รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาษาไทย)
ลำดับเลขทะเบียนรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1T042313ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 4สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์25612
2T041304การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : แนวคิดและการจัดการหลายระดับอาภาพร เผ่าวัฒนา25613
3T042327อาหารและโภชนาการ : การป้องกันกลไกบกพร่องอัญชลี ศรีจำเริญ25612
4T042317เดงกีณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
5T042321โรคตับในเด็กวรนุช จงศรีสวัสดิ์25612
6T042288ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 2ศุกระวรรณ อินทรขาว25615
7T042329Pediatric pulmonary & critical care ultrasoundรุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ25611
8T042293การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น25615
9T042323โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก : เรียนรู้จากกรณีศึกษาเสกสิต โอสถากุล25612
10T042298การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที่ได้รับการผ่าตัดและถูกจำกัดการสื่อสารด้วยท่อช่วยหายใจวันธณี วิรุฬห์พานิช25615
11T042325การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนนพวรรณ เปียซื่อ25612
12T042336การวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กภาสกร ศรีทิพย์สุโข25612
13T040391การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
14T041225กุมารศัลยศาสตร์พื้นฐานไพศาล เวชชพิพัฒน์25601
15T042002การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
16T040101Update on pediatric infectious diseases 2017วีระชัย วัฒนวีรเดช256010
17T041299ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ25602
18T041210Fluid, electrolyte and acid-base disordersพงศธร คชเสนี25602
19T041203คู่มือการใช้ยาในเด็กพรพิมล เรียนถาวร25605
20T039991คู่มือโรคผิวหนังเด็กวาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์256010
21T041241โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกอัครพล มุ่งนิรันดร์25602
22T041105การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
23T041237Pediatric practice : simple & applicableกัญญา ศุภปีติพร25602
24T041046วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25591
25T039681กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
26T039721สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อยอัจฉรา สัมบุณณานนท์255910
27T041266การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
28T041430การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ25591
29T040251การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
30T039691กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
31T039891พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
32T039621ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้นพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์255910
33T038046การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์255820
34T040171หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255810
35T036974ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
36T039061การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
37T036964ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
38T039501คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
39T037543การใช้มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ.2006 ในเด็กแรกเกิด-5 ปีณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล255810
40T038493พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
41T040291ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 8 : ศัลยกรรมในเด็กและทารกแรกเกิดสุรเวช น้ำหอม255810
42T037301คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสารชิษณุ พันธุ์เจริญ25585
43T040031มะเร็งชนิดก้อนในเด็กสุรพล เวียงนนท์255810
44T039671โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 2ไพรัช ประสงค์จีน255810
45T040271โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชนชุติมา ศิริกุลชยานนท์255810
46T037004ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
47T039116อนามัยโรงเรียนวราภรณ์ บุญเชียง255815
48T037286คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก255810
49T039661โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 1ไพรัช ประสงค์จีน255810
50T036984ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
51T035817การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการป้องกันอันตรายจากภาวะตัวเหลืองในทารกหลังคลอดครบกำหนดเบญชญา อยู่ศิริ25574
52T036003กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
53T034720ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ255716
54T039201การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
55T038463ความต้องการด้านจิตวิญญาณในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นไทยศศิธร รุจนเวช25572
56T037196ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ255710
57T036005กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
58T035989การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์2556 5
59T034668กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินกมลวิช เลาประสพวัฒนา25563
60T018049โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ประเสริฐ ทองเจริญ25561
61T034941คุณภาพชีวิตเด็ก 2556สุริยเดว ทรีปาตี25561
62T037044การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 : โรคติดเชื้อ ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุและการประเมินผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
63T038947ความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคหอบหืดที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์25562
64T037024การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
65T029935การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิดพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255621
66T038945ภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครภณิชชา จงสุภางค์กุล25562
67T035932การพยาบาลโรคเลือดในเด็กจารุวรรณ สนองญาติ255615
68T038095Systemic Lupus Erythematosus ในเด็กและวัยรุ่นอัจฉรา สัมบุณณานนท์25565
69T041344อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
70T035927การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ255620
71T034724แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็กจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์25564
72T037281ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาพรชัย กิ่งวัฒนกุล25565
73T032870กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
74T034716ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
75T037296โรคภูมิแพ้ในเด็ก : สาเหตุและการป้องกันสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์25555
76T031898คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดพัชรี วรกิจพูนผล25554
77T034712ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
78T032903กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25553
79T029939การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25551
80T036008การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบประสาททัศนียา วังสะจันทานนท์255515
81T031895การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัยพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น25554
82T034685คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
83T035994กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจบุญชู ศิริจงกลทอง25557
84T032875กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
85T038903เยาวชนกับการพนัน : ในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสุพร อภินันทเวช25551
86T032893ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติวนิดา เปาอินทร์25546
87T036899วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล255410
88T031933การพยาบาลทารกแรกเกิดกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25541
89T031544บ้านเพาะปัญญาเด็กสายฤดี วรกิจโภคาทร25542
90T032013การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25544
91T037104เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
92T032842ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กประไพพิมพ์ ธีรคุปต์25543
93T037084เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
94T032829ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฎิบัติทั่วไปทิพวรรณ หรรษคุณาชัย25548
95T039091การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร255415
96T037064เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
97T029821สูตรไม่ลับอาหารเสริมพัฒนาการของเด็กไทยเพชรา คงศรี25531
98T035985ภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูงในเด็กอลิสา ลิ้มสุวรรณ25531
99T031277แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
100T030483เข้าใจลูกรักวัยรุ่นกุลยา ตันติผลาชีวะ25535
101T038044Update vaccine : from infancy to childhood and adolescenceธันยวีร์ ภูธนกิจ25531
102T034310เปรียบเทียบผลของการอาบน้ำครั้งแรกในช่วงเวลาที่ต่างกันต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดเกศสุดา วงศ์สารภี25531
103T032865ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25535
104T035986วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล25531
105T035937การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ Electrolyteชูเกียรติ เกียรติขจรกุล255315
106T032028Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
107T029932การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25533
108T03139010 เรื่อง ที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้Notbohm, Ellen@25531
109T028486ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1บุญเพียร จันทวัฒนา25523
110T031954ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
111T028435คู่มือการเลี้ยงดูลูก วัยแรกเกิด-6 ปีปภาดา ชิโนภาษ25522
112T035942การเล่นในเด็กป่วยแจ่มจันทร์ กุลวิจิตร2552 5
113T041911ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย : 48 ตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณได้ยินและเข้าใจเด็กๆ มากขึ้นรัศมี มณีนิล25521
114T028489ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2บุญเพียร จันทวัฒนา25523
115T028227ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กกุสาวดี เมลืองนนท์25527
116T040892พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
117T029936การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25523
118T031970สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
119T031236ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
120T026841รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
121T037885วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25511
122T028231ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25512
123T028220คู่มือโรคผิวหนังเด็กอมรศรี ชุณหรัศมิ์25511
124T035665รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
125T028229กุมารเวชศาสตร์ทันยุคจารุพิมพ์ สูงสว่าง25512
126T025459การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็กมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25511
127T029101แนวคิดและวิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอาภรณ์ ดีนาน25518
128T028225Advanced pediatric critical care nursingสุภารัตน์ ไวยชีตา25512
129T028221New trend in pediatric practice 2008ดุสิต สถาวร25511
130T025404การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25511
131T031294การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1มาลี เอื้ออำนวย25513
132T038983การสร้างภาพพจน์ผ่านการแสดงพฤติกรรมเรื่องเพศและเอดส์ของวัยรุ่นจีระเกียรติ ประสานธนกุล25511
133T023524ตำราการพยาบาลเด็กบัญจางค์ สุขเจริญ25504
134T028223ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อยกฤษณา เพ็งสา25509
135T022477ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
136T034880ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)เครือวัลย์ ปาวิลัย25501
137T029940การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25504
138T028218หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็กยุพยงค์ ทังสุบุตร25502
139T021083เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1วรานุช กาญจนเวนิช254910
140T028233กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25491
141T023532Hot issues in pediatricsอุไรวรรณ โชติเกียรติ25492
142T023534คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
143T023516การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25491
144T023536การคัดกรองพัฒนาการและการทดสอบหาความผิดปกติในเด็กนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์25491
145T023528การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25495
146T034523ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผัสต่อความผูกพันของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกำหนดดรุณี ชมกลิ่น25491
147T021253ห้ามสอนลูกให้รวยก่อนรู้เรื่องธาลัสซีเมียอรุณี เจตศรีสุภาพ25491
148T023517สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นละเอียด แจ่มจันทร์254924
149T023514แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กวันดี วราวิทย์25492
150T022581การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจและโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในชุมชน ปี 2548กระทรวงสาธารณสุข.กรมควบคุมโรค.สำนักโรคติดต่อทั่วไป25492
151T022579รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์25492
152T024760โรงเรียนกับเด็กอ้วน นโยบายสาธารณะว่าด้วย "นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก"ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข25481
153T020038การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
154T030440คู่มือกู้ชีพเด็กสันต์ หัตถีรัตน์25481
155T020033การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
156T019908เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
157T023519เด็กกลุ่มอาการดาวน์พรสวรรค์ วสันต์25471
158T019184การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร25462
159T016828การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254612
160T017163ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาวรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์25462
161T019548ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 2พรสวรรค์ วสันต์25461
162T028773การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล254610
163T019065การบริหารความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพเด็กจันท์ฑิตา พฤกษานานนท์25461
164T019547ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1พรสวรรค์ วสันต์25461
165T000860มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25451
166T017152การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาบุญเพียร จันทวัฒนา25451
167T017230กุมารเวชศาสตร์ : การดูแลรักษาในปัจจุบันสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25452
168T016715การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254520
169T017166โรคเอดส์ในเด็กชิษณุ พันธุ์เจริญ25452
170T018079การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25452
171T019550ตำรากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินวัลลี สัตยาศัย25452
172T016424เวชปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร25453
173T019549การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25454
174T026776คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
175T017230กุมารเวชศาสตร์ : การดูแลรักษาในปัจจุบันสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25452
176T018077การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
177T013512การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
178T014646การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25444
179T018075การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
180T014373กุมารเวชศาสตร์ : เวชปฏิบัติทันสมัยพรรณี วาสิกนานนท์25441
181T018050ฮอร์โมนการเติบโตและปัญหาเด็กตัวเตี้ยสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25441
182T014503เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์วิทยา ถิฐาพันธ์25442
183T013997การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล25443
184T014295การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่นโสมรัสมิ์ จันทรประภา, คุณหญิง25442
185T013508การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
186T015902คู่มือการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-3 ปีสุชาดา วัยวุฒิ25433
187T001169การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็กมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25433
188T014440การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติด้านโภชนาการมยุรี นภาพรรณสกุล25432
189T012136การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวในวัยรุ่นโรคมะเร็งอารีย์ มั่งเกียรติสกุล25431
190T012868Pediatric critical careดวงมณี เลาหประสิทธิพร25432
191T012978เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
192T011961ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25421
193T012827เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุขนงพงา ลิ้มสุวรรณ25422
194T011331การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254212
195T011992ยาในเด็ก 2สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์25422
196T011328การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
197T012080พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
198T012997การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการกิ่งแก้ว ปาจรีย์25422
199T006385ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
200T000713เด็กกินอิ่ม เรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์โครงการหนูรักผักสีเขียวมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยโภชนาการ25426
201T013001กุมารเวชปฏิบัติทันยุคกิตติ อังศุสิงห์25422
202T014367กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3มนตรี ตู้จินดา25421
203T014011สุขภาพเด็กพรทิพย์ คำพอ25422
204T011927การสำรวจความรู้และพฤติกรรมของชุมชนในการดูแลเด็กโรคเด็กและปอดบวมกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรค25422
205T012876แนวทางการวางแผนการพยาบาลเด็กรุจา ภู่ไพบูลย์25426
206T014366กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1มนตรี ตู้จินดา25421
207T012829สร้างสมาธิให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25412
208T016300คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันเรื่องทักษะพื้นฐานงานบ้านโรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข25413
209T012817การพยาบาลเด็กสถาบันพระบรมราชชนก.^โครงการสวัสดิการวิชาการ.^คณาจารย์วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.25411
210T022306คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25412
211T016104คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันเรื่องทักษะการช่วยเหลือตนเองโรงพยาบาลราชานุกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข25413
212T016297การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดภาวะหายใจขัดข้องร่วมกับอาการตัวเหลืองจากภาวะพร่องเอ็นซัยม์ G-6PD : กรณีศึกษาบุญเรือน มากพึ่งพร25412
213T010137โรคติดเชื้อกนกรัตน์ ศิริพานิชการ25414
214T016297การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดภาวะหายใจขัดข้องร่วมกับอาการตัวเหลืองจากภาวะพร่องเอ็นซัยม์ G-6PD : กรณีศึกษาบุญเรือน มากพึ่งพร25412
215T012809การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25413
216T017159โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่นกวี สุวรรณกิจ25412
217T031284การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในคลินิกวรรณวิไล ชุ่มภิรมย์25415
218T001575จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
219T011287รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายในในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25404
220T011966ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์25402
221T012999คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็กอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์25406
222T011929โรคติดเชื้อรุนแรง (Pneumonia,Sepsis,Meningitis) ในทารกอ่อนเดือนกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรค25402
223T015853โลหิตวิทยาในเด็กพงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์25401
224T016011โรคผิวหนังเด็กสุจิตรา วีรวรรณ25391
225T008636การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 1โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
226T009611การพยาบาลเด็กโรคหัวใจสุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์25394
227T009858การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย25391
228T008359แนวทางการบริบาลโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กของประเทศไทยกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรค25392
229T009735คู่มือเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองกรมสุขภาพจิต.^ศูนย์สุขวิทยาจิต.25392
230T016965โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25391
231T008638การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 2โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
232T026299การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กไทยตามเป้าหมายกึ่งทศวรรษ 2538 ระยะสิ้นสุดโครงการนิศากร บุญอาจ25391
233T006299โภชนศาสตร์ทางคลินิกในเด็กพิภพ จิรภิญโญ25382
234T009613เด็กป่วยและการพยาบาลศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25382
235T005912คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์อันธิกา คะระวานิช25384
236T005588ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25372
237T007771เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25374
238T012785โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็กวันดี วราวิทย์25374
239T005025ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
240T005561การดูแลระบบการหายใจในทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25362
241T005010โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25362
242T005656รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25362
243T004983เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยรุ่น วัยสร้างสรรค์ : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 3สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
244T007772เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25351
245T004982เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยเรียน วัยประถมศึกษา : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 2สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
246T004981เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยแรกเริ่ม วัยหลักของชีวิต : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 1สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
247T004980เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยแรกเริ่ม วัยเรียน วัยรุ่น : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็ก ฉบับประชาชนรวมเล่มสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
248T005008โรคติดเชื้อในเด็กสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25351
249T004299การสร้างสามัญสำนึกที่ดีให้แก่ทารกและเด็กจอลลี่ย์, ฮุฟ @25341
250T004002การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียนอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25341
251T003957โลกของคนตัวเล็ก : เติบใหญ่วัยเยาว์ 3-6 ปีปิยะลักษณ์ สิมะแสงยาภรณ์25342
252T002504เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25341
253T004490ผู้ป่วยเด็กโรคคุกคามชีวิตและครอบครัว : ภาวะจิตสังคมและการพยาบาลปริศนา สุนทรไชย25343
254T004307ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25331
255T003174สอนลูกให้รู้จักสร้างสรรค์เบลลิสตัน, ลอรี่ @25331
256T003072การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยวราภรณ์ รักวิจัย25332
257T002920โรคตับในเด็กยง ภู่วรวรรณ25334
258T003734การพยาบาลเด็กสมองพิการชูศรี สุจปลื้ม25331
259T004318ช่วยให้เด็กฉลาดที่บ้านและที่โรงเรียนอัลเบิร์ต, ลินดา @25331
260T003195กลวิธีปราบลูกตัวแสบวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25332
261T003520ปัญหาทางกุมารเวชปฏิบัติสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25331
