รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
ทั้งหมด 223 รายการ
 
issn
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ
เจ้าของ
อยู่ในฐานข้อมูล
หมายเหตุ
0858-0855
Assumption University
1905-856x
Asian Journal of Literature, Culture and Society  Asian Journal of Literature, Culture and Society  Assumption University, Graduate School
of English 
Vol. 1 (2007) 
1906-3296
Assumption University, Graduate School
of Business 
1685-4322
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
1905-906X
Chiang Mai University 
0858-7574 
Chulalongkorn Educational Review 
Chulalongkorn Educational Review 
Faculty of Education, Chulalongkorn University 
1905-9663 
Faculty of Education, Burapha University 
1685-8646
Journal of English Studies 
Journal of English Studies 
Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University 
1686-9184
Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School
of Philosophy and Religion, St. Johns University 
1905-7326 
Language Institute,
Thammasat University 
0859-9920
Chulalongkorn University 
0147-5207 
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures 
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
1905-7210
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University 
1513-4164 
NIDA Language and Communication Journal 
NIDA Language and Communication Journal 
School of Language and Communication
at NIDA
1513-6442
Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University 
1905-8446 
RMUTT Global Business and Economics Review 
RMUTT Global Business and Economics Review
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
0859-2659 
Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn
University
1906-1838
Stamford Journal 
Stamford Journal 
Research Center, Stamford International University 
0859-5747 
Academic Affair Division, Thammasat University 
1686-7831
Faculty of Arts, Mahidol University 
1906-4675
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0857-7099
Council of the Siam Society 
1905-7725 
Assumption University, Graduate School
of English 
1513-1025
Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
1513-4458
กระแสวัฒนธรรม
Cultural Approach
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
1905-954X 
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย
Stance : The Thai Feminist Review 
ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1686-3720
กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
1906-1692
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
Thammasat University Archives Bulletin 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0125-6564
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0857-6483
จุฬาลงกรณ์วารสาร 
Chulalongkorn Review 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0125-6416 
โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1686-4395
ดำรงวิชาการ 
Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
0125-0558 
ดุลพาห 
ดุลพาห 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
0125-555X
โดมทัศน์ 
โดมทัศน์ 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0858-6160 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
0857-2992
บทบัณฑิตย์ 
บทบัณฑิตย์ 
เนติบัณฑิตยสภา 
0125-2836 
บรรณศาสตร์ มศว 
Journal of Library and Information Science
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เดิมชื่อ วารสารบรรณศาสตร์ พิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ (2521)- ปีที่ 12, 2540 
0125-8427 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 
Journal of The Department of Library and Information Science 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศมสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หยุดพิมพ์ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อเป็นวารสาร
สารสนเทศศาสตร์ issn 2228-8457
เริ่มตั้งแต่ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2553)
0857-1406 
ภาษาและภาษาศาสตร์ 
Journal of Language and Linguistics
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0125-5061
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1513-461X
มนุษยศาสตร์สาร 
Journal of Human Sciences 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0857-0442 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
0125-7897
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
0125-135X 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0125-0957
รัฐสภาสาร
รัฐสภาสาร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
1513-9956 
วรรณวิทัศน์ 
วรรณวิทัศน์ 
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1513-0975
วารสาร สออ. ประเทศไทย
ASAIHL-Thailand Journal 
สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย 
0125-3093 
วารสารกฎหมาย
Chulalongkorn Law Journal 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1906-1560
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1906-2664
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 
โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1513-8089 
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ 
Dhurakij Pundit Law Journal 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
1513-1777 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
0857-9776 
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 
Sukhothai Thammathirat Law Journal 
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 
0125-250X 
กรมบัญชีกลาง 
1686-2147 
สำนักงบประมาณ
0854-9849
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
Journal of Public and Private Management 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
1686-7319
วารสารการจัดการสมัยใหม่ 
Modern Management Journal 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1906-5485
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Journal of Environmental Management 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1905-6303
สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) 
1906-103X 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1906-4950
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1906-2230 
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
Journal of Public Relations and Advertising 
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1905-3630
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการปกครอท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1906-506x
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ย.-ธ.ค. 2552)
0858-5520
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Journal of Educational Measurement Mahasarakham University 
