รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาษาไทย)
ลำดับเลขทะเบียนรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1T042157การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุอมรรักษ์ สวนชูผล25611
2T042278การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำกัญญดา ประจุศิลป256110
3T041232อายุรศาสตร์ทันใจมณฑิรา มณีรัตนะพร25615
4T042319การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล25612
5T041226หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25614
6T041339ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
7T042330บำบัดเบาหวานด้วยอาหารศัลยา คงสมบูรณ์เวช25612
8T042186การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุรังสิมันต์ สุนทรไชยา256110
9T041090ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
10T041243การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์256010
11T039071อายุรศาสตร์ทันยุค 2560มานพ พิทักษ์ภากร256012
12T039761การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
13T0412082017 essential menopauseกิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์25602
14T040923จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
15T041565บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ทัศนีย์ ญาณะ25601
16T039641คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
17T041294กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
18T040856บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
19T041327Essentials in hemodialysisพงศธร คชเสนี25602
20T042002การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
21T040041กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
22T039751สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยากรองกาญจน์ ชูทิพย์256010
23T041325ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
24T039921สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์256010
25T041566สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
26T039531ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัยจิราภรณ์ ศรีอ่อน256010
27T041115โรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึมสมลักษณ์ จึงสมาน25603
28T040201การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย256010
29T041050การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศทางการพยาบาลมนันชยา กองเมืองปัก25601
30T039493เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
31T040609การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
32T041322Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn careอภิชัย อังสพัทธ์25603
33T040897ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
34T041551เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาบริการสุขภาพที่สมดุล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต25602
35T041095การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจจรัญ สายะสถิตย์256010
36T040281รังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือดนฤมล เชาว์สุวรรณกิจ256010
37T041276Electrocardiography : self study, book Iองค์การ เรืองรัตนอัมพร25605
38T039791Mechanical ventilation : the essentialsสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา256010
39T041222การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2ศิริรัตน์ ปานอุทัย25603
40T041301คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
41T039191ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
42T039871พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้นวีรศักดิ์ เมืองไพศาล256015
43T041547กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ25601
44T041092การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร25603
45T041173พยาบาลโภชนบำบัดส่งศรี แก้วถนอม256010
46T041684กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
47T042258การพยาบาลอายุรศาสตร์ประทุม สร้อยวงค์256010
48T041212การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1ศิริรัตน์ ปานอุทัย256010
49T041297การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมวีรศักดิ์ เมืองไพศาล25592
50T039841การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาลขวัญฤทัย พันธุ255910
51T040859การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
52T039521โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
53T040021ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบปิยนุช คงทิม255910
54T038630การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
55T039500เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
56T040161การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกศศิริ วงษ์คงคำ255910
57T040769คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
58T039931การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4สมพร ชินโนรส255910
59T038513การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีวราภรณ์ คงสุวรรณ255925
60T039478ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
61T039891พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
62T041183การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
63T040501กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
64T040311การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาลอรพินท์ สีขาว255910
65T039811การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์255910
66T040011การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อกวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร255910
67T040411ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
68T040759คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
69T040061การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทยอาชัญญา รัตนอุบล255910
70T039631จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
71T040491คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
72T041291ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจกงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ25593
73T039801การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
74T039961Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
75T040401หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
76T040361ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
77T039271การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
78T038731สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
79T039551ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
80T040081การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล255910
81T039591การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
82T039106สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช255910
83T039951พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
84T038835สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558ปราโมทย์ ประสาทกุล25591
85T039486พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
86T040131ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข255910
87T039731การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
88T040341โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
89T039541ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
90T040051ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยาธนันดา ตระการวนิช255910
91T040441การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
92T040241การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดวณิชา พึ่งชมภู255910
93T041266การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
94T039371การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21ปะราลี โอภาสนันท์255915
95T039771Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
96T039386ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
97T040121สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2อุษาวดี อัศดรวิเศษ255910
98T039651ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
99T040511การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงศิริอร สินธุ255810
100T039161ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 2สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
101T040421การพยาบาลผู้สูงอายุ 1ทีปภา แจ่มกระจ่าง255810
102T037574รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
103T039151ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
104T039511Wound care 2015พรพรหม เมืองแมน255810
105T041051Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25582
106T038615การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช255825
107T039498แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
108T040381กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล255810
109T039291การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
110T040909เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
111T038493พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
112T037461สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557ปราโมทย์ ประสาทกุล25581
113T039131หัตถการทางออร์โธปิดิกส์สุพิชัย เจริญวารีกุล255820
114T039501คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
115T038605อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง255810
116T038537แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2สมลักษณ์ จึงสมาน255815
117T039741Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
118T039911การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
119T038483พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
120T037435แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
121T040481ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
122T041692คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในระยะวิกฤตินริศา อาจอ่อนศรี25581
123T040541ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21นิตยา เงินประเสริฐศรี255810
124T037352พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
125T039581โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
126T039941โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพิษณุ มหาวงศ์255810
127T039479การป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเหลียง เซี่ยนผิง25581
128T040331ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป บูรพา กาญจนบัตร255710
129T036366รายงานการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก : กรณีศึกษาหมอสุนทร นิ่มน้อมฉันทนา กระภูฤทธิ์25571
130T037339โครงการการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวรเวศม์ สุวรรณระดา25571
131T038127เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย255711
132T039201การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
133T035600แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25575
134T010641โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกอักเสบศักดิ์ บวร25571
135T041879คู่มือปัวต้นแบบระบบบริการ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิไพจิตรา ล้อสกุลทอง25571
136T036307สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556ปราโมทย์ ประสาทกุล25571
137T038045กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
138T035789ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อเบาหวานขึ้นจอประสาทตาถาวร ศรไชย25574
139T034990การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการทัศนีย์ ญาณะ25571
140T039477บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย25571
141T035526กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
142T035922อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
143T035244เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
144T038567หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาลสุนัน สุดดี255715
145T035196เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุพัตรา ศรีวณิชชากร25571
146T037278กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
147T038528การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25579
148T036495การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25561
149T035003การสัมมนาวิชาการเรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
150T028246การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25561
151T035012เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ นักวิชาชีพการพยาบาลไทย พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่ 225561
152T034671การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25565
153T041344อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
154T034736การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25566
155T036068ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25562
156T035009เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 2 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
157T034013การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียดรศรินทร์ เกรย์25561
158T008448โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
159T038004แนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็งสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย25561
160T038455ปัจจัยของภาระการดูแลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐมอุษา ตันทพงษ์25562
161T038126การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25561
162T035006เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 1 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
163T033781ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
164T035391การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
165T035224หลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10ชมรมฟื้นฟูหัวใจ25551
166T033014ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
167T032003เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25551
168T041403กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
169T033667การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
170T031978การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่องพรรณ อรุณแสง25551
171T032311รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25551
172T034728การดูแลผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
173T031950กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25551
174T036161ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
175T033013ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
176T038398การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งเต้านม : จากโรงพยาบาลสู่บ้านชมนาด วรรณพรศิริ25551
177T034741การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ผ่องพรรณ อรุณแสง25552
178T036481การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช255510
179T033857รายงานการวิจัยเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุบุญทิพย์ สิริธรังศรี25551
180T033017รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2554มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)25551
181T031961ตำราโรคเบาหวานสารัช สุนทรโยธิน25551
182T032136การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสุวรรณี สิริเลิศตระกูล25552
183T031997การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตกิตติกร นิลมานัต25551
184T032439การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
185T033016ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
186T032886การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
187T002952ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อยจรัญ สายะสถิตย์25551
188T035551Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25552
189T033015ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
190T032004หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรรถการ นาคำ25551
191T036944ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
192T032898การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25555
193T033845Optimal nursing practice in medicineวิไลวรรณ เพิ่มศิลป์25551
194T034730การดูแลตนเองของผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
195T035549เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 1สง่า ลือชาพัฒนพร25541
196T036909คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
197T035648พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
198T031992พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25541
199T032837ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา25545
200T033256การพยาบาลขั้นสูงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์ประณีต ส่งวัฒนา25543
201T031983Critical care medicine : make it easyดุสิต สถาวร25541
202T032882ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
203T031061คู่มือพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในคลีนิกเอชไอวีประพันธ์ ภานุภาค25541
204T031949การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
205T032836การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
206T036924คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
207T031955หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
208T032022ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา25541
209T035550เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 2สง่า ลือชาพัฒนพร25541
210T032862คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวจิราพร เกศพิชญวัฒนา25542
211T031329การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรมนัทธมน วุทธานนท์25545
212T031988การพยาบาลและหัตถการทางตาเอื้องพร พิทักษ์สังข์25541
213T035576การจัดการกับอาการของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25542
214T032832คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
215T036684พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
216T032274ความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมุทรสาครอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์25541
217T031755การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25543
218T031996การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25541
219T034734ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุวิไลวรรณ ทองเจริญ25542
220T032021การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25541
221T038542การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจพจนา ปิยะปกรณ์ชัย255415
222T032428หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
223T031932Cardiac rhythm : theory and analysis for critical care nursesพิกุล ตันติธรรม25541
224T032824กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
225T032029Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2วิทยา ศรีดามา25541
226T031979ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือดประดิษฐ์ ปัญจวีณิน25541
227T031995ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกษร นันทจิต25541
228T032014กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
229T032845ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
230T037638เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
231T029660การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
232T031984โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
233T032424การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25532
234T021825การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25531
235T029654การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
236T032028Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
237T032897พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านมพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์25531
238T033814สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2552สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25531
239T031392การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยธรรมปฎิบัติจุฑามาศ วารีแสงทิพย์25531
240T02969935 ปี อายุรศาสตร์ มอ.อานุภาพ เลขะกุล25533
241T029962การพยาบาลผู้สูงอายุอรวรรณ แผนคง25536
242T031967การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
243T032257ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60-69 ปี ของสังคมไทยศากุล ช่างไม้25532
244T035545สร้างสุขให้เต็ม 4 ปัญญาเบิกบานสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
245T034311ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรมกาญจนา กิริยางาม25531
246T031998ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25531
247T029648คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25536
248T032027โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อนพลภัทร โรจน์นครินทร์25531
249T031313ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
250T031297การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกายมรรยาท ณ นคร25535
251T029199การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุราสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล25531
252T031990วิทยาหลอดเลือดดำพรรธนมณฑน์ อุชชิน25531
253T029688การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25537
254T034658การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25532
255T031175การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้ายศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25532
256T029192พูดจาภาษาเบาหวาน : แนวทางการสื่อสารสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับผู้ที่เป็นเบาหวานปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์25531
257T029950ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
258T029974คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25536
259T035046โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25531
260T031277แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
261T029858การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25531
262T031976ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดปรีชา เอื้อโรจนอังกูร25531
263T032288ความผาสุกของผู้สูงอายุช่วงอายุ 70-79 ปีสุเทพ วุฒิวโรภาส25532
264T029198การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรามานิต ศรีสุรภานนท์25531
265T029480สวัสดิการยามชราบำนาญแห่งชาติวรเวศม์ สุวรรณระดา25531
266T029682การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25536
267T031960โรคเบาหวานวีระศักดิ์ ศรินนภากร25531
268T031158ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ยงยุทธ ศิริปการ25531
269T030972ประชากรและสังคม 2553 : คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทยสุชาดา ทวีสิทธิ์25534
270T029710กินอย่างไรไกลเบาหวานกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
271T032261สภาพและความคาดหวังความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุตอนปลายเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25532
272T029666การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4Black, Joyce M.25536
273T031279การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับวิจิตร ศรีสุพรรณ25535
274T031986โรคกรดไหลย้อนสุเทพ กลชาญวิทย์25531
275T030107ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญีมลิวัลย์ ออฟูวงศ์25531
276T029519คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
277T031953ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2 : ข้อสะโพกวัชระ วิไลรัตน์25531
278T029708กินคลายโรคความดันเลือดสูงกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
279T030695การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25532
280T032259สภาพความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่มีอายุระหว่าง 55-59 ปีสุพจน์ สุทธิศักดิ์25532
281T027585รายงานผลการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDSสุณี สอนไธสง25525
282T029926แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
283T034314ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและควบคุมอาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานครเบญจยามาศ พิลายนต์25521
284T034316ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-34 ปี)นริศา โพธิอาศน์25521
