รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา256012
2เทคนิคการจัดการความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25602
3ระบบนำส่งยานรเศรษฐ์ ณ สงขลา25603
4การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นวปฎล กิตติอมรกุล25605
5ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์25603
6การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าลือชัย ทองนิล25592
7การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์โกสินทร์ จำนงไทย25592
8เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศสมศักดิ์ สุโมตยกุล25592
9เครื่องอุ่นสารน้ำสำหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำขณะผ่าตัดนวปฎล กิตติอมรกุล25592
10คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า : ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืชหรือผลไม้โดยวิธีทำให้เยือกแข็งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25591
11สถิติสำหรับวิศวกรไพฑูรย์ ศิริโอฬาร25592
12GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้วีรวรรณ เล็กสกุลไชย25591
13วิศวกรรมเคมีชีวภาพพิมพ์ชนก จตุรพิรีย์25581
14อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจรบุญเรือง วังศิลาบัตร25582
15วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25582
16รายงานประจำปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ25571
17รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
18รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
19สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
20มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์255710
21กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25572
22เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์255710
23หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
24รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25561
25สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
26มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25561
27โมเดลสมการโครงสร้างพูลพงศ์ สุขสว่าง25565
28หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้าศุลี บรรจงจิตร25562
29ดิจิตอลเบื้องต้นมงคล ทองสงคราม255510
30จริยธรรมทางการแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล25551
31พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์25551
32แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ของฟังก์ชั่นหลายตัวแปรศรีบุตร แววเจริญ25552
33หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
34กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25551
35การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยเฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์25551
36การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ Mulligan's techniques : miracle of arts and sciences in physical therapyอาทิตย์ พวงมะลิ25555
37ธุรกิจบริการ : สุขภาพกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
38การจำลองเสกสรร เกียรติสุไพบูลย์25551
39การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554กระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์25555
40ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการตรีทิพย์ รัตนวรชัย25551
41คู่มือชีวสารสนเทศรุ่งรัจน์ วังศพ่าห์25541
42พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25542
43ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
44ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2มงคล ทองสงคราม25545
45ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ประเสริฐ เทียนนิมิตร25542
46รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25541
47ทฤษฎีการคำนวณเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ25541
48ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
49หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
50เทอร์โมไดนามิกส์Cengel, Yunus A.25542
51แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
52คอมบินาทอริกไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์25531
53ผ่าพันธุศาสตร์โจนส์, สตีฟ25531
54การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
55ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
56การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้นลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25535
57เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าศักรินทร์ โสนันทะ25532
58วัสดุวิศวกรรมณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ25531
59คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ปริญญา สงวนสัตย์25531
60ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
61อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์25531
62ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1มงคล ทองสงคราม25535
63วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐานปัณรสี ฤทธิประวัติ255311
64พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25523
65ตารางงานโลหะบรรเลง ศรนิล25521
66คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
67พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
68ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ มายาคติการผูกขาดและคอรัปชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25521
69Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
70คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
71คู่มือดูขาไอซี Digital logicบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด25525
72คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ Pocket bookชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล25525
73การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
74วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
75การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
76นาโนเทคโนโลยีขั้นต้น (เล่มที่ 1)ศรัญญา พรหมโคตร์25512
77พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
78สมการเชิงอนุพันธ์ 1 และการแปลงลาปลาซศรีบุตร แววเจริญ25512
79ตำราพันธุศาสตร์ทางการแพทย์เตือนจิต คำพิทักษ์25511
80การวัดและควบคุมกระบวนการวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์25501
81เส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบลในชีวิตนักวิทยาศาสตร์โดเฮอร์ที, ปีเตอร์ @25501
82กลศาสตร์ของไหลจักรี ต้นเชื้อ25505
83งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบุญสืบ โพธิ์ศรี25504
84การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph@25501
85คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
86โครงสร้างข้อมูล (Data structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25494
87ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
88เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 1 : ชีวโมเลกุลและบทบาทระดับเซลล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
89เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
90MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25494
91เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัยสุทธิ์ ศรีบูรพา25493
92โลหิตวิทยาเบื้องต้นวิชัย ประยูรวิวัฒน์25495
93การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
94แม่เหล็กไฟฟ้าวีระศักดิ์ ซอมขุนทด25483
95กลศาสตร์ของไหลคมสัน วงศ์วีรขันธ์254811
96การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการเจาะเพื่อส่งตรวจวิโรจน์ ไววานิชกิจ25485
97การจัดการกระบวนการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25483
98ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นYoshisaburo, Wakayama@25485
99สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
100คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
101เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
102พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกันกฤษณา จรรยาพูน25484
103วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐานCallister, William D.@25483
104การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
105เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
106ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
107แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.^กองสุขศึกษา.25471
108การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย25473
109สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 และปีงบประมาณ พ.ศ.2546สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา25473
1105 ประเด็นเรียนรู้สู่หลักประกันสุขภาพพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข25471
111แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25471
112นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark@25471
113กลศาสตร์ของไหลสมศักดิ์ ไชยะภินันท์25473
114เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
115รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์25471
116นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วยอดหทัย เทพธรานนท์25472
117MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25471
118ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรมนภา ศิวรังสรรค์25473
119โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
120แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25475
121วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและวิศวกรรมไมโครเวฟ เล่ม 1นิรันดร์ คำประเสริฐ25471
122คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
123บริการสาธารณสุขกับการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา25462
124ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคมอำพล จินดาวัฒนะ25462
125แผนสร้างความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงกระทรวงสาธารณสุข25461
126จุลกายวิภาคศาสตร์เกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25463
127จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
128เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
129คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
130ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 2พรสวรรค์ วสันต์25461
131ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
132เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
133พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
134เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2546 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพหลัง 2543 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2546มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน25461
135คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25461
136ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1พรสวรรค์ วสันต์25461
137เอดส์ การรักษา ยา และวัคซีนปราโมทย์ ธีรพงษ์25461
138รวมพลังสร้างสุขภาพ เล่ม 2อำพล จินดาวัฒนะ25462
139คู่มือการใช้เครื่องมือทางด้านอาชีวเวชศาสตร์อรพันธ์ อันติมานนท์25451
140GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพจักรกฤษณ์ ควรพจน์25452
14130 ประเด็นสู่แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25452
142สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25453
143ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25455
144อนุพันธ์และการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25451
145การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2542-2543สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25451
146ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25451
147คู่มือการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย : สำหรับผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อมสุรจิต สุนทรธรรม25451
148สรุปการรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพตามรอยพระยุคลบาท พ.ศ.2545สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)25451
149เอกสารสรุปการประชุมวิชาการเรื่องจับกระแสการรักษาและยาใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะเภสัชศาสตร์25451
150ชีวเคมีทางการแพทย์วิชัย เอื้อสิยาพันธุ์25451
151คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
152พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25451
153แนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทยศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์25451
154แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
155การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขปาณบดี เอกะจัมปกะ25451
156คู่มือการตรวจยูโรพลศาสตร์ เทคนิค และการแปลผลพิชัย บุณยะรัตเวช25451
157การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
158การประกันระดับจุลภาคการขยายความคุ้มครองการประกันสุขภาพแก่ผู้อยู่นอกขอบเขตการคุ้มครองทางสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม25451
159โครงสร้างใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข...เพื่อสุขภาพคนไทยปาณบดี เอกะจัมปกะ25451
160จุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25451
161ประวัติและวิวัฒนาการงานควบคุมกามโรคของประเทศไทยประเสริฐ พงษ์พิสิฐสันต์25451
162วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
163Clinical practice guideline ทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25441
164เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25441
165คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25443
166ความรู้เรื่องโรคตับสำหรับประชาชนชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย25441
167ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25442
168สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25442
169การชันสูตรศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25441
170ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25443
171ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยาสุภาวดี ประคุณหังสิต25441
172วิทยาการโรคลมชักจรัส สุวรรณเวลา25441
173คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25441
174งานวิจัยทางคลินิกจริยา เลิศอรรฆยมณี25441
175พันธุศาสตร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์25441
176สุขภาพ อุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคมวิพุธ พูลเจริญ25442
177มะเร็งตับเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25442
178สารละลายดำรงค์ คงสวัสดิ์25441
179เมื่อหมอเป็นมะเร็งธันย์ โสภาคย์25443
180Clinical practice guideline ทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25441
181เรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ 2 มิติ, 3 มิติศรีบุตร แววเจริญ25444
182ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.25443
183สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25442
184โรคติดเชื้อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญนลินี อัศวโภคี25441
185ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
186ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
187สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้นำกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในการรณรงค์ป้องกันเอดส์และยาเสพติดสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^กองบริการการศึกษา.25431
188(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้าอารี วัลยะเสวี25431
189ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข 2543-2544บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25432
190คู่มือการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25432
191เอนไซม์พัชรา วีระกะลัส25431
192หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย วรพงศธร25431
193คู่มือโรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลเลิดสิน25432
194มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณา : บูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาลสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล254312
195ตับอักเสบจากไวรัสสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล25431
196เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25431
197กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง เพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้าอำพล จินดาวัฒนะ25432
198อายุรศาสตร์ทันยุค 6รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ25431
199สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะบังอร ชมเดช25433
200เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 2สุวรรณา เหลืองชลธาร25432
201เรื่องของภูมิชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25431
202เทคนิคการสอบสวนโรคติดต่อกิตติ พุฒิกานนท์25431
203ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : Implementationธีระพันธ์ พลมณี25431
204รายงานการวิจัยเรื่องภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า : มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิปรีดา แต้อารักษ์25432
205วัยหมดระดูกอบจิตต์ ลิมปพยอม25431
206สรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่องการประสานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์และยาเสพติดสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย25431
207ตำราวิสัญญีวิทยาทางสูติกรรมชูศรี พิศลยบุตร25431
208รู้เรื่องโรคภูมิแพ้ป้องกันได้รักษาหายพิพัฒน์ ชูวรเวช25431
209หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
210นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์25432
211ร่วมผ่าทางตันเพื่อสุขภาพคนไทยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ25432
212คู่มือศัลยศาสตร์ชวาท์, ซีมัว ไอ.@25431
213ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองควบคุม25431
214คัพภวิทยาของมนุษย์สมบูรณ์ สรุงบุญมี25431
215ควบคุมอาหารเพื่อลดอาการไมเกรนกุลรัตน์25431
216บาดเจ็บที่มือ การรักษาและการช่วยเหลืออนันต์ ตัณมุขยกุล25431
217พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
218โมเลกุลกับจิตบพิตร กลางกัลยา25421
219ปฏิกิริยาต่อกันของยาด้านเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยเอดส์สุเทพ จารุรัตนศิริกุล25422
220ตำรามะเร็งนรีเวชวิทยาวสันต์ ลีนะสมิต25421
221การแปลผลห้องปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์25421
222โปรตีนที่พบใน Body fluid : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
223มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
224กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาของระบบหัวใจและไหลเวียนชูศักดิ์ เวชแพศย์25421
225วิจัยทางการแพทย์ธีระพร วุฒยวนิช25421
226การวิเคราะห์เวกเตอร์และอนุกรมอนันต์ศรีบุตร แววเจริญ25423
227ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกำพล เลาหเพ็ญแสง25421
228แนวทางป้องกันโรคมะเร็งสำหรับประชาชนบุญเติม แสงดิษฐ์25421
229ระบบกล้ามเนื้อศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
230Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดาอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
231สมการเชิงอนุพันธ์ 1ศรีบุตร แววเจริญ25421
232สูติศาสตร์ร่วมสมัยบุญศรี จันทร์รัชชกูล25422
233การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายคอลโปสโคปจตุพล ศรีสมบูรณ์25422
234ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
235คู่มือการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล254211
236อินทิกรัลและการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25422
237การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2540-2541สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25421
238ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
239ตำราศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ไพบูลย์ สุทธิวรรณ25421
240ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
241พิษภัยในอาหารจักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
242อายุรศาสตร์ทันยุค 5สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล25421
243ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 10สรนิต ศิลธรรม25422
244การเสริมสร้าง กล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
245สรีรวิทยาทางเดินอาหารชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25422
246ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
247มาตรฐานโรงพยาบาล : แนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล.25421
248คณิตศาสตร์ 2อร่าม คุ้มทรัพย์25421
249เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 1สุวรรณา เหลืองชลธาร25422
250สรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์จังหวัดนครปฐม ปี 2542สำนักงานสาธารณสุข^งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค25421
251ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
252วิสัญญีวิทยาในสูติกรรมสรรชัย ธีรพงศ์ภักดี25421
253โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : เป็นอย่างไร คิดอย่างไร ทำอย่างไร?บวร งามศิริอุดม25423
254ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 17วิบุล สัจกุล25421
255หลักการวินิจฉัยโรคปอดโดยเอ็กซเรย์ (สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป)วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25422
256โภชนาการสำหรับครอบครัวและผู้ป่วยเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25421
257อายุรศาสตร์แนวใหม่วิทยา ศรีดามา25424
258วิทยาการระบาด : ประยุกต์ในงานโรคติดเชื้อพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25421
259นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25423
260กายวิภาคศาสตร์ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
261อาชีวเวชศาสตร์ฉบับพิษวิทยาวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ25421
262ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์สุรางค์ อนุกูล25422
263พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25421
264วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกานดา ใจภักดี25423
265พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม 2วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
266คู่มือโรคข้อสุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์25411
267คู่มือนิติเวชศาสตร์ระพี แม้นโกศล25411
268เอกสารประกอบการอบรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องภาพถ่ายด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุปรีชา เติมจิตรอารีย์25411
269วิทยาการระบาด : ประยุกต์ในงานโรคติดเชื้อพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25415
270รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยสุขภาพจากกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25411
271ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
272เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
273ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25412
274พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทยวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
275อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
276การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
277พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม 1วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
278กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25411
279รวมบทความวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อดีต-กลางปี 2541) เล่ม 1-2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร25412
280การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรคคำนวณ อึ้งชูศักดิ์25413
281ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25411
282แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25413
283การตรวจและการวัดรังสีธวัช ชิตตระการ25411
284การควบคุมเหตุรำคาญจากมลพิษของกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.^ฝ่ายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมือง.25412
285พจนานุกรมศัพท์แพทย์ "อวย เกตุสิงห์" อักษร Aสมชัย บวรกิตติ25411
286แคลคูลัสหลายตัวแปร : อนุพันธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชั้นศรีบุตร แววเจริญ25411
287จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25416
288นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์25412
289ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25411
290ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25411
291หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเยื้อน ตันนิรันดร25412
292แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-2544 ภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ25417
293ACE-Inhibitorsสมชาย เอี่ยมอ่อง25411
294คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
295ระบาดวิทยาการแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์25411
296แคลเซียม ฟอสฟอรัสและความผิดปกติของกระดูกที่พบในผู้ป่วยเด็กสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25411
297เภสัชจลนศาสตร์คลินิกสุเทพ จารุรัตนศิริกุล25412
298ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25411
299ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคพรงาม ลิ้มตระกูล25413
300ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 9สรนิต ศิลธรรม25412
301จากวันนั้น ถึงวันนี้ : กึ่งศตวรรษการจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอำพล จินดาวัฒนะ25401
302วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักสมศรี ดาวฉาย25403
303ตำราการผ่าตัดช่องท้องโดยวิธีส่องกล้องวุฒิชัย ธนาพงศธร25401
304ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
305ฮอร์โมนเพศวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
306ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 8สมเกียรติ ธาตรีธร25402
307สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25404
308การคุมกำเนิดชวนชม สกลธวัฒน์25401
309การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์กัญจนา ดีวิเศษ25402
310โปรตีนที่พบใน Body fluidวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
311โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่องวิทยา ศรีดามา25401
312ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 5สมเกียรติ ธาตรีธร25402
313ระบาดวิทยาคลินิกฟลีทเชอร์, โรเบริต์ เอช.@25401
314กระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรณี : การพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคในชุมชนสมทรง รักษ์เผ่า25402
315โลหิตวิทยาในเด็กพงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์25401
316คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเอดส์กระทรวงสาธารณสุข25404
317ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
318กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
319รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายในในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25404
320สื่อการศึกษาพยาธิใบไม้ตับ : ฉบับประชาชนประศาสน์ วรศานต์25401
321การประชุมวิชาการ 30 ปี สูติ-นรีเวช รามาธิบดี วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2540 ณ โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯกำแหง จาตุรจินดา25401
322คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
323การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2538-2539กระทรวงสาธารณสุข.สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข25401
324แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ25404
325แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
326ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในการวิจัยทางคลินิกสังวาลย์ รักษ์เผ่า25391
327รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อระดมพลังสร้างสรรค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ด้วยกระบวนการ A-I-Cสำนักงานเขตพระนคร25391
328วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
329Peptic diseasesศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์25392
330ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ประยงค์ ระดมยศ25392
331โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25391
332การผ่าตัดทางกล้องวิดีทัศน์ทวี รัตนชูเอก25391
333พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
334วิทยาฮิสโต 1 : เซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25394
335ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25391
336เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25392
337ตำราสูติศาสตร์ธีระพร วุฒยวนิช25392
338เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 2อุษณา ลุวีระ25394
339อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ25391
340การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25392
341ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6สมเกียรติ ธาตรีธร25382
342กลยุทธ์บริการพยาบาลเพื่อคุณภาพและความพึงพอใจในยุคแข่งขันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพยาบาลศาสตร์25381
343ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเอดส์ : รายงานเสาวนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ชยันต์ วรรธนาภูติ25381
344การดูแลเด็กโรคเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25382
345ดรัก แอนด์ เดอะ คิดนิประเสริฐ ธนกิจจารุ25381
346คู่มือวิทยากรโรคเอดส์สำหรับการจัดกิจกรรมเอดส์ศึกษาในทหารกองประจำการกรมแพทย์ทหารอากาศ.^กองเวชศาสตร์ป้องกัน.25381
347การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้นธนารักษ์ สุวรรณประพิศ25381
348ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
349ไวรัส : โจรสลัดของเซลล์สกอตท์, แอนดริว@25381
350ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25383
351ภัยจากมลภาวะ : กรณีศึกษาเรื่องโรคมินามาตะสมอาจ วงษ์ขมทอง25382
352รายงานการสัมมนาสตรีกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมคณะอนุกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม25381
353โรคเอดส์กับชุมชนอีสาน ฉบับที่ 1-2มหาวิทยาลัยขอนแก่น25382
354องค์กรเอกชน : กิจกรรมด้านเอดส์ในประเทศไทยบุษบา รุจจนเวท25381
355นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง : หลักสูตรที่ 2 (รุ่น1/2538)กระทรวงสาธารณสุข25381
356การศึกษาหาความชุกของการติดเชื้อโรคเอดส์ และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มชาวเขาและกลุ่มชนกลุ่มน้อย ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ25381
357ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
3581234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัสวิชัย ทิพณีย์25383
359ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
360ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
361ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
362รวมสาระสำคัญจากการประชุมสัมมนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข25375
363การจัดการวิศวกรรมการผลิตพิชิต สุขเจริญพงษ์25371
364จุฬาแอดลาสออฟเบสิคฮิวแมนอานาโตมีวิไล ชินธเนศ25371
365ภูมิศาสตร์ ภูมิคุ้มกันโรคปรสิตและโพรโทซัววิทยาองุ่น เกียรติวุฒิ25374
366ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
367ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอุดมศิลป์ ศรีแสงงาม25371
368สิทธิผู้ป่วยวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์25371
369สเปกโตรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์เสาวรส อักษรนันท์25371
370ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช 30 ปีเจริญ โชติกวณิชย์25371
371วิทยาภูมิคุ้มกันฤทัย สกุลแรมร่ง25372
372ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
373พจนานุกรมกลุ่มอาการโรคสมชัย บวรกิตติ25371
374การประเมินผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2537กองควบคุมโรค สำนักอนามัย25371
375เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25374
376ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25362
377ตำราตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ธีระ ทองสง25362
378รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในชมรมเพื่อนวันพุธวิทยาลัยคริสเตียน25361
379การรักษาโดยวิธี Hemodialysis และ CAPDอุษณา ลุวีระ25361
380หลักการทางพิษวิทยาชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25361
381การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
382กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสุวงศ์ ศาสตรวาหา25362
383เภสัชจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาจุลชีววิทยา25361
384โลหิตวิทยาก้าวหน้าทิพย์ ศรีไพศาล25361
385โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25362
386เภสัชระบบประสาทอัตโนมัติประเสริฐ ทรงกิตติคุณ25362
387แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25361
388ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย25361
389Update in glomerular diseaseเกรียง ตั้งสง่า25361
390การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25361
391พฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษาประภาเพ็ญ สุวรรณ25362
392ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
393จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์บัญญัติ สุขศรีงาม25361
394รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25361
395โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่ภาณุ อัมพรบุพชา25361
396ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25363
397โรคมะเร็งทางนรีเวชประสิทธิ์ เพ็งสา25361
398รวมกฎหมายการแพทย์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวชิระ สิงหะคเชนทร์25362
399ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
400รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร,ธัญญรักษ์วิทยาลัยคริสเตียน25362
401เชื้อราก่อโรคในคนพรรณกร อิ่มวิทยา25351
402มะเร็งศรีษะและคอวันชัย วัฒนศัพท์25351
403การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25351
404Chula's atlas of basic human anatomyวิไล ชินธเนศ25351
405รายงานสรุปและประเมินผลการสัมมนาเรื่อง การรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย25351
406โครงการอบรมผู้แทนนักศึกษาเรื่องนักศึกษารวมพลังต้านภัยเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25351
407สูติศาสตร์ เล่มที่ 1ธีระพร วุฒยวนิช25351
408ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25351
409สภาพและปัญหาสาธารณสุขนโยบายและกลวิธีการพัฒนาในแผนการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)กระทรวงสาธารณสุข25351
410การวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์เสาวคนธ์ อัจจิมากร25351
411เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25351
412เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
413พยาธิวิทยากายวิภาคพื้นฐานวิญญู มิตรานันท์25351
414โครงการนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์"ครอบครัวมีสุขถ้าทุกคนปลอดเอดส์"วิทยาลัยคริสเตียน25352
415การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
416แผนป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ (พ.ศ. 2535-2539)สำนักนายกรัฐมนตรี25351
417ศัพท์แพทย์ไทยมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.หน่วยข้อมูลสมุนไพร25351
418แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)กระทรวงสาธารณสุข25351
419การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพิชิต สกุลพราหมณ์25352
420จุลศัลยศาสตร์นรีเวชวิทยากอบจิตต์ ลิมปพยอม25353
421การทำให้ปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25352
422แอดลาส ออฟ เมดิคัล พาราสิตโทโลยีประยงค์ ระดมยศ25351
423รายงานสรุปและประเมินผลการประชุมชี้แจงและประสานการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของนิสิตนักศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย25353
424เทคนิคการแพทย์ : วิทยาการก้าวหน้าสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย25351
425วิทยาฮิสโต 1 : เชลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25351
426คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 21พิมล เชี่ยวศิลป์25351
427การโมนิเตอร์ผู้ป่วย : หลักการ,เครื่อง,และวิธีการชูศักดิ์ เวชแพศย์25351
428สูติศาสตร์ เล่มที่ 2ธีระพร วุฒยวนิช25352
429หนังสือเรียนพลานามัย รายวิชา พ401 พ402 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สุชาติ โสมประยูร25351
430นรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัวสมศักดิ์ ตั้งตระกูล25342
431คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25341
432สรีรวิทยาของหัวใจสัญญา ร้อยสมมุติ25341
433สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20ชุมพล ผลประมูล25341
434รู้ทันเอดส์ภัยใกล้ตัวกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25341
435สรีรวิทยาของไตสำหรับอายุรแพทย์เกรียง ตั้งสง่า25341
436ออร์โธปิดิกส์เอ็กซเรย์ : เทคนิคและวิธีการอนันต์ ทรรศนะวิภาส25341
437ตำราปาราสิตวิทยาทางการแพทย์พอสัย กรัยวิเชียร25341
438วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักชูศักดิ์ เวชแพศย์25341
439การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25341
440สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25341
441มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25341
442คู่มือการรักษาผู้ถูกงูกัดมุกดา ตฤษณานนท์25341
443ตำรารังสีรักษาฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยพวงทอง ไกรพิบูลย์25341
444สูติศาสตร์พื้นฐานรามาธิบดีสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ25342
445คู่มือยารักษามาเลเรียจันทรา เหล่าถาวร25341
446แผนที่กับการพัฒนาอนามัยชุมชนศุภวรรณ มโนสุนทร25341
447จุลชีววิทยาทั่วไปบัญญัติ สุขศรีงาม25341
448สรุปการดำเนินงานเรื่องการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์ของมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐและเอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2533-2534ทบวงมหาวิทยาลัย.^กองบริการการศึกษา.25341
449ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25341
450ตำราวิสัญญีวิทยาประยุกต์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25332
451การมีบุตรยากหะทัย เทพพิสัย25331
452จากโครงการบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขสู่โครงการบัณฑิตคืนถิ่นจงกลนี ชุติมาเทวินทร์25331
453ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 8ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25332
454ปัญหาทางจิตเวชเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์สมประสงค์ ศุภะวิท25331
455เอ็กซเรย์เทคโนโลยีปรีชา เติมจิตรอารีย์25331
456ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25332
457คู่มือการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (บัตรสุขภาพ) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข25331
458เคมีคลินิกประยุกต์พรทิพย์ โล่ห์เลขา25334
459กฎหมายสาธารณสุขสุรวงศ์ ศาสตรวาหา25332
460เอดส์มหันตภัยของโลกบรรลุ ศิริพานิช25332
461ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
462การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25333
463วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25331
464ความก้าวหน้าในหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหามีบุตรยากพวงเพ็ญ ริมดุสิต25332
465โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่Mervyn, Leonard25334
466การใช้ยาในสตรีเพศบุษบา จินดาวิจักษณ์25332
467ปัญหาและแนวทางแก้ไขโรคทางนรีเวชพิชัย เจริญพานิช25332
468ประมวลภาพวิธีหาความสุขในโรงพยาบาลแวนด้า25332
469คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25331
470การทำให้ปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อชมรมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25332
471ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 5นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25331
472ยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองลือชัย ศรีเงินยวง25331
473ออตาคอยด์และยาต้านออตาคอยด์อโนชา อุทัยพัฒน์25332
474รายงานผลการศึกษาเรื่องการประเมินเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กองสุขศึกษา.25331
475Omphalocoele and gastroschisisศรีวงศ์ หะวานนท์25324
476108 คำถาม มะเร็งในสตรี : การป้องกัน ควบคุม และรักษาด้วยตัวเองพิชัย เจริญพานิช25321
477เวชศาสตร์ป้องกันไพโรจน์ อุ่นสมบัติ25322
478โรคเขตร้อนนิภา จรูญเวสม์25322
479คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25322
480คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 19พิมล เชี่ยวศิลป์25321
481ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
482Common fractures and dislocationsวัชระ รุจิเวชพงศธร25322
483คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะทางศัลยกรรมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องยาปฏิชีวนะราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25322
484ทันตรังสีวินิจฉัยเบื้องต้นใจนุช จงรักษ์25322
485Manual of ao instrumentation for orthopaedic nursesกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า25321
486มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25321
487ตำราการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความสำคัญทางคลินิกเกษม วัฒนชัย25322
488ระบบประสาทมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาสรีรวิทยา25324
489เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25323
490ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25321
491เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
492เซลล์วิทยาคลินิคของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีสรรพ์ศรี เปียวุฒิ25323
493จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
494เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
495การตรวจหารอยโรคทางระบบประสาทนิพนธ์ คุณาดร25323
496วิทยาเอนโดครีนทางสูติ-นรีเวชอุรุษา เทพพิสัย25323
497พยาธิสภาพในโรคธาลัสซีเมียธีรา โสณกุล25323
498เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
499การสัมมนาเรื่องเอดส์ : ภัยมืดที่ป้องกันได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์25321
500คุยกันที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ตอนที่ 1 มะเร็งและการรักษา)อาคม เชียรศิลป์25321
501การบริการสุขภาพในโรงเรียนจินตนา สรายุทธพิทักษ์.25321
502คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 16พิมล เชี่ยวศิลป์25321
503การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
504การบริบาลเด็กสมองพิการสร้อยสุดา วิทยากร25322
505มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25322
506ภูมิแพ้-คนไม่แพ้ไพบูลย์ จาตุรปัญญา25322
507คู่มือเคมีคลินิกสารไขมันในเลือดนันทยา ชนะรัตน์25322
508ระบบประกันสุขภาพของไทยปรากรม วุฒิพงศ์25321
509คู่มือครูเรื่องโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข25321
510การแพทย์กับสังคมไทยในทศวรรษหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25321
511สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25325
512การใช้ยาในวิทยาเอนโดครีนนรีเวชอร่าม โรจนสกุล25322
513ระบบทางเดินปัสสาวะปราณี ใจอาจ25323
514กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมยุรี เพชรอักษร25322
515ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25322
516คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอาชีวอนามัย.25321
517บำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเซิ่งเว่ยจง25322
518คู่มือโรคภูมิแพ้พิพัฒน์ ชูวรเวช25322
519การวิเคราะห์ก๊าชในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25321
520โครงการบัตรสุขภาพชุมชนแออัดวัดอมรทายิการาม : โครงการทดลองในกรุงเทพมหานครอเนก เพฑวณิช25321
521ศัพท์เภสัชกรรมสุธี เวคะวากยานนท์25322
522การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อสมชาย สุพันธุ์วณิช25327
523หลักพื้นฐานทางสรีรวิทยาปราณี ใจอาจ25323
524โรคติดเชื้อระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25312
525เด็กตายคลอดสุขิต เผ่าสวัสดิ์25312
526การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 25-29 กรกฎาคม 2531วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25311
527โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
528มะเร็งก้าวใหม่ของการรักษาอาคม เชียรศิลป์25311
529โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเดชา ตันไพจิตร25311
530ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 3ธิดา นิงสานนท์25311
531แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25314
532การสาธารณสุขมูลฐานกุหลาบ รัตนสัจธรรม25312
533โครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ (บัตรสุขภาพ)อุทัย สรีวัตถานันต์25311
534ชีวเคมีเรื่องกรดนิวคลีอิกบุญยืน สาริกะภูติ25312
535การให้ยาสลบในประสาทศัลยศาสตร์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25311
536ไวรัสตับอักเสบบีและการฉีดวัคซีนป้องกันจันทพงษ์ วะสี25311
537คณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.^คณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน.25313
538วิทยาการระบาดและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อประวิทย์ สุนทรสีมะ25313
539คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25314
540Instructional course lecture on foot problemsวินัย พากเพียร25311
541การรักษาบำบัดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาคม เชียรศิลป์25311
542เภสัชวิทยา เล่ม 2มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25312
543ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
544สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25311
545การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25311
546ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
547บาดเจ็บทรวงอกพงษ์ศิริ ปรารถนาดี25312
548สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพชัชรินทร์ อังศุภากร25313
549การอบรมวิชาการต่อมไร้ท่อสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย25312
550ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25312
551ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 6ณรงค์ ไวท์ยางกูร25312
552คู่มือการวินิจฉัยโรคหัวใจข้างเตียงผู้ป่วยสมโพธิ นิมากร25311
553โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมชัย บวรกิตติ25312
554กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสุคนธ์ ดอนดี25313
555สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25312
556การเปลี่ยนอวัยวะสุรพล อิสรไกรศีล25311
557มะเร็งวิทยานรีเวชรามาธิบดีสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ25312
558สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25311
559โรคไต 2สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25311
560กดจุดหยุดปวดหัวเคอร์แลนด์, ฮาวาร์ด ดี.25311
561บาดเจ็บทรวงอกพงษ์ศิริ ปรารถนาดี25312
562การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
563เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
564ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย25313
565ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^คณะแพทยศาสตร์.25314
566เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
567ปัญหาของมือที่พบบ่อยพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25312
568คู่มือการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยสรุปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25312
569สุขวิทยาอาหารพูนสวัสดิ์ อภิสิทธิ์25311
570อาหารด้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมัยใหม่มิชิโอะ คูชิ25311
571คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 15พิมล เชี่ยวศิลป์25311
572การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสและโรคมะเร็งสุภาภรณ์ พงศกร25312
573การมีบุตรยากเอนก อารีพรรค25311
574เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
575การประชุมใหญ่ทางวิชาการ สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย25311
576ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์25312
577โรคกระเพาะนุสนธิ์ กลัดเจริญ25311
578ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25311
579เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
580แอนติโทรมโปติค ดรักส์เผือดศรี วัฒนานุกูล25302
581เวชปฏิบัติทั่วไป : การวินิจฉัยและรักษาสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25302
582ระบาดวิทยาคลินิกจิตร สิทธิอมร25301
583ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
584ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25301
585ความรู้เกี่ยวกับน้ำ อีเล็คโทรไลท์ ภาวะกรด-ด่างในร่างกายและการประเมินผู้ป่วยศรีเทียน อุษณาวรงค์25304
586โรคพิษสุนัขบ้าวิชัย รุ่งปิตะรังสี25304
587กายภาพบำบัดในโรคทรวงอกสุวรรณี จรูงจิตรอารี25302
588คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 17พิมล เชี่ยวศิลป์25301
589วิทยาฮิสโต 2สุจินต์ อึ้งถาวร25301
590สรีรวิทยาของระบบประสาท เล่ม 2ชูศักดิ์ เวชแพศย์25301
591วิชาความปลอดภัยวิจิตร บุณยะโหตระ25302
592ระบบหายใจบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25301
593คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
594สโทค ซีรีโบรวาสคูลร่า ดีสีสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25301
595มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2 : ศรีษะและคอมีชัย ศรีใส25302
596การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25301
597คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข25301
598การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25302
599ชีวสถิติประยุกต์งานบริการสาธารณสุขรำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา25301
600เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25303
601เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
602ไวรัสวิทยาการแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ25302
603เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
604ตำราการรักษาโรคต่อมไร้ท่อในผู้ใหญ่ด้วยยากอบชัย พัววิไล25302
605โรคเอดส์สำหรับแพทย์อำนวย ไตรสุภา25301
606เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
607ปัญหาและเรื่องน่ารู้ทางอายุรศาสตร์ 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25302
608หัตถการศัลยศาสตร์อภิณพ จันทร์วิทัน25301
609ศัพท์เฉพาะทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25302
610นิ่วในทางเดินปัสสาวะและ Renal tubullar acidosisสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25301
611การประชุมประจำปีครั้งที่ 12 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย : บทคัดย่อรายงานกิจการข่าวทำเนียบสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25301
612วิทยาการระบาดและการควบคุมอุบัติภัยวิจิตร บุณยะโหตระ25302
613เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
614หลักการประเมินผลคุณสมบัติของเทคนิควิเคราะห์สมพงษ์ จินายน25291
615อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25292
616การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประสานงานในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทรวงสาธารณสุข25291
617หลักระบาดวิทยาสมชาย สุพันธุ์วณิช25293
618เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
619อีซีจีทางคลินิคยงยุทธ สหัสกุล25292
620คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25297
621หลักวิเคราะห์และปฏิบัติการเคมีคลินิคอมรินทร์ ปรีชาวุฒิ25291
622ตำราวิทยาการก้าวหน้าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25292
623เอสเซนเซี่ยว ทรีสเมนท์กิตติพงษ์ เกศชาดา25292
624ไข้รูห์มาติคไพโรจน์ อุ่นสมบัติ25295
625ปาราสิตวิทยา : การตรวจวินิจฉัยและศึกษาวิจัยวิทูรย์ ไวยนันท์25292
626วัณโรคปฏิบัติการชัยเวช นุชประยูร25291
627ศัลยกรรมทางเดินน้ำดีอรุณ เผ่าสวัสดิ์25291
628เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 2 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
629โรคของเต้านมสมปอง รักษาศุข25292
630ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง25291
631การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สรีรวิทยาสมาคมครั้งที่ 15มหาวิทยาลัยขอนแก่น25291
632กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25291
633สรีรวิทยา กลูโคล พลังงาน อุณหภูมิของร่างกายอาทรีทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ25291
634โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25291
635การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25291
636การศึกษาหารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับอาสาสมัครในการเฝ้าระวังโรคปรากรม วุฒิพงศ์25292
637การบริหารห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จินตนา โมกขะเวส25292
638สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25291
639การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานกล้าหาญ ตันติราษฎร์25291
640เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
641ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
642คำนิยามสถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง25292
643มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25292
644โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25292
645ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 2กระทรวงสาธารณสุข25281
646ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
647แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
648คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 13พิมล เชี่ยวศิลป์25283
649สุขศึกษาในสถานบริการของการแพทย์เน้นสุขศึกษาในโรงพยาบาลสุรีย์ จันทรโมลี25281
650เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
651เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
652เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
653ยาลดน้ำตาลในเลือดอรพรรณ มาตังคสมบัติ25281
654คู่มือภาพกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
655ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
656คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25281
657คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25282
658วัสดุทางการแพทย์และอวัยวะเทียมชูศักดิ์ เวชแพศย์25282
659ประสาทศัลยศาสตร์จเร ผลประเสริฐ25282
660คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 2กนกนาถ ชูปัญญา25284
661การควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยาจำรูญ ยาสมุทร25281
662มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25282
663เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
664โรคมะเร็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ไพรัช เทพมงคล25283
665เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
666ตำราเภสัชวิทยา เล่ม 1อรพรรณ มาตังคสมบัติ25283
667คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25283
668เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
669ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (หนอนพยาธิ)พนอจิตร จริยา25281
