รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1ระบบนำส่งยานรเศรษฐ์ ณ สงขลา25603
2การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นวปฎล กิตติอมรกุล25605
3ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์25603
4หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา256012
5เทคนิคการจัดการความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25602
6เครื่องอุ่นสารน้ำสำหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำขณะผ่าตัดนวปฎล กิตติอมรกุล25592
7คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า : ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืชหรือผลไม้โดยวิธีทำให้เยือกแข็งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25591
8สถิติสำหรับวิศวกรไพฑูรย์ ศิริโอฬาร25592
9การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าลือชัย ทองนิล25592
10การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์โกสินทร์ จำนงไทย25592
11GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้วีรวรรณ เล็กสกุลไชย25591
12เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศสมศักดิ์ สุโมตยกุล25592
13วิศวกรรมเคมีชีวภาพพิมพ์ชนก จตุรพิรีย์25581
14อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจรบุญเรือง วังศิลาบัตร25582
15วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25582
16รายงานประจำปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ25571
17รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
18สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
19รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
20กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25572
21มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์255710
22เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์255710
23หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
24หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้าศุลี บรรจงจิตร25562
25โมเดลสมการโครงสร้างพูลพงศ์ สุขสว่าง25565
26รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25561
27มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25561
28สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
29ธุรกิจบริการ : สุขภาพกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
30พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์25551
31การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554กระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์25555
32ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการตรีทิพย์ รัตนวรชัย25551
33ดิจิตอลเบื้องต้นมงคล ทองสงคราม255510
34แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ของฟังก์ชั่นหลายตัวแปรศรีบุตร แววเจริญ25552
35กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25551
36การจำลองเสกสรร เกียรติสุไพบูลย์25551
37จริยธรรมทางการแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล25551
38หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
39การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยเฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์25551
40พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25542
41ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
42หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
43คู่มือชีวสารสนเทศรุ่งรัจน์ วังศพ่าห์25541
44เทอร์โมไดนามิกส์Cengel, Yunus A.25542
45ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2มงคล ทองสงคราม25545
46รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25541
47ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ประเสริฐ เทียนนิมิตร25542
48ทฤษฎีการคำนวณเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ25541
49ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
50วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐานปัณรสี ฤทธิประวัติ255311
51ผ่าพันธุศาสตร์โจนส์, สตีฟ25531
52การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
53ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
54การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้นลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25535
55เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าศักรินทร์ โสนันทะ25532
56วัสดุวิศวกรรมณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ25531
57คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ปริญญา สงวนสัตย์25531
58ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
59คอมบินาทอริกไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์25531
60ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1มงคล ทองสงคราม25535
61แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
62อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์25531
63คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ Pocket bookชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล25525
64พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
65ตารางงานโลหะบรรเลง ศรนิล25521
66Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
67คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
68คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
69ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ มายาคติการผูกขาดและคอรัปชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25521
70พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25523
71คู่มือดูขาไอซี Digital logicบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด25525
72พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
73วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
74ตำราพันธุศาสตร์ทางการแพทย์เตือนจิต คำพิทักษ์25511
75สมการเชิงอนุพันธ์ 1 และการแปลงลาปลาซศรีบุตร แววเจริญ25512
76การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
77การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
78นาโนเทคโนโลยีขั้นต้น (เล่มที่ 1)ศรัญญา พรหมโคตร์25512
79การวัดและควบคุมกระบวนการวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์25501
80เส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบลในชีวิตนักวิทยาศาสตร์โดเฮอร์ที, ปีเตอร์25501
81กลศาสตร์ของไหลจักรี ต้นเชื้อ25505
82งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบุญสืบ โพธิ์ศรี25504
83การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph25501
84เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 1 : ชีวโมเลกุลและบทบาทระดับเซลล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
85โลหิตวิทยาเบื้องต้นวิชัย ประยูรวิวัฒน์25495
86คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
87โครงสร้างข้อมูล (Data structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25494
88ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
89เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัยสุทธิ์ ศรีบูรพา25493
90เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
91MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25494
92วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐานCallister, William D.25483
93การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
94การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการเจาะเพื่อส่งตรวจวิโรจน์ ไววานิชกิจ25485
95การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
96สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
97เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
98กลศาสตร์ของไหลคมสัน วงศ์วีรขันธ์254811
99การจัดการกระบวนการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25483
100ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นYoshisaburo, Wakayama25485
101เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
102คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
103แม่เหล็กไฟฟ้าวีระศักดิ์ ซอมขุนทด25483
104พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกันกฤษณา จรรยาพูน25484
105กลศาสตร์ของไหลสมศักดิ์ ไชยะภินันท์25473
106แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.^กองสุขศึกษา.25471
107MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25471
108โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
109แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25475
110วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและวิศวกรรมไมโครเวฟ เล่ม 1นิรันดร์ คำประเสริฐ25471
111ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
1125 ประเด็นเรียนรู้สู่หลักประกันสุขภาพพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข25471
113แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25471
114รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์25471
115นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark25471
116การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย25473
117เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
118ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรมนภา ศิวรังสรรค์25473
119นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วยอดหทัย เทพธรานนท์25472
120สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 และปีงบประมาณ พ.ศ.2546สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา25473
121คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25461
122บริการสาธารณสุขกับการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา25462
123ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคมอำพล จินดาวัฒนะ25462
124ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1พรสวรรค์ วสันต์25461
125เอดส์ การรักษา ยา และวัคซีนปราโมทย์ ธีรพงษ์25461
126เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
127จุลกายวิภาคศาสตร์เกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25463
128เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
129จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
130พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
131เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2546 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพหลัง 2543 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2546มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน25461
132คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
133คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
134แผนสร้างความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงกระทรวงสาธารณสุข25461
135ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
136รวมพลังสร้างสุขภาพ เล่ม 2อำพล จินดาวัฒนะ25462
137ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 2พรสวรรค์ วสันต์25461
138วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25452
139คู่มือการตรวจยูโรพลศาสตร์ เทคนิค และการแปลผลพิชัย บุณยะรัตเวช25451
140การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2542-2543สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25451
141จุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25451
142ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25451
143คู่มือการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย : สำหรับผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อมสุรจิต สุนทรธรรม25451
144สรุปการรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพตามรอยพระยุคลบาท พ.ศ.2545สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)25451
145พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25451
146แนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทยศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์25451
147สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25453
148แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
149การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขปาณบดี เอกะจัมปกะ25451
150ชีวเคมีทางการแพทย์วิชัย เอื้อสิยาพันธุ์25451
151การประกันระดับจุลภาคการขยายความคุ้มครองการประกันสุขภาพแก่ผู้อยู่นอกขอบเขตการคุ้มครองทางสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม25451
152ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25455
153คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
154อนุพันธ์และการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25451
155โครงสร้างใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข...เพื่อสุขภาพคนไทยปาณบดี เอกะจัมปกะ25451
156การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
157ประวัติและวิวัฒนาการงานควบคุมกามโรคของประเทศไทยประเสริฐ พงษ์พิสิฐสันต์25451
158เอกสารสรุปการประชุมวิชาการเรื่องจับกระแสการรักษาและยาใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะเภสัชศาสตร์25451
159GMO สงครามเทคโนโลยีชีวภาพจักรกฤษณ์ ควรพจน์25452
160คู่มือการใช้เครื่องมือทางด้านอาชีวเวชศาสตร์อรพันธ์ อันติมานนท์25451
16130 ประเด็นสู่แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25452
162สุขภาพ อุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคมวิพุธ พูลเจริญ25442
163เรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ 2 มิติ, 3 มิติศรีบุตร แววเจริญ25444
164ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยาสุภาวดี ประคุณหังสิต25441
165ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25443
166คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25441
167งานวิจัยทางคลินิกจริยา เลิศอรรฆยมณี25441
168ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
169สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25442
170การชันสูตรศพพรทิพย์ โรจนสุนันท์25441
171เมื่อหมอเป็นมะเร็งธันย์ โสภาคย์25443
172พันธุศาสตร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์25441
173เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25441
174ความรู้เรื่องโรคตับสำหรับประชาชนชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย25441
175วิทยาการโรคลมชักจรัส สุวรรณเวลา25441
176มะเร็งตับเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25442
177ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.25443
178สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25442
179Clinical practice guideline ทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25441
180โรคติดเชื้อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญนลินี อัศวโภคี25441
181ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
182คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25443
183ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25442
184Clinical practice guideline ทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25441
185สารละลายดำรงค์ คงสวัสดิ์25441
186สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะบังอร ชมเดช25433
187ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองควบคุม25431
188คัพภวิทยาของมนุษย์สมบูรณ์ สรุงบุญมี25431
189หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย วรพงศธร25431
190รายงานการวิจัยเรื่องภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า : มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิปรีดา แต้อารักษ์25432
191สรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่องการประสานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์และยาเสพติดสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย25431
192(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้าอารี วัลยะเสวี25431