285T034922คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
286T029675ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
287T028290การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
288T028996การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมายเชิญขวัญ ภุชฌงค์25521
289T034660กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
290T028275การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
291T029702โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกมลวิช เลาประสพวัฒนา25526
292T031311ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์วิทยา ศรีดามา25522
293T032384คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
294T028549คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
295T029920แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25526
296T028495กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
297T031957โรคลมพิษกนกวลัย กุลทนันทน์25521
298T031306การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฎิบัติวิจิตร ศรีสุพรรณ25524
299T031977การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25521
300T028214พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
301T028710การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขขุมวิท 11 กรุงเทพฯสภาการพยาบาล25521
302T001253การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4สมจิต หนุเจริญกุล25521
303T036699พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
304T034309ผลกระทบต่อสุขภาพกับการใช้ความรุนแรงในผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์สถานการณ์รัถยากร บุญมาก25521
305T038351แนวปฏิบัติการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่สู่งานประจำผ่องศรี ศรีมรกต25521
306T034536สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลรัฐอรวรรณ ขันสำรี25522
307T028127การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์ : เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของโลกวิชัย โชควิวัฒน์25522
308T029956การพยาบาลหู คอ จมูกศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์25528
309T029694การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
310T028557การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักการแพทย์ทางเลือก25521
311T028493การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25522
312T031956ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
313T040679หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25521
314T028499คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
315T031981Manual of medical diagnosisชุษณา สวนกระต่าย25521
316T034306รูปแบบการป้องกันและจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลบุษยา เลียบทวี25521
317T034866ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีพนัชญา ประดับสุข25521
318T038350รูปแบบการบริการคัดกรองโรคมะเร็งในประเทศไทยผ่องศรี ศรีมรกต25521
319T029968คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
320T031954ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
321T031975การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์25521
322T029859Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
323T034318การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุปิยะนุช ระยะปูโล25521
324T035683การประชุมวิชาการเรื่อง Complementary therapy and palliative careสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25521
325T034923คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
326T040892พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
327T029944ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25526
328T028497คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
329T031404พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหรี่สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา25521
330T036001หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
331T029268การบำบัดด้วยดีเลชั่น รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้จริงหรือประพจน์ เภตรากาศ25526
332T034530ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักภาคใต้พธูจิต วังสโรจน์25521
333T035664Essence of pain managementจุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
334T028258โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5สุเทพ กลชาญวิทย์25512
335T026034แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
336T038988ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานชัญญา ถนอมลิขิต25511
337T034434ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจวชิรา สุทธิธรรม25511
338T028252ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อนช่วยจำ25513
339T034522การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกัญญ์ธีรา วงษ์สุวรรณ25511
340T038985ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังพนิดา โยวะผุย25511
341T028243การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25513
342T025638ยากับโรคในผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยรังสิต.คณะเภสัชศาสตร์25513
343T028234การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25512
344T026237การประชุมวิชาการเรื่อง "Practical points for nurses on pain management"วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.^ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ.25511
345T034429ผลของโปรแกรมการกำกับพฤติกรรมร่วมกับการปฏิบัติโยคะต่อความดันโลหิตและค่าดัชนีมวลกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานศรัญญา คล้ายสกุล25511
346T026552โรคภูมิแพ้สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ25511
347T028238ภาวะช็อคและการพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ25512
348T028294ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบ NANDAวิจิตรา กุสุมภ์25511
349T028266วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
350T026064การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1ผ่องศรี ศรีมรกต25515
351T004320การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25514
352T027576ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฏีการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25511
353T027654การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
354T025475ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
355T028264การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25512
356T028299การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
357T028279Highlight in nephrology for internistsธนิต จิรนันท์ธวัช25511
358T025859การประชุมวิชาการเรื่องถอดรหัสการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจรสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25511
359T027920ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปี ข้างหน้าสมบุญ ยมนา25511
360T028289การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25511
361T031959การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25511
362T029017ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุปราณี แตงวงษ์25512
363T028262การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25512
364T028241การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
365T028236การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
366T025477ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
367T038994ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลทางการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานสมพร รูปช้าง25501
368T028281พยาธิวิทยาคลินิกพรรธนมณฑน์ อุชชิน25501
369T027193การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรีที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์25507
370T028287การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
371T025640ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25504
372T035663Pain management : moving forwardจุฑามณี สุทธิสีสังข์25501
373T028280การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25501
374T024707รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2549มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย25501
375T028282พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อยอนุพงศ์ นิติเรืองจรัส25501
376T025405การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
377T024724เอกสารประกอบการฟื้นฟูวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
378T014963พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25501
379T028212อายุรกรรมห้องปฏิบัติการสำหรับภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากลิ่มเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
380T029696การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
381T034521ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นสภาพของผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจวิชชุดา ดอกผึ้ง25501
382T023899คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25504
383T029769สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิงจิตติมา ภาณุเตชะ25501
384T031982การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือดวิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์25501
385T022800แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสภาการพยาบาล25502
386T023956การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2ชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย25502
387T032847โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร25505
388T034531ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจกปิยะนุช เพชรศิริ25501
389T024723เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวม : เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
390T028363หนังสือประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 "สู่ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยาและความก้าวหน้าทาง STEM CELL" วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยถนัด ไพศาขมาศ25501
391T018902การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาญพงค์ ตังคณะกุล25501
392T012706ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25502
393T028240ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25501
394T028260โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
395T022477ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
396T021246การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25491
397T024790รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลราชบุรีศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง25491
398T022290สวัสดิการผู้สูงอายุ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
399T021833โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
400T031958การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
401T024734หน้าที่รับผิดชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ดนุลดา จามจุรี25491
402T028254ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25491
403T032009สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2ละเอียด แจ่มจันทร์25491
404T022552โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
405T024327ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2549 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาล25494
406T032008สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1ละเอียด แจ่มจันทร์25491
407T022329สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2548กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.^คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ.25491
408T021259การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติฟองคำ ติลกสกุลชัย25492
409T032006สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุละเอียด แจ่มจันทร์25491
410T021894Update in emergency medicineชุษณา สวนกระต่าย25491
411T028269อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 4สิริ เชี่ยวชาญวิทย์25491
