จำนวนข้อมูลแนะนำทั้งหมด 25 แถว มีข้อมูลดังนี้
ผู้แต่งชื่อเรื่องสำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์ชื่อ - นามสกุลรหัสคณะวิชาE-mailโทรศัพท์ข้อเสนอแนะ
  
  
  
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย วิธีสอนทั่วไปม.ศิลปากร2562อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการศึกษาpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
  
ไพทูรย์ สินลารัตน์ หลัคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน2561ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการศึกษาpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
อัญชลี ชัยชนะวิจิตร Servant Leadership สุดยอดผู้นำคือคนรับใช้สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2010อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
  
  
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง การวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษทีอภิชาติการพิมพ์. ขอน2561อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0625979159
สมคิด บางโม องค์การและการจัดการ2562อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การบริหารการพยาบาลpunyanutphim@gmail.com0625979159
ไม้ร่ม - รุ้งเริงธรรม ธรรมชาติ เปิดหูเปิดตาเรื่องอาหาร ฉบับอาหารเปลี่ยนโลก2562อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุpunyanutphim@gmail.com0625979159
  
  
พิสนธิ์ จงตระกูล การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน primary careหจก.วนิดาการพิมพ์2561อ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การพยาบาลชุมชนpunyanutphim@gmail.com0625979159
ธีระ กลลดาเรืองไกร การบริหารความต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาล2562ดร.ปุณยนุช พิมใจใส 46689การพยาบาลพื้นฐานpunyanutphim@gmail.com0625979159
กองการพยาบาล สมรรถนะ2550วรา เขียวประทุม 61401การบริหารการพยาบาลkhiewpratum@gmail.com
กองการพยาบาล สมรรถนะ2550วรา เขียวประทุม 61401การพยาบาลพื้นฐานkhiewpratum@gmail.com
  
  
  
  
รายชื่อหนังสือสั่งซื้อ