ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Home Page ของ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   

                               รายชื่อวารสารภาษาไทย ที่มีในศูนย์วิทยบริการ

ลำดับที่
รายชื่อ
กำหนดออก
1
กฎหมาย
รายสะดวก
2
กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์
ราย 6 เดือน
3
กฎหมายเพื่อชีวิต
ราย 3 เดือน
4
กฎหมายเพื่อชีวิต
รายสะดวก
5
กฎหมายใหม่
รายปักษ์
6
กปร.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ราย 3 เดือน
7
กรมคุมประพฤติ
ราย 3 เดือน
8
กรมบัญชีกลาง
ราย 3 เดือน
9
กรมประชาสัมพันธ์
รายเดือน
10
กระทรวงแรงงาน
ราย 2 เดือน
11
กระแสวัฒนธรรม
รายสะดวก
12
กรีน รีเสิร์ซ (Green Research )
ราย 2 เดือน
13
กองทุนสัตว์ป่าโลก
ราย 2 เดือน
14
กาญจนบุรี 2000
รายสะดวก
15
การค้าโลก
ราย 3 เดือน
16
การเงินการคลัง
ราย 2 เดือน
17
การเงินธนาคาร
รายเดือน
18
การจัดการภาครัฐและเอกชน
ราย 4 เดือน
19
การบริหารคน
ราย 4 เดือน
20
การประกันคุณภาพ
ราย 6 เดือน
21
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ราย 6 เดือน
22
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ
ราย 4 เดือน
23
การพิมพ์ไทย
ราย 2 เดือน
24
การพิมพ์สกรีน
ราย 2 เดือน
25
การเลือกตั้ง
รายเดือน
26
การศึกษาพยาบาล
ราย 4 เดือน
27
การศึกษาวันนี้
รายสัปดาห์
28
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ราย 2 เดือน
29
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ราย 3 เดือน
30
กีฬา
รายเดือน
31
กูเม่ (Gour met & Cusine)
รายเดือน
32
เกษมบัณฑิต
ราย 6 เดือน
33
เก้า ( 9 ) ทันโรค
ราย 3 เดือน
34
ใกล้หมอ
รายเดือน
35
ข้อมูลสถิติประจำเดือน
รายเดือน
36
ขาบ-ทอง
ราย 3 เดือน
37
ข้าราชการครู
ราย 2 เดือน
38
ข่าวคริสตจักร
รายเดือน
39
ข่าวช่าง
ราย 2 เดือน
40
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
รายเดือน
41
ข่าวศูนย์กฎหมายธุรกิจ(BLCI Newsletter)
ราย 2 เดือน
42
ข่าวสารบริการโลหิต
รายเดือน
43
ข่าวสารสภาสังเคราะห์..
ราย 2 เดือน
44
ข่าวสารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
รายเดือน
45
ข่าวสารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ราย 3 เดือน
46
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รายเดือน
47
คณะกรรมการว่าด้วยการศึกษาสหประชาชาติ
ราย 3 เดือน
48
คณะพยาบาลศาสตร์ - - มหาวิทยาลัยบูรพาบูรพา
ราย 4 เดือน
49
ความร่วมมือกับต่างประเทศฯ
ราย 3 เดือน
50
คอมพิวเตอร์ - - สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
รายเดือน
51
คอมพิวเตอร์ ทูเดย์ พลัส (Computer Today Plus)
รายเดือน
52
คอมพิวเตอร์ ทูเดย์(Computer Today)
รายปักษ์
53
คอมพิวเตอร์ รีวิว(Computer Review)
รายเดือน
54
คุณภาพการพยาบาล
ราย 3 เดือน
55
เคมีน่ารู้
ราย 3 เดือน
56
แคมปิ้งท่องเที่ยว
รายเดือน
57
จดหมายข่าวห้องสมุดเฉพาะ
ราย 4 เดือน
