ภาพ “ กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์"

           ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด จัดกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 53 คน ณ ห้อง 407 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม โดยคุณประภาศรี ทองลิ่ม จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันดังกล่าว