รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน (ภาษาไทย)
ลำดับเลขทะเบียนรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1T042340พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ25612
2T042325การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนนพวรรณ เปียซื่อ25612
3T041585ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนวันเพ็ญ แก้วปาน25611
4T042338การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary careพิสนธิ์ จงตระกูล25612
5T041226หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25614
6T041339ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
7T042334ระบาดวิทยาวิฑูรย์ โล่ห์สุนทร25612
8T042315คู่มือหมอครอบครัวสายพิณ หัตถีรัตน์25612
9T042332การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์25612
10T042317เดงกีณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
11T042344ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ขวัญเมือง แก้วดำเกิง25612
12T042319การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล25612
13T041239โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560สมสงวน อัษญคุณ25602
14T040736เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวสุพัตรา ศรีวณิชชากร25601
15T041090ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
16T040391การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
17T041301คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
18T039871พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้นวีรศักดิ์ เมืองไพศาล256015
19T039761การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
20T039641คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
21T040609การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
22T041263การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาลศิวพร อึ้งวัฒนา25603
23T041349เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25605
24T042342สาธารณสุขและการดำเนินงานชุมชน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติกมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน25602
25T039531ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัยจิราภรณ์ ศรีอ่อน256010
26T041118เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์25602
27T041325ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
28T040654ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
29T040923จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
30T039493เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
31T041347เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25602
32T040201การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย256010
33T041105การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
34T041307กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชนลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์256010
35T041684กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
36T040041กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
37T040897ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
38T038879การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางสุพัตรา ศรีวณิชชากร25591
39T040311การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาลอรพินท์ สีขาว255910
40T039611ระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารณสุขคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
41T039961Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
42T039541ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
43T040191เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนสรญา แก้วพิทูลย์255910
44T039500เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
45T039771Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
46T038369ครอบครัวต้องมาก่อนถิรวดี พุ่มนิคม25593
47T039371การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21ปะราลี โอภาสนันท์255915
48T040131ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข255910
49T039486พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
50T039951พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
51T039521โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
52T040151หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกฤษณะ สุวรรณภูมิ255910
53T038980(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ25591
54T040371สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก255920
55T041266การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
56T041341เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัววิชุดา จิรพรเจริญ25593
57T039891พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
58T040859การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
59T039478ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
60T041183การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
61T040351วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์255910
62T041329การพยาบาลชุมชนกีรดา ไกรนุวัตร255910
63T039811การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์255910
64T038630การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
65T040141กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชนพรฤดี นิธิรัตน์255910
66T040361ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
67T040501กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
68T040081การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล255910
69T040769คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
70T040251การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
71T039081พื้นฐานระบาดวิทยาคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
72T039631จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
73T040441การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
74T039881การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
75T038880บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชนสุพัตรา ศรีวณิชชากร25591
76T040341โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
77T041253การพยาบาลครอบครัวสุริยา ฟองเกิด255910
78T039731การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
79T040491คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
80T040061การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทยอาชัญญา รัตนอุบล255910
81T040759คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
82T039551ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
83T039591การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
84T040401หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
85T039801การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
