รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1สุขภาพคนไทย 2561 : พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25611
2หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25614
3การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : แนวคิดและการจัดการหลายระดับอาภาพร เผ่าวัฒนา25613
4ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
5การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
6Electrocardiography : self study, book Iองค์การ เรืองรัตนอัมพร25605
7คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
8กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
9จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
10Fluid, electrolyte and acid-base disordersพงศธร คชเสนี25602
11คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
12Essentials in hemodialysisพงศธร คชเสนี25602
13การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
14ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
15โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560สมสงวน อัษญคุณ25602
16กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
17เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25605
18การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจจรัญ สายะสถิตย์256010
19ภาวะวิกฤตทางอารมณ์และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตนักศึกษาอรัญญา ตุ้ยคำภีร์25602
20Update on pediatric infectious diseases 2017วีระชัย วัฒนวีรเดช256010
21ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ25602
22คู่มือการใช้ยาในเด็กพรพิมล เรียนถาวร25605
23ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
24การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
25Pediatric practice : simple & applicableกัญญา ศุภปีติพร25602
26เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25602
27การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
28ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
29การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร25603
30คู่มือโรคผิวหนังเด็กวาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์256010
31รังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือดนฤมล เชาว์สุวรรณกิจ256010
32การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิกมาโนช หล่อตระกูล25605
33เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์25602
34กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
35อายุรศาสตร์ทันยุค 2560มานพ พิทักษ์ภากร256012
36ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
37Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn careอภิชัย อังสพัทธ์25603
38สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์256010
39การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย2560 10
40สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยากรองกาญจน์ ชูทิพย์256010
41ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
42การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์256010
43การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
44จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
45Mechanical ventilation : the essentialsสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา256010
46โรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึมสมลักษณ์ จึงสมาน25603
47เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
48การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์256010
49พยาบาลโภชนบำบัดส่งศรี แก้วถนอม256010
50กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
51กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ25601
52บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประพิศ พงษ์พานิช256010
53วิธีสอนทั่วไปศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย256010
54กุมารศัลยศาสตร์พื้นฐานไพศาล เวชชพิพัฒน์25601
55โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกอัครพล มุ่งนิรันดร์25602
56การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง256020
57ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบปิยนุช คงทิม255910
58เกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์25593
59การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาลอรพินท์ สีขาว255910
60ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
61สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2อุษาวดี อัศดรวิเศษ255910
62การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
63สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
64วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์255910
65จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
66พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
67กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
68วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25591
69การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีวราภรณ์ คงสุวรรณ255925
70การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดวณิชา พึ่งชมภู255910
71เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
72Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
73การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อกวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร255910
74การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
75การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
76กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
77การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
78การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาลขวัญฤทัย พันธุ255910
79โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
80การประมวลองค์ความรู้การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25591
81กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
82พื้นฐานระบาดวิทยาคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
83พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
84ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
85ครอบครัวต้องมาก่อนถิรวดี พุ่มนิคม25593
86หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกฤษณะ สุวรรณภูมิ255910
87จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
88การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
89การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4สมพร ชินโนรส255910
90การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1สุมาลี โพธิ์ทอง255910
91การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
92ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
93คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
94ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
95การพยาบาลครอบครัวสุริยา ฟองเกิด255910
96ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
97คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
98การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
99เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
100การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
101การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ25591
102การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
103การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
104กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชนพรฤดี นิธิรัตน์255910
105ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้นพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์255910
106สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก255920
107สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อยอัจฉรา สัมบุณณานนท์255910
108การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้าพยัต วุฒิรงค์255910
109การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ยาใจ สิทธิมงคล255910
110ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
111คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
112Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
113ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
114ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์255910
115ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
116ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจกงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ25593
117ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
118ระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารณสุขคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
119ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
120การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์255910
121สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช255910
122เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนสรญา แก้วพิทูลย์255910
123หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
124พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
125โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
126การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
127การประเมินโครงการและการจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255910
128การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
129อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง255810
130ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21นิตยา เงินประเสริฐศรี255810
131การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอดศิริวรรณ แสงอินทร์255810
132เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
133การประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปสู่การขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืนสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25581
134บ้านนี้มีลูกองอาจ คล้ามไพบูลย์25581
135การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์255810
136หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255810
137แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
138กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ2558 15
139โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพิษณุ มหาวงศ์255810
140Wound care 2015พรพรหม เมืองแมน255810
141ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
142เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
143การใช้มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ.2006 ในเด็กแรกเกิด-5 ปีณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล255810
144การป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเหลียง เซี่ยนผิง25581
145การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
146ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 8 : ศัลยกรรมในเด็กและทารกแรกเกิดสุรเวช น้ำหอม255810
147คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก255810
148สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาลสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล255810
149โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
150แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2สมลักษณ์ จึงสมาน255815
151เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
152กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล255810
153พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
154หัตถการทางออร์โธปิดิกส์สุพิชัย เจริญวารีกุล255820
155คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
156พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
157โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 1ไพรัช ประสงค์จีน255810
158ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
159การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
160การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์255820
161ตำราเวชศาสตร์เขตเมืองสาธิต คูระทอง255810
162โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 2ไพรัช ประสงค์จีน255810
163เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
164อนามัยโรงเรียนวราภรณ์ บุญเชียง255815
165วิธีวิจัยทางการศึกษามาเรียม นิลพันธุ์255810
166การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาลรวมพร คงกำเนิด25581
167การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
168ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
169นมแม่ นมแท้ นมผง นมเทียมกิตติ กันภัย25582
170ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 2สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
171โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชนชุติมา ศิริกุลชยานนท์255810
172เอกสารประกอบการสอนรวมเล่มวิชาการผดุงครรภ์ 2อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล255819
173ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
174มะเร็งชนิดก้อนในเด็กสุรพล เวียงนนท์255810
175การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช255825
176คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์แพทยสภา255810
177คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสารชิษณุ พันธุ์เจริญ25585
178การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
179เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
180คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี25585
181แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์25583
182การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
183แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
184พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
185ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
186ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
187Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
188ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
189Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25582
190Update on pediatric infectious diseases 2014วีระชัย วัฒนวีรเดช25572
191สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
192กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
193แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25575
194กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
