รายชื่อหนังสือ ศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพิทยา นานารัตน์มปป.1
2สังคมศึกษา เล่ม 2 ฉบับรวม ม.4-5-6พิเชษฐ์ หาสิตพานิชกุลมปป.1
3การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศวันชัย วัฒโนทัยวิทย์ม.ป.ป1
4คริสจักรวัฒนาคริสตจักรวัฒนาม.ป.ป1
5นาฏกรรมบนลานกว้างคมทวน คันธนู[2538]1
6ราชาเหนือราชันว. วชิรเมธี25611
7การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทยEfron, David25612
8Mind map for work and study : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน การจดบันทึกและการจดจำด้วย Mind mapธราเทพ แสงทับทิม25612
9สรุป Grammar TOEICนเรศ สุรสิทธิ์25612
10ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษบูลย์จีรา ชิรเวทย์25612
11เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์Bradshaw, Adam25612
12การแปลเบื้องต้นอินทิรา กุลวิเชียร25601
13โครงการพระราชดำริแกล้งดินฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
14แคลคูลัส 1ดำรงค์ ทิพย์โยธา25602
15Behind 4.0 : พลเมือง 4 ภาคอินทิรา วิทยสมบูรณ์25602
16ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ25602
17ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยจิรศุภา ปล่องทอง25601
1852 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคมDobelli, Rolf25602
19ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 13กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25602
20กีรติฉายาลักษณ์เอนก นาวิกมูล25601
21วิธีการสอนสังคมศึกษา 1ปัญญา รุ่งเรือง25601
22เคมีฟิสิคัลประยุกต์ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25601
23นครคนนอกพลัง เพียงพิรุฬห์25601
24กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
25วัฒนธรรมสมดุล : เพิ่มมูลค่าด้วยคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ดวงพร คำนูณวัฒน์25601
26เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ25605
27เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
28ดนตรี(นอก)วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยาสุชาติ แสงทอง25601
29หลักสถิติเบื้องต้นปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์25602
30การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20สมาคมสหกิจศึกษาไทย25601
31คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
32โครงการพระราชดำริหญ้าแฝกฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
33ภาษารัก : เคล็ดลับสู่ความรักที่ยืนยาวแชปแมน, แกรี่25602
34การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
35โครงการพระราชดำริพระดาบสฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
36เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9อภิชัย พันธเสน25601
37ฟิสิกส์ 1Serway, Raymond A.25608
38ไปใช้ชีวิตซะฐาวรา สิริพิพัฒน์25601
39บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพินิจ จันทร25602
40การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์อาดุลย์ จงรักษ์25601
41สังคมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนภรสรัญ แก่นทอง25601
42มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรมสุชาติ แสงทอง25601
43โครงการพระราชดำริฝนหลวงฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
44ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0สุวิทย์ เมษินทรีย์25603
45หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา256012
46โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนาฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
47ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++นเรศ สุรสิทธิ์25602
48จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
49การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ : หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการและคำกล่าวในพิธีวรวรรธน์ ศรียาภัย25602
50แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25601
51ก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังธนิต โสรัตน์25602
52ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 14กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25602
53ภาษาศาสตร์เบื้องต้นรุจา สุขพัฒน์25601
54โครงการพระราชดำริชั่งหัวมันฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
55TOEIC พิชิตได้สบายมากนเรศ สุรสิทธิ์25602
56ศาสนพิธีและมารยาทไทยกระทรวงวัฒนธรรม.กรมการศาสนา25601
57รายงานการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามรูปแบบไตรมิตรโมเดลอุบล เล่นวารี25602
58ตำราการเขียนกุลยา สกุลนคร25601
59พระพิธีธรรมกระทรวงวัฒนธรรม.กรมการศาสนา25601
60ธ เสด็จสวรรคาลัยอัจฉราวดี วงศ์สกล25601
61นวมินทราธิราชรฤกปิติรัชต์ จูช่วย25601
62นวมินทราศิรวาทราชสดุดีศิริรัตน์ ทวีทรัพย์25601
63การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
64ชื่อและชื่อสกุลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพุทธศักราช 2489-2559สำนักพระราชวัง.กรมราชเลขานุการในพระองค์25602
65เตรียมสอบ TOEIC : listening and reading testณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล25602
66โครงการพระราชดำริแก้มลิงฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
67เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ25602
68TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : super turboธนภัทร ภวชโลทร25602
69ตำราประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กนกอร สว่างศรี25601
70โครงการพระราชดำริดอยคำฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
71ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEICอี กี แทก25602
72การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทยกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25601
73หลักการอ่านการเขียนคำไทยศิวพร โกศิยะกุล25601
74สีตาและอมตะลีลาของพระรามกิ่งแก้ว อัตถากร25601
75พูดอังกฤษในชีวิตประจำวันชัยยง เผือกทอง25602
76ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนิติกร กรัยวิเชียร25601
77พระราชินี ศรีแผ่นดินสุวิสุทธิ์25601
78พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัยกรมศิลปากร25601
799 สู่สวรรคาลัยกมลวรรณ ลิ้มทองกุล25601
80โครงการพระราชดำริสวนจิตรลดาฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
81ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
82เคมีขั้นสูงRyan, Lawrie25592
83นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นสุจิรา สุขวัฒน์25595
84การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะอนุวัติ คูณแก้ว25592
85รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25591
86อาเซียนไฮไลท์ส 2558กระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน25595
8725 ปี อาเซียน-จีน : จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงกลยุทธศาสตร์มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์25594
88ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา : กลศาสตร์Young, Hugh D.25592
89หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ "มิติใหม่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์25592
90พลังเยาวชน : พลังสร้างสรรค์สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาดวงพร คำนูณวัฒน์25591
91ฟิสิกส์ 2Serway, Raymond A.25598
92รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์25591
93พุทธศาสนศึกษาพิสิฐ สุขสกล25591
94ฟิสิกส์ : พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพประยูรศักดิ์ เปลื้องผล255910
95แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25592
96ผู้ไม่ยอมเป็นตัวหมัดในกล่องปกรณ์ สุวรรณประภา25591
97ใต้เบื้องพระยุคลบาทสุเมธ ตันติเวชกุล25591
98กีตาร์ไฟฟ้าศราวุธ วิวรรณ25591
99การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสุพจน์ สุทธิศักดิ์25595
100108 มงคลพระบรมราโชวาทองอาจ จิระอร25593
101ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศรุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล25591
102ตีแผ่แบไต๋ TOEIC practice แบบฝึกโดยละเอียดตอนจัดไปให้สาสมอชิรญา สุทธางคกูล25592
103Complete TOEIC testปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์25592
104งานวิชาการเพื่อสังคม : หลักการและวิธีการปิยะวัติ บุญ-หลง25591
105การเล่นของเด็กไทยกระทรวงวัฒนธรรม.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม25592
106ธรรมดีที่พ่อทำดนัย จันทร์เจ้าฉาย25591
107เสน่ห์ไทยในวิถีร่วมสมัย : รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปี 2557-2558กระทรวงอุตสาหกรรม.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน25591
108ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา : ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่Young, Hugh D.25592
109ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดินสุเมธ ตันติเวชกุล25592
110มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงสำราญ ผลดี25591
111เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์เพ็ญใจ สินเสมอสุข25592
112สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม (รวมบทความวิชาการว่าด้วยเรื่องราวของชาวไทยซิกข์)อภิรัฐ คำวัง25591
113แกะรอยหยักสมอง : มองผลกระทบของการพนันพรจิรา ปริวัชรากุล25591
114แกะดำโลกสวยสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ25591
115การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเซตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมวิไลวรรณ ทองใบอ่อน25592
116รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25597
117ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ผู้หญิง อำนาจ วัฒนธรรมแฟนและชนชั้นใหม่วสันต์ ปัญญาแก้ว25591
118การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
119กุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์กุสุมา รักษมณี25592
120ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา : อุณหพลศาสตร์ คลื่น/สานศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้าYoung, Hugh D.25592
121เปิดสมองวัยว้าวุ่นSiegel, Daniel J.25591
122สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEICวโรดม วณิชศิลป์25592
123จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
124คำศัพท์ไทย-จีน-อังกฤษพิภู บุษบก25592
125เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
126คนเก่งสร้างได้ อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25591
127อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกันกระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน25594
128สื่อการสอนวิชาดนตรีอัญชนา สุตมาตร25591
129การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์โกสินทร์ จำนงไทย25592
130ประชาธิปไตยในวิถีไทย : ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะนันทิยา ดวงภุมเมศ25591
131การพัฒนาวงดนตรีพื้นบ้านพิณแคนประยุกต์สู่ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมวิศิษ แก้วเอี่ยม25591
132รอให้จบมหา' ลัยก็ (เกือบ) สายเสียแล้วKwon Oh Yul25581
133ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิศิษ แก้วเอี่ยม25582
134อาเซียน ไทย และมหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูปประภัสสร์ เทพชาตรี25581
135ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
136ฟิสิกส์ควอนตัม ทางลัดสั้นสู่ความหลุดพ้นอภิวาท คมใส25581
137ศิลปะร่วมสมัยไทยธวัชชัย สมคง25581
138ระบบประกันสังคมอาเซียนสำนักงานประกันสังคม25581
139สารานุกรมชุดแต่งกายไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม25581
140การปฏิรูปกฎหมายเพื่อกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกอบกุล รายะนาคร25581
141สวัสดีโซลาร์เซลล์กระทรวงพลังงาน.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน25585
142เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
143วิชญทรรศน์ ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยเสาวณิต จุลวงศ์25581
144การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าในประเทศไทยสมหมาย ชินนาค25582
145เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
146องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนต้นแบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางนงลักษณ์ จินตนาดิลก25582
147ผ่านฉลุย ตะลุย TOEICดนัย วงษา25582
148ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนาณัฏฐพงศ์ ทองภักดี25581
149My biologyธนา ทองศรีคำ25585
150รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2555มูลนิธิไทยโรดส์25581
151ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ภาณี วงษ์เอก25582
152บันทึกทูตเมียนมาร์จากลุ่มอิรวดีสู่เจ้าพระยาMaung Swe Thet25581
153โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทยประภัสสร์ เทพชาตรี25581
154รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25581
155ชีวิตเปี่ยมเสน่ห์สำนักงาน MITC (Mission I.T. Centre)25587
156รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2558กระทรวงพลังงาน.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน25581
157มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์.ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม25582
158มองผ่านเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย : ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้หญิงกฤตยา อาชวนิจกุล25581
159ศัพท์เตรียมสอบ TOEICฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์25582
160แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์25583
161การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาลาวในประเทศไทยแก้วตา จันทรานุสรณ์25582
162เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
163โครงการป่าวังจันทร์สถาบันปลูกป่า ปตท.25582
164ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
165ข่มขืน : มายาคติและความรุนแรงซ้ำซ้อนกฤตยา อาชวนิจกุล25581
166My chemistryสุวัฒน์ ธาดาวุธ25585
167วิชาสุดท้าย (ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน)สฤณี อาชวานันทกุล25581
168พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่นรัชดา ธราภาค25584
169โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทยประภัสสร์ เทพชาตรี25581
170ยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
171ชีวิตเปี่ยมล้นสมาคมพระคริสตธรรมไทย25588
172ตีแผ่แบไต๋ TOEIC practice : verb tenses และผองเพื่อนอชิรญา สุทธางคกูล25582
173กฎบัตรอาเซียน : บทบัญญัติเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ธดา สิทธิ์ธาดา25582
174การจัดการความรู้สมชาย นำประเสริฐชัย25582
175พจนานุกรมภาพถ่าย 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ฝ่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ ซีเอ็ด25582
176คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์นเรศ สุรสิทธิ์25583
177Asean challengeบุรฉัตร พานธงรักษ์25581
178การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทยบัญญัติ สาลี25582
179ฟิสิกส์ทั่วไปสุชาติ สุภาพ25582
180จดหมายถึงแม่สุภาภรณ์ อัษฎมงคล25581
181พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2558สุจิตรา สันธนาภรณ์25581
182ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เบื้องต้น)โกวิทย์ ขันธศิริ25585
183การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์จิราภรณ์ อรัณยะนาค25582
184การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาบาฮาซามลายูและบาฮาซาอินโดนีเซียในประเทศไทยธนภาษ เดชพาวุฒิกุล25582
185ประวัติศาสตร์มหาสงครามคอมมิวนิสต์ : "เมื่อความจริงปรากฎ ความเท็จก็สิ้นไป"ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์25582
186ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
187จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25581
188การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรมกอบกุล รายะนาคร25581
189พุทธจักรวาลสรกานต์ ศรีตองอ่อน25581
190ทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์Thorne, Kip25581
191มหาราชแห่งสยามประเทศ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสำราญ ผลดี25581
192ASEAN beyond 2015ประภัสสร์ เทพชาตรี25581
193เคมี : แบบฝึกหัดเคมีระดับอุดมศึกษาRosenberg, Jerome25581
194วิเคราะห์ศัพท์ฉบับ TOEIC พิชิตคะแนนเท่าที่ต้องการมาณิยา วิเศษศิริ25582
195ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุกรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25582
196สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25581
197ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุดธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์25582
198การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหารสมหมาย ชินนาค25582
199บทความวิชาการ/บทความวิจัย : การถอดบทเรียนจากงานประจำสู่การจัดการความรู้พรพรรณ วีระปรียากูร25583
200รายงานการสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "พิณ : ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25581
201แก่นธรรมฐาปนา บุญหล้า25582
202การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทยสิริวงษ์ หงษ์สวรรค์25582
203เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
204ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
205สถิติศาสตร์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์25572
206ชีววิทยา 1Starr, Cecie25573
207รายงานสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" (ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม พ.ศ.2557)คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4125571
208รายงานพลเมืองเน็ต 2556ทวีพร คุ้มเมธา25573
209ห้องสมุดยุคใหม่พรพรรณ จันทร์แดง25571
210ประวัติวรรณคดีจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
211การอ่านหนังสือพิมพ์จีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
212(พลังงาน) เรื่องระหว่างบรรทัดอานิก อัมระนันทน์25572
213คู่มือศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติสำหรับเด็ก : นักสำรวจตัวจิ๋ววสา สุทธิพิบูลย์25572
214ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็นสม สุจีรา25573
215ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียนฝ่ายวิชาการพีบีซี25572
216เคล็ดลับใช้สมองผลิตความคิดแบบไม่มีวันหมด!Wolff, Jurgen25571
217ไทยกับการเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25571
218Lost in conversationฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์25571
219ภารตะศึกษาฟอรั่ม 6 : สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจุบัน : จากภารตะสู่อาเซียนนวรัตน์ เลขะกุล25571
220หัวใจนักปราชญ์ ฟัง คิด ถาม เขียน เป็นเซียนได้ไม่ยากสมชาติ กิจยรรยง25571
221การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
222เพราะถึงธรรมจึงพ้นโลกสนอง วรอุไร25571
223ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงามมูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25571
224ใต้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยกระทรวงแรงงาน.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน25572
225คนที่ใครก็รู้ว่าคุณมลแมน25571
226ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น IIสม สุจีรา25573
227สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
228ไม่เป็นไร : 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์ขจรฤทธิ์ รักษา25572
229ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2556สำนักราชเลขาธิการ25571
230คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25571
231ประมวลคำให้สัมภาษณ์ของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสข วรรณเมธี25571
232อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556มูลนิธิไทยโรดส์25571
233ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
234ร่มโพธิ์ ร่มไทย : การเมืองการปกครองไทย เล่ม 2 พ.ศ.2526-2554สถาบันพระปกเกล้า25571
235การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเลสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25572
236รักให้เป็น ไม่เห็นยากรัชเขต วีสเพ็ญ25572
237การนำความรู้จากรายวิชาพัฒนาศักยภาพสมองไปใช้กับการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมรตินันท์ จินดา25572
238รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25571
239จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่ม 2คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี25572
240การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
241มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25571
242หลักสถิติมนตรี สังข์ทอง25572
243มหากาพย์รามเกียรติ์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด25571
244หนังใหญ่วัดขนอนดารารัตน์ จุฬาพันธุ์25571
245รวมมิตรคิดเรื่องการเรียนรู้ : ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิทัลวัฒนชัย วินิจจะกูล25572
246ฟิสิกส์สำหรับพยาบาลกอบศิริ วรศรี25575
247มหัศจรรย์แห่งชีวิตอุมาพร ตรังคสมบัติ25573
248ฟุตบอลไทย : ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมืองและความเป็นชายวสันต์ ปัญญาแก้ว25571
249การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มกนกพร สังขรักษ์25572
250การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำเนินชิวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐมวิศิษ แก้วเอี่ยม25572
251คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีตีความปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ 2013 ฉบับภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทยกระทรวงการต่างประเทศ25572
252เรียนรู้สู่อาเซียนธีระ นุชเปี่ยม25572
253ร่มโพธิ์ ร่มไทย : การเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 พ.ศ.2493-2525สถาบันพระปกเกล้า2557 1
254ชีวิตสร้างสรรค์สู่การบริโภคอย่างยั่งยืนฐิตินันท์ ศรีสถิต25571
255พุทธอนุสาสนีธรรมะ สังฆเจติยะ เอตทัคคะพรชัย เจริญดำรงเกียรติ25571
256เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558ยืนยง มาดี25572
257จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่ม 1คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี25572
258การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
259การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำ บ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐมเจริญ ศรีศศลักษณ์, พลตำรวจตรี25572
260รายงานประจำปี 2556 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25571
261พูดอังกฤษรับอาเซียนเรียนเองได้ประเพศ ไกรจันทร์25572
262อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
263เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
264เอเชียรุ่งโรจน์ : วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.25571
265วรรณกรรมร้อยกรองของไทยโชษิตา มณีใส25571
266โรงเรียนคุณธรรม : ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองเกษม วัฒนชัย25573
267ประมวลถ้อยแถลงของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสข วรรณเมธี25571
268ภาษาจีน 4เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
269แต่งให้รวย สวยให้เป็นวีณา ทองแถม25572
270ภาษาจีนธุรกิจ 1เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
271คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าวสำนักบริหารการสาธารณสุข25573
272สารานุกรมพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงาน.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน25571
273คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์นเรศ สุรสิทธิ์25573
274ชีวิตติดปัญญาสุรพล ไกรสราวุฒิ25572
275พจนานุกรมภาษาโคราชมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล25573
276หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังสราญรมย์ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557อรวรรณ ทรัพย์พลอย25572
277พรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ25571
278Thinkomic วิธีคิดฉบับการ์ตูนThink แตก25571
279พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2557สุจิตรา สันธนาภรณ์25571
280การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลางหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
281การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2556กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.กรมพลศึกษา25571
282สู่นรกภูมิBrown, Dan25571
283สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนพพร ธนะชัยขันธ์25572
284การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 : Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25561
285Day after dayวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์25561
286ประเทศมือสองจเด็จ กำจรเดช25561
287คิด ทำ คำพ่อสอนองค์การ เรืองรัตนอัมพร25562
288เคมีทั่วไป เล่ม 1รานี สุวรรณพฤกษ์25561
289กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หกทศวรรษแห่งการทรงงานมนันยา25561
290โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับผู้บริหารทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
291พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554ราชบัณฑิตยสถาน25565
292ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิศิษ แก้วเอี่ยม25561
293อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2554มูลนิธิไทยโรดส์25561
294อนุสรณ์สถานวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์25561
295อัศจรรย์พรรณไม้งามโครงการหลวงมูลนิธิโครงการหลวง25561
296รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25562
297พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆนเรศ สุรสิทธิ์25562
298คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25561
299ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมในอาเซียน : ความท้าทายและโอกาสสุชาดา ทวีสิทธิ์25561
300ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ปีพุทธศักราช 2495-2556)กระทรวงยุติธรรม25561
301วาดเส้นเป็นบันทึกวีระ สัจกุล25561
302ชีวิตคือปาฏิหาริย์วินทร์ เลียววาริณ25561
303เจ้าหงิญบินหลา สันกาลาคีรี25561
304คุณธรรมและจริยธรรมไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกันมานิจ สุขสมจิตร25564
305การจัดการความรู้Drucker, Peter F.25562
306หล่อให้เป็น Men's stylingวีณา ทองแถม25563
307รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25561
308กูมุสตา อาเซียน : ฟิลิปปินส์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
30950 คำกุญแจไขอาเซียนกิตติ ประเสริฐสุข25561
310พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทยศักดิ์ชัย สายสิงห์25561
311สานฝัน ร.๕ สู่สากลสล้าง บุนนาค25562
312สนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์สรตี ปรีชาปัญญากุล25562
313TOEIC ตีแผ่แบไต๋ สอบอย่างไรให้ได้คะแนน 900+อชิรญา สุทธางคกูล25563
314ซัวซะไดย อาเซียน : กัมพูชาชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
315ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 10 ประเทศในอาเซียนดาณุภา ไชยพรธรรม25562
316มิงกาลาบา อาเซียน : เมียนมาร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
317เรียนรู้ภาษาอาเซียนพิมุติ รุจิรากุล25562
318ASEAN mini bookกระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน255620
31917 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียนจุลนภ ศานติพงศ์25562
320โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับสมบูรณ์ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
321ลักษณะเท้ากับนักกีฬาชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล25561
322ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25568
323ความปะ ความลมภาษาไทยพวนภาคเหนือตอนบนยุพิน เข็มมุกด์25561
324ล่องสำเภาเข้าสยาม : สืบสานสายสกุลแห่งพระประเสริฐวานิช (โป้) เศรษฐบุตร โปษยะจินดา ประนิช ภิรมย์ภักดี เสถบุตรพัชรพิมพ์ เสถบุตร25561
325สวนโลกเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์25561
326รอบรู้เรื่องพลาสติกสถาบันพลาสติก25561
327หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
328ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์255610
329สร้างเงินล้านก่อนเรียนจบนานิ นิธินวกร25562
330สวัสดีอาเซียน : ประเทศไทยชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
331จิตวิทยาทั่วไปณัฐภร อินทุยศ25561
332120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สำนักบรรณสารสนเทศ25561
333รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554สุรศักดิ์ ไชยสงค์25561
334การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่านจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต25561
335อ่านเขา อ่านเรา : 14 บทความส่งเสริมการอ่านจากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศวัฒนชัย วินิจจะกูล25562
336สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย : ภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในอาเซียนประเสริฐ สรรพอาสา25562
337เปิดประตูสู่อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25561
338๘๔ กษาปณ์แห่งองค์ราชันศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ25561
339อาเซียนศึกษาชาญวิทย์ เกษตรศิริ25562
340สะบายดี อาเซียน : ลาวชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
34158 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558กระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน255620
342ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งโจ้บองโก้25561
343สนุกกับภาษามลายู : ภาษาที่ใช้ในหลายประเทศประเสริฐ เย็นประสิทธ์25562
344โอชาอาเซียนนันทนา ปรมานุศิษฎ์25562
345ความจริงที่โลกต้องรู้ครอส, จอห์น อาร์.25562
346การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic Stretching สำหรับนักกีฬาชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล25561
347อาเซียนศึกษาณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์25562
348เฮลโล อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
349มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนใต้เขมชาติ เทพไชย25562
350พระพุทธสิริมารวิชัย : พระพุทธเจ้าผู้ชนะมารด้วยสิริพิเศษ เจียจันทร์พงษ์25561
351สายรุ้งกลางซากผุกร่อนมาโนช พรหมสิงห์25561
352คู่มืออาหารเสริมฉบับสมบูรณ์เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์25561
353รอยเหมือง : สารคดีภาพเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทยเริงฤทธิ์ คงเมือง25562
354เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร"ประยูร ทรงศิลป์25561
355พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25561
356รู้จักกับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25561
357คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2556การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
358จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เล่ม 2คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ25561
359รายงานผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก เขตภาคกลางฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4125562
360อารยะ วัฒนธรรมไทยกิ่งทอง มหาพรไพศาล25561
361จิตวิทยาในชีวิตประจำวันภูริทัต สิงหเสม25562
362การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
363สนุกกับภาษาเขมร : ภาษาร่วมรากภาษาไทยพลอย แสงลอย25562
364สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อนรรฆ พิทักษ์ธานิน25561
365ซาลามัต เซียง อาเซียน : อินโดนีเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
366ตาดู หูฟัง สมองซื้อ มือจ่ายLindstrom, Martin25561
367สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกดตูซาร์ นวย25562
368มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียนฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25563
369พิชิตข้อสอบ TOEICจันทนี บัวชุม25562
370การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาเนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ25561
371การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐมสุพจน์ สุทธิศักดิ์25563
372พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีสัก กอแสงเรือง25564
373คิดอย่างอาเซียนKotler, Philip25562
374ซาลามัต ดาตัง อาเซียน : มาเลเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
375ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93) สังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยวารุนาฏ เชื้อหน่าย25562
376การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 : Roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25561
377ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
378ลูกสาวแห่งขุนทะเลปริทรรศ หุตารกูร25561
379สุดยอดเทคนิคพิชิต Redesigned TOEICกิตติ์ จิรติกุล25562
380สังคมศาสตร์บูรณาการเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล25561
381อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553มูลนิธิไทยโรดส์25561
382จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เล่ม 1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ25561
383ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556กระทรวงวัฒนธรรม.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม25561
384สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทยวิเชียร อำพนรักษ์25562
385อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25562
386Welcome to ASEAN : เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียนฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน25561
387วิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย : พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์วรเดช อมรวรพิพัฒน์25562
388ภาษาอาเซียนน่ารู้ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร25562
389ซินจ่าว อาเซียน : เวียดนามชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
390โคลงกลอนของครูเทพ รวมเล่ม 1-3ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา25561
391เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25562
392มองโรคในแง่ดีคุณากร วรวรรณธนะชัย25561
393รายงานประจำปี 2555 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25561
394ความสุขของชาวพังงา ภูเก็ต และชาวบ้านน้ำเค็มหลังสึนามิรศรินทร์ เกรย์25562
395สนุกกับภาษาตากาล็อก : รากภาษาของฟิลิปปินส์แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ.25562
396จากต้นสายสู่ปลายน้ำเบญจมาส โชติทอง25564
397ก้าวหน้า ก้าวไกล ไปกับอาเซียนณาตยา ฉาบนาค25562
398มิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รุ่น 3สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25563
399ซาลามัต ปากี อาเซียน : บรูไนชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
400โครงการ "การจัดทำหลักสูตรวิชาโทภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนการสอน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
401เงินตราในอาเซียนวีรวรรณ ภิญญรัตน์25552
402การสอนแบบสัมมนาอุษณีย์ เทพวรชัย25551
403เกร็ดน่ารู้อาเซียน ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25552
40484 พรรษา กษัตริย์เกษตรกรมวิชาการเกษตร25552
405ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ25551
406รอบรู้ประชาคมอาเซียนฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม25552
407เราคืออาเซียน : ลาวปัทมาพร คำโท25551
408ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆคณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง25554
409ประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25552
410หลวงตาเล่าให้ฟังคณะศิษยานุศิษย์วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)25551
41125 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ : เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ประกิต วาทีสาธกกิจ25552
412เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน : ฝึกพูดอังกฤษ + เรียนรู้เรื่องอาเซียนจันทร์พา ทัดภูธร25552
413รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา.25552
414AEC fact book : one vision, one identity, one communityกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
415อาหาร-ถ่านหิน : จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรม พนมสารคาม-สนามชัยเขตขนิษฐา แซ่เอี้ยว25555
416ศิลปะการให้บริการจิตตินันท์ นันทไพบูลย์25552
417เราคืออาเซียน : เมียนมาร์อากิ อคิราภ์25551
418ตามรอยบ้านของพระราชารชฏ มีตุวงศ์25552
419สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์คัทลียา เหลี่ยมดี25552
420ถุงยางอนามัยกับการดำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทยนิวัตร สุวรรณพัฒนา25551
421พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อสิ่งแวดล้อมธนาวดี ลี้จากภัย25553
422สะพานเชื่อมใจ : ก้าวข้ามอุทกภัยกับเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25551
423ภาษาจีน 4เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25551
424สุดยอดคัมภีร์อาเซียนทีมนักวิชาการอาเซียน25553
425เงาของวันนี้นิธิ นิธิวีรกุล25551
426รายงานประจำปี 2554 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25551
427รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25552
428นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ : อัญมณีแห่งมหานครเลิศลักษณา ยอดอาวุธ25551
429การวิจัยดำเนินงานสุทธิมา ชำนาญเวช25552
430การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 : วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25551
431สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวิทย์ บัณฑิตกุล25552
432หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
433100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรกรมศิลปากร25551
434ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
435เสือล่องวารีอุเทน วงศ์จันดา25551
436ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25555
437มหาอุทกภัย 54 : มลพิษกับสายน้ำชุติมา นุ่นมัน25551
438วัฒนธรรมอีสาน : ระลึก 100 ปี ชาตกาล คำดี สาระผล 28 กรกฎาคม 2555คำดี สาระผล25552
439วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25551
440สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง25551
441อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่สุรินทร์ พิศสุวรรณ25551
442ความรู้เบื้องต้นกลุ่มประเทศอาเซียนS.G., Joseph25552
443พม่าธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25551
444120 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน25551
445เราคืออาเซียน : กัมพูชาอากิ อคิราภ์25551
446สถานการณ์น้ำในประเทศไทยปี 2550สุจริต คูณธนกุลวงศ์25551
447เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 3วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25552
448เดชะพระบารมีปกเกล้ากุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ25551
449สาธารณรัฐสิงคโปร์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
450รายงานประจำปี 2553 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา25552
451ภาษากายในที่ทำงานPease, Allan25551
452สาธารณรัฐฟิลิปปินส์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
453คำให้การของผู้หญิงซึ่งถูกพิพากษาจำคุกในคดียาเสพติดนภาภรณ์ หะวานนท์25551
454สมบัติแผ่นดินธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)25551
455ความสุขที่สร้างได้ปราโมทย์ ประสาทกุล25551
456เราคืออาเซียน : มาเลเซียปัณณภัทร25551
457ก้าวทัน 10 ประเทศอาเซียนไกรพล เทียบแก้ว25552
458เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูงเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25551
459รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25551
460การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภคนภาภรณ์ หะวานนท์25551
461วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยนพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)25553
462ภาษาจีน 3เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25551
463รู้จักอาเซียน รู้ก่อน ดีก่อนPiyaphon H.25552
464ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒) : เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดวงธิดา ราเมศวร์25551
465น้ำห่มดินชนประเสริฐ คินทรักษ์25551
466การเปิดรับข่าวสารและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรมพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
467สาธารณรัฐอินโดนีเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25552
468ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25551
469รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25551
470รู้จักอาเซียนและประเทศทั่วโลกฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง25552
471นอกกองเพลิงอัตถากร บำรุง25551
472สงครามโลกครั้งที่ 1,2 (ฉบับสมบูรณ์) : ประวัติศาสตร์การเข่นฆ่าที่โลกต้องเรียนรู้วีระชัย โชคมุกดา25551
473รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25551
474สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจมัลลิกา บุนนาค25551
475พระพุทธศาสนากับสังคมไทยสุภาภรณ์ อัษฎมงคล25552
476AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอณฎณ เชื้อไทย25552
477Fast-track TOEIC listeningสุทิน พูลสวัสดิ์25552
478เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 2วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25552
479ราชอาณาจักรไทยวิทย์ บัณฑิตกุล25552
48084 พระชนมพรรษา รัฐสภาร้อยดวงใจถวายพระพรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25552
481รู้จักประชาคมอาเซียนวิทย์ บัณฑิตกุล25552
48284 พรรษา ผืนป่าอุดม ใต้ร่มพระบารมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมป่าไม้25551
483อาเซียน 360ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท25552
484เราคืออาเซียน : อินโดนีเซียปัทมาพร คำโท25551
485รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
486ทางลัดพิชิต Redesigned TOEICProfessor Team25553
487แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)สถาพร เกษแก้ว25553
488ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๑) : ไทย ลาว พม่า กัมพูชาดวงธิดา ราเมศวร์25551
489พายุจารี จันทราภา25551
490พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษากรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25551
491มองประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านศัสตราวุธอำนาจ พุกศรีสุก25552
492120 ปี มหิดลอดุลเดชสรรใจ แสงวิเชียร25551
493Essential biologyศุภณัฐ ไพโรหกุล25552
494สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิทย์ บัณฑิตกุล25552
495เปลี่ยนมุมคิด...ด้วยจิตวิทยาภาคพิสดารWiseman, Richard25551
496ภารตะศึกษาฟอรั่ม 5 : ย้อนมองประวัติศาสตร์ เมื่อ "มุสลิมภารตะ" จาก "สุรัต" สู่ "สยาม"ไกรฤกษ์ นานา25551
497500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียนฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม25552
498ฮิกส์โบซอน : อนุภาคพระเจ้า จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหม่อรรถกฤต ฉัตรภูติ25551
499เขมราฐศักดิ์สิริ มีสมสืบ25551
500จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
501พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25552
502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ.25551
503ราชอาณาจักรกัมพูชารัชดา ธราภาค25552
504สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25555
505เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
506พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปัตตานีศรีนิตย์ บุญทอง25552
507สุขภาพดีวิถีอาเซียน : รวมบทความวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพวีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ25552
508เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 1วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25552
509ผมชื่อสตีฟ จ็อบส์Nam, Kyongwan25551
510สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25551
511คณิตศาสตร์ทั่วไปพิมพ์พร ฟองหล่ำ25553
512เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
513พระราชดำรัส 7 องค์คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 255425552
514รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2554มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551
515เราคืออาเซียน : เวียดนามพลอยแพรวา25551
516a+A : 09 : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.25552
517ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทยจุฑาทิพ คล้ายทับทิม25552
518จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
519มุดอ ตุวอจรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์25551
520ถาม? ตอบรอบรู้ AEC 360กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
521คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25552
522เนการาบรูไนดารุสซาลามวิทย์ บัณฑิตกุล25553
523สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติกฎชนก สุขสถิตย์25552
524พระบางเมือบ้านบัญชา อ่อนดี25551
525ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015ประภัสสร์ เทพชาตรี25551
526ท่องแดนอาเซียนธีรภาพ โลหิตกุล25554
527เที่ยว 10 ประเทศอาเซียนศุภลักษณ์ สนธิชัย25552
528ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2554กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25551
529ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้สื่อประสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนแก้วตา เจือนาค25553
530มาเลเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25553
531เพศศึกษาสุมาลี สวยสอาด25553
532จับเข่าคุยมหาธีร์ โมฮัมหมัดPlate, Tom25553
533รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี 2554การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25542
534รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สถาบันการพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา25542
535ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรเก้าพระพรสังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยชิน, ยังซัน25542
536ลมหายใจหอมอ้วน อรชร25542
537คู่มือการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25542
538เดอะท็อปซีเคร็ต 2 : ความลับสู่ความสำเร็จสม สุจีรา25541
539ออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์นงลักษณ์ เรืองวิเศษ25541
540บันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมาชิกรัฐสภาคณะอนุกรรมการบันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมาชิกรัฐสภา25541
541ชีวเคมีCampbell, Mary K.25542
542วันนักประดิษฐ์ 2554สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25541
543พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในความทรงจำแห่งโลกรุจยา อาภากร25541
544ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทยกรมศิลปากร25541
545วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เล่ม 1สุชาติ สุภาพ25541
546คนอารมณ์ดีวิทยา นาควัชระ25541
547สยามชิมิประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์25543
548"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่นและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์กุลภา วจนสาระ25543
549วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25541
550ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์เทิดชาย ช่วยบำรุง25541
551ถอดบทเรียนต้นแบบโรงงานสีขาว : ลด ละ เลิกเหล้าจะเด็จ เชาวน์วิไล25542
552Super genius ฝึกคิด ฟิตสมองMoore, Gareth25541
553พรอันสูงสุดStovall, Jim25541
554วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21โอะชิอะอิ, เอะมิโกะ@255410
555สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ปรียาวัตน์ นาคสุวรรณ25542
556กำหนดการและบทคัดย่อเพศวิถีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 : จุดเปลี่ยนเรื่องเพศประเทศไทยสมาคมเพศวิถีศึกษา25541
557ราชสกุลวงศ์กรมศิลปากร25541
558ประวัติย่อของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบHawking, Stephen25541
559พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการ25541
560ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
561เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25543
562ท้องถิ่นบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
563เริ่มที่เราปฏิวัติพลังงานวีรากานต์ เก่งกาจ25542
564ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ชาญชัย ชัยสุขโกศล25542
565คู่มือสรุปโครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25541
566พจนานุกรมไทยบุญทวี ไกรสีห์สกุล25543
567หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
568สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเคมีฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)25541
569สืบสานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล้า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ25541
570จิตวิทยา ความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์วิทยากร เชียงกูล25543
571เคล็ดลับ 8 CEO ระดับโลก สร้างแบรนด์ด้วยดีไซน์ให้ได้ใจลูกค้าGreene, Jay25541
57220 กลยุทธ์ควบคุมคนวรสิริยุตต์25541
573จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
574รายงานประจำปี 2553 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25541
575โลกในดวงตาข้าพเจ้ามนตรี ศรียงค์25541
576พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
577สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2553กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง25541
578เมื่อโลกไร้น้ำแข็งPollack, Henry @25541
579ประดิษฐ์สร้างสรรค์ชลอศรี จิตตกิจ25541
580เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25543
581ภูมินามอำเภอบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
582คู่มือพัฒนาภาวะรู้เท่าทันสื่อในวัยรุ่นมัธยมปลายโตมร อภิวันทนาการ25542
583หกสิบปี แบดมินตันไทยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25542
584นวมินทรมหาราชาธิราช พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งการเรียนรู้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.^สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.25541
585คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เล่ม 1)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักโฆษก.25542
586การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพแบล็ก, เอ. แอนด์ ซี.@25543
587หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
588รายงานประจำปี 2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
589การป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น : ประเด็นท้าทายและแนวทางการแก้ไขวารุณี ฟองแก้ว25543
590กล้วยไม้นครปฐม : แนวทางการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาการผลิตประสงค์ ตันพิชัย25541
591จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน?สุจิตต์ วงษ์เทศ25541
592หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554นวภรณ์ ซังบุดดา25542
593รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2552มูลนิธิไทยโรดส์25541
594สุดยอดเดอะซีเคร็ตกิลล์, เมล25541
595รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25541
596รายงานกิจการประจำปี 2554 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี25541
597Fast-track TOEICสุทิน พูลสวัสดิ์25542
598แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟจเด็จ กำจรเดช25541
599120 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ25542
600แอลฟา-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย25541
601องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายแท้ ประกาศวุฒิสารโสภาวรรณ บุญนิมิตร25541
602พัสตราภรณ์ : กรณีศึกษาคณะละครในจังหวัดนครปฐมสุจิรา สุขวัฒน์25542
603คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีไทย ประจำปี 2554-2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25543
604เฟิร์นในหุบเขาลำพญาไกรสร ศรีไตรรัตน์25541
605โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยาม แหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรีสายันต์ ไพรชาญจิตร์25541
606การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจินตวีร์ เกษมศุข25543
607ปลูกอนาคตสมาคมพระคริสตธรรมไทย25541
608ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
609รวมบทความสยามานุสติ 2554กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร25541
610การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภคนภาภรณ์ หะวานนท์25541
611ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน25541
612ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25545
613เมทิลเมทาคริเลตนงลักษณ์ เรืองวิเศษ25541
614ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลกTemple, Robert25541
615Fast-track TOEIC vocabularyสุทิน พูลสวัสดิ์25542
616หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
617Live & Learn : edutainment essayวรากรณ์ สามโกเศศ25541
618การคิดเชิงสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25541
619มรรยาทงามผกาวดี อุตตโมทย์25541
620รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2553กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25541
621วิถีแห่งสตีฟ จอบส์Elliot, Jay@25541
622ม้งลาวในประเทศไทย : นโยบายและการดำเนินการของภาครัฐไทย (2518-2552)ประสิทธิ์ สีปรีชา25541
623สิ่งแวดล้อมไทยวิกฤต?รัตนา พงษ์วานิชอนันต์25541
624นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)25544
625คลอรีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย25541
626ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทยณัฏฐพงษ์ ทองภักดี25542
627จดหมายเหตุตามรอยทรงพระผนวชคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและสื่อสารคดีเนื่องในโครงการอุปสมบท 999 รูป เฉลิมพระเกียรติ25542
628รวยด้วยรักมนตรี ศรไพศาล25541
629เมื่อคิดจะวิจัย งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิดเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ25541
630รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25541
631ในหลวงของเราบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด25543
632ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
633สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูลสุจิตต์ วงษ์เทศ25541
634สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์ 15-22 มกราคม 2554จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25541
635รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2554 : เจตคติ : ความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25541
636คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด : ยุทธศาสตร์ความสุขฉบับพกพาประเวช ตันติพิวัฒนสกุล255415
637กว่าจะได้มาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสายพันธุ์ ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.^สำนักวิจัยและพัฒนา.25541
638สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2553สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม25531
639สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง25531
640นวัตกรรมทำแบบเอดิสันGelb, Michael J.@25531
641ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์25533
642เหนืออัจฉริยะด้วยความคิดสร้างสรรค์ (CQ)วีรเธียร เขียนมีสุข25531
643เลิกบุหรี่ "คุณทำได้" เล่ม 2 : เลิก เครียด หงุดหงิดกนกวรรณ ชมเชย25531
644เลโอนาร์โด ดา วินชี วิถีอัจฉริยะNicholl, Charles@25531
645ผ่าพันธุศาสตร์โจนส์, สตีฟ25531
646แขกรับเชิญ : รวบรวมบทความจากคอลัมน์ "แขกรับเชิญ" ใน SMART เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีประกิต วาทีสาธกกิจ25532
647เรียงความและบทความวิชาการฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25534
648คู่มือครูพระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่บัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศ พุทธศักราช 2526สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25532
649มงกุฎดอกส้มถ่ายเถา สุจริตกุล25531
650วิทยาศาสตร์การกีฬา : เทควันโดการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา.25532
651พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนาจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา25531
652ท้องถิ่นปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
653ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลกสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25531
654มหันตภัยไดออกซินจารุพงศ์ บุญ-หลง25531
655พจนานุกรมคำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีนฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ25535
