รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
จำนวน ทั้งหมด 210 รายการ
 
issn
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ
เจ้าของ
อยู่ในฐานข้อมูล
หมายเหตุ
0217-5460
ASEAN Committee on Science and Technology 
1905-7415
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
WoS, SCOPUS
1513-4121
The Joint Graduate School of Energy and Environment 
0125-877X
The Allergy and Immunology Society of Thailand 
WoS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, AgBiotechNet 
0125-2526
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
WoS, SCOPUS, Biological Abstracts, AGRIS, Zentralblatt MATH
ชื่อเดิมคือ วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University)
1685-1994
Chiang Mai University 
SCOPUS
1685-9545
The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association) 
0125-8281
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0859-9238
Engineering Transactions
Engineering Transactions
Mahanakorn University of Technology
1686-5456
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University 
1906-1714
The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) 
SCOPUS
1905-7172 
International Institute for Renewable (IIRE)
0858-7027
International Journal of the Computer, The Internet and Management
Assumption University 
1686-9141
Rajamangala University of Technology Tawan-OK (RMUTTO)
0125-6939
Journal of Environmental Research 
Journal of Environmental Research 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0857-5754
The Official Journal of The Physiological Society of Thailand 
ชื่อเดิมคือ Thai Journal of Physiological Sciences
1685-6600
Burapha University
1906-4918
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi
0075-5192
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
SCOPUS, SciFinder CAPlus, Zoological Record, AGRIS, AgBiotechNet 
ชื่อเดิมคือ วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
0125-796X
Faculty of Fisheries, Kasetsart University
1905-2367
KMITL Science and Technology Journal
Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang 
1685-2044 
Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang 
หยุดตีพิมพ์ 
1905-7873
Maejo University 
WoS
1906-8107
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
Thailand Nursing and Midwifery Council 
0858-1088
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
Phuket Marine Biological Center
1513-1874
Science Society of Thailand
WoS, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record
ชื่อเดิมคือ Journal of The Science Society of Thailand
1513-4717
Silpakorn University
1905-9159
Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)
0125-3395
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
SCOPUS, SciFinder CAPlus, AGRIS
ชื่อเดิมคือ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0858-849X
Suranarree University of Technology 
AGRIS
ชื่อเดิมคือ วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
0495-3843
กลุ่มจัดการตัวอย่างพรรณไม้และ
ฐานข้อมูล
AgBiotechNet 
0049-3589
The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King
AGRIS, AgBiotechNet 
0859-2446
Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand 
0857-8664
สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand) 
0857-6084
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology 
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology 
The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists
1985-9057
Thailand Statistician 
Thai Statistical Association 
0859-4074
Thammasat University 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
0080-9462
The Siam Society
Biological Abstracts, Zoological Record
0125-1562
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network 
WOS, PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts, Zoological Record, AgBiotechNet
1513-9700
Tropical Natural History
Tropical Natural History
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University 
Zoological Record 
เดิมชื่อ วารสารธรรมชาติวิทยาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Natural History Journal of Chulalongkorn University) 
1906-3431
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Vol. 1 (2008) 
1686-3933
Walailak Journal of Science and Technology
Walailak Journal of Science and Technology
Institute of Research and Devolpment, Walailak University 
0125-0485
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
AGRIS 
0125-7501
ขอนแก่นเวชสาร 
Khon Kaen Medical Journal 
โรงพยาบาลขอนแก่น 
0125-2208
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
PubMed, SCOPUS, SciFinder CAPlus, Biological Abstracts 
0857-5118
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
0125-6483
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0875-6920
0125-5983
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชื่อเดิมคือ Chiang Mai Medical Bulletin 
1685-9502
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1905-3460 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เดิมคือ ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
(Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences) 
0125-4685
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
SCOPUS,EMBASE,CAS
(SciFinder),EBSCO Host,DOAJ,Index Copernicus 
1513-5241
ธรรมศาสตร์เวชสาร 
Thammasat Medical Journal 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0125-5118
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
0125-7560
พุทธชินราชเวชสาร 
Buddhachinaraj Medical Journal 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
0857-8052
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 
0125-1252
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล 
0943-0916
วนสาร
Vanararn 
กรมป่าไม้ 
AGRIS 
0859-9343 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
1906-215X 
วารสาร มทร.อีสาน 
RMUTI Journal 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
0125-1643
วารสารกรมการแพทย์ 
Bulletin of the Department of Medical Services
กรมการแพทย์ 
0125-7242
วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ 
0125-4634
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
0857-4553
วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 
The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
1906-1773
วารสารการพยาบาลและการศึกษา 
Journal of Nursing and Education 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อเดิมคือ วารสารการศึกษาพยาบาล 
ชื่อเดิมคือ วารสารการศึกษาพยาบาล
1906-0025
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 
Journal of Nursing and Health Sciences
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชื่อเดิมคือ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(Journal of Nursing Science Naresuan University) 
0859-3299 
ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ชื่อเดิมคือ เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0858-0405
วารสารการศึกษาพยาบาล
Journal of Nursing Education 
สถาบันพระบรมราชชนก 
หยุดตีพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารการพยาบาลและการศึกษา
0125-3794
วารสารกีฏและสัตววิทยา
Entomology and Zoology Gazette
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร 
AGRIS 
หยุดตีพิมพ์ 
0857-0841
วารสารเกษตร 
Journal of Agriculture
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
0857-0108
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