412T021207เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นศากุล ช่างไม้254910
413T029672แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากรห้องผ่าตัดสุภาพร เลิศร่วมพัฒนา25493
414T021938กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25495
415T022553โครงการค่านิยม ความคาดหวังของผู้สูงอายุและพหุวัยวรรณลักษณ์ เมียนเกิด25491
416T031275ปริศนาคลินิก : โรคติดเชื้อสมนึก ส้งฆานุภาพ25482
417T020920การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
418T020346การประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25481
419T020685Stroke ฆาตกรเงียบเพ็ญแข แดงสุวรรณ25481
420T028467การพยาบาลผู้สูงอายุบุญศรี นุเกตุ25484
421T021826การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25481
422T024686ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนขนาก จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25484
423T032325การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smearวุฒิ สุเมธโชติเมธา25481
424T021387การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2547พรพรรณ บูรณสัจจะ25481
425T021027การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
426T020104ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
427T035829การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังอัมพรพรรรณ ธีรานุตร25481
428T022551โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25481
429T031289การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25485
430T019947คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
431T020388สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25481
432T019908เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
433T021895หญิงชายวัยทอง : สุขภาพและปัญหาพิชัย เจริญพานิช25481
434T023182แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข25481
435T028827กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
436T020322อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
437T028285ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25472
438T006222เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 4อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25471
439T035660Brain, pain, memory and managementประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25471
440T021012โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
441T019923เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
442T019920เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
443T019911เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
444T024248พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
445T018564การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25471
446T019914เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
447T019917เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
448T021258โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : จากความรู้สู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 4)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25471
449T018477คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
450T017682เพื่อสุขภาพดีของผู้สูงอายุวิฑูรย์ ภัทรเลาหะ25462
451T018966เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม254614
452T017432พยาบาล : การลดผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ยุพิน อังสุโรจน์25461
453T026852คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา254615
454T017181การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25463
455T018467คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
456T018274เอดส์ การรักษา ยา และวัคซีนปราโมทย์ ธีรพงษ์25461
457T026962การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25462
458T018353Management of common diseases in medicineวิไลวรรณ วิริยะไชโย25462
459T018467คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
460T026781การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25462
461T018308การศึกษาเปรียบเทียบผลของการทำแผลเจาะคอผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอด้วย 1% กรดอะซิติกและสารละลายโพวิโดน-ไอโอดีนนุจรินทร์ ภู่ทวี25464
462T028268อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 1วุฒิเดช โอภาสเจริญสุข25461
463T026967แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
464T018053การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวิจิตรา กุสุมภ์25463
465T021006ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25461
466T018099การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเบญจมาศ ปรีชาคุณ25463
467T021042เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
468T026952คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา254615
469T020077คู่มือการวางแผนการพยาบาลผู้ป่ายโรคทางอายุรกรรมผ่องพรรณ อรุณแสง25463
470T018067โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรีวชิร คชการ25463
471T018477คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
472T018361กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25461
473T021122พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
474T018390สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและบทบาทของสุขศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว25452
475T017236การพยาบาลผู้รับบริการในภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25452
476T016612คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
477T015988ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
478T017153พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
479T017165ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยประทีป ชุมพล25451
480T017274แนวทางการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในประเทศไทยพรฑิตา ชัยอำนวย25451
481T017279การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
482T018106ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดียงยุทธ ศิริวัฒนอักษร25452
483T010484คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
484T001494ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25451
485T018342ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25453
486T026977การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25452
487T018417แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
488T017234การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วันเพ็ญ พิชิตพรชัย25453
489T018417แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
490T017149หลักการพยาบาลผู้สูงอายุจันทนา รณฤทธิวิชัย25451
491T018363ภาวะช็อกสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
492T018091ผู้ป่วยโลหิตจางและการพยาบาลใจรัตน์ ศุภกุล25453
493T017833คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
494T006178เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25451
495T023830โรคเบาหวานศักดิ์ บวร25451
496T016635กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25451
497T026780การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25451
498T018421แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไปกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25455
499T018365ภาวะช็อก : แบบทดสอบ เล่ม 2สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
500T026776คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
501T018417แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
502T018097คู่มือการตรวจยูโรพลศาสตร์ เทคนิค และการแปลผลพิชัย บุณยะรัตเวช25451
503T016428บายพาสหัวใจชัยรัตน์ โมไนยพงศ์25452
504T033675การดูแลรักษาโรคระบบหายใจในผู้ใหญ่สุมาลี เกียรติบุญศรี25451
505T018094ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (อายุรศาสตร์)พัชรียา ไชยลังกา25453
506T018364ภาวะช็อก : แบบทดสอบ เล่ม 1สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
507T015155ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25455
508T017150มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
509T018417แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
510T016418โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทยยงยุทธ วัชรดุลย์25451
511T016529ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
512T013521การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254410
513T013942ดรีมส์ โปรเจกต์ : โครงการฝันไขมันต่ำภาวดี วิเชียรรัตน์25441
514T019932เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25443
515T018412แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์25445
516T014779ใช้ยา-ต้องรู้เรวดี ธรรมอุปกรณ์25441
517T014854ผู้สูงวัยเสนอ อินทรสุขศรี25441
518T014770สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพวีณา จีระแพทย์254413
519T014490การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตวิจิตรา กุสุมภ์25442
520T014855ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยาสุภาวดี ประคุณหังสิต25441
521T018958คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25442
522T007532การอบรมด้านผู้สูงอายุและความชรา พ.ศ. 2544สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล25441
523T014488ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 2 (ทางศัลยศาสตร์)ช่อลดา พันธุเสนา25442
524T015533คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง ค.ศ.2000 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์Hazinski, Mary Fran25442
525T014809Systemic Lupus Erythmatosus (SLE)สมชาย เอี่ยมอ่อง25441
526T023451คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
527T014486ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 (ศัลยศาสตร์)ช่อลดา พันธุเสนา25442
528T014525ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25442
529T014861วิทยาการโรคลมชักจรัส สุวรรณเวลา25441
530T018098ตำราการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (อายุรศาสตร์)อุไร ศรีแก้ว25441
531T016419คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25441
532T016420โรคติดเชื้อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญนลินี อัศวโภคี25441
533T017157การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยซีเอพีดีสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25442
534T014826คู่มือแพทย์เวรเอื้อพงศ์ จตุรธำรง25441
535T014358ความรู้เรื่องโรคตับสำหรับประชาชนชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย25441
536T014896การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25444
537T014501อายุรศาสตร์ฉุกเฉินวิทยา ศรีดามา25441
538T014442Clinical practice guideline ทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25441
539T014519สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25442
540T014768มะเร็งตับเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25442
541T017842ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
542T016412พูดจาภาษายา เล่ม 1สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25441
543T014665ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์วีรวัฒน์ เหลืองชนะ25442
544T014852ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
545T014892การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25444
546T014730ความรู้เรื่องโรค : ทางแก้ ดูแล ป้องกันปรียา กุลละวณิชย์25441
547T014839บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกสุณี ธนาเลิศกุล25441
548T013516การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25448
549T014380ฟื้นฟูวิชาการโรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปี 2544รัตนวดี ณ นคร25441
550T018964คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25442
551T014517สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25442
552T014774เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 1อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25442
553T017178โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมวิทยา ศรีดามา25441
554T016411อาการอันตรายอมรชัย หาญผดุงธรรมะ25441
555T016602ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25443
