รายชื่อหนังสือ Bachelor of Arts Program in Tourism Industry (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1คู่มือนำชมนิทรรศการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมปป.3
2สังคมศึกษา เล่ม 2 ฉบับรวม ม.4-5-6พิเชษฐ์ หาสิตพานิชกุลมปป.1
3ป้อม คู ประตูเมืองในกรุงรัตนโกสินทร์สมเกียรติ วัฒนะศักดิ์ประภาม.ป.ป1
4ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์ : การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีตรงใจ หุตางกูร25611
5ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2561การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25613
6สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครปรีดี พิศภูมิวิถี25611
7ของขวัญแห่งมิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2361-2561Merrion, Trevor25612
8นครสวรรค์ศึกษา : บันทึกเรื่องราวคนจีนปากน้ำโพสุชาติ แสงทอง25601
9ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 13กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25602
10ไทยคดีศึกษาในมิติท้องถิ่นภาคใต้พรพันธุ์ เขมคุณาศัย25601
11ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ปี 2560การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25602
12สมุดภาพถ่ายเก่าศิลปะในประเทศไทยศักดิ์ชัย สายสิงห์25601
13ตำราประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กนกอร สว่างศรี25601
14ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 7 : "คนพันธุ์" เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม บุญยงค์ เกศเทศ25591
15ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2559การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25591
16มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงสำราญ ผลดี25591
17สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ถิ่นลพบุรีวรรณา นาวิกมูล25591
18ความรู้ทั่วไปทางการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมธันยกร จันทร์สาส์น25591
19คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์25591
20ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอกสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร25594
21การดำเนินงานและบริการการจัดเลี้ยงถิรนันท์ ประทุม25591
22อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์25592
23เรือนพระกรรมสักขี-เรือนพระสุรภีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์25592
24สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475ชัชวาลย์ ฉายะบุตร25591
25ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย : การสังเขปประเด็นใหม่จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี.ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ25591
26100 ปี สถานีกรุงเทพปริญญา ชูแก้ว25591
27บันทึกการเดินทางบนเส้นทางวงแหวนอารยธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบน เชียงตุง เมืองลา สามต้าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25581
28รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี25581
29ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี ปี 2558การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25583
30บันทึกทูตเมียนมาร์จากลุ่มอิรวดีสู่เจ้าพระยาMaung Swe Thet25581
31พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25583
32การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์จิราภรณ์ อรัณยะนาค25582
33ตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกิจ สมัยรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25581
34เที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงครามไกรนุช ศิริพูล25581
35คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัยจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ25581
36นครปฐมเมืองน่าอยู่หอการค้าจังหวัดนครปฐม25582
37พิพิธอาเซียนบุรฉัตร พานธงรักษ์25581
38ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2557กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25581
39จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถานสำหรับพระนครอนุชา เสมารัตน์25572
40มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย25571
41หนังใหญ่วัดขนอนดารารัตน์ จุฬาพันธุ์25571
42เปิดโลกอเมริกาใต้ ๑วราห์ วรเวช25571
43รายงานประจำปี 2556 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)25571
44ปักกิ่งในความทรงจำศรีกานดา ภูมิบริรักษ์25571
45ปฏิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 3 ฤดูวสา สุทธิพิบูลย์25572
46ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม25572
47ทะเลฝันหัสชัย บุญเนือง25571
48สรุปรายงานวิจัยการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทานอิศรา ศานติศาสน์25572
49ธากา รักพาไปภัคภร ไม้สนธิ์25573
50คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดธนศาสตร์ เวียงสารวิน25571
51ภารตะศึกษาฟอรั่ม 6 : สัญลักษณ์โบราณในวัฒนธรรมปัจจุบัน : จากภารตะสู่อาเซียนนวรัตน์ เลขะกุล25571
52ผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสุพจน์ สุทธิศักดิ์25573
533 Men and a journeyโตมร ศุขปรีชา25572
54กาญจนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
55สาหร่ายน้ำจืดในหุบเขาลำพญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ25561
56สงขลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
57พะเยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
58นนทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
59อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพลไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง25562
60อาหารจานเดียวประเภทข้าวชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
61คู่มือนักเดินทางบรูไนศิริเพชร เอี่ยมพันธ์25561
62ปทุมธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
63การเตรียมการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
64ภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
65ตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
66คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2556การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
67ซาลามัต เซียง อาเซียน : อินโดนีเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
68ฉะเชิงเทราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
69เก็บมาเล่าเมื่อฉันได้เรียนทำไส้กรอก, แฮม, และเบคอนในฟาร์มเลี้ยงหมู Attendorfa ประเทศออสเตรียศิริวรรณ ศิริเดช25561
70คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2557การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25562
71อ่างทองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
72แนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติวสา สุทธิพิบูลย์25561
73พิจิตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
74ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
75Welcome to ASEAN : เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียนฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน25561
76ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทยชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
77เที่ยว 10 เส้นทางวัฒนธรรม ท่องประวัติศาสตร์กองบรรณาธิการ Matichon Academy25561
78ซาลามัต ดาตัง อาเซียน : มาเลเซียชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
79สระบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
80คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้มวสา สุทธิพิบูลย์25562
81ตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
82แม่ฮ่องสอนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
83ซัวซะไดย อาเซียน : กัมพูชาชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
84เฉลิมพระราชศรัทธาธงทอง จันทรางศุ25561
85สมุทรสงครามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
86คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง25562
87ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2555กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักแผนงานและสารสนเทศ25561
88ปัตตานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
89น่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
90นครปฐมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
91นครนายกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
92อาหารไทย ประเภทเส้นชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
93ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขปWyatt, David K.25561
94ชลบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
95แหล่งมรดกโลกของไทยสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
96พังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
97อุทัยธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
98ซินจ่าว อาเซียน : เวียดนามชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
99สมุทรสาครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
100ขนมไทยชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
101สิงห์บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
102Tourism talk : special issuesการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25562
103เชียงรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
104ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
105โอชาอาเซียนนันทนา ปรมานุศิษฎ์25562
106ซาลามัต ปากี อาเซียน : บรูไนชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
107จันทบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
108สตูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
109เชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
110เปิดประตูสู่อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25561
111พระนครศรีอยุธยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
112ชุมพรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
113นครสวรรค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
114ตราดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
115ประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารพระวิสุมธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พรมมรังสี)25561
116ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25561
117เพชรบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
118ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
119ผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชานเมืองและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทยและเมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมณีมัย ทองอยู่25561
120พัทลุงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
121แพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
122กูมุสตา อาเซียน : ฟิลิปปินส์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
123ระยองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
124ก๋วยเตี๋ยวแกงไทยในญี่ปุ่น จากงานวิจัยสู่บทเรียนนฤมล นันทรักษ์25561
125กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร25562
126ชัยนาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
127ความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลกสำหรับเยาวชนสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25563
128เสน่ห์ย่านเก่า : เรื่องราวรักษ์ย่านเก่าจากญี่ปุ่นพีธากร ศรีบุตรวงษ์25562
129กระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
130ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
131มิงกาลาบา อาเซียน : เมียนมาร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
132ประจวบคีรีขันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
13332 วัน กว่าจะเป็นชีสกับชีวิตในฟาร์มออสเตรียศิริวรรณ ศิริเดช25561
134สุราษฎร์ธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
135ลำปางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
136วัฒนธรรมอาหารไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันสิรินาฏ ศิริสุนทร25561
137สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อนรรฆ พิทักษ์ธานิน25561
138การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ธนกฤต ภัทร์ธราธร25561
139ประวัติศาสตร์สิงคโปร์อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25561
140สมุทรปราการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
141นราธิวาสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
142อุตรดิตถ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
143ลพบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
144ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงาชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์25561
145พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐานวศิน ปัญญาวุธตระกูล25561
146ราชบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
147คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงไพบูลย์ เปลี่ยนบางช้าง25562
148กำแพงเพชรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
149สุโขทัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
150สวัสดีอาเซียน : ประเทศไทยชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
151ปราจีนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
152มิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รุ่น 3สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ25563
153อาหารไทย ประเภทซุปชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์25561
154สุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
155แนวคิดและตัวอย่างการจัดการแหล่งมรดกโลกในต่างประเทศสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.25562
156มาจิซึคึริ : กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่า (Machizukuri) ในโตเกียวและเกียวโตพิกุล สิทธิประเสริฐกุล25562
157ระนองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
158เพชรบูรณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
159มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียนฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์25563
160สะบายดี อาเซียน : ลาวชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
161สระแก้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
162กว่าจะเป็นชีสกับชีวิตในฟาร์มออสเตรีย : ตอนเมื่อฟาร์มไม่มีนมศิริวรรณ ศิริเดช25561
163ยะลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
164ลำพูนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
165การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์25561
166เฮลโล อาเซียน : สิงคโปร์ชูเกียรติ เบ็ญจวรรณ25562
167กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
168สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)กระทรวงคมนาคม.กรมทางหลวง25561
169นครศรีธรรมราชการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
170พิษณุโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25561
171เที่ยว 10 ประเทศอาเซียนศุภลักษณ์ สนธิชัย25552
172ประวัติศาสตร์กัมพูชาธิบดี บัวคำศรี25551
173คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาววสา สุทธิพิบูลย์25551
174สาธารณรัฐอินโดนีเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25552
175มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่นBelleme, John25552
176เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย : มองท่องเที่ยวสมัยใหม่หลากหลายมุมอริยะ พนมยงค์25551
177ราชอาณาจักรกัมพูชารัชดา ธราภาค25552
178ท่องแดนอาเซียนธีรภาพ โลหิตกุล25554
179เราคืออาเซียน : เวียดนามพลอยแพรวา25551
180คู่มือนักเดินทางมาเลเซียอรณิช รุจิวิพัฒน์25551
181สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์คัทลียา เหลี่ยมดี25552
18250 ปี อุทยานแห่งชาติไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25551
183ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติดารารัตน์ เมตตาริกานนท์25551
184สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิทย์ บัณฑิตกุล25552
185มาเลเซียวิทย์ บัณฑิตกุล25553
186เราคืออาเซียน : ลาวปัทมาพร คำโท25551
187ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๒) : เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดวงธิดา ราเมศวร์25551
188ตามรอยไตรภูมิในพุทธศาสนสถานของกลุ่มชาติพันธุ์หลอย (ปลั้ง) : รายงานการสำรวจจากเชียงตุง เมืองลาถึงสามต้าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25551
189คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25552
190สาธารณรัฐฟิลิปปินส์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
191เราคืออาเซียน : เมียนมาร์อากิ อคิราภ์25551
192ภารตะศึกษาฟอรั่ม 4 : รำลึก "สัตยา ไส บาบา" มหัศจรรย์แห่งภารตะในยุคโลกาภิวัตน์อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา25551
193ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะพม่าภภพพล จันทร์วัฒนกุล25551
194ฝากไว้ในแผ่นดินสมุทรสาครชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร25551
195คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานวสา สุทธิพิบูลย์25551
196เนการาบรูไนดารุสซาลามวิทย์ บัณฑิตกุล25553
197ฟิลิปปินส์ : ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ25551
198สาธารณรัฐสิงคโปร์วิทย์ บัณฑิตกุล25552
199เราคืออาเซียน : กัมพูชาอากิ อคิราภ์25551
200ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (๑) : ไทย ลาว พม่า กัมพูชาดวงธิดา ราเมศวร์25551
201เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน : ฝึกพูดอังกฤษ + เรียนรู้เรื่องอาเซียนจันทร์พา ทัดภูธร25552
202เราคืออาเซียน : มาเลเซียปัณณภัทร25551
203สมุดภาพศิลปะอยุธยา : ภาพถ่ายเก่าจากคลังภาพของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี.ภาควิชาปรวัติศาสตร์ศิลปะ25551
204พม่าธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25551
205คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกวสา สุทธิพิบูลย์25551
206ราชอาณาจักรไทยวิทย์ บัณฑิตกุล25552
207ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย : รัฐจารีตบนหมู่เกาะ ความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคมและสาธารณรัฐแห่งความหลากหลายทวีศักดิ์ เผือกสม25551
208ธุรกิจบริการ : ท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
209สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวิทย์ บัณฑิตกุล25552
210การศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์25551
211AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอณฎณ เชื้อไทย25552
212เราคืออาเซียน : อินโดนีเซียปัทมาพร คำโท25551
213เวียดนาม เที่ยวเอาเรื่องวุฒิ เลิศสุขประเสริฐ25551
214สุดทางที่ทวายภราดร ศักดา25551
215ประวัติศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชั้นประถมดารารัตน์ เมตตาริกานนท์25551
216คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกวสา สุทธิพิบูลย์25551
217ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552รัศมี ลักขณาวรรณพร25551
2189 ปี และก้าวต่อไปของการวิจัยท่องเที่ยวไทยเทิดชาย ช่วยบำรุง25542
219เครื่องปั้นดินเผาเวียงเชียงรุ้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25541
220เปรม ปราณ ปัญจาบ : บันทึกการเดินทางกับภาคสนามอินเดียศึกษาในรัฐปัญจาบอภิรัฐ คำวัง25541
221ท้องถิ่นบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
222คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีไทย ประจำปี 2554-2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25543
223บันทึกทั่วไทย 77 จังหวัดแทนไท อ. ตระกูล25541
224ตลาดสามชุกเอนก นาวิกมูล25541
225การจัดการถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25541
226สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐมแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2554 และประมาณการปี พ.ศ.2555สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม25541
227คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์รัตนา ลักขณาวรกุล25541
228รายงานการศึกษาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ. ..."คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร25541
229ภูมินามอำเภอบางบัวทองพิศาล บุญผูก25541
230การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศสมิต สัชฌุกร25541
231จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน?สุจิตต์ วงษ์เทศ25541
232รวยจริงกับการลงทุนทำโรงแรมรีสอร์ทและพลาซ่าขนาดจิ่วบุญชนะ บุญเลิศ25541
233วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม25541
234เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
235คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันรัตนา ลักขณาวรกุล25541
236โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยาม แหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรีสายันต์ ไพรชาญจิตร์25541
237โครงการภาพถ่าย น้ำ+ใจ 2554กระทรวงวัฒนธรรม25543
238ร้อยเรื่องราว เล่าเรื่องเยือนต่างแดนของประธานวุฒิสภา พ.ศ.2553สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักการต่างประเทศ.25541
239ภารตะศึกษาฟอรั่ม 3 : เหลียวหลังแลหน้าภารตะศึกษากับจดหมายจากอินเดีย 2505-2508ภิกษุณีธัมมนันทา25541
240มงคลทั่วไทย ไหว้ 99 พระธาตุ-เจดีย์กองบรรณาธิการข่าวสด25541
241เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25545
242ภารตะศึกษาฟอรั่ม 2 : ภารตะโลกแห่งศาสนาและวิทยาศาสตร์สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์25541
243หนังสือเทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25545
244เมืองเจดีย์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.สำนักวิชาศิลปศาสตร์.โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง25531
245อุทยานแห่งชาติภาคเหนือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
246จงจรเที่ยว : สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 12 ประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25531
247จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี 50 ปีไกรฤกษ์ นานา25532
248ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25531
249ภารตะศึกษาฟอรั่ม 1 : มองชีวิตและสังคมภารตะผ่านประสบการณ์ทูตไทยจีระศักดิ์ ธเนศนันท์25531
250กระบี่ ขอบฟ้าอันดามันกลิ่น คงเหมือนเพชร25533
251ท่องเที่ยวอีสาน : แหล่งเรียนรู้สู่อารยธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25531
252โครงการ "แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม"จันทกร ชาติสิริ25533
253การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุราษฎร์ธานี : การวิจัยฐานทรัพยากรเกษตรสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนเทิดชาย ช่วยบำรุง25532
254จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-กรีซ 50 ปีไกรฤกษ์ นานา25531
255อุทยานแห่งชาติภาคใต้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
256ชื่อบ้าน-ภูมิเมืองพะเยาพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25532
257ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงธงทอง จันทรางศุ25531
258ครบเครื่องเรื่องอาหาร 2 : การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพศิโรจน์ ผลพันธิน25531
259คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2553-2554การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25533
260โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวล่องเรือชมสวนคลองจินดา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผกาวัลย์ กาบแก้ว25533
261วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
262ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
263พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัยเทิดชาย ช่วยบำรุง25531
264อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
265สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์25531
266อุทยานแห่งชาติภาคกลางและภาคตะวันออกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.สำนักอุทยานแห่งชาติ25531
267รายงานการวิจัยเรื่องระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภัทรพงษ์ อินทรกำเนิด25531
268ภราดามหามิตร ไทย-อิตาลี : 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลีหนึ่งฤดี โลหผล25531
269เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25531
270หนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรมสมาคมโรงแรมไทย25532
271สราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศ25532
27260 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 60 ปี มศว. ศรีสง่ามหานครสุภาพร สุกสีเหลือง25531
273อร่อยล้ำจำเนียรครอบครัววิทยากูล25533
274รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2552เทิดชาย ช่วยบำรุง25531
275ท้องถิ่นปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25531
27675 เทศกาลงานประเพณีทั่วไป "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง"กระทรวงมหาดไทย25532
277รายงานประจำปี 2553 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.กรมการท่องเที่ยว25532
278เกาะช้าง การท่องเที่ยวทางทะเลบนฐานความรู้เทิดชาย ช่วยบำรุง25522
279ยโสธรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
280มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายในประเทศไทยภัทริน รินทร์ธราศรี25521
281แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี25521
282นครพนมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
283พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพบราวน์, รอคซานนา25521
284หนองบัวลำภูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
285กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553กระทรวงวัฒนธรรม25522
286อำนาจเจริญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
287มุกดาหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
288ชัยภูมิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
289แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี : รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี25521
290ศรีสะเกษการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
291รายงานการวิจัยรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาอิศรัฏฐ์ รินไธสง25521
292โครงการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้และโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการปลูกสร้างและพัฒนา : รายงานระยะที่ 1 กลยุทธ์ในการดำเนินการ ภูมิความรู้ความชำนาญและบทบาทกำกับอุบลวรรณา ภวกานันท์25521
293มหาสารคามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
294คู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายโรงแรมอมรฤทธิ์ เขมะปาณ25521
295อุดรธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
296นครปฐมนิตยสารโลกอุตสาหกรรม25522
297นครราชสีมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
298รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2551เทิดชาย ช่วยบำรุง25522
299ขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
300เลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
301สปาในบ้านเพื่อสุขภาพWilde, Liz25521
302การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยศิลปากร25523
303รถม้าและพาหนะร่วมสมัยวัฒนะ บุญจับ25521
304สกลนครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
305อินคา-เปรูบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล25521
306บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs สาขาสปาและบริการสุขภาพ ภายใต้โครงการตามภารกิจพื้นฐาน ปี 2552มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะบริหารธุรกิจ.25521
307อุบลราชธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
308บุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
309กาฬสินธุ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
310การศึกษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนสุพจน์ สุทธิศักดิ์25521
311กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2552สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงษ์25521
312ร้อยเอ็ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
313สุรินทร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
314แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยจังหวัดนครสวรรค์มานพ อำพันธุ์25521
315หนองคายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
316รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดภูเก็ตสำนักงานจังหวัดภูเก็ต25522
317ร้อยเรื่องดีๆ ของเมืองไทยที่คุณไม่เคยรู้จุฑา รักษ์แผ่นดิน25521
318ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน : ภูมินิเทศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25521
319แนวทางการพัฒนาศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษมี พันธุ์ธนโสภณ25521
320ขนมไทยสุปราณี แพรศิริ25521
321แปดเป็ง ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยาพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)25512
322นครปฐมนิตยสารโลกอุตสาหกรรม25513
323ท้องถิ่นปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25511
324อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25511
325เชียงรายรำลึก : ฐานรากสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเทิดชาย ช่วยบำรุง25512
326ธุรกิจการบินบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา25511
327รายงานการศึกษา วิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขาฉบับสมบูรณ์ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ปี 2551 และแนวโน้ม ปี 2552สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25511
328คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2551-2552การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25513
329ออกแบบอย่างอีสาน : ทางออกจากข้อจำกัดตะวัน พงษ์บุรุษ25511
330แม่น้ำโขงสำนักงานสารนิเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี25511
331รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2550เทิดชาย ช่วยบำรุง25512
332เอกสารประกอบโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2551จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์25511
333การสัมมนาเรื่อง "โลจิสติกส์" สำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างไรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25511
334มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25515
335รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดภูเก็ตสำนักงานจังหวัดภูเก็ต25512
336วัดในอำเภอไทรน้อยพิศาล บุญผูก25511
337การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม จุดเปลี่ยนอันดามันสู่ความยั่งยืนเทิดชาย ช่วยบำรุง25512
338วัดในอำเภอบางบัวทองพิศาล บุญผูก25511
339รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2549เทิดชาย ช่วยบำรุง25512
340รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ไตรมาส 2/2551สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25512
341บุกภูเขา เบิกทะเลประพันธ์ ผลเสวก25501
342เครื่องปั้นดินเผานนทบุรีพิศาล บุญผูก25501
343เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
344เมนูสุขภาพ สูตรอร่อยในจานเดียวชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย25501
345พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร25502
346เรือพระราชพิธีและเห่เรือมาจากไหน? เมื่อไร?สุจิตต์ วงษ์เทศ25503
347เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25501
348100 เดียวก็เที่ยวได้ ตอนอยุธยานิรุตต์ โลหะรังสี25501
349นิวซีแลนด์มัลลิกา พงศ์ปริตร25501
350ชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดนนทบุรีอลิสา วานิชดี25501
351น้ำพริก ฐานทรัพยากร วิถีชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นิรมล ยุวนปุณย์25502
352วัดในอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25501
353การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทวีป ศิริรัศมี25501
354เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
355คู่มือมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25502
356หลวงพระบาง : จิต & วิญญาณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์25501
357อยุธยาชาญวิทย์ เกษตรศิริ25501
358ประวัติศาสตร์ไทยกิตติ ตันไทย25501
359น้ำพริก 4 ภาคเพื่อสังคมไทยแข็งแรงวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25503
360ภูมินามอำเภอปากเกร็ดพิศาล บุญผูก25501
361100 แหล่งท่องเที่ยวไทยไปได้ทุกเดือนสุรศักดิ์ ตันตะโยธิน25501
362เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
363สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนครทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา25501
364การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการท่องเที่ยว ปี 2550กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.^กรมวิชาการเกษตร.25503
365การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามเส้นทางสู่ที่ราบสูงจ้าวเยวี่ย25501
366ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง25501
367มัคคุเทศก์รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์25501
368ท่องเที่ยวพระอารามหลวง ฉบับภาคอีสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.^กองพุทธสารนิเทศ.25501
369พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อังกฤษ-ไทยถาวร โพธิ์ทอง25501
370เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 1แฟร์แบงก์, จอห์น เค.@25501
371ไททรรศน์เทพสตรีฉบับบริบทชุมชนคณะหนองเต่าสุทธิพงษ์ นามเกิด25501
372เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25501
373แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมทรัพยากรธรณี25501
374เยือนอียิปต์ไพลิน กาญจนภานุพันธ์25501
375ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า : อันดามันเทิดชาย ช่วยบำรุง25501
376กรุงเทพเมืองน่าอยู่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25501
377ฟิลิปปินส์นวลจันทร์ คำปังสุ์25501
378เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 2แฟร์แบงก์, จอห์น เค.@25501
379ใครๆ ก็ไปเที่ยวสิงคโปร์อดิศักดิ์ จันทร์ดวง25491
380จันทบุรีกฤษกร วงศ์กรวุฒิ25491
381สุโขทัยศึกษา : รวมบทความทางวิชาการ พ.ศ.2549สุธีรา ตังสวานิช25491
382สะพายเป้ ขึ้นรถเมล์ ทัวร์กรุงรัตนวุฒิ เจริญรัมย์25491
383โครงการศึกษาประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมในลุ่มน้ำบางแก้ว-บางแขมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมวสันต์ เทพสุริยานนท์25491
384พระปฐมเจดีย์ พระประโทนเจดีย์ ลุ่มน้ำบางแก้ว-บางแขม และนครปฐมมาจากไหนสุจิตต์ วงษ์เทศ25493
385ภูฏาน แนบชิดสนิทรักกวัน จิระคุณ25491
386คู่มือบัญชีโครงการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนเร เหล่าวิชยา25491
387สู่วิถี "ข้าวตำ น้ำตัก" แห่งต้นน้ำแม่ลาวประพันธ์ สีดำ25491
388คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2549-2550การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25493
389เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ "30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25491
390การบริหารท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์25491
391นครปฐมนิตยสารโลกอุตสาหกรรม25495
392รายงานการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)25493
393คู่มือนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25491
394การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 18-26 สิงหาคม 2505นรชิต สิงหเสนี25492
395ลำพูน : เมืองโบราณกว่า 1,300 ปีกรรณิการ์ เพชรแก้ว25491
396ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์25491
397ผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาความต้องการฝึกอบรมด้านการตลาดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25491
398อุทยานแห่งชาติ ธรรมชาติและนันทนาการจักรกริช วิศิษฐ์พาณิชย์25494
399ภูฐาน : สวรรค์บนดินส. ศิวรักษ์25491
4008 ขวบ ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา กระบวนการเพื่อสุขภาวะของชุมชนประสาท มีแต้ม25491
401เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25491
402การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา25491
403มรดกของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์25492
404พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้สรจักร ศิริบริรักษ์25491
405ครัวสระปทุมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25492
406การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นสายันต์ ไพรชาญจิตร์25481
407ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปี 2547-2548ปัญญา สระทองอุ่น25481
408แซนด์วิช & คานาเป้อภิญญา มานะโรจน์25481
409แนวทางการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเมทิกา วาทินวิเศษ25483
410บันทึกเจ็ดสิบปีที่โคราช / เทศบาลนครนครราชสีมาเทศบาลนครนครราชสีมา25481
411ล่องอิตาลีตอนใต้อัลฟา25481
412งานโรงแรม การบริหารงานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆขจิต กอบเดช25481
413เอกสารประกอบการสัมมนา "การท่องเที่ยวนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน" วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2548 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร25481
414ตำนานสถาปัตยกรรมไทย 2 : สถาปัตยกรรมไทยบุญชู โรจนเสถียร25481
415สุวรรณภูมิ : จากหลักฐานโบราณคดีผาสุข อินทราวุธ25482
416น้ำสมุนไพรและน้ำผักผสมอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25481
417ปราสาทพนมรุ้งกรมศิลปากร.สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ25481
418เพชรศักดา ศิริพันธุ์25481
419ข้างครัว 108พิชัย วาศนาส่ง25481
420สุดยอดโรงแรม รีสอร์ทและสปาในประเทศไทยทวิช ชุนหชา25481
421ตำนานสถาปัตยกรรมไทย 1 : เรือนไทยเดิมบุญชู โรจนเสถียร25481
422พระราชวัง วังเจ้านายส. พลายน้อย25481
423สังคมทางการเมืองการปกครองในอาณาจักรภูกามยาว (รัฐพะเยาในอดีต)พระมหาศรีบรรดร ถิรธมโม25481
424อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25481
425ข้างครัวตะวันตกพิชัย วาศนาส่ง25481
426ดัชนีแผนที่ : กรุงเทพฯและปริมณฑลกระทรวงพลังงาน.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน25481
427ตามรอยบาทพระพุทธองค์ พร้อมภาพถ่ายพุทธสถานที่สำคัญสันติ เตชอัครกุล25482
428การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กีรติ ยศยิ่งยง25481
429เมนูเด็ด Seafoodบริษัทสำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด25481
430สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์สกินเนอร์, จี. วิล@25481
431ศูนย์กรุงธนบุรีศึกษา : พันธกิจด้านการวิจัยวัฒนธรรมพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทัศนะความคิดด้านชีวิตวัฒนธรรมฝั่งธนบุรีอัควิทย์ เรืองรอง25481
432นโยบายและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศเอเชียสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาเอเชีย25481
433ซาลาเปาสารพัดไส้อมราภรณ์ วงษ์ฟัก25481
434ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติวิลักษณ์ ศรีป่าซาง25482
435สีสันเพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย)พรพิมล สมนึก25481
436จังหวัดนนทบุรีสมชัย รัตน์วสุนธรา25481
437ต้นน้ำ ภูผา และป่าทรายเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25481
438คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2548-2549การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25483
439อัมสเตอร์ดัม เพื่อน และจักรยานที่ขโมยมากรกฎ พัลลภรักษา25471
440แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคใต้กวี วรกวิน25471
441ตะลุยอังกฤษชโลธร อยู่ทิม25471
442จากฟินแลนด์ถึงสแกนดิเนเวียจันทนา นิลวรางกูร25471
443ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25472
444บันทึกทางไกลกับไฟฝัน 2จิราวิไล เก่งการค้า25471
445การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ปี 2547กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.^กรมวิชาการเกษตร.25473
446ครบเครื่องเรื่องน้ำจิ้มดารามาศ แก้วแดง25471
447ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรมศักดิ์ชัย สายสิงห์25472
448เมนูอาหารเช้านานาชาติดารณี ฮันตระกูล25471
449คู่มือการจำแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศดรรชนี เอมพันธุ์25472
450แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคเหนือกวี วรกวิน25471
451น้ำผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพรอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25471
452การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชนัญ วงษ์วิภาค25471
453ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนาสันติ เล็กสุขุม25472
454แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออกกวี วรกวิน25471
455ไกด์เพื่อชีวิต : สะพายเป้ โบกรถลุยเดี่ยวสามประเทศธงชัย ลิขิตชลธาร25471
456ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปี 2547 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6/2547มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25471
457เจ็ดวันหกคืนบนรถไฟสู่ไซบีเรียวันนัด สรรกุล25471
458เทพแห่งไอยคุปต์สมฤทธี บัวระมวล25471
459ชีวิตและงานของสุนทรภู่ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625471
460เก็บตกจากโลกกว้าง : ถูลู่ถูกังในอังกฤษรัศมี ธันยธร25471
461สมเด็จพระนเรศวรมหาวีรราชเจ้า พระมิ่งขวัญของชาวไทยเสทื้อน ศุภโสภณ25472
462อาหารฝรั่งดารามาศ แก้วแดง25471
463อาหารเวียดนามทวีศักดิ์ เกษปทุม25471
464การอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุเบื้องต้นชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ25473
465แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันตกกวี วรกวิน25471
466ทวีปยุโรปมัลลิกา พงศ์ปริตร25471
467สูตรลับ Fast foodอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25471
468อยุธยา : เมืองมรดกโลกเฉลิมพล ชัยกิตติภรณ์25471
469ใต้...หรอย มีลุยบุญชู ยืนยงสกุล25471
470ขนมอบ 2นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
471ข้าวเกรียบปากหม้ออมราภรณ์ วงษ์ฟัก25471
472คู่มือคาราวานรถยนต์ "คนชอบเที่ยว"สมศักดิ์ บูรพาพิพัฒน์25471
473ปฏิทินประเพณี 12 เดือนอุดม เชยกีวงค์25471
474เอแคลร์นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
475เอกสารประกอบการเรียนมรดกไทยรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์254710
476ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐมและคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2547คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดนครปฐมแบบบูรณาการ (กบจ.นฐ.)25471
477การบริหารและการจัดการงานโรงแรมเกรย์, วิลเลี่ยม เอส.@25471
478หมอนหน้าจก ของแม่แจ๋มจุฬาเกษม ชินะผา25471
479รวมบทความวิจัยการท่องเที่ยวทวีป ศิริรัศมี25471
480แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคกลางกวี วรกวิน25471
481การตลาดบริการชัยสมพล ชาวประเสริฐ25471
482อาหารเพื่อสุขภาพอาณดี นิติธรรมยง25471
483พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกนกวลี ชูชัยยะ25472
484เคล็ดลับในครัว 2นิตยสารแม่บ้าน25471
485บึงกุ่ม บึงบางช้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25472
486ขนมอบนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
487แผนที่ภูมิศาสตร์ทองใบ แตงน้อย25472
488พรีเวียตรัสเซียไพรัตน์ สูงกิจบูลย์25471
489โดนัทนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25471
490คู่มือการท่องเที่ยวเกษตรท่องเที่ยวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.^กรมวิชาการเกษตร.25473
491ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรัญยา วรากุลวิทย์25471
492รายงานการวิจัยประเมินผลการพัฒนาคุณภาพลุ่มแม่น้ำท่าจีนให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและเอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกาญจน์ คุ้มทรัพย์25474
493พับผ้าเช็ดหน้ารูปสัตว์จรูญศรี พลเวียง25471
494แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกวี วรกวิน25471
495การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชัย โถสุวรรณจินดา25461
496เคล็ดลับในครัวนิตยสารแม่บ้าน25461
497เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่นนิธี สตะเวทิน25461
498ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกรักษาความปลอดภัยพรพิมล ชุติศิลป์254610
499ตุรกี : อดีตถึงปัจจุบันไพศาล หรูพาณิชย์กิจ25461
500ศรีสัชนาลัย โบราณสถานสามสมัยมานพ ถนอมศรี25462
501นำชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชรกรมศิลปากร25463
502คู่มือการทำขนมกุยช่ายสำหรับมืออาชีพนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25461
503การบริหารทรัพยากรมนุษย์ธงชัย สันติวงษ์25461
504ไทย-เวียดนาม : ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่กระชับแน่นหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.^ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ.25462
505อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสมัย สุทธิธรรม25461
506ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกบริการในห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำศศิ จังสถิตย์กุล254610
507เปิดฟ้ารัสเซีย เล่ม 1นิติภูมิ นวรัตน์25461
508ที่พักในฝัน สวรรค์ของคนเดินทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25462
509เล่าเรื่องเมืองสุโขทัยพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ25462
510เปิดฟ้าศรีลังกานิติภูมิ นวรัตน์25461
511ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟื้นฟูและยุคใหม่อัศนีย์ ชูอรุณ25461
512ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์พิสิฐ เจริญวงศ์25462
513วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทยประชิด สกุณะพัฒน์25464
514หลักการมัคคุเทศก์ฉันทัช วรรณถนอม25461
515ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พักผาณิต บุญยะวรรธนะ254610
516ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้านพรพิมล ชุติศิลป์25468
517การจัดการธุรกิจร่วมสมัย : กรอบแนวคิดใหม่ทางการจัดการในการสร้างและพัฒนาพลวัตในการแข่งขันผลิน ภู่จรูญ25461
518อลาสกา จากขุนเขาจรดเงาฟ้าจันทนา นิลวรางกูร25461
519คู่มือการทำปาท่องโก๋สำหรับมืออาชีพนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25461
520อืม...สเมล ไลค์ ปารีสละออ ศิริบรรลือชัย25461
521นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ (เล่ม 2)กระทรวงวัฒนธรรม.กรมศิลปากร.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ25461
522อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสมัย สุทธิธรรม25461
523ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารอารี จังสถิตย์กุล25469
524การท่องเที่ยวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนือสินธุ์ สโรบล25461
525วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษกสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)25461
526ก้นกลม พุงป่อง ท่องดอยสูงธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25461
527คู่มือการทำกะหรี่ปั๊บฉบับวิชาชีพนวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ25461
528เที่ยววัดชมวังเมืองพิษณุโลกหวน พินธุพันธ์25461
529กินตามแม่กระทรวงสาธารณสุข25462
530เขตทหารน่าเที่ยวศุภโชค นิจสุนกิจ25461
531ห่อหมกอมราภรณ์ วงษ์ฟัก25461
532ไกด์ดีมีความสุขลัดดาวัลย์ เตีย25461
533น้ำผัก ผลไม้ เครื่องดื่มสุขภาพทวีทอง หงษ์วิวัฒน์25461
534การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวฉลองศรี พิมลสมพงศ์25461
535ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา25464
536อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชูสิทธิ์ ชูชาติ25461
537ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกยกกระเป๋าพรพิมล ชุติศิลป์25469
538โลกของไวน์ ถิ่นเมรัยทั่วพิภพกมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม25462
539ขนมไทย 1นลิน คูอมรพัฒนะ25461
540ปางพระพุทธรูป หัวข้อธรรมในคำกลอนระพีพรรณ ใจภักดี25461
541อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งสมัย สุทธิธรรม25461
542ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหารบุษบา บรรจงมณี254610
543แบกเป้ท่องมังกรแห่งเวียดนามอาศิส จิตรไกรสร25461
544สมุดภาพแผนที่โลกจุฬามณี ชาติสุวรรณ25461
545กรณีศึกษา Best practices การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25461
546เล่าเรื่องรามเกียรติ์ : จากจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง วัดพระศรีรัตนศาสดารามนิดดา หงษ์วิวัฒน์25462
547คู่มือเรียนรู้ : กรุงศรีอยุธยาธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์25461
548วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยาอุไรวรรณ ตันติวงษ์25461
549เวียดนามชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25461
550ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟพรพิมล ชุติศิลป์254610
551ข้าวมันสุดาพร ทิมฤกษ์25461
552โลกและการเปลี่ยนแปลงขจีรัตน์ จิระอรุณ25462
553อยุธยาชาญวิทย์ เกษตรศิริ25461
554ขึ้นเหนือหาหนาวธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์25461
555มัคคุเทศก์รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์254615
556แซนด์วิชกับอาหารฝรั่งศรีสมร คงพันธุ์25461
557ผลการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแหล่งมรดกโลกที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ เนื่องในวาระทศวรรษแห่งการเป็นมรดกโลก สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรธราพงศ์ ศรีสุชาติ25461
558เกาะช้างหัสชัย บุญเนือง25461
559ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกเปิดประตูพรพิมล ชุติศิลป์254610
560ของดีโคราช เล่มที่ 3 สาขาคหกรรมศิลป์กมลทิพย์ กสิภาร์25461
561เที่ยวคลองชมวัดหวน พินธุพันธ์25461
562คู่มือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพจนา สวนศรี25462
563ศรีสรรพ์อัญมณีมณิขจิต25461
564อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสมัย สุทธิธรรม25461
565เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.25463
566ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายของที่ระลึกอัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์254610
567ข้าวต้มเครื่องรสเลิศอุบล ดีสวัสดิ์25461
568เจ็ดมหาราชศิริวรรณ คุ้มโห้25462
569แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานฉบับสมบูรณ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25461
570กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสงวน สุทธิเลิศอรุณ25463
571ขนมจีนทวีศักดิ์ เกษปทุม25461
572ตักสิลามหาสารคาม : สะดืออีสานโกศล ศรีสังข์25465
573นำชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเอนก สีหามาตย์25461
574สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีชูพินิจ เกษมณี25461
575ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี 2546 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2546มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25461
576นำเที่ยว 3 เมืองมรดกโลกอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25462
577อินทปัตถา-กูญลวงศ์ (การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น)ภูมิจิต เรืองเดช25451
578รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดมธานี หนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^ศูนย์บริการวิชาการ.25452
579รวมบทความวิชาการของอาจารย์อัญชลี สุสายัณห์อัญชลี สุสายัณห์25454
580ประเพณีไทยพวนรัฏชดา พัดเย็นชื่น25451
581โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางฝั่งตะวันออก : รายงายฉบับย่อบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด25451
582ผลการดำเนินงานทางโบราณคดี : กำแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรีวสันต์ เทพสุริยานนท์25451
583แผ่นดินไทยศรัณย์ บุญประเสริฐ25451
584สลัดเมนูเพื่อสุขภาพอภิญญา มานะโรจน์25451
585รอดตาย! ฉบับนักเดินทางพีเวน, โจชัว@25453
586เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 10นิติภูมิ นวรัตน์25451
587เสน่ห์คลองรังสิตบรรลือศักดิ์ สัจจาเจริญชัย25451
588รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะวนศาสตร์.25451
589ผ้าไทยอารีย์รัตน์ ลิ่มวงศ์สุวรรณ25451
590สมเด็จพระศรีสุริโยทัยชมนาด เสวิกุล25452
591อาหารจากเผือกดวงฤทัย ธำรงโชติ25451
592มรดกอารยธรรมโลกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.^โครงการบริหารวิชาบูรณาการ.25452
593นครราชสีมาจิตติมา ผลเสวก25451
594หมอวิทยาพาเที่ยว แนวจิตวิทยาวิทยา นาควัชระ25451
595ศักยภาพนครปฐมสมชัย รัตน์วสุนธรา25451
596โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางฝั่งตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด25451
597ประวัติศาสตร์ศิลปะรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์254515
598ประเทศไทย 2545สมศรี จามรมาน25451
599ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี 2545 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2545มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25451
600ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมปรีชา แดงโรจน์25451
601รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^ศูนย์บริการวิชาการ.25452
602ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษอรุณรัตน์ ทองปัญญา25451
603สมุทรปราการกฤษกร วงศ์กรวุฒิ25451
604ชำเลืองแลศิลปะญี่ปุ่นจาร์เวส, เจมส์ แจ็กสัน@25451
605ศิลปะการแต่งหน้าเค้กเบื้องต้นวันเพ็ญ พงษ์เก่า25451
606เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
607เส้นสายลายไหมศิริญญา หาญไชยนะ25451
608รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานีบริษัทเทสโก้ จำกัด25452
609แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 : พร้อมด้วยสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9 และการเปลี่ยนแผนไปสู่ภาคปฏิบัติกองเทพ เคลือบพณิชกุล25452
610หัตถกรรมไทยปิยะภรณ์ วงศ์เรือง25451
611เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์25451
612โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ (ล่องแก่ง พายเรือแคนู/คายัค และปีนหน้าผา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^บัณฑิตวิทยาลัย.25451
613ที่มา เล่ม 4ลักษณา จันทร์กล่ำ25452
614มหรสพไทยสายัณฑ์ ชื่นอุดมสวัสดิ์25451
615การสัมมนาสมจิตร เกิดปรางค์25451
616เที่ยวแก่งคอย ไม่ไปไม่รู้จิราพร เกษมรักษ์25451
617ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี25451
618วัฒนธรรมโบราณลาว เล่ม 1บุญเรือง คัชมาลย์25451
619เทคนิคเข้าทำงานในโรงแรมนาริชา ภิรมย์ศรี25452
620เหลาในบ้านเราดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย25451
621ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทงสมัยสุโขทัยสุจิตต์ วงษ์เทศ25451
622อิตาลีตอนใต้ : ถิ่นเนินเขาและทะเลงามวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน25451
623รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่านมนัส สุวรรณ25452
624เอกสารการสอนชุดวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
625นครจัมปาศรีณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร25451
626อภิธานศัพท์คำไทยที่มีต้นเค้าจากภาษาต่างประเทศสมศรี เอี่ยมธรรม25452
627คู่มือแนวทางการจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Bann Phak)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25457
628วัดไทยศรัณย์ บุญประเสริฐ25451
629อุทยาน 3 ฤดูรุ่งโรจน์ จุกมงคล25451
630สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชมนาด เสวิกุล25452
631รายงานขั้นสุดท้ายแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะวนศาสตร์.25451
632สมุนไพรไทยสายัณฑ์ ชื่นอุดมสวัสดิ์25451
633เปิดเมนูท่องยุโรปเพ็ญศรี เลิศประดิษฐ์25451
634เอกลักษณ์ไทยทรงวิทย์ แก้วศรี25452
635เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
636เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 7นิติภูมิ นวรัตน์25451
637ปาจิต-อรพิม (การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น)ภูมิจิต เรืองเดช25451
638ปฏิทินกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณี 2545การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.^กองกิจกรรม.^งานข้อมูลและส่งเสริมกิจกรรม.25454
639พระปฐมเจดีย์ไม่ใช่เจดีย์แห่งแรก แต่เป็นมหาธาตุหลวง ยุคทวารวดีสุจิตต์ วงษ์เทศ25451
640การพัฒนาบุคลิกภาพฉันทวิช อัศวนนท์25451
641ตำราพระยาศรี ว่าด้วยโรคฝีภูมิจิต เรืองเดช25451
642โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่านมนัส สุวรรณ25452
643หนังสือนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25451
644ประเพณีอั้งมีถ่องภัทรพร รุ่งจรูญ25451
645รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ (ล่องแก่ง, พายเรือแคนู, ปีนหน้าผา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^บัณฑิตวิทยาลัย.25451
646สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีจินดา จำเริญ25451
647สถาปัตยกรรมไทยอารีย์รัตน์ ลิ่มวงศ์สุวรรณ25451
648น้ำผลไม้และผัก : เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนเรนทร นเรนทรเสนีย์25451
649พ่อขุนรามคำแหงมหาราชชมนาด เสวิกุล25452
650เปิดม่านมายา...อุษาคเนย์อัมพร จิรัฐติกร25451
651สุโขทัยศิริศักดิ์ คุ้มรักษา25451
652ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัย จมอยู่ภายใต้กรุงสยามธ. ธีรทาส25451
653โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล และพัทลุง : รายงานฉบับสมบูรณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา.25451
654อาหารไทยปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25451
655คู่มือประเทศฟิลิปปินส์สีดา สอนศรี25451
656ราชบุรีสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25451
657เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
658สุราษฎร์ธานี : เมืองคนดีศรีแผ่นดินวินัย รอดจ่าย25453
659นิวซีแลนด์แมคลัชแลน, กอร์ดอน@25451
660เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2545การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25453
661ระยองสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25451
662การรักษาเอกลักษณ์และสร้างภูมิต้านทานให้ชุมชนเกาะช้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวสมชาย เดชะพรหมพันธุ์25451
663แผ่นดินบนหลังเต่า : เรื่องเล่าขานของชนเผ่าอินเดียนไกรวรรณ สีดาฟอง25451
664รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ผาสุข อินทราวุธ25444
665เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 5นิติภูมิ นวรัตน์25441
666เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
667หลักการประกอบอาหารอบเชย วงศ์ทอง25441
668สวัสดีจากเกาหลีปาร์ค, จีนนี เจ.@25442
669อุบลราชธานียอด เนตรสุวรรณ25441
670บึงบอระเพ็ด บึงทองแห่งลุ่มน้ำสี่แควกัญญาทิพ ปรากฏมาก25441
671สู่อ้อมแขนล้านนาตะวันตกเดือนแรม ประกายเรือง25441
672การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.@25441
673ราชบุรี : สุดแดนตะวันตกที่เทือกเขาตะนาวศรียอดแต้ว อักษรา25442
674เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคอีสานธวัชชัย ปทุมล่องทอง25442
675ท่องเที่ยวภาคตะวันออกชุดทะเลไม่เคยหลับสุริยา บุณยศิริชัย25441
676ที่มา เล่ม 1ลักษณา จันทร์กล่ำ25442
677ความรู้เรื่องธงชาติทั่วโลกสมสวาท แสงนนท์ตระกูล25441
678วัฒนธรรมไทยนิตยา บุญสิงห์25442
679นทีศรียมนาเฉลิม พรกระแส25441
680ปฏิบัติการงานโรงแรมเกียรติ สิมะกูร25442
681อีสาน : รอยจารบนใบลานเจริญ ไวรวัจนกุล25441
682รวมความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรมอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25442
683เสน่หาหลวงพระบางธีรภาพ โลหิตกุล25441
684เสือภูเขาแรมทางอภินันท์ บัวหภักดี25441
685เชียงรายสำนักพิมพ์สารคดี25441
686นาฏยศาสตร์ราชภัฏสุรินทร์สุดใจ สะอาดยิ่ง25441
687เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 4นิติภูมิ นวรัตน์25441
688ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์สุภาพร พิศาลบุตร25441
689นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมบัติ กาญจนกิจ25441
690ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูนวินัย รอดจ่าย25441
691เปิดวิสัยทัศน์ต่างแดนไพลิน กาญจนภานุพันธ์25442
692เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคกลางธวัชชัย ปทุมล่องทอง25442
693โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนาสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์25441
694ประวัติศาสตร์สุโขทัย : พลังคน อำนาจผี บารมีพระธิดา สาระยา25441
695ลพบุรีปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25441
696ของดีโคราช เล่มที่ 5 สาขาการช่างฝีมือไชยงค์ ฉ่ำลมัย25441
697การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรยศ สันตสมบัติ25441
698สารานุกรมประวัติศาสตร์โลกราศี บุรุษรัตนพันธุ์25441
699เก้าเลี้ยวพรวิวัน ศรีพล25441
700วันสวรรคตของ 66 กษัตริย์พิมาน แจ่มจรัส25442
701อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ 21ปรีชา แดงโรจน์25441
702รวมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศคงกริช พงษ์พันธ์25441
703เพชรพิจิตรสมบูรณ์ เทพรักษ์25441
704มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25441
705บุรีรัมย์ยอด เนตรสุวรรณ25441
706เกาะปันหยี : เวทีธุรกรรมกลางน้ำพิทยา บุษรารัตน์25441
707แม่น้ำลำคลอง สายประวัติศาสตร์สุจิตต์ วงษ์เทศ25441
708ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทยเอิบเปรม วัชรางกูร25441
709ชีวิตตามคลองส. พลายน้อย25442
710ยุโรปตะวันออกนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25441
711ล่องแก่ง : ผจญภัยสายน้ำเดือดอภินันท์ บัวหภักดี25441
712สระบุรีปารวี ไพบูลย์ยิ่ง25441
713หัตถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบัน ศึกษากรณี : การปั้นหล่อพระ การทำบาตรพระ การทำขลุ่ย และการทำของเล่นไม้ระกำวัฒนะ จูฑะวิภาต25442
714ตำนานพระมอเฒ่าสุดใจ สะอาดยิ่ง25441
715วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครปฐมคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25441
716เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคเหนือธวัชชัย ปทุมล่องทอง25441
717จันทบุรีกฤษกร วงศ์กรวุฒิ25441
718เรืองรุ่งจรุงหล้า หนึ่งนั้นจันเสนพันธนันท์ สุจารี25441
719สายรากภาคใต้ : ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์อมรา ศรีสุชาติ25441
720เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแถมสุข นุ่มนนท์25441
721ที่มา เล่ม 3ลักษณา จันทร์กล่ำ25442
722รายงานการวิจัยเรื่องศิลปะสมัยทวารวดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดนครปฐมนุกูล ชมภูนิช25445
723ประณีตศิลป์ไทยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครกำธรเทพ กระต่ายทอง25441
724วัดฟ้าเวียงอินทร์ ถิ่นคนไตวิภาดา เปรมวุฒิ25441
725ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์)สุพจน์ ด่านตระกูล25441
726แม่ฮ่องสอนสำนักพิมพ์สารคดี25441
727ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ 1คาซูมิ ศรีจักรวาฬ25441
728เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 3นิติภูมิ นวรัตน์25441
729ประเทศจีนชุติมา ศิริสมรรถการ25441
730เอเชียบูรพา : จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่นมัลลิกา พงศ์ปริตร25441
731ตากสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25441
732อียิปต์ดินแดนแห่งฟาโรห์วีณา รุธิรพงศ์25441
733เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
734มรดกสยามอรุณ เวชสุวรรณ25443
735สเปนศรีภูมิ อัครมาส25441
736น่านอนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง25441
737แอ่วเมืองลี้สนิท ภูมาศ25441
738เดี่ยวเขมรสัจภูมิ ละออ25441
739เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย : ภาคตะวันออกธวัชชัย ปทุมล่องทอง25441
740ที่มา เล่ม 2ลักษณา จันทร์กล่ำ25442
741จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยามชุติมา ชุณหะชา25441
742วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนาประสิทธิ์ ศรีสมุทร25442
743ธนบุรีศรีมหาสมุทรพรรณงาม แย้มบุญเรือง25442
744เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 2นิติภูมิ นวรัตน์25441
745เปิดฟ้าส่องโลก เล่มที่ 6นิติภูมิ นวรัตน์25441
746วัฒนธรรมอินโดจีนเจริญ ไวรวัจนกุล25441
747มรดกสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานีฤดีมน ปรีดีสนิท25441
748พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยามส. พลายน้อย25442
749เล่าเรื่องพม่ารามัญส. พลายน้อย25442
750เยอรมนีชือมาน, เบ็ตติน่า@25441
751การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาศักดิ์ชาย สิกขา25441
752เนปาลชุติมา ศิริสมรรถการ25431
753สหรัฐอเมริกานิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
754ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคมอมรา พงศาพิชญ์25432
75538 เมืองสำคัญของโลกธรรมรัตน์ ทองเรือง25431
756พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล คฤหาสน์กูเด็นศิริพร ลิ่มวิจิตรวงศ์25432
757เพลงใบไม้ร่วงจากภูกระดึงวาสนา กุลประสูตร25431
758สังคมวิทยาการท่องเที่ยวศิริ ฮามสุโพธิ์25431
759ประวัติศาสตร์ศิลป์วนิดา ขำเขียว25431
760ของดีกรุงเทพอัศวิน อภัยวงศ์25432
761จิตรกรรมอยุธยาน. ณ ปากน้ำ25431
762คู่มือนักเดินทางนิวซีแลนด์นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
763เที่ยวอร่อย : นครปฐม ฉะเชิงเทรา สระบุรี เขาใหญ่ พิมาย ขอนแก่น อุบลฯ เพชรบูรณ์ยอดแต้ว อักษรา25431
764พูดและเขียนอย่างผู้จัดการอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25431
765คู่มือนักเดินทางออสเตรเลียนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
766ศิลปนิยมประสพ ลี้เหมือดภัย25432
767เพชรบุรี : ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมศักดา ศิริพันธุ์25431
768ย่ำยุโรปเรียนหนังสือรอน คำอินไชย25431
769เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์เอนก รัตนปิยะภาภรณ์25431
770ตลาดน้ำ : วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลางราตรี โตเพ่งพัฒน์25432
771ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส (สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส)ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ25431
772ตามรอยช้างแลใต้สารูป ฤทธิ์ชู25431
773กาญจนบุรี 2000สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี25431
774เทคนิคการประชุม : เครื่องมือการบริหารจัดการสมิต สัชฌุกร25431
775การเขียนหนังสือสารคดีสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยแม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง25432
776เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย 76 จังหวัดธวัชชัย ปทุมล่องทอง25431
777การบัญชีโรงแรม : หลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุมสุภาพรรณ รัตนาภรณ์25432
778ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวัสดิ์ โนนสูง25431
779สารนิเทศกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี เล่มที่ 4สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.สำนักวิจัยและบริการวิชาการ25431
780สวิตเซอร์แลนด์นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25431
781ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยยุพดี เสตพรรณ25431
782อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพกรมยุทธการทหารบก25431
783มรดกไทย-มรดกโลกศิริพร นันตา25431
784การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)บรรยงค์ โตจินดา25432
785ตำราอีสาน ตำนานร้อยเอ็ดอำพร สมอาษา, พระปลัด25432
786เที่ยวติดดินภาณุ มณีวัฒนกุล25431
787นายเถกิงเที่ยวรอบโลกเถกิง สวาสดิพันธ์25431
788บันทึกทางไกลกับไฟฝันจิราวิไล เก่งการค้า25432
789นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาสิริพรรณ ธิรศริโชติ25432
790พงัน : เกาะมหัศจรรย์กวี รังสิวรารักษ์25431
791สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25431
792ปราสาทเขาพระวิหารนุชนาถ ชุมภูนท์25431
793อุตรดิตถ์อุเทน อมาตยกุล25431
794พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยศูนย์พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์25434
795ภูเก็ตสุดารา สุจฉายา25431
796เรื่องของคนเที่ยวป่าสมพร ชินโนรส25431
797เรียนและเอาตัวรอดในอเมริกาHelm, Ann@25431
798พระนครศรีอยุธยา : มรดกโลกคณิตา เลขะกุล,คุณหญิง25431
799งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก พนักงานส่วนหน้าโรงแรมขจิต กอบเดช25431
800เกมและกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวปรีชา คงสุข25431
801ธนบุรีสุดารา สุจฉายา25431
802ภูฐาน : สวรรค์บนดินส. ศิวรักษ์25431
803อาหารชีวจิต ตำรับดร.สาทิส-ฉินโฉม อินทรกำแหงสาทิส อินทรกำแหง25431
804ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคเหนือพินัย อนันตพงศ์25421
805ศรีอยุธยา : ภูมิปัญญาชาวกรุงเก่ามาลี แดงดอกไม้25421
806เกิดในเรือส. พลายน้อย25422
807นำชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจรรยา มาณะวิท25421
808ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคเหนือกิตติพร วีรสุธีกุล25421
809นำเที่ยวเมืองเชียงแสนสุรพล ดำริห์กุล25422
810สองมือของชาวนา : ภูมิปัญญาคนชัยนาทสายน้ำ เสฏฐพงศ์25421
811อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก เล่ม 2วีณา โรจนราชา25422
812การโฆษณาเจริญ แก้วอนุรักษ์25422
813กุลีลากรถกับประวัติศาสตร์แรงงานไทยพรรณี บัวเล็ก25421
814ฝรั่งในเมืองสยามเอนก นาวิกมูล25422
815กว่าจะเป็นอิตาลีวราห์ วรเวช25421
816นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมายสิริพรรณ ธิรศริโชติ25421
817กาญจนบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
818คู่มือนักเดินทางลอนดอนนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25421
819สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
820หัตถศิลป์ถิ่นรถม้า : ภูมิปัญญาคนลำปางนพวรรณ สิริเวชกุล25421
821เลียบวัด ใกล้วังจุฑารัตน์ สุขสถิตย์25421
822ศาสตร์และศิลป์ : ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเมืองอ่างทองมาลี แดงดอกไม้25421
823อยุธยาสำนักพิมพ์สารคดี25421
824เกาหลีวันนี้ดำรงค์ ฐานดี25421
825สวิตเซอร์แลนด์ฟลือเอาลอร์-เกราวิเลอร์, มาเรียน@25421
826รับสมัครและคัดเลือกอย่างมืออาชีพอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25422
827นำเที่ยวเมืองกำแพงเพชรสันติ เล็กสุขุม25422
828แมนจูเรียวีณา25421
829เรือพระราชพิธีนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25422
830หัตถศิลป์ กวีเพลง : ภูมิปัญญาลุ่มน้ำสุพรรณบุรีสายน้ำ เสฏฐพงศ์25421
831การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเสรี วงษ์มณฑา25424
832ต้นรัตนโกสินทร์วิบูล วิจิตรวาทการ25422
833ระยองสำนักพิมพ์สารคดี25421
834ศรีศิขเรศวร ปราสาทพระวิหาร : วิหารสวรรค์ ศาสนสถานไร้พรมแดนอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25421
835นำเที่ยวพระราชวังโบราณกรุงเก่าธิดา สาระยา25422
836ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคใต้พินัย อนันตพงศ์25421
837แกะสลัก ถัก ทอ สาน : ภูมิปัญญาพื้นบ้านคนสระบุรีสายน้ำ เสฏฐพงศ์25421
838การวิจัยทางภูมิศาสตร์ประมาณ เทพสงเคราะห์25422
839พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูนเทือง สกุลดี25421
840ตากสำนักพิมพ์สารคดี25421
841การบริหารงานบุคคลอำนวย แสงสว่าง25421
842แม้วขี้นเขา เย้าลงห้วยสังคีต จันทนะโพธิ25421
843เที่ยวไปกินไปในต่างแดน : พม่า เขมร ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน ญี่ปุ่นทวีทอง หงษ์วิวัฒน์25421
844ศิลปะการจัดนิทรรศการวัฒนะ จูฑะวิภาต25421
845ญี่ปุ่นวันนี้ดำรงค์ ฐานดี25421
846หัตถศิลป์ถิ่นนครพิงค์ : มรดกอาณาจักรล้านนาคุณา นนทพัฒน์25421
847ความจริงเกี่ยวกับเกาหลีสำนักงานสารนิเทศภาคโพ้นทะเลสาธารณรัฐเกาหลี25421
848แผนที่ประเทศไทย 76 จังหวัดกิตติ ธนิกกุล25422
849เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยธนพล จาดใจดี25421
850พระนครควรชม : ฉบับเที่ยวไปให้ไกล จากใกล้เกลือกินด่างธรรมเกียรติ กันอริ25422
851แม่ฮ่องสอนสำนักพิมพ์สารคดี25421
852เที่ยวเมืองไทย : ภาคอีสานแดง เก้าแสน25421
853เกร็ดสนุกในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
854ฝั่งธนบุรีกุศล เอี่ยมอรุณ25421
855เครื่องดื่มผสมสำนักพิมพ์แสงแดด25422
856นำเที่ยวปราสาทพนมรุ้งอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25422
857ดอกบัวบานลุ่มเจ้าพระยา : ภูมิปัญญาคนปทุมธานีเรืองศักดิ์ บุญขจร25421
858งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆขจิต กอบเดช25423
859ชลบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
860รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้การกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 13สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25422
861ประเทศจีนชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25421
862การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ25421
863ผจญภัยในตำนานพระยาพาน พระยากงพงษ์อนันต์ สรรพานิช25421
864สมุทรสงครามสมัย สุทธิธรรม25421
865โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่งเรณู เหมือนจันทร์เชย25421
866นำเที่ยวกรุงศรีอยุธยาวิยะดา ทองมิตร25422
867ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคกลางพินัย อนันตพงศ์25421
868ใต้ร่มพระปฐมเจดีย์ : วีถีถิ่นนครปฐมมาลี แดงดอกไม้25421
869อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีศรินพร ฮุ่นตระกูล25423
870ลพบุรี : ธานีแห่งอารยธรรมวรรณี จันทรศิริ25421
871นำเที่ยวผาแต้มโขงเจียมอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์25422
872พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์สรัญญา สุริยรัตนกร25421
873สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสานธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
874นกรุ่งโรจน์ จุกมงคล25421
875สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254218
876พระราชบัญญัติการเดินอากาศสำนักพิมพ์สูตรไพศาล25422
877สตรีสยามในอดีตวิบูล วิจิตรวาทการ25421
878พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522ธีระพล อรุณะกสิกร25422
879ฝรั่งเศสชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25421
880เชียงรายสำนักพิมพ์สารคดี25421
881เยอรมนีชือมาน, เบ็ตติน่า@25421
882ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากรพนัส หันนาคินทร์25421
883ปารีสเบค, แจค เฮนรี่@25421
884เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ำเจ้าพระยาอลิสา รามโกมุท25422
885คู่มือนักเดินทางรพี สัญจาร25421
886พจนานุกรมศัพท์อาหารและเครื่องดื่มปรีชา แดงโรจน์25423
887สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลางธนาคารไทยพาณิชย์.^มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย.254215
888คู่มือนักเดินทางเดนมาร์กศันสนีย ศีตะปันย์ เมอลเลอร์25421
889เกษตรกรรมศิลป์ : ภูมิปัญญาพื้นถิ่นบางประกงมาลี แดงดอกไม้25421
890พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส. พลายน้อย25422
891การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวฉลองศรี พิมลสมพงศ์25422
892หลวงพระบาง : หัวใจของล้านช้างธีรภาพ โลหิตกุล25422
893เพชรบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
894เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกธวัชชัย ดุลยสุจริต25421
895งานช่างศิลปกรรมในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25422
896ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสถาบันราชภัฏสวนดุสิต25422
897นำเที่ยวปราสาทเมืองสิงห์ศิรประภา ดารามาตร์25422
898ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพินัย อนันตพงศ์25421
899เกาะเกร็ด : แหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังมีชีวิตทรงคุณค่าหลากหลายเรียบง่ายและงดงามเอ๊ด ภิรมย์25421
900ร้อยรักษ์ถักสาน : ภูมิปัญญาพื้นบ้านปราจีนบุรีณัฐภัสสร ลี25421
901พระมหากษัตริย์ของปวงชนและพิธีน่ารู้วิสันต์ ท้าวสูงเนิน25422
902คำอธิบายกฎหมาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรมไผทชิต เอกจริยกร25421
903ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคอีสาน (เล่ม 1)กิตติพร วีรสุธีกุล25421
904วิถีไทยกฤษณา วงษาสันต์25421
905ภูมิปัญญาท้องถิ่นนครปฐมนุกูล ชมภูนิช25421
906นำเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์25422
907คู่มือการจัดงานเลี้ยงศรีสมร คงพันธุ์25422
