รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำกัญญดา ประจุศิลป256110
2การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุอมรรักษ์ สวนชูผล25611
3การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุรังสิมันต์ สุนทรไชยา256110
4การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล25612
5การหกล้มในผู้สูงอายุ : การป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ครอบครัวจิตติมา บุญเกิด25612
6ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
7ทักษะในการบริหารทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256110
8บำบัดเบาหวานด้วยอาหารศัลยา คงสมบูรณ์เวช25612
9ระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังศิริอร สินธุ25612
10หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25616
11อายุรศาสตร์ทันใจมณฑิรา มณีรัตนะพร25615
122017 essential menopauseกิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์25602
13Electrocardiography : self study, book Iองค์การ เรืองรัตนอัมพร25605
14Essentials in hemodialysisพงศธร คชเสนี25602
15Mechanical ventilation : the essentialsสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา256010
16Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn careอภิชัย อังสพัทธ์25603
17กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ25601
18กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
19กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
20กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
21การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศทางการพยาบาลมนันชยา กองเมืองปัก25601
22การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
23การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร25603
24การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย256010
25การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์256010
26การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจจรัญ สายะสถิตย์256010
27การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1ศิริรัตน์ ปานอุทัย256010
28การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2ศิริรัตน์ ปานอุทัย25603
29การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
30การพยาบาลอายุรศาสตร์ประทุม สร้อยวงค์256010
31การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
32คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
33คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
34จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
35ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
36ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
37บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ทัศนีย์ ญาณะ25601
38บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
39ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
40พยาบาลโภชนบำบัดส่งศรี แก้วถนอม256010
41พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้นวีรศักดิ์ เมืองไพศาล256015
42ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัยจิราภรณ์ ศรีอ่อน256010
43ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
44รังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือดนฤมล เชาว์สุวรรณกิจ256010
45เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
46โรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึมสมลักษณ์ จึงสมาน25603
47สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยากรองกาญจน์ ชูทิพย์256010
48สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
49สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์256010
50อายุรศาสตร์ทันยุค 2560มานพ พิทักษ์ภากร256012
51เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาบริการสุขภาพที่สมดุล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต25602
52Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
53Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
54กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
55การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาลอรพินท์ สีขาว255910
56การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์255910
57การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
58การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
59การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
60การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมวีรศักดิ์ เมืองไพศาล25592
61การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล255910
62การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4สมพร ชินโนรส255910
63การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อกวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร255910
64การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
65การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
66การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
67การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดวณิชา พึ่งชมภู255910
68การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีวราภรณ์ คงสุวรรณ255925
69การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21ปะราลี โอภาสนันท์255915
70การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกศศิริ วงษ์คงคำ255910
71การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
72การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
73การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาลขวัญฤทัย พันธุ255910
74การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทยอาชัญญา รัตนอุบล255910
75การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
76ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบปิยนุช คงทิม255910
77คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
78คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
79คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
80จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
81ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจกงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ25593
82ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
83ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยาธนันดา ตระการวนิช255910
84ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข255910
85ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
86พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
87พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
88พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
89ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
90ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
91โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
92โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
93ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
94ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
95เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
96สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558ปราโมทย์ ประสาทกุล25591
97สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช255910
98สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
99สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2อุษาวดี อัศดรวิเศษ255910
100หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
101Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
102Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25582
103Wound care 2015พรพรหม เมืองแมน255810
104กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล255810
105การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงศิริอร สินธุ255810
106การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
107การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
108การป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเหลียง เซี่ยนผิง25581
109การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช255825
110การพยาบาลผู้สูงอายุ 1ทีปภา แจ่มกระจ่าง255810
111ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
112คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
113คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในระยะวิกฤตินริศา อาจอ่อนศรี25581
114ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
115ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 2สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
116ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21นิตยา เงินประเสริฐศรี255810
117แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2สมลักษณ์ จึงสมาน255815
118แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
119แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
120พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
121พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
122พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
123ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
124รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
125โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
126โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพิษณุ มหาวงศ์255810
127เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
128สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557ปราโมทย์ ประสาทกุล25581
129หัตถการทางออร์โธปิดิกส์สุพิชัย เจริญวารีกุล255820
130อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง255810
131กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
132กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
133กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
134การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการทัศนีย์ ญาณะ25571
135การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25579
136การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
137คู่มือปัวต้นแบบระบบบริการ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิไพจิตรา ล้อสกุลทอง25571
138โครงการการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวรเวศม์ สุวรรณระดา25571
139แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25571
140แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25575
141บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย25571
142ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อเบาหวานขึ้นจอประสาทตาถาวร ศรไชย25574
143รายงานการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก : กรณีศึกษาหมอสุนทร นิ่มน้อมฉันทนา กระภูฤทธิ์25571
144โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกอักเสบศักดิ์ บวร25571
145เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย255711
146เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุพัตรา ศรีวณิชชากร25571
147ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป บูรพา กาญจนบัตร255710
148สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556ปราโมทย์ ประสาทกุล25571
149หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาลสุนัน สุดดี255715
150อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
151เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
152การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25561
153การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียดรศรินทร์ เกรย์25561
154การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25566
155การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25565
156การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25561
157การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25561
158การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
159การสัมมนาวิชาการเรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
160ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
161แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25561
162แนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็งสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย25561
163ปัจจัยของภาระการดูแลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐมอุษา ตันทพงษ์25562
164ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25562
165โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
166อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
167เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ นักวิชาชีพการพยาบาลไทย พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่ 225561
168เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 1 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
169เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 2 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
170Optimal nursing practice in medicineวิไลวรรณ เพิ่มศิลป์25551
171Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25552
172กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25551
173กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
174การดูแลตนเองของผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
175การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25555
176การดูแลผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
177การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตกิตติกร นิลมานัต25551
178การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ผ่องพรรณ อรุณแสง25552
179การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช255510
180การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสุวรรณี สิริเลิศตระกูล25552
181การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่องพรรณ อรุณแสง25551
182การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
183การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
184การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งเต้านม : จากโรงพยาบาลสู่บ้านชมนาด วรรณพรศิริ25551
185การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
186ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
187ตำราโรคเบาหวานสารัช สุนทรโยธิน25551
188ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
189ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
190ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
191ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
192ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
193รายงานการวิจัยเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุบุญทิพย์ สิริธรังศรี25551
194รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25551
195รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2554มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)25551
196เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25551
197ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อยจรัญ สายะสถิตย์25551
198หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรรถการ นาคำ25551
199หลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10ชมรมฟื้นฟูหัวใจ25551
200Cardiac rhythm : theory and analysis for critical care nursesพิกุล ตันติธรรม25541
201Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2วิทยา ศรีดามา25541
202Critical care medicine : make it easyดุสิต สถาวร25541
203กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
204กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
205การจัดการกับอาการของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25542
206การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์จันทราภา ศรีสวัสดิ์25541
207การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25543
208การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25541
209การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรมนัทธมน วุทธานนท์25545
210การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25541
211การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
212การพยาบาลขั้นสูงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์ประณีต ส่งวัฒนา25543
213การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจพจนา ปิยะปกรณ์ชัย255415
214การพยาบาลและหัตถการทางตาเอื้องพร พิทักษ์สังข์25541
215การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
216ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
217ความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมุทรสาครอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์25541
218คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
219คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวจิราพร เกศพิชญวัฒนา25542
220คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
221คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
222คู่มือพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในคลีนิกเอชไอวีประพันธ์ ภานุภาค25541
223ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
224ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา25545
225พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
226พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
227พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25541
228เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 1สง่า ลือชาพัฒนพร25541
229เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 2สง่า ลือชาพัฒนพร25541
230ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา25541
231ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือดประดิษฐ์ ปัญจวีณิน25541
232ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกษร นันทจิต25541
233ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุวิไลวรรณ ทองเจริญ25542
234หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
235หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
236เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
23735 ปี อายุรศาสตร์ มอ.อานุภาพ เลขะกุล25533
238Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
239การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรามานิต ศรีสุรภานนท์25531
240การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้ายศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25532
241การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับวิจิตร ศรีสุพรรณ25535
242การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25532
243การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25532
244การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25537
245การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุราสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล25531
246การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกายมรรยาท ณ นคร25535
247การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25535
248การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25532
249การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25531
250การพยาบาลผู้สูงอายุอรวรรณ แผนคง25536
251การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25531
252การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
253การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
254การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4Black, Joyce M.25536
255การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยธรรมปฎิบัติจุฑามาศ วารีแสงทิพย์25531
256การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
257กินคลายโรคความดันเลือดสูงกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
258กินอย่างไรไกลเบาหวานกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
259ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25531
260ความผาสุกของผู้สูงอายุช่วงอายุ 70-79 ปีสุเทพ วุฒิวโรภาส25532
261ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60-69 ปี ของสังคมไทยศากุล ช่างไม้25532
262ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
263ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ยงยุทธ ศิริปการ25531
264คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
265คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25536
266คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25536
267โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25531
268ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2 : ข้อสะโพกวัชระ วิไลรัตน์25531
269ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญีมลิวัลย์ ออฟูวงศ์25531
270แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
271ประชากรและสังคม 2553 : คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทยสุชาดา ทวีสิทธิ์25534
272ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรมกาญจนา กิริยางาม25531
273พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านมพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์25531
274พูดจาภาษาเบาหวาน : แนวทางการสื่อสารสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับผู้ที่เป็นเบาหวานปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์25531
275ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
276มะเร็งเต้านมพัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ25531
277โรคกรดไหลย้อนสุเทพ กลชาญวิทย์25531
278โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
279โรคเบาหวานวีระศักดิ์ ศรินนภากร25531
280โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อนพลภัทร โรจน์นครินทร์25531
281วิทยาหลอดเลือดดำพรรธนมณฑน์ อุชชิน25531
282ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดปรีชา เอื้อโรจนอังกูร25531
283สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2552สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25531
284สภาพความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่มีอายุระหว่าง 55-59 ปีสุพจน์ สุทธิศักดิ์25532
285สภาพและความคาดหวังความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุตอนปลายเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25532
286สร้างสุขให้เต็ม 4 ปัญญาเบิกบานสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
287สวัสดิการยามชราบำนาญแห่งชาติวรเวศม์ สุวรรณระดา25531
288Manual of medical diagnosisชุษณา สวนกระต่าย25521
289Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
290กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
291กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
292การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักการแพทย์ทางเลือก25521
293การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25521
294การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
295การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์25521
296การบำบัดด้วยดีเลชั่น รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้จริงหรือประพจน์ เภตรากาศ25526
297การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขขุมวิท 11 กรุงเทพฯสภาการพยาบาล25521
298การประชุมวิชาการเรื่อง Complementary therapy and palliative careสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25521
299การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25522
300การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมายเชิญขวัญ ภุชฌงค์25521
301การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4สมจิต หนุเจริญกุล25521
302การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
303การพยาบาลหู คอ จมูกศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์25528
304การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุปิยะนุช ระยะปูโล25521
305การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์ : เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของโลกวิชัย โชควิวัฒน์25522
306การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
307การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฎิบัติวิจิตร ศรีสุพรรณ25524
308ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
309ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25526
310คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
311คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
312คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
313คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
314คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
315คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
316คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
317ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
318ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
319ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์วิทยา ศรีดามา25522
320แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25526
321แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
322แนวปฏิบัติการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่สู่งานประจำผ่องศรี ศรีมรกต25521
323ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีพนัชญา ประดับสุข25521
324ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-34 ปี)นริศา โพธิอาศน์25521
325ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักภาคใต้พธูจิต วังสโรจน์25521
326ผลกระทบต่อสุขภาพกับการใช้ความรุนแรงในผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์สถานการณ์รัถยากร บุญมาก25521
327ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและควบคุมอาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานครเบญจยามาศ พิลายนต์25521
328พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
329พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
330พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
331พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหรี่สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา25521
332รายงานผลการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDSสุณี สอนไธสง25525
333รูปแบบการบริการคัดกรองโรคมะเร็งในประเทศไทยผ่องศรี ศรีมรกต25521
334รูปแบบการป้องกันและจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลบุษยา เลียบทวี25521
335โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกมลวิช เลาประสพวัฒนา25526
336โรคลมพิษกนกวลัย กุลทนันทน์25521
337สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลรัฐอรวรรณ ขันสำรี25522
338หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
339หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25521
340Essence of pain managementจุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
341Highlight in nephrology for internistsธนิต จิรนันท์ธวัช25511
342การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
343การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25511
344การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
345การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25512
346การประชุมวิชาการเรื่อง "Practical points for nurses on pain management"วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.^ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ.25511
347การประชุมวิชาการเรื่องถอดรหัสการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจรสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25511
348การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25512
349การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25514
350การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25512
351การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25513
352การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1ผ่องศรี ศรีมรกต25515
353การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกัญญ์ธีรา วงษ์สุวรรณ25511
354การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
355การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
356การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25511
357ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบ NANDAวิจิตรา กุสุมภ์25511
358ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุปราณี แตงวงษ์25512
359ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
360ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
361ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อนช่วยจำ25513
362แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
363ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฏีการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25511
364ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปี ข้างหน้าสมบุญ ยมนา25511
365ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานชัญญา ถนอมลิขิต25511
366ผลของโปรแกรมการกำกับพฤติกรรมร่วมกับการปฏิบัติโยคะต่อความดันโลหิตและค่าดัชนีมวลกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานศรัญญา คล้ายสกุล25511
367ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังพนิดา โยวะผุย25511
368ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจวชิรา สุทธิธรรม25511
369ภาวะช็อคและการพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ25512
370ยากับโรคในผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยรังสิต.คณะเภสัชศาสตร์25513
371โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5สุเทพ กลชาญวิทย์25512
372โรคภูมิแพ้สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ25511
373วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
374Pain management : moving forwardจุฑามณี สุทธิสีสังข์25501
375การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาญพงค์ ตังคณะกุล25501
376การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25501
377การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
378การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2ชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย25502
379การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรีที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์25507
380การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
381การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
382การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือดวิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์25501
383คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25504
384ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
385ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25502
386ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25504
387ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25501
388แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสภาการพยาบาล25502
389ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลทางการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานสมพร รูปช้าง25501
390ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจกปิยะนุช เพชรศิริ25501
391ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นสภาพของผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจวิชชุดา ดอกผึ้ง25501
392พยาธิวิทยาคลินิกพรรธนมณฑน์ อุชชิน25501
393พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อยอนุพงศ์ นิติเรืองจรัส25501
394พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25501
395รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2549มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย25501
396โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
397โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร25505
398สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิงจิตติมา ภาณุเตชะ25501
399หนังสือประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 "สู่ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยาและความก้าวหน้าทาง STEM CELL" วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยถนัด ไพศาขมาศ25501
400อายุรกรรมห้องปฏิบัติการสำหรับภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากลิ่มเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
401เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวม : เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
402เอกสารประกอบการฟื้นฟูวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
403Update in emergency medicineชุษณา สวนกระต่าย25491
404กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25494
405การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
406การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติฟองคำ ติลกสกุลชัย25492
407การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25491
408โครงการค่านิยม ความคาดหวังของผู้สูงอายุและพหุวัยวรรณลักษณ์ เมียนเกิด25491
409โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
410ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25491
411แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากรห้องผ่าตัดสุภาพร เลิศร่วมพัฒนา25493
412ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2549 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาล25494
413รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลราชบุรีศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง25491
414โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
415สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2548กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.^คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ.25491
