รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมพยัต วุฒิรงค์25622
2กลยุทธ์ระดับองค์การ : ทฤษฎีและการปฏิบัติไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา25622
3เรียนรู้จากสุดยอดผู้นำระดับโลกสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน25622
4ตัวกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อผลการดำเนินงานการบริหารด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยธีระ เทิดพุทธธรรม25612
5เส้นทางแห่งผู้นำธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์25612
6ตัวแบบสมการโครงสร้างของประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำกำพล พาหิระ25612
7Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?ภักดี รัตนมุขย์25613
8Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
9การบริหารจัดการยุคดิจิทัลวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25612
10Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
11องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยถนอมนวล ลีกุลพิทักษ์25602
12บริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่าโสภณ พรโชคชัย25601
13เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
14รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25601
15องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม25603
1650 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
17รายงานผลการศึกษาเรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่กรมการพัฒนาชุมชน.สถาบันการพัฒนาชุมชน25602
18สังคมธรรมาธิปไตยสังศิต พิริยะรังสรรค์25601
19เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
20ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
21สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 10 เดือนที่สาม ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25601
22เพิ่มมูลค่า น่าเชื่อถือ ด้วยหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25601
23รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศสุรพล ศรีวิทยา25602
24การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
25เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
26คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
27การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25605
28การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
29รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์25602
30ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
31การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
32อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบาย "อุตสาหกรรมสีเขียว"ธวัชชัย ศุภดิษฐิ์25594
33การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคมกาญจนา แก้วเทพ25591
34กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
35การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สภาพัฒนาการเมือง25591
36ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทยสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง25593
37ทัศนะทางการเมืองป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
38ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรมป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
39เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคมสังศิต พิริยะรังสรรค์25591
40ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
41การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
42การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
43การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง25592
44เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
45เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
46คณะกรรมการเสาหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25581
47บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
48รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
49รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557กรมการพัฒนาชุมชน25581
50Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2014, vol.1อุรุยา วีสกุล25582
51ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรมKirby, Michel25581
52คำให้การพระสุเทพ ปภากโร : กรณีการก่อเหตุร้ายในการชุมนุมของ นปช. เมื่อปี 2553พระสุเทพ ปภากโร25582
53บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
54เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทยงามพรรณ เวชชาชีวะ25581
55พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
56เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี 58)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.กลุ่มงานประธานรัฐสภา25582
57ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอัทธ์ พิศาลวานิช25581
58การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2558อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25581
59ตำรวจกับแนวทางการค้นหาคนหายในประเทศไทยชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์, พ.ต.อ.25583
60ปัญหาบ้านเมืองคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ25581
61รายงานประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)25582
62ประชาธิปไตยหลงทางประมวล รุจนเสรี25583
63เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมคมสัน สุริยะ25581
64แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
65การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25581
6683 ปี สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี25581
67กะเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรกำกับดูแลจากเวที NBTC Public Forumประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25582
68ผู้ต้องขังหญิง : สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายกฤตยา อาชวนิจกุล25581
69นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
70เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
71ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน25582
72จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ทำดี มีแต่ได้ยุทธ วรฉัตรธาร25581
73ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25582
74รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
75การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557นิรมล ชะโนวรรณะ25581
76รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25581
77รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 : ภาคผนวกคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
78การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
79คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
80สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
81เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย25573
82ผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักการประชุม25572
83ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตบุญเลิศ เลียวประไพ25571
84การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25571
85รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องสถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550นันทวัฒน์ ปรมานันท์25571
86สถิติจัดหางาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน.กองแผนงานและสารสนเทศ25571
87วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนอาคม เติมพิทยาไพสิฐ25571
88การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25572
89รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
90รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25571
91การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
92ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
93รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25572
94ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25572
95รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
96ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์พรชัย บุญบวรรัตนกุล25572
97คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ภาษาไทย-อังกฤษ)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.สำนักวิจัยและวิชาการ25572
98ประชากรและสังคม 2557 : การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมยุพิน วรสิริอมร25571
99รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25572
100การประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556กระทรวงยุติธรรม.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25571
101ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
102การประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
103การประเมินผลนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
104สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554-2 มีนาคม 2557สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักงานกรรมาธิการ 2.25571
105ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25571
106ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
107กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
108รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยธิติพันธุ์ จีนประชา, พ.ต.ท.25575
109การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25572
110การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายเตรียมความพร้อมแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