195ความต้องการด้านจิตวิญญาณในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นไทยศศิธร รุจนเวช25572
196กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
197สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
198การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
199กลยุทธ์การกระตุ้นพัฒนาการทางสายตาสำหรับเด็กพิการทางตาและเด็กด้อยโอกาส อายุ 0-3 ปีศุภา คงแสงไชย25572
200ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
201กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
202หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาลสุนัน สุดดี255715
203ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป บูรพา กาญจนบัตร255710
204แนวทางการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษธีรวุฒิ สว่างวารี25571
205บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย25571
206ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ255716
207การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการป้องกันอันตรายจากภาวะตัวเหลืองในทารกหลังคลอดครบกำหนดเบญชญา อยู่ศิริ25574
208เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย255711
209กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
210กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
211กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
212เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
213อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
214การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25579
215ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ255710
216การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่องคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25565
217ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์255610
218อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
219กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินกมลวิช เลาประสพวัฒนา25563
220ภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครภณิชชา จงสุภางค์กุล25562
221การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1วาทินี สุขมาก25563
222การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์สุพร แก้วศิริวรรณ255610
223การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25565
224ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25561
225ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2555-2559เพ็ญแข ลาภยิ่ง25562
226Systemic Lupus Erythematosus ในเด็กและวัยรุ่นอัจฉรา สัมบุณณานนท์25565
227คุณภาพชีวิตเด็ก 2556สุริยเดว ทรีปาตี25561
228การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย255613
229แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็กจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์25564
230การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2วาทินี สุขมาก25563
231แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1อรุชา ตรีศิริโชติ25562
232ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
233โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ประเสริฐ ทองเจริญ25561
234โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
235การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
236ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาพรชัย กิ่งวัฒนกุล25565
237สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555สำนักงานสถิติแห่งชาติ.สำนักสถิติพยากรณ์25564
238การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิดพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255621
239การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25563
240หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
241การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1วาทินี สุขมาก25563
242การพยาบาลโรคเลือดในเด็กจารุวรรณ สนองญาติ255615
243การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์25562
2443 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก+สุริยเดว ทรีปาตี25562
245อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
246การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
247เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
248การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 : โรคติดเชื้อ ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุและการประเมินผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
249การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์2556 5
250ผลการรักษาด้วยเทคนิคพาสสิฟ สเทรทชิ่ง ตามด้วยเทคนิครีพีทเตด คอนแทรคชั่น ต่อการใช้พลังงานในการเดินในเด็กสมองพิการประเภทสปาสติค ไดพลีเจีย ที่มีรูปแบบการเดินแบบเคราซ์เกทภาวิณี บำเพ็ญ25561
251การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ255620
252การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25561
253กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
254แนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็งสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย25561
255การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25565
256ความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคหอบหืดที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์25562
257กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
258การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25566
259เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
260การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
261ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
262การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25555
263การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัยพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น25554
264หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรรถการ นาคำ25551
265โรคภูมิแพ้ในเด็ก : สาเหตุและการป้องกันสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์25555
266เพศศึกษาสุมาลี สวยสอาด25553
267Optimal nursing practice in medicineวิไลวรรณ เพิ่มศิลป์25551
268ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
269ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบี้องต้นเพื่อนช่วยจำ25553
270การพยาบาลมารดาในระยะคลอดศิริพร พงษ์โภคา25555
271การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่องพรรณ อรุณแสง25551
272เภสัชวิทยาคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา25555
273อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
274คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาลและเวชกรฉุกเฉินทุกระดับสันต์ หัตถีรัตน์25552
275ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
276แพ้นมวัวจรุงจิตร์ งามไพบูลย์25551
277การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
278เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
279หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.25552
280บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพวัลลา ตันตโยทัย25555
281เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25551
282กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)25551
283วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยนพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)25553
284ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
285การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
286การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารกLuxner, Karla L.@255511
287ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25553
288ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25554
289คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศิริพร ขัมภลิขิต25556
290การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25552
291การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสุวรรณี สิริเลิศตระกูล25552
292ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ศุภวิทย์ มุตตามระ25551
293วิกฤติในเวชปฏิบัติปริกำเนิดวิทยา ถิฐาพันธ์25555
294กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจบุญชู ศิริจงกลทอง25557
295ตำราโรคเบาหวานสารัช สุนทรโยธิน25551
296การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์25555
297กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25553
298เยาวชนกับการพนัน : ในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสุพร อภินันทเวช25551
299การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอดสุภาพ ไทยแท้25552
300กินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ25551
301การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษาศิริพร จิรวัฒน์กุล25553
302การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตกิตติกร นิลมานัต25551
303การดูแลตนเองของผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
304กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25551
305กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
306ประสิทธิผลของการจัดระบบการดูแลมารดาคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีอัจฉรา คงจัด25554
307ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
308ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อารีนา ภาณุโสภณ25552
309การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ผ่องพรรณ อรุณแสง25552
310กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภุชงค์ เดชอาคม25551
311การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรมกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25555
312การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
313การรักษาพยาบาลเบื้องต้นวัลภา สุนทรนัฏ25551
314วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรงเอกชัย โควาวิสารัช25555
315คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดพัชรี วรกิจพูนผล25554
316กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
317การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25555
318ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
319Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25552
320จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
321พยาบาลสาธารณสุข : มุมมองการบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบสุดา หันกลาง25551
322การดูแลผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
323การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบประสาททัศนียา วังสะจันทานนท์255515
324การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การใช้ผลงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
325กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
326คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
327การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช255510
328การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25551
329เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
330จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
331การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
332การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา25553
333ถุงยางอนามัยกับการดำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทยนิวัตร สุวรรณพัฒนา25551
334คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
335เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
336การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรมนัทธมน วุทธานนท์25545
337การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
338การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์จันทราภา ศรีสวัสดิ์25541
339การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25544
340การพยาบาลทารกแรกเกิดกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25541
341คู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้ากระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.25541
342การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25542
343ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กประไพพิมพ์ ธีรคุปต์25543
344การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร255415
345ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกษร นันทจิต25541
346การสาธารณสุขไทย 2551-2553สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25541
347นรีเวชวิทยา : เล่ม 2วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25542
348คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25541
349ตจวิทยายุพิน ไทยพิสุทธิกุล25541
350ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุวิไลวรรณ ทองเจริญ25542
351ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ : เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด)อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา25545
352จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
353การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
354ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
355ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฎิบัติทั่วไปทิพวรรณ หรรษคุณาชัย25548
356"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่นและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์กุลภา วจนสาระ25543
357การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับพรอนงค์ อร่ามวิทย์25541
358ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา25545
359เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
360คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
361บ้านเพาะปัญญาเด็กสายฤดี วรกิจโภคาทร25542
362นรีเวชวิทยา : เล่ม 1วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25541
363ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
364ร่มเกล้า ปกฟ้า สาธารณสุขไทยกระทรวงสาธารณสุข25544
365ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
366การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาลจริยาวัตร คมพยัคม์255421
367กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
368เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
369พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา25541
370ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติวนิดา เปาอินทร์25546
371เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
372กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
373การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
374คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
375ระบบสุขภาพช่องปากในกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ็ญแข ลาภยิ่ง25541
376การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วีณา เที่ยงธรรม25541
377ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อนช่วยจำ25543
378การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25541
379สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25544
380ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา25541
381พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
382การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25542
383การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25545
384การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์255420
385พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
386หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
387การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจพจนา ปิยะปกรณ์ชัย255415
388มะเร็งนรีเวชวิทยาจตุพล ศรีสมบูรณ์25541
389การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภคนภาภรณ์ หะวานนท์25541
390เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
391การพยาบาลและหัตถการทางตาเอื้องพร พิทักษ์สังข์25541
392การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุงมาลีวัล เลิศสาครศิริ255410
393วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล255410
394พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25541
395การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1ขวัญพนมพร ธรรมไทย25541
396ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
397ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือดประดิษฐ์ ปัญจวีณิน25541
398การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25541
399การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
400การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25541
401ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
402การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยงเอกชัย โควาวิสารัช25541
403Critical care medicine : make it easyดุสิต สถาวร25541
404Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2วิทยา ศรีดามา25541
405หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
406ทำด้วยมือ : เรื่องเล่าจากการ "ลงมือทำ" งานพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ25542
407การพยาบาลขั้นสูงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์ประณีต ส่งวัฒนา25543
408กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิศิราณี อินทรหนองไผ่25541
409Update vaccine : from infancy to childhood and adolescenceธันยวีร์ ภูธนกิจ25531
410ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญีมลิวัลย์ ออฟูวงศ์25531
411พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านมพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์25531
412ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
413การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่นวิโรจน์ อารีย์กุล25535
414ทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ25536
415การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
416ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25535
417ตำราคลอดก่อนกำหนดสายฝน ชวาลไพบูลย์25532
418วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้นศิริพร จิรวัฒน์กุล25536
419การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25531
420ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2 : ข้อสะโพกวัชระ วิไลรัตน์25531
421Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
422รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่ 1สภาการพยาบาล25531
423โรคกรดไหลย้อนสุเทพ กลชาญวิทย์25531
424วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล25531
42510 เรื่อง ที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้Notbohm, Ellen@25531
426วิทยาหลอดเลือดดำพรรธนมณฑน์ อุชชิน25531
427คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย 2554กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.25535
428รายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยความมั่นคงในชีวิต มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน25535
429การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25531
430สอนลูกให้มีวินัย : ฝึกเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ยอมรับและไม่ต่อต้านคุณนวลศิริ เปาโรหิตย์25535
431การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี25531
432สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศรีพิมล ดิษยบุตร25531
433การพยาบาลสตรีในระยะคลอดสุกัญญา ปริสัญญกุล25532
434ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25531
435การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ Electrolyteชูเกียรติ เกียรติขจรกุล255315
436โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อนพลภัทร โรจน์นครินทร์25531
437การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25532
438Thai family doctor ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทยอรสม สุทธิสาคร25532
439การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติณรงค์ศักดิ์ หนูสอน25531
440ภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูงในเด็กอลิสา ลิ้มสุวรรณ25531
441ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
442คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นิพรรณพร วรมงคล25531
443การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25531
444ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดปรีชา เอื้อโรจนอังกูร25531
445การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2Stein, Alice M.@255310
446เข้าใจลูกรักวัยรุ่นกุลยา ตันติผลาชีวะ25535
447สถานีตรวจวัดสุขภาพจิตเยาวชน 15 ปีอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25533
448โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
449การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
450การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25533
451คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25536
452เปรียบเทียบผลของการอาบน้ำครั้งแรกในช่วงเวลาที่ต่างกันต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดเกศสุดา วงศ์สารภี25531
453คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
454โรคเบาหวานวีระศักดิ์ ศรินนภากร25531
455อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก25532
456การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1Stein, Alice M.@255310
457แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
458ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25531
459สูตรไม่ลับอาหารเสริมพัฒนาการของเด็กไทยเพชรา คงศรี25531
460ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
461คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
462การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัยวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
463การประชุมวิชาการการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 19 "วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก"ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย25521
464การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25522
465พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
466คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
467กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
468ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25526
469การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติประกาย จิโรจน์กุล25527
470การเล่นในเด็กป่วยแจ่มจันทร์ กุลวิจิตร2552 5
471Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
472สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
473ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กกุสาวดี เมลืองนนท์25527
474การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
475ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
476แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
477การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยาศศิธร พุมดวง25522
478การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25522
479การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโกวิท คำพิทักษ์25521
480กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
481การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25521
482ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2บุญเพียร จันทวัฒนา25523
483การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศดวงกมล ปิ่นเฉลียว25521
484การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25522
485ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกเพื่อนช่วยจำ25526
486จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวกวิทยากร เชียงกูล25528
487จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาคณะกรรมการชีวจริยธรรมนัฟฟีลด์25523
488ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามบุญวัฒน์ ไทรย้อย25521
489Manual of medical diagnosisชุษณา สวนกระต่าย25521
490การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
491พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
492เนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา25522
493สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
494สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
495สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
496การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
497โรคลมพิษกนกวลัย กุลทนันทน์25521
498การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25523
499การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฎิบัติวิจิตร ศรีสุพรรณ25524
500ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล25523
501การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอารี ผึ่งผาย25521
502คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
503ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูภัทราวุธ อินทรกำแหง25521
504ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1บุญเพียร จันทวัฒนา25523
505ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตวินัย วนานุกูล25521
506การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขขุมวิท 11 กรุงเทพฯสภาการพยาบาล25521
507พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
508ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
509คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
510รู้กิน รู้โรควันทนีย์ เกรียงสินยศ25522
511การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์25521
512คู่มือการเลี้ยงดูลูก วัยแรกเกิด-6 ปีปภาดา ชิโนภาษ25522
513คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
514พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
515หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
516หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25521
517คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
518โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกมลวิช เลาประสพวัฒนา25526
519แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25526
520การพยาบาลหู คอ จมูกศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์25528
521การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
522คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
523ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
524ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย : 48 ตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณได้ยินและเข้าใจเด็กๆ มากขึ้นรัศมี มณีนิล25521
525การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25511
526การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้รัตน์ศิริ ทาโต25512
527การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและบทเรียนของไทยอำพล จินดาวัฒนะ25512
528หนังหน้าไฟ (แช็ก)ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์25511
529Essence of pain managementจุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
530การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็กมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25511
531การสร้างภาพพจน์ผ่านการแสดงพฤติกรรมเรื่องเพศและเอดส์ของวัยรุ่นจีระเกียรติ ประสานธนกุล25511
532การประเมินตัดสินความเครียดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและวิธีการปรับแก้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสายใหม ตุ้มวิจิตร25512
533การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
534คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจิตเกษม สุวรรณรัฐ25512
535ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนิสิตชายอมรรัตน์ สุปินราช25511
536วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25511
537New trend in pediatric practice 2008ดุสิต สถาวร25511
538แนวคิดและวิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอาภรณ์ ดีนาน25518
539ภาวะช็อคและการพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ25512
540การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุนจินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ25511
541รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
542New horizons in the management of critically ill childrenดุสิต สถาวร25511
543แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
544การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
545การจัดบริการปฐมภูมิการดูแลโรคเบาหวานในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลพณพัฒณ์ โตเจริญวานิช25511
546การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
547การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25511
548การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงอุ่นใจ กออนัตกุล25513
549การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข25511
550Highlight in nephrology for internistsธนิต จิรนันท์ธวัช25511
551การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25514
552คู่มือโรคผิวหนังเด็กอมรศรี ชุณหรัศมิ์25511
553พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ25511
554การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25511
555รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
556พ่อแม่ต้องรู้มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
557รูปแบบการเลี้ยงดูและการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาวต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้นหญิงเขตกรุงเทพมหานครชลนิทรา แสงบุราณ25511
558ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบ NANDAวิจิตรา กุสุมภ์25511
559ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา255115
560ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
561การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1มาลี เอื้ออำนวย25513
562วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
563โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5สุเทพ กลชาญวิทย์25512
564สุขภาพจิตโกศล วงศ์สวรรค์25511
565ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฏีการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25511
566First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
567ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25512
568สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25515
569Advanced pediatric critical care nursingสุภารัตน์ ไวยชีตา25512
570การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางป้องกันการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นนริศรา โสดาสร้อย25511
571การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25511
572การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25512
573ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดพัชรพร รัตนสงคราม25511
574ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อนช่วยจำ25513
575ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
576ดนตรีบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
577การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
578ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
579โรคภูมิแพ้สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ25511
580วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
581เภสัชวิทยา เล่ม 1จุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
582กุมารเวชศาสตร์ทันยุคจารุพิมพ์ สูงสว่าง25512
583ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกไม่แน่นอนขณะรอตรวจคัดกรองเบาหวานกับการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์กรองแก้ว ราษฎรดี25501
584ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อยกฤษณา เพ็งสา25509
585ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25501
586การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25503
587คู่มือพ่อแม่มือโปรดูโทรทัศน์กับลูกนฤมล รื่นไวย์25501
588การตั้งครรภ์ : โรคทางจิตเวชและการรักษาสมภพ เรืองตระกูล25502
589กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
590ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)เครือวัลย์ ปาวิลัย25501
591การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือดวิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์25501
592รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ธันวาคม 2549 - ธันวาคม 2550)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25501
593ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
594ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อระดับความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักตัวน้อยพณาวรรณ เสนาวงศ์25501
595การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
596การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25504
597Pain management : moving forwardจุฑามณี สุทธิสีสังข์25501
598สรีรวิทยากฤตยา รามโกมุท25501
599ความรู้พื้นฐานการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรมอภิชาติ จิตต์เจริญ25501
600พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25501
601ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 เรื่องรวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติสภาการพยาบาล25501
602ตำราเภสัชบำบัดธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์25501
603แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสภาการพยาบาล25502
604โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
605โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร25505
606ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25501
607พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อยอนุพงศ์ นิติเรืองจรัส25501
608หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็กยุพยงค์ ทังสุบุตร25502
609การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
610สูจิบัตร 84 พรรษาพระบารมี 40 ปี ออทิสติกไทยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์25501
611สารสนเทศทางการพยาบาลสุกัญญา ประจุศิลป25506
612การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
613จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษศรีเรือน แก้วกังวาล25502
614การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอดวิไลลักษณ์ วงศ์อาษา25501
615คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25504
616ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดสุพรรณบุรีสมทรง กล้าหาญ25501
61784 พรรษาพระบารมี 40 ปี ยุวประสาทฯโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์25501
618ตำราการพยาบาลเด็กบัญจางค์ สุขเจริญ25504
619การพยาบาลอนามัยชุมชนไพเราะ ผ่องโชค25505
620ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผัสต่อความผูกพันของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกำหนดดรุณี ชมกลิ่น25491
621สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้นละเอียด แจ่มจันทร์25493
622แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กวันดี วราวิทย์25492
623สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1ละเอียด แจ่มจันทร์25491
624พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25491
625ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
626การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25495
627ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2549 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาล25494
628เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
629การบริการสุขภาพที่บ้านสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25494
630การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
631คู่มือพ่อแม่มือโปรดูโทรทัศน์กับลูกแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)25491
632สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นละเอียด แจ่มจันทร์254924
633สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารกละเอียด แจ่มจันทร์25498
634ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลสุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล25491
635สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยานเรศร สุขเจริญ25491
636เภสัชวิทยา เล่ม 3เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์25494
637พ่อแม่เป็นพิษวิทยา นาควัชระ25491
638ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25492
639กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ25491
640ห้ามสอนลูกให้รวยก่อนรู้เรื่องธาลัสซีเมียอรุณี เจตศรีสุภาพ25491
641เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1วรานุช กาญจนเวนิช254910
642Hot issues in pediatricsอุไรวรรณ โชติเกียรติ25492
643รายงานวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือและสำรวจพฤติกรรมรุจา ภู่ไพบูลย์25491
644การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์254910
645ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
646การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีลิคโคนา, โธมัส@25491
647กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25491
648สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุละเอียด แจ่มจันทร์25491
649ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25491
650เลปโตสไปโรสิสนิตยา จันทร์เรือง มหาผล25491
651สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ละเอียด แจ่มจันทร์25491
652จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ25492
653การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติฟองคำ ติลกสกุลชัย25492
654การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25491
655การคัดกรองพัฒนาการและการทดสอบหาความผิดปกติในเด็กนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์25491
656รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์25492
657แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมออทิซึมจิราพร ศรีเจริญกาญจน์25491
658เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
659สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลละเอียด แจ่มจันทร์25492
660การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25491
661แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254916
662สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2ละเอียด แจ่มจันทร์25491
663เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพพรสุวรรณ จารุพันธุ์25494
664คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
665หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25491
666การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจและโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในชุมชน ปี 2548กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สำนักโรคติดต่อทั่วไป.25492
667เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นศากุล ช่างไม้254910
668เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
669สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25482
670การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
671การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
672เด็กไทยใครว่าโง่ : เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ทันโลกทักษิณ ชินวัตร, 2492-25482
673เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1กมลเนตร วงษ์วรรณะ25485
674กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
675การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1 : นมแม่ ทุนสมอง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.25482
676เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
677โรงเรียนกับเด็กอ้วน นโยบายสาธารณะว่าด้วย "นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก"ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข25481
678ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
679คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
680การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
681จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
682Working mom : คุณแม่ทำงานนอกบ้านสุกัญญา ประจุศิลป25481
683จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
684เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254811
685เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254810
686Stroke ฆาตกรเงียบเพ็ญแข แดงสุวรรณ25481
687การเยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิตสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล25481
688คู่มือกู้ชีพเด็กสันต์ หัตถีรัตน์25481
689คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25481
690เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน25489
691การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาลศิริพร จิรวัฒน์กุล25482
692กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
693การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
694การพยาบาลสูติศาสตร์ : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดากับทารกในครรภ์ การเตรียมตัวเพื่อคลอดและออกกำลังกายหลังคลอดวรุณวรรณ ผาโคตร25471
695จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
696การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ในเวชปฏิบัติชาญชัย วันทนาศิริ25471
697การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดตติรัตน์ สุวรรณสุจริต25473
698เอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมเล่มวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 1ธนพร วงษ์จันทร254713
699อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
700เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
701พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
702เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
703เภสัชวิทยา เล่ม 1พยงค์ เทพอักษร25473
704ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
705การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
706เภสัชวิทยา เล่ม 2พยงค์ เทพอักษร25474
707ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25472
708ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร254711
709เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 4อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25471
710เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
711Brain, pain, memory and managementประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25471
712เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากร เชียงกูล25472
713เด็กกลุ่มอาการดาวน์พรสวรรค์ วสันต์25471
714โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
715การพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 2ธนพร วงษ์จันทร25476
716เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
717การดูแลสุขภาพหญิงในระยะคลอดและทารกแรกเกิดวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์25474
718หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
719โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
720แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
721การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเบญจมาศ ปรีชาคุณ25463
722การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล254610
723ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
724พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
725ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
726เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254619
727ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาวรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์25462
728กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25461
729เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม254614
730เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
731การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254612
732การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร25462
733ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1พรสวรรค์ วสันต์25461
734คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชมาโนช หล่อตระกูล25463
735การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวิจิตรา กุสุมภ์25463
736วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
737สูตินรีเวชทันยุคมณี รัตนไชยานนท์25463
738ข้อคิดเพื่อลูกรักเกษม วัฒนชัย25462
739นรีเวชวิทยาหเทิญ ถิ่นธารา25461
740เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
741จิตเวชเด็กอลิสา วัชรสินธุ25462
742ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
743การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25464
744Management of common diseases in medicineวิไลวรรณ วิริยะไชโย25462
745การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25469
746ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 2พรสวรรค์ วสันต์25461
747คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา254615
748แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254616
749การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25463
750การบริหารความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพเด็กจันท์ฑิตา พฤกษานานนท์25461
751พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
752เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254613
753คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา254615
754การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเทียมศร ทองสวัสดิ์25465
755กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25451
756สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25453
757การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
758การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254519
759ชีววิทยาWilliams, Gareth@25451
760จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2 : วัยรุ่น-วัยสูงอายุศรีเรือน แก้วกังวาล25451
761คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25453
762มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ25451
763ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25451
764สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมนสุพรพิมพ์ เจียสกุล25452
765จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไปจันทิมา องค์โฆษิต25452
766โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทยยงยุทธ วัชรดุลย์25451
767การพยาบาลผู้รับบริการในภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25452
768คู่มือการสอนจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอรัญญา เชาวลิต25453
769คู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองเดือนฉาย แสงรัตนายนต์25451
770ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
771โรคเบาหวานศักดิ์ บวร25451
772สุคนธบำบัดพิมพร ลีลาพรพิสิฐ25451
773การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาบุญเพียร จันทวัฒนา25451
774โรคเอดส์ในเด็กชิษณุ พันธุ์เจริญ25452
775ผู้ป่วยโลหิตจางและการพยาบาลใจรัตน์ ศุภกุล25453
776สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25453
777การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25454
778ภาวะช็อกสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
779คลอดง่าย : คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตรมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์25451
780สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25454
781กุมารเวชศาสตร์ : การดูแลรักษาในปัจจุบันสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25452
782กฎหมายและข้อควรระวังผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25451
783ตำรากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินวัลลี สัตยาศัย25452
784การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254520
785พยาบาลครอบครัว : กรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติสโคเบอร์, เมเดน@25452
786การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25452
787พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
788คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
789ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25453
790คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
791กุมารเวชศาสตร์ : การดูแลรักษาในปัจจุบันสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25452
792คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
793ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล25452
794การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโกสุม เศรษฐวงศ์254514
795บายพาสหัวใจชัยรัตน์ โมไนยพงศ์25452
796ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25453
797มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
798ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพจำลอง ดิษยวณิช25451
799พยาบาลไทยในเยอรมัน ตอนเวรดึกพิกุล ไฟลค์25451
800เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25451
801โรคติดเชื้อที่พบบ่อยของอวัยวะเพศสตรีและช่องคลอดพงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา25454
802กรณีศึกษา : ถุงยางอนามัย 100%วันวิสาข์ ชูชนม์25451
803ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดียงยุทธ ศิริวัฒนอักษร25452
804เวชปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร25453
805พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25451
806โภชนศาสตร์ทางการพยาบาลวีนัส ลีฬหกุล25453
807การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วันเพ็ญ พิชิตพรชัย25453
808ทำเนียบบริการและผลิตภัณฑ์ เล่ม 2สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว25451
809คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
810การดูแลทารกแรกเกิดพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์25452
811ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยประทีป ชุมพล25451
812ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์วีรวัฒน์ เหลืองชนะ25442
813อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกายสมภพ เรืองตระกูล25443
814การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25444
815เอกสารคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม25446
816การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25445
817การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก ฉบับมาตรฐานกนกกร สุนทรขจิต25441
818Systemic Lupus Erythmatosus (SLE)สมชาย เอี่ยมอ่อง25441
819การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
820วิทยาการโรคลมชักจรัส สุวรรณเวลา25441
821ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดูนิมิต เตชไกรชนะ25442
822การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
823ฮอร์โมนการเติบโตและปัญหาเด็กตัวเตี้ยสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25441
824การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล25443
825คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
826เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
827ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
828คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง ค.ศ.2000 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์Hazinski, Mary Fran25442
829อายุรศาสตร์ฉุกเฉินวิทยา ศรีดามา25441
830ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
831สอนลูกให้คิดเป็นSmart Mom25441
832เสริมทักษะ CPR สำหรับผู้เรียนและผู้สอนปรีชา สุนทรานันท์25445
833มหัศจรรย์พันธุ์พืชสมุนไพรเครื่องดื่มป้องกันโรคสุธี วรคีรีนิมิต25441
834ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
835โรคติดเชื้อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญนลินี อัศวโภคี25441
836โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมวิทยา ศรีดามา25441
837รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษาจุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์25443
838เวชศาสตร์มารดาและทารกเยื้อน ตันนิรันดร25441
839การพยาบาลระยะหลังคลอดปราณี พงศ์ไพบูลย์25443
840โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
841เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
842ตำราการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (อายุรศาสตร์)อุไร ศรีแก้ว25441
843เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์วิทยา ถิฐาพันธ์25442
844การพยาบาลสูติศาสตร์ 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25441
845อาการอันตรายอมรชัย หาญผดุงธรรมะ25441
846ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
847คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25442
848บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกสุณี ธนาเลิศกุล25441
849เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
850เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25443
851การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยซีเอพีดีสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25442
852กุมารเวชศาสตร์ : เวชปฏิบัติทันสมัยพรรณี วาสิกนานนท์25441
853คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน 2รัชนี นามจันทรา25442
854สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25443
855เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
856เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25441
857ฉุกเฉินชัญวลี ศรีสุโข25441
858พูดจาภาษายา เล่ม 1สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25441
859เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 1อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25442
860เคหพยาบาลฉวีวรรณ อารยาพันธ์25442
861การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
862สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพวีณา จีระแพทย์254413
863ตอบปัญหาการเลี้ยงลูกและวัยรุ่นวิทยา นาควัชระ25441
864คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25442
865การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25443
866การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
867เครื่องมือการวิจัย : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25441
868ใช้ยา-ต้องรู้เรวดี ธรรมอุปกรณ์25441
869การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25431
870ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือ254310
871Endocrinology for pediatriciansพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา25431
872ยาบ้า : มหันตภัยข้ามสหัสวรรษวิโรจน์ สุ่มใหญ่25431
873รู้เรื่องโรคภูมิแพ้ป้องกันได้รักษาหายพิพัฒน์ ชูวรเวช25431
874ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
875พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
876คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25437
877การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิดสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล25432
878ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25432
879เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
880การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็กมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25433
881โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และใยอาหารลักษณา อินทร์กลับ25431
882เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
883โรคลำไส้ : การวินิจฉัยและการรักษาอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25432
884จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25431
885การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติด้านโภชนาการมยุรี นภาพรรณสกุล25432
886ตับอักเสบจากไวรัสสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล25431
887การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25436
888การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : แบบแผนสุขภาพวัฒนา ศรีพจนารถ25432
889การพยาบาลภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ทรงพร จันทรพัฒน์25431
890พจนานุกรมโรคและการบำบัดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25432
891การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25432
892คู่มือหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 (แรกเกิด-3 ปี)สุชาดา วัยวุฒิ25432
893การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวในวัยรุ่นโรคมะเร็งอารีย์ มั่งเกียรติสกุล25431
894การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
895พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25432
896การรักษาพยาบาลเบื้องต้นพรทิพย์ คำพอ25431
897Pediatric critical careดวงมณี เลาหประสิทธิพร25432
898ตำราวิสัญญีวิทยาทางสูติกรรมชูศรี พิศลยบุตร25431
899คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25432
900คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25431
901ขั้นตอนการพัฒนาของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ปฏิสนธิ - 5 ปีนิตยา คชภักดี25431
902คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25433
903คู่มือการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-3 ปีสุชาดา วัยวุฒิ25433
904คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ254315
905เพศศึกษาจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์25431
906เอกสารรวมเล่มวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐานจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25433
907การพยาบาลหญิงที่มีการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนดเกสรา ศรีพิชญาการ25432
908จริยธรรมในเวชปฎิบัติสุขิต เผ่าสวัสดิ์25431
909ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
910การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3สมพร ชินโนรส25433