King Mongkuts Agricultural Journal 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
0858-3080 
วารสารเกื้อการุณย์
Kuakarun Journal of Nursing 
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 
0858-4338
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
1513-3613 
วารสารคณะพลศึกษา
Journal of Faculty of Physical Education
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1685-3954
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1905-2960 
วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 
Thammasat Thai Journal of Ophthalmology 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0858-0006
วารสารจันทรเกษมสาร 
Chandrakasem Rajabhat University Journal 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
0125-1422
วารสารจิตวิทยาคลินิก
Journal of Clinical Psychology 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0215-2534
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0857-880X 
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
0125-2682
วารสารเทคนิคการแพทย์ 
Journal of the Medical Technologist Association of Thailand 
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
0125-5347
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 
Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
0857-6653
วารสารเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบำบัด 
Journal of Medical Technology and Physical Therapy 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1686-3070
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
Journal of Food Technology, Siam University 
มหาวิทยาลัยสยาม 
1685-8573
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (สจพ) 
1906-2141
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
1905-9949
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
1905-8837 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1905-6729 
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0867-0884
วารสารปาริชาต 
วารสารปาริชาต
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
0125-0078
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
SCOPUS (1975-82) 
1906-652X 
วารสารพยาบาลตำรวจ 
Journal of the Police Nurses 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ 
1513-5217
วารสารพยาบาลทหารบก
The Journal of The Royal Thai Army Nurses 
สมาคมพยาบาลกองทัพบก 
0858-1231
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0125-8885
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
0125-7021
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 
Journal of Nursing Science and Health
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อเดิมคือ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(Journal of Faculty of Nursing, KKU.) 
0125-8958
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 
Songklanakarind Journal of Nursing 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
0857-5371
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
หยุดตีพิมพ์ 
1513-4695
วารสารพฤฒาวิทยาและ
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
Journal of Gerontology and Geriatric Medicine 
สมาคมพฤฒาวิทยาและ
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
0859-0818
วารสารพลังงาน
Journal of Energy 
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หยุดตีพิมพ์ 
0857-264X
วารสารพิษวิทยาไทย 
Thai Journal of Toxicology 
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
0125-1570
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
SciFinder
1905-0852
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
0125-6955 
วารสารโภชนาการ 
Journal of Nutrition Association of Thailand 
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1685-1412
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
Christian University Journal 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
0859-9807
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
Thaksin University Journal 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0858-7418
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
0859-2535
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา
The Journal of Burapha University 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
0125-7498
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1906-0181 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
Rajabhat Maha Sarakham University Journal 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
1686-9311
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-2586
วารสารมหิดล 
Mahidol Journal 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
หยุดตีพิมพ์ 
0858-2688 
วารสารร่มไทรทอง
Warasarn Rom Sai Thong 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
หยุดตีพิมพ์ 
0857-1422
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
0215-2968
ราชบัณฑิตยสถาน 
0125-2038 
มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
0858-6101
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา 
Journal of Srithanya Hospital 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 
0857-6149 
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0858-2025 
 Journal of Hematology and Transfusion Medicine 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
0857-1724 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
0859-3957
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1906-201X 
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
KKU Research Journal (Graduate Studies) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1906-3334 
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
SDU Research Journal Science and Technology
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1906-1889
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
1906-1137
ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0859-7685
สำนักงานสภาการพยาบาล 
CINAHL 
1686-3437
วารสารวิจัยพลังงาน 
Journal of Energy Research 
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1906-3628
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
Area Based Development Research Journal
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
1686-8420
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคล ธัญบุรี
RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1686-9974
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
Research of Pibulsongkram Rajabhat University Journal 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
0858-9437
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 
Journal of Health Systems Research 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข 
1513-8410
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0125-278X 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
1905-1867
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
Research and Development Journal Loei Rajabhat University
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
1905-2529 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1906-2605
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
Research and Development Health System Journal 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
0125-8850
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1685-2923 
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) 
Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T) 
ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-6335
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
SciFinder 
0857-4421