193อายุรศาสตร์ทันยุค 6รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ25431
194คู่มือการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลสิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล25432
195คู่มือโรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลเลิดสิน25432
196ตับอักเสบจากไวรัสสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล25431
197เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาลโสภณ เริงสำราญ25431
198เอนไซม์พัชรา วีระกะลัส25431
199เทคนิคการสอบสวนโรคติดต่อกิตติ พุฒิกานนท์25431
200คู่มือศัลยศาสตร์ชวาท์, ซีมัว ไอ.25431
201บาดเจ็บที่มือ การรักษาและการช่วยเหลืออนันต์ ตัณมุขยกุล25431
202สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้นำกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในการรณรงค์ป้องกันเอดส์และยาเสพติดสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^กองบริการการศึกษา.25431
203หมวดวิชาคณิตศาสตร์อร่าม คุ้มทรัพย์25432
204ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข 2543-2544บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25432
205ระบบการบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม : การจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 & ISO 14001 : Implementationธีระพันธ์ พลมณี25431
206นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์25432
207ร่วมผ่าทางตันเพื่อสุขภาพคนไทยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ25432
208มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณา : บูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาลสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล254312
209เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 2สุวรรณา เหลืองชลธาร25432
210เรื่องของภูมิชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25431
211วัยหมดระดูกอบจิตต์ ลิมปพยอม25431
212รู้เรื่องโรคภูมิแพ้ป้องกันได้รักษาหายพิพัฒน์ ชูวรเวช25431
213ควบคุมอาหารเพื่อลดอาการไมเกรนกุลรัตน์25431
214ตำราวิสัญญีวิทยาทางสูติกรรมชูศรี พิศลยบุตร25431
215กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง เพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้าอำพล จินดาวัฒนะ25432
216การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายคอลโปสโคปจตุพล ศรีสมบูรณ์25422
217การแปลผลห้องปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์25421
218การเสริมสร้าง กล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
219ชีวเคมีรัชฎา แก่นสาร์25422
220คู่มือการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล254211
221เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์ เล่ม 1สุวรรณา เหลืองชลธาร25422
222นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25423
223อินทิกรัลและการประยุกต์ศรีบุตร แววเจริญ25422
224ตำราศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ไพบูลย์ สุทธิวรรณ25421
225ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
226ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์สุรางค์ อนุกูล25422
227วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกานดา ใจภักดี25423
228พันธุศาสตร์ไพศาล เหล่าสุวรรณ25421
229ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 10สรนิต ศิลธรรม25422
230กายวิภาคศาสตร์ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25421
231สรีรวิทยาทางเดินอาหารชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25422
232มาตรฐานโรงพยาบาล : แนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล.25421
233อาชีวเวชศาสตร์ฉบับพิษวิทยาวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ25421
234สรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์จังหวัดนครปฐม ปี 2542สำนักงานสาธารณสุข^งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค25421
235มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
236วิสัญญีวิทยาในสูติกรรมสรรชัย ธีรพงศ์ภักดี25421
237โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : เป็นอย่างไร คิดอย่างไร ทำอย่างไร?บวร งามศิริอุดม25423
238หลักการวินิจฉัยโรคปอดโดยเอ็กซเรย์ (สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป)วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25422
239การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2540-2541สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25421
240ปฏิกิริยาต่อกันของยาด้านเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยเอดส์สุเทพ จารุรัตนศิริกุล25422
241โปรตีนที่พบใน Body fluid : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
242พิษภัยในอาหารจักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
243กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาของระบบหัวใจและไหลเวียนชูศักดิ์ เวชแพศย์25421
244อายุรศาสตร์ทันยุค 5สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล25421
245Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดาอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
246สูติศาสตร์ร่วมสมัยบุญศรี จันทร์รัชชกูล25422
247โมเลกุลกับจิตบพิตร กลางกัลยา25421
248ตำรามะเร็งนรีเวชวิทยาวสันต์ ลีนะสมิต25421
249โภชนาการสำหรับครอบครัวและผู้ป่วยเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25421
250อายุรศาสตร์แนวใหม่วิทยา ศรีดามา25424
251วิทยาการระบาด : ประยุกต์ในงานโรคติดเชื้อพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25421
252ชีวเคมีทางการแพทย์ธาดา สืบหลินวงศ์25423
253พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25421
254วิจัยทางการแพทย์ธีระพร วุฒยวนิช25421
255ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกำพล เลาหเพ็ญแสง25421
256การวิเคราะห์เวกเตอร์และอนุกรมอนันต์ศรีบุตร แววเจริญ25423
257ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
258ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล254210
259ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 17วิบุล สัจกุล25421
260แนวทางป้องกันโรคมะเร็งสำหรับประชาชนบุญเติม แสงดิษฐ์25421
261ระบบกล้ามเนื้อศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
262คณิตศาสตร์ 2อร่าม คุ้มทรัพย์25421
263สมการเชิงอนุพันธ์ 1ศรีบุตร แววเจริญ25421
264การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรคคำนวณ อึ้งชูศักดิ์25413
265จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25416
266คู่มือนิติเวชศาสตร์ระพี แม้นโกศล25411
267วิทยาการระบาด : ประยุกต์ในงานโรคติดเชื้อพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25415
268รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยสุขภาพจากกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25411
269ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25411
270ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25411
271อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
272ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25412
273คู่มือปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นประดิษฐ์ มีสุข25411
274พจนานุกรมศัพท์แพทย์ "อวย เกตุสิงห์" อักษร Aสมชัย บวรกิตติ25411
275แคลคูลัสหลายตัวแปร : อนุพันธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชั้นศรีบุตร แววเจริญ25411
276รวมบทความวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อดีต-กลางปี 2541) เล่ม 1-2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร25412
277ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิคพรงาม ลิ้มตระกูล25413
278ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25411
279ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25411
280แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-2544 ภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ25417
281ACE-Inhibitorsสมชาย เอี่ยมอ่อง25411
282เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25412
283แคลเซียม ฟอสฟอรัสและความผิดปกติของกระดูกที่พบในผู้ป่วยเด็กสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25411
284การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
285การควบคุมเหตุรำคาญจากมลพิษของกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.^ฝ่ายพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมือง.25412
286ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 9สรนิต ศิลธรรม25412
287ตำราปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี25412
288นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์25412
289พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม 2วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
290การตรวจและการวัดรังสีธวัช ชิตตระการ25411
291คู่มือโรคข้อสุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์25411
292แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25413
293เอกสารประกอบการอบรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องภาพถ่ายด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุปรีชา เติมจิตรอารีย์25411
294ระบาดวิทยาการแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์25411
295พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทยวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
296พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม 1วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
297กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25411
298หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเยื้อน ตันนิรันดร25412
299เภสัชจลนศาสตร์คลินิกสุเทพ จารุรัตนศิริกุล25412
300สื่อการศึกษาพยาธิใบไม้ตับ : ฉบับประชาชนประศาสน์ วรศานต์25401
301สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25404
302คู่มือการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเอดส์กระทรวงสาธารณสุข25404
303คณิตศาสตร์พื้นฐานเลิศ สิทธิโกศล25403
304รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายในในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25404
305ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เคมีพื้นฐานRosenberg, Jerome L.25402
306วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักสมศรี ดาวฉาย25403
307โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่องวิทยา ศรีดามา25401
308ระบาดวิทยาคลินิกฟลีทเชอร์, โรเบริต์ เอช.25401
309กระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรณี : การพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคในชุมชนสมทรง รักษ์เผ่า25402
310โลหิตวิทยาในเด็กพงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์25401
311การประชุมวิชาการ 30 ปี สูติ-นรีเวช รามาธิบดี วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2540 ณ โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯกำแหง จาตุรจินดา25401
312แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ25404
313ตำราการผ่าตัดช่องท้องโดยวิธีส่องกล้องวุฒิชัย ธนาพงศธร25401
314โปรตีนที่พบใน Body fluidวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
315ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 8สมเกียรติ ธาตรีธร25402
316ฮอร์โมนเพศวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
317กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
318การคุมกำเนิดชวนชม สกลธวัฒน์25401
319การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2538-2539กระทรวงสาธารณสุข.สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข25401
320การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์กัญจนา ดีวิเศษ25402
321ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
322จากวันนั้น ถึงวันนี้ : กึ่งศตวรรษการจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอำพล จินดาวัฒนะ25401
323ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 5สมเกียรติ ธาตรีธร25402
324Peptic diseasesศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์25392
325วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
326ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25391
327แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
328เทคนิคทางเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25392
329โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25391
330ตำราสูติศาสตร์ธีระพร วุฒยวนิช25392
331ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ประยงค์ ระดมยศ25392
332ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในการวิจัยทางคลินิกสังวาลย์ รักษ์เผ่า25391
333พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25395
334รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อระดมพลังสร้างสรรค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ด้วยกระบวนการ A-I-Cสำนักงานเขตพระนคร25391
335เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 2อุษณา ลุวีระ25394
336อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ25391
337วิทยาฮิสโต 1 : เซลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25394
338การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25392
339การผ่าตัดทางกล้องวิดีทัศน์ทวี รัตนชูเอก25391
340โรคเอดส์กับชุมชนอีสาน ฉบับที่ 1-2มหาวิทยาลัยขอนแก่น25382
341ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6สมเกียรติ ธาตรีธร25382
342องค์กรเอกชน : กิจกรรมด้านเอดส์ในประเทศไทยบุษบา รุจจนเวท25381
343นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง : หลักสูตรที่ 2 (รุ่น1/2538)กระทรวงสาธารณสุข25381
344การศึกษาหาความชุกของการติดเชื้อโรคเอดส์ และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มชาวเขาและกลุ่มชนกลุ่มน้อย ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ25381
345ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
346ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต)ประดิษฐ์ มีสุข25385
347ภัยจากมลภาวะ : กรณีศึกษาเรื่องโรคมินามาตะสมอาจ วงษ์ขมทอง25382
348กลยุทธ์บริการพยาบาลเพื่อคุณภาพและความพึงพอใจในยุคแข่งขันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพยาบาลศาสตร์25381
349ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเอดส์ : รายงานเสาวนาสรุปบทเรียนการดำเนินงานการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ชยันต์ วรรธนาภูติ25381
350การดูแลเด็กโรคเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25382
351ดรัก แอนด์ เดอะ คิดนิประเสริฐ ธนกิจจารุ25381
352รายงานการสัมมนาสตรีกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมคณะอนุกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม25381
353คู่มือวิทยากรโรคเอดส์สำหรับการจัดกิจกรรมเอดส์ศึกษาในทหารกองประจำการกรมแพทย์ทหารอากาศ.^กองเวชศาสตร์ป้องกัน.25381
354การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้นธนารักษ์ สุวรรณประพิศ25381
355ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
356ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
357ไวรัส : โจรสลัดของเซลล์สกอตท์, แอนดริว25381
358ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25383
3591234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัสวิชัย ทิพณีย์25383
360เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25374
361วิทยาภูมิคุ้มกันฤทัย สกุลแรมร่ง25372
362การประเมินผลการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2537กองควบคุมโรค สำนักอนามัย25371
363ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช 30 ปีเจริญ โชติกวณิชย์25371
364ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
365พจนานุกรมกลุ่มอาการโรคสมชัย บวรกิตติ25371
366รวมสาระสำคัญจากการประชุมสัมมนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข25375
367การจัดการวิศวกรรมการผลิตพิชิต สุขเจริญพงษ์25371
368ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอุดมศิลป์ ศรีแสงงาม25371
369สิทธิผู้ป่วยวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์25371
370ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
371จุฬาแอดลาสออฟเบสิคฮิวแมนอานาโตมีวิไล ชินธเนศ25371
372ภูมิศาสตร์ ภูมิคุ้มกันโรคปรสิตและโพรโทซัววิทยาองุ่น เกียรติวุฒิ25374
373สเปกโตรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์เสาวรส อักษรนันท์25371
374ชีวเคมีอาภัสสรา ชมิดท์25374
375ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งพรทิพย์ โล่ห์เลขา25363
376จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์บัญญัติ สุขศรีงาม25361
377การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
378การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25361
379กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสุวงศ์ ศาสตรวาหา25362
380ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25363
381ตำราตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ธีระ ทองสง25362
382โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่ภาณุ อัมพรบุพชา25361
383ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย25361
384Update in glomerular diseaseเกรียง ตั้งสง่า25361
385โรคมะเร็งทางนรีเวชประสิทธิ์ เพ็งสา25361
386ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
387พฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษาประภาเพ็ญ สุวรรณ25362
388หลักการทางพิษวิทยาชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25361
389รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25361
390แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25361
391ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25362
392เภสัชจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาจุลชีววิทยา25361
393รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในชมรมเพื่อนวันพุธวิทยาลัยคริสเตียน25361
394รวมกฎหมายการแพทย์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวชิระ สิงหะคเชนทร์25362
395การรักษาโดยวิธี Hemodialysis และ CAPDอุษณา ลุวีระ25361
396เภสัชระบบประสาทอัตโนมัติประเสริฐ ทรงกิตติคุณ25362
397รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร,ธัญญรักษ์วิทยาลัยคริสเตียน25362
398โลหิตวิทยาก้าวหน้าทิพย์ ศรีไพศาล25361
399โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25362
400วิทยาฮิสโต 1 : เชลล์และเนื้อเยื่อพื้นฐานวินิดา บัณฑิต25351
401แผนป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ (พ.ศ. 2535-2539)สำนักนายกรัฐมนตรี25351
402ศัพท์แพทย์ไทยมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.หน่วยข้อมูลสมุนไพร25351
403โครงการอบรมผู้แทนนักศึกษาเรื่องนักศึกษารวมพลังต้านภัยเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25351
404จุลศัลยศาสตร์นรีเวชวิทยากอบจิตต์ ลิมปพยอม25353
405เทคนิคการแพทย์ : วิทยาการก้าวหน้าสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย25351
406สภาพและปัญหาสาธารณสุขนโยบายและกลวิธีการพัฒนาในแผนการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)กระทรวงสาธารณสุข25351
407เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25351
408แอดลาส ออฟ เมดิคัล พาราสิตโทโลยีประยงค์ ระดมยศ25351
409โครงการนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์"ครอบครัวมีสุขถ้าทุกคนปลอดเอดส์"วิทยาลัยคริสเตียน25352
410รายงานสรุปและประเมินผลการประชุมชี้แจงและประสานการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของนิสิตนักศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย25353
411Chula's atlas of basic human anatomyวิไล ชินธเนศ25351
412แผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)กระทรวงสาธารณสุข25351
413การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพิชิต สกุลพราหมณ์25352
414เชื้อราก่อโรคในคนพรรณกร อิ่มวิทยา25351
415คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 21พิมล เชี่ยวศิลป์25351
416การโมนิเตอร์ผู้ป่วย : หลักการ,เครื่อง,และวิธีการชูศักดิ์ เวชแพศย์25351
417การทำให้ปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25352
418สูติศาสตร์ เล่มที่ 2ธีระพร วุฒยวนิช25352
419การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
420เอนไซม์ทางอาหาร ตอนที่ 1ปราณี อ่านเปรื่อง25351
421มะเร็งศรีษะและคอวันชัย วัฒนศัพท์25351
422การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25351
423รายงานสรุปและประเมินผลการสัมมนาเรื่อง การรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย25351
424พยาธิวิทยากายวิภาคพื้นฐานวิญญู มิตรานันท์25351
425สูติศาสตร์ เล่มที่ 1ธีระพร วุฒยวนิช25351
426ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25351
427การวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์เสาวคนธ์ อัจจิมากร25351
428หนังสือเรียนพลานามัย รายวิชา พ401 พ402 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สุชาติ โสมประยูร25351
429วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักชูศักดิ์ เวชแพศย์25341
430สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25341
431ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25341
432คู่มือยารักษามาเลเรียจันทรา เหล่าถาวร25341
433มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25341
434คู่มือการรักษาผู้ถูกงูกัดมุกดา ตฤษณานนท์25341
435จุลชีววิทยาทั่วไปบัญญัติ สุขศรีงาม25341
436การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25341
437สูติศาสตร์พื้นฐานรามาธิบดีสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ25342
438สรุปการดำเนินงานเรื่องการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์ของมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐและเอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2533-2534ทบวงมหาวิทยาลัย.^กองบริการการศึกษา.25341
439ออร์โธปิดิกส์เอ็กซเรย์ : เทคนิคและวิธีการอนันต์ ทรรศนะวิภาส25341
440สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20ชุมพล ผลประมูล25341
441นรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัวสมศักดิ์ ตั้งตระกูล25342
442สรีรวิทยาของหัวใจสัญญา ร้อยสมมุติ25341
443แผนที่กับการพัฒนาอนามัยชุมชนศุภวรรณ มโนสุนทร25341
444ตำราปาราสิตวิทยาทางการแพทย์พอสัย กรัยวิเชียร25341
445รู้ทันเอดส์ภัยใกล้ตัวกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25341
446ตำรารังสีรักษาฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยพวงทอง ไกรพิบูลย์25341
447คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25341
448สรีรวิทยาของไตสำหรับอายุรแพทย์เกรียง ตั้งสง่า25341
449คู่มือการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (บัตรสุขภาพ) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข25331
450การใช้ยาในสตรีเพศบุษบา จินดาวิจักษณ์25332
451เอดส์มหันตภัยของโลกบรรลุ ศิริพานิช25332
452จากโครงการบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขสู่โครงการบัณฑิตคืนถิ่นจงกลนี ชุติมาเทวินทร์25331
453วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25331
454ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 5นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25331
455ความก้าวหน้าในหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหามีบุตรยากพวงเพ็ญ ริมดุสิต25332
456ออตาคอยด์และยาต้านออตาคอยด์อโนชา อุทัยพัฒน์25332
457ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25332
458ปัญหาและแนวทางแก้ไขโรคทางนรีเวชพิชัย เจริญพานิช25332
459กฎหมายสาธารณสุขสุรวงศ์ ศาสตรวาหา25332
460ประมวลภาพวิธีหาความสุขในโรงพยาบาลแวนด้า25332
461การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25333
462คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25331
463เอ็กซเรย์เทคโนโลยีปรีชา เติมจิตรอารีย์25331
