eBook เกี่ยวกับ COVID-19

ลำดับ รายชื่อ   ลำดับ รายชื่อ  
1 คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน 11

ชีวิตวิถีใหม่

2 คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 19 12 คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
3

คู่มือรับมือโควิด

13 คู่มือการจัดการ COVID-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ
4 คู่มือป้องกันโรคโควิด-19 14

คู่มือโควิด-19

5

1. โลกเปลี่ยน คนปรับ ความพอเพียงในโลกหลังโควิด_.pdf
2. โลกเปลี่ยน_คนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.pdf
3. โลกเปลี่ยน_คนปรับ สังคม

15

การบริการจัดการอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19

6

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

16 COVID-19 ทำความรู้จักไวรัส CORONA
7 Know Covid รู้ทันโควิด 17 Handbook of COVID-19 Prevention and treatment
8

วัคซีนโควิด-19

18 มาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ สถานที่ทำงานต้านโควิด 1- ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Norma
9 ความมั่นคงของประเทศการรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ 19 Essential knowledge of COVID-19 vaccines
10 คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน