เมื่อวันพุธที่ 6  ธันวาคม  2549  คณะการจัดการและการบัญชี ได้จัดโครงการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 (MOU) ระหว่าง
สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน
    
ณ ห้องประชุม 1-204  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีนายภักดิ์  ทองส้ม  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นตัวแทนของ สสว. และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา   วงษ์ขมทอง ตัวแทนของมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษารวบรวมข้อมูล
และการให้บริการเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
นอกจากนี้ สสว.  ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “ SMEs Corner”  ที่ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด   ไว้สำหรับเป็นสถานที่ค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ และบริการด้านธุรกิจ SMEs  ด้วย

 
เข้าสู่เว็บ SMEs >>