656คู่มือชีวิตพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25531
657จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยศิลปากร25531
658คู่มือการติดตามสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมสถาบันรามจิตติ25531
659สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์วาโร เพ็งสวัสดิ์25535
660ศิลปะการแสดงโนรา : การอนุรักษ์ การพัฒนาและการสืบสานบุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร25532
661รายงานการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2551-2552 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยสอนศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25534
662สามก๊กฉบับคนกันเอง : ภาคสาม : เราต่างโหยหาความสุขที่แท้จริงเอื้อ อัญชลี25531
663รัตนมณีศรีศิลปศาสตร์ : เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ25531
664ดินป่าชายเลนในประเทศไทยชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
665ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
666การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
667ทางลัดสู่อัจฉริยะสม สุจีรา25531
668หนังสือปลุกพลังชีวิตCanfield, Jack25532
669จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดชประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ25535
670เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25531
671เอส-อี-เอ็กซ์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์25531
672นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงานHowkins, John25531
673ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25534
674จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25533
675คิดได้ คิดดีDe Bono, Edward25534
676เลิกบุหรี่ "คุณทำได้" เล่ม 1 : มันต้องมั่น เด็ด เลิกกนกวรรณ ชมเชย25531
677จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 2สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ25531
678ถอดบทเรียนเยาวชนรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ชูรุณี พิชญกุลมงคล25531
679การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่นวิโรจน์ อารีย์กุล25535
680Case method 101การดี เลียวไพโรจน์25531
681ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2552กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25531
682บีต้า-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนสุเทพ เรืองวิเศษ25531
683พูดจาภาษาจีน : คู่มือสนทนาภาษาจีนและภาษาอังกฤษฉบับท่องเที่ยวฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ25535
684ร้อยเล่ห์ เพทุบายบริษัทบุหรี่ประกิต วาทีสาธกกิจ25532
685ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงาชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
686ชีวเคมีทางโภชนาการนัยนา บุญทวียุวัฒน์25532
687วิทยาศาสตร์การกีฬา : มวยการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา.25531
688นบีมุฮัมมัด ความเมตตาแห่งมนุษยชาติอิศรา ศานติศาสน์25531
689คิด! ทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์De Bono, Edward25531
69075 เทศกาลงานประเพณีทั่วไป "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง"กระทรวงมหาดไทย25532
691แนวทางการพัฒนานโยบายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25531
692รายงานการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ.2551)บุปผา ศิริรัศมี25531
693คนน่ารักวิทยา นาควัชระ25531
694แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
695ประชันกลอนสด ครั้งที่ 20 "หกสิบวัสสาบรมราชาภิเษก"มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์25531
696คนไทยกับบุคคลของโลกชื่อศึกฤทธิ์บริษัทบ้าน ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ จำกัด25533
697เงาตะวันออก : มองอุษาทวีปผ่านสายตา API Fellowsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันเอเชียศึกษา.25532
698วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25531
699อ่านจิตวิทยา อ่านคน อ่านเรื่องเล่าจากอีสปศรีเรือน แก้วกังวาล25535
700"วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี"มหาวิทยาลัยศิลปากร.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม25531
701คู่มือแสวงพรสวรรค์สม สุจีรา25531
702ศิลปพิจารณ์ เล่มที่ 2อำนาจ เย็นสบาย25531
703ตบตา นางอุปโกศา บทชวนรักชาติมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-246825531
704จิตวิทยาสังคมนพมาศ ธีรเวคิน25535
705หลักนักจำ : หลักในการพัฒนาและสร้างความจำให้เป็นเลิศสมบัติ จำปาทอง25531
706ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
707หลักชาวพุทธ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) : จุดเริ่มจุดร่วมที่มารวมกันรุ่งโรจน์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25533
708จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 1สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ25531
709มวยไทยสุนันทา มิตรงาม25532
710สอนลูกให้มีวินัย : ฝึกเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ยอมรับและไม่ต่อต้านคุณนวลศิริ เปาโรหิตย์25535
711คลอร์ดีโคนสุเทพ เรืองวิเศษ25532
71275 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.1934-2009ประสิทธิ์ พงศ์อุดม25534
713พลิกฟื้นวิกฤต สร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง : สุนทรพจน์นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี25531
714สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)25531
715เราพร้อม ไม่ยอมเป็นเหยี่อประกิต วาทีสาธกกิจ25532
716วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25531
717วิทยาศาสตร์การกีฬา : ฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา.25532
718รายงานการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ.2551)บุปผา ศิริรัศมี25531
7192,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี)สุเทพ เรืองวิเศษ25532
720การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกาญจนา แก้วเทพ25531
721ไม่มีหญิงสาวในบทกวีซะการีย์ยา อมตยา25531
722ความเป็นไทย : วิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิตกานดา วัชราภัย25532
723ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงธงทอง จันทรางศุ25531
724เกิด แก่ เจ็บ ตาย : วิถีไทในผืนผ้าสุมิตร ปิติพัฒน์25531
725คู่มือการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าชายเลนชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
726ชีวเคมีดาวัลย์ ฉิมภู่25535
727จิตวิทยาสร้างครอบครัวอบอุ่นองุ่น มาลิก25535
728คู่มือทดสอบความฉลาดและศักยภาพของพลังสมองCarter, Philip25533
729ทีเด็ดพิชิต TOEICProfessor Group25537
730รักจากใจจรSparks, Nicholas@25531
731การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดวงกมล สินเพ็ง25535
732ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2550-2551กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25533
733การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
734รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี 2553การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25532
735ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรมสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต25536
736เริ่มเรียนภาษาจีนด้วยคำศัพท์พื้นฐานฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ25535
737เลิกบุหรี่ "คุณทำได้" เล่ม 3 : ทรมาน ตามใจ แพ้ตัวเองกนกวรรณ ชมเชย25531
738บุหรี่ภัยเงียบของผู้หญิงพนิตย์ จิวะนันทประวัติ25532
739วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25531
740หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้าธงทอง จันทรางศุ25531
741มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจิรากรณ์ คชเสนี25531
742ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสารอวยพร พานิช25533
743ดอกส้มสีทองถ่ายเถา สุจริตกุล25531
744วิทยาศาสตร์การกีฬา : ยกน้ำหนักการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา.25532
74530 ปี โครงการพระราชดำริใน มอ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล25531
746ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
747วาทะที่ควรจำถ้อยคำที่ควรคิดภาษิตสะกิดใจว่าด้วยความรู้วิชา มหาคุณ25531
748เพนตะคลอโรเบนซีนสุเทพ เรืองวิเศษ25532
749รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25531
750แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
751เข้าใจลูกรักวัยรุ่นกุลยา ตันติผลาชีวะ25535
752แปลให้เป็นแล้วเก่งเตือนจิตต์ จิตต์อารี25531
753การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในการให้บริการของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์25532
754การบริหารจัดการวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมการวิจัยกาญจนา แก้วเทพ25532
755ตะวันออกในตะวันตก : ตะวันตกในตะวันออกอัจฉราพร กมุทพิสมัย25532
756รายงานประจำปี 2553 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25531
757รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ประจำปี 2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25531
758การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
759สรุปการสัมมนาวิชาการเรื่องเครื่องรางของขลัง : วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25532
760เคมีทั่วไป 1เกษม พลายแก้ว25531
761มหกรรมเพลงมอญมงคลกษภรณ์ ตราโมท25531
762ป่าชายเลนและการกักเก็บมลพิษริมฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
763ห้องสมุดลับของฮิตเลอร์Ryback, Timothy W.25531
764ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553ภูริทัต สิงหเสม25533
765กีฬามวยไทย : ขั้นตอนและเทคนิคการฝึกสมบูรณ์ ตะปินา25531
766วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
767กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลกพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25521
768ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย : ภาคกลศาสตร์ เล่ม 1สุชาติ สุภาพ25521
769การทำงานคือการปฎิบัติธรรมพุทธทาสภิกขุ25521
770ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติรัชนีโรจน์ กุลธำรง25522
771Our choice : ปฏิบัติการกู้โลกร้อน ทางเลือกสู่ทางรอดแบบยั่งยืนกอร์, อัล25521
772วัสดุวิศวกรรมก่อสร้างกวี หวังนิเวศน์กุล25521
773ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ มายาคติการผูกขาดและคอรัปชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25521
774พฤติกรรมน่ารักสมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.25523
775แคลคูลัส 1ดำรงค์ ทิพย์โยธา25523
776กว่าจะรู้เดียงสาMoney Girls25521
777นิพพานในชีวิตประจำวันพุทธทาสภิกขุ25521
778เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนาสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25521
779ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้พูดภาษาจีนอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์25521
780อีโทโปรฟอสสุเทพ เรืองวิเศษ25521
781แคลคูลัส 2 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25523
782ดุริยารมย์ อุดมศึกษา : สูจิบัตรงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 30-31 ตุลาคม 2552กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล25522
783กะเทาะเปลือกนิวเคลียร์โควัล, สตีเฟน@25521
784มลพิษสู่โลกพยาธิวิทยาวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล25521
785การเดินทางสู่สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสุริชัย หวันแก้ว25521
786สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ25525
787จิตวิทยาในชีวิตประจำวันขนิษฐา วิเศษสาธร25521
788สู่แดนพุทธภูมิพิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์25522
789โครงการการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำท่าจีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25521
790บุคลิกภาพและมารยาทวัฒนธรรมศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25522
791พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
792ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย25521
793รายงานการวิจัยเรื่องวาทศิลป์ของพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญในยุคสุโขทัยและอยุธยาศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25522
794วิธีชนะความตายพุทธทาสภิกขุ25521
795การคิดและการตัดสินใจมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.คณาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์25525
796วรรณคดีจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25521
797เพนตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์สุเทพ เรืองวิเศษ25521
798ติว Grammar เตรียมสอบ TOEICนิธิวุฒิ จันทร์ไทย25522
799เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องดนตรีพิธีกรรม : เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 37คณะกรรมการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (ฝ่ายวิชาการ)25522
800ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล25523
801จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวกวิทยากร เชียงกูล25528
802คู่มือโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนอมรรัตน์ ลีเพ็ญ25522
803ออกซามิลสุเทพ เรืองวิเศษ25521
804การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25522
805รายงานสรุปผลการสังเคราะห์โครงการวิจัยชุด "การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ"อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว25521
806ลับแล, แก่งคอยอุทิศ เหมะมูล25522
807เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไรHowkins, John25521
808นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจสุดๆภูวษา เรืองชีวิน25523
809จิตวิทยาพื้นฐานภูริทัต สิงหเสม25521
810ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2551สำนักราชเลขาธิการ25521
811เปิดความคิดชีวิตอัจฉริยะอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา25521
812หน้าที่ของมนุษย์พุทธทาสภิกขุ25521
813โครงสร้างทักษะการคิดทองสุข รวยสูงเนิน25525
814ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
815ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEICนิธิวุฒิ จันทร์ไทย25523
816สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทยกรมศิลปากร25521
817บทอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25521
818เฮกซะโบรโมไบเฟนิลสุเทพ เรืองวิเศษ25521
819แคลคูลัส 2อนัญญา อภิชาตบุตร25523
820คู่มือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25522
821สารวิทยาศาสตร์การกีฬาฉบับรวมเล่มกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.^การกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25523
822100 มรดกในหอวัฒนธรรมภาคใต้นราวดี โลหะจินดา25521
823เรียนรู้เรื่องนกโดม ประทุมทอง25523
824แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25523
825เปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนตสุเทพ เรืองวิเศษ25521
826คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์Carter, Philip25525
827พระมหากษัตริย์นักกีฬาเรืองศักดิ์ ศิริผล25522
828สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 2 (มกราคม 2552-ธันวาคม 2552) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25521
829เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์Takahashi, Makoto@25521
830ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกการกีฬาแห่งประเทศไทย25522
831รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25521
832การศึกษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนสุพจน์ สุทธิศักดิ์25521
833วิถีชุมชนบ้านน้ำจั้นทัศนีย์ กระต่ายอินทร์25521
834การศึกษาเห็ดและราในป่าชายเลนทนุวงศ์ แสงเทียน25522
835สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกศุภลักษณ์ สนธิชัย25521
836ภาษาคน-ภาษาธรรมพุทธทาสภิกขุ25521
837พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับพกพาดำเนิน การเด่น25521
838เคล็ดลับในการครองชีวิตพุทธทาสภิกขุ25521
839คนไททึ้งแผ่นดิน 2จรัสพงศ์ษ์ สุรัสวดี25521
840จิตวิทยาทั่วไปจิราภา เต็งไตรรัตน์25525
841มือถือในมือเด็ก : คู่มือเพื่อการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์เท่าทันและปลอดภัยฐิตินันท์ ศรีสถิต25521
842การแปลภาษาจีน-ไทยเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25521
843รายงานพิเศษ คนดีสังคมไทย ประจำปี 2552นิตยสารเส้นทางไทย25525
844สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์25522
845เมทิดาไทออนสุเทพ เรืองวิเศษ25521
846องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม : องค์กรชั้นนำต่างๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรTucker, Robert B.@25521
847ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก25525
848พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25523
84930 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีวิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ25521
850แปลได้ แปลดี : ทักษะการแปลสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยสุพรรณี ปิ่นมณี25524
851นาโนเทคโนโลยีขั้นต้น (เล่มที่ 1)ศรัญญา พรหมโคตร์25512
852จินตนาการความเป็นไทยกฤตยา อาชวนิจกุล25513
853ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25513
854จิตแห่งคุณธรรมวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25512
855เตรียมสอบ TOEICสุทิน พูลสวัสดิ์25512
856เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยนPatterson, Kerry25511
857วิธีเสริมสร้างทักษะการคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโนDe Bono, Edward25511
858องค์ความรู้มุสลิมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2518-2550อิศรา ศานติศาสน์25511
859การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยการศึกษานอกระบบเขียน ธีระวิทย์25511
860เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25515
861วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทยวราภรณ์ แช่มสนิท25511
862พระทรงเป็นพลังแผ่นดินกระทรวงมหาดไทย.^สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.^สถาบันดำรงราชานุภาพ.25511
863คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากลกีรติ บุญเจือ25511
864ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนCarnegie, Dale25511
865แนวคิดและวิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอาภรณ์ ดีนาน25518
866หนังสือโป๊ตลาดล่าง : ความรู้ มายาคติและจินตนาการในเรื่องเพศชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์25513
867คิดด้วยภาพKatsumi, Nishimura @25511
868จินตนาการสร้างสรรค์Gawain, Shakti@25511
869ลักษณนามฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25511
870เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25515
871จิตแห่งความเคารพวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25512
872ไททรรศน์เทพสตรีฉบับวิถีชุมชนคนบางขันหมากภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์25511
873ศาสตร์การเขียนสุทิติ ขัตติยะ25511
874การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 จิตวิทยากับการเมืองไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะจิตวิทยา25511
875จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น : หนังสือรวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์นัยนา แย้มสาขา25511
876ดนตรีไทยอุดมศึกษา : เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25511
877การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษาเขียน ธีระวิทย์25511
878เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25513
879คนมีเสน่ห์และศิลปะการพูดการฟังระเด่น ทักษณา25515
880ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย25519
881มี "เรื่อง" เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าวและบทความในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศกุลภา วจนสาระ25514
882คิดถึง สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์โชตวิชช์ สุวงศ์25511
883งามบาดใจศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25512
884หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25511
885คิดอย่างอัจฉริยะHurson, Tim@25511
886วิธีเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25511
887การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนิเทศ ตินณะกุล25513
888TOEIC : listeningสุทิน พูลสวัสดิ์25512
889อนาคตระยอง : เส้นทางสู่สังคมสุขภาพเดชรัตน์ สุขกำเนิด25511
890ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศของสาวประเภทสองสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร25511
891เทคนิคเรียนเก่งโฮว์, วอลลี่@25511
892การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาเขียน ธีระวิทย์25511
893ความร่วมมือไทย-จีน ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเขียน ธีระวิทย์25511
894ลาไมโครซอฟต์มาช่วยโลกวู้ด, จอห์น @25511
895เพศวิถีในสื่อนิยม : บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศพิมพวัลย์ บุญมงคล25511
896หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณทองคำ ศรีโยธิน25515
897ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2550สำนักราชเลขาธิการ25511
898เรียนให้รู้ : ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
899การใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมความหมายฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25511
900สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
901พีชคณิตเชิงเส้นจิราภา ลิ้มบุพศิริพร25513
902ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
903การเขียนเรื่องเล่าเร้าพลังนวลทิพย์ ชูศรีโฉม25516
904จิตวิทยาการบริการจิตตินันท์ นันทไพบูลย์25512
905คู่มือการฝึกสอนกีฬาฟุตซอลการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา.^กองวิชาการกีฬา.25511
906วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
907การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับประถม-มัธยมศึกษาเขียน ธีระวิทย์25511
908บันทึกรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเขียน ธีระวิทย์25511
909สื่อและศิลป์เพื่อการเรียนรู้ทรงพล เจตนาวณิชย์25513
910พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25512
911วาทกรรมเรื่องเพศในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ : มุมมอง การต่อรอง และการประยุกต์ใช้มลฤดี ลาพิมล25511
912ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี : ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไทยชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์25513
913วาทกิจของวิจิตร ศรีสอ้านวิจิตร ศรีสอ้าน25511
914คำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศญาณาธร เจียรรัตนกุล25514
915จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษศรีเรือน แก้วกังวาล25502
916เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 1แฟร์แบงก์, จอห์น เค.@25501
917จิตแห่งวิทยาการวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25502
918จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เล่ม 2กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25502
919การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมวิภาพร มาพบสุข25501
920พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25501
921จุลชีววิทยาอัจฉรา เพิ่ม25501
922ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ.2518-2549การกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
923ไม่ครบห้าโอโตทาเกะ, ฮิโรทาดะ25501
924จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25501
925ประวัติศาสตร์บอกเล่าเมืองสงขลาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-2488)เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ25501
926เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25501
927เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25505
928เจาะจิตวิทยาเบนสัน, ไนเจล ซี.@25503
929โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์กอร์, อัล25501
930ธรรมะติดปีกว. วชิรเมธี25501
931จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เล่ม 1กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25502
932จริยศาสตร์นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ25501
933แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1วรรณี ธรรมโชติ25501
934ภาพลวงตากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉลาดสุดๆสุชาติ สุภาพ25501
935กติกาฟุตซอลการกีฬาแห่งประเทศไทย25501
936ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2547-2549กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25501
937พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร25502
938การพูดเพื่อธุรกิจและกิจธุระอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25501
939วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษากฤตยา อาชวนิจกุล25501
940วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25501
941เหรียญรัตนาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี25502
942เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25505
943พระราชพิธีทวาทศมาสหรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกัมพูชา ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาเทพพิทู (ฌึม-กรอเสม) , ออกญา25503
944ประวัติศาสตร์ไทยกิตติ ตันไทย25501
945ครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25501
946เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษนันทวดี วงษ์เสถียร25501
947คู่มือรวมบทความสรีรวิทยาและการฝึกซ้อมการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
948หลักและปรัชญาวาทวิทยาอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25501
949จิตแห่งการสร้างสรรค์วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25502
950ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง25501
951ฟิลิปปินส์นวลจันทร์ คำปังสุ์25501
952ลับสมอง เรียนภาษาจีน (1)กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์จีนสยาม25501
953เล่าขานตำนานใต้ศรีศักร วัลลิโภดม25501
954หลักการคณิตศาสตร์วรรณี ธรรมโชติ25501
955อวดภาพเก่าเล่าความหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์25503
956ไขความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะจิตวิทยา25501
957เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 2แฟร์แบงก์, จอห์น เค.@25501
958จิตแห่งการสังเคราะห์วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25502
959เรือพระราชพิธีและเห่เรือมาจากไหน? เมื่อไร?สุจิตต์ วงษ์เทศ25503
960ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย (เล่ม 2)สุชาติ สุภาพ25501
961กระบวนการปรึกษา : ขั้นตอน สัมพันธภาพ ทักษะวัชรี ทรัพย์มี25503
962บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย"ราชบัณฑิตยสถาน25501
963สถิติไม่อิงพารามิเตอร์อมรรัตน์ แมกไม้รักษา25501
964การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25503
965จดหมายเหตุงานเฉลิมฉลอง 100 ปี พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ อินทปญโญ)กรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25501
966สรุปการสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 8 : ท้องถิ่น ชุมชน ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุศิริกุล กุลเลียบ25501
967บ้านครูช่างสายดนตรีไทยสุรพล สุวรรณ25501
968หนึ่งในโลก : จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์25491
969หกสิบปีกระเดื่องหล้า ประเลงสวรรค์ : รวบรวมบทความทางภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย.25491
970การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
971รหัสลับดาวินชีBrown, Dan25491
972เนี้ยบ ศีรษะจรดปลายเท้าศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25492
973ญี่ปุ่น : ประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงศิริพร วัชชวัลคุ25491
974ใครเอาเนยแข็งของฉันไปJohnson, Spencer25495
975วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25491
976การคิดลักขณา สริวัฒน์25495
977ธรรมสำหรับเด็ก : พื้นฐานแห่งชีวิตที่ถูกต้องสวยงามสุชีพ แข่งขัน25491
978พจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาศานติ ภักดีคำ25492
9797 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งCovey, Stephen R.25491
980คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
981ประทับในใจราษฎร์กองบรรณาธิการมติชน25491
982วันสำคัญในพระพุทธศาสนาสุรีย์ มีผลกิจ25492
983ลักษณะไทย เล่ม 4 : วัฒนธรรมพื้นบ้านคึกฤทธิ์ ปราโมช25491
984ขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันสูญสมาคมพระคริสตธรรมไทย25492
985ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 2ฮอลล์,ดี.จี.อี25491
986เมื่อปลาจะกินดาว 6 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 11 เรื่อง ในรอบปี 2549จิตติมา บ้านสร้าง25493
987สบายๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษงามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี25491
988จิตวิทยาสังคมจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย25496
989สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จุมพจน์ วนิชกุล25492
990พัฒนาการและการปรับตัวเพื่อดำรงอยู่ของ "ละครนอก" ในจังหวัดนครปฐมวิศิษ แก้วเอี่ยม25494
991คริสเตียนกับการศึกษาของไทยจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254910
992ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
993ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า : ข้อเขียนและบันทึกนอกทินกรณ์ของกุหลาบ สายประดิษฐ์รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน25491
994มัฆวาเป็ลติเยร์, อนาโตล โรเจอร์@25492
995เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนนภาภรณ์ หะวานนท์25492
996การสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7 "ชุมชนถนนปลอดภัย : มอเตอร์ไซต์ปลอดอุบัติเหตุ"คณะกรรมการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 725491
997ศิลปะกับการพัฒนาคนพิการชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์25491
998ริง : คำสาปมรณะโคจิ, ซุสุกิ@25491
999เริ่มต้นจนสุดปลายสมาคมพระคริสตธรรมไทย25492
1000ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 1ฮอลล์,ดี.จี.อี25491
1001ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดินโสฬส ศิริไสย์25492
1002รู้จักมีมารยาทกันซะมั่ง เด็กเปรต!แดง ใบเล่25491
1003อ่านไวใน 7 วันกอนสแตนท์, ทีน่า@25491
1004การฟื้นฟูจิตสำนึกท้องถิ่นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานอารยธรรมทวารวดีแห่งเมืองโบราณนครไชยศรีนุกูล ชมภูนิช25493
1005มนุษย์กับการใช้เหตุผลปรีชา ช้างขวัญยืน25494
1006การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6 จิตวิทยากับการพัฒนามนุษย์ : ความงดงามของผู้สูงวัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะจิตวิทยา25491
1007หนังสือที่ระลึกวันตรงกับวันเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จฯ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2549อรุณ สันธนาภรณ์25493
1008Tense : เข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่งสุธิดา วิมุตติโกศล25491
1009การหนังสือพิมพ์ของฉัน : ข้อเขียนหนังสือพิมพ์ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์สุชาติ สวัสดิ์ศรี25491
1010สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25491
1011เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 1 : ชีวโมเลกุลและบทบาทระดับเซลล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
1012สังคมวิทยาทัศนีย์ ทองสว่าง25491
1013ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันนิรามิส เกียรติบุญศรี25495
1014การเรียนรู้ที่แท้และพอเพียงเกษม วัฒนชัย25491
1015การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติบุญดี บุญญากิจ25491
1016รวมข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก.พ. 3-4 1,500 ข้อสถาบัน Opinion25491
1017มาร์ธา สจ๊วร์ต : แบรนด์แห่งแรงบันดาลใจของผู้หญิงทั่วโลกอัลเลน, ลอยด์@25491
1018หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลระดับชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาและการทะเบียน.^กองพัฒนาบุคลากรกีฬา.25491
1019ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
1020ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทยเสริม จันทร์ฉาย25491
1021ในหลวงในดวงหฤทัยวิณีนารถ พันธุ์วุฒิ25491
1022ม.ไหนดี 2550อริยา ชัยฤทธิ์25491
1023วิถี 80/20 การดำเนินชีวิตอย่างมีสุขKoch, Richard@25491
1024ปรัชญากับวิถีชีวิตปรีชา ช้างขวัญยืน25494
1025เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
1026How to have a beautiful mindโบโน, เอ็ดเวิร์ด เดอ @25491
1027ลูกหนังพันธุ์ล้านรณพงศ์ คำนวณทิพย์25491
1028เก่งอังกฤษพิชิตความเครียด เล่ม 1จตุพล ณ อิลลินอยส์25491
1029สู่วิถี "ข้าวตำ น้ำตัก" แห่งต้นน้ำแม่ลาวประพันธ์ สีดำ25491
1030วิถีกุหลาบ สายประดิษฐ์ สืบชีวิต "ศรีบูรพา"ไพลิน รุ้งรัตน์25491
1031รู้ลึก รู้จริง ก่อนตัดสินใจใช้แก๊สจินดา เจริญพรพาณิช25491
1032ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25491
1033การเมืองคืออะไร? หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยมและพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมืองพุทธทาสภิกขุ25491
1034ปรัชญาหลังนวยุควิเศษ แสงกาญจนวนิช25491
1035ดวงประทีปจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีสมพร เทพสิทธา25491
1036จิตวิทยาในชีวิตประจำวันลักขณา สริวัฒน์25495
1037ใต้ร่มบาทราษฎร์ปิตินิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์25491
1038แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการวิทยา ตันติเสวี25491
1039เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
1040ภาษาจีนพื้นฐาน 3เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25491
1041EQ ดีใน 7 วันแดนน์, จิล@25491
1042คือหวัง พลังใจ : บทบันทึกน้ำใจไมตรีพลังความร่วมมือ 1 ปี หลังธรณีพิบัติภัยสึนามิอารยา พึ่งตนเพียร25493
1043ช่างสิบหมู่กรมศิลปากร25493
1044การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริตสมพร เทพสิทธา25491
1045ความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้าศิริพงษ์ อัครศรียุกต์25485
1046จิตวิทยาในการสร้างความสุขวิทยากร เชียงกูล25481
1047สุริยาศศิธรปรีดี พิศภูมิวิถี25481
1048Test on TOEIC listeningภาณุ ปรัชญะวิสาล25482
1049หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบันเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1050400 ปี สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอร์แลนด์กรพินธุ์ ทวีตา25481
1051ตานะฮ์อูมี แผ่นดินมาตุภูมิ : วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 3รัฐสภา25481
1052คืออิสสรชน คือคนดี คือศรีบูรพาตรีศิลป์ บุญขจร25482
1053รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125483
1054นิทรรศการศิลปกรรม "เอกลักษณ์อันดามัน" : 10-30 ตุลาคม 2548 ชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25482
1055เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทยอมรา พงศาพิชญ์25483
1056จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมรงวน ญิล25482
1057ก้าวพ้นกรอบไอน์สไตน์รอฮีม ปรามาท25481
1058บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยที่ 8-15ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล25481
1059ภาษาและความคิด เราคิดด้วยภาษาศรีเรือน แก้วกังวาล25483
1060จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและในการทำงานพรรณราย ทรัพยะประภา25481
1061รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียนนิพรรณ ทัฬหะกุลธร25483
1062อองโกร์นครน้ำ แหล่งกำเนิดอารยธรรมขแมร์นุด ณาราง25482
1063ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปี แห่งการเสด็จสวรรคาลัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรวัตร กิตติวุฒิกร254810
1064การสอนและส่งเสริมการอ่านวิไลลักษณ์ คีรินทร์25481
1065สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ปรีดี พนมยงค์25484
1066พันธุ์ไม้ในการงานจัดสวนยุคคล จิตสำรวย25481
1067พลังใจ พลังชีวิต พิชิตความสำเร็จวิภา ปัญญานุวัฒน์25482
1068การอ่านหนังสือพิมพ์จีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1069คู่มืออักษรจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1070ประเพณีมอญที่สำคัญจวน เครือวิชฌยาจารย์25481
1071เจ็ดมหัศจรรย์ของโลกโบราณและนครมหัศจรรย์ทั่วโลกทีมงานต่วย'ตูน พิเศษ25481
1072เพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จนพเก้า ศิริผลไพบูลย์25481
1073ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติวิลักษณ์ ศรีป่าซาง25482
1074ร้อยนักเขียนร้อยกวี ร้อยปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์) : ชุมนุมบทกวีเชิดชูเกียรติ "กุหลาบ สายประดิษฐ์"สุชาติ สวัสดิ์ศรี25482
1075จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ : พระนามพระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า25481
1076ศิลปะการพูดและการเป็นพิธีกรทองสุข มันตาทร25483
1077วาทวิทยาสมจิต ชิวปรีชา25481
1078ดีใจที่มีเธอ :)เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ25482
1079พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา, 2356-241325483
1080คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยณิชยาภรณ์ แสงระวี25483
1081ลุงเย็น คนสามัญ : เรื่องไม่ธรรมดาของชาวบ้านธรรมดาชลลดา ปะการัง25482
1082ละครโขนเพชร ตุมกระวิล25482
1083การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอนุรี แก้วแววน้อย25481
1084แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมืองธเนศวร์ เจริญเมือง25481
1085พิชิตความเครียดด้วยวิธีธรรมชาติสุคนธพันธุ์ วีรวรรณ25481
1086ยอดมนุษย์ : ลักษณะชีวิต พิชิตความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25481
1087มองโลกแบบวิกรมวิกรม กรมดิษฐ์25481
1088คิดแนวขนานDe Bono, Edward25481
1089ภาษาจีนพื้นฐาน 2เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1090คู่มือข้อมูลมาตรฐานด้านภูมิอากาศและแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานด้านพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงาน.^กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.25482
1091สัตว์เลี้ยงวังสระปทุมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25481
1092มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ : ข้อเขียนการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์สุชาติ สวัสดิ์ศรี25482
1093รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดส ปินโตเมนเดส ปินโต, เฟอร์เนา@25481
1094จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
1095รางวัลศิลปาธร ปี พ.ศ.2548กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25481
1096จิ้มก้องและกำไร : การค้าไทย-จีน 2195-2396/1652-1853สารสิน วีระผล25481
1097นาโนเทคโนโลยี : คลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล25481
1098ศรีบูรพาในดวงใจสมปอง ดวงไสว25482
1099รายงานผลการวิจัยบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อมกนกวรรณ ธราวรรณ25481
1100ความฝันของไอน์สไตน์Lightman, Alan25481
1101รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125483
1102การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25486
1103เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มพลศึกษาและนันทนาการนิวัฒน์ บุญสม254817
1104หนังสีและหนังเล็กเพชร ตุมกระวิล25482
1105ปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25482
1106สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยที่ 8-15วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์25481
1107เก่งศัพท์ เก่งภาษาอังกฤษจรรยา อินทร์อ๋อง25481
1108ปกไม่ปิดวิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ25481
1109ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25481
1110การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการเจาะเพื่อส่งตรวจวิโรจน์ ไววานิชกิจ25485
1111พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25482
1112ปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรีกระทรวงวัฒนธรรม25481
1113ภาษาจีนธุรกิจ 1เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1114ดนตรีไทยภาคปฏิบัติ เล่ม 1สวิต ทับทิมศรี25482
1115ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ.2548มหาวิทยาลัยพายัพ.^ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.25481
1116วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25481
1117พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริงชาญวิทย์ เกษตรศิริ25481
1118กุหลาบแห่งแผ่นดิน : ชีวประวัติ "ศรีบูรพา" ฉบับเยาวชนชมัยภร แสงกระจ่าง, 2493-25482
1119ผู้หญิงห้ามเข้า : จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบายจิตติมา ภาณุเตชะ25481
1120เรียนลัดหมากรุกไทยต๋อ ปากน้ำ25485
1121รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125483
1122แคลคูลัส 2ดำรงค์ ทิพย์โยธา25483
1123ทุนชีวิตพรทิพย์ โรจนสุนันท์25481
1124เล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา254810
1125นิทรรศการศิลปะ "ดอกไม้บานที่อันดามัน" ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ.2548 ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถ.กระบี่ จังหวัดภูเก็ตกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25482
1126สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
1127ระบำขแมร์เพชร ตุมกระวิล25482
1128เทคนิคและการพัฒนาบุคลิกภาพฉันทนิช อัศวนนท์25481
1129นี่แหละ! คนญี่ปุ่นฮาเซงาวะ, คาทสึยุกิ@25481
1130จิตวิทยาบริการเอนก สุวรรณบัณฑิต25481
1131ร่องรอยของความรู้สึกปราบดา หยุ่น25481
1132175 ปี พันธกิจคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (1828-2003)นันทชัย มีชูธน25475
1133รายงานคุณลักษณะสำคัญที่พึงประสงค์ของคนไทยตามแต่ละช่วงวัยเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย25472
1134แปดปีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ25472
1135เคมี 1Chang, Raymond25473
1136คู่มือเกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงานClegg, Brian@25471
1137ขับร้องเพลงไทย 1ระวีวรรณ ทับทิมศรี25472
1138เพศวิถี : วันวาน วันนี้และวันพรุ่งที่จะไม่เหมือนเดิมกาญจนา แก้วเทพ25471
1139แม่ของผู้ยากไร้ครอบครัวกิจพานิช254710
1140ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกันเสริมจิตร สิงหเสนี25471
1141เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 4063205 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2นุกูล ธรรมจง25475
1142เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
1143การอ่านหนังสือพิมพ์จีน : คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1144เพชรพลอยเพื่อสิริมงคลมณิขจิต25471
1145อิสลาม ศาสนาแห่งสันติภาพอิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา25474
1146ตัวตนผู้หญิงลาวในงานวรรณกรรมดวงเดือน บุนยาวงส์25471
1147ทฤษฎีองค์การสมยศ นาวีการ25471
1148หลักการพูด : หน้าที่ชุมชน สื่อมวลชนและในองค์กรสวนิต ยมาภัย25471
1149วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชิต ภูติจันทร์25475
1150การใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม ที่มีต่อแนวคิดเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนวรรณดี จันทรวงศ์25471
1151บทแปลเรื่องสั้นเยอรมัน เฉลิมขวัญบรมราชกุมารีวรรณา แสงอร่ามเรือง25472
1152นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 วันที่ 6-22 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯสภากาชาดไทย25472
1153สรุปวิเคราะห์ เทคนิคการทำโจทย์เคมีบุญเสริม อยู่ประเสริฐ25471
115470 ปี แห่งพระพร สภาคริสตจักรในประเทศไทย 1934-2004ชำนาญ แสงฉาย25474
1155ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (คู่มือเขียนอักษรจีน)เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1156ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2546นันทิยา สว่างวุฒิธรรม25472
1157เคมี 2Chang, Raymond25473
1158ภิกษุณีกับบทบาทเรื่องเพศสภาพในสังคมไทยภิกษุณีธัมมนันทา25471
1159ชีววิทยา 3ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ25471
1160เก็บตกจากโลกกว้าง : ถูลู่ถูกังในอังกฤษรัศมี ธันยธร25471
1161ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2546สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา25472
11623,500 คำ ลำดับขีดอักษรจีนนพพิชญ์ ประหวั่น25473
1163คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสิริพิมล อัญชลิสังภาศ254710
1164รายงานการวิจัยประเมินผลการพัฒนาคุณภาพลุ่มแม่น้ำท่าจีนให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและเอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกาญจน์ คุ้มทรัพย์25474
1165ทำเพื่อศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25471
1166บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยที่ 1-7ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี25471
1167เคมี (เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี)พินิติ รตะนานุกูล25471
1168ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25473
1169สร้างวัฒนธรรมการบริการคำนวน ประสมผล25471
1170แผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทยเสริม จันทร์ฉาย25472
1171ชีววิทยา : สัตววิทยา 1กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ25471
1172สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยกรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25473
1173ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25473
1174คู่มือมนุษย์พุทธทาสภิกขุ, 2449-253625474
1175เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากร เชียงกูล25472
1176นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วยอดหทัย เทพธรานนท์25472
1177ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหงจตุพร ศิริสัมพันธ์25473
1178ภาษาจีนพื้นฐาน 1เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1179ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25471
1180กล้ามเนื้อ : เราเคลื่อนไหวและออกกำลังกายอย่างไรวอล์คเกอร์, ริชาร์ด@25471
1181ชีววิทยา 2อักษร ศรีเปล่ง25471
1182เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
1183คู่มือเขียนจดหมายธุรกิจจรรยา อินทร์อ๋อง25472
1184ประวัติศาสตร์ชาติไทยวุฒิชัย มูลศิลป์25476
1185การสุขาภิบาลอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25471
118670 ปี ราชบัณฑิตยสถานใต้ร่มพระบารมี 3 รัชกาลราชบัณฑิตยสถาน25471
1187อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25472
1188พจนานุกรมเคมีชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25471
1189กินให้ปลอดภัย ไม่อ้วน ครบถ้วนคุณค่าสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25471
1190สมเด็จพระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชาสมชาย ณ นครพนม25472
1191ดร.อุดมพร ตนานนท์ 1954-2004พงษ์ ตนานนท์25476
1192จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
1193วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2รักษ์มนัญญา สมเทพ25471
1194ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรมนภา ศิวรังสรรค์25473
1195เทคนิคการค้นคว้า การเก็บความและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเขียนรายงานและผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมวัลลภ สวัสดิวัลลภ25471
1196เข็มทิศชีวิตฐิตินาถ ณ พัทลุง25472
1197ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25471
1198ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอมกมเลศวร ภัตตาจารย์25471
1199ไอน์สไตน์ในพุทธปรัชญาธนู แก้วโอภาส25471
1200ตรรกวิทยาและตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้นกีรติ บุญเจือ25477
1201เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์25471
1202ประวัติครู 16 มกราคม 2547สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา25472
1203ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้นนันทา วิทวุฒิศักดิ์25471
1204คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์วิจิตร เอื้อประเสริฐ25474
1205สำนวนทันสมัยสไตล์อเมริกันสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25471
1206มุมมองจากประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์25471
1207รากแห่งความหมายสมประสงค์ น่วมบุญลือ25471
1208ผู้นำค่ายพักแรมฉลาด สว่างแจ้ง25471
1209ร้อยใจ รักษ์ไทยอิทธิฤทธิ์ ประคำทอง25471
1210พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547สำนักนายกรัฐมนตรี25472
1211จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดทิพาวดี เอมะวรรธนะ25471
1212ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหงจตุพร ศิริสัมพันธ์25472
1213สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยที่ 1-7วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์25471
1214หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
1215สุภาษิตจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1216ภูมิปัญญาไทย : วิถีไทยวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25472
1217ชีวโมเลกุลสุกัญญา สุนทรส25471
1218ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคใต้ทรงจิต พูลลาภ25461
1219ชีวิตและการรู้จักตนเองจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี25464
1220รวมบทความทางวิชาการ : ภาษาและวรรณคดีไทยเสาวณิต จุลวงศ์25462
1221สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดินวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25461
1222พื้นฐานดนตรีไทยสุพจน์ สุทธิศักดิ์254611
1223รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1224รายงานประจำปี 2545-2546 สถาบันราชภัฎร้อยเอ็ดสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด25461
1225ชายรักชายสุพร เกิดสว่าง25462
1226พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542ราชบัณฑิตยสถาน25465
1227บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
1228การบวชภิกษุณีในประเทศไทยคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา25462
1229ร.5 เสด็จอินเดียสหาย, สาคชิดอนันท@25461
1230ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
1231รายงานการวิจัยติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรีมัทกานต์ โอฬารรัตน์มณี25462
1232ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25462
1233หลักการปฏิบัติการเคมีทั่วไปขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ25462
1234ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25462
1235ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1236เทคนิคการเป็นพิธีกรชำนาญ อินทจักร์25462
1237หนังสือสำหรับค้นคว้าวันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช ระดับมัธยมศึกษาวินัย พงศ์ศรีเพียร25461
1238หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์25462
1239เรื่องสั้นสันติภาพ : สงครามและสันติภาพฉบับเสรีไทยสุชาติ สวัสดิ์ศรี25461
1240เลขยกกำลัง : ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง25461
1241การฟังเพื่อความเข้าใจ 1จารุวรรณ เพ็งศรีทอง25461
1242การเรียนรู้สู่เป้าหมายชีวิตจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254615
1243รายงานประจำปี 2545-2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25461
1244ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2528-2531กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1245นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษานิตยา เลาหะจินดา25461
1246ภาษาจีนพื้นฐาน 4เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25461
1247พลังแห่งศิลป์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์25461
1248ปรัชญาประสาชาวบ้านกีรติ บุญเจือ254610
1249การสื่อสารเพื่อธุรกิจชัชนิต มุสิกไชย25462
1250ดุริยางคศิลป์ไทยอรวรรณ บรรจงศิลป25461
1251เสรีไทย : อุดมการณ์ที่ไม่ตายธนาพล อิ๋วสกุล25461
1252เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25462
1253รายงานประจำปี 2545 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย25461
1254ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2528-2531กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1255นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรเทิง เกิดปรางค์25461
1256ครูลิลลี่สอนน้องกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์25461
1257ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงจิต พูลลาภ25461
1258ศิลปากรเฉลิมพัฒน์ หกทศวรรษ ปรีดิทรรศนามหาวิทยาลัยศิลปากร, กองกิจการนักศึกษา25461
1259ชาติพันธุ์และมายาคติขวัญชีวัน บัวแดง25461
1260เวชศาสตร์โมเลกุลสุรางค์ นุชประยูร25463
1261ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์แคลคูลัสAyres, Frank@25465
1262ทุนทางสังคม : มรดกเก่าจะนำเราไปรอดจริงหรือ?อภิชัย พันธเสน25462
1263เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 4063203 ภาษาจีน 3นุกูล ธรรมจง254612
1264พลังท้องถิ่นในกระแสความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกาสัก เต๊ะขันหมาก25461
1265บูรพาว. วินิจฉัยกุล25461
1266ข้าวกับชาวนาขวัญใจ โกเมศ25461
1267วอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์25461
1268คู่กันนิรันดรอริยา จินตพานิชการ25465
1269โลกและการเปลี่ยนแปลงขจีรัตน์ จิระอรุณ25462
1270จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
1271รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25462
1272รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2546คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25461
1273นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาตินิวัติ เรืองพานิช25462
1274วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
1275กีฬาพื้นบ้านสุจิตรา สุคนธทรัพย์25462
1276พรานชีวิต เล่ม 2แข ณ วังน้อย25461
1277หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25462
1278พืชสวนพันธุ์ดีในรอบ 30 ปีทรงพล สมศรี25462
1279กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง25465
1280นาฏยศัพท์ : ภาษาท่านาฏศิลป์ไทยเรณู โกศินานนท์25461
1281พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอรวรรณ ทรัพย์พลอย25463
1282ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2546สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักทดสอบกลาง25462
1283รายงานประจำปี 2546 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25461
1284ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2528-2540กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1285ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคกลางทรงจิต พูลลาภ25461
1286ท้องถิ่นนิยม : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิดพัฒนา กิติอาษา25461
1287พระศรีมหาโพธิ์ : จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิพระภิกษุณีธัมมนันทา25461
1288ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2539-2540กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1289ยิ่งยศพระปิยมหาราชเรื้อง โลกซ้องสดุดียุพร แสงทักษิณ25462
1290การพัฒนาองค์กรชุมชนนันทิยา หุตานุวัตร25461
1291อุ๊ปส์! ผิดอีกแล้ว!บิ๊กส์, แอนดรูว์25462
1292ภิกษุณีคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา25462
1293บันทึกก้าวแรก พ.ศ.2546 กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรน้ำ25464
1294รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาปัจจัยคัดสรรทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการชุมชนของประชากรในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยคณิต เขียววิชัย25461
1295ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1296เกมส์พลศึกษาประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์25461
1297รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1298ประวัติย่อของกาลเวลาHawking, Stephen25461
1299คุณค่าแห่งถ้อยคำบุญญรักษ์25462
1300ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์พิสิฐ เจริญวงศ์25462
1301ความผิดปกติทางเพศสมภพ เรืองตระกูล25463
1302รำวงมาตรฐานกาญจนา อินทรสุนานนท์25461
1303พรานชีวิต เล่ม 1แข ณ วังน้อย25461
1304บทคัดย่อผลงานวิจัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง ครั้งที่ 1 25 สิงหาคม 2546สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25464
1305ผ่าพืชแปลงพันธุ์พิเชียร คุระทอง25461
1306GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสุวิมล กีรติพิบูล25463
1307รายงานประจำปี 2546 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)25461
1308เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับคู่มือครูพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์25462
1309บ้านฟ้าใสชมัยภร แสงกระจ่าง, 2493-25464
