รายชื่อหนังสือ ศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพิทยา นานารัตน์มปป.1
2สังคมศึกษา เล่ม 2 ฉบับรวม ม.4-5-6พิเชษฐ์ หาสิตพานิชกุลมปป.1
3คริสจักรวัฒนาคริสตจักรวัฒนาม.ป.ป1
4การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศวันชัย วัฒโนทัยวิทย์ม.ป.ป1
5นาฏกรรมบนลานกว้างคมทวน คันธนู[2538]1
6ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษบูลย์จีรา ชิรเวทย์25612
7เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์Bradshaw, Adam25612
8ราชาเหนือราชันว. วชิรเมธี25611
9การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทยEfron, David25612
10Mind map for work and study : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน การจดบันทึกและการจดจำด้วย Mind mapธราเทพ แสงทับทิม25612
11สรุป Grammar TOEICนเรศ สุรสิทธิ์25612
12การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์อาดุลย์ จงรักษ์25601
13การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ : หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการและคำกล่าวในพิธีวรวรรธน์ ศรียาภัย25602
14ศาสนพิธีและมารยาทไทยกระทรวงวัฒนธรรม.กรมการศาสนา25601
15สังคมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนภรสรัญ แก่นทอง25601
16ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 14กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25602
17พระพิธีธรรมกระทรวงวัฒนธรรม.กรมการศาสนา25601
18ธ เสด็จสวรรคาลัยอัจฉราวดี วงศ์สกล25601
19TOEIC พิชิตได้สบายมากนเรศ สุรสิทธิ์25602
20นวมินทราศิรวาทราชสดุดีศิริรัตน์ ทวีทรัพย์25601
21ชื่อและชื่อสกุลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพุทธศักราช 2489-2559สำนักพระราชวัง.กรมราชเลขานุการในพระองค์25602
22นวมินทราธิราชรฤกปิติรัชต์ จูช่วย25601
23โครงการพระราชดำริแก้มลิงฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
24ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++นเรศ สุรสิทธิ์25602
25เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ25602
26การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
27ภาษาศาสตร์เบื้องต้นรุจา สุขพัฒน์25601
28เตรียมสอบ TOEIC : listening and reading testณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล25602
29โครงการพระราชดำริดอยคำฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
30ตำราการเขียนกุลยา สกุลนคร25601
31TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก : super turboธนภัทร ภวชโลทร25602
32สีตาและอมตะลีลาของพระรามกิ่งแก้ว อัตถากร25601
33ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนิติกร กรัยวิเชียร25601
34พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัยกรมศิลปากร25601
35การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทยกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25601
36พระราชินี ศรีแผ่นดินสุวิสุทธิ์25601
37โครงการพระราชดำริสวนจิตรลดาฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
38ตำราประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กนกอร สว่างศรี25601
39ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEICอี กี แทก25602
40โครงการพระราชดำริแกล้งดินฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
41Behind 4.0 : พลเมือง 4 ภาคอินทิรา วิทยสมบูรณ์25602
42ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ25602
43หลักการอ่านการเขียนคำไทยศิวพร โกศิยะกุล25601
44พูดอังกฤษในชีวิตประจำวันชัยยง เผือกทอง25602
45แคลคูลัส 1ดำรงค์ ทิพย์โยธา25602
469 สู่สวรรคาลัยกมลวรรณ ลิ้มทองกุล25601
47วัฒนธรรมสมดุล : เพิ่มมูลค่าด้วยคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ดวงพร คำนูณวัฒน์25601
48กีรติฉายาลักษณ์เอนก นาวิกมูล25601
49เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ25605
50เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
51ไปใช้ชีวิตซะฐาวรา สิริพิพัฒน์25601
52การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20สมาคมสหกิจศึกษาไทย25601
53กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
54การแปลเบื้องต้นอินทิรา กุลวิเชียร25601
55โครงการพระราชดำริหญ้าแฝกฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
56หลักสถิติเบื้องต้นปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์25602
57การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
58ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยจิรศุภา ปล่องทอง25601
5952 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคมDobelli, Rolf25602
60คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
61โครงการพระราชดำริพระดาบสฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
62ฟิสิกส์ 1Serway, Raymond A.25608
63วิธีการสอนสังคมศึกษา 1ปัญญา รุ่งเรือง25601
64มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรมสุชาติ แสงทอง25601
65ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 13กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25602
66บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพินิจ จันทร25602
67โครงการพระราชดำริฝนหลวงฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
68เคมีฟิสิคัลประยุกต์ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25601
69นครคนนอกพลัง เพียงพิรุฬห์25601
70ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0สุวิทย์ เมษินทรีย์25603
71รายงานการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามรูปแบบไตรมิตรโมเดลอุบล เล่นวารี25602
72โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนาฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
73จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
74แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25601
75ก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังธนิต โสรัตน์25602
76ดนตรี(นอก)วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยาสุชาติ แสงทอง25601
77เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9อภิชัย พันธเสน25601
78หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา256012
79โครงการพระราชดำริชั่งหัวมันฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25601
80ภาษารัก : เคล็ดลับสู่ความรักที่ยืนยาวแชปแมน, แกรี่25602
81ธรรมดีที่พ่อทำดนัย จันทร์เจ้าฉาย25591
82ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดินสุเมธ ตันติเวชกุล25592
83108 มงคลพระบรมราโชวาทองอาจ จิระอร25593
84ตีแผ่แบไต๋ TOEIC practice แบบฝึกโดยละเอียดตอนจัดไปให้สาสมอชิรญา สุทธางคกูล25592
85ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศรุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล25591
86จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
87เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
88Complete TOEIC testปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์25592
89งานวิชาการเพื่อสังคม : หลักการและวิธีการปิยะวัติ บุญ-หลง25591
90แกะดำโลกสวยสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ25591
91การเล่นของเด็กไทยกระทรวงวัฒนธรรม.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม25592
92ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา : อุณหพลศาสตร์ คลื่น/สานศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้าYoung, Hugh D.25592
93การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
94เสน่ห์ไทยในวิถีร่วมสมัย : รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปี 2557-2558กระทรวงอุตสาหกรรม.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน25591
95เปิดสมองวัยว้าวุ่นSiegel, Daniel J.25591
96สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEICวโรดม วณิชศิลป์25592
97เตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์เพ็ญใจ สินเสมอสุข25592
98ประชาธิปไตยในวิถีไทย : ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะนันทิยา ดวงภุมเมศ25591
99สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม (รวมบทความวิชาการว่าด้วยเรื่องราวของชาวไทยซิกข์)อภิรัฐ คำวัง25591
100การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเซตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมวิไลวรรณ ทองใบอ่อน25592
101รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25597
102แกะรอยหยักสมอง : มองผลกระทบของการพนันพรจิรา ปริวัชรากุล25591
103อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกันกระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน25594
104การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์โกสินทร์ จำนงไทย25592
105นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นสุจิรา สุขวัฒน์25595
106ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ผู้หญิง อำนาจ วัฒนธรรมแฟนและชนชั้นใหม่วสันต์ ปัญญาแก้ว25591
107ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา : กลศาสตร์Young, Hugh D.25592
108ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
109การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะอนุวัติ คูณแก้ว25592
110พลังเยาวชน : พลังสร้างสรรค์สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาดวงพร คำนูณวัฒน์25591
111กุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์กุสุมา รักษมณี25592
112ฟิสิกส์ 2Serway, Raymond A.25598
113คำศัพท์ไทย-จีน-อังกฤษพิภู บุษบก25592
114สื่อการสอนวิชาดนตรีอัญชนา สุตมาตร25591
115มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงสำราญ ผลดี25591
116คนเก่งสร้างได้ อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25591
117การพัฒนาวงดนตรีพื้นบ้านพิณแคนประยุกต์สู่ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมวิศิษ แก้วเอี่ยม25591
118การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสุพจน์ สุทธิศักดิ์25595
119ฟิสิกส์ : พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพประยูรศักดิ์ เปลื้องผล255910
120เคมีขั้นสูงRyan, Lawrie25592
121ผู้ไม่ยอมเป็นตัวหมัดในกล่องปกรณ์ สุวรรณประภา25591
122อาเซียนไฮไลท์ส 2558กระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน25595
123รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25591
12425 ปี อาเซียน-จีน : จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงกลยุทธศาสตร์มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์25594
125แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25592
126ใต้เบื้องพระยุคลบาทสุเมธ ตันติเวชกุล25591
127หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ "มิติใหม่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์25592
128พุทธศาสนศึกษาพิสิฐ สุขสกล25591
129รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์25591
130กีตาร์ไฟฟ้าศราวุธ วิวรรณ25591
131ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา : ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่Young, Hugh D.25592
132ทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์Thorne, Kip25581
133กฎบัตรอาเซียน : บทบัญญัติเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ธดา สิทธิ์ธาดา25582
134ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
135วิเคราะห์ศัพท์ฉบับ TOEIC พิชิตคะแนนเท่าที่ต้องการมาณิยา วิเศษศิริ25582
136การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาลาวในประเทศไทยแก้วตา จันทรานุสรณ์25582
137จดหมายถึงแม่สุภาภรณ์ อัษฎมงคล25581
138My chemistryสุวัฒน์ ธาดาวุธ25585
139ประวัติศาสตร์มหาสงครามคอมมิวนิสต์ : "เมื่อความจริงปรากฎ ความเท็จก็สิ้นไป"ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์25582
140รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2555มูลนิธิไทยโรดส์25581
141พุทธจักรวาลสรกานต์ ศรีตองอ่อน25581
142จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25581
143ยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
144การจัดการความรู้สมชาย นำประเสริฐชัย25582
145มหาราชแห่งสยามประเทศ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสำราญ ผลดี25581
146โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทยประภัสสร์ เทพชาตรี25581
147ฟิสิกส์ทั่วไปสุชาติ สุภาพ25582
148พจนานุกรมภาพถ่าย 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ฝ่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ ซีเอ็ด25582
149ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุกรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25582
150ดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เบื้องต้น)โกวิทย์ ขันธศิริ25585
151มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์.ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม25582
152Asean challengeบุรฉัตร พานธงรักษ์25581
153การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทยบัญญัติ สาลี25582
154ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุดธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์25582
155การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาบาฮาซามลายูและบาฮาซาอินโดนีเซียในประเทศไทยธนภาษ เดชพาวุฒิกุล25582
156เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
157ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
158รอให้จบมหา' ลัยก็ (เกือบ) สายเสียแล้วKwon Oh Yul25581
159การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรมกอบกุล รายะนาคร25581
160พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่นรัชดา ธราภาค25584
161บันทึกทูตเมียนมาร์จากลุ่มอิรวดีสู่เจ้าพระยาMaung Swe Thet25581
162ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิศิษ แก้วเอี่ยม25582
163อาเซียน ไทย และมหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูปประภัสสร์ เทพชาตรี25581
164โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทยประภัสสร์ เทพชาตรี25581
165ชีวิตเปี่ยมเสน่ห์สำนักงาน MITC (Mission I.T. Centre)25587
166ฟิสิกส์ควอนตัม ทางลัดสั้นสู่ความหลุดพ้นอภิวาท คมใส25581
167เคมี : แบบฝึกหัดเคมีระดับอุดมศึกษาRosenberg, Jerome25581
168บทความวิชาการ/บทความวิจัย : การถอดบทเรียนจากงานประจำสู่การจัดการความรู้พรพรรณ วีระปรียากูร25583
169ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ภาณี วงษ์เอก25582
170รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2558กระทรวงพลังงาน.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน25581
171ศิลปะร่วมสมัยไทยธวัชชัย สมคง25581
172ระบบประกันสังคมอาเซียนสำนักงานประกันสังคม25581
173สารานุกรมชุดแต่งกายไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม25581
174ศัพท์เตรียมสอบ TOEICฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์25582
175การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหารสมหมาย ชินนาค25582
176รายงานการสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "พิณ : ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25581
177สวัสดีโซลาร์เซลล์กระทรวงพลังงาน.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน25585
178การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทยสิริวงษ์ หงษ์สวรรค์25582
179เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
180ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนาณัฏฐพงศ์ ทองภักดี25581
181พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2558สุจิตรา สันธนาภรณ์25581
182ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
183ชีวิตเปี่ยมล้นสมาคมพระคริสตธรรมไทย25588
184ตีแผ่แบไต๋ TOEIC practice : verb tenses และผองเพื่อนอชิรญา สุทธางคกูล25582
185รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25581
186มองผ่านเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย : ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้หญิงกฤตยา อาชวนิจกุล25581
187ASEAN beyond 2015ประภัสสร์ เทพชาตรี25581
188การปฏิรูปกฎหมายเพื่อกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกอบกุล รายะนาคร25581
189องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนต้นแบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางนงลักษณ์ จินตนาดิลก25582
190คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์นเรศ สุรสิทธิ์25583
191แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์25583
192เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
193สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25581
194วิชญทรรศน์ ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยเสาวณิต จุลวงศ์25581
195การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าในประเทศไทยสมหมาย ชินนาค25582
196เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25581
197ผ่านฉลุย ตะลุย TOEICดนัย วงษา25582
198โครงการป่าวังจันทร์สถาบันปลูกป่า ปตท.25582
199การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์จิราภรณ์ อรัณยะนาค25582
200วิชาสุดท้าย (ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน)สฤณี อาชวานันทกุล25581
201ข่มขืน : มายาคติและความรุนแรงซ้ำซ้อนกฤตยา อาชวนิจกุล25581
202My biologyธนา ทองศรีคำ25585
203แก่นธรรมฐาปนา บุญหล้า25582
204ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25581
205การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
206จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่ม 1คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี25572
207สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
208ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงามมูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25571
209รายงานพลเมืองเน็ต 2556ทวีพร คุ้มเมธา25573
210มหัศจรรย์แห่งชีวิตอุมาพร ตรังคสมบัติ25573
211การนำความรู้จากรายวิชาพัฒนาศักยภาพสมองไปใช้กับการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมรตินันท์ จินดา25572
212ประวัติวรรณคดีจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
213การอ่านหนังสือพิมพ์จีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
214(พลังงาน) เรื่องระหว่างบรรทัดอานิก อัมระนันทน์25572
215ไม่เป็นไร : 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์ขจรฤทธิ์ รักษา25572
216คู่มือศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติสำหรับเด็ก : นักสำรวจตัวจิ๋ววสา สุทธิพิบูลย์25572
217เคล็ดลับใช้สมองผลิตความคิดแบบไม่มีวันหมด!Wolff, Jurgen25571
218เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
219ร่มโพธิ์ ร่มไทย : การเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 พ.ศ.2493-2525สถาบันพระปกเกล้า2557 1
220Lost in conversationฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์25571
221มหากาพย์รามเกียรติ์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด25571
222พจนานุกรมภาษาโคราชมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล25573
223หัวใจนักปราชญ์ ฟัง คิด ถาม เขียน เป็นเซียนได้ไม่ยากสมชาติ กิจยรรยง25571
224การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
225แต่งให้รวย สวยให้เป็นวีณา ทองแถม25572
226รวมมิตรคิดเรื่องการเรียนรู้ : ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิทัลวัฒนชัย วินิจจะกูล25572
227ห้องสมุดยุคใหม่พรพรรณ จันทร์แดง25571
228คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าวสำนักบริหารการสาธารณสุข25573
229ประมวลคำให้สัมภาษณ์ของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสข วรรณเมธี25571
230คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25571
231ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็นสม สุจีรา25573
232เรียนรู้สู่อาเซียนธีระ นุชเปี่ยม25572
233พรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ25571
234สู่นรกภูมิBrown, Dan25571
235การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำ บ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐมเจริญ ศรีศศลักษณ์, พลตำรวจตรี25572
236ชีววิทยา 1Starr, Cecie25573
237การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าทางทะเลสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25572
238รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25571
239เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558ยืนยง มาดี25572
240อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
241การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลางหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
242หนังใหญ่วัดขนอนดารารัตน์ จุฬาพันธุ์25571
243สถิติศาสตร์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์25572
244พูดอังกฤษรับอาเซียนเรียนเองได้ประเพศ ไกรจันทร์25572
245ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น IIสม สุจีรา25573
246การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำเนินชิวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐมวิศิษ แก้วเอี่ยม25572
247ฟุตบอลไทย : ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมืองและความเป็นชายวสันต์ ปัญญาแก้ว25571
248การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มกนกพร สังขรักษ์25572
249คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีตีความปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ 2013 ฉบับภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทยกระทรวงการต่างประเทศ25572
250ใต้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยกระทรวงแรงงาน.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน25572
251รายงานสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" (ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม พ.ศ.2557)คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4125571
252สารานุกรมพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงาน.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน25571
253การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2556กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.กรมพลศึกษา25571
254ชีวิตสร้างสรรค์สู่การบริโภคอย่างยั่งยืนฐิตินันท์ ศรีสถิต25571
255สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนพพร ธนะชัยขันธ์25572
256ภารตะศึกษาฟอรั่ม 6 : สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจุบัน : จากภารตะสู่อาเซียนนวรัตน์ เลขะกุล25571
257มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25571
258เพราะถึงธรรมจึงพ้นโลกสนอง วรอุไร25571
259ไทยกับการเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25571
260รายงานประจำปี 2556 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25571
261รักให้เป็น ไม่เห็นยากรัชเขต วีสเพ็ญ25572
262คนที่ใครก็รู้ว่าคุณมลแมน25571
263การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25571
264จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่ม 2คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี25572
265วรรณกรรมร้อยกรองของไทยโชษิตา มณีใส25571
266เอเชียรุ่งโรจน์ : วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.25571
267ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2556สำนักราชเลขาธิการ25571
268ประมวลถ้อยแถลงของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสข วรรณเมธี25571
269โรงเรียนคุณธรรม : ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองเกษม วัฒนชัย25573
270ภาษาจีน 4เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
271ภาษาจีนธุรกิจ 1เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25571
272คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์นเรศ สุรสิทธิ์25573
273ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
274ชีวิตติดปัญญาสุรพล ไกรสราวุฒิ25572
275หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังสราญรมย์ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557อรวรรณ ทรัพย์พลอย25572
276ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียนฝ่ายวิชาการพีบีซี25572
277Thinkomic วิธีคิดฉบับการ์ตูนThink แตก25571
278พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2557สุจิตรา สันธนาภรณ์25571
279อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556มูลนิธิไทยโรดส์25571
280หลักสถิติมนตรี สังข์ทอง25572
281ร่มโพธิ์ ร่มไทย : การเมืองการปกครองไทย เล่ม 2 พ.ศ.2526-2554สถาบันพระปกเกล้า25571
282ฟิสิกส์สำหรับพยาบาลกอบศิริ วรศรี25575
283พุทธอนุสาสนีธรรมะ สังฆเจติยะ เอตทัคคะพรชัย เจริญดำรงเกียรติ25571
284วิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย : พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์วรเดช อมรวรพิพัฒน์25562
285Day after dayวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์25561
286คิด ทำ คำพ่อสอนองค์การ เรืองรัตนอัมพร25562
287โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับผู้บริหารทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
288ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์255610
289สวัสดีอาเซียน : ประเทศไทยชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
290ลูกสาวแห่งขุนทะเลปริทรรศ หุตารกูร25561
291เปิดประตูสู่อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25561
292เจ้าหงิญบินหลา สันกาลาคีรี25561
293สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทยวิเชียร อำพนรักษ์25562
294สะบายดี อาเซียน : ลาวชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
295สุดยอดเทคนิคพิชิต Redesigned TOEICกิตติ์ จิรติกุล25562
296เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร"ประยูร ทรงศิลป์25561
297อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25562
29858 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558กระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน255620
299เรียนรู้ภาษาอาเซียนพิมุติ รุจิรากุล25562
300ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
301สนุกกับภาษาตากาล็อก : รากภาษาของฟิลิปปินส์แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ.25562
302เฮลโล อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
303ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556กระทรวงวัฒนธรรม.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม25561
304คิดอย่างอาเซียนKotler, Philip25562
305การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic Stretching สำหรับนักกีฬาชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล25561
306อาเซียนศึกษาชาญวิทย์ เกษตรศิริ25562
307โคลงกลอนของครูเทพ รวมเล่ม 1-3ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา25561
308โครงการการลดปริมาณธาตุอาหาร (Nutrient) ในแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา : รายงานฉบับสมบูรณ์ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25561
309ความปะ ความลมภาษาไทยพวนภาคเหนือตอนบนยุพิน เข็มมุกด์25561
310การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 : Roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25561
311รู้จักกับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25561
312จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เล่ม 2คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ25561
313ล่องสำเภาเข้าสยาม : สืบสานสายสกุลแห่งพระประเสริฐวานิช (โป้) เศรษฐบุตร โปษยะจินดา ประนิช ภิรมย์ภักดี เสถบุตรพัชรพิมพ์ เสถบุตร25561
314ประเทศมือสองจเด็จ กำจรเดช25561
315รอบรู้เรื่องพลาสติกสถาบันพลาสติก25561
316รอยเหมือง : สารคดีภาพเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทยเริงฤทธิ์ คงเมือง25562
317สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อนรรฆ พิทักษ์ธานิน25561
318ซาลามัต เซียง อาเซียน : อินโดนีเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
319อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553มูลนิธิไทยโรดส์25561
320อนุสรณ์สถานวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์25561
321จิตวิทยาทั่วไปณัฐภร อินทุยศ25561
322รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554สุรศักดิ์ ไชยสงค์25561
