รายชื่อหนังสือ Bachelor of Arts Program in Tourism Industry (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1คู่มือนำชมนิทรรศการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมปป.3
2สังคมศึกษา เล่ม 2 ฉบับรวม ม.4-5-6พิเชษฐ์ หาสิตพานิชกุลมปป.1
3ป้อม คู ประตูเมืองในกรุงรัตนโกสินทร์สมเกียรติ วัฒนะศักดิ์ประภาม.ป.ป1
4ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์ : การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีตรงใจ หุตางกูร25611
5ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2561การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25613
6สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครปรีดี พิศภูมิวิถี25611
7ของขวัญแห่งมิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2361-2561Merrion, Trevor25612
8ตำราประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กนกอร สว่างศรี25601
9นครสวรรค์ศึกษา : บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพสุชาติ แสงทอง25601
10ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 13กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25602
11ไทยคดีศึกษาในมิติท้องถิ่นภาคใต้พรพันธุ์ เขมคุณาศัย25601
12ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ปี 2560การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25602
13สมุดภาพถ่ายเก่าศิลปะในประเทศไทยศักดิ์ชัย สายสิงห์25601
14สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475ชัชวาลย์ ฉายะบุตร25591
15ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย : การสังเขปประเด็นใหม่จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี.ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ25591
16100 ปี สถานีกรุงเทพปริญญา ชูแก้ว25591
17ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 7 : "คนพันธุ์" เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม บุญยงค์ เกศเทศ25591
18ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2559การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25591
19มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงสำราญ ผลดี25591
20สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ถิ่นลพบุรีวรรณา นาวิกมูล25591
21ความรู้ทั่วไปทางการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมธันยกร จันทร์สาส์น25591
22คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์25591
23ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอกสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร25594
24การดำเนินงานและบริการการจัดเลี้ยงถิรนันท์ ประทุม25591
25อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์25592
26เรือนพระกรรมสักขี-เรือนพระสุรภีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์25592
27ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2557กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25581
28บันทึกการเดินทางบนเส้นทางวงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน เชียงตุง เมืองลา สามต้าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25581
29รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี25581
30ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ปี 2558การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25583
31บันทึกทูตเมียนมาร์จากลุ่มอิรวดีสู่เจ้าพระยาMaung Swe Thet25581
32พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25583
33การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์จิราภรณ์ อรัณยะนาค25582
34ตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกิจ สมัยรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25581
35เที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงครามไกรนุช ศิริพูล25581
36คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัยจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ25581
37นครปฐมเมืองน่าอยู่หอการค้าจังหวัดนครปฐม25582
38พิพิธอาเซียนบุรฉัตร พานธงรักษ์25581
39ภารตะศึกษาฟอรั่ม 6 : สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจุบัน : จากภารตะสู่อาเซียนนวรัตน์ เลขะกุล25571
40คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดธนศาสตร์ เวียงสารวิน25571
41ผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสุพจน์ สุทธิศักดิ์25573
423 Men and a journeyโตมร ศุขปรีชา25572
43จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถานสำหรับพระนครอนุชา เสมารัตน์25572
44มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25571
45ปฏิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 3 ฤดูวสา สุทธิพิบูลย์25572
46หนังใหญ่วัดขนอนดารารัตน์ จุฬาพันธุ์25571
47รายงานประจำปี 2556 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)25571
48ปักกิ่งในความทรงจำศรีกานดา ภูมิบริรักษ์25571
49ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม25572
50ทะเลฝันหัสชัย บุญเนือง25571
51สรุปรายงานวิจัยการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทานอิศรา ศานติศาสน์25572
52เปิดโลกอเมริกาใต้ ๑วราห์ วรเวช25571
53ธากา รักพาไปภัคภร ไม้สนธิ์25573
54กำแพงเพชรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
55คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2557การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25562
56เก็บมาเล่าเมื่อฉันได้เรียนทำไส้กรอก, แฮม, และเบคอนในฟาร์มเลี้ยงหมู Attendorfa ประเทศออสเตรียศิริวรรณ ศิริเดช25561
57สุโขทัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
58Welcome to ASEAN : เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียนฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน25561
59ปราจีนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
60สุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
61ซาลามัต ดาตัง อาเซียน : มาเลเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
62ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทยชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
63ระนองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
64มาจิซึคึริ : กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่า (Machizukuri) ในโตเกียวและเกียวโตพิกุล สิทธิประเสริฐกุล25562
65คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้มวสา สุทธิพิบูลย์25562
66เพชรบูรณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
67มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียนฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25563
68แนวคิดและตัวอย่างการจัดการแหล่งมรดกโลกในต่างประเทศสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
69ซัวซะไดย อาเซียน : กัมพูชาชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
70สระแก้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
71ยะลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
72เฉลิมพระราชศรัทธาธงทอง จันทรางศุ25561
73ลำพูนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
74คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง25562
75กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
76นครศรีธรรมราชการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
77สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)กระทรวงคมนาคม.กรมทางหลวง25561
78อาหารไทย ประเภทเส้นชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
79พิษณุโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
80นครปฐมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
81กาญจนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
82ซินจ่าว อาเซียน : เวียดนามชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
83สงขลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
84สาหร่ายน้ำจืดในหุบเขาลำพญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ25561
85ขนมไทยชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
86พะเยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
87นนทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
88ปทุมธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
89ซาลามัต ปากี อาเซียน : บรูไนชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
90คู่มือนักเดินทางบรูไนศิริเพชร เอี่ยมพันธ์25561
91ภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
92ตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
93คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2556การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
94การเตรียมการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
95เปิดประตูสู่อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25561
96ฉะเชิงเทราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
97อ่างทองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
98พิจิตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
99ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
100แนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติวสา สุทธิพิบูลย์25561
101ประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารพระวิสุมธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พรมมรังสี)25561
102สระบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
103ตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
104ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25561
105แม่ฮ่องสอนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
106เที่ยว 10 เส้นทางวัฒนธรรม ท่องประวัติศาสตร์กองบรรณาธิการ Matichon Academy25561
107ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
108กูมุสตา อาเซียน : ฟิลิปปินส์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
109สมุทรสงครามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
110ปัตตานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
111กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25562
112ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2555กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25561
113ก๋วยเตี๋ยวแกงไทยในญี่ปุ่น จากงานวิจัยสู่บทเรียนนฤมล นันทรักษ์25561
114น่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
115นครนายกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
116ชลบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
117มิงกาลาบา อาเซียน : เมียนมาร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
118ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขปWyatt, David K.25561
119พังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
12032 วัน กว่าจะเป็นชีสกับชีวิตในฟาร์มออสเตรียศิริวรรณ ศิริเดช25561
121อุทัยธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
122แหล่งมรดกโลกของไทยสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
123สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อนรรฆ พิทักษ์ธานิน25561
124สมุทรสาครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
125สิงห์บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
126การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ธนกฤต ภัทร์ธราธร25561
127เชียงรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
128ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
129โอชาอาเซียนนันทนา ปรมานุศิษฎ์25562
130Tourism talk : special issuesการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25562
131จันทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
132สตูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
133พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐานวศิน ปัญญาวุธตระกูล25561
134ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงาชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25561
135เชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
136คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง25562
137สวัสดีอาเซียน : ประเทศไทยชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
138มิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รุ่น 3สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25563
139พระนครศรีอยุธยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
140ชุมพรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
141อาหารไทย ประเภทซุปชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
142นครสวรรค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
143ตราดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
144เพชรบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
145สะบายดี อาเซียน : ลาวชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
146พัทลุงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
147ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชานเมืองและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทยและเมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมณีมัย ทองอยู่25561
148กว่าจะเป็นชีสกับชีวิตในฟาร์มออสเตรีย : ตอนเมื่อฟาร์มไม่มีนมศิริวรรณ ศิริเดช25561
149แพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
150ระยองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
151ชัยนาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
152เฮลโล อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
153การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์25561
154กระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
155เสน่ห์ย่านเก่า : เรื่องราวรักษ์ย่านเก่าจากญี่ปุ่นพีธากร ศรีบุตรวงษ์25562
156ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
157ความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชนสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25563
158ประจวบคีรีขันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
159สุราษฎร์ธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
160ลำปางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
161วัฒนธรรมอาหารไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันสิรินาฏ ศิริสุนทร25561
162ประวัติศาสตร์สิงคโปร์อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25561
163อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพลไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง25562
164สมุทรปราการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
165นราธิวาสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
166อาหารจานเดียวประเภทข้าวชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
167อุตรดิตถ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
168ลพบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
169ราชบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
170ซาลามัต เซียง อาเซียน : อินโดนีเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
171ธุรกิจบริการ : ท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
172สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์คัทลียา เหลี่ยมดี25552
