ขอเชิญ ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ก่อนเผยแพร่ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยใช้ผ่านอีเมล์ @christian.ac.th เท่านั้น สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมจากเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ หรือ เข้าผ่านเมนูโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด http://library.christian.ac.th/

 

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (31 พฤษภาคม 2558)

      ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) ได้ประกาศแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (รอบที่ 3) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่งวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับการประกาศให้อยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ....คลิกลิงค์

 

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษา ทุกท่าน ใช้บริการฐานข้อมูล E - Book ที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก

 

สืบค้นวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนฉบับเต็ม  ( Full  text)

            ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทุกท่าน  สืบค้นวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนฉบับเต็ม (Full text)  ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ที่  http://library.christian.ac.th   คลิกที่ไอคอน    (ด้านบน) ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2556  เป็นต้นไป  ท่านสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มในระบบออนไลน์ ตั้งแต่ พ.ศ.  2538 – ปัจจุบัน

 

เชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมกัน แนะนำหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและต้องการจัดซื้อเข้าห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการทำวิจัย ตามแบบฟอร์มหน้า Home Page ของศูนย์วิทยบริการและหอสมุด คลิกที่นี่