รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
2อายุรศาสตร์ทันใจมณฑิรา มณีรัตนะพร25615
3การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุรังสิมันต์ สุนทรไชยา256110
4หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25614
5การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุอมรรักษ์ สวนชูผล25611
6เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
7รังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือดนฤมล เชาว์สุวรรณกิจ256010
8การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจจรัญ สายะสถิตย์256010
9กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ25601
10พยาบาลโภชนบำบัดส่งศรี แก้วถนอม256010
11การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
12ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
13กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
14วิธีสอนทั่วไปศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย256010
15การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
16การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2ศิริรัตน์ ปานอุทัย25603
17การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
18การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศทางการพยาบาลมนันชยา กองเมืองปัก25601
19การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์256010
20จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
21การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร25603
22กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
23กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
24อายุรศาสตร์ทันยุค 2560มานพ พิทักษ์ภากร256012
25คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
26เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์25602
27สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์256010
28Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn careอภิชัย อังสพัทธ์25603
29บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ทัศนีย์ ญาณะ25601
30บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประพิศ พงษ์พานิช256010
31จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
32สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยากรองกาญจน์ ชูทิพย์256010
33การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1ศิริรัตน์ ปานอุทัย256010
34พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้นวีรศักดิ์ เมืองไพศาล256015
35โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560สมสงวน อัษญคุณ25602
36ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
37โรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึมสมลักษณ์ จึงสมาน25603
38การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิกมาโนช หล่อตระกูล25605
39สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
40กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
41Fluid, electrolyte and acid-base disordersพงศธร คชเสนี25602
422017 essential menopauseกิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์25602
43แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25601
44ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
45ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
46ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัยจิราภรณ์ ศรีอ่อน256010
47Mechanical ventilation : the essentialsสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา256010
48เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25605
49Electrocardiography : self study, book Iองค์การ เรืองรัตนอัมพร25605
50บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
51การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
52คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
53เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาบริการสุขภาพที่สมดุล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต25602
54ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
55Essentials in hemodialysisพงศธร คชเสนี25602
56การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
57การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย2560 10
58เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25602
59การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
60การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
61คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
62การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
63การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
64โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
65การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมวีรศักดิ์ เมืองไพศาล25592
66พื้นฐานระบาดวิทยาคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
67เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
68การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4สมพร ชินโนรส255910
69การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้าพยัต วุฒิรงค์255910
70ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
71เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนสรญา แก้วพิทูลย์255910
72การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อกวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร255910
73การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
74ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
75เกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์25593
76การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาลขวัญฤทัย พันธุ255910
77การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
78การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
79การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทยอาชัญญา รัตนอุบล255910
80ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
81ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
82การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์255910
83สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558ปราโมทย์ ประสาทกุล25591
84นินทาแม่ : เรียนรู้อยู่กับอัลไซเมอร์ณสรัลย์ สลิลจันทร25594
85โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
86การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกศศิริ วงษ์คงคำ255910
87Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
88การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
89การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
90การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดวณิชา พึ่งชมภู255910
91การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล255910
92การประเมินโครงการและการจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255910
93ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์255910
94การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21ปะราลี โอภาสนันท์255915
95เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
96การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์255910
97สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
98ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจกงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ25593
99ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข255910
100พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
101การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
102จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
103สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก255920
104หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกฤษณะ สุวรรณภูมิ255910
105การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีวราภรณ์ คงสุวรรณ255925
106พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
107ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
108ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
109การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1สุมาลี โพธิ์ทอง255910
110ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยาธนันดา ตระการวนิช255910
111คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
112พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
113การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาลอรพินท์ สีขาว255910
114สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2อุษาวดี อัศดรวิเศษ255910
115กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
116ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
117ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
118ระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารณสุขคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
119จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
120ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
121กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชนพรฤดี นิธิรัตน์255910
122สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช255910
123การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
124การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
125หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
126ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
127Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
128ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบปิยนุช คงทิม255910
129วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์255910
130คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
131Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25582
132แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2สมลักษณ์ จึงสมาน255815
133ตำราเวชศาสตร์เขตเมืองสาธิต คูระทอง255810
134การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์255810
135การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเกสรา ศรีพิชญาการ255810
136เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
137ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
138การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
139ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
140ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
141คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี25585
142โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
143ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21นิตยา เงินประเสริฐศรี255810
144เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
145พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
146กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล255810
147แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
148กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ2558 15
149การพยาบาลผู้สูงอายุ 1ทีปภา แจ่มกระจ่าง255810
150รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
151การป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเหลียง เซี่ยนผิง25581
152การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช255825
153การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาลรวมพร คงกำเนิด25581
154คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์แพทยสภา255810
155การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงศิริอร สินธุ255810
156การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
157การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
158พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
159หัตถการทางออร์โธปิดิกส์สุพิชัย เจริญวารีกุล255820
160Wound care 2015พรพรหม เมืองแมน255810
161เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
162Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
163อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง255810
164เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
165สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาลสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล255810
166แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
167เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
168คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
169พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
170โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพิษณุ มหาวงศ์255810
171คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในระยะวิกฤตินริศา อาจอ่อนศรี25581
172สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557ปราโมทย์ ประสาทกุล25581
173ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 2สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
174วิธีวิจัยทางการศึกษามาเรียม นิลพันธุ์255810
175การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
176การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
177สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
178บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย25571
179ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อเบาหวานขึ้นจอประสาทตาถาวร ศรไชย25574
180โครงการการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวรเวศม์ สุวรรณระดา25571
181เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
182กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
183เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุพัตรา ศรีวณิชชากร25571
184ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป บูรพา กาญจนบัตร255710
185แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25575
186การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25579
187แนวทางการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษธีรวุฒิ สว่างวารี25571
188กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
189คู่มือปัวต้นแบบระบบบริการ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิไพจิตรา ล้อสกุลทอง25571
190อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
191รายงานการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก : กรณีศึกษาหมอสุนทร นิ่มน้อมฉันทนา กระภูฤทธิ์25571
192เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
193กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
194กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
195การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
196การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการทัศนีย์ ญาณะ25571
197เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย255711
198หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาลสุนัน สุดดี255715
199สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
200โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกอักเสบศักดิ์ บวร25571
201ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
202สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556ปราโมทย์ ประสาทกุล25571
203กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
204การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
205การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25561
206เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 1 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
207โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
208การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25561
209หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
210การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25563
211เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
212แนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็งสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย25561
213การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1วาทินี สุขมาก25563
214อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
215การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
216ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25562
217ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
218การสัมมนาวิชาการเรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
219การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์25562
220เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
221แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็กจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์25564
222ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2555-2559เพ็ญแข ลาภยิ่ง25562
223การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25565
224แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1อรุชา ตรีศิริโชติ25562
225ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
226การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
227เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ นักวิชาชีพการพยาบาลไทย พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่ 225561
228การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียดรศรินทร์ เกรย์25561
229ปัจจัยของภาระการดูแลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐมอุษา ตันทพงษ์25562
230กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินกมลวิช เลาประสพวัฒนา25563
231การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25561
232การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1วาทินี สุขมาก25563
233กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
234การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25565
235เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 2 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
236กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
237การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย255613
238อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
239ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25561
240การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่องคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25565
241การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2วาทินี สุขมาก25563
242การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25566
243ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
244วิกฤติในเวชปฏิบัติปริกำเนิดวิทยา ถิฐาพันธ์25555
245กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภุชงค์ เดชอาคม25551
246การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งเต้านม : จากโรงพยาบาลสู่บ้านชมนาด วรรณพรศิริ25551
247การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอดสุภาพ ไทยแท้25552
248การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
249กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25551
250บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพวัลลา ตันตโยทัย25555
251Optimal nursing practice in medicineวิไลวรรณ เพิ่มศิลป์25551
252พยาบาลสาธารณสุข : มุมมองการบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบสุดา หันกลาง25551
253คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาลและเวชกรฉุกเฉินทุกระดับสันต์ หัตถีรัตน์25552
254เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
255ประสิทธิผลของอุปกรณ์วงล้อบริหารข้อไหล่ร่วมกับรอกคู่เหนือศีรษะในผู้ป่วยข้อไหล่ติด : กรณีศึกษาบัวสด จิตเพ็ง25551
256วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรงเอกชัย โควาวิสารัช25555
257การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
258การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
259หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรรถการ นาคำ25551
260การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารกLuxner, Karla L.@255511
261ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
262การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่องพรรณ อรุณแสง25551
263ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
264การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสุวรรณี สิริเลิศตระกูล25552
265รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2554มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)25551
266การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช255510
267ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25554
268คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศิริพร ขัมภลิขิต25556
269การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การใช้ผลงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
270ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ศุภวิทย์ มุตตามระ25551
271การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืนกระดกข้อเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและความยืดหยุ่นของหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจงเทพรัตน์ กิ่งแก้ว25551
272การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา25553
273ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
274การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25555
275เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25551
276คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
277การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25552
278ตำราโรคเบาหวานสารัช สุนทรโยธิน25551
279การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25555
280ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
281กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
282การพยาบาลมารดาในระยะคลอดศิริพร พงษ์โภคา25555
283หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย25552
284ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
285กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)25551
286การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
287การรักษาพยาบาลเบื้องต้นวัลภา สุนทรนัฏ25551
288เปรียบเทียบประสิทธิผลของ vacuum cupping และ effleurage massage ในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรังบริเวณบ่าจินตนา คล้ายกระแส25551
289การดูแลตนเองของผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
290การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรมกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25555
291เภสัชวิทยาคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา25555
292ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อยจรัญ สายะสถิตย์25551
293การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ผ่องพรรณ อรุณแสง25552
294แผนยุทธศาสตร์ "มองไกล 50 ปี สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์"สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์25554
295Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25552
296จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
297ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
298การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษาศิริพร จิรวัฒน์กุล25553
299หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.25552
300การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตกิตติกร นิลมานัต25551
301ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
302กินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ25551
303ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบี้องต้นเพื่อนช่วยจำ25553
304การดูแลผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
305หลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10ชมรมฟื้นฟูหัวใจ25551
306เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
307ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25553
308จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
309รายงานการวิจัยเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุบุญทิพย์ สิริธรังศรี25551
310ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
311รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25551
312อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
313พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25541
314การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วีณา เที่ยงธรรม25541
315ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กประไพพิมพ์ ธีรคุปต์25543
316การจัดการกับอาการของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25542
317การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25542
318ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือดประดิษฐ์ ปัญจวีณิน25541
319การสาธารณสุขไทย 2551-2553สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25541
320การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25541
321คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวจิราพร เกศพิชญวัฒนา25542
322Critical care medicine : make it easyดุสิต สถาวร25541
323การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับพรอนงค์ อร่ามวิทย์25541
324การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25542
325จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
326กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิศิราณี อินทรหนองไผ่25541
327การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25541
328คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
329ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุวิไลวรรณ ทองเจริญ25542
330การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจพจนา ปิยะปกรณ์ชัย255415
331ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฎิบัติทั่วไปทิพวรรณ หรรษคุณาชัย25548
332พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
333เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 1สง่า ลือชาพัฒนพร25541
334ระบบสุขภาพช่องปากในกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ็ญแข ลาภยิ่ง25541
335เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
336การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์จันทราภา ศรีสวัสดิ์25541
337Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2วิทยา ศรีดามา25541
338Cardiac rhythm : theory and analysis for critical care nursesพิกุล ตันติธรรม25541
339ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา25545
340ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกษร นันทจิต25541
341การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
342กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
343พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
344ตจวิทยายุพิน ไทยพิสุทธิกุล25541
345ร่มเกล้า ปกฟ้า สาธารณสุขไทยกระทรวงสาธารณสุข25544
346ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อนช่วยจำ25543
347คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
348กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
349หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
350สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25544
351ความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมุทรสาครอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์25541
352การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
353การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรมนัทธมน วุทธานนท์25545
354การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์255420
355ปวดหลัง รักษาได้ด้วยตนเองสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล25541
356การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
357นรีเวชวิทยา : เล่ม 2วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25542
358การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25541
359สมุนไพรพื้นบ้านลดไขมันในเลือดตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
360การป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น : ประเด็นท้าทายและแนวทางการแก้ไขวารุณี ฟองแก้ว25543
361การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25543
362มะเร็งนรีเวชวิทยาจตุพล ศรีสมบูรณ์25541
363ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
364การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25545
365พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา25541
366การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
367ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
368คู่มือพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในคลีนิกเอชไอวีประพันธ์ ภานุภาค25541
369คู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้ากระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.25541
370นรีเวชวิทยา : เล่ม 1วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25541
371ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
372การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1ขวัญพนมพร ธรรมไทย25541
373การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาลจริยาวัตร คมพยัคม์255421
374ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
375การพยาบาลขั้นสูงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์ประณีต ส่งวัฒนา25543
376ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
377หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
378การพยาบาลและหัตถการทางตาเอื้องพร พิทักษ์สังข์25541
379ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา25541
380คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
381เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 2สง่า ลือชาพัฒนพร25541
382เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
383ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25531
384การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรามานิต ศรีสุรภานนท์25531
385การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้ายศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25532
386ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60-69 ปี ของสังคมไทยศากุล ช่างไม้25532
387วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้นศิริพร จิรวัฒน์กุล25536
388แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
389ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญีมลิวัลย์ ออฟูวงศ์25531
390การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
391กินคลายโรคความดันเลือดสูงกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
392ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25531
393ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25531
394คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25536
395การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25531
396การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกยุพิน เพียรมงคล25534
397ตำราคลอดก่อนกำหนดสายฝน ชวาลไพบูลย์25532
398ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ25531
399จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุราพิชัย แสงชาญชัย25531
400การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25531
401การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25537
402ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ยงยุทธ ศิริปการ25531
403รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่ 1สภาการพยาบาล25531
404การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราสาวิตรี อัษณางค์กรชัย25531
405สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2552สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25531
406สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศรีพิมล ดิษยบุตร25531
407รายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยความมั่นคงในชีวิต มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน25535
408โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25531
409ความผาสุกของผู้สูงอายุช่วงอายุ 70-79 ปีสุเทพ วุฒิวโรภาส25532
410การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25531
411ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2 : ข้อสะโพกวัชระ วิไลรัตน์25531
412ถอดบทเรียนโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับ 113 โรงพยาบาลกรองจิต วาทีสาธกกิจ25531
413การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25532
414โรคกรดไหลย้อนสุเทพ กลชาญวิทย์25531
415การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกายมรรยาท ณ นคร25535
416การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2Stein, Alice M.@255310
417การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4Black, Joyce M.25536
418สรุปบทเรียนโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพกรองจิต วาทีสาธกกิจ25531
419วิทยาหลอดเลือดดำพรรธนมณฑน์ อุชชิน25531
420Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
421ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ25531
422การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25536
423การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25532
424Thai family doctor ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทยอรสม สุทธิสาคร25532
425การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์25531
426การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุราสายรัตน์ นกน้อย25531
427การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25531
428สวัสดิการยามชราบำนาญแห่งชาติวรเวศม์ สุวรรณระดา25531
429การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี25531
43035 ปี อายุรศาสตร์ มอ.อานุภาพ เลขะกุล25533
431สภาพและความคาดหวังความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุตอนปลายเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25532
432ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25531
433ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม)นันทนา ธนาโนวรรณ255310
434การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติณรงค์ศักดิ์ หนูสอน25531
435ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรมกาญจนา กิริยางาม25531
43650 ปี ราชประชาสมาสัยแห่งการสนองพระราชปณิธานธีระ รามสูต25531
437พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านมพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์25531
438ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
439การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1Stein, Alice M.@255310
440การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
441การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25531
442โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อนพลภัทร โรจน์นครินทร์25531
443ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25531
444อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก25532
445โรคเบาหวานวีระศักดิ์ ศรินนภากร25531
446ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดปรีชา เอื้อโรจนอังกูร25531
447ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25533
448ทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ25536
449คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25536
450การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยธรรมปฎิบัติจุฑามาศ วารีแสงทิพย์25531
451ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
452พูดจาภาษาเบาหวาน : แนวทางการสื่อสารสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับผู้ที่เป็นเบาหวานปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์25531
453การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุราสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล25531
454สภาพความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่มีอายุระหว่าง 55-59 ปีสุพจน์ สุทธิศักดิ์25532
455ศิลปะ : ก้าวที่พ้นผ่านจากม่านควันสิทธิธรรม โรหิตะสุข25531
456การพยาบาลสตรีในระยะคลอดสุกัญญา ปริสัญญกุล25532
457คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
458โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
459กินอย่างไรไกลเบาหวานกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
460การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับวิจิตร ศรีสุพรรณ25535
461การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25532
462การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
463ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
464การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
465การพยาบาลผู้สูงอายุอรวรรณ แผนคง25536
466ประชากรและสังคม 2553 : คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทยสุชาดา ทวีสิทธิ์25534
467คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย 2554กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.25535
468การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์ : เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของโลกวิชัย โชควิวัฒน์25522
469ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกเพื่อนช่วยจำ25526
470คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
471การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัยวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
472การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมายเชิญขวัญ ภุชฌงค์25521
473การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
474เสริมอาหารไม่ต้อง เสริมสมองดีกว่าแก้ว กังสดาลอำไพ25521
475สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
476หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25521
477สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
478ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
479รูปแบบการป้องกันและจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลบุษยา เลียบทวี25521
480คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
481กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
482การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25522
483การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุปิยะนุช ระยะปูโล25521
484จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาคณะกรรมการชีวจริยธรรมนัฟฟีลด์25523
485การพยาบาลหู คอ จมูกศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์25528
486การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
487ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูภัทราวุธ อินทรกำแหง25521
488แนวปฏิบัติการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่สู่งานประจำผ่องศรี ศรีมรกต25521
489กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
490คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
491การบำบัดด้วยดีเลชั่น รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้จริงหรือประพจน์ เภตรากาศ25526
492การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4สมจิต หนุเจริญกุล25521
493โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกมลวิช เลาประสพวัฒนา25526
494ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์วิทยา ศรีดามา25522
495พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
496สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
497สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลรัฐอรวรรณ ขันสำรี25522
498รายงานผลการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDSสุณี สอนไธสง25525
499ผลการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าณัฐรพี ใจงาม25521
500คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
501ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กกุสาวดี เมลืองนนท์25527
502กรณีศึกษาเวชจริยศาสตร์ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
503โรคลมพิษกนกวลัย กุลทนันทน์25521
504ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-34 ปี)นริศา โพธิอาศน์25521
505คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
506ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25526
507คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
508Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
509การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักการแพทย์ทางเลือก25521
510การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25521
511การประชุมวิชาการเรื่อง Complementary therapy and palliative careสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25521
512รูปแบบการบริการคัดกรองโรคมะเร็งในประเทศไทยผ่องศรี ศรีมรกต25521
513พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหรี่สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา25521
514Manual of medical diagnosisชุษณา สวนกระต่าย25521
515หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
516พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
517การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
518ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
519ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและควบคุมอาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานครเบญจยามาศ พิลายนต์25521
520คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
521แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
522การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25522
523ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตวินัย วนานุกูล25521
524การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
525การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขขุมวิท 11 กรุงเทพฯสภาการพยาบาล25521
526แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาสมชัย นิรุตติศาสน์25521
527ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักภาคใต้พธูจิต วังสโรจน์25521
528ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีพนัชญา ประดับสุข25521
529การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25522
530สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
531การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโกวิท คำพิทักษ์25521
532ผลกระทบต่อสุขภาพกับการใช้ความรุนแรงในผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์สถานการณ์รัถยากร บุญมาก25521
533แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25526
534การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฎิบัติวิจิตร ศรีสุพรรณ25524
535การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติประกาย จิโรจน์กุล25527
536การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25522
537พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
538การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์25521
539ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
540วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
541คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจิตเกษม สุวรรณรัฐ25512
542การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกัญญ์ธีรา วงษ์สุวรรณ25511
543รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11(8) (9) (10) และ (12)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25511
544First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
545การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25512
546การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25511
547ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา255115
548การประชุมวิชาการเรื่อง "Practical points for nurses on pain management"วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.^ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ.25511
549การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
550ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงสุภาวดี เจ้ยชุม25511
551การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
552โรคภูมิแพ้สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ25511
553โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5สุเทพ กลชาญวิทย์25512
554ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจวชิรา สุทธิธรรม25511
555ยากับโรคในผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยรังสิต.คณะเภสัชศาสตร์25513
556วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
557สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25515
558หนังหน้าไฟ (แช็ก)ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์25511
559ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฏีการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25511
560การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้รัตน์ศิริ ทาโต25512
561การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1ผ่องศรี ศรีมรกต25515
562ผลของโปรแกรมการสนับสนุนกลุ่มครอบครัวต่ออาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอติญา โพธิ์ศรี25511
563ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อนช่วยจำ25513
564การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและบทเรียนของไทยอำพล จินดาวัฒนะ25512
565การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข25511
566Highlight in nephrology for internistsธนิต จิรนันท์ธวัช25511
567การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25512
568การประเมินตัดสินความเครียดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและวิธีการปรับแก้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสายใหม ตุ้มวิจิตร25512
569ตัวแบบ (Model) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (Community care)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ25513
570ทำเนียบองค์กรด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2551กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ255110
571Advanced pediatric critical care nursingสุภารัตน์ ไวยชีตา25512
572การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1มาลี เอื้ออำนวย25513
573ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานชัญญา ถนอมลิขิต25511
574สุขภาพจิตโกศล วงศ์สวรรค์25511
575ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อนช่วยจำ25513
576การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
577ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังพนิดา โยวะผุย25511
578การจัดบริการปฐมภูมิการดูแลโรคเบาหวานในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลพณพัฒณ์ โตเจริญวานิช25511
579การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25511
580การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
581ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุปราณี แตงวงษ์25512
582ผลของโปรแกรมการกำกับพฤติกรรมร่วมกับการปฏิบัติโยคะต่อความดันโลหิตและค่าดัชนีมวลกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานศรัญญา คล้ายสกุล25511
583การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุนจินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ25511
584ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
585ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
586Essence of pain managementจุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
587การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25514
588การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25512
589แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
590พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ25511
591การประชุมวิชาการเรื่องถอดรหัสการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจรสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25511
592การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25513
593การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่งสมสุดา ผู้พัฒน์25511
594การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงอุ่นใจ กออนัตกุล25513
595ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบ NANDAวิจิตรา กุสุมภ์25511
596การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชนรัชนี จันทร์เกษ25512
597ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปี ข้างหน้าสมบุญ ยมนา25511
598เภสัชวิทยา เล่ม 1จุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
599ภาวะช็อคและการพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ25512
600การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25511
601พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อยอนุพงศ์ นิติเรืองจรัส25501
602โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
603ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25504
604รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2549มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย25501
605การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2ชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย25502
606สารสนเทศทางการพยาบาลสุกัญญา ประจุศิลป25506
607ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25502
608สรีรวิทยากฤตยา รามโกมุท25501
609การพยาบาลอนามัยชุมชนไพเราะ ผ่องโชค25505
610สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิงจิตติมา ภาณุเตชะ25501
611การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
612การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
613กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
614ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นสภาพของผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจวิชชุดา ดอกผึ้ง25501
615การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือดวิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์25501
616พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25501
617แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสภาการพยาบาล25502
618การตั้งครรภ์ : โรคทางจิตเวชและการรักษาสมภพ เรืองตระกูล25502
619พยาธิวิทยาคลินิกพรรธนมณฑน์ อุชชิน25501
620เอกสารประกอบการฟื้นฟูวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
621กายภาพบำบัดกับพิษของบุหรี่รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ25507
622ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25501
623หนังสือประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 "สู่ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยาและความก้าวหน้าทาง STEM CELL" วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยถนัด ไพศาขมาศ25501
624ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลทางการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานสมพร รูปช้าง25501
625การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
626สมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิปัทมาพร รุ่งพิพัฒนพงศ์25501
627ความรู้พื้นฐานการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรมอภิชาติ จิตต์เจริญ25501
628โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร25505
629การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาญพงค์ ตังคณะกุล25501
630การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25501
631ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจกปิยะนุช เพชรศิริ25501
632ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
633การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรีที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์25507
634ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25501
635เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวม : เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
636คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25504
637การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
638การประชุมทางวิชาการเรื่องการใช้ยา Mifepristone ในทางการแพทย์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25503
639การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอดวิไลลักษณ์ วงศ์อาษา25501
640ตำราเภสัชบำบัดธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์25501
641อายุรกรรมห้องปฏิบัติการสำหรับภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากลิ่มเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
642ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อยกฤษณา เพ็งสา25509
643บทบาทหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2551-2560)วิภาวรรณ บัวสรวง25501
644ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 เรื่องรวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติสภาการพยาบาล25501
645Pain management : moving forwardจุฑามณี สุทธิสีสังข์25501
646ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25491
647การบริการสุขภาพที่บ้านสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25494
648สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2ละเอียด แจ่มจันทร์25491
649การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25491
650กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25495
651การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25491
652หน้าที่รับผิดชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ดนุลดา จามจุรี25491
653เภสัชวิทยา เล่ม 3เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์25494
654การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติฟองคำ ติลกสกุลชัย25492
655การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
656สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้นละเอียด แจ่มจันทร์25493
657แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากรห้องผ่าตัดสุภาพร เลิศร่วมพัฒนา25493
658หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25491
659สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1ละเอียด แจ่มจันทร์25491
660เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
661Update in emergency medicineชุษณา สวนกระต่าย25491
662การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสมิติเวช 2549 โรงพยาบาลสมิติเวช25491
663สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2548กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.^คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ.25491
664เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพพรสุวรรณ จารุพันธุ์25494
665การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25495
666สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารกละเอียด แจ่มจันทร์25498
667กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ25491
668คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
669ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลสุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล25491
670อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 4สิริ เชี่ยวชาญวิทย์25491
671ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2549 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาล25494
672ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
673พยาบาลกับบุหรี่กรองจิต วาทีสาธกกิจ25491
674การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์254910
675ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
676จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ25492
677โครงการค่านิยม ความคาดหวังของผู้สูงอายุและพหุวัยวรรณลักษณ์ เมียนเกิด25491
678รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลราชบุรีศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง25491
679สวัสดิการผู้สูงอายุ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
680สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุละเอียด แจ่มจันทร์25491
681สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยานเรศร สุขเจริญ25491
682เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นศากุล ช่างไม้254910
683สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ละเอียด แจ่มจันทร์25491
684โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
685โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
686แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254916
687องค์กรแห่งการเรียนรู้ : เส้นทางสู่การพัฒนาการพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์25491
688สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลละเอียด แจ่มจันทร์25492
689เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1กมลเนตร วงษ์วรรณะ25485
690คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
691สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25481
692ปริศนาคลินิก : โรคติดเชื้อสมนึก ส้งฆานุภาพ25482
693การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smearวุฒิ สุเมธโชติเมธา25481
694จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
695คู่มือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานรองรับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546สุนีย์ สายสุพัฒน์ผล25481
696การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2547พรพรรณ บูรณสัจจะ25481
697เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน25489
698แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข25481
699ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนขนาก จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25484
700การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาลศิริพร จิรวัฒน์กุล25482
701การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
702เพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเอนก อารีพรรค25481
703การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25481
704Stroke ฆาตกรเงียบเพ็ญแข แดงสุวรรณ25481
705กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
706โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25481
707การประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25481
708สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25482
709หญิงชายวัยทอง : สุขภาพและปัญหาพิชัย เจริญพานิช25481
710เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254811
711การพยาบาลผู้สูงอายุบุญศรี นุเกตุ25484
712Working mom : คุณแม่ทำงานนอกบ้านสุกัญญา ประจุศิลป25481
713การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25485
714ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
715จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
716การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังอัมพรพรรรณ ธีรานุตร25481
717กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
718อาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็นศัลยา คงสมบูรณ์เวช25481
719เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
720เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254810
721การเยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิตสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล25481
722เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
723การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
724การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดตติรัตน์ สุวรรณสุจริต25473
725ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25472
726เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
727การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ในเวชปฏิบัติชาญชัย วันทนาศิริ25471
728เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
729Brain, pain, memory and managementประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25471
730ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
731การพยาบาลสูติศาสตร์ : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดากับทารกในครรภ์ การเตรียมตัวเพื่อคลอดและออกกำลังกายหลังคลอดวรุณวรรณ ผาโคตร25471
732จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดทิพาวดี เอมะวรรธนะ25471
733เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
734การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
735การพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 2ธนพร วงษ์จันทร25476
736เอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมเล่มวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 1ธนพร วงษ์จันทร254713
737เภสัชวิทยา เล่ม 2พยงค์ เทพอักษร25474
738เภสัชวิทยา เล่ม 1พยงค์ เทพอักษร25473
739เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
740อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
741พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
742โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : จากความรู้สู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 4)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25471
743ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร254711
744เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 4อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25471
745จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
746เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
747โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
748หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
749เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
750การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25471
751เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254613
752สูตินรีเวชทันยุคมณี รัตนไชยานนท์25463
753จิตเวชเด็กอลิสา วัชรสินธุ25462
754การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25469
755เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
756เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
757นรีเวชวิทยาหเทิญ ถิ่นธารา25461
758Management of common diseases in medicineวิไลวรรณ วิริยะไชโย25462
759การพยาบาลภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตในระยะคลอดฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25461
760โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
761เพื่อสุขภาพดีของผู้สูงอายุวิฑูรย์ ภัทรเลาหะ25462
762นรีเวชวิทยายุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล25463
763คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
764การศึกษาเปรียบเทียบผลของการทำแผลเจาะคอผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอด้วย 1% กรดอะซิติกและสารละลายโพวิโดน-ไอโอดีนนุจรินทร์ ภู่ทวี25464
765ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
766การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเทียมศร ทองสวัสดิ์25465
767อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 1วุฒิเดช โอภาสเจริญสุข25461
768เอดส์ การรักษา ยา และวัคซีนปราโมทย์ ธีรพงษ์25461
769วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
770แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254616
771เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254619
772พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
773คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
774คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา254615
775กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25461
776การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเบญจมาศ ปรีชาคุณ25463
777คู่มือการวางแผนการพยาบาลผู้ป่ายโรคทางอายุรกรรมผ่องพรรณ อรุณแสง25463
778โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรีวชิร คชการ25463
779คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา254615
780พยาบาล : การลดผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ยุพิน อังสุโรจน์25461
781ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25461
782การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25464
783คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
784ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
785แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
786การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25462
787ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
788การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25462
789คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชมาโนช หล่อตระกูล25463
790การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวิจิตรา กุสุมภ์25463
791การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25463
792เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม254614
793การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25461
794คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
795ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25453
796การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
797บายพาสหัวใจชัยรัตน์ โมไนยพงศ์25452
798สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมนสุพรพิมพ์ เจียสกุล25452
799ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25455
800หลักการพยาบาลผู้สูงอายุจันทนา รณฤทธิวิชัย25451
801ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25451
802จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2 : วัยรุ่น-วัยสูงอายุศรีเรือน แก้วกังวาล25451
803สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและบทบาทของสุขศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว25452
804โภชนศาสตร์ทางการพยาบาลวีนัส ลีฬหกุล25453
805ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยประทีป ชุมพล25451
806โรคเบาหวานศักดิ์ บวร25451
807สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25453
808พยาบาลไทยในเยอรมัน ตอนเวรดึกพิกุล ไฟลค์25451
809ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25451
810มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
811แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
812ผู้ป่วยโลหิตจางและการพยาบาลใจรัตน์ ศุภกุล25453
813พยาบาลครอบครัว : กรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติสโคเบอร์, เมเดน@25452
814ภาวะช็อก : แบบทดสอบ เล่ม 2สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
815การพยาบาลผู้รับบริการในภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25452
816สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25454
817คู่มือการสอนจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอรัญญา เชาวลิต25453
818จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไปจันทิมา องค์โฆษิต25452
819ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดียงยุทธ ศิริวัฒนอักษร25452
820คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25453
821แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
822เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25451
823การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโกสุม เศรษฐวงศ์254514
824โรคติดเชื้อที่พบบ่อยของอวัยวะเพศสตรีและช่องคลอดพงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา25454
825การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25452
826การดูแลทารกแรกเกิดพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์25452
827คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
828ภาวะช็อก : แบบทดสอบ เล่ม 1สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
829กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25451
830โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทยยงยุทธ วัชรดุลย์25451
831การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วันเพ็ญ พิชิตพรชัย25453
832คู่มือการตรวจยูโรพลศาสตร์ เทคนิค และการแปลผลพิชัย บุณยะรัตเวช25451
833ชีววิทยาWilliams, Gareth@25451
834สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25453
835แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไปกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25455
836ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล25452
837ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25453
838กฎหมายและข้อควรระวังผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25451
839คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
840แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
841สุคนธบำบัดพิมพร ลีลาพรพิสิฐ25451
842แนวทางการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในประเทศไทยพรฑิตา ชัยอำนวย25451
843ภาวะช็อกสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
844การดูแลรักษาโรคระบบหายใจในผู้ใหญ่สุมาลี เกียรติบุญศรี25451
845กรณีศึกษา : ถุงยางอนามัย 100%วันวิสาข์ ชูชนม์25451
846คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
847คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
848ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (อายุรศาสตร์)พัชรียา ไชยลังกา25453
849พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
850แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
851ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
852การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25451
853เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
854ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
855ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดูนิมิต เตชไกรชนะ25442
856คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25441
857สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพวีณา จีระแพทย์254413
858การพยาบาลระยะหลังคลอดปราณี พงศ์ไพบูลย์25443
859การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25445
860พูดจาภาษายา เล่ม 1สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25441
861มะเร็งตับเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25442
862เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
863การอบรมด้านผู้สูงอายุและความชรา พ.ศ. 2544สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล25441
864บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกสุณี ธนาเลิศกุล25441
865ฉุกเฉินชัญวลี ศรีสุโข25441
866ตำราไอเยนกะโยคะสาลี่ สุภาภรณ์25441
867ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 2 (ทางศัลยศาสตร์)ช่อลดา พันธุเสนา25442
868เอกสารคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม25446
869คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน 2รัชนี นามจันทรา25442
870อายุรศาสตร์ฉุกเฉินวิทยา ศรีดามา25441
871สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25441
872เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25443
873การพยาบาลสูติศาสตร์ 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25441
874คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25442
875มหัศจรรย์พันธุ์พืชสมุนไพรเครื่องดื่มป้องกันโรคสุธี วรคีรีนิมิต25441
876เครื่องมือการวิจัย : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25441
877เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 1อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25442
878โรคติดเชื้อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญนลินี อัศวโภคี25441
879Clinical practice guideline ทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25441
880ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25443
881คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง ค.ศ.2000 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์Hazinski, Mary Fran25442
882จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภค25441
883คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25442
884ความรู้เรื่องโรคตับสำหรับประชาชนชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย25441
885ตำราการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (อายุรศาสตร์)อุไร ศรีแก้ว25441
886ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
887สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25442
888คู่มือแพทย์เวรเอื้อพงศ์ จตุรธำรง25441
889ดรีมส์ โปรเจกต์ : โครงการฝันไขมันต่ำภาวดี วิเชียรรัตน์25441
890Systemic Lupus Erythmatosus (SLE)สมชาย เอี่ยมอ่อง25441
891วิทยาการโรคลมชักจรัส สุวรรณเวลา25441
892งานวิจัยทางคลินิกจริยา เลิศอรรฆยมณี25441
893ผู้สูงวัยเสนอ อินทรสุขศรี25441
894เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25441
895ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต เล่ม 2สาทิส อินทรกำแหง25441
896นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25442
897ใช้ยา-ต้องรู้เรวดี ธรรมอุปกรณ์25441
898เคหพยาบาลฉวีวรรณ อารยาพันธ์25442
899ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
900ความรู้เรื่องโรค : ทางแก้ ดูแล ป้องกันปรียา กุลละวณิชย์25441
901มารดาหลังคลอด : ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล (การประมวลข้อมูล การวินิจฉัย และการวางแผน)ศรีนวล โอสถเสถียร25441
902การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตวิจิตรา กุสุมภ์25442
903เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
904การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25444
905สรีรวิทยา 1สุพรพิมพ์ เจียสกุล25442
906การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25448
907โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมวิทยา ศรีดามา25441
908สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25443
909ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยาสุภาวดี ประคุณหังสิต25441
910เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
911โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมพยาบาลพี่เลี้ยง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านหมี่อัจฉรา บุญหนุน25441
912คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
913ฟื้นฟูวิชาการโรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปี 2544รัตนวดี ณ นคร25441
914โครงการฝึกอบรมเรื่องบทบาทผู้นิเทศงานการพยาบาลสำหรับหัวหน้าเวรหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชสายพิณ ปิ่นแก้ว25441
915การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยซีเอพีดีสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25442
916ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 (ศัลยศาสตร์)ช่อลดา พันธุเสนา25442
917การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25444
918การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25443
919อาการอันตรายอมรชัย หาญผดุงธรรมะ25441
920นรีเวชวิทยากิจประมุข ตันตยาภรณ์25442
921ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์วีรวัฒน์ เหลืองชนะ25442
922การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254410
923อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกายสมภพ เรืองตระกูล25443
924โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
925ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
926ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25442
927เวชศาสตร์มารดาและทารกเยื้อน ตันนิรันดร25441
928แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์25445
929คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25437
930เอกสารรวมเล่มวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐานจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25433
931คู่มือโรคกระดูกพรุนโรงพยาบาลเลิดสิน25432
932ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือ254310
933พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ254310
934การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25432
935ตับอักเสบจากไวรัสสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล25431
936ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
937โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และใยอาหารลักษณา อินทร์กลับ25431
938การพยาบาลหญิงที่มีการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนดเกสรา ศรีพิชญาการ25432
939รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดนครปฐมศศิธร รุจนเวช25433
940การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬาธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25431
941รู้เรื่องโรคภูมิแพ้ป้องกันได้รักษาหายพิพัฒน์ ชูวรเวช25431
942พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
943โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อุดม วิศิษฏสุนทร25431
944Endocrinology for pediatriciansพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา25431
945ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25433
946ควบคุมอาหารเพื่อลดอาการไมเกรนกุลรัตน์25431
947การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติสมจิต หนุเจริญกุล25435
948การพยาบาลนรีเวชจินดา อุไรรัตน์25436
949การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25431
950พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25432
951พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25431
952เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
953พจนานุกรมโรคและการบำบัดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25432
954ลักษณะการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในสวนสาธารณะลุมพินีทัศนา สุวรรณกมล25432
955โรคลำไส้ : การวินิจฉัยและการรักษาอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25432
956เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
957คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ254315
958ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
959เครื่องช่วยหายใจสมศรี ดาวฉาย25435
960คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25431
961คู่มือเวชศาสตร์ฟื้นฟูวิศาล คันธารัตนกุล25431
962แม่ไม้คุณภาพเจาะ HA Year 2000กฤษฎ์ อุทัยรัตน์25435
963การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3สมพร ชินโนรส25433
964โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25431
965สุขภาพกับคุณภาพชีวิต : เส้นทางที่ต้องร่วมกันพัฒนาวสุธร ตันวัฒนกุล25433
966การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25431
967การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ : การดูแลอย่างต่อเนื่องอุไร ศรีแก้ว25432
968การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25433
969เคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25432
970เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
971ตำราวิสัญญีวิทยาทางสูติกรรมชูศรี พิศลยบุตร25431
972พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุขเฉลิมพล ตันสกุล25433
973จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25431
974อายุรศาสตร์ทันยุค 6รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ25431
975ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25432
976เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
977บาดเจ็บที่มือ การรักษาและการช่วยเหลืออนันต์ ตัณมุขยกุล25431
978การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิดสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล25432
979การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25436
980คู่มือศัลยศาสตร์ชวาท์, ซีมัว ไอ.@25431
981การรักษาพยาบาลเบื้องต้นพรทิพย์ คำพอ25431
982คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25433
983เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
984ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 9นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25433
985ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
986สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะบังอร ชมเดช25433
987จริยธรรมในเวชปฎิบัติสุขิต เผ่าสวัสดิ์25431
988ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 2จงจิตต์ คณากูล25434
989100 เรื่องจริงของผู้ป่วยที่พิชิตโรคมะเร็งหวางเจิ้นกั๋ว25431
990การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
991การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25421
992เคมีประยุกต์จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
993อายุรศาสตร์ทันยุค 5สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล25421
994ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกำพล เลาหเพ็ญแสง25421
995คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25422
996ตำราศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ไพบูลย์ สุทธิวรรณ25421
997มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
998การแปลผลห้องปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์25421
999การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25422
1000สรีรวิทยาทางเดินอาหารชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว25422
1001การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25421
1002สูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
1003สาระการบริหารการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25422
1004โรคตาทวีศักดิ์ จุลวัจนะ25423
1005เภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
1006ตำราอาชีวเวชศาสตร์สมชัย บวรกิตติ25421
1007พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25421
1008กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25421
1009ความผิดปกติทางอารมณ์สุชาติ พหลภาคย์25422
1010เภสัชวิทยา 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาเภสัชวิทยา25421
1011การพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์อำนวย ลอยกุลนันท์25425
1012สูติศาสตร์ร่วมสมัยบุญศรี จันทร์รัชชกูล25422
1013การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25421
1014อาหารเพื่อสุขภาพ & อาหารตามสมัยอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ25422
1015เอกสารแนะนำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเสพติดและโรคเอดส์จิตรา ทองเกิด25422
1016กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ในปราโมทย์ เชาวศิลป์25422
1017ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25422
1018การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิกวรนุช เกียรติพงษ์ถาวร25421
1019วัยทองน้องพี่ที่ขอนแก่นกระแส ชนะวงศ์25421
1020เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
1021โรคโลหิตจางอะพลาสติก : การดูแลตนเองสุวรรณา บุญยะลีพรรณ25422
1022เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
1023หลักการวินิจฉัยโรคปอดโดยเอ็กซเรย์ (สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ทั่วไป)วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25422
1024นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25423
1025ออร์โธปิดิคส์หัตถการไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส25422
1026คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล เล่ม 1เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25421
1027การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254213
1028ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 17วิบุล สัจกุล25421
1029หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล25423
1030คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ25427
1031ตำราการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจสันต์ ใจยอดศิลป์25422
1032ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
1033ตำราจิตเวชศาสตร์มานิต ศรีสุรภานนท์25421
1034การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25424
1035Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
1036โฉมหน้าบริการทางการแพทย์ของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?เฉก ธนะสิริ25422
1037เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
1038เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
1039ระบบกล้ามเนื้อศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
1040Axial skeleton and appendicular skeletonศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
1041โมเลกุลกับจิตบพิตร กลางกัลยา25421
1042พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
1043การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาอุไร ศรีแก้ว25423
1044คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพรรณงาน พรรณเชษฐ์25425
1045สูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
1046การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254219
1047การบาดเจ็บหลายระบบสุกษม อัตนวานิช25421
1048Critical care nephrology and dialysisอนุตตร จิตตินันทน์25421
1049อายุรศาสตร์แนวใหม่วิทยา ศรีดามา25424
1050การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25422
1051สูติศาสตร์กนก สีจร25422
1052โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติ รักษาหายได้ดวงใจ กสานติกุล25421
1053ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
1054วิจัยทางการแพทย์ธีระพร วุฒยวนิช25421
1055การปฏิบัติตัวทั่วไปหลักการและวิธีการควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะเริ่มต้นและระยะปานกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25421
1056การประชุมวิชาการแห่งชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ "สู่วัยสูงอายุด้วยคุณภาพ"คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุด้านวิชาการ25421
1057ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 8นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25422
1058ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 10สรนิต ศิลธรรม25422
1059มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
1060หัตถการทางการแพทย์วิทยา ศรีดามา25421
1061จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25421
1062ภูมิแพ้รักษาอย่างธรรมชาติบำบัดไพบูลย์ จาตุรปัญญา25421
1063จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25421
1064พยาบาลสารสนเทศรุจา ภู่ไพบูลย์25422
1065การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ : ทฤษฏีและการปฏิบัติวสันต์ ศิลปสุวรรณ25423
1066จุลชีววิทยาการหมักวิตามินและสารสีบุษบา ยงสมิทธ์25421
1067ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25422
1068รังสีวิทยาของโรคทรวงอกพัชรินทร์ เภกะนันทน์25411
1069ความดันโลหิตสูงในภาวะวิกฤต : ปัญหาและการพยาบาลพิกุล บุญช่วง25415
1070กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25411
1071มะเร็งแห่งชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25411
1072กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25411
1073โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
1074การพยาบาลสูติศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25416
1075ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 9สรนิต ศิลธรรม25412
1076การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25413
1077เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาสพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25411
1078ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25411
1079ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขเฉก ธนะสิริ25413
1080องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์พิมพวัลย์ บุญมงคล25411
1081โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25412
1082โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
1083การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
1084โรคระบบทางเดินอาหาร : ไวรัสตับอักเสบเอถึงจี ภาวะการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรีเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25412
1085โครงการอบรมการใช้หุ่นจำลองฝึกการตรวจการสอน(วิธีป้องกันเอดส์เบื้องต้น)ทบวงมหาวิทยาลัย25411
1086แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25411
1087พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทยวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
1088พจนานุกรมแพทยศาสตร์ เล่ม 1วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25411
1089การบริหารการพยาบาล : ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยประพิณ วัฒนกิจ25412
1090ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25411
1091นิเทศวิชาชีพและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25413
1092การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวพิกุล บุญช่วง25412
1093โรคหลอดเลือดสมอง : การวินิจฉัยและการจัดการทางการพยาบาลเจียมจิต แสงสุวรรณ25413
1094การดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอำไพรัตน์ กลิ่นขจร25412
1095ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25412
1096ผลการทดสอบมาตรฐานการผดุงครรภ์ของ WHO/SEARO เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยกรมอนามัย25411
1097การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25412
1098การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
1099คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25412
1100การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์โดยชุมชน : กรณีศึกษาโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนสุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์25411
1101ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทยปรีชา อุปโยคิน25412
1102ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25411
1103โรคติดเชื้อกนกรัตน์ ศิริพานิชการ25414
1104โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
1105คู่มือการเรียนปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิชาโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาจุลชีววิทยา25419
1106ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2วรชัย รัตนธราธร25411
1107วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุและการศึกษานอกระบบสำหรับผู้สูงอายุไทยสุรกุล เจนอบรม25411
1108ตำราโรคภูมิแพ้ปกิต วิชยานนท์25411
1109ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยฟาริดา อิบราฮิม25412
1110การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ก่อกู้ เชียงทอง25412
1111อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
1112การพยาบาลเด็กสถาบันพระบรมราชชนก.^โครงการสวัสดิการวิชาการ.^คณาจารย์วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.25411
1113คู่มือการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านJohnson, Andrew25411
1114การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
1115ตำราภาพจุลพยาธิวิทยาพงศักดิ์ วรรณไกรโรจน์25411
1116การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1สมพร ชินโนรส25412
1117มารู้จักเอดส์กันเถอะวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25411
1118การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25412
1119กระบวนการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25415
1120คู่มือนิติเวชศาสตร์ระพี แม้นโกศล25411
1121กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
1122ชีวจิต : การใช้ชีวิตอย่างเข้าใจธรรมชาติสาทิส อินทรกำแหง25411
1123การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตฉวีวรรณ สัตยธรรม25416
1124การพยาบาลมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25411
1125การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25417
1126การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรคคำนวณ อึ้งชูศักดิ์25413
1127เภสัชวิทยา เล่ม 2อโนชา อุทัยพัฒน์25412
1128การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
1129กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาลดาราพร คงจา25415
1130การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่เผชิญกับความตายรัตนา สายพาณิชย์25411
1131การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25414
1132ACE-Inhibitorsสมชาย เอี่ยมอ่อง25411
1133จริยธรรมกับการพยาบาลมัญชุภา ว่องวีระ25414
1134วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25411
1135กระบวนการพยาบาลสุระพรรณ พนมฤทธิ์25412
1136ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25412
1137การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
1138แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25413
1139การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมนันทา เล็กสวัสดิ์25412
1140การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพอำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์25413
1141ระบบขับถ่ายปัสสาวะสำหรับพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร25411
1142แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพประพิณ วัฒนกิจ25412
1143การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์แฝดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการชัก : กรณีศึกษาศศิธร เหลี่ยมพชระ25401
1144ตำราโรค หู คอ จมูกอภิชัย วิธวาศิริ25402
1145การพยาบาลจักษุวิทยา เล่ม 1ขวัญตา เกิดชูชื่น25401
1146ตำราโภชนบำบัดและโรคไตประเสริฐ ธนกิจจารุ25402
1147วิเคราะห์งานสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุขประพิณ วัฒนกิจ25402
1148สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ แผนงานรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ของทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2538สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^กองบริการการศึกษา.25403
1149ฮอร์โมนเพศวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
1150ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลยุคหน้าMurray, Mary Ellen25405
1151ตำราการผ่าตัดช่องท้องโดยวิธีส่องกล้องวุฒิชัย ธนาพงศธร25401
1152แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25401
1153วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักสมศรี ดาวฉาย25403
1154อาหารและโภชนาการ : นำความรู้สู่การปฏิบัติไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25401
1155การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25403
1156รู้เรื่องโรคสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25402
1157แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
1158กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25403
1159ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 8สมเกียรติ ธาตรีธร25402
1160การพยาบาลผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองสุภาพ วัณณะพันธุ์25403
1161เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
1162หนอนพยาธิใบไม้ พยาธิตืด ปรสิตอื่นๆ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์องุ่น เกียรติวุฒิ25403
1163ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25401
1164การพยาบาลสูติศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันพระบรมราชชนก.คณาจารย์จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก25402
1165คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25401
1166โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่องวิทยา ศรีดามา25401
1167สรีรวิทยารัชฎา แก่นสาร์25402
1168จักษุวิทยาอภิชาติ สิงคาลวณิช25402
1169รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์อรทัย อาจอ่ำ25403
1170การพยาบาลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25402
1171ไวรัสวิทยาพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25401
1172การพยาบาลสูติศาสตร์ 1พรทิพย์ กวินสุพร25403
1173สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25402
1174ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 5สมเกียรติ ธาตรีธร25402
1175กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
1176อนามัยชุมชน เล่ม 2เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
1177การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่สุดาพรรณ ธัญจิรา25404
1178กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25401
1179การพยาบาลทางห้องผ่าตัดเรณู อาจสาลี25402
1180ตำราเรื่องเนื้องอกของกระดูก : พยาธิวิทยา รังสีวิทยาและคลินิกวรชัย ศิริกุลชยานนท์25401
1181จากความป่วยไข้ถึงแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพสมัย อาภาภิรม25403
1182ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25401
1183Common pitfalls in medical practiceวิทยา ศรีดามา25401
1184การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุบรรลุ ศิริพานิช25401
1185ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง : การวางแผนการพยาบาลสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25402
1186อนามัยชุมชน เล่ม 1เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
1187การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25401
1188การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2สมพร ชินโนรส25402
1189คู่มือการอบรมเยาวชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ดรุณี รุจกรกานต์25401
1190การสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย พ.ศ.2539อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25403
1191จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25401
1192อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
1193การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25391
1194จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25395
1195คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25392
1196ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู เล่มที่ 1เสก อักษรานุเคราะห์25391
1197แบคทีเรียกรัมลบรูปแท่งรจพร วัชโรทยางกูร253910
1198ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแลฟาริดา อิบราฮิม25392
1199ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25391
1200รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อระดมพลังสร้างสรรค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ด้วยกระบวนการ A-I-Cสำนักงานเขตพระนคร25391
1201คู่มือปฏิบัติการพยาบาลทางนรีเวชพรรณนิภา ธรรมวิรัช25393
1202การบริหารการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25395
1203ฟันดีมีใช้ตลอดชีวิตองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย25391
1204อายุรศาสตร์ทันยุค 3นิพนธ์ พวงวรินทร์25392
1205การผ่าตัดทางกล้องวิดีทัศน์ทวี รัตนชูเอก25391
1206เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 3เพิ่มพูล ธรรมเจริญ25392
1207คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
1208โครงการบัณฑิตอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร : รูปแบบ ความพยายาม เพื่อนช่วยเพื่อนเยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม25391
1209การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25393
1210โรคไขข้ออักเสบพาทริดจ์, เรย์มอน25391
1211วิจัยทางการพยาบาล : หลักการและกระบวนการเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25395
1212เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
1213โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหญิงมีครรภ์และการพยาบาลเจียรนัย โพธิ์ไทรย์25392
1214เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25392
1215การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25393
1216สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
121723 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือเสรี พงศ์พิศ25392
1218Peptic diseasesศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์25392
1219การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2สมพร ชินโนรส25392
1220แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25399
1221รายงานการจัดตั้งหน่วยพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ศึกษากระทรวงสาธารณสุข.^สถาบันพระบรมราชนก.25391
1222คู่มือการปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
1223วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
1224คู่มือการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์25395
1225การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้นธนารักษ์ สุวรรณประพิศ25381
1226คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชนดวงพร พันธุเสน25385
1227ภัยจากมลภาวะ : กรณีศึกษาเรื่องโรคมินามาตะสมอาจ วงษ์ขมทอง25382
1228การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาตสาลิกา เมธนาวิน25383
1229ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
1230Osteosarcoma : แนวทางใหม่ในการรักษาลักษณา โพชนุกูล25382
1231การดูแลตนเองด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุสุจิตรา ผลประไพ25381
1232ปฏิบัติการพยาบาลอายุรกรรมอุไร ศรีแก้ว25386
1233การพยาบาลผู้คลอดที่เป็นเบาหวาน : กรณีศึกษาปัทมาวดี เติมวิเศษ25381
1234ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
1235การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนันทา คูณรัตนศิริ25382
1236การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจภูษิตา อินทรประสงค์25382
1237ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
1238คู่มือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25381
1239โรคเอดส์กับชุมชนอีสาน ฉบับที่ 1-2มหาวิทยาลัยขอนแก่น25382
1240สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1241การดูแลสุขภาพที่บ้านกุลฤดี จิตตยานันต์25383
1242การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25382
1243โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25382
1244อาการของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและการบำบัดกำพล กลั่นกลิ่น25381
1245การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4สมจิต หนุเจริญกุล25382
1246การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารบุปผา ขันแข็ง25382
1247ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
1248ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6สมเกียรติ ธาตรีธร25382
1249การศึกษาหาความชุกของการติดเชื้อโรคเอดส์ และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มชาวเขาและกลุ่มชนกลุ่มน้อย ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ25381
1250สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผู้รับบริการตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1251ปอดและการหายใจเลียงชัย ลื้มล้อมวงศ์25383
1252คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25382
1253การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สุรีพร ธนศิลป์25381
1254กฤตภาคข่าวอนามัยแม่และเด็ก เล่ม11 (มกราคม-มิถุนายน 2537)กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย. กองอนามัยครอบครัว. ศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัว.25381
1255เอกสารประกอบการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่องสุขภาพสตรีเพื่อความมั่นคงของประชาชาติสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25382
1256คู่มือผู้สูงอายุ ฉบับสมบูรณ์บรรลุ ศิริพานิช25382
1257ดรัก แอนด์ เดอะ คิดนิประเสริฐ ธนกิจจารุ25381
1258กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25382
1259ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
1260อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรคอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25381
1261การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25381
1262อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและหลักการสั่งอาหารรุจิรา สัมมะสุต25381
1263การประกันคุณภาพการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์25381
1264คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2รัชนี นามจันทรา25373
1265การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25371
