รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1Pediatric pulmonary & critical care ultrasoundรุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ25611
2การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนนพวรรณ เปียซื่อ25612
3การติดเชื้อในทารกแรกเกิดอนุชา ธาตรีมนตรีชัย25611
4การประเมินภาวะโภชนาการจินตนา สุวิทวัส25613
5การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : แนวคิดและการจัดการหลายระดับอาภาพร เผ่าวัฒนา25613
6การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น25617
7การพยาบาลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและครอบครัวทัศนีย์ อรรถารส25613
8การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที่ได้รับการผ่าตัดและถูกจำกัดการสื่อสารด้วยท่อช่วยหายใจวันธณี วิรุฬห์พานิช25615
9การวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กภาสกร ศรีทิพย์สุโข25612
10เดงกีณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
11ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 2ศุกระวรรณ อินทรขาว25615
12ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 4สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์25612
13โรคตับในเด็กวรนุช จงศรีสวัสดิ์25612
14โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก : เรียนรู้จากกรณีศึกษาเสกสิต โอสถากุล25612
15อาหารและโภชนาการ : การป้องกันกลไกบกพร่องอัญชลี ศรีจำเริญ25612
16Fluid, electrolyte and acid-base disordersพงศธร คชเสนี25602
17Pediatric practice : simple & applicableกัญญา ศุภปีติพร25602
18Update on pediatric infectious diseases 2017วีระชัย วัฒนวีรเดช256010
19การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
20การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
21การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
22กุมารศัลยศาสตร์พื้นฐานไพศาล เวชชพิพัฒน์25601
23คู่มือการใช้ยาในเด็กพรพิมล เรียนถาวร25605
24คู่มือโรคผิวหนังเด็กวาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์256010
25ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ25602
26โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกอัครพล มุ่งนิรันดร์25602
27การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
28การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
29การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ25591
30กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
31กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
32ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้นพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์255910
33พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
34วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25591
35สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อยอัจฉรา สัมบุณณานนท์255910
36การใช้มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ.2006 ในเด็กแรกเกิด-5 ปีณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล255810
37การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
38การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์255820
39คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก255810
40คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
41คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสารชิษณุ พันธุ์เจริญ25585
42ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
43ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
44ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
45ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
46ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 8 : ศัลยกรรมในเด็กและทารกแรกเกิดสุรเวช น้ำหอม255810
47พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
48มะเร็งชนิดก้อนในเด็กสุรพล เวียงนนท์255810
49โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 1ไพรัช ประสงค์จีน255810
50โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 2ไพรัช ประสงค์จีน255810
51โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชนชุติมา ศิริกุลชยานนท์255810
52หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255810
53อนามัยโรงเรียนวราภรณ์ บุญเชียง255815
54การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการป้องกันอันตรายจากภาวะตัวเหลืองในทารกหลังคลอดครบกำหนดเบญชญา อยู่ศิริ25574
55การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
56กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
57กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
58ความต้องการด้านจิตวิญญาณในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นไทยศศิธร รุจนเวช25572
59ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ255710
60ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ255716
61Systemic Lupus Erythematosus ในเด็กและวัยรุ่นอัจฉรา สัมบุณณานนท์25565
62การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิดพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255621
63การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
64การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 : โรคติดเชื้อ ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุและการประเมินผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
65การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ255620
66การพยาบาลโรคเลือดในเด็กจารุวรรณ สนองญาติ255615
67การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์2556 5
68กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินกมลวิช เลาประสพวัฒนา25563
69ความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคหอบหืดที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์25562
70คุณภาพชีวิตเด็ก 2556สุริยเดว ทรีปาตี25561
71แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็กจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์25564
72ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาพรชัย กิ่งวัฒนกุล25565
73ภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครภณิชชา จงสุภางค์กุล25562
74โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ประเสริฐ ทองเจริญ25561
75อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
76การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25551
77การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบประสาททัศนียา วังสะจันทานนท์255515
78การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัยพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น25554
79กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
80กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
81กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25553
82กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจบุญชู ศิริจงกลทอง25557
83คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
84คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดพัชรี วรกิจพูนผล25554
85ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
86ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
87เยาวชนกับการพนัน : ในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสุพร อภินันทเวช25551
88โรคภูมิแพ้ในเด็ก : สาเหตุและการป้องกันสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์25555
89การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25544
90การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร255415
91การพยาบาลทารกแรกเกิดกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25541
92ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติวนิดา เปาอินทร์25546
93ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฎิบัติทั่วไปทิพวรรณ หรรษคุณาชัย25548
94บ้านเพาะปัญญาเด็กสายฤดี วรกิจโภคาทร25542
95ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กประไพพิมพ์ ธีรคุปต์25543
96วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล255410
97เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
98เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
99เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
10010 เรื่อง ที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้Notbohm, Ellen25531
101Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
102Update vaccine : from infancy to childhood and adolescenceธันยวีร์ ภูธนกิจ25531
103การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ Electrolyteชูเกียรติ เกียรติขจรกุล255315
104การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25533
105เข้าใจลูกรักวัยรุ่นกุลยา ตันติผลาชีวะ25535
106แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
107ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25535
108เปรียบเทียบผลของการอาบน้ำครั้งแรกในช่วงเวลาที่ต่างกันต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดเกศสุดา วงศ์สารภี25531
109ภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูงในเด็กอลิสา ลิ้มสุวรรณ25531
110วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล25531
111สูตรไม่ลับอาหารเสริมพัฒนาการของเด็กไทยเพชรา คงศรี25531
112การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25523
113การเล่นในเด็กป่วยแจ่มจันทร์ กุลวิจิตร2552 5
114คู่มือการเลี้ยงดูลูก วัยแรกเกิด-6 ปีปภาดา ชิโนภาษ25522
115ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย : 48 ตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณได้ยินและเข้าใจเด็กๆ มากขึ้นรัศมี มณีนิล25521
116ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1บุญเพียร จันทวัฒนา25523
117ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2บุญเพียร จันทวัฒนา25523
118ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
119พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
120ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กกุสาวดี เมลืองนนท์25527
121สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
122Advanced pediatric critical care nursingสุภารัตน์ ไวยชีตา25512
123New trend in pediatric practice 2008ดุสิต สถาวร25511
124การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25511
125การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1มาลี เอื้ออำนวย25513
126การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็กมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25511
127การสร้างภาพพจน์ผ่านการแสดงพฤติกรรมเรื่องเพศและเอดส์ของวัยรุ่นจีระเกียรติ ประสานธนกุล25511
128กุมารเวชศาสตร์ทันยุคจารุพิมพ์ สูงสว่าง25512
129คู่มือโรคผิวหนังเด็กอมรศรี ชุณหรัศมิ์25511
130ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
131แนวคิดและวิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอาภรณ์ ดีนาน25518
132ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25512
133รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
134รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
135วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25511
136การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25504
137ตำราการพยาบาลเด็กบัญจางค์ สุขเจริญ25504
138ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อยกฤษณา เพ็งสา25509
139ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
140ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)เครือวัลย์ ปาวิลัย25501
141หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็กยุพยงค์ ทังสุบุตร25502
142Hot issues in pediatricsอุไรวรรณ โชติเกียรติ25492
143การคัดกรองพัฒนาการและการทดสอบหาความผิดปกติในเด็กนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์25491
144การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25495
145การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจและโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในชุมชน ปี 2548กระทรวงสาธารณสุข.กรมควบคุมโรค.สำนักโรคติดต่อทั่วไป25492
146การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25491
147กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25491
148คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
149แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กวันดี วราวิทย์25492
150ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผัสต่อความผูกพันของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกำหนดดรุณี ชมกลิ่น25491
151รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์25492
152สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นละเอียด แจ่มจันทร์254924
153ห้ามสอนลูกให้รวยก่อนรู้เรื่องธาลัสซีเมียอรุณี เจตศรีสุภาพ25491
154เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1วรานุช กาญจนเวนิช254910
155การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
156การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
157คู่มือกู้ชีพเด็กสันต์ หัตถีรัตน์25481
158โรงเรียนกับเด็กอ้วน นโยบายสาธารณะว่าด้วย "นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก"ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข25481
159เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
160เด็กกลุ่มอาการดาวน์พรสวรรค์ วสันต์25471
161การบริหารความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพเด็กจันท์ฑิตา พฤกษานานนท์25461
162การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล254610
163การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254612
164การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร25462
165ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1พรสวรรค์ วสันต์25461
166ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 2พรสวรรค์ วสันต์25461
167ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาวรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์25462
168การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25452
169การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254520
170การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25454
171การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาบุญเพียร จันทวัฒนา25451
172กุมารเวชศาสตร์ : การดูแลรักษาในปัจจุบันสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25452
173กุมารเวชศาสตร์ : การดูแลรักษาในปัจจุบันสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25452
174คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
175ตำรากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินวัลลี สัตยาศัย25452
176มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25451
177โรคเอดส์ในเด็กชิษณุ พันธุ์เจริญ25452
178เวชปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร25453
179การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่นโสมรัสมิ์ จันทรประภา, คุณหญิง25442
180การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
181การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
182การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
183การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
184การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25444
185การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล25443
186กุมารเวชศาสตร์ : เวชปฏิบัติทันสมัยพรรณี วาสิกนานนท์25441
187เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์วิทยา ถิฐาพันธ์25442
188Pediatric critical careดวงมณี เลาหประสิทธิพร25432
189การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติด้านโภชนาการมยุรี นภาพรรณสกุล25432
190การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็กมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25433
191การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวในวัยรุ่นโรคมะเร็งอารีย์ มั่งเกียรติสกุล25431
192คู่มือการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-3 ปีสุชาดา วัยวุฒิ25433
193เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
194การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
195การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254212
196การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการกิ่งแก้ว ปาจรีย์25422
197การสำรวจความรู้และพฤติกรรมของชุมชนในการดูแลเด็กโรคเด็กและปอดบวมกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรค25422
198กุมารเวชปฏิบัติทันยุคกิตติ อังศุสิงห์25422
199กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1มนตรี ตู้จินดา25421
200กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3มนตรี ตู้จินดา25421
201เด็กกินอิ่ม เรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์โครงการหนูรักผักสีเขียวมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยโภชนาการ25426
202ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25421
203แนวทางการวางแผนการพยาบาลเด็กรุจา ภู่ไพบูลย์25426
204พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
205ยาในเด็ก 2สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์25422
206เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุขนงพงา ลิ้มสุวรรณ25422
207สุขภาพเด็กพรทิพย์ คำพอ25422
208ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
209การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในคลินิกวรรณวิไล ชุ่มภิรมย์25415
210การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25413
211การพยาบาลเด็กสถาบันพระบรมราชชนก.^โครงการสวัสดิการวิชาการ.^คณาจารย์วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.25411
212การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดภาวะหายใจขัดข้องร่วมกับอาการตัวเหลืองจากภาวะพร่องเอ็นซัยม์ G-6PD : กรณีศึกษาบุญเรือน มากพึ่งพร25412
213การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดภาวะหายใจขัดข้องร่วมกับอาการตัวเหลืองจากภาวะพร่องเอ็นซัยม์ G-6PD : กรณีศึกษาบุญเรือน มากพึ่งพร25412
214คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25412
215คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันเรื่องทักษะการช่วยเหลือตนเองโรงพยาบาลราชานุกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข25413
216คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันเรื่องทักษะพื้นฐานงานบ้านโรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข25413
217จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
218โรคติดเชื้อกนกรัตน์ ศิริพานิชการ25414
219โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่นกวี สุวรรณกิจ25412
220สร้างสมาธิให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25412
221คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็กอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์25406
222ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์25402
223รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายในในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25404
224โรคติดเชื้อรุนแรง (Pneumonia,Sepsis,Meningitis) ในทารกอ่อนเดือนกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรค25402
225โลหิตวิทยาในเด็กพงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์25401
226การเจริญเติบโตของมนุษย์ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์25391
227การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กไทยตามเป้าหมายกึ่งทศวรรษ 2538 ระยะสิ้นสุดโครงการนิศากร บุญอาจ25391
228การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25391
229การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย25391
230การพยาบาลเด็กโรคหัวใจสุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์25394
231การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 1โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25391
232การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 2โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
233คำบรรยายวิชาการพยาบาลโรคเด็กสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย.กองอนามัยแม่และเด็ก25391
234คู่มือเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองกรมสุขภาพจิต.^ศูนย์สุขวิทยาจิต.25392
235คู่มือโรคต่อมไร้ท่อในเด็กสัญชัย เชื้อสีห์แก้ว25392
236คู่มือเลี้ยงลูกชนิกา ตู้จินดา25391
237คู่มือเลี้ยงลูกวัย 1-6 ขวบบริษัทบริสตอล-ไมเยอร์สควิบบ์(ประเทศไทย)จำกัด25391
238แนวทางการบริบาลโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กของประเทศไทยกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรค25392
239มีลูกฉลาดล้ำทำไงดีฟรีแมน, โจแอน25392
240รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วอิบุกะ, มาซารุ25391
241รักลูกให้ถูกทางปัญญานันทภิกขุ25392
242โรคผิวหนังเด็กสุจิตรา วีรวรรณ25391
243โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25391
244คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์อันธิกา คะระวานิช25384
245เด็กป่วยและการพยาบาลศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25382
246โภชนศาสตร์ทางคลินิกในเด็กพิภพ จิรภิญโญ25382
247ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25372
248โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็กวันดี วราวิทย์25374
249เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25374
250การดูแลระบบการหายใจในทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25362
251ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
252รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25362
253โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25362
254โรคติดเชื้อในเด็กสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25351
255เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยรุ่น วัยสร้างสรรค์ : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 3สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
256เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยเรียน วัยประถมศึกษา : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 2สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
257เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยแรกเริ่ม วัยเรียน วัยรุ่น : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็ก ฉบับประชาชนรวมเล่มสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
258เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยแรกเริ่ม วัยหลักของชีวิต : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 1สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
259เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25351
260การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียนอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25341
261การสร้างสามัญสำนึกที่ดีให้แก่ทารกและเด็กจอลลี่ย์, ฮุฟ25341
262ผู้ป่วยเด็กโรคคุกคามชีวิตและครอบครัว : ภาวะจิตสังคมและการพยาบาลปริศนา สุนทรไชย25343
263โลกของคนตัวเล็ก : เติบใหญ่วัยเยาว์ 3-6 ปีปิยะลักษณ์ สิมะแสงยาภรณ์25342
264เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25341
265กลวิธีปราบลูกตัวแสบวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25332
266การพยาบาลเด็กสมองพิการชูศรี สุจปลื้ม25331
267การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยวราภรณ์ รักวิจัย25332
268ช่วยให้เด็กฉลาดที่บ้านและที่โรงเรียนอัลเบิร์ต, ลินดา25331
269ทารกแรกเกิดประพุทธ ศิริปุณย์25334
270ปัญหาทางกุมารเวชปฏิบัติสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25331
271ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25331
272โรคตับในเด็กยง ภู่วรวรรณ25334
273เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีพาร์คินสัน, ซี นอร์ธโคท25331
274สอนลูกให้รู้จักสร้างสรรค์เบลลิสตัน, ลอรี่25331
275Ambulatory pediatricsมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.ภาควิชากุมารเวชศาสตร์25325
276การบริบาลเด็กสมองพิการสร้อยสุดา วิทยากร25322
277การประเมินสภาพและตรวจร่างกายเด็กศรีกัลยา ภิญโญสโมสร25322
278การเรียนรู้ของเด็กโฮลท์, จอห์น25321
279กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้าทางคลินิกเทวี วัฒนา25324
280คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25324
281คู่มือทดสอบพัฒนาการเด็กของเดนเวอร์ฟรังเคนเบอร์ก, วิลเลี่ยม เค.25324
282ตอบคุณแม่เรื่องคุณลูก สำหรับวัย 0-10 ขวบซอลก์, ลี25322
283ตอบคุณแม่เรื่องคุณลูก สำหรับวัย 11-19 ปีซอลก์, ลี25322
284ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25321
285ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวีระ บุณยะกาญจน25323
286ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25324
287พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
288รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25321
289โรคแม่ทำคิวโทกุ, ชิเงโมริ25325
290เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีคุณภาพและมีความสุขพยอม อิงคตานุวัฒน์25322
291วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 3สปอค, เบนจามิน25326
292สองขวบปีแรกแห่งชีวิต : พัฒนาการของทารกแรกเกิดวัย 24 เดือนโสภาพรรณ รัตนัย25325
293อ่านใจลูกรักจากภาษากายเด็กเลวิส, เดวิช25322
294เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25321
295เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25321
296การพยาบาลเด็ก เล่ม 1กระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25316
297การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25314
298การพัฒนาสุขภาพเด็กประนอม รอดคำดี25312
299ขุมทองแห่งการสร้างสรรค์ของลูกมานพ ถนอมศรี25313
300คู่มือโรคเด็กวณิช วรรณพฤกษ์25312
301ปัญหาที่พบบ่อยทางระบบหายใจในเด็ก : การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ25311
302พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
303โภชนาการในเด็กปรกติและเจ็บป่วยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25317
304โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
305วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 2สปอค, เบนจามิน25314
306วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 4สปอค, เบนจามิน25316
307สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25312
308เข้าใจลูกรัก เล่ม 3แครบทรี, ทอม25301
309จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
310จิตวิทยาเลี้ยงดูเด็กคิง, เทรี่25303
311จิตเวชเด็กสำหรับกุมารแพทย์วัณเพ็ญ บุญประกอบ25303
312ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25301
313โลหิตวิทยาในเด็กภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา25304
314สุขภาพเด็ก : วัยทารก-วัยก่อนเรียน ทฤษฎีและการปฏิบัติสุขศรี บุรณะกนิษฐ25301
315เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
316เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
317เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
318เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
319เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
320เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
321การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25293
322เข้าใจลูกรัก เล่ม 2แครบทรี, ทอม25291
323คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเด็กชาลี พรพัฒน์กุล25292
324ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ส่าหรี จิตตินันทน์25292
325ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25291
326โรคผิวหนังในเด็กปริยา ทัศนประดิษฐ์25291
327สุขภาพเด็ก : การดูแลเด็กปกติประสบศรี อึ้งถาวร25294
328เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
329เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
330การพยาบาลทารกแรกเกิดกรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์25284
331ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ส่าหรี จิตตินันทน์25281
332ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา25281
333วัณโรคในเด็กประมวญ สุนากร25281
334อิทธิพลของสิ่งต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กฉลองรัฐ อินทรีย์25281
335เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25286
336การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช25274
337การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25261
338ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็กเจริญ โชติกวณิชย์25261
339หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25264
340เด็กออทิสติค : คำแนะนำสำหรับบิดามารดาและนักวิชาการวิง, ลอร์นา25253
341สุขภาพจิตกับพัฒนาการเด็กกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25251
342การตรวจร่างกายเด็กเพื่อการวินิจฉัยเสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก25241
343การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช25241
344จิตเวชเด็กพยอม อิงคตานุวัฒน์25243
345โรคกระดูกและข้อในเด็กมานิตย์ ลิมปพยอม25221
346อิทธิพลของความเจ็บป่วยที่มีต่อเด็กและครอบครัวฉลองรัฐ อินทรีย์25222
347อิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กฉลองรัฐ อินทรีย์25221
348คลื่นหัวใจเด็กวิโรจน์ สืบหลินวงศ์25211
349หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25191
         รวม   1431  เล่ม