รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?ภักดี รัตนมุขย์25613
2Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
3การบริหารจัดการยุคดิจิทัลวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25612
4เส้นทางแห่งผู้นำธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์25612
5ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
6สังคมธรรมาธิปไตยสังศิต พิริยะรังสรรค์25601
7องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทยธัชชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม25603
8รายงานผลการศึกษาเรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่กรมการพัฒนาชุมชน.สถาบันการพัฒนาชุมชน25602
9สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 10 เดือนที่สาม ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร25601
10เพิ่มมูลค่า น่าเชื่อถือ ด้วยหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25601
11คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
12ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
13รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศสุรพล ศรีวิทยา25602
14เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
1550 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
16การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25601
17เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
18รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์25602
19การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
20การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
21Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
22รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25601
23องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยถนอมนวล ลีกุลพิทักษ์25602
24บริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่าโสภณ พรโชคชัย25601
25การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
26เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
27ทัศนะทางการเมืองป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
28ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทยสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง25593
29ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรมป๋วย อึ๊งภากรณ์25595
30การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง25591
31เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่ การลงโทษโดยสังคมสังศิต พิริยะรังสรรค์25591
32อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบาย "อุตสาหกรรมสีเขียว"ธวัชชัย ศุภดิษฐิ์25591
33ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
34การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
35กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
36การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สภาพัฒนาการเมือง25591
37การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
38การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคมกาญจนา แก้วเทพ25591
3983 ปี สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี25581
40ปัญหาบ้านเมืองคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ25581
41ผู้ต้องขังหญิง : สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายกฤตยา อาชวนิจกุล25581
42นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
43เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมคมสัน สุริยะ25581
44ประชาธิปไตยหลงทางประมวล รุจนเสรี25583
45ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25582
46การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557นิรมล ชะโนวรรณะ25581
47รายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25581
48กะเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรกำกับดูแลจากเวที NBTC Public Forumประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25582
49คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
50สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
51ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน25582
52บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
53รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
54รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 : ภาคผนวกคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
55รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557กรมการพัฒนาชุมชน25581
56การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
57จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ทำดี มีแต่ได้ยุทธ วรฉัตรธาร25581
58เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
59เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
60ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรมKirby, Michel25581
61บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
62พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
63รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25582
64เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
65ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอัทธ์ พิศาลวานิช25581
66คณะกรรมการเสาหลักบรรษัทภิบาลยุทธ วรฉัตรธาร25581
67การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2558อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25581
68ตำรวจกับแนวทางการค้นหาคนหายในประเทศไทยชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์, พ.ต.อ.25583
69รายงานประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)25582
70Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2014, vol.1อุรุยา วีสกุล25582
71คำให้การพระสุเทพ ปภากโร : กรณีการก่อเหตุร้ายในการชุมนุมของ นปช. เมื่อปี 2553พระสุเทพ ปภากโร25582
72แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)กระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ25581
73เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทยงามพรรณ เวชชาชีวะ25581
74เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี 58)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.กลุ่มงานประธานรัฐสภา25582
75การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25581
76รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 12นันทวัฒน์ บรมานันท์25572
77ระบอบทักษิณ : จุดเริ่มต้นและจุดจบสำนึกบุญคุณแผ่นดิน25572
78คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
79การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25572
80โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของธุรกิจขายตรงนิภารัตน์ ป้อสีลา25575
81ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25571
82หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25573
83รายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย25571
84รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2556กรมการพัฒนาชุมชน25571
85เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย25573
86ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
87ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตบุญเลิศ เลียวประไพ25571
88เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้วุฒิพล หัวเมืองแก้ว25571
89รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องสถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550นันทวัฒน์ ปรมานันท์25571
90สถิติจัดหางาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน.กรมการจัดหางาน.กองแผนงานและสารสนเทศ25571
91รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
92ทศวรรษศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : สถานะความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นพพล วิทย์วรพงศ์25571
93รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25571
94รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
95ผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักการประชุม25572
96ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25572
97ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
98รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
99ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
100การสัมมนาวิชาการเรื่องกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25571
101ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์พรชัย บุญบวรรัตนกุล25572
102วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนอาคม เติมพิทยาไพสิฐ25571
103รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25571
104ประชากรและสังคม 2557 : การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคมยุพิน วรสิริอมร25571
105รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25572
106การประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556กระทรวงยุติธรรม.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25571
107รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25572
108คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ภาษาไทย-อังกฤษ)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.สำนักวิจัยและวิชาการ25572
109สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554-2 มีนาคม 2557สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.สำนักงานกรรมาธิการ 2.25571
110องค์ประกอบของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยรัชญา ณิชากรกีรติ25572
111กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
112การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25572
113การประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
114การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
115การประเมินผลนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25571
116เบื้องลึก เบื้องหลัง การสู้คดีตีความปราสาทพระวิหารกระทรวงการต่างประเทศ25572
117การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจริยาพร ทองยา25571
118รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยธิติพันธุ์ จีนประชา, พ.ต.ท.25575
119วิพากษ์ผังเมืองโสภณ พรโชคชัย25571
120การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายเตรียมความพร้อมแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
121มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
122ความต้องการนโยบายการยุติธรรมของประชาชนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25571
123กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
124การประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2557สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25571
125รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25571
126มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชนชลธิรา สัตยาวัฒนา25572
127ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์25571
128CSR ที่แท้โสภณ พรโชคชัย25572
129การประเมินผลนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก) และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)กระทรวงยุติธรรม.^สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25561
130องค์ประกอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยชิษณุพงศ์ ทองพวง25564
131การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
132รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25563
133ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
134ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง"ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
135ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6025561
136บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้พิพากษาเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
137ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษาวิชัย ศรีรัตน์25562
138ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพรรคชาติไทยพัฒนา25564
139รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25561
140เครื่องมือทางยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25561
141วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25562
142มาตรฐานข้อมูล กระทรวงแรงงาน ปี 2556กระทรวงแรงงาน25561
143กลยุทธ์พิชิตภัยร้ายในโครงการอสังหาริมทรัพย์บุญชนะ บุญเลิศ25561
144สมรรถนะของนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยปภากร สุวรรณธาดา25564
145รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550มหาวิทยาลัยสยาม.^บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์.25564
146รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการให้อำนาจ ความผูกพันต่อองค์กรและการคงอยู่ของหัวหน้างานในวิสาหกิจครอบครัวณเรศ กาญจนเมธากุล25565
147รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)25563
148ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์.ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม25562
149บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
150การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่านจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต25561
151การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
152การประเมินผลเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กันยายน 2556สุวีรัตน์ ชัยวิชิต25561
153รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25561
154ดีโมพีเดียพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษาปราโมทย์ ประสาทกุล25561
155สารสินสวามิภักดิ์วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25565
156การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
157ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทยสุธาสินี ทองลิ่ม25562
158มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการทนงศักดิ์ ม่วงมณี25562
159ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ25562
160สมุดพก ส.ว. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
161บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอนุรักษ์ นิยมเวช25562
162การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยและเวียดนามและแนวทางการพัฒนาตลาดข้าวไทยสมชาย วิรุฬหผล25562
163บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้ต้องขังเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์25562
164ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบธรรมาภิบาลสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร.25562
165ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6125561
166รายงานประจำปี 2556 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25562
167การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
168เมฆปริศนา : ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทยบำเพ็ญ ไชยรักษ์25562
169กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลกวุฒิชัย จิตตานุ25561
170การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555วรวุทธิ์ การสุวรรณ25562
171เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
172สมุดพก ส.ส. 2555-2556อรรถสิทธิ์ พานแก้ว25561
173เอสซีจี : 100 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)25562
174ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25561
175วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
1768 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
177รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่สอง (วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556)สำนักนายกรัฐมนตรี25562
178รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25561
179สังคมศาสตร์บูรณาการเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล25561
180เอกสารวิชาการส่วนบุคคลเรื่องการดำเนินการทางปกครองในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบอาชีพประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมศักดิ์ จังตระกุล25562
181การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนารูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐมสุพจน์ สุทธิศักดิ์25563
182ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ซื้อรถบรรทุกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอมร ชคทิศ25564
183ความเป็นโลก X ความเป็นเรา : โลกาภิวัตน์กับอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมLittle Thoughts25561
184ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่นชาติชัย อุดมกิจมงคล25562
185รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25562
186การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
187การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม กระทรวงยุติธรรมอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
188รายงานประจำปี 2554 กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ25551
189รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนวรเจตน์ ภาคีรัตน์25552
190กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทยพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
191ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
192รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553-2555 องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ25552
193รายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554กรมการพัฒนาชุมชน25551
194การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
195ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
196รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี25552
197อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
198โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนคลองสวนพริก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครชิษณุพงศ์ ทองพวง25552
199รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25551
200เหมือนอยู่คนละโลก : ปฐมบทสู่รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมกฤติยา เลิศสวัสดิ์25551
201ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ์ชูพินิจ เกษมณี25551
202รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
203รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2555สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ25552
204การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์บรรเจิด สิงคะเนติ25552
205ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยวัชรพล คงมนต์25555
206การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
207ชุดความรู้การติดตามและประเมินผล : การจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินแผนอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
208เล่าเรื่องผู้นำวิษณุ เครืองาม25551
209รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2553สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25551
210สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาลภาวิช ทองโรจน์25553
211การประเมินผลโครงการการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาคอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
212เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
213จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
214หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
215แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25551
216รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์25553
217จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
218องค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
219รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553มูลนิธิไทยโรดส์25551
220การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสุพจน์ สุทธิศักดิ์25552
221ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หาเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25552
222อนาคตภาพบทบาทสตรีไทยและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ : ยุทธศาสตร์ 50 ปีจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25554
223แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25553
224รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยุพา ทองช่วง25554
225รายงานผลการวิจัยเรื่องวิเคราะห์องค์ประกอบการบริการตามรูปแบบและศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศของบุคลากรในสังกัดอำเภอ กรมการปกครองไพศาล จันทรังษี25552
226มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยนันทวัฒน์ บรมานันท์25552
227ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟแวร์เซอร์วิสบัณฑิต หมั้นทรัพย์25554
228ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2555การเคหะแห่งชาติ25552
229กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาลเจริญ ศรีศศลักษณ์25552
230รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประจำปี พ.ศ.2555สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.สำนักเลขาธิการ.25552
231ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่างๆคณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง25554
232สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 80 (28 มิถุนายน 2555)สำนักนายกรัฐมนตรี25551
233ปัญหาชายแดนใต้ มองผ่านงานวิจัยของ ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สำนักวิจัยและพัฒนา25551
234เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
235ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25552
236จับเข่าคุยทักษิณ ชินวัตรPlate, Tom25551
237การพัฒนาองค์การสุนันทา เลาหนันทน์25551
238120 ปี กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.25551
239การบริหารและการพัฒนาระบบงานตำรวจพงษ์ธร ธัญญสิริ25551
240การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1 เขตตลิ่งชันเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25552
241ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปประเทศไทยอัญจิรา อัศวนนท์25551
242การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25551
243ทิศทางใหม่ประเทศไทย ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ่นประเวศ วะสี25555
244สมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรรจบพร อินดี25554
245เดินสันติปัตตานีอาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย25551
246พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยซูซูกิ, โนริยูกิ25551
247ศัพท์สิทธิมนุษยชนวิชัย ศรีรัตน์25552
248เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 108 ปี "ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25551
249รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุทธิพร กรุงกาญจนา25554
250การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : กลุ่มวิชาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25551
251รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน)ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด25551
252เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
253ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
254การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25552
255รายงานประจำปี 2554 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25552
256สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25553
257การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
258ประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทยกุลภา วจนสาระ25551
259นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25552
260เทศาภิบาลดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-248625551
261รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ25551
262อนาคตภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย พ.ศ.2561พีรพัศ โห้ถนอม25554
263เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225549
264สมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสุปราณี ยมพุก25544
265ประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญาความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ระหว่างสยามประเทศกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเชีย เล่ม 1ชาญวิทย์ เกษตรศิริ25542
266พื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับนักการทหารพรพรรณ วีระปรียากูร25541
267รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
268แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25543
269รายงานสถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ปี 2553ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล25541
270การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
271หนึ่งนารี ขี่ม้าขาวคณิติน ศิลาแร่25541
272นักปกครองในหัวใจประชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี25541
273คิด พูด ทำ ธนินท์ เจียรวนนท์ : สูตรลับความสำเร็จจากสุดยอดผู้บริหารระดับโลกธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์25541
274รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
275การคิดเชิงสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25541
276คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับบที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนกระทรวงยุติธรรม25541
277รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นเลิศของส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุภัสสรา วิภากูล25544
278ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
279รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ : รวมเรื่องควรรู้ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา25542
280สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในรอบระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2552-30 ธันวาคม 2553)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25542
281พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
282ชีวิตที่ถูกละเมิด : เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชายและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจันทร์จิรา บุญประเสริฐ25543
283แนวคิดชีวิตที่สมประสงค์สมประสงค์ บุญยะชัย25544
284การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
285ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
286ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
287การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์25541
288รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
289รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน25543
290การประเมินผลการจ้างเหมาบุคลากรเอกชนดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2554สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์25541
291การจัดการสินค้าคงคลังประเภทข้าวในระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยอาทิตย์ โชตินุชิต25544
292นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25541
293การสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25544
294นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ.2001-2009)อุไรวรรณ ธนสถิตย์25541
295รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด เขตตลิ่งชันชวนชม ชินะตังกูร25542
296รายงานประจำปี 2554 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
297รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
298การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
299รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.2551สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25541
300รายงานประจำปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
301รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
302สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2551-18 กุมภาพันธ์ 2554สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25541
303รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25541
304การประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25542
305รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25541
306ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
307ทำเนียบบทคัดย่อการวิจัย ปีที่ 8 พ.ศ.2553 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันบำราศนราดูร25541
308วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
309ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25541
310แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)25542
311รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
312แสงแห่งความคิด : ที่จะส่งความสว่างต่อๆ ไปบริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์25542
313หลังม่านการเมืองวิษณุ เครืองาม25541
314รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25541
315รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
316แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
317การจัดการความขัดแย้งโดยนายอำเภอของประชาชนในประเทศไทยสมศักดิ์ จังตระกุล25544
318ประชากรและสังคม 2554 : จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทยสุรีย์พร พันพึ่ง25543
319เล่าเรื่องอย่างผู้นำ เล่ม 4เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย25541
320รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กรังสรรค์ อ้วนวิจิตร25544
321รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
322การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจินตวีร์ เกษมศุข25543
323ฉันจะเล่าให้ฟังเยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา25541
324รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25541
325การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25541
326รายงานสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25541
327นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25541
328รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
329รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2554กระทรวงมหาดไทย.กรมการพัฒนาชุมชน25541
330สถิติประยุกต์สำหรับการผังเมืองพรพรรณ วีระปรียากูร25541
331รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
332กระบวนการนิติบัญญัติการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประสพสุข บุญเดช25541
333ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการสมศักดิ์ จังตระกุล25542
334โคโนสุเกะ มัตสุชิตะ (ค.ศ.1894-1989) ชีวประวัติและมรดกทางความคิดกลุ่มบริษัทพานาโซนิค25542
335วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมายคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจาณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา25544
336รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
337แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยมไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25541
338การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย พ.ศ.2563ชาตรี มูลสถาน25544
339เรื่องที่แล้วมา...กับเวลาที่ผ่านไปสิทธิธรรม โรหิตะสุข25541
340รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่สาธารณสุขเขต 18ทัศพร ชูศักดิ์25544
341รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 10นันทวัฒน์ บรมานันท์25542
342โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนหมู่บ้านเจ้าพระยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร25542
343Proceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า 19-20 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง25541
344โลกนี้คือละครวิษณุ เครืองาม25541
345รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำไตรมาส 2 ปี 2554สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม25541
346กระทรวงอุตสาหกรรม 2554 : ก้าวต่อไปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวกระทรวงอุตสาหกรรม25541
347นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
348รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
349เหลียวหลัง แลหน้า 110 ปี กรมที่ดินกรมที่ดิน25542
350รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2553สำนักงานศาลปกครอง25541
351การประชุมปฎิบัติการเรื่อง "จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา"กฤตยา อาชวนิจกุล25544
352รายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาในปีงบประมาณ 2554คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา25541
353เฟมินิสต์ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน : การต่อสู้บนเส้นทางแห่งความเสมอภาคสุนี ไชยรส25541
354รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25541
355การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
356นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโรงเรียนเมืองเชียงรายนฤมล รัชนีวงศ์25541
357รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25541
358การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวรเดช จันทรศร25542
359การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic week : วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25541
360รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครสุภัสสรา วิภากูล25541
361ประชาธิปไตยทางตรง : กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณปรีชา อุยตระกูล25541
362การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
363รายงานการศึกษาฉบับบสมบูรณ์เรื่องหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจุมพต สายสุนทร25532
364การตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์25531
365มองซีอีโอโลก : ภาค 7 วิถีผู้นำวิกรม กรมดิษฐ์25531
366ทุนนิยมสร้างสรรค์Kinsley, Michael25531
367องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสถียร รุจิรวนิช25537
368เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ 2553-2554สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ255312
369รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดรุณี โกเมนเอก25534
370Competency สมรรถนะ : เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผลศิริรัตน์ พิริยธนาลัย25531
371ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25534
372สาเหตุและการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษาการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)นฤมล ประสพพรรังสี25532
373ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่คนึงนิจ ธรรมทิ25531
374การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
375รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครอาภา อรรถบูรณ์วงศ์25534
376รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25531
377รวมกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปากรมทรัพยากรน้ำ.^กลุ่มงานนิติการ.25531
378การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างความเป็นเจ้าของรูปแบบของการแปรรูปและประสิทธิภาพจากการแปรรูปเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์25531
379เศรษฐกิจติดขัดHeller, Michael25531
380การประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2552สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.25534
381Visionary leadership : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุรีพันธุ์ เสนานุช25533
382รายงานประจำปี 2553 สภาที่ปรีกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
383บริษัทสร้างสรรค์ พันธุ์ดีไซน์Neumeier, Martry25531
384เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
385คิดอย่างผู้ชนะ คิดอย่างทรัมป์Trump, Donald J.25531
386องค์ประกอบความมั่นคงของหมู่บ้านในภาคกลางประเทศไทยทวี นริสศิริกุล25534
387ผลกระทบจากการวางระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ช่วงปี 2545-2555ประพัฒน์ เล็กกำเหนิด25532
388รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศยงยุทธ แฉล้มวงษ์25532
389วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันบวรศักดิ์ อุวรรณโณ25531
390รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านทะเบียนจากหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคสู่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโชคชัย เดชอมรธัญ25535
391ประเทศไทย : ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาที่สมดุลจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา25531
392รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนผู้ใช้บริการหน่วยงานอนามัยโรงเรียนรภัทภร เพชรสุข25535
393รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.^สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม.25531
39420 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ25531
395การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill25531
396คิดได้ คิดดีDe Bono, Edward25534
397การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้นกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25531
398แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ.2477พรทิพย์ ดีสมโชค25531
399รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐวรรณวิมล คงสุวรรณ25534
400รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม25532
401ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชนประจำปี 2553กระทรวงมหาดไทย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25532
402กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทยวิษณุ เครืองาม25531
403เปลี่ยนโลกรอบตัว : รวมเรื่องวัสดุและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนสถานที่รอบตัวให้ "ดีขึ้นกว่าเดิม"ชนากานต์ คำภิโล25531
404การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยณรินี แย้มสกุล25534
405การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
406รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม25531
407ความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษาอาชีวศึกษาผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพอัชณา ชื่นบุญ25532
408บทสังเคราะห์งานวิจัย : การสื่อสารความรู้สู่เกษตรกรผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล25531
409คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
410องค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโรงเรียนเอกชนสุชาดา อังศุจินดา25534
411งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531
