จำนวนข้อมูลแนะนำทั้งหมด 70 แถว มีข้อมูลดังนี้
ผู้แต่งชื่อเรื่องสำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์ชื่อ - นามสกุลรหัสคณะวิชาE-mailโทรศัพท์ข้อเสนอแนะ
  
  
  
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย วิธีสอนทั่วไปม.ศิลปากร2562อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการศึกษาpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
  
ไพทูรย์ สินลารัตน์ หลัคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน2561ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการศึกษาpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
อัญชลี ชัยชนะวิจิตร Servant Leadership สุดยอดผู้นำคือคนรับใช้สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2010อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
  
  
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง การวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษทีอภิชาติการพิมพ์. ขอน2561อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0625979159
สมคิด บางโม องค์การและการจัดการ2562อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0625979159
ไม้ร่ม - รุ้งเริงธรรม ธรรมชาติ เปิดหูเปิดตาเรื่องอาหาร ฉบับอาหารเปลี่ยนโลก2562อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
  
พิสนธิ์ จงตระกูล การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน primary careหจก.วนิดาการพิมพ์2561อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การพยาบาลชุมชนpunyanutphim@gmail.com0625979159
ธีระ กลลดาเรืองไกร การบริหารความต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาล2562ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การพยาบาลพื้นฐานpunyanutphim@gmail.com0625979159
กองการพยาบาล สมรรถนะ2550วรา เขียวประทุม 61401การบริหารการพยาบาลkhiewpratum@gmail.com
กองการพยาบาล สมรรถนะ2550วรา เขียวประทุม 61401การพยาบาลพื้นฐานkhiewpratum@gmail.com
  
  
  
  
ZAP ZAPZAPZAPZAP ZAPเธเธฒเธฃเธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเธžเธทเน‰เธ™เธเธฒเธ™ZAPZAP
ZAP ZAPZAPZAPZAP ZAPเธเธฒเธฃเธžเธขเธฒเธšเธฒเธฅเธžเธทเน‰เธ™เธเธฒเธ™ZAPZAP
  
ศ.ดร. สิน พันธุ์พินิจ คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์2017อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุpunyanutphim@gmail.com0624364650
  
ภัทร เถื่อนศิริ The Power of Business Plan แผนธุรกิจพิชิตเงินล้าน2562อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0624364650
  
วชิรา เครือคำอ้าย การนิเทศการสอน2558อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการศึกษาpunyanutphim@gmail.com0624364650
  
  
  
  
ทินภาส พาหะนิชย์ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่าย 1 นาทีบิงโก, สนพ.2562อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689ศึกษาทั่วไปpunyanutphim@gmail.com0624364650
วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่คนเก่ง (บริษัทระดับโลก)ใช I AM THE BEST2019อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0624364650
  
  
  
  
  
  
  
ชยพล ศิรินิยมชัย การจัดการเท้าเบาหวาน :ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล2563อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุpunyanutphim@gmail.com0942592852
  
  
รศ.ดร. พิมพันธ์ เดชะค ทักษะ 7C ของครู 4.0 PLC & Log Bookจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั2018punyanut phimchaisai 46689การบริหารการศึกษาpunyanutphim@gmail.com0942592852
รศ.ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย PLC & LOGBOOK2562punyanut phimchaisai 46689การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุpunyanutphim@gmail.com0942592852
รศ.ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนาพิมพันธ์ เดชะคุปต์2563punyanut phimchaisai 46689การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุpunyanutphim@gmail.com0988599214
  
  
ผ.ศ. ดร.สุทธิดา จำรัส การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีEdupress 2020punyanut phimchaisai 46689การพยาบาลพื้นฐานpunyanutphim@gmail.com0942592852
  
กุมารเวชศาสตร์ รามาธิบดี ยาในเด็ก2562สุภาพร เชยชิด 45566การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นsupapon24@gmail.com0890073120
สนิตธา ศิริธางกุล และคณะ chest and critical care pediatric 2563สุภาพร เชยชิด 45566การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นsupapon24@gmail.com0890073120
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5บริษัท หนังสือดีวัน 2564ปุณยนุช พิมใจใส 46689การพยาบาลพื้นฐานpunyanutphim@gmail.com0942592852
  
รายชื่อหนังสือสั่งซื้อ