รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
2ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนวันเพ็ญ แก้วปาน25611
3หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25614
4ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
5กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
6กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ25601
7โรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึมสมลักษณ์ จึงสมาน25603
8ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
9การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
10Fluid, electrolyte and acid-base disordersพงศธร คชเสนี25602
11กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
12จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
13เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
14คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
15กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
16สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์256010
17การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
18Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn careอภิชัย อังสพัทธ์25603
19สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยากรองกาญจน์ ชูทิพย์256010
20การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย2560 10
21การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
22การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์256010
23เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25605
24Electrocardiography : self study, book Iองค์การ เรืองรัตนอัมพร25605
25ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
26การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจจรัญ สายะสถิตย์256010
27กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชนลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์256010
28กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
29พยาบาลโภชนบำบัดส่งศรี แก้วถนอม256010
30Mechanical ventilation : the essentialsสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา256010
31ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
32โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560สมสงวน อัษญคุณ25602
33เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25602
34การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
35การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
36การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร25603
37ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัยจิราภรณ์ ศรีอ่อน256010
38คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
39เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์25602
40Essentials in hemodialysisพงศธร คชเสนี25602
41อายุรศาสตร์ทันยุค 2560มานพ พิทักษ์ภากร256012
42พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้นวีรศักดิ์ เมืองไพศาล256015
43บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประพิศ พงษ์พานิช256010
44วิธีสอนทั่วไปศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย256010
45การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาลศิวพร อึ้งวัฒนา25603
46จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
47ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
48ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
49สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อยอัจฉรา สัมบุณณานนท์255910
50กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชนพรฤดี นิธิรัตน์255910
51การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
52ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์255910
53การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4สมพร ชินโนรส255910
54คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
55ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
56สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
57การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1สุมาลี โพธิ์ทอง255910
58กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
59ครอบครัวต้องมาก่อนถิรวดี พุ่มนิคม25593
60การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อกวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร255910
61การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางสุพัตรา ศรีวณิชชากร25591
62เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัววิชุดา จิรพรเจริญ25593
63การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาลขวัญฤทัย พันธุ255910
64สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช255910
65การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีวราภรณ์ คงสุวรรณ255925
66การพยาบาลครอบครัวสุริยา ฟองเกิด255910
67การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล255910
68สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก255920
69(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ25591
70การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์255910
71การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้าพยัต วุฒิรงค์255910
72โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
73ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจกงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ25593
74การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์255910
75ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
76คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
77การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
78พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
79ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
80Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
81การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
82ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
83การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
84การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
85การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาลอรพินท์ สีขาว255910
86การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21ปะราลี โอภาสนันท์255915
87เกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์25593
88จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
89ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
90พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
91ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข255910
92หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
93ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
94การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
95เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนสรญา แก้วพิทูลย์255910
96การประเมินโครงการและการจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255910
97การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
98พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
99การพยาบาลชุมชนกีรดา ไกรนุวัตร255910
100พื้นฐานระบาดวิทยาคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
101ระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารณสุขคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
102การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทยอาชัญญา รัตนอุบล255910
103วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์255910
104การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
105คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
106การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
107การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ยาใจ สิทธิมงคล255910
108สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2อุษาวดี อัศดรวิเศษ255910
109จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
110การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
111หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกฤษณะ สุวรรณภูมิ255910
112ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
113เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
114นินทาแม่ : เรียนรู้อยู่กับอัลไซเมอร์ณสรัลย์ สลิลจันทร25594
115Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
116การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
117ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
118การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
119ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบปิยนุช คงทิม255910
120โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
121บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชนสุพัตรา ศรีวณิชชากร25591
122ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
123เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
124อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง255810
125คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก255810
126การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
127โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
128คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์แพทยสภา255810
129ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
130สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาลสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล255810
131เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
132การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
133รายงานการประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตยในโอกาส 9 ปี สช.สรชัย จำเนียรดำรงการ25581
134ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
135การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาลรวมพร คงกำเนิด25581
136แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
137เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
138พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
139ตำราเวชศาสตร์เขตเมืองสาธิต คูระทอง255810
140ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21นิตยา เงินประเสริฐศรี255810
141กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ2558 15
142Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25582
143Wound care 2015พรพรหม เมืองแมน255810
144การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์255810
145การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
146คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสารชิษณุ พันธุ์เจริญ25585
147Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
148แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
149โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชนชุติมา ศิริกุลชยานนท์255810
150เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
151พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
152การป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเหลียง เซี่ยนผิง25581
153การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
154หัตถการทางออร์โธปิดิกส์สุพิชัย เจริญวารีกุล255820
155วิธีวิจัยทางการศึกษามาเรียม นิลพันธุ์255810
156คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
157แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2สมลักษณ์ จึงสมาน255815
158การพยาบาลอนามัยชุมชน : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสุขศิริ ประสมสุข255810
159การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช255825
160เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
161โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพิษณุ มหาวงศ์255810
162การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
163เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
164แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์25583
165คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี25585
166พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
167อนามัยโรงเรียนวราภรณ์ บุญเชียง255815
168ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
169การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเกสรา ศรีพิชญาการ255810
170กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล255810
171ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 2สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
172อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
173สุขภาพคนไทย 2557 : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศจากฐานรากมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25571
174กรอบสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของสภาพยาบาลระหว่างประเทศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25573
175สรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 "ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน"กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย25571
176บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย25571
177เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุพัตรา ศรีวณิชชากร25571
178ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการสังเคราะห์จากนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขนิษฐา นันทบุตร25572
179เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย255711
180โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกอักเสบศักดิ์ บวร25571
181ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
182ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ255716
183หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนกาญจนา จันทร์ไทย25572
184การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืนทัศนีย์ ญาณะ25571
185กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
186สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
187การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
188กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
189คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าวสำนักบริหารการสาธารณสุข25573
190รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนกาญจนา จันทร์ไทย25573
191แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25575
192กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
193สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
194กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
195เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
196การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25579
197อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
198การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
199การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25563
200การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่องคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25565
201แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็กจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์25564
202กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
203ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
204การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1วาทินี สุขมาก25563
205กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
206แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1อรุชา ตรีศิริโชติ25562
207การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25561
208เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
209การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
210ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาพรชัย กิ่งวัฒนกุล25565
211คุณภาพชีวิตเด็ก 2556สุริยเดว ทรีปาตี25561
212อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25562
213เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 2 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
214โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ประเสริฐ ทองเจริญ25561
215การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิดพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255621
216การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25565
217เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
218การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วรรณรัตน์ สุวรรณ25565
219เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 1 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
220กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินกมลวิช เลาประสพวัฒนา25563
221การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ255620
222การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1วาทินี สุขมาก25563
223ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
224การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25566
225ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25561
226การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25565
227การสัมมนาวิชาการเรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
228หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
229โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
230ความสุขของชาวพังงา ภูเก็ต และชาวบ้านน้ำเค็มหลังสึนามิรศรินทร์ เกรย์25562
231อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
232การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย255613
233ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2555-2559เพ็ญแข ลาภยิ่ง25562
234การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2วาทินี สุขมาก25563
235การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา25553
236คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศิริพร ขัมภลิขิต25556
237ตำราโรคเบาหวานสารัช สุนทรโยธิน25551
238การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสุวรรณี สิริเลิศตระกูล25552
239กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)25551
240เพศศึกษาสุมาลี สวยสอาด25553
241การพยาบาลมารดาในระยะคลอดศิริพร พงษ์โภคา25555
242การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรมกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25555
243การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช255510
244วิกฤติในเวชปฏิบัติปริกำเนิดวิทยา ถิฐาพันธ์25555
245พยาบาลสาธารณสุข : มุมมองการบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบสุดา หันกลาง25551
246ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบี้องต้นเพื่อนช่วยจำ25553
247การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอดสุภาพ ไทยแท้25552
248Optimal nursing practice in medicineวิไลวรรณ เพิ่มศิลป์25551
249กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
250การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
251การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25552
252ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ศุภวิทย์ มุตตามระ25551
253เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
254สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริงชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25551
255สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สู่สุขภาวะสังคมวรรณภา ศรีธัญรัตน์25553
256การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษาศิริพร จิรวัฒน์กุล25553
257การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตกิตติกร นิลมานัต25551
258กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25551
259รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25552
260การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารกLuxner, Karla L.@255511
261จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
262การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การใช้ผลงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
263การดูแลตนเองของผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
264คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
265กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภุชงค์ เดชอาคม25551
266การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ผ่องพรรณ อรุณแสง25552
267การรักษาพยาบาลเบื้องต้นวัลภา สุนทรนัฏ25551
268เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
269บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพวัลลา ตันตโยทัย25555
270เส้นทางสร้างสมรรถนะ สร้างเสริมสุขภาพองค์รวมวรรณภา ศรีธัญรัตน์25554
271วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรงเอกชัย โควาวิสารัช25555
272การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25555
273หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.25552
274ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
275ถอดบทเรียน พย.สสส. เส้นทางสู่สุขภาวะวัลลา ตันตโยทัย25555
276ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
277การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
278การดูแลผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
279หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรรถการ นาคำ25551
280Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25552
281ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25554
282ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25553
283จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
284การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
285ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
286วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ : 6 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพนงลักษณ์ พะไกยะ25551
287การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
288โรคภูมิแพ้ในเด็ก : สาเหตุและการป้องกันสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์25555
289การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่องพรรณ อรุณแสง25551
290แผนยุทธศาสตร์ "มองไกล 50 ปี สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์"สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์25554
291ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
292การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25555
293ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
294คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาลและเวชกรฉุกเฉินทุกระดับสันต์ หัตถีรัตน์25552
295เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25551
296เภสัชวิทยาคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา25555
297อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
298การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
299ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
300พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
301คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
302คู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้ากระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.25541
303นรีเวชวิทยา : เล่ม 1วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25541
304การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25541
305ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 27 ขนานชาคริยา หลิน25541
306การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25545
307คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
308ปวดหลัง รักษาได้ด้วยตนเองสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล25541
309พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา25541
310ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
311รอยทางที่สร้างสรรค์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย : รวมสาระสำคัญและบทความจากการประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทยสุพัตรา ศรีวณิชชากร25541
312สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25544
313ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา25541
314ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
315การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25542
316ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
317การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาลจริยาวัตร คมพยัคม์255421
318การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1ขวัญพนมพร ธรรมไทย25541
319การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับพรอนงค์ อร่ามวิทย์25541
320คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
321สมุนไพรพื้นบ้านลดไขมันในเลือดตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
322แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
323ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
324การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรมนัทธมน วุทธานนท์25545
325การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25541
326ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กประไพพิมพ์ ธีรคุปต์25543
327หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
328เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
329การพยาบาลและหัตถการทางตาเอื้องพร พิทักษ์สังข์25541
330การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจพจนา ปิยะปกรณ์ชัย255415
331Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2วิทยา ศรีดามา25541
332คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวจิราพร เกศพิชญวัฒนา25542
333หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
334พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25541
335การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วีณา เที่ยงธรรม25541
336การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25542
337ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือดประดิษฐ์ ปัญจวีณิน25541
338การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25541
339กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
340ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฎิบัติทั่วไปทิพวรรณ หรรษคุณาชัย25548
341ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติวนิดา เปาอินทร์25546
342เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
343การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
344สรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 : สุขภาพดี ชีวีสดใส อนาคตก้าวไกลกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.25542
345Critical care medicine : make it easyดุสิต สถาวร25541
346ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อนช่วยจำ25543
347ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา25545
348จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
349คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25541
350เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
351กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิศิราณี อินทรหนองไผ่25541
352ระบบสุขภาพช่องปากในกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ็ญแข ลาภยิ่ง25541
353การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
354การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์จันทราภา ศรีสวัสดิ์25541
355การพยาบาลขั้นสูงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์ประณีต ส่งวัฒนา25543
356พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
357ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกษร นันทจิต25541
358การสาธารณสุขไทย 2551-2553สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25541
359การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุงมาลีวัล เลิศสาครศิริ255410
360การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25544
361กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
362เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
363นรีเวชวิทยา : เล่ม 2วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25542
364เรื่องเล่า พย.สสส. 2554 เล่ม 2วัลลา ตันตโยทัย25541
365ตจวิทยายุพิน ไทยพิสุทธิกุล25541
366ร่มเกล้า ปกฟ้า สาธารณสุขไทยกระทรวงสาธารณสุข25544
367การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
368มะเร็งนรีเวชวิทยาจตุพล ศรีสมบูรณ์25541
369การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์255420
370ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุวิไลวรรณ ทองเจริญ25542
371รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่ 1สภาการพยาบาล25531
372วิทยาหลอดเลือดดำพรรธนมณฑน์ อุชชิน25531
373การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี25531
374สร้างสุขให้เต็ม 4 สังคมสดใสสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
375พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านมพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์25531
376การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรามานิต ศรีสุรภานนท์25531
377เรื่องเล่า พย.สสส. 2553 เล่ม 1วัลลา ตันตโยทัย25531
378ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25531
379อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก25532
380การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติณรงค์ศักดิ์ หนูสอน25531
381วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้นศิริพร จิรวัฒน์กุล25536
382การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
383Thai family doctor ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทยอรสม สุทธิสาคร25532
384การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25531
385โรคเบาหวานวีระศักดิ์ ศรินนภากร25531
386ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดปรีชา เอื้อโรจนอังกูร25531
387จิตวิทยาสังคมนพมาศ ธีรเวคิน25535
388การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25531
389จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุราพิชัย แสงชาญชัย25531
390การพยาบาลผู้สูงอายุอรวรรณ แผนคง25536
391คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
392แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
393การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อลดความเครียดของครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตที่ป่วยครั้งแรก : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์วิจิตรา ทองเกษม25531
394สร้างสุขให้เต็ม 4 ปัญญาเบิกบานสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
395โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
396การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
397การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
398สวัสดิการยามชราบำนาญแห่งชาติวรเวศม์ สุวรรณระดา25531
399ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญีมลิวัลย์ ออฟูวงศ์25531
400การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
401สร้างสุขให้เต็ม 4 ใจสบายสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
402การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุราสายรัตน์ นกน้อย25531
403ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25531
404ตำราคลอดก่อนกำหนดสายฝน ชวาลไพบูลย์25532
405คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25536
406ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
407การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25533
408การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2Stein, Alice M.@255310
409Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
410ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
411การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25531
412การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25531
413คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย 2554กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.25535
414รายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยความมั่นคงในชีวิต มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน25535
415สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศรีพิมล ดิษยบุตร25531
416ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรมกาญจนา กิริยางาม25531
417สร้างสุขให้เต็ม 4 กายสุขสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
418การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุราสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล25531
419ประชากรและสังคม 2553 : คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทยสุชาดา ทวีสิทธิ์25534
420ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
421ทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ25536
422การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1Stein, Alice M.@255310
423ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2 : ข้อสะโพกวัชระ วิไลรัตน์25531
424การพยาบาลสตรีในระยะคลอดสุกัญญา ปริสัญญกุล25532
425โรคกรดไหลย้อนสุเทพ กลชาญวิทย์25531
426โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อนพลภัทร โรจน์นครินทร์25531
427การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25532
428การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4Black, Joyce M.25536
429การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
430การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
431การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25521
432ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25525
433ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-34 ปี)นริศา โพธิอาศน์25521
434Manual of medical diagnosisชุษณา สวนกระต่าย25521
435พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
436การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุปิยะนุช ระยะปูโล25521
437การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25522
438คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
439การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
440คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
441ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
442การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
443แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25526
444ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตวินัย วนานุกูล25521
445ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและควบคุมอาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานครเบญจยามาศ พิลายนต์25521
446หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25521
447การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโกวิท คำพิทักษ์25521
448การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฎิบัติวิจิตร ศรีสุพรรณ25524
449ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเทศบาลนครนนทบุรีฐปนัท อินทรสาลี25521
450คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
451การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติประกาย จิโรจน์กุล25527
452จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาคณะกรรมการชีวจริยธรรมนัฟฟีลด์25523
453โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกมลวิช เลาประสพวัฒนา25526
454การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์25521
455การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25522
456พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
457ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2บุญเพียร จันทวัฒนา25523
458การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัยวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
459การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอารี ผึ่งผาย25521
460พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
461ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูภัทราวุธ อินทรกำแหง25521
462ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
463ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
464คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
465ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25526
466สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
467การพยาบาลหู คอ จมูกศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์25528
468การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25522
469แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
470การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขขุมวิท 11 กรุงเทพฯสภาการพยาบาล25521
471รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบริการสุขภาพแบบผสมผสานของคลินิกสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยคริสเตียน-สะแกราย จังหวัดนครปฐมจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25523
472สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
473กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
474ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กกุสาวดี เมลืองนนท์25527
475คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
476การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25523
477สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
478คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
479ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1บุญเพียร จันทวัฒนา25523
480กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
481คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
482สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
483โรคลมพิษกนกวลัย กุลทนันทน์25521
484การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข25511
485การทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนกระทรวงสาธารณสุข.^สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล.25515
486โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5สุเทพ กลชาญวิทย์25512
487คู่มือโรคผิวหนังเด็กอมรศรี ชุณหรัศมิ์25511
488การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25514
489ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลอาชีวอนามัยธัญรัศม์ สุขบัว25511
490วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
491แนวคิดและวิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอาภรณ์ ดีนาน25518
492การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงอุ่นใจ กออนัตกุล25513
493การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1มาลี เอื้ออำนวย25513
494สุขภาพจิตโกศล วงศ์สวรรค์25511
495การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
496แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัศนีย์ รอดโฉม25511
497เภสัชวิทยา เล่ม 1จุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
498ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฏีการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25511
499สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25515
500ยากับโรคในผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยรังสิต.คณะเภสัชศาสตร์25513
501การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25512
502การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25511
503ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
504ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบ NANDAวิจิตรา กุสุมภ์25511
505First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
506ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนิสิตชายอมรรัตน์ สุปินราช25511
507การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25513
508New trend in pediatric practice 2008ดุสิต สถาวร25511
509แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
510การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25511
511การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้รัตน์ศิริ ทาโต25512
512ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
513การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
514การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25511
515วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
516Advanced pediatric critical care nursingสุภารัตน์ ไวยชีตา25512
517การประเมินตัดสินความเครียดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและวิธีการปรับแก้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสายใหม ตุ้มวิจิตร25512
518การจัดบริการปฐมภูมิการดูแลโรคเบาหวานในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลพณพัฒณ์ โตเจริญวานิช25511
519การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
520การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
521หนังหน้าไฟ (แช็ก)ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์25511
522ภาวะช็อคและการพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ25512
523การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุนจินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ25511
524อนาคตระยอง : เส้นทางสู่สังคมสุขภาพเดชรัตน์ สุขกำเนิด25511
525ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงสุภาวดี เจ้ยชุม25511
526พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ25511
527ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อนช่วยจำ25513
528Highlight in nephrology for internistsธนิต จิรนันท์ธวัช25511
529ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
530คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจิตเกษม สุวรรณรัฐ25512
531ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา255115
532ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 เรื่องรวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติสภาการพยาบาล25501
533ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25502
534ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25501
535ตำราเภสัชบำบัดธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์25501
536การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
537ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
538ตำราการพยาบาลเด็กบัญจางค์ สุขเจริญ25504
539การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
540เสริมพลัง สร้างสุขภาพ : ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอภิญญา ตันทวีวงศ์25502
541กระบวนการทำงานชุมชนกระทรวงยุติธรรม.^คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.25504
542คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริโภคในการใช้บริการการแพทย์แผนเดิม การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสมกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25506
543การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรีที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์25507
544หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็กยุพยงค์ ทังสุบุตร25502
545สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนทิพวรรณ เรืองขจร25501
546พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25501
547ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีชีวิน สมสว่าง25501
548การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25503
549สรีรวิทยากฤตยา รามโกมุท25501
550การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
551ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25501
552โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
553กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
554สารสนเทศทางการพยาบาลสุกัญญา ประจุศิลป25506
555กายภาพบำบัดกับพิษของบุหรี่รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ25507
556พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อยอนุพงศ์ นิติเรืองจรัส25501
557คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25504
558การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
559เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวม : เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
560การพยาบาลอนามัยชุมชนไพเราะ ผ่องโชค25505
561ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อยกฤษณา เพ็งสา25509
562การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือดวิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์25501
563แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสภาการพยาบาล25502
564โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร25505
565สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารกละเอียด แจ่มจันทร์25498
566ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
567การบริการสุขภาพที่บ้านสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25494
568กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ25491
569การคัดกรองพัฒนาการและการทดสอบหาความผิดปกติในเด็กนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์25491
570จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ25492
571ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลสุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล25491
572สวัสดิการผู้สูงอายุ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
573สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุละเอียด แจ่มจันทร์25491
574คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
575การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติฟองคำ ติลกสกุลชัย25492
576ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2549 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาล25494
577สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ละเอียด แจ่มจันทร์25491
578จิตวิทยาในชีวิตประจำวันลักขณา สริวัฒน์25495
579รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์25492
580สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นละเอียด แจ่มจันทร์254924
581สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลละเอียด แจ่มจันทร์25492
582เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
583เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพพรสุวรรณ จารุพันธุ์25494
584หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25491
585การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25495
586รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลราชบุรีศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง25491
587สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยานเรศร สุขเจริญ25491
588สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2ละเอียด แจ่มจันทร์25491
589กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25495
590ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
591อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 4สิริ เชี่ยวชาญวิทย์25491
592แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254916
593การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
594สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้นละเอียด แจ่มจันทร์25493
595การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์254910
596สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1ละเอียด แจ่มจันทร์25491
597เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1วรานุช กาญจนเวนิช254910
598เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นศากุล ช่างไม้254910
599โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
600ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25491
601เภสัชวิทยา เล่ม 3เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์25494
602เลปโตสไปโรสิสนิตยา จันทร์เรือง มหาผล25491
603Hot issues in pediatricsอุไรวรรณ โชติเกียรติ25492
604อาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็นศัลยา คงสมบูรณ์เวช25481
605การเยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิตสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล25481
606แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข25481
607ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนขนาก จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25484
608การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
609เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน25489
610การพยาบาลผู้สูงอายุบุญศรี นุเกตุ25484
611เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
612การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาลศิริพร จิรวัฒน์กุล25482
613กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
614พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25482
615สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25482
616ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
617เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
618กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
619การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25481
620หญิงชายวัยทอง : สุขภาพและปัญหาพิชัย เจริญพานิช25481
621คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25481
622เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254811
623การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
624จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
625การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
626คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
627Stroke ฆาตกรเงียบเพ็ญแข แดงสุวรรณ25481
628จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
629เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254810
630เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1กมลเนตร วงษ์วรรณะ25485
631การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
632เพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเอนก อารีพรรค25481
633ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร254711
634เอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมเล่มวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 1ธนพร วงษ์จันทร254713
635รายงานการประเมินผลโครงการขยายสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นศากุล ช่างไม้25472
636เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
637การพยาบาลสูติศาสตร์ : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดากับทารกในครรภ์ การเตรียมตัวเพื่อคลอดและออกกำลังกายหลังคลอดวรุณวรรณ ผาโคตร25471
638แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25475
639จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
640อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
641หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
642ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25472
643เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
644ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข 2547-2548บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25471
645เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
646การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ในเวชปฏิบัติชาญชัย วันทนาศิริ25471
647การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดตติรัตน์ สุวรรณสุจริต25473
648พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
649การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25471
650เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 4อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25471
651การพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 2ธนพร วงษ์จันทร25476
652การสุขาภิบาลอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25471
653ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
654จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดทิพาวดี เอมะวรรธนะ25471
655เภสัชวิทยา เล่ม 1พยงค์ เทพอักษร25473
656เภสัชวิทยา เล่ม 2พยงค์ เทพอักษร25474
657การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
658เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254619
659ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
660การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวิจิตรา กุสุมภ์25463
661จิตเวชเด็กอลิสา วัชรสินธุ25462
662คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25461
663โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรีวชิร คชการ25463
664แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
665เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
666นรีเวชวิทยาหเทิญ ถิ่นธารา25461
667โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
668การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25462
669แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254616
670การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25464
671การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25463
672พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
673กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25461
674การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล254610
675วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
676คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา254615
677เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254613
678ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบุรีประทุม ต้วมศรี25461
679การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเบญจมาศ ปรีชาคุณ25463
680สูตินรีเวชทันยุคมณี รัตนไชยานนท์25463
681คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา254615
682เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน254622
683ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25461
684Management of common diseases in medicineวิไลวรรณ วิริยะไชโย25462
685ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
686การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254612
687การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเทียมศร ทองสวัสดิ์25465
688การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25469
689เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม254614
690ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
691คู่มือการวางแผนการพยาบาลผู้ป่ายโรคทางอายุรกรรมผ่องพรรณ อรุณแสง25463
692การดูแลทารกแรกเกิดพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์25452
693การพยาบาลผู้รับบริการในภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25452
694คลอดง่าย : คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตรมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์25451
695ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (อายุรศาสตร์)พัชรียา ไชยลังกา25453
696บายพาสหัวใจชัยรัตน์ โมไนยพงศ์25452
697ชีววิทยาWilliams, Gareth@25451
698คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
699โภชนศาสตร์ทางการพยาบาลวีนัส ลีฬหกุล25453
700คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
701ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยประทีป ชุมพล25451
702สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25453
703คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
704พยาบาลครอบครัว : กรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติสโคเบอร์, เมเดน@25452
705คู่มือการสอนจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอรัญญา เชาวลิต25453
706ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25453
707ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพจำลอง ดิษยวณิช25451
708พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
709พยาบาลไทยในเยอรมัน ตอนเวรดึกพิกุล ไฟลค์25451
710สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมนสุพรพิมพ์ เจียสกุล25452
711ภาวะช็อกสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
712โรคเอดส์ในเด็กชิษณุ พันธุ์เจริญ25452
713สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25453
714ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล25452
715โรคติดเชื้อที่พบบ่อยของอวัยวะเพศสตรีและช่องคลอดพงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา25454
716ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
717การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25452
718การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25452
719คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25453
720การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25454
721สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25454
72230 ประเด็นสู่แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25452
723กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25451
724มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
725การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
726ตำรากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินวัลลี สัตยาศัย25452
727การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโกสุม เศรษฐวงศ์254514
728ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดียงยุทธ ศิริวัฒนอักษร25452
729การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาบุญเพียร จันทวัฒนา25451
730ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25451
731คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
732กฎหมายและข้อควรระวังผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25451
733สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและบทบาทของสุขศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว25452
734การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254520
735จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไปจันทิมา องค์โฆษิต25452
736การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254519
737ผู้ป่วยโลหิตจางและการพยาบาลใจรัตน์ ศุภกุล25453
738เคมียา : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลางเกษร นันทจิต25451
739เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25451
740ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25453
741ยาฉีดภารุณี ถนอมเกียรติ25451
742การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254410
743การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล25443
744เวชศาสตร์มารดาและทารกเยื้อน ตันนิรันดร25441
745การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
746คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25442
747คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
748โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมวิทยา ศรีดามา25441
749เครื่องมือการวิจัย : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25441
750บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกสุณี ธนาเลิศกุล25441
751เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
752การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25448
753เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
754การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25443
755การพยาบาลระยะหลังคลอดปราณี พงศ์ไพบูลย์25443
756สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพวีณา จีระแพทย์254413
757หลักนิเวศวิทยาจิรากรณ์ คชเสนี25441
758อาการอันตรายอมรชัย หาญผดุงธรรมะ25441
759การพยาบาลสูติศาสตร์ 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25441
760ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
761เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
762เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25443
763การพยาบาลชุมชน : การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนวันเพ็ญ ปัณราช25441
764อายุรศาสตร์ฉุกเฉินวิทยา ศรีดามา25441
765ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.^คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.25443
766เคหพยาบาลฉวีวรรณ อารยาพันธ์25442
767ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
768ฉุกเฉินชัญวลี ศรีสุโข25441
769ตำราการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (อายุรศาสตร์)อุไร ศรีแก้ว25441
770สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25443
771คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง ค.ศ.2000 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์Hazinski, Mary Fran25442
772อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกายสมภพ เรืองตระกูล25443
773พูดจาภาษายา เล่ม 1สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25441
774เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25441
775มาตรฐานการพยาบาลในชุมชนส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล25441
776คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน 2รัชนี นามจันทรา25442
777แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์25445
778การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก ฉบับมาตรฐานกนกกร สุนทรขจิต25441
779ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์วีรวัฒน์ เหลืองชนะ25442
780เอกสารคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม25446
781ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
782เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 1อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25442
783ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดูนิมิต เตชไกรชนะ25442
784คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25442
785การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25445
786การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยซีเอพีดีสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25442
787เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
788การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
789ผู้สูงวัยเสนอ อินทรสุขศรี25441
790ใช้ยา-ต้องรู้เรวดี ธรรมอุปกรณ์25441
791จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25431
792เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
793ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
794การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25436
795การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25433
796พจนานุกรมโรคและการบำบัดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25432
797เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
798ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือ254310
799เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
800เอกสารรวมเล่มวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐานจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25433
801พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุขเฉลิมพล ตันสกุล25433
802แม่ไม้คุณภาพเจาะ HA Year 2000กฤษฎ์ อุทัยรัตน์25435
803การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25431
804คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25437
805ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25432
806การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25431
807การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25432
808เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25432
809การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิดสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล25432
810พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25432
811พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
812ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25433
813สุขภาพกับคุณภาพชีวิต : เส้นทางที่ต้องร่วมกันพัฒนาวสุธร ตันวัฒนกุล25433
814คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25432
815การรักษาพยาบาลเบื้องต้นพรทิพย์ คำพอ25431
816ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
817Pediatric critical careดวงมณี เลาหประสิทธิพร25432
818คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ254315
819การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
820การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : แบบแผนสุขภาพวัฒนา ศรีพจนารถ25432
821เพศศึกษาจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์25431
822การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติสมจิต หนุเจริญกุล25435
823ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 9นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25433
824การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3สมพร ชินโนรส25433
825การพยาบาลหญิงที่มีการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนดเกสรา ศรีพิชญาการ25432
826ยาบ้า : มหันตภัยข้ามสหัสวรรษวิโรจน์ สุ่มใหญ่25431
827โรคลำไส้ : การวินิจฉัยและการรักษาอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25432
828กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง เพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้าอำพล จินดาวัฒนะ25432
829รวมความรู้สุขภาพจิตจากบริการ 1667 กรมสุขภาพจิตอินทิรา ปัทมินทร254310
830จริยธรรมในเวชปฎิบัติสุขิต เผ่าสวัสดิ์25431
831Endocrinology for pediatriciansพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา25431
832เครื่องมืองานวิจัยด้านอนามัยครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาอนามัยครอบครัว25421
833ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
834พยาบาลสารสนเทศรุจา ภู่ไพบูลย์25422
835วัยทองน้องพี่ที่ขอนแก่นกระแส ชนะวงศ์25421
836ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 8นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25422
837โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติ รักษาหายได้ดวงใจ กสานติกุล25421
838การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาอุไร ศรีแก้ว25423
839สุขภาพเด็กพรทิพย์ คำพอ25422
840การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254212
841การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25424
842เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25421
843สูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
844เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
845เคมีประยุกต์จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
846การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ : ทฤษฏีและการปฏิบัติวสันต์ ศิลปสุวรรณ25423
847จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25421
848ตำราอาชีวเวชศาสตร์สมชัย บวรกิตติ25421
849การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25421
850ภูมิแพ้รักษาอย่างธรรมชาติบำบัดไพบูลย์ จาตุรปัญญา25421
851คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพรรณงาน พรรณเชษฐ์25425
852โรคโลหิตจางอะพลาสติก : การดูแลตนเองสุวรรณา บุญยะลีพรรณ25422
853โฉมหน้าบริการทางการแพทย์ของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?เฉก ธนะสิริ25422
854สูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
855การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการกิ่งแก้ว ปาจรีย์25422
856ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25422
857ตำราจิตเวชศาสตร์มานิต ศรีสุรภานนท์25421
858การประชุมวิชาการแห่งชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ "สู่วัยสูงอายุด้วยคุณภาพ"คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุด้านวิชาการ25421
859กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ในปราโมทย์ เชาวศิลป์25422
860การสาธารณสุขมูลฐานเพ็ญศรี เปลี่ยนขำ25422
861การบาดเจ็บหลายระบบสุกษม อัตนวานิช25421
862เภสัชวิทยา 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาเภสัชวิทยา25421
863กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25421
864จิตวิทยาสังคมกับชีวิตนพมาศ ธีรเวคิน25425
865ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25422
866หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล25423
867คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25422
868พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
869หัตถการทางการแพทย์วิทยา ศรีดามา25421
870การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงพยาบาลอนันต์ ตัณมุขยกุล25421
871สาระการบริหารการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25422
872การแปลผลห้องปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์25421
873ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25421
874เครื่องมืองานวิจัยด้านอนามัยครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาอนามัยครอบครัว25422
875การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25421
876เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
877Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
878สองทศวรรษชมรมแพทย์ชนบทกรมการแพทย์ มูลนิธิแพทย์ชนบท25422
879เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
880จิตเวชปฏิบัติ 43สมพร บุษราทิจ25422
881เภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
882การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิกวรนุช เกียรติพงษ์ถาวร25421
883ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
884การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
885เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุขนงพงา ลิ้มสุวรรณ25422
886คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ25427
887การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254219
888จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25421
889การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25421
890การสังคมสงเคราะห์ชุมชนทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช25421
891สร้างสมาธิให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25412
892กระบวนการพยาบาลสุระพรรณ พนมฤทธิ์25412
893โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
894การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1สมพร ชินโนรส25412
895โรคหลอดเลือดสมอง : การวินิจฉัยและการจัดการทางการพยาบาลเจียมจิต แสงสุวรรณ25413
896วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านสาธารณสุขสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย25411
897เภสัชวิทยา เล่ม 2อโนชา อุทัยพัฒน์25412
898รังสีวิทยาของโรคทรวงอกพัชรินทร์ เภกะนันทน์25411
899เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25411
900โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
901ตำราโรคภูมิแพ้ปกิต วิชยานนท์25411
902กระบวนการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25415
903การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพอำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์25413
904คู่มือการเรียนปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิชาโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาจุลชีววิทยา25419
905ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25412
906กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาลดาราพร คงจา25415
907ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขเฉก ธนะสิริ25413
908โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
909มะเร็งแห่งชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25411
910การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
911แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25413
912กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
913คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25412
914เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25411
915การบริหารการพยาบาล : ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยประพิณ วัฒนกิจ25412
916การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
917การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
918จริยธรรมกับการพยาบาลมัญชุภา ว่องวีระ25414
919การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25413
920เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาสพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25411
921จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
922กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25411
923สภาวะแวดล้อมของเราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.ฝ่ายบริการวิชาการ25413
924โรคระบบทางเดินอาหาร : ไวรัสตับอักเสบเอถึงจี ภาวะการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรีเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25412
925ระบบขับถ่ายปัสสาวะสำหรับพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร25411
926ตำราภาพจุลพยาธิวิทยาพงศักดิ์ วรรณไกรโรจน์25411
927โรคติดเชื้อกนกรัตน์ ศิริพานิชการ25414
928การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
929โครงการอบรมการใช้หุ่นจำลองฝึกการตรวจการสอน(วิธีป้องกันเอดส์เบื้องต้น)ทบวงมหาวิทยาลัย25411
930การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25411
931การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ก่อกู้ เชียงทอง25412
932นิเทศวิชาชีพและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25413
933ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2วรชัย รัตนธราธร25411
934การดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอำไพรัตน์ กลิ่นขจร25412
935การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25412
936สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกนก จันทร์ทอง25414
937เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เอกพร รักความสุข25415
938การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตฉวีวรรณ สัตยธรรม25416
939การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวพิกุล บุญช่วง25412
940การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
941มารู้จักเอดส์กันเถอะวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25411
942การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25417
943ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยฟาริดา อิบราฮิม25412
944วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25411
945การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมนันทา เล็กสวัสดิ์25412
946การพยาบาลทางห้องผ่าตัดเรณู อาจสาลี25402
947การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25403
948การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2สมพร ชินโนรส25402
949อนามัยชุมชน เล่ม 1เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
950กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25401
951การพยาบาลจักษุวิทยา เล่ม 1ขวัญตา เกิดชูชื่น25401
952จักษุวิทยาอภิชาติ สิงคาลวณิช25402
953เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
954การพยาบาลสูติศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันพระบรมราชชนก.คณาจารย์จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก25402
955คู่มือการศึกษาอนาคตการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.^สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.25401
956จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25401
957อาหารและโภชนาการ : นำความรู้สู่การปฏิบัติไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25401
958การพยาบาลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25402
959ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25401
960กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25403
961การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25401
962ตำราโรค หู คอ จมูกอภิชัย วิธวาศิริ25402
963การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่สุดาพรรณ ธัญจิรา25404
964วิเคราะห์งานสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุขประพิณ วัฒนกิจ25402
965คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25401
966อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
967ระบาดวิทยาคลินิกฟลีทเชอร์, โรเบริต์ เอช.@25401
968ตำราโภชนบำบัดและโรคไตประเสริฐ ธนกิจจารุ25402
969หนอนพยาธิใบไม้ พยาธิตืด ปรสิตอื่นๆ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์องุ่น เกียรติวุฒิ25403
970ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25401
971การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2538-2539กระทรวงสาธารณสุข.^สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.25401
972ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลยุคหน้าMurray, Mary Ellen25405
973การพยาบาลผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองสุภาพ วัณณะพันธุ์25403
974ตำราเรื่องเนื้องอกของกระดูก : พยาธิวิทยา รังสีวิทยาและคลินิกวรชัย ศิริกุลชยานนท์25401
975การวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา : แนวความคิดและวิธีการสุพรรณี ไชยอำพร25401
976จากความป่วยไข้ถึงแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพสมัย อาภาภิรม25403
977แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
978แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25401
979อนามัยชุมชน เล่ม 2เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
980รู้เรื่องโรคสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25402
981สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25402
982ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง : การวางแผนการพยาบาลสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25402
983โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหญิงมีครรภ์และการพยาบาลเจียรนัย โพธิ์ไทรย์25392
984การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25392
985คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25392
986อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ25391
987อายุรศาสตร์ทันยุค 3นิพนธ์ พวงวรินทร์25392
988เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 1อุษณา ลุวีระ25394
989จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25395
990ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยฟาริดา อิบราฮิม25391
991สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
992วิจัยทางการพยาบาล : หลักการและกระบวนการเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25395
993การพยาบาลเด็กโรคหัวใจสุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์25394
994อนามัยสิ่งแวดล้อมพัฒนา มูลพฤกษ์25392
99523 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือเสรี พงศ์พิศ25392
996ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25391
997มนุษย์กับธรรมชาติมันทนี ยมจินดา25393
998คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
999รายงานการจัดตั้งหน่วยพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ศึกษากระทรวงสาธารณสุข.^สถาบันพระบรมราชนก.25391
1000เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
1001สารคดีราชฉบับผนวก : เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมสมชัย บวรกิตติ25391
1002คู่มือการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์25395
1003ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแลฟาริดา อิบราฮิม25392
1004แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25399
1005โภชนศาสตร์ชุมชน : ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วปราณีต ผ่องแผ้ว25391
1006คู่มือการปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
1007เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25392
1008เวชศาสตร์ก้าวหน้า เล่ม 2อุษณา ลุวีระ25394
1009การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25393
1010คู่มือผู้สูงอายุ ฉบับสมบูรณ์บรรลุ ศิริพานิช25382
1011ชีวิตและสุขภาพปรียา ศรีพรหม25381
1012การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารบุปผา ขันแข็ง25382
1013คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์อันธิกา คะระวานิช25384
1014การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25382
1015วัฒนธรรมการบริโภค : แนวคิดและการวิเคราะห์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ25381
1016ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
1017โภชนศาสตร์ทางคลินิกในเด็กพิภพ จิรภิญโญ25382
1018อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรคอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25381
1019ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
1020โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25382
1021คู่มือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25381
1022สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1023การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนันทา คูณรัตนศิริ25382
1024คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชนดวงพร พันธุเสน25385
1025คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25382
1026การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25381
1027การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้นธนารักษ์ สุวรรณประพิศ25381
1028ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
1029ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
1030สิทธิมนุษยชน : รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทยพนัส สิมะเสถียร25385
1031สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผู้รับบริการตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1032Osteosarcoma : แนวทางใหม่ในการรักษาลักษณา โพชนุกูล25382
1033พฤติกรรมบำบัดดารณี อุทัยรัตนกิจ25381
1034กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25382
1035การดูแลสุขภาพที่บ้านกุลฤดี จิตตยานันต์25383
1036การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจภูษิตา อินทรประสงค์25382
1037อาการของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและการบำบัดกำพล กลั่นกลิ่น25381
1038การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25371
1039มลพิษอากาศธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
1040อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25374
1041สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตสโรช รัตนากร25372
1042การดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชนเมืองอรชร ณ ระนอง25372
1043คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2รัชนี นามจันทรา25373
1044มลพิษน้ำธงชัย พรรณสวัสดิ์25372
1045คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ชุดที่ 3สุรชาติ ณ หนองคาย25371
1046วิจัยทางการพยาบาลยุวดี ฦาชา25371
1047อาการวิทยาสำหรับพยาบาลจุฬาลักษณ์ บารมี25371
1048แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ พ.ศ. 2538-2539คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ25371
1049มลพิษดินและการกัดเซาะดินปริญญา นุตาลัย25372
1050ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25371
1051โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์25371
1052กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25375
1053ห่วงใยคุณแม่ ดูแลลูกน้อยเฟนวิก, เอลิซาเบท@25371
1054โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็กวันดี วราวิทย์25374
1055ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทยถนอมศรี ศรีชัยกุล25372
1056ขยะและสารอันตรายธงชัย พรรณสวัสดิ์25371
