ้านป่าแดด และหมู่บ้านยางหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ25451
1483ความน่าจะเป็นปราบดา หยุ่น25451
1484โคตรวงศ์ทศกัณฐ์ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์25451
1485ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์นินนาท์ โชติบริบูรณ์25452
1486บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 : ระบบเสียง อักษรไทย การอ่านคำและการเขียนสะกดคำกาญจนา นาคสกุล25452
1487จักรพรรดิมันฝรั่งที่ 4มุฮัมมะดี, มุฮัมมัด@25451
1488หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครบ 50 พรรษาสถาบันพระปกเกล้า25451
1489ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์25451
1490วอลเลย์บอลศรัณย์ จันทรคง25451
1491ทางชนะชาติ กอบจิตติ25451
1492รายงานประจำปี 2545 สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.^สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์.25451
1493สถิติการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2545กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน25451
1494อธิบายเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลสมบัติ จำปาเงิน25453
1495เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์25451
1496มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ@25453
1497ดีแต่เกิดจรัสพงษ์ สุรัสวดี25451
1498นาฏศิลป์ไทยเรณู โกศินานนท์25451
1499การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทยเทียบกับนานาชาติสุนีย์ คล้ายนิล25452
1500เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์ของพืชคำนูณ กาญจนภูมิ25452
1501พื้นฐานดนตรีไทยสุพจน์ สุทธิศักดิ์25454
1502นิทานปรัชญาของวอลแตร์วอลแตร์, ฟรังซัวส์ มารี อารูเอต์@25451
1503หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25451
1504การสมัครงานและการสัมภาษณ์งานนเรศ สุรสิทธิ์25451
1505ทิพย์ดนตรีชนิตร ภู่กาญจน์25451
1506แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบ "ประชาธิปไตย" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2469-2475)สนธิ เตชานันท์, 2492-25451
1507เดลโทร่า เควสท์ ตอน : พรางเวิ้งทราย เพลิงไพฑูรย์ร็อดด้า, อีมีลี่@25451
1508รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต25451
1509แคลคูลัส 2สุรชัย สมบัติบริบูรณ์25453
1510เคมีประยุกต์ดำรงค์ คงสวัสดิ์25451
1511ขลุ่ย..ง่ายๆ เล่ม 1สิงขร สอนขัน25443
1512ฟ้าบ่กั้นลาว คำหอม25441
1513โคลงโลกนิติฉบับถอดความร้อยแก้ววรพล สุทธินันท์25441
1514ผลกระทบจากการทำลายชั้นโอโซนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1515อารยธรรมไทย : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะ เล่ม 1 ศิลปะก่อนพุทธศตวรรษที่ 19พิริยะ ไกรฤกษ์25441
1516รายงานประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต25441
1517บันเทิงเริงรมย์คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.25441
1518พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1519การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
1520ตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์.ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร25441
1521ผังเมืองในประเทศไทย : ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือธาดา สุทธิธรรม25441
1522คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ เล่ม 2กฤษฎา บานชื่น25441
1523นอสตราดามุสเจริญ วรรธนะสิน25441
1524เรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ 2 มิติ, 3 มิติศรีบุตร แววเจริญ25444
1525โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
1526เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์25443
1527ผลกระทบเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1528สุดยอดวิธีอ่านตำราวีรวุธ มาฆะศิรานนท์25441
1529คลีนิคดนตรีไทยและแนะนำเครื่องดนตรีไทยไพศาล อินทวงศ์25441
1530หลักแห่งเหตุผลสมประสงค์ น่วมบุญลือ254415
1531อ่านเขียนถูกหลักคือคนรักภาษาไทยเด่นศิริ ทองนพคุณ25442
1532ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ : การวิจัยที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าไม่ถูกเหยียบไว้มิลตัน, ริชาร์ด@25441
1533เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25443
1534จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์25441
1535Better you เดอะ เบ็ตเตอร์ ยูวันชัย ประชาเรืองวิทย์25441
1536ชั้นโอโซนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1537พระราชอารมณ์ขันวิลาศ มณีวัต25441
1538พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1539ตำราไอเยนกะโยคะสาลี่ สุภาภรณ์25441
1540เทคนิคและทักษะกีฬาบาสเกตบอลเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25441
1541แรงงานหญิงและเด็กกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.กองแรงงานหญิงและเด็ก25442
1542คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25445
1543ม้าก้านกล้วยไพวรินทร์ ขาวงาม25441
1544หลักการพูดนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต25442
1545มลพิษในแหล่งน้ำจืดสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1546รายงานประจำปี 2544 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25442
1547เมื่อปลาจะกินดาว : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 12 เรื่อง ในรอบปี 2544กิตติ สิงหาปัด25442
1548รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด์วิจารณ์ พานิช25444
1549พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1550ชีวสารสนเทศศาสตร์วสันต์ จันทราทิตย์25441
1551รายงานการวิจัยเรื่องศิลปะสมัยทวารวดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครปฐมนุกูล ชมภูนิช25445
1552ดั่งหนึ่งเม็ดทรายโบตั๋น25441
1553อหังการมนุษย์ผู้หาญกล้าไขปริศนา DNAพิเชียร คุระทอง25442
1554การวิเคราะห์งานสุภาพร พิศาลบุตร25441
1555คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ เล่ม 1กฤษฎา บานชื่น25441
1556จงแล่นเรือออกไปที่ลึก : การสืบสานพันธกิจพระเยซูคริสต์ของคาทอลิกในศตวรรษใหม่พระสังฆราชหลุยส์ จำเนียรสันติสุขนิรันดร์25441
1557รายงานการวิจัยเรื่องผ้าและการสืบทอดความรู้เรื่องผ้า : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรีผะอบ นะมาตร์25441
1558วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมอภิชาต ศักดิเศรษฐ์25441
1559มนุษย์กับสังคมพวงเพชร สุรัตนกวีกุล25445
1560พม่าเสียเมืองคึกฤทธิ์ ปราโมช25441
1561สนุกกับเคมีParker, Steve25443
1562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1563ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1564หนังตะลุง : อัจฉริยลักษณ์การละเล่นแห่งเมืองใต้สถาพร ศรีสัจจัง25441
1565ฟิสิกส์Johnson, Keith25443
1566บ้านเก่าโชคชัย บัณฑิต25441
1567ชีววิทยาวิลเลี่ยมส์, กาเรธ@25441
1568เมื่อหมอเป็นมะเร็ง ภาค 2 : ยุทธศาสตร์สุดท้ายในการต่อสู้กับมะเร็งธันย์ โสภาคย์25443
1569ค้นคำเค้นความ : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทยล้อม เพ็งแก้ว25441
1570ถอดรหัสการพัฒนาศุภชัย เจริญวงศ์25441
1571พูด สนทนา โต้วาที อย่างไรจึงไม่เสียเปรียบนวรัตน์ วรรณกุล25442
1572ลายแทงนักคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25441
1573พันธุศาสตร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์25441
1574ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการประมงสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1575ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 1 มหันตภัยแห่งแหวนโทลคีน, เจ.อาร์.อาร์.25441
1576ก๊าซเรือนกระจกสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1577สู้เพื่อศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25445
1578รายงานประจำปี 2544 สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม25441
1579วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษม จันทร์แก้ว25442
1580มลพิษสิ่งแวดล้อม : ปัญหาสังคมไทยสุธีลา ตุลยะเสถียร25443
1581การทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธีประวีณ ณ นคร25441
1582ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2544 หน่วยศึกษาทั่วไป วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.หน่วยศึกษาทั่วไป25441
1583การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริงสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์25441
1584เกิดแต่ตมโบตั๋น25441
1585รายงานวิจัยเรื่องลักษณะทางกายภาพและทางชีวเคมีของเอนไซม์สร้างโซ่กิ่งของแป้งจากหัวมันสำปะหลังนพดล อรุณรุ่งสวัสดิ์25447
1586สารนิเทศท้องถิ่นปราณี สารมาศ25442
1587ร้องทุกข์อย่างไรให้ได้ผลทัศนีย์ แน่นอุดร25441
1588เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
1589อาหารปนเปื้อนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1590ใช้หัวคิดบูซาน, โทนี@25442
1591ภาษาจีนกลางปานชีวา นาคสิทธิ์25442
1592เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25441
1593Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนวิฑูรย์ สิมะโชคดี25442
1594พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1595รายงานประจำปี 2544 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)25441
1596ทักษะดนตรี 1จรินทร์ เทพสงเคราะห์25442
1597สถิติอย่างง่ายไร้กังวลอัจฉรีย์ จันทลักขณา25441
1598การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สิริพร ทิพย์คง25442
1599วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
1600สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค25443
1601พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1602ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ25445
1603ปรากฏการณ์เอลนิโญสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1604โนรา : นาฏลักษณ์แห่งปักษ์ใต้สถาพร ศรีสัจจัง25441
1605จดหมายเหตุสุริโยไทชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ.25441
1606เมื่อหมอเป็นมะเร็งธันย์ โสภาคย์25443
1607ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์25445
1608รายงานสรุปการสัมมนาเรื่องการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25443
1609สารละลายดำรงค์ คงสวัสดิ์25441
1610มลพิษในทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1611จีเอ็มโอปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร25441
1612เวลาในขวดแก้วประภัสสร เสวิกุล25441
1613สืบจากศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25442
1614ปัญหาสังคมบุญทัน กุลสิงห์25441
1615งูวิมล ไทรนิ่มนวล25441
1616คู่มือออกกำลังกายดำรง กิจกุศล25441
1617การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบรรพต สุวรรณประเสริฐ25441
1618ศัพท์บัญญัติการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.^กรมวิชาการ.^ศูนย์พัฒนาหนังสือ.25443
1619ท้าวศรีสุดาจันทร์รพีพร25441
1620ออกกำลังกายคลายเครียด : เสริมสุขภาพตามหลักกายภาพบำบัดนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25443
1621ทัศนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงHaynes, Cyndi@25441
1622เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
1623รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่18 ราชมงคลวิชาการ44 เล่มที่2 กลุ่มเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25441
1624คู่มือการตัดสินฟุตบอล 5 คนทวีทรัพย์ เขยผักแว่น25441
1625มลพิษอากาศในเมืองสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1626เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25442
1627ทำเนียบผลการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25441
1628การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก25442
1629พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1630หลายมนุษย์รุ่งมณี เมฆโสภณ25441
1631รายงานประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยเกริก25442
1632วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
1633รายงานการศึกษาเรื่องภาวะการหางานทำของบัณฑิตปี พ.ศ.2542มุกดา ญาณจิตวัฒนา25442
1634ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 6รัตนา ฦาชาฤทธิ์25442
1635พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1636รายงานประจำปี 2544 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม25442
1637หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25441
1638แก่นแท้ดนตรีไทยชนิตร ภู่กาญจน์25441
1639ไขความลึกลับ ISO 9001 : ฉบับปี 2000สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์25441
1640อ่านอย่างไรให้ได้รสฐะปะนีย์ นาครทรรพ25441
1641ความรู้รอบตัวสุภา พื้นนาค25441
1642เอกสารคำสอน 01-110-004 มนุษย์กับสังคมบุญทัน กุลสิงห์25441
1643ผู้นำที่ชาติต้องการอานุภาพ อิทธิบันลือ25441
1644รายงานการวิจัยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทยสุชิน เพ็ชรักษ์25443
1645พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542สมชาย บำรุงทรัพย์25442
1646หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนอมรา รสสุข25442
1647มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25441
