บันทึกการสอนรายวิชา TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 1 : บทนำ)

บันทึกการสอนรายวิชา TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 2 : Carbohydrates)

บันทึกการสอนรายวิชา TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 3 : Fatty A & Lipids)

บันทึกการสอนรายวิชา TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 4 : Aminoacids, Peptides & Proteins)

บันทึกการสอนรายวิชา TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 5 : Enzyme, Biocatalyst)

บันทึกการสอนรายวิชา TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 6 : Nucleotide, DNA & RNA)

บันทึกการสอนรายวิช่า TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 7 Bioenergetion)

บันทึกการสอนรายวิช่า TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 7-9 Metabolismof FA)

บันทึกการสอนรายวิช่า TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 10-11 Metabolism of AA. & N-Cpds.)

บันทึกการสอนรายวิช่า TPFS 3213 ชีวเคมี (Chapter 12 Biosynthesis of DNA & RNA)

การผ่าท้องคลอด

 Dry/Wet dressing (DVD0002)

VC/N7 P.E. E.E.N.T.
    Vc/N8 Breast Examination
    VC/N32 247 P.E.General    (DVD0003)

Physical Examination    (DVD0004)

VC/N20 Sterile Eye Cleaning
    VC/N21 Hot Compress
    VC/N27 Tepid Sponge   (DVD0005)

VC/N34 P.E. Respiratory System
    VC/N35 P.E. Cardiovascular Systems (DVD0006)

VC/N236 Patient Interview
    VC/N237 Patient Interview & Complete Physical Examination
    Physical Examination Musculo-Skeleton System   (DVD0007)

Urinary bladder irrigaion
      Perineal care or flushing
      Retained Foley catheter   (DVD0009)

Sponge, Complete bed bath    (DVD0010)

Labor Mechanism, Normal Labor (DVD0011)   

การช่วยคลอดด้วยคีมคลอด, การเย็บฝีเย็บ  (DVD0014)

การผ่าท้องคลอด (DVD0015)

VC/N250 การตรวจครรภ์  (DVD0023)

Lippincott's Pediatric Nursing (Volume 3) (Care of the Hospitalized Child)

Lippincott's Maternity Nursing (Video Series)