412ความจริงสู้อธรรม : คำแถลงการณ์ปิดคดีพรรคประชาธิปัตย์ 2553ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์25531
413บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะฮ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัจมุดดีน อูมา25531
414คานงัดประเทศไทยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25532
415คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
416การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
417โพสต์โมเดิร์นกับเศรษฐศาสตร์ : บทวิพากษ์สมมติฐานความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์นรชิต จิรสัทธรรม25531
418ธรรมาภิบาลการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย25531
419สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 3 (มกราคม 2553-ธันวาคม 2553) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.^สำนักกรรมาธิการ.25531
420การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25531
421การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎ ประจำปี 2553 : วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25531
422ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานการประปานครหลวงเพชรไพริน บุตรดาสา25532
423ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2552สำนักราชเลขาธิการ25531
424ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์25531
425รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุภัสสรา วิภากูล25531
426คิด! ทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์De Bono, Edward25531
427รูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครวิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์25534
428วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25531
429การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเพียงพอ (1 ตุลาคม 2551-30 ธันวาคม 2552)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25531
430รูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบเชิงสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลอุบล วุฒิพรโสภณ25536
431การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
432การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐธนิต ชังถาวร25531
433รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2553 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25532
434ความไว้วางใจของผู้ส่งออกอาหารไทยที่มีผลต่อความผูกพันและความร่วมมือในการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประะเทศฉัตรพล มณีกูล25535
435องค์ประกอบของธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กชาติชัย อุดมกิจมงคล25534
436การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
437รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2552สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25531
438นิเวศของความสร้างสรรค์ : ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงานHowkins, John25531
439รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 1 สำนักสันติวิธีและธรรมาธิบาล สถาบันพระปกเกล้า25525
440ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ : บารนาบัส : ประเทศไทยมาโนช แจ้งมุข25525
441ประชุมวิชาการเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัย "การบริหารการพัฒนาแบบบูรณาการ" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
442รายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25521
443การประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างแบบเมตริกซ์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25522
444กลยุทธ์น่านน้ำสีขาวดนัย จันทร์เจ้าฉาย25521
445รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครองจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25525
446รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง "ผลกระทบและมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสถานะการเงินการคลังของประเทศต่อกรณีกลุ่มพันธมิตรปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร25522
447องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
448เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไรHowkins, John25521
449รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
450ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
451สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียงมาลี พฤกษ์พงศาวลี25521
452องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม : องค์กรชั้นนำต่างๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรTucker, Robert B.25521
453ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมกาญจน์ วรกุล25522
454วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25521
455การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25521
456ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25521
457ประเทศไทยควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดีปราโมทย์ ประสาทกุล25523
458การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูงกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์25521
459เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์Takahashi, Makoto25521
460พิชิต 7 Leadership competencies ด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม 1Lapid-Bogda, Ginger25521
461เมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศEl-Erian, Mohamed25521
462ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
463ลักษณะผู้นำบูรณาการทางการจัดการ : กรณีศึกษาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจและหมอดินอาสารุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร25521
464นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25522
465รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ที่มีต่อการผลิตนวัตกรรมในประเทศไทยและความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของสินค้านวัตกรรมของไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25521
466วิกฤตภาวะผู้นำทางการศึกษา : แนวทางการวิจัยและการพัฒนากล้า ทองขาว25521
467รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
468ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
469Competency development roadmap (CDR)อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25521
470ทำไมต้อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" : รวมบทความกระตุ้นอะดรีนาลิน โดย 6 นักคิด ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, ริชาร์ด ไบวิส, ชัยประนิน วิสุทธิผล, ดวงฤทธิ์ บุนนาค และอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)25521
471เศรษฐศาสตร์นักคิดศาสตรา สุดสวาสดิ์25521
472เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เอกร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25521
473การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25521
474วิธีปฏิบัติในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25522
475แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมาคานธีโสภนา ศรีจำปา25522
476การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมายเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25524
477ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (ฉบับพร้อมใช้งาน)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25521
478รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบและศักยภาพในการบริการที่เป็นเลิศของอำเภอในสังกัดกรมการปกครอง : ภาคผนวกจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25524
479ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
480การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ปกรณ์ ปรียากร25521
481รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25523
482การต่อสู้สู่สภา : ยุทธศาสตร์เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิกไลเบรส, เบอนาเดท25522
483การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
484โลกใหม่แห่งนวัตกรรมPrahalad, C.K.25521
485การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อารี จำปากลาย25524
486ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
487รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
488การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
489Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
490กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25512
491Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
492ยุทธศาสตร์ อบต. : จุดเปลี่ยนประเทศไทยประเวศ วะสี25511
493เทคนิคการจัดทำและนำ Job competency ไปใช้งาน ฉบับคนทำงานณรงค์วิทย์ แสนทอง25511
494บริหารคนในทศวรรษหน้าดนัย เทียนพุฒ25511
495การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
496ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ25514
497กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25513
498การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
499การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
500ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีต่อการจัดบริการการศึกษาสุภัสสรา วิภากูล25513
501การประเมินผลการปฏิบัติงาานอลงกรณ์ มีสุทธา25511
502การบริหารความเสี่ยง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัตินิรภัย จันทร์สวัสดิ์25511
503ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
504การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
505100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
506การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency-Based HRMสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25511
507การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
508การพัฒนารูปแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การในกระบวนการผลิตที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยไพศาล จันทรังษี25516
509การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
510วิธีเสริมสร้างทักษะการคิดของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโนDe Bono, Edward25511
511เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
512ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25512
513โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
514ภาระ หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์นิพนธ์ ศิริพร25512
515คิดอย่างอัจฉริยะHurson, Tim25511
516การประชุมวิชาการเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25515
517เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
518เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25512
519โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไว จามรมาน25511
520Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการDrucker, Peter F.25511
521มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์ : บทความวิชาการนิสดารก์ เวชยานนท์25511
522การสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในทัศนะของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยกฤตพล สุนทรวราภาส25511
523Training roadmap ตาม Competency เขาทำกันอย่างไร?ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25511
524ประชากรและสังคม 2551 : มิติ "เพศ" ในประชากรและสังคมกฤตยา อาชวนิจกุล25513
52521 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
526จัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบสุประภาดา โชติมณี25511
527รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินผลการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยสมชาย สุขสิริเสรีกุล25511
528พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
529วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
530ถูกต้องเป็นธรรมปรีดา เวทยาวงศ์25512
531การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25511
532รวมความตกลงความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกระทรวงการต่างประเทศ.กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ255110
533คู่มือการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวีระศักดิ์ เครือเทพ25501
534Logistics Thailand : a directory of logistics and transportation 2006-2007บริษัทไอทีแอล เทรด มีเดีย จำกัด25501
535การจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary25501
536ความคิดสองทศวรรษธีรยุทธ บุญมี25501
537เอาชนะด้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์Davenport, Thomas H.25501
538เปิดโลกความสุข GNHนภาภรณ์ พิพัฒน์25502
539Tough management : เจาะเกราะสุดยอดยุทธบริหารมาร์ตินส์, ชัค25501
540Competency based HRM/HRD case studyอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
541สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีรศรินทร์ เกรย์25503
542การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุจิตรา ธนานันท์25501
543ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
544การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
545การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้า สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมวินัย รังสินันท์25504
546บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
547การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph25501
548ชุดตัวอย่างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
549ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยและสหรัฐอเมริกาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25502
550วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
551Competency model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทยนิสดารก์ เวชยานนท์25501
552KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
553การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
554จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
555ตรวจประเมินความรู้สู่การปฏิบัติบุญดี บุญญากิจ25503
556Career development in practiceอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25501
557การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ : อนาคตจะลูกผีหรือลูกคนคณะทำงานสื่อสารกับสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
558ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
559ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
560คู่มือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย.25502
561จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
562การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จุมพล หนิมพานิช25504
563รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ25501
564มารู้จัก Competency กันเถอะณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
565คนดีในวิถีประชาธิปไตยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25501
566กระบวนการทำงานชุมชนกระทรวงยุติธรรม.^คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.25504
567รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกฤตยา อาชวนิจกุล25503
568การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550ศรวัชร งามอุโฆษ25501
569กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้วิโรจน์ ลักขณาอดิศร25501
570การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
571ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
572เก่งงานได้ ทั้งง่ายและสนุกคัตสึมิ, นิชิมูระ25501
573การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
574ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2552-2556คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.255025503
575ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
576การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25498
577ประชากรและสังคม 2549 : ภาวะการตาย ภาพสะท้อนความมั่นคงของประชากรกฤตยา อาชวนิจกุล25493
578Competency dictionaryอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์25491
579การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทายอรทัย อาจอ่ำ25493
580ชาวนาในยุคเศรษฐกิจเพื่อการค้าพรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ์25492
581รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
582สารคดีสั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "1 นาทีกับ ป.ป.ช."สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)25491
583การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
584รายงานการวิจัยเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนกับความสัมพันธ์ในครอบครัววรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
585การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
586Competency-based approachนิสดารก์ เวชยานนท์25491
587ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลังพิสิฐ ลี้อาธรรม25496
588การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
589การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรนิติ เศรษฐบุตร25491
590วิถีแห่งโตโยต้าLiker, Jeffrey K.25491
591รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 1คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ25492
592เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
593การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศไพพรรณ เกียรติโชติชัย25495
594แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25491
595รูปแบบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เพื่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25492
596ยุทธศาสตร์การแข่งขันสุวิชัย ศุภรานนท์254912
597การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
598งานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ำโขง : การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนักจ่ายน้อยและไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1เพียร์สัน, อีเลน25493
599การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก Competency ภาคปฏิบิติปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล25491
600แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550-2554สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25494
601คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
602คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบุญเลิศ เลียวประไพ25493
603รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
604เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชารัฐศาสตร์25496
605เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนนภาภรณ์ หะวานนท์25492
606หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคมประภาพรรณ อุ่นอบ25491
607การศึกษาภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน กรณีช่างปูนปั้นโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจารุวรรณ ขำเพชร25491
608การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25491
609การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยชาญชัย อาจินสมาจาร25492
610ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
611จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 1 : ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25492
612อบต. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงสถาบันพระปกเกล้า25491
613สร้างสรรค์นวัตกรรม 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันShapiro, Stephen M.25491
614การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
615วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงวสิษฐ์ พรหมบุตร25491
616การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
617การตลาดข้ามวัฒนธรรม : อิทธิพลของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการตลาดยุคโลกาภิวัตน์บรรจง อมรชีวิน25491
618นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
619กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์Dessler, Gary25491
620การคิดเชิงสร้างสรรค์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25491
621ระบบการพัฒนาสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์25491
622แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
623การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
624รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร25491
625รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างดัชนีคุณภาพสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25491
626โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
627สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2534-2547ศรัญญา เบญจกุล25491
628ปฏิบัติการสร้างสังคมภูมิปัญญา...ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ25491
629การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25492
630การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25492
631แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competencyสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ25491
632พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
633คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
634เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษาสรชัย พิศาลบุตร25481
635คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
636ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความยากจนชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25483
637โครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติสถาบันพระปกเกล้า25482
638การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
639การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25484
640ประชากรและสังคม 2548 : ประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ.2548กฤตยา อาชวนิจกุล25483
641คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25481
642สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
643องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
64417 เครื่องมือนักคิดวันรัตน์ จันทกิจ25481
645ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า.^วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.25481
646กลยุทธ์ : การสร้างและการนำไปปฏิบัติLuecke, Richard25481
647การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้นกุณฑลี รื่นรมย์25482
648จัดการอย่างนักบริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารระดับสูงและประธานบริหารเผยหลักการที่นำพาพวกเขาสู่ความสำเร็จวินสตัน, สเตฟานี25481
649ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ.2544-2548)สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25484
650ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 4ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25481
651แนวทางการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเมทิกา วาทินวิเศษ25483
652คิดแนวขนานDe Bono, Edward25481
653การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
654การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25483
655นักบริหารทันสมัยสุเทพ เชาวลิต25481
656การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายเจนจบ วีระพานิชเจริญ25481
657บทความวิชาการด้าน HRนิสดารก์ เวชยานนท์25481
658การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecardสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25481
659การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริยะยุทธนา แซ่เตียว25481
660การคิดเชิงวิเคราะห์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25482
661การควบคุมคุณภาพยุทธ ไกยวรรณ์25481
662รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
663บริการด้วยใจที่ไม่ธรรมดาเควก, จอร์จ ที.เค.25485
664การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
665ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร : กรณีศึกษาเฉพาะเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครกิตติศักดิ์ ชัยวิชิต25484
666คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 สำหรับ Windowsประกายรัตน์ สุวรรณ25481
667การจัดการความรู้ในสถานศึกษาวันทนา เมืองจันทร์25482
668ตามกระแสสุกิจ อุทินทุ25485
669รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1.พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วีระเชษฐ์ ขันเงิน25481
670การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25471
671การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทยศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว25471
672เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาดนวลน้อย ตรีรัตน์25471
673ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 3ทักษิณ ชินวัตร, 2492-25471
674รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโตภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ25471
675รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กลุ่มงานกฎหมาย25473
676อสังหาริมทรัพย์ เรื่องสำคัญของชีวิตโสภณ พรโชคชัย25472
677การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดีสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ25471
678วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรองบรรจง อมรชีวิน25471
679รายงานสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบ 4 (2546)อารี จำปากลาย25473
680ประชาสรรค์สร้าง : การพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์และไทยLopez-Wui, Glenda25471
681วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25471
682บริหารโปรเจคท์ให้สัมฤทธิ์ผล : แบบตาบอดคลำช้างSchmaltz, David A.25471
683ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางวิชาการ : การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มสุธีรา มะหิเมือง25471
684การบริหารเชิงกลยุทธ์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25473
685ใครว่าคนรวยไม่โกง (เรื่องจริง)กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ25471
686เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25473
687ฉลาดทำงานGower25471
688เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
689การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏนิตยา พรหมวนิช25471
690อนาคตเมืองไทย ใครว่าไม่น่าห่วงไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์25471
691การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25471
692รายงานโครงการวิจัยประจำปี 2546 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบก.^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร.25471
693ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25473
694แผนที่ยุทธศาสตร์ : แปลงสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้ออกมาเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้Kaplan, Robert S.25471
695เรื่องเล่า เขย่าคิดเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25473
696การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจุฑาทิพย์ ภารพบ25471
697การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
698สถิติแรงงาน 2546กระทรวงแรงงาน.สำนักงานปลัดกระทรวง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25472
699การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมธานี อ่วมอ้อ25471
700รอยทางที่สร้าง "คน"สมลักษณ์ วงษ์รัตน์25471
701สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี25471
702นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับอำนาจทางเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสำเร็จในการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยบูฆอรี ยีหมะ25471
703BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
704การประเมินโดยการอิงกับความสามารถFletcher, Shirley25471
705Balanced scorecard กับการเน้นกลยุทธ์Kaplan, Robert S.25471
706การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศุภลักษณ์ วิริยะสุมน25471
707สุดยอดความสำเร็จขององค์กรดนัย เทียนพุฒ25461
708เมื่อบริษัทต้องคัดเลือกคนHoffman, Edward25461
709บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
710ธุรกิจของ HR B2Eดนัย เทียนพุฒ25461
711การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค25461
712เจาะลึกกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 11 CEO 11 รางวัล SET Awardสันติ วิริยะรังสฤษฎ์25461
713คิดอย่างทักษิณ ชินวัตรพิจิตรา25461
714ผู้จัดการ 1 นาทีBlanchard, Kenneth25461
715100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการนางาจิมา, โซอิจิโร25461
716การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25461
717กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์Ries, Al25461
718กรุงเทพที่ผมฝันเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25462
719พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยอัจฉรา ฉายากุล25465
720การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนวุฒิพล สกลเกียรติ25461
721สนุกกับงานวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25461
722กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
723คู่มือพัฒนาผู้นำ 10 บทบาทผู้นำสมัยใหม่วิเชียร ชุติมาเทวินทร์25461
724Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
725การคิดเชิงบูรณาการเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
726หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
727สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดินวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย25461
728ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 2 ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25461
729เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายทศพร ศิริสัมพันธ์25461
730การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
731Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติพสุ เดชะรินทร์25462
732ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการLaudon, Kenneth C.25469
733ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25462
734การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2568สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25463
735Not bosses but leaders : เป็นผู้นำที่ดีให้ได้คำว่าเจ้านายจะตามมาเองAdair, John25461
736ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25467
737การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25461
738เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
739หลักการจัดการ หลักการบริหารตุลา มหาพสุธานนท์25451
740การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25451
741โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25451
742สรรพสิ่งล้วนวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25452
743การวางมาตรฐานธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25451
744รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลท้องถิ่นของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตำบลบางขุนไทรมหาวิทยาลัยศิลปากร.สถาบันวิจัยและพัฒนา25451
745ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร, 2492-25451
746การคิดเชิงเปรียบเทียบเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25451
747แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.2545-2549สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25457
748ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลชิตพล กาญจนกิจ25451
749การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25451
750Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบุญดี บุญญากิจ25453
751การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กรโดยมืออาชีพเพื่อมืออาชีพดนัย เทียนพุฒ25451
752เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
753เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
754น้อยๆ หน่อย นายWeinstein, Bob25451
755การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์25451
756แนวนโยบายแห่งรัฐ : 5 ปี รัฐธรรมนูญไทยกนกศักดิ์ แก้วเทพ25451
757วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้เดชน์ เทียมรัตน์25451
758เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
759การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25451
760การบริหารงานบุคคลเสนาะ ติเยาว์25451
761การจัดการเชิงกลยุทธ์จินตนา บุญบงการ25441
762การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25441
763การบริหารเชิงกลยุทธ์สมยศ นาวีการ25441
764การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศพิทยา บวรวัฒนา25444
765การฝึกปฏิบัติในงานจริงSisson, Gary R.25441
766การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจกัลยา วานิชย์บัญชา25441
767ประชากรไทยสมัย ร.9บุญเลิศ เลียวประไพ25443
768ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
769ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ปราโมทย์ ประสาทกุล25443
770เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
771การติดต่อสื่อสารขององค์การสมยศ นาวีการ25441
772ปรัชญาของการบริหารภาครัฐวรเดช จันทรศร25441
773ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
774ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เขตการศึกษา 5 ต่อวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปราณี ตันติตระกูล25446
775การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจสมยศ นาวีการ25431
776การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ วิรัชชัย25436
777รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2542สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง25431
778หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25431
779คลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25431
780ผลงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรอบ 8 เดือน 1 ตุลาคม 2542-31 พฤษภาคม 2543กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม25433
781รวมบทความ การวิจัย การวัดและประเมินผลบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25431
782หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทยผาสุก พงษ์ไพจิตร25431
783อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงCovey, Stephen R.25422
784การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การชูชัย สมิทธิไกร25421
785SPSS for Windows : หลักการและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถิติเพื่อการวิจัยธวัชชัย งามสันติวงศ์25423
786การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา ฉบับสมบูรณ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์25425
787องค์การกับการสื่อสารธงชัย สันติวงษ์25421
788การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25422
789คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจอัจฉรา จันทร์ฉาย25418
790ความเป็นปึกแผ่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุตรผู้เป็นแรงงานย้ายถิ่นกับบิดามารดา : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการแลกเปลี่ยนสามชาย ศรีสันต์25411
791กลยุทธในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ254110
792ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล.บัณฑิตวิทยาลัย25414
793การวิจัย : หลักการและการปฏิบัติศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร25412
794พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหารธงชัย สันติวงษ์25403
79560 ปี ประสานธรรม ประสานใจ ประสาน สุขรังสรรค์กระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.^กองวิชาการและแผนงาน.25401
796ประชากรไทย 60 ล้านคน : สถานการณ์ นโยบายและมิติด้านการพัฒนาปราโมทย์ ประสาทกุล25403
797การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา : แนวความคิดและวิธีการสุพรรณี ไชยอำพร25401
798การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25401
799การจัดงานอุตสาหกรรมชูชีพ เยาวพัฒน์25401
800ภาวะผู้นำกวี วงศ์พุฒ25392
801สถิติและความน่าจะเป็นทวีรัตนา ศิวดุลย์25393
802ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
803ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
804ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
805นักบริหารผู้ทรงประสิทธิภาพชาญชัย อาจินสมาจาร25391
806สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประคอง กรรณสูต25392
807การแก้ปัญหาแบบคิวซี : วิธีการแก้ปัญหาในงานตามแบบฉบับญี่ป่นโฮโซตานิ, คะทซึยะ25392
808ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารปราณี พันธุมสินชัย25395
809การบริหารสมยศ นาวีการ25386
810ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับที่ 1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.คณะรัฐประศาสนศาสตร์25381
811ผลของการฟังดนตรีที่มีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะสั้นพิมพา ม่วงศิริธรรม25381
81230 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ : รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 2525-2536มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์25381
813พฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25383
814ปัญหาการเข้าสู่แรงงานของคนพิการที่เคยได้รับการฟื้นฟูอาชีพจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการอรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ25373
815อำนาจใหม่Toffler, Alvin25371
816องค์การและการบริหารธงชัย สันติวงษ์25373
817คุณธรรมสำหรับผู้บริหารฉลอง มาปรีดา25371
818องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ธงชัย สันติวงษ์25351
819คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติวิเชียร เกตุสิงห์25344
820การพัฒนาโปรแกรมย่อยควบคุมอุปรณ์สำหรับซีดีรอมอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี25341
821การบริหารเพื่อความเป็นเลิศสมยศ นาวีการ25333
822บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำชินน์, จอร์จ25321
823ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์25322
824ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25291
825พุทธปรัชญากับการสร้างเสริมภาวะผู้นำ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำระดับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทยสุวิน สุขสมกิจ25242
         รวม   1595  เล่ม