58
จัดหางานปริทัศน์
ราย 2 เดือน
59
จาร์พา - -เทคโนโลยี อาหาร เคมี และสิ่งแวดล้อม
ราย 2 เดือน
60
จิตวิทยาคลีนิค
ราย 6 เดือน
61
จีเอ็ม (Gentleman Magazine )
รายเดือน
62
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ราย 6 เดือน
63
จุฬาลงกรณ์เวชสาร
รายเดือน
64
จุฬาวิจัย
ราย 2 เดือน
65
จุฬาฯ สงขลา'43
รายสะดวก
66
ฉลาดซื้อ
ราย 2 เดือน
67
ชงโคสาร
ราย 2 เดือน
68
ชอปปิ้งคอมพิวเตอร์ (Shopping Computer)
รายเดือน
69
ช่อพะยอม
รายปี
70
ชัตเตอร์ โฟโต้กราฟี (Shutter Photography)
รายเดือน
71
ชาติพัฒนา
รายเดือน
72
ชิป คอมพิวเตอร์
รายเดือน
73
ชีพจรเศรษฐกิจ
ราย 2 เดือน
74
ซีไอโอ ( CIO Forum )
ราย 2 เดือน
75
ไซซ์ ทูเดย์ ( Science Today )
รายเดือน
76
ฐานฯบ้าน-ที่ดิน
รายปักษ์
77
ดอกเบี้ย
รายเดือน
78
ดำรงราชานุภาพ
ราย 6 เดือน
79
ดำรงวิชาการ
รายสะดวก
80
ดีวีเอ็ม (DVM )
รายเดือน
81
เดคโคเรชั่น ไกด์ ( Decoration Guide )
รายเดือน
82
โดม (Dome)
ราย 3 เดือน
83
โดมทัศน์
ราย 6 เดือน
84
ตรังคริสเตียนศึกษา
ราย 4 เดือน
85
ตลาดหลักทรัพย์
รายเดือน
86
ตำรวจ
ราย 6 เดือน
87
ทริป แม็กกาซีน(Trips Magazine)
รายเดือน
88
เทคโน - ทับแก้ว
ราย 4 เดือน
89
เทคโนภิวัตน์
ราย 3 เดือน
90
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ราย 6 เดือน
91
เทคโนโลยีธนบุรี
ราย 6 เดือน
92
เทคโนโลยีสารสนเทศ--พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ราย 3 เดือน
93
เทคโนโลยีสุรนารี
ราย 4 เดือน
94
เทคโนสาร--ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ราย 3 เดือน
95
เที่ยวรอบโลก
รายเดือน
96
ไทย
ราย 3 เดือน
97
ไทย ฯ( Thai Environtmental Engineering )
ราย 2 เดือน
98
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ราย 3 เดือน
99
ธรรมรักษ์
ราย 2 เดือน
100
ธุรกิจก้าวหน้า
รายเดือน
101
นนทรี
ราย 3 เดือน
102
นโยบายพลังงาน
ราย 3 เดือน
103
นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราย 2 เดือน
104
นวัตกรรม
ราย 2 เดือน
105
นวัตกรรมการเรียนการสอน
ราย 3 เดือน
106
นวัตกรรมทางเรียนการสอน
ราย 3 เดือน
107
นักบริหาร
ราย 3 เดือน
108
นักบัญชี
ราย 3 เดือน
109
น้ำ
ราย 2 เดือน
110
น้ำก๊อก
รายเดือน
111
นิติสังคมศาสตร์
รายสะดวก
112
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
ราย 4 เดือน
113
นิเทศศาสตร์สยามปริทัศน์
รายสะดวก
114
นิเวศวิทยา
ราย 4 เดือน
115
นิสิตวัง
รายเดือน
116
เนชั่นแนล จีออกราฟิค (National Geographic)
รายเดือน
117
บรรณสาร มศก.ท
ราย 6 เดือน
118
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ราย 4 เดือน
119
บรรษัทปริทัศน์
ราย 3 เดือน
120
บริหารธุรกิจ - - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราย 3 เดือน
121
บริหารธุรกิจรังสิต
ราย 6 เดือน
122
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฎเชียงใหม่
ราย 6 เดือน
123
บัณฑิตศึกษา มศว.