173เวียดนาม เที่ยวเอาเรื่องวุฒิ เลิศสุขประเสริฐ25551
174สุดทางที่ทวายภราดร ศักดา25551
175ประวัติศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชั้นประถมดารารัตน์ เมตตาริกานนท์25551
17650 ปี อุทยานแห่งชาติไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25551
177สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิทย์ บัณฑิตกุล25552
178มาเลเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25553
179เราคืออาเซียน : ลาวปัทมาพร คำโท25551
180ประวัติศาสตร์กัมพูชาธิบดี บัวคำศรี25551
181ตามรอยไตรภูมิในพุทธศาสนสถานของกลุ่มชาติพันธุ์หลอย (ปลั้ง) : รายงานการสำรวจจากเชียงตุง เมืองลาถึงสามต้าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25551
182สาธารณรัฐฟิลิปปินส์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
183เราคืออาเซียน : เมียนมาร์อากิ อคิราภ์25551
184คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25552
185ภารตะศึกษาฟอรั่ม 4 : รำลึก "สัตยา ไส บาบา" มหัศจรรย์แห่งภารตะในยุคโลกาภิวัตน์อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา25551
186ท่องแดนอาเซียนธีรภาพ โลหิตกุล25554
187ฝากไว้ในแผ่นดินสมุทรสาครชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร25551
188คู่มือนักเดินทางมาเลเซียอรณิช รุจิวิพัฒน์25551
189คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานวสา สุทธิพิบูลย์25551
190เนการาบรูไนดารุสซาลามวิทย์ บัณฑิตกุล25553
191สาธารณรัฐสิงคโปร์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
192เราคืออาเซียน : กัมพูชาอากิ อคิราภ์25551
193ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติดารารัตน์ เมตตาริกานนท์25551
194เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน : ฝึกพูดอังกฤษ + เรียนรู้เรื่องอาเซียนจันทร์พา ทัดภูธร25552
195เราคืออาเซียน : มาเลเซียปัณณภัทร25551
196สมุดภาพศิลปะอยุธยา : ภาพถ่ายเก่าจากคลังภาพของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี.ภาควิชาปรวัติศาสตร์ศิลปะ25551
197พม่าธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25551
198ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒) : เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดวงธิดา ราเมศวร์25551
199คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกวสา สุทธิพิบูลย์25551
200ราชอาณาจักรไทยวิทย์ บัณฑิตกุล25552
201สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวิทย์ บัณฑิตกุล25552
202ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะพม่าภภพพล จันทร์วัฒนกุล25551
203การศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์25551
204AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอณฎณ เชื้อไทย25552
205เราคืออาเซียน : อินโดนีเซียปัทมาพร คำโท25551
206ฟิลิปปินส์ : ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ25551
207ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๑) : ไทย ลาว พม่า กัมพูชาดวงธิดา ราเมศวร์25551
208คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกวสา สุทธิพิบูลย์25551
209ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552รัศมี ลักขณาวรรณพร25551
210เที่ยว 10 ประเทศอาเซียนศุภลักษณ์ สนธิชัย25552
211คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาววสา สุทธิพิบูลย์25551
212สาธารณรัฐอินโดนีเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25552
213มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่นBelleme, John25552
214เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย : มองท่องเที่ยวสมัยใหม่หลากหลายมุมอริยะ พนมยงค์25551
215ราชอาณาจักรกัมพูชารัชดา ธราภาค25552
216เราคืออาเซียน : เวียดนามพลอยแพรวา25551
217ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย : รัฐจารีตบนหมู่เกาะ ความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคมและสาธารณรัฐแห่งความหลากหลายทวีศักดิ์ เผือกสม25551
218ท้องถิ่นบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
219คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีไทย ประจำปี 2554-2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25543
220ตลาดสามชุกเอนก นาวิกมูล25541
221การจัดการถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25541
222สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐมแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2554 และประมาณการปี พ.ศ.2555สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม25541
223คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์รัตนา ลักขณาวรกุล25541
224รายงานการศึกษาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ. ..."คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร25541
225ภูมินามอำเภอบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
226เครื่องปั้นดินเผาเวียงเชียงรุ้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25541
227จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน?สุจิตต์ วงษ์เทศ25541
228วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม25541
229รวยจริงกับการลงทุนทำโรงแรมรีสอร์ทและพลาซ่าขนาดจิ่วบุญชนะ บุญเลิศ25541
230บันทึกทั่วไทย 77 จังหวัดแทนไท อ. ตระกูล25541
231คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันรัตนา ลักขณาวรกุล25541
232เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
233โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยาม แหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรีสายันต์ ไพรชาญจิตร์25541
234โครงการภาพถ่าย น้ำ+ใจ 2554กระทรวงวัฒนธรรม25543
235ร้อยเรื่องราว เล่าเรื่องเยือนต่างแดนของประธานวุฒิสภา พ.ศ.2553สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักการต่างประเทศ.25541
236ภารตะศึกษาฟอรั่ม 3 : เหลียวหลังแลหน้าภารตะศึกษากับจดหมายจากอินเดีย 2505-2508ภิกษุณีธัมมนันทา25541
237การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศสมิต สัชฌุกร25541
238เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
239ภารตะศึกษาฟอรั่ม 2 : ภารตะโลกแห่งศาสนาและวิทยาศาสตร์สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์25541
240หนังสือเทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25545
2419 ปี และก้าวต่อไปของการวิจัยท่องเที่ยวไทยเทิดชาย ช่วยบำรุง25542
242มงคลทั่วไทย ไหว้ 99 พระธาตุ-เจดีย์กองบรรณาธิการข่าวสด25541
243เปรม ปราณ ปัญจาบ : บันทึกการเดินทางกับภาคสนามอินเดียศึกษาในรัฐปัญจาบอภิรัฐ คำวัง25541
244ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25531
245ภารตะศึกษาฟอรั่ม 1 : มองชีวิตและสังคมภารตะผ่านประสบการณ์ทูตไทยจีระศักดิ์ ธเนศนันท์25531
246ภราดามหามิตร ไทย-อิตาลี : 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลีหนึ่งฤดี โลหผล25531
247กระบี่ ขอบฟ้าอันดามันกลิ่น คงเหมือนเพชร25533
248ท่องเที่ยวอีสาน : แหล่งเรียนรู้สู่อารยธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25531
249โครงการ "แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม"จันทกร ชาติสิริ25533
250การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุราษฎร์ธานี : การวิจัยฐานทรัพยากรเกษตรสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนเทิดชาย ช่วยบำรุง25532
251อุทยานแห่งชาติภาคใต้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
252ครบเครื่องเรื่องอาหาร 2 : การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพศิโรจน์ ผลพันธิน25531
253คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2553-2554การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25533
254โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวล่องเรือชมสวนคลองจินดา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผกาวัลย์ กาบแก้ว25533
255วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
256ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
257พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัยเทิดชาย ช่วยบำรุง25531
258อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
259สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์25531
260ชื่อบ้าน-ภูมิเมืองพะเยาพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25532
261อุทยานแห่งชาติภาคกลางและภาคตะวันออกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
262รายงานการวิจัยเรื่องระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภัทรพงษ์ อินทรกำเนิด25531
263หนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรมสมาคมโรงแรมไทย25532
264สราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25532
265ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงธงทอง จันทรางศุ25531
26660 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 60 ปี มศว. ศรีสง่ามหานครสุภาพร สุกสีเหลือง25531
267เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25531
268อร่อยล้ำจำเนียรครอบครัววิทยากูล25533
269รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2552เทิดชาย ช่วยบำรุง25531
270ท้องถิ่นปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
271รายงานประจำปี 2553 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.กรมการท่องเที่ยว25532
27275 เทศกาลงานประเพณีทั่วไป "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง"กระทรวงมหาดไทย25532
273อุทยานแห่งชาติภาคเหนือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
274เมืองเจดีย์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.สำนักวิชาศิลปศาสตร์.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25531
275จงจรเที่ยว : สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 12 ประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25531
276จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-กรีซ 50 ปีไกรฤกษ์ นานา25531
277จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี 50 ปีไกรฤกษ์ นานา25532
278หนองบัวลำภูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
279กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553กระทรวงวัฒนธรรม25522
280อำนาจเจริญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
281มุกดาหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
282ชัยภูมิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
283แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี : รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี25521
284ร้อยเรื่องดีๆ ของเมืองไทยที่คุณไม่เคยรู้จุฑา รักษ์แผ่นดิน25521
285ศรีสะเกษการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
286รายงานการวิจัยรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาอิศรัฏฐ์ รินไธสง25521
287โครงการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้และโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการปลูกสร้างและพัฒนา : รายงานระยะที่ 1 กลยุทธ์ในการดำเนินการ ภูมิความรู้ความชำนาญและบทบาทกำกับอุบลวรรณา ภวกานันท์25521
288มหาสารคามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
289คู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายโรงแรมอมรฤทธิ์ เขมะปาณ25521
290อุดรธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
291นครปฐมนิตยสารโลกอุตสาหกรรม25522
292นครราชสีมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
293รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2551เทิดชาย ช่วยบำรุง25522
294ขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
295พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพบราวน์, รอคซานนา25521
296เลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
297การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยศิลปากร25523
298สกลนครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
299บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs สาขาสปาและบริการสุขภาพ ภายใต้โครงการตามภารกิจพื้นฐาน ปี 2552มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะบริหารธุรกิจ.25521
300อุบลราชธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
301บุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
302กาฬสินธุ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
303กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2552สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงษ์25521
304การศึกษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนสุพจน์ สุทธิศักดิ์25521
305ร้อยเอ็ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
306สุรินทร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
307แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยจังหวัดนครสวรรค์มานพ อำพันธุ์25521
308หนองคายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
309สปาในบ้านเพื่อสุขภาพWilde, Liz25521
310รถม้าและพาหนะร่วมสมัยวัฒนะ บุญจับ25521
311รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดภูเก็ตสำนักงานจังหวัดภูเก็ต25522
312ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน : ภูมินิเทศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
313แนวทางการพัฒนาศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษมี พันธุ์ธนโสภณ25521
314อินคา-เปรูบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล25521
315เกาะช้าง การท่องเที่ยวทางทะเลบนฐานความรู้เทิดชาย ช่วยบำรุง25522
316ยโสธรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
317มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายในประเทศไทยภัทริน รินทร์ธราศรี25521
318แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี25521
319นครพนมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
320ขนมไทยสุปราณี แพรศิริ25521
321ท้องถิ่นปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25511
322อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25511
323เชียงรายรำลึก : ฐานรากสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเทิดชาย ช่วยบำรุง25512
324ธุรกิจการบินบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา25511
325รายงานการศึกษา วิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขาฉบับสมบูรณ์ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ปี 2551 และแนวโน้ม ปี 2552สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25511
326คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2551-2552การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25513
327ออกแบบอย่างอีสาน : ทางออกจากข้อจำกัดตะวัน พงษ์บุรุษ25511
328แม่น้ำโขงสำนักงานสารนิเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี25511
329รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2550เทิดชาย ช่วยบำรุง25512
330เอกสารประกอบโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2551จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์25511
331การสัมมนาเรื่อง "โลจิสติกส์" สำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างไรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25511
332มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25515
333รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดภูเก็ตสำนักงานจังหวัดภูเก็ต25512
334วัดในอำเภอไทรน้อยพิศาล บุญผูก25511
335การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม จุดเปลี่ยนอันดามันสู่ความยั่งยืนเทิดชาย ช่วยบำรุง25512
336วัดในอำเภอบางบัวทองพิศาล บุญผูก25511
337รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2549เทิดชาย ช่วยบำรุง25512
338รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ไตรมาส 2/2551สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25512
339แปดเป็ง ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยาพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)25512
340นครปฐมนิตยสารโลกอุตสาหกรรม25513
341วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25501
342การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทวีป ศิริรัศมี25501
343เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
344คู่มือมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25502
345เมนูสุขภาพ สูตรอร่อยในจานเดียวชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย25501
346อยุธยาชาญวิทย์ เกษตรศิริ25501
347หลวงพระบาง : จิต & วิญญาณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์25501
348น้ำพริก ฐานทรัพยากร วิถีชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นิรมล ยุวนปุณย์25502
349ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25501
350เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
351การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการท่องเที่ยว ปี 2550กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.^กรมวิชาการเกษตร.25503
352สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนครทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา25501
353การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามเส้นทางสู่ที่ราบสูงจ้าวเยวี่ย25501
354ท่องเที่ยวพระอารามหลวง ฉบับภาคอีสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.^กองพุทธสารนิเทศ.25501
355น้ำพริก 4 ภาคเพื่อสังคมไทยแข็งแรงวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25503
356เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 1แฟร์แบงก์, จอห์น เค.@25501
357ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดนนทบุรีอลิสา วานิชดี25501
358100 แหล่งท่องเที่ยวไทยไปได้ทุกเดือนสุรศักดิ์ ตันตะโยธิน25501
359เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
360ประวัติศาสตร์ไทยกิตติ ตันไทย25501
361แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรธรณี25501
362ไททรรศน์เทพสตรีฉบับบริบทชุมชนคณะหนองเต่าสุทธิพงษ์ นามเกิด25501
363เยือนอียิปต์ไพลิน กาญจนภานุพันธ์25501
364ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า : อันดามันเทิดชาย ช่วยบำรุง25501
365กรุงเทพเมืองน่าอยู่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25501
366ฟิลิปปินส์นวลจันทร์ คำปังสุ์25501
367พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อังกฤษ-ไทยถาวร โพธิ์ทอง25501
368เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 2แฟร์แบงก์, จอห์น เค.@25501
369ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง25501
370บุกภูเขา เบิกทะเลประพันธ์ ผลเสวก25501
371มัคคุเทศก์รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์25501
372เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25501
373เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
374นิวซีแลนด์มัลลิกา พงศ์ปริตร25501
375เรือพระราชพิธีและเห่เรือมาจากไหน? เมื่อไร?สุจิตต์ วงษ์เทศ25503
376เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25501
377พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร25502
378100 เดียวก็เที่ยวได้ ตอนอยุธยานิรุตต์ โลหะรังสี25501
379ภูฐาน : สวรรค์บนดินส. ศิวรักษ์25491
380การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา25491
381การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 18-26 สิงหาคม 2505นรชิต สิงหเสนี25492
382พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้สรจักร ศิริบริรักษ์25491
383พระปฐมเจดีย์ พระประโทนเจดีย์ ลุ่มน้ำบางแก้ว-บางแขม และนครปฐมมาจากไหนสุจิตต์ วงษ์เทศ25493
384ลำพูน : เมืองโบราณกว่า 1,300 ปีกรรณิการ์ เพชรแก้ว25491
385อุทยานแห่งชาติ ธรรมชาติและนันทนาการจักรกริช วิศิษฐ์พาณิชย์25494
386คู่มือบัญชีโครงการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนเร เหล่าวิชยา25491
387สู่วิถี "ข้าวตำ น้ำตัก" แห่งต้นน้ำแม่ลาวประพันธ์ สีดำ25491
388มรดกของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์25492
389ใครๆ ก็ไปเที่ยวสิงคโปร์อดิศักดิ์ จันทร์ดวง25491
390จันทบุรีกฤษกร วงศ์กรวุฒิ25491
391สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ.2549สุธีรา ตังสวานิช25491
392ผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาความต้องการฝึกอบรมด้านการตลาดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25491
393การบริหารท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์25491
394สะพายเป้ ขึ้นรถเมล์ ทัวร์กรุงรัตนวุฒิ เจริญรัมย์25491
395โครงการศึกษาประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมในลุ่มน้ำบางแก้ว-บางแขมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมวสันต์ เทพสุริยานนท์25491
3968 ขวบ ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา กระบวนการเพื่อสุขภาวะของชุมชนประสาท มีแต้ม25491
397เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25491
398ภูฏาน แนบชิดสนิทรักกวัน จิระคุณ25491
399คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2549-2550การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25493
400ครัวสระปทุมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25492
401ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์25491
402เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ "30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25491
403นครปฐมนิตยสารโลกอุตสาหกรรม25495
404รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
405คู่มือนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25491
406ตำนานสถาปัตยกรรมไทย 2 : สถาปัตยกรรมไทยบุญชู โรจนเสถียร25481
407ตามรอยบาทพระพุทธองค์ พร้อมภาพถ่ายพุทธสถานที่สำคัญสันติ เตชอัครกุล25482
408น้ำสมุนไพรและน้ำผักผสมอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25481
409เพชรศักดา ศิริพันธุ์25481
410การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กีรติ ยศยิ่งยง25481
411สุดยอดโรงแรม รีสอร์ทและสปาในประเทศไทยทวิช ชุนหชา25481
412สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์สกินเนอร์, จี. วิล@25481
413อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25481
414ศูนย์กรุงธนบุรีศึกษา : พันธกิจด้านการวิจัยวัฒนธรรมพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทัศนะความคิดด้านชีวิตวัฒนธรรมฝั่งธนบุรีอัควิทย์ เรืองรอง25481
415ตำนานสถาปัตยกรรมไทย 1 : เรือนไทยเดิมบุญชู โรจนเสถียร25481
416ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติวิลักษณ์ ศรีป่าซาง25482
417จังหวัดนนทบุรีสมชัย รัตน์วสุนธรา25481
418ข้างครัว 108พิชัย วาศนาส่ง25481
419ข้างครัวตะวันตกพิชัย วาศนาส่ง25481
420เมนูเด็ด Seafoodบริษัทสำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด25481
421ดัชนีแผนที่ : กรุงเทพฯและปริมณฑลกระทรวงพลังงาน.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน25481
422การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นสายันต์ ไพรชาญจิตร์25481
423ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปี 2547-2548ปัญญา สระทองอุ่น25481
424ซาลาเปาสารพัดไส้อมราภรณ์ วงษ์ฟัก25481
425สีสันเพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย)พรพิมล สมนึก25481
426บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมาเทศบาลนครนครราชสีมา25481
427งานโรงแรม การบริหารงานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆขจิต กอบเดช25481
428ต้นน้ำ ภูผา และป่าทรายเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25481
429เอกสารประกอบการสัมมนา "การท่องเที่ยวนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน" วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2548 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร25481
430นโยบายและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศเอเชียสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาเอเชีย25481
431คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2548-2549การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25483
432สุวรรณภูมิ : จากหลักฐานโบราณคดีผาสุข อินทราวุธ25482
433ปราสาทพนมรุ้งกรมศิลปากร.สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ25481
434แซนด์วิช & คานาเป้อภิญญา มานะโรจน์25481
435ล่องอิตาลีตอนใต้อัลฟา25481
436พระราชวัง วังเจ้านายส. พลายน้อย25481
437สังคมทางการเมืองการปกครองในอาณาจักรภูกามยาว (รัฐพะเยาในอดีต)พระมหาศรีบรรดร ถิรธมโม25481
438แนวทางการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเมทิกา วาทินวิเศษ25483
439ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปี 2547 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6/2547มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25471
440ไกด์เพื่อชีวิต : สะพายเป้ โบกรถลุยเดี่ยวสามประเทศธงชัย ลิขิตชลธาร25471
441ชีวิตและงานของสุนทรภู่ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625471
442อาหารฝรั่งดารามาศ แก้วแดง25471
443เจ็ดวันหกคืนบนรถไฟสู่ไซบีเรียวันนัด สรรกุล25471
444เทพแห่งไอยคุปต์สมฤทธี บัวระมวล25471
445หมอนหน้าจก ของแม่แจ๋มจุฬาเกษม ชินะผา25471
446การอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุเบื้องต้นชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ25473
447สมเด็จพระนเรศวรมหาวีรราชเจ้า พระมิ่งขวัญของชาวไทยเสทื้อน ศุภโสภณ25472
448น้ำผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพรอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25471
449แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันตกกวี วรกวิน25471
450สูตรลับ Fast foodอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25471
451ขนมอบ 2นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
452ข้าวเกรียบปากหม้ออมราภรณ์ วงษ์ฟัก25471
453คู่มือคาราวานรถยนต์ "คนชอบเที่ยว"สมศักดิ์ บูรพาพิพัฒน์25471
454ใต้...หรอย มีลุยบุญชู ยืนยงสกุล25471
455เอแคลร์นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
456ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรัญยา วรากุลวิทย์25471
457รายงานการวิจัยประเมินผลการพัฒนาคุณภาพลุ่มแม่น้ำท่าจีนให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและเอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกาญจน์ คุ้มทรัพย์25474
458การบริหารและการจัดการงานโรงแรมเกรย์, วิลเลี่ยม เอส.@25471
459ปฏิทินประเพณี 12 เดือนอุดม เชยกีวงค์25471
460อยุธยา : เมืองมรดกโลกเฉลิมพล ชัยกิตติภรณ์25471
461อาหารเวียดนามทวีศักดิ์ เกษปทุม25471
462ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐมและคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2547คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดนครปฐมแบบบูรณาการ (กบจ.นฐ.)25471
463แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคกลางกวี วรกวิน25471
464เคล็ดลับในครัว 2นิตยสารแม่บ้าน25471
465เอกสารประกอบการเรียนมรดกไทยรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์254710
466รวมบทความวิจัยการท่องเที่ยวทวีป ศิริรัศมี25471
467ขนมอบนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
468พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกนกวลี ชูชัยยะ25472
469บึงกุ่ม บึงบางช้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25472
470โดนัทนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
471แผนที่ภูมิศาสตร์ทองใบ แตงน้อย25472
472อาหารเพื่อสุขภาพอาณดี นิติธรรมยง25471
473ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรมศักดิ์ชัย สายสิงห์25472
474พรีเวียตรัสเซียไพรัตน์ สูงกิจบูลย์25471
475พับผ้าเช็ดหน้ารูปสัตว์จรูญศรี พลเวียง25471
476คู่มือการท่องเที่ยวเกษตรท่องเที่ยวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.^กรมวิชาการเกษตร.25473
477แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกวี วรกวิน25471
478แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคใต้กวี วรกวิน25471
479อัมสเตอร์ดัม เพื่อน และจักรยานที่ขโมยมากรกฎ พัลลภรักษา25471
480เก็บตกจากโลกกว้าง : ถูลู่ถูกังในอังกฤษรัศมี ธันยธร25471
481บันทึกทางไกลกับไฟฝัน 2จิราวิไล เก่งการค้า25471
482ตะลุยอังกฤษชโลธร อยู่ทิม25471
483การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ปี 2547กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.^กรมวิชาการเกษตร.25473
484ครบเครื่องเรื่องน้ำจิ้มดารามาศ แก้วแดง25471
485จากฟินแลนด์ถึงสแกนดิเนเวียจันทนา นิลวรางกูร25471
486เมนูอาหารเช้านานาชาติดารณี ฮันตระกูล25471
487ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25472
488แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคเหนือกวี วรกวิน25471
489การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชนัญ วงษ์วิภาค25471
490ทวีปยุโรปมัลลิกา พงศ์ปริตร25471
491การตลาดบริการชัยสมพล ชาวประเสริฐ25471
492คู่มือการจำแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศดรรชนี เอมพันธุ์25472
493แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออกกวี วรกวิน25471
494ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนาสันติ เล็กสุขุม25472
495คู่มือการทำปาท่องโก๋สำหรับมืออาชีพนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25461
496วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทยประชิด สกุณะพัฒน์25464
497หลักการมัคคุเทศก์ฉันทัช วรรณถนอม25461
498อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสมัย สุทธิธรรม25461
499กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสงวน สุทธิเลิศอรุณ25463
500วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยาอุไรวรรณ ตันติวงษ์25461
501การจัดการธุรกิจร่วมสมัย : กรอบแนวคิดใหม่ทางการจัดการในการสร้างและพัฒนาพลวัตในการแข่งขันผลิน ภู่จรูญ25461
502คู่มือการทำกะหรี่ปั๊บฉบับวิชาชีพนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25461
503ไทย-เวียดนาม : ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่กระชับแน่นหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ.25462
504อลาสกา จากขุนเขาจรดเงาฟ้าจันทนา นิลวรางกูร25461
505อืม...สเมล ไลค์ ปารีสละออ ศิริบรรลือชัย25461
506สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีชูพินิจ เกษมณี25461
507การท่องเที่ยวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนือสินธุ์ สโรบล25461
508ก้นกลม พุงป่อง ท่องดอยสูงธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25461
509ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พักผาณิต บุญยะวรรธนะ254610
510ห่อหมกอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25461
511ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้านพรพิมล ชุติศิลป์25468
512เที่ยววัดชมวังเมืองพิษณุโลกหวน พินธุพันธ์25461
513เขตทหารน่าเที่ยวศุภโชค นิจสุนกิจ25461
514อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชูสิทธิ์ ชูชาติ25461
515ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารอารี จังสถิตย์กุล25469
516ไกด์ดีมีความสุขลัดดาวัลย์ เตีย25461
517วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษกสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)25461
518ผลการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแหล่งมรดกโลกที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ เนื่องในวาระทศวรรษแห่งการเป็นมรดกโลก สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรธราพงศ์ ศรีสุชาติ25461
519น้ำผัก ผลไม้ เครื่องดื่มสุขภาพทวีทอง หงษ์วิวัฒน์25461
520การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวฉลองศรี พิมลสมพงศ์25461
521ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา25464
522อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งสมัย สุทธิธรรม25461
523โลกของไวน์ ถิ่นเมรัยทั่วพิภพกมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม25462
524ขนมไทย 1นลิน คูอมรพัฒนะ25461
525ปางพระพุทธรูป หัวข้อธรรมในคำกลอนระพีพรรณ ใจภักดี25461
526เวียดนามชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25461
527แบกเป้ท่องมังกรแห่งเวียดนามอาศิส จิตรไกรสร25461
528กรณีศึกษา Best practices การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25461
529ข้าวมันสุดาพร ทิมฤกษ์25461
530สมุดภาพแผนที่โลกจุฬามณี ชาติสุวรรณ25461
531เล่าเรื่องรามเกียรติ์ : จากจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง วัดพระศรีรัตนศาสดารามนิดดา หงษ์วิวัฒน์25462
532ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกยกกระเป๋าพรพิมล ชุติศิลป์25469
533นำชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเอนก สีหามาตย์25461
534คู่มือเรียนรู้ : กรุงศรีอยุธยาธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์25461
535ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์พิสิฐ เจริญวงศ์25462
536โลกและการเปลี่ยนแปลงขจีรัตน์ จิระอรุณ25462
537ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหารบุษบา บรรจงมณี254610
538ขึ้นเหนือหาหนาวธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25461
539มัคคุเทศก์รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์254615
540เกาะช้างหัสชัย บุญเนือง25461
541ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟพรพิมล ชุติศิลป์254610
542แซนด์วิชกับอาหารฝรั่งศรีสมร คงพันธุ์25461
543อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสมัย สุทธิธรรม25461
544เที่ยวคลองชมวัดหวน พินธุพันธ์25461
545ข้าวต้มเครื่องรสเลิศอุบล ดีสวัสดิ์25461
546คู่มือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพจนา สวนศรี25462
547ศรีสรรพ์อัญมณีมณิขจิต25461
548ขนมจีนทวีศักดิ์ เกษปทุม25461
549เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25463
550อยุธยาชาญวิทย์ เกษตรศิริ25461
551เจ็ดมหาราชศิริวรรณ คุ้มโห้25462
552ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกเปิดประตูพรพิมล ชุติศิลป์254610
553เคล็ดลับในครัวนิตยสารแม่บ้าน25461
554ตักสิลามหาสารคาม : สะดืออีสานโกศล ศรีสังข์25465
555ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายของที่ระลึกอัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์254610
556นำเที่ยว 3 เมืองมรดกโลกอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25462
557นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ (เล่ม 2)กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ25461
558คู่มือการทำขนมกุยช่ายสำหรับมืออาชีพนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25461
559การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชัย โถสุวรรณจินดา25461
560ของดีโคราช เล่มที่ 3 สาขาคหกรรมศิลป์กมลทิพย์ กสิภาร์25461
561การบริหารทรัพยากรมนุษย์ธงชัย สันติวงษ์25461
562อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสมัย สุทธิธรรม25461
563เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่นนิธี สตะเวทิน25461
564ตุรกี : อดีตถึงปัจจุบันไพศาล หรูพาณิชย์กิจ25461
565ศรีสัชนาลัย โบราณสถานสามสมัยมานพ ถนอมศรี25462
566กินตามแม่กระทรวงสาธารณสุข25462
567เปิดฟ้ารัสเซีย เล่ม 1นิติภูมิ นวรัตน์25461
568แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานฉบับสมบูรณ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25461
569ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกรักษาความปลอดภัยพรพิมล ชุติศิลป์254610
570นำชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชรกรมศิลปากร25463
571ที่พักในฝัน สวรรค์ของคนเดินทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25462
572เล่าเรื่องเมืองสุโขทัยพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ25462
573เปิดฟ้าศรีลังกานิติภูมิ นวรัตน์25461
574ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่อัศนีย์ ชูอรุณ25461
575ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี 2546 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2546มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25461
576ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกบริการในห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำศศิ จังสถิตย์กุล254610
577หมอวิทยาพาเที่ยว แนวจิตวิทยาวิทยา นาควัชระ25451
578เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
579สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชมนาด เสวิกุล25452
580แผ่นดินไทยศรัณย์ บุญประเสริฐ25451
581รอดตาย! ฉบับนักเดินทางพีเวน, โจชัว@25453
582เสน่ห์คลองรังสิตบรรลือศักดิ์ สัจจาเจริญชัย25451
583ผ้าไทยอารีย์รัตน์ ลิ่มวงศ์สุวรรณ25451
584รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานีบริษัทเทสโก้ จำกัด25452
585ที่มา เล่ม 4ลักษณา จันทร์กล่ำ25452
586ศักยภาพนครปฐมสมชัย รัตน์วสุนธรา25451
587โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางฝั่งตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด25451
588เที่ยวแก่งคอย ไม่ไปไม่รู้จิราพร เกษมรักษ์25451
589วัฒนธรรมโบราณลาว เล่ม 1บุญเรือง คัชมาลย์25451
590การพัฒนาบุคลิกภาพฉันทวิช อัศวนนท์25451
591ประเทศไทย 2545สมศรี จามรมาน25451
592ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี 2545 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2545มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25451
593รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^ศูนย์บริการวิชาการ.25452
594ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษอรุณรัตน์ ทองปัญญา25451
595เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
596พ่อขุนรามคำแหงมหาราชชมนาด เสวิกุล25452
597ชำเลืองแลศิลปะญี่ปุ่นจาร์เวส, เจมส์ แจ็กสัน@25451
598เส้นสายลายไหมศิริญญา หาญไชยนะ25451
599แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 : พร้อมด้วยสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9 และการเปลี่ยนแผนไปสู่ภาคปฏิบัติกองเทพ เคลือบพณิชกุล25452
600หัตถกรรมไทยปิยะภรณ์ วงศ์เรือง25451
601อิตาลีตอนใต้ : ถิ่นเนินเขาและทะเลงามวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25451
602อุทยาน 3 ฤดูรุ่งโรจน์ จุกมงคล25451
603เหลาในบ้านเราดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย25451
604โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ (ล่องแก่ง พายเรือแคนู/คายัค และปีนหน้าผา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^บัณฑิตวิทยาลัย.25451
605มหรสพไทยสายัณฑ์ ชื่นอุดมสวัสดิ์25451
606เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
607ปาจิต-อรพิม (การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น)ภูมิจิต เรืองเดช25451
608แผ่นดินบนหลังเต่า : เรื่องเล่าขานของชนเผ่าอินเดียนไกรวรรณ สีดาฟอง25451
609เปิดเมนูท่องยุโรปเพ็ญศรี เลิศประดิษฐ์25451
610ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25451
611ตำราพระยาศรี ว่าด้วยโรคฝีภูมิจิต เรืองเดช25451
612เทคนิคเข้าทำงานในโรงแรมนาริชา ภิรมย์ศรี25452
613ผลการดำเนินงานทางโบราณคดี : กำแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีวสันต์ เทพสุริยานนท์25451
614เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 7นิติภูมิ นวรัตน์25451
615ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทงสมัยสุโขทัยสุจิตต์ วงษ์เทศ25451
616ปฏิทินกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณี 2545การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.^กองกิจกรรม.^งานข้อมูลและส่งเสริมกิจกรรม.25454
617รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่านมนัส สุวรรณ25452
618นครจัมปาศรีณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร25451
619สุโขทัยศิริศักดิ์ คุ้มรักษา25451
620สมเด็จพระศรีสุริโยทัยชมนาด เสวิกุล25452
621วัดไทยศรัณย์ บุญประเสริฐ25451
622รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ (ล่องแก่ง, พายเรือแคนู, ปีนหน้าผา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^บัณฑิตวิทยาลัย.25451
623สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีจินดา จำเริญ25451
624น้ำผลไม้และผัก : เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนเรนทร นเรนทรเสนีย์25451
625ราชบุรีสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25451
626รายงานขั้นสุดท้ายแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะวนศาสตร์.25451
627สมุนไพรไทยสายัณฑ์ ชื่นอุดมสวัสดิ์25451
628เอกลักษณ์ไทยทรงวิทย์ แก้วศรี25452
629เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
630เปิดม่านมายา...อุษาคเนย์อัมพร จิรัฐติกร25451
631หนังสือนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25451
632คู่มือประเทศฟิลิปปินส์สีดา สอนศรี25451
633ระยองสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25451
634ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมปรีชา แดงโรจน์25451
635อินทปัตถา-กูญลวงศ์ (การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น)ภูมิจิต เรืองเดช25451
636พระปฐมเจดีย์ไม่ใช่เจดีย์แห่งแรก แต่เป็นมหาธาตุหลวง ยุคทวารวดีสุจิตต์ วงษ์เทศ25451
637นิวซีแลนด์แมคลัชแลน, กอร์ดอน@25451
638รวมบทความวิชาการของอาจารย์อัญชลี สุสายัณห์อัญชลี สุสายัณห์25454
639เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2545การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25453
640สลัดเมนูเพื่อสุขภาพอภิญญา มานะโรจน์25451
641โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่านมนัส สุวรรณ25452
642ประเพณีอั้งมีถ่องภัทรพร รุ่งจรูญ25451
643สถาปัตยกรรมไทยอารีย์รัตน์ ลิ่มวงศ์สุวรรณ25451
644โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางฝั่งตะวันออก : รายงายฉบับย่อบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด25451
645เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์25451
646เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 10นิติภูมิ นวรัตน์25451
647ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัย จมอยู่ภายใต้กรุงสยามธ. ธีรทาส25451
648นครราชสีมาจิตติมา ผลเสวก25451
649อาหารจากเผือกดวงฤทัย ธำรงโชติ25451
650โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล และพัทลุง : รายงานฉบับสมบูรณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา.25451
651อาหารไทยปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25451
652รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะวนศาสตร์.25451
653ประวัติศาสตร์ศิลปะรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์254515
654การสัมมนาสมจิตร เกิดปรางค์25451
655สุราษฎร์ธานี : เมืองคนดีศรีแผ่นดินวินัย รอดจ่าย25453
656มรดกอารยธรรมโลกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.^โครงการบริหารวิชาบูรณาการ.25452
657การรักษาเอกลักษณ์และสร้างภูมิต้านทานให้ชุมชนเกาะช้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวสมชาย เดชะพรหมพันธุ์25451
658สมุทรปราการกฤษกร วงศ์กรวุฒิ25451
659ศิลปะการแต่งหน้าเค้กเบื้องต้นวันเพ็ญ พงษ์เก่า25451
660รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดมธานี หนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^ศูนย์บริการวิชาการ.25452
661อภิธานศัพท์คำไทยที่มีต้นเค้าจากภาษาต่างประเทศสมศรี เอี่ยมธรรม25452
662ประเพณีไทยพวนรัฏชดา พัดเย็นชื่น25451
663คู่มือแนวทางการจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Bann Phak)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25457
664โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนาสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25441
665ลพบุรีปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25441
666เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 4นิติภูมิ นวรัตน์25441
667เก้าเลี้ยวพรวิวัน ศรีพล25441
668วันสวรรคตของ 66 กษัตริย์พิมาน แจ่มจรัส25442
669ประวัติศาสตร์สุโขทัย : พลังคน อำนาจผี บารมีพระธิดา สาระยา25441
670วัฒนธรรมไทยนิตยา บุญสิงห์25442
671อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ 21ปรีชา แดงโรจน์25441
672รวมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศคงกริช พงษ์พันธ์25441
673เพชรพิจิตรสมบูรณ์ เทพรักษ์25441
674บุรีรัมย์ยอด เนตรสุวรรณ25441
675สารานุกรมประวัติศาสตร์โลกราศี บุรุษรัตนพันธุ์25441
676มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25441
677รวมความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรมอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25442
678เกาะปันหยี : เวทีธุรกรรมกลางน้ำพิทยา บุษรารัตน์25441
679เปิดวิสัยทัศน์ต่างแดนไพลิน กาญจนภานุพันธ์25442
680แม่น้ำลำคลอง สายประวัติศาสตร์สุจิตต์ วงษ์เทศ25441
681ยุโรปตะวันออกนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25441
682สระบุรีปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25441
683ล่องแก่ง : ผจญภัยสายน้ำเดือดอภินันท์ บัวหภักดี25441
684ตำนานพระมอเฒ่าสุดใจ สะอาดยิ่ง25441
685จันทบุรีกฤษกร วงศ์กรวุฒิ25441
686วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครปฐมคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25441
687เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคตะวันออกธวัชชัย ปทุมล่องทอง25441
688เรืองรุ่งจรุงหล้า หนึ่งนั้นจันเสนพันธนันท์ สุจารี25441
689สายรากภาคใต้ : ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์อมรา ศรีสุชาติ25441
690จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยามชุติมา ชุณหะชา25441
691การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรยศ สันตสมบัติ25441
692ที่มา เล่ม 3ลักษณา จันทร์กล่ำ25442
693ของดีโคราช เล่มที่ 5 สาขาการช่างฝีมือไชยงค์ ฉ่ำลมัย25441
694เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแถมสุข นุ่มนนท์25441
695วัดฟ้าเวียงอินทร์ ถิ่นคนไตวิภาดา เปรมวุฒิ25441
696ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์)สุพจน์ ด่านตระกูล25441
697แม่ฮ่องสอนสำนักพิมพ์สารคดี25441
698เล่าเรื่องพม่ารามัญส. พลายน้อย25442
699รายงานการวิจัยเรื่องศิลปะสมัยทวารวดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครปฐมนุกูล ชมภูนิช25445
700ประเทศจีนชุติมา ศิริสมรรถการ25441
701ตากสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25441
702รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ผาสุข อินทราวุธ25444
703เอเชียบูรพา : จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่นมัลลิกา พงศ์ปริตร25441
704ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทยเอิบเปรม วัชรางกูร25441
705เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 3นิติภูมิ นวรัตน์25441
706หลักการประกอบอาหารอบเชย วงศ์ทอง25441
707เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
708สเปนศรีภูมิ อัครมาส25441
709หัตถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบัน ศึกษากรณี : การปั้นหล่อพระ การทำบาตรพระ การทำขลุ่ย และการทำของเล่นไม้ระกำวัฒนะ จูฑะวิภาต25442
710น่านอนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง25441
711มรดกสยามอรุณ เวชสุวรรณ25443
712เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคอีสานธวัชชัย ปทุมล่องทอง25442
713แอ่วเมืองลี้สนิท ภูมาศ25441
714เดี่ยวเขมรสัจภูมิ ละออ25441
715อียิปต์ดินแดนแห่งฟาโรห์วีณา รุธิรพงศ์25441
716ที่มา เล่ม 2ลักษณา จันทร์กล่ำ25442
717วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนาประสิทธิ์ ศรีสมุทร25442
718ธนบุรีศรีมหาสมุทรพรรณงาม แย้มบุญเรือง25442
719วัฒนธรรมอินโดจีนเจริญ ไวรวัจนกุล25441
720ประณีตศิลป์ไทยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครกำธรเทพ กระต่ายทอง25441
721มรดกสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานีฤดีมน ปรีดีสนิท25441
722พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยามส. พลายน้อย25442
723เยอรมนีชือมาน, เบ็ตติน่า@25441
724ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ 1คาซูมิ ศรีจักรวาฬ25441
725การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาศักดิ์ชาย สิกขา25441
726เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 2นิติภูมิ นวรัตน์25441
727ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์สุภาพร พิศาลบุตร25441
728เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
729เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 6นิติภูมิ นวรัตน์25441
730อุบลราชธานียอด เนตรสุวรรณ25441
731เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคกลางธวัชชัย ปทุมล่องทอง25442
732บึงบอระเพ็ด บึงทองแห่งลุ่มน้ำสี่แควกัญญาทิพ ปรากฏมาก25441
733การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.@25441
734ราชบุรี : สุดแดนตะวันตกที่เทือกเขาตะนาวศรียอดแต้ว อักษรา25442
735ท่องเที่ยวภาคตะวันออกชุดทะเลไม่เคยหลับสุริยา บุณยศิริชัย25441
736ที่มา เล่ม 1ลักษณา จันทร์กล่ำ25442
737เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 5นิติภูมิ นวรัตน์25441
738ความรู้เรื่องธงชาติทั่วโลกสมสวาท แสงนนท์ตระกูล25441
739สวัสดีจากเกาหลีปาร์ค, จีนนี เจ.@25442
740นทีศรียมนาเฉลิม พรกระแส25441
741ปฏิบัติการงานโรงแรมเกียรติ สิมะกูร25442
742สู่อ้อมแขนล้านนาตะวันตกเดือนแรม ประกายเรือง25441
743อีสาน : รอยจารบนใบลานเจริญ ไวรวัจนกุล25441
744เสน่หาหลวงพระบางธีรภาพ โลหิตกุล25441
745เชียงรายสำนักพิมพ์สารคดี25441
746เสือภูเขาแรมทางอภินันท์ บัวหภักดี25441
747ชีวิตตามคลองส. พลายน้อย25442
748นาฏยศาสตร์ราชภัฏสุรินทร์สุดใจ สะอาดยิ่ง25441
749นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมบัติ กาญจนกิจ25441
750เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคเหนือธวัชชัย ปทุมล่องทอง25441
751ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูนวินัย รอดจ่าย25441
752ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยยุพดี เสตพรรณ25431
753เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์เอนก รัตนปิยะภาภรณ์25431
754ตำราอีสาน ตำนานร้อยเอ็ดอำพร สมอาษา, พระปลัด25432
755พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล คฤหาสน์กูเด็นศิริพร ลิ่มวิจิตรวงศ์25432
756ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส (สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส)ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ25431
757นายเถกิงเที่ยวรอบโลกเถกิง สวาสดิพันธ์25431
758ตามรอยช้างแลใต้สารูป ฤทธิ์ชู25431
759ย่ำยุโรปเรียนหนังสือรอน คำอินไชย25431
760บันทึกทางไกลกับไฟฝันจิราวิไล เก่งการค้า25432
761ของดีกรุงเทพอัศวิน อภัยวงศ์25432
762การเขียนหนังสือสารคดีสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยแม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง25432
763กาญจนบุรี 2000สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี25431
764สวิตเซอร์แลนด์นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
765เพชรบุรี : ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมศักดา ศิริพันธุ์25431
766พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยศูนย์พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์25434
767เที่ยวติดดินภาณุ มณีวัฒนกุล25431
768เรียนและเอาตัวรอดในอเมริกาHelm, Ann@25431
769เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย 76 จังหวัดธวัชชัย ปทุมล่องทอง25431
770การบัญชีโรงแรม : หลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุมสุภาพรรณ รัตนาภรณ์25432
771พงัน : เกาะมหัศจรรย์กวี รังสิวรารักษ์25431
772สารนิเทศกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี เล่มที่ 4สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.สำนักวิจัยและบริการวิชาการ25431
773อาหารชีวจิต ตำรับดร.สาทิส-ฉินโฉม อินทรกำแหงสาทิส อินทรกำแหง25431
774เทคนิคการประชุม : เครื่องมือการบริหารจัดการสมิต สัชฌุกร25431
775ปราสาทเขาพระวิหารนุชนาถ ชุมภูนท์25431
776อุตรดิตถ์อุเทน อมาตยกุล25431
777สังคมวิทยาการท่องเที่ยวศิริ ฮามสุโพธิ์25431
778อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพกรมยุทธการทหารบก25431
779ตลาดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางราตรี โตเพ่งพัฒน์25432
780เรื่องของคนเที่ยวป่าสมพร ชินโนรส25431
781มรดกไทย-มรดกโลกศิริพร นันตา25431
782พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลกคณิตา เลขะกุล,คุณหญิง25431
783การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)บรรยงค์ โตจินดา25432
784คู่มือนักเดินทางนิวซีแลนด์นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
785จิตรกรรมอยุธยาน. ณ ปากน้ำ25431
786งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก พนักงานส่วนหน้าโรงแรมขจิต กอบเดช25431
787ภูเก็ตสุดารา สุจฉายา25431
788เกมและกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวปรีชา คงสุข25431
789นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาสิริพรรณ ธิรศริโชติ25432
790พูดและเขียนอย่างผู้จัดการอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25431
791ภูฐาน : สวรรค์บนดินส. ศิวรักษ์25431
792เนปาลชุติมา ศิริสมรรถการ25431
793สหรัฐอเมริกานิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
79438 เมืองสำคัญของโลกธรรมรัตน์ ทองเรือง25431
795เพลงใบไม้ร่วงจากภูกระดึงวาสนา กุลประสูตร25431
796ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคมอมรา พงศาพิชญ์25432
797ธนบุรีสุดารา สุจฉายา25431
798เที่ยวอร่อย : นครปฐม ฉะเชิงเทรา สระบุรี เขาใหญ่ พิมาย ขอนแก่น อุบลฯ เพชรบูรณ์ยอดแต้ว อักษรา25431
799สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25431
800คู่มือนักเดินทางออสเตรเลียนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
801ประวัติศาสตร์ศิลป์วนิดา ขำเขียว25431
802ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวัสดิ์ โนนสูง25431
803ศิลปนิยมประสพ ลี้เหมือดภัย25432
804นำชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจรรยา มาณะวิท25421
805สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสานธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
806การวิจัยทางภูมิศาสตร์ประมาณ เทพสงเคราะห์25422
807สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254218
808นกรุ่งโรจน์ จุกมงคล25421
809นำเที่ยวผาแต้มโขงเจียมอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25422
810พระราชบัญญัติการเดินอากาศสำนักพิมพ์สูตรไพศาล25422
811พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522ธีระพล อรุณะกสิกร25422
812ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากรพนัส หันนาคินทร์25421
813ปารีสเบค, แจค เฮนรี่@25421
814เชียงรายสำนักพิมพ์สารคดี25421
815นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมายสิริพรรณ ธิรศริโชติ25421
816พจนานุกรมศัพท์อาหารและเครื่องดื่มปรีชา แดงโรจน์25423
817เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ำเจ้าพระยาอลิสา รามโกมุท25422
818คู่มือนักเดินทางรพี สัญจาร25421
819คู่มือนักเดินทางเดนมาร์กศันสนีย ศีตะปันย์ เมอลเลอร์25421
820ความจริงเกี่ยวกับเกาหลีสำนักงานสารนิเทศภาคโพ้นทะเลสาธารณรัฐเกาหลี25421
821การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวฉลองศรี พิมลสมพงศ์25422
822หลวงพระบาง : หัวใจของล้านช้างธีรภาพ โลหิตกุล25422
823เกษตรกรรมศิลป์ : ภูมิปัญญาพื้นถิ่นบางประกงมาลี แดงดอกไม้25421
824เกาหลีวันนี้ดำรงค์ ฐานดี25421
825เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกธวัชชัย ดุลยสุจริต25421
826งานช่างศิลปกรรมในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25422
827แผนที่ประเทศไทย 76 จังหวัดกิตติ ธนิกกุล25422
828เพชรบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
829ศิลปะการจัดนิทรรศการวัฒนะ จูฑะวิภาต25421
830นำเที่ยวปราสาทเมืองสิงห์ศิรประภา ดารามาตร์25422
831พระมหากษัตริย์ของปวงชนและพิธีน่ารู้วิสันต์ ท้าวสูงเนิน25422
832โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่งเรณู เหมือนจันทร์เชย25421
833ร้อยรักษ์ถักสาน : ภูมิปัญญาพื้นบ้านปราจีนบุรีณัฐภัสสร ลี25421
834ผจญภัยในตำนานพระยาพาน พระยากงพงษ์อนันต์ สรรพานิช25421
835ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคกลางพินัย อนันตพงศ์25421
836ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคอีสาน (เล่ม 1)กิตติพร วีรสุธีกุล25421
837ประเทศจีนชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25421
838คู่มือการจัดงานเลี้ยงศรีสมร คงพันธุ์25422
839ลพบุรี : ธานีแห่งอารยธรรมวรรณี จันทรศิริ25421
840อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ขวีณา โรจนราธา25422
841นกในเมืองไทย เล่ม 2โอภาส ขอบเขตต์25421
842สมุทรสงครามสมัย สุทธิธรรม25421
843นำเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์25422
844ของดี 76 จังหวัดในประเทศไทยสุจิตรา มาถาวร25421
845เชียงใหม่สำนักพิมพ์สารคดี25421
846พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูนเทือง สกุลดี25421
847การบริหารงานบุคคลอำนวย แสงสว่าง25421
848คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ไพฑูรย์ พงศะบุตร25422
849ฝรั่งเศสชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25421
850ญี่ปุ่นวันนี้ดำรงค์ ฐานดี25421
851ผ้าทอลายโบราณ : ภูมิปัญญาพื้นบ้านอุทัยธานีมาลี แดงดอกไม้25421
852เที่ยวเมืองไทย : ภาคอีสานแดง เก้าแสน25421
853สตรีสยามในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
854ราชบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
855พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส. พลายน้อย25422
856สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลางธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
857อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25421
858เยอรมนีชือมาน, เบ็ตติน่า@25421
859เกิดในเรือส. พลายน้อย25422
860ศรีอยุธยา : ภูมิปัญญาชาวกรุงเก่ามาลี แดงดอกไม้25421
861ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพินัย อนันตพงศ์25421
862ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคเหนือกิตติพร วีรสุธีกุล25421
863นำเที่ยวเมืองเชียงแสนสุรพล ดำริห์กุล25422
864วิถีไทยกฤษณา วงษาสันต์25421
865สองมือของชาวนา : ภูมิปัญญาคนชัยนาทสายน้ำ เสฏฐพงศ์25421
866การโฆษณาเจริญ แก้วอนุรักษ์25422
867อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก เล่ม 2วีณา โรจนราชา25422
868อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีศรินพร ฮุ่นตระกูล25423
869เที่ยวเมืองไทย : ภาคกลางและชายฝั่งตะวันออกแดง เก้าแสน25421
870ฝรั่งในเมืองสยามเอนก นาวิกมูล25422
871กุลีลากรถกับประวัติศาสตร์แรงงานไทยพรรณี บัวเล็ก25421
872คำอธิบายกฎหมาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรมไผทชิต เอกจริยกร25421
873กาญจนบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
874พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์สรัญญา สุริยรัตนกร25421
875สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
876คู่มือนักเดินทางลอนดอนนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25421
877หัตถศิลป์ถิ่นรถม้า : ภูมิปัญญาคนลำปางนพวรรณ สิริเวชกุล25421
878รับสมัครและคัดเลือกอย่างมืออาชีพอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25422
879เกาะเกร็ด : แหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังมีชีวิตทรงคุณค่าหลากหลายเรียบง่ายและงดงามเอ๊ด ภิรมย์25421
880อยุธยาสำนักพิมพ์สารคดี25421
881แมนจูเรียวีณา25421
882นำเที่ยวเมืองกำแพงเพชรสันติ เล็กสุขุม25422
883การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเสรี วงษ์มณฑา25424
884ต้นรัตนโกสินทร์วิบูล วิจิตรวาทการ25422
885จดหมายเหตุนครเชียงใหม่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.25421
886หัตถศิลป์ กวีเพลง : ภูมิปัญญาลุ่มน้ำสุพรรณบุรีสายน้ำ เสฏฐพงศ์25421
887ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคเหนือพินัย อนันตพงศ์25421
888ระยองสำนักพิมพ์สารคดี25421
889ศรีศิขเรศวร ปราสาทพระวิหาร : วิหารสวรรค์ ศาสนสถานไร้พรมแดนอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25421
890ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสถาบันราชภัฏสวนดุสิต25422
891นำเที่ยวพระราชวังโบราณกรุงเก่าธิดา สาระยา25422
892แอนนากับพระเจ้ากรุงสยามแลนดอน, มาร์กาเร็ต@25421
893แกะสลัก ถัก ทอ สาน : ภูมิปัญญาพื้นบ้านคนสระบุรีสายน้ำ เสฏฐพงศ์25421
894ภูมิปัญญาท้องถิ่นนครปฐมนุกูล ชมภูนิช25421
895แม้วขี้นเขา เย้าลงห้วยสังคีต จันทนะโพธิ25421
896เที่ยวไปกินไปในต่างแดน : พม่า เขมร ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน ญี่ปุ่นทวีทอง หงษ์วิวัฒน์25421
897ตากสำนักพิมพ์สารคดี25421
898กว่าจะเป็นอิตาลีวราห์ วรเวช25421
899ลพบุรีสุดารา สุจฉายา25422
900เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยธนพล จาดใจดี25421
901พระนครควรชม : ฉบับเที่ยวไปให้ไกล จากใกล้เกลือกินด่างธรรมเกียรติ กันอริ25422
902การสังคมสงเคราะห์ชุมชนทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช25421
903หัตถศิลป์ถิ่นนครพิงค์ : มรดกอาณาจักรล้านนาคุณา นนทพัฒน์25421
904เกร็ดสนุกในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
905แม่ฮ่องสอนสำนักพิมพ์สารคดี25421
906เลียบวัด ใกล้วังจุฑารัตน์ สุขสถิตย์25421
907นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครจิรา จงกล25422
908เครื่องดื่มผสมสำนักพิมพ์แสงแดด25422
909ฝั่งธนบุรีกุศล เอี่ยมอรุณ25421
910นำเที่ยวปราสาทพนมรุ้งอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25422
911งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆขจิต กอบเดช25423
912ดอกบัวบานลุ่มเจ้าพระยา : ภูมิปัญญาคนปทุมธานีเรืองศักดิ์ บุญขจร25421
913เรือพระราชพิธีนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25422
914ชลบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
915การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ25421
916รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้การกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 13สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25422
917ศาสตร์และศิลป์ : ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเมืองอ่างทองมาลี แดงดอกไม้25421
918นำเที่ยวกรุงศรีอยุธยาวิยะดา ทองมิตร25422
919สวิตเซอร์แลนด์ฟลือเอาลอร์-เกราวิเลอร์, มาเรียน@25421
920ใต้ร่มพระปฐมเจดีย์ : วีถีถิ่นนครปฐมมาลี แดงดอกไม้25421
921ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคใต้พินัย อนันตพงศ์25421
922สารานุกรมเมืองโบราณ : ศาลาวิยะดา ทองมิตร25411
923ปราสาทพนมรุ้งและเมืองต่ำฟรีแมน, ไมเคิล@25411
924ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
925ญี่ปุ่นปัจจุบันสมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา25411
926การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์สุนิสา ประวิชัย25411
927วิถีชีวิตคนไทยกับน้ำฐาพร25411
928ลำปาง : นครเขลางค์แห่งลุ่มน้ำวังมานพ ถนอมศรี25411
929ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลางปรีดี เกษมทรัพย์25411
930ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8วิโชค มุกดามณี25411
931คู่มือมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือประกอบการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป25413
932สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลัวะภัททิยา ยิมเรวัต25411
933นำเที่ยวเมืองสุโขทัยธิดา สาระยา25412
934สมุดภาพประวัติศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะก่อนกรุงศรีอยุธยาน. ณ ปากน้ำ25411
935สงครามประวัติศาสตร์รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์25413
936ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมไทยโบราณอุไร สิงห์ไพบูลย์พร25411
937นามานุกรมแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมในประเทศไทยศิวะลีย์ ภู่เพ็ชร์25412
938จันทบุรีสมัย สุทธิธรรม25411
939ปราสาทพิมายฟรีแมน, ไมเคิล@25411
940ของดีโคราช เล่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์กมลทิพย์ กสิภาร์25411
941สถาปัตยกรรมไทยพื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคชุมศรี ศิวะศริยานนท์25411
942การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ25412
943พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาส. พลายน้อย25412
944รับขนของทางทะเลไผทชิต เอกจริยกร25412
945พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2505วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์25412
946ภูมิศาสตร์ภาคใต้ (เล่มที่ 1) : ภูมิรัฐศาสตร์กับการศึกษาภาคสนามทางภูมิศาสตร์ท้องถิ่นประมาณ เทพสงเคราะห์25412
947ลาสเวกัสวิลคอคก์, จอห์น@25411
948ลอนดอนลัทจา, ฮันส์@25411
949เที่ยวเมืองยิวชาลี อมาตยกุล25411
950สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยลื้อสมใจ แซ่โง้ว25411
951ฮ่องกงเกียรติสุดา สุริยยศ25411
952งานช่างแกะช่างสลักในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25412
953นำเที่ยวพระนครคีรีชุติมา ชุณหะชา25412
954การอุดมศึกษาปริทัศน์ 4อดุลย์ วิริยเวชกุล25415
955หุ่นกระบอกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
956จิตรกรรมฝาผนังล้านนาภาณุพงษ์ เลาหสม25411
957พระพุทธรูปที่ระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์ไขศรี ศรีอรุณ25411
958หยกใสร่ายคำเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25411
959พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยสุจิตรา มาถาวร25411
960คู่มือและเคล็ดลับการเดินทางไปญี่ปุ่น : สมบูรณ์แบบสำหรับนักธุรกิจ นักทัศนาจรพงษ์ศักดิ์ สุวรรณพิพัฒน์25411
961วันสำคัญของไทยธนากิต25412
962ลิเกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
963พม่า (สหภาพเมียนมาร์)ไคลน์, วิลเฮล์ม@25411
964นกในเมืองไทย เล่ม 1โอภาส ขอบเขตต์25411
965บรูไน : อาณานิคมของอังกฤษศิริพร สมัครสโมสร25411
966เจ็ดศิลปินเอกแห่งกรุงสยามสุจิตรา มาถาวร25411
967เวียนนาเซลเลอร์, เจอร์ฮารด์@25411
968สิงคโปร์จีเบอร์ก ฮูว์, บรูนี่@25411
969นำเที่ยวศรีสัชชนาลัยธิดา สาระยา25412
970สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ญัฮกุ้รอภิญญา บัวสรวง25411
971สาระสังเขปและดรรชนีสิ่งพิมพ์ทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นสว่างจิต ศรีระษา25411
972เที่ยวเมืองไทย : ภาคเหนือดรุณี จับใจ25411
973เรื่องเล่าชาววังเวนิสา เสนีวงศ์ฯ25411
974อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวปณต ไกรโรจนานันท์25411
975วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และศาสนาสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
976ดัชนีบ่งชี้คุณภาพบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอดุลย์ วิริยเวชกุล25413
977พระพุทธรูปวรภัทร เครือสุวรรณ25411
978ศิลปะศรีลังกาปรีชา นุ่นสุข25411
979เรือนหลวงแน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว.25411
980ตลาดน้ำ วิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ขายไทยสกุณี ณัฐพูลวัฒน์25411
981บาหลีชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25412
982เจ็ดสิบหกจังหวัดในเมืองไทยดารุณีย์25411
983คืนถิ่นจีนใหญ่เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25411
984รวมประวัติสัญลักษณ์จังหวัดและตราสถาบันต่างๆ ของไทยสุพร ประเสริฐราชกิจ25412
985นำเที่ยวพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ชุติมา ชุณหะชา25412
986สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25413
987ปักกิ่งครูคเกอร์, ฟรองท์ โจเซฟ@25411
988การบริหารงานบุคคลอุษณีย์ จิตตะปาโล25411
989คู่มือนักเดินทางตุรกีสุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ์25411
990สยามในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5พรรณี บังเล็ก25411
991สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ขมุสุวิไล เปรมศรีรัตน์25411
992หนังใหญ่และหนังตะลุงสุจิตรา มาถาวร25411
993ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
994เขาพระวิหารธิดา สาระยา25411
995ฉลาดปราดเปรื่องเฟื่องประติทินหมื่นปีชิต ชินพัฒน์25412
996ศิลปะและวัฒนธรรมไทยวาสนา บุญสม25414
997เครื่องถ้วยในประเทศไทยสาโรจน์ มีวงษ์สม25411
998เวียดนามชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25412
999ราชบุรีสมัย สุทธิธรรม25411
1000เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25401
1001สรุปแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1002อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์25401
1003ศิลปะในชีวิตประจำวันน. ณ ปากน้ำ25402
1004ปราสาทเขาพนมรุ้งสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว.25402
1005สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1006การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา : แนวความคิดและวิธีการสุพรรณี ไชยอำพร25401
1007ออสเตรียไคลน์, วิลเฮล์ม@25401
1008การอุดมศึกษาปริทัศน์ 3อดุลย์ วิริยเวชกุล25403
1009เมฆเหินน้ำไหลฟัง, ฟัง@25401
1010สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยโซ่งสมทรง บุรุษพัฒน์25401
1011อังกฤษวิลเลี่ยมส์, โรเจอร์@25401
1012การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25402
1013สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอยธิดา สาระยา25401
1014เย็นสบายชายน้ำเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25401
1015ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25401
1016ท่องออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์...ดินแดนมหัศจรรย์อำนาจ เจริญศิลป์25401
1017สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระราชประวัติ บุคคล และเรื่องที่เนื่องในพระองค์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์25402
1018บางกอก 2000ปราโมทย์ เจริญยิ่ง25401
1019สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม : ปฐมสภา พ.ศ.2539-2540สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม25402
1020อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์25401
1021ท่องโลกศิลปวัฒนธรรมกับเสรษฐวิทย์เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ25402
1022ภาษาอังกฤษในงานโรงแรมอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25401
1023ประวัติศาสตร์เก็บตกจากยุโรปธิดา สาระยา25401
1024สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพ็ญศรี กาญจโนมัย25401
1025อเมริกา แดนอัศจรรย์ของธรรมชาติสุรพงษ์ บุนนาค25401
1026ลายปูนปั้น งานช่างประณีตศิลป์ของไทยกรมศิลปากร25402
1027ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาน. ณ ปากน้ำ25401
1028บันทึกบัณฑิตศึกษาอดุลย์ วิริยเวชกุล25401
1029ศิลปะสุโขทัยสันติ เล็กสุขุม25401
1030สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : กะเหรี่ยงโปสุจริตลักษณ์ ดีผดุง25401
1031การสร้างทีมงานสุนันทา เลาหนันทน์25401
1032ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนเทอร์นบูล, ซี.แมรี่ @25401
1033เมืองพิมายธิดา สาระยา25401
1034เอควาดอร์ เมืองนอกแผนที่จันทรำไพ25401
1035สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและกรุงแตกพระเจ้าตากฯและประวัติศาสตร์ไทยวีณา โรจนราชา25404
1036สังคมวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25401
1037ศิลปะการสื่อความหมายโกชัย สาริกบุตร25401
1038นิทาน 4 ภาค : ภาคใต้สัณห์ ภาวิต25402
1039ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรีวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25402
1040ราชอาณาจักรไทย : 50 ช่างภาพบันทึกแผ่นดินทองฉลองกาญจนาภิเษกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1041สารานุกรมเมืองโบราณ : สวนขวาวิยะดา ทองมิตร25401
1042ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อภิชาติ ขาวสอาด25401
1043บรรณานุกรมภาษาไทยกลุ่มประเทศในอินโดจีน เวียดนาม กัมพูชาและลาว (พ.ศ.2518-2539)เขียน ธีระวิทย์25401
1044ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 16กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25401
1045มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมนิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ25401
1046สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ก๊อง (อุก๋อง)มยุรี ถาวรพัฒน์25401
1047อิตาลีบาร์เร็ตต์, แคเธอรีน@25401
1048สรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1049ความเชื่อเรื่องนัต (Nat) ในสังคมพม่าณัฏฐวี ทศรฐ25401
1050พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะไมเยอร์, ราล์ฟ @25405
1051บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตรธิดา สาระยา25401
1052อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก เล่ม 1วีณา โรจนราธา25402
1053คารมเป็นต่อสุขุม นวลสกุล25401
1054ผีเสื้อเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์25401
1055สารานุกรมเมืองโบราณ : มณฑปพระพุทธบาท สระบุรีวิยะดา ทองมิตร25401
1056เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25402
1057เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25401
1058สรุปนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเนศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1059นครหลวงของไทยศรีศักร วัลลิโภดม25401
1060ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยอภิชาติ ขาวสอาด25401
1061มัคคุเทศก์ : หลักสูตรโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาพนม หวัดสว่าง25401
1062รู้ไว้ก่อนไปสิงคโปร์วิโรจน์ ถิรคุณ25401
1063ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)25401
1064ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9วิโชค มุกดามณี25401
1065อาหารพื้นบ้าน 4 ภาคเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25401
1066บันทึกบัณฑิตศึกษา 2อดุลย์ วิริยเวชกุล25403
1067บทละครแปลเรื่องมหาภารตะบรูค, ปีเตอร์@25401
1068สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1069สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : เมี่ยน(เย้า)ณัฏฐวี ทศรฐ25401
1070การจัดการทรัพยากรมนุษย์อำนวย แสงสว่าง25404
1071ราษฎรในครรลองแห่งความเจริญของสยามธิดา สาระยา25401
1072เสด็จพระราชดำเนิน ปากีสถาน สหพันธ์รัฐมลายา พ.ศ. 2505วิภาวดีรังสิต, พระองค์เจ้า25391
1073เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25392
1074สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ละว้าณัฏฐวี ทศรฐ25391
1075ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนาเสนอ นิลเดช25391
1076นิทาน 4 ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัณห์ ภาวิต25392
1077สิงคโปร์กัลยา ชาติยานันทน์25391
1078นำเที่ยวเมืองโบราณสำนักพิมพ์เมืองโบราณ25391
1079ลุงเล่าขานตำนานเมืองสิงห์น้ำอ้อย แสงงาม25391
1080สาธกมัคคุเทศก์นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25391
1081กิจกรรมเข้าจังหวะดวงพร ศรีวัฒนา25399
1082ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศศรีศักร วัลลิโภดม25391
1083จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25391
1084สูตรอาหารนานาชาติบริษัทซัคเซส มีเดีย จำกัด25391
1085ราตรีประดับดาวที่หัวหินสรศัลย์ แพ่งสภา25391
1086พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.25391
1087สุพรรณบุรีสมัย สุทธิธรรม25391
1088อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคใต้ยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
1089เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิ่งที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักโฆษก.^กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์.25392
1090แผนที่ทางหลวงในประเทศไทยสมาคมทางหลวงในประเทศไทย25391
1091ภัยพิบัติทางธรรมชาติกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25392
1092สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : พวนวีระพงศ์ มีสถาน25391
1093วังเจ้านายส. พลายน้อย25391
1094พฤติกรรมผู้บริโภคอดุลย์ จาตุรงคกุล25392
1095นิทาน 4 ภาค : ภาคเหนือสัณห์ ภาวิต25392
1096การปกครองท้องถิ่นไทยชูวงศ์ ฉายะบุตร25392
1097มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีบริษัทซีคอน แมเนจเมนท์25392
1098ประเพณีไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาครกนกอร เหลืองขมิ้น25391
1099คู่มือความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์25393
1100แผนที่โลกสำหรับเยาวชนโอลลิเวอร์, เจน@25391
1101ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9พิพัฒน์ พงศ์รพีพร25396
1102คู่มือนักเดินทางแอฟริกาใต้ปอนด์ ปิลันธ์25391
1103สืบสานงานวัฒนธรรมไทย 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 1 ดนตรีนาฎศิลป์ไทย น้อมสดุดี ปีกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์25391
1104เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้านนาสายันต์ ไพรชาญจิตร์25391
1105เบอร์ลินสิ้นกำแพงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25391
1106แม่ฮ่องสอนสมัย สุทธิธรรม25392
1107อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคกลางยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
1108เอกกษัตริย์อัจฉริยะทบวงมหาวิทยาลัย25394
1109เชียงรายสมัย สุทธิธรรม25392
1110เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