86T040471การประเมินโครงการและการจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255910
87T039386ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
88T039181การพยาบาลอนามัยชุมชน : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสุขศิริ ประสมสุข255810
89T040481ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
90T037301คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสารชิษณุ พันธุ์เจริญ25585
91T040564เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
92T039141กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ2558 15
93T039651ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
94T040461เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
95T037435แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
96T039499การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาลรวมพร คงกำเนิด25581
97T040561เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
98T039061การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
99T040271โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชนชุติมา ศิริกุลชยานนท์255810
100T039116อนามัยโรงเรียนวราภรณ์ บุญเชียง255815
101T037352พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
102T039501คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
103T040909เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
104T039498แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
105T039741Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
106T037322แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์25583
107T038600การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
108T040091การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเกสรา ศรีพิชญาการ255810
109T039291การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
110T038493พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
111T036635อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
112T039490กรอบสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของสภาพยาบาลระหว่างประเทศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25573
113T035842รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนกาญจนา จันทร์ไทย25573
114T035289การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืนทัศนีย์ ญาณะ25571
115T010641โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกอักเสบศักดิ์ บวร25571
116T035681สรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 "ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน"กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย25571
117T038045กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
118T035196เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุพัตรา ศรีวณิชชากร25571
119T039201การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
120T035857ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการสังเคราะห์จากนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขนิษฐา นันทบุตร25572
121T035001สุขภาพคนไทย 2557 : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศจากฐานรากมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25571
122T035845หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนกาญจนา จันทร์ไทย25572
123T018049โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ประเสริฐ ทองเจริญ25561
124T041344อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
125T033781ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
126T035952เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
127T035947เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
128T037159อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25562
129T034732แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1อรุชา ตรีศิริโชติ25562
130T034014ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2555-2559เพ็ญแข ลาภยิ่ง25562
131T033245คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศิริพร ขัมภลิขิต25556
132T034726คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาลและเวชกรฉุกเฉินทุกระดับสันต์ หัตถีรัตน์25552
133T033314อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
134T032201เส้นทางสร้างสมรรถนะ สร้างเสริมสุขภาพองค์รวมวรรณภา ศรีธัญรัตน์25554
135T033667การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
136T033987หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.25552
137T032016ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบี้องต้นเพื่อนช่วยจำ25553
138T035052พยาบาลสาธารณสุข : มุมมองการบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบสุดา หันกลาง25551
139T032886การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
140T033832รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25552
141T034743การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25552
142T032852ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25554
143T032884การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา25553
144T036944ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
145T033827ถอดบทเรียน พย.สสส. เส้นทางสู่สุขภาวะวัลลา ตันตโยทัย25555
146T032202สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สู่สุขภาวะสังคมวรรณภา ศรีธัญรัตน์25553
147T033690การรักษาพยาบาลเบื้องต้นวัลภา สุนทรนัฏ25551
148T032739สรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 : สุขภาพดี ชีวีสดใส อนาคตก้าวไกลกระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย25542
149T026614การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาลจริยาวัตร คมพยัคม์255421
150T032836การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
151T031949การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
152T032882ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
153T031944การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วีณา เที่ยงธรรม25541
154T033300แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
155T033874การสาธารณสุขไทย 2551-2553สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25541
156T032862คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวจิราพร เกศพิชญวัฒนา25542
157T035648พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
158T032832คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
159T033296เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
160T031383รอยทางที่สร้างสรรค์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย : รวมสาระสำคัญและบทความจากการประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทยสุพัตรา ศรีวณิชชากร25541
161T037681การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
162T033292เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