323จิตวิทยาในชีวิตประจำวันภูริทัต สิงหเสม25562
324พิชิตข้อสอบ TOEICจันทนี บัวชุม25562
325สนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์สรตี ปรีชาปัญญากุล25562
326ซาลามัต ดาตัง อาเซียน : มาเลเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
327รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25562
328มิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รุ่น 3สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25563
329TOEIC ตีแผ่แบไต๋ สอบอย่างไรให้ได้คะแนน 900+อชิรญา สุทธางคกูล25563
330ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ปีพุทธศักราช 2495-2556)กระทรวงยุติธรรม25561
331๘๔ กษาปณ์แห่งองค์ราชันศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ25561
332การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาเนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ25561
333คุณธรรมและจริยธรรมไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกันมานิจ สุขสมจิตร25564
334เคมีทั่วไป เล่ม 1รานี สุวรรณพฤกษ์25561
335ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งโจ้บองโก้25561
33617 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียนจุลนภ ศานติพงศ์25562
337พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554ราชบัณฑิตยสถาน25565
338ความจริงที่โลกต้องรู้ครอส, จอห์น อาร์.25562
339สานฝัน ร.๕ สู่สากลสล้าง บุนนาค25562
340มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนใต้เขมชาติ เทพไชย25562
341การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 : Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน"ประภัสสร์ เทพชาตรี25561
342จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เล่ม 1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ25561
343พระพุทธสิริมารวิชัย : พระพุทธเจ้าผู้ชนะมารด้วยสิริพิเศษ เจียจันทร์พงษ์25561
344พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆนเรศ สุรสิทธิ์25562
345หล่อให้เป็น Men's stylingวีณา ทองแถม25563
346พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทยศักดิ์ชัย สายสิงห์25561
347ชีวิตคือปาฏิหาริย์วินทร์ เลียววาริณ25561
348คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25561
349Welcome to ASEAN : เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียนฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน25561
350ซินจ่าว อาเซียน : เวียดนามชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
351อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2554มูลนิธิไทยโรดส์25561
352พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25561
353เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25562
354สวนโลกเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์25561
355อารยะ วัฒนธรรมไทยกิ่งทอง มหาพรไพศาล25561
356การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่านจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต25561
357การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐมสุพจน์ สุทธิศักดิ์25563
358การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
359สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย : ภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในอาเซียนประเสริฐ สรรพอาสา25562
360ซาลามัต ปากี อาเซียน : บรูไนชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
361หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
362วาดเส้นเป็นบันทึกวีระ สัจกุล25561
363ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93) สังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยวารุนาฏ เชื้อหน่าย25562
364โครงการ "การจัดทำหลักสูตรวิชาโทภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนการสอน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
365ภาษาอาเซียนน่ารู้ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร25562
366ตาดู หูฟัง สมองซื้อ มือจ่ายLindstrom, Martin25561
367สนุกกับภาษามลายู : ภาษาที่ใช้ในหลายประเทศประเสริฐ เย็นประสิทธ์25562
368ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิศิษ แก้วเอี่ยม25561
369120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สำนักบรรณสารสนเทศ25561
370ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25568
371พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีสัก กอแสงเรือง25564
372โอชาอาเซียนนันทนา ปรมานุศิษฎ์25562
373สังคมศาสตร์บูรณาการเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล25561
374ก้าวหน้า ก้าวไกล ไปกับอาเซียนณาตยา ฉาบนาค25562
375การจัดการความรู้Drucker, Peter F.25562
376อัศจรรย์พรรณไม้งามโครงการหลวงมูลนิธิโครงการหลวง25561
377ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมในอาเซียน : ความท้าทายและโอกาสสุชาดา ทวีสิทธิ์25561
378สร้างเงินล้านก่อนเรียนจบนานิ นิธินวกร25562
379กูมุสตา อาเซียน : ฟิลิปปินส์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
380รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25561
38150 คำกุญแจไขอาเซียนกิตติ ประเสริฐสุข25561
382อ่านเขา อ่านเรา : 14 บทความส่งเสริมการอ่านจากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศวัฒนชัย วินิจจะกูล25562
383สายรุ้งกลางซากผุกร่อนมาโนช พรหมสิงห์25561
384ซัวซะไดย อาเซียน : กัมพูชาชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
385สนุกกับภาษาเขมร : ภาษาร่วมรากภาษาไทยพลอย แสงลอย25562
386มิงกาลาบา อาเซียน : เมียนมาร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
387ASEAN mini bookกระทรวงการต่างประเทศ.กรมอาเซียน255620
388คู่มืออาหารเสริมฉบับสมบูรณ์เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์25561
389คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2556การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
390กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หกทศวรรษแห่งการทรงงานมนันยา25561
391มองโรคในแง่ดีคุณากร วรวรรณธนะชัย25561
392รายงานประจำปี 2555 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25561
393สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกดตูซาร์ นวย25562
394รายงานผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก เขตภาคกลางฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4125562
395อาเซียนศึกษาณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์25562
396มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียนฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25563
397จากต้นสายสู่ปลายน้ำเบญจมาส โชติทอง25564
398ลักษณะเท้ากับนักกีฬาชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล25561
399ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 10 ประเทศในอาเซียนดาณุภา ไชยพรธรรม25562
400วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยนพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)25553
401เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน : ฝึกพูดอังกฤษ + เรียนรู้เรื่องอาเซียนจันทร์พา ทัดภูธร25552
402ถาม? ตอบรอบรู้ AEC 360กระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
403เขมราฐศักดิ์สิริ มีสมสืบ25551
404สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์คัทลียา เหลี่ยมดี25552
405รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25552
406เราคืออาเซียน : มาเลเซียปัณณภัทร25551
407ภาษาจีน 3เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25551
408สมบัติแผ่นดินธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)25551
409รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25551
410สุดยอดคัมภีร์อาเซียนทีมนักวิชาการอาเซียน25553
411สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวิทย์ บัณฑิตกุล25552
412นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ : อัญมณีแห่งมหานครเลิศลักษณา ยอดอาวุธ25551
413พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษากรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25551
414ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25551
415อาหาร-ถ่านหิน : จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรม พนมสารคาม-สนามชัยเขตขนิษฐา แซ่เอี้ยว25555
416สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจมัลลิกา บุนนาค25551
417100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรกรมศิลปากร25551
418ก้าวทัน 10 ประเทศอาเซียนไกรพล เทียบแก้ว25552
419มหาอุทกภัย 54 : มลพิษกับสายน้ำชุติมา นุ่นมัน25551
420จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
421สะพานเชื่อมใจ : ก้าวข้ามอุทกภัยกับเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25551
422พระพุทธศาสนากับสังคมไทยสุภาภรณ์ อัษฎมงคล25552
423รายงานประจำปี 2554 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25551
424Fast-track TOEIC listeningสุทิน พูลสวัสดิ์25552
425ความรู้เบื้องต้นกลุ่มประเทศอาเซียนS.G., Joseph25552
426ท่องแดนอาเซียนธีรภาพ โลหิตกุล25554
427มุดอ ตุวอจรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์25551
428สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25555
429รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
430ตามรอยบ้านของพระราชารชฏ มีตุวงศ์25552
431วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25551
432เกร็ดน่ารู้อาเซียน ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25552
43384 พระชนมพรรษา รัฐสภาร้อยดวงใจถวายพระพรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25552
434สาธารณรัฐสิงคโปร์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
435AEC fact book : one vision, one identity, one communityกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ255510
436สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง25551
437พระบางเมือบ้านบัญชา อ่อนดี25551
438สาธารณรัฐฟิลิปปินส์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
439เราคืออาเซียน : อินโดนีเซียปัทมาพร คำโท25551
440ทางลัดพิชิต Redesigned TOEICProfessor Team25553
441การวิจัยดำเนินงานสุทธิมา ชำนาญเวช25552
442แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)สถาพร เกษแก้ว25553
443การสอนแบบสัมมนาอุษณีย์ เทพวรชัย25551
444รู้จักอาเซียน รู้ก่อน ดีก่อนPiyaphon H.25552
445สาธารณรัฐอินโดนีเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25552
446ภาษากายในที่ทำงานPease, Allan25551
447ศิลปะการให้บริการจิตตินันท์ นันทไพบูลย์25552
448เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
449ภารตะศึกษาฟอรั่ม 5 : ย้อนมองประวัติศาสตร์ เมื่อ "มุสลิมภารตะ" จาก "สุรัต" สู่ "สยาม"ไกรฤกษ์ นานา25551
450Essential biologyศุภณัฐ ไพโรหกุล25552
451ฮิกส์โบซอน : อนุภาคพระเจ้า จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหม่อรรถกฤต ฉัตรภูติ25551
452ผมชื่อสตีฟ จ็อบส์Nam, Kyongwan25551
453รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25551
454รู้จักอาเซียนและประเทศทั่วโลกฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง25552
455รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25551
456ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015ประภัสสร์ เทพชาตรี25551
457เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 3วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25552
45884 พรรษา ผืนป่าอุดม ใต้ร่มพระบารมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมป่าไม้25551
459ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒) : เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดวงธิดา ราเมศวร์25551
460เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
461พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปัตตานีศรีนิตย์ บุญทอง25552
462AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอณฎณ เชื้อไทย25552
463เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูงเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25551
464a+A : 09 : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.25552
465คณิตศาสตร์ทั่วไปพิมพ์พร ฟองหล่ำ25553
466สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25551
467พระราชดำรัส 7 องค์คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 255425552
468พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อสิ่งแวดล้อมธนาวดี ลี้จากภัย25553
469ราชอาณาจักรไทยวิทย์ บัณฑิตกุล25552
470ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
471เงาของวันนี้นิธิ นิธิวีรกุล25551
472รู้จักประชาคมอาเซียนวิทย์ บัณฑิตกุล25552
473อาเซียน 360ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท25552
474เราคืออาเซียน : เวียดนามพลอยแพรวา25551
475ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆคณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง25554
476ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทยจุฑาทิพ คล้ายทับทิม25552
477การเปิดรับข่าวสารและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรมพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
478จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
479เสือล่องวารีอุเทน วงศ์จันดา25551
480สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิทย์ บัณฑิตกุล25552
481เพศศึกษาสุมาลี สวยสอาด25553
482500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียนฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม25552
483ถุงยางอนามัยกับการดำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทยนิวัตร สุวรรณพัฒนา25551
484พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25552
485เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 2วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25552
486ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2554กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25551
487เที่ยว 10 ประเทศอาเซียนศุภลักษณ์ สนธิชัย25552
488รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2554มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551
489ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๑) : ไทย ลาว พม่า กัมพูชาดวงธิดา ราเมศวร์25551
490ราชอาณาจักรกัมพูชารัชดา ธราภาค25552
491หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
492120 ปี มหิดลอดุลเดชสรรใจ แสงวิเชียร25551
493สุขภาพดีวิถีอาเซียน : รวมบทความวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพวีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ25552
494ความสุขที่สร้างได้ปราโมทย์ ประสาทกุล25551
495เปลี่ยนมุมคิด...ด้วยจิตวิทยาภาคพิสดารWiseman, Richard25551
49684 พรรษา กษัตริย์เกษตรกรมวิชาการเกษตร25552
497รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา.25552
498น้ำห่มดินชนประเสริฐ คินทรักษ์25551
499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ.25551
500อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่สุรินทร์ พิศสุวรรณ25551
501เราคืออาเซียน : ลาวปัทมาพร คำโท25551
502สถานการณ์น้ำในประเทศไทยปี 2550สุจริต คูณธนกุลวงศ์25551
503ประชาคมอาเซียนประภัสสร์ เทพชาตรี25552
504มองประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านศัสตราวุธอำนาจ พุกศรีสุก25552
505หลวงตาเล่าให้ฟังคณะศิษยานุศิษย์วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)25551
506คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25552
507นอกกองเพลิงอัตถากร บำรุง25551
508เนการาบรูไนดารุสซาลามวิทย์ บัณฑิตกุล25553
509เราคืออาเซียน : เมียนมาร์อากิ อคิราภ์25551
510120 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน25551
511ภาษาจีน 4เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25551
512สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติกฎชนก สุขสถิตย์25552
513สงครามโลกครั้งที่ 1,2 (ฉบับสมบูรณ์) : ประวัติศาสตร์การเข่นฆ่าที่โลกต้องเรียนรู้วีระชัย โชคมุกดา25551
514การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภคนภาภรณ์ หะวานนท์25551
515มาเลเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25553
516เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ 1วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25552
51725 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ : เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ประกิต วาทีสาธกกิจ25552
518การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 : วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25551
519ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้สื่อประสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนแก้วตา เจือนาค25553
520ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ25551
521คำให้การของผู้หญิงซึ่งถูกพิพากษาจำคุกในคดียาเสพติดนภาภรณ์ หะวานนท์25551
522ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25555
523เงินตราในอาเซียนวีรวรรณ ภิญญรัตน์25552
524วัฒนธรรมอีสาน : ระลึก 100 ปี ชาตกาล คำดี สาระผล 28 กรกฎาคม 2555คำดี สาระผล25552
525เดชะพระบารมีปกเกล้ากุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ25551
526รายงานประจำปี 2553 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา25552
527พม่าธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25551
528เราคืออาเซียน : กัมพูชาอากิ อคิราภ์25551
529พายุจารี จันทราภา25551
530รอบรู้ประชาคมอาเซียนฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม25552
531จับเข่าคุยมหาธีร์ โมฮัมหมัดPlate, Tom25553
532ชีวเคมีCampbell, Mary K.25542
533กล้วยไม้นครปฐม : แนวทางการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาการผลิตประสงค์ ตันพิชัย25541
534สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเคมีฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)25541
535พจนานุกรมไทยบุญทวี ไกรสีห์สกุล25543
536คู่มือสรุปโครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25541
537หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
538คู่มือการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25542
539ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทยกรมศิลปากร25541
540ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
541รายงานกิจการประจำปี 2554 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี25541
542สิ่งแวดล้อมไทยวิกฤต?รัตนา พงษ์วานิชอนันต์25541
54320 กลยุทธ์ควบคุมคนวรสิริยุตต์25541
544ออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์นงลักษณ์ เรืองวิเศษ25541
545องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายแท้ ประกาศวุฒิสารโสภาวรรณ บุญนิมิตร25541
546เคล็ดลับ 8 CEO ระดับโลก สร้างแบรนด์ด้วยดีไซน์ให้ได้ใจลูกค้าGreene, Jay25541
547Fast-track TOEICสุทิน พูลสวัสดิ์25542
548สุดยอดเดอะซีเคร็ตกิลล์, เมล25541
549เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25543
550คนอารมณ์ดีวิทยา นาควัชระ25541
551สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์ 15-22 มกราคม 2554จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25541
552รวมบทความสยามานุสติ 2554กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร25541
553มรรยาทงามผกาวดี อุตตโมทย์25541
554คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เล่ม 1)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักโฆษก.25542
555สืบสานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล้า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ25541
556กว่าจะได้มาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสายพันธุ์ ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.^สำนักวิจัยและพัฒนา.25541
557รายงานประจำปี 2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
558ภูมินามอำเภอบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
559เริ่มที่เราปฏิวัติพลังงานวีรากานต์ เก่งกาจ25542
560พรอันสูงสุดStovall, Jim25541
561นวมินทรมหาราชาธิราช พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งการเรียนรู้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.^สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.25541
562ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลกTemple, Robert25541
563การพูด การนำเสนออย่างมืออาชีพแบล็ก, เอ. แอนด์ ซี.25543
564จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน?สุจิตต์ วงษ์เทศ25541
565หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
566พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
567รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2553กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25541
568การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจินตวีร์ เกษมศุข25543
569แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟจเด็จ กำจรเดช25541
570ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทยณัฏฐพงษ์ ทองภักดี25542
571แอลฟา-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย25541
572คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด : ยุทธศาสตร์ความสุขฉบับพกพาประเวช ตันติพิวัฒนสกุล255415
573จิตวิทยา ความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์วิทยากร เชียงกูล25543
574ปลูกอนาคตสมาคมพระคริสตธรรมไทย25541
575ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ชาญชัย ชัยสุขโกศล25542
576จดหมายเหตุตามรอยทรงพระผนวชคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและสื่อสารคดีเนื่องในโครงการอุปสมบท 999 รูป เฉลิมพระเกียรติ25542
577โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยาม แหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรีสายันต์ ไพรชาญจิตร์25541
578ม้งลาวในประเทศไทย : นโยบายและการดำเนินการของภาครัฐไทย (2518-2552)ประสิทธิ์ สีปรีชา25541
579จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
580รายงานประจำปี 2553 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ25541
581สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ปรียาวัตน์ นาคสุวรรณ25542
582รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25541
583คู่มือพัฒนาภาวะรู้เท่าทันสื่อในวัยรุ่นมัธยมปลายโตมร อภิวันทนาการ25542
584รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2552มูลนิธิไทยโรดส์25541
585พัสตราภรณ์ : กรณีศึกษาคณะละครในจังหวัดนครปฐมสุจิรา สุขวัฒน์25542
586หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554นวภรณ์ ซังบุดดา25542
587การคิดเชิงสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25541
588เฟิร์นในหุบเขาลำพญาไกรสร ศรีไตรรัตน์25541
589รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25541
590นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)25544
591ลมหายใจหอมอ้วน อรชร25542
592คลอรีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย25541
593วันนักประดิษฐ์ 2554สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25541
594คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีไทย ประจำปี 2554-2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25543
595Fast-track TOEIC vocabularyสุทิน พูลสวัสดิ์25542
596เมื่อคิดจะวิจัย งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิดเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ25541
597ในหลวงของเราบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด25543
598วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25541
599รวยด้วยรักมนตรี ศรไพศาล25541
600ราชสกุลวงศ์กรมศิลปากร25541
601ถอดบทเรียนต้นแบบโรงงานสีขาว : ลด ละ เลิกเหล้าจะเด็จ เชาวน์วิไล25542
602ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์เทิดชาย ช่วยบำรุง25541
603ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
604Super genius ฝึกคิด ฟิตสมองMoore, Gareth25541
605วิถีแห่งสตีฟ จอบส์Elliot, Jay25541
606รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี 2554การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25542
607กำหนดการและบทคัดย่อเพศวิถีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 : จุดเปลี่ยนเรื่องเพศประเทศไทยสมาคมเพศวิถีศึกษา25541
608บันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมาชิกรัฐสภาคณะอนุกรรมการบันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมาชิกรัฐสภา25541
609ประวัติย่อของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบHawking, Stephen25541
610ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25545
611เดอะท็อปซีเคร็ต 2 : ความลับสู่ความสำเร็จสม สุจีรา25541
612Live & Learn : edutainment essayวรากรณ์ สามโกเศศ25541
613ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน25541
614สยามชิมิประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์25543
615พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการ25541
616เมทิลเมทาคริเลตนงลักษณ์ เรืองวิเศษ25541
617หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
618วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เล่ม 1สุชาติ สุภาพ25541
619120 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ25542
620วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21โอะชิอะอิ, เอะมิโกะ255410
621"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่นและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์กุลภา วจนสาระ25543
622สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูลสุจิตต์ วงษ์เทศ25541
623โลกในดวงตาข้าพเจ้ามนตรี ศรียงค์25541
624เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25543
625สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2553กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง25541
626การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภคนภาภรณ์ หะวานนท์25541
627รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สถาบันการพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา25542
628เมื่อโลกไร้น้ำแข็งPollack, Henry25541
629ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
630ท้องถิ่นบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
631รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2554 : เจตคติ : ความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25541
632พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในความทรงจำแห่งโลกรุจยา อาภากร25541
633ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรเก้าพระพรสังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยชิน, ยังซัน25542
634ประดิษฐ์สร้างสรรค์ชลอศรี จิตตกิจ25541
635หกสิบปี แบดมินตันไทยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25542
636วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25531
637คู่มือครูพระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่บัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศ พุทธศักราช 2526สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25532
638Case method 101การดี เลียวไพโรจน์25531
639รายงานการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ.2551)บุปผา ศิริรัศมี25531
640คิด! ทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์De Bono, Edward25531
641ผ่าพันธุศาสตร์โจนส์, สตีฟ25531
642พจนานุกรมคำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีนฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ25535
643ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
644มงกุฎดอกส้มถ่ายเถา สุจริตกุล25531
645เราพร้อม ไม่ยอมเป็นเหยี่อประกิต วาทีสาธกกิจ25532
646การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกาญจนา แก้วเทพ25531
647รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ประจำปี 2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25531
648ไม่มีหญิงสาวในบทกวีซะการีย์ยา อมตยา25531
649ศิลปพิจารณ์ เล่มที่ 2อำนาจ เย็นสบาย25531
650วิทยาศาสตร์การกีฬา : ยกน้ำหนักการกีฬาแห่งประเทศไทย.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา25532
