รายชื่อหนังสือ Bachelor of Arts Program in Tourism Industry (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1คู่มือนำชมนิทรรศการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมปป.3
2สังคมศึกษา เล่ม 2 ฉบับรวม ม.4-5-6พิเชษฐ์ หาสิตพานิชกุลมปป.1
3ป้อม คู ประตูเมืองในกรุงรัตนโกสินทร์สมเกียรติ วัฒนะศักดิ์ประภาม.ป.ป1
4ของขวัญแห่งมิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2361-2561Merrion, Trevor25612
5ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์ : การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีตรงใจ หุตางกูร25611
6ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2561การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25613
7สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครปรีดี พิศภูมิวิถี25611
8สมุดภาพถ่ายเก่าศิลปะในประเทศไทยศักดิ์ชัย สายสิงห์25601
9ตำราประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กนกอร สว่างศรี25601
10นครสวรรค์ศึกษา : บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพสุชาติ แสงทอง25601
11ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 13กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25602
12ไทยคดีศึกษาในมิติท้องถิ่นภาคใต้พรพันธุ์ เขมคุณาศัย25601
13ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ปี 2560การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25602
14คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์25591
15ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอกสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร25594
16การดำเนินงานและบริการการจัดเลี้ยงถิรนันท์ ประทุม25591
17อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์25592
18เรือนพระกรรมสักขี-เรือนพระสุรภีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์25592
19สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475ชัชวาลย์ ฉายะบุตร25591
20ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย : การสังเขปประเด็นใหม่จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี.ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ25591
21100 ปี สถานีกรุงเทพปริญญา ชูแก้ว25591
22ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 7 : "คนพันธุ์" เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม บุญยงค์ เกศเทศ25591
23ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2559การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25591
24มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงสำราญ ผลดี25591
25สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ถิ่นลพบุรีวรรณา นาวิกมูล25591
26ความรู้ทั่วไปทางการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมธันยกร จันทร์สาส์น25591
27เที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงครามไกรนุช ศิริพูล25581
28คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัยจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ25581
29นครปฐมเมืองน่าอยู่หอการค้าจังหวัดนครปฐม25582
30พิพิธอาเซียนบุรฉัตร พานธงรักษ์25581
31ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2557กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25581
32รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี25581
33บันทึกการเดินทางบนเส้นทางวงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน เชียงตุง เมืองลา สามต้าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25581
34ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ปี 2558การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25583
35บันทึกทูตเมียนมาร์จากลุ่มอิรวดีสู่เจ้าพระยาMaung Swe Thet25581
36พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25583
37การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์จิราภรณ์ อรัณยะนาค25582
38ตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกิจ สมัยรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25581
39ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม25572
40ทะเลฝันหัสชัย บุญเนือง25571
41สรุปรายงานวิจัยการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทานอิศรา ศานติศาสน์25572
42ธากา รักพาไปภัคภร ไม้สนธิ์25573
43เปิดโลกอเมริกาใต้ ๑วราห์ วรเวช25571
44คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดธนศาสตร์ เวียงสารวิน25571
45ภารตะศึกษาฟอรั่ม 6 : สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจุบัน : จากภารตะสู่อาเซียนนวรัตน์ เลขะกุล25571
46ผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสุพจน์ สุทธิศักดิ์25573
473 Men and a journeyโตมร ศุขปรีชา25572
48จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถานสำหรับพระนครอนุชา เสมารัตน์25572
49มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25571
50หนังใหญ่วัดขนอนดารารัตน์ จุฬาพันธุ์25571
51รายงานประจำปี 2556 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)25571
52ปักกิ่งในความทรงจำศรีกานดา ภูมิบริรักษ์25571
53ปฏิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 3 ฤดูวสา สุทธิพิบูลย์25572
54เปิดประตูสู่อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25561
55พระนครศรีอยุธยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
56ชุมพรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
57นครสวรรค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
58ตราดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
59ประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารพระวิสุมธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พรมมรังสี)25561
60เพชรบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
61ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25561
62พัทลุงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
63ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
64ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชานเมืองและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทยและเมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมณีมัย ทองอยู่25561
65แพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
66กูมุสตา อาเซียน : ฟิลิปปินส์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
67ระยองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
68กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25562
69ชัยนาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
70ก๋วยเตี๋ยวแกงไทยในญี่ปุ่น จากงานวิจัยสู่บทเรียนนฤมล นันทรักษ์25561
71กระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
72ความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชนสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25563
73เสน่ห์ย่านเก่า : เรื่องราวรักษ์ย่านเก่าจากญี่ปุ่นพีธากร ศรีบุตรวงษ์25562
74ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
75มิงกาลาบา อาเซียน : เมียนมาร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
76ประจวบคีรีขันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
77สุราษฎร์ธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
7832 วัน กว่าจะเป็นชีสกับชีวิตในฟาร์มออสเตรียศิริวรรณ ศิริเดช25561
79ลำปางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
80สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อนรรฆ พิทักษ์ธานิน25561
81วัฒนธรรมอาหารไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันสิรินาฏ ศิริสุนทร25561
82สมุทรปราการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
83การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ธนกฤต ภัทร์ธราธร25561
84ประวัติศาสตร์สิงคโปร์อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25561
85นราธิวาสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
86อุตรดิตถ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
87ลพบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
88พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐานวศิน ปัญญาวุธตระกูล25561
89ราชบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
90ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงาชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25561
91กำแพงเพชรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
92คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง25562
93สุโขทัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
94สวัสดีอาเซียน : ประเทศไทยชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
95ปราจีนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
96มิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รุ่น 3สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25563
97สุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
98อาหารไทย ประเภทซุปชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
99ระนองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
100แนวคิดและตัวอย่างการจัดการแหล่งมรดกโลกในต่างประเทศสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
101มาจิซึคึริ : กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่า (Machizukuri) ในโตเกียวและเกียวโตพิกุล สิทธิประเสริฐกุล25562
102มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียนฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25563
103เพชรบูรณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
104สะบายดี อาเซียน : ลาวชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
105สระแก้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
106ยะลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
107กว่าจะเป็นชีสกับชีวิตในฟาร์มออสเตรีย : ตอนเมื่อฟาร์มไม่มีนมศิริวรรณ ศิริเดช25561
108ลำพูนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
109เฮลโล อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
110กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
111การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์25561
112นครศรีธรรมราชการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
113สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)กระทรวงคมนาคม.กรมทางหลวง25561
114พิษณุโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
115กาญจนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
116สงขลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
117สาหร่ายน้ำจืดในหุบเขาลำพญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ25561
118พะเยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
119นนทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
120อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพลไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง25562
121ปทุมธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
122อาหารจานเดียวประเภทข้าวชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
123คู่มือนักเดินทางบรูไนศิริเพชร เอี่ยมพันธ์25561
124ภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
125การเตรียมการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
126ตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
127ซาลามัต เซียง อาเซียน : อินโดนีเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
128ฉะเชิงเทราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
129คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2556การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
130คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2557การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25562
131อ่างทองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
132เก็บมาเล่าเมื่อฉันได้เรียนทำไส้กรอก, แฮม, และเบคอนในฟาร์มเลี้ยงหมู Attendorfa ประเทศออสเตรียศิริวรรณ ศิริเดช25561
133พิจิตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
134แนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติวสา สุทธิพิบูลย์25561
135Welcome to ASEAN : เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียนฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน25561
136ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
137ซาลามัต ดาตัง อาเซียน : มาเลเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
138สระบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
139ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทยชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
140เที่ยว 10 เส้นทางวัฒนธรรม ท่องประวัติศาสตร์กองบรรณาธิการ Matichon Academy25561
141ตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
142คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้มวสา สุทธิพิบูลย์25562
143แม่ฮ่องสอนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
144ซัวซะไดย อาเซียน : กัมพูชาชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
145สมุทรสงครามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
146เฉลิมพระราชศรัทธาธงทอง จันทรางศุ25561
147ปัตตานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
148คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง25562
149ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2555กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25561
150น่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
151นครนายกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
152นครปฐมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
153ชลบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
154อาหารไทย ประเภทเส้นชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
155ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขปWyatt, David K.25561
156พังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
157แหล่งมรดกโลกของไทยสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
158อุทัยธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
159ซินจ่าว อาเซียน : เวียดนามชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
160สมุทรสาครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
161สิงห์บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
162ขนมไทยชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
163เชียงรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
164Tourism talk : special issuesการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25562
165โอชาอาเซียนนันทนา ปรมานุศิษฎ์25562
166ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
167ซาลามัต ปากี อาเซียน : บรูไนชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
168จันทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
169สตูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
170เชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
171ฝากไว้ในแผ่นดินสมุทรสาครชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร25551
172ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะพม่าภภพพล จันทร์วัฒนกุล25551
173คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานวสา สุทธิพิบูลย์25551
174เนการาบรูไนดารุสซาลามวิทย์ บัณฑิตกุล25553
175ฟิลิปปินส์ : ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ25551
176เราคืออาเซียน : กัมพูชาอากิ อคิราภ์25551
177สาธารณรัฐสิงคโปร์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
178ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๑) : ไทย ลาว พม่า กัมพูชาดวงธิดา ราเมศวร์25551
179เราคืออาเซียน : มาเลเซียปัณณภัทร25551
180เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน : ฝึกพูดอังกฤษ + เรียนรู้เรื่องอาเซียนจันทร์พา ทัดภูธร25552
181สมุดภาพศิลปะอยุธยา : ภาพถ่ายเก่าจากคลังภาพของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี.ภาควิชาปรวัติศาสตร์ศิลปะ25551
182พม่าธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25551
183คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกวสา สุทธิพิบูลย์25551
184ราชอาณาจักรไทยวิทย์ บัณฑิตกุล25552
185ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย : รัฐจารีตบนหมู่เกาะ ความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคมและสาธารณรัฐแห่งความหลากหลายทวีศักดิ์ เผือกสม25551
186ธุรกิจบริการ : ท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
187สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวิทย์ บัณฑิตกุล25552
188การศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์25551
189เราคืออาเซียน : อินโดนีเซียปัทมาพร คำโท25551
190AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอณฎณ เชื้อไทย25552
191เวียดนาม เที่ยวเอาเรื่องวุฒิ เลิศสุขประเสริฐ25551
192สุดทางที่ทวายภราดร ศักดา25551
193ประวัติศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชั้นประถมดารารัตน์ เมตตาริกานนท์25551
194คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกวสา สุทธิพิบูลย์25551
195ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552รัศมี ลักขณาวรรณพร25551
196เที่ยว 10 ประเทศอาเซียนศุภลักษณ์ สนธิชัย25552
197ประวัติศาสตร์กัมพูชาธิบดี บัวคำศรี25551
198คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาววสา สุทธิพิบูลย์25551
199มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่นBelleme, John25552
200สาธารณรัฐอินโดนีเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25552
201เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย : มองท่องเที่ยวสมัยใหม่หลากหลายมุมอริยะ พนมยงค์25551
202ท่องแดนอาเซียนธีรภาพ โลหิตกุล25554
203เราคืออาเซียน : เวียดนามพลอยแพรวา25551
204ราชอาณาจักรกัมพูชารัชดา ธราภาค25552
205คู่มือนักเดินทางมาเลเซียอรณิช รุจิวิพัฒน์25551
206สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์คัทลียา เหลี่ยมดี25552
20750 ปี อุทยานแห่งชาติไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25551
208ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติดารารัตน์ เมตตาริกานนท์25551
209สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิทย์ บัณฑิตกุล25552
210เราคืออาเซียน : ลาวปัทมาพร คำโท25551
211มาเลเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25553
212ตามรอยไตรภูมิในพุทธศาสนสถานของกลุ่มชาติพันธุ์หลอย (ปลั้ง) : รายงานการสำรวจจากเชียงตุง เมืองลาถึงสามต้าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25551
213ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒) : เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดวงธิดา ราเมศวร์25551
214เราคืออาเซียน : เมียนมาร์อากิ อคิราภ์25551
215คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25552
216สาธารณรัฐฟิลิปปินส์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
217ภารตะศึกษาฟอรั่ม 4 : รำลึก "สัตยา ไส บาบา" มหัศจรรย์แห่งภารตะในยุคโลกาภิวัตน์อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา25551
218รวยจริงกับการลงทุนทำโรงแรมรีสอร์ทและพลาซ่าขนาดจิ่วบุญชนะ บุญเลิศ25541
219วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม25541
220เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
221คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันรัตนา ลักขณาวรกุล25541
222โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยาม แหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรีสายันต์ ไพรชาญจิตร์25541
223โครงการภาพถ่าย น้ำ+ใจ 2554กระทรวงวัฒนธรรม25543
224ร้อยเรื่องราว เล่าเรื่องเยือนต่างแดนของประธานวุฒิสภา พ.ศ.2553สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักการต่างประเทศ.25541
225ภารตะศึกษาฟอรั่ม 3 : เหลียวหลังแลหน้าภารตะศึกษากับจดหมายจากอินเดีย 2505-2508ภิกษุณีธัมมนันทา25541
226มงคลทั่วไทย ไหว้ 99 พระธาตุ-เจดีย์กองบรรณาธิการข่าวสด25541
227เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
228ภารตะศึกษาฟอรั่ม 2 : ภารตะโลกแห่งศาสนาและวิทยาศาสตร์สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์25541
229หนังสือเทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25545
2309 ปี และก้าวต่อไปของการวิจัยท่องเที่ยวไทยเทิดชาย ช่วยบำรุง25542
231เครื่องปั้นดินเผาเวียงเชียงรุ้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25541
232เปรม ปราณ ปัญจาบ : บันทึกการเดินทางกับภาคสนามอินเดียศึกษาในรัฐปัญจาบอภิรัฐ คำวัง25541
233ท้องถิ่นบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
234คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีไทย ประจำปี 2554-2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25543
235บันทึกทั่วไทย 77 จังหวัดแทนไท อ. ตระกูล25541
236ตลาดสามชุกเอนก นาวิกมูล25541
237การจัดการถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25541
238สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐมแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2554 และประมาณการปี พ.ศ.2555สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม25541
239คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์รัตนา ลักขณาวรกุล25541
240รายงานการศึกษาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ. ..."คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร25541
241ภูมินามอำเภอบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
242การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศสมิต สัชฌุกร25541
243จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน?สุจิตต์ วงษ์เทศ25541
244ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงธงทอง จันทรางศุ25531
245ครบเครื่องเรื่องอาหาร 2 : การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพศิโรจน์ ผลพันธิน25531
246คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2553-2554การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25533
247โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวล่องเรือชมสวนคลองจินดา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผกาวัลย์ กาบแก้ว25533
248วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
249ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
250พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัยเทิดชาย ช่วยบำรุง25531
251อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
252สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์25531
253อุทยานแห่งชาติภาคกลางและภาคตะวันออกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
254รายงานการวิจัยเรื่องระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภัทรพงษ์ อินทรกำเนิด25531
255หนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรมสมาคมโรงแรมไทย25532
256ภราดามหามิตร ไทย-อิตาลี : 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลีหนึ่งฤดี โลหผล25531
257เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25531
258สราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25532
25960 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 60 ปี มศว. ศรีสง่ามหานครสุภาพร สุกสีเหลือง25531
260อร่อยล้ำจำเนียรครอบครัววิทยากูล25533
261รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2552เทิดชาย ช่วยบำรุง25531
262ท้องถิ่นปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
26375 เทศกาลงานประเพณีทั่วไป "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง"กระทรวงมหาดไทย25532
264รายงานประจำปี 2553 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.กรมการท่องเที่ยว25532
265เมืองเจดีย์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.สำนักวิชาศิลปศาสตร์.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25531
266อุทยานแห่งชาติภาคเหนือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
267จงจรเที่ยว : สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 12 ประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25531
268จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี 50 ปีไกรฤกษ์ นานา25532
269ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25531
270ภารตะศึกษาฟอรั่ม 1 : มองชีวิตและสังคมภารตะผ่านประสบการณ์ทูตไทยจีระศักดิ์ ธเนศนันท์25531
271กระบี่ ขอบฟ้าอันดามันกลิ่น คงเหมือนเพชร25533
272จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-กรีซ 50 ปีไกรฤกษ์ นานา25531
273ท่องเที่ยวอีสาน : แหล่งเรียนรู้สู่อารยธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25531
274โครงการ "แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม"จันทกร ชาติสิริ25533
275การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุราษฎร์ธานี : การวิจัยฐานทรัพยากรเกษตรสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนเทิดชาย ช่วยบำรุง25532
276อุทยานแห่งชาติภาคใต้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
277ชื่อบ้าน-ภูมิเมืองพะเยาพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25532
278รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2551เทิดชาย ช่วยบำรุง25522
279ขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
280เลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
281สปาในบ้านเพื่อสุขภาพWilde, Liz25521
282การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยศิลปากร25523
283รถม้าและพาหนะร่วมสมัยวัฒนะ บุญจับ25521
284ขนมไทยสุปราณี แพรศิริ25521
285สกลนครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
286บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs สาขาสปาและบริการสุขภาพ ภายใต้โครงการตามภารกิจพื้นฐาน ปี 2552มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะบริหารธุรกิจ.25521
287อินคา-เปรูบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล25521
288อุบลราชธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
289บุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
290กาฬสินธุ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
291กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2552สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงษ์25521
292การศึกษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนสุพจน์ สุทธิศักดิ์25521
293ร้อยเอ็ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
294สุรินทร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
295แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยจังหวัดนครสวรรค์มานพ อำพันธุ์25521
296หนองคายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
297รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดภูเก็ตสำนักงานจังหวัดภูเก็ต25522
298ร้อยเรื่องดีๆ ของเมืองไทยที่คุณไม่เคยรู้จุฑา รักษ์แผ่นดิน25521
299ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน : ภูมินิเทศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
300แนวทางการพัฒนาศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษมี พันธุ์ธนโสภณ25521
301เกาะช้าง การท่องเที่ยวทางทะเลบนฐานความรู้เทิดชาย ช่วยบำรุง25522
302ยโสธรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
303มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายในประเทศไทยภัทริน รินทร์ธราศรี25521
304แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี25521
305นครพนมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
306หนองบัวลำภูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
307พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพบราวน์, รอคซานนา25521
308กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553กระทรวงวัฒนธรรม25522
309อำนาจเจริญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
310มุกดาหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
311ชัยภูมิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
312แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี : รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี25521
313ศรีสะเกษการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
314รายงานการวิจัยรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาอิศรัฏฐ์ รินไธสง25521
315โครงการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้และโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการปลูกสร้างและพัฒนา : รายงานระยะที่ 1 กลยุทธ์ในการดำเนินการ ภูมิความรู้ความชำนาญและบทบาทกำกับอุบลวรรณา ภวกานันท์25521
316มหาสารคามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
317คู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายโรงแรมอมรฤทธิ์ เขมะปาณ25521
318อุดรธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
319นครปฐมนิตยสารโลกอุตสาหกรรม25522
320นครราชสีมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
321เอกสารประกอบโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2551จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์25511
322การสัมมนาเรื่อง "โลจิสติกส์" สำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างไรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25511
323มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25515
324รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดภูเก็ตสำนักงานจังหวัดภูเก็ต25512
325วัดในอำเภอไทรน้อยพิศาล บุญผูก25511
326การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม จุดเปลี่ยนอันดามันสู่ความยั่งยืนเทิดชาย ช่วยบำรุง25512
327วัดในอำเภอบางบัวทองพิศาล บุญผูก25511
328รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2549เทิดชาย ช่วยบำรุง25512
329รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ไตรมาส 2/2551สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25512
330แปดเป็ง ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยาพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)25512
331นครปฐมนิตยสารโลกอุตสาหกรรม25513
332ท้องถิ่นปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25511
333อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25511
334เชียงรายรำลึก : ฐานรากสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเทิดชาย ช่วยบำรุง25512
335ธุรกิจการบินบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา25511
336รายงานการศึกษา วิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขาฉบับสมบูรณ์ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ปี 2551 และแนวโน้ม ปี 2552สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25511
337คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2551-2552การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25513
338ออกแบบอย่างอีสาน : ทางออกจากข้อจำกัดตะวัน พงษ์บุรุษ25511
339แม่น้ำโขงสำนักงานสารนิเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี25511
340รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2550เทิดชาย ช่วยบำรุง25512
341ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25501
342เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
343การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการท่องเที่ยว ปี 2550กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.^กรมวิชาการเกษตร.25503
344สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนครทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา25501
345การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามเส้นทางสู่ที่ราบสูงจ้าวเยวี่ย25501
346ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง25501
347มัคคุเทศก์รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์25501
348ท่องเที่ยวพระอารามหลวง ฉบับภาคอีสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.^กองพุทธสารนิเทศ.25501
349น้ำพริก 4 ภาคเพื่อสังคมไทยแข็งแรงวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25503
350เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 1แฟร์แบงก์, จอห์น เค.25501
351100 แหล่งท่องเที่ยวไทยไปได้ทุกเดือนสุรศักดิ์ ตันตะโยธิน25501
352เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
353แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรธรณี25501
354เยือนอียิปต์ไพลิน กาญจนภานุพันธ์25501
355ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า : อันดามันเทิดชาย ช่วยบำรุง25501
356กรุงเทพเมืองน่าอยู่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25501
357พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อังกฤษ-ไทยถาวร โพธิ์ทอง25501
358ฟิลิปปินส์นวลจันทร์ คำปังสุ์25501
359เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 2แฟร์แบงก์, จอห์น เค.25501
360บุกภูเขา เบิกทะเลประพันธ์ ผลเสวก25501
361เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25501
362เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
363เรือพระราชพิธีและเห่เรือมาจากไหน? เมื่อไร?สุจิตต์ วงษ์เทศ25503
364เมนูสุขภาพ สูตรอร่อยในจานเดียวชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย25501
365พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร25502
366นิวซีแลนด์มัลลิกา พงศ์ปริตร25501
367เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25501
368100 เดียวก็เที่ยวได้ ตอนอยุธยานิรุตต์ โลหะรังสี25501
369วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25501
370การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทวีป ศิริรัศมี25501
371เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
372คู่มือมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25502
373ไททรรศน์เทพสตรีฉบับบริบทชุมชนคณะหนองเต่าสุทธิพงษ์ นามเกิด25501
374ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดนนทบุรีอลิสา วานิชดี25501
375หลวงพระบาง : จิต & วิญญาณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์25501
376อยุธยาชาญวิทย์ เกษตรศิริ25501
377น้ำพริก ฐานทรัพยากร วิถีชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นิรมล ยุวนปุณย์25502
378ประวัติศาสตร์ไทยกิตติ ตันไทย25501
379การบริหารท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์25491
380สะพายเป้ ขึ้นรถเมล์ ทัวร์กรุงรัตนวุฒิ เจริญรัมย์25491
381โครงการศึกษาประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมในลุ่มน้ำบางแก้ว-บางแขมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมวสันต์ เทพสุริยานนท์25491
382ภูฏาน แนบชิดสนิทรักกวัน จิระคุณ25491
383คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2549-2550การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25493
384เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ "30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25491
385นครปฐมนิตยสารโลกอุตสาหกรรม25495
386รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
387ผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาความต้องการฝึกอบรมด้านการตลาดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25491
388คู่มือนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25491
3898 ขวบ ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา กระบวนการเพื่อสุขภาวะของชุมชนประสาท มีแต้ม25491
390ภูฐาน : สวรรค์บนดินส. ศิวรักษ์25491
391เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25491
392การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา25491
393การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 18-26 สิงหาคม 2505นรชิต สิงหเสนี25492
394พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้สรจักร ศิริบริรักษ์25491
395ลำพูน : เมืองโบราณกว่า 1,300 ปีกรรณิการ์ เพชรแก้ว25491
396ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์25491
397ครัวสระปทุมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25492
398อุทยานแห่งชาติ ธรรมชาติและนันทนาการจักรกริช วิศิษฐ์พาณิชย์25494
399มรดกของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์25492
400ใครๆ ก็ไปเที่ยวสิงคโปร์อดิศักดิ์ จันทร์ดวง25491
401จันทบุรีกฤษกร วงศ์กรวุฒิ25491
402สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ.2549สุธีรา ตังสวานิช25491
403พระปฐมเจดีย์ พระประโทนเจดีย์ ลุ่มน้ำบางแก้ว-บางแขม และนครปฐมมาจากไหนสุจิตต์ วงษ์เทศ25493
404คู่มือบัญชีโครงการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนเร เหล่าวิชยา25491
405สู่วิถี "ข้าวตำ น้ำตัก" แห่งต้นน้ำแม่ลาวประพันธ์ สีดำ25491
406อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25481
407สุวรรณภูมิ : จากหลักฐานโบราณคดีผาสุข อินทราวุธ25482
408ข้างครัวตะวันตกพิชัย วาศนาส่ง25481
409ดัชนีแผนที่ : กรุงเทพฯและปริมณฑลกระทรวงพลังงาน.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน25481
410ปราสาทพนมรุ้งกรมศิลปากร.สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ25481
411เมนูเด็ด Seafoodบริษัทสำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด25481
412พระราชวัง วังเจ้านายส. พลายน้อย25481
413สังคมทางการเมืองการปกครองในอาณาจักรภูกามยาว (รัฐพะเยาในอดีต)พระมหาศรีบรรดร ถิรธมโม25481
414ซาลาเปาสารพัดไส้อมราภรณ์ วงษ์ฟัก25481
415สีสันเพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย)พรพิมล สมนึก25481
416ตามรอยบาทพระพุทธองค์ พร้อมภาพถ่ายพุทธสถานที่สำคัญสันติ เตชอัครกุล25482
417นโยบายและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศเอเชียสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาเอเชีย25481
418ต้นน้ำ ภูผา และป่าทรายเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25481
419การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กีรติ ยศยิ่งยง25481
420คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2548-2549การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25483
421สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์สกินเนอร์, จี. วิล25481
422ศูนย์กรุงธนบุรีศึกษา : พันธกิจด้านการวิจัยวัฒนธรรมพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทัศนะความคิดด้านชีวิตวัฒนธรรมฝั่งธนบุรีอัควิทย์ เรืองรอง25481
423แซนด์วิช & คานาเป้อภิญญา มานะโรจน์25481
424ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติวิลักษณ์ ศรีป่าซาง25482
425ล่องอิตาลีตอนใต้อัลฟา25481
426จังหวัดนนทบุรีสมชัย รัตน์วสุนธรา25481
427แนวทางการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเมทิกา วาทินวิเศษ25483
428ตำนานสถาปัตยกรรมไทย 2 : สถาปัตยกรรมไทยบุญชู โรจนเสถียร25481
429การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นสายันต์ ไพรชาญจิตร์25481
430น้ำสมุนไพรและน้ำผักผสมอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25481
431ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปี 2547-2548ปัญญา สระทองอุ่น25481
432เพชรศักดา ศิริพันธุ์25481
433บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมาเทศบาลนครนครราชสีมา25481
434สุดยอดโรงแรม รีสอร์ทและสปาในประเทศไทยทวิช ชุนหชา25481
435งานโรงแรม การบริหารงานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆขจิต กอบเดช25481
436เอกสารประกอบการสัมมนา "การท่องเที่ยวนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน" วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2548 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร25481
437ตำนานสถาปัตยกรรมไทย 1 : เรือนไทยเดิมบุญชู โรจนเสถียร25481
438ข้างครัว 108พิชัย วาศนาส่ง25481
439ใต้...หรอย มีลุยบุญชู ยืนยงสกุล25471
440ขนมอบ 2นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
441ข้าวเกรียบปากหม้ออมราภรณ์ วงษ์ฟัก25471
442อยุธยา : เมืองมรดกโลกเฉลิมพล ชัยกิตติภรณ์25471
443คู่มือคาราวานรถยนต์ "คนชอบเที่ยว"สมศักดิ์ บูรพาพิพัฒน์25471
444ปฏิทินประเพณี 12 เดือนอุดม เชยกีวงค์25471
445เอแคลร์นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
446ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐมและคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2547คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดนครปฐมแบบบูรณาการ (กบจ.นฐ.)25471
447การบริหารและการจัดการงานโรงแรมเกรย์, วิลเลี่ยม เอส.25471
448เก็บตกจากโลกกว้าง : ถูลู่ถูกังในอังกฤษรัศมี ธันยธร25471
449เอกสารประกอบการเรียนมรดกไทยรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์254710
450รวมบทความวิจัยการท่องเที่ยวทวีป ศิริรัศมี25471
451แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคกลางกวี วรกวิน25471
452พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกนกวลี ชูชัยยะ25472
453เคล็ดลับในครัว 2นิตยสารแม่บ้าน25471
454บึงกุ่ม บึงบางช้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25472
455ทวีปยุโรปมัลลิกา พงศ์ปริตร25471
456อาหารเพื่อสุขภาพอาณดี นิติธรรมยง25471
457ขนมอบนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
458การตลาดบริการชัยสมพล ชาวประเสริฐ25471
459แผนที่ภูมิศาสตร์ทองใบ แตงน้อย25472
460พรีเวียตรัสเซียไพรัตน์ สูงกิจบูลย์25471
461โดนัทนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
462คู่มือการท่องเที่ยวเกษตรท่องเที่ยวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.^กรมวิชาการเกษตร.25473
463น้ำผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพรอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25471
464พับผ้าเช็ดหน้ารูปสัตว์จรูญศรี พลเวียง25471
465แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกวี วรกวิน25471
466อัมสเตอร์ดัม เพื่อน และจักรยานที่ขโมยมากรกฎ พัลลภรักษา25471
467หมอนหน้าจก ของแม่แจ๋มจุฬาเกษม ชินะผา25471
468แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคใต้กวี วรกวิน25471
469ตะลุยอังกฤษชโลธร อยู่ทิม25471
470จากฟินแลนด์ถึงสแกนดิเนเวียจันทนา นิลวรางกูร25471
471ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25472
472บันทึกทางไกลกับไฟฝัน 2จิราวิไล เก่งการค้า25471
473อาหารเวียดนามทวีศักดิ์ เกษปทุม25471
474การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ปี 2547กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.^กรมวิชาการเกษตร.25473
475ครบเครื่องเรื่องน้ำจิ้มดารามาศ แก้วแดง25471
476เมนูอาหารเช้านานาชาติดารณี ฮันตระกูล25471
477คู่มือการจำแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศดรรชนี เอมพันธุ์25472
478แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคเหนือกวี วรกวิน25471
479ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรัญยา วรากุลวิทย์25471
480การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชนัญ วงษ์วิภาค25471
481ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนาสันติ เล็กสุขุม25472
482รายงานการวิจัยประเมินผลการพัฒนาคุณภาพลุ่มแม่น้ำท่าจีนให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและเอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกาญจน์ คุ้มทรัพย์25474
483แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออกกวี วรกวิน25471
484ไกด์เพื่อชีวิต : สะพายเป้ โบกรถลุยเดี่ยวสามประเทศธงชัย ลิขิตชลธาร25471
485ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปี 2547 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6/2547มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25471
486เจ็ดวันหกคืนบนรถไฟสู่ไซบีเรียวันนัด สรรกุล25471
487เทพแห่งไอยคุปต์สมฤทธี บัวระมวล25471
488ชีวิตและงานของสุนทรภู่ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625471
489สมเด็จพระนเรศวรมหาวีรราชเจ้า พระมิ่งขวัญของชาวไทยเสทื้อน ศุภโสภณ25472
490อาหารฝรั่งดารามาศ แก้วแดง25471
491การอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุเบื้องต้นชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ25473
492ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรมศักดิ์ชัย สายสิงห์25472
493แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันตกกวี วรกวิน25471
494สูตรลับ Fast foodอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25471
495ขนมไทย 1นลิน คูอมรพัฒนะ25461
496ปางพระพุทธรูป หัวข้อธรรมในคำกลอนระพีพรรณ ใจภักดี25461
497อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งสมัย สุทธิธรรม25461
498แบกเป้ท่องมังกรแห่งเวียดนามอาศิส จิตรไกรสร25461
499ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกยกกระเป๋าพรพิมล ชุติศิลป์25469
500สมุดภาพแผนที่โลกจุฬามณี ชาติสุวรรณ25461
501กรณีศึกษา Best practices การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25461
502แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานฉบับสมบูรณ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25461
503เล่าเรื่องรามเกียรติ์ : จากจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง วัดพระศรีรัตนศาสดารามนิดดา หงษ์วิวัฒน์25462
504นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ (เล่ม 2)กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ25461
505คู่มือเรียนรู้ : กรุงศรีอยุธยาธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์25461
506เวียดนามชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25461
507ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหารบุษบา บรรจงมณี254610
508ข้าวมันสุดาพร ทิมฤกษ์25461
509โลกและการเปลี่ยนแปลงขจีรัตน์ จิระอรุณ25462
510ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี 2546 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2546มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25461