163T032845ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
164T031277แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
165T031984โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
166T029950ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
167T035542สร้างสุขให้เต็ม 4 กายสุขสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
168T032834อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก25532
169T035544สร้างสุขให้เต็ม 4 สังคมสดใสสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
170T029519คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
171T030821ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
172T032000ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25531
173T031985การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติณรงค์ศักดิ์ หนูสอน25531
174T031030คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย 2554กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.25535
175T029195การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุราสายรัตน์ นกน้อย25531
176T040892พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
177T034318การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุปิยะนุช ระยะปูโล25521
178T034860ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเทศบาลนครนนทบุรีฐปนัท อินทรสาลี25521
179T028388รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบริการสุขภาพแบบผสมผสานของคลินิกสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยคริสเตียน-สะแกราย จังหวัดนครปฐมจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25523
180T034316ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-34 ปี)นริศา โพธิอาศน์25521
181T036699พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
182T028163ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25525
183T031954ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
184T028549คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
185T025271การจัดบริการปฐมภูมิการดูแลโรคเบาหวานในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลพณพัฒณ์ โตเจริญวานิช25511
186T027644การทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล25515
187T028261First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
188T027654การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
189T026034แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
190T034430แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัศนีย์ รอดโฉม25511
191T034308ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลอาชีวอนามัยธัญรัศม์ สุขบัว25511
192T028241การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
193T014963พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25501
194T028247การพยาบาลอนามัยชุมชนไพเราะ ผ่องโชค25505
195T027193การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรีที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์25507
196T033633คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริโภคในการใช้บริการการแพทย์แผนเดิม การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสมกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25506
197T024486กระบวนการทำงานชุมชนกระทรวงยุติธรรม.^คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.25504
198T024309สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนทิพวรรณ เรืองขจร25501
199T034854ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีชีวิน สมสว่าง25501
200T027063ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 เรื่องรวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติสภาการพยาบาล25501
201T024723เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวม : เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
202T024979เสริมพลัง สร้างสุขภาพ : ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอภิญญา ตันทวีวงศ์25502
203T022477ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
204T025266การบริการสุขภาพที่บ้านสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25494
205T028161สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้นละเอียด แจ่มจันทร์25493
206T022290สวัสดิการผู้สูงอายุ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
207T031958การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
208T021163เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพพรสุวรรณ จารุพันธุ์25494
209T020104ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
210T019578เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254811
211T021827จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
212T028827กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
213T019570เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน25489
214T019908เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
215T019574เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254810
216T000206การสุขาภิบาลอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25471
217T019911เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
218T021234รายงานการประเมินผลโครงการขยายสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นศากุล ช่างไม้25472
219T019914เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
220T021006ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25461
221T016374เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254613
222T016370เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254619
223T021122พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
224T016824ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
225T016366เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน254622
226T026776คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
227T016635กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25451
228T017153พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
229T017833คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
230T017165ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยประทีป ชุมพล25451
231T01642230 ประเด็นสู่แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25452
232T015900พยาบาลครอบครัว : กรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติสโคเบอร์, เมเดน@25452
233T015988ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
234T010484คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
235T017839ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล25452
236T017279การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
237T014492เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25441
238T001108การพยาบาลชุมชน : การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนวันเพ็ญ ปัณราช25441