908เที่ยวเมืองไทย : ภาคกลางและชายฝั่งตะวันออกแดง เก้าแสน25421
909อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ขวีณา โรจนราธา25422
910นกในเมืองไทย เล่ม 2โอภาส ขอบเขตต์25421
911ลพบุรีสุดารา สุจฉายา25422
912ของดี 76 จังหวัดในประเทศไทยสุจิตรา มาถาวร25421
913คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ไพฑูรย์ พงศะบุตร25422
914นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครจิรา จงกล25422
915เชียงใหม่สำนักพิมพ์สารคดี25421
916ผ้าทอลายโบราณ : ภูมิปัญญาพื้นบ้านอุทัยธานีมาลี แดงดอกไม้25421
917ราชบุรีสำนักพิมพ์สารคดี25421
918แอนนากับพระเจ้ากรุงสยามแลนดอน, มาร์กาเร็ต@25421
919อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ25421
920จดหมายเหตุนครเชียงใหม่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.25421
921ฉลาดปราดเปรื่องเฟื่องประติทินหมื่นปีชิต ชินพัฒน์25412
922นำเที่ยวพระนครคีรีชุติมา ชุณหะชา25412
923การบริหารงานบุคคลอุษณีย์ จิตตะปาโล25411
924ศิลปะและวัฒนธรรมไทยวาสนา บุญสม25414
925หุ่นกระบอกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
926จิตรกรรมฝาผนังล้านนาภาณุพงษ์ เลาหสม25411
927พระพุทธรูปที่ระเบียงรอบองค์พระปฐมเจดีย์ไขศรี ศรีอรุณ25411
928บาหลีชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25412
929ลิเกนงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ25411
930นกในเมืองไทย เล่ม 1โอภาส ขอบเขตต์25411
931นำเที่ยวศรีสัชชนาลัยธิดา สาระยา25412
932เจ็ดศิลปินเอกแห่งกรุงสยามสุจิตรา มาถาวร25411
933เวียนนาเซลเลอร์, เจอร์ฮารด์@25411
934ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8วิโชค มุกดามณี25411
935สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลัวะภัททิยา ยิมเรวัต25411
936สาระสังเขปและดรรชนีสิ่งพิมพ์ทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นสว่างจิต ศรีระษา25411
937อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวปณต ไกรโรจนานันท์25411
938ราชบุรีสมัย สุทธิธรรม25411
939ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
940สงครามประวัติศาสตร์รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์25413
941ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25411
942พระพุทธรูปวรภัทร เครือสุวรรณ25411
943ศิลปะศรีลังกาปรีชา นุ่นสุข25411
944ของดีโคราช เล่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์กมลทิพย์ กสิภาร์25411
945เวียดนามชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์25412
946เรือนหลวงแน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว.25411
947ตลาดน้ำ วิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ขายไทยสกุณี ณัฐพูลวัฒน์25411
948รวมประวัติสัญลักษณ์จังหวัดและตราสถาบันต่างๆ ของไทยสุพร ประเสริฐราชกิจ25412
949เจ็ดสิบหกจังหวัดในเมืองไทยดารุณีย์25411
950นำเที่ยวพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ชุติมา ชุณหะชา25412
951ลำปาง : นครเขลางค์แห่งลุ่มน้ำวังมานพ ถนอมศรี25411
952สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยลื้อสมใจ แซ่โง้ว25411
953เรื่องเล่าชาววังเวนิสา เสนีวงศ์ฯ25411
954ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลางปรีดี เกษมทรัพย์25411
955ปักกิ่งครูคเกอร์, ฟรองท์ โจเซฟ@25411
956จันทบุรีสมัย สุทธิธรรม25411
957สยามในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5พรรณี บังเล็ก25411
958คู่มือนักเดินทางตุรกีสุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ์25411
959การอุดมศึกษาปริทัศน์ 4อดุลย์ วิริยเวชกุล25415
960หนังใหญ่และหนังตะลุงสุจิตรา มาถาวร25411
961พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยสุจิตรา มาถาวร25411
962หยกใสร่ายคำเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25411
963เขาพระวิหารธิดา สาระยา25411
964วันสำคัญของไทยธนากิต25412
965เครื่องถ้วยในประเทศไทยสาโรจน์ มีวงษ์สม25411
966ปราสาทพนมรุ้งและเมืองต่ำฟรีแมน, ไมเคิล@25411
967สารานุกรมเมืองโบราณ : ศาลาวิยะดา ทองมิตร25411
968ญี่ปุ่นปัจจุบันสมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา25411
969พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาส. พลายน้อย25412
970การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์สุนิสา ประวิชัย25411
971ภูมิศาสตร์ภาคใต้ (เล่มที่ 1) : ภูมิรัฐศาสตร์กับการศึกษาภาคสนามทางภูมิศาสตร์ท้องถิ่นประมาณ เทพสงเคราะห์25412
972สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ญัฮกุ้รอภิญญา บัวสรวง25411
973ลอนดอนลัทจา, ฮันส์@25411
974วิถีชีวิตคนไทยกับน้ำฐาพร25411
975คู่มือมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือประกอบการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป25413
976เที่ยวเมืองไทย : ภาคเหนือดรุณี จับใจ25411
977ฮ่องกงเกียรติสุดา สุริยยศ25411
978วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และศาสนาสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
979บรูไน : อาณานิคมของอังกฤษศิริพร สมัครสโมสร25411
980นำเที่ยวเมืองสุโขทัยธิดา สาระยา25412
981งานช่างแกะช่างสลักในท้องถิ่นนพวัฒน์ สมพื้น25412
982ดัชนีบ่งชี้คุณภาพบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอดุลย์ วิริยเวชกุล25413
983พม่า (สหภาพเมียนมาร์)ไคลน์, วิลเฮล์ม@25411
984สมุดภาพประวัติศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะก่อนกรุงศรีอยุธยาน. ณ ปากน้ำ25411
985ช่างสิบหมู่ : ศิลปกรรมไทยโบราณอุไร สิงห์ไพบูลย์พร25411
986นามานุกรมแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมในประเทศไทยศิวะลีย์ ภู่เพ็ชร์25412
987คู่มือและเคล็ดลับการเดินทางไปญี่ปุ่น : สมบูรณ์แบบสำหรับนักธุรกิจ นักทัศนาจรพงษ์ศักดิ์ สุวรรณพิพัฒน์25411
988ปราสาทพิมายฟรีแมน, ไมเคิล@25411
989คืนถิ่นจีนใหญ่เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25411
990สถาปัตยกรรมไทยพื้นฐานสำหรับช่างเทคนิคชุมศรี ศิวะศริยานนท์25411
991การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ25412
992รับขนของทางทะเลไผทชิต เอกจริยกร25412
993สิงคโปร์จีเบอร์ก ฮูว์, บรูนี่@25411
994สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวินัย วีระวัฒนานนท์25413
995พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2505วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์25412
996ลาสเวกัสวิลคอคก์, จอห์น@25411
997เที่ยวเมืองยิวชาลี อมาตยกุล25411
998สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ขมุสุวิไล เปรมศรีรัตน์25411
999การสร้างทีมงานสุนันทา เลาหนันทน์25401
1000เมืองพิมายธิดา สาระยา25401
1001เอควาดอร์ เมืองนอกแผนที่จันทรำไพ25401
1002สรุปแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1003เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25401
1004อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์25401
1005รู้ไว้ก่อนไปสิงคโปร์วิโรจน์ ถิรคุณ25401
1006ปราสาทเขาพนมรุ้งสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว.25402
1007สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1008ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยอภิชาติ ขาวสอาด25401
1009สารานุกรมเมืองโบราณ : สวนขวาวิยะดา ทองมิตร25401
1010อาหารพื้นบ้าน 4 ภาคเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25401
1011การอุดมศึกษาปริทัศน์ 3อดุลย์ วิริยเวชกุล25403
1012สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ไทยโซ่งสมทรง บุรุษพัฒน์25401
1013การจัดการทรัพยากรมนุษย์อำนวย แสงสว่าง25404
1014ความเชื่อเรื่องนัต (Nat) ในสังคมพม่าณัฏฐวี ทศรฐ25401
1015เย็นสบายชายน้ำเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25401
1016เมฆเหินน้ำไหลฟัง, ฟัง@25401
1017สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระราชประวัติ บุคคล และเรื่องที่เนื่องในพระองค์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์25402
1018อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก เล่ม 1วีณา โรจนราธา25402
1019อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะอักษรศาสตร์25401
1020ผีเสื้อเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์25401
1021บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตรธิดา สาระยา25401
1022สารานุกรมเมืองโบราณ : มณฑปพระพุทธบาท สระบุรีวิยะดา ทองมิตร25401
1023เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25402
1024ภาษาอังกฤษในงานโรงแรมอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25401
1025ออสเตรียไคลน์, วิลเฮล์ม@25401
1026สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพ็ญศรี กาญจโนมัย25401
1027นครหลวงของไทยศรีศักร วัลลิโภดม25401
1028บันทึกบัณฑิตศึกษาอดุลย์ วิริยเวชกุล25401
1029สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม : ปฐมสภา พ.ศ.2539-2540สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม25402
1030อังกฤษวิลเลี่ยมส์, โรเจอร์@25401
1031สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : กะเหรี่ยงโปสุจริตลักษณ์ ดีผดุง25401
1032การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25402
1033ฟู้ดส์นิวส์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์25401
1034ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนเทอร์นบูล, ซี.แมรี่ @25401
1035สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและกรุงแตกพระเจ้าตากฯและประวัติศาสตร์ไทยวีณา โรจนราชา25404
1036ท่องออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์...ดินแดนมหัศจรรย์อำนาจ เจริญศิลป์25401
1037ศิลปะการสื่อความหมายโกชัย สาริกบุตร25401
1038ราษฎรในครรลองแห่งความเจริญของสยามธิดา สาระยา25401
1039บางกอก 2000ปราโมทย์ เจริญยิ่ง25401
1040นิทาน 4 ภาค : ภาคใต้สัณห์ ภาวิต25402
1041ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรีวิบูลย์ ลี้สุวรรณ25402
1042ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาน. ณ ปากน้ำ25401
1043ราชอาณาจักรไทย : 50 ช่างภาพบันทึกแผ่นดินทองฉลองกาญจนาภิเษกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1044ศิลปะในชีวิตประจำวันน. ณ ปากน้ำ25402
1045สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ก๊อง (อุก๋อง)มยุรี ถาวรพัฒน์25401
1046ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 16กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25401
1047สรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1048พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะไมเยอร์, ราล์ฟ @25405
1049บรรณานุกรมภาษาไทยกลุ่มประเทศในอินโดจีน เวียดนาม กัมพูชาและลาว (พ.ศ.2518-2539)เขียน ธีระวิทย์25401
1050สังคมวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25401
1051คารมเป็นต่อสุขุม นวลสกุล25401
1052สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอยธิดา สาระยา25401
1053สรุปนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเนศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1054เอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25401
1055มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมนิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ25401
1056ท่องโลกศิลปวัฒนธรรมกับเสรษฐวิทย์เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ25402
1057ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)25401
1058มัคคุเทศก์ : หลักสูตรโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาพนม หวัดสว่าง25401
1059อิตาลีบาร์เร็ตต์, แคเธอรีน@25401
1060ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อภิชาติ ขาวสอาด25401
1061ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9วิโชค มุกดามณี25401
1062ประวัติศาสตร์เก็บตกจากยุโรปธิดา สาระยา25401
1063อเมริกา แดนอัศจรรย์ของธรรมชาติสุรพงษ์ บุนนาค25401
1064บันทึกบัณฑิตศึกษา 2อดุลย์ วิริยเวชกุล25403
1065ลายปูนปั้น งานช่างประณีตศิลป์ของไทยกรมศิลปากร25402
1066สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25401
1067บทละครแปลเรื่องมหาภารตะบรูค, ปีเตอร์@25401
1068ศิลปะสุโขทัยสันติ เล็กสุขุม25401
1069สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : เมี่ยน(เย้า)ณัฏฐวี ทศรฐ25401
1070อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคกลางยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
1071การดูแลรักษาศิลปโบราณวัตถุจิราภรณ์ อรัณยะนาค25392
1072เครื่องอิสริยยศ : พระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์บริษัทรีเจนซี่บรั่นดีไทยจำกัด25391
1073เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
1074เสด็จพระราชดำเนิน ปากีสถาน สหพันธ์รัฐมลายา พ.ศ. 2505วิภาวดีรังสิต, พระองค์เจ้า25391
1075สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ละว้าณัฏฐวี ทศรฐ25391
1076จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่องปวีณา มีสว่าง25391
1077นิทาน 4 ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัณห์ ภาวิต25392
1078โบราณสถาน วัดขุนแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย25391
1079เรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคสมภพ ภิรมย์25391
1080มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวิชัย เทียนน้อย25392
1081ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ธิดา สาระยา25391
1082ศิลปะพื้นบ้านมโน พิสุทธิรัตนานนท์25392
1083ลุงเล่าขานตำนานเมืองสิงห์น้ำอ้อย แสงงาม25391
1084กิจกรรมเข้าจังหวะวรศักดิ์ เพียรชอบ25395
1085นครปฐมสมัย สุทธิธรรม25392
1086รวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่ายืนหยัด ใจสมุทร25392
1087สาธกมัคคุเทศก์นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ25391
1088กิจกรรมเข้าจังหวะดวงพร ศรีวัฒนา25399
1089ในราชสำนักสยามชาลี เอี่ยมกระสินธุ์25392
1090การศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐมธิดา ชมภูนิช25392
1091เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิ่งที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักโฆษก.^กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์.25392
1092จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25391
1093ภัยพิบัติทางธรรมชาติกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25392
1094เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25391
1095สิงคโปร์กัลยา ชาติยานันทน์25391
1096เต่าทะเลสมัย สุทธิธรรม25391
1097สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : พวนวีระพงศ์ มีสถาน25391
1098นิทาน 4 ภาค : ภาคเหนือสัณห์ ภาวิต25392
1099การปกครองท้องถิ่นไทยชูวงศ์ ฉายะบุตร25392
1100พฤติกรรมผู้บริโภคอดุลย์ จาตุรงคกุล25392
1101มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีบริษัทซีคอน แมเนจเมนท์25392
1102ประเพณีไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาครกนกอร เหลืองขมิ้น25391
1103ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9พิพัฒน์ พงศ์รพีพร25396
1104ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยามตุรแปง, ฟรังซัวส์ อังรี@25391
1105ตำนานพระเจดีย์ร่างกุ้งจวน เครือวิชฌยาจารย์25391
1106คู่มือความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์25393
1107สืบสานงานวัฒนธรรมไทย 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 1 ดนตรีนาฎศิลป์ไทย น้อมสดุดี ปีกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์25391
1108สุพรรณบุรีสมัย สุทธิธรรม25391
1109สูตรอาหารนานาชาติบริษัทซัคเซส มีเดีย จำกัด25391
1110เอกกษัตริย์อัจฉริยะทบวงมหาวิทยาลัย25394
1111เบอร์ลินสิ้นกำแพงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25391
1112แผนที่ทางหลวงในประเทศไทยสมาคมทางหลวงในประเทศไทย25391
1113พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาดธงชัย สันติวงษ์25393
1114ประวัติศาสตร์เมืองนครนายกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.^กองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา.25391
1115เลยสุดารา สุจฉายา25391
1116รวมความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรมอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช25392
1117พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25391
1118สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลีซอลักขณา ดาวรัตนหงษ์25391
1119ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนาเสนอ นิลเดช25391
1120เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25392
1121การบริการในโรงแรมระวินธร อักษรศรี25391
1122นำเที่ยวเมืองโบราณสำนักพิมพ์เมืองโบราณ25391
1123นิทรรศการปูนปั้น ครั้งที่ 2สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25393
1124นโยบายและการดำเนินงาน (เมษายน-ธันวาคม 2539)มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25391
1125แม่ฮ่องสอนสมัย สุทธิธรรม25392
1126คู่มือการจัดงานเลี้ยงศรีสมร คงพันธุ์25392
1127เชียงรายสมัย สุทธิธรรม25392
1128เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้านนาสายันต์ ไพรชาญจิตร์25391
1129ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศศรีศักร วัลลิโภดม25391
1130ตำนานค็อกเทล เคล็ดวิชาบาร์เทนเดอร์สุรพล โทณะวณิก25392
1131ศิลปะถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยพเยาว์ เข็มนาค25391
1132พระแสงราชศัสตราประจำเมืองกรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์25392
1133โบราณคดีวิเคราะห์ 2 : เครื่องถ้วยบุรีรัมย์และเครื่องถ้วยสุโขทัยรักชนก โตสุพันธุ์25391
1134ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยววรรณา วงษ์วานิช25392
1135พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.25391
1136ราตรีประดับดาวที่หัวหินสรศัลย์ แพ่งสภา25391
1137น่านสมัย สุทธิธรรม25392
1138อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคใต้ยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
1139หลักการจัดการสมคิด บางโม25392
1140เทคนิคการประชุมประชุม โพธิกุล25392
1141เปิดประตูสู่เมืองไทยกลุ่มคริสเตียน25391
1142อาหารการกินของไทย 4 ภาค : ภาคเหนือยุพยงษ์ สุทธิธรรม25391
1143สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ลาฮูโสฬส ศิริไสย์25391
1144วังเจ้านายส. พลายน้อย25391
1145นิทาน 4 ภาค : ภาคกลางและตะวันออกสัณห์ ภาวิต25392
1146อารยธรรมตะวันออกศรีสุรางค์ พูลทรัพย์25391
1147ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนาพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)25391
1148สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 2คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.@25392
1149นครพนมสมัย สุทธิธรรม25391
1150ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 3วัฒนา วุฒิจำนงค์25391
1151แผนที่โลกสำหรับเยาวชนโอลลิเวอร์, เจน@25391
1152งานพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีสำนักพิมพ์อมรินทร์25391
1153อุบลราชธานีสมัย สุทธิธรรม25392
1154คู่มือนักเดินทางแอฟริกาใต้ปอนด์ ปิลันธ์25391
1155ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 15กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25391
1156พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยรัตนโกสินทร์สมภพ ภิรมย์25391
1157เพชรบุรีสมัย สุทธิธรรม25391
1158เฉลิมพระยศเจ้านายฉบับมีพระรูปราชบัณฑิตยสถาน25381
1159พระราชลัญจกรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักโฆษก.^กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์.25381
1160ศิลปการพูด/หลักการพูดดำรงศักดิ์ ชัยสนิท25381
1161เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1162ของดีโคราช เล่มที่ 2 สาขาศิลปะและภาษานฤมล ปิยวิทย์25381
1163ใต้เมฆที่เมฆใต้เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1164การวิจัยทางโบราณคดีปรีชา กาญจนาคม25385
1165ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนาสันติ เล็กสุขุม25381
1166ประพาสอุทยานเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1167มรดกไทยสุจริต บัวพิมพ์25381
1168สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25382
1169ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25382
1170เจ็ดทศวรรษ : ราชภัฏเชียงใหม่กับงานสืบสานวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎเชียงใหม่25381
1171เกล็ดหิมะในสายหมอก : จี๋หลินเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1172การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรี25381
1173ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 14กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25381
1174แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1175พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่นโฆษา อาริยา25381
1176จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116 เล่ม 1-2บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนไทยจำกัด25384
1177สยามศิลปะ จิตรกรรมและสถูปเจดีย์น. ณ ปากน้ำ25381
1178พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทศรีศักร วัลลิโภดม25381
1179แผ่นดินไทย แผ่นดินทองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ25381
1180สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : เขมรถิ่นไทยประกอบ ผลงาม25381
1181รักชาติยอมสละแม้ชีวี : ระดับมัธยมศึกษาวุฒิชัย ธนาพงศธร25382
1182เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1183สมเด็จพระนารายณ์มหาราชชมนาด เสวิกุล25382
1184ประวัติศาสตร์ไทย : การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับต่างประเทศก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ.2475บังอร ปิยะพันธุ์25382
1185ศิลป์และศาสตร์การบริหารจัดการโรงแรมปรีชา แดงโรจน์25383
1186ทฤษฎีอาหารเข็มทอง นิ่มจินดา25383
1187เงินตรานโมชวลิต อังวิทยาธร25381
1188เกล็ดหิมะในสายหมอก : เหลียวหนิงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1189หลักมนุษยวิทยาวัฒนธรรมงามพิศ สัตย์สงวน25381
1190เสื้อชุดไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25382
1191สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : กะเหรี่ยงสะกอสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง25381
1192เที่ยวทุ่งเมื่อหน้าน้ำเอนก นาวิกมูล25383
1193ลาวใกล้บ้านเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1194สำนวนไทยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)25381
1195เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1196ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยวพรทิพย์ สุขะกูล25385
1197ขบวนการเสรีไทยกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25381
1198ของดีโคราช เล่มที่ 4 สาขาการกีฬาและนันทนาการกมลทิพย์ กสิภาร์25381
1199ข้าวไทยไปญี่ปุ่นเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1200นารายณ์อวตารศักดิ์ศรี แย้มนัดดา25381
1201วรรณพฤกษ์พรรณา : ไม้ในวรรณคดีและพุทธศาสนาไม้มงคลธรรมเกียรติ กันอริ25381
1202เกล็ดหิมะในสายหมอก : ปักกิ่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1203วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหารขวัญแก้ว วัชโรทัย25381
1204โครงการหุบกะพงและหนองพลับสำนักราชเลขาธิการ25381
1205เกล็ดหิมะในสายหมอก : ภาคผนวกเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1206สารานุกรมชนชาติกูยมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท25381
1207การบริการส่วนหน้าของโรงแรมพิศมัย ปโชติการ25383
1208ท่องเที่ยวเมืองไทย 76 จังหวัดประชา ผาทอง25382
1209มัณฑะเล : นครราชธานี ศูนย์กลางแห่งจักรวาลธิดา สาระยา25381
1210ไวน์ขวัญแก้ว วัชโรทัย25381
1211เฉลิมพระยศเจ้านาย เล่ม 2กองทัพเรือ25381
1212เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25383
1213โครงการอนุรักษ์มรดกไทย สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยวิทยาลัยคริสเตียน25381
1214โทรศัพท์ประทับใจนฤมล อัศวเกศมณี25381
1215ปากเป็นเอก ศิลปะการพูดแบบไทย ๆสุขุม นวลสกุล25381
1216อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฌ ญ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ตสายไหม จบกลศึก25382
1217เกล็ดหิมะในสายหมอก : เฮยหลงเจียงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25381
1218ดัชนีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว25381
1219สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ม้งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง25381
1220ปีหน้า...ที่เยรูซาเล็มดาวเลย์, ทิม@25381
1221ก๋วยเตี๋ยวป้ามา25381
1222งานจำหลักไม้ : ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยน. ณ ปากน้ำ25371
1223มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสมัย อาภาภิรม25376
1224มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมปัญญา เมฆบุตร25371
1225ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 13กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25371
1226คู่มือการประชุม-สัมมนาบุราณี สุวรรณภิรมย์25371
1227สะท้อนวัฒนธรรมไทย เล่ม 1คลอสเนอร์, วิลเลี่ยม เจ.@25372
1228การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมวิน เชื้อโพธิ์หัก25372
1229สำหรับงานเลี้ยงมื้อเย็นศรีสมร คงพันธุ์25371
1230การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิวัติ เรืองพานิช25372
1231ผ้าไทย : 2537 ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25372
1232ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 2วิชัย เทียนน้อย25371
1233เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยณัฎฐภัทร จันทวิช25371
1234ราชาศัพท์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.^สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.25371
1235ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 3วัฒนา วุฒิจำนงค์25372
1236วัฒนธรรมนำไทยรพีพร25371
1237แดร๊กคูล่าผู้น่ารักเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1238ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินค่าทรัพยากรที่ดินเบอร์รู้ช, ปีเตอร์ เอ.@25372
1239ม่วนซื่นเมืองลาวเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1240วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีนุกูล ชมภูนิช25372
1241คู่แข่งที่น่ากลัวของฉันสุริยบรรณ25371
1242จีนตะวันออก : ขึ้นเขา ลงทะเลสาบ เข้าวัดกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25371
1243วิถีชีวิตชาวมอญจิตติมา สุทธศรี25371
1244พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478สูตรไพศาล.^ฝ่ายวิชาการ.25372
1245ภาษาญี่ป่นสำหรับมัคคุเทศก์ 1คาซูมิ ศรีจักรวาฬ25371
1246สังคมและวัฒนธรรมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.^คณะรัฐศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.25371
1247การพูดเพียรศักดิ์ ศรีทอง25372
1248เยือนถิ่นอินเดียนแดงเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1249วันสำคัญของไทยสุภักดิ์ อนุกูล25371
1250สถานที่สำคัญกรุงเทพฯท. สุขแสง25372
1251นครศรีธรรมราชปาริชาต เรืองวิเศษ25371
1252ชุดเครื่องดื่มผสมค็อกเทล 1สมสุข ตั้งเจริญ25372
1253เครื่องดื่มผสมสำนักพิมพ์แสงแดด25372
1254พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทยสมลักษณ์ เจริญพจน์25372
1255สัญลักษณ์แห่งพระสถูปสนอดกราส, เอเดรียน@25371
1256รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์ 2538-2540 ปีสืบสานวัฒนธรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25371
1257มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว.25372
1258ความจริงเกี่ยวกับเกาหลีสำนักงานสารนิเทศภาคโพ้นทะเลสาธารณรัฐเกาหลี25377
1259รอยยิ้มหมีขาวเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25371
1260ศิลปะโบราณในสยามน. ณ ปากน้ำ25371
1261มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25362
1262เสริมประสิทธิภาพแผนการเรียนคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.^กรมวิชาการ.^ศูนย์พัฒนาหนังสือ.25362
1263วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2สรสรรค ตันติพัฒน์25362
1264เรียนและเอาตัวรอดในญี่ปุ่นปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ25362
1265หนังสือสังคมศึกษา ส605 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แถมสุข นุ่มนนท์25361
1266อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฉ ช ซสายไหม จบกลศึก25362
1267น้ำหนาว..ป่างามด้วยน้ำใจกลุ่มเนสท์เล่ไทย25361
1268สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25361
1269รายงานการวิจัยเรื่องการพยากรณ์ความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย (เล่มที่ 16 )มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25361
1270คู่มือมรรยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกศิวะ วสุนธราภิวัฒก์25361
1271พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.^สวัสดิการสำนักงาน ก.พ25361
1272จ้วง : พี่น้องเผ่าไทยเก่าแก่ที่สุดศรีศักร วัลลิโภดม25361
1273คู่มือ : การปฏิบัติงานของภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรนิคม มูสิกะคามะ25362
1274ศัพท์เฉพาะในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว เล่ม 1สรสรรค ตันติพัฒน์25361
1275อัฟริกา : การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบศิโรตม์ ภาคสุวรรณ25365
1276วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 2 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
1277ศิลปะวิเศษสยามประเทศ : สุดยอดศิลปะไทยในสายตาศิลปินแห่งชาติน. ณ ปากน้ำ25361
1278การอนุรักษ์ดินและน้ำสันต์ สิริภักดิ์25361
1279การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนิคม จารุมณี25365
1280เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25361
1281ตลาดบริการสุมนา อยู่โพธิ์25362
1282ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลางอัศนีย์ ชูอรุณ25361
1283ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 1วิชัย เทียนน้อย25361
1284โรงแรมและการบริการอาหาร-เครื่องดื่มสมสุข ตั้งเจริญ25362
1285พระมหากรุณาธิคุณมากพ้นรำพันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ25362
1286กรมรถไฟกับกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสแสง จุละจาริตต์25361
1287รายงานประจำปี 2536 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25361
1288วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1 : แบบฝึกหัดสรสรรค ตันติพัฒน์25362
1289วัดดุสิดารามวรวิหารราชบัณฑิตยสถาน25361
1290สถาปัตยกรรมสุโขทัยธาดา สุทธิธรรม25362
1291เมืองอุบล : ธานีแห่งราชะศรีสง่าแห่งไพรพฤกษ์ธิดา สาระยา25361
1292วิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 เล่ม 1สรสรรค ตันติพัฒน์25362
1293ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25361
1294วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหารขวัญแก้ว วัชโรทัย25361
