รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1ภาวะผู้นำ 5 ระดับMaxwell, John C.25622
2การบริหารการพยาบาลรุ่งรัตน์ สุขะเดชะ25622
3การบริหารเชิงกลยุทธ์ของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสินีนาฏ ทิพย์มูสิก25612
4โมเดลการบริหารความปลอดภัยขององค์กรการพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในประเทศไทยลัดดาวรรณ เสียงอ่อน25613
5เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การเชื่อมความต่างระหว่างวัยสู่องค์กรการพยาบาลอัจฉริยะ" เล่ม 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25612
6การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำกัญญดา ประจุศิลป256110
7เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การเชื่อมความต่างระหว่างวัยสู่องค์กรการพยาบาลอัจฉริยะ" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25612
8โมเดลสมการโครงสร้างของภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพและความผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนวรนุช วงค์เจริญ25612
9Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
10ความสัมพันธ์ระหว่างการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติกับผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขณิชาภา ยนจอหอ25612
11HA update 2018อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25611
12คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
13เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
14กลยุทธ์การตลาดKeller, Kevin Lane256010
15การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25605
1650 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
17เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
18การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
19การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
20เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
21การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
22ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
23ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
24การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
25ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
26Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
27ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
28การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
29การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
30การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
31โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างความรู้กับผลการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรมของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนกัญญาวีณ์ โมกขาว25593
32สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
33ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
34กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
35การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
36คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
37เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต255810
38เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
39องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการบริหารองค์การการพยาบาลที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ25584
40พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
41สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
42เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
43นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
44เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
45สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25581
46การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
47เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
48ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
49การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
50กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
51โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปราณี มีหาญพงษ์25574
52องค์ประกอบภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยพรทิพย์ กวินสุพร25571
53องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศลพรทิพย์ กวินสุพร25574
54รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
55ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
56ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
57รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
58กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
59มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
60เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมต้านภัยเงียบเอ็นซีดี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25572
61การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
62ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
63การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
64เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
65วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
66การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
67การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
688 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
69การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
70จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
71เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
72การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
73การพัฒนาองค์การสุนันทา เลาหนันทน์25551
74เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
75การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
76การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
77ต่างต่าง นานาในการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)25551
78ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
79ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
80ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
81เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
82จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
83ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
84หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
85อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
86ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
87การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
88การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศสมิต สัชฌุกร25541
89นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
90การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
91แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
92ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
93พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
94การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
95วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
9612th HA National forum guidebook : ความงามในความหลากหลายสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)25541
97ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
98การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
99การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph25541
100การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
101คู่มืออบรมพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาลกระทรวงพลังงาน.^กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.25544
102ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
103การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
104รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25531
105เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
106การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill25531
107คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
108การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
109คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
110การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
111รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
112ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
113ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
114การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงานโสภณ ภูเก้าล้วน25525
115การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
116ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
117การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
118ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
119องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
120รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
121ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25512
122การจัดการความขัดแย้งภายในโรงพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐบาล จังหวัดนครปฐมจันทร์ยงค์ ลิ้มวนานนท์25514
12321 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
124ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
125Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
126การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
127ระบบการชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องรับผิดมีนวรา ตันติภาคย์25511
128การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
129การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
130วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
131100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
132Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
133การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
134ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ : แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548จำนงค์ หอมแย้ม25511
135เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
136เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
137การบริหารความเสี่ยง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัตินิรภัย จันทร์สวัสดิ์25511
138ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
139ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
140การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
141จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
142การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
143วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
144จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
145การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
146บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
147ความพึงพอใจต่อการบริการของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้วจารี ศรีพารัตน์25506
148ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
149ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
150การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
151ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
152การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
153KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
154นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
155รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
156การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
157การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
158การเจรจาต่อรองWatkins, Michael25491
159การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
160การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
161แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
162ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
163การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
164การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
165รายงานผลการวิจัยโครงการแม่บทและโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
166การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
167รายงานสรุปผลโครงการแม่บทในชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
168การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นสโตร๊คในโรงพยาบาลเพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์25481
169การควบคุมคุณภาพยุทธ ไกยวรรณ์25481
170คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
171การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังอัมพรพรรรณ ธีรานุตร25481
172องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
173คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
174พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
175ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐมภาวิณี หงษ์เจริญ25483
176จิตวิทยาบริการเอนก สุวรรณบัณฑิต25481
177นักบริหารทันสมัยสุเทพ เชาวลิต25481
178สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
179รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์25471
180สร้างวัฒนธรรมการบริการคำนวน ประสมผล25471
181การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
182การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
183BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
184เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
185ความสัมพันธ์ของการรับรู้บทบาท ค่านิยมต่อวิชาชีพและความผูกพันต่อองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 กระทรวงสาธารณสุขสมพร แซ่เตีย25474
186ผู้จัดการ 1 นาทีBlanchard, Kenneth25461
187บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
188เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายทศพร ศิริสัมพันธ์25461
189การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
190การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค25461
191ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติงานพยาบาลโดยใช้แนวคิดกลยุทธ์การตลาดบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 กระทรวงสาธารณสุขบุษบา หีบเงิน25464
192เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
193สนุกกับงานวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25461
194การตลาดบริการLovelock, Christopher25461
195รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกอติพร ทองหล่อ25461
196การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม ด้านบทบาททางวิชาการกัลยา ไผ่เกาะ25461
197กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
198Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
199การบริหารงานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามเอื้อมเดือน แสงสวัสดิ์25462
200หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
201การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
202การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเบญจพร แก้วมีศรี25451
203น้อยๆ หน่อย นายWeinstein, Bob25451
204การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25451
205การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลเพลินตา พรหมบัวศรี25451
206อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ภูมิหลังส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์อังศินันท์ อินทรกำแหง25451
207วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้เดชน์ เทียมรัตน์25451
208การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25451
209เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
210การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพปัณณธร ชัชวรัตน์25451
211หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
212การวิเคราะห์ต้นทุนและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วไปและชนิดเฉพาะส่วนในโรงพยาบาลนครปฐมจินต์ศุจี กอบกุลธร25445
213เอกสารสรุปสัมมนาวิชาการเรื่องคุณภาพพยาบาล : คุณภาพบริการทบวงมหาวิทยาลัย25441
214การติดต่อสื่อสารขององค์การสมยศ นาวีการ25441
215ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.25443
216การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
217ความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อบริการของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลปิยะเวทธมนวรรณ เพชรสุข25444
218การจัดการเชิงกลยุทธ์จินตนา บุญบงการ25441
219ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพบริการจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์25441
220เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
221การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
222ความต้องการบริการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานีอนามัย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุรชัย ขาวพัฒนวรรณ25443
223การพัฒนาทีมงานบริการสมชาติ กิจยรรยง25441
224ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
225สุขภาพ อุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคมวิพุธ พูลเจริญ25442
226ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
227จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์25441
228ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยจเด็จ ธรรมธัชอารี25441
229หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25432
230ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25432
231คู่มือการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25432
232ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลังที่มีต่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเยาวดี สุวรรณนาคะ25431
233หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
234การออกแบบโรงพยาบาลอวยชัย วุฒิโฆสิต25431
235การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
236การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25422
237Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดาอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
238พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การสุนิสา ประวิชัย25421
239อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
240ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
241การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงพยาบาลอนันต์ ตัณมุขยกุล25421
242ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
243พยาบาลสารสนเทศรุจา ภู่ไพบูลย์25422
244SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
245องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
246กลยุทธในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ254110
247การบริหารงานบุคคลอุษณีย์ จิตตะปาโล25411
248การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
249ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25414
250การบริหารการพยาบาล : ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยประพิณ วัฒนกิจ25412
251พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
252สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
253นักบริหารผู้ทรงประสิทธิภาพชาญชัย อาจินสมาจาร25391
254การจัดการBittle, Lester R.25393
255ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
256ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
257ภาวะผู้นำกวี วงศ์พุฒ25392
258สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
259พฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25383
260คุณธรรมสำหรับผู้บริหารฉลอง มาปรีดา25371
261องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25372
262คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติวิเชียร เกตุสิงห์25344
263การบริหารการพยาบาลสุลักษณ์ มีชูทรัพย์25306
264เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
         รวม   622  เล่ม