รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา256012
2ระบบนำส่งยานรเศรษฐ์ ณ สงขลา25603
3เทคนิคการจัดการความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25602
4การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นวปฎล กิตติอมรกุล25605
5ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์25603
6สถิติสำหรับวิศวกรไพฑูรย์ ศิริโอฬาร25592
7การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าลือชัย ทองนิล25592
8การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์โกสินทร์ จำนงไทย25592
9GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้วีรวรรณ เล็กสกุลไชย25591
10เครื่องอุ่นสารน้ำสำหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำขณะผ่าตัดนวปฎล กิตติอมรกุล25592
11เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศสมศักดิ์ สุโมตยกุล25592
12คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า : ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืชหรือผลไม้โดยวิธีทำให้เยือกแข็งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25591
13วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25582
14อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจรบุญเรือง วังศิลาบัตร25582
15วิศวกรรมเคมีชีวภาพพิมพ์ชนก จตุรพิรีย์25581
16รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
17รายงานประจำปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ25571
18กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25572
19รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
20กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
21เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์255710
22สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
23มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์255710
24สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
25โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ประเสริฐ ทองเจริญ25561
26กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
27มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25561
28โมเดลสมการโครงสร้างพูลพงศ์ สุขสว่าง25565
29หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
30หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้าศุลี บรรจงจิตร25562
31รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25561
32แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ของฟังก์ชั่นหลายตัวแปรศรีบุตร แววเจริญ25552
33การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554กระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์25555
34ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการตรีทิพย์ รัตนวรชัย25551
35กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25551
36การจำลองเสกสรร เกียรติสุไพบูลย์25551
37การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ Mulligan's techniques : miracle of arts and sciences in physical therapyอาทิตย์ พวงมะลิ25555
38ดิจิตอลเบื้องต้นมงคล ทองสงคราม255510
39หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
40จริยธรรมทางการแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล25551
41การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยเฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์25551
42พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์25551
43ธุรกิจบริการ : สุขภาพกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
44รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25541
45ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
46เทอร์โมไดนามิกส์Cengel, Yunus A.25542
47ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2มงคล ทองสงคราม25545
48คู่มือชีวสารสนเทศรุ่งรัจน์ วังศพ่าห์25541
49หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
50ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
51พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25542
52ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ประเสริฐ เทียนนิมิตร25542
53ทฤษฎีการคำนวณเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ25541
54การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้นลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25535
55ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
56คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ปริญญา สงวนสัตย์25531
57วัสดุวิศวกรรมณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ25531
58ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
59เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าศักรินทร์ โสนันทะ25532
60อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์25531
61วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐานปัณรสี ฤทธิประวัติ255311
62คอมบินาทอริกไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์25531
63การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
64แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
65ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1มงคล ทองสงคราม25535
66ผ่าพันธุศาสตร์โจนส์, สตีฟ25531
67ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ มายาคติการผูกขาดและคอรัปชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25521
68ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
69สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
70ตารางงานโลหะบรรเลง ศรนิล25521
71พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25523
72สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
73คู่มือดูขาไอซี Digital logicบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด25525
74คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
75Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
76คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ Pocket bookชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล25525
77พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
78คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
79การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
80พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
81สมการเชิงอนุพันธ์ 1 และการแปลงลาปลาซศรีบุตร แววเจริญ25512
82ตำราพันธุศาสตร์ทางการแพทย์เตือนจิต คำพิทักษ์25511
83การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
84นาโนเทคโนโลยีขั้นต้น (เล่มที่ 1)ศรัญญา พรหมโคตร์25512
85วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
86การวัดและควบคุมกระบวนการวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์25501
87การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph@25501
88กลศาสตร์ของไหลจักรี ต้นเชื้อ25505
89เส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบลในชีวิตนักวิทยาศาสตร์โดเฮอร์ที, ปีเตอร์ @25501
90งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบุญสืบ โพธิ์ศรี25504
91โครงสร้างข้อมูล (Data structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25494
92เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 1 : ชีวโมเลกุลและบทบาทระดับเซลล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
93เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัยสุทธิ์ ศรีบูรพา25493
94ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
95โลหิตวิทยาเบื้องต้นวิชัย ประยูรวิวัฒน์25495
96เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
97คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
98MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25494
99เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
100การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
101แม่เหล็กไฟฟ้าวีระศักดิ์ ซอมขุนทด25483
102สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
103การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการเจาะเพื่อส่งตรวจวิโรจน์ ไววานิชกิจ25485
104เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
105ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นYoshisaburo, Wakayama@25485
106พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกันกฤษณา จรรยาพูน25484
107การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
108คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
109กลศาสตร์ของไหลคมสัน วงศ์วีรขันธ์254811
110การจัดการกระบวนการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25483
111วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐานCallister, William D.@25483
112รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์25471
113เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
114แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.^กองสุขศึกษา.25471
115อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
116ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรมนภา ศิวรังสรรค์25473
117โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
118จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
119ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
120จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
121แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25475
122กลศาสตร์ของไหลสมศักดิ์ ไชยะภินันท์25473
123สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 และปีงบประมาณ พ.ศ.2546สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา25473
124นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark@25471
125นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วยอดหทัย เทพธรานนท์25472