1295หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส504 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โกเมน จิรัญกุล25361
1296การจัดการอุตสาหกรรมบริการนิคม จารุมณี25361
1297ระบบชลประทานเมืองสุโขทัยเอนก สีหามาตย์25361
1298แผนที่ประเทศไทย 73 จังหวัด (ฉบับแสดงทางหลวงแผ่นดินและจังหวัด) และอีก 3 จังหวัดใหม่ (โครงการ)วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25361
1299คู่มือมรรยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกศิวะ วสุนธราภิวัฒก์25352
1300ความรู้เรื่องพระไตรปิฏกกระทรวงศึกษาธิการ25352
1301เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 1สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด25352
1302บรรณานุกรมและสาระสังเขป เอกสารที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยรามคำแหง25351
1303หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส503 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท คัมภีรยานนท์25351
1304การอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวันจีรวุฒิ อิษวาส25352
1305ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่นพิพาดา ยังเจริญ25352
1306โบราณคดีเมืองคูบัวสมศักดิ์ รัตนกุล25352
1307ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 11กระทรวงศึกษาธิการ.^กรมการศาสนา.^กองพุทธศาสนสถาน.25351
1308วัฒนธรรมอิสลามเสาวนีย์ จิตต์หมวด25351
1309เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 2 (เมษายน-กันยายน 2535)กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25351
1310การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนิคม จารุมณี25351
1311การพับผ้าเช็ดปากในโรงแรมอภิวันท์ พนิชบูล25352
1312หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรีพีรพน พิสณุพงศ์25353
1313สิ่งแวดล้อมอีสานและการอนุรักษ์วินัย วีระวัฒนานนท์25351
1314ศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออมรา ศรีสุชาติ25351
1315แบบฝึกหัดเสริมความรู้รายวิชา ส401 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิไลรัตน์ ศรีคำ25351
1316พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายกสุกิจ เที่ยวมณีกุล25352
1317พุทธศิลป์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์25351
1318งานโรงแรม : ฝ่ายห้องพัก งานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆขจิต กอบเดช25352
1319วังบางขุนพรหมธนาคารแห่งประเทศไทย25351
1320โฮเต็ล อิงลิชฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเครือโรงแรมอมารี25352
1321นำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยประโชติ สังขนุกิจ25352
1322ทวิภาคสัญจรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-25351
1323ตลาดบก : ย่านชุมชนแห่งนครสยามจิตติมา สุทธศรี25351
1324โบราณคดีวิเคราะห์ 1 : เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานโบราณคดีไทยธราพงศ์ ศรีสุชาติ25351
1325ความรู้เรื่องผ้าสำหรับวัยรุ่นเอลเล็ตต์, มาร์เชลลา เอช. @25341
1326มนุษย์กับสัตว์ดมิตริเยฟ, ยูริ @25341
1327ครัวมาตรฐานศรีธวัช จาติเกตุ25341
1328ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยบรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์25342
1329อีสาน 2 : อีสานปัญหา หมอยากลางบ้าน โหราจารย์พื้นเมืองจรัส พยัคฆราชศักดิ์25341
1330ประวัติศาสตร์การเมืองยุโรปจากกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์25341
1331ผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จ.ชลบุรีประพิศ ชูศิริ25342
1332งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.^ฝ่ายวิชาการ.25341
1333การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ลอยกระทง : การรับและปรับเปลี่ยนพิธีกรรมจากอินเดียถึงเขมร ไทย พม่า และลาวมหาวิทยาลัยพายัพ25341
1334แหล่งท่องเที่ยวอีสานบนสิริกุล พิชัยจุมพล25342
1335หลักมัคคุเทศก์สุภาพร มากแจ้ง25342
1336มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาเติมดวง รัตนทัศนีย25341
1337อ่างทอง อู่ข้าวอู่น้ำแห่งที่ราบภาคกลางสมพร จารุนัฎ25341
1338การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ.2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ.2509สำนักราชเลขาธิการ25343
1339งานศาสนาสัมพันธ์ต่างประเทศสุชาติ โกศลกิติวงศ์25341
1340เจดีย์สมัยสุโขทัยที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวสันติ เล็กสุขุม25341
1341ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสิปปนนท์ เกตุทัต25343
1342ประวัติจิตรกรรม(จากถ้ำถึงสมัยปัจจุบัน)เฮช, ดับบลิว @25332
1343พลังประชาชนในฟิลิปปินส์สีดา สอนศรี25331
1344อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฆ ง จสายไหม จบกลศึก25332
1345แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นสุเทพ น้อมสวัสดิ์25331
1346วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชยจำปา เยื้องเจริญ25331
1347การเมืองการปกครองของไทยลิขิต ธีรเวคิน25331
1348การศึกษาเครื่องใช้ในครัวแบบดั้งเดิมของคนไทยชนบทภาคกลางนุกูล ชมภูนิช25333
1349การท่องเที่ยวกรมการฝึกหัดครู.^หน่วยศึกษานิเทศก์.25331
1350การพัฒนาบุคลากรสาขาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25332
1351วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันจินตนา ดำรงค์เลิศ25331
1352เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 1กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25332
1353หนังสือเรียนรายวิชา ส401 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พิวัสสา นภารัตน์25331
1354พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ.2531กรมศิลปากร.กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์25331
1355มารยาทในสังคมกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ25331
1356การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : คู่มือสำหรับการสอนและการฝึกอบรมนิวัติ เรืองพานิช25331
1357วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยลิขิต ธีรเวคิน25331
1358ตุรกี : ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลต่านออตโตมันกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25331
1359การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรมชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.@25331
1360ความรู้เบื้องต้นทางด้านการครัว เล่มที่ 1สมดุลย์ ตันติพัฒน์25333
1361ปราสาทเขาน้อย จังหวัดปราจีนบุรีวิสันธนี โพธิสุนทร25332
1362มนุษย์กับสังคมณรงค์ เส็งประชา25321
1363นิเวศวิทยาสุมาลี พิตรากูล25321
1364หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25321
1365เซระมิคส์ในประเทศไทย ชุดที่ 4 : เตาบ้านกรวดบุรีรัมย์สุพจน์ พรหมมาโนช25322
1366สุภาษิตสำนวนไทยเทพ สุนทรศารทูล25321
1367โบราณคดีภาคใต้ อ่าวลึก อ่าวพังงาสุวิทย์ ชัยมงคล25322
1368ศิลปะกับมนุษย์สุชาติ เถาทอง25322
1369วาทการศิลปะและหลักการพูดในที่ชุมชนทองขาว พ่วงรอดพันธุ์25321
1370กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาวินัย วีระวัฒนานนท์25321
1371หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปรีชา ช้างขวัญยืน25321
1372การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเดช บุนนาค25321
1373เมืองพิมายทนงศักดิ์ หาญวงศ์25323
1374เนินมะกอก : รายงานเบื้องต้นเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบางประเภทนงคราญ เจนนภาเลิศสกุล25322
1375เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 2กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25322
1376การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ชีพสุมน รังสยาธร25313
1377ขอบข่ายภูมิศาสตร์เมอร์ฟี, โรดส์ @25312
1378กิจกรรมเข้าจังหวะพิชิต ภูติจันทร์25312
1379มรรยาทงาม : ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยยอดกมล25312
1380ไทยกับเพื่อนบ้านในอินโดจีนขจัดภัย บุรุษพัฒน์25315
1381มนุษยสัมพันธ์จรูญ ทองถาวร25312
1382หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส503 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฉัตรชัย พงศ์ประยูร25311
1383พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณึพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7สำนักราชเลขาธิการ25312
1384อดีตอีสานกรมศิลปากร25311
1385สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวังสำนักราชเลขาธิการ25312
1386เพื่อแผ่นดินไทย เล่ม 1กองบัญชาการทหารสูงสุด.^สำนักงานสารนิเทศ.25312
1387มนุษยสัมพันธ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25312
1388ปราสาทพนมรุ้งกรมศิลปากร.กองโบราณคดี25311
1389สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณีสุพัตรา สุภาพ25312
1390ประเพณีไทยคณะราชครู25311
1391ศาสนาบาไฮยุคเริ่มต้นธวัชชัย วิสุทธิมรรค25311
1392สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25313
1393จากโคริโอส่โคเรีย 8 วันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, 2466-25311
1394การพูดจินดา งามสุทธิ์25311
1395มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานอารี เพชรผุด25302
1396เครื่องปั้นดินเผาทรงพันธ์ วรรณมาศ25301
1397บ้านไทยเอกลักษณ์ของชาตินุกูล ชมภูนิช25305
1398ความสุขถ้วนหน้าประเวศ วะสี25301
1399เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1400อุทยานสมุนไพรพุทธมณฑลกระทรวงวิทยาศาสตร์.เทคโนโลยีและการพลังงาน .^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.25301
1401สังคมวิทยาวัชรา คลายนาทร25302
1402ประเทศไทย : 7 วันในราชอาณาจักรวอร์เรน, วิลเลี่ยม@25301
1403รายงานการศึกษาและติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในช่วงต้นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (2525-2527)ทบวงมหาวิทยาลัย25301
1404พระที่นั่งอนันตสมาคมธงทอง จันทรางศุ25301
1405เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25301
1406เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
1407สังคมวิทยารพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ25302
1408การศึกษาวิจัยเรื่องวัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยนลินี บุนปาน25302
1409มนุษย์กับสังคมขบวน มนตรี25301
1410ภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทวี ทองสว่าง25301
1411การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน25303
1412สวรรค์บนดิน-ถิ่นไทยสมศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์กุล25301
1413สวนจิตรลดาสุมิดา บุรณศิริ25301
1414เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1415เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1416เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1417เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1418เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25292
1419เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25291
1420ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้เบื้องต้นสัญญา สัญญาวิวัฒน์25291
1421อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร คสายไหม จบกลศึก25292
1422เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
1423การพูดนันทา ขุนภักดี25291
1424อาหาร-เครื่องดื่มระดับโรงแรมและภัตตาคารวีณา เยาว์วิวัฒน์25291
1425การพูดในที่ชุมชนคาร์เนกี, เดล25291
1426เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
1427ศิลปะไทย 1วิรัตน์ พิชญไพบูลย์25282
1428สังคมวิทยาอุบล เสถียรปกิรณกรณ์25282
1429แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1430หลักการพูดต่อชุมนุมชนนิพนธ์ ศศิธร25281
1431สังคมวิทยาณรงค์ เส็งปรีชา25282
1432สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25281
1433เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
1434มนุษย์นิเวศวิทยาและการสาธารณสุขณรงค์ ณ เชียงใหม่25281
1435แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1436นันทนาการชุมชนจรินทร์ ธานีรัตน์25284
1437แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1438เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25281
1439การนิเทศแบบคลินิค : การนิเทศแบบมีส่วนร่วมนิพนธ์ ไทยพานิช25281
1440เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25282
1441ความเข้าใจศิลปะวิรัตน์ พิชญไพบูลย์25287
1442แนวพระราชดำริเก้ารัชกาลกระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ25273
1443เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1444ศิลปะนิยม 1วิรัตน์ พิชญไพบูลย์25272
1445สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25271
1446เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1447ปฐมบทแห่งแห่งชีวิตการท่องเที่ยวตุ้ย ชุมสาย, ม.ร.ว.25273
1448หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหารอรุณ รักธรรม25273
1449เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25271
1450คู่มือครูสังคมศึกษารายวิชา ส606 สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์25271
1451แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1452เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1453ประวัติวัฒนธรรมญี่ปุ่น : ภาพโดยทั่วไปอย่างกว้างๆทะซะวะ, ยุทะคะ @25262
1454แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1455แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1456แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1457เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1458เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25262
1459แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1460เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1461เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : การใช้ภาษา หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1462เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1463มนุษย์กับสังคม : ความรู้เบื้องต้นตามแนวสังคมวิทยามหภาคเลนสกี้, เกอร์ฮาร์ด เอมมานูเอล@25261
1464แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25261
1465จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครอบ 200 ปี พุทธศักราช 2525 : ภาคที่ 1 วัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสรรค์ นิลกำแพง25251
1466สังคมวิทยาสุพัตรา สุภาพ25251
1467เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25251
1468สังคมวิทยาอานนท์ อาภาภิรม25251
1469การศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสร้างวัฒนธรรมคึกฤทธิ์ ปราโมช25251
1470นำชมกรุงรัตนโกสินทร์กรมศิลปากร.กองโบราณคดี25251
1471ข้อแนะนำในการเขียนรายงานภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์สมพงศ์ เกษมสิน25241
1472มนุษย์นิเวศน์วิทยาสุนันทา สุวรรโณดม25241
1473ประเพณีที่ช่วยส่งเสริมการผสมผสานทางสังคมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ25241
1474การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวี ทองสว่าง25231
1475หลักสังคมวิทยาสัญญา สัญญาวิวัฒน์25231
1476เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : อารยธรรม หน่วยที่ 6-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25232
1477ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียทวี ทองสว่าง25221
1478คู่มือมารยาทในชีวิตประจำวันอย่างไทยๆ ของผู้หญิงสุดสงวน ประกิตเวชศักดิ์, คุณหญิง25201
1479ศาสนาของโลก : การแสวงหาคุณค่าแห่งชีวิตของมวลมนุษย์สำนักพิมพ์สุริยบรรณ19911
         รวม   2271  เล่ม