911วัยหมดระดูกอบจิตต์ ลิมปพยอม25431
912เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
913แม่ไม้คุณภาพเจาะ HA Year 2000กฤษฎ์ อุทัยรัตน์25435
914การบาดเจ็บหลายระบบสุกษม อัตนวานิช25421
915ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
916หัตถการทางการแพทย์วิทยา ศรีดามา25421
917Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
918เคมีประยุกต์จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
919คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ25427
920โรคโลหิตจางอะพลาสติก : การดูแลตนเองสุวรรณา บุญยะลีพรรณ25422
921การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการกิ่งแก้ว ปาจรีย์25422
922กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25421
923นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25423
924สูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
925สร้างวินัยให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ254210
926ตำราอาชีวเวชศาสตร์สมชัย บวรกิตติ25421
927กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3มนตรี ตู้จินดา25421
928Axial skeleton and appendicular skeletonศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
929ความผิดปกติทางอารมณ์สุชาติ พหลภาคย์25422
930การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาอุไร ศรีแก้ว25423
931โรคสมาธิสั้นนงพงา ลิ้มสุวรรณ25421
932จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25421
933มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
934การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254212
935พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25421
936เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
937ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25421
938เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
939ภูมิแพ้รักษาอย่างธรรมชาติบำบัดไพบูลย์ จาตุรปัญญา25421
940คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25422
941พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
942สูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
943กุมารเวชปฏิบัติทันยุคกิตติ อังศุสิงห์25422
944การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิกวรนุช เกียรติพงษ์ถาวร25421
945จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25421
946กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1มนตรี ตู้จินดา25421
947ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
948ตำราการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจสันต์ ใจยอดศิลป์25422
949เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
950โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติ รักษาหายได้ดวงใจ กสานติกุล25421
951การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25421
952การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25424
953เภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
954กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ในปราโมทย์ เชาวศิลป์25422
955เด็กกินอิ่ม เรายิ้มได้ สังคมไทยเข้มแข็ง : คู่มือการพัฒนาเด็กในโรงเรียนและชุมชนจากประสบการณ์โครงการหนูรักผักสีเขียวมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยโภชนาการ25426
956การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
957โฉมหน้าบริการทางการแพทย์ของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?เฉก ธนะสิริ25422
958แนวทางการวางแผนการพยาบาลเด็กรุจา ภู่ไพบูลย์25426
959พยาบาลสารสนเทศรุจา ภู่ไพบูลย์25422
960ตำราจิตเวชศาสตร์มานิต ศรีสุรภานนท์25421
961การสำรวจความรู้และพฤติกรรมของชุมชนในการดูแลเด็กโรคเด็กและปอดบวมกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรค25422
962การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25422
963ความก้าวหน้าของการผดุงครรภ์ เล่ม 3กรมอนามัย25421
964การพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์อำนวย ลอยกุลนันท์25425
965ยาในเด็ก 2สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์25422
966เภสัชวิทยา 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาเภสัชวิทยา25421
967เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุขนงพงา ลิ้มสุวรรณ25422
968สุขภาพเด็กพรทิพย์ คำพอ25422
969การแปลผลห้องปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์25421
970ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
971การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25421
972อาหารเพื่อสุขภาพ & อาหารตามสมัยอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ25422
973ความรู้เพื่อชีวิต : สาระที่ท้าทายระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานิตยา คชภักดี25411
974ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2วรชัย รัตนธราธร25411
975การพยาบาลมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25411
976หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเยื้อน ตันนิรันดร25412
977โครงการอบรมการใช้หุ่นจำลองฝึกการตรวจการสอน(วิธีป้องกันเอดส์เบื้องต้น)ทบวงมหาวิทยาลัย25411
978คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันเรื่องทักษะพื้นฐานงานบ้านโรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข25413
979การดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอำไพรัตน์ กลิ่นขจร25412
980กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาลดาราพร คงจา25415
981โรคระบบทางเดินอาหาร : ไวรัสตับอักเสบเอถึงจี ภาวะการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรีเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25412
982การพยาบาลเด็กสถาบันพระบรมราชชนก.^โครงการสวัสดิการวิชาการ.^คณาจารย์วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.25411
983คู่มือการเรียนปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิชาโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาจุลชีววิทยา25419
984เภสัชจลนศาสตร์คลินิกสุเทพ จารุรัตนศิริกุล25412
985การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตฉวีวรรณ สัตยธรรม25416
986จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
987โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
988การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในคลินิกวรรณวิไล ชุ่มภิรมย์25415
989ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขเฉก ธนะสิริ25413
990กระบวนการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25415
991การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ก่อกู้ เชียงทอง25412
992การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพอำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์25413
993การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมนันทา เล็กสวัสดิ์25412
994การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดภาวะหายใจขัดข้องร่วมกับอาการตัวเหลืองจากภาวะพร่องเอ็นซัยม์ G-6PD : กรณีศึกษาบุญเรือน มากพึ่งพร25412
995กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25411
996การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25412
997การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25413
998โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
999วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25411
1000หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25414
1001การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
1002โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่นกวี สุวรรณกิจ25412
1003โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
1004การบริหารการพยาบาล : ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยประพิณ วัฒนกิจ25412
1005กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
1006คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25412
1007ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25411
1008มารู้จักเอดส์กันเถอะวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25411
1009ตำราโรคภูมิแพ้ปกิต วิชยานนท์25411
1010เภสัชวิทยา เล่ม 2อโนชา อุทัยพัฒน์25412
1011โรคติดเชื้อกนกรัตน์ ศิริพานิชการ25414
1012สร้างสมาธิให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25412
1013จริยธรรมกับการพยาบาลมัญชุภา ว่องวีระ25414
1014เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาสพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25411
1015การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียนอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25412
1016กระบวนการพยาบาลสุระพรรณ พนมฤทธิ์25412
1017ตำราภาพจุลพยาธิวิทยาพงศักดิ์ วรรณไกรโรจน์25411
1018Pediatric todayบุญเชียร ปานเสถียรกุล25411
1019อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
1020คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันเรื่องทักษะการช่วยเหลือตนเองโรงพยาบาลราชานุกุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข25413
1021การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดภาวะหายใจขัดข้องร่วมกับอาการตัวเหลืองจากภาวะพร่องเอ็นซัยม์ G-6PD : กรณีศึกษาบุญเรือน มากพึ่งพร25412
1022การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่เผชิญกับความตายรัตนา สายพาณิชย์25411
1023การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25412
1024ผลการทดสอบมาตรฐานการผดุงครรภ์ของ WHO/SEARO เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยกรมอนามัย25411
1025การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวพิกุล บุญช่วง25412
1026แคลเซียม ฟอสฟอรัสและความผิดปกติของกระดูกที่พบในผู้ป่วยเด็กสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25411
1027คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็กอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์25406
1028การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25401
1029ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง : การวางแผนการพยาบาลสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25402
1030ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์25402
1031ทำเนียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน : ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ปี 2540สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25401
1032กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25403
1033อนามัยชุมชน เล่ม 2เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
1034อาหารและโภชนาการ : นำความรู้สู่การปฏิบัติไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25401
1035ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลยุคหน้าMurray, Mary Ellen25405
1036เยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2540สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ25401
1037การพยาบาลสูติศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันพระบรมราชชนก.คณาจารย์จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก25402
1038ตำราโรค หู คอ จมูกอภิชัย วิธวาศิริ25402
1039พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
1040การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่สุดาพรรณ ธัญจิรา25404
1041อนามัยชุมชน เล่ม 1เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
1042ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25401
1043สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25402
1044โรคติดเชื้อรุนแรง (Pneumonia,Sepsis,Meningitis) ในทารกอ่อนเดือนกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรค25402
1045คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25401
1046เจ็ดอย่างที่เด็กต้องการเดรสเชอร์, จอห์น เอ็ม.@25401
1047การพยาบาลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25402
1048รายงานการสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายในในเด็กกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ25404
1049การพยาบาลผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองสุภาพ วัณณะพันธุ์25403
1050การพยาบาลจักษุวิทยา เล่ม 1ขวัญตา เกิดชูชื่น25401
1051ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25401
1052ตำราเรื่องเนื้องอกของกระดูก : พยาธิวิทยา รังสีวิทยาและคลินิกวรชัย ศิริกุลชยานนท์25401
1053กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25401
1054โลหิตวิทยาในเด็กพงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์25401
1055การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25403
1056เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
1057แบบแผนการเลี้ยงดูลูกของพ่อที่เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครอุไรวรรณ คนึงสุขเกษม25403
1058จักษุวิทยาอภิชาติ สิงคาลวณิช25402
1059กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
1060แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
1061รู้เรื่องโรคสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25402
1062แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25401
1063ตอบปัญหาการเลี้ยงลูกและวัยรุ่นวิทยา นาควัชระ25401
1064การพยาบาลทางห้องผ่าตัดเรณู อาจสาลี25402
1065ตำราโภชนบำบัดและโรคไตประเสริฐ ธนกิจจารุ25402
1066อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
1067รายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2538สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25392
1068วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
1069การพยาบาลเด็กโรคหัวใจสุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์25394
1070เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
1071พัฒนาการมนุษย์นิตยา ศรีจำนง25391
1072คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
1073การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กไทยตามเป้าหมายกึ่งทศวรรษ 2538 ระยะสิ้นสุดโครงการนิศากร บุญอาจ25391
1074คู่มือการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์25395
1075สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
1076รายงานการจัดตั้งหน่วยพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ศึกษากระทรวงสาธารณสุข.^สถาบันพระบรมราชนก.25391
1077คู่มือการปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
1078วิจัยทางการพยาบาล : หลักการและกระบวนการเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25395
1079จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25395
1080การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย25391