262T003237เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีพาร์คินสัน, ซี นอร์ธโคท @25331
263T002587ทารกแรกเกิดประพุทธ ศิริปุณย์25334
264T003062ตอบคุณแม่เรื่องคุณลูก สำหรับวัย 0-10 ขวบซอลก์, ลี25322
265T003221ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25324
266T002864เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25321
267T001218โรคแม่ทำคิวโทกุ, ชิเงโมริ @25325
268T003602รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25321
269T002368ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวีระ บุณยะกาญจน25323
270T002941ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25321
271T003204อ่านใจลูกรักจากภาษากายเด็กเลวิส, เดวิช @25322
272T002352พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
273T002863เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25321
274T003074ตอบคุณแม่เรื่องคุณลูก สำหรับวัย 11-19 ปีซอลก์, ลี25322
275T003163สองขวบปีแรกแห่งชีวิต : พัฒนาการของทารกแรกเกิดวัย 24 เดือนโสภาพรรณ รัตนัย25325
276T002102คู่มือทดสอบพัฒนาการเด็กของเดนเวอร์ฟรังเคนเบอร์ก, วิลเลี่ยม เค. @25324
277T004304การประเมินสภาพและตรวจร่างกายเด็กศรีกัลยา ภิญโญสโมสร25322
278T001837กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้าทางคลินิกเทวี วัฒนา25324
279T002620การบริบาลเด็กสมองพิการสร้อยสุดา วิทยากร25322
280T002790Ambulatory pediatricsมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.ภาควิชากุมารเวชศาสตร์25325
281T003064เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีคุณภาพและมีความสุขพยอม อิงคตานุวัฒน์25322
282T001954คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25324
283T003119วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 3สปอค, เบนจามิน25326
284T004302การเรียนรู้ของเด็กโฮลท์, จอห์น @25321
285T003233ขุมทองแห่งการสร้างสรรค์ของลูกมานพ ถนอมศรี25313
286T001935คู่มือโรคเด็กวณิช วรรณพฤกษ์25312
287T003115วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 2สปอค, เบนจามิน25314
288T001940โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
289T001533สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25312
290T001633โภชนาการในเด็กปรกติและเจ็บป่วยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25317
291T002386การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25314
292T001852การพยาบาลเด็ก เล่ม 1กระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25316
293T001874พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
294T001684ปัญหาที่พบบ่อยทางระบบหายใจในเด็ก : การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ25311
295T003125วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 4สปอค, เบนจามิน25316
296T001882การพัฒนาสุขภาพเด็กประนอม รอดคำดี25312
297T002250โลหิตวิทยาในเด็กภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา25304
298T000926สุขภาพเด็ก : วัยทารก-วัยก่อนเรียน ทฤษฎีและการปฏิบัติสุขศรี บุรณะกนิษฐ25301
299T002434จิตวิทยาเลี้ยงดูเด็กคิง, เทรี่25303
300T002873เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
301T001414เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
302T001524จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
303T001088จิตเวชเด็กสำหรับกุมารแพทย์วัณเพ็ญ บุญประกอบ25303
304T001590ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25301
305T002872เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
306T002073การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์25301
307T001412เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
308T001081เข้าใจลูกรัก เล่ม 3แครบทรี, ทอม25301
309T002871เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
310T001362เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
311T001433เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
312T000577โรคผิวหนังในเด็กปริยา ทัศนประดิษฐ์25291
313T001868คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเด็กชาลี พรพัฒน์กุล25292
314T000578ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25291
315T001430เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
316T004905เข้าใจลูกรัก เล่ม 2แครบทรี, ทอม25291
317T001139ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ส่าหรี จิตตินันทน์25292
318T000573สุขภาพเด็ก : การดูแลเด็กปกติประสบศรี อึ้งถาวร25294
319T000539การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25293
320T000848วัณโรคในเด็กประมวญ สุนากร25281
321T001138ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ส่าหรี จิตตินันทน์25281
322T000413การพยาบาลทารกแรกเกิดกรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์25284
323T002745เด็กวิทยาการก้าวหน้า เล่ม 2ประพุทธ ศิริปุณย์25281
324T000264ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา25281
325T001466เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25286
326T001374อิทธิพลของสิ่งต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กฉลองรัฐ อินทรีย์25281
327T002244การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช25274
328T005124หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25264
329T001890การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25261
330T001816ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็กเจริญ โชติกวณิชย์25261
331T001855เด็กออทิสติค : คำแนะนำสำหรับบิดามารดาและนักวิชาการวิง, ลอร์นา25253
332T001150สุขภาพจิตกับพัฒนาการเด็กกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25251
333T000341จิตเวชเด็กพยอม อิงคตานุวัฒน์25243
334T000130การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช25241
335T000532การตรวจร่างกายเด็กเพื่อการวินิจฉัยเสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก25241
336T004933อิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กฉลองรัฐ อินทรีย์25221
337T000409โรคกระดูกและข้อในเด็กมานิตย์ ลิมปพยอม25221
338T000050อิทธิพลของความเจ็บป่วยที่มีต่อเด็กและครอบครัวฉลองรัฐ อินทรีย์25222
339T000408คลื่นหัวใจเด็กวิโรจน์ สืบหลินวงศ์25211
340T000679หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25191
         รวม   1414  เล่ม