แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

ฐานข้อมูลมาใหม

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
  ฐานข้อมูล PDF Dissertation Full Text
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC - Thesis)
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธืมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ฐานข้อมูล วิจัย วิทยานิพนธ์ e-book และเอกสารหายาก
    อิเล็กทรอนิส์ (e-rare) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วิทยานิพนธ์และงานวิจัยมหาวิทยาลับมหาสารคาม
  ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Fulltext)
 ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   (ไม่มีสาขาพยาบาล)
ฐานข้อมูล DCMS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Fulltext)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพิทเบิร์ก
   สหรัฐอเมริกา (Free! Fulltext)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา (Fulltext)
 

  International Thesis & Dissertation on-line Digital Library & Bookstore
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี
  Theses Canada
  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Thai Theses วิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์
 NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS

  ฐานข้อมูลฉบับเต็มของสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ฐารข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  วิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
และ มหาวิทยาลัยราชมงคล (FullText)
  ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   DOAJ Open Access
  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 2536-2547 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  http://adt.caul.edu.au
  ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

   
  ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด   มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม   อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 โทรศัพท์ :
0-3422-9480-7 # 3103  E-mail : library@christian.ac.th