65175 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.1934-2009ประสิทธิ์ พงศ์อุดม25534
652รักจากใจจรSparks, Nicholas25531
653เลิกบุหรี่ "คุณทำได้" เล่ม 3 : ทรมาน ตามใจ แพ้ตัวเองกนกวรรณ ชมเชย25531
654จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดชประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ25535
655แขกรับเชิญ : รวบรวมบทความจากคอลัมน์ "แขกรับเชิญ" ใน SMART เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีประกิต วาทีสาธกกิจ25532
656ถอดบทเรียนเยาวชนรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ชูรุณี พิชญกุลมงคล25531
657ชีวเคมีทางโภชนาการนัยนา บุญทวียุวัฒน์25532
65830 ปี โครงการพระราชดำริใน มอ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล25531
659การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่นวิโรจน์ อารีย์กุล25535
66075 เทศกาลงานประเพณีทั่วไป "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง"กระทรวงมหาดไทย25532
661พูดจาภาษาจีน : คู่มือสนทนาภาษาจีนและภาษาอังกฤษฉบับท่องเที่ยวฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ25535
662มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจิรากรณ์ คชเสนี25531
663ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรมสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต25536
664จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยศิลปากร25531
665บุหรี่ภัยเงียบของผู้หญิงพนิตย์ จิวะนันทประวัติ25532
666บีต้า-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนสุเทพ เรืองวิเศษ25531
667ตะวันออกในตะวันตก : ตะวันตกในตะวันออกอัจฉราพร กมุทพิสมัย25532
668การบริหารจัดการวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมการวิจัยกาญจนา แก้วเทพ25532
669"วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี"มหาวิทยาลัยศิลปากร.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม25531
670ดินป่าชายเลนในประเทศไทยชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
671แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
672สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์วาโร เพ็งสวัสดิ์25535
673คนน่ารักวิทยา นาควัชระ25531
674สรุปการสัมมนาวิชาการเรื่องเครื่องรางของขลัง : วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25532
675วิทยาศาสตร์การกีฬา : เทควันโดการกีฬาแห่งประเทศไทย.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา25532
676เงาตะวันออก : มองอุษาทวีปผ่านสายตา API Fellowsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันเอเชียศึกษา.25532
677ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงธงทอง จันทรางศุ25531
678ทางลัดสู่อัจฉริยะสม สุจีรา25531
679อ่านจิตวิทยา อ่านคน อ่านเรื่องเล่าจากอีสปศรีเรือน แก้วกังวาล25535
680ป่าชายเลนและการกักเก็บมลพิษริมฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
681ห้องสมุดลับของฮิตเลอร์Ryback, Timothy W.25531
682รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจำปี 2553การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25532
683คู่มือทดสอบความฉลาดและศักยภาพของพลังสมองCarter, Philip25533
684จิตวิทยาสร้างครอบครัวอบอุ่นองุ่น มาลิก25535
685การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
686เลิกบุหรี่ "คุณทำได้" เล่ม 2 : เลิก เครียด หงุดหงิดกนกวรรณ ชมเชย25531
687กีฬามวยไทย : ขั้นตอนและเทคนิคการฝึกสมบูรณ์ ตะปินา25531
688เหนืออัจฉริยะด้วยความคิดสร้างสรรค์ (CQ)วีรเธียร เขียนมีสุข25531
689จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 2สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ25531
690จิตวิทยาสังคมนพมาศ ธีรเวคิน25535
691มวยไทยสุนันทา มิตรงาม25532
692เลโอนาร์โด ดา วินชี วิถีอัจฉริยะNicholl, Charles25531
693พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนาจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา25531
694สอนลูกให้มีวินัย : ฝึกเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ยอมรับและไม่ต่อต้านคุณนวลศิริ เปาโรหิตย์25535
695ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสารอวยพร พานิช25533
696ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
697ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์25533
698ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงาชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
699สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)25531
700คลอร์ดีโคนสุเทพ เรืองวิเศษ25532
701ความเป็นไทย : วิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิตกานดา วัชราภัย25532
702คนไทยกับบุคคลของโลกชื่อศึกฤทธิ์บริษัทบ้าน ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ จำกัด25533
703คู่มือชีวิตพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25531
704มหกรรมเพลงมอญมงคลกษภรณ์ ตราโมท25531
7052,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี)สุเทพ เรืองวิเศษ25532
706การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
707ชีวเคมีดาวัลย์ ฉิมภู่25535
708คู่มือแสวงพรสวรรค์สม สุจีรา25531
709วาทะที่ควรจำถ้อยคำที่ควรคิดภาษิตสะกิดใจว่าด้วยความรู้วิชา มหาคุณ25531
710รายงานการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2551-2552 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยสอนศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25534
711ตบตา นางอุปโกศา บทชวนรักชาติมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-246825531
712วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
713รัตนมณีศรีศิลปศาสตร์ : เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ25531
714วิทยาศาสตร์การกีฬา : มวยการกีฬาแห่งประเทศไทย.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา25531
715เข้าใจลูกรักวัยรุ่นกุลยา ตันติผลาชีวะ25535
716นวัตกรรมทำแบบเอดิสันGelb, Michael J.25531
717จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 1สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ25531
718เลิกบุหรี่ "คุณทำได้" เล่ม 1 : มันต้องมั่น เด็ด เลิกกนกวรรณ ชมเชย25531
719คิดได้ คิดดีDe Bono, Edward25534
720เอส-อี-เอ็กซ์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์25531
721เรียงความและบทความวิชาการฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25534
722การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในการให้บริการของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์25532
723การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดวงกมล สินเพ็ง25535
724ท้องถิ่นปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
725ทีเด็ดพิชิต TOEICProfessor Group25537
726รายงานประจำปี 2553 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25531
727เคมีทั่วไป 1เกษม พลายแก้ว25531
728เริ่มเรียนภาษาจีนด้วยคำศัพท์พื้นฐานฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ25535
729มหันตภัยไดออกซินจารุพงศ์ บุญ-หลง25531
730จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25533
731วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25531
732หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้าธงทอง จันทรางศุ25531
733นบีมุฮัมมัด ความเมตตาแห่งมนุษยชาติอิศรา ศานติศาสน์25531
734คู่มือการติดตามสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมสถาบันรามจิตติ25531
735รายงานการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ.2551)บุปผา ศิริรัศมี25531
736แนวทางการพัฒนานโยบายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25531
737ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553ภูริทัต สิงหเสม25533
738รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2551กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25531
739ดอกส้มสีทองถ่ายเถา สุจริตกุล25531
740แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
741ร้อยเล่ห์ เพทุบายบริษัทบุหรี่ประกิต วาทีสาธกกิจ25532
742เพนตะคลอโรเบนซีนสุเทพ เรืองวิเศษ25532
743วิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25531
744สามก๊กฉบับคนกันเอง : ภาคสาม : เราต่างโหยหาความสุขที่แท้จริงเอื้อ อัญชลี25531
745หนังสือปลุกพลังชีวิตCanfield, Jack25532
746ศิลปะการแสดงโนรา : การอนุรักษ์ การพัฒนาและการสืบสานบุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร25532
747การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
748เกิด แก่ เจ็บ ตาย : วิถีไทในผืนผ้าสุมิตร ปิติพัฒน์25531
749คู่มือการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าชายเลนชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25531
750เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25531
751ประชันกลอนสด ครั้งที่ 20 "หกสิบวัสสาบรมราชาภิเษก"มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์25531
752วิทยาศาสตร์การกีฬา : ฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา25532
753นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงานHowkins, John25531
754สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2553สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม25531
755แปลให้เป็นแล้วเก่งเตือนจิตต์ จิตต์อารี25531
756หลักชาวพุทธ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) : จุดเริ่มจุดร่วมที่มารวมกันรุ่งโรจน์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25533
757ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
758ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2550-2551กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25533
759ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25534
760ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลกสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25531
761สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง25531
762พลิกฟื้นวิกฤต สร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง : สุนทรพจน์นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี25531
763ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2552กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25531
764หลักนักจำ : หลักในการพัฒนาและสร้างความจำให้เป็นเลิศสมบัติ จำปาทอง25531
765ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2551สำนักราชเลขาธิการ25521
766วัสดุวิศวกรรมก่อสร้างกวี หวังนิเวศน์กุล25521
767จิตวิทยาในชีวิตประจำวันขนิษฐา วิเศษสาธร25521
768โครงสร้างทักษะการคิดทองสุข รวยสูงเนิน25525
769เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนาสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25521
770ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล25523
771ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย25521
772พระมหากษัตริย์นักกีฬาเรืองศักดิ์ ศิริผล25522
773แคลคูลัส 2 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25523
774แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25523
775ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกการกีฬาแห่งประเทศไทย25522
776เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไรHowkins, John25521
777วรรณคดีจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25521
778เพนตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์สุเทพ เรืองวิเศษ25521
779พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับพกพาดำเนิน การเด่น25521
78030 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีวิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ25521
781สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 2 (มกราคม 2552-ธันวาคม 2552) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25521
782นำเสนองานอย่างไร ให้โดนใจสุดๆภูวษา เรืองชีวิน25523
783มลพิษสู่โลกพยาธิวิทยาวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล25521
784ภาษาคน-ภาษาธรรมพุทธทาสภิกขุ25521
785สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ25525
786เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องดนตรีพิธีกรรม : เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 37คณะกรรมการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (ฝ่ายวิชาการ)25522
787รายงานการวิจัยเรื่องวาทศิลป์ของพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญในยุคสุโขทัยและอยุธยาศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25522
788ออกซามิลสุเทพ เรืองวิเศษ25521
789รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25521
790สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทยกรมศิลปากร25521
791รายงานสรุปผลการสังเคราะห์โครงการวิจัยชุด "การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ"อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว25521
792เคล็ดลับในการครองชีวิตพุทธทาสภิกขุ25521
793Our choice : ปฏิบัติการกู้โลกร้อน ทางเลือกสู่ทางรอดแบบยั่งยืนกอร์, อัล25521
794พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
795ลับแล, แก่งคอยอุทิศ เหมะมูล25522
796แคลคูลัส 1ดำรงค์ ทิพย์โยธา25523
797จิตวิทยาพื้นฐานภูริทัต สิงหเสม25521
798เปิดความคิดชีวิตอัจฉริยะอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา25521
799จิตวิทยาทั่วไปจิราภา เต็งไตรรัตน์25525
800ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
801เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์Takahashi, Makoto25521
802บทอ่านภาษาจีนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25521
803เฮกซะโบรโมไบเฟนิลสุเทพ เรืองวิเศษ25521
804การเดินทางสู่สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสุริชัย หวันแก้ว25521
805การศึกษาเห็ดและราในป่าชายเลนทนุวงศ์ แสงเทียน25522
806การทำงานคือการปฎิบัติธรรมพุทธทาสภิกขุ25521
807100 มรดกในหอวัฒนธรรมภาคใต้นราวดี โลหะจินดา25521
808เปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนตสุเทพ เรืองวิเศษ25521
809รายงานพิเศษ คนดีสังคมไทย ประจำปี 2552นิตยสารเส้นทางไทย25525
810นิพพานในชีวิตประจำวันพุทธทาสภิกขุ25521
811มือถือในมือเด็ก : คู่มือเพื่อการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์เท่าทันและปลอดภัยฐิตินันท์ ศรีสถิต25521
812องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม : องค์กรชั้นนำต่างๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรTucker, Robert B.25521
813สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกศุภลักษณ์ สนธิชัย25521
814การศึกษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนสุพจน์ สุทธิศักดิ์25521
815สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์25522
816แคลคูลัส 2อนัญญา อภิชาตบุตร25523
817ติว Grammar เตรียมสอบ TOEICนิธิวุฒิ จันทร์ไทย25522
818กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลกพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25521
819สารวิทยาศาสตร์การกีฬาฉบับรวมเล่มกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.^การกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25523
820คู่มือทดสอบความฉลาดทางอารมณ์Carter, Philip25525
821คู่มือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25522
822การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25522
823พฤติกรรมน่ารักสมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.25523
824การแปลภาษาจีน-ไทยเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25521
825เมทิดาไทออนสุเทพ เรืองวิเศษ25521
826ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติรัชนีโรจน์ กุลธำรง25522
827คนไททึ้งแผ่นดิน 2จรัสพงศ์ษ์ สุรัสวดี25521
828วิถีชุมชนบ้านน้ำจั้นทัศนีย์ กระต่ายอินทร์25521
829ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย : ภาคกลศาสตร์ เล่ม 1สุชาติ สุภาพ25521
830วิธีชนะความตายพุทธทาสภิกขุ25521
831ดุริยารมย์ อุดมศึกษา : สูจิบัตรงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 30-31 ตุลาคม 2552กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล25522
832เรียนรู้เรื่องนกโดม ประทุมทอง25523
833การคิดและการตัดสินใจมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.คณาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์25525
834คู่มือโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน : พลังขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนอมรรัตน์ ลีเพ็ญ25522
835สู่แดนพุทธภูมิพิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์25522
836โครงการการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำท่าจีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25521
837ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ มายาคติการผูกขาดและคอรัปชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25521
838กว่าจะรู้เดียงสาMoney Girls25521
839ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEICนิธิวุฒิ จันทร์ไทย25523
840พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25523
841จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวกวิทยากร เชียงกูล25528
842ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก25525
843ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้พูดภาษาจีนอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์25521
844อีโทโปรฟอสสุเทพ เรืองวิเศษ25521
845บุคลิกภาพและมารยาทวัฒนธรรมศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25522
846แปลได้ แปลดี : ทักษะการแปลสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยสุพรรณี ปิ่นมณี25524
847หน้าที่ของมนุษย์พุทธทาสภิกขุ25521
848กะเทาะเปลือกนิวเคลียร์โควัล, สตีเฟน25521
849คิดอย่างอัจฉริยะHurson, Tim25511
850จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น : หนังสือรวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์นัยนา แย้มสาขา25511
851คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากลกีรติ บุญเจือ25511
852จิตแห่งความเคารพวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25512
853มี "เรื่อง" เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าวและบทความในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศกุลภา วจนสาระ25514
854ลักษณนามฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25511
855วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
856การเขียนเรื่องเล่าเร้าพลังนวลทิพย์ ชูศรีโฉม25516
857เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25513
858จิตวิทยาการบริการจิตตินันท์ นันทไพบูลย์25512
859เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์25515
860คนมีเสน่ห์และศิลปะการพูดการฟังระเด่น ทักษณา25515
861พระทรงเป็นพลังแผ่นดินกระทรวงมหาดไทย.^สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.^สถาบันดำรงราชานุภาพ.25511
862ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศของสาวประเภทสองสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร25511
863เพศวิถีในสื่อนิยม : บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศพิมพวัลย์ บุญมงคล25511
864องค์ความรู้มุสลิมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2518-2550อิศรา ศานติศาสน์25511
865การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 จิตวิทยากับการเมืองไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะจิตวิทยา25511
866งามบาดใจศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25512
867ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2550สำนักราชเลขาธิการ25511
868หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25511
869นาโนเทคโนโลยีขั้นต้น (เล่มที่ 1)ศรัญญา พรหมโคตร์25512
870ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย25519
871เตรียมสอบ TOEICสุทิน พูลสวัสดิ์25512
872วาทกรรมเรื่องเพศในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ : มุมมอง การต่อรอง และการประยุกต์ใช้มลฤดี ลาพิมล25511
873ศาสตร์การเขียนสุทิติ ขัตติยะ25511
874ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี : ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไทยชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์25513
875ดนตรีไทยอุดมศึกษา : เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25511
876คิดถึง สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์โชตวิชช์ สุวงศ์25511
877คำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศญาณาธร เจียรรัตนกุล25514
878การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษาเขียน ธีระวิทย์25511
879ความร่วมมือไทย-จีน ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเขียน ธีระวิทย์25511
880การใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมความหมายฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25511
881ลาไมโครซอฟต์มาช่วยโลกวู้ด, จอห์น25511
882สื่อและศิลป์เพื่อการเรียนรู้ทรงพล เจตนาวณิชย์25513
883วิธีเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25511
884จินตนาการความเป็นไทยกฤตยา อาชวนิจกุล25513
885หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณทองคำ ศรีโยธิน25515
886ไททรรศน์เทพสตรีฉบับวิถีชุมชนคนบางขันหมากภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์25511
887เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25515
888สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
889วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทยวราภรณ์ แช่มสนิท25511
890คู่มือการฝึกสอนกีฬาฟุตซอลการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา.^กองวิชาการกีฬา.25511
891เทคนิคเรียนเก่งโฮว์, วอลลี่25511
892การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาเขียน ธีระวิทย์25511
893บันทึกรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเขียน ธีระวิทย์25511
894เรียนให้รู้ : ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
895พีชคณิตเชิงเส้นจิราภา ลิ้มบุพศิริพร25513
896เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยนPatterson, Kerry25511
897จิตแห่งคุณธรรมวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25512
898หนังสือโป๊ตลาดล่าง : ความรู้ มายาคติและจินตนาการในเรื่องเพศชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์25513
899ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25513
900วิธีเสริมสร้างทักษะการคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโนDe Bono, Edward25511
901การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนิเทศ ตินณะกุล25513
902TOEIC : listeningสุทิน พูลสวัสดิ์25512
903พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25512
904การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับประถม-มัธยมศึกษาเขียน ธีระวิทย์25511
905การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยการศึกษานอกระบบเขียน ธีระวิทย์25511
906ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนCarnegie, Dale25511
907จินตนาการสร้างสรรค์Gawain, Shakti25511
908วาทกิจของวิจิตร ศรีสอ้านวิจิตร ศรีสอ้าน25511
909คิดด้วยภาพKatsumi, Nishimura25511
910พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร25502
911เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25501
912เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 1แฟร์แบงก์, จอห์น เค.25501
913การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมวิภาพร มาพบสุข25501
914จุลชีววิทยาอัจฉรา เพิ่ม25501
915ภาพลวงตากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉลาดสุดๆสุชาติ สุภาพ25501
916จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เล่ม 1กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25502
917ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ.2518-2549การกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
918ประวัติศาสตร์บอกเล่าเมืองสงขลาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-2488)เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ25501
919แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1วรรณี ธรรมโชติ25501
920เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25505
921ฟิลิปปินส์นวลจันทร์ คำปังสุ์25501
922วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25501
923โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์กอร์, อัล25501
924จิตแห่งการสร้างสรรค์วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25502
925ธรรมะติดปีกว. วชิรเมธี25501
926จริยศาสตร์นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ25501
927การพูดเพื่อธุรกิจและกิจธุระอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25501
928เหรียญรัตนาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี25502
929ไม่ครบห้าโอโตทาเกะ, ฮิโรทาดะ25501
930ครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25501
931พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25501
932คู่มือรวมบทความสรีรวิทยาและการฝึกซ้อมการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
933เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25505
934พระราชพิธีทวาทศมาสหรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกัมพูชา ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาเทพพิทู (ฌึม-กรอเสม) , ออกญา25503
935ประวัติศาสตร์ไทยกิตติ ตันไทย25501
936จิตแห่งการสังเคราะห์วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25502
937กระบวนการปรึกษา : ขั้นตอน สัมพันธภาพ ทักษะวัชรี ทรัพย์มี25503
938หลักและปรัชญาวาทวิทยาอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25501
939เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษนันทวดี วงษ์เสถียร25501
940การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25503
941ลับสมอง เรียนภาษาจีน (1)กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์จีนสยาม25501
942ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย (เล่ม 2)สุชาติ สุภาพ25501
943บ้านครูช่างสายดนตรีไทยสุรพล สุวรรณ25501
944เล่าขานตำนานใต้ศรีศักร วัลลิโภดม25501
945เรือพระราชพิธีและเห่เรือมาจากไหน? เมื่อไร?สุจิตต์ วงษ์เทศ25503
946หลักการคณิตศาสตร์วรรณี ธรรมโชติ25501
947จิตแห่งวิทยาการวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์25502
948เจาะจิตวิทยาเบนสัน, ไนเจล ซี.25503
949อวดภาพเก่าเล่าความหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์25503
950ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2547-2549กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25501
951ไขความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะจิตวิทยา25501
952จดหมายเหตุงานเฉลิมฉลอง 100 ปี พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ อินทปญโญ)กรมศิลปากร.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ25501
953ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง25501
954เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 2แฟร์แบงก์, จอห์น เค.25501
955จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษศรีเรือน แก้วกังวาล25502
956สรุปการสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 8 : ท้องถิ่น ชุมชน ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุศิริกุล กุลเลียบ25501
957จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เล่ม 2กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25502
958วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษากฤตยา อาชวนิจกุล25501
959บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย"ราชบัณฑิตยสถาน25501
960จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25501
961สถิติไม่อิงพารามิเตอร์อมรรัตน์ แมกไม้รักษา25501
962กติกาฟุตซอลการกีฬาแห่งประเทศไทย25501
963การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริตสมพร เทพสิทธา25491
964คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
965สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25491