1081โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25391
108223 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือเสรี พงศ์พิศ25392
1083แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25399
1084Peptic diseasesศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์25392
1085คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25392
1086การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 2โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
1087อายุรศาสตร์ทันยุค 3นิพนธ์ พวงวรินทร์25392
1088ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25391
1089การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25393
1090เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25392
1091คู่มือเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองกรมสุขภาพจิต.^ศูนย์สุขวิทยาจิต.25392
1092โรคผิวหนังเด็กสุจิตรา วีรวรรณ25391
1093ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแลฟาริดา อิบราฮิม25392
1094การพยาบาลโรคเด็ก เล่ม 1โรงพยาบาลเด็ก.^ฝ่ายการพยาบาล.25392
1095เด็กป่วยและการพยาบาลศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25382
1096นมและอาหารทารก : หลักและวิทยาการก้าวหน้าจงจิตร อังคทะวานิช25382
1097ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6สมเกียรติ ธาตรีธร25382
1098โภชนศาสตร์ทางคลินิกในเด็กพิภพ จิรภิญโญ25382
1099กลุ่มอาการดาวน์พรสวรรค์ วสันต์25381
1100อาการของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและการบำบัดกำพล กลั่นกลิ่น25381
1101การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25381
1102การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25382
1103ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
1104โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25382
1105การพยาบาลผู้คลอดโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ : กรณีศึกษาลัดดา ศีลรัตนวงศ์25381
1106สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1107การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจภูษิตา อินทรประสงค์25382
1108ความรู้เรื่องภาวะปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล.^คณะกรรมการวิชาการและวิจัย.25381
1109ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
1110การดูแลสุขภาพที่บ้านกุลฤดี จิตตยานันต์25383
1111สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผู้รับบริการตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1112การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนันทา คูณรัตนศิริ25382
1113คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์อันธิกา คะระวานิช25384
1114อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรคอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25381
1115ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
1116ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
1117อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและหลักการสั่งอาหารรุจิรา สัมมะสุต25381
1118คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชนดวงพร พันธุเสน25385
1119กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25382
1120คู่มือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25381
1121Osteosarcoma : แนวทางใหม่ในการรักษาลักษณา โพชนุกูล25382
1122คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25382
1123เอกสารประกอบการสอนวิชา พย.2802 จิตวิทยาพัฒนาการวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์25383
1124การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารบุปผา ขันแข็ง25382
1125อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25374
1126วิจัยทางการพยาบาลยุวดี ฦาชา25371
1127เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25374
1128โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็กวันดี วราวิทย์25374
1129การกำจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดจากประเทศไทยกรมอนามัย กองโภชนาการ25371
1130การบริบาลครรภ์เสี่ยงสูงวินิต พัวประดิษฐ์25371
1131กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25375
1132หมอวิทยาช่วยแก้ปัญหาการเลี้ยงลูก และวัยรุ่นวิทยา นาควัชระ25371
1133การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25371
1134ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25372
1135การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25371
1136โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์25371
1137คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2รัชนี นามจันทรา25373
1138ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทยถนอมศรี ศรีชัยกุล25372
1139ห่วงใยคุณแม่ ดูแลลูกน้อยเฟนวิก, เอลิซาเบท@25371
1140คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ชุดที่ 3สุรชาติ ณ หนองคาย25371
1141แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ พ.ศ. 2538-2539คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ25371
1142การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดทางสูติกรรมสุกัญญา ปริสัญญกุล25372
1143โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
1144โภชนศาสตร์เบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25371
1145ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 6จุฑามณี จารุจินดา25361
1146Update in glomerular diseaseเกรียง ตั้งสง่า25361
1147ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25361
1148โรคแม่ทำ (ฉบับการ์ตูน) รวมเล่มคิวโทกุ, ชิเงโมริ @25363
1149สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กไทยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองโภชนาการ.25362
1150รักลูกให้ถูกทาง เล่มที่ 3ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา25361
1151การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
1152คู่มือการดูแลสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25362
1153ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
1154ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือดสมชาติ โลจายะ25361
1155การประชุมปฏิบัติการเรื่อง โรคอุจจาระร่วง ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25361
1156พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528สภาการพยาบาล25361
1157การดูแลระบบการหายใจในทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25362
1158โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25362
1159รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร,ธัญญรักษ์วิทยาลัยคริสเตียน25362
1160แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25361
1161คู่มือดูโทรทัศน์กับลูกอย่างสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก (กสด.)25361
1162การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์25361
1163กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า : กลยุทธในการรักษานวลจันทร์ ปราบพาล25361
1164โครงการอบรมผู้แทนนักศึกษาเรื่องนักศึกษารวมพลังต้านภัยเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25351
1165โรคแม่ทำ เล่ม 2 (ฉบับการ์ตูน)คิวโทกุ, ชิเงโมริ @25351
1166เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยแรกเริ่ม วัยเรียน วัยรุ่น : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็ก ฉบับประชาชนรวมเล่มสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
1167โรคติดเชื้อในเด็กสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25351
1168คู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลแม่และเด็กจำเนียร แสงภา25351
1169โรคแม่ทำ เล่ม 1 (ฉบับการ์ตูน)คิวโทกุ, ชิเงโมริ @25351
1170เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยรุ่น วัยสร้างสรรค์ : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 3สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
1171การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
1172คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตร์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์25351
1173เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยเรียน วัยประถมศึกษา : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 2สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
1174เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25351
1175เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยแรกเริ่ม วัยหลักของชีวิต : คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 1สำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25351
1176ตำราวิสัญญีวิทยาวรภา สุวรรณจินดา25341
1177การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25347
1178แล้วอยู่ๆ หนูก็เพี้ยนกองบรรณาธิการโครงการพิเศษ25342
1179ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25343
1180นิเทศการพยาบาล : แนวความคิด วิธีการ เทคนิคการนิเทศและการพัฒนาบุคคลวิเชียร ทวีลาภ25343
1181การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
1182จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25344
1183ถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์สถาพร มานัสสถิตย์25341
1184การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียนอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25341
1185โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย25341
1186การสร้างสามัญสำนึกที่ดีให้แก่ทารกและเด็กจอลลี่ย์, ฮุฟ @25341
1187ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25341
1188ผู้ป่วยเด็กโรคคุกคามชีวิตและครอบครัว : ภาวะจิตสังคมและการพยาบาลปริศนา สุนทรไชย25343
1189เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25341
1190การใช้กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดของแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
1191โลกของคนตัวเล็ก : เติบใหญ่วัยเยาว์ 3-6 ปีปิยะลักษณ์ สิมะแสงยาภรณ์25342
1192แล้วอยู่ๆ หนูก็เพี้ยนกองบรรณาธิการโครงการพิเศษ25342
1193ทำอย่างไรไม่ให้ลูกรักติดยาเสพติดพอลสัน, เบ็ธ @25331
1194เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1195เล่นกับลูกน้อยพิริยา ธราธรพิสุทธิกุล25334
1196วัยรุ่นต้องวุ่นวายยิ่งใหญ่25334
1197การพยาบาลเด็กสมองพิการชูศรี สุจปลื้ม25331
1198โครงการติดตามยาฝังคุมกำเนิดกรมอนามัย25331
1199พยาธิวิทยาทั่วไปสมพงศ์ สหพงศ์25335
1200โรคตับในเด็กยง ภู่วรวรรณ25334
1201เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีพาร์คินสัน, ซี นอร์ธโคท @25331
1202สอนลูกให้รู้จักสร้างสรรค์เบลลิสตัน, ลอรี่ @25331
1203รักลูกให้ถูกทางสายฤดี วรกิจโภคาทร25332
1204ปัญหาทางกุมารเวชปฏิบัติสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25331
1205คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25332
1206เรียนรู้ที่จะบอกลาเมื่อลูกน้อยจะเริ่มเข้าโรงเรียนบาลาบัน, แนนซี่ @25334
1207ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25334
1208แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1209กลวิธีปราบลูกตัวแสบวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25332
1210ทารกแรกเกิดประพุทธ ศิริปุณย์25334
1211จิตเวชศาสตร์ เล่ม 1ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
1212เตรียมตัวเป็นแม่โสภาพรรณ รัตนัย25331
1213การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยวราภรณ์ รักวิจัย25332
1214โรคใต้เข็มขัดวิน, เดนิส @25333
1215ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
1216ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกกับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเองในมารดาครรภ์แรกหลังคลอดปกติวิภารัตน์ ยมดิษฐ์25331
1217ช่วยให้เด็กฉลาดที่บ้านและที่โรงเรียนอัลเบิร์ต, ลินดา @25331
1218เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1219การประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพยาบาลที่เน้นชุมชนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25331
1220กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
1221กายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหวสุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา25332
1222อาหารเสริมของลูกน้อยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25331
1223เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีคุณภาพและมีความสุขพยอม อิงคตานุวัฒน์25336
1224เร่งลูกมากเกินไปอันตรายยิ่งนักเอลไคนด์, เดวิค @25332
1225ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25331
1226เอ็กซเรย์เทคโนโลยีปรีชา เติมจิตรอารีย์25331
1227ลูกกับเรามอนเตสโซรี, มาเรีย @25323
1228ขอเพียงรักและเข้าใจให้กับหนูบุญทิวา สุขสมทรัพย์25324
1229การดูแลรักษาโรคความดันเลือดสูงเกษม วัฒนชัย25325
1230การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25323
1231การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25321
1232การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เล่มที่ 2สมพนธ์ บุณยคุปต์25322
1233คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25324
1234มะเร็งหลอดอาหารอภิณพ จันทร์วิทัน25326
1235ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวีระ บุณยะกาญจน25323
1236ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25321
1237เด็กวอนสอนผู้ใหญ่โกลด์, สแตนลี่ @25324
1238คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
1239เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีคุณภาพและมีความสุขพยอม อิงคตานุวัฒน์25322
1240ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 4นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25322
1241การประเมินสภาพและตรวจร่างกายเด็กศรีกัลยา ภิญโญสโมสร25322
1242แอมบิวลาทอรี่ พีดิแอทริสมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.ภาควิชากุมารเวชศาสตร์25325
1243ลูกพร้อมจะไปโรงเรียนหรือยังประชุมพร สุวรรณตรา25324
1244อ่านใจลูกรักจากภาษากายเด็กเลวิส, เดวิช @25322
1245การเรียนรู้ของเด็กโฮลท์, จอห์น @25321
1246สรีรวิทยา 1สุวรรณา หังสพฤกษ์25325
1247ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
1248วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 3สปอค, เบนจามิน @25326
1249โรคแม่ทำคิวโทกุ, ชิเงโมริ @25325
1250การพยาบาลศัลยกรรมประสาทเบื้องต้นชัชรินทร์ อังศุภากร25323
1251คำถามจากลูกสอางค์ มะลิกุล25321
1252ยาต้านจุลชีพ : ความรู้พื้นฐานและประยุกต์มาลิน จุลศิริ25321
1253การบริบาลเด็กสมองพิการสร้อยสุดา วิทยากร25322
1254ตอบคุณแม่เรื่องคุณลูก สำหรับวัย 0-10 ขวบซอลก์, ลี @25322
1255พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
1256ตอบคุณแม่เรื่องคุณลูก สำหรับวัย 11-19 ปีซอลก์, ลี @25322