1310ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมยุพดี เสตพรรณ25461
1311จิตเวชเด็กอลิสา วัชรสินธุ25462
1312ครบรอบ 26 ปี สสอททบวงมหาวิทยาลัย25462
1313ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษานิภาภรณ์ ดีสมโชค25463
1314เกษตรเพื่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อมวีระพันธ์ เจริญสันติ25465
1315เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณเอนริเกซ์, ฮวน@25461
1316รายงานประจำปี 2546 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25462
1317ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ประจำปี 2528-2543กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1318เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
1319รู้รักภาษาไทย เล่ม 1รัตนา ฦาชาฤทธิ์25463
1320ทิพย์วาทีคีตศิลป์มานพ ถนอมศรี25462
1321เทพเจ้ากรีก-โรมันพูลสุข เตมิยานนท์25462
1322ประวัติการดนตรีไทยปัญญา รุ่งเรือง25461
1323สุวรรณภูมิ : ผู้คนและแผ่นดินชาญวิทย์ เกษตรศิริ25461
1324พจนานุกรมภาษาโคราชเมตต์ เมตต์การุณ์จิต25465
1325พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
1326ตารางสถิติการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ.2546 ระดับจังหวัด เล่ม2กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1327ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2536-2538กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1328ความน่าพิศวงของจัตุรัสกลดวงเดือน อ่อนน่วม25463
1329ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคเหนือทรงจิต พูลลาภ25461
1330ช่วงสุดท้ายของ...ชีวิตแข ณ วังน้อย25461
1331รายงานประจำปี 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25462
1332ไพร่สมัย ร.5 : ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอัญชลี สุสายัณห์25461
1333สิบสองปีสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันทรัพยากรทางน้ำ.25461
1334เทคนิคการว่ายน้ำสำหรับนักว่ายน้ำ ครูและผู้สอนวีระ มนัสวานิช25461
1335เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยสุจิรา สุขวัฒน์254615
1336ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
1337รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1338ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานพัฒนาไทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์25462
1339เรื่องต้องรู้ของประติมากรรมและประติมากรไทยวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร25461
1340ละครฟ้อนรำ : ประชุมเรื่องละครฟ้อนรำกับระบำรำเต้น : ตำราฟ้อนรำ ตำนานเรื่องละครอิเหนา ตำนานละครดึกดำบรรพ์ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625461
1341การอ่านเอาความส่องศรี โตประเสริฐ25461
1342รายงานชวา สมัย ร.5ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25461
1343ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1344เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์25462
1345บทความวิชาการและความทรงจำ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์สุมิตร ปิติพัฒน์เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์25465
13467 อุปนิสัยเพื่อความสำเร็จมั่งคั่งและร่ำรวยวิลเลี่ยมส์, นิค@25461
1347การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยาอรุณวดี อรุณมาศ25461
1348รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาอำนาจการทำนายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม25463
1349กามนิตผู้แสวงหาสัจธรรมพิศมัย อินทรฉัตร25461
1350โคลงนิราศหริภุญชัยประเสริฐ ณ นคร25462
1351เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25463
1352เฉลิมพระเกียรติเกริกไกร ศิลปะผ้าไทยงามตระการยุวดี นิ่มสมบุญ25462
1353ภาพลวงแห่งความจริง : รวมบทกวีไทยร่วมสมัยสามารถ จันทร์สูรย์25462
1354รายงานประจำปี 2546 สถาบันราชภัฎกาญจนบุรีสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี, สำนักวางแผนและพัฒนา25461
1355สู่ความสำเร็จ : หลักการรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่นในมิติแห่งคริสต์ศาสนาคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรมในมิติแห่งคริสต์ศาสนา25461
1356ตารางสถิติการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546 ระดับจังหวัด เล่ม 1กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1357ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2532-2535กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1358ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 7รัตนา ฦาชาฤทธิ์25462
1359ห้องเรียนที่เงียบที่สุดในโลกฟ้า พูลวรลักษณ์25451
1360แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบ "ประชาธิปไตย" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2469-2475)สนธิ เตชานันท์, 2492-25451
1361ดุริยางค์ไทยสงบศึก ธรรมวิหาร25451
1362รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต25451
1363แคลคูลัส 1สุรวิทย์ ตันเต่งผล25453
1364สำนวนไทยกุสุมา รักษมณี25451
1365เล็บครุฑ ตอนนรกจางซูเหลียงพนมเทียน25454
1366เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนมหาวิทยาลัยศิลปากร.สำนักหอสมุดกลาง.หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์25451
1367ไดอารี่ของแนนนี่แมคล์ฟลิน, เอ็มม่า@25451
1368มารยาทสากลมาร์ติน, เอลิซาเบท@25452
1369ด้วยรักเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์25452
1370แคลคูลัสทอมัส, จอร์จ บี.@25455
1371รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25451
1372เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 11นิติภูมิ นวรัตน์25451
1373จันทร์ข้างแรมโบตั๋น25451
1374การเมืองภาคประชาชนแนวทางการใช้สิทธิความเป็นคนไทยสามชาย ศรีสันต์25452
1375การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพสุพรรณี วราทร25451
1376แทนคุณแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่าภาษาไทยปราณี ปราบริปู25451
1377ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางอัศศิริ ธรรมโชติ25452
1378รายงานประจำปี 2545 ราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25451
1379มวยไทยวุฒิชัย เขียนประเสริฐ25451
1380อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25451
1381รายงานประจำปี พ.ศ. 2545 สำนักงานสถิติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
1382ทางชนะชาติ กอบจิตติ25451
1383เดลโทร่า เควสท์ ตอน : มนตรามุกดามหานทีร็อดด้า, อีมีลี่@25451
1384สุดหัวใจสู่ความล้ำเลิศของพระเจ้าแชมเบอรส์, ออสวอลด์@25451
1385เรื่องเล่า 365 วันมิวเออร์, เวอร์จิเนีย เจ.@25451
1386เงาะป่าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ25452
1387รายงานผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตผักนิพนธ์ ไชยมงคล25451
1388รายงานประจำปี 2545 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25451
1389เคมีฉบับเยาวชนBreslow, Ronald25451
1390รายงานประจำปี 2545 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย25452
1391ภาษิตและคำสอนภาคใต้ เล่ม 1บุษบา ประภาสพงศ์25452
1392มอลลี่มูนมหัศจรรย์มนตร์สะกดByng, Georgia25451
1393นักเขียน ฉบับที่ 4ประภัสสร เสวิกุล25451
1394รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2545 : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25451
1395สุขวิทยาจิตและการปรับตัวลักขณา สริวัฒน์25451
1396ภาษาจีนกลาง 2ปานชีวา นาคสิทธิ์254515
1397คู่มือศาสนพิธีสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.2002สภาคริสตจักรในประเทศไทย25454
1398รายงานประจำปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยสยาม.^ สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน25451
1399รายงานประจำปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สำนักงานอธิการบดี.กองแผนและพัฒนา.25451
1400อาร์ทิมิส ฟาวล์ : มหันตภัยในอาร์กติคโคลเฟอร์, อีออยน์@25451
1401ดนตรีศรารัตน์ ลี้ไพบูลย์25452
1402การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเพ็ญศรี รังสิยากูล25451
1403เล่าเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์วิเชียร เกษประทุม25451
1404รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องการวินิจฉัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาคร บุญดาว25451
1405หลักการสอนโดเฮอร์ตี้, แซม25451
1406การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25451
1407รายงานประจำปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.^บัณฑิตวิทยาลัย.25451
1408เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมีภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ25451
1409มหรสพไทยสายัณฑ์ ชื่นอุดมสวัสดิ์25451
1410สถาบันสถาปนาแห่งที่สองอาซิมอฟ, ไอแซค@25451
1411การอ่านตีความคนึงนิตย์ จันทุรัตน์25451
1412โคตรวงศ์ทศกัณฐ์ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์25451
141345 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25451
1414นักเขียน ฉบับที่ 5ประภัสสร เสวิกุล25451
1415รายงานประจำปี 2545 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.สำนักงานประกันสังคม25451
1416เคมีอาหารนิธิยา รัตนาปนนท์25454
1417ภาษาจีนพื้นฐาน 2เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25451
1418รักวัวให้ผูก รักลูกให้...โบตั๋น25451
1419ชีววิทยาWilliams, Gareth@25451
1420ดนตรีคลาสสิก บทเพลงและการขับร้องณรุทธ์ สุทธจิตต์25451
1421สถิติการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2539-2543สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25452
1422หักดิบฐิติ แขมมณี25451
1423เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์ของพืชคำนูณ กาญจนภูมิ25452
1424แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์25452
1425ทำเนียบบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกวิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก25451
1426เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25451
1427หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25451
1428จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2 : วัยรุ่น-วัยสูงอายุศรีเรือน แก้วกังวาล25451
1429แม่มดบนตึกปริทรรศ หุตารกูร25451
1430GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพจักรกฤษณ์ ควรพจน์25452
1431ภาษิตและคำสอนภาคกลาง เล่ม 1บุษบา ประภาสพงศ์25451
1432ในรอยทรายทราย เจริญปุระ25451
1433หนังสือข้อมูลสภาคริสตจักรฯ 2002หน่วยงานพัฒนาบุคลากรแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย25455
1434ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25452
1435อลันนา เจ้าหญิงอัศวินพีร์, เทโมร่า@25451
1436รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 19 ราชมงคลวิชาการ45 เล่มที่ 3 กลุ่มทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25451
1437ทำเนียบนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 2545มหาวิทยาลัยพายัพ.^สถาบันวิจัยและพัฒนา25451
1438รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับสถาบันอุดมศึกษาอมรวิชช์ นาครทรรพ25453
1439รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25452
1440พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25451
1441รายงานประจำปี 2545 บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัดบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่25451
1442แผ่นดินบนหลังเต่า : เรื่องเล่าขานของชนเผ่าอินเดียนไกรวรรณ สีดาฟอง25451
1443คู่มือการตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้นเจริญ เจษฎาวัลย์25451
1444พิมพิลาปโบตั๋น25451
1445อภินิหารมังกร มหานครบงวีลล์ลาเม็นส์ดอร์ฟ, เล็น@25451
1446รายงานประจำปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร25451
1447หลักการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพทวี หอมชง25452
1448ดนตรีในวิถีชีวิตไทยปัญญา รุ่งเรือง25451
1449แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25454
1450เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25451
1451ชื่นชมยินดีหนึ่งร้อยปีคริสตจักรภาคที่ 11มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย25452
1452หนูพัดสัมผัสคณิตศาสตร์วิจิตรา อุปการนิติเกษตร25451
1453ริมระเบียงภัทรา ประภาสชล25451
1454พื้นฐานดนตรีไทยสุพจน์ สุทธิศักดิ์25454
1455วินน์-ดิ๊กซี่ สุนัขร้านชำ ทำเหตุดิคามิลโล, เคท@25451
1456สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ เล่ม 2อาซิมอฟ, ไอแซค@25451
1457มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ@25453
1458ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์25451
1459เตี่ยเล่าให้ฟัง คนจีนสร้างตัวอย่างไรอังคณา จิวประไพพงศ์25451
1460รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ.2545ศิริรัตน์ แอดสกุล25451
1461สถิติการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2545กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน25451
1462เจ้าฟ้าพิริยะ พนาสุวรรณ25451
1463สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรมเสน่ห์ จามริก254511
1464นาฏดุริยางคสังคีตกับสังคมไทยเรณู โกศินานนท์25451
1465ดีแต่เกิดจรัสพงษ์ สุรัสวดี25451
1466คู่มือการสอนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์25452
1467ที่สุดโคตรโกงสุริยฉัตร แก้วทอง25451
1468ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์นินนาท์ โชติบริบูรณ์25452
1469หลักสังคมวิทยาพงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์25451
1470วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
1471เดลโทร่า เควสท์ ตอน : มหัศจรรย์มรกต มรณคีรีร็อดด้า, อีมีลี่@25451
1472นิทานปรัชญาของวอลแตร์วอลแตร์, ฟรังซัวส์ มารี อารูเอต์@25451
1473รายงานประจำปี 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์.กรมทรัพย์สินทางปัญญา25451
1474รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่19 ราชมงคลวิชาการ45 เล่มที่1 กลุ่มช่างอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25451
1475หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครบ 50 พรรษาสถาบันพระปกเกล้า25451
1476รายงานประจำปี 2545 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางขุนเทียน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี25451
1477คริสตศาสนากับชีวิตประจำวันนิพนธ์ คันธเสวี254515
1478ชีวิตสำมะหาอันใดเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์25451
1479ตำรา 12 เดือน คัดแต่สมุดขุนทิพมนเทียรชาววังไว้พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ25451
1480กลยุทธ์การสอบเพื่อความสำเร็จของการเรียนวิโรจน์ ถิรคุณ25451
1481ผมจรรอนแรมจากลุ่มน้ำมูลไพวรินทร์ ขาวงาม25451
1482ความน่าจะเป็นปราบดา หยุ่น25451
1483รายงานประจำปี 2544 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.^สำนักหอสมุดกลาง.25451
1484แคลคูลัส 2สุรชัย สมบัติบริบูรณ์25453
1485ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขกาญจนา สันติพัฒนาชัย25451
1486มาเหนือคลื่นเอมอร ณรงค์25451
1487จักรพรรดิมันฝรั่งที่ 4มุฮัมมะดี, มุฮัมมัด@25451
1488สถาบันสถาปนา เล่ม 1อาซิมอฟ, ไอแซค@25451
1489ภาษาจีนกลาง 1ปานชีวา นาคสิทธิ์254510
1490เคมีประยุกต์ดำรงค์ คงสวัสดิ์25451
1491อธิบายเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลสมบัติ จำปาเงิน25453
1492อนุพันธ์และการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25451
1493วอลเลย์บอลศรัณย์ จันทรคง25451
1494รายงานการวิจัย การศึกษาความเจริญเติบโตของเด็กที่อยู่ในโครงการอาหารกลางวันสิทธิพร ทรัพย์บัญญัติ25451
1495เคมีอินทรีย์เบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25452
1496การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทยเทียบกับนานาชาติสุนีย์ คล้ายนิล25452
1497ชีวเคมีทางการแพทย์วิชัย เอื้อสิยาพันธุ์25451
1498นาฏศิลป์ไทยเรณู โกศินานนท์25451
1499โครงการค่ายการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2545 ณ หมู่บ้านป่าแดด และหมู่บ้านยางหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ25451
1500บทวิจารณ์ความรู้เรื่องเมืองไทยเอกวิทย์ ณ ถลาง25451
1501การสมัครงานและการสัมภาษณ์งานนเรศ สุรสิทธิ์25451
1502รายงานประจำปี 2545 สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.^สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์.25451
1503ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2532-2540กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25451
1504เจริญเติบโตขึ้นโดเฮอร์ตี้, แซม25451
1505บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 : ระบบเสียง อักษรไทย การอ่านคำและการเขียนสะกดคำกาญจนา นาคสกุล25452
1506การพยาบาลผู้รับบริการในภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25452
1507เดลโทร่า เควสท์ ตอน : พรางเวิ้งทราย เพลิงไพฑูรย์ร็อดด้า, อีมีลี่@25451
1508สรรพสิ่งล้วนวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25452
1509ทิพย์ดนตรีชนิตร ภู่กาญจน์25451
1510วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทยดิเรก ปัทมสิริวัฒน์25455
1511รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่19 ราชมงคลวิชาการ45 เล่มที่2 กลุ่มเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25451
1512คู่มือ-ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3-4สมควร บำรุงทรัพย์25451
1513ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพจำลอง ดิษยวณิช25451
1514เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์25451
1515อุทกภัยรัตนชัย มานะบุตร25451
1516เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1บราวน์, ธีโอดอร์ แอล.@25453
1517มนุษย์กับสังคมพวงเพชร สุรัตนกวีกุล25445
1518อหังการมนุษย์ผู้หาญกล้าไขปริศนา DNAพิเชียร คุระทอง25442
1519ผังเมืองในประเทศไทย : ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือธาดา สุทธิธรรม25441
1520พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1521สุดยอดวิธีอ่านตำราวีรวุธ มาฆะศิรานนท์25441
1522คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ เล่ม 2กฤษฎา บานชื่น25441
1523ค้นคำเค้นความ : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทยล้อม เพ็งแก้ว25441
1524ชีววิทยาวิลเลี่ยมส์, กาเรธ@25441
1525เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์25443
1526รายงานประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต25441
1527คลีนิคดนตรีไทยและแนะนำเครื่องดนตรีไทยไพศาล อินทวงศ์25441
1528พูด สนทนา โต้วาที อย่างไรจึงไม่เสียเปรียบนวรัตน์ วรรณกุล25442
1529หนังตะลุง : อัจฉริยลักษณ์การละเล่นแห่งเมืองใต้สถาพร ศรีสัจจัง25441
1530จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์25441
1531ช้างแอฟริกาสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1532อ่านเขียนถูกหลักคือคนรักภาษาไทยเด่นศิริ ทองนพคุณ25442
1533ตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์.ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร25441
1534มลพิษสิ่งแวดล้อม : ปัญหาสังคมไทยสุธีลา ตุลยะเสถียร25443
1535Better you เดอะ เบ็ตเตอร์ ยูวันชัย ประชาเรืองวิทย์25441
1536สนุกกับเคมีParker, Steve25443
1537ไขความลึกลับ ISO 9001 : ฉบับปี 2000สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์25441
1538เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
1539เทคนิคและทักษะกีฬาบาสเกตบอลเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25441
1540ผลกระทบจากการทำลายชั้นโอโซนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1541เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25443
1542พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1543Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนวิฑูรย์ สิมะโชคดี25442
1544พระราชอารมณ์ขันวิลาศ มณีวัต25441
1545คู่มือออกกำลังกายดำรง กิจกุศล25441
1546คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25445
1547เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25441
1548ออกกำลังกายคลายเครียด : เสริมสุขภาพตามหลักกายภาพบำบัดนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25443
1549หลักการพูดนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต25442
1550ผลกระทบเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1551ขลุ่ย..ง่ายๆ เล่ม 1สิงขร สอนขัน25443
1552ร้องทุกข์อย่างไรให้ได้ผลทัศนีย์ แน่นอุดร25441
1553วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
1554พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1555ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2544 หน่วยศึกษาทั่วไป วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.หน่วยศึกษาทั่วไป25441
1556รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด์วิจารณ์ พานิช25444
1557วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมอภิชาต ศักดิเศรษฐ์25441
1558คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ เล่ม 1กฤษฎา บานชื่น25441
1559โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
1560รายงานประจำปี 2544 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25442
1561เมื่อปลาจะกินดาว : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 12 เรื่อง ในรอบปี 2544กิตติ สิงหาปัด25442
1562โนรา : นาฏลักษณ์แห่งปักษ์ใต้สถาพร ศรีสัจจัง25441
1563บ้านเก่าโชคชัย บัณฑิต25441
1564ชั้นโอโซนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1565สืบจากศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25442
1566ถอดรหัสการพัฒนาศุภชัย เจริญวงศ์25441
1567บันเทิงเริงรมย์คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.25441
1568จงแล่นเรือออกไปที่ลึก : การสืบสานพันธกิจพระเยซูคริสต์ของคาทอลิกในศตวรรษใหม่พระสังฆราชหลุยส์ จำเนียรสันติสุขนิรันดร์25441
1569เมื่อหมอเป็นมะเร็ง ภาค 2 : ยุทธศาสตร์สุดท้ายในการต่อสู้กับมะเร็งธันย์ โสภาคย์25443
1570ศัพท์บัญญัติการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.^กรมวิชาการ.^ศูนย์พัฒนาหนังสือ.25443
1571สำเภาสยาม ตำนานเจ๊กบางกอกพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร25441
1572เรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ 2 มิติ, 3 มิติศรีบุตร แววเจริญ25444
1573เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
1574การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริงสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์25441
1575ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 1 มหันตภัยแห่งแหวนโทลคีน, เจ.อาร์.อาร์.25441
1576มลพิษในแหล่งน้ำจืดสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1577รายงานการวิจัยเรื่องผ้าและการสืบทอดความรู้เรื่องผ้า : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรีผะอบ นะมาตร์25441
1578ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ25445
1579รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่18 ราชมงคลวิชาการ44 เล่มที่2 กลุ่มเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25441
1580พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1581การทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธีประวีณ ณ นคร25441
1582สารนิเทศท้องถิ่นปราณี สารมาศ25442
1583เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25442
1584สารละลายดำรงค์ คงสวัสดิ์25441
1585สถิติอย่างง่ายไร้กังวลอัจฉรีย์ จันทลักขณา25441
1586ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1587ม้าก้านกล้วยไพวรินทร์ ขาวงาม25441
1588วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
1589ใช้หัวคิดบูซาน, โทนี@25442
1590ทักษะดนตรี 1จรินทร์ เทพสงเคราะห์25442
1591รายงานประจำปี 2544 สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม25441
1592พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1593การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สิริพร ทิพย์คง25442
1594จดหมายเหตุสุริโยไทชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ.25441
1595ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการประมงสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1596การวิเคราะห์งานสุภาพร พิศาลบุตร25441
1597แรงงานหญิงและเด็กกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.กองแรงงานหญิงและเด็ก25442
1598ผู้นำที่ชาติต้องการอานุภาพ อิทธิบันลือ25441
1599พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542สมชาย บำรุงทรัพย์25442
1600รายงานประจำปี 2544 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)25441
1601ก๊าซเรือนกระจกสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1602ดั่งหนึ่งเม็ดทรายโบตั๋น25441
1603รายงานสรุปการสัมมนาเรื่องการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25443
1604ภาษาจีนกลางปานชีวา นาคสิทธิ์25442
1605ปัญหาสังคมโกศล วงศ์สวรรค์25441
1606เมื่อหมอเป็นมะเร็งธันย์ โสภาคย์25443
1607รายงานการวิจัยเรื่องศิลปะสมัยทวารวดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครปฐมนุกูล ชมภูนิช25445
1608พม่าเสียเมืองคึกฤทธิ์ ปราโมช25441
1609ตำราไอเยนกะโยคะสาลี่ สุภาภรณ์25441
1610การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบรรพต สุวรรณประเสริฐ25441
1611ท้าวศรีสุดาจันทร์รพีพร25441
1612เวลาในขวดแก้วประภัสสร เสวิกุล25441
1613อาหารปนเปื้อนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1614เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาล้วน สายยศ25441
1615มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25441
1616สู้เพื่อศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25445
1617พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1618งูวิมล ไทรนิ่มนวล25441
1619หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25441
1620ชีวสารสนเทศศาสตร์วสันต์ จันทราทิตย์25441
1621การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
1622คู่มือการตัดสินฟุตบอล 5 คนทวีทรัพย์ เขยผักแว่น25441
1623ลายแทงนักคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25441
1624ปรากฏการณ์เอลนิโญสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1625ฟ้าบ่กั้นลาว คำหอม25441
1626อารยธรรมไทย : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะ เล่ม 1 ศิลปะก่อนพุทธศตวรรษที่ 19พิริยะ ไกรฤกษ์25441
1627พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1628ทัศนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงHaynes, Cyndi@25441
1629วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษม จันทร์แก้ว25442
1630ปัญหาสังคมบุญทัน กุลสิงห์25441
1631ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์25445
1632การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก25442
1633หลายมนุษย์รุ่งมณี เมฆโสภณ25441
1634รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยคริสเตียนสุพจน์ สุทธิศักดิ์25444
1635จีเอ็มโอปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร25441
1636ความรู้รอบตัวสุภา พื้นนาค25441
1637มลพิษในทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1638เกิดแต่ตมโบตั๋น25441
1639อ่านอย่างไรให้ได้รสฐะปะนีย์ นาครทรรพ25441
1640รายงานวิจัยเรื่องลักษณะทางกายภาพและทางชีวเคมีของเอนไซม์สร้างโซ่กิ่งของแป้งจากหัวมันสำปะหลังนพดล อรุณรุ่งสวัสดิ์25447
1641แก่นแท้ดนตรีไทยชนิตร ภู่กาญจน์25441
1642ทำเนียบผลการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25441
1643ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 6รัตนา ฦาชาฤทธิ์25442
1644ออกกำลังกายสไตล์ NASA คำแนะนำที่สูงค่าสำหรับผู้สูงอายุประพัฒน์ อุทโยภาศ25441
1645พันธุศาสตร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์25441
1646รายงานการวิจัยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทยสุชิน เพ็ชรักษ์25443
1647หลักแห่งเหตุผลสมประสงค์ น่วมบุญลือ254415
1648คู่มือชีววิทยา Entrance ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ หลำสะอาด25441
1649หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนอมรา รสสุข25442
1650รายงานประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยเกริก25442
1651รายงานการศึกษาเรื่องภาวะการหางานทำของบัณฑิตปี พ.ศ.2542มุกดา ญาณจิตวัฒนา25442
1652ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ : การวิจัยที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าไม่ถูกเหยียบไว้มิลตัน, ริชาร์ด@25441
1653ไอ้ค่อมมาลา คำจันทร์25441
1654รายงานประจำปี 2544 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม25442
1655มลพิษอากาศในเมืองสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1656การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่นโสมรัสมิ์ จันทรประภา, คุณหญิง25442
