รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1เส้นทางแห่งผู้นำธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์25612
2ตัวแบบสมการโครงสร้างของประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำกำพล พาหิระ25612
3Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?ภักดี รัตนมุขย์25613
4การบริหารจัดการยุคดิจิทัลวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25612
5ตัวกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อผลการดำเนินงานการบริหารด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยธีระ เทิดพุทธธรรม25612
6Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
7Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
8คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
9องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยถนอมนวล ลีกุลพิทักษ์25602
10ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
11บริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่าโสภณ พรโชคชัย25601
12เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
13สังคมธรรมาธิปไตยสังศิต พิริยะรังสรรค์25601
1450 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
15เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
16องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม25603
17รายงานผลการศึกษาเรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่กรมการพัฒนาชุมชน.สถาบันการพัฒนาชุมชน25602
18สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 10 เดือนที่สาม ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25601
19เพิ่มมูลค่า น่าเชื่อถือ ด้วยหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25601
20การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
21รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศสุรพล ศรีวิทยา25602
22รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25601
23เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
24การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
25การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25605
26ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
27รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์25602
28การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
29อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบาย "อุตสาหกรรมสีเขียว"ธวัชชัย ศุภดิษฐิ์25591
30กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
31เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคมสังศิต พิริยะรังสรรค์25591
32ทัศนะทางการเมืองป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
33ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรมป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
34ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
35การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
36การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
37การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคมกาญจนา แก้วเทพ25591
38การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง25591
39การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สภาพัฒนาการเมือง25591
40ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทยสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง25593
41คณะกรรมการเสาหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25581
42เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี 58)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.กลุ่มงานประธานรัฐสภา25582
43ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอัทธ์ พิศาลวานิช25581
44การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2558อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25581
45ปัญหาบ้านเมืองคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ25581
46ตำรวจกับแนวทางการค้นหาคนหายในประเทศไทยชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์, พ.ต.อ.25583
47รายงานประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)25582
48ประชาธิปไตยหลงทางประมวล รุจนเสรี25583
49แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
50การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25581
5183 ปี สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี25581
52กะเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรกำกับดูแลจากเวที NBTC Public Forumประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25582
53ผู้ต้องขังหญิง : สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายกฤตยา อาชวนิจกุล25581
54นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
55เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
56ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน25582
57รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
58ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25582
59การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557นิรมล ชะโนวรรณะ25581
60รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 : ภาคผนวกคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
61รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25581
62การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
63คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
64สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
65เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
66บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
67จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ทำดี มีแต่ได้ยุทธ วรฉัตรธาร25581
68รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
69รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557กรมการพัฒนาชุมชน25581
70เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมคมสัน สุริยะ25581
71Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2014, vol.1อุรุยา วีสกุล25582
72ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรมKirby, Michel25581
73คำให้การพระสุเทพ ปภากโร : กรณีการก่อเหตุร้ายในการชุมนุมของ นปช. เมื่อปี 2553พระสุเทพ ปภากโร25582
74เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทยงามพรรณ เวชชาชีวะ25581
75บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
76พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
77เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
78การประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
79มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
80กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
81การประเมินผลนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
82ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
83การประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
84ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์25571
85CSR ที่แท้โสภณ พรโชคชัย25572
86รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยธิติพันธุ์ จีนประชา, พ.ต.ท.25575
87รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 12นันทวัฒน์ บรมานันท์25572
88การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายเตรียมความพร้อมแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
89ความต้องการนโยบายการยุติธรรมของประชาชนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25571
90การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25572
91คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
92ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
93รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25571
94มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชนชลธิรา สัตยาวัฒนา25572
95ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25571
96ระบอบทักษิณ : จุดเริ่มต้นและจุดจบสำนึกบุญคุณแผ่นดิน25572
97รายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย25571
98รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2556กรมการพัฒนาชุมชน25571
99เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย25573
100โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของธุรกิจขายตรงนิภารัตน์ ป้อสีลา25575
101ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตบุญเลิศ เลียวประไพ25571
102รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องสถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550นันทวัฒน์ ปรมานันท์25571
103รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
104หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25573
105สถิติจัดหางาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน.กองแผนงานและสารสนเทศ25571
106ทศวรรษศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : สถานะความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นพพล วิทย์วรพงศ์25571
107รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25571
108องค์ประกอบของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยรัชญา ณิชากรกีรติ25572
109ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25572
110ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
111เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้วุฒิพล หัวเมืองแก้ว25571
112รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
113ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์พรชัย บุญบวรรัตนกุล25572
114รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
115ประชากรและสังคม 2557 : การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมยุพิน วรสิริอมร25571
116รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25572
117การประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556กระทรวงยุติธรรม.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25571
118ผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักการประชุม25572
119รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25572
120การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25571
121สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554-2 มีนาคม 2557สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักงานกรรมาธิการ 2.25571
122วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนอาคม เติมพิทยาไพสิฐ25571
123รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
124การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
125กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
126การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25572
127เบื้องลึก เบื้องหลัง การสู้คดีตีความปราสาทพระวิหารกระทรวงการต่างประเทศ25572
128คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ภาษาไทย-อังกฤษ)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.สำนักวิจัยและวิชาการ25572
129การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจริยาพร ทองยา25571
130วิพากษ์ผังเมืองโสภณ พรโชคชัย25571
131การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
132ความเป็นโลก X ความเป็นเรา : โลกาภิวัตน์กับอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมLittle Thoughts25561
133ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่นชาติชัย อุดมกิจมงคล25562
134มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการทนงศักดิ์ ม่วงมณี25562
135รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25561
136องค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยชิษณุพงศ์ ทองพวง25564
137บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้พิพากษาเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
138ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ซื้อรถบรรทุกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอมร ชคทิศ25564
139ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6025561
140ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพรรคชาติไทยพัฒนา25564
141รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25561
142วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25562
143กลยุทธ์พิชิตภัยร้ายในโครงการอสังหาริมทรัพย์บุญชนะ บุญเลิศ25561
144สมรรถนะของนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยปภากร สุวรรณธาดา25564
145รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550มหาวิทยาลัยสยาม.^บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์.25564
146รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)25563
147ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษาวิชัย ศรีรัตน์25562
148ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์.ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม25562
149เครื่องมือทางยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25561
1508 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
151บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
152มาตรฐานข้อมูล กระทรวงแรงงาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน25561
153รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการให้อำนาจ ความผูกพันต่อองค์กรและการคงอยู่ของหัวหน้างานในวิสาหกิจครอบครัวณเรศ กาญจนเมธากุล25565
154การประเมินผลเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กันยายน 2556สุวีรัตน์ ชัยวิชิต25561
155การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
156สังคมศาสตร์บูรณาการเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล25561
157ดีโมพีเดียพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษาปราโมทย์ ประสาทกุล25561
158สารสินสวามิภักดิ์วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25565
159การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
160การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐมสุพจน์ สุทธิศักดิ์25563
161รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25562
162ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทยสุธาสินี ทองลิ่ม25562
163ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ25562
164การประเมินผลนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)กระทรวงยุติธรรม.^สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25561
165สมุดพก ส.ว. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
166บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอนุรักษ์ นิยมเวช25562
167รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25561
168ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
169บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้ต้องขังเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
170รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25563
171การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยและเวียดนามและแนวทางการพัฒนาตลาดข้าวไทยสมชาย วิรุฬหผล25562
172ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
173ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบธรรมาภิบาลสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร.25562
174ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6125561
175รายงานประจำปี 2556 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25562
176การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
177กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลกวุฒิชัย จิตตานุ25561
178เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
179การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555วรวุทธิ์ การสุวรรณ25562
180สมุดพก ส.ส. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
181เอสซีจี : 100 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)25562
182ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
183วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
184เมฆปริศนา : ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทยบำเพ็ญ ไชยรักษ์25562
185รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556)สำนักนายกรัฐมนตรี25562
186การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่านจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต25561
187เอกสารวิชาการส่วนบุคคลเรื่องการดำเนินการทางปกครองในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบอาชีพประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมศักดิ์ จังตระกุล25562
188การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
189การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสุพจน์ สุทธิศักดิ์25552
190ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หาเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25552
191อนาคตภาพบทบาทสตรีไทยและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ : ยุทธศาสตร์ 50 ปีจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25554
192รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนวรเจตน์ ภาคีรัตน์25552
193นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
194กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทยพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
195รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยุพา ทองช่วง25554
196รายงานผลการวิจัยเรื่องวิเคราะห์องค์ประกอบการบริการตามรูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศของบุคลากรในสังกัดอำเภอ กรมการปกครองไพศาล จันทรังษี25552
197รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ25551
198ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟแวร์เซอร์วิสบัณฑิต หมั้นทรัพย์25554
199ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2555การเคหะแห่งชาติ25552
200การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม กระทรวงยุติธรรมอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
201ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆคณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง25554
202ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25552
203รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
204120 ปี กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.25551
205การบริหารและการพัฒนาระบบงานตำรวจพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
206รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553-2555 องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ25552
207การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
208การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 เขตตลิ่งชันเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25552
209อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
210การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์บรรเจิด สิงคะเนติ25552
211ชุดความรู้การติดตามและประเมินผล : การจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินแผนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
212การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25551
213เหมือนอยู่คนละโลก : ปฐมบทสู่รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมกฤติยา เลิศสวัสดิ์25551
214สมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรรจบพร อินดี25554
215จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
216รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์25553
217เดินสันติปัตตานีอาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย25551
218เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
219พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยซูซูกิ, โนริยูกิ25551
220รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุทธิพร กรุงกาญจนา25554
221แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25551
222เล่าเรื่องผู้นำวิษณุ เครืองาม25551
223รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
224ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
225รายงานประจำปี 2554 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25552
226การประเมินผลโครงการการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาคอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
227หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
228ประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทยกุลภา วจนสาระ25551
229มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยนันทวัฒน์ บรมานันท์25552
230รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553มูลนิธิไทยโรดส์25551
231กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาลเจริญ ศรีศศลักษณ์25552
232สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 80 (28 มิถุนายน 2555)สำนักนายกรัฐมนตรี25551
233เทศาภิบาลดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625551
234สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาลภาวิช ทองโรจน์25553
235แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25553
236เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
237อนาคตภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย พ.ศ.2561พีรพัศ โห้ถนอม25554
238ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทยอัญจิรา อัศวนนท์25551
239องค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
240รายงานประจำปี 2554 กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ25551
241รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประจำปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.สำนักเลขาธิการ.25552
242จับเข่าคุยทักษิณ ชินวัตรPlate, Tom25551
243ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
244การพัฒนาองค์การสุนันทา เลาหนันทน์25551
245ศัพท์สิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25552
246ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
247รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554กรมการพัฒนาชุมชน25551
248การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
249รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี25552
250โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนคลองสวนพริก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครชิษณุพงศ์ ทองพวง25552
251รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25551
252ทิศทางใหม่ประเทศไทย ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ่นประเวศ วะสี25555
253ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ชูพินิจ เกษมณี25551
254สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25553
255เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
256ปัญหาชายแดนใต้ มองผ่านงานวิจัยของ ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สำนักวิจัยและพัฒนา25551
257รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2555สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25552
258เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 108 ปี "ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25551
259ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยวัชรพล คงมนต์25555
260การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
261รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน)ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด25551
262การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25552
263การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
264จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
265สมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสุปราณี ยมพุก25544
266รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25541
267การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
268รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
269แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยมไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25541
270ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25541
271คิด พูด ทำ ธนินท์ เจียรวนนท์ : สูตรลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้บริหารระดับโลกธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์25541
272แสงแห่งความคิด : ที่จะส่งความสว่างต่อๆ ไปบริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์25542
273รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่สาธารณสุขเขต 18ทัศพร ชูศักดิ์25544
274รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
275Proceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า 19-20 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25541
276การคิดเชิงสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25541
277รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำไตรมาส 2 ปี 2554สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม25541
278รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นเลิศของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุภัสสรา วิภากูล25544
279รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25541
280กระทรวงอุตสาหกรรม 2554 : ก้าวต่อไปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวกระทรวงอุตสาหกรรม25541
281พื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับนักการทหารพรพรรณ วีระปรียากูร25541
282เหลียวหลัง แลหน้า 110 ปี กรมที่ดินกรมที่ดิน25542
283เฟมินิสต์ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน : การต่อสู้บนเส้นทางแห่งความเสมอภาคสุนี ไชยรส25541
284ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
285หนึ่งนารี ขี่ม้าขาวคณิติน ศิลาแร่25541
286การประชุมปฎิบัติการเรื่อง "จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา"กฤตยา อาชวนิจกุล25544
287การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
288รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
289นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโรงเรียนเมืองเชียงรายนฤมล รัชนีวงศ์25541
290การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวรเดช จันทรศร25542
291รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25541
292การสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25544
293การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic week : วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25541
294รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
295ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
296รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมการพัฒนาชุมชน25541
297เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225549
298ประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญาความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ระหว่างสยามประเทศกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเชีย เล่ม 1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25542
299รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2551สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25541
300ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการสมศักดิ์ จังตระกุล25542
301รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
302รายงานสถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ปี 2553ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล25541
303โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ (ค.ศ.1894-1989) ชีวประวัติและมรดกทางความคิดกลุ่มบริษัทพานาโซนิค25542
304การประเมินผลการจ้างเหมาบุคลากรเอกชนดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25541
305นักปกครองในหัวใจประชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี25541
306คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับบที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนกระทรวงยุติธรรม25541
307รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ : รวมเรื่องควรรู้ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25542
308ทำเนียบบทคัดย่อการวิจัย ปีที่ 8 พ.ศ.2553 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันบำราศนราดูร25541
309เรื่องที่แล้วมา...กับเวลาที่ผ่านไปสิทธิธรรม โรหิตะสุข25541
310ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
311พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
312รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
313สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2552-30 ธันวาคม 2553)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25542
314ชีวิตที่ถูกละเมิด : เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชายและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจันทร์จิรา บุญประเสริฐ25543
315นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25541
316วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
317นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
318รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
319รายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในปีงบประมาณ 2554คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา25541
320รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เขตตลิ่งชันชวนชม ชินะตังกูร25542
321การจัดการความขัดแย้งโดยนายอำเภอของประชาชนในประเทศไทยสมศักดิ์ จังตระกุล25544
322เล่าเรื่องอย่างผู้นำ เล่ม 4เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย25541
323รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
324รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25541
325การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจินตวีร์ เกษมศุข25543
326ฉันจะเล่าให้ฟังเยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา25541
327หลังม่านการเมืองวิษณุ เครืองาม25541
328ประชาธิปไตยทางตรง : กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณปรีชา อุยตระกูล25541
329รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
330สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2551-18 กุมภาพันธ์ 2554สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25541
331รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
332แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25543
333การประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25542
334แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)25542
335การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
336รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
337รายงานสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25541
338การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย พ.ศ.2563ชาตรี มูลสถาน25544
339สถิติประยุกต์สำหรับการผังเมืองพรพรรณ วีระปรียากูร25541
340ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
341แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
342รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 10นันทวัฒน์ บรมานันท์25542
343การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์25541
344รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน25543
345รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กรังสรรค์ อ้วนวิจิตร25544
346การจัดการสินค้าคงคลังประเภทข้าวในระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยอาทิตย์ โชตินุชิต25544
347ประชากรและสังคม 2554 : จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทยสุรีย์พร พันพึ่ง25543
348รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
349นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ.2001-2009)อุไรวรรณ ธนสถิตย์25541
350การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
351รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2553สำนักงานศาลปกครอง25541
352รายงานประจำปี 2554 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
353รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
354นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25541
355การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
356การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
357โลกนี้คือละครวิษณุ เครืองาม25541
358รายงานประจำปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
359รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครสุภัสสรา วิภากูล25541
360กระบวนการนิติบัญญัติการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประสพสุข บุญเดช25541
361แนวคิดชีวิตที่สมประสงค์สมประสงค์ บุญยะชัย25544
362วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมายคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจาณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา25544
363รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
364โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร25542
365ธรรมาภิบาลการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย25531
366สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 3 (มกราคม 2553-ธันวาคม 2553) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25531
367การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
368รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25531
369การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill25531
370ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2552สำนักราชเลขาธิการ25531
371ทุนนิยมสร้างสรรค์Kinsley, Michael25531
372รูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครวิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์25534
373รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2552สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
374วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25531
375Competency สมรรถนะ : เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผลศิริรัตน์ พิริยธนาลัย25531
376สาเหตุและการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษาการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)นฤมล ประสพพรรังสี25532
377รูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบเชิงสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลอุบล วุฒิพรโสภณ25536
378ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่คนึงนิจ ธรรมทิ25531
379กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทยวิษณุ เครืองาม25531
380องค์ประกอบของธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กชาติชัย อุดมกิจมงคล25534
381รายงานประจำปี 2553 สภาที่ปรีกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
382บริษัทสร้างสรรค์ พันธุ์ดีไซน์Neumeier, Martry25531
383บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะฮ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัจมุดดีน อูมา25531
384รายงานการศึกษาฉบับบสมบูรณ์เรื่องหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจุมพต สายสุนทร25532
385คิดอย่างผู้ชนะ คิดอย่างทรัมป์Trump, Donald J.25531
386การตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์25531
387ผลกระทบจากการวางระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ช่วงปี 2545-2555ประพัฒน์ เล็กกำเหนิด25532
388มองซีอีโอโลก : ภาค 7 วิถีผู้นำวิกรม กรมดิษฐ์25531
389คานงัดประเทศไทยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25532
390องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสถียร รุจิรวนิช25537
391เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 2553-2554สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ255312
392การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎ ประจำปี 2553 : วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25531
393รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดรุณี โกเมนเอก25534
394ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25534
395การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
396รวมกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปากรมทรัพยากรน้ำ.^กลุ่มงานนิติการ.25531
397คิดได้ คิดดีDe Bono, Edward25534
398รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครอาภา อรรถบูรณ์วงศ์25534
399เศรษฐกิจติดขัดHeller, Michael25531
400การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างความเป็นเจ้าของรูปแบบของการแปรรูปและประสิทธิภาพจากการแปรรูปเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25531
401การประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2552สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25534
402การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐธนิต ชังถาวร25531
403Visionary leadership : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุรีพันธุ์ เสนานุช25533
404รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2553 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25532
405เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
406องค์ประกอบความมั่นคงของหมู่บ้านในภาคกลางประเทศไทยทวี นริสศิริกุล25534
407เปลี่ยนโลกรอบตัว : รวมเรื่องวัสดุและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนสถานที่รอบตัวให้ "ดีขึ้นกว่าเดิม"ชนากานต์ คำภิโล25531
408รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศยงยุทธ แฉล้มวงษ์25532
409ความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพอัชณา ชื่นบุญ25532
410รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนจากหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคสู่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโชคชัย เดชอมรธัญ25535
411การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
412ประเทศไทย : ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาที่สมดุลจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา25531
413การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
41420 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ25531
415รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนผู้ใช้บริการหน่วยงานอนามัยโรงเรียนรภัทภร เพชรสุข25535
416โพสต์โมเดิร์นกับเศรษฐศาสตร์ : บทวิพากษ์สมมติฐานความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์นรชิต จิรสัทธรรม25531
417คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
418การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
419การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้นกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25531
420ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานการประปานครหลวงเพชรไพริน บุตรดาสา25532
421แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2477พรทิพย์ ดีสมโชค25531
422ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์25531
423รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25531
424คิด! ทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์De Bono, Edward25531
425รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25531
426รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐวรรณวิมล คงสุวรรณ25534
427ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2553กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25532
428รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25532
429การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเพียงพอ (1 ตุลาคม 2551-30 ธันวาคม 2552)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25531
430การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยณรินี แย้มสกุล25534
431รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25531
432บทสังเคราะห์งานวิจัย : การสื่อสารความรู้สู่เกษตรกรผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล25531
433คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
434ความไว้วางใจของผู้ส่งออกอาหารไทยที่มีผลต่อความผูกพันและความร่วมมือในการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประะเทศฉัตรพล มณีกูล25535
435วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันบวรศักดิ์ อุวรรณโณ25531
436งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531
437องค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโรงเรียนเอกชนสุชาดา อังศุจินดา25534
438ความจริงสู้อธรรม : คำแถลงการณ์ปิดคดีพรรคประชาธิปัตย์ 2553ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์25531
439การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
440นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงานHowkins, John25531
441การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25521
442วิธีปฏิบัติในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25522
443รายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25521
444กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวดนัย จันทร์เจ้าฉาย25521
445การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ปกรณ์ ปรียากร25521
446ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ : บารนาบัส : ประเทศไทยมาโนช แจ้งมุข25525
447รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครองจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25525
448การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมายเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25524
449เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไรHowkins, John25521
450ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
451โลกใหม่แห่งนวัตกรรมPrahalad, C.K.25521
452การต่อสู้สู่สภา : ยุทธศาสตร์เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิกไลเบรส, เบอนาเดท25522
453การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อารี จำปากลาย25524
454ประชุมวิชาการเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัย "การบริหารการพัฒนาแบบบูรณาการ" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
455องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม : องค์กรชั้นนำต่างๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรTucker, Robert B.25521
456รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ที่มีต่อการผลิตนวัตกรรมในประเทศไทยและความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของสินค้านวัตกรรมของไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25521
457วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25521
458ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
459แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมาคานธีโสภนา ศรีจำปา25522
460การประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างแบบเมตริกซ์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25522
461เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์Takahashi, Makoto25521
462ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมกาญจน์ วรกุล25522
463ลักษณะผู้นำบูรณาการทางการจัดการ : กรณีศึกษาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจและหมอดินอาสารุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร25521
464การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25521
465ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
466สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียงมาลี พฤกษ์พงศาวลี25521
467การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
468Competency development roadmap (CDR)อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25521
469รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 1 สำนักสันติวิธีและธรรมาธิบาล สถาบันพระปกเกล้า25525
470ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25521
471ประเทศไทยควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดีปราโมทย์ ประสาทกุล25523
472เมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศEl-Erian, Mohamed25521
473การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูงกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์25521
474พิชิต 7 Leadership competencies ด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม 1Lapid-Bogda, Ginger25521
475นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25522
476ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
477รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง "ผลกระทบและมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสถานะการเงินการคลังของประเทศต่อกรณีกลุ่มพันธมิตรปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร25522
478รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
479วิกฤตภาวะผู้นำทางการศึกษา : แนวทางการวิจัยและการพัฒนากล้า ทองขาว25521
480รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
481รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครอง : ภาคผนวกจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25524
482ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25521
483ทำไมต้อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" : รวมบทความกระตุ้นอะดรีนาลิน โดย 6 นักคิด ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, ริชาร์ด ไบวิส, ชัยประนิน วิสุทธิผล, ดวงฤทธิ์ บุนนาค และอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)25521
484เศรษฐศาสตร์นักคิดศาสตรา สุดสวาสดิ์25521
485รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25523
486เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เอกร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
487องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
488Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
489จัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบสุประภาดา โชติมณี25511
490ประชากรและสังคม 2551 : มิติ "เพศ" ในประชากรและสังคมกฤตยา อาชวนิจกุล25513
491ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ25514
492การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
493การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
494รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินผลการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25511
495พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
496เทคนิคการจัดทำและนำ Job competency ไปใช้งาน ฉบับคนทำงานณรงค์วิทย์ แสนทอง25511
497ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25512
498การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25511
499บริหารคนในทศวรรษหน้าดนัย เทียนพุฒ25511
500Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
501โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
502การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
503การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
504ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีต่อการจัดบริการการศึกษาสุภัสสรา วิภากูล25513
505กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25512
506ยุทธศาสตร์ อบต. : จุดเปลี่ยนประเทศไทยประเวศ วะสี25511
507การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency-Based HRMสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25511
508วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
509วิธีเสริมสร้างทักษะการคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโนDe Bono, Edward25511
510ถูกต้องเป็นธรรมปรีดา เวทยาวงศ์25512
511การบริหารความเสี่ยง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัตินิรภัย จันทร์สวัสดิ์25511
512กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25513
513ภาระ หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์นิพนธ์ ศิริพร25512
51421 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
515คิดอย่างอัจฉริยะHurson, Tim25511
516ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
517ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
518โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไว จามรมาน25511
519รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
520100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
521เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
522มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์ : บทความวิชาการนิสดารก์ เวชยานนท์25511
523การพัฒนารูปแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การในกระบวนการผลิตที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยไพศาล จันทรังษี25516
524การประเมินผลการปฏิบัติงาานอลงกรณ์ มีสุทธา25511
525Training roadmap ตาม Competency เขาทำกันอย่างไร?ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25511
526เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
527รวมความตกลงความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกระทรวงการต่างประเทศ.กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ255110
528การประชุมวิชาการเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25515
529เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25512
530การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
531การสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในทัศนะของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยกฤตพล สุนทรวราภาส25511
532การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
533Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการDrucker, Peter F.25511
534การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
535กระบวนการทำงานชุมชนกระทรวงยุติธรรม.^คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.25504
536การจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary25501
537เก่งงานได้ ทั้งง่ายและสนุกคัตสึมิ, นิชิมูระ25501
538คู่มือการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวีระศักดิ์ เครือเทพ25501
539รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกฤตยา อาชวนิจกุล25503
540เอาชนะด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์Davenport, Thomas H.25501
541การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
542ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
543Logistics Thailand : a directory of logistics and transportation 2006-2007บริษัทไอทีแอล เทรด มีเดีย จำกัด25501
544การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
545ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
546ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2552-2556คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.255025503
547คู่มือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย.25502
548การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุจิตรา ธนานันท์25501
549เปิดโลกความสุข GNHนภาภรณ์ พิพัฒน์25502
550ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
551Tough management : เจาะเกราะสุดยอดยุทธบริหารมาร์ตินส์, ชัค25501
552การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมวินัย รังสินันท์25504
553บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
554ชุดตัวอย่างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
555ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยและสหรัฐอเมริกาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25502
556คนดีในวิถีประชาธิปไตยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25501
557จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
558การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
559Competency based HRM/HRD case studyอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
560สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีรศรินทร์ เกรย์25503
561รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ25501
562วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
563การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph25501
564จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
565Competency model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทยนิสดารก์ เวชยานนท์25501
566ความคิดสองทศวรรษธีรยุทธ บุญมี25501
567ตรวจประเมินความรู้สู่การปฏิบัติบุญดี บุญญากิจ25503
568KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
569การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
570มารู้จัก Competency กันเถอะณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
571การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550ศรวัชร งามอุโฆษ25501
572กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้วิโรจน์ ลักขณาอดิศร25501
573การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จุมพล หนิมพานิช25504
574Career development in practiceอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
575การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ : อนาคตจะลูกผีหรือลูกคนคณะทำงานสื่อสารกับสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
576ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
577การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
578Competency dictionaryอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25491
579จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 1 : ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25492
580การตลาดข้ามวัฒนธรรม : อิทธิพลของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการตลาดยุคโลกาภิวัตน์บรรจง อมรชีวิน25491
581การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
582โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
583รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างดัชนีคุณภาพสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
584สารคดีสั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "1 นาทีกับ ป.ป.ช."สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25491
585ปฏิบัติการสร้างสังคมภูมิปัญญา...ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ25491
586ระบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25491
587การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25492
588การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25492
589Competency-based approachนิสดารก์ เวชยานนท์25491
590รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
591การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25498
592ประชากรและสังคม 2549 : ภาวะการตาย ภาพสะท้อนความมั่นคงของประชากรกฤตยา อาชวนิจกุล25493
593การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทายอรทัย อาจอ่ำ25493
594การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
595รายงานการวิจัยเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนกับความสัมพันธ์ในครอบครัววรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
596ชาวนาในยุคเศรษฐกิจเพื่อการค้าพรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ์25492
597รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
598ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลังพิสิฐ ลี้อาธรรม25496
599การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
600การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรนิติ เศรษฐบุตร25491
601การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบิติปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล25491
602นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
603รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25491
604แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
605เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
606การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศไพพรรณ เกียรติโชติชัย25495
607วิถีแห่งโตโยต้าLiker, Jeffrey K.25491
608รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 1คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
609รูปแบบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เพื่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25492
610ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
611ยุทธศาสตร์การแข่งขันสุวิชัย ศุภรานนท์254912
612การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
613แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25491
614แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550-2554สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25494
615คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
616เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
617การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
618งานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ำโขง : การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนักจ่ายน้อยและไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1เพียร์สัน, อีเลน25493
619สร้างสรรค์นวัตกรรม 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันShapiro, Stephen M.25491
620วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25491
621หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคมประภาพรรณ อุ่นอบ25491
622คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบุญเลิศ เลียวประไพ25493
623การศึกษาภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน กรณีช่างปูนปั้นโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจารุวรรณ ขำเพชร25491
624กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary25491
625การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
626การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25491
627ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
628เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนนภาภรณ์ หะวานนท์25492
629สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2534-2547ศรัญญา เบญจกุล25491
630การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
631อบต. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงสถาบันพระปกเกล้า25491
632การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยชาญชัย อาจินสมาจาร25492
633แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competencyสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25491
634ตามกระแสสุกิจ อุทินทุ25485
635พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
636นักบริหารทันสมัยสุเทพ เชาวลิต25481
637เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษาสรชัย พิศาลบุตร25481
638คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
639การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
640คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
641ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความยากจนชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25483
642การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
643โครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติสถาบันพระปกเกล้า25482
644องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
645ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25484
646การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25484
647สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
64817 เครื่องมือนักคิดวันรัตน์ จันทกิจ25481
649ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า.^วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.25481
650คิดแนวขนานDe Bono, Edward25481
651ประชากรและสังคม 2548 : ประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ.2548กฤตยา อาชวนิจกุล25483
652การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้นกุณฑลี รื่นรมย์25482
653บทความวิชาการด้าน HRนิสดารก์ เวชยานนท์25481
654จัดการอย่างนักบริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารระดับสูงและประธานบริหารเผยหลักการที่นำพาพวกเขาสู่ความสำเร็จวินสตัน, สเตฟานี25481
655กลยุทธ์ : การสร้างและการนำไปปฏิบัติLuecke, Richard25481
656รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
657ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 4ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25481
658แนวทางการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเมทิกา วาทินวิเศษ25483
659การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecardสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25481
660การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25483
661การควบคุมคุณภาพยุทธ ไกยวรรณ์25481
662การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริยะยุทธนา แซ่เตียว25481
663การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
664การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25482
665บริการด้วยใจที่ไม่ธรรมดาเควก, จอร์จ ที.เค.25485
666การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายเจนจบ วีระพานิชเจริญ25481
667รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
668คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25481
669ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร : กรณีศึกษาเฉพาะเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครกิตติศักดิ์ ชัยวิชิต25484
670คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 สำหรับ Windowsประกายรัตน์ สุวรรณ25481
671การจัดการความรู้ในสถานศึกษาวันทนา เมืองจันทร์25482
672การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมธานี อ่วมอ้อ25471
673สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25471
674นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับอำนาจทางเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสำเร็จในการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยบูฆอรี ยีหมะ25471
675BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
676การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศุภลักษณ์ วิริยะสุมน25471
677อนาคตเมืองไทย ใครว่าไม่น่าห่วงไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์25471
678การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25471
679การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทยศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว25471
680รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโตภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ25471
681ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 3ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25471
682เรื่องเล่า เขย่าคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25473
683สถิติแรงงาน 2546กระทรวงแรงงาน.สำนักงานปลัดกระทรวง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25472
684รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กลุ่มงานกฎหมาย25473
685การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดีสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ25471
686อสังหาริมทรัพย์ เรื่องสำคัญของชีวิตโสภณ พรโชคชัย25472
687วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรองบรรจง อมรชีวิน25471
688ฉลาดทำงานGower25471
689ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางวิชาการ : การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มสุธีรา มะหิเมือง25471
690วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25471
691การบริหารเชิงกลยุทธ์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25473
692ใครว่าคนรวยไม่โกง (เรื่องจริง)กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ25471
693รายงานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบ 4 (2546)อารี จำปากลาย25473
694เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25473
695แผนที่ยุทธศาสตร์ : แปลงสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้ออกมาเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้Kaplan, Robert S.25471
696การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏนิตยา พรหมวนิช25471
697เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
698เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาดนวลน้อย ตรีรัตน์25471
699การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25471
700ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25473
701รอยทางที่สร้าง "คน"สมลักษณ์ วงษ์รัตน์25471
702รายงานโครงการวิจัยประจำปี 2546 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบก.^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร.25471
703การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจุฑาทิพย์ ภารพบ25471
704การประเมินโดยการอิงกับความสามารถFletcher, Shirley25471
705การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
706บริหารโปรเจคท์ให้สัมฤทธิ์ผล : แบบตาบอดคลำช้างSchmaltz, David A.25471
707ประชาสรรค์สร้าง : การพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์และไทยLopez-Wui, Glenda25471
708Balanced scorecard กับการเน้นกลยุทธ์Kaplan, Robert S.25471
709เมื่อบริษัทต้องคัดเลือกคนHoffman, Edward25461
710การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2568สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25463
711ธุรกิจของ HR B2Eดนัย เทียนพุฒ25461
712บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
713Not bosses but leaders : เป็นผู้นำที่ดีให้ได้คำว่าเจ้านายจะตามมาเองAdair, John25461
714Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
715ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25467
716การคิดเชิงบูรณาการเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
717สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดินวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25461
718การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25461
719สุดยอดความสำเร็จขององค์กรดนัย เทียนพุฒ25461
720กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์Ries, Al25461
721เจาะลึกกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 11 CEO 11 รางวัล SET Awardสันติ วิริยะรังสฤษฎ์25461
722100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการนางาจิมา, โซอิจิโร25461
723การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
724การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25461
725คิดอย่างทักษิณ ชินวัตรพิจิตรา25461
726ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการLaudon, Kenneth C.25469
727พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยอัจฉรา ฉายากุล25465
728การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนวุฒิพล สกลเกียรติ25461
729คู่มือพัฒนาผู้นำ 10 บทบาทผู้นำสมัยใหม่วิเชียร ชุติมาเทวินทร์25461
730กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
731เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
732หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
733เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายทศพร ศิริสัมพันธ์25461
734การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค25461
735ผู้จัดการ 1 นาทีBlanchard, Kenneth25461
736ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 2 ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25461
737กรุงเทพที่ผมฝันเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25462
738สนุกกับงานวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25461
739Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติพสุ เดชะรินทร์25462
740ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25462
741การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์25451
742แนวนโยบายแห่งรัฐ : 5 ปี รัฐธรรมนูญไทยกนกศักดิ์ แก้วเทพ25451
743แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.2545-2549สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25457
744การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25451
745เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
746การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25451
747หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
748การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25451
749การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
750น้อยๆ หน่อย นายWeinstein, Bob25451
751โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25451
752วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้เดชน์ เทียมรัตน์25451
753ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25451
754รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลท้องถิ่นของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตำบลบางขุนไทรมหาวิทยาลัยศิลปากร.สถาบันวิจัยและพัฒนา25451
755การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25451
756การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กรโดยมืออาชีพเพื่อมืออาชีพดนัย เทียนพุฒ25451
757การคิดเชิงเปรียบเทียบเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25451
758ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลชิตพล กาญจนกิจ25451
759เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
760Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบุญดี บุญญากิจ25453
761สรรพสิ่งล้วนวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25452
762เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
763ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เขตการศึกษา 5 ต่อวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปราณี ตันติตระกูล25446
764การจัดการเชิงกลยุทธ์จินตนา บุญบงการ25441
765ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
766การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
767การฝึกปฏิบัติในงานจริงSisson, Gary R.25441
768การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25441
769การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศพิทยา บวรวัฒนา25444
770ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
771การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
772ประชากรไทยสมัย ร.9บุญเลิศ เลียวประไพ25443
773เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
774ปรัชญาของการบริหารภาครัฐวรเดช จันทรศร25441
775การติดต่อสื่อสารขององค์การสมยศ นาวีการ25441
776ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ปราโมทย์ ประสาทกุล25443
777รวมบทความ การวิจัย การวัดและประเมินผลบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25431
778หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยผาสุก พงษ์ไพจิตร25431
779การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
780รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2542สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25431
781คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25431
782การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจสมยศ นาวีการ25431
783หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
784ผลงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรอบ 8 เดือน 1 ตุลาคม 2542-31 พฤษภาคม 2543กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม25433
785องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
786การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25425
787การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การชูชัย สมิทธิไกร25421
788การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25422
789อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
790SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
791กลยุทธในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ254110
792คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจอัจฉรา จันทร์ฉาย25418
793ความเป็นปึกแผ่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุตรผู้เป็นแรงงานย้ายถิ่นกับบิดามารดา : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการแลกเปลี่ยนสามชาย ศรีสันต์25411
794การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
795ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25414
796พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
79760 ปี ประสานธรรม ประสานใจ ประสาน สุขรังสรรค์กระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.^กองวิชาการและแผนงาน.25401
798การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25401
799ประชากรไทย 60 ล้านคน : สถานการณ์ นโยบายและมิติด้านการพัฒนาปราโมทย์ ประสาทกุล25403
800การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา : แนวความคิดและวิธีการสุพรรณี ไชยอำพร25401
801การจัดงานอุตสาหกรรมชูชีพ เยาวพัฒน์25401
802ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
803การแก้ปัญหาแบบคิวซี : วิธีการแก้ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ป่นโฮโซตานิ, คะทซึยะ25392
804ภาวะผู้นำกวี วงศ์พุฒ25392
805สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
806ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
807ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
808นักบริหารผู้ทรงประสิทธิภาพชาญชัย อาจินสมาจาร25391
809สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
810ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
811การบริหารสมยศ นาวีการ25386
812ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับที่ 1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐประศาสนศาสตร์25381
813พฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25383
814ผลของการฟังดนตรีที่มีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะสั้นพิมพา ม่วงศิริธรรม25381
81530 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ : รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 2525-2536มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25381
816คุณธรรมสำหรับผู้บริหารฉลอง มาปรีดา25371
817องค์การและการบริหารธงชัย สันติวงษ์25373
818อำนาจใหม่Toffler, Alvin25371
819ปัญหาการเข้าสู่แรงงานของคนพิการที่เคยได้รับการฟื้นฟูอาชีพจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการอรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ25373
820องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ธงชัย สันติวงษ์25351
821การพัฒนาโปรแกรมย่อยควบคุมอุปรณ์สำหรับซีดีรอมอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี25341
822คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติวิเชียร เกตุสิงห์25344
823การบริหารเพื่อความเป็นเลิศสมยศ นาวีการ25333
824บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำชินน์, จอร์จ25321
825ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์25322
826ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25291
827พุทธปรัชญากับการสร้างเสริมภาวะผู้นำ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำระดับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทยสุวิน สุขสมกิจ25242
         รวม   1603  เล่ม