ภาพ “ โครงการอบรมทักษะการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 2 "

           ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด จัดโครงการอบรมทักษะการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ต.ค 2554 ณ ห้อง 407 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ชั้นปีที่ 1 วิทยากรโดย อาจารย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ให้ความรู้ในวันดังกล่าว

 
  กลับหน้าหลัก
  ศุนย์วิทยบริการและหอสมุด 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034229480-7 #3103 Email : library@christian.ac.th