511กินตามแม่กระทรวงสาธารณสุข25462
512ขึ้นเหนือหาหนาวธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25461
513ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟพรพิมล ชุติศิลป์254610
514มัคคุเทศก์รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์254615
515แซนด์วิชกับอาหารฝรั่งศรีสมร คงพันธุ์25461
516ไทย-เวียดนาม : ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่กระชับแน่นหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ.25462
517เกาะช้างหัสชัย บุญเนือง25461
518เที่ยวคลองชมวัดหวน พินธุพันธ์25461
519คู่มือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพจนา สวนศรี25462
520ศรีสรรพ์อัญมณีมณิขจิต25461
521อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสมัย สุทธิธรรม25461
522เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25463
523ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกเปิดประตูพรพิมล ชุติศิลป์254610
524ข้าวต้มเครื่องรสเลิศอุบล ดีสวัสดิ์25461
525เจ็ดมหาราชศิริวรรณ คุ้มโห้25462
526วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยาอุไรวรรณ ตันติวงษ์25461
527ขนมจีนทวีศักดิ์ เกษปทุม25461
528ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายของที่ระลึกอัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์254610
529ตักสิลามหาสารคาม : สะดืออีสานโกศล ศรีสังข์25465
530นำเที่ยว 3 เมืองมรดกโลกอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25462
531การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชัย โถสุวรรณจินดา25461
532เคล็ดลับในครัวนิตยสารแม่บ้าน25461
533เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่นนิธี สตะเวทิน25461
534ตุรกี : อดีตถึงปัจจุบันไพศาล หรูพาณิชย์กิจ25461
535ศรีสัชนาลัย โบราณสถานสามสมัยมานพ ถนอมศรี25462
536คู่มือการทำขนมกุยช่ายสำหรับมืออาชีพนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25461
537การบริหารทรัพยากรมนุษย์ธงชัย สันติวงษ์25461
538ผลการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแหล่งมรดกโลกที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ เนื่องในวาระทศวรรษแห่งการเป็นมรดกโลก สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรธราพงศ์ ศรีสุชาติ25461
539อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสมัย สุทธิธรรม25461
540เปิดฟ้ารัสเซีย เล่ม 1นิติภูมิ นวรัตน์25461
541ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกรักษาความปลอดภัยพรพิมล ชุติศิลป์254610
542นำชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชรกรมศิลปากร25463
543ที่พักในฝัน สวรรค์ของคนเดินทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25462
544เล่าเรื่องเมืองสุโขทัยพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ25462
545เปิดฟ้าศรีลังกานิติภูมิ นวรัตน์25461
546ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกบริการในห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำศศิ จังสถิตย์กุล254610
547ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่อัศนีย์ ชูอรุณ25461
548กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสงวน สุทธิเลิศอรุณ25463
549วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทยประชิด สกุณะพัฒน์25464
550หลักการมัคคุเทศก์ฉันทัช วรรณถนอม25461
551นำชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเอนก สีหามาตย์25461
552สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีชูพินิจ เกษมณี25461
553การจัดการธุรกิจร่วมสมัย : กรอบแนวคิดใหม่ทางการจัดการในการสร้างและพัฒนาพลวัตในการแข่งขันผลิน ภู่จรูญ25461
554ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์พิสิฐ เจริญวงศ์25462
555อลาสกา จากขุนเขาจรดเงาฟ้าจันทนา นิลวรางกูร25461
556คู่มือการทำปาท่องโก๋สำหรับมืออาชีพนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25461
557อืม...สเมล ไลค์ ปารีสละออ ศิริบรรลือชัย25461
558ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พักผาณิต บุญยะวรรธนะ254610
559อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสมัย สุทธิธรรม25461
560การท่องเที่ยวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนือสินธุ์ สโรบล25461
561ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้านพรพิมล ชุติศิลป์25468
562ก้นกลม พุงป่อง ท่องดอยสูงธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25461
563คู่มือการทำกะหรี่ปั๊บฉบับวิชาชีพนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25461
564อยุธยาชาญวิทย์ เกษตรศิริ25461
565เที่ยววัดชมวังเมืองพิษณุโลกหวน พินธุพันธ์25461
566เขตทหารน่าเที่ยวศุภโชค นิจสุนกิจ25461
567ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารอารี จังสถิตย์กุล25469
568วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษกสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)25461
569ห่อหมกอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25461
570ไกด์ดีมีความสุขลัดดาวัลย์ เตีย25461
571น้ำผัก ผลไม้ เครื่องดื่มสุขภาพทวีทอง หงษ์วิวัฒน์25461
572การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวฉลองศรี พิมลสมพงศ์25461
573ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา25464
574อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชูสิทธิ์ ชูชาติ25461
575ของดีโคราช เล่มที่ 3 สาขาคหกรรมศิลป์กมลทิพย์ กสิภาร์25461
576โลกของไวน์ ถิ่นเมรัยทั่วพิภพกมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม25462
577ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัย จมอยู่ภายใต้กรุงสยามธ. ธีรทาส25451
578อิตาลีตอนใต้ : ถิ่นเนินเขาและทะเลงามวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25451
579โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล และพัทลุง : รายงานฉบับสมบูรณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา.25451
580เหลาในบ้านเราดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย25451
581อาหารไทยปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25451
582ราชบุรีสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25451
583เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
584อุทยาน 3 ฤดูรุ่งโรจน์ จุกมงคล25451
585สุราษฎร์ธานี : เมืองคนดีศรีแผ่นดินวินัย รอดจ่าย25453
586ระยองสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25451
587เปิดเมนูท่องยุโรปเพ็ญศรี เลิศประดิษฐ์25451
588เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์25451
589อินทปัตถา-กูญลวงศ์ (การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น)ภูมิจิต เรืองเดช25451
590การรักษาเอกลักษณ์และสร้างภูมิต้านทานให้ชุมชนเกาะช้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวสมชาย เดชะพรหมพันธุ์25451
591เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 7นิติภูมิ นวรัตน์25451
592ประเพณีไทยพวนรัฏชดา พัดเย็นชื่น25451
593รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดมธานี หนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^ศูนย์บริการวิชาการ.25452
594ปฏิทินกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณี 2545การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.^กองกิจกรรม.^งานข้อมูลและส่งเสริมกิจกรรม.25454
595แผ่นดินไทยศรัณย์ บุญประเสริฐ25451
596การสัมมนาสมจิตร เกิดปรางค์25451
597รอดตาย! ฉบับนักเดินทางพีเวน, โจชัว25453
598เสน่ห์คลองรังสิตบรรลือศักดิ์ สัจจาเจริญชัย25451
599ผ้าไทยอารีย์รัตน์ ลิ่มวงศ์สุวรรณ25451
600รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ (ล่องแก่ง, พายเรือแคนู, ปีนหน้าผา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^บัณฑิตวิทยาลัย.25451
601นครราชสีมาจิตติมา ผลเสวก25451
602สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีจินดา จำเริญ25451
603ประวัติศาสตร์ศิลปะรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์254515
604น้ำผลไม้และผัก : เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนเรนทร นเรนทรเสนีย์25451
605ศักยภาพนครปฐมสมชัย รัตน์วสุนธรา25451
606หนังสือนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25451
607โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางฝั่งตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด25451
608เปิดม่านมายา...อุษาคเนย์อัมพร จิรัฐติกร25451
609อภิธานศัพท์คำไทยที่มีต้นเค้าจากภาษาต่างประเทศสมศรี เอี่ยมธรรม25452
610คู่มือแนวทางการจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Bann Phak)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25457
611สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชมนาด เสวิกุล25452
612คู่มือประเทศฟิลิปปินส์สีดา สอนศรี25451
613ประเทศไทย 2545สมศรี จามรมาน25451
614ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี 2545 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2545มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25451
615สมุทรปราการกฤษกร วงศ์กรวุฒิ25451
616ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษอรุณรัตน์ ทองปัญญา25451
617นิวซีแลนด์แมคลัชแลน, กอร์ดอน25451
618รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^ศูนย์บริการวิชาการ.25452
619ชำเลืองแลศิลปะญี่ปุ่นจาร์เวส, เจมส์ แจ็กสัน25451
620เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
621เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2545การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25453
622เส้นสายลายไหมศิริญญา หาญไชยนะ25451
623แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 : พร้อมด้วยสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9 และการเปลี่ยนแผนไปสู่ภาคปฏิบัติกองเทพ เคลือบพณิชกุล25452
624รวมบทความวิชาการของอาจารย์อัญชลี สุสายัณห์อัญชลี สุสายัณห์25454
625หัตถกรรมไทยปิยะภรณ์ วงศ์เรือง25451
626โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางฝั่งตะวันออก : รายงายฉบับย่อบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด25451
627การพัฒนาบุคลิกภาพฉันทวิช อัศวนนท์25451
628ที่มา เล่ม 4ลักษณา จันทร์กล่ำ25452
629สลัดเมนูเพื่อสุขภาพอภิญญา มานะโรจน์25451
630เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 10นิติภูมิ นวรัตน์25451
631โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ (ล่องแก่ง พายเรือแคนู/คายัค และปีนหน้าผา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^บัณฑิตวิทยาลัย.25451
632มหรสพไทยสายัณฑ์ ชื่นอุดมสวัสดิ์25451
633รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะวนศาสตร์.25451
634พ่อขุนรามคำแหงมหาราชชมนาด เสวิกุล25452
635เที่ยวแก่งคอย ไม่ไปไม่รู้จิราพร เกษมรักษ์25451
636วัฒนธรรมโบราณลาว เล่ม 1บุญเรือง คัชมาลย์25451
637อาหารจากเผือกดวงฤทัย ธำรงโชติ25451
638มรดกอารยธรรมโลกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.^โครงการบริหารวิชาบูรณาการ.25452
639ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25451
640เทคนิคเข้าทำงานในโรงแรมนาริชา ภิรมย์ศรี25452
641ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทงสมัยสุโขทัยสุจิตต์ วงษ์เทศ25451
642หมอวิทยาพาเที่ยว แนวจิตวิทยาวิทยา นาควัชระ25451
643เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
644นครจัมปาศรีณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร25451
645รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่านมนัส สุวรรณ25452
646วัดไทยศรัณย์ บุญประเสริฐ25451
647แผ่นดินบนหลังเต่า : เรื่องเล่าขานของชนเผ่าอินเดียนไกรวรรณ สีดาฟอง25451
648ศิลปะการแต่งหน้าเค้กเบื้องต้นวันเพ็ญ พงษ์เก่า25451
649รายงานขั้นสุดท้ายแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะวนศาสตร์.25451
650สมุนไพรไทยสายัณฑ์ ชื่นอุดมสวัสดิ์25451
651รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานีบริษัทเทสโก้ จำกัด25452
652ผลการดำเนินงานทางโบราณคดี : กำแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีวสันต์ เทพสุริยานนท์25451
653เอกลักษณ์ไทยทรงวิทย์ แก้วศรี25452
654เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
655ปาจิต-อรพิม (การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น)ภูมิจิต เรืองเดช25451
656สมเด็จพระศรีสุริโยทัยชมนาด เสวิกุล25452
657ตำราพระยาศรี ว่าด้วยโรคฝีภูมิจิต เรืองเดช25451
658พระปฐมเจดีย์ไม่ใช่เจดีย์แห่งแรก แต่เป็นมหาธาตุหลวง ยุคทวารวดีสุจิตต์ วงษ์เทศ25451
659ประเพณีอั้งมีถ่องภัทรพร รุ่งจรูญ25451
660โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่านมนัส สุวรรณ25452
661สถาปัตยกรรมไทยอารีย์รัตน์ ลิ่มวงศ์สุวรรณ25451
662สุโขทัยศิริศักดิ์ คุ้มรักษา25451
663ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมปรีชา แดงโรจน์25451
664วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนาประสิทธิ์ ศรีสมุทร25442
665ธนบุรีศรีมหาสมุทรพรรณงาม แย้มบุญเรือง25442
666ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์สุภาพร พิศาลบุตร25441
667วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครปฐมคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25441
668วัฒนธรรมอินโดจีนเจริญ ไวรวัจนกุล25441
669เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคกลางธวัชชัย ปทุมล่องทอง25442
670มรดกสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานีฤดีมน ปรีดีสนิท25441
671พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยามส. พลายน้อย25442
672เยอรมนีชือมาน, เบ็ตติน่า25441
673รายงานการวิจัยเรื่องศิลปะสมัยทวารวดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครปฐมนุกูล ชมภูนิช25445
674การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาศักดิ์ชาย สิกขา25441
675เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
676อุบลราชธานียอด เนตรสุวรรณ25441
677เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 3นิติภูมิ นวรัตน์25441
678บึงบอระเพ็ด บึงทองแห่งลุ่มน้ำสี่แควกัญญาทิพ ปรากฏมาก25441
679การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.25441
680ราชบุรี : สุดแดนตะวันตกที่เทือกเขาตะนาวศรียอดแต้ว อักษรา25442
681ท่องเที่ยวภาคตะวันออกชุดทะเลไม่เคยหลับสุริยา บุณยศิริชัย25441
682ที่มา เล่ม 1ลักษณา จันทร์กล่ำ25442
683ชีวิตตามคลองส. พลายน้อย25442
684ความรู้เรื่องธงชาติทั่วโลกสมสวาท แสงนนท์ตระกูล25441
685อียิปต์ดินแดนแห่งฟาโรห์วีณา รุธิรพงศ์25441
686นทีศรียมนาเฉลิม พรกระแส25441
687มรดกสยามอรุณ เวชสุวรรณ25443
688วัฒนธรรมไทยนิตยา บุญสิงห์25442
689ปฏิบัติการงานโรงแรมเกียรติ สิมะกูร25442
690อีสาน : รอยจารบนใบลานเจริญ ไวรวัจนกุล25441
691เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคเหนือธวัชชัย ปทุมล่องทอง25441
692เสน่หาหลวงพระบางธีรภาพ โลหิตกุล25441
693เชียงรายสำนักพิมพ์สารคดี25441
694รวมความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรมอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25442
695เสือภูเขาแรมทางอภินันท์ บัวหภักดี25441
696นาฏยศาสตร์ราชภัฏสุรินทร์สุดใจ สะอาดยิ่ง25441
697นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมบัติ กาญจนกิจ25441
698เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 2นิติภูมิ นวรัตน์25441
699เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 6นิติภูมิ นวรัตน์25441
700ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูนวินัย รอดจ่าย25441
701โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนาสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25441
702ลพบุรีปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25441
703เก้าเลี้ยวพรวิวัน ศรีพล25441
704เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 5นิติภูมิ นวรัตน์25441
705ของดีโคราช เล่มที่ 5 สาขาการช่างฝีมือไชยงค์ ฉ่ำลมัย25441
706วันสวรรคตของ 66 กษัตริย์พิมาน แจ่มจรัส25442
707สวัสดีจากเกาหลีปาร์ค, จีนนี เจ.25442
708การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรยศ สันตสมบัติ25441
709อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ 21ปรีชา แดงโรจน์25441
710รวมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศคงกริช พงษ์พันธ์25441
711สู่อ้อมแขนล้านนาตะวันตกเดือนแรม ประกายเรือง25441
712เพชรพิจิตรสมบูรณ์ เทพรักษ์25441
713บุรีรัมย์ยอด เนตรสุวรรณ25441
714มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25441
715เกาะปันหยี : เวทีธุรกรรมกลางน้ำพิทยา บุษรารัตน์25441
716เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคตะวันออกธวัชชัย ปทุมล่องทอง25441
717แม่น้ำลำคลอง สายประวัติศาสตร์สุจิตต์ วงษ์เทศ25441
718ยุโรปตะวันออกนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25441
719สระบุรีปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25441
720จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยามชุติมา ชุณหะชา25441
721ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทยเอิบเปรม วัชรางกูร25441
722ล่องแก่ง : ผจญภัยสายน้ำเดือดอภินันท์ บัวหภักดี25441
723ตำนานพระมอเฒ่าสุดใจ สะอาดยิ่ง25441
724หัตถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบัน ศึกษากรณี : การปั้นหล่อพระ การทำบาตรพระ การทำขลุ่ย และการทำของเล่นไม้ระกำวัฒนะ จูฑะวิภาต25442
725จันทบุรีกฤษกร วงศ์กรวุฒิ25441
726เล่าเรื่องพม่ารามัญส. พลายน้อย25442
727เรืองรุ่งจรุงหล้า หนึ่งนั้นจันเสนพันธนันท์ สุจารี25441
728เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 4นิติภูมิ นวรัตน์25441
729สายรากภาคใต้ : ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์อมรา ศรีสุชาติ25441
730ที่มา เล่ม 3ลักษณา จันทร์กล่ำ25442
731รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ผาสุข อินทราวุธ25444
732เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแถมสุข นุ่มนนท์25441
733วัดฟ้าเวียงอินทร์ ถิ่นคนไตวิภาดา เปรมวุฒิ25441
734หลักการประกอบอาหารอบเชย วงศ์ทอง25441
735ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์)สุพจน์ ด่านตระกูล25441
736แม่ฮ่องสอนสำนักพิมพ์สารคดี25441
737ประวัติศาสตร์สุโขทัย : พลังคน อำนาจผี บารมีพระธิดา สาระยา25441
738ประณีตศิลป์ไทยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครกำธรเทพ กระต่ายทอง25441
739เปิดวิสัยทัศน์ต่างแดนไพลิน กาญจนภานุพันธ์25442
740สารานุกรมประวัติศาสตร์โลกราศี บุรุษรัตนพันธุ์25441
741เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคอีสานธวัชชัย ปทุมล่องทอง25442
742ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ 1คาซูมิ ศรีจักรวาฬ25441
743ประเทศจีนชุติมา ศิริสมรรถการ25441
744ตากสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25441
745เอเชียบูรพา : จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่นมัลลิกา พงศ์ปริตร25441
746เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
747สเปนศรีภูมิ อัครมาส25441
748น่านอนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง25441
749แอ่วเมืองลี้สนิท ภูมาศ25441
750เดี่ยวเขมรสัจภูมิ ละออ25441
751ที่มา เล่ม 2ลักษณา จันทร์กล่ำ25442
752เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย 76 จังหวัดธวัชชัย ปทุมล่องทอง25431
753พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลกคณิตา เลขะกุล,คุณหญิง25431
754การบัญชีโรงแรม : หลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุมสุภาพรรณ รัตนาภรณ์25432
755งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก พนักงานส่วนหน้าโรงแรมขจิต กอบเดช25431
756สารนิเทศกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี เล่มที่ 4สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.สำนักวิจัยและบริการวิชาการ25431
757ภูฐาน : สวรรค์บนดินส. ศิวรักษ์25431
758เนปาลชุติมา ศิริสมรรถการ25431
759สหรัฐอเมริกานิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
76038 เมืองสำคัญของโลกธรรมรัตน์ ทองเรือง25431
761เพลงใบไม้ร่วงจากภูกระดึงวาสนา กุลประสูตร25431
762สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25431
763พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล คฤหาสน์กูเด็นศิริพร ลิ่มวิจิตรวงศ์25432
764ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวัสดิ์ โนนสูง25431
765เที่ยวอร่อย : นครปฐม ฉะเชิงเทรา สระบุรี เขาใหญ่ พิมาย ขอนแก่น อุบลฯ เพชรบูรณ์ยอดแต้ว อักษรา25431
766ของดีกรุงเทพอัศวิน อภัยวงศ์25432
767ภูเก็ตสุดารา สุจฉายา25431
768ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยยุพดี เสตพรรณ25431
769คู่มือนักเดินทางออสเตรเลียนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
770ตำราอีสาน ตำนานร้อยเอ็ดอำพร สมอาษา, พระปลัด25432
771ศิลปนิยมประสพ ลี้เหมือดภัย25432
772เกมและกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวปรีชา คงสุข25431
773นายเถกิงเที่ยวรอบโลกเถกิง สวาสดิพันธ์25431
774บันทึกทางไกลกับไฟฝันจิราวิไล เก่งการค้า25432
775เพชรบุรี : ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมศักดา ศิริพันธุ์25431
776เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์เอนก รัตนปิยะภาภรณ์25431
777ธนบุรีสุดารา สุจฉายา25431
778ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส (สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส)ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ25431
779ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคมอมรา พงศาพิชญ์25432
780ตามรอยช้างแลใต้สารูป ฤทธิ์ชู25431
781พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยศูนย์พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์25434
782เทคนิคการประชุม : เครื่องมือการบริหารจัดการสมิต สัชฌุกร25431
783การเขียนหนังสือสารคดีสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยแม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง25432
784ประวัติศาสตร์ศิลป์วนิดา ขำเขียว25431
785เรียนและเอาตัวรอดในอเมริกาHelm, Ann25431
786สวิตเซอร์แลนด์นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
787อาหารชีวจิต ตำรับดร.สาทิส-ฉินโฉม อินทรกำแหงสาทิส อินทรกำแหง25431
788อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพกรมยุทธการทหารบก25431
789เที่ยวติดดินภาณุ มณีวัฒนกุล25431
790มรดกไทย-มรดกโลกศิริพร นันตา25431
791การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)บรรยงค์ โตจินดา25432
792ย่ำยุโรปเรียนหนังสือรอน คำอินไชย25431
793พงัน : เกาะมหัศจรรย์กวี รังสิวรารักษ์25431
794นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาสิริพรรณ ธิรศริโชติ25432
795สังคมวิทยาการท่องเที่ยวศิริ ฮามสุโพธิ์25431
796ตลาดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางราตรี โตเพ่งพัฒน์25432
797ปราสาทเขาพระวิหารนุชนาถ ชุมภูนท์25431
798กาญจนบุรี 2000สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี25431
799คู่มือนักเดินทางนิวซีแลนด์นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
800จิตรกรรมอยุธยาน. ณ ปากน้ำ25431
801อุตรดิตถ์อุเทน อมาตยกุล25431
802พูดและเขียนอย่างผู้จัดการอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25431
803เรื่องของคนเที่ยวป่าสมพร ชินโนรส25431
804การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเสรี วงษ์มณฑา25424
805ต้นรัตนโกสินทร์วิบูล วิจิตรวาทการ25422
806หัตถศิลป์ กวีเพลง : ภูมิปัญญาลุ่มน้ำสุพรรณบุรีสายน้ำ เสฏฐพงศ์25421
807ระยองสำนักพิมพ์สารคดี25421
808ลพบุรีสุดารา สุจฉายา25422
809ศรีศิขเรศวร ปราสาทพระวิหาร : วิหารสวรรค์ ศาสนสถานไร้พรมแดนอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25421
810นำเที่ยวพระราชวังโบราณกรุงเก่าธิดา สาระยา25422
811นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครจิรา จงกล25422
812แกะสลัก ถัก ทอ สาน : ภูมิปัญญาพื้นบ้านคนสระบุรีสายน้ำ เสฏฐพงศ์25421
813จดหมายเหตุนครเชียงใหม่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.25421
814แม้วขี้นเขา เย้าลงห้วยสังคีต จันทนะโพธิ25421
815เที่ยวไปกินไปในต่างแดน : พม่า เขมร ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน ญี่ปุ่นทวีทอง หงษ์วิวัฒน์25421
816ตากสำนักพิมพ์สารคดี25421
817ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคเหนือพินัย อนันตพงศ์25421
818เยอรมนีชือมาน, เบ็ตติน่า25421
819เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยธนพล จาดใจดี25421
820พระนครควรชม : ฉบับเที่ยวไปให้ไกล จากใกล้เกลือกินด่างธรรมเกียรติ กันอริ25422
821หัตถศิลป์ถิ่นนครพิงค์ : มรดกอาณาจักรล้านนาคุณา นนทพัฒน์25421
822สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลางธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
823เที่ยวเมืองไทย : ภาคอีสานแดง เก้าแสน25421
824นำชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจรรยา มาณะวิท25421
825เกร็ดสนุกในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
826แม่ฮ่องสอนสำนักพิมพ์สารคดี25421
827เครื่องดื่มผสมสำนักพิมพ์แสงแดด25422
828ฝั่งธนบุรีกุศล เอี่ยมอรุณ25421
829นำเที่ยวปราสาทพนมรุ้งอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25422
830งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆขจิต กอบเดช25423
831ดอกบัวบานลุ่มเจ้าพระยา : ภูมิปัญญาคนปทุมธานีเรืองศักดิ์ บุญขจร25421
832รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้การกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 13สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25422
833ชลบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
834กว่าจะเป็นอิตาลีวราห์ วรเวช25421
835การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ25421
836คำอธิบายกฎหมาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรมไผทชิต เอกจริยกร25421
837นำเที่ยวกรุงศรีอยุธยาวิยะดา ทองมิตร25422
838นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมายสิริพรรณ ธิรศริโชติ25421
839เกาะเกร็ด : แหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังมีชีวิตทรงคุณค่าหลากหลายเรียบง่ายและงดงามเอ๊ด ภิรมย์25421
840ใต้ร่มพระปฐมเจดีย์ : วีถีถิ่นนครปฐมมาลี แดงดอกไม้25421
841เลียบวัด ใกล้วังจุฑารัตน์ สุขสถิตย์25421
842นำเที่ยวผาแต้มโขงเจียมอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25422
843สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสานธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
844เรือพระราชพิธีนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25422
845สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254218
846นกรุ่งโรจน์ จุกมงคล25421
847พระราชบัญญัติการเดินอากาศสำนักพิมพ์สูตรไพศาล25422
848พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522ธีระพล อรุณะกสิกร25422
849ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากรพนัส หันนาคินทร์25421
850ปารีสเบค, แจค เฮนรี่25421
851เชียงรายสำนักพิมพ์สารคดี25421
852ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคใต้พินัย อนันตพงศ์25421
853พจนานุกรมศัพท์อาหารและเครื่องดื่มปรีชา แดงโรจน์25423
854เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ำเจ้าพระยาอลิสา รามโกมุท25422
855คู่มือนักเดินทางรพี สัญจาร25421
856แอนนากับพระเจ้ากรุงสยามแลนดอน, มาร์กาเร็ต25421
857คู่มือนักเดินทางเดนมาร์กศันสนีย ศีตะปันย์ เมอลเลอร์25421
858การวิจัยทางภูมิศาสตร์ประมาณ เทพสงเคราะห์25422
859การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวฉลองศรี พิมลสมพงศ์25422
860หลวงพระบาง : หัวใจของล้านช้างธีรภาพ โลหิตกุล25422
861เกษตรกรรมศิลป์ : ภูมิปัญญาพื้นถิ่นบางประกงมาลี แดงดอกไม้25421
862เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกธวัชชัย ดุลยสุจริต25421
863งานช่างศิลปกรรมในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25422
864เพชรบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
865นำเที่ยวปราสาทเมืองสิงห์ศิรประภา ดารามาตร์25422
866พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูนเทือง สกุลดี25421
867พระมหากษัตริย์ของปวงชนและพิธีน่ารู้วิสันต์ ท้าวสูงเนิน25422
868การบริหารงานบุคคลอำนวย แสงสว่าง25421
869ร้อยรักษ์ถักสาน : ภูมิปัญญาพื้นบ้านปราจีนบุรีณัฐภัสสร ลี25421
870ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคอีสาน (เล่ม 1)กิตติพร วีรสุธีกุล25421
871ญี่ปุ่นวันนี้ดำรงค์ ฐานดี25421
872แผนที่ประเทศไทย 76 จังหวัดกิตติ ธนิกกุล25422
873นำเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์25422
874คู่มือการจัดงานเลี้ยงศรีสมร คงพันธุ์25422
875อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ขวีณา โรจนราธา25422
876นกในเมืองไทย เล่ม 2โอภาส ขอบเขตต์25421
877ของดี 76 จังหวัดในประเทศไทยสุจิตรา มาถาวร25421
878โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่งเรณู เหมือนจันทร์เชย25421
879คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ไพฑูรย์ พงศะบุตร25422
880ผจญภัยในตำนานพระยาพาน พระยากงพงษ์อนันต์ สรรพานิช25421
881เชียงใหม่สำนักพิมพ์สารคดี25421
882ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคกลางพินัย อนันตพงศ์25421
883ศาสตร์และศิลป์ : ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเมืองอ่างทองมาลี แดงดอกไม้25421
884สวิตเซอร์แลนด์ฟลือเอาลอร์-เกราวิเลอร์, มาเรียน25421
885ลพบุรี : ธานีแห่งอารยธรรมวรรณี จันทรศิริ25421
886ผ้าทอลายโบราณ : ภูมิปัญญาพื้นบ้านอุทัยธานีมาลี แดงดอกไม้25421
887อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีศรินพร ฮุ่นตระกูล25423
888ราชบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
889อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25421
890เกิดในเรือส. พลายน้อย25422
891ศรีอยุธยา : ภูมิปัญญาชาวกรุงเก่ามาลี แดงดอกไม้25421
892พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์สรัญญา สุริยรัตนกร25421
893ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคเหนือกิตติพร วีรสุธีกุล25421
894ฝรั่งเศสชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25421
895สตรีสยามในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
896นำเที่ยวเมืองเชียงแสนสุรพล ดำริห์กุล25422
897สองมือของชาวนา : ภูมิปัญญาคนชัยนาทสายน้ำ เสฏฐพงศ์25421
898พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส. พลายน้อย25422
899การโฆษณาเจริญ แก้วอนุรักษ์25422
900อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก เล่ม 2วีณา โรจนราชา25422
901ศิลปะการจัดนิทรรศการวัฒนะ จูฑะวิภาต25421
902ฝรั่งในเมืองสยามเอนก นาวิกมูล25422
903กุลีลากรถกับประวัติศาสตร์แรงงานไทยพรรณี บัวเล็ก25421
904ความจริงเกี่ยวกับเกาหลีสำนักงานสารนิเทศภาคโพ้นทะเลสาธารณรัฐเกาหลี25421
905กาญจนบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
906ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพินัย อนันตพงศ์25421
907สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
908ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสถาบันราชภัฏสวนดุสิต25422
909คู่มือนักเดินทางลอนดอนนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25421
910หัตถศิลป์ถิ่นรถม้า : ภูมิปัญญาคนลำปางนพวรรณ สิริเวชกุล25421
911วิถีไทยกฤษณา วงษาสันต์25421
912เกาหลีวันนี้ดำรงค์ ฐานดี25421
913รับสมัครและคัดเลือกอย่างมืออาชีพอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25422
914อยุธยาสำนักพิมพ์สารคดี25421
915ภูมิปัญญาท้องถิ่นนครปฐมนุกูล ชมภูนิช25421
916เที่ยวเมืองไทย : ภาคกลางและชายฝั่งตะวันออกแดง เก้าแสน25421
917ประเทศจีนชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25421
918แมนจูเรียวีณา25421
919สมุทรสงครามสมัย สุทธิธรรม25421
920นำเที่ยวเมืองกำแพงเพชรสันติ เล็กสุขุม25422
921สิงคโปร์จีเบอร์ก ฮูว์, บรูนี่25411
922สงครามประวัติศาสตร์รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์25413
923พระพุทธรูปวรภัทร เครือสุวรรณ25411
924ศิลปะศรีลังกาปรีชา นุ่นสุข25411
925เรือนหลวงแน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว.25411
926ตลาดน้ำ วิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ขายไทยสกุณี ณัฐพูลวัฒน์25411
927รวมประวัติสัญลักษณ์จังหวัดและตราสถาบันต่างๆ ของไทยสุพร ประเสริฐราชกิจ25412
928เจ็ดสิบหกจังหวัดในเมืองไทยดารุณีย์25411
929นำเที่ยวพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ชุติมา ชุณหะชา25412
930ฮ่องกงเกียรติสุดา สุริยยศ25411
931สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยลื้อสมใจ แซ่โง้ว25411
932บาหลีชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25412
933ปักกิ่งครูคเกอร์, ฟรองท์ โจเซฟ25411
934พม่า (สหภาพเมียนมาร์)ไคลน์, วิลเฮล์ม25411
935คู่มือนักเดินทางตุรกีสุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ์25411
936สยามในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5พรรณี บังเล็ก25411
937การอุดมศึกษาปริทัศน์ 4อดุลย์ วิริยเวชกุล25415
938บรูไน : อาณานิคมของอังกฤษศิริพร สมัครสโมสร25411
939หนังใหญ่และหนังตะลุงสุจิตรา มาถาวร25411
940หยกใสร่ายคำเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25411
941เขาพระวิหารธิดา สาระยา25411
942วันสำคัญของไทยธนากิต25412
943เครื่องถ้วยในประเทศไทยสาโรจน์ มีวงษ์สม25411
944ปราสาทพนมรุ้งและเมืองต่ำฟรีแมน, ไมเคิล25411
945สารานุกรมเมืองโบราณ : ศาลาวิยะดา ทองมิตร25411
946ญี่ปุ่นปัจจุบันสมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา25411
947การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์สุนิสา ประวิชัย25411
948สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ญัฮกุ้รอภิญญา บัวสรวง25411
949วิถีชีวิตคนไทยกับน้ำฐาพร25411
950เวียดนามชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25412
951คู่มือมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือประกอบการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป25413
952เที่ยวเมืองไทย : ภาคเหนือดรุณี จับใจ25411
953ของดีโคราช เล่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์กมลทิพย์ กสิภาร์25411
954วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และศาสนาสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
955นำเที่ยวเมืองสุโขทัยธิดา สาระยา25412
956ดัชนีบ่งชี้คุณภาพบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอดุลย์ วิริยเวชกุล25413
957สมุดภาพประวัติศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะก่อนกรุงศรีอยุธยาน. ณ ปากน้ำ25411
958ลำปาง : นครเขลางค์แห่งลุ่มน้ำวังมานพ ถนอมศรี25411
959ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมไทยโบราณอุไร สิงห์ไพบูลย์พร25411
960ปราสาทพิมายฟรีแมน, ไมเคิล25411
961นามานุกรมแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมในประเทศไทยศิวะลีย์ ภู่เพ็ชร์25412
962การบริหารงานบุคคลอุษณีย์ จิตตะปาโล25411
963ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลางปรีดี เกษมทรัพย์25411
964คืนถิ่นจีนใหญ่เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25411
965สถาปัตยกรรมไทยพื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคชุมศรี ศิวะศริยานนท์25411
966การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ25412
967รับขนของทางทะเลไผทชิต เอกจริยกร25412
968พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2505วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์25412
969สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25413
970ลาสเวกัสวิลคอคก์, จอห์น25411
971พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยสุจิตรา มาถาวร25411
972เที่ยวเมืองยิวชาลี อมาตยกุล25411
973ราชบุรีสมัย สุทธิธรรม25411
974สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ขมุสุวิไล เปรมศรีรัตน์25411
975ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
976ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
977พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาส. พลายน้อย25412
978ฉลาดปราดเปรื่องเฟื่องประติทินหมื่นปีชิต ชินพัฒน์25412
979นำเที่ยวพระนครคีรีชุติมา ชุณหะชา25412
980ภูมิศาสตร์ภาคใต้ (เล่มที่ 1) : ภูมิรัฐศาสตร์กับการศึกษาภาคสนามทางภูมิศาสตร์ท้องถิ่นประมาณ เทพสงเคราะห์25412
981ลอนดอนลัทจา, ฮันส์25411
982ศิลปะและวัฒนธรรมไทยวาสนา บุญสม25414
983หุ่นกระบอกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
984จิตรกรรมฝาผนังล้านนาภาณุพงษ์ เลาหสม25411
985พระพุทธรูปที่ระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์ไขศรี ศรีอรุณ25411
986ลิเกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
987งานช่างแกะช่างสลักในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25412
988นกในเมืองไทย เล่ม 1โอภาส ขอบเขตต์25411
989นำเที่ยวศรีสัชชนาลัยธิดา สาระยา25412
990เจ็ดศิลปินเอกแห่งกรุงสยามสุจิตรา มาถาวร25411
991เวียนนาเซลเลอร์, เจอร์ฮารด์25411
992ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8วิโชค มุกดามณี25411
993จันทบุรีสมัย สุทธิธรรม25411
994สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลัวะภัททิยา ยิมเรวัต25411
995คู่มือและเคล็ดลับการเดินทางไปญี่ปุ่น : สมบูรณ์แบบสำหรับนักธุรกิจ นักทัศนาจรพงษ์ศักดิ์ สุวรรณพิพัฒน์25411
996สาระสังเขปและดรรชนีสิ่งพิมพ์ทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นสว่างจิต ศรีระษา25411
997เรื่องเล่าชาววังเวนิสา เสนีวงศ์ฯ25411
998อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวปณต ไกรโรจนานันท์25411
999ความเชื่อเรื่องนัต (Nat) ในสังคมพม่าณัฏฐวี ทศรฐ25401
1000เย็นสบายชายน้ำเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25401
1001มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมนิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ25401
1002ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อภิชาติ ขาวสอาด25401
1003สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระราชประวัติ บุคคล และเรื่องที่เนื่องในพระองค์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์25402
1004บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตรธิดา สาระยา25401
1005อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก เล่ม 1วีณา โรจนราธา25402
1006อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์25401
1007ผีเสื้อเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์25401
1008ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาน. ณ ปากน้ำ25401
1009สารานุกรมเมืองโบราณ : มณฑปพระพุทธบาท สระบุรีวิยะดา ทองมิตร25401
1010เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25402
1011ภาษาอังกฤษในงานโรงแรมอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25401
1012สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพ็ญศรี กาญจโนมัย25401
1013นครหลวงของไทยศรีศักร วัลลิโภดม25401
1014บันทึกบัณฑิตศึกษาอดุลย์ วิริยเวชกุล25401
1015ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 16กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25401
1016สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : กะเหรี่ยงโปสุจริตลักษณ์ ดีผดุง25401
1017ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนเทอร์นบูล, ซี.แมรี่25401
1018ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยอภิชาติ ขาวสอาด25401
1019บรรณานุกรมภาษาไทยกลุ่มประเทศในอินโดจีน เวียดนาม กัมพูชาและลาว (พ.ศ.2518-2539)เขียน ธีระวิทย์25401
1020สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและกรุงแตกพระเจ้าตากฯและประวัติศาสตร์ไทยวีณา โรจนราชา25404
1021ราษฎรในครรลองแห่งความเจริญของสยามธิดา สาระยา25401
1022ศิลปะการสื่อความหมายโกชัย สาริกบุตร25401
1023นิทาน 4 ภาค : ภาคใต้สัณห์ ภาวิต25402
1024ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรีวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25402
1025ราชอาณาจักรไทย : 50 ช่างภาพบันทึกแผ่นดินทองฉลองกาญจนาภิเษกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1026อิตาลีบาร์เร็ตต์, แคเธอรีน25401
1027การจัดการทรัพยากรมนุษย์อำนวย แสงสว่าง25404
1028ศิลปะในชีวิตประจำวันน. ณ ปากน้ำ25402
1029สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ก๊อง (อุก๋อง)มยุรี ถาวรพัฒน์25401
1030สรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1031พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะไมเยอร์, ราล์ฟ25405
1032สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอยธิดา สาระยา25401
1033คารมเป็นต่อสุขุม นวลสกุล25401
1034รู้ไว้ก่อนไปสิงคโปร์วิโรจน์ ถิรคุณ25401
1035สรุปนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเนศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1036เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25401
1037การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25402
1038ท่องโลกศิลปวัฒนธรรมกับเสรษฐวิทย์เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ25402
1039อาหารพื้นบ้าน 4 ภาคเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25401
1040ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)25401
1041มัคคุเทศก์ : หลักสูตรโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาพนม หวัดสว่าง25401
1042ประวัติศาสตร์เก็บตกจากยุโรปธิดา สาระยา25401
1043ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9วิโชค มุกดามณี25401
1044อเมริกา แดนอัศจรรย์ของธรรมชาติสุรพงษ์ บุนนาค25401
1045ท่องออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์...ดินแดนมหัศจรรย์อำนาจ เจริญศิลป์25401
1046ลายปูนปั้น งานช่างประณีตศิลป์ของไทยกรมศิลปากร25402
1047บางกอก 2000ปราโมทย์ เจริญยิ่ง25401
1048บันทึกบัณฑิตศึกษา 2อดุลย์ วิริยเวชกุล25403
1049บทละครแปลเรื่องมหาภารตะบรูค, ปีเตอร์25401
1050ศิลปะสุโขทัยสันติ เล็กสุขุม25401
1051สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1052สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : เมี่ยน(เย้า)ณัฏฐวี ทศรฐ25401
1053การสร้างทีมงานสุนันทา เลาหนันทน์25401
1054เมืองพิมายธิดา สาระยา25401
1055เอควาดอร์ เมืองนอกแผนที่จันทรำไพ25401
1056สรุปแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1057เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25401
1058เมฆเหินน้ำไหลฟัง, ฟัง25401
1059อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์25401
1060ออสเตรียไคลน์, วิลเฮล์ม25401
1061ปราสาทเขาพนมรุ้งสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว.25402
1062สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1063อังกฤษวิลเลี่ยมส์, โรเจอร์25401
1064สารานุกรมเมืองโบราณ : สวนขวาวิยะดา ทองมิตร25401
1065สังคมวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25401
1066การอุดมศึกษาปริทัศน์ 3อดุลย์ วิริยเวชกุล25403
1067สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม : ปฐมสภา พ.ศ.2539-2540สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม25402
1068ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25401
1069สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยโซ่งสมทรง บุรุษพัฒน์25401
1070เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิ่งที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักโฆษก.^กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์.25392
1071เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
1072ภัยพิบัติทางธรรมชาติกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25392
1073พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาดธงชัย สันติวงษ์25393
1074สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : พวนวีระพงศ์ มีสถาน25391
1075รวมความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรมอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25392
1076นิทาน 4 ภาค : ภาคเหนือสัณห์ ภาวิต25392
1077การปกครองท้องถิ่นไทยชูวงศ์ ฉายะบุตร25392
1078มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีบริษัทซีคอน แมเนจเมนท์25392
1079ประเพณีไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาครกนกอร เหลืองขมิ้น25391
1080ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9พิพัฒน์ พงศ์รพีพร25396
1081แม่ฮ่องสอนสมัย สุทธิธรรม25392
1082คู่มือการจัดงานเลี้ยงศรีสมร คงพันธุ์25392
1083ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยามตุรแปง, ฟรังซัวส์ อังรี25391
1084สืบสานงานวัฒนธรรมไทย 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 1 ดนตรีนาฎศิลป์ไทย น้อมสดุดี ปีกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์25391
1085เชียงรายสมัย สุทธิธรรม25392
1086การดูแลรักษาศิลปโบราณวัตถุจิราภรณ์ อรัณยะนาค25392
1087ตำนานพระเจดีย์ร่างกุ้งจวน เครือวิชฌยาจารย์25391
1088ตำนานค็อกเทล เคล็ดวิชาบาร์เทนเดอร์สุรพล โทณะวณิก25392
1089ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยววรรณา วงษ์วานิช25392
1090น่านสมัย สุทธิธรรม25392
1091ศิลปะพื้นบ้านมโน พิสุทธิรัตนานนท์25392
1092เอกกษัตริย์อัจฉริยะทบวงมหาวิทยาลัย25394
1093เทคนิคการประชุมประชุม โพธิกุล25392
1094กิจกรรมเข้าจังหวะวรศักดิ์ เพียรชอบ25395
1095ประวัติศาสตร์เมืองนครนายกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.^กองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา.25391
1096เลยสุดารา สุจฉายา25391
1097พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25391
1098เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25392
1099อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคเหนือยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
1100สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลีซอลักขณา ดาวรัตนหงษ์25391
1101ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนาเสนอ นิลเดช25391
1102การศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐมธิดา ชมภูนิช25392
1103นครพนมสมัย สุทธิธรรม25391
1104ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 3วัฒนา วุฒิจำนงค์25391
