งานบริการห้องสมุดศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์
          - บริการหนังสือ                     - บริการวารสาร
          - บริการวิทยานิพนธ์                - บริการหนังสือพิมพ์
         - บริการค้นคว้าข้อมูล               - มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้น
      ระบบการจัดหนังสือบนชั้น : หนังสือภาษาไทยและต่างประเทศจัดรวมในหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อความสะดวก
      ในการค้นหาหนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกัน
          - หาหนังสือไม่พบติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ชั้น 8
          - บริการช่วยค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน กรอกข้อมูลใน "แบบช่วยค้นคว้าข้อมูล" โดย
           โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการและหอสมุดที่ http://library.christian.ac.th และติดต่อเจ้าหน้าที่
           เคาน์เตอร์ชั้น 8 หรือติดต่อที่บรรณารักษ์โดยตรง ทาง email : Thanyarat7849@gmail.com
          - มีบรรณารักษ์มาประจำทุวันเสาร์

 
อาจารย์ธัญญรัตน์ ธิชัย      นางอุษา ชลสินธุ์


 

ศุนย์วิทยบริการและหอสมุด 114 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034229480-7 #3101 Email : library@christian.ac.th