966หกสิบปีกระเดื่องหล้า ประเลงสวรรค์ : รวบรวมบทความทางภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย.25491
967การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
968การเรียนรู้ที่แท้และพอเพียงเกษม วัฒนชัย25491
969หนึ่งในโลก : จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์25491
970รหัสลับดาวินชีBrown, Dan25491
971เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 1 : ชีวโมเลกุลและบทบาทระดับเซลล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
972ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25491
973ญี่ปุ่น : ประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงศิริพร วัชชวัลคุ25491
974ธรรมสำหรับเด็ก : พื้นฐานแห่งชีวิตที่ถูกต้องสวยงามสุชีพ แข่งขัน25491
975วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25491
976พจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชาศานติ ภักดีคำ25492
9777 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งCovey, Stephen R.25491
978ประทับในใจราษฎร์กองบรรณาธิการมติชน25491
979คริสเตียนกับการศึกษาของไทยจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254910
980ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
981ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 2ฮอลล์,ดี.จี.อี25491
982การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติบุญดี บุญญากิจ25491
983ลักษณะไทย เล่ม 4 : วัฒนธรรมพื้นบ้านคึกฤทธิ์ ปราโมช25491
984วันสำคัญในพระพุทธศาสนาสุรีย์ มีผลกิจ25492
985ขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันสูญสมาคมพระคริสตธรรมไทย25492
986สบายๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษงามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี25491
987รวมข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก.พ. 3-4 1,500 ข้อสถาบัน Opinion25491
988พัฒนาการและการปรับตัวเพื่อดำรงอยู่ของ "ละครนอก" ในจังหวัดนครปฐมวิศิษ แก้วเอี่ยม25494
989จิตวิทยาสังคมจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย25496
990ใครเอาเนยแข็งของฉันไปJohnson, Spencer25495
991คือหวัง พลังใจ : บทบันทึกน้ำใจไมตรีพลังความร่วมมือ 1 ปี หลังธรณีพิบัติภัยสึนามิอารยา พึ่งตนเพียร25493
992ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทยเสริม จันทร์ฉาย25491
993ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า : ข้อเขียนและบันทึกนอกทินกรณ์ของกุหลาบ สายประดิษฐ์รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน25491
994การฟื้นฟูจิตสำนึกท้องถิ่นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานอารยธรรมทวารวดีแห่งเมืองโบราณนครไชยศรีนุกูล ชมภูนิช25493
995มัฆวาเป็ลติเยร์, อนาโตล โรเจอร์25492
996สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จุมพจน์ วนิชกุล25492
997ศิลปะกับการพัฒนาคนพิการชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์25491
998ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 1ฮอลล์,ดี.จี.อี25491
999สู่วิถี "ข้าวตำ น้ำตัก" แห่งต้นน้ำแม่ลาวประพันธ์ สีดำ25491
1000หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลระดับชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาและการทะเบียน.^กองพัฒนาบุคลากรกีฬา.25491
1001Tense : เข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่งสุธิดา วิมุตติโกศล25491
1002ริง : คำสาปมรณะโคจิ, ซุสุกิ25491
1003ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดินโสฬส ศิริไสย์25492
1004เริ่มต้นจนสุดปลายสมาคมพระคริสตธรรมไทย25492
1005มนุษย์กับการใช้เหตุผลปรีชา ช้างขวัญยืน25494
1006รู้จักมีมารยาทกันซะมั่ง เด็กเปรต!แดง ใบเล่25491
1007ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันนิรามิส เกียรติบุญศรี25495
1008เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
1009อ่านไวใน 7 วันกอนสแตนท์, ทีน่า25491
1010การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6 จิตวิทยากับการพัฒนามนุษย์ : ความงดงามของผู้สูงวัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะจิตวิทยา25491
1011หนังสือที่ระลึกวันตรงกับวันเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จฯ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2549อรุณ สันธนาภรณ์25493
1012การหนังสือพิมพ์ของฉัน : ข้อเขียนหนังสือพิมพ์ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์สุชาติ สวัสดิ์ศรี25491
1013การคิดลักขณา สริวัฒน์25495
1014สังคมวิทยาทัศนีย์ ทองสว่าง25491
1015เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนนภาภรณ์ หะวานนท์25492
1016การเมืองคืออะไร? หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยมและพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมืองพุทธทาสภิกขุ25491
1017มาร์ธา สจ๊วร์ต : แบรนด์แห่งแรงบันดาลใจของผู้หญิงทั่วโลกอัลเลน, ลอยด์25491
1018ในหลวงในดวงหฤทัยวิณีนารถ พันธุ์วุฒิ25491
1019ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
1020ม.ไหนดี 2550อริยา ชัยฤทธิ์25491
1021จิตวิทยาในชีวิตประจำวันลักขณา สริวัฒน์25495
1022เมื่อปลาจะกินดาว 6 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 11 เรื่อง ในรอบปี 2549จิตติมา บ้านสร้าง25493
1023ปรัชญากับวิถีชีวิตปรีชา ช้างขวัญยืน25494
1024วิถี 80/20 การดำเนินชีวิตอย่างมีสุขKoch, Richard25491
1025How to have a beautiful mindโบโน, เอ็ดเวิร์ด เดอ25491
1026ลูกหนังพันธุ์ล้านรณพงศ์ คำนวณทิพย์25491
1027วิถีกุหลาบ สายประดิษฐ์ สืบชีวิต "ศรีบูรพา"ไพลิน รุ้งรัตน์25491
1028ปรัชญาหลังนวยุควิเศษ แสงกาญจนวนิช25491
1029การสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7 "ชุมชนถนนปลอดภัย : มอเตอร์ไซต์ปลอดอุบัติเหตุ"คณะกรรมการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 725491
1030เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
1031รู้ลึก รู้จริง ก่อนตัดสินใจใช้แก๊สจินดา เจริญพรพาณิช25491
1032ดวงประทีปจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีสมพร เทพสิทธา25491
1033เก่งอังกฤษพิชิตความเครียด เล่ม 1จตุพล ณ อิลลินอยส์25491
1034ใต้ร่มบาทราษฎร์ปิตินิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์25491
1035แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการวิทยา ตันติเสวี25491
1036ช่างสิบหมู่กรมศิลปากร25493
1037เนี้ยบ ศีรษะจรดปลายเท้าศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25492
1038ภาษาจีนพื้นฐาน 3เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25491
1039EQ ดีใน 7 วันแดนน์, จิล25491
1040นี่แหละ! คนญี่ปุ่นฮาเซงาวะ, คาทสึยุกิ25481
1041จิตวิทยาในการสร้างความสุขวิทยากร เชียงกูล25481
1042สุริยาศศิธรปรีดี พิศภูมิวิถี25481
1043พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา, 2356-241325483
1044เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทยอมรา พงศาพิชญ์25483
1045400 ปี สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอร์แลนด์กรพินธุ์ ทวีตา25481
1046รายงานผลการวิจัยบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อมกนกวรรณ ธราวรรณ25481
1047ตานะฮ์อูมี แผ่นดินมาตุภูมิ : วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 3รัฐสภา25481
1048ปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม25482
1049คืออิสสรชน คือคนดี คือศรีบูรพาตรีศิลป์ บุญขจร25482
1050นาโนเทคโนโลยี : คลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล25481
1051ยอดมนุษย์ : ลักษณะชีวิต พิชิตความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25481
1052นิทรรศการศิลปกรรม "เอกลักษณ์อันดามัน" : 10-30 ตุลาคม 2548 ชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25482
1053จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมรงวน ญิล25482
1054บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยที่ 8-15ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล25481
1055ภาษาจีนพื้นฐาน 2เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1056คิดแนวขนานDe Bono, Edward25481
1057จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและในการทำงานพรรณราย ทรัพยะประภา25481
1058เล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา254810
1059รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียนนิพรรณ ทัฬหะกุลธร25483
1060อองโกร์นครน้ำ แหล่งกำเนิดอารยธรรมขแมร์นุด ณาราง25482
1061ตามรอยพระยุคลบาท 400 ปี แห่งการเสด็จสวรรคาลัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรวัตร กิตติวุฒิกร254810
1062พันธุ์ไม้ในการงานจัดสวนยุคคล จิตสำรวย25481
1063การอ่านหนังสือพิมพ์จีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1064เรียนลัดหมากรุกไทยต๋อ ปากน้ำ25485
1065ความฝันของไอน์สไตน์Lightman, Alan25481
1066รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125483
1067ประเพณีมอญที่สำคัญจวน เครือวิชฌยาจารย์25481
1068เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มพลศึกษาและนันทนาการนิวัฒน์ บุญสม254817
1069ผู้หญิงห้ามเข้า : จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบายจิตติมา ภาณุเตชะ25481
1070เพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จนพเก้า ศิริผลไพบูลย์25481
1071เจ็ดมหัศจรรย์ของโลกโบราณและนครมหัศจรรย์ทั่วโลกทีมงานต่วย'ตูน พิเศษ25481
1072ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติวิลักษณ์ ศรีป่าซาง25482
1073ร้อยนักเขียนร้อยกวี ร้อยปี "ศรีบูรพา" (กุหลาบ สายประดิษฐ์) : ชุมนุมบทกวีเชิดชูเกียรติ "กุหลาบ สายประดิษฐ์"สุชาติ สวัสดิ์ศรี25482
1074ศิลปะการพูดและการเป็นพิธีกรทองสุข มันตาทร25483
1075จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ : พระนามพระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า25481
1076วาทวิทยาสมจิต ชิวปรีชา25481
1077ดีใจที่มีเธอ :)เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ25482
1078จิตวิทยาบริการเอนก สุวรรณบัณฑิต25481
1079คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยณิชยาภรณ์ แสงระวี25483
1080ละครโขนเพชร ตุมกระวิล25482
1081แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมืองธเนศวร์ เจริญเมือง25481
1082ร่องรอยของความรู้สึกปราบดา หยุ่น25481
1083ดนตรีไทยภาคปฏิบัติ เล่ม 1สวิต ทับทิมศรี25482
1084พิชิตความเครียดด้วยวิธีธรรมชาติสุคนธพันธุ์ วีรวรรณ25481
1085มองโลกแบบวิกรมวิกรม กรมดิษฐ์25481
1086รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125483
1087คู่มือข้อมูลมาตรฐานด้านภูมิอากาศและแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานด้านพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงาน.^กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.25482
1088พลังใจ พลังชีวิต พิชิตความสำเร็จวิภา ปัญญานุวัฒน์25482
1089ก้าวพ้นกรอบไอน์สไตน์รอฮีม ปรามาท25481
1090จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
1091สัตว์เลี้ยงวังสระปทุมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25481
1092มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ : ข้อเขียนการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์สุชาติ สวัสดิ์ศรี25482
1093รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดส ปินโตเมนเดส ปินโต, เฟอร์เนา25481
1094รางวัลศิลปาธร ปี พ.ศ.2548กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25481
1095จิ้มก้องและกำไร : การค้าไทย-จีน 2195-2396/1652-1853สารสิน วีระผล25481
1096การสอนและส่งเสริมการอ่านวิไลลักษณ์ คีรินทร์25481
1097ศรีบูรพาในดวงใจสมปอง ดวงไสว25482
1098ภาษาและความคิด เราคิดด้วยภาษาศรีเรือน แก้วกังวาล25483
1099ลุงเย็น คนสามัญ : เรื่องไม่ธรรมดาของชาวบ้านธรรมดาชลลดา ปะการัง25482
1100การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25486
1101หนังสีและหนังเล็กเพชร ตุมกระวิล25482
1102สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยที่ 8-15วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์25481
1103หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบันเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1104เก่งศัพท์ เก่งภาษาอังกฤษจรรยา อินทร์อ๋อง25481
1105ปกไม่ปิดวิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ25481
1106ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25481
1107พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25482
1108รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241125483
1109Test on TOEIC listeningภาณุ ปรัชญะวิสาล25482
1110ภาษาจีนธุรกิจ 1เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1111ปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรีกระทรวงวัฒนธรรม25481
1112ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ.2548มหาวิทยาลัยพายัพ.^ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.25481
1113ความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้าศิริพงษ์ อัครศรียุกต์25485
1114วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25481
1115พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริงชาญวิทย์ เกษตรศิริ25481
1116กุหลาบแห่งแผ่นดิน : ชีวประวัติ "ศรีบูรพา" ฉบับเยาวชนชมัยภร แสงกระจ่าง, 2493-25482
1117สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ปรีดี พนมยงค์25484
1118สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
1119แคลคูลัส 2ดำรงค์ ทิพย์โยธา25483
1120การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอนุรี แก้วแววน้อย25481
1121ทุนชีวิตพรทิพย์ โรจนสุนันท์25481
1122นิทรรศการศิลปะ "ดอกไม้บานที่อันดามัน" ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ.2548 ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถ.กระบี่ จังหวัดภูเก็ตกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25482
1123ระบำขแมร์เพชร ตุมกระวิล25482
1124คู่มืออักษรจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25481
1125เทคนิคและการพัฒนาบุคลิกภาพฉันทนิช อัศวนนท์25481
1126ภูมิปัญญาไทย : วิถีไทยวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25472
1127ประวัติศาสตร์ชาติไทยวุฒิชัย มูลศิลป์25476
1128คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสิริพิมล อัญชลิสังภาศ254710
1129175 ปี พันธกิจคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (1828-2003)นันทชัย มีชูธน25475
1130พจนานุกรมเคมีชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25471
1131เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
1132ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25473
1133คู่มือเขียนจดหมายธุรกิจจรรยา อินทร์อ๋อง25472
1134สมเด็จพระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชาสมชาย ณ นครพนม25472
1135เพศวิถี : วันวาน วันนี้และวันพรุ่งที่จะไม่เหมือนเดิมกาญจนา แก้วเทพ25471
1136ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกันเสริมจิตร สิงหเสนี25471
1137แม่ของผู้ยากไร้ครอบครัวกิจพานิช254710
1138แผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทยเสริม จันทร์ฉาย25472
1139เคมี 1Chang, Raymond25473
1140ภิกษุณีกับบทบาทเรื่องเพศสภาพในสังคมไทยภิกษุณีธัมมนันทา25471
1141นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วยอดหทัย เทพธรานนท์25472
1142เทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์25471
1143หลักการพูด : หน้าที่ชุมชน สื่อมวลชนและในองค์กรสวนิต ยมาภัย25471
1144เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากร เชียงกูล25472
1145ผู้นำค่ายพักแรมฉลาด สว่างแจ้ง25471
1146ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25471
1147รายงานการวิจัยประเมินผลการพัฒนาคุณภาพลุ่มแม่น้ำท่าจีนให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและเอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกาญจน์ คุ้มทรัพย์25474
1148ตรรกวิทยาและตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้นกีรติ บุญเจือ25477
1149การสุขาภิบาลอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25471
1150สุภาษิตจีนเสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1151เทคนิคการค้นคว้า การเก็บความและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเขียนรายงานและผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมวัลลภ สวัสดิวัลลภ25471
1152คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์วิจิตร เอื้อประเสริฐ25474
1153กินให้ปลอดภัย ไม่อ้วน ครบถ้วนคุณค่าสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25471
1154เคมี (เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี)พินิติ รตะนานุกูล25471
1155ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2546นันทิยา สว่างวุฒิธรรม25472
1156ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหงจตุพร ศิริสัมพันธ์25472
1157เก็บตกจากโลกกว้าง : ถูลู่ถูกังในอังกฤษรัศมี ธันยธร25471
1158ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรมนภา ศิวรังสรรค์25473
1159จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดทิพาวดี เอมะวรรธนะ25471
1160ชีวโมเลกุลสุกัญญา สุนทรส25471
1161บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยที่ 1-7ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี25471
1162เข็มทิศชีวิตฐิตินาถ ณ พัทลุง25472
1163อิสลาม ศาสนาแห่งสันติภาพอิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา25474
1164หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
1165ขับร้องเพลงไทย 1ระวีวรรณ ทับทิมศรี25472
1166คู่มือมนุษย์พุทธทาสภิกขุ, 2449-253625474
1167การใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม ที่มีต่อแนวคิดเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนวรรณดี จันทรวงศ์25471
1168เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
1169การอ่านหนังสือพิมพ์จีน : คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1170เพชรพลอยเพื่อสิริมงคลมณิขจิต25471
1171พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547สำนักนายกรัฐมนตรี25472
1172ประมวลสาระรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25471
1173รากแห่งความหมายสมประสงค์ น่วมบุญลือ25471
1174มุมมองจากประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์25471
1175ร้อยใจ รักษ์ไทยอิทธิฤทธิ์ ประคำทอง25471
11763,500 คำ ลำดับขีดอักษรจีนนพพิชญ์ ประหวั่น25473
1177กล้ามเนื้อ : เราเคลื่อนไหวและออกกำลังกายอย่างไรวอล์คเกอร์, ริชาร์ด25471
1178ประวัติครู 16 มกราคม 2547สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา25472
1179รายงานคุณลักษณะสำคัญที่พึงประสงค์ของคนไทยตามแต่ละช่วงวัยเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย25472
1180แปดปีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ25472
1181สรุปวิเคราะห์ เทคนิคการทำโจทย์เคมีบุญเสริม อยู่ประเสริฐ25471
1182ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (คู่มือเขียนอักษรจีน)เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1183ไอน์สไตน์ในพุทธปรัชญาธนู แก้วโอภาส25471
1184เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 4063205 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2นุกูล ธรรมจง25475
118570 ปี แห่งพระพร สภาคริสตจักรในประเทศไทย 1934-2004ชำนาญ แสงฉาย25474
1186ชีววิทยา 3ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ25471
1187ตัวตนผู้หญิงลาวในงานวรรณกรรมดวงเดือน บุนยาวงส์25471
1188จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
1189วิทยาศาสตร์การกีฬาพิชิต ภูติจันทร์25475
1190ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอมกมเลศวร ภัตตาจารย์25471
1191ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2546สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา25472
1192สร้างวัฒนธรรมการบริการคำนวน ประสมผล25471
1193ทฤษฎีองค์การสมยศ นาวีการ25471
1194สำนวนทันสมัยสไตล์อเมริกันสรรเสริญ สุวรรณประเทศ25471
1195ทำเพื่อศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25471
1196สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยกรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25473
1197ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้นนันทา วิทวุฒิศักดิ์25471
1198บทแปลเรื่องสั้นเยอรมัน เฉลิมขวัญบรมราชกุมารีวรรณา แสงอร่ามเรือง25472
1199ชีววิทยา : สัตววิทยา 1กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ25471
1200นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 วันที่ 6-22 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯสภากาชาดไทย25472
120170 ปี ราชบัณฑิตยสถานใต้ร่มพระบารมี 3 รัชกาลราชบัณฑิตยสถาน25471
1202อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25472
1203ภาษาจีนพื้นฐาน 1เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25471
1204เคมี 2Chang, Raymond25473
1205สมุดฝึกเขียนตัวอักษรจีนภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยที่ 1-7วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์25471
1206คู่มือเกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงานClegg, Brian25471
1207ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25473
1208ดร.อุดมพร ตนานนท์ 1954-2004พงษ์ ตนานนท์25476
1209วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2รักษ์มนัญญา สมเทพ25471
1210ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหงจตุพร ศิริสัมพันธ์25473
1211ชีววิทยา 2อักษร ศรีเปล่ง25471
1212รู้รักภาษาไทย เล่ม 1รัตนา ฦาชาฤทธิ์25463
1213รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2546คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25461
1214รายงานประจำปี 2546 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25462
1215ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2539-2540กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1216ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคเหนือทรงจิต พูลลาภ25461
1217ไพร่สมัย ร.5 : ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอัญชลี สุสายัณห์25461
1218ความน่าพิศวงของจัตุรัสกลดวงเดือน อ่อนน่วม25463
1219ประวัติการดนตรีไทยปัญญา รุ่งเรือง25461
1220ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2546สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักทดสอบกลาง25462
1221รายงานประจำปี 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25462
1222รายงานชวา สมัย ร.5ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25461
1223เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับคู่มือครูพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์25462
1224เทคนิคการเป็นพิธีกรชำนาญ อินทจักร์25462
1225การฟังเพื่อความเข้าใจ 1จารุวรรณ เพ็งศรีทอง25461
1226โคลงนิราศหริภุญชัยประเสริฐ ณ นคร25462
1227ละครฟ้อนรำ : ประชุมเรื่องละครฟ้อนรำกับระบำรำเต้น : ตำราฟ้อนรำ ตำนานเรื่องละครอิเหนา ตำนานละครดึกดำบรรพ์ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625461
1228ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ประจำปี 2528-2543กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1229ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1230เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25462
1231พลังแห่งศิลป์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์25461
1232สู่ความสำเร็จ : หลักการรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่นในมิติแห่งคริสต์ศาสนาคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรมในมิติแห่งคริสต์ศาสนา25461
1233บันทึกก้าวแรก พ.ศ.2546 กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรน้ำ25464
1234ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
1235พจนานุกรมภาษาโคราชเมตต์ เมตต์การุณ์จิต25465
1236ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2536-2538กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1237ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคใต้ทรงจิต พูลลาภ25461
1238คุณค่าแห่งถ้อยคำบุญญรักษ์25462
1239เวชศาสตร์โมเลกุลสุรางค์ นุชประยูร25463
1240รายงานประจำปี 2546 สถาบันราชภัฎกาญจนบุรีสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี, สำนักวางแผนและพัฒนา25461
1241ครูลิลลี่สอนน้องกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์25461
1242รวมบทความทางวิชาการ : ภาษาและวรรณคดีไทยเสาวณิต จุลวงศ์25462
1243ประวัติย่อของกาลเวลาHawking, Stephen25461
1244ผ่าพืชแปลงพันธุ์พิเชียร คุระทอง25461
1245ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 7รัตนา ฦาชาฤทธิ์25462
1246บูรพาว. วินิจฉัยกุล25461
1247GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสุวิมล กีรติพิบูล25463
1248เรื่องต้องรู้ของประติมากรรมและประติมากรไทยวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร25461
1249วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
1250เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา 4063203 ภาษาจีน 3นุกูล ธรรมจง254612
1251พลังท้องถิ่นในกระแสความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกาสัก เต๊ะขันหมาก25461
1252พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542ราชบัณฑิตยสถาน25465
1253โลกและการเปลี่ยนแปลงขจีรัตน์ จิระอรุณ25462
1254ความผิดปกติทางเพศสมภพ เรืองตระกูล25463
1255ร.5 เสด็จอินเดียสหาย, สาคชิดอนันท25461
1256เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณเอนริเกซ์, ฮวน25461
1257เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์25462
1258ภิกษุณีคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา25462
1259ตารางสถิติการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ.2546 ระดับจังหวัด เล่ม2กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1260เรื่องสั้นสันติภาพ : สงครามและสันติภาพฉบับเสรีไทยสุชาติ สวัสดิ์ศรี25461
1261รายงานการวิจัยติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรีมัทกานต์ โอฬารรัตน์มณี25462
1262สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดินวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25461
1263การเรียนรู้สู่เป้าหมายชีวิตจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254615
1264เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
1265รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1266รำวงมาตรฐานกาญจนา อินทรสุนานนท์25461
1267กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง25465
1268สิบสองปีสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันทรัพยากรทางน้ำ.25461
1269เลขยกกำลัง : ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง25461
1270ภาษาจีนพื้นฐาน 4เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25461
1271หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์25462
1272ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2532-2535กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1273ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1274ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงจิต พูลลาภ25461
1275ชาติพันธุ์และมายาคติขวัญชีวัน บัวแดง25461
1276ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25462
1277ดุริยางคศิลป์ไทยอรวรรณ บรรจงศิลป25461
1278บทความวิชาการและความทรงจำ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์สุมิตร ปิติพัฒน์เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร์25465
1279รายงานประจำปี 2545 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย25461
1280ชายรักชายสุพร เกิดสว่าง25462
1281พระศรีมหาโพธิ์ : จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิพระภิกษุณีธัมมนันทา25461
1282ข้าวกับชาวนาขวัญใจ โกเมศ25461
1283อุ๊ปส์! ผิดอีกแล้ว!บิ๊กส์, แอนดรูว์25462
1284ศิลปากรเฉลิมพัฒน์ หกทศวรรษ ปรีดิทรรศนามหาวิทยาลัยศิลปากร, กองกิจการนักศึกษา25461
1285นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรเทิง เกิดปรางค์25461
1286หลักการปฏิบัติการเคมีทั่วไปขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ25462
1287ช่วงสุดท้ายของ...ชีวิตแข ณ วังน้อย25461
1288เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยสุจิรา สุขวัฒน์254615