1648ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1649ออกกำลังกายสไตล์ NASA คำแนะนำที่สูงค่าสำหรับผู้สูงอายุประพัฒน์ อุทโยภาศ25441
1650การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
1651สำเภาสยาม ตำนานเจ๊กบางกอกพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร25441
1652อาถรรพ์ปราสาทมนุษย์หมาป่าสเนล, กอร์ดอน@25441
1653ปัญหาสังคมโกศล วงศ์สวรรค์25441
1654รายงานประจำปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25445
1655รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยคริสเตียนสุพจน์ สุทธิศักดิ์25444
1656การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่นโสมรัสมิ์ จันทรประภา, คุณหญิง25442
1657ไอ้ค่อมมาลา คำจันทร์25441
1658ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้สุพรรณี สุขะสันติ์25442
1659ช้างแอฟริกาสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1660เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาล้วน สายยศ25441
1661คู่มือชีววิทยา Entrance ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ หลำสะอาด25441
1662การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็กบรรจบพันธุ์ นวรัตน ณ อยุธยา, คุณหญิง25442
1663พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1664ภินทนคณิตศาสตร์สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล25445
1665การจัดการแข่งขันกีฬา (ฉบับปรับปรุงใหม่)น้อม สังข์ทอง25431
1666คู่มือเรียนไวยากรณ์อังกฤษด้วยตนเองลำดวน จาดใจดี25431
1667คริสต์มาสแบบดั้งเดิมมิลเลอร์, จูดิช@25431
1668เรียนรู้จักขิมด้วยตนเองนิพันธ์ ธนรักษ์254310
1669นิทานคำกาพย์มงคลสูตรเนาวรัตน์ (ทองรมย์) พลเดช25432
1670รายงานสรุปการสัมมนานโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25432
1671โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และใยอาหารลักษณา อินทร์กลับ25431
1672การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษาศิริชัย กาญจนวาสี25436
1673รัตนโกสินทร์ว. วินิจฉัยกุล25431
1674พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625433
1675เวลาชาติ กอบจิตติ25431
1676โคลงโลกนิติเดชาดิศร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา25432
1677รวมธรรมะคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25431
1678พหุปัญญาในห้องเรียน : วิธีการสอนเพื่อพัฒนาปัญญาหลายด้านอาร์มสตรอง, โธมัส@25432
1679เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25431
1680ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้)บุญมี แท่นแก้ว25431
1681ปฐมบททฤษฎีดนตรีนพพร ด่านสกุล25431
1682เรื่องจากล่ามนภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา25431
1683ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ไชยยศ ไชยมั่นคง25431
1684งูพิษในประเทศไทยไพบูลย์ จินตกุล25431
1685การพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาธิดารัตน์ บุญนุช25436
1686รายงานประจำปี 2543 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม25431
1687ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องสายไทยภิชาต เลณะสวัสดิ์25433
1688ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25432
1689สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนมาเธอร์, โรเบิร์ต@25433
1690ศิลปะแห่งวรรณคดีส. ธรรมยศ25431
1691กำลังใจวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25431
1692การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์วิษณุ เครืองาม25432
1693เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25432
1694เรียนและเอาตัวรอดในอเมริกาHelm, Ann@25431
1695ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมในวิถีการอนุรักษ์ศรีศักร วัลลิโภดม25431
1696การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนาจ เจริญศิลป์25432
1697ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทยกตัญญู ชูชื่น25432
1698ร้อยคำร้อยความ : รวมประวัติและผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยจุลทัศน์ พยาฆรานนท์25431
16995ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพูลพร แสงบางปลา25431
1700การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผลบุญชม ศรีสะอาด25431
1701ซอยเดียวกันวาณิช จรุงกิจอนันต์25431
1702ชีวิตนี้ลิขิตได้เฮย์, ลูอิส แอล.25431
1703สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพรชัย จุฑามาศ25433
1704ตรุษสงกรานต์ : ประวัติความเป็นมาของปีใหม่ไทยสมัยต่างๆส. พลายน้อย25432
1705เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์25436
1706ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือ254310
1707ยุทธวิธีและการเล่นฟุตบอลเป็นทีมประโยค สุทธิสง่า25431
1708จีเอ็มโอ : สิ่งมีชีวิตแต่งพันธุ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ 10-12 พฤษภาคม 2543 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25431
1709ปูนปิดทองกฤษณา อโศกสิน25431
1710การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน25434
1711การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25433
1712จะตั้งชื่อบุตรหลานอย่างไรเสฐียรพงษ์ วรรณปก25431
1713การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา25436
1714คำพิพากษาชาติ กอบจิตติ25431
1715ศาสตร์แห่งการตัดสินใจไชย ณ พล25431
1716รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอารง สุทธาศาสน์25431
1717การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางปทีป เมธาคุณวุฒิ25435
1718คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี บุญสุยา25431
1719การวัดด้านจิตพิสัยล้วน สายยศ25431
1720เทคนิคและทักษะเกมมูลฐานสุชาติ ทวีพรปฐมกุล25431
1721การย่อความไพรถ เลิศพิริยกมล25433
1722ทัศนะนอกรีต : ภูมิศาสตร์-ภูมิลักษณ์ตั้งบ้านแปงเมืองศรีศักร วัลลิโภดม25431
1723กล้าล้มเหลว : ภูมิปัญญาในความล้มเหลวLim, Billi P.S.25431
1724หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย วรพงศธร25431
1725สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6 : กล้วยไม้ไทยวีระชัย ณ นคร25432
1726หนึ่งร้อยถาม-ตอบ 5สนิยม ดีสวัสดิ์มงคล25431
1727ประชาธิปไตยบนเส้นขนานวินทร์ เลียววาริณ25431
1728อาเพศกำสรวลวินทร์ เลียววาริณ25431
1729เรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สำเร็จและมีความสุขวิโรจน์ ถิรคุณ254320
1730สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25431
1731เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้งวสันต์ชัย อิ่มโอษฐ์25431
1732การวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษาไพศาล หวังพานิช25436
1733วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬาชัยน้อย ชาญชัยสมภพ25431
1734นันทนาการชูชีพ เยาวพัฒน์25431
1735ลูกอีสานคำพูน บุญทวี25431
1736คู่มือการเล่นวอลเลย์บอลอุทัย สงวนพงศ์25435
1737แคนโต้หมายเลขสองฟ้า พูลวรลักษณ์25432
1738การพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทยชุติมา สัจจานันท์25431
1739การพัฒนาคณาจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์25436
1740ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกโบตั๋น25431
1741เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 2สุวรรณา เหลืองชลธาร25432
1742แม่เบี้ยวาณิช จรุงกิจอนันต์25431
1743เมืองใต้อุโมงค์ประชาคม ลุนาชัย25431
1744พจนานุกรมคำสัมผัส : สำหรับใช้ในการแต่งบทเพลง บทประพันธ์ คำขวัญ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำโฆษณาชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร25431
1745เพศศึกษาจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์25431
1746ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25434
1747การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
1748รายงานประจำปี 2543 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25431
1749คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25432
1750เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25432
1751ตำราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษมานิต มานิตเจริญ25431
1752ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2543 หน่วยศึกษาทั่วไป วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.หน่วยศึกษาทั่วไป25431
1753วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2477สุรพล วิรุฬห์รักษ์25431
1754ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดโบตั๋น25431
1755สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ปรีดี พนมยงค์25435
1756ตลาดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางราตรี โตเพ่งพัฒน์25432
1757หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
1758ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตศิริ ฮามสุโพธิ์25431
1759ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
1760การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาวิชัย วงษ์ใหญ่25436
1761สาระ+ภาษา=วาทะพรทิพย์ กาญจนนิยต25431
1762วรรณคดีการละครนิดา มีสุข25431
1763GMOs มหัศจรรย์หรือมหันตภัยของสหัสวรรษมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25431
1764หัดเป่าขลุ่ยกันดีกว่าเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์25434
1765ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไรประเสริฐ ณ นคร25431
1766พระเจ้าแผ่นดินสุวิมล ผึ่งประเสริฐ25433
1767เทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษาเชาวเลิศ เลิศชโลฬาร25436
1768ฝึกมวยสากลแปลก พนาลิกุล25431
1769คู่มือการใช้บทอาขยานภาษาไทยประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปริญญา ฤทธิ์เจริญ25431
1770ไต่ตามโค้งตะวันนริศ มณีขาว25433
1771อมตะวิมล ไทรนิ่มนวล25431
1772เพลงพื้นบ้านศึกษาสุกัญญา สุจฉายา25432
1773วิเคราะห์รสวรรณคดีไทยบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.25432
1774ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำเนาว์ ขจรศิลป์25436
1775สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25435
1776นิทานพื้นบ้านศึกษาประคอง นิมมานเหมินท์25432
1777เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
1778ปรัชญาเบื้องต้นสถิต วงศ์สวรรค์25432
1779แนวทางการจัดทำพจนานุกรมคำคะนอง : คู่มือศึกษาคำคะนองปริญญา ฤทธิ์เจริญ25431
1780ชีวิตและการรู้จักตนเองจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี25435
1781สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนวินทร์ เลียววาริณ25431
1782ประชุมโคลงโลกนิติบุษบา ประภาสพงศ์25431
1783เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)25431
1784เรื่องของภูมิชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25431
1785ครอบครัวกลางถนนศิลา โคมฉาย25431
1786โจโฉ นายกฯ ตลอดกาลคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.25431
1787สมการเชิงอนุพันธ์ 2 และการแปลงลาปลาซศรีบุตร แววเจริญ25432
1788ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมปัจจุบันผันแปรศรีศักร วัลลิโภดม25431
1789ตัวอย่างบทคัดย่องานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมจากทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2539-2543ทบวงมหาวิทยาลัย25432
1790การละครไทยสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์25431
1791น้ำใจโบตั๋น25421
1792ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประชา อินทร์แก้ว25423
1793ถิ่นปุรีศรีชยสิงห์พงษ์อนันต์ สรรพานิช25421
1794เวนิชวานิชเชคสเปียร์, วิลเลี่ยม@25421
1795หุ่นกระบอกไทยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)25422
1796เลินนิ่ง บาย ยัวร์เซฟ สู่ชัยชนะเหนือยอดโอเอสและแอพพลิเคชั่นทีมนักเขียนและกองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์.ทูเดย์25422
1797งานช่างศิลปกรรมในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25422
1798การจัดการทรัพยากรธรรมชาติวิชัย เทียนน้อย25421
1799เจ้าพ่อหลวง : ภาพแห่งความทรงจำและแหล่งประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่25421
1800ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2542 (ฉบับพิเศษ)สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25421
1801การประเมินการปฏิบัติงานผุสดี รุมาคม25421
1802วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช25423
1803มนุษย์กับสังคมยุบลวรรณ ประมวญรัฐการ25421
1804เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ำเจ้าพระยาอลิสา รามโกมุท25422
1805พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 เล่ม 2อิศรา วงศ์ข้าหลวง25421
1806อะเมซิ่งไม้ดอกเมืองร้อนเปรมปรี ณ สงขลา25421
1807ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25422
1808แบบฝึกวอลเลย์บอลมากกว่า 1500 แบบอุทัย สงวนพงศ์25425
1809ชีวิตวันนี้ 3วิทยา นาควัชระ25421
1810ศาสนาโลกธนู แก้วโอภาส25421
1811พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
1812การให้การปรึกษาสุพร เกิดสว่าง25423
1813ออเทอร์แวร์ 4กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25423
1814แผนที่ประเทศไทย 76 จังหวัดกิตติ ธนิกกุล25422