111ความต้องการนโยบายการยุติธรรมของประชาชนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25571
112เบื้องลึก เบื้องหลัง การสู้คดีตีความปราสาทพระวิหารกระทรวงการต่างประเทศ25572
113การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจริยาพร ทองยา25571
114รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25571
115มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชนชลธิรา สัตยาวัฒนา25572
116วิพากษ์ผังเมืองโสภณ พรโชคชัย25571
117ระบอบทักษิณ : จุดเริ่มต้นและจุดจบสำนึกบุญคุณแผ่นดิน25572
118มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
119กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
120โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของธุรกิจขายตรงนิภารัตน์ ป้อสีลา25575
121การประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
122ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์25571
123รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
124CSR ที่แท้โสภณ พรโชคชัย25572
125หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25573
126รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 12นันทวัฒน์ บรมานันท์25572
127คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
128องค์ประกอบของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยรัชญา ณิชากรกีรติ25572
129เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้วุฒิพล หัวเมืองแก้ว25571
130ทศวรรษศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : สถานะความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นพพล วิทย์วรพงศ์25571
131รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
132รายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย25571
133รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2556กรมการพัฒนาชุมชน25571
134รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25561
135รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)25563
136ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์.ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม25562
137การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
138บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
139ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพรรคชาติไทยพัฒนา25564
140การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
141ดีโมพีเดียพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษาปราโมทย์ ประสาทกุล25561
142การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
143สมรรถนะของนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยปภากร สุวรรณธาดา25564
144รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550มหาวิทยาลัยสยาม.^บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์.25564
145ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทยสุธาสินี ทองลิ่ม25562
146ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ25562
1478 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
148สมุดพก ส.ว. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
149เมฆปริศนา : ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทยบำเพ็ญ ไชยรักษ์25562
150สังคมศาสตร์บูรณาการเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล25561
151การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยและเวียดนามและแนวทางการพัฒนาตลาดข้าวไทยสมชาย วิรุฬหผล25562
152บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้ต้องขังเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
153ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบธรรมาภิบาลสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร.25562
154การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐมสุพจน์ สุทธิศักดิ์25563
155การประเมินผลเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กันยายน 2556สุวีรัตน์ ชัยวิชิต25561
156รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25562
157ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6125561
158รายงานประจำปี 2556 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25562
159สารสินสวามิภักดิ์วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25565
160การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
161รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25561
162การประเมินผลนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)กระทรวงยุติธรรม.^สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25561
163รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25563
164การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555วรวุทธิ์ การสุวรรณ25562
165ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
166เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
167สมุดพก ส.ส. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
168ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
169ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ซื้อรถบรรทุกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอมร ชคทิศ25564
170บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอนุรักษ์ นิยมเวช25562
171ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
172วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
173เอกสารวิชาการส่วนบุคคลเรื่องการดำเนินการทางปกครองในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบอาชีพประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมศักดิ์ จังตระกุล25562
174ความเป็นโลก X ความเป็นเรา : โลกาภิวัตน์กับอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมLittle Thoughts25561
175ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษาวิชัย ศรีรัตน์25562
176กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลกวุฒิชัย จิตตานุ25561
177ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่นชาติชัย อุดมกิจมงคล25562
178เครื่องมือทางยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25561
179การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่านจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต25561
180มาตรฐานข้อมูล กระทรวงแรงงาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน25561
181เอสซีจี : 100 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)25562
182รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการให้อำนาจ ความผูกพันต่อองค์กรและการคงอยู่ของหัวหน้างานในวิสาหกิจครอบครัวณเรศ กาญจนเมธากุล25565
183องค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยชิษณุพงศ์ ทองพวง25564
184รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556)สำนักนายกรัฐมนตรี25562
185ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6025561
186บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้พิพากษาเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
187รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25561
188วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25562
189มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการทนงศักดิ์ ม่วงมณี25562
190กลยุทธ์พิชิตภัยร้ายในโครงการอสังหาริมทรัพย์บุญชนะ บุญเลิศ25561
191การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
192รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนวรเจตน์ ภาคีรัตน์25552
193กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทยพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
194120 ปี กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.25551
195การบริหารและการพัฒนาระบบงานตำรวจพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
196เล่าเรื่องผู้นำวิษณุ เครืองาม25551
197การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 เขตตลิ่งชันเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25552
198การประเมินผลโครงการการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาคอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
199อนาคตภาพบทบาทสตรีไทยและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ : ยุทธศาสตร์ 50 ปีจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25554
200สมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรรจบพร อินดี25554
201การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
202รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553มูลนิธิไทยโรดส์25551
203ปัญหาชายแดนใต้ มองผ่านงานวิจัยของ ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สำนักวิจัยและพัฒนา25551
204เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
205พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยซูซูกิ, โนริยูกิ25551
206รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุทธิพร กรุงกาญจนา25554
207รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
208แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25553
209ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25552
210ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
211รายงานประจำปี 2554 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25552
212การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์บรรเจิด สิงคะเนติ25552