1266ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25375
1267ห่วงใยคุณแม่ ดูแลลูกน้อยเฟนวิก, เอลิซาเบท@25371
1268อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25374
1269ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25371
1270โภชนศาสตร์เบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25371
1271วิทยาภูมิคุ้มกันฤทัย สกุลแรมร่ง25372
1272พยาบาลผู้ชำนาญการทางคลินิก : มิติใหม่ทางการพยาบาล (2537 : 9-11 มีนาคม ; กรุงเทพมหานคร)มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25371
1273การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25371
1274การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง : มโนมติสำคัญสำหรับการดูแลสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25374
1275กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25375
1276ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ศิริราช 30 ปีเจริญ โชติกวณิชย์25371
1277การกำจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดจากประเทศไทยกรมอนามัย กองโภชนาการ25371
1278การบริบาลครรภ์เสี่ยงสูงวินิต พัวประดิษฐ์25371
1279วิจัยทางการพยาบาลยุวดี ฦาชา25371
1280คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25371
1281โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์25371
1282การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดทางสูติกรรมสุกัญญา ปริสัญญกุล25372
1283คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ชุดที่ 3สุรชาติ ณ หนองคาย25371
1284ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทยถนอมศรี ศรีชัยกุล25372
1285โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
1286แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ พ.ศ. 2538-2539คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ25371
1287การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
1288การพยาบาลจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิกฤตตามแบบแผนสุขภาพช่อลดา พันธุเสนา25363
1289โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่แม็กฟาร์เลน, เฮเลน @25362
1290พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528สภาการพยาบาล25361
1291ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25361
1292เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25364
1293โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่ภาณุ อัมพรบุพชา25361
1294ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ในสตรีตั้งครรภ์ธีระ ทองสง25362
1295การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25361
1296โรคปอดจากงานอาชีพ : หนทางป้องกันและการควบคุมสุปราณี ผลชีวิน25361
1297รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25361
1298การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์25361
1299ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 6จุฑามณี จารุจินดา25361
1300เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25364
1301Update in glomerular diseaseเกรียง ตั้งสง่า25361
1302การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25361
1303โลหิตวิทยาก้าวหน้าทิพย์ ศรีไพศาล25361
1304ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25361
1305การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25362
1306ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือดสมชาติ โลจายะ25361
1307คู่มือการดูแลสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25362
1308ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25362
1309รายงานการประเมินผลโครงการคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ในโรงพยาบาลบำราศนราดูร,ธัญญรักษ์วิทยาลัยคริสเตียน25362
1310การรักษาโดยวิธี Hemodialysis และ CAPDอุษณา ลุวีระ25361
1311การบริหารหอผู้ป่วยจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25352
1312โครงการนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์"ครอบครัวมีสุขถ้าทุกคนปลอดเอดส์"วิทยาลัยคริสเตียน25352
1313ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25351
1314คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตร์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์25351
1315หลักการพยาบาลจิตเวชนงคราญ ผาสุข25353
1316มะเร็งศรีษะและคอวันชัย วัฒนศัพท์25351
1317แผนป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ (พ.ศ. 2535-2539)สำนักนายกรัฐมนตรี25351
1318การตรวจกายภาพทางออร์โธปีดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25351
1319คู่มือวิทยากรสำหรับการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และชีวิตครอบครัวศึกษาสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย25351
1320การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25351
1321โครงการอบรมผู้แทนนักศึกษาเรื่องนักศึกษารวมพลังต้านภัยเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25351
1322เชื้อราก่อโรคในคนพรรณกร อิ่มวิทยา25351
1323การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
1324ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25352
1325การโมนิเตอร์ผู้ป่วย : หลักการ,เครื่อง,และวิธีการชูศักดิ์ เวชแพศย์25351
1326การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.^ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์.25352
1327คู่มือปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์บรรจง คำหอมกุล25355
1328มะเร็งปริทัศน์ เล่มที่ 1บุญสม ชัยมงคล25341
1329การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25347
1330ออร์โธปิดิกส์เอ็กซเรย์ : เทคนิคและวิธีการอนันต์ ทรรศนะวิภาส25341
1331โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย25341
1332การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
1333สรีรวิทยาของไตสำหรับอายุรแพทย์เกรียง ตั้งสง่า25341
1334มะเร็งระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25341
1335นิเทศการพยาบาล : แนวความคิด วิธีการ เทคนิคการนิเทศและการพัฒนาบุคคลวิเชียร ทวีลาภ25343
1336ถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์สถาพร มานัสสถิตย์25341
1337การใช้กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดของแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
1338สรีรวิทยาของหัวใจสัญญา ร้อยสมมุติ25341
1339ตำราวิสัญญีวิทยาวรภา สุวรรณจินดา25341
1340การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้ออุทิศ ดีสมโชค25343
1341วิชาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักชูศักดิ์ เวชแพศย์25341
1342ระบบความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมการรักษาโรคกระดูกด้วยระบบการแพทย์แผนโบราณมะลิ ลิวนานนท์ชัย25343
1343จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25344
1344ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25343
1345รู้ทันเอดส์ภัยใกล้ตัวกระทรวงสาธารณสุข.^กรมการแพทย์.^สำนักการพยาบาล.25341
1346ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25341
1347ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิคพยงค์ จูฑา25341
1348ตำรารังสีรักษาฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยพวงทอง ไกรพิบูลย์25341
1349กายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหวสุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา25332
1350ประมวลภาพวิธีหาความสุขในโรงพยาบาลแวนด้า25332
1351โรคใต้เข็มขัดวิน, เดนิส @25333
1352เอ็กซเรย์เทคโนโลยีปรีชา เติมจิตรอารีย์25331
1353เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1354ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 8ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25332
1355แบบแผนสุขภาพ : การเก็บรวบรวมข้อมูลศิริพร ขัมภลิขิต25335
1356การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25331
1357โภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่Mervyn, Leonard25334
1358ปัญหาทางจิตเวชเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์สมประสงค์ ศุภะวิท25331
1359เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1360คู่มือปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์ประสบการณ์ทั่วไปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25333
1361คู่มือปฏิบัติการบันทึกและวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลจิตเวชอรจิต อดุลยานุภาพ25335
1362โครงการติดตามยาฝังคุมกำเนิดกรมอนามัย25331
1363การประชุมวิชาการของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่องการดูแลตนเอง : ทฤษฎี การปฎิบัติและการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25331
1364ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25334
1365ตำราวิสัญญีวิทยาประยุกต์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25332
1366การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25331
1367การพยาบาลผู้สูงอายุจรัสวรรณ เทียนประภาส25334
1368กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
1369การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25333
1370เอดส์มหันตภัยของโลกบรรลุ ศิริพานิช25332
1371การประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพยาบาลที่เน้นชุมชนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25331
1372วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25331
1373วิธีป้องกันและรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีธรรมชาติวอร์มแบรนด์, แม็กซ์25332
1374จิตเวชศาสตร์ เล่ม 1ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
1375ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
1376คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25332
1377พยาธิวิทยาทั่วไปสมพงศ์ สหพงศ์25335
1378ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จินตนา ศิรินาวิน25332
1379คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25331
1380มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25321
1381โรคเขตร้อนนิภา จรูญเวสม์25322
1382มะเร็งหลอดอาหารอภิณพ จันทร์วิทัน25326
1383การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25321
1384คู่มือโรคภูมิแพ้พิพัฒน์ ชูวรเวช25322
1385การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุเพื่อให้มีอายุยืนชูศักดิ์ เวชแพศย์25323
1386ระบบทางเดินปัสสาวะปราณี ใจอาจ25323
1387โรคระบบการหายใจ 1ประพาฬ ยงใจยุทธ25321
1388Manual of ao instrumentation for orthopaedic nursesกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า25321
1389ผมหายจากมะเร็งได้อย่างไรแซททิลาโร, แอนโธนี่ เจ. @25322
1390ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
1391การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25325
1392พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
1393คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
1394เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาตอยด์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
1395ตำราการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความสำคัญทางคลินิกเกษม วัฒนชัย25322
1396วัณโรคนอกปอดสมชัย บวรกิตติ25322
1397ภูมิแพ้-คนไม่แพ้ไพบูลย์ จาตุรปัญญา25322
1398หลักการทำให้ยาละลายเพื่อการพัฒนาตำรับยาน้ำใสพิมลพรรณ พิทยานุกุล25323
1399จุลชีววิทยาบัญญัติ สุขศรีงาม25322
1400การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เล่มที่ 2สมพนธ์ บุณยคุปต์25322
1401ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 4นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25322
1402คู่มือการเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการชันสูตรทางอาชีวอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอาชีวอนามัย.25321
1403ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25322
1404บำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเซิ่งเว่ยจง25322
1405กิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมยุรี เพชรอักษร25322
1406Omphalocoele and gastroschisisศรีวงศ์ หะวานนท์25324
1407Common fractures and dislocationsวัชระ รุจิเวชพงศธร25322
1408คู่มือโรคผิวหนังสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเรณู โคตรจรัส25321
1409บาดเจ็บจากการวิ่งธีรวัฒน์ กุลทนันทน์25322
1410การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25323
1411การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เล่ม 2กระทรวงสาธารณสุข25321
1412ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
1413การดูแลรักษาโรคความดันเลือดสูงเกษม วัฒนชัย25325
1414เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
1415ระบบประสาทมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์.ภาควิชาสรีรวิทยา25324
1416หลักการสอนผู้ป่วยศิริพร สิงหเนตร25322
1417การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1สมพร ชินโนรส25321
1418วิธีการพยาบาลทางอายุรกรรมคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25321
1419คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะทางศัลยกรรมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องยาปฏิชีวนะราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25322
1420สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25324
1421คู่มือครูเรื่องโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข25321
1422สรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ประมวล วีรุตมเสน25322
1423ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นโรคประสาทพิชญ์ มกรพันธุ์25321
1424การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์ลักขณา ธรรมไพโรจน์25328
1425คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25322
1426การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
1427ประสาทสรีรวิทยาราตรี สุดทรวง25324
1428กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
1429วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25325
1430การพยาบาลศัลยกรรมประสาทเบื้องต้นชัชรินทร์ อังศุภากร25323
1431สรีรวิทยา 1สุวรรณา หังสพฤกษ์25325
1432การตรวจหารอยโรคทางระบบประสาทนิพนธ์ คุณาดร25323
1433มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25322
1434คุยกันที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ตอนที่ 1 มะเร็งและการรักษา)อาคม เชียรศิลป์25321
1435การสัมมนาเรื่องเอดส์ : ภัยมืดที่ป้องกันได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์25321
1436พยาธิสภาพในโรคธาลัสซีเมียธีรา โสณกุล25323
1437ยาต้านจุลชีพ : ความรู้พื้นฐานและประยุกต์มาลิน จุลศิริ25321
1438การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
1439รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องสอนทางคลินิกอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25315
1440การเปลี่ยนอวัยวะสุรพล อิสรไกรศีล25311
1441คู่มือการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยสรุปอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์25312
1442การพยาบาลทางห้องผ่าตัดอรอนงค์ พุมอาภรณ์25314
1443รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเจ็บป่วยและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านประสิทธิ์ ลีระพันธ์25312
1444การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25312
1445การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคส์เจริญ โชติกวณิชย์25311
1446โรคกระเพาะนุสนธิ์ กลัดเจริญ25311
1447บาดเจ็บทรวงอกพงษ์ศิริ ปรารถนาดี25312
1448โภชนาการเชิงชีวเคมีสรรเสริญ ทรัพยโตษก25311
1449การรักษาบำบัดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาคม เชียรศิลป์25311
1450การอบรมวิชาการต่อมไร้ท่อสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย25312
1451การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาลบุญศรี ปราบณศักดิ์25318
1452คู่มือการวินิจฉัยโรคหัวใจข้างเตียงผู้ป่วยสมโพธิ นิมากร25311
1453กดจุดหยุดปวดหัวเคอร์แลนด์, ฮาวาร์ด ดี.25311
1454การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
1455เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25313
1456ไวรัสตับอักเสบบีและการฉีดวัคซีนป้องกันจันทพงษ์ วะสี25311
1457ปัญหาของมือที่พบบ่อยพงษ์ศักดิ์ วัฒนา25312
1458การเตรียมมารดาเพื่อการคลอดเทียมศร ทองสวัสดิ์25311
1459พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
1460สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
1461โรคจิตเภทเลอสรรค์ พุ่มชูศรี25316
1462การพยาบาลผู้ป่วยได้รับออกซิเจนพูนทรัพย์ โสภารัตน์25313
1463เอกสารการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25313
1464มะเร็งก้าวใหม่ของการรักษาอาคม เชียรศิลป์25311
1465เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25313
1466โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเดชา ตันไพจิตร25311
1467ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 3ธิดา นิงสานนท์25311
1468การพยาบาลสูติศาสตร์หัตถการ : บทบาทและแนวทางปฏิบัติอุทุมพร พรนฤสุวรรณ25311
1469ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 6ณรงค์ ไวท์ยางกูร25312
1470การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25312
1471คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25311
1472เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25313
1473โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมชัย บวรกิตติ25312
1474โรคไต 2สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25311
1475ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25311