556T014163ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
557T013009ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 9นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25433
558T012733ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
559T013759พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25432
560T012878การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25431
561T014356พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
562T014379โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อุดม วิศิษฏสุนทร25431
563T013994สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะบังอร ชมเดช25433
564T014828100 เรื่องจริงของผู้ป่วยที่พิชิตโรคมะเร็งหวางเจิ้นกั๋ว25431
565T012711ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25433
566T013596รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดนครปฐมศศิธร รุจนเวช25433
567T014000การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ : การดูแลอย่างต่อเนื่องอุไร ศรีแก้ว25432
568T012901ลักษณะการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในสวนสาธารณะลุมพินีทัศนา สุวรรณกมล25432
569T012978เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
570T014438โรคลำไส้ : การวินิจฉัยและการรักษาอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25432
571T002233คู่มือโรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลเลิดสิน25432
572T013757ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
573T018105ตับอักเสบจากไวรัสสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล25431
574T014430คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25433
575T014500พจนานุกรมโรคและการบำบัดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25432
576T014348บาดเจ็บที่มือ การรักษาและการช่วยเหลืออนันต์ ตัณมุขยกุล25431
577T012745การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3สมพร ชินโนรส25433
578T014381ควบคุมอาหารเพื่อลดอาการไมเกรนกุลรัตน์25431
579T012974คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ254315
580T012737ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 2จงจิตต์ คณากูล25434
581T014350รู้เรื่องโรคภูมิแพ้ป้องกันได้รักษาหายพิพัฒน์ ชูวรเวช25431
582T014357พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25431
583T012620เครื่องช่วยหายใจสมศรี ดาวฉาย25435
584T012762การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติสมจิต หนุเจริญกุล25435
585T016430คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25431
586T020072การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
587T014368คู่มือศัลยศาสตร์ชวาท์, ซีมัว ไอ.@25431
588T014772เคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25432
589T015964การพยาบาลนรีเวชจินดา อุไรรัตน์25436
590T014353อายุรศาสตร์ทันยุค 6รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ25431
591T015995การรักษาพยาบาลเบื้องต้นพรทิพย์ คำพอ25431
592T012733ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
593T015926ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 10สรนิต ศิลธรรม25422
594T012787ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25422
595T014436สรีรวิทยาทางเดินอาหารชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25422
596T011987คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพรรณงาน พรรณเชษฐ์25425
597T015987การปฏิบัติตัวทั่วไปหลักการและวิธีการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะเริ่มต้นและระยะปานกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25421
598T032766การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิกวรนุช เกียรติพงษ์ถาวร25421
599T011982การบาดเจ็บหลายระบบสุกษม อัตนวานิช25421
600T013755เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
601T014352อายุรศาสตร์ทันยุค 5สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล25421
602T011959นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25423
603T011980อายุรศาสตร์แนวใหม่วิทยา ศรีดามา25424
604T014840หัตถการทางการแพทย์วิทยา ศรีดามา25421
605T001289วัยทองน้องพี่ที่ขอนแก่นกระแส ชนะวงศ์25421
606T019929เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
607T010999การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25422
608T003786เอกสารแนะนำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเสพติดและโรคเอดส์จิตรา ทองเกิด25422
609T013749ระบบกล้ามเนื้อศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
610T011972ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
611T011983โฉมหน้าบริการทางการแพทย์ของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?เฉก ธนะสิริ25422
612T011977ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกำพล เลาหเพ็ญแสง25421
613T014376การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25421
614T013864คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล เล่ม 1เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25421
615T002365ภูมิแพ้รักษาอย่างธรรมชาติบำบัดไพบูลย์ จาตุรปัญญา25421
616T013007ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 8นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25422
617T014009โรคโลหิตจางอะพลาสติก : การดูแลตนเองสุวรรณา บุญยะลีพรรณ25422
618T012782การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ : ทฤษฏีและการปฏิบัติวสันต์ ศิลปสุวรรณ25423
619T013762หลักการวินิจฉัยโรคปอดโดยเอ็กซเรย์ (สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป)วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25422
620T012708ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25422
621T011798การประชุมวิชาการแห่งชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ "สู่วัยสูงอายุด้วยคุณภาพ"คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุด้านวิชาการ25421
622T023893Axial skeleton and appendicular skeletonศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
623T014377Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
624T014444การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25422
625T012592หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล25423
626T014369ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 17วิบุล สัจกุล25421
627T012080พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
628T014351โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติ รักษาหายได้ดวงใจ กสานติกุล25421
629T014007ตำราการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจสันต์ ใจยอดศิลป์25422
630T011560การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254219
631T019926เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
632T030104การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาอุไร ศรีแก้ว25423
633T012870การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25421
634T011563การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254213
635T010883Critical care nephrology and dialysisอนุตตร จิตตินันทน์25421
636T014365ตำราศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ไพบูลย์ สุทธิวรรณ25421
637T014523โรคตาทวีศักดิ์ จุลวัจนะ25423
638T013902มะเร็งแห่งชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25411
639T010021ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทยปรีชา อุปโยคิน25412
640T009873การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
641T009840การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25414
642T014374กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25411
643T013636กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
644T014511ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25412
645T013770การพยาบาลมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25411
646T012741การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1สมพร ชินโนรส25412
647T010783ความดันโลหิตสูงในภาวะวิกฤต : ปัญหาและการพยาบาลพิกุล บุญช่วง25415
648T010642โรคระบบทางเดินอาหาร : ไวรัสตับอักเสบเอถึงจี ภาวะการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรีเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25412
649T009884การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25412
650T014808เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาสพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25411
651T012757การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25412
652T015990การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่เผชิญกับความตายรัตนา สายพาณิชย์25411
653T015924ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 9สรนิต ศิลธรรม25412
654T009871การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
655T013765พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม 1วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
656T010022กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25411
657T012752กระบวนการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25415
658T009500โรคหลอดเลือดสมอง : การวินิจฉัยและการจัดการทางการพยาบาลเจียมจิต แสงสุวรรณ25413
659T014860ACE-Inhibitorsสมชาย เอี่ยมอ่อง25411
660T009857ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25411
661T010994กระบวนการพยาบาลสุระพรรณ พนมฤทธิ์25412
662T029611การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์โดยชุมชน : กรณีศึกษาโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนสุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์25411
663T010137โรคติดเชื้อกนกรัตน์ ศิริพานิชการ25414
664T004279คู่มือการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านJohnson, Andrew25411
665T010761โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
666T014372ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2วรชัย รัตนธราธร25411
667T012704ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25412
668T010640โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
669T006659โครงการอบรมการใช้หุ่นจำลองฝึกการตรวจการสอน(วิธีป้องกันเอดส์เบื้องต้น)ทบวงมหาวิทยาลัย25411
670T011003แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพประพิณ วัฒนกิจ25412
671T009877การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
672T013764พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทยวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
673T011970การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ก่อกู้ เชียงทอง25412
674T016044การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมนันทา เล็กสวัสดิ์25412
675T010755โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
676T010996จริยธรรมกับการพยาบาลมัญชุภา ว่องวีระ25414
677T016175ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25411
678T030798องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์พิมพวัลย์ บุญมงคล25411
679T011979โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25412
680T009843การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25417
681T012707ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25411
682T006215มารู้จักเอดส์กันเถอะวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25411
683T009875การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
684T003985การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรคคำนวณ อึ้งชูศักดิ์25413
685T012799ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยฟาริดา อิบราฮิม25412
686T015856ตำราโรคภูมิแพ้ปกิต วิชยานนท์25411
687T014002การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวพิกุล บุญช่วง25412
688T013768รังสีวิทยาของโรคทรวงอกพัชรินทร์ เภกะนันทน์25411
689T002087วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุและการศึกษานอกระบบสำหรับผู้สูงอายุไทยสุรกุล เจนอบรม25411
690T013012ระบบขับถ่ายปัสสาวะสำหรับพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร25411
691T014165ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง : การวางแผนการพยาบาลสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25402