213ชุดความรู้การติดตามและประเมินผล : การจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินแผนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
214รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประจำปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.สำนักเลขาธิการ.25552
215รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
216จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
217รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์25553
218การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25551
219หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
220จับเข่าคุยทักษิณ ชินวัตรPlate, Tom25551
221การพัฒนาองค์การสุนันทา เลาหนันทน์25551
222เทศาภิบาลดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625551
223เดินสันติปัตตานีอาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย25551
224อนาคตภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย พ.ศ.2561พีรพัศ โห้ถนอม25554
225ทิศทางใหม่ประเทศไทย ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ่นประเวศ วะสี25555
226มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยนันทวัฒน์ บรมานันท์25552
227กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาลเจริญ ศรีศศลักษณ์25552
228เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 108 ปี "ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25551
229ประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทยกุลภา วจนสาระ25551
230สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 80 (28 มิถุนายน 2555)สำนักนายกรัฐมนตรี25551
231รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน)ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด25551
232การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25552
233สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาลภาวิช ทองโรจน์25553
234ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
235รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี25552
236โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนคลองสวนพริก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครชิษณุพงศ์ ทองพวง25552
237การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
238รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25551
239ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ชูพินิจ เกษมณี25551
240ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทยอัญจิรา อัศวนนท์25551
241นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
242รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2555สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25552
243รายงานประจำปี 2554 กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ25551
244เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
245ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยวัชรพล คงมนต์25555
246แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25551
247ศัพท์สิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25552
248รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ25551
249การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
250การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
251ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
252การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม กระทรวงยุติธรรมอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
253สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25553
254รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554กรมการพัฒนาชุมชน25551
255จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
256การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสุพจน์ สุทธิศักดิ์25552
257ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หาเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25552
258รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553-2555 องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ25552
259รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยุพา ทองช่วง25554
260รายงานผลการวิจัยเรื่องวิเคราะห์องค์ประกอบการบริการตามรูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศของบุคลากรในสังกัดอำเภอ กรมการปกครองไพศาล จันทรังษี25552
261อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
262เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
263เหมือนอยู่คนละโลก : ปฐมบทสู่รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมกฤติยา เลิศสวัสดิ์25551
264ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟแวร์เซอร์วิสบัณฑิต หมั้นทรัพย์25554
265ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2555การเคหะแห่งชาติ25552
266องค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
267ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆคณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง25554
268รายงานประจำปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
269สมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสุปราณี ยมพุก25544
270สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2551-18 กุมภาพันธ์ 2554สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25541
271รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
272การประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25542
273รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
274คิด พูด ทำ ธนินท์ เจียรวนนท์ : สูตรลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้บริหารระดับโลกธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์25541
275แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)25542
276รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
277รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมการพัฒนาชุมชน25541
278การคิดเชิงสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25541
279รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นเลิศของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุภัสสรา วิภากูล25544
280ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25541
281ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการสมศักดิ์ จังตระกุล25542
282โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร25542
283ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
284รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25541
285การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
286แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
287รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
288รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กรังสรรค์ อ้วนวิจิตร25544
289ประชากรและสังคม 2554 : จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทยสุรีย์พร พันพึ่ง25543
290การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
291การสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25544
292หลังม่านการเมืองวิษณุ เครืองาม25541
293รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
294นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25541
295รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25541
296โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ (ค.ศ.1894-1989) ชีวประวัติและมรดกทางความคิดกลุ่มบริษัทพานาโซนิค25542
297นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
298รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2551สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25541
299รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
300แนวคิดชีวิตที่สมประสงค์สมประสงค์ บุญยะชัย25544
301กระบวนการนิติบัญญัติการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประสพสุข บุญเดช25541
302การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
303วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมายคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจาณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา25544
304รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25541
305รายงานสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25541
306ทำเนียบบทคัดย่อการวิจัย ปีที่ 8 พ.ศ.2553 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันบำราศนราดูร25541
307ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
308แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยมไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25541
309พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
310ประชาธิปไตยทางตรง : กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณปรีชา อุยตระกูล25541
311รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
312รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่สาธารณสุขเขต 18ทัศพร ชูศักดิ์25544
313เรื่องที่แล้วมา...กับเวลาที่ผ่านไปสิทธิธรรม โรหิตะสุข25541
314Proceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า 19-20 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25541
315รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำไตรมาส 2 ปี 2554สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม25541
316นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25541
317รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
318แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25543
319กระทรวงอุตสาหกรรม 2554 : ก้าวต่อไปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวกระทรวงอุตสาหกรรม25541
320การจัดการความขัดแย้งโดยนายอำเภอของประชาชนในประเทศไทยสมศักดิ์ จังตระกุล25544
321เหลียวหลัง แลหน้า 110 ปี กรมที่ดินกรมที่ดิน25542
322เฟมินิสต์ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน : การต่อสู้บนเส้นทางแห่งความเสมอภาคสุนี ไชยรส25541
323รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
324การประชุมปฎิบัติการเรื่อง "จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา"กฤตยา อาชวนิจกุล25544
325เล่าเรื่องอย่างผู้นำ เล่ม 4เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย25541
326การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจินตวีร์ เกษมศุข25543
327นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโรงเรียนเมืองเชียงรายนฤมล รัชนีวงศ์25541
328ฉันจะเล่าให้ฟังเยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา25541
329รายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในปีงบประมาณ 2554คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา25541
330โลกนี้คือละครวิษณุ เครืองาม25541
331การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวรเดช จันทรศร25542
332การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic week : วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25541
333รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
334การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
335ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
336รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน25543
337รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
338เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225549
339การจัดการสินค้าคงคลังประเภทข้าวในระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยอาทิตย์ โชตินุชิต25544
340ประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญาความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ระหว่างสยามประเทศกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเชีย เล่ม 1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25542
341นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ.2001-2009)อุไรวรรณ ธนสถิตย์25541
342สถิติประยุกต์สำหรับการผังเมืองพรพรรณ วีระปรียากูร25541
343รายงานสถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ปี 2553ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล25541
344รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
345นักปกครองในหัวใจประชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี25541
346การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
347การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย พ.ศ.2563ชาตรี มูลสถาน25544
348คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับบที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนกระทรวงยุติธรรม25541
349รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ : รวมเรื่องควรรู้ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25542
350รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 10นันทวัฒน์ บรมานันท์25542
351สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2552-30 ธันวาคม 2553)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25542
352พื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับนักการทหารพรพรรณ วีระปรียากูร25541
353วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
354ชีวิตที่ถูกละเมิด : เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชายและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจันทร์จิรา บุญประเสริฐ25543
355หนึ่งนารี ขี่ม้าขาวคณิติน ศิลาแร่25541
356รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25541
357รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
358รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2553สำนักงานศาลปกครอง25541
359การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์25541
360แสงแห่งความคิด : ที่จะส่งความสว่างต่อๆ ไปบริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์25542
361รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
362รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เขตตลิ่งชันชวนชม ชินะตังกูร25542
363การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
364ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
365รายงานประจำปี 2554 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
366รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครสุภัสสรา วิภากูล25541
367การประเมินผลการจ้างเหมาบุคลากรเอกชนดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25541
368รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนจากหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคสู่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโชคชัย เดชอมรธัญ25535
369ประเทศไทย : ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาที่สมดุลจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา25531
370กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทยวิษณุ เครืองาม25531
371ทุนนิยมสร้างสรรค์Kinsley, Michael25531
372รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนผู้ใช้บริการหน่วยงานอนามัยโรงเรียนรภัทภร เพชรสุข25535
373คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
37420 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ25531
375การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้นกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25531
376Competency สมรรถนะ : เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผลศิริรัตน์ พิริยธนาลัย25531
377บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะฮ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัจมุดดีน อูมา25531
378คานงัดประเทศไทยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25532
379สาเหตุและการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษาการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)นฤมล ประสพพรรังสี25532
380แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2477พรทิพย์ ดีสมโชค25531
381รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐวรรณวิมล คงสุวรรณ25534
382ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2553กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25532
383รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25532
384การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎ ประจำปี 2553 : วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25531
385บทสังเคราะห์งานวิจัย : การสื่อสารความรู้สู่เกษตรกรผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล25531
386รายงานประจำปี 2553 สภาที่ปรีกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
387การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยณรินี แย้มสกุล25534
388รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25531
389บริษัทสร้างสรรค์ พันธุ์ดีไซน์Neumeier, Martry25531
390คิดอย่างผู้ชนะ คิดอย่างทรัมป์Trump, Donald J.25531
391การตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์25531
392องค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโรงเรียนเอกชนสุชาดา อังศุจินดา25534
393ผลกระทบจากการวางระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ช่วงปี 2545-2555ประพัฒน์ เล็กกำเหนิด25532
394งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531
395ความจริงสู้อธรรม : คำแถลงการณ์ปิดคดีพรรคประชาธิปัตย์ 2553ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์25531
396มองซีอีโอโลก : ภาค 7 วิถีผู้นำวิกรม กรมดิษฐ์25531
397การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐธนิต ชังถาวร25531
398รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2553 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25532
399ธรรมาภิบาลการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย25531
400สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 3 (มกราคม 2553-ธันวาคม 2553) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25531
401ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2552สำนักราชเลขาธิการ25531
402คิดได้ คิดดีDe Bono, Edward25534
403เศรษฐกิจติดขัดHeller, Michael25531
404รูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครวิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์25534
405วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25531
406รูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบเชิงสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลอุบล วุฒิพรโสภณ25536
407ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่คนึงนิจ ธรรมทิ25531
408เปลี่ยนโลกรอบตัว : รวมเรื่องวัสดุและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนสถานที่รอบตัวให้ "ดีขึ้นกว่าเดิม"ชนากานต์ คำภิโล25531
409ความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพอัชณา ชื่นบุญ25532
410องค์ประกอบของธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กชาติชัย อุดมกิจมงคล25534
411รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25531
412รายงานการศึกษาฉบับบสมบูรณ์เรื่องหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจุมพต สายสุนทร25532
413การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
414การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
415โพสต์โมเดิร์นกับเศรษฐศาสตร์ : บทวิพากษ์สมมติฐานความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์นรชิต จิรสัทธรรม25531
416องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสถียร รุจิรวนิช25537
417เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 2553-2554สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ255312
418การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
419ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานการประปานครหลวงเพชรไพริน บุตรดาสา25532
420รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2552สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
421วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันบวรศักดิ์ อุวรรณโณ25531
422รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดรุณี โกเมนเอก25534
423รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25531
424ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25534
425ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์25531
426การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
427คิด! ทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์De Bono, Edward25531
428การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเพียงพอ (1 ตุลาคม 2551-30 ธันวาคม 2552)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25531
429รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครอาภา อรรถบูรณ์วงศ์25534
430รวมกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปากรมทรัพยากรน้ำ.^กลุ่มงานนิติการ.25531
431การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างความเป็นเจ้าของรูปแบบของการแปรรูปและประสิทธิภาพจากการแปรรูปเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25531
432รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25531
433การประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2552สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25534
434การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill25531
435Visionary leadership : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุรีพันธุ์ เสนานุช25533
436คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
437ความไว้วางใจของผู้ส่งออกอาหารไทยที่มีผลต่อความผูกพันและความร่วมมือในการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประะเทศฉัตรพล มณีกูล25535
438เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
439องค์ประกอบความมั่นคงของหมู่บ้านในภาคกลางประเทศไทยทวี นริสศิริกุล25534
440การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
441รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศยงยุทธ แฉล้มวงษ์25532
442นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงานHowkins, John25531
443การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
444ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
445ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ : บารนาบัส : ประเทศไทยมาโนช แจ้งมุข25525
446ประเทศไทยควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดีปราโมทย์ ประสาทกุล25523
447รายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25521
448องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
449พิชิต 7 Leadership competencies ด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม 1Lapid-Bogda, Ginger25521
450การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูงกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์25521
451ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมกาญจน์ วรกุล25522
452กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวดนัย จันทร์เจ้าฉาย25521
453นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25522
454รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครองจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25525
455เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไรHowkins, John25521
456วิกฤตภาวะผู้นำทางการศึกษา : แนวทางการวิจัยและการพัฒนากล้า ทองขาว25521
457รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
458โลกใหม่แห่งนวัตกรรมPrahalad, C.K.25521
459การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ปกรณ์ ปรียากร25521
460ทำไมต้อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" : รวมบทความกระตุ้นอะดรีนาลิน โดย 6 นักคิด ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, ริชาร์ด ไบวิส, ชัยประนิน วิสุทธิผล, ดวงฤทธิ์ บุนนาค และอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)25521
461องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม : องค์กรชั้นนำต่างๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรTucker, Robert B.25521
462เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เอกร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
463เศรษฐศาสตร์นักคิดศาสตรา สุดสวาสดิ์25521
464วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25521
465การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25521
466วิธีปฏิบัติในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25522
467การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
468เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์Takahashi, Makoto25521
469แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมาคานธีโสภนา ศรีจำปา25522
470รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 1 สำนักสันติวิธีและธรรมาธิบาล สถาบันพระปกเกล้า25525
471ลักษณะผู้นำบูรณาการทางการจัดการ : กรณีศึกษาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจและหมอดินอาสารุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร25521
472ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
473การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมายเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25524
474ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
475Competency development roadmap (CDR)อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25521
476การต่อสู้สู่สภา : ยุทธศาสตร์เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิกไลเบรส, เบอนาเดท25522
477การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อารี จำปากลาย25524
478ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25521
479รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
480รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ที่มีต่อการผลิตนวัตกรรมในประเทศไทยและความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของสินค้านวัตกรรมของไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25521
481ประชุมวิชาการเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัย "การบริหารการพัฒนาแบบบูรณาการ" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
482เมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศEl-Erian, Mohamed25521
483การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25521
484การประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างแบบเมตริกซ์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25522
485รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง "ผลกระทบและมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสถานะการเงินการคลังของประเทศต่อกรณีกลุ่มพันธมิตรปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร25522
486ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25521
487รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครอง : ภาคผนวกจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25524
488ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
489รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25523
490สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียงมาลี พฤกษ์พงศาวลี25521
491เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25512
492เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
493การสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในทัศนะของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยกฤตพล สุนทรวราภาส25511
494ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25512
495โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
496การประเมินผลการปฏิบัติงาานอลงกรณ์ มีสุทธา25511
497รวมความตกลงความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกระทรวงการต่างประเทศ.กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ255110
498จัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบสุประภาดา โชติมณี25511
499การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
500การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
501เทคนิคการจัดทำและนำ Job competency ไปใช้งาน ฉบับคนทำงานณรงค์วิทย์ แสนทอง25511
502บริหารคนในทศวรรษหน้าดนัย เทียนพุฒ25511
503วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
504Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
505ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีต่อการจัดบริการการศึกษาสุภัสสรา วิภากูล25513
506ประชากรและสังคม 2551 : มิติ "เพศ" ในประชากรและสังคมกฤตยา อาชวนิจกุล25513
507ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ25514
508การบริหารความเสี่ยง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัตินิรภัย จันทร์สวัสดิ์25511
509ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
510รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินผลการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25511
511การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency-Based HRMสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25511
512พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
513วิธีเสริมสร้างทักษะการคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโนDe Bono, Edward25511
514Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
515การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25511
516ถูกต้องเป็นธรรมปรีดา เวทยาวงศ์25512
517ภาระ หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์นิพนธ์ ศิริพร25512
518คิดอย่างอัจฉริยะHurson, Tim25511
519การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
520โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไว จามรมาน25511
521การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
522มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์ : บทความวิชาการนิสดารก์ เวชยานนท์25511
523รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
524Training roadmap ตาม Competency เขาทำกันอย่างไร?ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25511
525การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
526ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
527100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
528กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25512
529การพัฒนารูปแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การในกระบวนการผลิตที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยไพศาล จันทรังษี25516
530ยุทธศาสตร์ อบต. : จุดเปลี่ยนประเทศไทยประเวศ วะสี25511
531เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
532Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการDrucker, Peter F.25511
533การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
534กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25513
53521 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
536การประชุมวิชาการเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25515
537การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
538คู่มือการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวีระศักดิ์ เครือเทพ25501
539การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph25501
540การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จุมพล หนิมพานิช25504
541ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
542Competency model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทยนิสดารก์ เวชยานนท์25501
543การจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary25501
544การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
545KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
546เอาชนะด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์Davenport, Thomas H.25501
547การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
548กระบวนการทำงานชุมชนกระทรวงยุติธรรม.^คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.25504
549Career development in practiceอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
550เก่งงานได้ ทั้งง่ายและสนุกคัตสึมิ, นิชิมูระ25501
551การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ : อนาคตจะลูกผีหรือลูกคนคณะทำงานสื่อสารกับสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
552คนดีในวิถีประชาธิปไตยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25501
553ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
554การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุจิตรา ธนานันท์25501
555ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
556การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมวินัย รังสินันท์25504
557การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
558บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
559Logistics Thailand : a directory of logistics and transportation 2006-2007บริษัทไอทีแอล เทรด มีเดีย จำกัด25501
560คู่มือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย.25502
561ชุดตัวอย่างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
562ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยและสหรัฐอเมริกาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25502
563จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
564เปิดโลกความสุข GNHนภาภรณ์ พิพัฒน์25502
565Tough management : เจาะเกราะสุดยอดยุทธบริหารมาร์ตินส์, ชัค25501
566รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกฤตยา อาชวนิจกุล25503
567ความคิดสองทศวรรษธีรยุทธ บุญมี25501
568ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
569การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
570ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2552-2556คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.255025503
571จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
572วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
573มารู้จัก Competency กันเถอะณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
574Competency based HRM/HRD case studyอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
575การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550ศรวัชร งามอุโฆษ25501
576กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้วิโรจน์ ลักขณาอดิศร25501
577สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีรศรินทร์ เกรย์25503
578ตรวจประเมินความรู้สู่การปฏิบัติบุญดี บุญญากิจ25503
579รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ25501
580รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
581Competency dictionaryอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25491
582การศึกษาภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน กรณีช่างปูนปั้นโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจารุวรรณ ขำเพชร25491
583การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25491
584แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25491
585ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
586สารคดีสั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "1 นาทีกับ ป.ป.ช."สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25491
587งานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ำโขง : การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนักจ่ายน้อยและไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1เพียร์สัน, อีเลน25493
588อบต. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงสถาบันพระปกเกล้า25491
589Competency-based approachนิสดารก์ เวชยานนท์25491
590การตลาดข้ามวัฒนธรรม : อิทธิพลของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการตลาดยุคโลกาภิวัตน์บรรจง อมรชีวิน25491
591การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
592การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
593คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบุญเลิศ เลียวประไพ25493
594รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างดัชนีคุณภาพสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
595เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนนภาภรณ์ หะวานนท์25492
596ปฏิบัติการสร้างสังคมภูมิปัญญา...ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ25491
597นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
598การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25492
599การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25492
600แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
601รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25491
602การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25498
603การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยชาญชัย อาจินสมาจาร25492
604จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 1 : ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25492
605การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
606การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบิติปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล25491
607รายงานการวิจัยเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนกับความสัมพันธ์ในครอบครัววรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
608ระบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25491
609ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลังพิสิฐ ลี้อาธรรม25496
610การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
611การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
612การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรนิติ เศรษฐบุตร25491
613การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
614ประชากรและสังคม 2549 : ภาวะการตาย ภาพสะท้อนความมั่นคงของประชากรกฤตยา อาชวนิจกุล25493
615เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
616ชาวนาในยุคเศรษฐกิจเพื่อการค้าพรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ์25492
617ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
618การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทายอรทัย อาจอ่ำ25493
619การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศไพพรรณ เกียรติโชติชัย25495
620รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
621รูปแบบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เพื่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25492
622ยุทธศาสตร์การแข่งขันสุวิชัย ศุภรานนท์254912
623การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
624สร้างสรรค์นวัตกรรม 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันShapiro, Stephen M.25491
625วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25491
626แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550-2554สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25494
627กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary25491
628การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
629คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
630เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
631สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2534-2547ศรัญญา เบญจกุล25491
632วิถีแห่งโตโยต้าLiker, Jeffrey K.25491
633โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
634รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 1คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
635แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competencyสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25491
636หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคมประภาพรรณ อุ่นอบ25491
637นักบริหารทันสมัยสุเทพ เชาวลิต25481
638บริการด้วยใจที่ไม่ธรรมดาเควก, จอร์จ ที.เค.25485
639ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร : กรณีศึกษาเฉพาะเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครกิตติศักดิ์ ชัยวิชิต25484
640คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 สำหรับ Windowsประกายรัตน์ สุวรรณ25481
641การจัดการความรู้ในสถานศึกษาวันทนา เมืองจันทร์25482
642การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
643การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
644การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายเจนจบ วีระพานิชเจริญ25481
645ตามกระแสสุกิจ อุทินทุ25485
646องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
647เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษาสรชัย พิศาลบุตร25481
648คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
649ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25484
650คิดแนวขนานDe Bono, Edward25481
651การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
652โครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติสถาบันพระปกเกล้า25482
653บทความวิชาการด้าน HRนิสดารก์ เวชยานนท์25481
654การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25484
655การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecardสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25481
656สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
65717 เครื่องมือนักคิดวันรัตน์ จันทกิจ25481
658รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
659การควบคุมคุณภาพยุทธ ไกยวรรณ์25481
660ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า.^วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.25481
661คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
662การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้นกุณฑลี รื่นรมย์25482
663คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25481
664จัดการอย่างนักบริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารระดับสูงและประธานบริหารเผยหลักการที่นำพาพวกเขาสู่ความสำเร็จวินสตัน, สเตฟานี25481
665ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความยากจนชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25483
666พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
667ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 4ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25481
668แนวทางการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเมทิกา วาทินวิเศษ25483
669การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25483
670รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
671ประชากรและสังคม 2548 : ประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ.2548กฤตยา อาชวนิจกุล25483
672การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริยะยุทธนา แซ่เตียว25481
673การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25482
674กลยุทธ์ : การสร้างและการนำไปปฏิบัติLuecke, Richard25481
675อนาคตเมืองไทย ใครว่าไม่น่าห่วงไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์25471
676การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจุฑาทิพย์ ภารพบ25471
677การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
678เรื่องเล่า เขย่าคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25473
679การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมธานี อ่วมอ้อ25471
680สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25471
681นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับอำนาจทางเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสำเร็จในการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยบูฆอรี ยีหมะ25471
682สถิติแรงงาน 2546กระทรวงแรงงาน.สำนักงานปลัดกระทรวง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25472
683BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
684รายงานโครงการวิจัยประจำปี 2546 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบก.^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร.25471
685การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศุภลักษณ์ วิริยะสุมน25471
686การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25471
687การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทยศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว25471
688รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโตภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ25471
689ฉลาดทำงานGower25471
690ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 3ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25471
691รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กลุ่มงานกฎหมาย25473
692เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาดนวลน้อย ตรีรัตน์25471
693อสังหาริมทรัพย์ เรื่องสำคัญของชีวิตโสภณ พรโชคชัย25472
694การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดีสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ25471
695วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรองบรรจง อมรชีวิน25471
696ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางวิชาการ : การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มสุธีรา มะหิเมือง25471
697วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25471
698แผนที่ยุทธศาสตร์ : แปลงสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้ออกมาเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้Kaplan, Robert S.25471
699การบริหารเชิงกลยุทธ์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25473
700ใครว่าคนรวยไม่โกง (เรื่องจริง)กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ25471
701เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25473
702ประชาสรรค์สร้าง : การพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์และไทยLopez-Wui, Glenda25471
703บริหารโปรเจคท์ให้สัมฤทธิ์ผล : แบบตาบอดคลำช้างSchmaltz, David A.25471
704รอยทางที่สร้าง "คน"สมลักษณ์ วงษ์รัตน์25471
705การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏนิตยา พรหมวนิช25471
706เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
707การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25471
708การประเมินโดยการอิงกับความสามารถFletcher, Shirley25471
709ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25473
710Balanced scorecard กับการเน้นกลยุทธ์Kaplan, Robert S.25471
711รายงานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบ 4 (2546)อารี จำปากลาย25473
712เมื่อบริษัทต้องคัดเลือกคนHoffman, Edward25461
713ธุรกิจของ HR B2Eดนัย เทียนพุฒ25461
714Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติพสุ เดชะรินทร์25462
715ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25462
716การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
717กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์Ries, Al25461
718ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการLaudon, Kenneth C.25469
719ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25467
720การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25461
721สุดยอดความสำเร็จขององค์กรดนัย เทียนพุฒ25461
722บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
723เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
724เจาะลึกกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 11 CEO 11 รางวัล SET Awardสันติ วิริยะรังสฤษฎ์25461
725Not bosses but leaders : เป็นผู้นำที่ดีให้ได้คำว่าเจ้านายจะตามมาเองAdair, John25461
726การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2568สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25463
727100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการนางาจิมา, โซอิจิโร25461
728การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25461
729การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค25461
730หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
731ผู้จัดการ 1 นาทีBlanchard, Kenneth25461
732เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายทศพร ศิริสัมพันธ์25461
733พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยอัจฉรา ฉายากุล25465
734การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนวุฒิพล สกลเกียรติ25461
735กรุงเทพที่ผมฝันเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25462
736คู่มือพัฒนาผู้นำ 10 บทบาทผู้นำสมัยใหม่วิเชียร ชุติมาเทวินทร์25461
737คิดอย่างทักษิณ ชินวัตรพิจิตรา25461
738สนุกกับงานวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25461
739ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 2 ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25461
740Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
741การคิดเชิงบูรณาการเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
742กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
743สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดินวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25461
744การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25451
745เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
746หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
747การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์25451
748แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.2545-2549สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25457
749แนวนโยบายแห่งรัฐ : 5 ปี รัฐธรรมนูญไทยกนกศักดิ์ แก้วเทพ25451
750การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
751น้อยๆ หน่อย นายWeinstein, Bob25451
752เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
753การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25451
754วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้เดชน์ เทียมรัตน์25451
755การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25451
756การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25451
757การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กรโดยมืออาชีพเพื่อมืออาชีพดนัย เทียนพุฒ25451
758ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25451
759การคิดเชิงเปรียบเทียบเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25451
760โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25451
761รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลท้องถิ่นของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตำบลบางขุนไทรมหาวิทยาลัยศิลปากร.สถาบันวิจัยและพัฒนา25451
762ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลชิตพล กาญจนกิจ25451
763สรรพสิ่งล้วนวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25452
764Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบุญดี บุญญากิจ25453
765เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
766การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
767ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
768การจัดการเชิงกลยุทธ์จินตนา บุญบงการ25441
769ประชากรไทยสมัย ร.9บุญเลิศ เลียวประไพ25443
770ปรัชญาของการบริหารภาครัฐวรเดช จันทรศร25441
771ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เขตการศึกษา 5 ต่อวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปราณี ตันติตระกูล25446
772ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ปราโมทย์ ประสาทกุล25443
773การฝึกปฏิบัติในงานจริงSisson, Gary R.25441
774ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
775เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
776การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
777การติดต่อสื่อสารขององค์การสมยศ นาวีการ25441
778การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25441
779การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศพิทยา บวรวัฒนา25444
780รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2542สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25431
781รวมบทความ การวิจัย การวัดและประเมินผลบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25431
782หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
783หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยผาสุก พงษ์ไพจิตร25431
784ผลงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรอบ 8 เดือน 1 ตุลาคม 2542-31 พฤษภาคม 2543กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม25433
785การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจสมยศ นาวีการ25431
786การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
787คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25431
788SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
789การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การชูชัย สมิทธิไกร25421
790การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25425
791อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
792การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25422
793องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
794ความเป็นปึกแผ่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุตรผู้เป็นแรงงานย้ายถิ่นกับบิดามารดา : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการแลกเปลี่ยนสามชาย ศรีสันต์25411
795ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25414
796คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจอัจฉรา จันทร์ฉาย25418
797การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
798กลยุทธในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ254110
799การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา : แนวความคิดและวิธีการสุพรรณี ไชยอำพร25401
800ประชากรไทย 60 ล้านคน : สถานการณ์ นโยบายและมิติด้านการพัฒนาปราโมทย์ ประสาทกุล25403
801พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
802การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25401
80360 ปี ประสานธรรม ประสานใจ ประสาน สุขรังสรรค์กระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.^กองวิชาการและแผนงาน.25401
804การจัดงานอุตสาหกรรมชูชีพ เยาวพัฒน์25401
805สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
806ภาวะผู้นำกวี วงศ์พุฒ25392
807ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
808การแก้ปัญหาแบบคิวซี : วิธีการแก้ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ป่นโฮโซตานิ, คะทซึยะ25392
809ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
810นักบริหารผู้ทรงประสิทธิภาพชาญชัย อาจินสมาจาร25391
811สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
812ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
813ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
81430 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ : รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 2525-2536มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25381
815การบริหารสมยศ นาวีการ25386
816ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับที่ 1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐประศาสนศาสตร์25381
817พฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25383
818ผลของการฟังดนตรีที่มีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะสั้นพิมพา ม่วงศิริธรรม25381
819อำนาจใหม่Toffler, Alvin25371
820องค์การและการบริหารธงชัย สันติวงษ์25373
821ปัญหาการเข้าสู่แรงงานของคนพิการที่เคยได้รับการฟื้นฟูอาชีพจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการอรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ25373
822คุณธรรมสำหรับผู้บริหารฉลอง มาปรีดา25371
823องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ธงชัย สันติวงษ์25351
824การพัฒนาโปรแกรมย่อยควบคุมอุปรณ์สำหรับซีดีรอมอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี25341
825คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติวิเชียร เกตุสิงห์25344
826การบริหารเพื่อความเป็นเลิศสมยศ นาวีการ25333
827ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์25322
828บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำชินน์, จอร์จ25321
829ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25291
830พุทธปรัชญากับการสร้างเสริมภาวะผู้นำ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำระดับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทยสุวิน สุขสมกิจ25242
         รวม   1613  เล่ม