บริการแนะนำการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

 
        เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการเสนอแนะหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ และต้องการจัดซื้อเข้าห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย
รายชื่อหนังสือที่แนะนำ  
ผู้แต่ง :
ชื่อเรื่อง :
สำนักพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์:
ข้อมูลผู้แนะนำ
 
ชื่อ-นามสกุล
รหัสอาจารย์, บุคลากร , นักศึกษา :
สาขาวิชา :
e-mail :
โทรศัพท์ :
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
(*) ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

 

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม โทร 034229480 ต่อ 3101-3104