1657สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค25443
1658พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1659ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้สุพรรณี สุขะสันติ์25442
1660เอกสารคำสอน 01-110-004 มนุษย์กับสังคมบุญทัน กุลสิงห์25441
1661การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
1662พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1663ฟิสิกส์Johnson, Keith25443
1664อาถรรพ์ปราสาทมนุษย์หมาป่าสเนล, กอร์ดอน@25441
1665การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็กบรรจบพันธุ์ นวรัตน ณ อยุธยา, คุณหญิง25442
1666ภินทนคณิตศาสตร์สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล25445
1667โคลงโลกนิติฉบับถอดความร้อยแก้ววรพล สุทธินันท์25441
1668รายงานประจำปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25445
1669นอสตราดามุสเจริญ วรรธนะสิน25441
1670ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1671คู่มือการเล่นวอลเลย์บอลอุทัย สงวนพงศ์25435
1672คริสต์มาสแบบดั้งเดิมมิลเลอร์, จูดิช@25431
1673ตัวอย่างบทคัดย่องานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมจากทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2539-2543ทบวงมหาวิทยาลัย25432
1674รายงานสรุปการสัมมนานโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25432
1675โคลงโลกนิติเดชาดิศร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา25432
1676เทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษาเชาวเลิศ เลิศชโลฬาร25436
1677เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)25431
1678โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และใยอาหารลักษณา อินทร์กลับ25431
1679ประชุมโคลงโลกนิติบุษบา ประภาสพงศ์25431
1680คำพิพากษาชาติ กอบจิตติ25431
1681พหุปัญญาในห้องเรียน : วิธีการสอนเพื่อพัฒนาปัญญาหลายด้านอาร์มสตรอง, โธมัส@25432
1682ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำเนาว์ ขจรศิลป์25436
1683การย่อความไพรถ เลิศพิริยกมล25433
1684งูพิษในประเทศไทยไพบูลย์ จินตกุล25431
1685ทัศนะนอกรีต : ภูมิศาสตร์-ภูมิลักษณ์ตั้งบ้านแปงเมืองศรีศักร วัลลิโภดม25431
1686นิทานพื้นบ้านศึกษาประคอง นิมมานเหมินท์25432
1687สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนมาเธอร์, โรเบิร์ต@25433
1688สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6 : กล้วยไม้ไทยวีระชัย ณ นคร25432
1689ชีวิตและการรู้จักตนเองจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี25435
1690รวมธรรมะคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25431
1691การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผลบุญชม ศรีสะอาด25431
1692อาเพศกำสรวลวินทร์ เลียววาริณ25431
1693สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนวินทร์ เลียววาริณ25431
1694ศาสตร์แห่งการตัดสินใจไชย ณ พล25431
1695เรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สำเร็จและมีความสุขวิโรจน์ ถิรคุณ254320
1696หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
1697สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25431
1698รายงานประจำปี 2543 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม25431
1699ร้อยคำร้อยความ : รวมประวัติและผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยจุลทัศน์ พยาฆรานนท์25431
1700เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25432
1701ยุทธวิธีและการเล่นฟุตบอลเป็นทีมประโยค สุทธิสง่า25431
1702ซอยเดียวกันวาณิช จรุงกิจอนันต์25431
17035ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพูลพร แสงบางปลา25431
1704ลูกอีสานคำพูน บุญทวี25431
1705โจโฉ นายกฯ ตลอดกาลคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.25431
1706กำลังใจวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25431
1707สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพรชัย จุฑามาศ25433
1708คู่มือเรียนไวยากรณ์อังกฤษด้วยตนเองลำดวน จาดใจดี25431
1709ชีวิตนี้ลิขิตได้เฮย์, ลูอิส แอล.25431
1710การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษาศิริชัย กาญจนวาสี25436
1711เรียนและเอาตัวรอดในอเมริกาHelm, Ann@25431
1712การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์วิษณุ เครืองาม25432
1713แม่เบี้ยวาณิช จรุงกิจอนันต์25431
1714การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน25434
1715วิเคราะห์รสวรรณคดีไทยบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.25432
1716เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25432
1717ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25434
1718พจนานุกรมคำสัมผัส : สำหรับใช้ในการแต่งบทเพลง บทประพันธ์ คำขวัญ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำโฆษณาชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร25431
1719การวัดด้านจิตพิสัยล้วน สายยศ25431
1720การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25433
1721พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625433
1722การพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาธิดารัตน์ บุญนุช25436
1723รัตนโกสินทร์ว. วินิจฉัยกุล25431
1724รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอารง สุทธาศาสน์25431
1725เทคนิคและทักษะเกมมูลฐานสุชาติ ทวีพรปฐมกุล25431
1726จีเอ็มโอ : สิ่งมีชีวิตแต่งพันธุ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ 10-12 พฤษภาคม 2543 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25431
1727รายงานประจำปี 2543 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25431
1728คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี บุญสุยา25431
1729ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตศิริ ฮามสุโพธิ์25431
1730สมการเชิงอนุพันธ์ 2 และการแปลงลาปลาซศรีบุตร แววเจริญ25432
1731หนึ่งร้อยถาม-ตอบ 5สนิยม ดีสวัสดิ์มงคล25431
1732เรียนรู้จักขิมด้วยตนเองนิพันธ์ ธนรักษ์254310
1733ตลาดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางราตรี โตเพ่งพัฒน์25432
1734วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬาชัยน้อย ชาญชัยสมภพ25431
1735ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2543 หน่วยศึกษาทั่วไป วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.หน่วยศึกษาทั่วไป25431
1736ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไรประเสริฐ ณ นคร25431
1737ตำราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษมานิต มานิตเจริญ25431
1738เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์25436
1739อมตะวิมล ไทรนิ่มนวล25431
1740นันทนาการชูชีพ เยาวพัฒน์25431
1741ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
1742การพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทยชุติมา สัจจานันท์25431
1743ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ไชยยศ ไชยมั่นคง25431
1744คู่มือการใช้บทอาขยานภาษาไทยประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปริญญา ฤทธิ์เจริญ25431
1745เมืองใต้อุโมงค์ประชาคม ลุนาชัย25431
1746การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา25436
1747เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้งวสันต์ชัย อิ่มโอษฐ์25431
1748ยาบ้า : มหันตภัยข้ามสหัสวรรษวิโรจน์ สุ่มใหญ่25431
1749เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
1750สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25435
1751ครอบครัวกลางถนนศิลา โคมฉาย25431
1752การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางปทีป เมธาคุณวุฒิ25435
1753หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย วรพงศธร25431
1754ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมปัจจุบันผันแปรศรีศักร วัลลิโภดม25431
1755วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2477สุรพล วิรุฬห์รักษ์25431
1756ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทยกตัญญู ชูชื่น25432
1757ศิลปะแห่งวรรณคดีส. ธรรมยศ25431
1758ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือ254310
1759เรื่องของภูมิชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25431
1760ประชาธิปไตยบนเส้นขนานวินทร์ เลียววาริณ25431
1761นิทานคำกาพย์มงคลสูตรเนาวรัตน์ (ทองรมย์) พลเดช25432
1762วรรณคดีการละครนิดา มีสุข25431
1763การวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษาไพศาล หวังพานิช25436
1764ฝึกมวยสากลแปลก พนาลิกุล25431
1765เวลาชาติ กอบจิตติ25431
1766คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25432
1767ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้)บุญมี แท่นแก้ว25431
1768พระเจ้าแผ่นดินสุวิมล ผึ่งประเสริฐ25433
1769เรื่องจากล่ามนภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา25431
1770จะตั้งชื่อบุตรหลานอย่างไรเสฐียรพงษ์ วรรณปก25431
1771ปฐมบททฤษฎีดนตรีนพพร ด่านสกุล25431
1772เพศศึกษาจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์25431
1773การพัฒนาคณาจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์25436
1774ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องสายไทยภิชาต เลณะสวัสดิ์25433
1775เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 2สุวรรณา เหลืองชลธาร25432
1776สาระ+ภาษา=วาทะพรทิพย์ กาญจนนิยต25431
1777GMOs มหัศจรรย์หรือมหันตภัยของสหัสวรรษมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25431
1778ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25432
1779เพลงพื้นบ้านศึกษาสุกัญญา สุจฉายา25432
1780กล้าล้มเหลว : ภูมิปัญญาในความล้มเหลวLim, Billi P.S.25431
1781การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
1782แคนโต้หมายเลขสองฟ้า พูลวรลักษณ์25432
1783ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกโบตั๋น25431
1784ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมในวิถีการอนุรักษ์ศรีศักร วัลลิโภดม25431
1785ไต่ตามโค้งตะวันนริศ มณีขาว25433
1786การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนาจ เจริญศิลป์25432
1787ปรัชญาเบื้องต้นสถิต วงศ์สวรรค์25432
1788แนวทางการจัดทำพจนานุกรมคำคะนอง : คู่มือศึกษาคำคะนองปริญญา ฤทธิ์เจริญ25431
1789เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25431
1790สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ปรีดี พนมยงค์25435
1791การละครไทยสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์25431
1792ตรุษสงกรานต์ : ประวัติความเป็นมาของปีใหม่ไทยสมัยต่างๆส. พลายน้อย25432
1793การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาวิชัย วงษ์ใหญ่25436
1794ปูนปิดทองกฤษณา อโศกสิน25431
1795หัดเป่าขลุ่ยกันดีกว่าเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์25434
1796การจัดการแข่งขันกีฬา (ฉบับปรับปรุงใหม่)น้อม สังข์ทอง25431
1797ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดโบตั๋น25431
1798เจ้าพ่อหลวง : ภาพแห่งความทรงจำและแหล่งประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่25421
1799เลินนิ่ง บาย ยัวร์เซฟ สู่ชัยชนะเหนือยอดโอเอสและแอพพลิเคชั่นทีมนักเขียนและกองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์.ทูเดย์25422
1800สนทนาภาษาอังกฤษระบบอัตโนมัตินาถยา กัลโยธิน25421
1801สี่สิบเก้าราชินีไทยพิมาน แจ่มจรัส25421
1802วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสุนันท์ บุราณรมย์25423
1803ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2542 (ฉบับพิเศษ)สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25421
1804องคุลีมาล : โจราโสดาบันพงษ์อนันต์ สรรพานิช25421
1805ถิ่นปุรีศรีชยสิงห์พงษ์อนันต์ สรรพานิช25421
1806อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
1807ศิลปะการฟังMontgomery, Robert L.25424
1808เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 1สุวรรณา เหลืองชลธาร25422
1809พลังปัญญาทางมนุษยศาสตร์ : เจตนา นาควัชระจุไรรัตน์ แสนใจรักษ์25424
1810การออกแบบฐานข้อมูลกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25422
1811พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 เล่ม 2อิศรา วงศ์ข้าหลวง25421
1812ชีวิตวันนี้ 3วิทยา นาควัชระ25421
1813ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25422
1814ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25425
1815แบบฝึกวอลเลย์บอลมากกว่า 1500 แบบอุทัย สงวนพงศ์25425
1816SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
1817สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทยเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี25422
1818น้ำใจโบตั๋น25421
1819สร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยโปรแกรม Excel (Business Simulation Model)ปรัชญา ไทยกล้า25422
1820พัฒนาตนเอง : ทางเลือกที่คุ้มค่าในยุคสังคมวิกฤตโสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์25422
1821แผนที่ประเทศไทย 76 จังหวัดกิตติ ธนิกกุล25422
1822รอบรู้ Windows NT Server 4ศราวุฒิ ทรงเจริญ25424
1823จดหมายจากเมืองไทยโบตั๋น25421
1824ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
1825สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลางธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
1826คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทยสุวรรณา สถาอานันท์25422
1827ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 4ประยอม ซองทอง25423
1828สตรีสยามในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
1829อภิธานศัพท์เรือนไทยภาคกลางจุลทัศน์ พยาฆรานนท์25421
1830จดหมายถึงหลาน : จดหมายจากคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยายถึงหลานรักมานิสา ปิยะสิงห์25421
1831เปิดโลกวิทยาศาสตร์ เล่ม 1สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์.25421
1832เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์เฟอร์กูสัน, จอร์จ@25421
1833ทักษะกีฬายอดนิยมประโยค สุทธิสง่า25421
1834ฟ้าชอุ่มฝนโบตั๋น25421
1835ไอคิโดประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์25425
1836สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ : บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทยสำนักข่าวสารอเมริกัน25421
1837สร้าง Web page ง่ายๆ สไตล์ FrontPage Expressธนพล ฉันจรัสวิชัย25422
1838ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยชุลีพร สุสุวรรณ25421
1839การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25422
1840หลักคณิตศาสตร์กรรณิกา กวักเพฑูรย์25421
1841จัสท์เซย์โนหรือโอเคพันธศักดิ์ ศุกระฤกษ์25422
1842สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสานธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
1843ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมืองอนุชาติ พวงสำลี25421
1844การใช้งาน Microsoft Office 97 & Windows 98กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25422
1845องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
1846มนุษยสัมพันธ์สมพร สุทัศนีย์25421
1847ชีวิตวันนี้ 2วิทยา นาควัชระ25421
1848เปิดโปงภัยมืดบนอินเทอร์เน็ตศุภเดช สุทธิพงศ์คณาลัย25422
1849ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25425
1850สุนทรียนาฏศิลป์ไทยอมรา กล่ำเจริญ25422
1851ก้าวหน้าด้วย 5 สตฤตณัย นพคุณ25422
1852เรียนภาษาลาวเบื้องต้นเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์25423
1853ศาสนาโลกธนู แก้วโอภาส25421
1854เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25421
1855โคลงภาพรามเกียรติ์ เล่ม 1สมพร จารุนัฎ25422
1856วรรณคดีชาดกสืบพงษ์ ธรรมชาติ25422
1857กติกามวยสากลสมัครเล่นวราวุธ สุมน25421
1858จีนวันนี้ดำรงค์ ฐานดี25421
1859แอนนากับพระเจ้ากรุงสยามแลนดอน, มาร์กาเร็ต@25421
1860ป่าไม้คือชีวิตมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี25421
1861จิตวิทยาสังคมกับชีวิตนพมาศ ธีรเวคิน25425
1862การอ่านสุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ์25421
1863โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยนงลักษณ์ วิรัชชัย25423
1864หญิง ชาย กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมธีรนาถ กาญจนอักษร25422
1865ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 3 : สำนวนไทยในการสื่อสารฐะปะนีย์ นาครทรรพ25423
1866วรรณกรรมปัจจุบันไพรถ เลิศพิริยกมล25421
1867พูดอย่างไรไปถึงดวงดาวจามจุรี ผดุงชีวิต25425
1868ตำราการฝึกและการตัดสินกีฬาฟุตบอลประโยค สุทธิสง่า25421
1869สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 2โสภนา ศรีจำปา25421
1870ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2000 เรียนรู้ด้วยตนเองรวงทิพย์ พัชรารัตน์25422
1871การประเมินการปฏิบัติงานผุสดี รุมาคม25421
1872สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-41สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์25424
1873เปตอง พันธ์ศักดิ์ วอนวงษ์25421
1874การจัดการทรัพยากรธรรมชาติวิชัย เทียนน้อย25421
1875สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254218
1876เทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจาประวีณ ณ นคร25421
1877หลักการสอนพูดผดุง อารยะวิญญู25421
1878ชีวิตวันนี้ 1วิทยา นาควัชระ25421
1879วิธีทำเอกสาร-คู่มือระบบงานคอมพิวเตอร์ภรณี ศรีสุทธิ์25421
1880ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์สุรางค์ อนุกูล25422
1881แบบเรียนเร็ว เล่ม 1,2,3ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625421
1882การให้การปรึกษาสุพร เกิดสว่าง25423
1883เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกธวัชชัย ดุลยสุจริต25421
1884ศาสนาเปรียบเทียบเสฐียร พันธรังษี25421
1885ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประชา อินทร์แก้ว25423
1886ความสุขกับสวนพฤกษศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี.^องค์การสวนพฤกษศาสตร์.25421
1887ออเทอร์แวร์ 4กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25423
1888ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
1889รายงานพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ : ศึกษากรณีหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาอัศนัย ธรรมวิทยา25421
1890ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร25422
1891ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวิษณุ เครืองาม25422
1892วายทูเค คอมพิวเตอร์ปี 2000 : ปัญหาที่แท้และทางแก้ทึ่ถูกศรีศักดิ์ จามรมาน25424
1893อินทิกรัลและการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25422
1894ฟุตบอลบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25421
1895รายงานสถานการณ์การมีงานทำเครึ่งแรกปี 2542 (มกราคม-มิถุนายน)กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรมการจัดหางาน.^กองบริหารตลาดแรงงาน25421
1896สุดยอดโปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop 5 Step by Stepวินัย จินดาดำรงค์เวช25422
1897คณิตศาสตร์ 2อร่าม คุ้มทรัพย์25421
1898โลกของน้ำอุดร จารุรัตน์25421
1899เรียนรู้การใช้ RedHat Linux Version 5.2อาหมาน หมัดเจริญ25423
1900ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2542 หน่วยศึกษาทั่วไป วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.หน่วยศึกษาทั่วไป25421
1901งานช่างศิลปกรรมในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25422
1902วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เล่มที่ 11สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25423
1903ศิวาราตรี : กวีนิพนธ์คำกลอนอมรา อยู่มั่น25422
19045ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพูลพร แสงบางปลา25421
1905วิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และมนุษยชาติฮักซ์ลีย์, จูเลียน@25422
1906จิตวิทยาการกีฬา : แนวคิด ทฤษฎีสู่การปฏิบัติสมบัติ กาญจนกิจ25421
1907เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลทั่วประเทศจำนงค์ หอมแย้ม25421
1908อะเมซิ่งไม้ดอกเมืองร้อนเปรมปรี ณ สงขลา25421
1909การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันดาเวนพอร์ท, โทมัส เอช.@25421
1910ท่องอินเตอร์เน็ตด้วย Internet Explorer 5 และ ICQกรภัทร์ สุทธิดารา25422
1911เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ำเจ้าพระยาอลิสา รามโกมุท25422
1912วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช25423
1913เทคนิคพูดจา มารยาทสังคมเฟลมิง, อลิซ.@25422
1914มนุษย์กับสังคมยุบลวรรณ ประมวญรัฐการ25421
1915สุภาษิตคำโคลงมาลินี ผโลประการ25422
1916พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
1917แม่พลอยหุงว. วินิจฉัยกุล25421
1918การใช้ภาษาไทยกองเทพ เคลือบพณิชกุล25422
1919GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์25421
1920ลิลิตเตลงพ่ายปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ25423
1921เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสุจิตรา มาถาวร25421
1922เรียนรู้อินทราเน็ต ระบบเครือข่ายองค์กรยุคใหม่วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25423
1923ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
1924ทิพย์ดุริยางค์โบตั๋น25421
1925รายงานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดการมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ กรณีศึกษาที่ 9 การประเมินผลการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25421
1926รายงานประจำปี 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.กองแผนและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี.25421
1927พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25421
1928เคมีประยุกต์จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
1929ประวัติและการลีลาศรังสฤษฏิ์ บุญชลอ25421
1930คู่มือติดตั้งและใช้งาน Linuxโครงการลีนุกซ์ภาษาไทย บริษัทไกวัล ซอฟท์แวร์ (เชน) จำกัด25423
1931รวมโจทย์เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25422
1932แผ่นดินอื่นกนกพงศ์ สงสมพันธุ์25421
1933ฝั่งแสงจันทร์ประชาคม ลุนาชัย25421
1934เอกสารประกอบการสอน MTH 100 คณิตศาสตร์เสริมพื้นฐานกรรณิกาณ์ หิรัญกสิ25422
1935สังคมไทยกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรัตนา อัตภูมิสุวรรณ์25421
1936ศิลปะการแสดงของไทยประกอบ ลาภเกษร25421
1937เกร็ดสนุกในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
1938เปิดโลกการค้าอิเล็กทรอนิคส์โคซัวร์, เดวิด@25421
1939ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 5สมพร จารุนัฎ25423
1940ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 98 วิชวล ไกด์พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์25422
1941ประชาธิปไตยถวัลย์ มาศจรัส25421
1942เพื่อการพูด การฟัง และการประชุมที่ดีวิจิตร อาวะกุล25422
1943หุ่นกระบอกไทยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)25422
1944องค์การมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐสำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ25429
1945เพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม 5สวารินทร์ สินสูงสุด25421
1946เวนิชวานิชเชคสเปียร์, วิลเลี่ยม@25421
1947ลิเกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
1948ปรัชญาชีวิต ศาสตร์แห่งความสำเร็จ เล่ม 1ฮิลล์, นโปเลียน@25411
1949วัฒนธรรมหมู่บ้านไทยฉัตรทิพย์ นาถสุภา25411
1950เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยชูศรี วงศ์รัตนะ25411
1951ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25412
1952เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25412
1953พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยวราภรณ์ เผือกเล็ก25411
1954การใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL Serverบัณฑิต จามรภูติ25412
1955เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25411
1956เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
1957เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูงเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25411
1958การตรวจและการวัดรังสีธวัช ชิตตระการ25411
1959ปัญญาอมตะสุวินัย ภรณวลัย25411
1960ฟิสิกส์ทั่วไป : สำหรับนักศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและนักศึกษาชวลิต คัยนันทน์25415
1961วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม โทรคมนาคม พลังงาน และทรัพยากรมนุษย์สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
1962เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25411
1963พระพุทธรูปวรภัทร เครือสุวรรณ25411
1964เขียนแผ่นดินเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์25412
1965การบริหารงานบุคคลอุษณีย์ จิตตะปาโล25411
1966การพูดจาในธุรกิจและในชีวิตแดง ใบเล่25412
1967สภาวะแวดล้อมของเราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.ฝ่ายบริการวิชาการ25413
1968สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25413
1969แคลคูลัสหลายตัวแปร : อนุพันธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชั้นศรีบุตร แววเจริญ25411
1970คู่มือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มืออาชีพเมธี ฉัตรทอง25412
1971เกร็ดความรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ : เพื่อสาระรอบรู้ควบคู่ทักษะทางภาษานิพนธ์ กาบสลับพล25412
1972ตลาดน้ำ วิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ขายไทยสกุณี ณัฐพูลวัฒน์25411
1973ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลกทักษิณา สวนานนท์25411
1974เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25412
1975เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25411
1976ปริศนาจักรวาลประสาน ต่างใจ25411
1977ศาสนาเปรียบเทียบวนิดา ขำเขียว25411
1978หนังใหญ่และหนังตะลุงสุจิตรา มาถาวร25411
1979เปิดโลกทัศน์สู่การสื่อสารผ่านดาวเทียมบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)25413
1980ประชากรศาสตร์ทางสังคมสันทัด เสริมศรี25416
1981เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์25412
1982อีไอเอ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทวีวงศ์ ศรีบุรี25413
1983งิ้วอภิโชค แซ่โค้ว25411
1984ภาษากับวัฒนธรรม : รายวิชา ท051บุญเกิด รัตนแสง25412
1985ก่อกองทรายไพฑูรย์ ธัญญา25411
1986ภาพลวงโบตั๋น25411
1987เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25411
1988ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการสนิท อักษรแก้ว25411
1989จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์25415
1990อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
1991เทคนิคการเขียน การพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25415
1992การออกแบบตัวอักษรและภาพด้วย Adobe Photoshop 5วินัย อินทร์ใย25411
1993ผีเสื้อและดอกไม้นิพพานฯ25411
1994เครื่องถ้วยในประเทศไทยสาโรจน์ มีวงษ์สม25411
1995แก่นแท้แห่งคริสต์ศาสนาลูอิส, ชี.เอส.25411
1996สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันรัชนี ซอโสตถิกุล25411
1997เคมีทั่วไป 2สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25414
1998วาทะวิทยาพชร บัวเพียร25412
1999การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25411
2000ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25413
2001การใช้ Internet และการเขียน Homepageชัยวุฒิ จันมา25412
2002เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
2003มนุษย์กับสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25411
2004พระพุทธรูปที่ระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์ไขศรี ศรีอรุณ25411
2005มังกรจักรวาล ภาค 1สุวินัย ภรณวลัย25411
2006สาระน่ารู้เกี่ยวกับพลศึกษาและนันทนาการสุวิมล ตั้งสัจจพจน์25411
2007เคมีสิ่งแวดล้อมนัทธีรา สรรมณี25412
2008จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
2009สถิติเชิงคณิตศาสตร์จารุมา อัชกุล25411
2010เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 3รัตนา ฦาชาฤทธิ์25411
2011ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับมาตรฐานประสงค์ ปราณีตพลกรัง25418
2012นาฏศิลป์ไทย : นาฏศิลป์สำหรับครูประถมและมัธยมสุมิตร เทพวงษ์25412
2013งานช่างแกะช่างสลักในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25412
2014เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25411
2015สมุดภาพพระมหาเวสสันดร ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝีมือครูเหม เวชกรพนิตา อังจันทรเพ็ญ25411
2016วิทยาศาสตร์การกีฬามงคล แฝงสาเคน25412
2017ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3สมพงษ์ ใจดี25412
2018วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจเฟรดริคสัน, เทอรี่@25411
2019ลูกแม่โบตั๋น25411