692T030804แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25401
693T016046จากความป่วยไข้ถึงแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพสมัย อาภาภิรม25403
694T026300คู่มือการอบรมเยาวชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ดรุณี รุจกรกานต์25401
695T031102รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์อรทัย อาจอ่ำ25403
696T016036ตำราโภชนบำบัดและโรคไตประเสริฐ ธนกิจจารุ25402
697T014240รู้เรื่องโรคสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25402
698T004059การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุบรรลุ ศิริพานิช25401
699T010146แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
700T014858ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
701T013761ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25401
702T015928การพยาบาลทางห้องผ่าตัดเรณู อาจสาลี25402
703T016024การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25403
704T012743การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2สมพร ชินโนรส25402
705T015922ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 8สมเกียรติ ธาตรีธร25402
706T010987กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
707T005812ฮอร์โมนเพศวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
708T009885Common pitfalls in medical practiceวิทยา ศรีดามา25401
709T015855การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25401
710T003810สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ แผนงานรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ของทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2538สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^กองบริการการศึกษา.25403
711T016034การพยาบาลผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองสุภาพ วัณณะพันธุ์25403
712T015918ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 5สมเกียรติ ธาตรีธร25402
713T010724จักษุวิทยาอภิชาติ สิงคาลวณิช25402
714T014849การพยาบาลจักษุวิทยา เล่ม 1ขวัญตา เกิดชูชื่น25401
715T012777วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักสมศรี ดาวฉาย25403
716T017171ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25401
717T012871ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลยุคหน้าMurray, Mary Ellen25405
718T010726ตำราการผ่าตัดช่องท้องโดยวิธีส่องกล้องวุฒิชัย ธนาพงศธร25401
719T013763โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่องวิทยา ศรีดามา25401
720T009869ตำราโรค หู คอ จมูกอภิชัย วิธวาศิริ25402
721T009366กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25403
722T014847อาหารและโภชนาการ : นำความรู้สู่การปฏิบัติไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25401
723T002219กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25401
724T008642การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25393
725T00412923 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือเสรี พงศ์พิศ25392
726T014889การผ่าตัดทางกล้องวิดีทัศน์ทวี รัตนชูเอก25391
727T008646แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25399
728T008640การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2สมพร ชินโนรส25392
729T001247โครงการบัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร : รูปแบบ ความพยายาม เพื่อนช่วยเพื่อนเยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม25391
730T016040อายุรศาสตร์ทันยุค 3นิพนธ์ พวงวรินทร์25392
731T016026ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู เล่มที่ 1เสก อักษรานุเคราะห์25391
732T001542ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25391
733T007507สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
734T001206โรคไขข้ออักเสบพาทริดจ์, เรย์มอน25391
735T009859จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25395
736T008837วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
737T012804คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25392
738T008745คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
739T015966คู่มือปฏิบัติการพยาบาลทางนรีเวชพรรณนิภา ธรรมวิรัช25393
740T014271รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อระดมพลังสร้างสรรค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ด้วยกระบวนการ A-I-Cสำนักงานเขตพระนคร25391
741T014850ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแลฟาริดา อิบราฮิม25392
742T016030Peptic diseasesศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์25392
743T006397การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25391
744T016042การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25393
745T007519คู่มือการปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
746T008659เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 3เพิ่มพูล ธรรมเจริญ25392
747T007496เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25392
748T016425อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรคอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25381
749T018001คู่มือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25381
750T008654การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4สมจิต หนุเจริญกุล25382
751T006439เอกสารประกอบการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่องสุขภาพสตรีเพื่อความมั่นคงของประชาชาติสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25382
752T006321คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชนดวงพร พันธุเสน25385
753T008457คู่มือผู้สูงอายุ ฉบับสมบูรณ์บรรลุ ศิริพานิช25382
754T014361ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
755T015979Osteosarcoma : แนวทางใหม่ในการรักษาลักษณา โพชนุกูล25382
756T009883การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สุรีพร ธนศิลป์25381
757T004799การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25381
758T007527คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25382
759T010731ปฏิบัติการพยาบาลอายุรกรรมอุไร ศรีแก้ว25386
760T016294การดูแลตนเองด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุสุจิตรา ผลประไพ25381
761T016012โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25382
762T007504ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25383
763T015160ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
764T008447การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้นธนารักษ์ สุวรรณประพิศ25381
765T000465กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25382
766T013196การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาตสาลิกา เมธนาวิน25383
767T000041การศึกษาหาความชุกของการติดเชื้อโรคเอดส์ และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มชาวเขาและกลุ่มชนกลุ่มน้อย ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ25381
768T015920ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6สมเกียรติ ธาตรีธร25382
769T014360ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
770T033562อาการของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและการบำบัดกำพล กลั่นกลิ่น25381
771T016022การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนันทา คูณรัตนศิริ25382
772T002066โรคเอดส์กับชุมชนอีสาน ฉบับที่ 1-2มหาวิทยาลัยขอนแก่น25382
773T014859อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและหลักการสั่งอาหารรุจิรา สัมมะสุต25381
774T006451ดรัก แอนด์ เดอะ คิดนิประเสริฐ ธนกิจจารุ25381
775T007517การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25382
776T005381ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
777T016018การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารบุปผา ขันแข็ง25382
778T016016การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจภูษิตา อินทรประสงค์25382
779T005325วิทยาภูมิคุ้มกันฤทัย สกุลแรมร่ง25372
780T006096คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25371
781T006303โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
782T005750แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ พ.ศ. 2538-2539คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ25371
783T004786การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25371
784T007782คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2รัชนี นามจันทรา25373
785T007522ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
786T009762ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช 30 ปีเจริญ โชติกวณิชย์25371
787T004749การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25371
788T007559ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทยถนอมศรี ศรีชัยกุล25372
789T006305โภชนศาสตร์เบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25371
790T002724ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25371
791T005684อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25374
792T006407การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง : มโนมติสำคัญสำหรับการดูแลสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25374
793T006381รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร,ธัญญรักษ์วิทยาลัยคริสเตียน25362
794T005017ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25362
795T004864โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่แม็กฟาร์เลน, เฮเลน @25362
796T005111การพยาบาลจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิกฤตตามแบบแผนสุขภาพช่อลดา พันธุเสนา25363
797T005147การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
798T005031การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25361
799T008644การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25362
800T004853โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่ภาณุ อัมพรบุพชา25361
801T005036ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25361
802T005021การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์25361
803T005665รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25361
804T005337คู่มือการดูแลสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25362
805T005030อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัจพันธ์ อิศรเสนา25361
806T004872ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 6จุฑามณี จารุจินดา25361
807T005002การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25361
808T004583โรคปอดจากงานอาชีพ : หนทางป้องกันและการควบคุมสุปราณี ผลชีวิน25361
809T002747ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือดสมชาติ โลจายะ25361
810T005024การรักษาโดยวิธี Hemodialysis และ CAPDอุษณา ลุวีระ25361
811T023689พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528สภาการพยาบาล25361
812T005001โลหิตวิทยาก้าวหน้าทิพย์ ศรีไพศาล25361
813T005023Update in glomerular diseaseเกรียง ตั้งสง่า25361
814T005019การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25351
815T004483ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25351
816T005681โครงการนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์"ครอบครัวมีสุขถ้าทุกคนปลอดเอดส์"วิทยาลัยคริสเตียน25352
817T004482มะเร็งศรีษะและคอวันชัย วัฒนศัพท์25351
818T005020เชื้อราก่อโรคในคนพรรณกร อิ่มวิทยา25351
819T004471การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25351
820T004325การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.^ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์.25352
821T004543แผนป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ (พ.ศ. 2535-2539)สำนักนายกรัฐมนตรี25351
822T004626การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
823T004468การโมนิเตอร์ผู้ป่วย : หลักการ,เครื่อง,และวิธีการชูศักดิ์ เวชแพศย์25351
824T009261คู่มือปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์บรรจง คำหอมกุล25355
825T026308คู่มือวิทยากรสำหรับการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และชีวิตครอบครัวศึกษาสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย25351
826T005022โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย25341
