แบบฟอร์มรับรองจริยธรรมการนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (ไฟล์ Word)

แบบฟอร์มรับรองจริยธรรมการนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (ไฟล์ PDF)