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1905-7121
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
Journal of Community Development Research 
สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) มหาวิทยาลัยนเรศวร
1905-2693
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
Journal of Education and Social Development 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
1906-2591
วารสารการสื่อสารมวลชน
Journal of Mass Communication 
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1513-5667
วารสารเกษมบัณฑิต
Kasem Bundit Journal 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
0125-0906
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
1685-2699 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0859-8835 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0857-1384 
สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
1686-9443 
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 
Quality of Life and Law Journal 
โครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัย
กฎหมายการแพทย์สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
1905-565X 
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 
0858-8627 
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
1905-1972
วารสารจีนศึกษา 
Chinese Studies Journal 
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1513-5462
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0859-9432 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
1905-6486 
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา 
Journal of Cognitive Technology (JCT) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1686-5375
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1686-0667
วารสารไทยคดีศึกษา
วารสารไทยคดีศึกษา 
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0125-3670
วารสารธรรมศาสตร์ 
Thammasat University Journal 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0125-4960
วารสารนักบริหาร 
Executive Journal 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
0857-3867
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1906-425X
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0859-085X 
วารสารนิเทศศาสตร์
Journal of Communication Arts 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1685-5477
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
Dhurakij Pundit Communication Arts Journal 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
1513-2226 
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 
Siam Communication Review 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
1686-6916
ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1685-2257
วารสารบริหารการศึกษา มศว 
SWU Educational Adminitration Journal 
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว 
0125-233x 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
1905-6826 
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 
NIDA Business Journal 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
1905-9647
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
1906-2850
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 
Graduate Law Journal 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1905-1603
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
1906-0769
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0857-717X
สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
PopLine
0857-2143 
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1905-579X 
วารสารปรัชญาและศาสนา 
วารสารปรัชญาและศาสนา
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1906-7658
วารสารปัญญาภิวัฒน์ 
Panyapiwat Journal
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
1686-7440
วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Poly journal 
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1685-3865
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
1686-1442
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0125-3689
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
0859-2667
วารสารพัฒนาสังคม
Journal of Social Development
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
1685-2354
วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
Journal of Commerce-Burapha Review 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
0858-8325
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0125-2488
วารสารภาษา 
PASAA
Chulalongkorn University
Language Institute
ERIC 
0857-7285
วารสารภาษาปริทัศน์
วารสารภาษาปริทัศน์
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0125-6424 
Journal of Language and Culture
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
1686-445X
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0859-3485 
วารสารมนุษยศาสตร์ 
Humanities Journal 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
0125-2690 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0859-5992
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1513-4563
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
0858-7396 
วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Journal of Humanity and Social Sciences Naresuan University
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หยุดตีพิมพ์
1905-3959
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
0857-4677
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 
Payap University Journal 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
1905-2383 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
Journal of Yala Rajabhat university 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
0857-5428
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
Silpakorn University Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0125-426X 
สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ
(ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด) 
0858-7795 
ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0125-7609
มหาวิทยาลัยเกริก 
0859-418X
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 
Thai Journal of Public Administration 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
0125-300X 
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 
Ramkhamhaeng University Journal 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0858-2068
RUSAMELAE JOURNAL 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
1905-2847
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
SDU Research Journal Social Science and Humanities 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ชื่อเดิมคือ: วารสารวิจัย มสด.
