จำนวนข้อมูลแนะนำทั้งหมด 14 แถว มีข้อมูลดังนี้
ผู้แต่งชื่อเรื่องสำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์ชื่อ - นามสกุลรหัสคณะวิชาE-mailโทรศัพท์ข้อเสนอแนะ
  
  
  
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย วิธีสอนทั่วไปม.ศิลปากร2562อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการศึกษาpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
  
ไพทูรย์ สินลารัตน์ หลัคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน2561ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการศึกษาpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
อัญชลี ชัยชนะวิจิตร Servant Leadership สุดยอดผู้นำคือคนรับใช้สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2010อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
  
  
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง การวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษทีอภิชาติการพิมพ์. ขอน2561อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
รายชื่อหนังสือสั่งซื้อ