1289ตารางสถิติการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546 ระดับจังหวัด เล่ม 1กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1290วอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์25461
1291พรานชีวิต เล่ม 2แข ณ วังน้อย25461
1292ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมยุพดี เสตพรรณ25461
1293ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2528-2531กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1294เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารวิไล รังสาดทอง25463
1295รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1296ชีวิตและการรู้จักตนเองจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี25464
1297การสื่อสารเพื่อธุรกิจชัชนิต มุสิกไชย25462
1298รายงานประจำปี 2545-2546 สถาบันราชภัฎร้อยเอ็ดสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด25461
1299กีฬาพื้นบ้านสุจิตรา สุคนธทรัพย์25462
1300พืชสวนพันธุ์ดีในรอบ 30 ปีทรงพล สมศรี25462
1301คู่กันนิรันดรอริยา จินตพานิชการ25465
1302เสรีไทย : อุดมการณ์ที่ไม่ตายธนาพล อิ๋วสกุล25461
1303นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาตินิวัติ เรืองพานิช25462
1304หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25462
1305ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2528-2531กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1306ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1307กามนิตผู้แสวงหาสัจธรรมพิศมัย อินทรฉัตร25461
1308ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคกลางทรงจิต พูลลาภ25461
1309ทิพย์วาทีคีตศิลป์มานพ ถนอมศรี25462
1310ท้องถิ่นนิยม : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิดพัฒนา กิติอาษา25461
1311พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
1312พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอรวรรณ ทรัพย์พลอย25463
1313ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25462
1314ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์แคลคูลัสAyres, Frank25465
1315นาฏยศัพท์ : ภาษาท่านาฏศิลป์ไทยเรณู โกศินานนท์25461
1316หนังสือสำหรับค้นคว้าวันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช ระดับมัธยมศึกษาวินัย พงศ์ศรีเพียร25461
1317บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
1318รายงานประจำปี 2546 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25461
1319ทุนทางสังคม : มรดกเก่าจะนำเราไปรอดจริงหรือ?อภิชัย พันธเสน25462
1320รายงานประจำปี 2545-2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25461
1321สุวรรณภูมิ : ผู้คนและแผ่นดินชาญวิทย์ เกษตรศิริ25461
1322การพัฒนาองค์กรชุมชนนันทิยา หุตานุวัตร25461
1323เทคนิคการว่ายน้ำสำหรับนักว่ายน้ำ ครูและผู้สอนวีระ มนัสวานิช25461
1324จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
1325ยิ่งยศพระปิยมหาราชเรื้อง โลกซ้องสดุดียุพร แสงทักษิณ25462
1326พื้นฐานดนตรีไทยสุพจน์ สุทธิศักดิ์254611
1327ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานพัฒนาไทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์25462
1328รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาปัจจัยคัดสรรทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการชุมชนของประชากรในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยคณิต เขียววิชัย25461
1329การอ่านเอาความส่องศรี โตประเสริฐ25461
1330พรานชีวิต เล่ม 1แข ณ วังน้อย25461
1331การล่มสลายของสถาบันครอบครัวที่ความรักไม่อาจเยียวยาอรุณวดี อรุณมาศ25461
1332นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษานิตยา เลาหะจินดา25461
1333รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
1334การบวชภิกษุณีในประเทศไทยคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา25462
1335ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์พิสิฐ เจริญวงศ์25462
1336บทคัดย่อผลงานวิจัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง ครั้งที่ 1 25 สิงหาคม 2546สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25464
1337รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาอำนาจการทำนายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม25463
1338ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษานิภาภรณ์ ดีสมโชค25463
13397 อุปนิสัยเพื่อความสำเร็จมั่งคั่งและร่ำรวยวิลเลี่ยมส์, นิค25461
1340บ้านฟ้าใสชมัยภร แสงกระจ่าง, 2493-25464
1341เกมส์พลศึกษาประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์25461
1342เฉลิมพระเกียรติเกริกไกร ศิลปะผ้าไทยงามตระการยุวดี นิ่มสมบุญ25462
1343รายงานประจำปี 2546 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)25461
1344ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2528-2540กระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25461
1345รายงานการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2546กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25462
1346เทพเจ้ากรีก-โรมันพูลสุข เตมิยานนท์25462
1347ภาพลวงแห่งความจริง : รวมบทกวีไทยร่วมสมัยสามารถ จันทร์สูรย์25462
1348ปรัชญาประสาชาวบ้านกีรติ บุญเจือ254610
1349เกษตรเพื่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อมวีระพันธ์ เจริญสันติ25465
1350ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
1351ครบรอบ 26 ปี สสอททบวงมหาวิทยาลัย25462
1352นาฏดุริยางคสังคีตกับสังคมไทยเรณู โกศินานนท์25451
1353ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์นินนาท์ โชติบริบูรณ์25452
1354เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1บราวน์, ธีโอดอร์ แอล.25453
1355เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์25451
1356อุทกภัยรัตนชัย มานะบุตร25451
1357ดีแต่เกิดจรัสพงษ์ สุรัสวดี25451
1358รายงานประจำปี 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์.กรมทรัพย์สินทางปัญญา25451
1359ห้องเรียนที่เงียบที่สุดในโลกฟ้า พูลวรลักษณ์25451
1360ดุริยางค์ไทยสงบศึก ธรรมวิหาร25451
1361รายงานประจำปี 2545 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางขุนเทียน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี25451
1362แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25454
1363แคลคูลัสทอมัส, จอร์จ บี.25455
1364เล็บครุฑ ตอนนรกจางซูเหลียงพนมเทียน25454
1365ภาษาจีนกลาง 2ปานชีวา นาคสิทธิ์254515
1366ชีวเคมีทางการแพทย์วิชัย เอื้อสิยาพันธุ์25451
1367นิทานปรัชญาของวอลแตร์วอลแตร์, ฟรังซัวส์ มารี อารูเอต์25451
1368สำนวนไทยกุสุมา รักษมณี25451
1369ไดอารี่ของแนนนี่แมคล์ฟลิน, เอ็มม่า25451
1370ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25452
1371รายงานประจำปี 2544 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.^สำนักหอสมุดกลาง.25451
1372เคมีอาหารนิธิยา รัตนาปนนท์25454
1373เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 11นิติภูมิ นวรัตน์25451
1374จันทร์ข้างแรมโบตั๋น25451
1375จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2 : วัยรุ่น-วัยสูงอายุศรีเรือน แก้วกังวาล25451
1376ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพจำลอง ดิษยวณิช25451
1377รายงานประจำปี 2545 บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัดบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่25451
1378โครงการค่ายการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2545 ณ หมู่บ้านป่าแดด และหมู่บ้านยางหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ25451
1379เคมีประยุกต์ดำรงค์ คงสวัสดิ์25451
1380รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 19 ราชมงคลวิชาการ45 เล่มที่ 3 กลุ่มทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25451
1381อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25451
1382การเมืองภาคประชาชนแนวทางการใช้สิทธิความเป็นคนไทยสามชาย ศรีสันต์25452
1383การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพสุพรรณี วราทร25451
1384วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทยดิเรก ปัทมสิริวัฒน์25455
1385มวยไทยวุฒิชัย เขียนประเสริฐ25451
1386รายงานการวิจัย การศึกษาความเจริญเติบโตของเด็กที่อยู่ในโครงการอาหารกลางวันสิทธิพร ทรัพย์บัญญัติ25451
1387ทางชนะชาติ กอบจิตติ25451
1388หลักสังคมวิทยาพงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์25451
1389ตำรา 12 เดือน คัดแต่สมุดขุนทิพมนเทียรชาววังไว้พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ25451
1390เรื่องเล่า 365 วันมิวเออร์, เวอร์จิเนีย เจ.25451
1391GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพจักรกฤษณ์ ควรพจน์25452
1392โคตรวงศ์ทศกัณฐ์ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์25451
1393สถาบันสถาปนา เล่ม 1อาซิมอฟ, ไอแซค25451
1394ชื่นชมยินดีหนึ่งร้อยปีคริสตจักรภาคที่ 11มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย25452
1395วอลเลย์บอลศรัณย์ จันทรคง25451
1396เดลโทร่า เควสท์ ตอน : มนตรามุกดามหานทีร็อดด้า, อีมีลี่25451
1397บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 : ระบบเสียง อักษรไทย การอ่านคำและการเขียนสะกดคำกาญจนา นาคสกุล25452
1398นาฏศิลป์ไทยเรณู โกศินานนท์25451
1399ทำเนียบบริการและผลิตภัณฑ์ เล่ม 2สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว25451
1400รายงานประจำปี 2545 สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.^สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์.25451
1401สถิติการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2545กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน25451
1402เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์ของพืชคำนูณ กาญจนภูมิ25452
1403บทวิจารณ์ความรู้เรื่องเมืองไทยเอกวิทย์ ณ ถลาง25451
1404มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ25453
1405มอลลี่มูนมหัศจรรย์มนตร์สะกดByng, Georgia25451
1406นักเขียน ฉบับที่ 4ประภัสสร เสวิกุล25451
1407สุขวิทยาจิตและการปรับตัวลักขณา สริวัฒน์25451
1408แคลคูลัส 2สุรชัย สมบัติบริบูรณ์25453
1409ทิพย์ดนตรีชนิตร ภู่กาญจน์25451
1410คู่มือศาสนพิธีสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ.2002สภาคริสตจักรในประเทศไทย25454
1411อาร์ทิมิส ฟาวล์ : มหันตภัยในอาร์กติคโคลเฟอร์, อีออยน์25451
1412การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเพ็ญศรี รังสิยากูล25451
1413แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบ "ประชาธิปไตย" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2469-2475)สนธิ เตชานันท์, 2492-25451
1414เล่าเรื่องรามเกียรติ์ ฉบับสมบูรณ์วิเชียร เกษประทุม25451
1415รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต25451
1416มหรสพไทยสายัณฑ์ ชื่นอุดมสวัสดิ์25451
1417รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่19 ราชมงคลวิชาการ45 เล่มที่1 กลุ่มช่างอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25451
1418เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมีภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ25451
1419การอ่านตีความคนึงนิตย์ จันทุรัตน์25451
1420นักเขียน ฉบับที่ 5ประภัสสร เสวิกุล25451
1421รักวัวให้ผูก รักลูกให้...โบตั๋น25451
1422รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25451
1423ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2532-2540กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25451
1424มารยาทสากลมาร์ติน, เอลิซาเบท25452
1425ด้วยรักเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์25452
1426เงาะป่าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ25452
1427รายงานประจำปี 2545 ราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25451
1428เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25451
1429ในรอยทรายทราย เจริญปุระ25451
1430แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์25452
1431รายงานประจำปี พ.ศ. 2545 สำนักงานสถิติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25451
1432มาเหนือคลื่นเอมอร ณรงค์25451
1433แม่มดบนตึกปริทรรศ หุตารกูร25451
1434แทนคุณแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่าภาษาไทยปราณี ปราบริปู25451
1435ภาษาจีนกลาง 1ปานชีวา นาคสิทธิ์254510
1436พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25451
1437อลันนา เจ้าหญิงอัศวินพีร์, เทโมร่า25451
1438รายงานประจำปี 2545 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25451
1439แคลคูลัส 1สุรวิทย์ ตันเต่งผล25453
1440ภาษิตและคำสอนภาคใต้ เล่ม 1บุษบา ประภาสพงศ์25452
1441พิมพิลาปโบตั๋น25451
1442เคมีฉบับเยาวชนBreslow, Ronald25451
1443คริสตศาสนากับชีวิตประจำวันนิพนธ์ คันธเสวี254515
1444สุดหัวใจสู่ความล้ำเลิศของพระเจ้าแชมเบอรส์, ออสวอลด์25451
1445สรรพสิ่งล้วนวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25452
1446คู่มือการตรวจสอบสำหรับผู้เริ่มต้นเจริญ เจษฎาวัลย์25451
1447เคมีอินทรีย์เบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25452
1448แผ่นดินบนหลังเต่า : เรื่องเล่าขานของชนเผ่าอินเดียนไกรวรรณ สีดาฟอง25451
1449อภินิหารมังกร มหานครบงวีลล์ลาเม็นส์ดอร์ฟ, เล็น25451
1450รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2545 : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25451
1451รายงานประจำปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยสยาม.^ สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน25451
1452เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25451
1453ริมระเบียงภัทรา ประภาสชล25451
1454รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่19 ราชมงคลวิชาการ45 เล่มที่2 กลุ่มเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25451
1455หนูพัดสัมผัสคณิตศาสตร์วิจิตรา อุปการนิติเกษตร25451
1456วินน์-ดิ๊กซี่ สุนัขร้านชำ ทำเหตุดิคามิลโล, เคท25451
1457รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องการวินิจฉัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาคร บุญดาว25451
1458หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครบ 50 พรรษาสถาบันพระปกเกล้า25451
1459ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์25451
1460เตี่ยเล่าให้ฟัง คนจีนสร้างตัวอย่างไรอังคณา จิวประไพพงศ์25451
1461รายงานประจำปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.^บัณฑิตวิทยาลัย.25451
1462ดนตรีศรารัตน์ ลี้ไพบูลย์25452
1463สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรมเสน่ห์ จามริก254511
1464หลักการสอนโดเฮอร์ตี้, แซม25451
1465เจ้าฟ้าพิริยะ พนาสุวรรณ25451
146645 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25451
1467ที่สุดโคตรโกงสุริยฉัตร แก้วทอง25451
1468ภาษาจีนพื้นฐาน 2เสาวภาคย์ วรลัคนากุล25451
1469วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
1470คู่มือการสอนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์25452
1471รายงานประจำปี 2545 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.สำนักงานประกันสังคม25451
1472เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนมหาวิทยาลัยศิลปากร.สำนักหอสมุดกลาง.หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์25451
1473สถาบันสถาปนาแห่งที่สองอาซิมอฟ, ไอแซค25451
1474สถิติการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2539-2543สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25452
1475เดลโทร่า เควสท์ ตอน : มหัศจรรย์มรกต มรณคีรีร็อดด้า, อีมีลี่25451
1476ทำเนียบบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกวิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก25451
1477ภาษิตและคำสอนภาคกลาง เล่ม 1บุษบา ประภาสพงศ์25451
1478การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25451
1479ดนตรีคลาสสิก บทเพลงและการขับร้องณรุทธ์ สุทธจิตต์25451
1480หนังสือข้อมูลสภาคริสตจักรฯ 2002หน่วยงานพัฒนาบุคลากรแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย25455
1481กลยุทธ์การสอบเพื่อความสำเร็จของการเรียนวิโรจน์ ถิรคุณ25451
1482ชีวิตสำมะหาอันใดเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์25451
1483ผมจรรอนแรมจากลุ่มน้ำมูลไพวรินทร์ ขาวงาม25451
1484ทำเนียบนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 2545มหาวิทยาลัยพายัพ.^สถาบันวิจัยและพัฒนา25451
1485หักดิบฐิติ แขมมณี25451
1486รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25452
1487ความน่าจะเป็นปราบดา หยุ่น25451
1488ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขกาญจนา สันติพัฒนาชัย25451
1489รายงานประจำปี 2545 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย25452
1490รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับสถาบันอุดมศึกษาอมรวิชช์ นาครทรรพ25453
1491หลักการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพทวี หอมชง25452
1492รายงานผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตผักนิพนธ์ ไชยมงคล25451
1493จักรพรรดิมันฝรั่งที่ 4มุฮัมมะดี, มุฮัมมัด25451
1494รายงานประจำปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร25451
1495อธิบายเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลสมบัติ จำปาเงิน25453
1496ชีววิทยาWilliams, Gareth25451
1497พื้นฐานดนตรีไทยสุพจน์ สุทธิศักดิ์25454
1498รายงานประจำปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.สำนักงานอธิการบดี.กองแผนและพัฒนา.25451
1499ดนตรีในวิถีชีวิตไทยปัญญา รุ่งเรือง25451
1500การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทยเทียบกับนานาชาติสุนีย์ คล้ายนิล25452
1501คู่มือ-ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3-4สมควร บำรุงทรัพย์25451
1502หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25451
1503อนุพันธ์และการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25451
1504เจริญเติบโตขึ้นโดเฮอร์ตี้, แซม25451
1505ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางอัศศิริ ธรรมโชติ25452
1506การสมัครงานและการสัมภาษณ์งานนเรศ สุรสิทธิ์25451
1507สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ เล่ม 2อาซิมอฟ, ไอแซค25451
1508รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ.2545ศิริรัตน์ แอดสกุล25451
1509เดลโทร่า เควสท์ ตอน : พรางเวิ้งทราย เพลิงไพฑูรย์ร็อดด้า, อีมีลี่25451
1510ฟ้าบ่กั้นลาว คำหอม25441
1511โคลงโลกนิติฉบับถอดความร้อยแก้ววรพล สุทธินันท์25441
1512มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25441
1513อารยธรรมไทย : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะ เล่ม 1 ศิลปะก่อนพุทธศตวรรษที่ 19พิริยะ ไกรฤกษ์25441
1514ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1515งูวิมล ไทรนิ่มนวล25441
1516คู่มือออกกำลังกายดำรง กิจกุศล25441
1517พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1518ปัญหาสังคมบุญทัน กุลสิงห์25441
1519รายงานการวิจัยเรื่องศิลปะสมัยทวารวดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครปฐมนุกูล ชมภูนิช25445
1520ผังเมืองในประเทศไทย : ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือธาดา สุทธิธรรม25441
1521นอสตราดามุสเจริญ วรรธนะสิน25441
1522การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก25442
1523รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่18 ราชมงคลวิชาการ44 เล่มที่2 กลุ่มเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25441
1524ทำเนียบผลการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25441
1525ทัศนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงHaynes, Cyndi25441
1526เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
1527ช้างแอฟริกาสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1528เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์25443
1529เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25442
1530สุดยอดวิธีอ่านตำราวีรวุธ มาฆะศิรานนท์25441
1531คลีนิคดนตรีไทยและแนะนำเครื่องดนตรีไทยไพศาล อินทวงศ์25441
1532หนังตะลุง : อัจฉริยลักษณ์การละเล่นแห่งเมืองใต้สถาพร ศรีสัจจัง25441
1533หลักแห่งเหตุผลสมประสงค์ น่วมบุญลือ254415
1534ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 6รัตนา ฦาชาฤทธิ์25442
1535อ่านเขียนถูกหลักคือคนรักภาษาไทยเด่นศิริ ทองนพคุณ25442
1536รายงานการศึกษาเรื่องภาวะการหางานทำของบัณฑิตปี พ.ศ.2542มุกดา ญาณจิตวัฒนา25442
1537ลายแทงนักคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25441
1538รายงานประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยเกริก25442
1539ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ : การวิจัยที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าไม่ถูกเหยียบไว้มิลตัน, ริชาร์ด25441
1540จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์25441
1541Better you เดอะ เบ็ตเตอร์ ยูวันชัย ประชาเรืองวิทย์25441
1542รายงานประจำปี 2544 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม25442
1543ผลกระทบจากการทำลายชั้นโอโซนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1544พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1545หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25441
1546เอกสารคำสอน 01-110-004 มนุษย์กับสังคมบุญทัน กุลสิงห์25441
1547ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2544 หน่วยศึกษาทั่วไป วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.หน่วยศึกษาทั่วไป25441
1548คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25445
1549รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยคริสเตียนสุพจน์ สุทธิศักดิ์25444
1550รายงานวิจัยเรื่องลักษณะทางกายภาพและทางชีวเคมีของเอนไซม์สร้างโซ่กิ่งของแป้งจากหัวมันสำปะหลังนพดล อรุณรุ่งสวัสดิ์25447
1551เทคนิคและทักษะกีฬาบาสเกตบอลเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25441
1552ผลกระทบเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1553พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1554อาถรรพ์ปราสาทมนุษย์หมาป่าสเนล, กอร์ดอน25441
1555สำเภาสยาม ตำนานเจ๊กบางกอกพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร25441
1556รายงานประจำปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25445
1557มนุษย์กับสังคมพวงเพชร สุรัตนกวีกุล25445
1558การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็กบรรจบพันธุ์ นวรัตน ณ อยุธยา, คุณหญิง25442
1559วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมอภิชาต ศักดิเศรษฐ์25441
1560ชั้นโอโซนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1561พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1562ขลุ่ย..ง่ายๆ เล่ม 1สิงขร สอนขัน25443
1563โนรา : นาฏลักษณ์แห่งปักษ์ใต้สถาพร ศรีสัจจัง25441
1564บ้านเก่าโชคชัย บัณฑิต25441
1565ค้นคำเค้นความ : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทยล้อม เพ็งแก้ว25441
1566ถอดรหัสการพัฒนาศุภชัย เจริญวงศ์25441
1567บันเทิงเริงรมย์คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.25441
1568ชีววิทยาวิลเลี่ยมส์, กาเรธ25441
1569มลพิษในแหล่งน้ำจืดสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1570รายงานประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต25441
1571พูด สนทนา โต้วาที อย่างไรจึงไม่เสียเปรียบนวรัตน์ วรรณกุล25442
1572คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ เล่ม 2กฤษฎา บานชื่น25441
1573จีเอ็มโอปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร25441
1574ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ตอนที่ 1 มหันตภัยแห่งแหวนโทลคีน, เจ.อาร์.อาร์.25441
1575การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
1576รายงานการวิจัยเรื่องผ้าและการสืบทอดความรู้เรื่องผ้า : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรีผะอบ นะมาตร์25441
1577มลพิษสิ่งแวดล้อม : ปัญหาสังคมไทยสุธีลา ตุลยะเสถียร25443
1578สารนิเทศท้องถิ่นปราณี สารมาศ25442
1579การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริงสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์25441
1580เรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ 2 มิติ, 3 มิติศรีบุตร แววเจริญ25444
1581สนุกกับเคมีParker, Steve25443
1582โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
1583ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1584พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1585Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนวิฑูรย์ สิมะโชคดี25442
1586เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์25443
1587ทักษะดนตรี 1จรินทร์ เทพสงเคราะห์25442
1588สถิติอย่างง่ายไร้กังวลอัจฉรีย์ จันทลักขณา25441
1589การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สิริพร ทิพย์คง25442
1590ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการประมงสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1591พระราชอารมณ์ขันวิลาศ มณีวัต25441
1592วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
1593ก๊าซเรือนกระจกสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1594พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1595แรงงานหญิงและเด็กกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.กองแรงงานหญิงและเด็ก25442
1596เมื่อปลาจะกินดาว : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 12 เรื่อง ในรอบปี 2544กิตติ สิงหาปัด25442
1597ม้าก้านกล้วยไพวรินทร์ ขาวงาม25441
1598ไขความลึกลับ ISO 9001 : ฉบับปี 2000สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์25441
1599หลักการพูดนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต25442
1600จดหมายเหตุสุริโยไทชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ.25441
1601ดั่งหนึ่งเม็ดทรายโบตั๋น25441
1602ร้องทุกข์อย่างไรให้ได้ผลทัศนีย์ แน่นอุดร25441
1603รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด์วิจารณ์ พานิช25444
1604รายงานสรุปการสัมมนาเรื่องการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25443
1605ตำราไอเยนกะโยคะสาลี่ สุภาภรณ์25441
1606อาหารปนเปื้อนสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1607ภาษาจีนกลางปานชีวา นาคสิทธิ์25442
1608รายงานประจำปี 2544 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล25442
1609การวิเคราะห์งานสุภาพร พิศาลบุตร25441
1610คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ เล่ม 1กฤษฎา บานชื่น25441
1611การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25441
1612สืบจากศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25442
1613เวลาในขวดแก้วประภัสสร เสวิกุล25441
1614อหังการมนุษย์ผู้หาญกล้าไขปริศนา DNAพิเชียร คุระทอง25442
1615จงแล่นเรือออกไปที่ลึก : การสืบสานพันธกิจพระเยซูคริสต์ของคาทอลิกในศตวรรษใหม่พระสังฆราชหลุยส์ จำเนียรสันติสุขนิรันดร์25441
1616ชีวสารสนเทศศาสตร์วสันต์ จันทราทิตย์25441
1617ศัพท์บัญญัติการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.^กรมวิชาการ.^ศูนย์พัฒนาหนังสือ.25443
1618การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบรรพต สุวรรณประเสริฐ25441
1619ท้าวศรีสุดาจันทร์รพีพร25441
1620ออกกำลังกายคลายเครียด : เสริมสุขภาพตามหลักกายภาพบำบัดนวลอนงค์ ชัยปิยะพร25443
1621พม่าเสียเมืองคึกฤทธิ์ ปราโมช25441
1622ปรากฏการณ์เอลนิโญสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1623เมื่อหมอเป็นมะเร็ง ภาค 2 : ยุทธศาสตร์สุดท้ายในการต่อสู้กับมะเร็งธันย์ โสภาคย์25443
1624คู่มือการตัดสินฟุตบอล 5 คนทวีทรัพย์ เขยผักแว่น25441
1625พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1626คู่มือชีววิทยา Entrance ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ หลำสะอาด25441
1627ฟิสิกส์Johnson, Keith25443
1628ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์25445
1629สู้เพื่อศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25445
1630เกิดแต่ตมโบตั๋น25441
1631สารละลายดำรงค์ คงสวัสดิ์25441
1632หลายมนุษย์รุ่งมณี เมฆโสภณ25441
1633มลพิษในทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1634การทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธีประวีณ ณ นคร25441
1635วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน : เทคโนโลยีชีวภาพใกล้ตัว 1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25441