1815สร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยโปรแกรม Excel (Business Simulation Model)ปรัชญา ไทยกล้า25422
1816ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์สุรางค์ อนุกูล25422
1817พัฒนาตนเอง : ทางเลือกที่คุ้มค่าในยุคสังคมวิกฤตโสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์25422
1818เปิดโลกการค้าอิเล็กทรอนิคส์โคซัวร์, เดวิด@25421
1819ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
1820รวมโจทย์เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25422
1821เรียนรู้อินทราเน็ต ระบบเครือข่ายองค์กรยุคใหม่วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25423
1822หญิง ชาย กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมธีรนาถ กาญจนอักษร25422
1823สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-41สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์25424
1824สตรีสยามในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
1825อินทิกรัลและการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25422
1826สุดยอดโปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop 5 Step by Stepวินัย จินดาดำรงค์เวช25422
1827ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 4ประยอม ซองทอง25423
1828ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมืองอนุชาติ พวงสำลี25421
1829สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสานธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
1830สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลางธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
1831GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์25421
1832แผ่นดินอื่นกนกพงศ์ สงสมพันธุ์25421
1833จดหมายถึงหลาน : จดหมายจากคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยายถึงหลานรักมานิสา ปิยะสิงห์25421
1834ศิลปะการแสดงของไทยประกอบ ลาภเกษร25421
1835สร้าง Web page ง่ายๆ สไตล์ FrontPage Expressธนพล ฉันจรัสวิชัย25422
1836เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25421
1837การออกแบบฐานข้อมูลกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25422
1838วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เล่มที่ 11สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25423
1839สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ : บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทยสำนักข่าวสารอเมริกัน25421
1840การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25422
1841วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสุนันท์ บุราณรมย์25423
1842สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทยเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี25422
1843ทักษะกีฬายอดนิยมประโยค สุทธิสง่า25421
1844มนุษยสัมพันธ์สมพร สุทัศนีย์25421
1845เปิดโปงภัยมืดบนอินเทอร์เน็ตศุภเดช สุทธิพงศ์คณาลัย25422
1846กติกามวยสากลสมัครเล่นวราวุธ สุมน25421
1847สี่สิบเก้าราชินีไทยพิมาน แจ่มจรัส25421
1848ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25425
1849หลักคณิตศาสตร์กรรณิกา กวักเพฑูรย์25421
1850ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25425
1851ชีวิตวันนี้ 2วิทยา นาควัชระ25421
1852ศาสนาเปรียบเทียบเสฐียร พันธรังษี25421
1853จัสท์เซย์โนหรือโอเคพันธศักดิ์ ศุกระฤกษ์25422
1854สังคมไทยกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรัตนา อัตภูมิสุวรรณ์25421
1855ป่าไม้คือชีวิตมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี25421
1856แอนนากับพระเจ้ากรุงสยามแลนดอน, มาร์กาเร็ต@25421
1857การใช้ภาษาไทยกองเทพ เคลือบพณิชกุล25422
1858อภิธานศัพท์เรือนไทยภาคกลางจุลทัศน์ พยาฆรานนท์25421
1859เรียนภาษาลาวเบื้องต้นเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์25423
1860คู่มือติดตั้งและใช้งาน Linuxโครงการลีนุกซ์ภาษาไทย บริษัทไกวัล ซอฟท์แวร์ (เชน) จำกัด25423
1861ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 3 : สำนวนไทยในการสื่อสารฐะปะนีย์ นาครทรรพ25423
1862วรรณกรรมปัจจุบันไพรถ เลิศพิริยกมล25421
1863เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลทั่วประเทศจำนงค์ หอมแย้ม25421
1864สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254218
1865เปิดโลกวิทยาศาสตร์ เล่ม 1สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์.25421
1866ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2000 เรียนรู้ด้วยตนเองรวงทิพย์ พัชรารัตน์25422
1867ตำราการฝึกและการตัดสินกีฬาฟุตบอลประโยค สุทธิสง่า25421
1868แม่พลอยหุงว. วินิจฉัยกุล25421
1869เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกธวัชชัย ดุลยสุจริต25421
1870วิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และมนุษยชาติฮักซ์ลีย์, จูเลียน@25422
1871องคุลีมาล : โจราโสดาบันพงษ์อนันต์ สรรพานิช25421
1872หลักการสอนพูดผดุง อารยะวิญญู25421
1873แบบเรียนเร็ว เล่ม 1,2,3ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625421
1874อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
1875ศิลปะการฟังMontgomery, Robert L.25424
1876พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25421
1877เปตอง พันธ์ศักดิ์ วอนวงษ์25421
1878คณิตศาสตร์ 2อร่าม คุ้มทรัพย์25421
1879ชีวิตวันนี้ 1วิทยา นาควัชระ25421
1880พูดอย่างไรไปถึงดวงดาวจามจุรี ผดุงชีวิต25425
1881ความสุขกับสวนพฤกษศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี.^องค์การสวนพฤกษศาสตร์.25421
1882องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
1883สนทนาภาษาอังกฤษระบบอัตโนมัตินาถยา กัลโยธิน25421
1884จิตวิทยาสังคมกับชีวิตนพมาศ ธีรเวคิน25425
1885การอ่านสุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ์25421
1886สุนทรียนาฏศิลป์ไทยอมรา กล่ำเจริญ25422
1887จีนวันนี้ดำรงค์ ฐานดี25421
1888ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร25422
1889โลกของน้ำอุดร จารุรัตน์25421
1890SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
1891เคมีประยุกต์จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
1892โคลงภาพรามเกียรติ์ เล่ม 1สมพร จารุนัฎ25422
1893รอบรู้ Windows NT Server 4ศราวุฒิ ทรงเจริญ25424
1894ศิวาราตรี : กวีนิพนธ์คำกลอนอมรา อยู่มั่น25422
1895ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวิษณุ เครืองาม25422
1896ฝั่งแสงจันทร์ประชาคม ลุนาชัย25421
1897ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
1898เรียนรู้การใช้ RedHat Linux Version 5.2อาหมาน หมัดเจริญ25423
1899สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 2โสภนา ศรีจำปา25421
1900ฟุตบอลบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25421
19015ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพูลพร แสงบางปลา25421
1902จิตวิทยาการกีฬา : แนวคิด ทฤษฎีสู่การปฏิบัติสมบัติ กาญจนกิจ25421
1903ทิพย์ดุริยางค์โบตั๋น25421
1904การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันดาเวนพอร์ท, โทมัส เอช.@25421
1905สุภาษิตคำโคลงมาลินี ผโลประการ25422
1906ท่องอินเตอร์เน็ตด้วย Internet Explorer 5 และ ICQกรภัทร์ สุทธิดารา25422
1907ไอคิโดประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์25425
1908เทคนิคพูดจา มารยาทสังคมเฟลมิง, อลิซ.@25422
1909ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยชุลีพร สุสุวรรณ25421
1910เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 1สุวรรณา เหลืองชลธาร25422
1911วายทูเค คอมพิวเตอร์ปี 2000 : ปัญหาที่แท้และทางแก้ทึ่ถูกศรีศักดิ์ จามรมาน25424
1912รายงานประจำปี 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.กองแผนและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี.25421
1913การใช้งาน Microsoft Office 97 & Windows 98กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25422
1914เทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจาประวีณ ณ นคร25421
1915วิธีทำเอกสาร-คู่มือระบบงานคอมพิวเตอร์ภรณี ศรีสุทธิ์25421
1916เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสุจิตรา มาถาวร25421
1917ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
1918จดหมายจากเมืองไทยโบตั๋น25421
1919เกร็ดสนุกในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
1920ลิลิตเตลงพ่ายปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ25423
1921รายงานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดการมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ กรณีศึกษาที่ 9 การประเมินผลการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25421
1922ก้าวหน้าด้วย 5 สตฤตณัย นพคุณ25422
1923วรรณคดีชาดกสืบพงษ์ ธรรมชาติ25422
1924ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2542 หน่วยศึกษาทั่วไป วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.หน่วยศึกษาทั่วไป25421
1925ฟ้าชอุ่มฝนโบตั๋น25421
1926องค์การมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐสำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ25429
1927เอกสารประกอบการสอน MTH 100 คณิตศาสตร์เสริมพื้นฐานกรรณิกาณ์ หิรัญกสิ25422
1928รายงานสถานการณ์การมีงานทำเครึ่งแรกปี 2542 (มกราคม-มิถุนายน)กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรมการจัดหางาน.^กองบริหารตลาดแรงงาน25421
1929รายงานพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ : ศึกษากรณีหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาอัศนัย ธรรมวิทยา25421
1930คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทยสุวรรณา สถาอานันท์25422
1931ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 98 วิชวล ไกด์พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์25422
1932โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยนงลักษณ์ วิรัชชัย25423
1933ประชาธิปไตยถวัลย์ มาศจรัส25421
1934ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 5สมพร จารุนัฎ25423
1935เพื่อการพูด การฟัง และการประชุมที่ดีวิจิตร อาวะกุล25422
1936ประวัติและการลีลาศรังสฤษฏิ์ บุญชลอ25421
1937พลังปัญญาทางมนุษยศาสตร์ : เจตนา นาควัชระจุไรรัตน์ แสนใจรักษ์25424
1938เพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม 5สวารินทร์ สินสูงสุด25421
1939เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์เฟอร์กูสัน, จอร์จ@25421
1940สืบสานวัฒนธรรมไทยบุญเรือน สมมาตร25411
1941การอ่านนวนิยายโกลเด้นชไตน์, ณ็อง-ปิแยร์@25411
1942การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25411
1943เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูงเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25411
1944เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยชูศรี วงศ์รัตนะ25411
1945สภาวะแวดล้อมของเราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.ฝ่ายบริการวิชาการ25413
1946พระพุทธรูปวรภัทร เครือสุวรรณ25411
1947เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25411
1948การใช้ Internet และการเขียน Homepageชัยวุฒิ จันมา25412
1949เคมีอินทรีย์เกษร พะลัง25414
1950ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับมาตรฐานประสงค์ ปราณีตพลกรัง25418
1951ภาพลวงโบตั๋น25411
1952ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคพรงาม ลิ้มตระกูล25413
1953วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจเฟรดริคสัน, เทอรี่@25411
1954ปัญญาอมตะสุวินัย ภรณวลัย25411
1955เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์25412
1956ตลาดน้ำ วิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ขายไทยสกุณี ณัฐพูลวัฒน์25411
1957การบริหารงานบุคคลอุษณีย์ จิตตะปาโล25411
1958เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25411
1959วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1บุญชม ศรีสะอาด25413
1960การพูดจาในธุรกิจและในชีวิตแดง ใบเล่25412
1961การตรวจและการวัดรังสีธวัช ชิตตระการ25411
1962สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกนก จันทร์ทอง25414
1963เกร็ดความรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ : เพื่อสาระรอบรู้ควบคู่ทักษะทางภาษานิพนธ์ กาบสลับพล25412
1964จิตสำนึกทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมัลลิกา บุนนาค25416
1965หนังใหญ่และหนังตะลุงสุจิตรา มาถาวร25411
1966เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 3รัตนา ฦาชาฤทธิ์25411
1967เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
1968นิทานสอนใจบุญ ชุษณะโชติ25412
1969ปรัชญาชีวิต ศาสตร์แห่งความสำเร็จ เล่ม 1ฮิลล์, นโปเลียน@25411
1970ลูกแม่โบตั๋น25411
1971เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
1972เปิดโลกทัศน์สู่การสื่อสารผ่านดาวเทียมบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)25413
1973อินเตอร์แอกทีฟ สไตล์มัลติมีเดีย Authorware 4.0สุวัฒน์ ตั้งศรีพงศ์25412
1974วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม โทรคมนาคม พลังงาน และทรัพยากรมนุษย์สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
