แบบฟอร์ม "การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน (สำหรับผู้เขียนภายนอกสถาบัน)"
แบบฟอร์ม "การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน (สำหรับผู้เขียนภายในสถาบัน)"
แบบฟอร์ม "การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน (สำหรับนักศึกษา มคต.)"