1636พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1637รายงานประจำปี 2544 สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม25441
1638พันธุศาสตร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์25441
1639ตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์.ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร25441
1640แก่นแท้ดนตรีไทยชนิตร ภู่กาญจน์25441
1641วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษม จันทร์แก้ว25442
1642อ่านอย่างไรให้ได้รสฐะปะนีย์ นาครทรรพ25441
1643ความรู้รอบตัวสุภา พื้นนาค25441
1644ใช้หัวคิดบูซาน, โทนี25442
1645ผู้นำที่ชาติต้องการอานุภาพ อิทธิบันลือ25441
1646รายงานการวิจัยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทยสุชิน เพ็ชรักษ์25443
1647เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
1648มลพิษอากาศในเมืองสหประชาชาติ.^โครงการสิ่งแวดล้อม.25441
1649หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนอมรา รสสุข25442
1650เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25441
1651พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542สมชาย บำรุงทรัพย์25442
1652ออกกำลังกายสไตล์ NASA คำแนะนำที่สูงค่าสำหรับผู้สูงอายุประพัฒน์ อุทโยภาศ25441
1653รายงานประจำปี 2544 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)25441
1654ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ25445
1655สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค25443
1656ปัญหาสังคมโกศล วงศ์สวรรค์25441
1657การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่นโสมรัสมิ์ จันทรประภา, คุณหญิง25442
1658ไอ้ค่อมมาลา คำจันทร์25441
1659ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้สุพรรณี สุขะสันติ์25442
1660เทคนิคการวิจัยทางการศึกษาล้วน สายยศ25441
1661เมื่อหมอเป็นมะเร็งธันย์ โสภาคย์25443
1662พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยบุษบา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง25441
1663ภินทนคณิตศาสตร์สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล25445
1664ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดโบตั๋น25431
1665เพศศึกษาจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์25431
1666รายงานประจำปี 2543 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25431
1667นิทานคำกาพย์มงคลสูตรเนาวรัตน์ (ทองรมย์) พลเดช25432
1668สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ปรีดี พนมยงค์25435
1669คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25432
1670จีเอ็มโอ : สิ่งมีชีวิตแต่งพันธุ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ 10-12 พฤษภาคม 2543 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25431
1671ตำราว่าด้วยการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษมานิต มานิตเจริญ25431
1672พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625433
1673เวลาชาติ กอบจิตติ25431
1674โคลงโลกนิติเดชาดิศร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา25432
1675หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
1676ประชุมโคลงโลกนิติบุษบา ประภาสพงศ์25431
1677พหุปัญญาในห้องเรียน : วิธีการสอนเพื่อพัฒนาปัญญาหลายด้านอาร์มสตรอง, โธมัส25432
1678เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)25431
1679ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้)บุญมี แท่นแก้ว25431
1680การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาวิชัย วงษ์ใหญ่25436
1681เรื่องจากล่ามนภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา25431
1682ปฐมบททฤษฎีดนตรีนพพร ด่านสกุล25431
1683หัดเป่าขลุ่ยกันดีกว่าเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์25434
1684สาระ+ภาษา=วาทะพรทิพย์ กาญจนนิยต25431
1685ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องสายไทยภิชาต เลณะสวัสดิ์25433
1686ศาสตร์แห่งการตัดสินใจไชย ณ พล25431
1687คู่มือเรียนไวยากรณ์อังกฤษด้วยตนเองลำดวน จาดใจดี25431
1688ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25432
1689เทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษาเชาวเลิศ เลิศชโลฬาร25436
1690เพลงพื้นบ้านศึกษาสุกัญญา สุจฉายา25432
1691ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมในวิถีการอนุรักษ์ศรีศักร วัลลิโภดม25431
1692วิเคราะห์รสวรรณคดีไทยบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.25432
1693ไต่ตามโค้งตะวันนริศ มณีขาว25433
1694การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนาจ เจริญศิลป์25432
1695ร้อยคำร้อยความ : รวมประวัติและผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยจุลทัศน์ พยาฆรานนท์25431
1696ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสำเนาว์ ขจรศิลป์25436
1697สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25435
1698การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผลบุญชม ศรีสะอาด25431
1699นิทานพื้นบ้านศึกษาประคอง นิมมานเหมินท์25432
1700เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25431
1701งูพิษในประเทศไทยไพบูลย์ จินตกุล25431
1702ปรัชญาเบื้องต้นสถิต วงศ์สวรรค์25432
1703สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพรชัย จุฑามาศ25433
1704ซอยเดียวกันวาณิช จรุงกิจอนันต์25431
1705ชีวิตและการรู้จักตนเองจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี25435
1706ตรุษสงกรานต์ : ประวัติความเป็นมาของปีใหม่ไทยสมัยต่างๆส. พลายน้อย25432
1707ยุทธวิธีและการเล่นฟุตบอลเป็นทีมประโยค สุทธิสง่า25431
1708สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนวินทร์ เลียววาริณ25431
1709เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
1710เรื่องของภูมิชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25431
1711ปูนปิดทองกฤษณา อโศกสิน25431
1712การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์วิษณุ เครืองาม25432
1713การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน25434
1714เรียนและเอาตัวรอดในอเมริกาHelm, Ann25431
1715ตัวอย่างบทคัดย่องานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมจากทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2539-2543ทบวงมหาวิทยาลัย25432
1716การจัดการแข่งขันกีฬา (ฉบับปรับปรุงใหม่)น้อม สังข์ทอง25431
1717สมการเชิงอนุพันธ์ 2 และการแปลงลาปลาซศรีบุตร แววเจริญ25432
17185ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพูลพร แสงบางปลา25431
1719คริสต์มาสแบบดั้งเดิมมิลเลอร์, จูดิช25431
1720รัตนโกสินทร์ว. วินิจฉัยกุล25431
1721คำพิพากษาชาติ กอบจิตติ25431
1722เรียนรู้จักขิมด้วยตนเองนิพันธ์ ธนรักษ์254310
1723รายงานสรุปการสัมมนานโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25432
1724การประเมินการสอนระดับอุดมศึกษาศิริชัย กาญจนวาสี25436
1725รวมบทความสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอารง สุทธาศาสน์25431
1726การวัดด้านจิตพิสัยล้วน สายยศ25431
1727เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25432
1728เทคนิคและทักษะเกมมูลฐานสุชาติ ทวีพรปฐมกุล25431
1729การย่อความไพรถ เลิศพิริยกมล25433
1730ทัศนะนอกรีต : ภูมิศาสตร์-ภูมิลักษณ์ตั้งบ้านแปงเมืองศรีศักร วัลลิโภดม25431
1731ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ไชยยศ ไชยมั่นคง25431
1732รวมธรรมะคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25431
1733การพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาธิดารัตน์ บุญนุช25436
1734ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2543 หน่วยศึกษาทั่วไป วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.หน่วยศึกษาทั่วไป25431
1735สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6 : กล้วยไม้ไทยวีระชัย ณ นคร25432
1736อาเพศกำสรวลวินทร์ เลียววาริณ25431
1737การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25433
1738เรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สำเร็จและมีความสุขวิโรจน์ ถิรคุณ254320
1739สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนมาเธอร์, โรเบิร์ต25433
1740ศิลปะแห่งวรรณคดีส. ธรรมยศ25431
1741สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25431
1742รายงานประจำปี 2543 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม25431
1743ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25431
1744GMOs มหัศจรรย์หรือมหันตภัยของสหัสวรรษมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25431
1745วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬาชัยน้อย ชาญชัยสมภพ25431
1746ลูกอีสานคำพูน บุญทวี25431
1747กำลังใจวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25431
1748ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทยกตัญญู ชูชื่น25432
1749เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25432
1750การพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทยชุติมา สัจจานันท์25431
1751คู่มือการใช้บทอาขยานภาษาไทยประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปริญญา ฤทธิ์เจริญ25431
1752ชีวิตนี้ลิขิตได้เฮย์, ลูอิส แอล.25431
1753แม่เบี้ยวาณิช จรุงกิจอนันต์25431
1754เมืองใต้อุโมงค์ประชาคม ลุนาชัย25431
1755หนึ่งร้อยถาม-ตอบ 5สนิยม ดีสวัสดิ์มงคล25431
1756เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษาไพฑูรย์ สินลารัตน์25436
1757ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25434
1758พจนานุกรมคำสัมผัส : สำหรับใช้ในการแต่งบทเพลง บทประพันธ์ คำขวัญ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำโฆษณาชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร25431
1759จะตั้งชื่อบุตรหลานอย่างไรเสฐียรพงษ์ วรรณปก25431
1760ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือ254310
1761วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2477สุรพล วิรุฬห์รักษ์25431
1762การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา25436
1763ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตศิริ ฮามสุโพธิ์25431
1764วรรณคดีการละครนิดา มีสุข25431
1765การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางปทีป เมธาคุณวุฒิ25435
1766คณิตศาสตร์เบื้องต้นพรรณี บุญสุยา25431
1767พระเจ้าแผ่นดินสุวิมล ผึ่งประเสริฐ25433
1768โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และใยอาหารลักษณา อินทร์กลับ25431
1769ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไรประเสริฐ ณ นคร25431
1770ฝึกมวยสากลแปลก พนาลิกุล25431
1771ประชาธิปไตยบนเส้นขนานวินทร์ เลียววาริณ25431
1772อมตะวิมล ไทรนิ่มนวล25431
1773หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย วรพงศธร25431
1774ตลาดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางราตรี โตเพ่งพัฒน์25432
1775กล้าล้มเหลว : ภูมิปัญญาในความล้มเหลวLim, Billi P.S.25431
1776การวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษาไพศาล หวังพานิช25436
1777เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้งวสันต์ชัย อิ่มโอษฐ์25431
1778นันทนาการชูชีพ เยาวพัฒน์25431
1779แคนโต้หมายเลขสองฟ้า พูลวรลักษณ์25432
1780ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกโบตั๋น25431
1781คู่มือการเล่นวอลเลย์บอลอุทัย สงวนพงศ์25435
1782การพัฒนาคณาจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์25436
1783แนวทางการจัดทำพจนานุกรมคำคะนอง : คู่มือศึกษาคำคะนองปริญญา ฤทธิ์เจริญ25431
1784เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 2สุวรรณา เหลืองชลธาร25432
1785ครอบครัวกลางถนนศิลา โคมฉาย25431
1786โจโฉ นายกฯ ตลอดกาลคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.25431
1787ทัศนะนอกรีต : สังคม-วัฒนธรรมปัจจุบันผันแปรศรีศักร วัลลิโภดม25431
1788การละครไทยสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์25431
1789การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
1790SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
1791เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสุจิตรา มาถาวร25421
1792ถิ่นปุรีศรีชยสิงห์พงษ์อนันต์ สรรพานิช25421
1793เวนิชวานิชเชคสเปียร์, วิลเลี่ยม25421
1794สนทนาภาษาอังกฤษระบบอัตโนมัตินาถยา กัลโยธิน25421
1795รอบรู้ Windows NT Server 4ศราวุฒิ ทรงเจริญ25424
1796เจ้าพ่อหลวง : ภาพแห่งความทรงจำและแหล่งประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่25421
1797การออกแบบฐานข้อมูลกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25422
1798จีนวันนี้ดำรงค์ ฐานดี25421
1799รายงานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดการมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ กรณีศึกษาที่ 9 การประเมินผลการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25421
1800งานช่างศิลปกรรมในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25422
1801ฝั่งแสงจันทร์ประชาคม ลุนาชัย25421
1802เคมีประยุกต์จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
1803ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
1804ศิวาราตรี : กวีนิพนธ์คำกลอนอมรา อยู่มั่น25422
1805อะเมซิ่งไม้ดอกเมืองร้อนเปรมปรี ณ สงขลา25421
1806กติกามวยสากลสมัครเล่นวราวุธ สุมน25421
1807ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 98 วิชวล ไกด์พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์25422
1808จิตวิทยาการกีฬา : แนวคิด ทฤษฎีสู่การปฏิบัติสมบัติ กาญจนกิจ25421
1809ชีวิตวันนี้ 3วิทยา นาควัชระ25421
1810เพื่อการพูด การฟัง และการประชุมที่ดีวิจิตร อาวะกุล25422
1811เพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม 5สวารินทร์ สินสูงสุด25421
1812สังคมไทยกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรัตนา อัตภูมิสุวรรณ์25421
1813พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
1814การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันดาเวนพอร์ท, โทมัส เอช.25421
1815สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 2โสภนา ศรีจำปา25421
1816ไอคิโดประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์25425
1817ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยชุลีพร สุสุวรรณ25421
1818น้ำใจโบตั๋น25421
1819อภิธานศัพท์เรือนไทยภาคกลางจุลทัศน์ พยาฆรานนท์25421
1820พัฒนาตนเอง : ทางเลือกที่คุ้มค่าในยุคสังคมวิกฤตโสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์25422
1821เลินนิ่ง บาย ยัวร์เซฟ สู่ชัยชนะเหนือยอดโอเอสและแอพพลิเคชั่นทีมนักเขียนและกองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์.ทูเดย์25422
1822เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 1สุวรรณา เหลืองชลธาร25422
1823เรียนรู้อินทราเน็ต ระบบเครือข่ายองค์กรยุคใหม่วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25423
1824ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2542 (ฉบับพิเศษ)สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25421
1825จดหมายจากเมืองไทยโบตั๋น25421
1826การใช้งาน Microsoft Office 97 & Windows 98กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25422
1827ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 4ประยอม ซองทอง25423
1828วายทูเค คอมพิวเตอร์ปี 2000 : ปัญหาที่แท้และทางแก้ทึ่ถูกศรีศักดิ์ จามรมาน25424
1829ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
1830รายงานประจำปี 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.กองแผนและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี.25421
1831ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25422
1832เปิดโลกวิทยาศาสตร์ เล่ม 1สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์.25421
1833ฟ้าชอุ่มฝนโบตั๋น25421
1834แผ่นดินอื่นกนกพงศ์ สงสมพันธุ์25421
1835จดหมายถึงหลาน : จดหมายจากคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยายถึงหลานรักมานิสา ปิยะสิงห์25421
1836ก้าวหน้าด้วย 5 สตฤตณัย นพคุณ25422
1837แบบฝึกวอลเลย์บอลมากกว่า 1500 แบบอุทัย สงวนพงศ์25425
1838ศิลปะการแสดงของไทยประกอบ ลาภเกษร25421
1839เกร็ดสนุกในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
1840วรรณคดีชาดกสืบพงษ์ ธรรมชาติ25422
1841สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ : บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทยสำนักข่าวสารอเมริกัน25421
1842เอกสารประกอบการสอน MTH 100 คณิตศาสตร์เสริมพื้นฐานกรรณิกาณ์ หิรัญกสิ25422
1843แผนที่ประเทศไทย 76 จังหวัดกิตติ ธนิกกุล25422
1844ทักษะกีฬายอดนิยมประโยค สุทธิสง่า25421
1845คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทยสุวรรณา สถาอานันท์25422
1846องค์การมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐสำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ25429
1847โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยนงลักษณ์ วิรัชชัย25423
1848เปิดโลกการค้าอิเล็กทรอนิคส์โคซัวร์, เดวิด25421
1849รายงานสถานการณ์การมีงานทำเครึ่งแรกปี 2542 (มกราคม-มิถุนายน)กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรมการจัดหางาน.^กองบริหารตลาดแรงงาน25421
1850รายงานพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ : ศึกษากรณีหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาอัศนัย ธรรมวิทยา25421
1851เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์เฟอร์กูสัน, จอร์จ25421
1852สตรีสยามในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
1853สี่สิบเก้าราชินีไทยพิมาน แจ่มจรัส25421
1854หลักคณิตศาสตร์กรรณิกา กวักเพฑูรย์25421
1855ประชาธิปไตยถวัลย์ มาศจรัส25421
1856ชีวิตวันนี้ 2วิทยา นาควัชระ25421
1857จัสท์เซย์โนหรือโอเคพันธศักดิ์ ศุกระฤกษ์25422
1858พลังปัญญาทางมนุษยศาสตร์ : เจตนา นาควัชระจุไรรัตน์ แสนใจรักษ์25424
1859การประเมินการปฏิบัติงานผุสดี รุมาคม25421
1860การจัดการทรัพยากรธรรมชาติวิชัย เทียนน้อย25421
1861ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประชา อินทร์แก้ว25423
1862วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช25423
1863สร้าง Web page ง่ายๆ สไตล์ FrontPage Expressธนพล ฉันจรัสวิชัย25422
1864เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25421
1865การอ่านสุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ์25421
1866พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 เล่ม 2อิศรา วงศ์ข้าหลวง25421
1867ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 3 : สำนวนไทยในการสื่อสารฐะปะนีย์ นาครทรรพ25423
1868วรรณกรรมปัจจุบันไพรถ เลิศพิริยกมล25421
1869เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ำเจ้าพระยาอลิสา รามโกมุท25422
1870เปิดโปงภัยมืดบนอินเทอร์เน็ตศุภเดช สุทธิพงศ์คณาลัย25422
1871ศาสนาโลกธนู แก้วโอภาส25421
1872การให้การปรึกษาสุพร เกิดสว่าง25423
1873สร้างแบบจำลองธุรกิจด้วยโปรแกรม Excel (Business Simulation Model)ปรัชญา ไทยกล้า25422
1874ออเทอร์แวร์ 4กิตติ ภักดีวัฒนะกุล25423
1875ตำราการฝึกและการตัดสินกีฬาฟุตบอลประโยค สุทธิสง่า25421
1876ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
1877รวมโจทย์เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25422
1878แอนนากับพระเจ้ากรุงสยามแลนดอน, มาร์กาเร็ต25421
1879องคุลีมาล : โจราโสดาบันพงษ์อนันต์ สรรพานิช25421
1880หญิง ชาย กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมธีรนาถ กาญจนอักษร25422
1881แบบเรียนเร็ว เล่ม 1,2,3ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625421
1882ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์สุรางค์ อนุกูล25422
1883สุดยอดโปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop 5 Step by Stepวินัย จินดาดำรงค์เวช25422
1884เปตอง พันธ์ศักดิ์ วอนวงษ์25421
1885สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-41สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์25424
1886อินทิกรัลและการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25422
1887ชีวิตวันนี้ 1วิทยา นาควัชระ25421
1888ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมืองอนุชาติ พวงสำลี25421
1889สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสานธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
1890สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทยเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี25422
1891สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลางธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
1892องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
1893วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เล่มที่ 11สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย25423
1894GMOs : ชีวิตวิปริตพันธุ์สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์25421
1895การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25422
1896วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตสุนันท์ บุราณรมย์25423
1897ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2000 เรียนรู้ด้วยตนเองรวงทิพย์ พัชรารัตน์25422
1898สุนทรียนาฏศิลป์ไทยอมรา กล่ำเจริญ25422
1899มนุษยสัมพันธ์สมพร สุทัศนีย์25421
1900โคลงภาพรามเกียรติ์ เล่ม 1สมพร จารุนัฎ25422
1901ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2542 หน่วยศึกษาทั่วไป วิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยคริสเตียน.หน่วยศึกษาทั่วไป25421
1902ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25425
1903ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวิษณุ เครืองาม25422
1904ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25425
1905ศาสนาเปรียบเทียบเสฐียร พันธรังษี25421
1906การใช้ภาษาไทยกองเทพ เคลือบพณิชกุล25422
1907ป่าไม้คือชีวิตมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี25421
1908ฟุตบอลบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25421
1909เรียนภาษาลาวเบื้องต้นเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์25423
1910สุภาษิตคำโคลงมาลินี ผโลประการ25422
1911คู่มือติดตั้งและใช้งาน Linuxโครงการลีนุกซ์ภาษาไทย บริษัทไกวัล ซอฟท์แวร์ (เชน) จำกัด25423
1912หุ่นกระบอกไทยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)25422
1913เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลทั่วประเทศจำนงค์ หอมแย้ม25421
1914ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร25422
1915มนุษย์กับสังคมยุบลวรรณ ประมวญรัฐการ25421
1916แม่พลอยหุงว. วินิจฉัยกุล25421
1917สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254218
1918เทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจาประวีณ ณ นคร25421
1919วิธีทำเอกสาร-คู่มือระบบงานคอมพิวเตอร์ภรณี ศรีสุทธิ์25421
1920เรียนรู้การใช้ RedHat Linux Version 5.2อาหมาน หมัดเจริญ25423
1921วิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และมนุษยชาติฮักซ์ลีย์, จูเลียน25422
1922ลิลิตเตลงพ่ายปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ25423
19235ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพูลพร แสงบางปลา25421
1924หลักการสอนพูดผดุง อารยะวิญญู25421
1925เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกธวัชชัย ดุลยสุจริต25421
1926ทิพย์ดุริยางค์โบตั๋น25421
1927ศิลปะการฟังMontgomery, Robert L.25424
1928ท่องอินเตอร์เน็ตด้วย Internet Explorer 5 และ ICQกรภัทร์ สุทธิดารา25422
1929อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
1930เทคนิคพูดจา มารยาทสังคมเฟลมิง, อลิซ.25422
1931คณิตศาสตร์ 2อร่าม คุ้มทรัพย์25421
1932ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 5สมพร จารุนัฎ25423
1933โลกของน้ำอุดร จารุรัตน์25421
1934พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25421
1935พูดอย่างไรไปถึงดวงดาวจามจุรี ผดุงชีวิต25425
1936ความสุขกับสวนพฤกษศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี.^องค์การสวนพฤกษศาสตร์.25421
1937จิตวิทยาสังคมกับชีวิตนพมาศ ธีรเวคิน25425
1938ประวัติและการลีลาศรังสฤษฏิ์ บุญชลอ25421
1939การอ่านนวนิยายโกลเด้นชไตน์, ณ็อง-ปิแยร์25411
1940การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25411
1941เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25411
1942ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมไทยโบราณอุไร สิงห์ไพบูลย์พร25411
1943ตรรกวิทยาทั่วไปกีรติ บุญเจือ25412
1944วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยาอมรา พงศาพิชญ์25412
1945จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์25415
1946คู่มือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มืออาชีพเมธี ฉัตรทอง25412
1947สถาปัตยกรรมไทยพื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคชุมศรี ศิวะศริยานนท์25411
1948สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25413
1949เคมีทั่วไป 2สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์25414
1950เด็กเร่ร่อน : ปัญหาและทางออกวัลลภ ตังคณานุรักษ์25412
1951แคลคูลัสหลายตัวแปร : อนุพันธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชั้นศรีบุตร แววเจริญ25411
1952สถานการณ์เศรษฐกิจบริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด25411
1953สืบสานวัฒนธรรมไทยบุญเรือน สมมาตร25411
1954ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25412
1955ปริศนาจักรวาลประสาน ต่างใจ25411
1956เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25412
1957สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันรัชนี ซอโสตถิกุล25411
1958การบริหารงานบุคคลอุษณีย์ จิตตะปาโล25411
1959หุ่นกระบอกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
1960ศาสนาเปรียบเทียบวนิดา ขำเขียว25411
1961เคมีสิ่งแวดล้อมนัทธีรา สรรมณี25412
1962เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25411
1963ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการสนิท อักษรแก้ว25411
1964จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
1965งิ้วอภิโชค แซ่โค้ว25411
1966อีไอเอ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทวีวงศ์ ศรีบุรี25413
1967เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 3รัตนา ฦาชาฤทธิ์25411
1968เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25411
1969การออกแบบตัวอักษรและภาพด้วย Adobe Photoshop 5วินัย อินทร์ใย25411
1970ปรัชญาชีวิต ศาสตร์แห่งความสำเร็จ เล่ม 1ฮิลล์, นโปเลียน25411
1971ลิเกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
1972เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
1973การพูดจาในธุรกิจและในชีวิตแดง ใบเล่25412
1974พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยวราภรณ์ เผือกเล็ก25411
1975การตรวจและการวัดรังสีธวัช ชิตตระการ25411
1976เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูงเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25411
1977เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยชูศรี วงศ์รัตนะ25411
1978มังกรจักรวาล ภาค 1สุวินัย ภรณวลัย25411
1979เทคนิคการเขียน การพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25415
1980ภาพลวงโบตั๋น25411
1981การใช้ Internet และการเขียน Homepageชัยวุฒิ จันมา25412
1982พระพุทธรูปวรภัทร เครือสุวรรณ25411
1983เขียนแผ่นดินเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์25412
1984เคมีอินทรีย์เกษร พะลัง25414
1985เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
1986สภาวะแวดล้อมของเราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.ฝ่ายบริการวิชาการ25413
1987ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับมาตรฐานประสงค์ ปราณีตพลกรัง25418
1988ชีววิทยา เล่ม 2เชาวน์ ชิโนรักษ์25411
1989เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์25412
1990วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจเฟรดริคสัน, เทอรี่25411
1991แก่นแท้แห่งคริสต์ศาสนาลูอิส, ชี.เอส.25411
1992เปิดโลกทัศน์สู่การสื่อสารผ่านดาวเทียมบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)25413
1993เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25411
1994ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคพรงาม ลิ้มตระกูล25413
1995ภาษากับวัฒนธรรม : รายวิชา ท051บุญเกิด รัตนแสง25412