1975ปริศนาจักรวาลประสาน ต่างใจ25411
1976ภาษากับวัฒนธรรม : รายวิชา ท051บุญเกิด รัตนแสง25412
1977จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25416
1978การป้องกันและควบคุมมลพิษศิริกัลยา สุวจิตตานนท์25413
1979เครื่องถ้วยในประเทศไทยสาโรจน์ มีวงษ์สม25411
1980เขียนแผ่นดินเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์25412
1981ชีววิทยา เล่ม 2เชาวน์ ชิโนรักษ์25411
1982การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์.ภาควิชาปรัชญา25412
1983มนุษย์กับสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25411
1984หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25413
1985เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25411
1986โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศวาสนา สุขกระสานติ25414
1987แก่นแท้แห่งคริสต์ศาสนาลูอิส, ชี.เอส.25411
1988วาทะวิทยาพชร บัวเพียร25412
1989ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25413
1990เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25411
1991ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลกทักษิณา สวนานนท์25411
1992วัฒนธรรมหมู่บ้านไทยฉัตรทิพย์ นาถสุภา25411
1993สาระน่ารู้เกี่ยวกับพลศึกษาและนันทนาการสุวิมล ตั้งสัจจพจน์25411
1994ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25412
1995งานช่างแกะช่างสลักในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25412
1996ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์25412
1997เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25412
1998การใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL Serverบัณฑิต จามรภูติ25412
1999ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3สมพงษ์ ใจดี25412
2000สมุดภาพพระมหาเวสสันดร ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝีมือครูเหม เวชกรพนิตา อังจันทรเพ็ญ25411
2001มังกรจักรวาล ภาค 1สุวินัย ภรณวลัย25411
2002ฟิสิกส์ทั่วไป : สำหรับนักศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและนักศึกษาชวลิต คัยนันทน์25415
2003สถิติเชิงคณิตศาสตร์จารุมา อัชกุล25411
2004ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมไทยโบราณอุไร สิงห์ไพบูลย์พร25411
2005วิทยาศาสตร์การกีฬามงคล แฝงสาเคน25412
2006เทคนิคการเขียน การพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25415
2007เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25411
2008ประชากรศาสตร์ทางสังคมสันทัด เสริมศรี25416
2009ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 2สมพร จารุนัฎ25411
2010ศิลปะแห่งการเจรจาจินดา วงศ์ศักดิ์25412
2011ตรรกวิทยาทั่วไปกีรติ บุญเจือ25412
2012ก่อกองทรายไพฑูรย์ ธัญญา25411
2013สถาปัตยกรรมไทยพื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคชุมศรี ศิวะศริยานนท์25411
2014วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยาอมรา พงศาพิชญ์25412
2015แคลคูลัสหลายตัวแปร : อนุพันธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชั้นศรีบุตร แววเจริญ25411
2016จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์25415
2017เด็กเร่ร่อน : ปัญหาและทางออกวัลลภ ตังคณานุรักษ์25412
2018คู่มือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มืออาชีพเมธี ฉัตรทอง25412
2019สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25413
2020เคมีทั่วไป 2สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25414
2021พระพุทธรูปที่ระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์ไขศรี ศรีอรุณ25411
2022สถานการณ์เศรษฐกิจบริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด25411
2023ผีเสื้อและดอกไม้นิพพานฯ25411
2024สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันรัชนี ซอโสตถิกุล25411
2025อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
2026ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25412
2027หุ่นกระบอกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
2028ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
2029เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25412
2030ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการสนิท อักษรแก้ว25411
2031โฟกัส Microsoft Windows 95 & 98พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25411
2032จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
2033ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25412
2034เคมีสิ่งแวดล้อมนัทธีรา สรรมณี25412
2035ศาสนาเปรียบเทียบวนิดา ขำเขียว25411
2036นาฏศิลป์ไทย : นาฏศิลป์สำหรับครูประถมและมัธยมสุมิตร เทพวงษ์25412
2037ในเวลาแรคำ ประโดยคำ25411
2038งิ้วอภิโชค แซ่โค้ว25411
2039ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 1รัตนา ฦาชาฤทธิ์25411
2040อีไอเอ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทวีวงศ์ ศรีบุรี25413
2041เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
2042ลิเกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
2043เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25411
2044คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
2045การออกแบบตัวอักษรและภาพด้วย Adobe Photoshop 5วินัย อินทร์ใย25411
2046รู้ค่าเวลา รู้ค่าชีวิต : เทคนิคการใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเสรี วงษ์มณฑา25414
2047พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยวราภรณ์ เผือกเล็ก25411
2048เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25401
2049ก้าวทันโลก Internetชฎิล แก้วปลั่ง25401
2050ฮาร์ท แอนด์ โซลสุวินัย ภรณวลัย25401
2051ศิลปะในชีวิตประจำวันน. ณ ปากน้ำ25402
2052คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารสุมาลี เหลืองสกุล25405
2053ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25401
2054แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
2055บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตรธิดา สาระยา25401
2056เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตกรรัตน์ เปล่งขำ25405
2057ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซีดี-รอมสตาร์เรทท์, โรเบิร์ต@25404
2058สารพันอันตรายมนันยา25401
2059ลักษณะชีวิตสู่ความสำเร็จ 1เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25402
2060ระบำโบราณคดีพรเทพ บุญจันทร์เพชร254010
2061คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต.^คณะวิทยาศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์.25401
2062เทนนิสศุภฤกษ์ มั่นใจตน25405
2063การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25403
2064พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
2065สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
2066ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัวนพมาศ ธีรเวคิน25405
2067เดี่ยวไมโครโฟนอุดม แต้พานิช25401
2068ดุริยางค์ไทยสงบศึก ธรรมวิหาร25405
2069ประชากรกับการพัฒนาเกื้อ วงศ์บุญสิน25401
2070วาทวิทยาสมจิต ชิวปรีชา25402
2071รวมบทความทางการประเมินโครงการสมหวัง พิธิยานุวัฒน์25401
2072เงินตราล้านนาและผ้าไทพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย25401
2073การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์สุพจน์ โกสิยะจินดา25402
2074การเขียนเพื่อการสื่อสารสมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์25404
2075ก้าวแรกสู่การเรียนรู้คอมพิวเตอร์มากิด, ลอว์เรนซ์ เจ.@25403
2076คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
2077ราษฎรในครรลองแห่งความเจริญของสยามธิดา สาระยา25401
2078ปัญญาหลังม่านเหล็กประวัติศาสตร์วรรณกรรมโซเวียต ค.ศ.1917-1991 จากเลนินถึงกอร์บาชอฟสัญชัย สุวังบุตร25401
2079การสร้างทีมงานสุนันทา เลาหนันทน์25401
2080เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
2081อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
2082ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
2083เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
2084ดอกไม้เพลิงโบราณ : มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยสิทธา สลักคำ25401
2085พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
2086การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสารเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต25402
2087วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันปิยวรรณ แสงสว่าง25403
2088ความรู้พื้นฐานทางศาสนาฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25405
2089มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมนิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ25401
2090หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่น 2539กระทรวงอุตสาหกรรม.^กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.25401
2091หลักการพลศึกษาวิลเลี่ยม, เจสซี่ ไฟริง @25402
2092รายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2539สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25401
2093การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมรวีวรรณ ชินะตระกูล25403
2094การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : ศิลปกรรมจังหวัดนครปฐมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม25401
2095จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25401
2096พิชิตคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์สู่ความเป็นเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์Smith, Richard Manning@25402
2097ระบบปฏิบัติการ Windows 98 และ Internet Explorerเกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล25402
2098ศิลปะการใช้ภาษาสุจริต เพียรชอบ25402
2099หลักนิทรรศการจันทรา มาศสุพงศ์25403
2100ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25402
2101บรัดเล่ย์ เด็กเกเรหลังห้องเรียนซาซาร์, หลุยส์@25401
2102คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25402
2103มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทวี หอมชง25405
2104สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอยธิดา สาระยา25401
2105จิตวิทยาการเรียนรู้ไพบูลย์ เทวรักษ์25401
2106เยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2540สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ25401
2107สุดยอดของโทเซอร์Tozer, A.W.@25401
2108บริการสนเทศประทุม แป้นสุวรรณ25401
2109การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25401
2110หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25404
2111ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมีศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา25405
2112สำนวนอังกฤษน่ารู้วิทย์ ศิวะศริยานนท์25401
2113เมฆเหินน้ำไหลฟัง, ฟัง@25401
2114สังคมวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25401
2115วิจัยทางการศึกษารวีวรรณ ชินะตระกูล25401
2116สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25401
2117ไวยากรณ์อังกฤษประไพศรี วิเศษสุข25401
2118เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25402
2119ศิลปะสุโขทัยสันติ เล็กสุขุม25401
2120นักเขียนสยามส. พลายน้อย25401
2121เรียนรู้จักขิมด้วยตนเองนิพันธ์ ธนรักษ์25401
2122ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 1 : วิธีดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล25403
2123เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25401
2124สอนให้สนุก เป็นสุขกับการเรียนสุจริต เพียรชอบ25402
2125วินนีเดอะพูห์มิลน์, เอ.เอ.@25401
2126การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25402
2127คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกษมชาติ ทองชา25401
2128การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25406
2129เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเองกรรัตน์ เปล่งขำ25401
2130กายบริหารแอนเดอร์สัน, บ๊อบ@25401
2131ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาน. ณ ปากน้ำ25401
2132ชีววิทยา เล่ม 1เชาวน์ ชิโนรักษ์25403
2133สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
2134จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์254015
2135การขับร้องเพลงไทยคณพล จันทน์หอม25398
2136ทฤษฎีดุริยางค์ไทยบุญช่วย โสวัตร25391
2137คู่มือนักแปลข่าวลำดวน จาดใจดี25392
2138ไอคิโดประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์25395
2139เคมีสภาวะแวดล้อมพิมล เรียนวัฒนา25392
2140อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์สุเทพ จันทร์สมศักดิ์25392
2141วิทยาศาสตร์กับมนุษย์ชัยวัฒน์ คุประตกุล25391
2142เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25392
2143สิ่งแวดล้อมศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวินัย วีระวัฒนานนท์25395
2144ปณิธานกวีอังคาร กัลยาณพงศ์25391
2145มนุษย์กับธรรมชาติมันทนี ยมจินดา25393
2146ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมด้วยโคบอลแบบโครงสร้างนิวคัมเมอร์, อาร์ ลารี่ @25392
