เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม
จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม
สามารถกดดาวน์โหลดหนังสือทั้ง ๔ เล่ม ได้จากภาพหน้าปกหนังสือ
หรือเข้าอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่ https://www.m-culture.go.th/adminli/main.php?filename=ebook_king