1265 ประเด็นเรียนรู้สู่หลักประกันสุขภาพพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข25471
127การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย25473
128วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและวิศวกรรมไมโครเวฟ เล่ม 1นิรันดร์ คำประเสริฐ25471
129แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25471
130MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25471
131แผนสร้างความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงกระทรวงสาธารณสุข25461
132ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคมอำพล จินดาวัฒนะ25462
133ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
134คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
135ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 2พรสวรรค์ วสันต์25461
136นรีเวชวิทยายุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล25463
137เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2546 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพหลัง 2543 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2546มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน25461
138เอดส์ การรักษา ยา และวัคซีนปราโมทย์ ธีรพงษ์25461
139ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1พรสวรรค์ วสันต์25461
140บริการสาธารณสุขกับการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา25462
141วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
142เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
143จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
144เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
145คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
146จุลกายวิภาคศาสตร์เกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25463
147โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรีวชิร คชการ25463
148รวมพลังสร้างสุขภาพ เล่ม 2อำพล จินดาวัฒนะ25462
149พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
150ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
151เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
152คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25461
153สูตินรีเวชทันยุคมณี รัตนไชยานนท์25463
154โรคติดเชื้อที่พบบ่อยของอวัยวะเพศสตรีและช่องคลอดพงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา25454
155ประวัติและวิวัฒนาการงานควบคุมกามโรคของประเทศไทยประเสริฐ พงษ์พิสิฐสันต์25451
156การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขปาณบดี เอกะจัมปกะ25451
157ชีวเคมีทางการแพทย์วิชัย เอื้อสิยาพันธุ์25451
158ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25451
159พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25451
160วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
161สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมนสุพรพิมพ์ เจียสกุล25452
162สรุปการรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพตามรอยพระยุคลบาท พ.ศ.2545สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)25451
163การประกันระดับจุลภาคการขยายความคุ้มครองการประกันสุขภาพแก่ผู้อยู่นอกขอบเขตการคุ้มครองทางสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม25451
164ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดียงยุทธ ศิริวัฒนอักษร25452
165การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
166โรคเอดส์ในเด็กชิษณุ พันธุ์เจริญ25452
167คู่มือการใช้เครื่องมือทางด้านอาชีวเวชศาสตร์อรพันธ์ อันติมานนท์25451
168โครงสร้างใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข...เพื่อสุขภาพคนไทยปาณบดี เอกะจัมปกะ25451
169แนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทยศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์25451
170GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพจักรกฤษณ์ ควรพจน์25452
171คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
172อนุพันธ์และการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25451
173สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25453
17430 ประเด็นสู่แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25452
175คู่มือการตรวจยูโรพลศาสตร์ เทคนิค และการแปลผลพิชัย บุณยะรัตเวช25451
176สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25453
177บายพาสหัวใจชัยรัตน์ โมไนยพงศ์25452
178คู่มือการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย : สำหรับผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อมสุรจิต สุนทรธรรม25451
179คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
180แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
181การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2542-2543สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25451
182ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25455
183โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทยยงยุทธ วัชรดุลย์25451
184มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
185ชีววิทยาWilliams, Gareth@25451
186สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25454
187เอกสารสรุปการประชุมวิชาการเรื่องจับกระแสการรักษาและยาใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะเภสัชศาสตร์25451
188ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25453
189สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25453
190การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วันเพ็ญ พิชิตพรชัย25453
191จุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25451
192ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
193นรีเวชวิทยากิจประมุข ตันตยาภรณ์25442
194ความรู้เรื่องโรคตับสำหรับประชาชนชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย25441
195คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25441
196เมื่อหมอเป็นมะเร็งธันย์ โสภาคย์25443
197เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25441
198สุขภาพ อุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคมวิพุธ พูลเจริญ25442
199ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.25443
200คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25443
201นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25442
202Clinical practice guideline ทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25441
203เรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ 2 มิติ, 3 มิติศรีบุตร แววเจริญ25444
204ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25442
205สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25442
206เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 1อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25442
207คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
208Clinical practice guideline ทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25441
209ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25443
210โรคติดเชื้อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญนลินี อัศวโภคี25441
211สารละลายดำรงค์ คงสวัสดิ์25441
212ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดูนิมิต เตชไกรชนะ25442
213งานวิจัยทางคลินิกจริยา เลิศอรรฆยมณี25441
214มะเร็งตับเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25442
215ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
216สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25442
217สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25441
218การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก ฉบับมาตรฐานกนกกร สุนทรขจิต25441
219ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
220ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์วีรวัฒน์ เหลืองชนะ25442
221พูดจาภาษายา เล่ม 1สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25441
222วิทยาการโรคลมชักจรัส สุวรรณเวลา25441
223การชันสูตรศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25441
224เครื่องมือการวิจัย : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25441
225สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25443
226พันธุศาสตร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์25441
227โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมวิทยา ศรีดามา25441
228ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยาสุภาวดี ประคุณหังสิต25441
229ใช้ยา-ต้องรู้เรวดี ธรรมอุปกรณ์25441
230อายุรศาสตร์ฉุกเฉินวิทยา ศรีดามา25441
231แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์25445
232ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 9นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25433
233สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้นำกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในการรณรงค์ป้องกันเอดส์และยาเสพติดสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^กองบริการการศึกษา.25431
234(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้าอารี วัลยะเสวี25431
235เรื่องของภูมิชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25431
236ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือ254310
237Endocrinology for pediatriciansพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา25431
238ร่วมผ่าทางตันเพื่อสุขภาพคนไทยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ25432
239ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : Implementationธีระพันธ์ พลมณี25431
240หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
241สรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่องการประสานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์และยาเสพติดสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย25431
242ตำราวิสัญญีวิทยาทางสูติกรรมชูศรี พิศลยบุตร25431
243เทคนิคการสอบสวนโรคติดต่อกิตติ พุฒิกานนท์25431
244รู้เรื่องโรคภูมิแพ้ป้องกันได้รักษาหายพิพัฒน์ ชูวรเวช25431
245คัพภวิทยาของมนุษย์สมบูรณ์ สรุงบุญมี25431
246คู่มือโรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลเลิดสิน25432
247การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิดสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล25432
248ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25431
249หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย วรพงศธร25431
250ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25433
251สุขภาพกับคุณภาพชีวิต : เส้นทางที่ต้องร่วมกันพัฒนาวสุธร ตันวัฒนกุล25433
252วัยหมดระดูกอบจิตต์ ลิมปพยอม25431
253เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 2สุวรรณา เหลืองชลธาร25432
254มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณา : บูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาลสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล254312
255ตับอักเสบจากไวรัสสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล25431
256ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองควบคุม25431
257การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25433
258พจนานุกรมโรคและการบำบัดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25432
259สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะบังอร ชมเดช25433
260เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25431
261ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
262กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง เพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้าอำพล จินดาวัฒนะ25432
263โรคลำไส้ : การวินิจฉัยและการรักษาอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25432
264บาดเจ็บที่มือ การรักษาและการช่วยเหลืออนันต์ ตัณมุขยกุล25431
265ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข 2543-2544บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25432
266คู่มือศัลยศาสตร์ชวาท์, ซีมัว ไอ.@25431
267เอนไซม์พัชรา วีระกะลัส25431
268ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25432
269กลวิธีทางสุขภาพสุรีย์ จันทรโมลี25433
270โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25431
271ควบคุมอาหารเพื่อลดอาการไมเกรนกุลรัตน์25431
272นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์25432
273รายงานการวิจัยเรื่องภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า : มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิปรีดา แต้อารักษ์25432
274จริยธรรมในเวชปฎิบัติสุขิต เผ่าสวัสดิ์25431
275คู่มือการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25432
276อายุรศาสตร์ทันยุค 6รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ25431
277มาตรฐานโรงพยาบาล : แนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล.25421
278ปฏิกิริยาต่อกันของยาด้านเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยเอดส์สุเทพ จารุรัตนศิริกุล25422
279ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25422
280สรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์จังหวัดนครปฐม ปี 2542สำนักงานสาธารณสุข^งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค25421
281โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : เป็นอย่างไร คิดอย่างไร ทำอย่างไร?บวร งามศิริอุดม25423
282ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกำพล เลาหเพ็ญแสง25421
283การเสริมสร้าง กล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
284วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกานดา ใจภักดี25423
285ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 8นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25422
286คณิตศาสตร์ 2อร่าม คุ้มทรัพย์25421
287ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 17วิบุล สัจกุล25421
288สูติศาสตร์กนก สีจร25422
289โรคโลหิตจางอะพลาสติก : การดูแลตนเองสุวรรณา บุญยะลีพรรณ25422
290อาชีวเวชศาสตร์ฉบับพิษวิทยาวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ25421
291สูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
292ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
293มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
294Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดาอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
295อายุรศาสตร์ทันยุค 5สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล25421
296โปรตีนที่พบใน Body fluid : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
297กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25421
298ภูมิแพ้รักษาอย่างธรรมชาติบำบัดไพบูลย์ จาตุรปัญญา25421
299กายวิภาคศาสตร์ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
300ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
301วิทยาการระบาด : ประยุกต์ในงานโรคติดเชื้อพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25421
302เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
303วิจัยทางการแพทย์ธีระพร วุฒยวนิช25421
304สูติศาสตร์ร่วมสมัยบุญศรี จันทร์รัชชกูล25422
305อายุรศาสตร์แนวใหม่วิทยา ศรีดามา25424
306พิษภัยในอาหารจักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
307แนวทางป้องกันโรคมะเร็งสำหรับประชาชนบุญเติม แสงดิษฐ์25421
308พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
309ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
310หลักการวินิจฉัยโรคปอดโดยเอ็กซเรย์ (สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป)วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25422
311กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาของระบบหัวใจและไหลเวียนชูศักดิ์ เวชแพศย์25421
312สรีรวิทยาทางเดินอาหารชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25422
313ตำรามะเร็งนรีเวชวิทยาวสันต์ ลีนะสมิต25421
314ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
315พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25421
316ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25422
317ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์สุรางค์ อนุกูล25422
318ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 10สรนิต ศิลธรรม25422
319การวิเคราะห์เวกเตอร์และอนุกรมอนันต์ศรีบุตร แววเจริญ25423
320การบาดเจ็บหลายระบบสุกษม อัตนวานิช25421
321ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
322โภชนาการสำหรับครอบครัวและผู้ป่วยเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25421
323สมการเชิงอนุพันธ์ 1ศรีบุตร แววเจริญ25421
324เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 1สุวรรณา เหลืองชลธาร25422
325สูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
326ตำราศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ไพบูลย์ สุทธิวรรณ25421
327คู่มือการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล254211
328นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25423
329โฉมหน้าบริการทางการแพทย์ของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?เฉก ธนะสิริ25422
330ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
331โมเลกุลกับจิตบพิตร กลางกัลยา25421
332ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
333การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายคอลโปสโคปจตุพล ศรีสมบูรณ์25422
334อินทิกรัลและการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25422
335เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
336ระบบกล้ามเนื้อศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
337การแปลผลห้องปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์25421
338สูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
339การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2540-2541สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25421
340วิสัญญีวิทยาในสูติกรรมสรรชัย ธีรพงศ์ภักดี25421
341โครงการอบรมการใช้หุ่นจำลองฝึกการตรวจการสอน(วิธีป้องกันเอดส์เบื้องต้น)ทบวงมหาวิทยาลัย25411
342คู่มือโรคข้อสุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์25411
343ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคพรงาม ลิ้มตระกูล25413
344มารู้จักเอดส์กันเถอะวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25411
345อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
346พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม 1วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
347รังสีวิทยาของโรคทรวงอกพัชรินทร์ เภกะนันทน์25411
348ACE-Inhibitorsสมชาย เอี่ยมอ่อง25411
349คู่มือการเรียนปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิชาโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาจุลชีววิทยา25419
350พจนานุกรมศัพท์แพทย์ "อวย เกตุสิงห์" อักษร Aสมชัย บวรกิตติ25411
351รวมบทความวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อดีต-กลางปี 2541) เล่ม 1-2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร25412
352เภสัชจลนศาสตร์คลินิกสุเทพ จารุรัตนศิริกุล25412
353เอกสารประกอบการอบรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องภาพถ่ายด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุปรีชา เติมจิตรอารีย์25411
354เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาสพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25411
355ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25411
356พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทยวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
357ระบาดวิทยาการแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์25411
358หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเยื้อน ตันนิรันดร25412
359แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25413
360โรคหลอดเลือดสมอง : การวินิจฉัยและการจัดการทางการพยาบาลเจียมจิต แสงสุวรรณ25413
361การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ก่อกู้ เชียงทอง25412
362นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์25412
363ตำราโรคภูมิแพ้ปกิต วิชยานนท์25411
364คู่มือนิติเวชศาสตร์ระพี แม้นโกศล25411
365วิทยาการระบาด : ประยุกต์ในงานโรคติดเชื้อพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25415
366แคลเซียม ฟอสฟอรัสและความผิดปกติของกระดูกที่พบในผู้ป่วยเด็กสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25411
367เภสัชวิทยา เล่ม 2อโนชา อุทัยพัฒน์25412
368เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
369ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25411
370แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-2544 ภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ25417
371รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยสุขภาพจากกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25411
372ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25412
373โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25412
374จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25416
375ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2วรชัย รัตนธราธร25411
376กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
377ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25412
378กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25411
379ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
380การควบคุมเหตุรำคาญจากมลพิษของกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.^ฝ่ายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมือง.25412
381การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
382ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25411
383โรคระบบทางเดินอาหาร : ไวรัสตับอักเสบเอถึงจี ภาวะการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรีเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25412
384พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม 2วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
385ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 9สรนิต ศิลธรรม25412
386การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรคคำนวณ อึ้งชูศักดิ์25413
387การตรวจและการวัดรังสีธวัช ชิตตระการ25411
388ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25411
389คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
390แคลคูลัสหลายตัวแปร : อนุพันธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชั้นศรีบุตร แววเจริญ25411
391การคุมกำเนิดชวนชม สกลธวัฒน์25401
392โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่องวิทยา ศรีดามา25401
393ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 8สมเกียรติ ธาตรีธร25402
394สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25404
395แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ25404
396ตำราโรค หู คอ จมูกอภิชัย วิธวาศิริ25402
397เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
398การพยาบาลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25402
399ตำราเรื่องเนื้องอกของกระดูก : พยาธิวิทยา รังสีวิทยาและคลินิกวรชัย ศิริกุลชยานนท์25401
400ตำราการผ่าตัดช่องท้องโดยวิธีส่องกล้องวุฒิชัย ธนาพงศธร25401
401กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
402การประชุมวิชาการ 30 ปี สูติ-นรีเวช รามาธิบดี วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2540 ณ โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯกำแหง จาตุรจินดา25401
403ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 5สมเกียรติ ธาตรีธร25402
404วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักสมศรี ดาวฉาย25403
405คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
406สรีรวิทยารัชฎา แก่นสาร์25402
407การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25401
408ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
409การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2538-2539กระทรวงสาธารณสุข.^สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.25401
410หนอนพยาธิใบไม้ พยาธิตืด ปรสิตอื่นๆ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์องุ่น เกียรติวุฒิ25403
411โปรตีนที่พบใน Body fluidวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
412ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
413จากวันนั้น ถึงวันนี้ : กึ่งศตวรรษการจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอำพล จินดาวัฒนะ25401
414รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายในในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25404
415ฮอร์โมนเพศวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
416จักษุวิทยาอภิชาติ สิงคาลวณิช25402
417แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
418โลหิตวิทยาในเด็กพงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์25401
419สื่อการศึกษาพยาธิใบไม้ตับ : ฉบับประชาชนประศาสน์ วรศานต์25401
420คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเอดส์กระทรวงสาธารณสุข25404
421ตำราโภชนบำบัดและโรคไตประเสริฐ ธนกิจจารุ25402
422การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์กัญจนา ดีวิเศษ25402
423ระบาดวิทยาคลินิกฟลีทเชอร์, โรเบริต์ เอช.@25401
424กระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรณี : การพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคในชุมชนสมทรง รักษ์เผ่า25402
425แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
426Peptic diseasesศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์25392
427เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25392
428วิทยาฮิสโต 1 : เซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25394
429ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในการวิจัยทางคลินิกสังวาลย์ รักษ์เผ่า25391
430อายุรศาสตร์ทันยุค 3นิพนธ์ พวงวรินทร์25392
431ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ประยงค์ ระดมยศ25392
432พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
433รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อระดมพลังสร้างสรรค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ด้วยกระบวนการ A-I-Cสำนักงานเขตพระนคร25391
434เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 2อุษณา ลุวีระ25394
435การพยาบาลเด็กโรคหัวใจสุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์25394
436ตำราสูติศาสตร์ธีระพร วุฒยวนิช25392
437อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ25391
438การผ่าตัดทางกล้องวิดีทัศน์ทวี รัตนชูเอก25391
439โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหญิงมีครรภ์และการพยาบาลเจียรนัย โพธิ์ไทรย์25392
440เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 1อุษณา ลุวีระ25394
441โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25391
442สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
443ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25391
444การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25392
445ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25391
446วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
44723 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือเสรี พงศ์พิศ25392
448ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
449รายงานการสัมมนาสตรีกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมคณะอนุกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม25381
450ดรัก แอนด์ เดอะ คิดนิประเสริฐ ธนกิจจารุ25381
451ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25383
452การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25382
453การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารบุปผา ขันแข็ง25382
454โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25382
455การศึกษาหาความชุกของการติดเชื้อโรคเอดส์ และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มชาวเขาและกลุ่มชนกลุ่มน้อย ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ25381
456คู่มือวิทยากรโรคเอดส์สำหรับการจัดกิจกรรมเอดส์ศึกษาในทหารกองประจำการกรมแพทย์ทหารอากาศ.^กองเวชศาสตร์ป้องกัน.25381
457ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6สมเกียรติ ธาตรีธร25382
458กลยุทธ์บริการพยาบาลเพื่อคุณภาพและความพึงพอใจในยุคแข่งขันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพยาบาลศาสตร์25381
459ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
460ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
461ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
462อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรคอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25381
463การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้นธนารักษ์ สุวรรณประพิศ25381
464การดูแลเด็กโรคเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25382
465องค์กรเอกชน : กิจกรรมด้านเอดส์ในประเทศไทยบุษบา รุจจนเวท25381
466ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
467สิทธิมนุษยชน : รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทยพนัส สิมะเสถียร25385