1105การบริการในโรงแรมระวินธร อักษรศรี25391
1106งานพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีสำนักพิมพ์อมรินทร์25391
1107นิทรรศการปูนปั้น ครั้งที่ 2สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25393
1108นำเที่ยวเมืองโบราณสำนักพิมพ์เมืองโบราณ25391
1109อุบลราชธานีสมัย สุทธิธรรม25392
1110นโยบายและการดำเนินงาน (เมษายน-ธันวาคม 2539)มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25391
1111เต่าทะเลสมัย สุทธิธรรม25391
1112ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 15กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25391
1113พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยรัตนโกสินทร์สมภพ ภิรมย์25391
1114พระแสงราชศัสตราประจำเมืองกรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25392
1115ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศศรีศักร วัลลิโภดม25391
1116เพชรบุรีสมัย สุทธิธรรม25391
1117พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.25391
1118ราตรีประดับดาวที่หัวหินสรศัลย์ แพ่งสภา25391
1119อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคใต้ยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
1120หลักการจัดการสมคิด บางโม25392
1121เปิดประตูสู่เมืองไทยกลุ่มคริสเตียน25391
1122เรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคสมภพ ภิรมย์25391
1123มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
1124สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลาฮูโสฬส ศิริไสย์25391
1125วังเจ้านายส. พลายน้อย25391
1126นิทาน 4 ภาค : ภาคกลางและตะวันออกสัณห์ ภาวิต25392
1127นครปฐมสมัย สุทธิธรรม25392
1128โบราณสถาน วัดขุนแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย25391
1129อารยธรรมตะวันออกศรีสุรางค์ พูลทรัพย์25391
1130ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนาพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)25391
1131สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 2คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.25392
1132แผนที่โลกสำหรับเยาวชนโอลลิเวอร์, เจน25391
1133คู่มือนักเดินทางแอฟริกาใต้ปอนด์ ปิลันธ์25391
1134จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25391
1135สิงคโปร์กัลยา ชาติยานันทน์25391
1136อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคกลางยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
1137เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
1138เครื่องอิสริยยศ : พระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์บริษัทรีเจนซี่บรั่นดีไทยจำกัด25391
1139เสด็จพระราชดำเนิน ปากีสถาน สหพันธ์รัฐมลายา พ.ศ. 2505วิภาวดีรังสิต, พระองค์เจ้า25391
1140สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ละว้าณัฏฐวี ทศรฐ25391
1141จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่องปวีณา มีสว่าง25391
1142เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้านนาสายันต์ ไพรชาญจิตร์25391
1143พฤติกรรมผู้บริโภคอดุลย์ จาตุรงคกุล25392
1144นิทาน 4 ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัณห์ ภาวิต25392
1145ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ธิดา สาระยา25391
1146ศิลปะถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยพเยาว์ เข็มนาค25391
1147รวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่ายืนหยัด ใจสมุทร25392
1148ลุงเล่าขานตำนานเมืองสิงห์น้ำอ้อย แสงงาม25391
1149คู่มือความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์25393
1150โบราณคดีวิเคราะห์ 2 : เครื่องถ้วยบุรีรัมย์และเครื่องถ้วยสุโขทัยรักชนก โตสุพันธุ์25391
1151สุพรรณบุรีสมัย สุทธิธรรม25391
1152สาธกมัคคุเทศก์นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25391
1153กิจกรรมเข้าจังหวะดวงพร ศรีวัฒนา25399
1154ในราชสำนักสยามชาลี เอี่ยมกระสินธุ์25392
1155สูตรอาหารนานาชาติบริษัทซัคเซส มีเดีย จำกัด25391
1156เบอร์ลินสิ้นกำแพงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25391
1157แผนที่ทางหลวงในประเทศไทยสมาคมทางหลวงในประเทศไทย25391
1158สำนวนไทยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)25381
1159เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1160ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวพรทิพย์ สุขะกูล25385
1161รักชาติยอมสละแม้ชีวี : ระดับมัธยมศึกษาวุฒิชัย ธนาพงศธร25382
1162วรรณพฤกษ์พรรณา : ไม้ในวรรณคดีและพุทธศาสนาไม้มงคลธรรมเกียรติ กันอริ25381
1163สมเด็จพระนารายณ์มหาราชชมนาด เสวิกุล25382
1164เกล็ดหิมะในสายหมอก : ปักกิ่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1165วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหารขวัญแก้ว วัชโรทัย25381
1166เงินตรานโมชวลิต อังวิทยาธร25381
1167เกล็ดหิมะในสายหมอก : ภาคผนวกเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1168หลักมนุษยวิทยาวัฒนธรรมงามพิศ สัตย์สงวน25381
1169สารานุกรมชนชาติกูยมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท25381
1170เสื้อชุดไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25382
1171การบริการส่วนหน้าของโรงแรมพิศมัย ปโชติการ25383
1172ท่องเที่ยวเมืองไทย 76 จังหวัดประชา ผาทอง25382
1173ของดีโคราช เล่มที่ 2 สาขาศิลปะและภาษานฤมล ปิยวิทย์25381
1174เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1175ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนาสันติ เล็กสุขุม25381
1176เที่ยวทุ่งเมื่อหน้าน้ำเอนก นาวิกมูล25383
1177โครงการอนุรักษ์มรดกไทย สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยวิทยาลัยคริสเตียน25381
1178ขบวนการเสรีไทยกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25381
1179โทรศัพท์ประทับใจนฤมล อัศวเกศมณี25381
1180การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25381
1181ข้าวไทยไปญี่ปุ่นเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1182ปากเป็นเอก ศิลปะการพูดแบบไทย ๆสุขุม นวลสกุล25381
1183นารายณ์อวตารศักดิ์ศรี แย้มนัดดา25381
1184เกล็ดหิมะในสายหมอก : เฮยหลงเจียงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1185ปีหน้า...ที่เยรูซาเล็มดาวเลย์, ทิม25381
1186โครงการหุบกะพงและหนองพลับสำนักราชเลขาธิการ25381
1187ก๋วยเตี๋ยวป้ามา25381
1188ศิลปการพูด/หลักการพูดดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25381
1189เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1190มัณฑะเล : นครราชธานี ศูนย์กลางแห่งจักรวาลธิดา สาระยา25381
1191เฉลิมพระยศเจ้านาย เล่ม 2กองทัพเรือ25381
1192การวิจัยทางโบราณคดีปรีชา กาญจนาคม25385
1193มรดกไทยสุจริต บัวพิมพ์25381
1194ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25382
1195สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25382
1196เจ็ดทศวรรษ : ราชภัฏเชียงใหม่กับงานสืบสานวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎเชียงใหม่25381
1197เกล็ดหิมะในสายหมอก : จี๋หลินเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1198ดัชนีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25381
1199อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฌ ญ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ตสายไหม จบกลศึก25382
1200ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 14กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25381
1201สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ม้งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง25381
1202แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1203สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : เขมรถิ่นไทยประกอบ ผลงาม25381
1204ของดีโคราช เล่มที่ 4 สาขาการกีฬาและนันทนาการกมลทิพย์ กสิภาร์25381
1205พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่นโฆษา อาริยา25381
1206เฉลิมพระยศเจ้านายฉบับมีพระรูปราชบัณฑิตยสถาน25381
1207พระราชลัญจกรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักโฆษก.^กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์.25381
1208เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1209ใต้เมฆที่เมฆใต้เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1210ประวัติศาสตร์ไทย : การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับต่างประเทศก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ.2475บังอร ปิยะพันธุ์25382
1211ศิลป์และศาสตร์การบริหารจัดการโรงแรมปรีชา แดงโรจน์25383
1212ทฤษฎีอาหารเข็มทอง นิ่มจินดา25383
1213เกล็ดหิมะในสายหมอก : เหลียวหนิงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1214ประพาสอุทยานเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1215ไวน์ขวัญแก้ว วัชโรทัย25381
1216สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : กะเหรี่ยงสะกอสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง25381
1217จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116 เล่ม 1-2บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนไทยจำกัด25384
1218สยามศิลปะ จิตรกรรมและสถูปเจดีย์น. ณ ปากน้ำ25381
1219พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทศรีศักร วัลลิโภดม25381
1220ลาวใกล้บ้านเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1221แผ่นดินไทย แผ่นดินทองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ25381
1222พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทยสมลักษณ์ เจริญพจน์25372
1223จีนตะวันออก : ขึ้นเขา ลงทะเลสาบ เข้าวัดกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25371
1224พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478สูตรไพศาล.^ฝ่ายวิชาการ.25372
1225วิถีชีวิตชาวมอญจิตติมา สุทธศรี25371
1226ภาษาญี่ป่นสำหรับมัคคุเทศก์ 1คาซูมิ ศรีจักรวาฬ25371
1227แดร๊กคูล่าผู้น่ารักเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1228มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
1229เยือนถิ่นอินเดียนแดงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1230สถานที่สำคัญกรุงเทพฯท. สุขแสง25372
1231ชุดเครื่องดื่มผสมค็อกเทล 1สมสุข ตั้งเจริญ25372
1232เครื่องดื่มผสมสำนักพิมพ์แสงแดด25372
1233รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์ 2538-2540 ปีสืบสานวัฒนธรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25371
1234เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยณัฎฐภัทร จันทวิช25371
1235สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25371
1236มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว.25372
1237ความจริงเกี่ยวกับเกาหลีสำนักงานสารนิเทศภาคโพ้นทะเลสาธารณรัฐเกาหลี25377
1238รอยยิ้มหมีขาวเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1239มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมปัญญา เมฆบุตร25371
1240ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 13กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25371
1241วันสำคัญของไทยสุภักดิ์ อนุกูล25371
1242คู่มือการประชุม-สัมมนาบุราณี สุวรรณภิรมย์25371
1243สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 1คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.25372
1244นครศรีธรรมราชปาริชาต เรืองวิเศษ25371
1245การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมวิน เชื้อโพธิ์หัก25372
1246วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีนุกูล ชมภูนิช25372
1247สัญลักษณ์แห่งพระสถูปสนอดกราส, เอเดรียน25371
1248สำหรับงานเลี้ยงมื้อเย็นศรีสมร คงพันธุ์25371
1249การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิวัติ เรืองพานิช25372
1250ผ้าไทย : 2537 ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25372
1251ศิลปะโบราณในสยามน. ณ ปากน้ำ25371
1252ราชาศัพท์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.25371
1253งานจำหลักไม้ : ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยน. ณ ปากน้ำ25371
1254ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 3วัฒนา วุฒิจำนงค์25372
1255วัฒนธรรมนำไทยรพีพร25371
1256การพูดเพียรศักดิ์ ศรีทอง25372
1257ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินค่าทรัพยากรที่ดินเบอร์รู้ช, ปีเตอร์ เอ.25372
1258ม่วนซื่นเมืองลาวเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1259คู่แข่งที่น่ากลัวของฉันสุริยบรรณ25371
1260ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 2วิชัย เทียนน้อย25371
1261รายงานประจำปี 2536 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25361
1262พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.^สวัสดิการสำนักงาน ก.พ25361
1263การจัดการอุตสาหกรรมบริการนิคม จารุมณี25361
1264ระบบชลประทานเมืองสุโขทัยเอนก สีหามาตย์25361
1265วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
1266ศิลปะวิเศษสยามประเทศ : สุดยอดศิลปะไทยในสายตาศิลปินแห่งชาติน. ณ ปากน้ำ25361
1267การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนิคม จารุมณี25365
1268วัดดุสิดารามวรวิหารราชบัณฑิตยสถาน25361
1269ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 1วิชัย เทียนน้อย25361
1270พระมหากรุณาธิคุณมากพ้นรำพันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ25362
1271กรมรถไฟกับกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสแสง จุละจาริตต์25361
1272ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25361
1273วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
1274หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส504 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โกเมน จิรัญกุล25361
1275วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหารขวัญแก้ว วัชโรทัย25361
1276แผนที่ประเทศไทย 73 จังหวัด (ฉบับแสดงทางหลวงแผ่นดินและจังหวัด) และอีก 3 จังหวัดใหม่ (โครงการ)วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25361
1277คู่มือ : การปฏิบัติงานของภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรนิคม มูสิกะคามะ25362
1278มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25362
1279เสริมประสิทธิภาพแผนการเรียนคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.^กรมวิชาการ.^ศูนย์พัฒนาหนังสือ.25362
1280ตลาดบริการสุมนา อยู่โพธิ์25362
1281เมืองอุบล : ธานีแห่งราชะศรีสง่าแห่งไพรพฤกษ์ธิดา สาระยา25361
1282วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1สรสรรค ตันติพัฒน์25362
1283หนังสือสังคมศึกษา ส605 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แถมสุข นุ่มนนท์25361
1284คู่มือมรรยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกศิวะ วสุนธราภิวัฒก์25361
1285จ้วง : พี่น้องเผ่าไทยเก่าแก่ที่สุดศรีศักร วัลลิโภดม25361
1286ศัพท์เฉพาะในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว เล่ม 1สรสรรค ตันติพัฒน์25361
1287อัฟริกา : การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบศิโรตม์ ภาคสุวรรณ25365
1288การอนุรักษ์ดินและน้ำสันต์ สิริภักดิ์25361
1289เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25361
1290วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2สรสรรค ตันติพัฒน์25362
1291เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ25362