1111จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่องปวีณา มีสว่าง25391
1112รวมความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรมอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25392
1113น่านสมัย สุทธิธรรม25392
1114พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25391
1115ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ธิดา สาระยา25391
1116รวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่ายืนหยัด ใจสมุทร25392
1117สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลีซอลักขณา ดาวรัตนหงษ์25391
1118การบริการในโรงแรมระวินธร อักษรศรี25391
1119เทคนิคการประชุมประชุม โพธิกุล25392
1120คู่มือการจัดงานเลี้ยงศรีสมร คงพันธุ์25392
1121นิทรรศการปูนปั้น ครั้งที่ 2สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25393
1122ในราชสำนักสยามชาลี เอี่ยมกระสินธุ์25392
1123ตำนานค็อกเทล เคล็ดวิชาบาร์เทนเดอร์สุรพล โทณะวณิก25392
1124นโยบายและการดำเนินงาน (เมษายน-ธันวาคม 2539)มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25391
1125งานพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีสำนักพิมพ์อมรินทร์25391
1126ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยววรรณา วงษ์วานิช25392
1127นครพนมสมัย สุทธิธรรม25391
1128พระแสงราชศัสตราประจำเมืองกรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25392
1129ศิลปะถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยพเยาว์ เข็มนาค25391
1130อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคเหนือยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
1131โบราณคดีวิเคราะห์ 2 : เครื่องถ้วยบุรีรัมย์และเครื่องถ้วยสุโขทัยรักชนก โตสุพันธุ์25391
1132พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยรัตนโกสินทร์สมภพ ภิรมย์25391
1133อุบลราชธานีสมัย สุทธิธรรม25392
1134เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
1135พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาดธงชัย สันติวงษ์25393
1136หลักการจัดการสมคิด บางโม25392
1137เปิดประตูสู่เมืองไทยกลุ่มคริสเตียน25391
1138เพชรบุรีสมัย สุทธิธรรม25391
1139สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลาฮูโสฬส ศิริไสย์25391
1140นิทาน 4 ภาค : ภาคกลางและตะวันออกสัณห์ ภาวิต25392
1141ศิลปะพื้นบ้านมโน พิสุทธิรัตนานนท์25392
1142ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 3วัฒนา วุฒิจำนงค์25391
1143ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยามตุรแปง, ฟรังซัวส์ อังรี@25391
1144อารยธรรมตะวันออกศรีสุรางค์ พูลทรัพย์25391
1145ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนาพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)25391
1146ตำนานพระเจดีย์ร่างกุ้งจวน เครือวิชฌยาจารย์25391
1147สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 2คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.@25392
1148ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 15กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25391
1149กิจกรรมเข้าจังหวะวรศักดิ์ เพียรชอบ25395
1150มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
1151นครปฐมสมัย สุทธิธรรม25392
1152การศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐมธิดา ชมภูนิช25392
1153โบราณสถาน วัดขุนแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย25391
1154ประวัติศาสตร์เมืองนครนายกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.^กองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา.25391
1155การดูแลรักษาศิลปโบราณวัตถุจิราภรณ์ อรัณยะนาค25392
1156เต่าทะเลสมัย สุทธิธรรม25391
1157เรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคสมภพ ภิรมย์25391
1158เครื่องอิสริยยศ : พระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์บริษัทรีเจนซี่บรั่นดีไทยจำกัด25391
1159เลยสุดารา สุจฉายา25391
1160ใต้เมฆที่เมฆใต้เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1161ของดีโคราช เล่มที่ 2 สาขาศิลปะและภาษานฤมล ปิยวิทย์25381
1162นารายณ์อวตารศักดิ์ศรี แย้มนัดดา25381
1163มรดกไทยสุจริต บัวพิมพ์25381
1164สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25382
1165ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25382
1166ทฤษฎีอาหารเข็มทอง นิ่มจินดา25383
1167เกล็ดหิมะในสายหมอก : จี๋หลินเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1168ประพาสอุทยานเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1169พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่นโฆษา อาริยา25381
1170ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนาสันติ เล็กสุขุม25381
1171เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1172แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1173จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116 เล่ม 1-2บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนไทยจำกัด25384
1174มัณฑะเล : นครราชธานี ศูนย์กลางแห่งจักรวาลธิดา สาระยา25381
1175สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : กะเหรี่ยงสะกอสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง25381
1176แผ่นดินไทย แผ่นดินทองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ25381
1177เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1178รักชาติยอมสละแม้ชีวี : ระดับมัธยมศึกษาวุฒิชัย ธนาพงศธร25382
1179ประวัติศาสตร์ไทย : การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับต่างประเทศก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ.2475บังอร ปิยะพันธุ์25382
1180ศิลป์และศาสตร์การบริหารจัดการโรงแรมปรีชา แดงโรจน์25383
1181วรรณพฤกษ์พรรณา : ไม้ในวรรณคดีและพุทธศาสนาไม้มงคลธรรมเกียรติ กันอริ25381
1182เกล็ดหิมะในสายหมอก : เหลียวหนิงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1183ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวพรทิพย์ สุขะกูล25385
1184อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฌ ญ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ตสายไหม จบกลศึก25382
1185วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหารขวัญแก้ว วัชโรทัย25381
1186หลักมนุษยวิทยาวัฒนธรรมงามพิศ สัตย์สงวน25381
1187เสื้อชุดไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25382
1188การบริการส่วนหน้าของโรงแรมพิศมัย ปโชติการ25383
1189ลาวใกล้บ้านเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1190สารานุกรมชนชาติกูยมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท25381
1191ไวน์ขวัญแก้ว วัชโรทัย25381
1192สำนวนไทยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)25381
1193เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1194ขบวนการเสรีไทยกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25381
1195เกล็ดหิมะในสายหมอก : ปักกิ่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1196ข้าวไทยไปญี่ปุ่นเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1197ของดีโคราช เล่มที่ 4 สาขาการกีฬาและนันทนาการกมลทิพย์ กสิภาร์25381
1198เกล็ดหิมะในสายหมอก : ภาคผนวกเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1199โครงการหุบกะพงและหนองพลับสำนักราชเลขาธิการ25381
1200ท่องเที่ยวเมืองไทย 76 จังหวัดประชา ผาทอง25382
1201สยามศิลปะ จิตรกรรมและสถูปเจดีย์น. ณ ปากน้ำ25381
1202พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทศรีศักร วัลลิโภดม25381
1203เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1204โครงการอนุรักษ์มรดกไทย สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยวิทยาลัยคริสเตียน25381
1205เฉลิมพระยศเจ้านาย เล่ม 2กองทัพเรือ25381
1206ปีหน้า...ที่เยรูซาเล็มดาวเลย์, ทิม@25381
1207โทรศัพท์ประทับใจนฤมล อัศวเกศมณี25381
1208การวิจัยทางโบราณคดีปรีชา กาญจนาคม25385
1209สมเด็จพระนารายณ์มหาราชชมนาด เสวิกุล25382
1210ปากเป็นเอก ศิลปะการพูดแบบไทย ๆสุขุม นวลสกุล25381
1211เงินตรานโมชวลิต อังวิทยาธร25381
1212เจ็ดทศวรรษ : ราชภัฏเชียงใหม่กับงานสืบสานวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎเชียงใหม่25381
1213เกล็ดหิมะในสายหมอก : เฮยหลงเจียงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1214ก๋วยเตี๋ยวป้ามา25381
1215ดัชนีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25381
1216สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ม้งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง25381
1217การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25381
1218ศิลปการพูด/หลักการพูดดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25381
1219ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 14กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25381
1220เที่ยวทุ่งเมื่อหน้าน้ำเอนก นาวิกมูล25383
1221เฉลิมพระยศเจ้านายฉบับมีพระรูปราชบัณฑิตยสถาน25381
1222สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : เขมรถิ่นไทยประกอบ ผลงาม25381
1223พระราชลัญจกรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักโฆษก.^กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์.25381
1224การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมวิน เชื้อโพธิ์หัก25372
1225สำหรับงานเลี้ยงมื้อเย็นศรีสมร คงพันธุ์25371
1226การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิวัติ เรืองพานิช25372
1227ผ้าไทย : 2537 ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25372
1228วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีนุกูล ชมภูนิช25372
1229ราชาศัพท์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.25371
1230ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 3วัฒนา วุฒิจำนงค์25372
1231เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยณัฎฐภัทร จันทวิช25371
1232วัฒนธรรมนำไทยรพีพร25371
1233นครศรีธรรมราชปาริชาต เรืองวิเศษ25371
1234แดร๊กคูล่าผู้น่ารักเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1235จีนตะวันออก : ขึ้นเขา ลงทะเลสาบ เข้าวัดกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25371
1236พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478สูตรไพศาล.^ฝ่ายวิชาการ.25372
1237ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินค่าทรัพยากรที่ดินเบอร์รู้ช, ปีเตอร์ เอ.@25372
1238ม่วนซื่นเมืองลาวเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1239คู่แข่งที่น่ากลัวของฉันสุริยบรรณ25371
1240ศิลปะโบราณในสยามน. ณ ปากน้ำ25371
1241วิถีชีวิตชาวมอญจิตติมา สุทธศรี25371
1242งานจำหลักไม้ : ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยน. ณ ปากน้ำ25371
1243การพูดเพียรศักดิ์ ศรีทอง25372
1244ภาษาญี่ป่นสำหรับมัคคุเทศก์ 1คาซูมิ ศรีจักรวาฬ25371
1245สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25371
1246ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 2วิชัย เทียนน้อย25371
1247เยือนถิ่นอินเดียนแดงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1248มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว.25372
1249สถานที่สำคัญกรุงเทพฯท. สุขแสง25372
1250ชุดเครื่องดื่มผสมค็อกเทล 1สมสุข ตั้งเจริญ25372
1251วันสำคัญของไทยสุภักดิ์ อนุกูล25371
1252มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
1253เครื่องดื่มผสมสำนักพิมพ์แสงแดด25372
1254พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทยสมลักษณ์ เจริญพจน์25372
1255สัญลักษณ์แห่งพระสถูปสนอดกราส, เอเดรียน@25371
1256รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์ 2538-2540 ปีสืบสานวัฒนธรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25371
1257ความจริงเกี่ยวกับเกาหลีสำนักงานสารนิเทศภาคโพ้นทะเลสาธารณรัฐเกาหลี25377
1258รอยยิ้มหมีขาวเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1259มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมปัญญา เมฆบุตร25371
1260ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 13กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25371
1261คู่มือการประชุม-สัมมนาบุราณี สุวรรณภิรมย์25371
1262สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 1คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.@25372
1263อัฟริกา : การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบศิโรตม์ ภาคสุวรรณ25365
1264วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
1265หนังสือสังคมศึกษา ส605 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แถมสุข นุ่มนนท์25361
1266น้ำหนาว..ป่างามด้วยน้ำใจกลุ่มเนสท์เล่ไทย25361
1267ตลาดบริการสุมนา อยู่โพธิ์25362
1268สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25361
1269คู่มือมรรยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกศิวะ วสุนธราภิวัฒก์25361
1270ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลางอัศนีย์ ชูอรุณ25361
1271จ้วง : พี่น้องเผ่าไทยเก่าแก่ที่สุดศรีศักร วัลลิโภดม25361
1272ศัพท์เฉพาะในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว เล่ม 1สรสรรค ตันติพัฒน์25361
1273พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.^สวัสดิการสำนักงาน ก.พ25361
1274เมืองอุบล : ธานีแห่งราชะศรีสง่าแห่งไพรพฤกษ์ธิดา สาระยา25361
1275วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1สรสรรค ตันติพัฒน์25362
1276การอนุรักษ์ดินและน้ำสันต์ สิริภักดิ์25361
1277คู่มือ : การปฏิบัติงานของภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรนิคม มูสิกะคามะ25362
1278เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25361
1279การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนิคม จารุมณี25365
1280โรงแรมและการบริการอาหาร-เครื่องดื่มสมสุข ตั้งเจริญ25362
1281วัดดุสิดารามวรวิหารราชบัณฑิตยสถาน25361
1282พระมหากรุณาธิคุณมากพ้นรำพันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ25362
1283กรมรถไฟกับกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสแสง จุละจาริตต์25361
1284รายงานประจำปี 2536 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25361
1285วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2สรสรรค ตันติพัฒน์25362
1286เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ25362
1287อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฉ ช ซสายไหม จบกลศึก25362
1288รายงานการวิจัยเรื่องการพยากรณ์ความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย (เล่มที่ 16 )มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25361
1289สถาปัตยกรรมสุโขทัยธาดา สุทธิธรรม25362
1290วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหารขวัญแก้ว วัชโรทัย25361
1291ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25361
1292วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
1293ศิลปะวิเศษสยามประเทศ : สุดยอดศิลปะไทยในสายตาศิลปินแห่งชาติน. ณ ปากน้ำ25361
1294หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส504 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โกเมน จิรัญกุล25361
1295แผนที่ประเทศไทย 73 จังหวัด (ฉบับแสดงทางหลวงแผ่นดินและจังหวัด) และอีก 3 จังหวัดใหม่ (โครงการ)วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25361
1296การจัดการอุตสาหกรรมบริการนิคม จารุมณี25361
1297ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 1วิชัย เทียนน้อย25361
