รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมพยัต วุฒิรงค์25622
2ตัวแบบสมการโครงสร้างของประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำกำพล พาหิระ25612
3เส้นทางแห่งผู้นำธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์25612
4การบริหารจัดการยุคดิจิทัลวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25612
5ตัวกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อผลการดำเนินงานการบริหารด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยธีระ เทิดพุทธธรรม25612
6Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?ภักดี รัตนมุขย์25613
7Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
8รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์25602
950 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
10การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
11เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
12ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
13Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
14องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยถนอมนวล ลีกุลพิทักษ์25602
15สังคมธรรมาธิปไตยสังศิต พิริยะรังสรรค์25601
16บริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่าโสภณ พรโชคชัย25601
17การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
18เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
19รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25601
20องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม25603
21การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
22รายงานผลการศึกษาเรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่กรมการพัฒนาชุมชน.สถาบันการพัฒนาชุมชน25602
23ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
24สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 10 เดือนที่สาม ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25601
25เพิ่มมูลค่า น่าเชื่อถือ ด้วยหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25601
26รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศสุรพล ศรีวิทยา25602
27เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
28คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
29การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25605
30อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบาย "อุตสาหกรรมสีเขียว"ธวัชชัย ศุภดิษฐิ์25591
31เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคมสังศิต พิริยะรังสรรค์25591
32ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
33กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
34การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
35ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรมป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
36การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
37ทัศนะทางการเมืองป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
38การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคมกาญจนา แก้วเทพ25591
39การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สภาพัฒนาการเมือง25591
40ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทยสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง25593
41การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง25591
42การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2558อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25581
43ตำรวจกับแนวทางการค้นหาคนหายในประเทศไทยชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์, พ.ต.อ.25583
44ปัญหาบ้านเมืองคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ25581
45รายงานประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)25582
46ประชาธิปไตยหลงทางประมวล รุจนเสรี25583
47เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
48คณะกรรมการเสาหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25581
49แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
50การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25581
5183 ปี สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี25581
52กะเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรกำกับดูแลจากเวที NBTC Public Forumประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25582
53ผู้ต้องขังหญิง : สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายกฤตยา อาชวนิจกุล25581
54นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
55เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
56ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน25582
57ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25582
58รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
59การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557นิรมล ชะโนวรรณะ25581
60รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25581
61รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 : ภาคผนวกคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
62การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
63คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
64สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
65เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมคมสัน สุริยะ25581
66เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
67บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
68รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
69รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557กรมการพัฒนาชุมชน25581
70Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2014, vol.1อุรุยา วีสกุล25582
71ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรมKirby, Michel25581
72จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ทำดี มีแต่ได้ยุทธ วรฉัตรธาร25581
73คำให้การพระสุเทพ ปภากโร : กรณีการก่อเหตุร้ายในการชุมนุมของ นปช. เมื่อปี 2553พระสุเทพ ปภากโร25582
74บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
75เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทยงามพรรณ เวชชาชีวะ25581
76พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
77เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี 58)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.กลุ่มงานประธานรัฐสภา25582
78ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอัทธ์ พิศาลวานิช25581
79การประเมินผลนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
80วิพากษ์ผังเมืองโสภณ พรโชคชัย25571
81มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
82รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยธิติพันธุ์ จีนประชา, พ.ต.ท.25575
83กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
84การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายเตรียมความพร้อมแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
85การประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
86ความต้องการนโยบายการยุติธรรมของประชาชนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25571
87ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์25571
88CSR ที่แท้โสภณ พรโชคชัย25572
89รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 12นันทวัฒน์ บรมานันท์25572
90รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25571
91มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชนชลธิรา สัตยาวัฒนา25572
92การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25572
93คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
94ระบอบทักษิณ : จุดเริ่มต้นและจุดจบสำนึกบุญคุณแผ่นดิน25572
95ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25571
96โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของธุรกิจขายตรงนิภารัตน์ ป้อสีลา25575
97รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
98รายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย25571
99หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25573
100รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2556กรมการพัฒนาชุมชน25571
101เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย25573
102ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตบุญเลิศ เลียวประไพ25571
103รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องสถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550นันทวัฒน์ ปรมานันท์25571
104องค์ประกอบของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยรัชญา ณิชากรกีรติ25572
105สถิติจัดหางาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน.กองแผนงานและสารสนเทศ25571
106ทศวรรษศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : สถานะความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นพพล วิทย์วรพงศ์25571
107เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้วุฒิพล หัวเมืองแก้ว25571
108รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25571
109รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
110ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25572
111ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
112รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
113ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์พรชัย บุญบวรรัตนกุล25572
114ผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักการประชุม25572
115การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25571
116ประชากรและสังคม 2557 : การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมยุพิน วรสิริอมร25571
117รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25572
118วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนอาคม เติมพิทยาไพสิฐ25571
119การประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556กระทรวงยุติธรรม.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25571
120รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
121รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25572
122การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
123ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
124สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554-2 มีนาคม 2557สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักงานกรรมาธิการ 2.25571
125คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ภาษาไทย-อังกฤษ)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.สำนักวิจัยและวิชาการ25572
126กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
127การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25572
128เบื้องลึก เบื้องหลัง การสู้คดีตีความปราสาทพระวิหารกระทรวงการต่างประเทศ25572
129การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจริยาพร ทองยา25571
130ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
131การประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
132รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556)สำนักนายกรัฐมนตรี25562
133การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
134การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่านจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต25561
135เอกสารวิชาการส่วนบุคคลเรื่องการดำเนินการทางปกครองในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบอาชีพประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมศักดิ์ จังตระกุล25562
136รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25561
137ความเป็นโลก X ความเป็นเรา : โลกาภิวัตน์กับอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมLittle Thoughts25561
138ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่นชาติชัย อุดมกิจมงคล25562
139ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ซื้อรถบรรทุกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอมร ชคทิศ25564
140มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการทนงศักดิ์ ม่วงมณี25562
141องค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยชิษณุพงศ์ ทองพวง25564
142ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6025561
143บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้พิพากษาเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
144ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพรรคชาติไทยพัฒนา25564
145รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25561
146วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25562
147ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษาวิชัย ศรีรัตน์25562
148กลยุทธ์พิชิตภัยร้ายในโครงการอสังหาริมทรัพย์บุญชนะ บุญเลิศ25561
149สมรรถนะของนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยปภากร สุวรรณธาดา25564
150เครื่องมือทางยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25561
151รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550มหาวิทยาลัยสยาม.^บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์.25564
152มาตรฐานข้อมูล กระทรวงแรงงาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน25561
153รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)25563
154รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการให้อำนาจ ความผูกพันต่อองค์กรและการคงอยู่ของหัวหน้างานในวิสาหกิจครอบครัวณเรศ กาญจนเมธากุล25565
155ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์.ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม25562
156บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
1578 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
158การประเมินผลเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กันยายน 2556สุวีรัตน์ ชัยวิชิต25561
159การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
160ดีโมพีเดียพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษาปราโมทย์ ประสาทกุล25561
161สังคมศาสตร์บูรณาการเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล25561
162สารสินสวามิภักดิ์วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25565
163การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
164รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25561
165การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐมสุพจน์ สุทธิศักดิ์25563
166ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทยสุธาสินี ทองลิ่ม25562
167รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25562
168ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ25562
169สมุดพก ส.ว. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
170บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอนุรักษ์ นิยมเวช25562
171การประเมินผลนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)กระทรวงยุติธรรม.^สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25561
172บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้ต้องขังเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
173การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยและเวียดนามและแนวทางการพัฒนาตลาดข้าวไทยสมชาย วิรุฬหผล25562
174ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบธรรมาภิบาลสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร.25562
175รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25563
176ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
177ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
178ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6125561
179รายงานประจำปี 2556 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25562
180การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
181กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลกวุฒิชัย จิตตานุ25561
182เมฆปริศนา : ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทยบำเพ็ญ ไชยรักษ์25562
183เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
184การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555วรวุทธิ์ การสุวรรณ25562
185สมุดพก ส.ส. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
186เอสซีจี : 100 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)25562
187ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
188วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
189การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
190การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
191การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
192รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนวรเจตน์ ภาคีรัตน์25552
193กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทยพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
194จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
195นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
196การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสุพจน์ สุทธิศักดิ์25552
197ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หาเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25552
198อนาคตภาพบทบาทสตรีไทยและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ : ยุทธศาสตร์ 50 ปีจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25554
199รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ25551
200รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยุพา ทองช่วง25554
201รายงานผลการวิจัยเรื่องวิเคราะห์องค์ประกอบการบริการตามรูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศของบุคลากรในสังกัดอำเภอ กรมการปกครองไพศาล จันทรังษี25552
202รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
203การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม กระทรวงยุติธรรมอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
204ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟแวร์เซอร์วิสบัณฑิต หมั้นทรัพย์25554
205ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2555การเคหะแห่งชาติ25552
206ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆคณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง25554
207การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์บรรเจิด สิงคะเนติ25552
208ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25552
209ชุดความรู้การติดตามและประเมินผล : การจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินแผนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
210รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553-2555 องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ25552
211การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
212120 ปี กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.25551
213จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
214อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
215เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
216การบริหารและการพัฒนาระบบงานตำรวจพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
217การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 เขตตลิ่งชันเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25552
218แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25551
219รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์25553
220เหมือนอยู่คนละโลก : ปฐมบทสู่รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมกฤติยา เลิศสวัสดิ์25551
221การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25551
222สมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรรจบพร อินดี25554
223เดินสันติปัตตานีอาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย25551
224รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุทธิพร กรุงกาญจนา25554
225พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยซูซูกิ, โนริยูกิ25551
226เล่าเรื่องผู้นำวิษณุ เครืองาม25551
227รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
228มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยนันทวัฒน์ บรมานันท์25552
229การประเมินผลโครงการการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาคอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
230ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
231หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
232รายงานประจำปี 2554 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25552
233กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาลเจริญ ศรีศศลักษณ์25552
234สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 80 (28 มิถุนายน 2555)สำนักนายกรัฐมนตรี25551
235ประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทยกุลภา วจนสาระ25551
236รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553มูลนิธิไทยโรดส์25551
237เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
238องค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
239แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25553
240เทศาภิบาลดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625551
241ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทยอัญจิรา อัศวนนท์25551
242อนาคตภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย พ.ศ.2561พีรพัศ โห้ถนอม25554
243สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาลภาวิช ทองโรจน์25553
244รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประจำปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.สำนักเลขาธิการ.25552
245ศัพท์สิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25552
246รายงานประจำปี 2554 กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ25551
247การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
248จับเข่าคุยทักษิณ ชินวัตรPlate, Tom25551
249การพัฒนาองค์การสุนันทา เลาหนันทน์25551
250ปัญหาชายแดนใต้ มองผ่านงานวิจัยของ ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สำนักวิจัยและพัฒนา25551
251ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
252เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
253สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25553
254รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554กรมการพัฒนาชุมชน25551
255ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
256ทิศทางใหม่ประเทศไทย ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ่นประเวศ วะสี25555
257รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี25552
258โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนคลองสวนพริก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครชิษณุพงศ์ ทองพวง25552
259รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25551
260ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ชูพินิจ เกษมณี25551
261เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 108 ปี "ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25551
262รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2555สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25552
263รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน)ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด25551
264การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25552
265ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยวัชรพล คงมนต์25555
266การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
267สมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสุปราณี ยมพุก25544
268โลกนี้คือละครวิษณุ เครืองาม25541
269รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่สาธารณสุขเขต 18ทัศพร ชูศักดิ์25544
270รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
271รายงานประจำปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
272Proceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า 19-20 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25541
273รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำไตรมาส 2 ปี 2554สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม25541
274กระทรวงอุตสาหกรรม 2554 : ก้าวต่อไปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวกระทรวงอุตสาหกรรม25541
275คิด พูด ทำ ธนินท์ เจียรวนนท์ : สูตรลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้บริหารระดับโลกธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์25541
276รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
277รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
278รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25541
279เหลียวหลัง แลหน้า 110 ปี กรมที่ดินกรมที่ดิน25542
280การคิดเชิงสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25541
281การประชุมปฎิบัติการเรื่อง "จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา"กฤตยา อาชวนิจกุล25544
282เฟมินิสต์ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน : การต่อสู้บนเส้นทางแห่งความเสมอภาคสุนี ไชยรส25541
283รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นเลิศของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุภัสสรา วิภากูล25544
284นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโรงเรียนเมืองเชียงรายนฤมล รัชนีวงศ์25541
285ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25541
286การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวรเดช จันทรศร25542
287แสงแห่งความคิด : ที่จะส่งความสว่างต่อๆ ไปบริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์25542
288การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
289การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic week : วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25541
290ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
291รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
292รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25541
293พื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับนักการทหารพรพรรณ วีระปรียากูร25541
294เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225549
295การสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25544
296หนึ่งนารี ขี่ม้าขาวคณิติน ศิลาแร่25541
297ประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญาความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ระหว่างสยามประเทศกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเชีย เล่ม 1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25542
298รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
299รายงานสถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ปี 2553ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล25541
300นักปกครองในหัวใจประชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี25541
301รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2551สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25541
302รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
303รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25541
304ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
305คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับบที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนกระทรวงยุติธรรม25541
306รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ : รวมเรื่องควรรู้ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25542
307สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2552-30 ธันวาคม 2553)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25542
308รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมการพัฒนาชุมชน25541
309ชีวิตที่ถูกละเมิด : เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชายและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจันทร์จิรา บุญประเสริฐ25543