2147คู่มือคำศัพท์ฉบับพกพาอินเทอร์เน็ตวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25395
2148การคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 : ตรรกะ การแก้ปัญหา โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ทักเกอร์ บี, อัลเลน@25391
2149เสนาะศัพท์สดับทำนองร้อยกรองไทยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25391
2150จิตวิทยาทั่วไปมุกดา ศรียงค์25391
2151ไมโคร์ซอฟท์ เอ็กเซลสำหรับวินโดว์ 95 สเตพ บาย สเตพวาสนา ไตรพฤฒิธัญญา25395
2152รายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2538สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25392
2153วรรณกรรมวิจารณ์ธัญญา สังขพันธานนท์25392
2154การปรับวงดนตรีไทยขั้นสูงบุญช่วย โสวัตร25392
2155ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์25391
2156ถ้าผมเป็นเทวดากฤษณะ กฤตมโนรถ25391
2157ทักษะทางภาษา 1-2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้.^คณะมนุษยศาสตร์.^ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก.25392
2158เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25392
2159เรื่องรักในปักกิ่งหลินยู่ถัง25391
2160การจัดพาน (ดอกไม้สด)จันทนา สุวรรณมาลี25391
2161ไวยากรณ์อังกฤษอย่าคิดว่ายากนภกร ธัมพิพิธ25392
2162ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานเสฐียรโกเศศ25391
2163เทคนิคและทักษะการสอนเกมวีระ มนัสวานิช25391
2164เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเกษร พะลัง25392
2165เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้างพรรณิกา ไพบูลย์นิมิตร25392
2166การใช้งาน Window 95กิดานันท์ มลิทอง25395
2167สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
2168พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานทักษิณา สวนานนท์25392
2169ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25392
2170ที่สุดของคำศัพท์แมนเซอร์, มาร์ติน @25391
2171พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525ราชบัณฑิตยสถาน25392
2172เคมีควอนตัมเบื้องต้นปริญญา อรุณวิสุทธิ์25392
2173การบริหารเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25398
2174สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
2175นวมินทราชาธิราชอัมพร สโมสร25391
2176เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25391
2177เกมสำหรับการสอนวอลเลย์บอลอุทัย สงวนพงศ์25396
2178มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
2179ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25393
2180กิจกรรมเข้าจังหวะวรศักดิ์ เพียรชอบ25395
2181ลิลิตตะเลงพ่ายปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ25391
2182หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
2183หัวไม่ดีก็ประสบความสำเร็จได้โทราโอะ, โทขุดะ@25395
2184จริยศาสตร์บุญมี แท่นแก้ว25392
2185เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25393
2186ขุมทองในบุคลิกภาพ : คู่มือในการสำรวจและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองบุตร ประดิษฐวณิช25392
2187เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
2188แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต25393
2189ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25391
2190อังกฤษอ้างอิงนาฏยา วิพุธศิริ25392
2191รอบรู้ Internet และ World Wide Webต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์25391
2192สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 2คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.@25392
2193วิทยาศาสตร์การกีฬาท้าพิสูจน์กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25392
2194การอ่านเพื่อชีวิตกัลยา ยวนมาลัย25392
2195เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25392
2196ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาทีแฟรงค์, ไมโล โอ.@25392
2197สถิติเพื่อสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.^คณะวิทยาศาสตร์.^ภาควิชาสถิติ.25391
2198หลักสถิติส่องศรี พิทยารัตน์253911
2199คำขยายในภาษาอังกฤษเยาวภา พุกกะคุปต์25395
2200สู่...พิธีกรมืออาชีพบุญศรี ปราบณศักดิ์25392
2201ภาพชีวิตจากนวนิยาย : การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมจากพฤติกรรมตัวละครรัญจวน อินทรกำแหง25392
2202เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25392
2203แผนที่โลกสำหรับเยาวชนโอลลิเวอร์, เจน@25391
2204โฆษณาไทยสมัยแรกเอนก นาวิกมูล25392
2205สงกรานต์ใน 5 ประเทศ : การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล25393
2206คู่มือการใช้เครื่องมือในอินเทอร์เน็ตเซเดโน, แนนซี่@25395
220744 ปี ที่รอคอย เหรียญทองประวัติศาสตร์โอลิมปิก 1996คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย25391
2208การใช้ Microsoft Windows 95สิทธิชัย ประสานวงศ์25392
2209สร้างและพัฒนาระบบ Lanกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25391
2210เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25393
2211คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25392
2212เทคนิคการเขียนและผลิตตำราปรีชา ช้างขวัญยืน25391
2213หลักการเขียนโปรแกรมวีระ บุญจริง25391
2214กิจกรรมเข้าจังหวะดวงพร ศรีวัฒนา25399
2215ดนตรีปริทรรศน์Short, Michael25392
2216หลักและปรัชญาของวาทวิทยาอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25391
2217เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25392
2218พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
2219ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นวิสาข์ เกษประทุม25397
2220อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25392
2221ภาษาอังกฤษน่ารู้วิทย์ ศิวะศริยานนท์25391
2222แนวทางการประเมินคุณค่าวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ-อเมริกันในศตวรรษที่ 20เจตนา นาควัชระ25392
2223ตรรกวิทยาชัชชัย คุ้มทวีพร25392
2224เทคนิคการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์แม็คคอนเนล, สตีฟ @25391
2225เรียนอินเทอร์เน็ตผ่าน World Wide Web อย่างง่ายวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25395
2226นิราษเมืองลอนดอนหม่อมราโชทัย25392
2227ท่องโลกอินเตอร์เน็ตด้วย Netscape navigator GOLDปรเมศวร์ มินศิริ25395
2228จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียนกีรติ บุญเจือ25383
2229อินเตอร์เน็ต : นานาสาระแห่งการบริการสมใจ บุญศิริ25381
2230โลกของคอมพิวเตอร์และเอ็มเอสดอสอุรสชนิตร ยอดประสิทธิ์25384
2231วอลเล่ย์บอลบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25384
2232วรรณวินิจวัลยา วิวัฒน์ศร25384
2233เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2234เจาะลึกทางด่วนข้อมูลซุลลิแวน-เทรนเนอร์, ไมเคิล@25383
2235การพัฒนาแบบทดสอบทักษะฟุตบอลประโยค สุทธิสง่า25381
2236เทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย25381
2237สร้างไทย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : แนวพัฒนาชาติ สร้างอำนาจรัฐดำรง ลัทธพิพัฒน์25381
2238รายงานประจำปี 2545 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25381
2239แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2240จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากรชูชัย สมิทธิไกร25381
2241การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเพชรหงส์ โชติกอาภา25385
2242เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2243จัดการฐานข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Access 2.0คณิตา นามประสิทธิ์25382
2244พื้นฐานทฤษฎีดนตรีฮาร์เดอร์, พอสด์ โอ.@25382
2245พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่นโฆษา อาริยา25381
2246สถิติธุรกิจ/พื้นฐานสถิติมนัส บุญวงศ์25382
2247จิตวิทยาแห่งความรัก หลักการเลือกคู่ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และการอยู่คนเดียวอย่างล้ำค่าไชย ณ พล25381
2248ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพดาวัลย์ ฉิมภู่25385
2249รามเกียรติ์พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ25381
2250ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2251ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่ม 4 ปีพุทธศักราช 2531-2532คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25381
2252ระบบฐานข้อมูลศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย25381
2253ระบบเครือข่าย Lan สำหรับผู้เริ่มต้นแนนซ์, แบรี่@25381
2254เอกสารประกอบการสอนวิชา พย.2802 จิตวิทยาพัฒนาการวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์25383
2255บาสเกตบอลบริษัทสยามรัฐจำกัด25385
2256เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2257สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2538กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25381
2258วัฒนธรรมทางภาษาประภาศรี สีหอำไพ25383
2259ความยอกย้อนของภาษาสอ เสถบุตร25382
2260แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2261เปิดโลกอินเตอร์เน็ตสมนึก คีรีโต25383
2262เทคนิคการตัดสินและการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเฉลี่ย พิมพันธุ์25385
2263ภาษาจีน 6รุ่ง เรืองอักษร25381
2264เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2265ปัญหาการใช้ภาษาไทยถึงขั้นวิกฤตจริงหรือกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ.สถาบันภาษาไทย25382
2266ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชัยวุฒิ จันมา25381
2267ภาษาไทยพื้นฐานตวงรัตน์ คูหเจริญ25386
2268ถามตอบ Microsoft Accessแคมพ์เบลล์, แมรี่ @25381
2269เกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา.25387
2270องค์การและการจัดการสมคิด บางโม25381
2271พันธุศาสตร์โมเลกุลอำนวย จรด้วง25382
2272เลือดอีสาน เล่มที่ 1คำพูน บุญทวี25381
2273At the officeไลเซนเบอร์ก, โรเบริร์ต@25381
2274คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25385
2275การพูดเพื่อธุรกิจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25381
2276เอกสารประกอบการสอนวิชา พล161 บาสเกตบอล 1ธงชัย เจริญทรัพย์มณี25382
2277วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 2บุญชม ศรีสะอาด25383
2278เทนนิสบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25383
2279การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเดช พุทธเจริญทอง25385
2280วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การกริช สืบสนธิ์25382
2281วัฒนธรรมการบริโภค : แนวคิดและการวิเคราะห์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ25381
2282เทคนิคพื้นฐานการเล่นเทนนิสเฉลี่ย พิมพันธุ์25385
2283วรรณวิจารณ์ยุรฉัตร บุญสนิท25382
2284การเรียนการสอนภาษาสตีวิค, เฮอร์ล ดับบิ้ล.@25382
2285เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2286หลักการพูดลักษณา สตะเวทิน25382
2287แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2288มือฆ้อง : ศิลปะและหลักการบรรเลงฆ้องวงใหญ่เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี25382
2289หลักมนุษยวิทยาวัฒนธรรมงามพิศ สัตย์สงวน25381
2290การรับส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์พรทิพย์ โล่ห์เลขา25381
2291ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวพรทิพย์ สุขะกูล25385
2292จิตวิทยาเบื้องต้นสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25387
2293การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
2294ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภทลำดวน จาดใจดี25383
2295เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25385
2296องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25385
2297การแปลอังกฤษเป็นไทย : แนวคิดและวิธีการปรียา อุนรัตน์25385
2298เรขาคณิตโพรเจคทีฟสมภพ ไกรโรจนานันท์25385
2299ประวัติศาสตร์ไทย : การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับต่างประเทศก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ.2475บังอร ปิยะพันธุ์25382
2300ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
2301กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงเดช พุทธเจริญทอง25385
2302จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25382
2303บิลล์ เกตส์ : เส้นทางสู่อนาคตเกตส์, บิลล์@25385
2304คู่มือจดหมายธุรกิจPoe, Roy W.25385
2305เทเบิลเทนนิสบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25385
2306สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25382
2307ผลของการฟังดนตรีที่มีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะสั้นพิมพา ม่วงศิริธรรม25381
2308คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรไวท์, รอน @25381
2309เพศของขวัญจากพระเจ้าแคนนอน, แอนน์@25385
2310มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
2311วรรณพินิจยุรฉัตร บุญสนิท25382
23121234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัสวิชัย ทิพณีย์25383
2313คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศวันพร ปั้นเก่า25381
2314วินโดวส์ 3.1พรชัย พฤกษารัตนนท์25382