1257ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
1258คู่มือทดสอบพัฒนาการเด็กของเดนเวอร์ฟรังเคนเบอร์ก, วิลเลี่ยม เค. @25324
1259เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
1260สอนลูกด้วยความรักด็อดสัน, ฟิตซ์ฮิวฮ์ @25322
1261การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
1262Manual of ao instrumentation for orthopaedic nursesกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า25321
1263กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้าทางคลินิกเทวี วัฒนา25324
1264ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัณเพ็ญ บุญประกอบ25324
1265การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25325
1266คู่มือโรคผิวหนังสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเรณู โคตรจรัส25321
1267โรคระบบการหายใจ 1ประพาฬ ยงใจยุทธ25321
1268ทันตรังสีวินิจฉัยเบื้องต้นใจนุช จงรักษ์25322
1269เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25321
1270การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์ลักขณา ธรรมไพโรจน์25328
1271วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25325
1272เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
1273เมื่อลูกท้าทายคุณ เล่ม 3ไดรเคอร์ส, รูดอล์ฟ @25327
1274วัยเด็กคนดังจิราภรณ์ เจริญเดช25322
1275หย่าลูกไม่ขาดบรอแกน, จอห์น พี. @25324
1276กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
1277ผมหายจากมะเร็งได้อย่างไรแซททิลาโร, แอนโธนี่ เจ. @25322
1278สองขวบปีแรกแห่งชีวิต : พัฒนาการของทารกแรกเกิดวัย 24 เดือนโสภาพรรณ รัตนัย25325
1279ไม่อยากให้ลูกมีความลับทำอย่างไรเลเนตต์, โรบิน @25322
1280เสรีภาพไม่ใช่การตามใจนีล, เอ.เอส. @25322
1281เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25321
1282สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25312
1283การให้ยาสลบในประสาทศัลยศาสตร์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25311
1284เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1285วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 4สปอค, เบนจามิน @25316
1286เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1287แม่คุยกับลูกแกมกาญจน์ ศุภวรรณ25312
1288การพยาบาลสูติศาสตร์หัตถการ : บทบาทและแนวทางปฏิบัติอุทุมพร พรนฤสุวรรณ25311
1289สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
1290การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาลบุญศรี ปราบณศักดิ์25318
1291กดจุดหยุดปวดหัวเคอร์แลนด์, ฮาวาร์ด ดี.25311
1292ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็กรุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์25311
1293ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
1294เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1295คู่มือดูแลลูกป่วยด้วยตนเองสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25311
1296เด็กไม่เล็กอย่างที่คิดนิดดา หงษ์วิวัฒน์25312
1297คู่มือโรคเด็กวณิช วรรณพฤกษ์25312
1298วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 1สปอค, เบนจามิน @25314
1299เมื่อลูกท้าทายคุณ เล่ม 1ไดรเคอร์ส, รูดอล์ฟ @25318
1300เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1301การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25314
1302การพยาบาลเด็ก เล่ม 1กระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25316
1303โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
1304เลี้ยงลูกให้เป็นตัวของตัวเองไดเออร์, เวย์น ดับบลิว.@25313
1305เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1306วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 2สปอค, เบนจามิน @25314
1307โภชนาการในเด็กปรกติและเจ็บป่วยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25317
1308รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องสอนทางคลินิกอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25315
1309แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวรมนต์ ตรีพรหม25315
1310เมื่อลูกท้าทายคุณ เล่ม 2ไดรเคอร์ส, รูดอล์ฟ @25318
1311มาเลี้ยงลูกวัยรุ่นด้วยความรักกันเถอะคลาร์ก, แจ็ค @25312
1312ขุมทองแห่งการสร้างสรรค์ของลูกมานพ ถนอมศรี25313
1313เอกสารการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25313
1314คู่มือในการรับมือเจ้าตัวยุ่งวีซคอฟฟ์, เจอร์รี @25314
1315การพัฒนาสุขภาพเด็กประนอม รอดคำดี25312
1316การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
1317แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25314
1318ทอรุ้งจากดวงใจให้ลูกรักสีมู่หรง25314
1319ปัญหาที่พบบ่อยทางระบบหายใจในเด็ก : การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ25311
1320การเตรียมมารดาเพื่อการคลอดเทียมศร ทองสวัสดิ์25311
1321เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1322การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์เทียมศร ทองสวัสดิ์25315
1323โรคจิตเภทเลอสรรค์ พุ่มชูศรี25316
1324การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
1325Instructional course lecture on foot problemsวินัย พากเพียร25311
1326พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
1327จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25305
1328ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25304
1329เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
1330เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1331การเจริญเติบโตช้าในครรภ์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25303
1332สอนลูกให้ได้ดั่งใจเพนเตอร์, เจเนอีฟ @25301
1333ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25301
1334จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
1335เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
1336ทำเนียบหน่วยงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ25301
1337เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1338การพยาบาลทางห้องผ่าตัดอรอนงค์ พุมอาภรณ์25301
1339จอประสาทตาลอกวัฒนีย์ เย็นจิตร25301
1340จิตเวชเด็กสำหรับกุมารแพทย์วัณเพ็ญ บุญประกอบ25303
1341หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
1342เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25301
1343ให้ลูกน้อยเป็นอัจฉริยะด้วยการอ่านดอมแมน, เกลน @25301
1344บทเรียนราคาแพงกิติมา ศรีวัฒนกุล25302
1345จิตวิทยาพัฒนาการศรีเรือน แก้วกังวาล25302
1346เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1347คุณต้องทำหน้าที่พ่อแม่แล้วนะรักษิณา25301
1348จิตวิทยาพัฒนาการจรูญ ทองถาวร25302
1349ตำราการรักษาโรคต่อมไร้ท่อในผู้ใหญ่ด้วยยากอบชัย พัววิไล25302
1350เข้าใจลูกรัก เล่ม 3แครบทรี, ทอม @25301
1351เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพเด็ก หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
1352สุขภาพเด็ก : วัยทารก-วัยก่อนเรียน ทฤษฎีและการปฏิบัติสุขศรี บุรณะกนิษฐ25301
1353การบริหารการพยาบาลสุลักษณ์ มีชูทรัพย์25306
1354การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.25301
1355ปรสิตวิทยาอนันต์ สกุลกิม25308
1356จิตวิทยาเลี้ยงดูเด็กคิง, เทรี่ @25303
1357เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1358อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 2 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสัจพันธ์ อิศรเสนา25301
1359คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
1360การอบรมระยะสั้นทางอายุรกรรมเด็กเกิดใหม่คณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25301
1361ต่อมไร้ท่อคลินิคศรีจิตรา บุญนาค25304
1362โลหิตวิทยาในเด็กภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา25304
1363มาตรฐานการพยาบาล : ทฤษฎีและการปฏิบัติสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25292
1364ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เล่มที่ 2ถนอมศรี ศรีชัยกุล25292
1365การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
1366สัมพันธภาพระหว่างบุคคลทางการพยาบาลจิตเวชพิไลรัตน์ ทองอุไร25298
1367คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
1368หลักระบาดวิทยาสมชาย สุพันธุ์วณิช25293
1369เข้าใจลูกประชุมพร สุวรรณตรา25293
1370เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
1371เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1372ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 2ธิดา นิงสานนท์25291
1373การใช้ยาทางจักษุวิทยาประจักษ์ ประจักษ์เวช25292
1374เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1375ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็ก25291
1376คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเด็กชาลี พรพัฒน์กุล25292
1377ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ส่าหรี จิตตินันทน์25292
1378เข้าใจลูกรัก เล่ม 2แครบทรี, ทอม @25291
1379สุขภาพเด็ก : การดูแลเด็กปกติประสบศรี อึ้งถาวร25294
1380ลูกร่าเริงและแข็งแรงด้วยกายบริหารพิริยา ธราธรพิสุทธิกุล25294
1381การพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25293
1382ทฤษฎีการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25293
1383โรคผิวหนังในเด็กปริยา ทัศนประดิษฐ์25291
1384ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
1385เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25293
1386ภาวะเร่งด่วนทางหูสุเมธ พีรวุฒิ25293
1387ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ส่าหรี จิตตินันทน์25281
1388โรคไข้สมองอักเสบประเสริฐ ทองเจริญ25282
1389เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1390ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินธนิต วัชรพุกก์25281
1391ศัลยศาสตร์ตกแต่งถาวร จรูญสมิทธิ์25281
1392เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1393เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1394เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25282
1395ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1396ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25282
1397ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
1398เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25282
1399การพยาบาลทารกแรกเกิดกรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์25284
1400เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25286
1401การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดสุพร พลยานันท์25282
1402ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา25281
1403อิทธิพลของสิ่งต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กฉลองรัฐ อินทรีย์25281
1404จักษุวิทยาในเวชปฏิบัติทั่วไปอเนก เพฑวณิช25281
1405เด็กวิทยาการก้าวหน้า เล่ม 2ประพุทธ ศิริปุณย์25281
1406วัณโรคในเด็กประมวญ สุนากร25281
1407คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉลองรัฐ อินทรีย์25283
1408โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครชื่นชม เจริญยุทธ25281
1409จิตวิทยาพัฒนาการสุรางค์ จันทน์เอม25272
1410จิตวิทยาพัฒนาการสุภัททา ปิณฑะแพทย์25272
1411ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25276
1412พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25274
1413เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1414จิตวิทยาพัฒนาการปรีชา คร้ามพักตร์25273
1415เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1416คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน@25271
1417ตำราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25271
1418ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25271
1419จิตวิทยาพัฒนาการสุชา จันทน์เอม25272
1420การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.^แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช.25274
1421เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสัมพันธศาสตร์พื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อลักษณา อินทร์กลับ25271
1422เลี้ยงลูกตามราศีคิง, เทรี่ @25261
1423หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25264
1424จิตวิทยาวัยรุ่นสมชาย ธัญธนกุล25261
1425เคหพยาบาลนิตยา วิปุลานุสาสน์25263
1426การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล25262
1427กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25262
1428การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25261
1429เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
1430คู่มือภาคปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นมูลฐานกัมพล ประจวบเหมาะ25267
1431ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็กเจริญ โชติกวณิชย์25261
1432เด็กออทิสติค : คำแนะนำสำหรับบิดามารดาและนักวิชาการวิง, ลอร์นา @25253
1433คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
1434จิตวิทยาพัฒนาการศรัณย์ ดำริสุข25251
1435รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดอัตราเพิ่มของประชากรกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย25251
1436สุขภาพจิตกับพัฒนาการเด็กกระทรวงสาธารณสุข.^กรมการแพทย์.^สำนักการพยาบาล.25251
1437ยาเตรียมปราศจากเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาลเฉลิมศรี ภุมมางกูร25251
1438การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.^แผนกวิชาการพยาบาลกุมารเวช.25241
1439การตรวจร่างกายเด็กเพื่อการวินิจฉัยเสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก25241
1440การปฐมพยาบาลจรินทร์ ธานีรัตน์25241
1441คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
1442จิตเวชเด็กพยอม อิงคตานุวัฒน์25243
1443คู่มือการพยาบาลมารดาและทารกอุบลวรรณ พจน์พริ้ง25241
1444กลไกควบคุมการคลอดสมศักดิ์ วนิชาชีวะ25231
1445วิทยาเอนโดครินเบื้องต้นวิจิตรา เลิศกมลกาญจน์25231
1446การใช้ยาในโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25231
1447อิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กฉลองรัฐ อินทรีย์25221
1448โรคกระดูกและข้อในเด็กมานิตย์ ลิมปพยอม25221
1449อิทธิพลของความเจ็บป่วยที่มีต่อเด็กและครอบครัวฉลองรัฐ อินทรีย์25222
1450โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25211
1451คลื่นหัวใจเด็กวิโรจน์ สืบหลินวงศ์25211
1452จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีทัซซิงก์, ไลล์@25211
1453คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจรัชนี ศรีสวาสดิ์25201
1454จิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25201
1455หลักและวิธีการพยาบาลเด็กศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน25191
1456คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25191
1457Comprehensive nephrologyสง่า นิลวรางกูร25141
         รวม   5561  เล่ม