464รายงานผลการศึกษาเรื่องการประเมินเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กองสุขศึกษา.25331
465โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่Mervyn, Leonard25334
466ตำราวิสัญญีวิทยาประยุกต์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25332
467ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
468การมีบุตรยากหะทัย เทพพิสัย25331
469การทำให้ปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อชมรมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25332
470เคมีคลินิกประยุกต์พรทิพย์ โล่ห์เลขา25334
471ยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองลือชัย ศรีเงินยวง25331
472ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 8ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25332
473ปัญหาทางจิตเวชเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์สมประสงค์ ศุภะวิท25331
474เวชศาสตร์ป้องกันไพโรจน์ อุ่นสมบัติ25322
475ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
476คู่มือเคมีคลินิกสารไขมันในเลือดนันทยา ชนะรัตน์25322
477วิทยาเอนโดครีนทางสูติ-นรีเวชอุรุษา เทพพิสัย25323
478การตรวจหารอยโรคทางระบบประสาทนิพนธ์ คุณาดร25323
479เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25323
480สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25325
481ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25321
482การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อสมชาย สุพันธุ์วณิช25327
483การสัมมนาเรื่องเอดส์ : ภัยมืดที่ป้องกันได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์25321
484หลักพื้นฐานทางสรีรวิทยาปราณี ใจอาจ25323
485คุยกันที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ตอนที่ 1 มะเร็งและการรักษา)อาคม เชียรศิลป์25321
486เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
487คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอาชีวอนามัย.25321
488คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 16พิมล เชี่ยวศิลป์25321
489การบริบาลเด็กสมองพิการสร้อยสุดา วิทยากร25322
490มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25322
491ภูมิแพ้-คนไม่แพ้ไพบูลย์ จาตุรปัญญา25322
492ทันตรังสีวินิจฉัยเบื้องต้นใจนุช จงรักษ์25322
493การวิเคราะห์ก๊าชในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25321
494ระบบประกันสุขภาพของไทยปรากรม วุฒิพงศ์25321
495คู่มือครูเรื่องโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข25321
496เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
497Common fractures and dislocationsวัชระ รุจิเวชพงศธร25322
498การแพทย์กับสังคมไทยในทศวรรษหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25321
499Manual of ao instrumentation for orthopaedic nursesกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า25321
500การใช้ยาในวิทยาเอนโดครีนนรีเวชอร่าม โรจนสกุล25322
501ระบบทางเดินปัสสาวะปราณี ใจอาจ25323
502กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมยุรี เพชรอักษร25322
503ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25322
504เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
505บำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเซิ่งเว่ยจง25322
506การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
507การบริการสุขภาพในโรงเรียนจินตนา สรายุทธพิทักษ์.25321
508คู่มือโรคภูมิแพ้พิพัฒน์ ชูวรเวช25322
509โครงการบัตรสุขภาพชุมชนแออัดวัดอมรทายิการาม : โครงการทดลองในกรุงเทพมหานครอเนก เพฑวณิช25321
510ศัพท์เภสัชกรรมสุธี เวคะวากยานนท์25322
511Omphalocoele and gastroschisisศรีวงศ์ หะวานนท์25324
512108 คำถาม มะเร็งในสตรี : การป้องกัน ควบคุม และรักษาด้วยตัวเองพิชัย เจริญพานิช25321
513โรคเขตร้อนนิภา จรูญเวสม์25322
514คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25322
515พยาธิสภาพในโรคธาลัสซีเมียธีรา โสณกุล25323
516จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
517คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 19พิมล เชี่ยวศิลป์25321
518คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะทางศัลยกรรมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องยาปฏิชีวนะราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25322
519มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25321
520ระบบประสาทมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาสรีรวิทยา25324
521ตำราการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความสำคัญทางคลินิกเกษม วัฒนชัย25322
522เซลล์วิทยาคลินิคของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีสรรพ์ศรี เปียวุฒิ25323
523การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25311
524บาดเจ็บทรวงอกพงษ์ศิริ ปรารถนาดี25312
525การสาธารณสุขมูลฐานกุหลาบ รัตนสัจธรรม25312
526การอบรมวิชาการต่อมไร้ท่อสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย25312
527ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 6ณรงค์ ไวท์ยางกูร25312
528คู่มือการวินิจฉัยโรคหัวใจข้างเตียงผู้ป่วยสมโพธิ นิมากร25311
529โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมชัย บวรกิตติ25312
530การเปลี่ยนอวัยวะสุรพล อิสรไกรศีล25311
531มะเร็งวิทยานรีเวชรามาธิบดีสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ25312
532โรคไต 2สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25311
533วิทยาการระบาดและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อประวิทย์ สุนทรสีมะ25313
534บาดเจ็บทรวงอกพงษ์ศิริ ปรารถนาดี25312
535สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25311
536ปัญหาของมือที่พบบ่อยพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25312
537คู่มือการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยสรุปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25312
538แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25314
539ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25312
540อาหารด้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมัยใหม่มิชิโอะ คูชิ25311
541คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 15พิมล เชี่ยวศิลป์25311
542Instructional course lecture on foot problemsวินัย พากเพียร25311
543การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสและโรคมะเร็งสุภาภรณ์ พงศกร25312
544ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 3ธิดา นิงสานนท์25311
545การมีบุตรยากเอนก อารีพรรค25311
546การประชุมใหญ่ทางวิชาการ สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย25311
547สถิติประยุกต์ทางการแพทย์เติมศรี ชำนิจารกิจ25311
548ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25311
549โรคกระเพาะนุสนธิ์ กลัดเจริญ25311
550เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
551โรคติดเชื้อระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25312
552ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย25313
553ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^คณะแพทยศาสตร์.25314
554ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
555เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
556เด็กตายคลอดสุขิต เผ่าสวัสดิ์25312
557สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพชัชรินทร์ อังศุภากร25313
558ไวรัสตับอักเสบบีและการฉีดวัคซีนป้องกันจันทพงษ์ วะสี25311
559คณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.^คณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน.25313
560การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 25-29 กรกฎาคม 2531วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25311
561โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
562มะเร็งก้าวใหม่ของการรักษาอาคม เชียรศิลป์25311
563โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเดชา ตันไพจิตร25311