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
SciFinder 
1686-4409
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
0125-2437
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
1906-392X 
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 
UBU Engineering Journal
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
0125-8389
กรมวิชาการเกษตร 
SciFinder 
1960-5337 
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Industry Technology Lampang Rajabhat University 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
0125-5134 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1686-9869
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
The Journal of Industrial Technology 
ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
0857-684x
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
1905-159x
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
EAU Heritage Journal 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
1905-6583
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก 
Journal of Western Rajabhat Universities
เป็นโครงการความร่วมมือ 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
1906-0432
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
RMUTP Research Journal 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
0858-4923 
สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
1905-9450
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 
Journal of Industrial Education
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0858-110X 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
Journal of Phrapokklao Nursing College
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
0125-7730
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
AGRIS
0125-2364 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
0857-1600
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1905-3193
วารสารวิทยาศาสตร์ 
Journal of Science 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
1513-7430 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0859-6633 
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และกีฬา 
Journal of Exercise and Sport Science
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-7612 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
1686-5561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
0857-9512
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง 
Journal of Science-Ladkrbang
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1686-9664 
ournal of Science and Technology Mahasarakham University 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1685-7941
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani niversity
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
เดิมชื่อ วารสารวิชาการ ม.อบ. (Journal of Ubon Rajathanee University) 
0858-4435
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Thai Science and Technology Journal
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
1513-7201 
วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
Journal of Sports Science and Technology 
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา
แห่งประเทศไทย 
1905-4548
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0857-2178 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1513-4652 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
Engineering Journal of Siam University 
มหาวิทยาลัยสยาม 
1906-3636
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1686-2961
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย (สวสท.) 
0857-4405
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล 
Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
0857-0914 
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์
คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
1513-1262
สภาการพยาบาล 
0125-6985
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
Journal of the Psychiatric Association of Thailand
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
0125-8842
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1685-406X 
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตร
แห่งประเทศไทย
Thai Society of Agricultural Engineering Journal 
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
0857-2127
โรงพยาบาลสวนปรุง 
1513-4865
วารสารสหเวชศาสตร์
Journal of Allied Health Sciences 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0858-396X
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
0125-5169 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
0858-2297
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
AGRIS 
1905-7164
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 
The Public Health Journal of Burapha University
คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 
1905-1387
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
0125-1678
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
0028-0011
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
0859-3868 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
1906-8557
สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษา
แห่งประเทศไทย 
2859-497-X
กรมสุขภาพจิต 
0857-0965
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Journal 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
0125-4987
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและ
ปาราสิตวิทยา
The Journal of Tropical Medicine and Parasitology 
สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์
เขตร้อน แห่งประเทศไทย 
1685-3091
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน
I-San Journal of Internal Medicine 
คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
0859-9254
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University Dental Journal 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
0045-9917
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
SCOPUS (1970-91)
0125-5614 
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล 
Mahidol Dental Journal 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
0125-8273
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0857-7951
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1686-8803
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
South-East Asia Journal of Engineering 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
0125-1724
วิศวสารลาดกระบัง
Ladkrabang Engineering Journal 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
0125-6491 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
WoS, AgBiotechNet, AGRIS
0857-6823
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์
ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
0859-6255
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0857-3123
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
0125-8435
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1513-7813
สักทอง : วารสารการวิจัย
The Golden Teak: Research Journal
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
1905-7571
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
0125-152X
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
SCOPUS (1973-74), PubMed (1962-80) 
ชื่อเดิมคือ Siriraj Hospital Gazette 
จาก ศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารไทย    
ศุนย์วิทยบริการและหอสมุด 114 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034229480-7 #3101 Email : library@christian.ac.th