1298ระบบชลประทานเมืองสุโขทัยเอนก สีหามาตย์25361
1299มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25362
1300เสริมประสิทธิภาพแผนการเรียนคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.^กรมวิชาการ.^ศูนย์พัฒนาหนังสือ.25362
1301เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 1สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด25352
1302บรรณานุกรมและสาระสังเขป เอกสารที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยรามคำแหง25351
1303การอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวันจีรวุฒิ อิษวาส25352
1304สิ่งแวดล้อมอีสานและการอนุรักษ์วินัย วีระวัฒนานนท์25351
1305ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 11กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25351
1306วัฒนธรรมอิสลามเสาวนีย์ จิตต์หมวด25351
1307การพับผ้าเช็ดปากในโรงแรมอภิวันท์ พนิชบูล25352
1308โบราณคดีเมืองคูบัวสมศักดิ์ รัตนกุล25352
1309การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนิคม จารุมณี25351
1310เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 2 (เมษายน-กันยายน 2535)กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25351
1311หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรีพีรพน พิสณุพงศ์25353
1312ตลาดบก : ย่านชุมชนแห่งนครสยามจิตติมา สุทธศรี25351
1313ศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออมรา ศรีสุชาติ25351
1314แบบฝึกหัดเสริมความรู้รายวิชา ส401 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิไลรัตน์ ศรีคำ25351
1315พุทธศิลป์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์25351
1316พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายกสุกิจ เที่ยวมณีกุล25352
1317งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆขจิต กอบเดช25352
1318หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส503 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท คัมภีรยานนท์25351
1319วังบางขุนพรหมธนาคารแห่งประเทศไทย25351
1320โฮเต็ล อิงลิชฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเครือโรงแรมอมารี25352
1321นำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยประโชติ สังขนุกิจ25352
1322ทวิภาคสัญจรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25351
1323ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่นพิพาดา ยังเจริญ25352
1324คู่มือมรรยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกศิวะ วสุนธราภิวัฒก์25352
1325โบราณคดีวิเคราะห์ 1 : เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานโบราณคดีไทยธราพงศ์ ศรีสุชาติ25351
1326ความรู้เรื่องพระไตรปิฏกกระทรวงศึกษาธิการ25352
1327ครัวมาตรฐานศรีธวัช จาติเกตุ25341
1328มนุษย์กับสัตว์ดมิตริเยฟ, ยูริ @25341
1329ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยบรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์25342
1330ประวัติศาสตร์การเมืองยุโรปจากกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์25341
1331เจดีย์สมัยสุโขทัยที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวสันติ เล็กสุขุม25341
1332การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ลอยกระทง : การรับและปรับเปลี่ยนพิธีกรรมจากอินเดียถึงเขมร ไทย พม่า และลาวมหาวิทยาลัยพายัพ25341
1333หลักมัคคุเทศก์สุภาพร มากแจ้ง25342
1334ผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จ.ชลบุรีประพิศ ชูศิริ25342
1335งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.^ฝ่ายวิชาการ.25341
1336แหล่งท่องเที่ยวอีสานบนสิริกุล พิชัยจุมพล25342
1337มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาเติมดวง รัตนทัศนีย25341
1338ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสิปปนนท์ เกตุทัต25343
1339อ่างทอง อู่ข้าวอู่น้ำแห่งที่ราบภาคกลางสมพร จารุนัฎ25341
1340การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ.2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ.2509สำนักราชเลขาธิการ25343
1341งานศาสนาสัมพันธ์ต่างประเทศสุชาติ โกศลกิติวงศ์25341
1342อีสาน 2 : อีสานปัญหา หมอยากลางบ้าน โหราจารย์พื้นเมืองจรัส พยัคฆราชศักดิ์25341
1343ความรู้เรื่องผ้าสำหรับวัยรุ่นเอลเล็ตต์, มาร์เชลลา เอช. @25341
1344ประวัติจิตรกรรม(จากถ้ำถึงสมัยปัจจุบัน)เฮช, ดับบลิว @25332
1345พลังประชาชนในฟิลิปปินส์สีดา สอนศรี25331
1346แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นสุเทพ น้อมสวัสดิ์25331
1347การเมืองการปกครองของไทยลิขิต ธีรเวคิน25331
1348วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชยจำปา เยื้องเจริญ25331
1349มารยาทในสังคมกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25331
1350ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25332
1351การพัฒนาบุคลากรสาขาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25332
1352วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยลิขิต ธีรเวคิน25331
1353เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 1กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25332
1354หนังสือเรียนรายวิชา ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พิวัสสา นภารัตน์25331
1355วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันจินตนา ดำรงค์เลิศ25331
1356การท่องเที่ยวกรมการฝึกหัดครู.^หน่วยศึกษานิเทศก์.25331
1357ตุรกี : ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลต่านออตโตมันกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25331
1358พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ.2531กรมศิลปากร.กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์25331
1359การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : คู่มือสำหรับการสอนและการฝึกอบรมนิวัติ เรืองพานิช25331
1360การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.@25331
1361อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฆ ง จสายไหม จบกลศึก25332
1362ความรู้เบื้องต้นทางด้านการครัว เล่มที่ 1สมดุลย์ ตันติพัฒน์25333
1363ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรีวิสันธนี โพธิสุนทร25332
1364การศึกษาเครื่องใช้ในครัวแบบดั้งเดิมของคนไทยชนบทภาคกลางนุกูล ชมภูนิช25333
1365นิเวศวิทยาสุมาลี พิตรากูล25321
1366กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
1367หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25321
1368เซระมิคส์ในประเทศไทย ชุดที่ 4 : เตาบ้านกรวดบุรีรัมย์สุพจน์ พรหมมาโนช25322
1369ศิลปะกับมนุษย์สุชาติ เถาทอง25322
1370โบราณคดีภาคใต้ อ่าวลึก อ่าวพังงาสุวิทย์ ชัยมงคล25322
1371เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 2กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25322
1372วาทการศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชนทองขาว พ่วงรอดพันธุ์25321
1373สุภาษิตสำนวนไทยเทพ สุนทรศารทูล25321
1374หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปรีชา ช้างขวัญยืน25321
1375การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเดช บุนนาค25321
1376มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งประชา25321
1377เมืองพิมายทนงศักดิ์ หาญวงศ์25323
1378เนินมะกอก : รายงานเบื้องต้นเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบางประเภทนงคราญ เจนนภาเลิศสกุล25322
1379การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ชีพสุมน รังสยาธร25313
1380มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25312
1381ขอบข่ายภูมิศาสตร์เมอร์ฟี, โรดส์ @25312
1382มรรยาทงาม : ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยยอดกมล25312
1383การพูดจินดา งามสุทธิ์25311
1384ไทยกับเพื่อนบ้านในอินโดจีนขจัดภัย บุรุษพัฒน์25315
1385อดีตอีสานกรมศิลปากร25311
1386หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส503 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฉัตรชัย พงศ์ประยูร25311
1387สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25312
1388พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณึพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7สำนักราชเลขาธิการ25312
1389สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวังสำนักราชเลขาธิการ25312
1390เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 1กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25312
1391สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25313
1392ปราสาทพนมรุ้งกรมศิลปากร.กองโบราณคดี25311
1393ประเพณีไทยคณะราชครู25311
1394มนุษยสัมพันธ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25312
1395ศาสนาบาไฮยุคเริ่มต้นธวัชชัย วิสุทธิมรรค25311
1396จากโคริโอส่โคเรีย 8 วันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25311
1397กิจกรรมเข้าจังหวะพิชิต ภูติจันทร์25312
1398เครื่องปั้นดินเผาทรงพันธ์ วรรณมาศ25301
1399มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานอารี เพชรผุด25302
1400ภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทวี ทองสว่าง25301
1401ความสุขถ้วนหน้าประเวศ วะสี25301
1402เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1403อุทยานสมุนไพรพุทธมณฑลกระทรวงวิทยาศาสตร์.เทคโนโลยีและการพลังงาน .^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.25301
1404สังคมวิทยาวัชรา คลายนาทร25302
1405ประเทศไทย : 7 วันในราชอาณาจักรวอร์เรน, วิลเลี่ยม@25301
1406พระที่นั่งอนันตสมาคมธงทอง จันทรางศุ25301
1407รายงานการศึกษาและติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในช่วงต้นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (2525-2527)ทบวงมหาวิทยาลัย25301
1408บ้านไทยเอกลักษณ์ของชาตินุกูล ชมภูนิช25305
1409เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25301
1410การศึกษาวิจัยเรื่องวัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยนลินี บุนปาน25302
1411เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
1412มนุษย์กับสังคมขบวน มนตรี25301
1413สวนจิตรลดาสุมิดา บุรณศิริ25301
1414การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน25303
1415สังคมวิทยารพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ25302
1416สวรรค์บนดิน-ถิ่นไทยสมศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์กุล25301
1417อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร คสายไหม จบกลศึก25292
1418เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1419การพูดนันทา ขุนภักดี25291
1420เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1421เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1422อาหาร-เครื่องดื่มระดับโรงแรมและภัตตาคารวีณา เยาว์วิวัฒน์25291
1423เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1424เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1425ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้นสัญญา สัญญาวิวัฒน์25291
1426เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25292
1427การพูดในที่ชุมชนคาร์เนกี, เดล25291
1428เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
1429แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1430ศิลปะไทย 1วิรัตน์ พิชญไพบูลย์25282
1431สังคมวิทยาณรงค์ เส็งปรีชา25282
1432การนิเทศแบบคลินิค : การนิเทศแบบมีส่วนร่วมนิพนธ์ ไทยพานิช25281
1433เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
1434เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1435หลักการพูดต่อชุมนุมชนนิพนธ์ ศศิธร25281
1436เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
1437นันทนาการชุมชนจรินทร์ ธานีรัตน์25284
1438แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1439เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
1440มนุษย์นิเวศวิทยาและการสาธารณสุขณรงค์ ณ เชียงใหม่25281
1441แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1442ความเข้าใจศิลปะวิรัตน์ พิชญไพบูลย์25287
1443สังคมวิทยาอุบล เสถียรปกิรณกรณ์25282
1444สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25281
1445เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1446เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1447ศิลปะนิยม 1วิรัตน์ พิชญไพบูลย์25272
1448สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25271
1449ปฐมบทแห่งแห่งชีวิตการท่องเที่ยวตุ้ย ชุมสาย, ม.ร.ว.25273
1450แนวพระราชดำริเก้ารัชกาลกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25273
1451เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1452คู่มือครูสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25271
1453หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหารอรุณ รักธรรม25273
1454เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25262
1455เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1456ประวัติวัฒนธรรมญี่ปุ่น : ภาพโดยทั่วไปอย่างกว้างๆทะซะวะ, ยุทะคะ @25262
1457แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1458แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1459เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1460แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1461สังคมวิทยาปัญหาสังคมสัญญา สัญญาวิวัฒน์25261
1462แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1463มนุษย์กับสังคม : ความรู้เบื้องต้นตามแนวสังคมวิทยามหภาคเลนสกี้, เกอร์ฮาร์ด เอมมานูเอล@25261
1464แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1465แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1466เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1467เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1468เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1469จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครอบ 200 ปี พุทธศักราช 2525 : ภาคที่ 1 วัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสรรค์ นิลกำแพง25251
1470เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25251
1471สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25251
1472สังคมวิทยาอานนท์ อาภาภิรม25251
1473ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25251
1474นำชมกรุงรัตนโกสินทร์กรมศิลปากร.กองโบราณคดี25251
1475การศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสร้างวัฒนธรรมคึกฤทธิ์ ปราโมช25251
1476ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25251
1477มนุษย์นิเวศน์วิทยาสุนันทา สุวรรโณดม25241
1478ข้อแนะนำในการเขียนรายงานภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์สมพงศ์ เกษมสิน25241
1479ประเพณีที่ช่วยส่งเสริมการผสมผสานทางสังคมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ25241
1480หลักสังคมวิทยาสัญญา สัญญาวิวัฒน์25231
1481เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25232
1482การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวี ทองสว่าง25231
1483ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียทวี ทองสว่าง25221
1484ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25211
1485คู่มือมารยาทในชีวิตประจำวันอย่างไทยๆ ของผู้หญิงสุดสงวน ประกิตเวชศักดิ์, คุณหญิง25201
1486ศาสนาของโลก : การแสวงหาคุณค่าแห่งชีวิตของมวลมนุษย์สำนักพิมพ์สุริยบรรณ19911
         รวม   2279  เล่ม