239T017155ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.25443
240T016529ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
241T014839บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกสุณี ธนาเลิศกุล25441
242T027632มาตรฐานการพยาบาลในชุมชนส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล25441
243T014550เคหพยาบาลฉวีวรรณ อารยาพันธ์25442
244T014356พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
245T013759พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25432
246T016100กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง เพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้าอำพล จินดาวัฒนะ25432
247T020072การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
248T012978เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
249T015995การรักษาพยาบาลเบื้องต้นพรทิพย์ คำพอ25431
250T012794พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุขเฉลิมพล ตันสกุล25433
251T010881การสาธารณสุขมูลฐานเพ็ญศรี เปลี่ยนขำ25422
252T020312เครื่องมืองานวิจัยด้านอนามัยครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาอนามัยครอบครัว25422
253T010880เครื่องมืองานวิจัยด้านอนามัยครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาอนามัยครอบครัว25421
254T012137สองทศวรรษชมรมแพทย์ชนบทกรมการแพทย์ มูลนิธิแพทย์ชนบท25422
255T012080พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
256T012769แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25413
257T012809การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25413
258T010644การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25411
259T010350สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกนก จันทร์ทอง25414
260T009747วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านสาธารณสุขสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
261T016020การดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอำไพรัตน์ กลิ่นขจร25412
262T010994กระบวนการพยาบาลสุระพรรณ พนมฤทธิ์25412
263T018963การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
264T016046จากความป่วยไข้ถึงแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพสมัย อาภาภิรม25403
265T009369การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่สุดาพรรณ ธัญจิรา25404
266T009356อนามัยชุมชน เล่ม 1เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
267T014355ระบาดวิทยาคลินิกฟลีทเชอร์, โรเบริต์ เอช.@25401
268T013761ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25401
269T012731วิเคราะห์งานสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุขประพิณ วัฒนกิจ25402
270T016034การพยาบาลผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองสุภาพ วัณณะพันธุ์25403
271T010882คู่มือการศึกษาอนาคตการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.^สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.25401
272T009361อนามัยชุมชน เล่ม 2เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
273T009401การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2538-2539กระทรวงสาธารณสุข.สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข25401
274T007845ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยฟาริดา อิบราฮิม25391
275T008460อนามัยสิ่งแวดล้อมพัฒนา มูลพฤกษ์25392
276T010636เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 2อุษณา ลุวีระ25394
277T012804คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25392
278T007841อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ25391
279T007848การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25392
280T005381ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
281T013187การดูแลสุขภาพที่บ้านกุลฤดี จิตตยานันต์25383
282T007145ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
283T008447การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้นธนารักษ์ สุวรรณประพิศ25381
284T002724ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25371
285T005583การดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชนเมืองอรชร ณ ระนอง25372
286T005555อาการวิทยาสำหรับพยาบาลจุฬาลักษณ์ บารมี25371
287T007386สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตสโรช รัตนากร25372
288T005021การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์25361
289T005147การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
290T004712กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสุวงศ์ ศาสตรวาหา25362
291T005476การพยาบาลอนามัยชุมชน เล่ม 2เอมอร จังศิริพรปกรณ์25366
292T005978พฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษาประภาเพ็ญ สุวรรณ25362
293T004626การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
294T007786การรักษารูปแบบชุมชนบำบัดธัญญารักษ์จินตรา อุ่นเอกลาภ25351
295T004740การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพิชิต สกุลพราหมณ์25352
296T004711แผนที่กับการพัฒนาอนามัยชุมชนศุภวรรณ มโนสุนทร25341
297T005097การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25341
298T004790จปฐ. แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของครัวเรือนกระทรวงมหาดไทย.กรมการพัฒนาชุมชน25341
299T004703กระบวนการพยาบาลกับการพัฒนาอนามัยชุมชนศุภวรรณ มโนสุนทร25342
300T005022โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย25341
301T004311คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25341
302T004695การพยาบาลอนามัยชุมชนคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25346
303T004444การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25347
304T003933การพยาบาลอนามัยชุมชน เล่ม 1เอมอร จังศิริพรปกรณ์25348
305T004612คู่มือการรักษาผู้ถูกงูกัดมุกดา ตฤษณานนท์25341
306T005976การวิจัยชุมชนทางการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25332
307T003917พฤติกรรมสุขภาพทวีทอง หงษ์วิวัฒน์25332
308T002322ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
309T004710การทบทวนเบื้องต้นสถานการณ์และปัญหาอาชีวอนามัยในประเทศไทยกรมอนามัย25331
310T004097คู่มือการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (บัตรสุขภาพ) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข25331
311T004641จากโครงการบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขสู่โครงการบัณฑิตคืนถิ่นจงกลนี ชุติมาเทวินทร์25331
312T002211กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
313T002346การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25331
314T004330ยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองลือชัย ศรีเงินยวง25331
315T008225วิเคราะห์ข้อมูลประชากรและการสอนอนามัยครอบครัวกรมอนามัย25331
316T004705การพยาบาลอนามัยชุมชนรัตนา วาทบัณฑิตกุล25332
317T002309การสาธารณสุขมูลฐานกุหลาบ รัตนสัจธรรม25323