1292ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลางอัศนีย์ ชูอรุณ25361
1293โรงแรมและการบริการอาหาร-เครื่องดื่มสมสุข ตั้งเจริญ25362
1294อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฉ ช ซสายไหม จบกลศึก25362
1295น้ำหนาว..ป่างามด้วยน้ำใจกลุ่มเนสท์เล่ไทย25361
1296สถาปัตยกรรมสุโขทัยธาดา สุทธิธรรม25362
1297สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25361
1298รายงานการวิจัยเรื่องการพยากรณ์ความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย (เล่มที่ 16 )มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25361
1299งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆขจิต กอบเดช25352
1300โบราณคดีวิเคราะห์ 1 : เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานโบราณคดีไทยธราพงศ์ ศรีสุชาติ25351
1301ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่นพิพาดา ยังเจริญ25352
1302การอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวันจีรวุฒิ อิษวาส25352
1303โบราณคดีเมืองคูบัวสมศักดิ์ รัตนกุล25352
1304หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรีพีรพน พิสณุพงศ์25353
1305โฮเต็ล อิงลิชฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเครือโรงแรมอมารี25352
1306คู่มือมรรยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกศิวะ วสุนธราภิวัฒก์25352
1307ทวิภาคสัญจรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25351
1308ศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออมรา ศรีสุชาติ25351
1309พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายกสุกิจ เที่ยวมณีกุล25352
1310หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส503 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท คัมภีรยานนท์25351
1311ตลาดบก : ย่านชุมชนแห่งนครสยามจิตติมา สุทธศรี25351
1312ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 11กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25351
1313วัฒนธรรมอิสลามเสาวนีย์ จิตต์หมวด25351
1314การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนิคม จารุมณี25351
1315การพับผ้าเช็ดปากในโรงแรมอภิวันท์ พนิชบูล25352
1316ความรู้เรื่องพระไตรปิฏกกระทรวงศึกษาธิการ25352
1317สิ่งแวดล้อมอีสานและการอนุรักษ์วินัย วีระวัฒนานนท์25351
1318วังบางขุนพรหมธนาคารแห่งประเทศไทย25351
1319เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 1สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด25352
1320บรรณานุกรมและสาระสังเขป เอกสารที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยรามคำแหง25351
1321นำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยประโชติ สังขนุกิจ25352
1322แบบฝึกหัดเสริมความรู้รายวิชา ส401 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิไลรัตน์ ศรีคำ25351
1323พุทธศิลป์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์25351
1324เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 2 (เมษายน-กันยายน 2535)กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25351
1325การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ลอยกระทง : การรับและปรับเปลี่ยนพิธีกรรมจากอินเดียถึงเขมร ไทย พม่า และลาวมหาวิทยาลัยพายัพ25341
1326หลักมัคคุเทศก์สุภาพร มากแจ้ง25342
1327ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสิปปนนท์ เกตุทัต25343
1328มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาเติมดวง รัตนทัศนีย25341
1329อีสาน 2 : อีสานปัญหา หมอยากลางบ้าน โหราจารย์พื้นเมืองจรัส พยัคฆราชศักดิ์25341
1330งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.^ฝ่ายวิชาการ.25341
1331งานศาสนาสัมพันธ์ต่างประเทศสุชาติ โกศลกิติวงศ์25341
1332ความรู้เรื่องผ้าสำหรับวัยรุ่นเอลเล็ตต์, มาร์เชลลา เอช.25341
1333อ่างทอง อู่ข้าวอู่น้ำแห่งที่ราบภาคกลางสมพร จารุนัฎ25341
1334การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ.2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ.2509สำนักราชเลขาธิการ25343
1335ผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จ.ชลบุรีประพิศ ชูศิริ25342
1336เจดีย์สมัยสุโขทัยที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวสันติ เล็กสุขุม25341
1337แหล่งท่องเที่ยวอีสานบนสิริกุล พิชัยจุมพล25342
1338มนุษย์กับสัตว์ดมิตริเยฟ, ยูริ25341
1339ครัวมาตรฐานศรีธวัช จาติเกตุ25341
1340ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยบรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์25342
1341ประวัติศาสตร์การเมืองยุโรปจากกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์25341
1342การท่องเที่ยวกรมการฝึกหัดครู.^หน่วยศึกษานิเทศก์.25331
1343การพัฒนาบุคลากรสาขาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25332
1344เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 1กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25332
1345ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรีวิสันธนี โพธิสุนทร25332
1346หนังสือเรียนรายวิชา ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พิวัสสา นภารัตน์25331
1347แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นสุเทพ น้อมสวัสดิ์25331
1348อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฆ ง จสายไหม จบกลศึก25332
1349พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ.2531กรมศิลปากร.กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์25331
1350มารยาทในสังคมกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25331
1351การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : คู่มือสำหรับการสอนและการฝึกอบรมนิวัติ เรืองพานิช25331
1352การศึกษาเครื่องใช้ในครัวแบบดั้งเดิมของคนไทยชนบทภาคกลางนุกูล ชมภูนิช25333
1353วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยลิขิต ธีรเวคิน25331
1354ตุรกี : ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลต่านออตโตมันกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25331
1355วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันจินตนา ดำรงค์เลิศ25331
1356การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.25331
1357ประวัติจิตรกรรม(จากถ้ำถึงสมัยปัจจุบัน)เฮช, ดับบลิว25332
1358วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชยจำปา เยื้องเจริญ25331
1359ความรู้เบื้องต้นทางด้านการครัว เล่มที่ 1สมดุลย์ ตันติพัฒน์25333
1360พลังประชาชนในฟิลิปปินส์สีดา สอนศรี25331
1361การเมืองการปกครองของไทยลิขิต ธีรเวคิน25331
1362เนินมะกอก : รายงานเบื้องต้นเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบางประเภทนงคราญ เจนนภาเลิศสกุล25322
1363หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปรีชา ช้างขวัญยืน25321
1364มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งประชา25321
1365การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเดช บุนนาค25321
1366เซระมิคส์ในประเทศไทย ชุดที่ 4 : เตาบ้านกรวดบุรีรัมย์สุพจน์ พรหมมาโนช25322
1367เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 2กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25322
1368โบราณคดีภาคใต้ อ่าวลึก อ่าวพังงาสุวิทย์ ชัยมงคล25322
1369นิเวศวิทยาสุมาลี พิตรากูล25321
1370หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25321
1371กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
1372สุภาษิตสำนวนไทยเทพ สุนทรศารทูล25321
1373ศิลปะกับมนุษย์สุชาติ เถาทอง25322
1374วาทการศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชนทองขาว พ่วงรอดพันธุ์25321
1375เมืองพิมายทนงศักดิ์ หาญวงศ์25323
1376เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 1กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25312
1377อดีตอีสานกรมศิลปากร25311
1378มนุษยสัมพันธ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25312
1379ปราสาทพนมรุ้งกรมศิลปากร.กองโบราณคดี25311
1380ประเพณีไทยคณะราชครู25311
1381กิจกรรมเข้าจังหวะพิชิต ภูติจันทร์25312
1382ศาสนาบาไฮยุคเริ่มต้นธวัชชัย วิสุทธิมรรค25311
1383สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวังสำนักราชเลขาธิการ25312
1384จากโคริโอส่โคเรีย 8 วันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25311
1385การพูดจินดา งามสุทธิ์25311
1386มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25312
1387การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ชีพสุมน รังสยาธร25313
1388ขอบข่ายภูมิศาสตร์เมอร์ฟี, โรดส์25312
1389มรรยาทงาม : ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยยอดกมล25312
1390ไทยกับเพื่อนบ้านในอินโดจีนขจัดภัย บุรุษพัฒน์25315
1391สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25312
1392หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส503 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฉัตรชัย พงศ์ประยูร25311
1393พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณึพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7สำนักราชเลขาธิการ25312
1394สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25313
1395บ้านไทยเอกลักษณ์ของชาตินุกูล ชมภูนิช25305
1396รายงานการศึกษาและติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในช่วงต้นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (2525-2527)ทบวงมหาวิทยาลัย25301
1397เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25301
1398อุทยานสมุนไพรพุทธมณฑลกระทรวงวิทยาศาสตร์.เทคโนโลยีและการพลังงาน .^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.25301
1399เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
1400สังคมวิทยารพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ25302
1401ประเทศไทย : 7 วันในราชอาณาจักรวอร์เรน, วิลเลี่ยม25301
1402มนุษย์กับสังคมขบวน มนตรี25301
1403การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน25303
1404พระที่นั่งอนันตสมาคมธงทอง จันทรางศุ25301
1405สวรรค์บนดิน-ถิ่นไทยสมศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์กุล25301
1406มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานอารี เพชรผุด25302
1407เครื่องปั้นดินเผาทรงพันธ์ วรรณมาศ25301
1408ภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทวี ทองสว่าง25301
1409สวนจิตรลดาสุมิดา บุรณศิริ25301
1410ความสุขถ้วนหน้าประเวศ วะสี25301
1411เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1412สังคมวิทยาวัชรา คลายนาทร25302
1413การศึกษาวิจัยเรื่องวัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยนลินี บุนปาน25302
1414การพูดในที่ชุมชนคาร์เนกี, เดล25291
1415เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
1416การพูดนันทา ขุนภักดี25291
1417อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร คสายไหม จบกลศึก25292
1418อาหาร-เครื่องดื่มระดับโรงแรมและภัตตาคารวีณา เยาว์วิวัฒน์25291
1419เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1420เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1421เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1422เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1423ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้นสัญญา สัญญาวิวัฒน์25291
1424เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1425เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25292
1426แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1427การนิเทศแบบคลินิค : การนิเทศแบบมีส่วนร่วมนิพนธ์ ไทยพานิช25281
1428สังคมวิทยาอุบล เสถียรปกิรณกรณ์25282
1429เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
1430ความเข้าใจศิลปะวิรัตน์ พิชญไพบูลย์25287
1431สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25281
1432เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
1433ศิลปะไทย 1วิรัตน์ พิชญไพบูลย์25282
1434แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1435หลักการพูดต่อชุมนุมชนนิพนธ์ ศศิธร25281
1436สังคมวิทยาณรงค์ เส็งปรีชา25282
1437เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
1438มนุษย์นิเวศวิทยาและการสาธารณสุขณรงค์ ณ เชียงใหม่25281
1439แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1440เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1441นันทนาการชุมชนจรินทร์ ธานีรัตน์25284
1442เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1443ปฐมบทแห่งแห่งชีวิตการท่องเที่ยวตุ้ย ชุมสาย, ม.ร.ว.25273
1444หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหารอรุณ รักธรรม25273
1445เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1446คู่มือครูสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25271
1447แนวพระราชดำริเก้ารัชกาลกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25273
1448เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1449ศิลปะนิยม 1วิรัตน์ พิชญไพบูลย์25272
1450สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25271
1451เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25262
1452มนุษย์กับสังคม : ความรู้เบื้องต้นตามแนวสังคมวิทยามหภาคเลนสกี้, เกอร์ฮาร์ด เอมมานูเอล25261
1453แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1454เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1455เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1456เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1457แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1458แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1459เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1460แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1461แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1462แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1463ประวัติวัฒนธรรมญี่ปุ่น : ภาพโดยทั่วไปอย่างกว้างๆทะซะวะ, ยุทะคะ25262
1464เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1465เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25251
1466นำชมกรุงรัตนโกสินทร์กรมศิลปากร.กองโบราณคดี25251
1467จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครอบ 200 ปี พุทธศักราช 2525 : ภาคที่ 1 วัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสรรค์ นิลกำแพง25251
1468การศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสร้างวัฒนธรรมคึกฤทธิ์ ปราโมช25251
1469สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25251
1470สังคมวิทยาอานนท์ อาภาภิรม25251
1471ประเพณีที่ช่วยส่งเสริมการผสมผสานทางสังคมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ25241
1472ข้อแนะนำในการเขียนรายงานภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์สมพงศ์ เกษมสิน25241
1473มนุษย์นิเวศน์วิทยาสุนันทา สุวรรโณดม25241
1474การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวี ทองสว่าง25231
1475หลักสังคมวิทยาสัญญา สัญญาวิวัฒน์25231
1476เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25232
1477ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียทวี ทองสว่าง25221
1478คู่มือมารยาทในชีวิตประจำวันอย่างไทยๆ ของผู้หญิงสุดสงวน ประกิตเวชศักดิ์, คุณหญิง25201
1479ศาสนาของโลก : การแสวงหาคุณค่าแห่งชีวิตของมวลมนุษย์สำนักพิมพ์สุริยบรรณ19911
         รวม   2271  เล่ม