310การประเมินผลการจ้างเหมาบุคลากรเอกชนดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25541
311ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการสมศักดิ์ จังตระกุล25542
312ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
313ทำเนียบบทคัดย่อการวิจัย ปีที่ 8 พ.ศ.2553 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันบำราศนราดูร25541
314รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
315โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ (ค.ศ.1894-1989) ชีวประวัติและมรดกทางความคิดกลุ่มบริษัทพานาโซนิค25542
316วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
317รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เขตตลิ่งชันชวนชม ชินะตังกูร25542
318รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
319เรื่องที่แล้วมา...กับเวลาที่ผ่านไปสิทธิธรรม โรหิตะสุข25541
320การจัดการความขัดแย้งโดยนายอำเภอของประชาชนในประเทศไทยสมศักดิ์ จังตระกุล25544
321รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
322พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
323เล่าเรื่องอย่างผู้นำ เล่ม 4เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย25541
324การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจินตวีร์ เกษมศุข25543
325สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2551-18 กุมภาพันธ์ 2554สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25541
326นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
327ฉันจะเล่าให้ฟังเยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา25541
328การประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25542
329รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
330นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25541
331รายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในปีงบประมาณ 2554คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา25541
332หลังม่านการเมืองวิษณุ เครืองาม25541
333แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)25542
334รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
335รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25541
336ประชาธิปไตยทางตรง : กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณปรีชา อุยตระกูล25541
337รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
338แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
339แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25543
340ประชากรและสังคม 2554 : จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทยสุรีย์พร พันพึ่ง25543
341การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย พ.ศ.2563ชาตรี มูลสถาน25544
342รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กรังสรรค์ อ้วนวิจิตร25544
343การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
344รายงานสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25541
345รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 10นันทวัฒน์ บรมานันท์25542
346นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25541
347การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
348รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
349สถิติประยุกต์สำหรับการผังเมืองพรพรรณ วีระปรียากูร25541
350รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2553สำนักงานศาลปกครอง25541
351รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
352กระบวนการนิติบัญญัติการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประสพสุข บุญเดช25541
353ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
354การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
355การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์25541
356การจัดการสินค้าคงคลังประเภทข้าวในระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยอาทิตย์ โชตินุชิต25544
357วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมายคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจาณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา25544
358รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน25543
359นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ.2001-2009)อุไรวรรณ ธนสถิตย์25541
360แนวคิดชีวิตที่สมประสงค์สมประสงค์ บุญยะชัย25544
361รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครสุภัสสรา วิภากูล25541
362รายงานประจำปี 2554 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
363แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยมไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25541
364โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร25542
365การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
366คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
367วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันบวรศักดิ์ อุวรรณโณ25531
368รูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครวิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์25534
369วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25531
370ทุนนิยมสร้างสรรค์Kinsley, Michael25531
371การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
372รูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบเชิงสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลอุบล วุฒิพรโสภณ25536
373Competency สมรรถนะ : เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผลศิริรัตน์ พิริยธนาลัย25531
374สาเหตุและการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษาการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)นฤมล ประสพพรรังสี25532
375รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25531
376การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill25531
377รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2552สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
378องค์ประกอบของธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กชาติชัย อุดมกิจมงคล25534
379ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่คนึงนิจ ธรรมทิ25531
380รายงานการศึกษาฉบับบสมบูรณ์เรื่องหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจุมพต สายสุนทร25532
381รายงานประจำปี 2553 สภาที่ปรีกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
382องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสถียร รุจิรวนิช25537
383บริษัทสร้างสรรค์ พันธุ์ดีไซน์Neumeier, Martry25531
384กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทยวิษณุ เครืองาม25531
385คิดอย่างผู้ชนะ คิดอย่างทรัมป์Trump, Donald J.25531
386เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 2553-2554สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ255312
387ผลกระทบจากการวางระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ช่วงปี 2545-2555ประพัฒน์ เล็กกำเหนิด25532
388รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดรุณี โกเมนเอก25534
389ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25534
390การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
391บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะฮ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัจมุดดีน อูมา25531
392รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครอาภา อรรถบูรณ์วงศ์25534
393รวมกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปากรมทรัพยากรน้ำ.^กลุ่มงานนิติการ.25531
394คานงัดประเทศไทยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25532
395การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างความเป็นเจ้าของรูปแบบของการแปรรูปและประสิทธิภาพจากการแปรรูปเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25531
396การตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์25531
397การประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2552สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25534
398มองซีอีโอโลก : ภาค 7 วิถีผู้นำวิกรม กรมดิษฐ์25531
399Visionary leadership : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุรีพันธุ์ เสนานุช25533
400คิดได้ คิดดีDe Bono, Edward25534
401การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎ ประจำปี 2553 : วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25531
402เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
403องค์ประกอบความมั่นคงของหมู่บ้านในภาคกลางประเทศไทยทวี นริสศิริกุล25534
404รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศยงยุทธ แฉล้มวงษ์25532
405รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนจากหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคสู่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโชคชัย เดชอมรธัญ25535
406เปลี่ยนโลกรอบตัว : รวมเรื่องวัสดุและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนสถานที่รอบตัวให้ "ดีขึ้นกว่าเดิม"ชนากานต์ คำภิโล25531
407ประเทศไทย : ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาที่สมดุลจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา25531
408ความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพอัชณา ชื่นบุญ25532
409เศรษฐกิจติดขัดHeller, Michael25531
410การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
411การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐธนิต ชังถาวร25531
412รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนผู้ใช้บริการหน่วยงานอนามัยโรงเรียนรภัทภร เพชรสุข25535
413รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2553 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25532
41420 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ25531
415การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้นกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25531
416การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
417โพสต์โมเดิร์นกับเศรษฐศาสตร์ : บทวิพากษ์สมมติฐานความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์นรชิต จิรสัทธรรม25531
418คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
419แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2477พรทิพย์ ดีสมโชค25531
420รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐวรรณวิมล คงสุวรรณ25534
421การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
422รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25532
423ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2553กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25532
424ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานการประปานครหลวงเพชรไพริน บุตรดาสา25532
425รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25531
426ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์25531
427การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยณรินี แย้มสกุล25534
428คิด! ทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์De Bono, Edward25531
429รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25531
430การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเพียงพอ (1 ตุลาคม 2551-30 ธันวาคม 2552)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25531
431บทสังเคราะห์งานวิจัย : การสื่อสารความรู้สู่เกษตรกรผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล25531
432องค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโรงเรียนเอกชนสุชาดา อังศุจินดา25534
433งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531
434ความจริงสู้อธรรม : คำแถลงการณ์ปิดคดีพรรคประชาธิปัตย์ 2553ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์25531
435รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25531
436ความไว้วางใจของผู้ส่งออกอาหารไทยที่มีผลต่อความผูกพันและความร่วมมือในการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประะเทศฉัตรพล มณีกูล25535
437การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
438ธรรมาภิบาลการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย25531
439สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 3 (มกราคม 2553-ธันวาคม 2553) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25531
440นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงานHowkins, John25531
441ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2552สำนักราชเลขาธิการ25531
442รายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25521
443การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมายเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25524
444การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ปกรณ์ ปรียากร25521
445ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
446กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวดนัย จันทร์เจ้าฉาย25521
447รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครองจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25525
448การต่อสู้สู่สภา : ยุทธศาสตร์เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิกไลเบรส, เบอนาเดท25522
449การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อารี จำปากลาย25524
450เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไรHowkins, John25521
451ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ : บารนาบัส : ประเทศไทยมาโนช แจ้งมุข25525
452ประชุมวิชาการเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัย "การบริหารการพัฒนาแบบบูรณาการ" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
453รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ที่มีต่อการผลิตนวัตกรรมในประเทศไทยและความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของสินค้านวัตกรรมของไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25521
454องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม : องค์กรชั้นนำต่างๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรTucker, Robert B.25521
455การประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างแบบเมตริกซ์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25522
456วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25521
457โลกใหม่แห่งนวัตกรรมPrahalad, C.K.25521
458เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์Takahashi, Makoto25521
459ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
460ลักษณะผู้นำบูรณาการทางการจัดการ : กรณีศึกษาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจและหมอดินอาสารุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร25521
461แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมาคานธีโสภนา ศรีจำปา25522
462ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมกาญจน์ วรกุล25522
463สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียงมาลี พฤกษ์พงศาวลี25521
464การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25521
465ประเทศไทยควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดีปราโมทย์ ประสาทกุล25523
466Competency development roadmap (CDR)อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25521
467พิชิต 7 Leadership competencies ด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม 1Lapid-Bogda, Ginger25521
468ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
469การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูงกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์25521
470การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
471นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25522
472องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
473รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 1 สำนักสันติวิธีและธรรมาธิบาล สถาบันพระปกเกล้า25525
474วิกฤตภาวะผู้นำทางการศึกษา : แนวทางการวิจัยและการพัฒนากล้า ทองขาว25521
475ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25521
476ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
477รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
478เมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศEl-Erian, Mohamed25521
479รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง "ผลกระทบและมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสถานะการเงินการคลังของประเทศต่อกรณีกลุ่มพันธมิตรปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร25522
480ทำไมต้อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" : รวมบทความกระตุ้นอะดรีนาลิน โดย 6 นักคิด ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, ริชาร์ด ไบวิส, ชัยประนิน วิสุทธิผล, ดวงฤทธิ์ บุนนาค และอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)25521
481เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เอกร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
482เศรษฐศาสตร์นักคิดศาสตรา สุดสวาสดิ์25521
483ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25521
484รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครอง : ภาคผนวกจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25524
485รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
486การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25521
487รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25523
488วิธีปฏิบัติในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25522
489ประชากรและสังคม 2551 : มิติ "เพศ" ในประชากรและสังคมกฤตยา อาชวนิจกุล25513
490Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
491การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
492จัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบสุประภาดา โชติมณี25511
493การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
494ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ25514
495Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการDrucker, Peter F.25511
496รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินผลการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25511
497พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
498การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25511
499Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
500การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
501เทคนิคการจัดทำและนำ Job competency ไปใช้งาน ฉบับคนทำงานณรงค์วิทย์ แสนทอง25511
502การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
503บริหารคนในทศวรรษหน้าดนัย เทียนพุฒ25511
504การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
505การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
506ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25512
507โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
508ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีต่อการจัดบริการการศึกษาสุภัสสรา วิภากูล25513
509กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25512
510ยุทธศาสตร์ อบต. : จุดเปลี่ยนประเทศไทยประเวศ วะสี25511
511กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25513
512การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency-Based HRMสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25511
513วิธีเสริมสร้างทักษะการคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโนDe Bono, Edward25511
51421 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
515ภาระ หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์นิพนธ์ ศิริพร25512
516วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
517การบริหารความเสี่ยง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัตินิรภัย จันทร์สวัสดิ์25511
518คิดอย่างอัจฉริยะHurson, Tim25511
519ถูกต้องเป็นธรรมปรีดา เวทยาวงศ์25512
520ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
521โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไว จามรมาน25511
522เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
523การประเมินผลการปฏิบัติงาานอลงกรณ์ มีสุทธา25511
524100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
525มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์ : บทความวิชาการนิสดารก์ เวชยานนท์25511
526การพัฒนารูปแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การในกระบวนการผลิตที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยไพศาล จันทรังษี25516
527ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
528Training roadmap ตาม Competency เขาทำกันอย่างไร?ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25511
529รวมความตกลงความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกระทรวงการต่างประเทศ.กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ255110
530รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
531เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
532การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
533การประชุมวิชาการเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25515
534เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25512
535การสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในทัศนะของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยกฤตพล สุนทรวราภาส25511
536กระบวนการทำงานชุมชนกระทรวงยุติธรรม.^คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.25504
537รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกฤตยา อาชวนิจกุล25503
538การจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary25501
539เก่งงานได้ ทั้งง่ายและสนุกคัตสึมิ, นิชิมูระ25501
540ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
541เอาชนะด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์Davenport, Thomas H.25501
542การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
543คู่มือการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวีระศักดิ์ เครือเทพ25501
544ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2552-2556คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.255025503
545Logistics Thailand : a directory of logistics and transportation 2006-2007บริษัทไอทีแอล เทรด มีเดีย จำกัด25501
546การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
547การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุจิตรา ธนานันท์25501
548ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
549เปิดโลกความสุข GNHนภาภรณ์ พิพัฒน์25502
550การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมวินัย รังสินันท์25504
551ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
552Tough management : เจาะเกราะสุดยอดยุทธบริหารมาร์ตินส์, ชัค25501
553บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
554ชุดตัวอย่างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
555Competency based HRM/HRD case studyอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
556คู่มือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย.25502
557ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยและสหรัฐอเมริกาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25502
558สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีรศรินทร์ เกรย์25503
559จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
560การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
561รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ25501
562คนดีในวิถีประชาธิปไตยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25501
563การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph25501
564วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
565Competency model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทยนิสดารก์ เวชยานนท์25501
566KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
567จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
568การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
569ตรวจประเมินความรู้สู่การปฏิบัติบุญดี บุญญากิจ25503
570มารู้จัก Competency กันเถอะณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
571ความคิดสองทศวรรษธีรยุทธ บุญมี25501
572Career development in practiceอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
573การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ : อนาคตจะลูกผีหรือลูกคนคณะทำงานสื่อสารกับสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
574การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550ศรวัชร งามอุโฆษ25501
575กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้วิโรจน์ ลักขณาอดิศร25501
576ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
577การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จุมพล หนิมพานิช25504
578Competency dictionaryอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25491
579การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
580การตลาดข้ามวัฒนธรรม : อิทธิพลของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการตลาดยุคโลกาภิวัตน์บรรจง อมรชีวิน25491
581การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
582การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
583ระบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25491
584รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างดัชนีคุณภาพสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
585โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
586สารคดีสั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "1 นาทีกับ ป.ป.ช."สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25491
587ปฏิบัติการสร้างสังคมภูมิปัญญา...ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ25491
588การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25492
589การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25492
590การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25498
591Competency-based approachนิสดารก์ เวชยานนท์25491
592ประชากรและสังคม 2549 : ภาวะการตาย ภาพสะท้อนความมั่นคงของประชากรกฤตยา อาชวนิจกุล25493
593การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทายอรทัย อาจอ่ำ25493
594รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
595รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
596ชาวนาในยุคเศรษฐกิจเพื่อการค้าพรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ์25492
597การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
598รายงานการวิจัยเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนกับความสัมพันธ์ในครอบครัววรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
599ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลังพิสิฐ ลี้อาธรรม25496
600การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
601การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรนิติ เศรษฐบุตร25491
602การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบิติปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล25491
603วิถีแห่งโตโยต้าLiker, Jeffrey K.25491
604เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
605รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 1คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
606การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศไพพรรณ เกียรติโชติชัย25495
607นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
608แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
609รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25491
610แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25491
611รูปแบบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เพื่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25492
612ยุทธศาสตร์การแข่งขันสุวิชัย ศุภรานนท์254912
613การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
614แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550-2554สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25494
615งานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ำโขง : การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนักจ่ายน้อยและไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1เพียร์สัน, อีเลน25493
616ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
617คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
618เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
619คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบุญเลิศ เลียวประไพ25493
620สร้างสรรค์นวัตกรรม 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันShapiro, Stephen M.25491
621หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคมประภาพรรณ อุ่นอบ25491
622วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25491
623การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
624กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary25491
625การศึกษาภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน กรณีช่างปูนปั้นโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจารุวรรณ ขำเพชร25491
626การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
627การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25491
628เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนนภาภรณ์ หะวานนท์25492
629การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยชาญชัย อาจินสมาจาร25492
630ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
631สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2534-2547ศรัญญา เบญจกุล25491
632จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 1 : ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25492
633แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competencyสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25491
634อบต. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงสถาบันพระปกเกล้า25491
635ตามกระแสสุกิจ อุทินทุ25485
636พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
637เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษาสรชัย พิศาลบุตร25481
638คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
639นักบริหารทันสมัยสุเทพ เชาวลิต25481
640คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
641ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความยากจนชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25483
642การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
643โครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติสถาบันพระปกเกล้า25482
644การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
645การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25484
646ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25484
647องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
648สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
649ประชากรและสังคม 2548 : ประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ.2548กฤตยา อาชวนิจกุล25483
65017 เครื่องมือนักคิดวันรัตน์ จันทกิจ25481
651ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า.^วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.25481
652คิดแนวขนานDe Bono, Edward25481
653กลยุทธ์ : การสร้างและการนำไปปฏิบัติLuecke, Richard25481
654การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้นกุณฑลี รื่นรมย์25482
655บทความวิชาการด้าน HRนิสดารก์ เวชยานนท์25481
656จัดการอย่างนักบริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารระดับสูงและประธานบริหารเผยหลักการที่นำพาพวกเขาสู่ความสำเร็จวินสตัน, สเตฟานี25481
657ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 4ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25481
658รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
659แนวทางการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเมทิกา วาทินวิเศษ25483
660การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25483
661การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecardสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25481
662การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
663การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริยะยุทธนา แซ่เตียว25481
664การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25482
665การควบคุมคุณภาพยุทธ ไกยวรรณ์25481
666การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายเจนจบ วีระพานิชเจริญ25481
667บริการด้วยใจที่ไม่ธรรมดาเควก, จอร์จ ที.เค.25485
668รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
669ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร : กรณีศึกษาเฉพาะเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครกิตติศักดิ์ ชัยวิชิต25484
670คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 สำหรับ Windowsประกายรัตน์ สุวรรณ25481
671การจัดการความรู้ในสถานศึกษาวันทนา เมืองจันทร์25482
672คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25481
673การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมธานี อ่วมอ้อ25471
674สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25471
675ประชาสรรค์สร้าง : การพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์และไทยLopez-Wui, Glenda25471
676บริหารโปรเจคท์ให้สัมฤทธิ์ผล : แบบตาบอดคลำช้างSchmaltz, David A.25471
677นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับอำนาจทางเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสำเร็จในการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยบูฆอรี ยีหมะ25471
678BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
679การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศุภลักษณ์ วิริยะสุมน25471
680การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25471
681การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทยศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว25471
682อนาคตเมืองไทย ใครว่าไม่น่าห่วงไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์25471
683ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 3ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25471
684รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโตภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ25471
685รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กลุ่มงานกฎหมาย25473
686อสังหาริมทรัพย์ เรื่องสำคัญของชีวิตโสภณ พรโชคชัย25472
687การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดีสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ25471
688เรื่องเล่า เขย่าคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25473
689วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรองบรรจง อมรชีวิน25471
690ฉลาดทำงานGower25471
691สถิติแรงงาน 2546กระทรวงแรงงาน.สำนักงานปลัดกระทรวง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25472
692วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25471
693ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางวิชาการ : การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มสุธีรา มะหิเมือง25471
694รายงานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบ 4 (2546)อารี จำปากลาย25473
695การบริหารเชิงกลยุทธ์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25473
696ใครว่าคนรวยไม่โกง (เรื่องจริง)กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ25471
697เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25473
698แผนที่ยุทธศาสตร์ : แปลงสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้ออกมาเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้Kaplan, Robert S.25471
699เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
700การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏนิตยา พรหมวนิช25471
701การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25471
702ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25473
703รายงานโครงการวิจัยประจำปี 2546 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบก.^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร.25471
704เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาดนวลน้อย ตรีรัตน์25471
705รอยทางที่สร้าง "คน"สมลักษณ์ วงษ์รัตน์25471
706การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจุฑาทิพย์ ภารพบ25471
707การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
708การประเมินโดยการอิงกับความสามารถFletcher, Shirley25471
709Balanced scorecard กับการเน้นกลยุทธ์Kaplan, Robert S.25471
710Not bosses but leaders : เป็นผู้นำที่ดีให้ได้คำว่าเจ้านายจะตามมาเองAdair, John25461
711การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2568สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25463
712เมื่อบริษัทต้องคัดเลือกคนHoffman, Edward25461
713สนุกกับงานวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25461
714บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
715ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25467
716ธุรกิจของ HR B2Eดนัย เทียนพุฒ25461
717การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25461
718Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
719สุดยอดความสำเร็จขององค์กรดนัย เทียนพุฒ25461
720การคิดเชิงบูรณาการเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
721กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์Ries, Al25461
722สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดินวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25461
723เจาะลึกกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 11 CEO 11 รางวัล SET Awardสันติ วิริยะรังสฤษฎ์25461
724คิดอย่างทักษิณ ชินวัตรพิจิตรา25461
725100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการนางาจิมา, โซอิจิโร25461
726การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25461
727การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
728พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยอัจฉรา ฉายากุล25465
729การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนวุฒิพล สกลเกียรติ25461
730ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการLaudon, Kenneth C.25469
731กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
732คู่มือพัฒนาผู้นำ 10 บทบาทผู้นำสมัยใหม่วิเชียร ชุติมาเทวินทร์25461
733หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
734เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
735เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายทศพร ศิริสัมพันธ์25461
736ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 2 ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25461
737การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค25461
738ผู้จัดการ 1 นาทีBlanchard, Kenneth25461
739Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติพสุ เดชะรินทร์25462
740ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25462
741กรุงเทพที่ผมฝันเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25462
742การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์25451
743แนวนโยบายแห่งรัฐ : 5 ปี รัฐธรรมนูญไทยกนกศักดิ์ แก้วเทพ25451
744เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
745การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25451
746แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.2545-2549สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25457
747การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25451
748หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
749การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25451
750โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25451
751การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
752รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลท้องถิ่นของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตำบลบางขุนไทรมหาวิทยาลัยศิลปากร.สถาบันวิจัยและพัฒนา25451
753ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25451
754น้อยๆ หน่อย นายWeinstein, Bob25451
755วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้เดชน์ เทียมรัตน์25451
756การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25451
757การคิดเชิงเปรียบเทียบเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25451
758การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กรโดยมืออาชีพเพื่อมืออาชีพดนัย เทียนพุฒ25451
759ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลชิตพล กาญจนกิจ25451
760Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบุญดี บุญญากิจ25453
761เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
762เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
763สรรพสิ่งล้วนวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25452
764ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เขตการศึกษา 5 ต่อวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปราณี ตันติตระกูล25446
765การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
766การจัดการเชิงกลยุทธ์จินตนา บุญบงการ25441
767ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
768การฝึกปฏิบัติในงานจริงSisson, Gary R.25441
769การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25441
770การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศพิทยา บวรวัฒนา25444
771ประชากรไทยสมัย ร.9บุญเลิศ เลียวประไพ25443
772การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
773ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
774ปรัชญาของการบริหารภาครัฐวรเดช จันทรศร25441
775เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
776ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ปราโมทย์ ประสาทกุล25443
777การติดต่อสื่อสารขององค์การสมยศ นาวีการ25441
778รวมบทความ การวิจัย การวัดและประเมินผลบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25431
779การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
780หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยผาสุก พงษ์ไพจิตร25431
781รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2542สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25431
782คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25431
783การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจสมยศ นาวีการ25431
784หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
785ผลงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรอบ 8 เดือน 1 ตุลาคม 2542-31 พฤษภาคม 2543กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม25433
786องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
787การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การชูชัย สมิทธิไกร25421
788การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25422
789SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
790อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
791การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25425
792กลยุทธในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ254110
793คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจอัจฉรา จันทร์ฉาย25418
794ความเป็นปึกแผ่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุตรผู้เป็นแรงงานย้ายถิ่นกับบิดามารดา : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการแลกเปลี่ยนสามชาย ศรีสันต์25411
795ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25414
796การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
797การจัดงานอุตสาหกรรมชูชีพ เยาวพัฒน์25401
798พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
79960 ปี ประสานธรรม ประสานใจ ประสาน สุขรังสรรค์กระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.^กองวิชาการและแผนงาน.25401
800การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25401
801ประชากรไทย 60 ล้านคน : สถานการณ์ นโยบายและมิติด้านการพัฒนาปราโมทย์ ประสาทกุล25403
802การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา : แนวความคิดและวิธีการสุพรรณี ไชยอำพร25401
803ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
804การแก้ปัญหาแบบคิวซี : วิธีการแก้ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ป่นโฮโซตานิ, คะทซึยะ25392
805ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
806ภาวะผู้นำกวี วงศ์พุฒ25392
807สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
808ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
809ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
810นักบริหารผู้ทรงประสิทธิภาพชาญชัย อาจินสมาจาร25391
811สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
812การบริหารสมยศ นาวีการ25386
813พฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25383
814ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับที่ 1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐประศาสนศาสตร์25381
815ผลของการฟังดนตรีที่มีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะสั้นพิมพา ม่วงศิริธรรม25381
81630 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ : รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 2525-2536มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25381
817องค์การและการบริหารธงชัย สันติวงษ์25373
818คุณธรรมสำหรับผู้บริหารฉลอง มาปรีดา25371
819อำนาจใหม่Toffler, Alvin25371
820ปัญหาการเข้าสู่แรงงานของคนพิการที่เคยได้รับการฟื้นฟูอาชีพจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการอรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ25373
821องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ธงชัย สันติวงษ์25351
822การพัฒนาโปรแกรมย่อยควบคุมอุปรณ์สำหรับซีดีรอมอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี25341
823คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติวิเชียร เกตุสิงห์25344
824การบริหารเพื่อความเป็นเลิศสมยศ นาวีการ25333
825บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำชินน์, จอร์จ25321
826ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์25322
827ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25291
828พุทธปรัชญากับการสร้างเสริมภาวะผู้นำ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำระดับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทยสุวิน สุขสมกิจ25242
         รวม   1605  เล่ม