416สวัสดิการผู้สูงอายุ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
417สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุละเอียด แจ่มจันทร์25491
418สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1ละเอียด แจ่มจันทร์25491
419สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2ละเอียด แจ่มจันทร์25491
420หน้าที่รับผิดชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ดนุลดา จามจุรี25491
421อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 4สิริ เชี่ยวชาญวิทย์25491
422เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นศากุล ช่างไม้254910
423Stroke ฆาตกรเงียบเพ็ญแข แดงสุวรรณ25481
424กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
425การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smearวุฒิ สุเมธโชติเมธา25481
426การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
427การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2547พรพรรณ บูรณสัจจะ25481
428การประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25481
429การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25485
430การพยาบาลผู้สูงอายุบุญศรี นุเกตุ25484
431การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25481
432การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังอัมพรพรรรณ ธีรานุตร25481
433การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
434ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนขนาก จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25484
435คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
436โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25481
437ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
438แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข25481
439ปริศนาคลินิก : โรคติดเชื้อสมนึก ส้งฆานุภาพ25482
440สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25481
441หญิงชายวัยทอง : สุขภาพและปัญหาพิชัย เจริญพานิช25481
442เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
443Brain, pain, memory and managementประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25471
444การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25471
445ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25472
446โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : จากความรู้สู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 4)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25471
447พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
448เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 4อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25471
449โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
450อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
451เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
452เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
453เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
454เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
455เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
456Management of common diseases in medicineวิไลวรรณ วิริยะไชโย25462
457กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25461
458การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวิจิตรา กุสุมภ์25463
459การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเบญจมาศ ปรีชาคุณ25463
460การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25462
461การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25462
462การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25463
463การศึกษาเปรียบเทียบผลของการทำแผลเจาะคอผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอด้วย 1% กรดอะซิติกและสารละลายโพวิโดน-ไอโอดีนนุจรินทร์ ภู่ทวี25464
464คู่มือการวางแผนการพยาบาลผู้ป่ายโรคทางอายุรกรรมผ่องพรรณ อรุณแสง25463
465คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
466คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
467คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
468คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
469คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา254615
470คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา254615
471เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
472แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
473ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25461
474พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
475พยาบาล : การลดผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ยุพิน อังสุโรจน์25461
476เพื่อสุขภาพดีของผู้สูงอายุวิฑูรย์ ภัทรเลาหะ25462
477โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรีวชิร คชการ25463
478อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 1วุฒิเดช โอภาสเจริญสุข25461
479เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม254614
480เอดส์ การรักษา ยา และวัคซีนปราโมทย์ ธีรพงษ์25461
481กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25451
482การดูแลรักษาโรคระบบหายใจในผู้ใหญ่สุมาลี เกียรติบุญศรี25451
483การพยาบาลผู้รับบริการในภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25452
484การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25451
485การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25452
486การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วันเพ็ญ พิชิตพรชัย25453
487การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
488คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
489คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
490คู่มือการตรวจยูโรพลศาสตร์ เทคนิค และการแปลผลพิชัย บุณยะรัตเวช25451
491คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
492คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
493ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
494ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (อายุรศาสตร์)พัชรียา ไชยลังกา25453
495ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25451
496ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25453
497แนวทางการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในประเทศไทยพรฑิตา ชัยอำนวย25451
498แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไปกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25455
499แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
500แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
501แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
502แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
503บายพาสหัวใจชัยรัตน์ โมไนยพงศ์25452
504ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยประทีป ชุมพล25451
505ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25455
506ผู้ป่วยโลหิตจางและการพยาบาลใจรัตน์ ศุภกุล25453
507พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
508ภาวะช็อก : แบบทดสอบ เล่ม 1สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
509ภาวะช็อก : แบบทดสอบ เล่ม 2สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
510ภาวะช็อกสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
511มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
512เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25451
513โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทยยงยุทธ วัชรดุลย์25451
514โรคเบาหวานศักดิ์ บวร25451
515ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดียงยุทธ ศิริวัฒนอักษร25452
516สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและบทบาทของสุขศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว25452
517หลักการพยาบาลผู้สูงอายุจันทนา รณฤทธิวิชัย25451
518Clinical practice guideline ทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25441
519ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
520Systemic Lupus Erythmatosus (SLE)สมชาย เอี่ยมอ่อง25441
521การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยซีเอพีดีสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25442
522การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตวิจิตรา กุสุมภ์25442
523การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25444
524การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25448
525การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254410
526การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25444
527การอบรมด้านผู้สูงอายุและความชรา พ.ศ. 2544สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล25441
528ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25442
529ความรู้เรื่องโรค : ทางแก้ ดูแล ป้องกันปรียา กุลละวณิชย์25441
530ความรู้เรื่องโรคตับสำหรับประชาชนชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย25441
531คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง ค.ศ.2000 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์Hazinski, Mary Fran25442
532คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25442
533คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25442
534คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
535คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25441
536คู่มือแพทย์เวรเอื้อพงศ์ จตุรธำรง25441
537ใช้ยา-ต้องรู้เรวดี ธรรมอุปกรณ์25441
538ดรีมส์ โปรเจกต์ : โครงการฝันไขมันต่ำภาวดี วิเชียรรัตน์25441
539ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
540ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 (ศัลยศาสตร์)ช่อลดา พันธุเสนา25442
541ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 2 (ทางศัลยศาสตร์)ช่อลดา พันธุเสนา25442
542ตำราการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (อายุรศาสตร์)อุไร ศรีแก้ว25441
543ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์วีรวัฒน์ เหลืองชนะ25442
544ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25443
545ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยาสุภาวดี ประคุณหังสิต25441
546แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์25445
547บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกสุณี ธนาเลิศกุล25441
548ผู้สูงวัยเสนอ อินทรสุขศรี25441
549พูดจาภาษายา เล่ม 1สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25441
550ฟื้นฟูวิชาการโรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปี 2544รัตนวดี ณ นคร25441
551ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
552มะเร็งตับเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25442
553เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 1อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25442
554โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมวิทยา ศรีดามา25441
555โรคติดเชื้อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญนลินี อัศวโภคี25441
556วิทยาการโรคลมชักจรัส สุวรรณเวลา25441
557สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25442
558สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25442
559สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพวีณา จีระแพทย์254413
560ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
561อาการอันตรายอมรชัย หาญผดุงธรรมะ25441
562อายุรศาสตร์ฉุกเฉินวิทยา ศรีดามา25441
563เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25443
564100 เรื่องจริงของผู้ป่วยที่พิชิตโรคมะเร็งหวางเจิ้นกั๋ว25431
565การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25431
566การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
567การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติสมจิต หนุเจริญกุล25435
568การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3สมพร ชินโนรส25433
569การพยาบาลนรีเวชจินดา อุไรรัตน์25436
570การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ : การดูแลอย่างต่อเนื่องอุไร ศรีแก้ว25432
571การรักษาพยาบาลเบื้องต้นพรทิพย์ คำพอ25431
572ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
573ควบคุมอาหารเพื่อลดอาการไมเกรนกุลรัตน์25431
574คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25433
575คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25431
576คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ254315
577คู่มือโรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลเลิดสิน25432
578คู่มือศัลยศาสตร์ชวาท์, ซีมัว ไอ.25431
579เครื่องช่วยหายใจสมศรี ดาวฉาย25435
580เคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25432
581ตับอักเสบจากไวรัสสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล25431
582ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25433
583บาดเจ็บที่มือ การรักษาและการช่วยเหลืออนันต์ ตัณมุขยกุล25431
584พจนานุกรมโรคและการบำบัดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25432
585พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25431
586พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
587พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25432
588ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
589ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
590ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 2จงจิตต์ คณากูล25434
591ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 9นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25433
592รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดนครปฐมศศิธร รุจนเวช25433
593รู้เรื่องโรคภูมิแพ้ป้องกันได้รักษาหายพิพัฒน์ ชูวรเวช25431
594โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อุดม วิศิษฏสุนทร25431
595โรคลำไส้ : การวินิจฉัยและการรักษาอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25432
596ลักษณะการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในสวนสาธารณะลุมพินีทัศนา สุวรรณกมล25432
597สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะบังอร ชมเดช25433
598อายุรศาสตร์ทันยุค 6รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ25431
599เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
600Axial skeleton and appendicular skeletonศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
601Critical care nephrology and dialysisอนุตตร จิตตินันทน์25421
602Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
603การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25421
604การบาดเจ็บหลายระบบสุกษม อัตนวานิช25421
605การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25421
606การปฏิบัติตัวทั่วไปหลักการและวิธีการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะเริ่มต้นและระยะปานกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25421
607การประชุมวิชาการแห่งชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ "สู่วัยสูงอายุด้วยคุณภาพ"คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุด้านวิชาการ25421
608การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25422
609การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาอุไร ศรีแก้ว25423
610การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254219
611การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254213
612การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิกวรนุช เกียรติพงษ์ถาวร25421
613การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ : ทฤษฏีและการปฏิบัติวสันต์ ศิลปสุวรรณ25423
614การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25422
615คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล เล่ม 1เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25421
616คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพรรณงาน พรรณเชษฐ์25425
617โฉมหน้าบริการทางการแพทย์ของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?เฉก ธนะสิริ25422
618ตำราการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจสันต์ ใจยอดศิลป์25422
619ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25422
620ตำราศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ไพบูลย์ สุทธิวรรณ25421
621ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25422
622นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25423
623พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
624ภูมิแพ้รักษาอย่างธรรมชาติบำบัดไพบูลย์ จาตุรปัญญา25421
625ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 8นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25422
626ระบบกล้ามเนื้อศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
627เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
628โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติ รักษาหายได้ดวงใจ กสานติกุล25421
629โรคตาทวีศักดิ์ จุลวัจนะ25423
630โรคโลหิตจางอะพลาสติก : การดูแลตนเองสุวรรณา บุญยะลีพรรณ25422
631วัยทองน้องพี่ที่ขอนแก่นกระแส ชนะวงศ์25421
632ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 17วิบุล สัจกุล25421
633ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกำพล เลาหเพ็ญแสง25421
634ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 10สรนิต ศิลธรรม25422
635สรีรวิทยาทางเดินอาหารชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25422
636หลักการวินิจฉัยโรคปอดโดยเอ็กซเรย์ (สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป)วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25422
637หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล25423
638หัตถการทางการแพทย์วิทยา ศรีดามา25421
639ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
640อายุรศาสตร์ทันยุค 5สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล25421
641อายุรศาสตร์แนวใหม่วิทยา ศรีดามา25424
642เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
643เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
644เอกสารแนะนำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเสพติดและโรคเอดส์จิตรา ทองเกิด25422
645ACE-Inhibitorsสมชาย เอี่ยมอ่อง25411
646กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25411
647กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25411
648กระบวนการพยาบาลสุระพรรณ พนมฤทธิ์25412
649กระบวนการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25415
650กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
651การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25412
652การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ก่อกู้ เชียงทอง25412
653การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมนันทา เล็กสวัสดิ์25412
654การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรคคำนวณ อึ้งชูศักดิ์25413
655การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์โดยชุมชน : กรณีศึกษาโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนสุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์25411
656การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1สมพร ชินโนรส25412
657การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวพิกุล บุญช่วง25412
658การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25412
659การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25413
660การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25416
661การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25412
662การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25412
663การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
664การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
665การพยาบาลมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25411
666การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่เผชิญกับความตายรัตนา สายพาณิชย์25411
667ความดันโลหิตสูงในภาวะวิกฤต : ปัญหาและการพยาบาลพิกุล บุญช่วง25415
668คู่มือการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านJohnson, Andrew25411
669โครงการอบรมการใช้หุ่นจำลองฝึกการตรวจการสอน(วิธีป้องกันเอดส์เบื้องต้น)ทบวงมหาวิทยาลัย25411
670จริยธรรมกับการพยาบาลมัญชุภา ว่องวีระ25414
671ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2วรชัย รัตนธราธร25411
672ตำราโรคภูมิแพ้ปกิต วิชยานนท์25411
673ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25411
674ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25412
675ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25411
676แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพประพิณ วัฒนกิจ25412
677ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยฟาริดา อิบราฮิม25412
678ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25411
679พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม 1วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
680พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทยวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
681ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25412
682โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
683โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
684โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
685มะเร็งแห่งชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25411
686มารู้จักเอดส์กันเถอะวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25411
687ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทยปรีชา อุปโยคิน25412
688ระบบขับถ่ายปัสสาวะสำหรับพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร25411
689รังสีวิทยาของโรคทรวงอกพัชรินทร์ เภกะนันทน์25411
690โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25412
691โรคติดเชื้อกนกรัตน์ ศิริพานิชการ25414
692โรคระบบทางเดินอาหาร : ไวรัสตับอักเสบเอถึงจี ภาวะการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรีเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25412
693โรคหลอดเลือดสมอง : การวินิจฉัยและการจัดการทางการพยาบาลเจียมจิต แสงสุวรรณ25413
694วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุและการศึกษานอกระบบสำหรับผู้สูงอายุไทยสุรกุล เจนอบรม25411
695ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 9สรนิต ศิลธรรม25412
696องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์พิมพวัลย์ บุญมงคล25411
697เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาสพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25411
698Common pitfalls in medical practiceวิทยา ศรีดามา25401
699กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25403
700กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25401
701กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
702การพยาบาลจักษุวิทยา เล่ม 1ขวัญตา เกิดชูชื่น25401
703การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2สมพร ชินโนรส25402
704การพยาบาลทางห้องผ่าตัดเรณู อาจสาลี25402
705การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25403
706การพยาบาลผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองสุภาพ วัณณะพันธุ์25403
707การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25401
708การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุบรรลุ ศิริพานิช25401
709ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลยุคหน้าMurray, Mary Ellen25405
710คู่มือการอบรมเยาวชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ดรุณี รุจกรกานต์25401
711จักษุวิทยาอภิชาติ สิงคาลวณิช25402
712จากความป่วยไข้ถึงแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพสมัย อาภาภิรม25403
713ตำราการผ่าตัดช่องท้องโดยวิธีส่องกล้องวุฒิชัย ธนาพงศธร25401
714ตำราโภชนบำบัดและโรคไตประเสริฐ ธนกิจจารุ25402
715ตำราโรค หู คอ จมูกอภิชัย วิธวาศิริ25402
716ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25401
717แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25401
718แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
719ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง : การวางแผนการพยาบาลสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25402
720ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25401
721รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์อรทัย อาจอ่ำ25403
722รู้เรื่องโรคสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25402
723โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่องวิทยา ศรีดามา25401
724วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักสมศรี ดาวฉาย25403
725ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
726ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 5สมเกียรติ ธาตรีธร25402
727ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 8สมเกียรติ ธาตรีธร25402
728สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ แผนงานรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ของทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2538สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^กองบริการการศึกษา.25403
729อาหารและโภชนาการ : นำความรู้สู่การปฏิบัติไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25401
730ฮอร์โมนเพศวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
73123 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือเสรี พงศ์พิศ25392
732Peptic diseasesศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์25392
733การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25393
734การผ่าตัดทางกล้องวิดีทัศน์ทวี รัตนชูเอก25391
735การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25391
736การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2สมพร ชินโนรส25392
737การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25393
738การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบโลหิตและต่อมน้ำเหลืองละไม โกศลานันท์25391
739การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25391
740การพยาบาลผู้สูงอายุกุลยา ตันติผลาชีวะ25391
741การออกกำลังกายเพื่อชะลอความแก่เสก อักษรานุเคราะห์25391
742คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25392
743คู่มือการปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
744คู่มือปฏิบัติการพยาบาลทางนรีเวชพรรณนิภา ธรรมวิรัช25393
745คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
746คู่มือโรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25391
747โครงการบัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร : รูปแบบ ความพยายาม เพื่อนช่วยเพื่อนเยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม25391
748จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25395
749เจ็บหน้าอกกับโรคหัวใจเลวีน, เฮอร์เบิร์ต เจ.25391
750ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู เล่มที่ 1เสก อักษรานุเคราะห์25391
751แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25399
752ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแลฟาริดา อิบราฮิม25392
753รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อระดมพลังสร้างสรรค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ด้วยกระบวนการ A-I-Cสำนักงานเขตพระนคร25391
754โรคไขข้ออักเสบพาทริดจ์, เรย์มอน25391
755วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
756ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25391
757สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
758หลักวิธีปฏิบัติเบื้องต้นกรณีฉุกเฉินสภากาชาดแห่งประเทศอังกฤษ25391
759อายุรศาสตร์ทันยุค 3นิพนธ์ พวงวรินทร์25392
760เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25392
761เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 3เพิ่มพูล ธรรมเจริญ25392
762Osteosarcoma : แนวทางใหม่ในการรักษาลักษณา โพชนุกูล25382
763กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25382
764การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25382
765การดูแลตนเองด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุสุจิตรา ผลประไพ25381
766การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนันทา คูณรัตนศิริ25382
767การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารบุปผา ขันแข็ง25382
768การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจภูษิตา อินทรประสงค์25382
769การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาตสาลิกา เมธนาวิน25383
770การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้นธนารักษ์ สุวรรณประพิศ25381
771การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25381
772การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4สมจิต หนุเจริญกุล25381
773การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สุรีพร ธนศิลป์25381
774การศึกษาหาความชุกของการติดเชื้อโรคเอดส์ และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มชาวเขาและกลุ่มชนกลุ่มน้อย ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ25381
775คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25382
776คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชนดวงพร พันธุเสน25385
777คู่มือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25381
778คู่มือผู้สูงอายุ ฉบับสมบูรณ์บรรลุ ศิริพานิช25381
779ดรัก แอนด์ เดอะ คิดนิประเสริฐ ธนกิจจารุ25381
780ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
781ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
782ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
783ปฏิบัติการพยาบาลอายุรกรรมอุไร ศรีแก้ว25386
784ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25383
785โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25382
786โรคเอดส์กับชุมชนอีสาน ฉบับที่ 1-2มหาวิทยาลัยขอนแก่น25382
787ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6สมเกียรติ ธาตรีธร25382
788อาการของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและการบำบัดกำพล กลั่นกลิ่น25381
789อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรคอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25381
790อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและหลักการสั่งอาหารรุจิรา สัมมะสุต25381
791เอกสารประกอบการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่องสุขภาพสตรีเพื่อความมั่นคงของประชาชาติสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25382
792ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
793การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25371
794การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25371
795การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง : มโนมติสำคัญสำหรับการดูแลสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25374
796คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25371
797คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2รัชนี นามจันทรา25373
798ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25371
799ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทยถนอมศรี ศรีชัยกุล25372
800แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ พ.ศ. 2538-2539คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ25371
801โภชนศาสตร์เบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25371
802โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
803ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
804วิทยาภูมิคุ้มกันฤทัย สกุลแรมร่ง25372
805ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช 30 ปีเจริญ โชติกวณิชย์25371
806อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25374
807Update in glomerular diseaseเกรียง ตั้งสง่า25361
808การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25361
809การพยาบาลจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิกฤตตามแบบแผนสุขภาพช่อลดา พันธุเสนา25363
810การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25361
811การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25362
812การรักษาโดยวิธี Hemodialysis และ CAPDอุษณา ลุวีระ25361
813การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์25361
814การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
815คู่มือการดูแลสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25362
816ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือดสมชาติ โลจายะ25361
817พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528สภาการพยาบาล25361
818โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่ภาณุ อัมพรบุพชา25361
819โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่แม็กฟาร์เลน, เฮเลน25362
820ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25361
821ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 6จุฑามณี จารุจินดา25361
822รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร,ธัญญรักษ์วิทยาลัยคริสเตียน25362
823รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25361
824โรคปอดจากงานอาชีพ : หนทางป้องกันและการควบคุมสุปราณี ผลชีวิน25361
825โลหิตวิทยาก้าวหน้าทิพย์ ศรีไพศาล25361
826ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25362
827อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัจพันธ์ อิศรเสนา25361
828การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25351
829การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25351
830การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.^ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์.25352
831การโมนิเตอร์ผู้ป่วย : หลักการ,เครื่อง,และวิธีการชูศักดิ์ เวชแพศย์25351
832การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