ราย 4 เดือน
124
บัณฑิตศึกษา--สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ราย 3 เดือน
125
บ้านพร้อมอยู่
รายเดือน
126
บ้านและที่ดิน
รายเดือน
127
บ้านและสวน
รายเดือน
128
บิซิเนสดอทคอม (Business .com)
รายเดือน
129
บีเอ็มดับเบิลยู แมกกาซีน (BMW Magazine)
ราย 4 เดือน
130
บูรพาสาร
ราย 2 เดือน
131
ใบลาน
ราย 2 เดือน
132
ปกิณกะเศรษฐกิจ
ราย 3 เดือน
133
ประกันภัย
ราย 3 เดือน
134
ประกันสังคม
ราย 2 เดือน
135
ประชาคมวิจัย
รายเดือน
136
ปรัชญาและศาสนา
รายปี
137
ปรีดีสาร
รายสะดวก
138
ปาริชาต
ราย 6 เดือน
139
ผลิใบ
ราย 2 เดือน
140
ผาสุก
ราย 2 เดือน
141
ผู้จัดการรายเดือน
รายเดือน
142
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ราย 3 เดือน
143
ผู้ส่งออก
รายปักษ์
144
ผู้สูงอายุ
รายปี
145
พยาบาล - - สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย)
ราย 3 เดือน
146
พยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
ราย 6 เดือน
147
พยาบาลศาสตร์ - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราย 4 เดือน
148
พยาบาลศาสตร์- - มหาวิทยามหิดล
ราย 3 เดือน
149
พยาบาลสงขลานครินทร์
ราย 3 เดือน
150
พยาบาลสาธารณสุข - - มหาวิทยาลัยมหิดล)
ราย 4 เดือน
151
พยาบาลสาร - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราย 3 เดือน
152
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ราย 3 เดือน
153
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ราย 3 เดือน
154
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ราย 3 เดือน
155
พลอยแกมเพชร
รายเดือน
156
พัฒนบริหารศาสตร์
ราย 3 เดือน
157
พัฒนาการเศรษฐกิจ
ราย 6 เดือน
158
พันธุ์ทิพย์..ไกด์ (Pantip-Guide)
ราย 2 เดือน
159
พาณิชย์ภูมิภาค
รายเดือน
160
พาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
ราย 6 เดือน
161
พุทธสาสนา
ราย 2 เดือน
162
เพลงดนตรี
รายเดือน
163
เพื่อนเดินทาง
รายเดือน
164
เพื่อนวิทยากร
ราย 3 เดือน
165
ฟอร์มูล่า
รายเดือน
166
เฟรช ไทย แมกกาซีน
รายสะดวก
167
แฟชั่นฯ(Fasion Biz)
รายเดือน
168
โฟวีล ( 4 Wheels )
รายเดือน
169
ไฟลเดค ( Flightdect )
ราย 2 เดือน
170
ภาษาปริทัศน์
รายปี
171
ภาษาและวัฒนธรรม
ราย 4 เดือน
172
โภชนบำบัด
ราย 4 เดือน
173
ม.ราชภัฎนครสวรรค์
ราย 3 เดือน
174
มกค.