(SDU Research Journal ),
ระหว่างปี พ.ศ.2548-2550 
1905-5986 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1905-5536 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1905-2022
Journal of Architectural/Planning Research and Studies 
Faculty of Architecture and Planning Thammasat University
เดิมคือ วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
(Journal of Architectural
Research and Studies) 
1905-0793
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
TLA Research Journal (Thai Library Association) 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
0857-9180
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1906-5078 
ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม 
9749470214 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
1905-1212
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
1685-4489
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
0858-4540 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
1905-9464 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 
Journal of Thonburi University
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
1905-9590
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
FEU academic review 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1905-162x
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
Phuket Rajabhat University Academic Journal 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
1686-5715
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
1513-7996
สำนักงานศาลปกครอง
1906-5949 
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
0858-9216
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย
APHEIT Journal 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
1686-8293
วารสารวิชาชีพบัญชี 
Journal of Accounting Professions 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0125-8362
วารสารวิทยาการจัดการ 
Journal of Management Sciences
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1685-2532
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Journal of Management Sciences Khon Kaen University 
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1905-3746
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University
คณะวิทยาการจัดการและสารสน เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1686-6959
วารสารวิทยาลัยราชสุดา
เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 
Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
0857-2933
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0857-5290
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1513-7287
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
1905-3754
สำนักงานศาลยุติธรรม
1513-1246 
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
0125-8192
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0859-9688
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1906-7208
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1686-5596
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1513-9131 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1905-9574
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
0857-1511
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1513-9514
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Journal of Education Thaksin University 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
0859-5127
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Journal of Education Naresuan University 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1905-9922
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1686-3089
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Journal of Education, Silpakorn University 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
0857-1791
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
Journal of Education Prince of Songkla University Pattani Campus 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
0125-3212
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
0125-6203
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มบันทึกข้อมูลในปี 2553
0125-0892 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
0859-8479 
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
0857-8397
Faculty of Economics, Chulalongkorn University
1685-3008 
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
Thammasat Economic Journal
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0858-9291
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เดิมชื่อ วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics) เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2553) 
1906-8522 
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
Economics and Public Policy Journal
สำนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553) เดิมชื่อ เศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ
ISSN1905-0461 เริ่มทำปี 2548 ออกมา
เป็นจำนวน 5 ฉบับ (ฉบับสุดท้าย คือ ปีที่ 5
ฉบับที่ 5 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) เพื่อเป็น
วารสารระดับชาติ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ และได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
1905-0461
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ 
Srinakharinwirot Economics Journal 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0859-1113
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
1685-9855
วารสารสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipoks Institute Journal 
สถาบันพระปกเกล้า 
1906-2044
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
Institute of Culture and Arts Journal 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-2330

สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์
ของสภาวิจัยแห่งชาติ 

1905-4084
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย 
xxxx-xxxx
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
Thammasat Economic Association Journal 
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
หยุดตีพิมพ์
1685-2494
วารสารสหวิทยาการ
Journal of Integrated Sciences
โครงการปริญญาเอก สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1513-8429
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
1686-6541
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
0125-7356
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1905-8241 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0859-2055
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
0125-0590
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
0125-2860
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
Journal of Social Sciences and Humanities 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1906-2508
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
0857-3166
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
Journal of Social Work 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2228-8457
วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
Journal of Information Science 
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1686-3690
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0858-2602
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1513-9123
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
0857-6955
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
Sukhothai Thamathirat Open University Journal 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-2690
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
0857-0086
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
0857-2038
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
0125-4820
วารสารอักษรศาสตร์
Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1905-7520
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา
AL-NUR the Graduate Studies Journal of Yala Islamic University
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
1906-7682
สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1513-3109
ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
0125-8095
วารสารอีสานศึกษาความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
Journal of isan Studies Cultural Diversity 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0857-6033
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
1685-6740
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชื่อเดิมคือ วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (Journal of Educational
Research and Measurement
Burapha University) 
0125-8370
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
AGRIS, Scopus
1686-5189
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
0125-3654
ศิลปวัฒนธรรม 
Art and Culture Magazine
บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)
1905-2863
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์
Liberal Arts Review
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
0125-0531
ศิลปากร
Silpakorn Journal
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการ กรม กรมศิลปากร
1906-2540
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Economic Review 
School of Development Economics, National Institute of Development Administration
1686-5731
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
Business Administration and Economics Review
คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-1076
สยามวิชาการ
Siam Academic Review 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
0125-4138
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0857-1538
สารคดี
Sarakadee Magazine
บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
0857-1457
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1686-1841
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
0859-015X
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0125-3638
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก ศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารไทย    
ศุนย์วิทยบริการและหอสมุด 114 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034229480-7 #3101 Email : library@christian.ac.th