2315คู่มือการเล่นวอลเล่ย์บอลอุทัย สงวนพงศ์25384
2316สำนวนไทยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)25381
2317มลภาวะอากาศวงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์25382
2318เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2319สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันรัชนี ซอโสตถิกุล25383
2320ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25382
2321การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
2322คู่มือความสามารถทั่วไปสมชัย ศรีสุทธิยากร25381
2323องค์การและการจัดการศิริพร พงศ์ศรีโรจน์25381
2324เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25384
2325ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25383
2326เคมีอนินทรีย์ 1นิตยา แซ่ซิ้ม25383
2327ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
2328สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์วิจิตร รัตนพานี25385
2329ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2330เอ็มเอส-ดอส แอนด์ วินโดว์ทักษิณา สวนานนท์25381
2331ทักษะการเล่นเทนนิสแกนเนอรี่, แอนนิต้า @25385
2332หลักการแปลสัญฉวี สายบัว25381
2333เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูงเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25383
2334ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เล่ม 5 ปีพุทธศักราช 2533-2534คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25381
2335มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
2336แกรมมาร์ แอนด์ เทคนิค ออฟ เดอะ อิงลิช แลงเกอว์เลิศ เกษรคำ25371
2337นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระStevenson, William@25372
2338จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม : โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและปรัชญาตะวันตกเนื่องน้อย บุณยเนตร25372
2339เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25374
2340ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไปกีรติ บุญเจือ25372
2341มลพิษดินและการกัดเซาะดินปริญญา นุตาลัย25372
2342การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาษาอังกฤษอุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์25373
2343พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมใหม่ส. ศิวรักษ์25371
2344โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
2345หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25372
2346การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25376
2347ราชาศัพท์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.25371
2348โภชนาการสำหรับนักกีฬา : คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาเทพวาณี หอมสนิท25372
2349วีซีวิงค์ อิมเพรส ออลเวย์สกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25375
2350การผลิตและกระจายเกลือธรรมชาติลือชา วนรัตน์25371
2351เทคนิคการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25373
2352สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25371
2353รายงานการวิจัยกลวิธีการสร้างกะโหลกซอสามสายอุดม อรุณรัตน์25372
2354ชีวประวัติของมิลาเรปะลาลุงปะ, ลอบชัง พี.@25371
2355คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการออกแบบโปรแกรมประสบสุข ศรีสว่างวงศ์25371
2356เขียนไทย อ่านไทย และราชาศัพท์ชิต ภิบาลแทน25371
2357มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมปัญญา เมฆบุตร25371
2358ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิตวิทย์ วิศทเวทย์25372
2359เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2360แมสสเปกโตรเมตรีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25375
2361ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
2362เขียน-อ่านคำไทยสุทธิ ภิบาลแทน25371
2363ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1วราพร ศรีสุพรรณ25373
2364ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
2365การพูดเพียรศักดิ์ ศรีทอง25372
2366สเปกโตรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์เสาวรส อักษรนันท์25371
2367นิทานอีสปแฮนด์ฟอร์ด, เอส.เอ.@25372
2368มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
2369สนทนาภาษาอังกฤษสำนวนเลขานุการสุรีรัตน์ วณิชลักษมี25373
2370แคลคูลัส 2อนัญญา อภิชาตบุตร25375
2371ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
2372การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิวัติ เรืองพานิช25372
2373แฟมิลิ ออฟ เวิร์ดโฮโรวิตซ์, เอ็ดเวิร์ด@25371
2374รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2537กรมควบคุมมลพิษ25371
2375เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2376คอมพิวเตอร์ภาษาชาวบ้านตอนจ๊ะเอ๋พีซีวิโรจน์ คุณาลังการ25372
2377สถิติเพื่อการวางแผนฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25372
2378เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 311 กรีฑา 2แผน เจียระนัย25372
2379มลพิษอากาศธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
238014 วันใช้งาน Ms-Word+Ecxel เป็นเฉลิมพล ทัพซ้าย25372
2381เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2382ภาษาดี วรรณกรรมเด่นสมพร จารุนัฎ25372
2383ระบบเสียงภาษาอังกฤษปรามภ์รัตน์ โชติกเสถียร25372
2384เอ็มเอส-ดอส แอนด์ วินโดว์ทักษิณา สวนานนท์25371
2385การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25373
2386ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปน่วม ห่วงทอง25372
2387จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25372
2388ตำนานแห่งความเชื่อและโชคลางสมฤทธี บัวระมวล25372
2389แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
2390ขยะและสารอันตรายธงชัย พรรณสวัสดิ์25371
2391พรีเซนเตชั่นอย่างมั่นใจซิมเมอร์, มาร์ค@25372
2392พจนานุกรมภาษาโคราชเมตต์ เมตต์การุณ์จิต25371
2393เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25371
2394เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2395วันสำคัญโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและแนวทางในการจัดกิจกรรมมนตรี เทียมสิงห์25371
2396มลพิษน้ำธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
2397เทอร์โมไดนามิกส์เคมีปริญญา อรุณวิสุทธิ์25372
2398การออกกำลังกายวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25371
2399พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25372
2400คู่แข่งที่น่ากลัวของฉันสุริยบรรณ25371
2401หลักภาษาไทยกำชัย ทองหล่อ25372
2402เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองสวัสดิการกรมวิเทศสหการ25365
2403เรียนรู้การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์วัชรินทร์ วิทยกุล25361
2404ลาก่อนบ้านเกิดเฮลเจอร์ซัน, มารี-คริสติน@25362
2405โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมกฤษดา กรุดทอง25361
2406สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25361
2407หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2408หลักการพูดลักษณา สตะเวทิน25361
2409การสื่อสารเพื่อพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมณฑล ใบบัว25362
2410การอนุรักษ์ดินและน้ำสันต์ สิริภักดิ์25361
2411หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส504 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โกเมน จิรัญกุล25361
2412การฝึกน้ำหนักกีฬาเฉพาะอย่างพลศึกษา, กรม25361
2413หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว041 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2414กติกายิมนาสติกลีลาพลศึกษา, กรม25361
2415ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ25361
2416รางวัลของผู้อดทนปิยอทะ25362
2417เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี25361
2418หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 011 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2419ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
2420คู่มือการตัดสินฟุตบอลพลศึกษา, กรม25361
2421สภาพการทำงานและองค์ประกอบด้านบุคคลอารี เพชรผุด25362
2422หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว045 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2423กติกาตะกร้อข้ามตาข่าย วง, ลอดบ่วงพลศึกษา, กรม25361
2424หลักภาษาไทยสุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25364
2425หนังสือสังคมศึกษา ส605 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แถมสุข นุ่มนนท์25361
2426ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2498-2535มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25361
2427กติกาแชร์บอลพลศึกษา, กรม25361
2428ทฤษฎีความรู้ของฮิวม์สมฤดี วิศทเวทย์25361
2429คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
2430เครือข่ายคอมพิวเตอร์จีไอเอส-กรุ๊ป25362
2431จัดการกับความเครียดโดรี, เฮเลน @25361
2432เขียนแผ่นดินเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์25361
2433กติกาฟุตบอลพลศึกษา, กรม25361
2434หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว044 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2435English grammar for examinationวิโรจน์ สารรัตนะ25361
2436แบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรคำนวณสมภพ ไกรโรจนานันท์25363
2437นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระStevenson, William@25361
2438เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25361
2439การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล25363
2440เทคนิคการออกแบบโปรแกรมครรชิต มาลัยวงศ์25361
2441เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ25362
2442ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สุภาพ บุณยะรัตเวช25364
244360 ปี กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมพลศึกษา.25362
2444Speak English clearly : British and American pronunciation for Thai speakers of Englishเฟรดริคสัน, เทอร์รี่ แอล.@25361
2445มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25362
2446กติกาว่ายน้ากรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25361
2447มนุษย์กับธรรมชาติ : เสียงใคร่ครวญจากภูมิปัญญาตะวันออก-ตะวันตกกุสตาฟสัน, เจมส์ เอ็ม.@25361
2448กติกาการแข่งขันยกน้ำหนักพลศึกษา, กรม25361
2449หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว043 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2450ชีววิทยาทั่วไป 1เพ็ญแสง ปุตตะ25361
2451เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาวิทยาลัยคริสเตียน25365
2452ขนาดสนามและอุปกรณ์กีฬาพลศึกษา, กรม25361
2453คู่มือการใช้ Microsoft MS-Dos 6 สำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส
2454แลลอดวรรณกรรมไทยบุญยงค์ เกศเทศ25362
2455เคมีอินทรีย์ Iอุดม ก๊กผล25361
2456หนังสือเรียนภาษาไทย ท503 ท504 ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กระทรวงศึกษาธิการ25361
2457คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ25352
2458หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว042 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
2459เริ่มแรกกับคอมพิวเตอร์ชิมป์สัน, อลัน@25351
2460การแสดงปาฐกถาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่องสมเด็จพระบรมราชชนกกับการพัฒนาประเทศคณะอนุกรรมการฝ่ายปาฐกถา25351
2461หนังสือเรียนภาษาไทย ท605 ชุด ภาษาพิจารณ์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กระทรวงศึกษาธิการ25351
2462กติกาบาสเกตบอลพลศึกษา, กรม25351
2463หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส503 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท คัมภีรยานนท์25351
2464วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมรวดี ฟักผลงาม25351
2465หนังสือเรียนภาษาไทย ท401 อ402 ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กระทรวงศึกษาธิการ25351
2466การใช้ภาษาไทยนพดล จันทร์เพ็ญ25351
2467แอน แอพพายด์ อิงลิช แกรมม่ามงคล กุลประเสริฐ์25351
2468ดนตรีกับชีวิตคนไทยวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25355
2469ระบบผู้เชี่ยวชาญวิลาศ วูวงศ์25351
2470วัฒนธรรมอิสลามเสาวนีย์ จิตต์หมวด25351
2471การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทย สื่อพื้นบ้านในภูมิภาคตะวันตกศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25356
2472หนังสือเรียนภาษาไทย ท503 ท504 ชุด ทักษพัฒนา เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการ25351
2473กติกาชอฟท์บอลพลศึกษา, กรม25351
2474กติกาเซปัคตะกร้อพลศึกษา, กรม25351
2475ภาษากับวัฒนธรรมทิพย์สุดา นัยทรัพย์25351
2476มิตรครองใจเดอโฟมนท์, จีน ไมเคิล @25353
2477หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว441 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
2478คู่มือการเล่นวอลเลย์บอลพลศึกษา, กรม25351
2479วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเปรมจิตต์ แทนสถิตย์25352
2480การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสุมิตรา อังวัฒนกุล25351