4681234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัสวิชัย ทิพณีย์25383
469คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชนดวงพร พันธุเสน25385
470ภัยจากมลภาวะ : กรณีศึกษาเรื่องโรคมินามาตะสมอาจ วงษ์ขมทอง25382
471ไวรัส : โจรสลัดของเซลล์สกอตท์, แอนดริว@25381
472นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง : หลักสูตรที่ 2 (รุ่น1/2538)กระทรวงสาธารณสุข25381
473โรคเอดส์กับชุมชนอีสาน ฉบับที่ 1-2มหาวิทยาลัยขอนแก่น25382
474การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนันทา คูณรัตนศิริ25382
475ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
476ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
477ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเอดส์ : รายงานเสาวนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ชยันต์ วรรธนาภูติ25381
478ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
479ขยะและสารอันตรายธงชัย พรรณสวัสดิ์25371
480สเปกโตรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์เสาวรส อักษรนันท์25371
481ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอุดมศิลป์ ศรีแสงงาม25371
482ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช 30 ปีเจริญ โชติกวณิชย์25371
483สิทธิผู้ป่วยวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์25371
484การประเมินผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2537กองควบคุมโรค สำนักอนามัย25371
485รวมสาระสำคัญจากการประชุมสัมมนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข25375
486ภูมิศาสตร์ ภูมิคุ้มกันโรคปรสิตและโพรโทซัววิทยาองุ่น เกียรติวุฒิ25374
487จุฬาแอดลาสออฟเบสิคฮิวแมนอานาโตมีวิไล ชินธเนศ25371
488วิทยาภูมิคุ้มกันฤทัย สกุลแรมร่ง25372
489แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ พ.ศ. 2538-2539คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ25371
490พจนานุกรมกลุ่มอาการโรคสมชัย บวรกิตติ25371
491กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25375
492มลพิษดินและการกัดเซาะดินปริญญา นุตาลัย25372
493เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25374
494โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์25371
495โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็กวันดี วราวิทย์25374
496ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
497ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
498ขยะและสารอันตรายธงชัย พรรณสวัสดิ์25371
499ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทยถนอมศรี ศรีชัยกุล25372
500อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25374
501โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25362
502การรักษาโดยวิธี Hemodialysis และ CAPDอุษณา ลุวีระ25361
503ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25362
504การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
505เภสัชจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาจุลชีววิทยา25361
506รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร,ธัญญรักษ์วิทยาลัยคริสเตียน25362
507แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25361
508รวมกฎหมายการแพทย์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวชิระ สิงหะคเชนทร์25362
509โรคมะเร็งทางนรีเวชประสิทธิ์ เพ็งสา25361
510Update in glomerular diseaseเกรียง ตั้งสง่า25361
511หลักการทางพิษวิทยาชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25361
512รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25361
513มาตรฐานการพยาบาลเชิงโครงสร้างของสถานบริหารสาธารณสุขคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาการพยาบาล25361
514จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์บัญญัติ สุขศรีงาม25361
515ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 6จุฑามณี จารุจินดา25361
516กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสุวงศ์ ศาสตรวาหา25362
517เภสัชระบบประสาทอัตโนมัติประเสริฐ ทรงกิตติคุณ25362
518โลหิตวิทยาก้าวหน้าทิพย์ ศรีไพศาล25361
519รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในชมรมเพื่อนวันพุธวิทยาลัยคริสเตียน25361
520ตำราตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ธีระ ทองสง25362
521ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
522ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25363
523รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25362
524ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
525การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25361
526โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่ภาณุ อัมพรบุพชา25361
527พฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษาประภาเพ็ญ สุวรรณ25362
528อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัจพันธ์ อิศรเสนา25361
529ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย25361
530เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25351
531Chula's atlas of basic human anatomyวิไล ชินธเนศ25351
532ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25352
533แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)กระทรวงสาธารณสุข25351
534หนังสือเรียนพลานามัย รายวิชา พ401 พ402 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สุชาติ โสมประยูร25351
535โครงการนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์"ครอบครัวมีสุขถ้าทุกคนปลอดเอดส์"วิทยาลัยคริสเตียน25352
536มะเร็งศรีษะและคอวันชัย วัฒนศัพท์25351
537การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพิชิต สกุลพราหมณ์25352
538การทำให้ปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25352
539การโมนิเตอร์ผู้ป่วย : หลักการ,เครื่อง,และวิธีการชูศักดิ์ เวชแพศย์25351
540สูติศาสตร์ เล่มที่ 2ธีระพร วุฒยวนิช25352
541แผนป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ (พ.ศ. 2535-2539)สำนักนายกรัฐมนตรี25351
542วิทยาฮิสโต 1 : เชลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25351
543ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25351
544การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
545รายงานสรุปและประเมินผลการสัมมนาเรื่อง การรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย25351
546พยาธิวิทยากายวิภาคพื้นฐานวิญญู มิตรานันท์25351
547ศัพท์แพทย์ไทยมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.หน่วยข้อมูลสมุนไพร25351
548เชื้อราก่อโรคในคนพรรณกร อิ่มวิทยา25351
549สูติศาสตร์ เล่มที่ 1ธีระพร วุฒยวนิช25351
550การวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์เสาวคนธ์ อัจจิมากร25351
551รายงานสรุปและประเมินผลการประชุมชี้แจงและประสานการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของนิสิตนักศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย25353
552คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 21พิมล เชี่ยวศิลป์25351
553สภาพและปัญหาสาธารณสุขนโยบายและกลวิธีการพัฒนาในแผนการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)กระทรวงสาธารณสุข25351
554แอดลาส ออฟ เมดิคัล พาราสิตโทโลยีประยงค์ ระดมยศ25351
555โครงการอบรมผู้แทนนักศึกษาเรื่องนักศึกษารวมพลังต้านภัยเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25351
556การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25351
557จุลศัลยศาสตร์นรีเวชวิทยากอบจิตต์ ลิมปพยอม25353
558เทคนิคการแพทย์ : วิทยาการก้าวหน้าสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย25351
559เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
560นรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัวสมศักดิ์ ตั้งตระกูล25342
561ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25343
562การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25341
563อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัจพันธ์ อิศรเสนา25341
564สรีรวิทยาของไตสำหรับอายุรแพทย์เกรียง ตั้งสง่า25341
565การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
566มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25341
567สรุปการดำเนินงานเรื่องการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์ของมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐและเอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2533-2534ทบวงมหาวิทยาลัย.^กองบริการการศึกษา.25341
568ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25341
569ตำราปาราสิตวิทยาทางการแพทย์พอสัย กรัยวิเชียร25341
570ตำรารังสีรักษาฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยพวงทอง ไกรพิบูลย์25341
571คู่มือการรักษาผู้ถูกงูกัดมุกดา ตฤษณานนท์25341
572เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25341
573รู้ทันเอดส์ภัยใกล้ตัวกระทรวงสาธารณสุข.^กรมการแพทย์.^สำนักการพยาบาล.25341
574สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20ชุมพล ผลประมูล25341
575คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25341
576สูติศาสตร์พื้นฐานรามาธิบดีสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ25342
577ตำราวิสัญญีวิทยาวรภา สุวรรณจินดา25341
578วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักชูศักดิ์ เวชแพศย์25341
579จุลชีววิทยาทั่วไปบัญญัติ สุขศรีงาม25341
580แผนที่กับการพัฒนาอนามัยชุมชนศุภวรรณ มโนสุนทร25341
581สรีรวิทยาของหัวใจสัญญา ร้อยสมมุติ25341
582สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25341
583ออร์โธปิดิกส์เอ็กซเรย์ : เทคนิคและวิธีการอนันต์ ทรรศนะวิภาส25341
584คู่มือยารักษามาเลเรียจันทรา เหล่าถาวร25341
585การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25333
586ออตาคอยด์และยาต้านออตาคอยด์อโนชา อุทัยพัฒน์25332
587ประมวลภาพวิธีหาความสุขในโรงพยาบาลแวนด้า25332
588ปัญหาทางจิตเวชเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์สมประสงค์ ศุภะวิท25331
589ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 8ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25332
590โครงการติดตามยาฝังคุมกำเนิดกรมอนามัย25331
591โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่Mervyn, Leonard25334
592ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25334
593รายงานผลการศึกษาเรื่องการประเมินเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กองสุขศึกษา.25331
594ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
595ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 5นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25331
596ยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองลือชัย ศรีเงินยวง25331
597การทำให้ปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อชมรมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25332
598การมีบุตรยากหะทัย เทพพิสัย25331
599เอ็กซเรย์เทคโนโลยีปรีชา เติมจิตรอารีย์25331
600เอดส์มหันตภัยของโลกบรรลุ ศิริพานิช25332
601ตำราวิสัญญีวิทยาประยุกต์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25332
602ปัญหาและแนวทางแก้ไขโรคทางนรีเวชพิชัย เจริญพานิช25332
603คู่มือการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (บัตรสุขภาพ) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข25331
604โรคตับในเด็กยง ภู่วรวรรณ25334
605จากโครงการบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขสู่โครงการบัณฑิตคืนถิ่นจงกลนี ชุติมาเทวินทร์25331
606กฎหมายสาธารณสุขสุรวงศ์ ศาสตรวาหา25332
607คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25331
608เคมีคลินิกประยุกต์พรทิพย์ โล่ห์เลขา25334
609การใช้ยาในสตรีเพศบุษบา จินดาวิจักษณ์25332
610โรคใต้เข็มขัดวิน, เดนิส @25333
611ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25332
612ความก้าวหน้าในหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหามีบุตรยากพวงเพ็ญ ริมดุสิต25332
613วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25331
614การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
615คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25322
616ยาต้านจุลชีพ : ความรู้พื้นฐานและประยุกต์มาลิน จุลศิริ25321
617ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25321
618คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 19พิมล เชี่ยวศิลป์25321
619รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25321
620ศัพท์เภสัชกรรมสุธี เวคะวากยานนท์25322
621เวชศาสตร์ป้องกันไพโรจน์ อุ่นสมบัติ25322
622ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นโรคประสาทพิชญ์ มกรพันธุ์25321
623Manual of ao instrumentation for orthopaedic nursesกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า25321
624คู่มือเคมีคลินิกสารไขมันในเลือดนันทยา ชนะรัตน์25322
625โครงการบัตรสุขภาพชุมชนแออัดวัดอมรทายิการาม : โครงการทดลองในกรุงเทพมหานครอเนก เพฑวณิช25321
626การใช้ยาในวิทยาเอนโดครีนนรีเวชอร่าม โรจนสกุล25322
627จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
628เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
629108 คำถาม มะเร็งในสตรี : การป้องกัน ควบคุม และรักษาด้วยตัวเองพิชัย เจริญพานิช25321
630ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25324
631พยาธิสภาพในโรคธาลัสซีเมียธีรา โสณกุล25323
632เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25323
633คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะทางศัลยกรรมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องยาปฏิชีวนะราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25322
634การวิเคราะห์ก๊าชในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25321
635การดูแลรักษาโรคความดันเลือดสูงเกษม วัฒนชัย25325
636คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอาชีวอนามัย.25321
637การบริบาลเด็กสมองพิการสร้อยสุดา วิทยากร25322
638กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
639เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
640ตำราการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความสำคัญทางคลินิกเกษม วัฒนชัย25322
641การสัมมนาเรื่องเอดส์ : ภัยมืดที่ป้องกันได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์25321
642คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 16พิมล เชี่ยวศิลป์25321
643Common fractures and dislocationsวัชระ รุจิเวชพงศธร25322
644Omphalocoele and gastroschisisศรีวงศ์ หะวานนท์25324
645เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
646ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
647การตรวจหารอยโรคทางระบบประสาทนิพนธ์ คุณาดร25323
648ภูมิแพ้-คนไม่แพ้ไพบูลย์ จาตุรปัญญา25322
649บำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเซิ่งเว่ยจง25322
650การบริการสุขภาพในโรงเรียนจินตนา สรายุทธพิทักษ์.25321
651สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25325
652กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมยุรี เพชรอักษร25322
653ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 4นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25322
654มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25322
655โรคเขตร้อนนิภา จรูญเวสม์25322
656สรีรวิทยา 1สุวรรณา หังสพฤกษ์25325
657ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
658ระบบประสาทมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาสรีรวิทยา25324
659ระบบทางเดินปัสสาวะปราณี ใจอาจ25323
660มะเร็งหลอดอาหารอภิณพ จันทร์วิทัน25326
661การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เล่มที่ 2สมพนธ์ บุณยคุปต์25322
662หลักพื้นฐานทางสรีรวิทยาปราณี ใจอาจ25323
663คุยกันที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ตอนที่ 1 มะเร็งและการรักษา)อาคม เชียรศิลป์25321
664คู่มือโรคภูมิแพ้พิพัฒน์ ชูวรเวช25322
665การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อสมชาย สุพันธุ์วณิช25327
666ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25322
667เซลล์วิทยาคลินิคของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีสรรพ์ศรี เปียวุฒิ25323
668การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25325
669สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25324
670ระบบประกันสุขภาพของไทยปรากรม วุฒิพงศ์25321
671คู่มือครูเรื่องโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข25321
672มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25321
673การแพทย์กับสังคมไทยในทศวรรษหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25321
674ทันตรังสีวินิจฉัยเบื้องต้นใจนุช จงรักษ์25322
675วิทยาเอนโดครีนทางสูติ-นรีเวชอุรุษา เทพพิสัย25323
676อาหารด้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมัยใหม่มิชิโอะ คูชิ25311
677เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
678ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
679การให้ยาสลบในประสาทศัลยศาสตร์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25311
680การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสและโรคมะเร็งสุภาภรณ์ พงศกร25312
681การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25311
682มะเร็งวิทยานรีเวชรามาธิบดีสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ25312
683กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสุคนธ์ ดอนดี25313
684โรคกระเพาะนุสนธิ์ กลัดเจริญ25311
685ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย25313
686สุขวิทยาอาหารพูนสวัสดิ์ อภิสิทธิ์25311
687บาดเจ็บทรวงอกพงษ์ศิริ ปรารถนาดี25312
688การมีบุตรยากเอนก อารีพรรค25311
689พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
690เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
691คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25314
692ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25312
693โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมชัย บวรกิตติ25312
694สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพชัชรินทร์ อังศุภากร25313
695มะเร็งก้าวใหม่ของการรักษาอาคม เชียรศิลป์25311
696เภสัชวิทยา เล่ม 2มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25312
697ไวรัสตับอักเสบบีและการฉีดวัคซีนป้องกันจันทพงษ์ วะสี25311
698ปัญหาที่พบบ่อยทางระบบหายใจในเด็ก : การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ25311
699โรคไต 2สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25311
700สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25311
701โครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ (บัตรสุขภาพ)อุทัย สรีวัตถานันต์25311
702คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25311
703สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25312
704สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
705ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์25312
706การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 25-29 กรกฎาคม 2531วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25311
707โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเดชา ตันไพจิตร25311
708คณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.^คณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน.25313
709ปัญหาของมือที่พบบ่อยพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25312
710การอบรมวิชาการต่อมไร้ท่อสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย25312
711ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 6ณรงค์ ไวท์ยางกูร25312
712ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25311
713ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
714เด็กตายคลอดสุขิต เผ่าสวัสดิ์25312
715การรักษาบำบัดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาคม เชียรศิลป์25311
716คู่มือการวินิจฉัยโรคหัวใจข้างเตียงผู้ป่วยสมโพธิ นิมากร25311
717การเปลี่ยนอวัยวะสุรพล อิสรไกรศีล25311
718สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25311
719การประชุมใหญ่ทางวิชาการ สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย25311
720การสาธารณสุขมูลฐานกุหลาบ รัตนสัจธรรม25312
721การประเมินเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขรัฐบาล25311
722กดจุดหยุดปวดหัวเคอร์แลนด์, ฮาวาร์ด ดี.25311
723โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
724ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^คณะแพทยศาสตร์.25314
725คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 15พิมล เชี่ยวศิลป์25311
726เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
727โรคติดเชื้อระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25312
728คู่มือการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยสรุปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25312
729มนุษยวิทยาสุขภาพบุญเลิศ สดสุชาติ25312
730วิทยาการระบาดและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อประวิทย์ สุนทรสีมะ25313
731ชีวเคมีเรื่องกรดนิวคลีอิกบุญยืน สาริกะภูติ25312
732ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 3ธิดา นิงสานนท์25311
733แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25314
734สารพิษรอบตัวเราไมตรี สุทธจิตต์25312
735การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
736Instructional course lecture on foot problemsวินัย พากเพียร25311
737บาดเจ็บทรวงอกพงษ์ศิริ ปรารถนาดี25312
738เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
739เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
740เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
741หัตถการศัลยศาสตร์อภิณพ จันทร์วิทัน25301
742เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
743สโทค ซีรีโบรวาสคูลร่า ดีสีสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25301
744การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25301
745เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25303
746ประสาทสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25302
747แอนติโทรมโปติค ดรักส์เผือดศรี วัฒนานุกูล25302
748ระบบหายใจบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25301
749ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25301
750คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 17พิมล เชี่ยวศิลป์25301
751ปรสิตวิทยาอนันต์ สกุลกิม25308
752การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25302
753การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา การเกิดพิษจากสารกำจัดแมลงกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองวิชาการ25302
754การเจริญเติบโตช้าในครรภ์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25303
755วิธีการตรวจกายภาพทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25305
756วิทยาการระบาดและการควบคุมอุบัติภัยวิจิตร บุณยะโหตระ25302
757ประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25305
758ศัพท์เฉพาะทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25302
759ปัญหาและเรื่องน่ารู้ทางอายุรศาสตร์ 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25302
760มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2 : ศรีษะและคอมีชัย ศรีใส25302
761ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
762ระบาดวิทยาคลินิกจิตร สิทธิอมร25301
763ชีวสถิติประยุกต์งานบริการสาธารณสุขรำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา25301
764ความรู้เกี่ยวกับน้ำ อีเล็คโทรไลท์ ภาวะกรด-ด่างในร่างกายและการประเมินผู้ป่วยศรีเทียน อุษณาวรงค์25304
765เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานควบคุมอาหารและยามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25309
766โรคเอดส์สำหรับแพทย์อำนวย ไตรสุภา25301
767เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
768ไวรัสวิทยาการแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ25302
769เวชปฏิบัติทั่วไป : การวินิจฉัยและรักษาสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25302
770คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข25301
771การประชุมประจำปีครั้งที่ 12 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย : บทคัดย่อรายงานกิจการข่าวทำเนียบสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25301
772คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
773กายภาพบำบัดในโรคทรวงอกสุวรรณี จรูงจิตรอารี25302
774โรคพิษสุนัขบ้าวิชัย รุ่งปิตะรังสี25304
775ต่อมไร้ท่อคลินิคศรีจิตรา บุญนาค25304
776นิ่วในทางเดินปัสสาวะและ Renal tubullar acidosisสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25301
777สรีรวิทยาของระบบประสาท เล่ม 2ชูศักดิ์ เวชแพศย์25301
778วิชาความปลอดภัยวิจิตร บุณยะโหตระ25302
779วิทยาฮิสโต 2สุจินต์ อึ้งถาวร25301
780ตำราการรักษาโรคต่อมไร้ท่อในผู้ใหญ่ด้วยยากอบชัย พัววิไล25302
781การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25291
782อีซีจีทางคลินิคยงยุทธ สหัสกุล25292
783ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง25291
784คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
785การศึกษาหารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับอาสาสมัครในการเฝ้าระวังโรคปรากรม วุฒิพงศ์25292
786กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25291
787ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 2ธิดา นิงสานนท์25291
788สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25291
789ไข้รูห์มาติคไพโรจน์ อุ่นสมบัติ25295
790การวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ประยุกต์ชญาดา ศิริภิรมย์25293
791กลวิธีพัฒนาบริโภคนิสัยเพื่อควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25291
792โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25292
793คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25297
794วัตถุเจือปน อาหารศิวาพร ศิวเวชช25292
795วัณโรคปฏิบัติการชัยเวช นุชประยูร25291
796ตำราวิทยาการก้าวหน้าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25292
797ปาราสิตวิทยา : การตรวจวินิจฉัยและศึกษาวิจัยวิทูรย์ ไวยนันท์25292
798เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
799อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25292
800หลักการประเมินผลคุณสมบัติของเทคนิควิเคราะห์สมพงษ์ จินายน25291
801ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เล่มที่ 2ถนอมศรี ศรีชัยกุล25292
802โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25291
803การบริหารห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จินตนา โมกขะเวส25292
804การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประสานงานในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทรวงสาธารณสุข25291
805หลักวิเคราะห์และปฏิบัติการเคมีคลินิคอมรินทร์ ปรีชาวุฒิ25291
806การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานกล้าหาญ ตันติราษฎร์25291
807เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 2 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
808การกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขและการประเมินผลเพ็ญศรี สุโรจน์25291
809โรคของเต้านมสมปอง รักษาศุข25292
810หลักระบาดวิทยาสมชาย สุพันธุ์วณิช25293
811เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
812ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม 2วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา25293
813เอสเซนเซี่ยว ทรีสเมนท์กิตติพงษ์ เกศชาดา25292
814คำนิยามสถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง25292
815การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สรีรวิทยาสมาคมครั้งที่ 15มหาวิทยาลัยขอนแก่น25291
816ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
817มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25292
818คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเด็กชาลี พรพัฒน์กุล25292
819สรีรวิทยา กลูโคล พลังงาน อุณหภูมิของร่างกายอาทรีทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ25291
820เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
821เชื้อราก่อโรคและโรคเชื้อราศมนีย์ ศุขรุ่งเรือง25291
822ศัลยกรรมทางเดินน้ำดีอรุณ เผ่าสวัสดิ์25291
823แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
824ประมวลภาพปรสิตวิทยาทางการแพทย์นิมิตร มรกต25281
825คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25283
826ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25282
827คู่มือภาพกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
828ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
829คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25281
830มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25282
831เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
832สุขศึกษาในสถานบริการของการแพทย์เน้นสุขศึกษาในโรงพยาบาลสุรีย์ จันทรโมลี25281
833ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
834เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
835อาการบวมมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25281
836การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยจันทพงษ์ วะสี25281
837คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25282
838เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