318T002889เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25323
319T002918การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
320T002352พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
321T002866เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
322T004746ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
323T002371การปฐมพยาบาลวิชัย วนดุรงค์วรรณ25324
324T004497การบริการสุขภาพในโรงเรียนจินตนา สรายุทธพิทักษ์.25321
325T002135การแพทย์กับสังคมไทยในทศวรรษหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25321
326T003104คู่มือนวดจุดสำคัญนรมิตร ลิ่วธนมงคล25321
327T002261เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาตอยด์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
328T004709ระบบประกันสุขภาพของไทยปรากรม วุฒิพงศ์25321
329T003049การประเมินผลโครงการเร่งรัดพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า จังหวัดลำพูนอุไรวรรณ คนึงสุขเกษม25321
330T004743ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25321
331T002518คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
332T002892เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
333T004837พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในภาคกลางเมธี จันท์จารุภรณ์25322
334T002545คู่มือโรคผิวหนังสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเรณู โคตรจรัส25321
335T001439เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
336T001516ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25312
337T002172สุขวิทยาอาหารพูนสวัสดิ์ อภิสิทธิ์25311
338T004098โครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ (บัตรสุขภาพ)อุทัย สรีวัตถานันต์25311
339T002560การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
340T001438เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
341T001874พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
342T001342เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
343T001221สาธารณสุขศาสตร์ความก้าวหน้าของการพัฒนาการสาธารณสุขในประเทศไทยดุษณี สุทธปรียาศรี25312
344T001426เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
345T001420เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
346T001421เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
347T001418เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
348T001222ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
349T001345เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
350T001682การสาธารณสุขมูลฐานกุหลาบ รัตนสัจธรรม25312
351T001298เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
352T002534ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^คณะแพทยศาสตร์.25314
353T001417เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
354T004099คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข25301
355T001492อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 2 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสัจพันธ์ อิศรเสนา25301
356T001300เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
357T004701สุขภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนณรงค์ ณ เชียงใหม่25303
358T000922การดูแลสุขภาพตนเองทัศนะทางสังคม วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล.ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข25302
359T001884การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25302
360T001299เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 1 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
361T000941การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25302
362T001477เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
363T003670สังคมวิทยาและการสาธารณสุขสุมาลี ตัณฑวิเชียร25301
364T001880การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25302
365T001334เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยครอบครัว หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
366T006401คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
367T002643คู่มือการปฐมพยาบาลอัจฉรา วัจนาภิญโญ25302
368T001476เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
369T001332เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยครอบครัว หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
370T002954วิชาความปลอดภัยวิจิตร บุณยะโหตระ25302
371T003936แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
372T002332การสาธารณสุขมูลฐานสำหรับพยาบาลสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25309
373T001330เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
374T001579เวชปฏิบัติทั่วไป : การวินิจฉัยและรักษาสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25302
375T001344เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
376T001329เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
377T004836นวกรรมสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข25292
378T002473ทฤษฎีและการศึกษาทางสังคมวิทยามนุษย์วิทยาการแพทย์กฤตยา อาชวนิจกุล25292
379T009142เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
380T000524เคหพยาบาลสุขศรี บุรณะกนิษฐ25292
381T001341เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
382T001328เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
383T009174เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
384T000575อนามัยบุคคลจรินทร์ ธานีรัตน์25292
385T000515การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25291
386T000536การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25293
387T001340เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
388T004634เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
389T001144หลักระบาดวิทยาสมชาย สุพันธุ์วณิช25293
390T001460เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
391T004819การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534)กระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25292
392T000717การนำจปฐ. มาใช้ในการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข252915
393T001098อนามัยชุมชนพัฒน์ สุจำนงค์25293
394T001107การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
395T007565เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25292
396T001459เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
397T000345การดำเนินงานอนามัยชุมชนจริยาวัตร คมพยัคฆ์25281
398T000377เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
399T000380เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25281
400T000251คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25281
401T004599สัมมนาผู้นำชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน25283
402T007563เอกสารการสอนชุดวิชาบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 8-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