2481เพียงเข้าใจกันสักนิดแทนเน็น, เด็บบอร่าห์@25351
2482รู้จักกับคอมพิวเตอร์ดวงแก้ว สวามิภักดิ์25351
2483หนังสือเรียนภาษาไทย ท401 ท402 ชุด ทักษพัฒนา เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการ25351
2484กติกาเทเบิลเทนนิสพลศึกษา, กรม25351
2485การประมวลผลภาษาธรรมชาติยืน ภู่วรวรรณ25355
2486พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25351
2487เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25351
2488กัปตันคุก เปิดโลกแปซิฟิกวิลเลี่ยมซัน, เจมส์ เอ.@25353
2489แบบฝึกหัดเสริมความรู้รายวิชา ส401 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิไลรัตน์ ศรีคำ25351
2490เพียงรักปิยอทะ25352
2491หลักการจำสมบัติ จำปาเงิน25351
2492เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25351
2493การประมวลสัญญาณดิจิตอล : ตอนการออกแบบวงจรกรองดิจิตอลไพรัช ธัชยพงษ์25352
2494ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
2495ประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2520-เดือนสิงหาคม 2535สำนักราชเลขาธิการ25352
2496คู่มือการฝึกฮอกกี้ขั้นพื้นฐานพลศึกษา, กรม25341
2497คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า25345
2498แนวปฏิบัติสำหรับผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาแฮนด์บอลพลศึกษา, กรม25341
2499เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25344
2500ประวัติการกีฬาพลศึกษา, กรม25341
2501วิชาชีววิทยาและพันธุศาสตร์เรื่อง Reprodutionทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์25345
2502มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาเติมดวง รัตนทัศนีย25341
2503การสร้างเสริมความสามารถในการเล่นบาสเกตบอลกระทรวงศึกษาธิการ25342
2504คู่มือการฝึกลีลาศเบื้องต้นและเทคนิคการตัดสินพลศึกษา, กรม25341
2505ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวีระ สกุลทับ25342
2506โปรแกรมภาษาเบสิกและการแก้ปัญหาเพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ25341
2507การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมครัวเรือนลือชา วนรัตน์25341
2508ระบบฐานข้อมูลดวงแก้ว สวามิภักดิ์25342
2509การอ่านตีความทรงพันธ์ วรรณมาศ25342
2510แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
2511เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25341
2512การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์พิณทิพย์ ทวยเจริญ25342
2513กติกาฮอกกี้พลศึกษา, กรม25341
2514แก่นความเชื่อคริสตชนเฮนเดอร์ไลท์, ราเชล@25345
2515มนุษย์กับสัตว์ดมิตริเยฟ, ยูริ @25341
2516ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสิปปนนท์ เกตุทัต25343
2517หนังสือเรียนรายวิชา ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พิวัสสา นภารัตน์25331
2518เคมีอาหารกุลยา จันทร์อรุณ25331
2519จิตวิทยาโยธิน ศันสนยุทธ25332
2520ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25332
2521ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิตวิทย์ วิศทเวทย์25332
2522หลักสเทริโอเคมีของสารอินทรีย์ อำนาจ ตันติวนิช25335
2523ตอบปัญหาภาษาไทยประจักษ์ ประภาพิทยากร25332
2524จิตวิทยาสัมพันธ์หลุย จำปาเทศ25332
2525หลักภาษาไทยกำชัย ทองหล่อ25331
2526พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์25331
2527การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : คู่มือสำหรับการสอนและการฝึกอบรมนิวัติ เรืองพานิช25331
2528หลักการแปลสัญฉวี สายบัว25331
2529เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25332
2530ดรรชนีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2489-2529สำนักราชเลขาธิการ25332
2531แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์กซ์โคเซอร์, ลิวอิส เอ.@25331
2532โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอลแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม25331
2533พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทยนิพันธ์ รัตนวรพันธุ์25331
2534เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25332
2535หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษารัตนา ศิริพานิช25332
2536พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625331
2537พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25337
2538วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25331
2539หลักไวยากรณ์อังกฤษสมคิด กุลชล25331
2540มารยาทในสังคมกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25331
2541แด่คุณครูที่รักเบรธเวท, อี. อาร์.@25331
2542คู่มือชีววิทยา ม.4-5-6ธนะชัย ทองศรีนุช25331
2543เขียนอังกฤษให้เก่งศิริพร สิมะตระการ25331
2544เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25331
2545การแนะแนวเบื้องต้นพนม ลิ้มอารีย์25332
2546กติกาคอร์ฟบอลพลศึกษา, กรม25331
2547Guided English : key to learn grammar and word studyปรีดิ์เปรม รัฐสมุทร25332
2548คู่มือเคมี ม.4-5-6อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์25331
2549สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อมพัฒน์ สุจำนงค์25331
2550เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25332
2551เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25321
2552นาฏกรรมบนลานกว้างคมทวน คันธนู25321
2553หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25321
2554อุบัติภัยวิทยาณรงค์ ณ เชียงใหม่25322
2555เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25321
2556หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปรีชา ช้างขวัญยืน25321
2557จิตวิทยาการศึกษาพิเศษประมวญ คิดคินสัน25321
2558กติกาวอลเลย์บอลชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ25321
2559หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว036กระทรวงศึกษาธิการ25321
2560จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียนกีรติ บุญเจือ25322
2561เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25322
2562ฟ้าหมาดฝนถวัลย์ มาศจรัส25321
2563สุภาษิตสำนวนไทยเทพ สุนทรศารทูล25321
2564มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งประชา25321
2565สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสมจิต วัฒนาชยากูล25322
2566คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 3 ว033กระทรวงศึกษาธิการ25321
2567คุณค่าชีวิตระวี ภาวิไล25323
2568คุยกับนักจิตวิทยาวัลลภ ปิยะมโนธรรม25321
2569วาทการศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชนทองขาว พ่วงรอดพันธุ์25321
2570พยาธิวิทยาของสิ่งแวดล้อมนวรัตน์ ณ สงขลา253210
2571การสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยทิพวัลย์ มาแสง25321
2572การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันวรรณ แก้วแพรก25321
2573ใบไม้ที่หายไปจิระนันท์ พิตรปรีชา25324
2574จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรมวิทย์ วิศทเวทย์25322
2575เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25321
2576ยุทธวิธีเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ระวีวรรณ เสวตามร25322
2577นิเวศวิทยาสุมาลี พิตรากูล25321
2578ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคมยศ สันตสมบัติ25322
2579หลักมนุษยวิทยางามพิศ สัตย์สงวน25323
2580ความรู้ทางพันธุศาสตร์สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย25322
2581หนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ทักษพัฒนา เล่ม 2 ท 606กระทรวงศึกษาธิการ25321
2582แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่นเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์25321
2583คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25321
2584ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขนิษฐา อุทวนิช25321
2585คู่มือการตัดสินฟุตบอลวิทยา วงษ์สมาน25321
2586จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25322
2587มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25312
2588เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
2589มนุษยสัมพันธ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25312
2590หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว035กระทรวงศึกษาธิการ25311
2591ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียนกีรติ บุญเจือ25312
2592มรรยาทงาม : ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยยอดกมล25312
2593กติกาเปตองกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2594เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25311
2595หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ODYSSEY : a communicative course in Englishคิมบรู๊ช, วิตตอเรีย @25311
2596สารพิษรอบตัวเราไมตรี สุทธจิตต์25312
2597ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
2598รายการวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรึงไนโตรเจนในไรโซเบียมโดยวิธีพันธุวิศวกรรมนันทกร บุญเกิด25311
2599สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25313
2600จิตวิทยาโยธิน ศันสนยุทธ25313
2601กติกายูโดกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2602จิตวิทยาทั่วไปสุชา จันทน์เอม25311
2603โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
2604หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25312
2605กติกาตะกร้อข้ามตาข่ายวง, ลอดบ่วงกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2606การฝึกเทควันโด้ (ขั้นพื้นฐาน)กรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2607จิตวิทยาการจัดพฤติกรรมมนุษย์สิทธิโชค วรานุสันติกูล25311
2608สมุดภาพศิลาจารึกอีสาน : สรุปรายงานการวิจัยเรื่องศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว การศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสานธวัช ปุณโณทก25314
2609เคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25312
2610กีฬาเด่นพรรณประภา อินทรวิทยานันท์25311
2611กติกาเทนนิสกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2612กิจกรรมเข้าจังหวะพิชิต ภูติจันทร์25312
2613สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25312
2614กติกาเชร์บอลของกรมพลศึกษากรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2615ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิตวิทย์ วิศทเวทย์25312
2616คู่มือการตัดสินเทควันโด้กรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2617ชีวเคมีเรื่องกรดนิวคลีอิกบุญยืน สาริกะภูติ25312
2618การใช้กาษาไทยนพดล จันทร์เพ็ญ25311
2619หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส503 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฉัตรชัย พงศ์ประยูร25311
2620การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ชีพสุมน รังสยาธร25313
2621คู่มือการตัดสินเทนนิสกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2622ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
2623เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25312
2624กติกาว่ายน้ำกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2625การเขียนสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25312
2626คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว043กระทรวงศึกษาธิการ25311
2627กติกามวยสากลสมัครเล่นกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2628หลักภาษาไทยสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25311
2629ฟิสิกส์แผนใหม่ธำรง เมธาศิริ25312
2630การพูดจินดา งามสุทธิ์25311
2631เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25311
2632เรียนรู้การใช้ศัพท์สำนวนอเมริกันและอังกฤษใน 50 ชม.เอ็ม อาร์ ซี25311
2633ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25305
2634วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับชาวบ้านคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25301
2635จิตวิทยาพัฒนาการศรีเรือน แก้วกังวาล25302
2636สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทยเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี25302
2637แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
2638กติกามวยไทยกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25301
2639คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
2640ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้พระราชวรมุนี25303
2641เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25302
2642เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25301
2643ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
2644จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25305
2645ปรัชญาเบื้องต้นทั่วไปบุญมี แท่นแก้ว25302
2646อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25304
2647เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25301
2648จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรมวิทย์ วิศทเวทย์25301
2649คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