670เนื้องอกและมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี : พยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ทางคลีนิค การวินิจฉัยและรักษาอมร เกิดสว่าง25282
671การประชุมประจำปี ครั้งที่10,13 ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
672ศัลยศาสตร์ตกแต่งถาวร จรูญสมิทธิ์25281
673ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 5ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
674กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
675คู่มือการออกหนังสือรับรองการเกิด - การตาย และการกำหนดสาเหตุการตาย (ฉบับย่อ)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองสถิตสาธารณสุข25281
676การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยจันทพงษ์ วะสี25281
677แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
678ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25282
679ประมวลภาพปรสิตวิทยาทางการแพทย์นิมิตร มรกต25281
680สถิติประยุกต์ทางการสาธารณสุขและชีววิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25282
681เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
682การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพัฒน์ สุจำนงค์25272
683อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 2อดุลย์ รัตนมั่นเกษม25271
684ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25271
685เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
686ศัลยศาสตร์ทรวงอกฉุกเฉินชวลิต อ่องจริต25273
687แอดลาส ออฟ ฮิวแมน ฮิลโทโลยีเกษม แก้วอิ่ม25272
688เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสัมพันธศาสตร์พื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อลักษณา อินทร์กลับ25271
689การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจำรูญ ยาสมุทร25273
690การรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานศึกษาวิจัยด้านการสาธารณสุขมูลฐานปรีชา ดีสวัสดิ์25272
691เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
692ยาที่ใช้ในโรคต่อมไร้ท่อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25273
693โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไพรัช ดีสุดจิต25273
694เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
695คุมกำเนิดสุพร เกิดสว่าง25271
696การตรวจการทำงานของตับทางห้องปฏิบัติการ : บทเรียนแบบโปรแกรมอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25271
697ชีวเคมีประยุกต์มุกดา ฐิตะสุต25271
698เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
699จักษุวิทยาเบื้องต้นวิสูตร ฉายากุล25271
700ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 4นที รักษ์พลเมือง25271
701โครงการวัดระดับสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย25261
702เภสัชวิทยาของระบบทางเดินการหายใจและยาต้านฮีสตามีนมณฑิรา ตันฑ์เกยูร25261
703โรคติดต่อและการควบคุมป้องกันพัฒน์ สุจำนงค์25262
704รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องบทบาทของอาจารย์ในสถาบันผลิตบุคคลากรสาธารณสุขต่อการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25265
705โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 2ศรีจิตรา บุญนาค25262
706ภาวะมีบุตรยากเสบียง ศรีวรรณบูรณ์25263
707โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25262
708ยาฉีดคุมกำเนิดประมวล วีรุตมเสน25264
709การปฏิบัติการและหัตถการทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ภาควิชาอายุรศาสตร์25263
710โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 1ศรีจิตรา บุญนาค25263
711ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็กเจริญ โชติกวณิชย์25261
712การใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโสภณ พานิชพันธ์25261
713การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25261
714ประสาทพยาธิวิทยาสำรวย ช่วงโชติ25261
715สูติศาสตร์สุขิต เผ่าสวัสดิ์25253
716ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 3ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25252
717คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
718เคมีคลินิควิกูล วีรานุวัตติ์25252
719โรคโภชนาการอารี วัลยะเสวี25251
720คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25251
721นรีเวชวิทยาสุขิต เผ่าสวัสดิ์25253
722โรคติดเชื้อในคนไข้อ่อนอิมมูนเดชา ตันไพจิตร25251
723โรคพิษสุนัขบ้าฉบับประชาชนประเสริฐ ทองเจริญ25255
724อายุรศาสตร์สมโพธิ นิมากร25252
725การย่อยและการดูดซึมอาหารปิยา บุรณศิริ25251
726โรคเบาหวานเรเก็นสบูร์ก-มึนเช่น, ดึสเซ็ลดอร์ฟ @25251
727คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25251
728แนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทรวงอกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25251
729อิมมูนวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรควันเพ็ญ ชัยคำภา25251
730คู่มือวิธีสังเกตเมือกหาเวลาไข่สุก การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติบิลลิงค์ส, เอเวอร์ลิน แอล.@25251
731ปาราสิตวิทยาศรีวัฒนา ชิตช่าง25254
732ดุลย์น้ำ อีเล็คทรอลัยต์และกรดด่างสมศรี ดำรงหาญวิทย์25241
733อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25241
734ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
735รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่อง สังคม จิตวิทยาในการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข25241
736การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า คอและอวัยวะข้างเคียงอำนวย คัจฉวารี25242
737สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาวิมลรัตน กรัยวิเชียร25243
738ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 2กัมพล ประจวบเหมาะ25242
739การย่อยอาหารบุญยืน สาริกะภูติ25241
740สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 2อมรา มลิลา25241
741ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25241
742คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.25241
743คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
744วิทยาเอนโดครินเบื้องต้นวิจิตรา เลิศกมลกาญจน์25231
745คู่มือการเตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจวบ แดงสุภาพ25231
746พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25231
747การใช้ยาในโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25231
748โรคโภชนาการอารี วัลยะเสวี25231
749กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25231
750สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 1อมรา มลิลา25221
751จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
752สุขศึกษาพัฒน์ สุจำนงค์25222
753การควบคุมโรคติดต่อประวิทย์ สุนทรสีมะ25221
754สูติศาสตร์วิมลรัตน กรัยวิเชียร25211
755ปฏิบัติการและหลักเบื้องต้นในวิชาชีวเคมีกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์25212
756การใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25201
757การรักษาโรคเท้าช้างโดยศัลยกรรมวิจิตร บุณยะโหตระ25201
758สรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25201
759เซพทิสเมียกลไกการเกิดช็อคและข้อแนะนำในการรักษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25191
760กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25181
761กายวิภาคและสรีรวิทยาทั่วไปวิทย์ แก้วเกษม25181
762ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
763คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 3 การรับประทานยาเม็ดหรือยาคุมกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัว25141
764คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 2 การใช้ขดพิเศษหรือห่วงอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัว25141
765คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 1 แนะนำวิธีป้องกันชนิดต่างๆกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัว25141
766Comprehensive nephrologyสง่า นิลวรางกูร25141
         รวม   1522  เล่ม