1996ตลาดน้ำ วิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ขายไทยสกุณี ณัฐพูลวัฒน์25411
1997อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
1998ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลกทักษิณา สวนานนท์25411
1999สาระน่ารู้เกี่ยวกับพลศึกษาและนันทนาการสุวิมล ตั้งสัจจพจน์25411
2000สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกนก จันทร์ทอง25414
2001ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์25412
2002วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1บุญชม ศรีสะอาด25413
2003เกร็ดความรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ : เพื่อสาระรอบรู้ควบคู่ทักษะทางภาษานิพนธ์ กาบสลับพล25412
2004จิตสำนึกทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมัลลิกา บุนนาค25416
2005สมุดภาพพระมหาเวสสันดร ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝีมือครูเหม เวชกรพนิตา อังจันทรเพ็ญ25411
2006เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25411
2007สถิติเชิงคณิตศาสตร์จารุมา อัชกุล25411
2008วิทยาศาสตร์การกีฬามงคล แฝงสาเคน25412
2009วาทะวิทยาพชร บัวเพียร25412
2010ลูกแม่โบตั๋น25411
2011นิทานสอนใจบุญ ชุษณะโชติ25412
2012หนังใหญ่และหนังตะลุงสุจิตรา มาถาวร25411
2013ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 2สมพร จารุนัฎ25411
2014ประชากรศาสตร์ทางสังคมสันทัด เสริมศรี25416
2015เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25412
2016ก่อกองทรายไพฑูรย์ ธัญญา25411
2017งานช่างแกะช่างสลักในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25412
2018อินเตอร์แอกทีฟ สไตล์มัลติมีเดีย Authorware 4.0สุวัฒน์ ตั้งศรีพงศ์25412
2019จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25416
2020วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม โทรคมนาคม พลังงาน และทรัพยากรมนุษย์สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
2021รู้ค่าเวลา รู้ค่าชีวิต : เทคนิคการใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเสรี วงษ์มณฑา25414
2022การป้องกันและควบคุมมลพิษศิริกัลยา สุวจิตตานนท์25413
2023ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3สมพงษ์ ใจดี25412
2024ผีเสื้อและดอกไม้นิพพานฯ25411
2025เครื่องถ้วยในประเทศไทยสาโรจน์ มีวงษ์สม25411
2026การใช้เหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์.ภาควิชาปรัชญา25412
2027ศิลปะแห่งการเจรจาจินดา วงศ์ศักดิ์25412
2028หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25413
2029โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศวาสนา สุขกระสานติ25414
2030มนุษย์กับสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป25411
2031ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25413
2032เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25411
2033นาฏศิลป์ไทย : นาฏศิลป์สำหรับครูประถมและมัธยมสุมิตร เทพวงษ์25412
2034ในเวลาแรคำ ประโดยคำ25411
2035วัฒนธรรมหมู่บ้านไทยฉัตรทิพย์ นาถสุภา25411
2036พระพุทธรูปที่ระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์ไขศรี ศรีอรุณ25411
2037ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 1รัตนา ฦาชาฤทธิ์25411
2038ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ ปราณีตพลกรัง25412
2039ปัญญาอมตะสุวินัย ภรณวลัย25411
2040เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25412
2041ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
2042การใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL Serverบัณฑิต จามรภูติ25412
2043ฟิสิกส์ทั่วไป : สำหรับนักศึกษาวิชาชีพทุกสาขาและนักศึกษาชวลิต คัยนันทน์25415
2044โฟกัส Microsoft Windows 95 & 98พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร25411
2045คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
2046ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25412
2047เยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2540สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ25401
2048การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25401
2049ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมีศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา25405
2050หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25404
2051ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาน. ณ ปากน้ำ25401
2052การเขียนเพื่อการสื่อสารสมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์25404
2053เมฆเหินน้ำไหลฟัง, ฟัง25401
2054เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25402
2055เรียนรู้จักขิมด้วยตนเองนิพันธ์ ธนรักษ์25401
2056ศิลปะสุโขทัยสันติ เล็กสุขุม25401
2057ไวยากรณ์อังกฤษประไพศรี วิเศษสุข25401
2058อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
2059สอนให้สนุก เป็นสุขกับการเรียนสุจริต เพียรชอบ25402
2060การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25402
2061เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25401
2062การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25406
2063ศิลปะในชีวิตประจำวันน. ณ ปากน้ำ25402
2064ก้าวทันโลก Internetชฎิล แก้วปลั่ง25401
2065กายบริหารแอนเดอร์สัน, บ๊อบ25401
2066ประชากรกับการพัฒนาเกื้อ วงศ์บุญสิน25401
2067ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซีดี-รอมสตาร์เรทท์, โรเบิร์ต25404
2068จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25401
2069ชีววิทยา เล่ม 1เชาวน์ ชิโนรักษ์25403
2070สถิติมัลลิกา บุนนาค25402
2071จิตวิทยาเบื้องต้นลิขิต กาญนาภรณ์254015
2072บรัดเล่ย์ เด็กเกเรหลังห้องเรียนซาซาร์, หลุยส์25401
2073ปัญญาหลังม่านเหล็กประวัติศาสตร์วรรณกรรมโซเวียต ค.ศ.1917-1991 จากเลนินถึงกอร์บาชอฟสัญชัย สุวังบุตร25401
2074เดี่ยวไมโครโฟนอุดม แต้พานิช25401
2075เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25401
2076วาทวิทยาสมจิต ชิวปรีชา25402
2077คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารสุมาลี เหลืองสกุล25405
2078สำนวนอังกฤษน่ารู้วิทย์ ศิวะศริยานนท์25401
2079ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25401
2080หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่น 2539กระทรวงอุตสาหกรรม.^กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.25401
2081บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตรธิดา สาระยา25401
2082แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
2083ระบำโบราณคดีพรเทพ บุญจันทร์เพชร254010
2084ลักษณะชีวิตสู่ความสำเร็จ 1เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25402
2085เทนนิสศุภฤกษ์ มั่นใจตน25405
2086การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25403
2087ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัวนพมาศ ธีรเวคิน25405
2088พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
2089สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยจรัญ จันทลักขณา25402
2090วินนีเดอะพูห์มิลน์, เอ.เอ.25401
2091การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสารเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต25402
2092ดุริยางค์ไทยสงบศึก ธรรมวิหาร25405
2093รวมบทความทางการประเมินโครงการสมหวัง พิธิยานุวัฒน์25401
2094เงินตราล้านนาและผ้าไทพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย25401
2095มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมนิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ25401
2096สุดยอดของโทเซอร์Tozer, A.W.25401
2097บริการสนเทศประทุม แป้นสุวรรณ25401
2098การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์สุพจน์ โกสิยะจินดา25402
2099เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเองกรรัตน์ เปล่งขำ25401
2100การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ : ศิลปกรรมจังหวัดนครปฐมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม25401
2101ก้าวแรกสู่การเรียนรู้คอมพิวเตอร์มากิด, ลอว์เรนซ์ เจ.25403
2102ระบบปฏิบัติการ Windows 98 และ Internet Explorerเกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล25402
2103หลักนิทรรศการจันทรา มาศสุพงศ์25403
2104วิจัยทางการศึกษารวีวรรณ ชินะตระกูล25401
2105คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25402
2106สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25401
2107ราษฎรในครรลองแห่งความเจริญของสยามธิดา สาระยา25401
2108คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
2109การสร้างทีมงานสุนันทา เลาหนันทน์25401
2110ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
2111นักเขียนสยามส. พลายน้อย25401
2112เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25401
2113เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
2114ความรู้พื้นฐานทางศาสนาฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25405
2115วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันปิยวรรณ แสงสว่าง25403
2116ดอกไม้เพลิงโบราณ : มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยสิทธา สลักคำ25401
2117พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
2118ฮาร์ท แอนด์ โซลสุวินัย ภรณวลัย25401
2119หลักการพลศึกษาวิลเลี่ยม, เจสซี่ ไฟริง25402
2120สังคมวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25401
2121การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมรวีวรรณ ชินะตระกูล25403
2122เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตกรรัตน์ เปล่งขำ25405
2123พิชิตคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์สู่ความเป็นเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์Smith, Richard Manning25402
2124รายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2539สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25401
2125ศิลปะการใช้ภาษาสุจริต เพียรชอบ25402
2126สารพันอันตรายมนันยา25401
2127ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 1 : วิธีดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล25403
2128ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25402
2129มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทวี หอมชง25405
2130คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต.^คณะวิทยาศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์.25401
2131จิตวิทยาการเรียนรู้ไพบูลย์ เทวรักษ์25401
2132คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกษมชาติ ทองชา25401
2133สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอยธิดา สาระยา25401
2134ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25391
2135สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 2คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.25392
2136วิทยาศาสตร์การกีฬาท้าพิสูจน์กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25392
2137หลักการเขียนโปรแกรมวีระ บุญจริง25391
2138การอ่านเพื่อชีวิตกัลยา ยวนมาลัย25392
2139เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25392
2140หลักและปรัชญาของวาทวิทยาอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25391
2141แนวทางการประเมินคุณค่าวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ-อเมริกันในศตวรรษที่ 20เจตนา นาควัชระ25392
2142เทคนิคการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์แม็คคอนเนล, สตีฟ25391
2143สู่...พิธีกรมืออาชีพบุญศรี ปราบณศักดิ์25392
2144คู่มือนักแปลข่าวลำดวน จาดใจดี25392
2145สถิติเพื่อสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.^คณะวิทยาศาสตร์.^ภาควิชาสถิติ.25391
2146คำขยายในภาษาอังกฤษเยาวภา พุกกะคุปต์25395
2147ภาพชีวิตจากนวนิยาย : การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมจากพฤติกรรมตัวละครรัญจวน อินทรกำแหง25392
2148เทคนิคและทักษะการสอนเกมวีระ มนัสวานิช25391
2149ปณิธานกวีอังคาร กัลยาณพงศ์25391
2150โฆษณาไทยสมัยแรกเอนก นาวิกมูล25392
2151แผนที่โลกสำหรับเยาวชนโอลลิเวอร์, เจน25391
2152คู่มือการใช้เครื่องมือในอินเทอร์เน็ตเซเดโน, แนนซี่25395
2153เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25392
2154เอกสารรวมเล่มจุลชีววิทยาและปรสิตสำหรับพยาบาลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25394
2155สงกรานต์ใน 5 ประเทศ : การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล25393
2156กิจกรรมเข้าจังหวะดวงพร ศรีวัฒนา25399
2157เคมีอินทรีย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์25393
2158ดนตรีปริทรรศน์Short, Michael25392
215944 ปี ที่รอคอย เหรียญทองประวัติศาสตร์โอลิมปิก 1996คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย25391
2160สร้างและพัฒนาระบบ Lanกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25391
2161เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25392
2162พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
2163คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เผด็จ สิทธิสุนทร25392
2164อินทรีย์เคมี IIโสภณ เริงสำราญ25392
2165นวมินทราชาธิราชอัมพร สโมสร25391
2166เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25391
2167เรียนอินเทอร์เน็ตผ่าน World Wide Web อย่างง่ายวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25395
2168ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นวิสาข์ เกษประทุม25397
2169ตรรกวิทยาชัชชัย คุ้มทวีพร25392
2170ถ้าผมเป็นเทวดากฤษณะ กฤตมโนรถ25391
2171ทักษะทางภาษา 1-2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้.^คณะมนุษยศาสตร์.^ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก.25392
2172การคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 : ตรรกะ การแก้ปัญหา โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ทักเกอร์ บี, อัลเลน25391
2173นิราษเมืองลอนดอนหม่อมราโชทัย25392
2174ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมด้วยโคบอลแบบโครงสร้างนิวคัมเมอร์, อาร์ ลารี่25392
2175เรื่องรักในปักกิ่งหลินยู่ถัง25391
2176การขับร้องเพลงไทยคณพล จันทน์หอม25398
2177ท่องโลกอินเตอร์เน็ตด้วย Netscape navigator GOLDปรเมศวร์ มินศิริ25395
2178เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
2179ทฤษฎีดุริยางค์ไทยบุญช่วย โสวัตร25391
2180ไอคิโดประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์25395
2181เคมีสภาวะแวดล้อมพิมล เรียนวัฒนา25392
2182อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์สุเทพ จันทร์สมศักดิ์25392
2183ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์25391
2184เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25392
2185สิ่งแวดล้อมศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวินัย วีระวัฒนานนท์25395
2186การจัดพาน (ดอกไม้สด)จันทนา สุวรรณมาลี25391
2187ไวยากรณ์อังกฤษอย่าคิดว่ายากนภกร ธัมพิพิธ25392
2188คู่มือคำศัพท์ฉบับพกพาอินเทอร์เน็ตวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์25395
2189หลักสถิติส่องศรี พิทยารัตน์253911
2190หัวไม่ดีก็ประสบความสำเร็จได้โทราโอะ, โทขุดะ25395
2191เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้างพรรณิกา ไพบูลย์นิมิตร25392
2192รายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2538สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25392
2193พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานทักษิณา สวนานนท์25392
2194มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
2195เสนาะศัพท์สดับทำนองร้อยกรองไทยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25391
2196ไมโคร์ซอฟท์ เอ็กเซลสำหรับวินโดว์ 95 สเตพ บาย สเตพวาสนา ไตรพฤฒิธัญญา25395
2197วรรณกรรมวิจารณ์ธัญญา สังขพันธานนท์25392
2198การปรับวงดนตรีไทยขั้นสูงบุญช่วย โสวัตร25392
2199เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25393
2200เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25392
2201เทคนิคการเขียนและผลิตตำราปรีชา ช้างขวัญยืน25391
2202กิจกรรมเข้าจังหวะวรศักดิ์ เพียรชอบ25395
2203ภาษาอังกฤษน่ารู้วิทย์ ศิวะศริยานนท์25391
2204เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเกษร พะลัง25392
2205รอบรู้ Internet และ World Wide Webต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์25391
2206ขุมทองในบุคลิกภาพ : คู่มือในการสำรวจและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองบุตร ประดิษฐวณิช25392
2207การใช้งาน Window 95กิดานันท์ มลิทอง25395
2208ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานเสฐียรโกเศศ25391
2209สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
2210พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525ราชบัณฑิตยสถาน25392
2211อังกฤษอ้างอิงนาฏยา วิพุธศิริ25392
2212ที่สุดของคำศัพท์แมนเซอร์, มาร์ติน25391
2213เคมีควอนตัมเบื้องต้นปริญญา อรุณวิสุทธิ์25392
2214ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25392
2215เกมสำหรับการสอนวอลเลย์บอลอุทัย สงวนพงศ์25396
2216การบริหารเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25398
2217หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา25391
2218ลิลิตตะเลงพ่ายปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ25391
2219วิทยาศาสตร์กับมนุษย์ชัยวัฒน์ คุประตกุล25391
2220ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25393
2221สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
2222ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาทีแฟรงค์, ไมโล โอ.25392
2223มนุษย์กับธรรมชาติมันทนี ยมจินดา25393
2224การใช้ Microsoft Windows 95สิทธิชัย ประสานวงศ์25392
2225จริยศาสตร์บุญมี แท่นแก้ว25392
2226แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต25393
2227จิตวิทยาทั่วไปมุกดา ศรียงค์25391
2228การแปลอังกฤษเป็นไทย : แนวคิดและวิธีการปรียา อุนรัตน์25385
2229เอ็มเอส-ดอส แอนด์ วินโดว์ทักษิณา สวนานนท์25381
2230หลักการแปลสัญฉวี สายบัว25381
2231คู่มือจดหมายธุรกิจPoe, Roy W.25385
2232เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูงเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25383
2233การพัฒนาแบบทดสอบทักษะฟุตบอลประโยค สุทธิสง่า25381
2234มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
2235เทเบิลเทนนิสบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25385
2236บิลล์ เกตส์ : เส้นทางสู่อนาคตเกตส์, บิลล์25385
2237อินเตอร์เน็ต : นานาสาระแห่งการบริการสมใจ บุญศิริ25381
2238ภาษาจีน 6รุ่ง เรืองอักษร25381
2239เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2240คู่มือการเล่นวอลเล่ย์บอลอุทัย สงวนพงศ์25384
2241ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25382
2242วินโดวส์ 3.1พรชัย พฤกษารัตนนท์25382
2243ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2244At the officeไลเซนเบอร์ก, โรเบริร์ต25381
2245สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันรัชนี ซอโสตถิกุล25383
2246ชีวเคมี เล่ม 1 โมเลกุลชีวภาพดาวัลย์ ฉิมภู่25385
2247จัดการฐานข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Access 2.0คณิตา นามประสิทธิ์25382
2248ระบบฐานข้อมูลศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย25381
2249ทักษะการเล่นเทนนิสแกนเนอรี่, แอนนิต้า25385
2250ระบบเครือข่าย Lan สำหรับผู้เริ่มต้นแนนซ์, แบรี่25381
2251จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียนกีรติ บุญเจือ25383
2252ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวพรทิพย์ สุขะกูล25385
2253เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2254ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เล่ม 5 ปีพุทธศักราช 2533-2534คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25381
2255วัฒนธรรมทางภาษาประภาศรี สีหอำไพ25383
2256วอลเล่ย์บอลบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25384
2257วรรณวินิจวัลยา วิวัฒน์ศร25384
2258สร้างไทย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : แนวพัฒนาชาติ สร้างอำนาจรัฐดำรง ลัทธพิพัฒน์25381
2259เลือดอีสาน เล่มที่ 1คำพูน บุญทวี25381
2260โลกของคอมพิวเตอร์และเอ็มเอสดอสอุรสชนิตร ยอดประสิทธิ์25384
2261ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชัยวุฒิ จันมา25381
2262เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2263เจาะลึกทางด่วนข้อมูลซุลลิแวน-เทรนเนอร์, ไมเคิล25383
2264สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2538กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.กรมควบคุมมลพิษ25381
2265การพูดเพื่อธุรกิจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25381
2266จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากรชูชัย สมิทธิไกร25381
2267องค์การและการจัดการสมคิด บางโม25381
2268รายงานประจำปี 2545 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25381
2269เทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย25381
2270การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเพชรหงส์ โชติกอาภา25385
2271แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2272จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25382
2273พื้นฐานทฤษฎีดนตรีฮาร์เดอร์, พอสด์ โอ.25382
2274สถิติธุรกิจ/พื้นฐานสถิติมนัส บุญวงศ์25382
2275ถามตอบ Microsoft Accessแคมพ์เบลล์, แมรี่25381
2276ผลของการฟังดนตรีที่มีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะสั้นพิมพา ม่วงศิริธรรม25381
2277เทนนิสบริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด25383
22781234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัสวิชัย ทิพณีย์25383
2279การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเดช พุทธเจริญทอง25385
2280รามเกียรติ์พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ25381
2281สำนวนไทยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)25381
2282เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2283ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่ม 4 ปีพุทธศักราช 2531-2532คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25381
2284หลักการพูดลักษณา สตะเวทิน25382
2285บาสเกตบอลบริษัทสยามรัฐจำกัด25385
2286เอกสารประกอบการสอนวิชา พย.2802 จิตวิทยาพัฒนาการวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์25383
2287จิตวิทยาเบื้องต้นสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25387
2288ความยอกย้อนของภาษาสอ เสถบุตร25382
2289การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีสินค้าคงคลังบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
2290เทคนิคการตัดสินและการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเฉลี่ย พิมพันธุ์25385
2291ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
2292ปัญหาการใช้ภาษาไทยถึงขั้นวิกฤตจริงหรือกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ.สถาบันภาษาไทย25382
2293มือฆ้อง : ศิลปะและหลักการบรรเลงฆ้องวงใหญ่เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี25382
2294ภาษาไทยพื้นฐานตวงรัตน์ คูหเจริญ25386
2295เปิดโลกอินเตอร์เน็ตสมนึก คีรีโต25383
2296แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2297เรขาคณิตโพรเจคทีฟสมภพ ไกรโรจนานันท์25385
2298เกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา.25387
2299พันธุศาสตร์โมเลกุลอำนวย จรด้วง25382
2300เพศของขวัญจากพระเจ้าแคนนอน, แอนน์25385
2301วรรณพินิจยุรฉัตร บุญสนิท25382
2302กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูงเดช พุทธเจริญทอง25385
2303เอกสารประกอบการสอนวิชา พล161 บาสเกตบอล 1ธงชัย เจริญทรัพย์มณี25382
2304วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 2บุญชม ศรีสะอาด25383
2305ประวัติศาสตร์ไทย : การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับต่างประเทศก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ.2475บังอร ปิยะพันธุ์25382
2306สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25382
2307คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25385
2308คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรไวท์, รอน25381
2309มาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25382
2310เทคนิคพื้นฐานการเล่นเทนนิสเฉลี่ย พิมพันธุ์25385
2311คู่มือความสามารถทั่วไปสมชัย ศรีสุทธิยากร25381
2312คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศวันพร ปั้นเก่า25381
2313วรรณวิจารณ์ยุรฉัตร บุญสนิท25382
2314การเรียนการสอนภาษาสตีวิค, เฮอร์ล ดับบิ้ล.25382
2315วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การกริช สืบสนธิ์25382
2316มลภาวะอากาศวงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์25382
2317วัฒนธรรมการบริโภค : แนวคิดและการวิเคราะห์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ25381
2318เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2319เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
2320การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการเงินและการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภทบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็มจำกัด25382
2321หลักมนุษยวิทยาวัฒนธรรมงามพิศ สัตย์สงวน25381
2322องค์การและการจัดการศิริพร พงศ์ศรีโรจน์25381
2323พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่นโฆษา อาริยา25381
2324จิตวิทยาแห่งความรัก หลักการเลือกคู่ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และการอยู่คนเดียวอย่างล้ำค่าไชย ณ พล25381
2325แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2326ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระคอมพิวเตอร์ที่ข้าราชการต้องรู้ครรชิต มาลัยวงศ์25383
2327ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 9-12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25381
2328เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25384
2329ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภทลำดวน จาดใจดี25383
2330การรับส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์พรทิพย์ โล่ห์เลขา25381
2331เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25385
2332องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25385
2333เคมีอนินทรีย์ 1นิตยา แซ่ซิ้ม25383
2334ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
2335สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์วิจิตร รัตนพานี25385
2336เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 311 กรีฑา 2แผน เจียระนัย25372
2337รายงานการวิจัยกลวิธีการสร้างกะโหลกซอสามสายอุดม อรุณรัตน์25372
2338คู่แข่งที่น่ากลัวของฉันสุริยบรรณ25371
2339มลพิษอากาศธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
2340หลักภาษาไทยกำชัย ทองหล่อ25372
2341เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2342ตำนานแห่งความเชื่อและโชคลางสมฤทธี บัวระมวล25372
2343เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2344การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท25373
2345จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม : โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและปรัชญาตะวันตกเนื่องน้อย บุณยเนตร25372
2346แนวการศึกษาชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
2347พรีเซนเตชั่นอย่างมั่นใจซิมเมอร์, มาร์ค25372
2348เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25374
2349วีซีวิงค์ อิมเพรส ออลเวย์สกิตติ ภักดีวัฒนะกุล25375
2350เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25371
2351การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาษาอังกฤษอุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์25373
2352ขยะและสารอันตรายธงชัย พรรณสวัสดิ์25371
2353การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธงชัย สันติวงษ์25376
2354การผลิตและกระจายเกลือธรรมชาติลือชา วนรัตน์25371
2355การพูดเพียรศักดิ์ ศรีทอง25372
2356ชีวประวัติของมิลาเรปะลาลุงปะ, ลอบชัง พี.25371
2357พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25372
2358เทคนิคการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย25373
2359มลพิษน้ำธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
2360แคลคูลัส 2อนัญญา อภิชาตบุตร25375
