ภาพโครงการ “การสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับอาจารย์และบุคลากร”


        ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด จัดโครงการ “การสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับอาจารย์และบุคลากร” เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-108 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม มีอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสหวิทยาการ เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน โดยนางสาวมนทกานติ จันทรวรินทร์ ผู้แทนบริษัท EBSCOhost มาอบรมให้ความรู้ในวันดังกล่าว.

Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template