827T004992สรีรวิทยาของหัวใจสัญญา ร้อยสมมุติ25341
828T005556ตำราวิสัญญีวิทยาวรภา สุวรรณจินดา25341
829T005000ตำรารังสีรักษาฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยพวงทอง ไกรพิบูลย์25341
830T005862รู้ทันเอดส์ภัยใกล้ตัวกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25341
831T004306ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25341
832T000501ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิคพยงค์ จูฑา25341
833T005005มะเร็งปริทัศน์ เล่มที่ 1บุญสม ชัยมงคล25341
834T030916ระบบความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมการรักษาโรคกระดูกด้วยระบบการแพทย์แผนโบราณมะลิ ลิวนานนท์ชัย25343
835T026722ถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์สถาพร มานัสสถิตย์25341
836T004027การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25343
837T004779การใช้กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดของแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
838T006024สรีรวิทยาของไตสำหรับอายุรแพทย์เกรียง ตั้งสง่า25341
839T005152อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัจพันธ์ อิศรเสนา25341
840T005163การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
841T005137จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25344
842T004277ออร์โธปิดิกส์เอ็กซเรย์ : เทคนิคและวิธีการอนันต์ ทรรศนะวิภาส25341
843T004444การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25347
844T005006มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25341
845T004474ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25343
846T004335วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักชูศักดิ์ เวชแพศย์25341
847T003039การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25333
848T002211กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
849T004621คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25331
850T003539การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25331
851T002981ตำราวิสัญญีวิทยาประยุกต์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25332
852T004334วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25331
853T003264โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่Mervyn, Leonard25334
854T002488โรคใต้เข็มขัดวิน, เดนิส @25333
855T003257วิธีป้องกันและรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีธรรมชาติวอร์มแบรนด์, แม็กซ์25332
856T003080เอดส์มหันตภัยของโลกบรรลุ ศิริพานิช25332
857T003542แบบแผนสุขภาพ : การเก็บรวบรวมข้อมูลศิริพร ขัมภลิขิต25335
858T003442การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25331
859T001546เอ็กซเรย์เทคโนโลยีปรีชา เติมจิตรอารีย์25331
860T002899ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25334
861T003043ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 8ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25332
862T002615ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25332
863T002322ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
864T003008คู่มือปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์ประสบการณ์ทั่วไปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25333
865T002907การพยาบาลผู้สูงอายุจรัสวรรณ เทียนประภาส25334
866T002117การพยาบาลศัลยกรรมประสาทเบื้องต้นชัชรินทร์ อังศุภากร25323
867T002764วัณโรคนอกปอดสมชัย บวรกิตติ25322
868T002918การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
869T003254บำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเซิ่งเว่ยจง25322
870T004746ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
871T002461สรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ประมวล วีรุตมเสน25322
872T002518คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
873T002389หลักการทำให้ยาละลายเพื่อการพัฒนาตำรับยาน้ำใสพิมลพรรณ พิทยานุกุล25323
874T002983Common fractures and dislocationsวัชระ รุจิเวชพงศธร25322
875T002545คู่มือโรคผิวหนังสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเรณู โคตรจรัส25321
876T003109คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะทางศัลยกรรมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องยาปฏิชีวนะราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25322
877T005011มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25322
878T002942การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เล่มที่ 2สมพนธ์ บุณยคุปต์25322
879T002078หลักการสอนผู้ป่วยศิริพร สิงหเนตร25322
880T002976การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25321
881T002542ตำราการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความสำคัญทางคลินิกเกษม วัฒนชัย25322
882T003285กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
883T002751การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25325
884T002258เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
885T002063วิธีการพยาบาลทางอายุรกรรมคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25321
886T002261เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาตอยด์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
887T003311ภูมิแพ้-คนไม่แพ้ไพบูลย์ จาตุรปัญญา25322
888T004092คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอาชีวอนามัย.25321
889T002236กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมยุรี เพชรอักษร25322
890T003017ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25322
891T002175คู่มือครูเรื่องโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข25321
892T003056ผมหายจากมะเร็งได้อย่างไรแซททิลาโร, แอนโธนี่ เจ. @25322
893T002377การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25323
894T002725ยาต้านจุลชีพ : ความรู้พื้นฐานและประยุกต์มาลิน จุลศิริ25321
895T006054Manual of ao instrumentation for orthopaedic nursesกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า25321
896T001980การดูแลรักษาโรคความดันเลือดสูงเกษม วัฒนชัย25325
897T003283บาดเจ็บจากการวิ่งธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25322
898T002232คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25322
899T002589ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 4นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25322
900T003271ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นโรคประสาทพิชญ์ มกรพันธุ์25321
901T002895โรคระบบการหายใจ 1ประพาฬ ยงใจยุทธ25321
902T002979การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1สมพร ชินโนรส25321
903T002162การตรวจหารอยโรคทางระบบประสาทนิพนธ์ คุณาดร25323
904T003423คู่มือโรคภูมิแพ้พิพัฒน์ ชูวรเวช25322
905T002352พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
906T005013มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25321
907T002424ระบบประสาทมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาสรีรวิทยา25324
908T001989การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุเพื่อให้มีอายุยืนชูศักดิ์ เวชแพศย์25323
909T002413มะเร็งหลอดอาหารอภิณพ จันทร์วิทัน25326
910T001988ระบบทางเดินปัสสาวะปราณี ใจอาจ25323
911T003268คุยกันที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ตอนที่ 1 มะเร็งและการรักษา)อาคม เชียรศิลป์25321
912T002228การสัมมนาเรื่องเอดส์ : ภัยมืดที่ป้องกันได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์25321
913T002014ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
914T001836การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เล่ม 2กระทรวงสาธารณสุข25321
915T002566พยาธิสภาพในโรคธาลัสซีเมียธีรา โสณกุล25323
916T002411โรคเขตร้อนนิภา จรูญเวสม์25322
917T001978ปัญหาของมือที่พบบ่อยพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25312
918T002184การรักษาบำบัดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาคม เชียรศิลป์25311
919T003930การเปลี่ยนอวัยวะสุรพล อิสรไกรศีล25311
920T002848คู่มือการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยสรุปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25312
921T001839แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวรมนต์ ตรีพรหม25315
922T001586การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25312
923T002307โรคติดเชื้อระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25312
924T002183มะเร็งก้าวใหม่ของการรักษาอาคม เชียรศิลป์25311
925T001316เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25313
926T001697อาหารด้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมัยใหม่มิชิโอะ คูชิ25311
927T001704คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25311
928T001964การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25311
929T001893โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมชัย บวรกิตติ25312
930T001956โรคไต 2สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25311
931T001313เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25313
932T001673การพยาบาลผู้ป่วยได้รับออกซิเจนพูนทรัพย์ โสภารัตน์25313
933T001595การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาลบุญศรี ปราบณศักดิ์25318
934T002990การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
935T001874พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
936T004657โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเดชา ตันไพจิตร25311
937T001724การอบรมวิชาการต่อมไร้ท่อสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย25312
938T001526ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 6ณรงค์ ไวท์ยางกูร25312
939T006485โรคกระเพาะนุสนธิ์ กลัดเจริญ25311
940T002138คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25314
941T001861คู่มือการวินิจฉัยโรคหัวใจข้างเตียงผู้ป่วยสมโพธิ นิมากร25311
942T001310เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25313
943T001493ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์25312
944T001222ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
945T001522การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสและโรคมะเร็งสุภาภรณ์ พงศกร25312
946T002705บาดเจ็บทรวงอกพงษ์ศิริ ปรารถนาดี25312
947T001904การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25312
948T002101การพยาบาลทางห้องผ่าตัดอรอนงค์ พุมอาภรณ์25314
949T001650ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 3ธิดา นิงสานนท์25311
950T003318การให้ยาสลบในประสาทศัลยศาสตร์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25311
951T003421ไวรัสตับอักเสบบีและการฉีดวัคซีนป้องกันจันทพงษ์ วะสี25311
952T001723สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
953T005127ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25311
954T002560การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
955T003932Instructional course lecture on foot problemsวินัย พากเพียร25311
956T001109การพยาบาลทางห้องผ่าตัดอรอนงค์ พุมอาภรณ์25301
957T001630มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2 : ศรีษะและคอมีชัย ศรีใส25302
958T001482เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
959T001151การประชุมประจำปีครั้งที่ 12 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย : บทคัดย่อรายงานกิจการข่าวทำเนียบสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25301
960T002079การพยาบาลผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ และต่อมหมวกไตนันทา เล็กสวัสดิ์25301
961T001819ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25301
962T001878นิ่วในทางเดินปัสสาวะและ Renal tubullar acidosisสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25301
963T003401สโทค ซีรีโบรวาสคูลร่า ดีสีสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25301
964T001142หัตถการศัลยศาสตร์อภิณพ จันทร์วิทัน25301
965T001502หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
966T001958ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25302
967T002746ระบบหายใจบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25301
968T001540ต่อมไร้ท่อคลินิคศรีจิตรา บุญนาค25304
969T001582การพยาบาลทางออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูช่อราตรี สิริวัตถานันต์25303