2361คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการออกแบบโปรแกรมประสบสุข ศรีสว่างวงศ์25371
2362แกรมมาร์ แอนด์ เทคนิค ออฟ เดอะ อิงลิช แลงเกอว์เลิศ เกษรคำ25371
2363เขียนไทย อ่านไทย และราชาศัพท์ชิต ภิบาลแทน25371
2364มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมปัญญา เมฆบุตร25371
2365ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิตวิทย์ วิศทเวทย์25372
2366ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
2367เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2368นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระStevenson, William25372
2369ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไปกีรติ บุญเจือ25372
2370แมสสเปกโตรเมตรีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25375
2371เขียน-อ่านคำไทยสุทธิ ภิบาลแทน25371
2372ราชาศัพท์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.25371
2373หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25372
2374พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมใหม่ส. ศิวรักษ์25371
2375โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
2376มลพิษดินและการกัดเซาะดินปริญญา นุตาลัย25372
2377โภชนาการสำหรับนักกีฬา : คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาเทพวาณี หอมสนิท25372
2378สเปกโตรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์เสาวรส อักษรนันท์25371
2379สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25371
2380การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิวัติ เรืองพานิช25372
2381เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25373
2382มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
2383คอมพิวเตอร์ภาษาชาวบ้านตอนจ๊ะเอ๋พีซีวิโรจน์ คุณาลังการ25372
2384สถิติเพื่อการวางแผนฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์25372
2385ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปน่วม ห่วงทอง25372
238614 วันใช้งาน Ms-Word+Ecxel เป็นเฉลิมพล ทัพซ้าย25372
2387ภาษาดี วรรณกรรมเด่นสมพร จารุนัฎ25372
2388ระบบเสียงภาษาอังกฤษปรามภ์รัตน์ โชติกเสถียร25372
2389เอ็มเอส-ดอส แอนด์ วินโดว์ทักษิณา สวนานนท์25371
2390จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25372
2391ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เล่ม 1วราพร ศรีสุพรรณ25373
2392นิทานอีสปแฮนด์ฟอร์ด, เอส.เอ.25372
2393ประมวลสาระชุดวิชาเคมีอินทรีย์ขั้นสูงสำหรับครู หน่วยที่ 13-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25371
2394พจนานุกรมภาษาโคราชเมตต์ เมตต์การุณ์จิต25371
2395สนทนาภาษาอังกฤษสำนวนเลขานุการสุรีรัตน์ วณิชลักษมี25373
2396วันสำคัญโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและแนวทางในการจัดกิจกรรมมนตรี เทียมสิงห์25371
2397ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
2398เทอร์โมไดนามิกส์เคมีปริญญา อรุณวิสุทธิ์25372
2399แฟมิลิ ออฟ เวิร์ดโฮโรวิตซ์, เอ็ดเวิร์ด25371
2400การออกกำลังกายวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25371
2401รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2537กรมควบคุมมลพิษ25371
2402ขนาดสนามและอุปกรณ์กีฬากรมพลศึกษา25361
2403นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระStevenson, William25361
2404ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สุภาพ บุณยะรัตเวช25364
2405คู่มือการใช้ Microsoft MS-Dos 6 สำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส
2406หนังสือเรียนภาษาไทย ท503 ท504 ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กระทรวงศึกษาธิการ25361
2407ลาก่อนบ้านเกิดเฮลเจอร์ซัน, มารี-คริสติน25362
2408Speak English clearly : British and American pronunciation for Thai speakers of Englishเฟรดริคสัน, เทอร์รี่ แอล.25361
2409เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองสวัสดิการกรมวิเทศสหการ25365
2410เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี25361
2411โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมกฤษดา กรุดทอง25361
2412หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว043 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2413การสื่อสารเพื่อพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมณฑล ใบบัว25362
2414หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2415ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2498-2535มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25361
2416แลลอดวรรณกรรมไทยบุญยงค์ เกศเทศ25362
2417การฝึกน้ำหนักกีฬาเฉพาะอย่างกรมพลศึกษา25361
2418เขียนแผ่นดินเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์25361
2419กติกายิมนาสติกลีลากรมพลศึกษา25361
2420เคมีอินทรีย์ Iอุดม ก๊กผล25361
2421เรียนรู้การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์วัชรินทร์ วิทยกุล25361
2422คู่มือการตัดสินฟุตบอลกรมพลศึกษา25361
2423สภาพการทำงานและองค์ประกอบด้านบุคคลอารี เพชรผุด25362
2424หลักการพูดลักษณา สตะเวทิน25361
2425สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25361
2426กติกาตะกร้อข้ามตาข่าย วง, ลอดบ่วงกรมพลศึกษา25361
242760 ปี กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ.^กรมพลศึกษา.25362
2428การอนุรักษ์ดินและน้ำสันต์ สิริภักดิ์25361
2429หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 011 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2430หลักภาษาไทยสุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25364
2431หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส504 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โกเมน จิรัญกุล25361
2432กติกาแชร์บอลกรมพลศึกษา25361
2433มนุษย์กับธรรมชาติ : เสียงใคร่ครวญจากภูมิปัญญาตะวันออก-ตะวันตกกุสตาฟสัน, เจมส์ เอ็ม.25361
2434เครือข่ายคอมพิวเตอร์จีไอเอส-กรุ๊ป25362
2435หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว041 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2436กติกาฟุตบอลกรมพลศึกษา25361
2437ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสวัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ25361
2438ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
2439แบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรคำนวณสมภพ ไกรโรจนานันท์25363
2440หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว045 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2441เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25361
2442รางวัลของผู้อดทนปิยอทะ25362
2443English grammar for examinationวิโรจน์ สารรัตนะ25361
2444หนังสือสังคมศึกษา ส605 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แถมสุข นุ่มนนท์25361
2445เทคนิคการออกแบบโปรแกรมครรชิต มาลัยวงศ์25361
2446เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ25362
2447มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25362
2448กติกาว่ายน้ากรมพลศึกษา.กองกีฬา25361
2449ทฤษฎีความรู้ของฮิวม์สมฤดี วิศทเวทย์25361
2450กติกาการแข่งขันยกน้ำหนักกรมพลศึกษา25361
2451คณิตศาสตร์พื้นฐานมงคล ทองสงคราม25361
2452ชีววิทยาทั่วไป 1เพ็ญแสง ปุตตะ25361
2453หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว044 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25361
2454จัดการกับความเครียดโดรี, เฮเลน25361
2455การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล25363
2456เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาวิทยาลัยคริสเตียน25365
2457พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25351
2458แบบฝึกหัดเสริมความรู้รายวิชา ส401 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิไลรัตน์ ศรีคำ25351
2459หลักการจำสมบัติ จำปาเงิน25351
2460การประมวลผลภาษาธรรมชาติยืน ภู่วรวรรณ25355
2461เริ่มแรกกับคอมพิวเตอร์ชิมป์สัน, อลัน25351
2462การประมวลสัญญาณดิจิตอล : ตอนการออกแบบวงจรกรองดิจิตอลไพรัช ธัชยพงษ์25352
2463เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25351
2464กติกาบาสเกตบอลกรมพลศึกษา25351
2465หนังสือเรียนภาษาไทย ท401 อ402 ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กระทรวงศึกษาธิการ25351
2466การใช้ภาษาไทยนพดล จันทร์เพ็ญ25351
2467ประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2520-เดือนสิงหาคม 2535สำนักราชเลขาธิการ25352
2468หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว042 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
2469ดนตรีกับชีวิตคนไทยวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25355
2470ระบบผู้เชี่ยวชาญวิลาศ วูวงศ์25351
2471หนังสือเรียนภาษาไทย ท605 ชุด ภาษาพิจารณ์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กระทรวงศึกษาธิการ25351
2472หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส503 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท คัมภีรยานนท์25351
2473การแสดงปาฐกถาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่องสมเด็จพระบรมราชชนกกับการพัฒนาประเทศคณะอนุกรรมการฝ่ายปาฐกถา25351
2474มิตรครองใจเดอโฟมนท์, จีน ไมเคิล25353
2475กติกาชอฟท์บอลกรมพลศึกษา25351
2476เพียงรักปิยอทะ25352
2477การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทย สื่อพื้นบ้านในภูมิภาคตะวันตกศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์25356
2478วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมรวดี ฟักผลงาม25351
2479แอน แอพพายด์ อิงลิช แกรมม่ามงคล กุลประเสริฐ์25351
2480คู่มือการเล่นวอลเลย์บอลกรมพลศึกษา25351
2481วัฒนธรรมอิสลามเสาวนีย์ จิตต์หมวด25351
2482รู้จักกับคอมพิวเตอร์ดวงแก้ว สวามิภักดิ์25351
2483หนังสือเรียนภาษาไทย ท503 ท504 ชุด ทักษพัฒนา เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการ25351
2484กัปตันคุก เปิดโลกแปซิฟิกวิลเลี่ยมซัน, เจมส์ เอ.25353
2485กติกาเทเบิลเทนนิสกรมพลศึกษา25351
2486คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ25352
2487เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25351
2488ภาษากับวัฒนธรรมทิพย์สุดา นัยทรัพย์25351
2489หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว441 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกระทรวงศึกษาธิการ25351
2490กติกาเซปัคตะกร้อกรมพลศึกษา.กองกีฬา25351
2491วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเปรมจิตต์ แทนสถิตย์25352
2492การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสุมิตรา อังวัฒนกุล25351
2493เพียงเข้าใจกันสักนิดแทนเน็น, เด็บบอร่าห์25351
2494ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์วีนัส พีชวณิชย์25352
2495หนังสือเรียนภาษาไทย ท401 ท402 ชุด ทักษพัฒนา เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการ25351
2496คู่มือการฝึกฮอกกี้ขั้นพื้นฐานกรมพลศึกษา25341
2497คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า25345
2498แก่นความเชื่อคริสตชนเฮนเดอร์ไลท์, ราเชล25345
2499แนวปฏิบัติสำหรับผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา25341
2500ประวัติการกีฬากรมพลศึกษา25341
2501วิชาชีววิทยาและพันธุศาสตร์เรื่อง Reprodutionทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์25345
2502มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาเติมดวง รัตนทัศนีย25341
2503คู่มือการฝึกลีลาศเบื้องต้นและเทคนิคการตัดสินกรมพลศึกษา25341
2504ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสิปปนนท์ เกตุทัต25343
2505เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25344
2506การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมครัวเรือนลือชา วนรัตน์25341
2507ระบบฐานข้อมูลดวงแก้ว สวามิภักดิ์25342
2508การสร้างเสริมความสามารถในการเล่นบาสเกตบอลกระทรวงศึกษาธิการ25342
2509การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์พิณทิพย์ ทวยเจริญ25342
2510กติกาฮอกกี้กรมพลศึกษา25341
2511โปรแกรมภาษาเบสิกและการแก้ปัญหาเพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ25341
2512ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวีระ สกุลทับ25342
2513แคลคูลัส 1 : เทคนิคการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตประเสริฐ พุทธให้25341
2514การอ่านตีความทรงพันธ์ วรรณมาศ25342
2515เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25341
2516มนุษย์กับสัตว์ดมิตริเยฟ, ยูริ25341
2517หลักไวยากรณ์อังกฤษสมคิด กุลชล25331
2518การแนะแนวเบื้องต้นพนม ลิ้มอารีย์25332
2519มารยาทในสังคมกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25331
2520คู่มือชีววิทยา ม.4-5-6ธนะชัย ทองศรีนุช25331
2521เขียนอังกฤษให้เก่งศิริพร สิมะตระการ25331
2522เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25332
2523เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25331
2524Guided English : key to learn grammar and word studyปรีดิ์เปรม รัฐสมุทร25332
2525คู่มือเคมี ม.4-5-6อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์25331
2526หนังสือเรียนรายวิชา ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พิวัสสา นภารัตน์25331
2527สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อมพัฒน์ สุจำนงค์25331
2528เคมีอาหารกุลยา จันทร์อรุณ25331
2529จิตวิทยาโยธิน ศันสนยุทธ25332
2530ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิตวิทย์ วิศทเวทย์25332
2531ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25332
2532จิตวิทยาสัมพันธ์หลุย จำปาเทศ25332
2533หลักสเทริโอเคมีของสารอินทรีย์ อำนาจ ตันติวนิช25335
2534ตอบปัญหาภาษาไทยประจักษ์ ประภาพิทยากร25332
2535หลักภาษาไทยกำชัย ทองหล่อ25331
2536พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์25331
2537แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์กซ์โคเซอร์, ลิวอิส เอ.25331
2538โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอลแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม25331
2539พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625331
2540การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : คู่มือสำหรับการสอนและการฝึกอบรมนิวัติ เรืองพานิช25331
2541หลักการแปลสัญฉวี สายบัว25331
2542เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25332
2543แด่คุณครูที่รักเบรธเวท, อี. อาร์.25331
2544ดรรชนีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2489-2529สำนักราชเลขาธิการ25332
2545พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทยนิพันธ์ รัตนวรพันธุ์25331
2546เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25332
2547หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษารัตนา ศิริพานิช25332
2548กติกาคอร์ฟบอลกรมพลศึกษา25331
2549พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25337
2550วิกฤตสิ่งแวดล้อมทางตันแห่งการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25331
2551พยาธิวิทยาของสิ่งแวดล้อมนวรัตน์ ณ สงขลา253210
2552จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรมวิทย์ วิศทเวทย์25322
2553แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่นเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์25321
2554เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25321
2555ยุทธวิธีเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ระวีวรรณ เสวตามร25322
2556นิเวศวิทยาสุมาลี พิตรากูล25321
2557นาฏกรรมบนลานกว้างคมทวน คันธนู25321
2558ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคมยศ สันตสมบัติ25322
2559ความรู้ทางพันธุศาสตร์สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย25322
2560หนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ทักษพัฒนา เล่ม 2 ท 606กระทรวงศึกษาธิการ25321
2561เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25321
2562หลักมนุษยวิทยางามพิศ สัตย์สงวน25323
2563จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25322
2564คู่มือการตัดสินฟุตบอลวิทยา วงษ์สมาน25321
2565คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว031กระทรวงศึกษาธิการ25321
2566ฟ้าหมาดฝนถวัลย์ มาศจรัส25321
2567มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งประชา25321
2568สถิติวิเคราะห์เบื้องต้นสมจิต วัฒนาชยากูล25322
2569หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25321
2570จิตวิทยาการศึกษาพิเศษประมวญ คิดคินสัน25321
2571กติกาวอลเลย์บอลชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ25321
2572อุบัติภัยวิทยาณรงค์ ณ เชียงใหม่25322
2573คุยกับนักจิตวิทยาวัลลภ ปิยะมโนธรรม25321
2574หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปรีชา ช้างขวัญยืน25321
2575หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว036กระทรวงศึกษาธิการ25321
2576จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียนกีรติ บุญเจือ25322
2577เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25322
2578สุภาษิตสำนวนไทยเทพ สุนทรศารทูล25321
2579ใบไม้ที่หายไปจิระนันท์ พิตรปรีชา25324
2580การสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยทิพวัลย์ มาแสง25321
2581คุณค่าชีวิตระวี ภาวิไล25323
2582คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 3 ว033กระทรวงศึกษาธิการ25321
2583เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25321
2584วาทการศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชนทองขาว พ่วงรอดพันธุ์25321
2585ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขนิษฐา อุทวนิช25321
2586การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันวรรณ แก้วแพรก25321
2587การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ชีพสุมน รังสยาธร25313
2588หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส503 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฉัตรชัย พงศ์ประยูร25311
2589ความน่าจะเป็นและสถิติชะเอม สายทอง25313
2590คู่มือการตัดสินเทนนิสกรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2591เคมี เล่ม 1ทบวงมหาวิทยาลัย25312
2592กติกาว่ายน้ำกรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2593การเขียนสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25312
2594คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว043กระทรวงศึกษาธิการ25311
2595กติกามวยสากลสมัครเล่นกรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2596หลักภาษาไทยสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25311
2597ฟิสิกส์แผนใหม่ธำรง เมธาศิริ25312
2598การพูดจินดา งามสุทธิ์25311
2599เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25311
2600เรียนรู้การใช้ศัพท์สำนวนอเมริกันและอังกฤษใน 50 ชม.เอ็ม อาร์ ซี25311
2601เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
2602มนุษยสัมพันธ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25312
2603หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว035กระทรวงศึกษาธิการ25311
2604ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียนกีรติ บุญเจือ25312
2605มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25312
2606มรรยาทงาม : ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยยอดกมล25312
2607เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25311
2608กีฬาเด่นพรรณประภา อินทรวิทยานันท์25311
2609กติกาเปตองกรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2610หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ODYSSEY : a communicative course in Englishคิมบรู๊ช, วิตตอเรีย25311
2611ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
2612สารพิษรอบตัวเราไมตรี สุทธจิตต์25312
2613จิตวิทยาโยธิน ศันสนยุทธ25313
2614รายการวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรึงไนโตรเจนในไรโซเบียมโดยวิธีพันธุวิศวกรรมนันทกร บุญเกิด25311
2615กติกายูโดกรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2616สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25313
2617จิตวิทยาทั่วไปสุชา จันทน์เอม25311
2618หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25312
2619จิตวิทยาการจัดพฤติกรรมมนุษย์สิทธิโชค วรานุสันติกูล25311
2620การฝึกเทควันโด้ (ขั้นพื้นฐาน)กรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2621โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
2622เคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25312
2623กติกาตะกร้อข้ามตาข่ายวง, ลอดบ่วงกรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2624กติกาเทนนิสกรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2625สมุดภาพศิลาจารึกอีสาน : สรุปรายงานการวิจัยเรื่องศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว การศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสานธวัช ปุณโณทก25314
2626สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25312
2627กติกาเชร์บอลของกรมพลศึกษากรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2628กิจกรรมเข้าจังหวะพิชิต ภูติจันทร์25312
2629ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิตวิทย์ วิศทเวทย์25312
2630คู่มือการตัดสินเทควันโด้กรมพลศึกษา.กองกีฬา25311
2631ชีวเคมีเรื่องกรดนิวคลีอิกบุญยืน สาริกะภูติ25312
2632การใช้กาษาไทยนพดล จันทร์เพ็ญ25311
2633จิตวิทยาเบื้องต้นลักขณา สริวัฒน์25302
2634คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว032กระทรวงศึกษาธิการ25301
2635เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
2636หนังสือเรียนเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
2637ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
2638พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25303
2639คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ25302
2640ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครูโกสินทร์ รังสยาพันธ์25301
2641สังคมวิทยารพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ25302
2642ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25304
2643ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนกล25304
2644ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
2645ฟิสิกส์ เล่ม 1ชัยวัฒน์ คุประตกุล25302
2646เคมีทั่วไป เล่ม 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25301
2647วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับชาวบ้านคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25301
2648ชีววิทยาทบวงมหาวิทยาลัย25305
2649สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทยเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี25302
2650การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา การเกิดพิษจากสารกำจัดแมลงกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองวิชาการ25302
2651จิตวิทยาพัฒนาการศรีเรือน แก้วกังวาล25302
2652การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิตนิภา นิธยายน25304
2653แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 2ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา25301
2654เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิเทศศาสตร์25302
2655กติกามวยไทยกรมพลศึกษา.กองกีฬา25301
2656ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้พระราชวรมุนี25303
2657ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25302
2658เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25301
2659ปรัชญาเบื้องต้นทั่วไปบุญมี แท่นแก้ว25302
2660จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25305
2661อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25304
2662เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25301
2663จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรมวิทย์ วิศทเวทย์25301
2664เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
2665การใช้ภาษาไทยนววรรณ พันธุเมธา25301
2666คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว034กระทรวงศึกษาธิการ25301
2667หลักเคมี 1 : ทฤษฏี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25304
2668คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาวรรณี ธรรมโชติ25301
2669ฟิสิกส์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25301
2670สังคมวิทยาวัชรา คลายนาทร25302
2671จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
2672ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาคณิตศาสตร์25302
2673จิตวิทยาทั่วไป (ตำราศึกษาด้วยตนเอง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง.^คณะศึกษาศาสตร์.^ภาควิชาจิตวิทยา.25301
2674แคลคูลัส 1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25302
2675เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
2676คู่มือปฏิบัติการวิชาชีววิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีววิทยา-พฤกษศาสตร์25301
2677เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2678เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
2679ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2523-2524คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์25291
2680ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขเฉก ธนะสิริ25291
2681สังคีตนิยมว่าด้วย : ดนตรีตะวันตกไขแสง ศุขะวัฒนะ25292
2682หลักเคมีทั่วไป เล่ม 2กฤษณา ชุติมา25292
2683ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2525คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์25291
2684หลักสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.ภาควิชาสถิติ25292
2685กติกาใหม่วอลเลย์บอลพิศิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล25292
2686ชีววิทยา เล่ม 1เชาว์ ชิโนรักษ์25292
2687เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
2688ไวยากรณ์จีนกลางขั้นพื้นฐานประพิณ มโนมัยวิบูลย์25291
2689เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2690การพูดในที่ชุมชนคาร์เนกี, เดล25291
2691เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2692อนุสรณ์สุนทรภู่ 200 ปีสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25291
2693ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นไพทูรย์ สินลารัตน์25292
2694ปัญหาการสอนอ่านภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมพัฒน์ น้อยแสงศรี25291
2695จิตวิทยาทั่วไปจำรอง เงินดี25291
2696เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2697ฟิสิกส์กับชีวิตก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์25291
2698เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 6-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
2699ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์25291
2700เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการเบื้องต้นมานัส บุญยัง25291
2701ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยาโสภา ชูพิกุลชัย25293
2702ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้นสัญญา สัญญาวิวัฒน์25291
2703แบบฝึกหัดเวชพันธุศาสตร์และมนุษย์พันธุ์ศาสตร์วิจารณ์ พานิช25292
2704จิตวิทยาสังคมโยธิน ศันสนยุทธ25292
2705ไวยากรณ์อังกฤษแนวปริวรรตขั้นสูงพัฒน์ น้อยแสงศรี25291
2706เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2707มนุษย์กับธรรมชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25291
2708หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Guided English reading book 1โฮพ์, ดี.เอช.25291
2709การพูดนันทา ขุนภักดี25291
2710จิตวิทยาทั่วไปศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ25291
2711ปัญหาในการสอนเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นพัฒน์ น้อยแสงศรี25291
2712จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)น.ม.ส.25291
2713เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์25291
2714อ่านคน-อ่านวรรณกรรมศรีเรือน แก้วกังวาล25292
2715สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25292
2716บาสเกตบอลเฉลี่ย พิมพันธุ์25291
2717เชื้อราก่อโรคและโรคเชื้อราศมนีย์ ศุขรุ่งเรือง25291
2718เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
2719การศึกษาคำกลอนสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีโอสถ โกศิน25291
2720แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์2528