รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1ภาวะผู้นำ 5 ระดับMaxwell, John C.25622
2โมเดลสมการโครงสร้างของภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพและความผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนวรนุช วงค์เจริญ25612
3ความสัมพันธ์ระหว่างการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติกับผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขณิชาภา ยนจอหอ25612
4Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
5HA update 2018อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25611
6การบริหารเชิงกลยุทธ์ของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสินีนาฏ ทิพย์มูสิก25612
7โมเดลการบริหารความปลอดภัยขององค์กรการพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในประเทศไทยลัดดาวรรณ เสียงอ่อน25613
8เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การเชื่อมความต่างระหว่างวัยสู่องค์กรการพยาบาลอัจฉริยะ" เล่ม 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25612
9การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำกัญญดา ประจุศิลป256110
10เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การเชื่อมความต่างระหว่างวัยสู่องค์กรการพยาบาลอัจฉริยะ" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25612
11การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
12ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
13ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
14การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
15ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
16Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
17คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
18เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
19กลยุทธ์การตลาดKeller, Kevin Lane256010
20การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25605
2150 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
22เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
23การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
24การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
25เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
26สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
27ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
28กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
29การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
30ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
31การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
32การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
33การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
34โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างความรู้กับผลการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรมของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนกัญญาวีณ์ โมกขาว25593
35เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
36นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
37เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
38สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25581
39การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
40เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
41คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
42เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต255810
43เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
44องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการบริหารองค์การการพยาบาลที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ25584
45พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
46สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
47กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
48มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
49รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
50กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
51โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปราณี มีหาญพงษ์25574
52เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมต้านภัยเงียบเอ็นซีดี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25572
53ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
54การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
55องค์ประกอบภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยพรทิพย์ กวินสุพร25571
56องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศลพรทิพย์ กวินสุพร25574
57รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
58ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
59ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
60การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
618 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
62การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
63การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
64ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
65การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
66เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
67วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
68การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
69ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
70ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
71ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
72จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
73อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
74หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
75ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
76จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
77เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
78การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
79การพัฒนาองค์การสุนันทา เลาหนันทน์25551
80ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
81เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
82การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
83การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
84ต่างต่าง นานาในการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)25551
85เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
86คู่มืออบรมพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาลกระทรวงพลังงาน.^กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.25544
87ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
88การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
89การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
90การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศสมิต สัชฌุกร25541
91นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
92การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
93แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
94ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
95ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
96วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
97พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
98การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
99การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
10012th HA National forum guidebook : ความงามในความหลากหลายสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)25541
101การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph25541
102คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
103การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
104คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
105การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
106การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
107รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25531
108เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
109การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill25531
110การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
111ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
112รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
113ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
114รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
115องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
116ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
117การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
118ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
119การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงานโสภณ ภูเก้าล้วน25525
120ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ : แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548จำนงค์ หอมแย้ม25511
121การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
122เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
123การบริหารความเสี่ยง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัตินิรภัย จันทร์สวัสดิ์25511
124ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
125การจัดการความขัดแย้งภายในโรงพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐบาล จังหวัดนครปฐมจันทร์ยงค์ ลิ้มวนานนท์25514
126เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
127ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25512
128ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
129Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
130การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
13121 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
132ระบบการชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องรับผิดมีนวรา ตันติภาคย์25511
133การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
134วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
135Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
136การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
137100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
138การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
139ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
140จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
141KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
142ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
143การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
144การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
145วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
146จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
147บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
148การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
149ความพึงพอใจต่อการบริการของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้วจารี ศรีพารัตน์25506
150ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
151ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
152การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
153การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
154การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
155การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
156แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
157ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
158นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
159รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
160การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
161การเจรจาต่อรองWatkins, Michael25491
162พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
163ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐมภาวิณี หงษ์เจริญ25483
164จิตวิทยาบริการเอนก สุวรรณบัณฑิต25481
165นักบริหารทันสมัยสุเทพ เชาวลิต25481
166สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
167คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
168การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
169การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
170รายงานผลการวิจัยโครงการแม่บทและโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
171การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นสโตร๊คในโรงพยาบาลเพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์25481
172รายงานสรุปผลโครงการแม่บทในชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
173การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
174คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
175การควบคุมคุณภาพยุทธ ไกยวรรณ์25481
176การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังอัมพรพรรรณ ธีรานุตร25481
177องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
178ความสัมพันธ์ของการรับรู้บทบาท ค่านิยมต่อวิชาชีพและความผูกพันต่อองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 กระทรวงสาธารณสุขสมพร แซ่เตีย25474
179เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
180รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์25471
181การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
182การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
183BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
184สร้างวัฒนธรรมการบริการคำนวน ประสมผล25471
185การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม ด้านบทบาททางวิชาการกัลยา ไผ่เกาะ25461
186Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
187การบริหารงานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามเอื้อมเดือน แสงสวัสดิ์25462
188กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
189หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
190ผู้จัดการ 1 นาทีBlanchard, Kenneth25461
191เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายทศพร ศิริสัมพันธ์25461
192การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
193บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
194การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค25461
195ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติงานพยาบาลโดยใช้แนวคิดกลยุทธ์การตลาดบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 กระทรวงสาธารณสุขบุษบา หีบเงิน25464
196เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
197สนุกกับงานวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25461
198การตลาดบริการLovelock, Christopher25461
199รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกอติพร ทองหล่อ25461
200อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ภูมิหลังส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์อังศินันท์ อินทรกำแหง25451
201วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้เดชน์ เทียมรัตน์25451
202เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
203การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพปัณณธร ชัชวรัตน์25451
204หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
205การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25451
206การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
207การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเบญจพร แก้วมีศรี25451
208น้อยๆ หน่อย นายWeinstein, Bob25451
209การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25451
210การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลเพลินตา พรหมบัวศรี25451
211การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
212การพัฒนาทีมงานบริการสมชาติ กิจยรรยง25441
213จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์25441
214ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยจเด็จ ธรรมธัชอารี25441
215การวิเคราะห์ต้นทุนและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วไปและชนิดเฉพาะส่วนในโรงพยาบาลนครปฐมจินต์ศุจี กอบกุลธร25445
216การติดต่อสื่อสารขององค์การสมยศ นาวีการ25441
217ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.25443
218ความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อบริการของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลปิยะเวทธมนวรรณ เพชรสุข25444
219เอกสารสรุปสัมมนาวิชาการเรื่องคุณภาพพยาบาล : คุณภาพบริการทบวงมหาวิทยาลัย25441
220การจัดการเชิงกลยุทธ์จินตนา บุญบงการ25441
221ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพบริการจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์25441
222เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
223การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
224ความต้องการบริการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานีอนามัย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุรชัย ขาวพัฒนวรรณ25443
225ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
226สุขภาพ อุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคมวิพุธ พูลเจริญ25442
227ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
228การออกแบบโรงพยาบาลอวยชัย วุฒิโฆสิต25431
229การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
230ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25432
231คู่มือการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25432
232หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25432
233ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลังที่มีต่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเยาวดี สุวรรณนาคะ25431
234หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
235องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
236SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
237การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25422
238Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดาอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
239พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การสุนิสา ประวิชัย25421
240อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
241ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
242การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงพยาบาลอนันต์ ตัณมุขยกุล25421
243ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
244พยาบาลสารสนเทศรุจา ภู่ไพบูลย์25422
245ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25414
246กลยุทธในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ254110
247การบริหารงานบุคคลอุษณีย์ จิตตะปาโล25411
248การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
249การบริหารการพยาบาล : ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยประพิณ วัฒนกิจ25412
250พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
251สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
252นักบริหารผู้ทรงประสิทธิภาพชาญชัย อาจินสมาจาร25391
253การจัดการBittle, Lester R.25393
254ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
255สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
256ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
257ภาวะผู้นำกวี วงศ์พุฒ25392
258พฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25383
259คุณธรรมสำหรับผู้บริหารฉลอง มาปรีดา25371
260องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25372
261คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติวิเชียร เกตุสิงห์25344
262การบริหารการพยาบาลสุลักษณ์ มีชูทรัพย์25306
263เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
         รวม   620  เล่ม