รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?ภักดี รัตนมุขย์25613
2Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
3เส้นทางแห่งผู้นำธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์25612
4รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25601
5การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
6องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม25603
7รายงานผลการศึกษาเรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่กรมการพัฒนาชุมชน.สถาบันการพัฒนาชุมชน25602
8ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
9สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 10 เดือนที่สาม ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25601
10เพิ่มมูลค่า น่าเชื่อถือ ด้วยหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25601
11รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศสุรพล ศรีวิทยา25602
12เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
13คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
14ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
15การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25601
16รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์25602
1750 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
18การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
19เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
20Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
21องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยถนอมนวล ลีกุลพิทักษ์25602
22บริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่าโสภณ พรโชคชัย25601
23การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
24เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
25การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
26ทัศนะทางการเมืองป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
27ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรมป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
28การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สภาพัฒนาการเมือง25591
29ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทยสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง25593
30การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคมกาญจนา แก้วเทพ25591
31การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง25591
32อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบาย "อุตสาหกรรมสีเขียว"ธวัชชัย ศุภดิษฐิ์25591
33เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคมสังศิต พิริยะรังสรรค์25591
34ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
35กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
36การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
37นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
38ประชาธิปไตยหลงทางประมวล รุจนเสรี25583
39ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25582
40การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557นิรมล ชะโนวรรณะ25581
41รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25581
42กะเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรกำกับดูแลจากเวที NBTC Public Forumประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25582
43คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
44เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมคมสัน สุริยะ25581
45สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
46ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน25582
47บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
48รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
49รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 : ภาคผนวกคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
50รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557กรมการพัฒนาชุมชน25581
51จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ทำดี มีแต่ได้ยุทธ วรฉัตรธาร25581
52เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
53ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรมKirby, Michel25581
54บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
55พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
56รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
57ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอัทธ์ พิศาลวานิช25581
58การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
59การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2558อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25581
60ตำรวจกับแนวทางการค้นหาคนหายในประเทศไทยชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์, พ.ต.อ.25583
61รายงานประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)25582
62เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
63เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
64คณะกรรมการเสาหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25581
65Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2014, vol.1อุรุยา วีสกุล25582
66คำให้การพระสุเทพ ปภากโร : กรณีการก่อเหตุร้ายในการชุมนุมของ นปช. เมื่อปี 2553พระสุเทพ ปภากโร25582
67แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
68เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทยงามพรรณ เวชชาชีวะ25581
69เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี 58)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.กลุ่มงานประธานรัฐสภา25582
70การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25581
7183 ปี สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี25581
72ปัญหาบ้านเมืองคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ25581
73ผู้ต้องขังหญิง : สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายกฤตยา อาชวนิจกุล25581
74รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25572
75การประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556กระทรวงยุติธรรม.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25571
76โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของธุรกิจขายตรงนิภารัตน์ ป้อสีลา25575
77รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25572
78หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25573
79ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25571
80องค์ประกอบของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยรัชญา ณิชากรกีรติ25572
81สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554-2 มีนาคม 2557สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักงานกรรมาธิการ 2.25571
82กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
83การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25572
84เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้วุฒิพล หัวเมืองแก้ว25571
85เบื้องลึก เบื้องหลัง การสู้คดีตีความปราสาทพระวิหารกระทรวงการต่างประเทศ25572
86รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
87การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจริยาพร ทองยา25571
88รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
89ผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักการประชุม25572
90วิพากษ์ผังเมืองโสภณ พรโชคชัย25571
91การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25571
92มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
93วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนอาคม เติมพิทยาไพสิฐ25571
94ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
95กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
96รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
97การประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
98ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์25571
99CSR ที่แท้โสภณ พรโชคชัย25572
100รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 12นันทวัฒน์ บรมานันท์25572
101คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ภาษาไทย-อังกฤษ)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.สำนักวิจัยและวิชาการ25572
102การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25572
103คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
104ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
105การประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
106รายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย25571
107การประเมินผลนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
108รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2556กรมการพัฒนาชุมชน25571
109เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย25573
110ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตบุญเลิศ เลียวประไพ25571
111รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องสถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550นันทวัฒน์ ปรมานันท์25571
112รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยธิติพันธุ์ จีนประชา, พ.ต.ท.25575
113สถิติจัดหางาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน.กองแผนงานและสารสนเทศ25571
114การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายเตรียมความพร้อมแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
115ความต้องการนโยบายการยุติธรรมของประชาชนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25571
116ทศวรรษศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : สถานะความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นพพล วิทย์วรพงศ์25571
117รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25571
118ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25572
119รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25571
120มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชนชลธิรา สัตยาวัฒนา25572
121การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
122ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
123รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
124ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์พรชัย บุญบวรรัตนกุล25572
125ระบอบทักษิณ : จุดเริ่มต้นและจุดจบสำนึกบุญคุณแผ่นดิน25572
126ประชากรและสังคม 2557 : การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมยุพิน วรสิริอมร25571
127สมุดพก ส.ว. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
128การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐมสุพจน์ สุทธิศักดิ์25563
129บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอนุรักษ์ นิยมเวช25562
130ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษาวิชัย ศรีรัตน์25562
131บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้ต้องขังเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
132รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25562
133การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยและเวียดนามและแนวทางการพัฒนาตลาดข้าวไทยสมชาย วิรุฬหผล25562
134ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบธรรมาภิบาลสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร.25562
135เครื่องมือทางยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25561
136การประเมินผลนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)กระทรวงยุติธรรม.^สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25561
137มาตรฐานข้อมูล กระทรวงแรงงาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน25561
138ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6125561
139รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการให้อำนาจ ความผูกพันต่อองค์กรและการคงอยู่ของหัวหน้างานในวิสาหกิจครอบครัวณเรศ กาญจนเมธากุล25565
140ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
141รายงานประจำปี 2556 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25562
142รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25563
143ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
144การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
145กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลกวุฒิชัย จิตตานุ25561
146เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
147การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555วรวุทธิ์ การสุวรรณ25562
148สมุดพก ส.ส. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
149เอสซีจี : 100 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)25562
150ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
151วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
152รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25561
153รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556)สำนักนายกรัฐมนตรี25562
154เอกสารวิชาการส่วนบุคคลเรื่องการดำเนินการทางปกครองในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบอาชีพประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมศักดิ์ จังตระกุล25562
155รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25561
156ความเป็นโลก X ความเป็นเรา : โลกาภิวัตน์กับอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมLittle Thoughts25561
157การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่านจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต25561
158ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่นชาติชัย อุดมกิจมงคล25562
159การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
160องค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยชิษณุพงศ์ ทองพวง25564
161มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการทนงศักดิ์ ม่วงมณี25562
162บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้พิพากษาเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
163ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6025561
164รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25561
165เมฆปริศนา : ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทยบำเพ็ญ ไชยรักษ์25562
166ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพรรคชาติไทยพัฒนา25564
167วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25562
168กลยุทธ์พิชิตภัยร้ายในโครงการอสังหาริมทรัพย์บุญชนะ บุญเลิศ25561
169สมรรถนะของนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยปภากร สุวรรณธาดา25564
170รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550มหาวิทยาลัยสยาม.^บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์.25564
171รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)25563
172ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์.ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม25562
173บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
174การประเมินผลเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กันยายน 2556สุวีรัตน์ ชัยวิชิต25561
175การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
176ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ซื้อรถบรรทุกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอมร ชคทิศ25564
177ดีโมพีเดียพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษาปราโมทย์ ประสาทกุล25561
1788 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
179การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
180สารสินสวามิภักดิ์วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25565
181สังคมศาสตร์บูรณาการเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล25561
182ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทยสุธาสินี ทองลิ่ม25562
183ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ25562
184สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 80 (28 มิถุนายน 2555)สำนักนายกรัฐมนตรี25551
185เทศาภิบาลดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625551
186รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประจำปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.สำนักเลขาธิการ.25552
187อนาคตภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย พ.ศ.2561พีรพัศ โห้ถนอม25554
188จับเข่าคุยทักษิณ ชินวัตรPlate, Tom25551
189การพัฒนาองค์การสุนันทา เลาหนันทน์25551
190ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทยอัญจิรา อัศวนนท์25551
191รายงานประจำปี 2554 กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ25551
192ทิศทางใหม่ประเทศไทย ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ่นประเวศ วะสี25555
193ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
194ศัพท์สิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25552
195ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
196รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554กรมการพัฒนาชุมชน25551
197การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
198เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 108 ปี "ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25551
199รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี25552
200รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25551
201โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนคลองสวนพริก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครชิษณุพงศ์ ทองพวง25552
202เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
203ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ชูพินิจ เกษมณี25551
204สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25553
205รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน)ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด25551
206สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาลภาวิช ทองโรจน์25553
207องค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
208การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25552
209รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2555สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25552
210การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
211ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยวัชรพล คงมนต์25555
212การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
213นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
214จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
215รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ25551
216การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
217ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หาเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25552
218ปัญหาชายแดนใต้ มองผ่านงานวิจัยของ ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สำนักวิจัยและพัฒนา25551
219การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสุพจน์ สุทธิศักดิ์25552
220เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
221รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนวรเจตน์ ภาคีรัตน์25552
222กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทยพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
223การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม กระทรวงยุติธรรมอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
224รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยุพา ทองช่วง25554
225รายงานผลการวิจัยเรื่องวิเคราะห์องค์ประกอบการบริการตามรูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศของบุคลากรในสังกัดอำเภอ กรมการปกครองไพศาล จันทรังษี25552
226อนาคตภาพบทบาทสตรีไทยและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ : ยุทธศาสตร์ 50 ปีจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25554
227ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟแวร์เซอร์วิสบัณฑิต หมั้นทรัพย์25554
228รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553-2555 องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ25552
229ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2555การเคหะแห่งชาติ25552
230การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
231ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆคณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง25554
232อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
233ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25552
234เหมือนอยู่คนละโลก : ปฐมบทสู่รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมกฤติยา เลิศสวัสดิ์25551
235รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
236120 ปี กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.25551
237การบริหารและการพัฒนาระบบงานตำรวจพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
238การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 เขตตลิ่งชันเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25552
239เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
240การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์บรรเจิด สิงคะเนติ25552
241แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25551
242ชุดความรู้การติดตามและประเมินผล : การจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินแผนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
243การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25551
244สมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรรจบพร อินดี25554
245เล่าเรื่องผู้นำวิษณุ เครืองาม25551
246รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
247จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
248รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์25553
249การประเมินผลโครงการการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาคอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
250เดินสันติปัตตานีอาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย25551
251พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยซูซูกิ, โนริยูกิ@25551
252หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
253รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุทธิพร กรุงกาญจนา25554
254รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553มูลนิธิไทยโรดส์25551
255รายงานประจำปี 2554 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25552
256ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
257ประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทยกุลภา วจนสาระ25551
258แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25553
259มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยนันทวัฒน์ บรมานันท์25552
260กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาลเจริญ ศรีศศลักษณ์25552
261การจัดการความขัดแย้งโดยนายอำเภอของประชาชนในประเทศไทยสมศักดิ์ จังตระกุล25544
262รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เขตตลิ่งชันชวนชม ชินะตังกูร25542
263เล่าเรื่องอย่างผู้นำ เล่ม 4เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย25541
264รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
265รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25541
266การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจินตวีร์ เกษมศุข25543
267ฉันจะเล่าให้ฟังเยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา25541
268ประชาธิปไตยทางตรง : กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณปรีชา อุยตระกูล25541
269รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
270การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
271รายงานสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25541
272แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25543
273สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2551-18 กุมภาพันธ์ 2554สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25541
274รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
275สถิติประยุกต์สำหรับการผังเมืองพรพรรณ วีระปรียากูร25541
276การประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25542
277พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
278รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
279แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)25542
280การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
281การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย พ.ศ.2563ชาตรี มูลสถาน25544
282นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25541
283ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
284รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 10นันทวัฒน์ บรมานันท์25542
285การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์25541
286แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
287รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน25543
288การจัดการสินค้าคงคลังประเภทข้าวในระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยอาทิตย์ โชตินุชิต25544
289นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ.2001-2009)อุไรวรรณ ธนสถิตย์25541
290โลกนี้คือละครวิษณุ เครืองาม25541
291รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
292ประชากรและสังคม 2554 : จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทยสุรีย์พร พันพึ่ง25543
293รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กรังสรรค์ อ้วนวิจิตร25544
294รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2553สำนักงานศาลปกครอง25541
295รายงานประจำปี 2554 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
296รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
297วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
298การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
299การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
300นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25541
301รายงานประจำปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
302รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครสุภัสสรา วิภากูล25541
303กระบวนการนิติบัญญัติการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประสพสุข บุญเดช25541
304รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
305สมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสุปราณี ยมพุก25544
306รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25541
307วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมายคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจาณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา25544
308รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
309พื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับนักการทหารพรพรรณ วีระปรียากูร25541
310ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25541
311คิด พูด ทำ ธนินท์ เจียรวนนท์ : สูตรลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้บริหารระดับโลกธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์25541
312แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยมไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25541
313แสงแห่งความคิด : ที่จะส่งความสว่างต่อๆ ไปบริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์25542
314หนึ่งนารี ขี่ม้าขาวคณิติน ศิลาแร่25541
315รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
316การคิดเชิงสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25541
317รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่สาธารณสุขเขต 18ทัศพร ชูศักดิ์25544