2020เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25411
2021ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 2สมพร จารุนัฎ25411
2022คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
2023ศิลปะแห่งการเจรจาจินดา วงศ์ศักดิ์25412
2024การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์.ภาควิชาปรัชญา25412
2025ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมไทยโบราณอุไร สิงห์ไพบูลย์พร25411
2026มะเร็งแห่งชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25411
2027เด็กเร่ร่อน : ปัญหาและทางออกวัลลภ ตังคณานุรักษ์25412
2028จิตสำนึกทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมัลลิกา บุนนาค25416
2029สถานการณ์เศรษฐกิจบริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด25411
2030นิทานสอนใจบุญ ชุษณะโชติ25412
2031สถาปัตยกรรมไทยพื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคชุมศรี ศิวะศริยานนท์25411
2032สืบสานวัฒนธรรมไทยบุญเรือน สมมาตร25411
2033เคมีอินทรีย์เกษร พะลัง25414
2034ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25412
2035เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
2036ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
2037อินเตอร์แอกทีฟ สไตล์มัลติมีเดีย Authorware 4.0สุวัฒน์ ตั้งศรีพงศ์25412
2038โฟกัส Microsoft Windows 95 & 98พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25411
2039ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25412
2040จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25416
2041ในเวลาแรคำ ประโดยคำ25411
2042ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์25412
2043การป้องกันและควบคุมมลพิษศิริกัลยา สุวจิตตานนท์25413
2044ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคพรงาม ลิ้มตระกูล25413
2045หุ่นกระบอกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
2046ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 1รัตนา ฦาชาฤทธิ์25411
2047ตรรกวิทยาทั่วไปกีรติ บุญเจือ25412
2048วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1บุญชม ศรีสะอาด25413
2049การอ่านนวนิยายโกลเด้นชไตน์, ณ็อง-ปิแยร์@25411
2050รู้ค่าเวลา รู้ค่าชีวิต : เทคนิคการใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเสรี วงษ์มณฑา25414
2051หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25413
2052วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยาอมรา พงศาพิชญ์25412
2053ชีววิทยา เล่ม 2เชาวน์ ชิโนรักษ์25411
2054สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกนก จันทร์ทอง25414
2055เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25411
2056โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศวาสนา สุขกระสานติ25414
2057พิชิตคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์สู่ความเป็นเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์Smith, Richard Manning@25402
2058ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 1 : วิธีดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล25403
2059เดี่ยวไมโครโฟนอุดม แต้พานิช25401
2060คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกษมชาติ ทองชา25401
2061ศิลปะในชีวิตประจำวันน. ณ ปากน้ำ25402
2062พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
2063คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารสุมาลี เหลืองสกุล25405
2064ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซีดี-รอมสตาร์เรทท์, โรเบิร์ต@25404
2065ลักษณะชีวิตสู่ความสำเร็จ 1เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25402
2066วินนีเดอะพูห์มิลน์, เอ.เอ.@25401
2067ดอกไม้เพลิงโบราณ : มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยสิทธา สลักคำ25401
2068ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมีศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา25405
2069ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
2070บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตรธิดา สาระยา25401
2071หลักการพลศึกษาวิลเลี่ยม, เจสซี่ ไฟริง @25402
2072เรียนรู้จักขิมด้วยตนเองนิพันธ์ ธนรักษ์25401
2073ศิลปะการใช้ภาษาสุจริต เพียรชอบ25402
2074การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมรวีวรรณ ชินะตระกูล25403
2075วาทวิทยาสมจิต ชิวปรีชา25402
2076การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25402
2077ก้าวทันโลก Internetชฎิล แก้วปลั่ง25401
2078การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์สุพจน์ โกสิยะจินดา25402
2079จิตวิทยาการเรียนรู้ไพบูลย์ เทวรักษ์25401
2080สุดยอดของโทเซอร์Tozer, A.W.@25401
2081มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทวี หอมชง25405
2082เยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2540สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ25401
2083บริการสนเทศประทุม แป้นสุวรรณ25401
2084เงินตราล้านนาและผ้าไทพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย25401
2085การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25401
2086ฮาร์ท แอนด์ โซลสุวินัย ภรณวลัย25401
2087ระบำโบราณคดีพรเทพ บุญจันทร์เพชร254010
2088วิจัยทางการศึกษารวีวรรณ ชินะตระกูล25401
2089ราษฎรในครรลองแห่งความเจริญของสยามธิดา สาระยา25401
2090เมฆเหินน้ำไหลฟัง, ฟัง@25401
2091สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25401
2092การสร้างทีมงานสุนันทา เลาหนันทน์25401
2093แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
2094คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต.^คณะวิทยาศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์.25401
2095การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสารเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต25402
2096ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัวนพมาศ ธีรเวคิน25405
2097สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
2098คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
2099การเขียนเพื่อการสื่อสารสมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์25404
2100สอนให้สนุก เป็นสุขกับการเรียนสุจริต เพียรชอบ25402
2101เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25401
2102พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
2103ระบบปฏิบัติการ Windows 98 และ Internet Explorerเกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล25402
2104หลักนิทรรศการจันทรา มาศสุพงศ์25403
2105ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25402
2106กายบริหารแอนเดอร์สัน, บ๊อบ@25401
2107เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
2108เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเองกรรัตน์ เปล่งขำ25401
2109ปัญญาหลังม่านเหล็กประวัติศาสตร์วรรณกรรมโซเวียต ค.ศ.1917-1991 จากเลนินถึงกอร์บาชอฟสัญชัย สุวังบุตร25401
2110การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : ศิลปกรรมจังหวัดนครปฐมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม25401
2111การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25403
2112สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอยธิดา สาระยา25401
2113รายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2539สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25401
2114ความรู้พื้นฐานทางศาสนาฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25405
2115สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
2116นักเขียนสยามส. พลายน้อย25401
2117ไวยากรณ์อังกฤษประไพศรี วิเศษสุข25401
2118มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมนิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ25401
2119ดุริยางค์ไทยสงบศึก ธรรมวิหาร25405
2120จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25401
2121รวมบทความทางการประเมินโครงการสมหวัง พิธิยานุวัฒน์25401
2122เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25401
2123เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25402
2124หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25404
2125หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่น 2539กระทรวงอุตสาหกรรม.^กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.25401
2126อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
2127ก้าวแรกสู่การเรียนรู้คอมพิวเตอร์มากิด, ลอว์เรนซ์ เจ.@25403
2128คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25402
2129การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25406
2130ศิลปะสุโขทัยสันติ เล็กสุขุม25401
2131ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25401
2132เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตกรรัตน์ เปล่งขำ25405
2133เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
2134เทนนิสศุภฤกษ์ มั่นใจตน25405
2135สารพันอันตรายมนันยา25401
2136บรัดเล่ย์ เด็กเกเรหลังห้องเรียนซาซาร์, หลุยส์@25401
2137ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาน. ณ ปากน้ำ25401
2138วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันปิยวรรณ แสงสว่าง25403
2139สังคมวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25401
2140ประชากรกับการพัฒนาเกื้อ วงศ์บุญสิน25401
2141สำนวนอังกฤษน่ารู้วิทย์ ศิวะศริยานนท์25401
2142จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์254015
2143ชีววิทยา เล่ม 1เชาวน์ ชิโนรักษ์25403
2144คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25392
2145หลักและปรัชญาของวาทวิทยาอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25391
2146อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์สุเทพ จันทร์สมศักดิ์25392
2147เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25392
2148สร้างและพัฒนาระบบ Lanกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25391
2149ปณิธานกวีอังคาร กัลยาณพงศ์25391
2150การใช้งาน Window 95กิดานันท์ มลิทอง25395
2151แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต25393
2152หลักการเขียนโปรแกรมวีระ บุญจริง25391
2153การใช้ Microsoft Windows 95สิทธิชัย ประสานวงศ์25392
2154การอ่านเพื่อชีวิตกัลยา ยวนมาลัย25392
2155สิ่งแวดล้อมศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวินัย วีระวัฒนานนท์25395
2156ตรรกวิทยาชัชชัย คุ้มทวีพร25392
2157รอบรู้ Internet และ World Wide Webต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์25391
2158ที่สุดของคำศัพท์แมนเซอร์, มาร์ติน @25391
2159เทคนิคการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์แม็คคอนเนล, สตีฟ @25391
2160ภาษาอังกฤษน่ารู้วิทย์ ศิวะศริยานนท์25391
2161การบริหารเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25398
2162ลิลิตตะเลงพ่ายปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ25391
2163ท่องโลกอินเตอร์เน็ตด้วย Netscape navigator GOLDปรเมศวร์ มินศิริ25395
2164ภาพชีวิตจากนวนิยาย : การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมจากพฤติกรรมตัวละครรัญจวน อินทรกำแหง25392
2165หัวไม่ดีก็ประสบความสำเร็จได้โทราโอะ, โทขุดะ@25395
2166นวมินทราชาธิราชอัมพร สโมสร25391
2167ทักษะทางภาษา 1-2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้.^คณะมนุษยศาสตร์.^ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก.25392
2168แผนที่โลกสำหรับเยาวชนโอลลิเวอร์, เจน@25391
2169เคมีสภาวะแวดล้อมพิมล เรียนวัฒนา25392
2170เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25391
2171เรื่องรักในปักกิ่งหลินยู่ถัง25391
2172คู่มือนักแปลข่าวลำดวน จาดใจดี25392
2173เทคนิคและทักษะการสอนเกมวีระ มนัสวานิช25391
2174หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
2175เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25393
2176เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25392
2177การจัดพาน (ดอกไม้สด)จันทนา สุวรรณมาลี25391
2178สู่...พิธีกรมืออาชีพบุญศรี ปราบณศักดิ์25392
2179วิทยาศาสตร์การกีฬาท้าพิสูจน์กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25392
2180เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเกษร พะลัง25392
2181จริยศาสตร์บุญมี แท่นแก้ว25392
2182ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมด้วยโคบอลแบบโครงสร้างนิวคัมเมอร์, อาร์ ลารี่ @25392
2183พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานทักษิณา สวนานนท์25392
2184วิทยาศาสตร์กับมนุษย์ชัยวัฒน์ คุประตกุล25391
2185สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
2186เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25392
2187การขับร้องเพลงไทยคณพล จันทน์หอม25398
2188ไมโคร์ซอฟท์ เอ็กเซลสำหรับวินโดว์ 95 สเตพ บาย สเตพวาสนา ไตรพฤฒิธัญญา25395
2189เคมีควอนตัมเบื้องต้นปริญญา อรุณวิสุทธิ์25392
2190สถิติเพื่อสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.^คณะวิทยาศาสตร์.^ภาควิชาสถิติ.25391
2191ไวยากรณ์อังกฤษอย่าคิดว่ายากนภกร ธัมพิพิธ25392
2192หลักสถิติส่องศรี พิทยารัตน์253911
2193ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์25391
2194คู่มือการใช้เครื่องมือในอินเทอร์เน็ตเซเดโน, แนนซี่@25395
2195สงกรานต์ใน 5 ประเทศ : การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล25393
2196กิจกรรมเข้าจังหวะดวงพร ศรีวัฒนา25399
219744 ปี ที่รอคอย เหรียญทองประวัติศาสตร์โอลิมปิก 1996คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย25391
2198เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25392
2199ดนตรีปริทรรศน์Short, Michael25392
2200ขุมทองในบุคลิกภาพ : คู่มือในการสำรวจและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองบุตร ประดิษฐวณิช25392
2201เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25393
2202เทคนิคการเขียนและผลิตตำราปรีชา ช้างขวัญยืน25391
2203เรียนอินเทอร์เน็ตผ่าน World Wide Web อย่างง่ายวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25395
2204เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้างพรรณิกา ไพบูลย์นิมิตร25392
2205โฆษณาไทยสมัยแรกเอนก นาวิกมูล25392
2206สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
2207การคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 : ตรรกะ การแก้ปัญหา โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ทักเกอร์ บี, อัลเลน@25391
2208นิราษเมืองลอนดอนหม่อมราโชทัย25392
2209สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 2คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.@25392
2210อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25392
2211ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25392
2212วรรณกรรมวิจารณ์ธัญญา สังขพันธานนท์25392
2213ทฤษฎีดุริยางค์ไทยบุญช่วย โสวัตร25391
2214มนุษย์กับธรรมชาติมันทนี ยมจินดา25393
2215ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาทีแฟรงค์, ไมโล โอ.@25392
2216เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25392
2217กิจกรรมเข้าจังหวะวรศักดิ์ เพียรชอบ25395
2218ไอคิโดประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์25395
2219อังกฤษอ้างอิงนาฏยา วิพุธศิริ25392
2220พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525ราชบัณฑิตยสถาน25392
2221ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานเสฐียรโกเศศ25391
2222คู่มือคำศัพท์ฉบับพกพาอินเทอร์เน็ตวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25395
2223ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25391
2224พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
2225เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
2226แนวทางการประเมินคุณค่าวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ-อเมริกันในศตวรรษที่ 20เจตนา นาควัชระ25392
2227เสนาะศัพท์สดับทำนองร้อยกรองไทยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25391
2228มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
2229เกมสำหรับการสอนวอลเลย์บอลอุทัย สงวนพงศ์25396
2230การปรับวงดนตรีไทยขั้นสูงบุญช่วย โสวัตร25392
2231จิตวิทยาทั่วไปมุกดา ศรียงค์25391
2232ถ้าผมเป็นเทวดากฤษณะ กฤตมโนรถ25391
2233ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นวิสาข์ เกษประทุม25397
2234ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25393
2235คำขยายในภาษาอังกฤษเยาวภา พุกกะคุปต์25395
2236คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรไวท์, รอน @25381
2237เทคนิคการตัดสินและการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเฉลี่ย พิมพันธุ์25385
2238การแปลอังกฤษเป็นไทย : แนวคิดและวิธีการปรียา อุนรัตน์25385
2239ปัญหาการใช้ภาษาไทยถึงขั้นวิกฤตจริงหรือกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ.สถาบันภาษาไทย25382
2240เจาะลึกทางด่วนข้อมูลซุลลิแวน-เทรนเนอร์, ไมเคิล@25383
2241คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศวันพร ปั้นเก่า25381
2242ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เล่ม 5 ปีพุทธศักราช 2533-2534คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25381
2243มลภาวะอากาศวงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์25382
2244เกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา.25387
2245ภาษาจีน 6รุ่ง เรืองอักษร25381
2246เรขาคณิตโพรเจคทีฟสมภพ ไกรโรจนานันท์25385
2247คู่มือจดหมายธุรกิจPoe, Roy W.25385
2248เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2249พันธุศาสตร์โมเลกุลอำนวย จรด้วง25382
2250การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
2251โลกของคอมพิวเตอร์และเอ็มเอสดอสอุรสชนิตร ยอดประสิทธิ์25384
2252พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่นโฆษา อาริยา25381
2253องค์การและการจัดการศิริพร พงศ์ศรีโรจน์25381
2254การพูดเพื่อธุรกิจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25381
2255คู่มือความสามารถทั่วไปสมชัย ศรีสุทธิยากร25381
2256เอกสารประกอบการสอนวิชา พล161 บาสเกตบอล 1ธงชัย เจริญทรัพย์มณี25382
2257ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25382
2258ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25383
2259กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงเดช พุทธเจริญทอง25385
2260แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2261เคมีอนินทรีย์ 1นิตยา แซ่ซิ้ม25383
2262เทคนิคพื้นฐานการเล่นเทนนิสเฉลี่ย พิมพันธุ์25385
2263มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
2264เอ็มเอส-ดอส แอนด์ วินโดว์ทักษิณา สวนานนท์25381
2265หลักการแปลสัญฉวี สายบัว25381
2266เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูงเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25383
2267หลักมนุษยวิทยาวัฒนธรรมงามพิศ สัตย์สงวน25381
2268อินเตอร์เน็ต : นานาสาระแห่งการบริการสมใจ บุญศิริ25381
2269ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่ม 4 ปีพุทธศักราช 2531-2532คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25381
2270ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภทลำดวน จาดใจดี25383
22711234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัสวิชัย ทิพณีย์25383
2272เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25384
2273เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2274จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากรชูชัย สมิทธิไกร25381
2275ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
2276จัดการฐานข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Access 2.0คณิตา นามประสิทธิ์25382
2277เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2278สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์วิจิตร รัตนพานี25385
2279เลือดอีสาน เล่มที่ 1คำพูน บุญทวี25381
2280เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2281เปิดโลกอินเตอร์เน็ตสมนึก คีรีโต25383
2282สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2538กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25381
2283รามเกียรติ์พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ25381
2284เทเบิลเทนนิสบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25385
2285มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
2286วรรณวินิจวัลยา วิวัฒน์ศร25384
2287ระบบฐานข้อมูลศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย25381
2288การเรียนการสอนภาษาสตีวิค, เฮอร์ล ดับบิ้ล.@25382
2289คู่มือการเล่นวอลเล่ย์บอลอุทัย สงวนพงศ์25384
2290ผลของการฟังดนตรีที่มีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะสั้นพิมพา ม่วงศิริธรรม25381
2291ประวัติศาสตร์ไทย : การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับต่างประเทศก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ.2475บังอร ปิยะพันธุ์25382
2292ระบบเครือข่าย Lan สำหรับผู้เริ่มต้นแนนซ์, แบรี่@25381
2293วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การกริช สืบสนธิ์25382
2294คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25385
2295เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2296เอกสารประกอบการสอนวิชา พย.2802 จิตวิทยาพัฒนาการวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์25383
2297วัฒนธรรมทางภาษาประภาศรี สีหอำไพ25383
2298การรับส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์พรทิพย์ โล่ห์เลขา25381
2299ถามตอบ Microsoft Accessแคมพ์เบลล์, แมรี่ @25381
2300องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25385
2301ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชัยวุฒิ จันมา25381
2302ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพดาวัลย์ ฉิมภู่25385
2303จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียนกีรติ บุญเจือ25383
2304เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25385
2305ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2306องค์การและการจัดการสมคิด บางโม25381
2307ทักษะการเล่นเทนนิสแกนเนอรี่, แอนนิต้า @25385
2308At the officeไลเซนเบอร์ก, โรเบริร์ต@25381
2309แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2310เทนนิสบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25383
2311วอลเล่ย์บอลบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25384
2312เพศของขวัญจากพระเจ้าแคนนอน, แอนน์@25385
2313วรรณพินิจยุรฉัตร บุญสนิท25382
2314สร้างไทย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : แนวพัฒนาชาติ สร้างอำนาจรัฐดำรง ลัทธพิพัฒน์25381
2315สำนวนไทยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)25381
2316มือฆ้อง : ศิลปะและหลักการบรรเลงฆ้องวงใหญ่เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี25382
2317เทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย25381
2318หลักการพูดลักษณา สตะเวทิน25382
2319จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25382
2320สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันรัชนี ซอโสตถิกุล25383
2321รายงานประจำปี 2545 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25381
2322ภาษาไทยพื้นฐานตวงรัตน์ คูหเจริญ25386
2323พื้นฐานทฤษฎีดนตรีฮาร์เดอร์, พอสด์ โอ.@25382
2324ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวพรทิพย์ สุขะกูล25385
2325จิตวิทยาเบื้องต้นสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25387
2326เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2327สถิติธุรกิจ/พื้นฐานสถิติมนัส บุญวงศ์25382
2328ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
2329ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2330การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
2331วินโดวส์ 3.1พรชัย พฤกษารัตนนท์25382
2332วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 2บุญชม ศรีสะอาด25383
2333การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเดช พุทธเจริญทอง25385
2334แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2335การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเพชรหงส์ โชติกอาภา25385
2336บิลล์ เกตส์ : เส้นทางสู่อนาคตเกตส์, บิลล์@25385
2337วรรณวิจารณ์ยุรฉัตร บุญสนิท25382
2338จิตวิทยาแห่งความรัก หลักการเลือกคู่ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และการอยู่คนเดียวอย่างล้ำค่าไชย ณ พล25381
2339บาสเกตบอลบริษัทสยามรัฐจำกัด25385
2340การพัฒนาแบบทดสอบทักษะฟุตบอลประโยค สุทธิสง่า25381
2341สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25382
2342ความยอกย้อนของภาษาสอ เสถบุตร25382
2343มลพิษอากาศธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
2344ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
2345ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
2346เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2347หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25372
2348โภชนาการสำหรับนักกีฬา : คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาเทพวาณี หอมสนิท25372
2349ตำนานแห่งความเชื่อและโชคลางสมฤทธี บัวระมวล25372
2350พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมใหม่ส. ศิวรักษ์25371
2351สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25371
2352ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1วราพร ศรีสุพรรณ25373
2353รายงานการวิจัยกลวิธีการสร้างกะโหลกซอสามสายอุดม อรุณรัตน์25372
2354จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25372
2355สนทนาภาษาอังกฤษสำนวนเลขานุการสุรีรัตน์ วณิชลักษมี25373
2356มลพิษดินและการกัดเซาะดินปริญญา นุตาลัย25372
2357หลักภาษาไทยกำชัย ทองหล่อ25372
2358แฟมิลิ ออฟ เวิร์ดโฮโรวิตซ์, เอ็ดเวิร์ด@25371
2359พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25372
2360รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2537กรมควบคุมมลพิษ25371
2361แคลคูลัส 2อนัญญา อภิชาตบุตร25375
2362ขยะและสารอันตรายธงชัย พรรณสวัสดิ์25371
2363จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม : โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและปรัชญาตะวันตกเนื่องน้อย บุณยเนตร25372
2364เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 311 กรีฑา 2แผน เจียระนัย25372
2365แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
2366เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2367การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาษาอังกฤษอุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์25373
2368การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25376
2369คู่แข่งที่น่ากลัวของฉันสุริยบรรณ25371
2370ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
2371เทคนิคการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25373
2372นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระStevenson, William@25372
2373พจนานุกรมภาษาโคราชเมตต์ เมตต์การุณ์จิต25371
2374มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
2375ชีวประวัติของมิลาเรปะลาลุงปะ, ลอบชัง พี.@25371
2376เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25374
2377โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
2378เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25371
2379นิทานอีสปแฮนด์ฟอร์ด, เอส.เอ.@25372
2380พรีเซนเตชั่นอย่างมั่นใจซิมเมอร์, มาร์ค@25372
2381เขียนไทย อ่านไทย และราชาศัพท์ชิต ภิบาลแทน25371
2382วันสำคัญโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและแนวทางในการจัดกิจกรรมมนตรี เทียมสิงห์25371
2383ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิตวิทย์ วิศทเวทย์25372
2384เทอร์โมไดนามิกส์เคมีปริญญา อรุณวิสุทธิ์25372
2385เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2386การพูดเพียรศักดิ์ ศรีทอง25372
2387เขียน-อ่านคำไทยสุทธิ ภิบาลแทน25371
2388การผลิตและกระจายเกลือธรรมชาติลือชา วนรัตน์25371
2389แกรมมาร์ แอนด์ เทคนิค ออฟ เดอะ อิงลิช แลงเกอว์เลิศ เกษรคำ25371
2390มลพิษน้ำธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
2391คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการออกแบบโปรแกรมประสบสุข ศรีสว่างวงศ์25371
2392ราชาศัพท์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.25371
2393ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไปกีรติ บุญเจือ25372
2394มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมปัญญา เมฆบุตร25371
2395การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิวัติ เรืองพานิช25372
2396แมสสเปกโตรเมตรีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25375
2397วีซีวิงค์ อิมเพรส ออลเวย์สกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25375
2398การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25373
2399เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2400คอมพิวเตอร์ภาษาชาวบ้านตอนจ๊ะเอ๋พีซีวิโรจน์ คุณาลังการ25372
2401การออกกำลังกายวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25371
2402สถิติเพื่อการวางแผนฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25372
240314 วันใช้งาน Ms-Word+Ecxel เป็นเฉลิมพล ทัพซ้าย25372
2404ภาษาดี วรรณกรรมเด่นสมพร จารุนัฎ25372
2405ระบบเสียงภาษาอังกฤษปรามภ์รัตน์ โชติกเสถียร25372
2406เอ็มเอส-ดอส แอนด์ วินโดว์ทักษิณา สวนานนท์25371
2407สเปกโตรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์เสาวรส อักษรนันท์25371
2408ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปน่วม ห่วงทอง25372
2409มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25362
2410กติกาแชร์บอลพลศึกษา, กรม25361
2411หนังสือสังคมศึกษา ส605 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แถมสุข นุ่มนนท์25361
2412กติกาฟุตบอลพลศึกษา, กรม25361
2413แบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรคำนวณสมภพ ไกรโรจนานันท์25363
2414หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว044 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2415เขียนแผ่นดินเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์25361
2416การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล25363
2417คู่มือการใช้ Microsoft MS-Dos 6 สำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส
2418เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี25361
2419กติกาว่ายน้ากรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25361
2420ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สุภาพ บุณยะรัตเวช25364
2421เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองสวัสดิการกรมวิเทศสหการ25365
2422กติกาการแข่งขันยกน้ำหนักพลศึกษา, กรม25361
2423ชีววิทยาทั่วไป 1เพ็ญแสง ปุตตะ25361
2424นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระStevenson, William@25361
2425หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว043 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2426เคมีอินทรีย์ Iอุดม ก๊กผล25361
2427เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาวิทยาลัยคริสเตียน25365
2428การสื่อสารเพื่อพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมณฑล ใบบัว25362
2429แลลอดวรรณกรรมไทยบุญยงค์ เกศเทศ25362
2430ขนาดสนามและอุปกรณ์กีฬาพลศึกษา, กรม25361
2431หนังสือเรียนภาษาไทย ท503 ท504 ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กระทรวงศึกษาธิการ25361
2432เรียนรู้การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์วัชรินทร์ วิทยกุล25361
2433คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
2434โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมกฤษดา กรุดทอง25361
2435ทฤษฎีความรู้ของฮิวม์สมฤดี วิศทเวทย์25361
2436สภาพการทำงานและองค์ประกอบด้านบุคคลอารี เพชรผุด25362
2437จัดการกับความเครียดโดรี, เฮเลน @25361
2438รางวัลของผู้อดทนปิยอทะ25362
2439หลักการพูดลักษณา สตะเวทิน25361
2440Speak English clearly : British and American pronunciation for Thai speakers of Englishเฟรดริคสัน, เทอร์รี่ แอล.@25361
2441English grammar for examinationวิโรจน์ สารรัตนะ25361
2442หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2443หลักภาษาไทยสุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25364
2444ลาก่อนบ้านเกิดเฮลเจอร์ซัน, มารี-คริสติน@25362
2445การอนุรักษ์ดินและน้ำสันต์ สิริภักดิ์25361
2446เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ25362
2447ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2498-2535มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25361
2448สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25361
2449ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ25361
2450การฝึกน้ำหนักกีฬาเฉพาะอย่างพลศึกษา, กรม25361
2451กติกายิมนาสติกลีลาพลศึกษา, กรม25361
2452เครือข่ายคอมพิวเตอร์จีไอเอส-กรุ๊ป25362
2453หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส504 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โกเมน จิรัญกุล25361
2454หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว041 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2455คู่มือการตัดสินฟุตบอลพลศึกษา, กรม25361
2456เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25361
2457เทคนิคการออกแบบโปรแกรมครรชิต มาลัยวงศ์25361
2458หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว045 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2459ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
2460มนุษย์กับธรรมชาติ : เสียงใคร่ครวญจากภูมิปัญญาตะวันออก-ตะวันตกกุสตาฟสัน, เจมส์ เอ็ม.@25361
2461กติกาตะกร้อข้ามตาข่าย วง, ลอดบ่วงพลศึกษา, กรม25361
2462หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 011 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
246360 ปี กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมพลศึกษา.25362
2464คู่มือการเล่นวอลเลย์บอลพลศึกษา, กรม25351
2465หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว441 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
2466ภาษากับวัฒนธรรมทิพย์สุดา นัยทรัพย์25351
2467เพียงรักปิยอทะ25352
2468ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
2469การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสุมิตรา อังวัฒนกุล25351
2470หนังสือเรียนภาษาไทย ท401 ท402 ชุด ทักษพัฒนา เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการ25351
2471มิตรครองใจเดอโฟมนท์, จีน ไมเคิล @25353
2472กติกาเทเบิลเทนนิสพลศึกษา, กรม25351
2473เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25351
2474พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25351
2475การประมวลผลภาษาธรรมชาติยืน ภู่วรวรรณ25355
2476แบบฝึกหัดเสริมความรู้รายวิชา ส401 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิไลรัตน์ ศรีคำ25351
2477เริ่มแรกกับคอมพิวเตอร์ชิมป์สัน, อลัน@25351
2478วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเปรมจิตต์ แทนสถิตย์25352
2479วัฒนธรรมอิสลามเสาวนีย์ จิตต์หมวด25351
2480กัปตันคุก เปิดโลกแปซิฟิกวิลเลี่ยมซัน, เจมส์ เอ.@25353
2481การประมวลสัญญาณดิจิตอล : ตอนการออกแบบวงจรกรองดิจิตอลไพรัช ธัชยพงษ์25352
2482ดนตรีกับชีวิตคนไทยวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25355
2483การใช้ภาษาไทยนพดล จันทร์เพ็ญ25351
2484กติกาเซปัคตะกร้อพลศึกษา, กรม25351
2485การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทย สื่อพื้นบ้านในภูมิภาคตะวันตกศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25356
2486การแสดงปาฐกถาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่องสมเด็จพระบรมราชชนกกับการพัฒนาประเทศคณะอนุกรรมการฝ่ายปาฐกถา25351
2487หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว042 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
2488เพียงเข้าใจกันสักนิดแทนเน็น, เด็บบอร่าห์@25351
2489หนังสือเรียนภาษาไทย ท605 ชุด ภาษาพิจารณ์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กระทรวงศึกษาธิการ25351
2490กติกาบาสเกตบอลพลศึกษา, กรม25351
2491ประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2520-เดือนสิงหาคม 2535สำนักราชเลขาธิการ25352
2492หนังสือเรียนภาษาไทย ท401 อ402 ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กระทรวงศึกษาธิการ25351
2493หลักการจำสมบัติ จำปาเงิน25351
2494เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25351
2495ระบบผู้เชี่ยวชาญวิลาศ วูวงศ์25351
2496รู้จักกับคอมพิวเตอร์ดวงแก้ว สวามิภักดิ์25351
2497วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมรวดี ฟักผลงาม25351
2498แอน แอพพายด์ อิงลิช แกรมม่ามงคล กุลประเสริฐ์25351
2499หนังสือเรียนภาษาไทย ท503 ท504 ชุด ทักษพัฒนา เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการ25351
2500หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส503 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท คัมภีรยานนท์25351
2501กติกาชอฟท์บอลพลศึกษา, กรม25351
2502คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ25352
2503โปรแกรมภาษาเบสิกและการแก้ปัญหาเพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ25341
2504แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
2505เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25341
2506กติกาฮอกกี้พลศึกษา, กรม25341
2507มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาเติมดวง รัตนทัศนีย25341
2508คู่มือการฝึกฮอกกี้ขั้นพื้นฐานพลศึกษา, กรม25341
2509เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25344
2510คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า25345
2511แนวปฏิบัติสำหรับผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาแฮนด์บอลพลศึกษา, กรม25341
2512ประวัติการกีฬาพลศึกษา, กรม25341
2513วิชาชีววิทยาและพันธุศาสตร์เรื่อง Reprodutionทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์25345
2514ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสิปปนนท์ เกตุทัต25343
2515มนุษย์กับสัตว์ดมิตริเยฟ, ยูริ @25341
2516ระบบฐานข้อมูลดวงแก้ว สวามิภักดิ์25342
2517คู่มือการฝึกลีลาศเบื้องต้นและเทคนิคการตัดสินพลศึกษา, กรม25341
2518แก่นความเชื่อคริสตชนเฮนเดอร์ไลท์, ราเชล@25345
2519การสร้างเสริมความสามารถในการเล่นบาสเกตบอลกระทรวงศึกษาธิการ25342
2520ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวีระ สกุลทับ25342
2521การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์พิณทิพย์ ทวยเจริญ25342
2522การอ่านตีความทรงพันธ์ วรรณมาศ25342
2523การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมครัวเรือนลือชา วนรัตน์25341
2524การแนะแนวเบื้องต้นพนม ลิ้มอารีย์25332
2525พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25337
2526คู่มือชีววิทยา ม.4-5-6ธนะชัย ทองศรีนุช25331
2527พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625331
2528แด่คุณครูที่รักเบรธเวท, อี. อาร์.@25331
2529เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25332
2530หลักสเทริโอเคมีของสารอินทรีย์ อำนาจ ตันติวนิช25335
2531เคมีอาหารกุลยา จันทร์อรุณ25331
2532กติกาคอร์ฟบอลพลศึกษา, กรม25331
2533มารยาทในสังคมกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25331
2534ดรรชนีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2489-2529สำนักราชเลขาธิการ25332
2535เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25332
2536เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25332
2537หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษารัตนา ศิริพานิช25332
2538หนังสือเรียนรายวิชา ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พิวัสสา นภารัตน์25331
2539ตอบปัญหาภาษาไทยประจักษ์ ประภาพิทยากร25332
2540เขียนอังกฤษให้เก่งศิริพร สิมะตระการ25331
2541จิตวิทยาโยธิน ศันสนยุทธ25332
2542วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25331
2543หลักไวยากรณ์อังกฤษสมคิด กุลชล25331
2544ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25332
2545จิตวิทยาสัมพันธ์หลุย จำปาเทศ25332
2546แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์กซ์โคเซอร์, ลิวอิส เอ.@25331
2547โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอลแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม25331
2548พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์25331
2549พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทยนิพันธ์ รัตนวรพันธุ์25331
2550การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : คู่มือสำหรับการสอนและการฝึกอบรมนิวัติ เรืองพานิช25331
2551เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25331
2552Guided English : key to learn grammar and word studyปรีดิ์เปรม รัฐสมุทร25332
2553ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิตวิทย์ วิศทเวทย์25332
2554คู่มือเคมี ม.4-5-6อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์25331
2555หลักการแปลสัญฉวี สายบัว25331
2556หลักภาษาไทยกำชัย ทองหล่อ25331
2557แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่นเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์25321
2558จิตวิทยาการศึกษาพิเศษประมวญ คิดคินสัน25321
2559ฟ้าหมาดฝนถวัลย์ มาศจรัส25321
2560ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคมยศ สันตสมบัติ25322
2561นิเวศวิทยาสุมาลี พิตรากูล25321
2562จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียนกีรติ บุญเจือ25322
2563สุภาษิตสำนวนไทยเทพ สุนทรศารทูล25321
2564เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25321
2565ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขนิษฐา อุทวนิช25321
2566หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปรีชา ช้างขวัญยืน25321
2567การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันวรรณ แก้วแพรก25321
2568คุณค่าชีวิตระวี ภาวิไล25323
2569เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25321
2570เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25321
2571เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25322
2572ใบไม้ที่หายไปจิระนันท์ พิตรปรีชา25324
2573หนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ทักษพัฒนา เล่ม 2 ท 606กระทรวงศึกษาธิการ25321
2574คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 3 ว033กระทรวงศึกษาธิการ25321
2575วาทการศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชนทองขาว พ่วงรอดพันธุ์25321
2576จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรมวิทย์ วิศทเวทย์25322
2577ยุทธวิธีเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ระวีวรรณ เสวตามร25322
2578คู่มือการตัดสินฟุตบอลวิทยา วงษ์สมาน25321
2579มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งประชา25321
2580สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสมจิต วัฒนาชยากูล25322
2581ความรู้ทางพันธุศาสตร์สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย25322
2582หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25321
2583จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25322
2584คุยกับนักจิตวิทยาวัลลภ ปิยะมโนธรรม25321
2585นาฏกรรมบนลานกว้างคมทวน คันธนู25321
2586หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว036กระทรวงศึกษาธิการ25321
2587หลักมนุษยวิทยางามพิศ สัตย์สงวน25323
2588คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25321
2589กติกาวอลเลย์บอลชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ25321
2590การสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยทิพวัลย์ มาแสง25321
2591กติกายูโดกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2592ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
2593การฝึกเทควันโด้ (ขั้นพื้นฐาน)กรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2594สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25313
2595จิตวิทยาโยธิน ศันสนยุทธ25313
2596กติกาเทนนิสกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2597หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ODYSSEY : a communicative course in Englishคิมบรู๊ช, วิตตอเรีย @25311
2598จิตวิทยาการจัดพฤติกรรมมนุษย์สิทธิโชค วรานุสันติกูล25311
2599โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
2600เคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25312
2601กติกาเชร์บอลของกรมพลศึกษากรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2602หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส503 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฉัตรชัย พงศ์ประยูร25311
2603คู่มือการตัดสินเทควันโด้กรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2604กิจกรรมเข้าจังหวะพิชิต ภูติจันทร์25312
2605จิตวิทยาทั่วไปสุชา จันทน์เอม25311
2606รายการวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรึงไนโตรเจนในไรโซเบียมโดยวิธีพันธุวิศวกรรมนันทกร บุญเกิด25311
2607สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25312
2608หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25312
2609คู่มือการตัดสินเทนนิสกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2610การเขียนสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25312
2611ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิตวิทย์ วิศทเวทย์25312
2612คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว043กระทรวงศึกษาธิการ25311
2613การใช้กาษาไทยนพดล จันทร์เพ็ญ25311
2614การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ชีพสุมน รังสยาธร25313
2615กติกาว่ายน้ำกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2616ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
2617เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25311
2618เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25312
2619กติกามวยสากลสมัครเล่นกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2620หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว035กระทรวงศึกษาธิการ25311
2621กติกาตะกร้อข้ามตาข่ายวง, ลอดบ่วงกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2622ชีวเคมีเรื่องกรดนิวคลีอิกบุญยืน สาริกะภูติ25312
2623กีฬาเด่นพรรณประภา อินทรวิทยานันท์25311
2624หลักภาษาไทยสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25311
2625ฟิสิกส์แผนใหม่ธำรง เมธาศิริ25312
2626การพูดจินดา งามสุทธิ์25311
2627เรียนรู้การใช้ศัพท์สำนวนอเมริกันและอังกฤษใน 50 ชม.เอ็ม อาร์ ซี25311
2628มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25312
2629มนุษยสัมพันธ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25312
2630เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
2631กติกาเปตองกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25311
2632ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียนกีรติ บุญเจือ25312
2633สมุดภาพศิลาจารึกอีสาน : สรุปรายงานการวิจัยเรื่องศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว การศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสานธวัช ปุณโณทก25314
2634มรรยาทงาม : ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยยอดกมล25312
2635เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25311
2636ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
2637ปรัชญาเบื้องต้นทั่วไปบุญมี แท่นแก้ว25302
2638แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
2639เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25301
2640ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25304
2641ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25301
2642คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาวรรณี ธรรมโชติ25301
2643การใช้ภาษาไทยนววรรณ พันธุเมธา25301
2644เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
2645สังคมวิทยาวัชรา คลายนาทร25302
2646หนังสือเรียนเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
2647ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
2648คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
2649คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
2650จิตวิทยาเบื้องต้นลักขณา สริวัฒน์25302
2651ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25305
2652หลักเคมี 1 : ทฤษฏี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25304
2653เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25301
2654ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
2655พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25303
2656เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
2657จิตวิทยาทั่วไป (ตำราศึกษาด้วยตนเอง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง.^คณะศึกษาศาสตร์.^ภาควิชาจิตวิทยา.25301
2658แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
2659คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์25301
2660คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25301
2661สังคมวิทยารพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ25302
2662ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครูโกสินทร์ รังสยาพันธ์25301
2663ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
2664กติกามวยไทยกรมพลศึกษา.^กองกีฬา.25301
2665ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้พระราชวรมุนี25303
2666อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25304
2667วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับชาวบ้านคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25301
2668สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทยเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี25302
2669จิตวิทยาพัฒนาการศรีเรือน แก้วกังวาล25302
2670การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิตนิภา นิธยายน25304
2671ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนกล25304
2672เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25302
2673ฟิสิกส์ เล่ม 1ชัยวัฒน์ คุประตกุล25302
2674เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25301
2675จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรมวิทย์ วิศทเวทย์25301
2676จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
2677มนุษย์กับธรรมชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25291
2678เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการเบื้องต้นมานัส บุญยัง25291
2679เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 6-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
2680ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยาโสภา ชูพิกุลชัย25293
2681อนุสรณ์สุนทรภู่ 200 ปีสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25291
2682แบบฝึกหัดเวชพันธุศาสตร์และมนุษย์พันธุ์ศาสตร์วิจารณ์ พานิช25292
2683จิตวิทยาทั่วไปจำรอง เงินดี25291
2684เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2685เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2686การศึกษาคำกลอนสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีโอสถ โกศิน25291
2687บาสเกตบอลเฉลี่ย พิมพันธุ์25291
2688ฟิสิกส์กับชีวิตก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25291
2689เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2690ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้นสัญญา สัญญาวิวัฒน์25291
2691การพูดนันทา ขุนภักดี25291
2692ปัญหาในการสอนเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นพัฒน์ น้อยแสงศรี25291
2693ไวยากรณ์อังกฤษแนวปริวรรตขั้นสูงพัฒน์ น้อยแสงศรี25291
2694สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
2695หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Guided English reading book 1โฮพ์, ดี.เอช. @25291
2696ปัญหาการสอนอ่านภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมพัฒน์ น้อยแสงศรี25291
2697เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2698เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25291
2699หลักเคมีทั่วไป เล่ม 2กฤษณา ชุติมา25292
2700เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
2701กติกาใหม่วอลเลย์บอลพิศิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล25292
2702ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขเฉก ธนะสิริ25291
2703ไวยากรณ์จีนกลางขั้นพื้นฐานประพิณ มโนมัยวิบูลย์25291
2704หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
2705อ่านคน-อ่านวรรณกรรมศรีเรือน แก้วกังวาล25292
2706เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2707ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
2708ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2523-2524คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์25291
2709เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
2710จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)น.ม.ส.25291
2711ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2525คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์25291
2712เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2713ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นไพทูรย์ สินลารัตน์25292
2714ชีววิทยา เล่ม 1เชาว์ ชิโนรักษ์25292
2715จิตวิทยาสังคมโยธิน ศันสนยุทธ25292
2716จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25291
2717สังคีตนิยมว่าด้วย : ดนตรีตะวันตกไขแสง ศุขะวัฒนะ25292
2718การพูดในที่ชุมชนคาร์เนกี, เดล25291
2719สังคมวิทยาอุบล เสถียรปกิรณกรณ์25282
2720ชีววิทยาปรีชา สุวรรณพินิจ25282
2721เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2722เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
2723พูดจาภาษาไทยนิตยา กาญจนะวรรณ25282
2724วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเบื้องต้นวิริยา บุญชัย25282
2725อนินทรีย์เคมีวชิระ ชาวหา25281
2726สัมพันธศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซลล์สำหรับพยาบาลลักษณา อินทร์กลับ25281
2727แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2728นันทนาการชุมชนจรินทร์ ธานีรัตน์25284
2729จิตวิทยาการเรียนการสอน : จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครูในชั้นเรียนพรรณี ช. เจนจิต25285
2730สังคมวิทยาณรงค์ เส็งปรีชา25282
2731เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2732ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
2733เคมี เล่ม 2ทบวงมหาวิทยาลัย25282
2734คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพรชัย พัฒนบัณฑิต25281
2735เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
2736วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตอนที่ 1เจือจันทน์ จันทสุพรรณ25282
2737จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25282
2738ค่านิยมในสำนวนไทยเพ็ญแข วัจนสุนทร25283
2739จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรมวิทย์ วิศทเวทย์25281
2740ชีววิทยา 3เชาว์ ชิโนรักษ์25282
2741ดุริยางคศิลปปริทัศน์ (ตะวันตก)โกวิทย์ ขันธศิริ25286
2742เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
2743หลักการพูดต่อชุมนุมชนนิพนธ์ ศศิธร25281
2744สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25281
2745เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2746แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2747เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25281
2748มนุษย์นิเวศวิทยาและการสาธารณสุขณรงค์ ณ เชียงใหม่25281
2749ชีววิทยา 2เชาว์ ชิโนรักษ์25282
2750จิตวิทยาพัฒนาการอารี เพชรผุด25284
2751แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
2752ระบบเสียงภาษาอังกฤษปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร25281
2753ชีววิทยาเบื้องต้นนันทพร จารุพันธุ์25282
2754ประวัติ ปรัชญา และหลักการพลศึกษาพงษ์ศักดิ์ พละพงศ์25271
2755หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Active English for Thailand book 6โฮพ์, ดี.เอช. @25271
2756พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25274
2757วรรณคดีและวรรณกรรมศาสนาสนิท ตั้งทวี25272
2758คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว042กระทรวงศึกษาธิการ25271
2759เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
2760การแปล : อาชีพสู่ปวงชนหอมหวล ชื่นจิตร25277
2761เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
2762ไวยากรณ์ไทยนววรรณ พันธุเมธา25271
2763ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ : ไวยากรณ์ การอ่าน และศัพท์พรชุลี อาชวอำรุง25276
2764คู่มือครูสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25271
2765คู่มือกีฬาจรินทร์ ธานีรัตน์25271
2766จิตวิทยาพัฒนาการสุชา จันทน์เอม25272
2767สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25271
2768ชีวเคมีประยุกต์มุกดา ฐิตะสุต25271
2769สังคมวิทยา