1476แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวรมนต์ ตรีพรหม25315
1477การใช้ยาในโรคติดเชื้อไวรัสและโรคมะเร็งสุภาภรณ์ พงศกร25312
1478Instructional course lecture on foot problemsวินัย พากเพียร25311
1479คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรคติดต่อ.25314
1480โรคติดเชื้อระบบการหายใจสมชัย บวรกิตติ25312
1481อาหารด้านมะเร็ง : ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมัยใหม่มิชิโอะ คูชิ25311
1482เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1483ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์25312
1484ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
1485การให้ยาสลบในประสาทศัลยศาสตร์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25311
1486เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1487การเจริญเติบโตช้าในครรภ์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25303
1488เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่วยที่ 12-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25302
1489นิ่วในทางเดินปัสสาวะและ Renal tubullar acidosisสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25301
1490เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 8-13มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1491การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในเครื่องดึงจรูญศรี รุ่งสุวรรณ25302
1492ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25302
1493ต่อมไร้ท่อคลินิคศรีจิตรา บุญนาค25304
1494คู่มือการบริหารงานฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง25302
1495ดวงตาน่าถนอมสุรพงษ์ ดวงรัตน์25301
1496โรคเอดส์สำหรับแพทย์อำนวย ไตรสุภา25301
1497คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
1498วัณโรคปอดสมชัย บวรกิตติ25301
1499สรีรวิทยาของระบบประสาท เล่ม 2ชูศักดิ์ เวชแพศย์25301
1500ภัยของการให้ยาระงับความรู้สึกอังกาบ ปราการรัตน์25303
1501ไวรัสวิทยาการแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ25302
1502การพยาบาลผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ และต่อมหมวกไตนันทา เล็กสวัสดิ์25301
1503กายภาพบำบัดในโรคทรวงอกสุวรรณี จรูงจิตรอารี25302
1504ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25302
1505การพยาบาลทางห้องผ่าตัดอรอนงค์ พุมอาภรณ์25301
1506อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 2 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสัจพันธ์ อิศรเสนา25301
1507การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25301
1508ระบบหายใจบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25301
1509หัตถการศัลยศาสตร์อภิณพ จันทร์วิทัน25301
1510การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4สมจิต หนุเจริญกุล25301
1511ตำราการรักษาโรคต่อมไร้ท่อในผู้ใหญ่ด้วยยากอบชัย พัววิไล25302
1512สโทค ซีรีโบรวาสคูลร่า ดีสีสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์25301
1513การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีพรรณนิภา ธรรมวิรัช25303
1514ปรสิตวิทยาอนันต์ สกุลกิม25308
1515ประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25305
1516การบริหารการพยาบาลสุลักษณ์ มีชูทรัพย์25306
1517มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 2 : ศรีษะและคอมีชัย ศรีใส25302
1518ระบบต่อมไร้ท่ออรวรรณ เรืองสมบูรณ์25301
1519การประชุมประจำปีครั้งที่ 12 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย : บทคัดย่อรายงานกิจการข่าวทำเนียบสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25301
1520หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
1521เทคนิคการนวดสำหรับนักกีฬาชวลิต ทัศนสว่าง25302
1522จอประสาทตาลอกวัฒนีย์ เย็นจิตร25301
1523เอกสารการสอนชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 14-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1524การใช้ยาในโรคของตา หู คอ จมูก และปากมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25301
1525การพยาบาลทางออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูช่อราตรี สิริวัตถานันต์25303
1526จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25305
1527ประสาทสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25302
1528โรคพิษสุนัขบ้าวิชัย รุ่งปิตะรังสี25304
1529ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อวรัญญา แสงเพ็ชรส่อง25291
1530สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25291
1531รายงานวิจัยการศึกษาสัมฤทธิผลการศึกษาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์25291
1532คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
1533การใช้ยาทางจักษุวิทยาประจักษ์ ประจักษ์เวช25292
1534การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
1535ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม 2วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา25293
1536เอสเซนเซี่ยว ทรีสเมนท์กิตติพงษ์ เกศชาดา25292
1537เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1538ทฤษฎีการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25293
1539ไข้รูห์มาติคไพโรจน์ อุ่นสมบัติ25295
1540โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสมหวัง ด่านชัยวิจิตร25292
1541โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25291
1542อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25292
1543การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25292
1544เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1545เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1546แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวรมนต์ ตรีพรหม25291
1547ตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้เฟื่องเพชร เกียรติเสวี25291
1548วัณโรคปฏิบัติการชัยเวช นุชประยูร25291
1549การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25291
1550ภาวะเร่งด่วนทางหูสุเมธ พีรวุฒิ25293
1551มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 3 : ช่องอก, ช่องท้องและเชิงกรานมีชัย ศรีใส25292
1552รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอิ้ง ชวรางกูร25291
1553การใช้ยาในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคผิวหนังมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25291
1554การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอนุรี ออตยะกุล25292
1555ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เล่มที่ 2ถนอมศรี ศรีชัยกุล25292
1556เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต หน่วยที่ 9-11มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25293
1557เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 2 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1558ศัลยกรรมทางเดินน้ำดีอรุณ เผ่าสวัสดิ์25291
1559เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1560การบริหารการพยาบาลปราณีต สวัสดิรักษา25293
1561สัมพันธภาพระหว่างบุคคลทางการพยาบาลจิตเวชพิไลรัตน์ ทองอุไร25298
1562มาตรฐานการพยาบาล : ทฤษฎีและการปฏิบัติสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25292
1563กลยุทธการบริหารงานเกษร แสวงรุจน์25291
1564หลักระบาดวิทยาสมชาย สุพันธุ์วณิช25293
1565ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 2ธิดา นิงสานนท์25291
1566การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25294
1567กายภาพบำบัดในภาวะกระดูกหักสุรศักดิ์ ศรีสุข25295
1568อีซีจีทางคลินิคยงยุทธ สหัสกุล25292
1569การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25281
1570ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินธนิต วัชรพุกก์25281
1571เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1572การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25281
1573ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1574หลักการพยาบาลจิตเวชนงคราญ ผาสุข25282
1575ศัลยศาสตร์ตกแต่งถาวร จรูญสมิทธิ์25281
1576โรคไข้สมองอักเสบประเสริฐ ทองเจริญ25282
1577ภาวะผู้นำทางการพยาบาลไขแสง ชวศิริ25281
1578ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 2กระทรวงสาธารณสุข25281
1579จักษุวิทยาในเวชปฏิบัติทั่วไปอเนก เพฑวณิช25281
1580เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1581การประเมินหน้าที่ของระบบประสาทประพิณ วัฒนกิจ25284
1582การรักษาสุขภาพในวัยสูงอายุเกษม ตันติผลาชีวะ25284
1583เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 2 หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1584ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 5ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
1585การประชุมประจำปี ครั้งที่10,13 ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25282
1586ประสาทศัลยศาสตร์จเร ผลประเสริฐ25282
1587เนื้องอกและมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี : พยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ทางคลีนิค การวินิจฉัยและรักษาอมร เกิดสว่าง25282
1588ตับอักเสบจากไวรัสประเสริฐ ทองเจริญ25282
1589การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าประนอม โอทกานนท์25282
1590การสัมมนาเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^สถาบันประชากรศาสตร์.25281
1591การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดสุพร พลยานันท์25282
1592มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ เล่มที่ 1 : แขนและขามีชัย ศรีใส25282
1593โรคมะเร็งสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ไพรัช เทพมงคล25283
1594การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยจันทพงษ์ วะสี25281
1595เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1596การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25274
1597ตำราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25271
1598พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25274
1599การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25271
1600ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25276
1601คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน@25271
1602การพยาบาลศัลยกรรมประสาทเบื้องต้นชัชรินทร์ อังศุภากร25273
1603เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1604เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสัมพันธศาสตร์พื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อลักษณา อินทร์กลับ25271
1605เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารโรงพยาบาล 1 หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25271
1606โรคจากงานอุตสาหกรรมมาลินี วงศ์พานิช25271
1607การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เล่ม 3กองงานวิทยาลัยพยาบาล25271
1608ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 4นที รักษ์พลเมือง25271
1609ยาที่ใช้ในโรคต่อมไร้ท่อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25273
1610การปัจจุบันพยาบาลในนาทีวิกฤตนิตยาวดี พรหมอยู่25272
1611ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25271
1612อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 2อดุลย์ รัตนมั่นเกษม25271
1613ศัลยศาสตร์ทรวงอกฉุกเฉินชวลิต อ่องจริต25273
1614การพยาบาลผู้ป่วยทางยูโรวิทยาสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25272
1615จักษุวิทยาเบื้องต้นวิสูตร ฉายากุล25271
1616Endocrinology ทางอายุรศาสตร์อภิชาติ วิชญาณรัตน์25271
1617คู่มือการพยาบาลโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมกุลยา ตันติผลาชีวะ25273
1618โรคไตสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25273
1619การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25262
1620กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25262
1621การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและไหลเวียนนุกูล ตะบูนพงศ์25261
1622ประสาทพยาธิวิทยาสำรวย ช่วงโชติ25261
1623โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25262
1624เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
1625การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล25262
1626การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์25261
1627โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 2ศรีจิตรา บุญนาค25262
1628การใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุโสภณ พานิชพันธ์25261
1629เคหพยาบาลนิตยา วิปุลานุสาสน์25263
1630คู่มือภาคปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นมูลฐานกัมพล ประจวบเหมาะ25267
1631โรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 1ศรีจิตรา บุญนาค25263
1632การกดจุดแอล, ซอร์มิน25261
1633โรคพิษสุนัขบ้าฉบับประชาชนประเสริฐ ทองเจริญ25255
1634แนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทรวงอกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25251
1635ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 3ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย25252
1636การย่อยและการดูดซึมอาหารปิยา บุรณศิริ25251
1637การพยาบาลผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดระบบขับถ่ายปัสสาวะนันทา เล็กสวัสดิ์25252
1638อายุรศาสตร์สมโพธิ นิมากร25252
1639โรคเบาหวานเรเก็นสบูร์ก-มึนเช่น, ดึสเซ็ลดอร์ฟ @25251
1640การบริหารหอผู้ป่วยกุลยา ตันติผลาชีวะ25252
1641คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
1642อิมมูนวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรควันเพ็ญ ชัยคำภา25251
1643การพยาบาลโรคทางเดินหายใจบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส @25251
1644การลดความเครียดของผู้ป่วยศัลยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น25251
1645Endocrinology ทางสูติ-นรีเวชสาโรจน์ ปรปักษ์ขาม25255
1646คู่มือการตรวจปัสสาวะกนกนาถ ชูปัญญา25251
1647ยาเตรียมปราศจากเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาลเฉลิมศรี ภุมมางกูร25251
1648ความรู้เบื้องต้นในการเรียนและการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^ภาควิชาอายุรศาสตร์.25251
1649การย่อยอาหารบุญยืน สาริกะภูติ25241
1650การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส @25243
1651อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25241
1652การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25241
1653การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25241
1654หลักเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยสมศร เชื้อหิรัญ25241
1655ความรู้พื้นฐานสำหรับการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมพงศ์เทพย์ สิงหะพันธ์25241
1656การปฐมพยาบาลจรินทร์ ธานีรัตน์25241
1657การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญวลัยพร ประมวลศักดิกุล25241
1658การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า คอและอวัยวะข้างเคียงอำนวย คัจฉวารี25242
1659ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง ยาต้านเชื้อปราโมทย์ ธีรพงษ์25241
1660บริการสุขภาพผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข.^กรมการแพทย์.^สำนักการพยาบาล.25241
1661หูหนวก-หูตึง จิตวิทยาคลีนิคประมวญ ดิคคินสัน25241
1662การพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤตอัจฉราวรรณ กาญจนัมพะ25241
1663ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 2กัมพล ประจวบเหมาะ25242
1664คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
1665วิทยาเอนโดครินเบื้องต้นวิจิตรา เลิศกมลกาญจน์25231
1666การพยาบาลฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25231
1667การใช้ยาในโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25231
1668การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทบรูนเนอร์, ลิลเลียน ซอลติส @25231
1669จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่พยอม อิงคตานุวัฒน์25231
1670คู่มือการฝากครรภ์และการคลอดวราวุธ ผลานันต์25231
1671กลไกควบคุมการคลอดสมศักดิ์ วนิชาชีวะ25231
1672การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25231
1673หลักการพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอักเสบและการติดเชื้อสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25221
1674ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกสมบูรณ์ บุญเกษม25221
1675จุลชีววิทยา เล่ม 2บัญญัติ สุขศรีงาม25221
1676หลักการพยาบาลอายุรศาสตร์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบประสาทฟาริดา อิบราฮิม25211
1677การพยาบาลผู้ป่วยทางยูโรวิทยาสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25211
1678จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีทัซซิงก์, ไลล์@25211
1679การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25211
1680โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25211
1681รวมเรื่องการบรรยายในการอบรมการพยาบาลเพื่อผ้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาลครั้งที่ 2ไพรัช เทพมงคล25211
1682การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25211
1683การรักษาโรคเท้าช้างโดยศัลยกรรมวิจิตร บุณยะโหตระ25201
1684เซพทิสเมียกลไกการเกิดช็อคและข้อแนะนำในการรักษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25191
1685คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25191
1686Comprehensive nephrologyสง่า นิลวรางกูร25141
1687รวมเรื่องฟื้นฟูทางวิชาการครั้งที่สิบคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์และศิริราชพยาบาล25061
         รวม   5460  เล่ม