318แนวคิดชีวิตที่สมประสงค์สมประสงค์ บุญยะชัย25544
319รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นเลิศของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุภัสสรา วิภากูล25544
320รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25541
321Proceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า 19-20 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25541
322รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำไตรมาส 2 ปี 2554สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม25541
323กระทรวงอุตสาหกรรม 2554 : ก้าวต่อไปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวกระทรวงอุตสาหกรรม25541
324ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
325การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
326การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
327ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
328เหลียวหลัง แลหน้า 110 ปี กรมที่ดินกรมที่ดิน25542
329รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
330การประชุมปฎิบัติการเรื่อง "จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา"กฤตยา อาชวนิจกุล25544
331เฟมินิสต์ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน : การต่อสู้บนเส้นทางแห่งความเสมอภาคสุนี ไชยรส25541
332นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโรงเรียนเมืองเชียงรายนฤมล รัชนีวงศ์25541
333รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25541
334การสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25544
335การประเมินผลการจ้างเหมาบุคลากรเอกชนดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25541
336การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวรเดช จันทรศร25542
337รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
338รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมการพัฒนาชุมชน25541
339การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic week : วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25541
340รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2551สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25541
341เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225549
342ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการสมศักดิ์ จังตระกุล25542
343รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
344โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร25542
345ประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญาความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ระหว่างสยามประเทศกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเชีย เล่ม 1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25542
346โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ (ค.ศ.1894-1989) ชีวประวัติและมรดกทางความคิดกลุ่มบริษัทพานาโซนิค25542
347รายงานสถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ปี 2553ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล25541
348นักปกครองในหัวใจประชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี25541
349ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
350ทำเนียบบทคัดย่อการวิจัย ปีที่ 8 พ.ศ.2553 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันบำราศนราดูร25541
351เรื่องที่แล้วมา...กับเวลาที่ผ่านไปสิทธิธรรม โรหิตะสุข25541
352คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับบที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนกระทรวงยุติธรรม25541
353รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
354รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ : รวมเรื่องควรรู้ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25542
355สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2552-30 ธันวาคม 2553)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25542
356ชีวิตที่ถูกละเมิด : เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชายและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจันทร์จิรา บุญประเสริฐ25543
357นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
358หลังม่านการเมืองวิษณุ เครืองาม25541
359รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
360รายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในปีงบประมาณ 2554คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา25541
361รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2553 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25532
362Visionary leadership : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุรีพันธุ์ เสนานุช25533
363เปลี่ยนโลกรอบตัว : รวมเรื่องวัสดุและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนสถานที่รอบตัวให้ "ดีขึ้นกว่าเดิม"ชนากานต์ คำภิโล25531
364การตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์25531
365เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
366มองซีอีโอโลก : ภาค 7 วิถีผู้นำวิกรม กรมดิษฐ์25531
367ความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพอัชณา ชื่นบุญ25532
368องค์ประกอบความมั่นคงของหมู่บ้านในภาคกลางประเทศไทยทวี นริสศิริกุล25534
369รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศยงยุทธ แฉล้มวงษ์25532
370ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่คนึงนิจ ธรรมทิ25531
371รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนจากหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคสู่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโชคชัย เดชอมรธัญ25535
372การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
373ประเทศไทย : ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาที่สมดุลจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา25531
374โพสต์โมเดิร์นกับเศรษฐศาสตร์ : บทวิพากษ์สมมติฐานความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์นรชิต จิรสัทธรรม25531
37520 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ25531
376รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนผู้ใช้บริการหน่วยงานอนามัยโรงเรียนรภัทภร เพชรสุข25535
377การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
378เศรษฐกิจติดขัดHeller, Michael25531
379ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานการประปานครหลวงเพชรไพริน บุตรดาสา25532
380การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้นกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25531
381ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์25531
382รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25531
383คิด! ทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์De Bono, Edward25531
384แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2477พรทิพย์ ดีสมโชค25531
385รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25531
386การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเพียงพอ (1 ตุลาคม 2551-30 ธันวาคม 2552)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25531
387รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐวรรณวิมล คงสุวรรณ25534
388รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25532
389ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2553กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25532
390การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยณรินี แย้มสกุล25534
391ความไว้วางใจของผู้ส่งออกอาหารไทยที่มีผลต่อความผูกพันและความร่วมมือในการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประะเทศฉัตรพล มณีกูล25535
392รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25531
393วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันบวรศักดิ์ อุวรรณโณ25531
394การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
395การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
396งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531
397องค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโรงเรียนเอกชนสุชาดา อังศุจินดา25534
398นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงานHowkins, John25531
399ความจริงสู้อธรรม : คำแถลงการณ์ปิดคดีพรรคประชาธิปัตย์ 2553ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์25531
400รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2552สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
401ธรรมาภิบาลการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย25531
402รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25531
403สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 3 (มกราคม 2553-ธันวาคม 2553) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25531
404การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill@25531
405ทุนนิยมสร้างสรรค์Kinsley, Michael@25531
406บทสังเคราะห์งานวิจัย : การสื่อสารความรู้สู่เกษตรกรผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล25531
407การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
408ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2552สำนักราชเลขาธิการ25531
409Competency สมรรถนะ : เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผลศิริรัตน์ พิริยธนาลัย25531
410สาเหตุและการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษาการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)นฤมล ประสพพรรังสี25532
411รูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครวิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์25534
412วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25531
413คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
414คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
415กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทยวิษณุ เครืองาม25531
416รูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบเชิงสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลอุบล วุฒิพรโสภณ25536
417รายงานประจำปี 2553 สภาที่ปรีกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
418องค์ประกอบของธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กชาติชัย อุดมกิจมงคล25534
419บริษัทสร้างสรรค์ พันธุ์ดีไซน์Neumeier, Martry @25531
420บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะฮ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัจมุดดีน อูมา25531
421คิดอย่างผู้ชนะ คิดอย่างทรัมป์Trump, Donald J.@25531
422ผลกระทบจากการวางระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ช่วงปี 2545-2555ประพัฒน์ เล็กกำเหนิด25532
423คานงัดประเทศไทยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25532
424รายงานการศึกษาฉบับบสมบูรณ์เรื่องหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจุมพต สายสุนทร25532
425องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสถียร รุจิรวนิช25537
426การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎ ประจำปี 2553 : วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25531
427เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 2553-2554สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ255312
428รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดรุณี โกเมนเอก25534
429ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25534
430คิดได้ คิดดีDe Bono, Edward25534
431การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
432รวมกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปากรมทรัพยากรน้ำ.^กลุ่มงานนิติการ.25531
433รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครอาภา อรรถบูรณ์วงศ์25534
434การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างความเป็นเจ้าของรูปแบบของการแปรรูปและประสิทธิภาพจากการแปรรูปเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25531
435การประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2552สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25534
436การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐธนิต ชังถาวร25531
437โลกใหม่แห่งนวัตกรรมPrahalad, C.K.25521
438การประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างแบบเมตริกซ์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25522
439ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
440การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
441สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียงมาลี พฤกษ์พงศาวลี25521
442Competency development roadmap (CDR)อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25521
443รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 1 สำนักสันติวิธีและธรรมาธิบาล สถาบันพระปกเกล้า25525
444ประเทศไทยควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดีปราโมทย์ ประสาทกุล25523
445การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูงกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์25521
446พิชิต 7 Leadership competencies ด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม 1Lapid-Bogda, Ginger25521
447นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25522
448รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
449รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง "ผลกระทบและมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสถานะการเงินการคลังของประเทศต่อกรณีกลุ่มพันธมิตรปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร25522
450องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
451วิกฤตภาวะผู้นำทางการศึกษา : แนวทางการวิจัยและการพัฒนากล้า ทองขาว25521
452รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
453การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมายเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25524
454รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครอง : ภาคผนวกจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25524
455ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25521
456ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25521
457การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ปกรณ์ ปรียากร25521
458รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25523
459ทำไมต้อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" : รวมบทความกระตุ้นอะดรีนาลิน โดย 6 นักคิด ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, ริชาร์ด ไบวิส, ชัยประนิน วิสุทธิผล, ดวงฤทธิ์ บุนนาค และอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)25521
460เศรษฐศาสตร์นักคิดศาสตรา สุดสวาสดิ์25521
461เมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศEl-Erian, Mohamed25521
462เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เอกร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
463การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25521
464รายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25521
465วิธีปฏิบัติในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25522
466ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ : บารนาบัส : ประเทศไทยมาโนช แจ้งมุข25525
467กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวดนัย จันทร์เจ้าฉาย25521
468รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครองจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25525
469เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไรHowkins, John25521
470รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ที่มีต่อการผลิตนวัตกรรมในประเทศไทยและความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของสินค้านวัตกรรมของไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25521
471ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
472การต่อสู้สู่สภา : ยุทธศาสตร์เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิกไลเบรส, เบอนาเดท25522
473ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
474การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อารี จำปากลาย25524
475องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม : องค์กรชั้นนำต่างๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรTucker, Robert B.@25521
476ประชุมวิชาการเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัย "การบริหารการพัฒนาแบบบูรณาการ" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
477วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25521
478ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมกาญจน์ วรกุล25522
479การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25521
480แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมาคานธีโสภนา ศรีจำปา25522
481เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์Takahashi, Makoto@25521
482ลักษณะผู้นำบูรณาการทางการจัดการ : กรณีศึกษาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจและหมอดินอาสารุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร25521
483ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
484การพัฒนารูปแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การในกระบวนการผลิตที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยไพศาล จันทรังษี25516
485วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
486ยุทธศาสตร์ อบต. : จุดเปลี่ยนประเทศไทยประเวศ วะสี25511
487วิธีเสริมสร้างทักษะการคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโนDe Bono, Edward25511
488ถูกต้องเป็นธรรมปรีดา เวทยาวงศ์25512
489เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
490กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25513
491ภาระ หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์นิพนธ์ ศิริพร25512
492คิดอย่างอัจฉริยะHurson, Tim@25511
493การประชุมวิชาการเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25515
494เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25512
495ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
496โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไว จามรมาน25511
497Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
498รวมความตกลงความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกระทรวงการต่างประเทศ.กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ255110
499รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
500มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์ : บทความวิชาการนิสดารก์ เวชยานนท์25511
501การสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในทัศนะของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยกฤตพล สุนทรวราภาส25511
502Training roadmap ตาม Competency เขาทำกันอย่างไร?ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25511
503การประเมินผลการปฏิบัติงาานอลงกรณ์ มีสุทธา25511
504จัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบสุประภาดา โชติมณี25511
505Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
506การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
507การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
508การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
509ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ25514
510การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
511100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
512ประชากรและสังคม 2551 : มิติ "เพศ" ในประชากรและสังคมกฤตยา อาชวนิจกุล25513
513การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
514เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
515การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
516พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
517เทคนิคการจัดทำและนำ Job competency ไปใช้งาน ฉบับคนทำงานณรงค์วิทย์ แสนทอง25511
518Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการDrucker, Peter F.25511
519ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25512
520โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
521บริหารคนในทศวรรษหน้าดนัย เทียนพุฒ25511
522การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25511
523รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินผลการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25511
524การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
525ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีต่อการจัดบริการการศึกษาสุภัสสรา วิภากูล25513
526ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
527การบริหารความเสี่ยง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัตินิรภัย จันทร์สวัสดิ์25511
52821 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
529กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25512
530การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency-Based HRMสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25511
531สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีรศรินทร์ เกรย์25503
532ตรวจประเมินความรู้สู่การปฏิบัติบุญดี บุญญากิจ25503
533ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
534การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph@25501
535จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
536การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จุมพล หนิมพานิช25504
537ความคิดสองทศวรรษธีรยุทธ บุญมี25501
538Competency model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทยนิสดารก์ เวชยานนท์25501
539KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
540การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550ศรวัชร งามอุโฆษ25501
541กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้วิโรจน์ ลักขณาอดิศร25501
542เก่งงานได้ ทั้งง่ายและสนุกคัตสึมิ, นิชิมูระ@25501
543Career development in practiceอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
544การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
545การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ : อนาคตจะลูกผีหรือลูกคนคณะทำงานสื่อสารกับสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
546วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
547คู่มือการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวีระศักดิ์ เครือเทพ25501
548Logistics Thailand : a directory of logistics and transportation 2006-2007บริษัทไอทีแอล เทรด มีเดีย จำกัด25501
549มารู้จัก Competency กันเถอะณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
550การจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary@25501
551เปิดโลกความสุข GNHนภาภรณ์ พิพัฒน์25502
552เอาชนะด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์Davenport, Thomas H.@25501
553Tough management : เจาะเกราะสุดยอดยุทธบริหารมาร์ตินส์, ชัค@25501
554รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกฤตยา อาชวนิจกุล25503
555ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
556ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
557การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
558ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2552-2556คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.255025503
559คู่มือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย.25502
560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุจิตรา ธนานันท์25501
561ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
562การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมวินัย รังสินันท์25504
563กระบวนการทำงานชุมชนกระทรวงยุติธรรม.^คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.25504
564บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
565การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
566ชุดตัวอย่างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
567ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยและสหรัฐอเมริกาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25502
568รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ25501
569คนดีในวิถีประชาธิปไตยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25501
570จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
571การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
572Competency based HRM/HRD case studyอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
573เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
574วิถีแห่งโตโยต้าLiker, Jeffrey K.@25491
575รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 1คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
576ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
577การศึกษาภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน กรณีช่างปูนปั้นโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจารุวรรณ ขำเพชร25491
578การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25491
579แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25491
580ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
581การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
582การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25498
583งานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ำโขง : การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนักจ่ายน้อยและไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1เพียร์สัน, อีเลน@25493
584อบต. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงสถาบันพระปกเกล้า25491
585สร้างสรรค์นวัตกรรม 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันShapiro, Stephen M.@25491
586วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25491
587การตลาดข้ามวัฒนธรรม : อิทธิพลของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการตลาดยุคโลกาภิวัตน์บรรจง อมรชีวิน25491
588การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
589กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary@25491
590คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบุญเลิศ เลียวประไพ25493
591การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
592รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างดัชนีคุณภาพสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
593การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
594ปฏิบัติการสร้างสังคมภูมิปัญญา...ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ25491
595สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2534-2547ศรัญญา เบญจกุล25491
596การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25492
597โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
598แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competencyสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25491
599การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยชาญชัย อาจินสมาจาร25492
600Competency dictionaryอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25491
601จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 1 : ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25492
602เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนนภาภรณ์ หะวานนท์25492
603สารคดีสั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "1 นาทีกับ ป.ป.ช."สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25491
604การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
605ชาวนาในยุคเศรษฐกิจเพื่อการค้าพรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ์25492
606รายงานการวิจัยเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนกับความสัมพันธ์ในครอบครัววรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
607หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคมประภาพรรณ อุ่นอบ25491
608ระบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25491
609รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
610Competency-based approachนิสดารก์ เวชยานนท์25491
611ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลังพิสิฐ ลี้อาธรรม25496
612การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
613การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรนิติ เศรษฐบุตร25491
614การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
615คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
616เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
617ประชากรและสังคม 2549 : ภาวะการตาย ภาพสะท้อนความมั่นคงของประชากรกฤตยา อาชวนิจกุล25493
618การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทายอรทัย อาจอ่ำ25493
619การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศไพพรรณ เกียรติโชติชัย25495
620รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
621รูปแบบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เพื่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25492
622ยุทธศาสตร์การแข่งขันสุวิชัย ศุภรานนท์254912
623การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
624การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบิติปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล25491
625นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
626รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25491
627การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25492
628แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
629แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550-2554สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25494
630การจัดการความรู้ในสถานศึกษาวันทนา เมืองจันทร์25482
631ประชากรและสังคม 2548 : ประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ.2548กฤตยา อาชวนิจกุล25483
632เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษาสรชัย พิศาลบุตร25481
633บทความวิชาการด้าน HRนิสดารก์ เวชยานนท์25481
634การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecardสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25481
635การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25482
636กลยุทธ์ : การสร้างและการนำไปปฏิบัติLuecke, Richard@25481
637รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
638การควบคุมคุณภาพยุทธ ไกยวรรณ์25481
639สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
640คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
641รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
642คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25481
643โครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติสถาบันพระปกเกล้า25482
644การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
645การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25484
646การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายเจนจบ วีระพานิชเจริญ25481
647พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
64817 เครื่องมือนักคิดวันรัตน์ จันทกิจ25481
649ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า.^วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.25481
650การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้นกุณฑลี รื่นรมย์25482
651นักบริหารทันสมัยสุเทพ เชาวลิต25481
652การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
653ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 4ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25481
654แนวทางการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเมทิกา วาทินวิเศษ25483
655คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 สำหรับ Windowsประกายรัตน์ สุวรรณ25481
656การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25483
657การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
658องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
659การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริยะยุทธนา แซ่เตียว25481
660จัดการอย่างนักบริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารระดับสูงและประธานบริหารเผยหลักการที่นำพาพวกเขาสู่ความสำเร็จวินสตัน, สเตฟานี@25481
661ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความยากจนชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25483
662ตามกระแสสุกิจ อุทินทุ25485
663ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25484
664บริการด้วยใจที่ไม่ธรรมดาเควก, จอร์จ ที.เค.@25485
665ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร : กรณีศึกษาเฉพาะเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครกิตติศักดิ์ ชัยวิชิต25484
666คิดแนวขนานDe Bono, Edward25481
667คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
668การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
669การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมธานี อ่วมอ้อ25471
670รายงานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบ 4 (2546)อารี จำปากลาย25473
671ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 3ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25471
672แผนที่ยุทธศาสตร์ : แปลงสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้ออกมาเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้Kaplan, Robert S.25471
673เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาดนวลน้อย ตรีรัตน์25471
674รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กลุ่มงานกฎหมาย25473
675การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจุฑาทิพย์ ภารพบ25471
676อสังหาริมทรัพย์ เรื่องสำคัญของชีวิตโสภณ พรโชคชัย25472
677รอยทางที่สร้าง "คน"สมลักษณ์ วงษ์รัตน์25471
678นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับอำนาจทางเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสำเร็จในการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยบูฆอรี ยีหมะ25471
679วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25471
680BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
681รายงานโครงการวิจัยประจำปี 2546 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบก.^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร.25471
682การบริหารเชิงกลยุทธ์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25473
683ใครว่าคนรวยไม่โกง (เรื่องจริง)กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ25471
684การประเมินโดยการอิงกับความสามารถFletcher, Shirley@25471
685บริหารโปรเจคท์ให้สัมฤทธิ์ผล : แบบตาบอดคลำช้างSchmaltz, David A.@25471
686ประชาสรรค์สร้าง : การพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์และไทยLopez-Wui, Glenda@25471
687การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศุภลักษณ์ วิริยะสุมน25471
688Balanced scorecard กับการเน้นกลยุทธ์Kaplan, Robert S.25471
689การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25471
690วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรองบรรจง อมรชีวิน25471
691การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทยศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว25471
692เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
693รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโตภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ25471
694การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25471
695ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25473
696อนาคตเมืองไทย ใครว่าไม่น่าห่วงไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์25471
697การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดีสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ25471
698เรื่องเล่า เขย่าคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25473
699ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางวิชาการ : การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มสุธีรา มะหิเมือง25471
700สถิติแรงงาน 2546กระทรวงแรงงาน.สำนักงานปลัดกระทรวง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25472
701สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25471
702เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25473
703ฉลาดทำงานGower25471
704การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏนิตยา พรหมวนิช25471
705หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
706เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายทศพร ศิริสัมพันธ์25461
707เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
708ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25467
709การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25461
710การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค25461
711ผู้จัดการ 1 นาทีBlanchard, Kenneth @25461
712บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
713Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติพสุ เดชะรินทร์25462
714ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25462
715กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
716พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยอัจฉรา ฉายากุล25465
717กรุงเทพที่ผมฝันเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25462
718สนุกกับงานวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25461
719สุดยอดความสำเร็จขององค์กรดนัย เทียนพุฒ25461
720Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
721ธุรกิจของ HR B2Eดนัย เทียนพุฒ25461
722เจาะลึกกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 11 CEO 11 รางวัล SET Awardสันติ วิริยะรังสฤษฎ์25461
723ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 2 ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25461
724การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2568สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25463
725การคิดเชิงบูรณาการเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
726Not bosses but leaders : เป็นผู้นำที่ดีให้ได้คำว่าเจ้านายจะตามมาเองAdair, John25461
727สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดินวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25461
728100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการนางาจิมา, โซอิจิโร@25461
729กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์Ries, Al25461
730การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนวุฒิพล สกลเกียรติ25461
731เมื่อบริษัทต้องคัดเลือกคนHoffman, Edward@25461
732การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
733คู่มือพัฒนาผู้นำ 10 บทบาทผู้นำสมัยใหม่วิเชียร ชุติมาเทวินทร์25461
734ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการLaudon, Kenneth C.25469
735คิดอย่างทักษิณ ชินวัตรพิจิตรา25461
736การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25461
737รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลท้องถิ่นของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตำบลบางขุนไทรมหาวิทยาลัยศิลปากร.สถาบันวิจัยและพัฒนา25451
738ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลชิตพล กาญจนกิจ25451
739การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25451
740การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กรโดยมืออาชีพเพื่อมืออาชีพดนัย เทียนพุฒ25451
741เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
742การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์25451
743แนวนโยบายแห่งรัฐ : 5 ปี รัฐธรรมนูญไทยกนกศักดิ์ แก้วเทพ25451
744ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25451
745สรรพสิ่งล้วนวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25452
746การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25451
747การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25451
748แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.2545-2549สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25457
749Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบุญดี บุญญากิจ25453
750หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
751การคิดเชิงเปรียบเทียบเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25451
752เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
753การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
754การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25451
755น้อยๆ หน่อย นายWeinstein, Bob@25451
756เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
757โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25451
758วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้เดชน์ เทียมรัตน์25451
759ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
760การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
761เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
762การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศพิทยา บวรวัฒนา25444
763ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เขตการศึกษา 5 ต่อวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปราณี ตันติตระกูล25446
764ประชากรไทยสมัย ร.9บุญเลิศ เลียวประไพ25443
765การติดต่อสื่อสารขององค์การสมยศ นาวีการ25441
766การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
767ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ปราโมทย์ ประสาทกุล25443
768การจัดการเชิงกลยุทธ์จินตนา บุญบงการ25441
769ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
770การฝึกปฏิบัติในงานจริงSisson, Gary R.@25441
771การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25441
772ปรัชญาของการบริหารภาครัฐวรเดช จันทรศร25441
773ผลงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรอบ 8 เดือน 1 ตุลาคม 2542-31 พฤษภาคม 2543กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม25433
774การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
775การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจสมยศ นาวีการ25431
776รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2542สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25431
777หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
778รวมบทความ การวิจัย การวัดและประเมินผลบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25431
779คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25431
780หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยผาสุก พงษ์ไพจิตร25431
781การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25422
782อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
783องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
784SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
785การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25425
786การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การชูชัย สมิทธิไกร25421
787ความเป็นปึกแผ่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุตรผู้เป็นแรงงานย้ายถิ่นกับบิดามารดา : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการแลกเปลี่ยนสามชาย ศรีสันต์25411
788คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจอัจฉรา จันทร์ฉาย25418
789การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
790กลยุทธในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ254110
791ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25414
792พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
793การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25401
794ประชากรไทย 60 ล้านคน : สถานการณ์ นโยบายและมิติด้านการพัฒนาปราโมทย์ ประสาทกุล25403
795การจัดงานอุตสาหกรรมชูชีพ เยาวพัฒน์25401
79660 ปี ประสานธรรม ประสานใจ ประสาน สุขรังสรรค์กระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.^กองวิชาการและแผนงาน.25401
797สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
798ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
799นักบริหารผู้ทรงประสิทธิภาพชาญชัย อาจินสมาจาร25391
800ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
801ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
802การแก้ปัญหาแบบคิวซี : วิธีการแก้ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ป่นโฮโซตานิ, คะทซึยะ @25392
803ภาวะผู้นำกวี วงศ์พุฒ25392
804สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
805ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
806การบริหารสมยศ นาวีการ25386
807พฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25383
80830 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ : รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 2525-2536มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25381
809ผลของการฟังดนตรีที่มีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะสั้นพิมพา ม่วงศิริธรรม25381
810ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับที่ 1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐประศาสนศาสตร์25381
811ปัญหาการเข้าสู่แรงงานของคนพิการที่เคยได้รับการฟื้นฟูอาชีพจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการอรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ25373
812คุณธรรมสำหรับผู้บริหารฉลอง มาปรีดา25371
813อำนาจใหม่Toffler, Alvin@25371
814องค์การและการบริหารธงชัย สันติวงษ์25373
815องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ธงชัย สันติวงษ์25351
816คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติวิเชียร เกตุสิงห์25344
817การพัฒนาโปรแกรมย่อยควบคุมอุปรณ์สำหรับซีดีรอมอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี25341
818การบริหารเพื่อความเป็นเลิศสมยศ นาวีการ25333
819ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์25322
820บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำชินน์, จอร์จ25321
821ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25291
822พุทธปรัชญากับการสร้างเสริมภาวะผู้นำ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำระดับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทยสุวิน สุขสมกิจ25242
         รวม   1591  เล่ม