2650ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25301
2651เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
2652การใช้ภาษาไทยนววรรณ พันธุเมธา25301
2653หลักเคมี 1 : ทฤษฏี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25304
2654จิตวิทยาทั่วไป (ตำราศึกษาด้วยตนเอง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง.^คณะศึกษาศาสตร์.^ภาควิชาจิตวิทยา.25301
2655สังคมวิทยาวัชรา คลายนาทร25302
2656ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
2657เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
2658แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
2659คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์25301
2660การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิตนิภา นิธยายน25304
2661คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25301
2662จิตวิทยาเบื้องต้นลักขณา สริวัฒน์25302
2663เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
2664คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาวรรณี ธรรมโชติ25301
2665หนังสือเรียนเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
2666พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25303
2667ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
2668ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25304
2669จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
2670ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครูโกสินทร์ รังสยาพันธ์25301
2671สังคมวิทยารพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ25302
2672ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนกล25304
2673ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
2674ฟิสิกส์ เล่ม 1ชัยวัฒน์ คุประตกุล25302
2675การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา การเกิดพิษจากสารกำจัดแมลงกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองวิชาการ25302
2676เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25301
2677การพูดในที่ชุมชนคาร์เนกี, เดล25291
2678อนุสรณ์สุนทรภู่ 200 ปีสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25291
2679เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2680จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)น.ม.ส.25291
2681ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นไพทูรย์ สินลารัตน์25292
2682เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2683เชื้อราก่อโรคและโรคเชื้อราศมนีย์ ศุขรุ่งเรือง25291
2684ฟิสิกส์กับชีวิตก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25291
2685ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
2686เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 6-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
2687ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้นสัญญา สัญญาวิวัฒน์25291
2688ปัญหาการสอนอ่านภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมพัฒน์ น้อยแสงศรี25291
2689ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยาโสภา ชูพิกุลชัย25293
2690แบบฝึกหัดเวชพันธุศาสตร์และมนุษย์พันธุ์ศาสตร์วิจารณ์ พานิช25292
2691ไวยากรณ์อังกฤษแนวปริวรรตขั้นสูงพัฒน์ น้อยแสงศรี25291
2692จิตวิทยาสังคมโยธิน ศันสนยุทธ25292
2693เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2694หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Guided English reading book 1โฮพ์, ดี.เอช. @25291
2695มนุษย์กับธรรมชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25291
2696จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25291
2697จิตวิทยาทั่วไปจำรอง เงินดี25291
2698การพูดนันทา ขุนภักดี25291
2699เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25291
2700ปัญหาในการสอนเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นพัฒน์ น้อยแสงศรี25291
2701สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
2702เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการเบื้องต้นมานัส บุญยัง25291
2703บาสเกตบอลเฉลี่ย พิมพันธุ์25291
2704เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2705เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2706ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2523-2524คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์25291
2707สังคีตนิยมว่าด้วย : ดนตรีตะวันตกไขแสง ศุขะวัฒนะ25292
2708อ่านคน-อ่านวรรณกรรมศรีเรือน แก้วกังวาล25292
2709หลักเคมีทั่วไป เล่ม 2กฤษณา ชุติมา25292
2710เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
2711ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2525คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์25291
2712ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขเฉก ธนะสิริ25291
2713กติกาใหม่วอลเลย์บอลพิศิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล25292
2714หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
2715ไวยากรณ์จีนกลางขั้นพื้นฐานประพิณ มโนมัยวิบูลย์25291
2716การศึกษาคำกลอนสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีโอสถ โกศิน25291
2717ชีววิทยา เล่ม 1เชาว์ ชิโนรักษ์25292
2718เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2719เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
2720มนุษย์นิเวศวิทยาและการสาธารณสุขณรงค์ ณ เชียงใหม่25281
2721เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
2722ชีววิทยา 2เชาว์ ชิโนรักษ์25282
2723วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเบื้องต้นวิริยา บุญชัย25282
2724ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
2725เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
2726สังคมวิทยาอุบล เสถียรปกิรณกรณ์25282
2727แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2728เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2729อนินทรีย์เคมีวชิระ ชาวหา25281
2730นันทนาการชุมชนจรินทร์ ธานีรัตน์25284
2731เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2732จิตวิทยาการเรียนการสอน : จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครูในชั้นเรียนพรรณี ช. เจนจิต25285
2733สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25281
2734เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2735สังคมวิทยาณรงค์ เส็งปรีชา25282
2736เคมี เล่ม 2ทบวงมหาวิทยาลัย25282
2737จิตวิทยาพัฒนาการอารี เพชรผุด25284
2738ชีววิทยาปรีชา สุวรรณพินิจ25282
2739แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2740วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนที่ 1เจือจันทน์ จันทสุพรรณ25282
2741จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25282
2742พูดจาภาษาไทยนิตยา กาญจนะวรรณ25282
2743คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพรชัย พัฒนบัณฑิต25281
2744เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
2745ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
2746แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2747เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25281
2748สัมพันธศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซลล์สำหรับพยาบาลลักษณา อินทร์กลับ25281
2749ชีววิทยา 3เชาว์ ชิโนรักษ์25282
2750ระบบเสียงภาษาอังกฤษปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร25281
2751หลักการพูดต่อชุมนุมชนนิพนธ์ ศศิธร25281
2752ค่านิยมในสำนวนไทยเพ็ญแข วัจนสุนทร25283
2753ดุริยางคศิลปปริทัศน์ (ตะวันตก)โกวิทย์ ขันธศิริ25286
2754จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรมวิทย์ วิศทเวทย์25281
2755เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
2756หลักและวิธีสอนวิชาพลศึกษาวรศักดิ์ เพียรชอบ25273
2757หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Active English for Thailand book 6โฮพ์, ดี.เอช. @25271
2758การแปล : อาชีพสู่ปวงชนหอมหวล ชื่นจิตร25277
2759วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนาสนิท ตั้งทวี25272
2760ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ : ไวยากรณ์ การอ่าน และศัพท์พรชุลี อาชวอำรุง25276
2761ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25273
2762ชีวเคมีประยุกต์มุกดา ฐิตะสุต25271
2763ประวัติ ปรัชญา และหลักการพลศึกษาพงษ์ศักดิ์ พละพงศ์25271
2764เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
2765จิตวิทยาพัฒนาการสุชา จันทน์เอม25272
2766จิตวิทยาพัฒนาการปรีชา คร้ามพักตร์25273
2767จิตวิทยาพัฒนาการสุภัททา ปิณฑะแพทย์25272
2768พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25274
2769สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
2770คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว042กระทรวงศึกษาธิการ25271
2771ไวยากรณ์ไทยนววรรณ พันธุเมธา25271
2772หลักสถิติทรงศิริ แต้สมบัติ25272
2773สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25271
2774เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
2775คู่มือครูสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25271
2776คู่มือกีฬาจรินทร์ ธานีรัตน์25271
2777100 บทฝึกสนทนาภาษาอังกฤษพัฒน์ น้อยแสงศรี25271
2778แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2779แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2780ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์บัญญัติ สุขศรีงาม25262
2781แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2782เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2783เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25261
2784เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25264
2785การสอนค่านิยมและจริยธรรมพนัส หันนาคินทร์25261
2786แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2787คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว046กระทรวงศึกษาธิการ25261
2788ประวัติและหลักการพลศึกษาปรีชา กลิ่นรัตน์25262
2789เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2790แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2791สังคมวิทยาปัญหาสังคมสัญญา สัญญาวิวัฒน์25261
2792เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2793เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25262
2794มนุษย์กับสังคม : ความรู้เบื้องต้นตามแนวสังคมวิทยามหภาคเลนสกี้, เกอร์ฮาร์ด เอมมานูเอล@25261
2795แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2796ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25262
2797จิตวิทยาพัฒนาชีวิตมนูญ ตนะวัฒนา25262
2798เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
2799ขีววิทยาเบื้องต้นเจือจันทน์ จันทสุพรรณ25261
2800สถิติเบื้องต้นอนันต์ ศรีโสภา25253
2801หนังสือเรียนศิลปกรรม รายวิชา ศ024 พื้นฐานดนตรีไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโกวิทย์ ขันธศิริ25251
2802อนินทรียเคมี : ทฤษฎีและโครงสร้างจันทิรา ชัยมงคล25251
2803มลพิษสิ่งแวดล้อมณรงค์ ณ เชียงใหม่25251
2804สังคมวิทยาอานนท์ อาภาภิรม25251
2805ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25251
2806คู่มือชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25252
2807หลักเคมีทั่วไปกฤษณา ชุติมา25251
2808สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25251
2809ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาการพรชุลี อาชวอำรุง25254
2810เคมีทั่วไปแพทอง สุวรรณรัฐ25251
2811จิตวิทยาเด็กพิเศษสุชา จันทน์เอม25252
2812เทคนิคการใช้ SPSSเสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ25251
2813ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25251
2814มูลสารจิตวิทยาชัยพร วิชชาวุธ25251
2815เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25251
2816อินทรียเคมีและชีวเคมีธรรมนูญ เพชรยศ25252
2817พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม 2 : จิตวิทยาธรรมและจิตวิทยาภาษาดวงเดือน พันธุมนาวิน25241
2818มนุษย์นิเวศน์วิทยาสุนันทา สุวรรโณดม25241
2819หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25241
2820หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์พระยาอุปกิตศิลปสาร25241
2821ประเพณีที่ช่วยส่งเสริมการผสมผสานทางสังคมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ25241
2822คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ25241
2823หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25241
2824จิตวิทยาสังคมสถิตย์ นิยมญาติ25241
2825จิตวิทยาผู้ใหญ่เสาวภา วัชรกิตติ25241
2826หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว033กระทรวงศึกษาธิการ25241
2827ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
2828เคมีสำหรับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลประดิษฐ์ มีสุข25241
2829จิตวิทยาเด็กสุรางค์ จันทร์เอม25241
2830ชีววิทยาทั่วไปสาคร ตรีนันทวัน25231
2831จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่พยอม อิงคตานุวัฒน์25231
2832