ศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
  สถาบันวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
  สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
 สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตาน ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ห้องสมุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สำนักหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุดแถบเสียง
 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดธรรมะ
 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ Asian Insitute of Technology
 ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร