Warning: mktime() [function.mktime]: Windows does not support negative values for this function in D:\www\CUTjournal\search\all_issue2.php on line 94

Warning: date() [function.date]: Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in D:\www\CUTjournal\search\all_issue2.php on line 94
 
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 23 ฉบับที่ 2  (เม.ย. - มิ.ย.) 2017
[ วารสารทั้งหมด ]


1 .   ศรัญญา  ศรีทอง .  (2560).  "การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  150-163 [ Full Text ]
2 .   ณัทธร  สุขสีทอง .  (2560).  "ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนากับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  164-173 [ Full Text ]
3 .   กาญจนา   บุญเรือง .  (2560).  "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  174-192 [ Full Text ]
4 .   ปิยพร  สิงห์คำ .  (2560).  "บริบททางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  193-205 [ Full Text ]
5 .   อรรถไกร  พันธุ์ภักดี .  (2560).  "ปัจจัยจำแนกการเลือกใช้บริการหรือไม่เลือกใช้บริการสุขภาพ สถานพยาบาลเอกชนที่จะเปิดใหม่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  206-221 [ Full Text ]
6 .   Kampeeporn  Santipochana .  (2560).  "Christian Belief and English Language Teaching : A Case Study of Christian English Teachers in Thailand ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  222-234 [ Full Text ]
7 .   สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คำด้วง .  (2560).  "รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในศตวรรษที่ 21".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  235-250 [ Full Text ]
8 .   รภัทภร  เพชรสุข .  (2560).  "ผลของโปรแกรมในการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนวัดภคินีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  251-260 [ Full Text ]
9 .   สุพัฒนา  คำสอน .  (2560).  "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  261-273 [ Full Text ]
10 .   อนุชา  มาเรียน .  (2560).  "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของการประกาศพระกิตติคุณ ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดนครปฐม ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  274-287 [ Full Text ]
11 .   ชาติชัย  อุดมกิจมงคล .  (2560).  "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  288-295 [ Full Text ]
12 .   วิจิตรา  อัครพิชญธร .  (2560).  "การสร้างสาวกในศตวรรษที่ 21".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  296-309 [ Full Text ]
13 .   เสาวลักษณ์  นัทธีศรี .  (2560).  "การสื่อสารการตลาดดิจิทัล : กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความได้เปรียบของสถาบันอุดมศึกษาไทย ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  310-321 [ Full Text ]
14 .   ฐิติรัตน์  จันทร์ดารา .  (2560).  "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานพัสดุของสถาบันอุดมศึกษา ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  322-333 [ Full Text ]
15 .   วชิราภรณ์  ชูพันธ์ .  (2560).  "เทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ".  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน.   23 (2) :  334-345 [ Full Text ]

ข้อมูล ณ : วันพุธที่ 24 เมษายน 2567