ราย 4 เดือน
175
มข.วิจัย
ราย 4 เดือน
176
มงฟอร์ต
รายเดือน
177
มงฟอร์ต มัธยม
ราย 4 เดือน
178
มฉก.วิชาการ ฉบับวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ราย 6 เดือน
179
มฉก.วิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราย 6 เดือน
180
มติชนสุดสัปดาห์
รายสัปดาห์
181
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -มหาวิทยาลัยบูรพา
ราย 6 เดือน
182
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -มหาวิทยาลัยรังสิต
ราย 6 เดือน
183
มนุษยสาร -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ราย 6 เดือน
184
มศว.โลกทัศน์
ราย 3 เดือน
185
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ราย 6 เดือน
186
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ราย 4 เดือน
187
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ราย 6 เดือน
188
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ราย 6 เดือน
189
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ราย 6 เดือน
190
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
รายปี
191
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ราย 6 เดือน
192
มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล
รายปี
193
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราย 4 เดือน
194
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ราย 4 เดือน
195
มันนี่ แม็กกาซีน (Money Magazine)
รายเดือน
196
มาร์เก็ตเทียร์ (Marketeer)
รายเดือน
197
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
รายเดือน
198
เมืองโบราณ
ราย 3 เดือน
199
แม่โจ้ปริทัศน์
ราย 2 เดือน
200
แม่และเด็ก
รายเดือน
201
ไมโครคอมพิวเตอร์
รายเดือน
202
ไมซ์ (MICE Magazine)
รายเดือน
203
ยา สมาคมร้านขายยา
ราย 2 เดือน
204
ยุติธรรม
ราย 4 เดือน
ยุทธโกษ
ราย 2 เดือน
205
ยูเนสโก คูริเย
รายเดือน
206
โยนกแมกกาซีน
รายสะดวก
207
ร่มไทรทอง
ราย 2 เดือน
208
ร่มพฤกษ์
ราย 2 เดือน
209
รวมพลคนตะวันตก
ราย 6 เดือน
210
รักลูก
รายเดือน
211
รังสิตปริทัศน์
รายสะดวก
212
รังสิตสารสารสนเทศ
ราย 6 เดือน
213
รัฐประศาสนศาสตร์
ราย 4 เดือน
214
รัฐศาสตร์ปริทัศน์
ราย 6 เดือน
215
รัฐสภาสารรายเดือน
รายเดือน
216
รัฐาภิรักษ์
ราย 3 เดือน
217
ราชบัณฑิตยสถาน
ราย 4 เดือน
218
รามคำแหง
ราย 3 เดือน
219
รามาธิบดีพยาบาลสาร
ราย 4 เดือน
220
รายงานข้อมูลสถิติประจำเดือน ตลาดหลักทรัพย์
รายเดือน
221
รายงานเศรษฐกิจรายเดือน
รายเดือน
222
รุ่งอรุณแห่งศาสนาอิสลาม
ราย 3 เดือน
223
รูสมิแล
ราย 4 เดือน
224
เรือนตะวัน
รายเดือน
225
แรงงานสัมพันธ์
ราย 2 เดือน
226
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ
ราย 2 เดือน
227
โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา
ราย 2 เดือน
228
โรงพยาบาลชุมชน
ราย 2 เดือน
229
โรงพยาบาลนิติจิตเวช
ราย 6 เดือน
230
โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่
ราย 6 เดือน
231
โรงพยาบาลพิจิตร
ราย 2 เดือน
232
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
ราย 4 เดือน
233
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
รายปี
234
ลานคำ
ราย 2 เดือน
235
ลูกช้างสัมพันธ์
ราย 4 เดือน
236
แลปทูเดย์ (Lab today)
ราย 2 เดือน
237
โลกการค้า
รายเดือน
238
โลกประวัติศาสตร์
ราย 3 เดือน
239
โลกพลังงาน
รายเดือน
240
โล่เงิน
รายเดือน
241
โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ราย 3 เดือน
242
วนสาร
ราย 2 เดือน
243
วัฒนธรรมไทย
รายเดือน
244
วัฒนธรรมปริทัศน์
ราย 3 เดือน
245
วิจัย มข.
ราย 6 เดือน
246
วิจัยทางการพยาบาล
ราย 3 เดือน
247
วิจัยและฝึกอบรม
ราย 4 เดือน
248
วิชาการ - -กรมวิชาการ
รายเดือน
249
วิชาการ Apheit Journal - - สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ
ราย 6 เดือน
250
วิชาการ ม.อบ
รายเดือน
251
วิชาการศึกษาศาสตร์ มศว.
ราย 4 เดือน
252
วิถีชีวิต
ราย 4 เดือน
253
วิทยบริการ
ราย 3 เดือน
254
วิทยาการจัดการ ปริทัศน์
รายสะดวก
255
วิทยาการจัดการ --มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายปี
256
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ราย 6 เดือน
257
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ราย 6 เดือน
258
วิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ)
ราย 6 เดือน
259
วิทยาศาสตร์ ราชภัฎเทพสตรี
ราย 6 เดือน
260
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราย 3 เดือน
261
วิทยาสารพยาบาล--วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ราย 4 เดือน
262
วิเทศสหการ
ราย 4 เดือน
263
วิธีวิทยาการวิจัย
ราย 6 เดือน
264
วินโดว์ส แม็กกาซีน (Windows Magazine)
รายเดือน
265
วิศวกรรมและเทคโนโลยี -- มหาวิทยาลัยรังสิต
ราย 3 เดือน
266
วิศวอุตสาหกรรม
ราย 2 เดือน
267
ศรีปทุม ชลบุรี
ราย 4 เดือน
268
ศรีปทุม ชลบุรี
ราย 6 เดือน
269
ศรีปทุมปริทัศน์
ราย 6 เดือน
270
ศาลยุติธรรม
ราย 2 เดือน
271
ศาสนาปริทัศน์
ราย 6 เดือน
272
ศิรสิน
ราย 3 เดือน
273
ศิลปวัฒนธรรม
รายเดือน
274
ศิลปากร
รายเดือน
275
ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
ราย 6 เดือน
276
ศุภนิมิตร
ราย 3 เดือน
277
ศูนย์สุขวิทยาจิต
ราย 6 เดือน
278
เศรษฐกิจการพานิชย์
ราย 2 เดือน
279
เศรษฐกิจปริทัศน์
ราย 3 เดือน
280
เศรษฐกิจและสังคม
ราย 2 เดือน
281
เศรษฐกิจวิเคราะห์
รายเดือน
282
เศรษฐทัศน์
ราย 3 เดือน
283
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ราย 3 เดือน
284
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รายปี
285
เศรษฐศาสตร์--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราย 4 เดือน
286
สกุลไทย
รายสัปดาห์
287
สคบ.สาร - - สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
รายเดือน
288
สงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราย 3 เดือน
289
สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ราย 4 เดือน
290
ส่งเสริมการพิมพ์
ราย 3 เดือน
291
สจร.สาร
ราย 2 เดือน
292
สถาบันภาษาไทย
ราย 3 เดือน
293
สถาบันอาหาร
ราย 2 เดือน
294
สถิติรายไตรมาส ( Qurterly Bulletin of Statistics
ราย 3 เดือน
295
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
รายเดือน
296
สนข.สาร
ราย 2 เดือน
297
สนองโอฐ สภากาชาดไทย
ราย 3 เดือน
298
สปอร์ต วิชั่น ไทม์ (Sporth Vision Time)
รายเดือน
299
สภาการพยาบาล
ราย 3 เดือน
300
สภาข้าราชการครู
ราย 3 เดือน
301
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รายเดือน
302
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ราย 3 เดือน
303
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ราย 2 เดือน
304
สมาคมศิษย์เก่า ม.เอเชีย
รายสะดวก
305
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ราย 6 เดือน
306
สมาร์ท (SMART)
ราย 2 เดือน
307
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
รายสัปดาห์
308
สยามวิชาการ
ราย 3 เดือน
309
สรรพากรสาส์น
รายเดือน
310
สวนดุสิต
ราย 3 เดือน
311
สวนยาง
รายสะดวก
312
สวัสดีวอลโว่ (Sawasdee Volvo)
ราย 3 เดือน
313
สวัสดีฮอลิเดย์
รายปี
314
สหวิทยาการ
ราย 6 เดือน
315
สะบันงา
ราย 6 เดือน
316
สักทอง
ราย 3 เดือน
317
สังคมพัฒนา
ราย 3 เดือน
318
สังคมศาสตร์-- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายปี
319
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ - - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราย 6 เดือน
320
สัจธรรม
ราย 3 เดือน
321
สาธารณสุขศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยมหิดล
ราย 4 เดือน
322
สานแสงอรุณ
ราย 2 เดือน
323
สารกรมศิลปากร
รายเดือน
324
สารคดี
รายเดือน
325
สารนิเทศ -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ราย 4 เดือน
326
สารวุฒิสภา
รายเดือน
327
สารสนเทศ --สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ
ราย 6 เดือน
328
สารสัมพันธ์น้ำเงิน-ขาว
รายปี
329
สาลศานต
รายเดือน
330
สาละวินโพสต์
ราย 2 เดือน
331
สาส์นรัฐประศาสนศาสตร์
ราย 3 เดือน
332
สำนักงานปปส. -- สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ราย 6 เดือน
333
สำนักงานสถาบันราชภัฏ
ราย 2 เดือน
334
สำนักบัณฑิตศึกษา
ราย 3 เดือน
335
สำนักหอสมุด- - มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
รายปี
336
สำนักหอสมุด --มหาวิทยาลัยทักษิณ
ราย 6 เดือน
337
สิทธิมนุษยชน
ราย 3 เดือน
338
สิรินธรปริทัศน์
ราย 4 เดือน
339
สื่อพลัง
ราย 3 เดือน
340
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
ราย 3 เดือน
341
สุทธิปริทัศน์
ราย 4 เดือน
342
เส้นทางสีเขียว
ราย 4 เดือน
343
แสงธรรมปริทัศน์
รายเดือน
344
แสงอีสาน ม.มกุฎราชวิทยาลัย ขอนแก่น
ราย 3 เดือน
345
หนังสือ
ราย 2 เดือน
346
หนังสือเพื่อเด็ก
ราย 4 เดือน
347
หมออนามัย
ราย 2 เดือน
348
หลักเมือง
รายเดือน
349
ห้องสมุด - - สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ราย 3 เดือน
350
หอจดหมายเหตุ ธรรมศาสตร์
รายปี
351
หัวใจกรุงเทพ
ราย 3 เดือน
352
หาดใหญ่วิชาการ
รายสะดวก
353
อนุสารอสท.
รายเดือน
354
อนุสารอุดมศึกษา
ราย 2 เดือน
355
อรุณสาร
ราย 6 เดือน
356
อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
รายเดือน
357
อัพเดท (Update )
ราย 2 เดือน
358
อาหารและยา
ราย 4 เดือน
359
อินเตอร์เน็ต ทูเดย์ (Internet Today)
รายเดือน
360
อินเตอร์เน็ต แม็กกาซีน (Internet Magazine)
รายเดือน
361
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต
ราย 2 เดือน
362
อินฟอร์เมชั่น
ราย 6 เดือน
363
อี คอมเมิร์ซ (E-Commerce)
รายเดือน
364
อีโคทัวร์ริซึ่ม เน็ตเวิร์ค (Ecotourism Network)
รายเดือน
365
อุตสาหกรรมการค้า
ราย 3 เดือน
366
อุตสาหกรรมสาร
ราย 2 เดือน
367
เอกสารข่าวรัฐสภา
รายเดือน
368
เอกสารภาษีอากร
รายเดือน
369
เอเชียปริทัศน์
ราย 6 เดือน
370
เอ็มบีเอ (MBA)
รายเดือน
371
เอแมค AMC สาร
รายสะดวก
372
เอสวีโอเอ ฯ( SVOA Journal)
ราย 2 เดือน
373
แอดวานซ์ ไทยแลนด์..( Advanced Thailand Geographic)
รายเดือน
374
ไอทีปริทัศน์
ราย 2 เดือน
375
ฮอนด้านิวส์
รายเดือน
376
โฮม บายเยอร์ ไกด์ ( Home Buyer' Guide )
รายเดือน
377
ไฮเอ็ด (Hi-ED)
รายเดือน

 

หมายเหตุ : วารสารไม่สามารถยืมออกจากห้องสมุดได้ ใช้ค้นคว้าเฉพาะภายใน หรือถ่ายเอกสาร เท่านั้น     
  

 
       
     
Copyrights© 2005, Learning Resource Center,Christian University of Thailand.Allright Reserved