บริการหนังสือสำรองออนไลน์ (สำหรับอาจารย์)


        เป็นบริการที่จัดขึ้นตามคำขอของอาจารย์ที่ต้องการสำรองหนังสือ-สื่อโสตทัศน์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนได้อ่าน ค้นคว้า ทรัพยากรสารนิเทศดังกล่าวอย่างทั่วถึง โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศสำรองนั้นได้จากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการและหอสมุด
       อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สามารถแจ้งขอสำรองหนังสือ-สื่อโสตทัศน์ ได้จากแบบสำรองทรัพยากรสารนิเทศ (Reserved) ด้านล่าง

แบบสำรองทรัพยากรสารนิเทศ (Reserved)
รหัสอาจารย์ :
ชื่อ/นามสกุล :
คณะวิชา :
ขอสำรองทรัพยากรสารนิเทศสำหรับรายวิชา :
ภาคการศึกษา :
ปีการศึกษา :
จำนวนนักศึกษา :
ช่วงเวลาที่ต้องการสำรอง :
รายละเอียดหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง :
ชื่อเรื่อง :
สำนักพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์ :
รายละเอียดสื่อโสตทัศน์
 
รหัสสื่อโสตทัศน์ :

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน

144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม โทร 034229480 ต่อ 3101-3104