รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1คัมภีร์กลยุทธ์สำหรับผู้นำ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดHill, Linda A.25631
2ผู้นำ นักบริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี25632
3ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในองค์กรการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้างานการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนิตยา ถนอมศักดิ์ศรี25622
4การบริหารการพยาบาลรุ่งรัตน์ สุขะเดชะ25622
5ภาวะผู้นำ 5 ระดับMaxwell, John C.25622
6เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การเชื่อมความต่างระหว่างวัยสู่องค์กรการพยาบาลอัจฉริยะ" เล่ม 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25612
7การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำกัญญดา ประจุศิลป256110
8เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การเชื่อมความต่างระหว่างวัยสู่องค์กรการพยาบาลอัจฉริยะ" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25612
9โมเดลการบริหารความปลอดภัยขององค์กรการพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในประเทศไทยลัดดาวรรณ เสียงอ่อน25613
10Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
11HA update 2018อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25611
12ความสัมพันธ์ระหว่างการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติกับผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขณิชาภา ยนจอหอ25612
13การบริหารเชิงกลยุทธ์ของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสินีนาฏ ทิพย์มูสิก25612
14โมเดลสมการโครงสร้างของภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพและความผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนวรนุช วงค์เจริญ25612
15เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
16กลยุทธ์การตลาดKeller, Kevin Lane256010
17การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25605
1850 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
19เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
20การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
21การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
22เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
23การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
24ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
25ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
26การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
27ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
28Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
29คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
30การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
31การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
32การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
33โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างความรู้กับผลการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรมของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนกัญญาวีณ์ โมกขาว25593
34สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
35ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
36กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
37การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
38ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
39เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต255810
40เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
41องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการบริหารองค์การการพยาบาลที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ25584
42พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
43สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
44เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
45เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
46นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
47สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25581
48การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
49เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
50คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
51องค์ประกอบภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยพรทิพย์ กวินสุพร25571
52องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศลพรทิพย์ กวินสุพร25574
53ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
54รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
55ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
56รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
57กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
58มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
59เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมต้านภัยเงียบเอ็นซีดี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25572
60ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
61การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
62กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
63โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปราณี มีหาญพงษ์25574
64เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
658 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
66ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
67การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
68วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
69การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
70การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
71การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
72การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
73ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
74การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
75การพัฒนาองค์การสุนันทา เลาหนันทน์25551
76เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
77หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
78จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
79การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
80ต่างต่าง นานาในการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)25551
81ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
82การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
83จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
84ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
85เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
86ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
87อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
88ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
89เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
90การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศสมิต สัชฌุกร25541
91พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
92แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
93การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
94ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
95ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
9612th HA National forum guidebook : ความงามในความหลากหลายสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)25541
97ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
98นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
99วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
100การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph25541
101การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
102การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
103คู่มืออบรมพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาลกระทรวงพลังงาน.^กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.25544
104การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
105การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
106การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
107คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
108รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25531
109เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
110การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
111การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill25531
112คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
113การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
114การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
115ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
116การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงานโสภณ ภูเก้าล้วน25525
117รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
118การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
119ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
120องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
121ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
122รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
123ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
124ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
125Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
126การบริหารความเสี่ยง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัตินิรภัย จันทร์สวัสดิ์25511
127ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
128การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
129ระบบการชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องรับผิดมีนวรา ตันติภาคย์25511
130100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
131การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
132การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
133Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
134ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ : แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548จำนงค์ หอมแย้ม25511
135วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
136เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
137การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
138เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
139การจัดการความขัดแย้งภายในโรงพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐบาล จังหวัดนครปฐมจันทร์ยงค์ ลิ้มวนานนท์25514
14021 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
141ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25512
142จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
143บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
144ความพึงพอใจต่อการบริการของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้วจารี ศรีพารัตน์25506
145วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
146การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
147จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
148การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
149ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
150การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
151ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
152การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
153ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
154KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
155ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
156การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
157แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
158การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
159นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
160รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
161การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
162ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
163การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
164การเจรจาต่อรองWatkins, Michael25491
165การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
166รายงานผลการวิจัยโครงการแม่บทและโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
167นักบริหารทันสมัยสุเทพ เชาวลิต25481
168การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
169การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นสโตร๊คในโรงพยาบาลเพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์25481
170การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
171การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
172รายงานสรุปผลโครงการแม่บทในชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
173ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐมภาวิณี หงษ์เจริญ25483
174คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
175การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังอัมพรพรรรณ ธีรานุตร25481
176คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
177พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
178สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
179การควบคุมคุณภาพยุทธ ไกยวรรณ์25481
180จิตวิทยาบริการเอนก สุวรรณบัณฑิต25481
181องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
182การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
183รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์25471
184สร้างวัฒนธรรมการบริการคำนวน ประสมผล25471
185เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
186BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
187การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
188ความสัมพันธ์ของการรับรู้บทบาท ค่านิยมต่อวิชาชีพและความผูกพันต่อองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 กระทรวงสาธารณสุขสมพร แซ่เตีย25474
189Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
190หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
191ผู้จัดการ 1 นาทีBlanchard, Kenneth25461
192ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติงานพยาบาลโดยใช้แนวคิดกลยุทธ์การตลาดบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 กระทรวงสาธารณสุขบุษบา หีบเงิน25464
193เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายทศพร ศิริสัมพันธ์25461
194การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
195การตลาดบริการLovelock, Christopher25461
196กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
197รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกอติพร ทองหล่อ25461
198การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค25461
199การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม ด้านบทบาททางวิชาการกัลยา ไผ่เกาะ25461
200การบริหารงานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามเอื้อมเดือน แสงสวัสดิ์25462
201เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
202สนุกกับงานวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25461
203บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
204การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเบญจพร แก้วมีศรี25451
205เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
206หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
207การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลเพลินตา พรหมบัวศรี25451
208อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ภูมิหลังส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์อังศินันท์ อินทรกำแหง25451
209วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้เดชน์ เทียมรัตน์25451
210น้อยๆ หน่อย นายWeinstein, Bob25451
211การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
212การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25451
213การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25451
214การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพปัณณธร ชัชวรัตน์25451
215เอกสารสรุปสัมมนาวิชาการเรื่องคุณภาพพยาบาล : คุณภาพบริการทบวงมหาวิทยาลัย25441
216ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.25443
217จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์25441
218การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
219ความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อบริการของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลปิยะเวทธมนวรรณ เพชรสุข25444
220เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
221การติดต่อสื่อสารขององค์การสมยศ นาวีการ25441
222ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพบริการจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์25441
223การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
224ความต้องการบริการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานีอนามัย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุรชัย ขาวพัฒนวรรณ25443
225การพัฒนาทีมงานบริการสมชาติ กิจยรรยง25441
226สุขภาพ อุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคมวิพุธ พูลเจริญ25442
227การจัดการเชิงกลยุทธ์จินตนา บุญบงการ25441
228ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยจเด็จ ธรรมธัชอารี25441
229ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
230ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
231การวิเคราะห์ต้นทุนและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วไปและชนิดเฉพาะส่วนในโรงพยาบาลนครปฐมจินต์ศุจี กอบกุลธร25445
232หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25432
233ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25432
234คู่มือการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25432
235ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลังที่มีต่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเยาวดี สุวรรณนาคะ25431
236การออกแบบโรงพยาบาลอวยชัย วุฒิโฆสิต25431
237การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
238หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
239Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดาอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
240พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การสุนิสา ประวิชัย25421
241การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงพยาบาลอนันต์ ตัณมุขยกุล25421
242ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
243พยาบาลสารสนเทศรุจา ภู่ไพบูลย์25422
244อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
245ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
246SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
247องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
248การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25422
249การบริหารงานบุคคลอุษณีย์ จิตตะปาโล25411
250กลยุทธในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ254110
251ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25414
252การบริหารการพยาบาล : ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยประพิณ วัฒนกิจ25412
253การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
254พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
255การจัดการBittle, Lester R.25393
256ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
257นักบริหารผู้ทรงประสิทธิภาพชาญชัย อาจินสมาจาร25391
258ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
259ภาวะผู้นำกวี วงศ์พุฒ25392
260สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
261สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
262พฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25383
263องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25372
264คุณธรรมสำหรับผู้บริหารฉลอง มาปรีดา25371
265คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติวิเชียร เกตุสิงห์25344
266การบริหารการพยาบาลสุลักษณ์ มีชูทรัพย์25306
267เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
         รวม   627  เล่ม