1057การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดทางสูติกรรมสุกัญญา ปริสัญญกุล25372
1058การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25371
1059กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสุวงศ์ ศาสตรวาหา25362
1060เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุขสมคิด แก้วสนธิ25362
1061พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528สภาการพยาบาล25361
1062การประชุมปฏิบัติการเรื่อง โรคอุจจาระร่วง ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25361
1063ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 6จุฑามณี จารุจินดา25361
1064การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
1065การพยาบาลอนามัยชุมชน เล่ม 2เอมอร จังศิริพรปกรณ์25366
1066การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์25361
1067พฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษาประภาเพ็ญ สุวรรณ25362
1068ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25361
1069แพทย์เวรธนาธิป ศุภประดิษฐ์25361
1070คู่มือการดูแลสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25362
1071มาตรฐานการพยาบาลเชิงโครงสร้างของสถานบริหารสาธารณสุขคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาการพยาบาล25361
1072อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัจพันธ์ อิศรเสนา25361
1073การรักษารูปแบบชุมชนบำบัดธัญญารักษ์จินตรา อุ่นเอกลาภ25351
1074การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพิชิต สกุลพราหมณ์25352
1075การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
1076ตำราวิสัญญีวิทยาวรภา สุวรรณจินดา25341
1077โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย25341
1078แผนที่กับการพัฒนาอนามัยชุมชนศุภวรรณ มโนสุนทร25341
1079นิเทศการพยาบาล : แนวความคิด วิธีการ เทคนิคการนิเทศและการพัฒนาบุคคลวิเชียร ทวีลาภ25343
1080คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25341
1081จปฐ. แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของครัวเรือนกระทรวงมหาดไทย.กรมการพัฒนาชุมชน25341
1082คู่มือการรักษาผู้ถูกงูกัดมุกดา ตฤษณานนท์25341
1083รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2534กระทรวงมหาดไทย.กรมการพัฒนาชุมชน.ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย25342
1084ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25343
1085ถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์สถาพร มานัสสถิตย์25341
1086กระบวนการพยาบาลกับการพัฒนาอนามัยชุมชนศุภวรรณ มโนสุนทร25342
1087เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25341
1088จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25344
1089การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25347
1090อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัจพันธ์ อิศรเสนา25341
1091น้ำ ฟ้า ปลา ดาวรังรอง(นามปากกา)25341
1092การพยาบาลอนามัยชุมชนคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25346
1093การพยาบาลอนามัยชุมชน เล่ม 1เอมอร จังศิริพรปกรณ์25348
1094การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
1095การใช้กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดของแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
1096เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุขสมคิด แก้วสนธิ25341
1097การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25341
1098คู่มือการดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (บัตรสุขภาพ) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข25331
1099การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25331
1100ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
1101เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1102พฤติกรรมสุขภาพทวีทอง หงษ์วิวัฒน์25332
1103กายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหวสุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา25332
1104ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ทุเลาก่อนพบแพทย์ยามาดะ, คุโรชาวา@25331
1105การทบทวนเบื้องต้นสถานการณ์และปัญหาอาชีวอนามัยในประเทศไทยกรมอนามัย25331
1106สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.^สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน.25331
1107จิตเวชศาสตร์ เล่ม 1ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
1108โรคใต้เข็มขัดวิน, เดนิส @25333
1109ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25332
1110วิเคราะห์ข้อมูลประชากรและการสอนอนามัยครอบครัวกรมอนามัย25331
1111จากโครงการบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขสู่โครงการบัณฑิตคืนถิ่นจงกลนี ชุติมาเทวินทร์25331
1112คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25332
1113กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
1114ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคผิวหนังอรชุน เลียววัฒนะผล25332
1115รวมกฎหมายแรงงานวิจิตรา ฟุ้งลัดดา25331
1116ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25334
1117รวมกฏหมายประกันสังคมวิจิตรา ฟุ้งลัดดา25331
1118การพยาบาลอนามัยชุมชนรัตนา วาทบัณฑิตกุล25332
1119เคล็ดลับการรักษาสุขภาพที่ดีธัญญลักษณ์25331
1120การวิจัยชุมชนทางการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25332
1121พยาธิวิทยาทั่วไปสมพงศ์ สหพงศ์25335
1122ยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองลือชัย ศรีเงินยวง25331
1123การประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพยาบาลที่เน้นชุมชนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25331
1124วิธีป้องกันและรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีธรรมชาติวอร์มแบรนด์, แม็กซ์25332
1125สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อมพัฒน์ สุจำนงค์25331
1126โครงการติดตามยาฝังคุมกำเนิดกรมอนามัย25331
1127คู่มือนวดจุดสำคัญนรมิตร ลิ่วธนมงคล25321
1128เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25323
1129ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 4นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25322
1130พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในภาคกลางเมธี จันท์จารุภรณ์25322
1131ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
1132คู่มือโรคผิวหนังสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเรณู โคตรจรัส25321
1133เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
1134ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นโรคประสาทพิชญ์ มกรพันธุ์25321
1135สองขวบปีแรกแห่งชีวิต : พัฒนาการของทารกแรกเกิดวัย 24 เดือนโสภาพรรณ รัตนัย25325
1136มะเร็งหลอดอาหารอภิณพ จันทร์วิทัน25326
1137ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25321
1138การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25325
1139วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25325
1140การแพทย์กับสังคมไทยในทศวรรษหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25321
1141การประเมินผลโครงการเร่งรัดพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า จังหวัดลำพูนอุไรวรรณ คนึงสุขเกษม25321
1142โรคระบบการหายใจ 1ประพาฬ ยงใจยุทธ25321
1143ระบบประกันสุขภาพของไทยปรากรม วุฒิพงศ์25321
1144กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
1145การสาธารณสุขมูลฐานกุหลาบ รัตนสัจธรรม25323
1146เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
1147เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาตอยด์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
1148พยาธิวิทยาของสิ่งแวดล้อมนวรัตน์ ณ สงขลา253210
1149ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
1150การดูแลรักษาโรคความดันเลือดสูงเกษม วัฒนชัย25325
1151พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
1152คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
1153การบริการสุขภาพในโรงเรียนจินตนา สรายุทธพิทักษ์.25321
1154การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
1155บทสนทนาสาธารณสุขมูลฐาน ไทย-มลายูถิ่นอมร ทวีศักดิ์25322
1156การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25323
1157อุบัติภัยวิทยาณรงค์ ณ เชียงใหม่25322
1158การปฐมพยาบาลวิชัย วนดุรงค์วรรณ25324
1159เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
1160การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เล่มที่ 2สมพนธ์ บุณยคุปต์25322
1161สรีรวิทยา 1สุวรรณา หังสพฤกษ์25325
1162วันอนามัยโลก 7 เมษายน 2532กระทรวงสาธารณสุข25321
1163การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์ลักขณา ธรรมไพโรจน์25328
1164การเตรียมมารดาเพื่อการคลอดเทียมศร ทองสวัสดิ์25311
1165เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1166ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
1167เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1168การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
1169สารพิษรอบตัวเราไมตรี สุทธจิตต์25312
1170การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาลบุญศรี ปราบณศักดิ์25318
1171เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1172สุขวิทยาอาหารพูนสวัสดิ์ อภิสิทธิ์25311
1173เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1174เอกสารการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25313
1175เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1176มนุษยวิทยาสุขภาพบุญเลิศ สดสุชาติ25312
1177สาธารณสุขศาสตร์ความก้าวหน้าของการพัฒนาการสาธารณสุขในประเทศไทยดุษณี สุทธปรียาศรี25312
1178การพยาบาลสูติศาสตร์หัตถการ : บทบาทและแนวทางปฏิบัติอุทุมพร พรนฤสุวรรณ25311
1179ลมหายใจแห่งมหานคร : เรื่องราวชีวิตและการต่อสู้ของผู้คนบนกองขยะมานพ ประทุมทอง25311
1180เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1181เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1182การสาธารณสุขมูลฐานกุหลาบ รัตนสัจธรรม25312
1183การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
1184การประเมินเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขรัฐบาล25311
1185สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
1186พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
1187ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25312
1188โรคจิตเภทเลอสรรค์ พุ่มชูศรี25316
1189เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1190โครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ (บัตรสุขภาพ)อุทัย สรีวัตถานันต์25311
1191เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1192กายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25311
1193เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1194เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1195ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น.^คณะแพทยศาสตร์.25314
1196วันอนามัยโลก 7 เมษายน 2531กระทรวงสาธารณสุข25314
1197นางงามตู้กระจก : การศึกษากระบวนการกลายเป็นหมอนวดไทยศุลีมาน นฤมล25311
1198รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องสอนทางคลินิกอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25315
1199คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25311
1200เวชปฏิบัติทั่วไป : การวินิจฉัยและรักษาสมศักดิ์ โล่ห์เลขา25302
1201เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1202การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25302
1203กิจกรรมบำบัดอรพรรณ วิญญูวรรธน์25303
1204ปรสิตวิทยาอนันต์ สกุลกิม25308
1205สังคมวิทยาและการสาธารณสุขสุมาลี ตัณฑวิเชียร25301
1206เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 1 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1207เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1208การดูแลสุขภาพตนเองทัศนะทางสังคม วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล.ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข25302
1209การเจริญเติบโตช้าในครรภ์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25303
1210เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1211การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา การเกิดพิษจากสารกำจัดแมลงกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองวิชาการ25302
1212การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25302
1213การสาธารณสุขมูลฐานสำหรับพยาบาลสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25309
1214เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1215เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยครอบครัว หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
1216เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยครอบครัว หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25302
1217แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1218วัณโรคปอดสมชัย บวรกิตติ25301
1219อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 2 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสัจพันธ์ อิศรเสนา25301
1220จอประสาทตาลอกวัฒนีย์ เย็นจิตร25301
1221รู้กัน รู้แก้ด้วยกายภาพบำบัด : คู่มือในการป้องกันและรักษาตนเองมานพ ประภาษานนท์25301
1222คู่มือปฏิบัติงานโครงการบัตรสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข25301
1223เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25301
1224ต่อมไร้ท่อคลินิคศรีจิตรา บุญนาค25304
1225เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
1226การบริหารการพยาบาลสุลักษณ์ มีชูทรัพย์25306
1227เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานควบคุมอาหารและยามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25309
1228วิธีการตรวจกายภาพทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25305
1229การปฐมพยาบาลรัชนีพร ภู่กร25302
1230เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1231จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25305
1232รูปแบบการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานดีเด่นภาคกลางเมธี จันท์จารุภรณ์25302
1233หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