839ยาลดน้ำตาลในเลือดอรพรรณ มาตังคสมบัติ25281
840เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
841เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
842เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
843กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
844ตำราเภสัชวิทยา เล่ม 1อรพรรณ มาตังคสมบัติ25283
845คู่มือการออกหนังสือรับรองการเกิด - การตาย และการกำหนดสาเหตุการตาย (ฉบับย่อ)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองสถิตสาธารณสุข25281
846การควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยาจำรูญ ยาสมุทร25281
847โรคไข้สมองอักเสบประเสริฐ ทองเจริญ25282
848การประชุมประจำปี ครั้งที่10,13 ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
849ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
850เนื้องอกและมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี : พยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ทางคลีนิค การวินิจฉัยและรักษาอมร เกิดสว่าง25282
851ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 5ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
852เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
853วัสดุทางการแพทย์และอวัยวะเทียมชูศักดิ์ เวชแพศย์25282
854ศัลยศาสตร์ตกแต่งถาวร จรูญสมิทธิ์25281
855ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (หนอนพยาธิ)พนอจิตร จริยา25281
856คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 2กนกนาถ ชูปัญญา25284
857เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
858แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
859สถิติประยุกต์ทางการสาธารณสุขและชีววิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25282
860ประสาทศัลยศาสตร์จเร ผลประเสริฐ25282
861ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 2กระทรวงสาธารณสุข25281
862โรคมะเร็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ไพรัช เทพมงคล25283
863คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 13พิมล เชี่ยวศิลป์25283
864ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25276
865จักษุวิทยาเบื้องต้นวิสูตร ฉายากุล25271
866เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
867ตำราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25271
868ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25271
869โรคแบคทีเรียที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนบุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ25271
870การรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานศึกษาวิจัยด้านการสาธารณสุขมูลฐานปรีชา ดีสวัสดิ์25272
871การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพัฒน์ สุจำนงค์25272
872การตรวจวินิจฉัยโรคปาราสิตองุ่น เกียรติวุฒิ25271
873เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
874ชีวเคมีประยุกต์มุกดา ฐิตะสุต25271
875ยาที่ใช้ในโรคต่อมไร้ท่อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25273
876คุมกำเนิดสุพร เกิดสว่าง25271
877วิธีการทางสุขศึกษาสุรีย์ จันทรโมลี25271
878โรคไตสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25273
879การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจำรูญ ยาสมุทร25273
880ศัลยศาสตร์ทรวงอกฉุกเฉินชวลิต อ่องจริต25273
881อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 2อดุลย์ รัตนมั่นเกษม25271
882แอดลาส ออฟ ฮิวแมน ฮิลโทโลยีเกษม แก้วอิ่ม25272
883เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
884โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไพรัช ดีสุดจิต25273
885เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสัมพันธศาสตร์พื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อลักษณา อินทร์กลับ25271
886การตรวจการทำงานของตับทางห้องปฏิบัติการ : บทเรียนแบบโปรแกรมอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25271
887ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 4นที รักษ์พลเมือง25271
888อาหารและมะเร็งไมตรี สุทธจิตต์25272
889พิษและการแก้พิษอุษณา หงส์วารีวัธน์25271
890เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
891โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 1ศรีจิตรา บุญนาค25263
892โครงการวัดระดับสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย25261
893โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25262
894ประสาทพยาธิวิทยาสำรวย ช่วงโชติ25261
895รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องบทบาทของอาจารย์ในสถาบันผลิตบุคคลากรสาธารณสุขต่อการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25265
896การใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโสภณ พานิชพันธ์25261
897โรคติดต่อและการควบคุมป้องกันพัฒน์ สุจำนงค์25262
898การปฏิบัติการและหัตถการทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ภาควิชาอายุรศาสตร์25263
899เภสัชวิทยาของระบบทางเดินการหายใจและยาต้านฮีสตามีนมณฑิรา ตันฑ์เกยูร25261
900วัตถุกันเสียในอาหารโครงการตำราวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม25262
901การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25261
902ยาฉีดคุมกำเนิดประมวล วีรุตมเสน25264
903ภาวะมีบุตรยากเสบียง ศรีวรรณบูรณ์25263
904โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 2ศรีจิตรา บุญนาค25262
905กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25262
906ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็กเจริญ โชติกวณิชย์25261
907นรีเวชวิทยาสุขิต เผ่าสวัสดิ์25253
908ปาราสิตวิทยาศรีวัฒนา ชิตช่าง25254
909โรคพิษสุนัขบ้าฉบับประชาชนประเสริฐ ทองเจริญ25255
910อายุรศาสตร์สมโพธิ นิมากร25252
911ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 3ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25252
912เวชปฏิบัติทางโรคเรื้อนธีระ รามสูต25251
913Endocrinology ทางสูติ-นรีเวชสาโรจน์ ปรปักษ์ขาม25255
914คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25251
915โรคเบาหวานเรเก็นสบูร์ก-มึนเช่น, ดึสเซ็ลดอร์ฟ @25251
916แนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทรวงอกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25251
917คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
918โรคโภชนาการอารี วัลยะเสวี25251
919อิมมูนวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรควันเพ็ญ ชัยคำภา25251
920สูติศาสตร์สุขิต เผ่าสวัสดิ์25253
921คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25251
922การย่อยและการดูดซึมอาหารปิยา บุรณศิริ25251
923เคมีคลินิควิกูล วีรานุวัตติ์25252
924โรคติดเชื้อในคนไข้อ่อนอิมมูนเดชา ตันไพจิตร25251
925คู่มือวิธีสังเกตเมือกหาเวลาไข่สุก การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติบิลลิงค์ส, เอเวอร์ลิน แอล.@25251
926ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25241
927สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 2อมรา มลิลา25241
928รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่อง สังคม จิตวิทยาในการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข25241
929การย่อยอาหารบุญยืน สาริกะภูติ25241
930การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า คอและอวัยวะข้างเคียงอำนวย คัจฉวารี25242
931ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 2กัมพล ประจวบเหมาะ25242
932ดุลย์น้ำ อีเล็คทรอลัยต์และกรดด่างสมศรี ดำรงหาญวิทย์25241
933ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
934คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.25241
935อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25241
936สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาวิมลรัตน กรัยวิเชียร25243
937คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
938การใช้ยาในโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25231
939พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25231
940กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25231
941คู่มือการเตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจวบ แดงสุภาพ25231
942วิทยาเอนโดครินเบื้องต้นวิจิตรา เลิศกมลกาญจน์25231
943โรคโภชนาการอารี วัลยะเสวี25231
944การควบคุมโรคติดต่อประวิทย์ สุนทรสีมะ25221
945สุขศึกษาพัฒน์ สุจำนงค์25222
946สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 1อมรา มลิลา25221
947จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
948สูติศาสตร์วิมลรัตน กรัยวิเชียร25211
949ปฏิบัติการและหลักเบื้องต้นในวิชาชีวเคมีกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์25212
950โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25211
951คลื่นหัวใจเด็กวิโรจน์ สืบหลินวงศ์25211
952สรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25201
953การใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25201
954การรักษาโรคเท้าช้างโดยศัลยกรรมวิจิตร บุณยะโหตระ25201
955เซพทิสเมียกลไกการเกิดช็อคและข้อแนะนำในการรักษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25191
956กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25181
957กายวิภาคและสรีรวิทยาทั่วไปวิทย์ แก้วเกษม25181
958ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
959คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 1 แนะนำวิธีป้องกันชนิดต่างๆกระทรวงสาธารณสุข.^โครงการวางแผนครอบครัว.25141
960คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 3 การรับประทานยาเม็ดหรือยาคุมกระทรวงสาธารณสุข.^โครงการวางแผนครอบครัว.25141
961คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 2 การใช้ขดพิเศษหรือห่วงอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^โครงการวางแผนครอบครัว.25141
962Comprehensive nephrologyสง่า นิลวรางกูร25141
         รวม   2051  เล่ม