รายชื่อวารสารภาษาไทย ที่จัดทำ Current Content
ลำดับที่
รายชื่อวารสาร
วาระการออก
1
กองการพยาบาล
ราย 4 เดือน
2
การจัดการภาครัฐและเอกชน
ราย 6 เดือน
3
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ราย 4 เดือน
4
การพยาบาลและการศึกษา
ราย 3 เดือน
5
การพยาบาลและสุขภาพ
ราย 4 เดือน
6
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ราย 3 เดือน
7
กุมารเวชสาร
ราย 4 เดือน
8
ข่าวคริสตจักร
ราย 2 เดือน
9
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ราย 3 เดือน
10
จีนไทยสองภาษา
รายเดือน
11
จุฬาลงกรณ์เวชสาร
ราย 2 เดือน
12
เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
รายเดือน
13
เทคนิค
รายเดือน
14
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
ราย 4 เดือน
15
เทคโนโลยีการอาหาร
ราย 6 เดือน
16
ไทยเนอร์สซิงไทม์
รายเดือน
17
นักบริหาร
ราย 6 เดือน
18
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ราย 4 เดือน
19
พยาบาลทหารบก
ราย 4 เดือน
20
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราย 4 เดือน
21
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราย 3 เดือน
22
พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
ราย 3 เดือน
23
พยาบาลสงขลานครินทร์
ราย 4 เดือน
24
พยาบาลสภากาชาดไทย ชื่อเดิม วิทยาสารพยาบาล
ราย 6 เดือน
25
พยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ราย 3 เดือน
26
พยาบาลสาธารณสุข
ราย 4 เดือน
27
พยาบาลสาร
ราย 3 เดือน
28
เพลงดนตรี
รายเดือน
29
โภชนาการ
ราย 6 เดือน
30
เมดิคอลไทม์
รายเดือน
31
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ราย 3 เดือน
32
รามาธิบดีพยาบาลสาร
ราย 4 เดือน
33
โรงพยาบาลชุมชน
ราย 2 เดือน
34
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ราย 4 เดือน
35
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราย 3 เดือน
36
วิทยาสารพยาบาล
ราย 4 เดือน
37
วิชาชีพบัญชี
ราย 3 เดือน
38
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ราย 4 เดือน
39
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราย 6 เดือน
40
สงขลานครินทร์เวชสาร
ราย 3 เดือน
41
สภาการพยาบาล
ราย 3 เดือน
42
สาธารณสุขศาสตร์
ราย 4 เดือน
43
สารคดี
รายเดือน
44
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
ราย 4 เดือน
45
เอกสารภาษีอากร
รายเดือน
46
Business.com
รายเดือน
47
Computer Today
รายปักษ์
48
Digital Age
รายเดือน
49
Food focus thailand
รายเดือน
50
Food News & Life
ราย 2 เดือน
51
MBA
รายเดือน
52
Science Illustrated
รายเดือน
53
Vacationist magazine
รายเดือน

      

สถิติการเข้าใช้บริการ    ครั้ง

          เริ่มนับ : พฤศจิกายน 2548