1234คู่มือการปฐมพยาบาลอัจฉรา วัจนาภิญโญ25302
1235วิชาความปลอดภัยวิจิตร บุณยะโหตระ25302
1236เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
1237คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
1238สุขภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนณรงค์ ณ เชียงใหม่25303
1239เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1240ปวดหลังสุรศักดิ์ ศรีสุข25302
1241คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตการพัฒนาชนบทพื้นที่ยากจนโดยความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25292
1242เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1243สัมพันธภาพระหว่างบุคคลทางการพยาบาลจิตเวชพิไลรัตน์ ทองอุไร25298
1244เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1245อนามัยชุมชนพัฒน์ สุจำนงค์25293
1246ปวดหลังณรงค์ บุณยะรัตเวช25292
1247มาตรฐานการพยาบาล : ทฤษฎีและการปฏิบัติสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25292
1248ทฤษฎีและการศึกษาทางสังคมวิทยามนุษย์วิทยาการแพทย์กฤตยา อาชวนิจกุล25292
1249การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
1250เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
1251ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เล่มที่ 2ถนอมศรี ศรีชัยกุล25292
1252การนำจปฐ. มาใช้ในการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข252915
1253การวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ประยุกต์ชญาดา ศิริภิรมย์25293
1254วัตถุเจือปน อาหารศิวาพร ศิวเวชช25292
1255การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534)กระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25292
1256เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1257หลักระบาดวิทยาสมชาย สุพันธุ์วณิช25293
1258อนามัยบุคคลจรินทร์ ธานีรัตน์25292
1259เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1260นวกรรมสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข25292
1261เชื้อราก่อโรคและโรคเชื้อราศมนีย์ ศุขรุ่งเรือง25291
1262เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25292
1263เคหพยาบาลสุขศรี บุรณะกนิษฐ25292
1264ภาวะเร่งด่วนทางหูสุเมธ พีรวุฒิ25293
1265ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 2ธิดา นิงสานนท์25291
1266การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอนุรี ออตยะกุล25292
1267การใช้ยาทางจักษุวิทยาประจักษ์ ประจักษ์เวช25292
1268เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1269กลวิธีพัฒนาบริโภคนิสัยเพื่อควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25291
1270การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25293
1271เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
1272กายภาพบำบัดในภาวะกระดูกหักสุรศักดิ์ ศรีสุข25295
1273การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25291
1274การบริหารห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จินตนา โมกขะเวส25292
1275ทฤษฎีการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25293
1276เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1277การกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขและการประเมินผลเพ็ญศรี สุโรจน์25291
1278เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1279บทบาทพยาบาลด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสมจิตต์ กาญจนะโภคิน25295
1280เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1281เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1282คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
1283เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1284ปาราสิตสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาปาราสิตวิทยา25281
1285เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1286จักษุวิทยาในเวชปฏิบัติทั่วไปอเนก เพฑวณิช25281
1287สุขภาพส่วนบุคคลและชุมนุมชนอรวรรณ หุ่นดี25284
1288เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1289รายการการประชุมสัมมนาเรื่องความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25281
1290การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
1291นันทนาการชุมชนจรินทร์ ธานีรัตน์25284
1292เอกสารการสอนชุดวิชาบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1293ปัญหาชีวิตและสุขภาพสุรพงศ์ อำพันวงษ์25281
1294เอกสารการสอนชุดวิชาประชากรกับสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1295เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมวิทยาการแพทย์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1296การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25282
1297คู่มือสมุนไพร เล่มที่ 2โครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน25281
1298เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1299สัมมนาผู้นำชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน25283
1300การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25282
1301เอกสารการสอนชุดวิชาบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 8-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1302เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1303คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพัฒน์ สุจำนงค์25281
1304เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมวิทยาการแพทย์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25285
1305อาการบวมมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25281
1306การสร้างรูปแบบบทบาทของครูพยาบาลที่สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25281
1307คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25281
1308เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1309เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1310เอกสารการสอนชุดวิชาบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1311เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1312เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1313สุขภาพดี ถ้วนหน้า ในปี 2543กระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
1314แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1315การพยาบาลอนามัยชุมชนคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25283
1316ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินธนิต วัชรพุกก์25281
1317ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1318คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตการพัฒนาชนบทพื้นที่ยากจนโดยความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
1319สุขศึกษาในสถานบริการของการแพทย์เน้นสุขศึกษาในโรงพยาบาลสุรีย์ จันทรโมลี25281
1320เทคนิคการวิเคราะห์สถิติประชากรสุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ25281
1321การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดสุพร พลยานันท์25282
1322การควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยาจำรูญ ยาสมุทร25281
1323เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25281
1324อนามัยครอบครัวเพ็ญศรี พิชัยสนิธ25286
1325เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1326ชุมชนหัวใจของงานพัฒนากระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
1327โรคไข้สมองอักเสบประเสริฐ ทองเจริญ25282
1328แผนการสอนผู้สื่อข่าวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25282
1329แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1330เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25281
1331เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1332เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1333เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1334การดำเนินงานอนามัยชุมชนจริยาวัตร คมพยัคฆ์25281
1335โรคจากงานอุตสาหกรรมมาลินี วงศ์พานิช25271
1336สุขภาพผ้บริโภคบุญชู โรจนเสถียร25274
1337พิษและการแก้พิษอุษณา หงส์วารีวัธน์25271
1338คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25271
1339การปฐมพยาบาลอรวรรณ หุ่นดี25272
1340การตรวจวินิจฉัยโรคปาราสิตองุ่น เกียรติวุฒิ25271
1341เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
1342ตำราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25271
1343ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25276
1344โรคไตสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25273
1345การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25274
1346เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
1347เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 1 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
1348สรุปการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน25272
1349เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1350เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
1351เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
1352การรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานศึกษาวิจัยด้านการสาธารณสุขมูลฐานปรีชา ดีสวัสดิ์25272
1353คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน@25271
1354พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25274
1355อาชีวอนามัย : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยวิทยา อยู่สุข25271
1356คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นฮิบิโน, มิชิโกะ@25279
1357เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
1358เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25273
1359เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุขและโรงพยาบาล หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
1360โรคแบคทีเรียที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนบุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ25271
1361แผนงานสาธารณสุขมูลฐานตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2529)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.^สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.25272
1362การพยาบาลในครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25271
1363ยาใช้อย่างไร?โรงพยาบาลหัวเฉียว.^แผนกเภสัชกรรม.25271
1364การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจำรูญ ยาสมุทร25273
1365เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25272
1366วิธีการทางสุขศึกษาสุรีย์ จันทรโมลี25271
1367การปฐมพยาบาลวิรัตน์ ศรีนพคุณ25271
1368เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
1369อาหารและมะเร็งไมตรี สุทธจิตต์25272
1370เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25272
1371เอกสารการสอนรายวิชาการอนามัยทั่วไป หน่วยที่ 5-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1372การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพัฒน์ สุจำนงค์25272
1373เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
1374เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1375สังคมวิทยาปัญหาสังคมสัญญา สัญญาวิวัฒน์25261
1376เอกสารการสอนรายวิชาการอนามัยทั่วไป หน่วยที่ 1-4มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
1377เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
1378เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25263
1379ทัศนคติ : การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัยประภาเพ็ญ สุวรรณ25261
1380การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล25262
1381วัตถุกันเสียในอาหารโครงการตำราวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม25262
1382คู่มือภาคปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นมูลฐานกัมพล ประจวบเหมาะ25267
1383คู่มือปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.^สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.25262
1384การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25262
1385เคหพยาบาลนิตยา วิปุลานุสาสน์25263
1386กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25262
1387การกดจุดแอล, ซอร์มิน25261
1388กายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25251
1389ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25251
1390สวัสดิศึกษา-การปฐมพยาบาลฟอง เกิดแก้ว25251
1391ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25251
1392การสอนสุขศึกษาสุชาติ โสมประยูร25252
1393คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
1394เวชปฏิบัติทางโรคเรื้อนธีระ รามสูต25251
1395อนามัยส่วนบุคคล-อนามัยชุมชนฟอง เกิดแก้ว25252
1396ยาเตรียมปราศจากเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาลเฉลิมศรี ภุมมางกูร25251
1397การปฐมพยาบาลจรินทร์ ธานีรัตน์25241
1398คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.25241
1399คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
1400การปฐมพยาบาลและการพยาบาลสาธารณภัยวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา25241
1401สาธารณสุขชั้นนำพัชรา กาญจนรัณย์25231
1402หลักการจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียนปัญญา สมบูรณ์ศิลป์25231
1403จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่พยอม อิงคตานุวัฒน์25231
1404จักษุวิทยาในเวชปฏิบัติทั่วไปอเนก เพฑวณิช25231
1405อนามัยชุมชนสำหรับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25221
1406สุขศึกษาพัฒน์ สุจำนงค์25222
1407ปัญหาสังคมสุพัตรา สุภาพ25211
1408จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีทัซซิงก์, ไลล์@25211
1409โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25211
1410โรคผิวหนัง เล่ม 1กระทรวงสาธารณสุข.^กรมการแพทย์.^สถาบันโรคผิวหนัง.25201
1411คู่มือการสอนการปัจจุบันพยาบาลและวิชาการรักษาพยาบาลสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยสินเลิศ ศุษิลวรณ์25191
1412คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25191
1413คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25191
1414คำบรรยายวิชา การปฐมพยาบาลสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอนามัยแม่และเด็ก.25131
         รวม   5178  เล่ม