564เภสัชวิทยา เล่ม 2มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25312
565สุขวิทยาอาหารพูนสวัสดิ์ อภิสิทธิ์25311
566ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25311
567กดจุดหยุดปวดหัวเคอร์แลนด์, ฮาวาร์ด ดี.25311
568กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสุคนธ์ ดอนดี25313
569โครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ (บัตรสุขภาพ)อุทัย สรีวัตถานันต์25311
570สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25312
571ชีวเคมีเรื่องกรดนิวคลีอิกบุญยืน สาริกะภูติ25312
572การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
573การให้ยาสลบในประสาทศัลยศาสตร์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25311
574เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
575ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์25312
576คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25314
577การรักษาบำบัดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาคม เชียรศิลป์25311
578กายภาพบำบัดในโรคทรวงอกสุวรรณี จรูงจิตรอารี25302
579คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 17พิมล เชี่ยวศิลป์25301
580สรีรวิทยาของระบบประสาท เล่ม 2ชูศักดิ์ เวชแพศย์25301
581การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25301
582เวชปฏิบัติทั่วไป : การวินิจฉัยและรักษาสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25302
583ระบบหายใจบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25301
584ระบาดวิทยาคลินิกจิตร สิทธิอมร25301
585เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25303
586ไวรัสวิทยาการแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ25302
587เอกสารการสอนชุดวิชาชีวเคมีพื้นฐานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25306
588สโทค ซีรีโบรวาสคูลร่า ดีสีสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25301
589มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2 : ศรีษะและคอมีชัย ศรีใส25302
590คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข25301
591วิชาความปลอดภัยวิจิตร บุณยะโหตระ25302
592แอนติโทรมโปติค ดรักส์เผือดศรี วัฒนานุกูล25302
593โรคเอดส์สำหรับแพทย์อำนวย ไตรสุภา25301
594หัตถการศัลยศาสตร์อภิณพ จันทร์วิทัน25301
595ศัพท์เฉพาะทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25302
596การประชุมประจำปีครั้งที่ 12 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย : บทคัดย่อรายงานกิจการข่าวทำเนียบสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25301
597นิ่วในทางเดินปัสสาวะและ Renal tubullar acidosisสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25301
598การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25302
599ชีวเคมีประเสริฐ ศรีไพโรจน์25302
600วิทยาฮิสโต 2สุจินต์ อึ้งถาวร25301
601ชีวสถิติประยุกต์งานบริการสาธารณสุขรำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา25301
602ความรู้เกี่ยวกับน้ำ อีเล็คโทรไลท์ ภาวะกรด-ด่างในร่างกายและการประเมินผู้ป่วยศรีเทียน อุษณาวรงค์25304
603เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
604ตำราการรักษาโรคต่อมไร้ท่อในผู้ใหญ่ด้วยยากอบชัย พัววิไล25302
605เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
606ปัญหาและเรื่องน่ารู้ทางอายุรศาสตร์ 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25302
607คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
608ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25301
609วิทยาการระบาดและการควบคุมอุบัติภัยวิจิตร บุณยะโหตระ25302
610เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
611โรคพิษสุนัขบ้าวิชัย รุ่งปิตะรังสี25304
612ตำราวิทยาการก้าวหน้าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25292
613ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
614เอสเซนเซี่ยว ทรีสเมนท์กิตติพงษ์ เกศชาดา25292
615คำนิยามสถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง25292
616โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25291
617หลักระบาดวิทยาสมชาย สุพันธุ์วณิช25293
618สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25291
619อีซีจีทางคลินิคยงยุทธ สหัสกุล25292
620หลักการประเมินผลคุณสมบัติของเทคนิควิเคราะห์สมพงษ์ จินายน25291
621อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25292
622คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25297
623หลักวิเคราะห์และปฏิบัติการเคมีคลินิคอมรินทร์ ปรีชาวุฒิ25291
624มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25292
625โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25292
626การศึกษาหารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับอาสาสมัครในการเฝ้าระวังโรคปรากรม วุฒิพงศ์25292
627ปาราสิตวิทยา : การตรวจวินิจฉัยและศึกษาวิจัยวิทูรย์ ไวยนันท์25292
628วัณโรคปฏิบัติการชัยเวช นุชประยูร25291
629เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
630เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
631กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25291
632ไข้รูห์มาติคไพโรจน์ อุ่นสมบัติ25295
633ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง25291
634การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สรีรวิทยาสมาคมครั้งที่ 15มหาวิทยาลัยขอนแก่น25291
635การบริหารห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จินตนา โมกขะเวส25292
636สรีรวิทยา กลูโคล พลังงาน อุณหภูมิของร่างกายอาทรีทิพย์ วัฒนพงศ์ศิริ25291
637ศัลยกรรมทางเดินน้ำดีอรุณ เผ่าสวัสดิ์25291
638เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 2 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
639เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
640การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประสานงานในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทรวงสาธารณสุข25291
641โรคของเต้านมสมปอง รักษาศุข25292
642การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานกล้าหาญ ตันติราษฎร์25291
643การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25291
644แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
645ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25282
646คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25283
647การควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยาจำรูญ ยาสมุทร25281
648มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25282
649ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (หนอนพยาธิ)พนอจิตร จริยา25281
650สุขศึกษาในสถานบริการของการแพทย์เน้นสุขศึกษาในโรงพยาบาลสุรีย์ จันทรโมลี25281
651เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
652โรคมะเร็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ไพรัช เทพมงคล25283
653เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
654เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
655เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
656คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25281
657ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 2กระทรวงสาธารณสุข25281
658ประมวลภาพปรสิตวิทยาทางการแพทย์นิมิตร มรกต25281
659การประชุมประจำปี ครั้งที่10,13 ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
660เนื้องอกและมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี : พยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ทางคลีนิค การวินิจฉัยและรักษาอมร เกิดสว่าง25282
661ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 5ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
662เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
663การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยจันทพงษ์ วะสี25281
664ชีวเคมีพื้นฐาน 1สุรีย์ ฟูตระกูล25283
665คู่มือภาพกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
666ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
667เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
668ยาลดน้ำตาลในเลือดอรพรรณ มาตังคสมบัติ25281
669คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25282
670คู่มือการออกหนังสือรับรองการเกิด - การตาย และการกำหนดสาเหตุการตาย (ฉบับย่อ)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองสถิตสาธารณสุข25281
671คำบรรยายการประชุมทางวิชาการ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เล่มที่ 13พิมล เชี่ยวศิลป์25283
672วัสดุทางการแพทย์และอวัยวะเทียมชูศักดิ์ เวชแพศย์25282
673คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 2กนกนาถ ชูปัญญา25284
674แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
675ศัลยศาสตร์ตกแต่งถาวร จรูญสมิทธิ์25281
676สถิติประยุกต์ทางการสาธารณสุขและชีววิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25282
677เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
678กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25281
679ประสาทศัลยศาสตร์จเร ผลประเสริฐ25282
680ตำราเภสัชวิทยา เล่ม 1อรพรรณ มาตังคสมบัติ25283
681อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 2อดุลย์ รัตนมั่นเกษม25271
682เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
683การตรวจการทำงานของตับทางห้องปฏิบัติการ : บทเรียนแบบโปรแกรมอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25271
684ยาที่ใช้ในโรคต่อมไร้ท่อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25273
685เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสัมพันธศาสตร์พื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อลักษณา อินทร์กลับ25271
686การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจำรูญ ยาสมุทร25273
687ชีวเคมีประยุกต์มุกดา ฐิตะสุต25271
688ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25271
689โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไพรัช ดีสุดจิต25273
690เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
691การรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานศึกษาวิจัยด้านการสาธารณสุขมูลฐานปรีชา ดีสวัสดิ์25272
692คุมกำเนิดสุพร เกิดสว่าง25271
693เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
694แอดลาส ออฟ ฮิวแมน ฮิลโทโลยีเกษม แก้วอิ่ม25272
695จักษุวิทยาเบื้องต้นวิสูตร ฉายากุล25271
696ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 4นที รักษ์พลเมือง25271
697ศัลยศาสตร์ทรวงอกฉุกเฉินชวลิต อ่องจริต25273
698เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
699การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพัฒน์ สุจำนงค์25272
700โครงการวัดระดับสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย25261
701ภาวะมีบุตรยากเสบียง ศรีวรรณบูรณ์25263
702โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25262
703โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 1ศรีจิตรา บุญนาค25263
704โรคติดต่อและการควบคุมป้องกันพัฒน์ สุจำนงค์25262
705รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องบทบาทของอาจารย์ในสถาบันผลิตบุคคลากรสาธารณสุขต่อการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25265
706ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็กเจริญ โชติกวณิชย์25261
707การใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโสภณ พานิชพันธ์25261
708การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25261
709ประสาทพยาธิวิทยาสำรวย ช่วงโชติ25261
710การปฏิบัติการและหัตถการทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.ภาควิชาอายุรศาสตร์25263
711เภสัชวิทยาของระบบทางเดินการหายใจและยาต้านฮีสตามีนมณฑิรา ตันฑ์เกยูร25261
712ยาฉีดคุมกำเนิดประมวล วีรุตมเสน25264
713โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 2ศรีจิตรา บุญนาค25262
714โรคโภชนาการอารี วัลยะเสวี25251
715การย่อยและการดูดซึมอาหารปิยา บุรณศิริ25251
716นรีเวชวิทยาสุขิต เผ่าสวัสดิ์25253
717โรคพิษสุนัขบ้าฉบับประชาชนประเสริฐ ทองเจริญ25255
718คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เล่ม 1กนกนาถ ชูปัญญา25251
719อิมมูนวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรควันเพ็ญ ชัยคำภา25251
720คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
721ปาราสิตวิทยาศรีวัฒนา ชิตช่าง25254
722โรคเบาหวานเรเก็นสบูร์ก-มึนเช่น, ดึสเซ็ลดอร์ฟ25251
723แนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทรวงอกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25251
724อายุรศาสตร์สมโพธิ นิมากร25252
725คู่มือวิธีสังเกตเมือกหาเวลาไข่สุก การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติบิลลิงค์ส, เอเวอร์ลิน แอล.25251
726เคมีคลินิควิกูล วีรานุวัตติ์25252
727สูติศาสตร์สุขิต เผ่าสวัสดิ์25253
728ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 3ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25252
729คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25251
730โรคติดเชื้อในคนไข้อ่อนอิมมูนเดชา ตันไพจิตร25251
731สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาวิมลรัตน กรัยวิเชียร25243
732ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 2กัมพล ประจวบเหมาะ25242
733การย่อยอาหารบุญยืน สาริกะภูติ25241
734รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่อง สังคม จิตวิทยาในการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข25241
735ดุลย์น้ำ อีเล็คทรอลัยต์และกรดด่างสมศรี ดำรงหาญวิทย์25241
736คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
737ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25241
738อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25241
739คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.25241
740ชีวเคมีคลินิคสุพิศ จินดาวณิค25244
741สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 2อมรา มลิลา25241
742การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า คอและอวัยวะข้างเคียงอำนวย คัจฉวารี25242
743กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25231
744พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25231
745โรคโภชนาการอารี วัลยะเสวี25231
746การใช้ยาในโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25231
747คู่มือการเตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจวบ แดงสุภาพ25231
748วิทยาเอนโดครินเบื้องต้นวิจิตรา เลิศกมลกาญจน์25231
749สุขศึกษาพัฒน์ สุจำนงค์25222
750สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่ม 1อมรา มลิลา25221
751การควบคุมโรคติดต่อประวิทย์ สุนทรสีมะ25221
752จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
753ปฏิบัติการและหลักเบื้องต้นในวิชาชีวเคมีกฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์25212
754สูติศาสตร์วิมลรัตน กรัยวิเชียร25211
755สรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25201
756การรักษาโรคเท้าช้างโดยศัลยกรรมวิจิตร บุณยะโหตระ25201
757การใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25201
758เซพทิสเมียกลไกการเกิดช็อคและข้อแนะนำในการรักษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25191
759กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสนั่น สุขวัจน์25181
760กายวิภาคและสรีรวิทยาทั่วไปวิทย์ แก้วเกษม25181
761ชีวเคมีมนตรี จุฬาวัฒนทล25161
762คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 1 แนะนำวิธีป้องกันชนิดต่างๆกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัว25141
763คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 3 การรับประทานยาเม็ดหรือยาคุมกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัว25141
764Comprehensive nephrologyสง่า นิลวรางกูร25141
765คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 2 การใช้ขดพิเศษหรือห่วงอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัว25141
         รวม   1517  เล่ม