833คู่มือปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์บรรจง คำหอมกุล25355
834คู่มือวิทยากรสำหรับการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และชีวิตครอบครัวศึกษาสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย25351
835โครงการนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์"ครอบครัวมีสุขถ้าทุกคนปลอดเอดส์"วิทยาลัยคริสเตียน25352
836เชื้อราก่อโรคในคนพรรณกร อิ่มวิทยา25351
837แผนป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ (พ.ศ. 2535-2539)สำนักนายกรัฐมนตรี25351
838มะเร็งศรีษะและคอวันชัย วัฒนศัพท์25351
839การใช้กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดของแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
840การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25343
841การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
842การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25347
843จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25344
844ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิคพยงค์ จูฑา25341
845ตำรารังสีรักษาฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยพวงทอง ไกรพิบูลย์25341
846ตำราวิสัญญีวิทยาวรภา สุวรรณจินดา25341
847ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25341
848ถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์สถาพร มานัสสถิตย์25341
849ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25343
850มะเร็งปริทัศน์ เล่มที่ 1บุญสม ชัยมงคล25341
851มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25341
852ระบบความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมการรักษาโรคกระดูกด้วยระบบการแพทย์แผนโบราณมะลิ ลิวนานนท์ชัย25343
853รู้ทันเอดส์ภัยใกล้ตัวกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25341
854โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย25341
855วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักชูศักดิ์ เวชแพศย์25341
856สรีรวิทยาของไตสำหรับอายุรแพทย์เกรียง ตั้งสง่า25341
857สรีรวิทยาของหัวใจสัญญา ร้อยสมมุติ25341
858ออร์โธปิดิกส์เอ็กซเรย์ : เทคนิคและวิธีการอนันต์ ทรรศนะวิภาส25341
859อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกสัจพันธ์ อิศรเสนา25341
860กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
861การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25333
862การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25331
863การพยาบาลผู้สูงอายุจรัสวรรณ เทียนประภาส25334
864คู่มือปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์ประสบการณ์ทั่วไปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25332
865ตำราวิสัญญีวิทยาประยุกต์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25332
866ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
867แบบแผนสุขภาพ : การเก็บรวบรวมข้อมูลศิริพร ขัมภลิขิต25334
868ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25332
869โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่Mervyn, Leonard25334
870โรคใต้เข็มขัดวิน, เดนิส25333
871วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25331
872วิธีป้องกันและรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีธรรมชาติวอร์มแบรนด์, แม็กซ์25332
873ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25334
874ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 8ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25332
875เอ็กซเรย์เทคโนโลยีปรีชา เติมจิตรอารีย์25331
876เอดส์มหันตภัยของโลกบรรลุ ศิริพานิช25332
877Common fractures and dislocationsวัชระ รุจิเวชพงศธร25322
878Manual of ao instrumentation for orthopaedic nursesกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า25321
879กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
880การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25323
881การดูแลรักษาโรคความดันเลือดสูงเกษม วัฒนชัย25325
882การตรวจหารอยโรคทางระบบประสาทนิพนธ์ คุณาดร25323
883การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุเพื่อให้มีอายุยืนชูศักดิ์ เวชแพศย์25323
884การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25325
885การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1สมพร ชินโนรส25321
886การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25321
887การพยาบาลศัลยกรรมประสาทเบื้องต้นชัชรินทร์ อังศุภากร25323
888การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เล่ม 2กระทรวงสาธารณสุข25321
889การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เล่มที่ 2สมพนธ์ บุณยคุปต์25322
890การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
891การสัมมนาเรื่องเอดส์ : ภัยมืดที่ป้องกันได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์25321
892กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมยุรี เพชรอักษร25322
893ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
894คุยกันที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ตอนที่ 1 มะเร็งและการรักษา)อาคม เชียรศิลป์25321
895คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอาชีวอนามัย.25321
896คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะทางศัลยกรรมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องยาปฏิชีวนะราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25322
897คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25322
898คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
899คู่มือครูเรื่องโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข25321
900คู่มือโรคผิวหนังสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเรณู โคตรจรัส25321
901คู่มือโรคภูมิแพ้พิพัฒน์ ชูวรเวช25322
902ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
903ตำราการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความสำคัญทางคลินิกเกษม วัฒนชัย25322
904ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นโรคประสาทพิชญ์ มกรพันธุ์25321
905บาดเจ็บจากการวิ่งธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25322
906บำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเซิ่งเว่ยจง25322
907ผมหายจากมะเร็งได้อย่างไรแซททิลาโร, แอนโธนี่ เจ.25322
908พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
909พยาธิสภาพในโรคธาลัสซีเมียธีรา โสณกุล25323
910ภูมิแพ้-คนไม่แพ้ไพบูลย์ จาตุรปัญญา25322
911มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25321
912มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25322
913มะเร็งหลอดอาหารอภิณพ จันทร์วิทัน25326
914ยาต้านจุลชีพ : ความรู้พื้นฐานและประยุกต์มาลิน จุลศิริ25321
915ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 4นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25322
916ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25322
917ระบบทางเดินปัสสาวะปราณี ใจอาจ25323
918ระบบประสาทมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาสรีรวิทยา25324
919เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
920เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาตอยด์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
921โรคเขตร้อนนิภา จรูญเวสม์25322
922โรคระบบการหายใจ 1ประพาฬ ยงใจยุทธ25321
923วัณโรคนอกปอดสมชัย บวรกิตติ25322
924วิธีการพยาบาลทางอายุรกรรมคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25321
925สรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ประมวล วีรุตมเสน25322
926หลักการทำให้ยาละลายเพื่อการพัฒนาตำรับยาน้ำใสพิมลพรรณ พิทยานุกุล25323
927หลักการสอนผู้ป่วยศิริพร สิงหเนตร25322
928Instructional course lecture on foot problemsวินัย พากเพียร25311
929การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสและโรคมะเร็งสุภาภรณ์ พงศกร25312
930การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25311
931การเปลี่ยนอวัยวะสุรพล อิสรไกรศีล25311
932การพยาบาลทางห้องผ่าตัดอรอนงค์ พุมอาภรณ์25314
933การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25312
934การพยาบาลผู้ป่วยได้รับออกซิเจนพูนทรัพย์ โสภารัตน์25313
935การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
936การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25312
937การรักษาบำบัดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาคม เชียรศิลป์25311
938การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
939การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาลบุญศรี ปราบณศักดิ์25318
940การให้ยาสลบในประสาทศัลยศาสตร์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25311
941การอบรมวิชาการต่อมไร้ท่อสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย25312
942คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25314
943คู่มือการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยสรุปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25312
944คู่มือการวินิจฉัยโรคหัวใจข้างเตียงผู้ป่วยสมโพธิ นิมากร25311
945คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25311
946ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
947บาดเจ็บทรวงอกพงษ์ศิริ ปรารถนาดี25312
948ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25311
949ปัญหาของมือที่พบบ่อยพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25312
950แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวรมนต์ ตรีพรหม25315
951พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
952ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์25312
953มะเร็งก้าวใหม่ของการรักษาอาคม เชียรศิลป์25311
954ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 3ธิดา นิงสานนท์25311
955โรคกระเพาะนุสนธิ์ กลัดเจริญ25311
956โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเดชา ตันไพจิตร25311
957โรคติดเชื้อระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25312
958โรคไต 2สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25311
959โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมชัย บวรกิตติ25312
960ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 6ณรงค์ ไวท์ยางกูร25312
961สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
962เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25313
963เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25313
964เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25313
965กายภาพบำบัดในโรคทรวงอกสุวรรณี จรูงจิตรอารี25301
966การใช้ยาในโรคของตา หู คอ จมูก และปากมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25301
967การประชุมประจำปีครั้งที่ 12 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย : บทคัดย่อรายงานกิจการข่าวทำเนียบสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25301
968การพยาบาลทางห้องผ่าตัดอรอนงค์ พุมอาภรณ์25301
969การพยาบาลทางออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูช่อราตรี สิริวัตถานันต์25303
970การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25301
971การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในเครื่องดึงจรูญศรี รุ่งสุวรรณ25302
972การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีพรรณนิภา ธรรมวิรัช25303
973การพยาบาลผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ และต่อมหมวกไตนันทา เล็กสวัสดิ์25301
974คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
975จอประสาทตาลอกวัฒนีย์ เย็นจิตร25301
976ดวงตาน่าถนอมสุรพงษ์ ดวงรัตน์25301
977ต่อมไร้ท่อคลินิคศรีจิตรา บุญนาค25304
978ตำราการรักษาโรคต่อมไร้ท่อในผู้ใหญ่ด้วยยากอบชัย พัววิไล25302
979นิ่วในทางเดินปัสสาวะและ Renal tubullar acidosisสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25301
980ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25302
981ปวดหลังสุรศักดิ์ ศรีสุข25302
982ภัยของการให้ยาระงับความรู้สึกอังกาบ ปราการรัตน์25303
983มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2 : ศรีษะและคอมีชัย ศรีใส25302
984ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25302
985ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25301
986ระบบหายใจบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25301
987โรคเอดส์สำหรับแพทย์อำนวย ไตรสุภา25301
988วัณโรคปอดสมชัย บวรกิตติ25301
989วิธีการตรวจกายภาพทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25305
990ไวรัสวิทยาการแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ25302
991สโทค ซีรีโบรวาสคูลร่า ดีสีสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25301
992สรีรวิทยาของระบบประสาท เล่ม 2ชูศักดิ์ เวชแพศย์25301
993หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
994หัตถการศัลยศาสตร์อภิณพ จันทร์วิทัน25301
995อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 2 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสัจพันธ์ อิศรเสนา25301
996เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
997การใช้ยาทางจักษุวิทยาประจักษ์ ประจักษ์เวช25292
998การใช้ยาในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคผิวหนังมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25291
999การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25294
1000การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25291
1001การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
1002การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอนุรี ออตยะกุล25292
1003การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25292
1004ไข้รูห์มาติคไพโรจน์ อุ่นสมบัติ25295
1005ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง25291
1006คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
1007ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
1008ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม 2วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา25293
1009ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เล่มที่ 2ถนอมศรี ศรีชัยกุล25292
1010แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวรมนต์ ตรีพรหม25291
1011ภาวะเร่งด่วนทางหูสุเมธ พีรวุฒิ25293
1012มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25292
1013ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 2ธิดา นิงสานนท์25291
1014รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอิ้ง ชวรางกูร25291
1015โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25291
1016โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25292
1017วัณโรคปฏิบัติการชัยเวช นุชประยูร25291
1018ศัลยกรรมทางเดินน้ำดีอรุณ เผ่าสวัสดิ์25291
1019อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25291
1020เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1021เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่วยที่ 9-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25293
1022เอสเซนเซี่ยว ทรีสเมนท์กิตติพงษ์ เกศชาดา25291
1023การประชุมประจำปี ครั้งที่10,13 ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
1024การประเมินหน้าที่ของระบบประสาทประพิณ วัฒนกิจ25283
1025การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยจันทพงษ์ วะสี25281
1026การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25281
1027การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25281
1028การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดสุพร พลยานันท์25282
1029การรักษาสุขภาพในวัยสูงอายุเกษม ตันติผลาชีวะ25284
1030การสัมมนาเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันประชากรศาสตร์25281
1031จักษุวิทยาในเวชปฏิบัติทั่วไปอเนก เพฑวณิช25281
1032ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
1033เนื้องอกและมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี : พยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ทางคลีนิค การวินิจฉัยและรักษาอมร เกิดสว่าง25282
1034ประสาทศัลยศาสตร์จเร ผลประเสริฐ25282
1035ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1036มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25282
1037โรคไข้สมองอักเสบประเสริฐ ทองเจริญ25282
1038โรคมะเร็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ไพรัช เทพมงคล25283
1039ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินธนิต วัชรพุกก์25281
1040ศัลยศาสตร์ตกแต่งถาวร จรูญสมิทธิ์25281
1041ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 5ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
1042Endocrinology ทางอายุรศาสตร์อภิชาติ วิชญาณรัตน์25271
1043การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25271
1044การปัจจุบันพยาบาลในนาทีวิกฤตนิตยาวดี พรหมอยู่25272
1045การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25274
1046การพยาบาลผู้ป่วยทางยูโรวิทยาสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25272
1047การพยาบาลศัลยกรรมประสาทเบื้องต้นชัชรินทร์ อังศุภากร25273
1048การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เล่ม 3กองงานวิทยาลัยพยาบาล25271
1049คู่มือการพยาบาลโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมกุลยา ตันติผลาชีวะ25273
1050คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน25271
1051จักษุวิทยาเบื้องต้นวิสูตร ฉายากุล25271
1052ตำราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25271
1053ยาที่ใช้ในโรคต่อมไร้ท่อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25273
1054โรคไตสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25273
1055ศัลยศาสตร์ทรวงอกฉุกเฉินชวลิต อ่องจริต25273
1056ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 4นที รักษ์พลเมือง25271
1057อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 2อดุลย์ รัตนมั่นเกษม25271
1058เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสัมพันธศาสตร์พื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อลักษณา อินทร์กลับ25271
1059ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25271
1060การใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโสภณ พานิชพันธ์25261
1061การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและไหลเวียนนุกูล ตะบูนพงศ์25261
1062การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25262
1063การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25261
1064ประสาทพยาธิวิทยาสำรวย ช่วงโชติ25261
1065โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 1ศรีจิตรา บุญนาค25263
1066โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 2ศรีจิตรา บุญนาค25262
1067โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25261
1068การพยาบาลผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดระบบขับถ่ายปัสสาวะนันทา เล็กสวัสดิ์25252
1069การพยาบาลโรคทางเดินหายใจบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส25251
1070การพยาบาลโรคทางเดินอาหารบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส25251
1071การย่อยและการดูดซึมอาหารปิยา บุรณศิริ25251
1072การลดความเครียดของผู้ป่วยศัลยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น25251
1073คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25251
1074คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
1075แนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทรวงอกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25251
1076ยาเตรียมปราศจากเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาลเฉลิมศรี ภุมมางกูร25251
1077โรคเบาหวานเรเก็นสบูร์ก-มึนเช่น, ดึสเซ็ลดอร์ฟ25251
1078โรคพิษสุนัขบ้าฉบับประชาชนประเสริฐ ทองเจริญ25255
1079ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 3ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25252
1080อายุรศาสตร์สมโพธิ นิมากร25251
1081อิมมูนวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรควันเพ็ญ ชัยคำภา25251
1082การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า คอและอวัยวะข้างเคียงอำนวย คัจฉวารี25242
1083การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25241
1084การพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤตอัจฉราวรรณ กาญจนัมพะ25241
1085การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญวลัยพร ประมวลศักดิกุล25241
1086การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส25243
1087การย่อยอาหารบุญยืน สาริกะภูติ25241
1088ความรู้พื้นฐานสำหรับการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมพงศ์เทพย์ สิงหะพันธ์25241
1089คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
1090บริการสุขภาพผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25241
1091ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง ยาต้านเชื้อปราโมทย์ ธีรพงษ์25241
1092ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 2กัมพล ประจวบเหมาะ25242
1093หลักเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยสมศร เชื้อหิรัญ25241
1094หูหนวก-หูตึง จิตวิทยาคลีนิคประมวญ ดิคคินสัน25241
1095อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25241
1096การใช้ยาในโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25231
1097การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25231
1098การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส25231
1099จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่พยอม อิงคตานุวัฒน์25231
1100วิทยาเอนโดครินเบื้องต้นวิจิตรา เลิศกมลกาญจน์25231
1101ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกสมบูรณ์ บุญเกษม25221
1102หลักการพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอักเสบและการติดเชื้อสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25221
1103การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25211
1104การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25211
1105การพยาบาลผู้ป่วยทางยูโรวิทยาสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25211
1106รวมเรื่องการบรรยายในการอบรมการพยาบาลเพื่อผ้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาลครั้งที่ 2ไพรัช เทพมงคล25211
1107โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25211
1108หลักการพยาบาลอายุรศาสตร์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบประสาทฟาริดา อิบราฮิม25211
1109การรักษาโรคเท้าช้างโดยศัลยกรรมวิจิตร บุณยะโหตระ25201
1110โรคผิวหนัง เล่ม 1กระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สถาบันโรคผิวหนัง25201
1111เซพทิสเมียกลไกการเกิดช็อคและข้อแนะนำในการรักษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25191
1112Comprehensive nephrologyสง่า นิลวรางกูร25141
         รวม   3407  เล่ม