403T000370เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
404T001349เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
405T003022นันทนาการชุมชนจรินทร์ ธานีรัตน์25284
406T005753เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25281
407T004815สุขภาพดี ถ้วนหน้า ในปี 2543กระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
408T000323ปัญหาชีวิตและสุขภาพสุรพงศ์ อำพันวงษ์25281
409T002721คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพัฒน์ สุจำนงค์25281
410T000376เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
411T004805ชุมชนหัวใจของงานพัฒนากระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
412T000834แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
413T007562เอกสารการสอนชุดวิชาบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
414T007567เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
415T000369เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
416T003013การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25282
417T000375เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
418T004813แผนการสอนผู้สื่อข่าวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
419T001129จักษุวิทยาในเวชปฏิบัติทั่วไปอเนก เพฑวณิช25281
420T000374เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
421T004825คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตการพัฒนาชนบทพื้นที่ยากจนโดยความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
422T000148การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25282
423T000832แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
424T004811การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
425T000447การควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยาจำรูญ ยาสมุทร25281
426T001949อนามัยครอบครัวเพ็ญศรี พิชัยสนิธ25286
427T001161การสร้างรูปแบบบทบาทของครูพยาบาลที่สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25281
428T002492สุขภาพส่วนบุคคลและชุมนุมชนอรวรรณ หุ่นดี25284
429T007568เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
430T000388เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
431T001346เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
432T000357การพยาบาลอนามัยชุมชนคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25283
433T000379เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
434T001951สุขศึกษาในสถานบริการของการแพทย์เน้นสุขศึกษาในโรงพยาบาลสุรีย์ จันทรโมลี25281
435T007564เอกสารการสอนชุดวิชาบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
436T000387เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
437T000089การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25271
438T000107การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25272
439T004807แผนงานสาธารณสุขมูลฐานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.^สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.25272
440T000384เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
441T001450เอกสารการสอนรายวิชาการอนามัยทั่วไป หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
442T000381เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
443T000383เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
444T000293การพยาบาลในครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25271
445T002703การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจำรูญ ยาสมุทร25273
446T007571เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25272
447T000358อาชีวอนามัย : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยวิทยา อยู่สุข25271
448T000382เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 1 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
449T001444เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
450T000366เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
451T001308เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25273
452T002701การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพัฒน์ สุจำนงค์25272
453T000372เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
454T002684คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน@25271
455T000389เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
456T000108คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นฮิบิโน, มิชิโกะ@25279
457T001442เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
458T000315คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25271
459T004809สรุปการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25272
460T000425สุขภาพผ้บริโภคบุญชู โรจนเสถียร25274
461T000371เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
462T004817การรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานศึกษาวิจัยด้านการสาธารณสุขมูลฐานปรีชา ดีสวัสดิ์25272
463T000416ทัศนคติ : การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัยประภาเพ็ญ สุวรรณ25261
464T004833คู่มือปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.^สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.25262
465T001449เอกสารการสอนรายวิชาการอนามัยทั่วไป หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
466T000109การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล25262
467T000385เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25263
468T003001การสอนสุขศึกษาสุชาติ โสมประยูร25252
469T000399อนามัยส่วนบุคคล-อนามัยชุมชนฟอง เกิดแก้ว25252
470T004928สวัสดิศึกษา-การปฐมพยาบาลฟอง เกิดแก้ว25251
471T000676คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
472T000228การปฐมพยาบาลจรินทร์ ธานีรัตน์25241
473T000287การปฐมพยาบาลและการพยาบาลสาธารณภัยวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา25241
474T000281คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
475T000282คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.25241
476T000528สาธารณสุขชั้นนำพัชรา กาญจนรัณย์25231
477T000400หลักการจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียนปัญญา สมบูรณ์ศิลป์25231
478T000680อนามัยชุมชนสำหรับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25221
479T003030สุขศึกษาพัฒน์ สุจำนงค์25222
480T004645คู่มือการสอนการปัจจุบันพยาบาลและวิชาการรักษาพยาบาลสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยสินเลิศ ศุษิลวรณ์25191
481T005577คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25191
482T005577คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25191
483T008406คำบรรยายวิชา การปฐมพยาบาลสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอนามัยแม่และเด็ก.25131
         รวม   1788  เล่ม