ภาพกิจกรรม "ศึกษาดูงาน"

         บุคลากร ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ไปศึกษาดูงานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
     
ศุนย์วิทยบริการและหอสมุด 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034229480-7 #3103 Email : library@christian.ac.th