970T006401คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
971T002821สรีรวิทยาของระบบประสาท เล่ม 2ชูศักดิ์ เวชแพศย์25301
972T000931ดวงตาน่าถนอมสุรพงษ์ ดวงรัตน์25301
973T001125การใช้ยาในโรคของตา หู คอ จมูก และปากมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25301
974T001962ตำราการรักษาโรคต่อมไร้ท่อในผู้ใหญ่ด้วยยากอบชัย พัววิไล25302
975T000889ไวรัสวิทยาการแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ25302
976T000842การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีพรรณนิภา ธรรมวิรัช25303
977T001492อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 2 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสัจพันธ์ อิศรเสนา25301
978T001538การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25301
979T001910ปวดหลังสุรศักดิ์ ศรีสุข25302
980T001123ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25302
981T001083ภัยของการให้ยาระงับความรู้สึกอังกาบ ปราการรัตน์25303
982T001097กายภาพบำบัดในโรคทรวงอกสุวรรณี จรูงจิตรอารี25302
983T002766จอประสาทตาลอกวัฒนีย์ เย็นจิตร25301
984T001658การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4สมจิต หนุเจริญกุล25301
985T002081การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในเครื่องดึงจรูญศรี รุ่งสุวรรณ25302
986T001528วัณโรคปอดสมชัย บวรกิตติ25301
987T002239วิธีการตรวจกายภาพทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25305
988T001148โรคเอดส์สำหรับแพทย์อำนวย ไตรสุภา25301
989T001983ไข้รูห์มาติคไพโรจน์ อุ่นสมบัติ25295
990T000933ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
991T002505ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม 2วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา25293
992T001103การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25291
993T002717คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
994T002230ภาวะเร่งด่วนทางหูสุเมธ พีรวุฒิ25293
995T000581แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวรมนต์ ตรีพรหม25291
996T000686รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอิ้ง ชวรางกูร25291
997T000479เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่วยที่ 9-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25293
998T001107การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
999T000478เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1000T002070การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอนุรี ออตยะกุล25292
1001T001545โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25291
1002T002744การใช้ยาในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคผิวหนังมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25291
1003T000469การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25294
1004T000500ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง25291
1005T002039กลยุทธการบริหารงานเกษร แสวงรุจน์25291
1006T001181การใช้ยาทางจักษุวิทยาประจักษ์ ประจักษ์เวช25292
1007T000719วัณโรคปฏิบัติการชัยเวช นุชประยูร25291
1008T001631มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25292
1009T002831ศัลยกรรมทางเดินน้ำดีอรุณ เผ่าสวัสดิ์25291
1010T000499เอสเซนเซี่ยว ทรีสเมนท์กิตติพงษ์ เกศชาดา25292
1011T002326ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เล่มที่ 2ถนอมศรี ศรีชัยกุล25292
1012T001116อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25292
1013T001648ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 2ธิดา นิงสานนท์25291
1014T000576การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25292
1015T000583โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25292
1016T001627มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25282
1017T000495การรักษาสุขภาพในวัยสูงอายุเกษม ตันติผลาชีวะ25284
1018T000526การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25281
1019T000937การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยจันทพงษ์ วะสี25281
1020T001065การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25281
1021T000267ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
1022T001960เนื้องอกและมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี : พยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ทางคลีนิค การวินิจฉัยและรักษาอมร เกิดสว่าง25282
1023T000238ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1024T001571ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 5ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
1025T000420โรคมะเร็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ไพรัช เทพมงคล25283
1026T004669การสัมมนาเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันประชากรศาสตร์25281
1027T000237ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินธนิต วัชรพุกก์25281
1028T000497การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดสุพร พลยานันท์25282
1029T002767ประสาทศัลยศาสตร์จเร ผลประเสริฐ25282
1030T000929การประเมินหน้าที่ของระบบประสาทประพิณ วัฒนกิจ25284
1031T001916ศัลยศาสตร์ตกแต่งถาวร จรูญสมิทธิ์25281
1032T001129จักษุวิทยาในเวชปฏิบัติทั่วไปอเนก เพฑวณิช25281
1033T002552โรคไข้สมองอักเสบประเสริฐ ทองเจริญ25282
1034T000861การประชุมประจำปี ครั้งที่10,13 ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
1035T000241คู่มือการพยาบาลโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมกุลยา ตันติผลาชีวะ25273
1036T002698ยาที่ใช้ในโรคต่อมไร้ท่อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25273
1037T000422จักษุวิทยาเบื้องต้นวิสูตร ฉายากุล25271
1038T000155การพยาบาลผู้ป่วยทางยูโรวิทยาสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25272
1039T000223การพยาบาลศัลยกรรมประสาทเบื้องต้นชัชรินทร์ อังศุภากร25273
1040T002694ศัลยศาสตร์ทรวงอกฉุกเฉินชวลิต อ่องจริต25273
1041T002684คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน@25271
1042T000188Endocrinology ทางอายุรศาสตร์อภิชาติ วิชญาณรัตน์25271
1043T000253การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25274
1044T000136การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25271
1045T000131การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เล่ม 3กองงานวิทยาลัยพยาบาล25271
1046T004690เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสัมพันธศาสตร์พื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อลักษณา อินทร์กลับ25271
1047T000353ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 4นที รักษ์พลเมือง25271
1048T000274ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25271
1049T001092โรคไตสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25273
1050T000157การปัจจุบันพยาบาลในนาทีวิกฤตนิตยาวดี พรหมอยู่25272
1051T003885ตำราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25271
1052T000352อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 2อดุลย์ รัตนมั่นเกษม25271
1053T007839การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและไหลเวียนนุกูล ตะบูนพงศ์25261
1054T001968การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25261
1055T002253โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25262
1056T000060การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25262
1057T001115โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 2ศรีจิตรา บุญนาค25262
1058T000928การใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโสภณ พานิชพันธ์25261
1059T000427ประสาทพยาธิวิทยาสำรวย ช่วงโชติ25261
1060T001113โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 1ศรีจิตรา บุญนาค25263
1061T000272ยาเตรียมปราศจากเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาลเฉลิมศรี ภุมมางกูร25251
1062T002484การย่อยและการดูดซึมอาหารปิยา บุรณศิริ25251
1063T002065การพยาบาลผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดระบบขับถ่ายปัสสาวะนันทา เล็กสวัสดิ์25252
1064T000013คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25251
1065T000401โรคเบาหวานเรเก็นสบูร์ก-มึนเช่น, ดึสเซ็ลดอร์ฟ @25251
1066T000909แนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทรวงอกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25251
1067T003102โรคพิษสุนัขบ้าฉบับประชาชนประเสริฐ ทองเจริญ25255
1068T000676คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
1069T000299การลดความเครียดของผู้ป่วยศัลยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น25251
1070T000051การพยาบาลโรคทางเดินอาหารบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส25251
1071T002532อายุรศาสตร์สมโพธิ นิมากร25252
1072T000049การพยาบาลโรคทางเดินหายใจบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส25251
1073T000354ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 3ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25252
1074T001077อิมมูนวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรควันเพ็ญ ชัยคำภา25251
1075T000915บริการสุขภาพผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25241
1076T000309การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญวลัยพร ประมวลศักดิกุล25241
1077T007775การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25241
1078T001096ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง ยาต้านเชื้อปราโมทย์ ธีรพงษ์25241
1079T000059การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส25243
1080T000162การพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤตอัจฉราวรรณ กาญจนัมพะ25241
1081T001090การย่อยอาหารบุญยืน สาริกะภูติ25241
1082T002662การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า คอและอวัยวะข้างเคียงอำนวย คัจฉวารี25242
1083T002022ความรู้พื้นฐานสำหรับการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมพงศ์เทพย์ สิงหะพันธ์25241
1084T000281คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
1085T002731หูหนวก-หูตึง จิตวิทยาคลีนิคประมวญ ดิคคินสัน25241
1086T000355ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 2กัมพล ประจวบเหมาะ25242
1087T000127อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25241
1088T000290การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25241
1089T000527หลักเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยสมศร เชื้อหิรัญ25241
1090T000285จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่พยอม อิงคตานุวัฒน์25231
1091T005466การใช้ยาในโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25231
1092T007774การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25231
1093T005714วิทยาเอนโดครินเบื้องต้นวิจิตรา เลิศกมลกาญจน์25231
1094T000166การพยาบาลฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25231
1095T000045การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส25231
1096T000455ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกสมบูรณ์ บุญเกษม25221
1097T005275หลักการพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอักเสบและการติดเชื้อสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25221
1098T003886โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25211
1099T000549การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25211
1100T000297การพยาบาลผู้ป่วยทางยูโรวิทยาสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25211
1101T000570การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25211
1102T000431หลักการพยาบาลอายุรศาสตร์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบประสาทฟาริดา อิบราฮิม25211
1103T004640รวมเรื่องการบรรยายในการอบรมการพยาบาลเพื่อผ้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาลครั้งที่ 2ไพรัช เทพมงคล25211
1104T000362การรักษาโรคเท้าช้างโดยศัลยกรรมวิจิตร บุณยะโหตระ25201
1105T000622โรคผิวหนัง เล่ม 1กระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สถาบันโรคผิวหนัง25201
1106T000305เซพทิสเมียกลไกการเกิดช็อคและข้อแนะนำในการรักษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25191
1107T004662Comprehensive nephrologyสง่า นิลวรางกูร25141
         รวม   3405  เล่ม