รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ (ภาษาไทย)
ลำดับเลขทะเบียนรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1T042303การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บทบาทพยาบาลศศิกานต์ กาละ256110
2T042268การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์จันทรรัตน์ เจริญสันติ256010
3T039641คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
4T039861การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์256010
5T042248กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติอำไพ จารุวัชรพาณิชกุล256010
6T041281การพยาบาลในระยะคลอดชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์256010
7T041230เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์25602
8T039781การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง256020
9T041120Ob & Gyn : update & practical XVIพงษ์เกษม วรเศรษฐสิน25602
10T040111แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนมาลีวัล เลิศสาครศิริ256013
11T040690ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมารดาและทารกในครรภ์วิบูลย์ เรืองชัยนิคม25605
12T039821การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์255910
13T040001เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์พรพรรณ ภูสาหัส255910
14T040451การดูแลต่อเนื่อง : หัวใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์เอมพร รตินธร255910
15T039261การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์กนกวรรณ ฉันธนะมงคล255910
16T039981การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์วิบูลย์ เรืองชัยนิคม255912
17T040431ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกและทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ255910
18T039251การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานสุนันทา ยังวนิชเศรษฐ255910
19T040301คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อยนิลภา พฤกษานุศักดิ์255910
20T039891พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
21T040721ทิศทางยุทธศาสตร์โลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ.2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลกนรินทร์ ทิมา25591
22T041644รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น : กรณีโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาครนวพร วุฒิธรรม25592
23T040261ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรมวิทยา ถิฐาพันธ์255910
24T040231การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ นันทพร แสนศิริพันธ์255810
25T036045เอกสารประกอบการสอนรวมเล่มวิชาการผดุงครรภ์ 2อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล255819
26T037463นมแม่ นมแท้ นมผง นมเทียมกิตติ กันภัย25582
27T035766คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี25585
28T040181การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอดชฎาภรณ์ วัฒนวิไล255810
29T037352พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
30T036449พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่นรัชดา ธราภาค25584
31T039851การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอดศิริวรรณ แสงอินทร์255810
32T040091การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเกสรา ศรีพิชญาการ255810
33T038493พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
34T036359ท้องไม่พร้อม : แนวทางการปรึกษาทางเลือกสินีพร มฤคพิทักษ์25584
35T039241การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอดมาลีวัล เลิศสาครศิริ255810
36T039831การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์255811
37T041624รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเพิ่มระดับความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง : กรณีโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาครนวพร วุฒิธรรม25582
38T037661ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ดาริน โต๊ะกานิ255710
39T035922อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
40T034564ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มัณฑนา สุขศรีอินทร์25574
41T041344อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
42T034694การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25565
43T041646ผลลัพธ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการวิเคราะห์กรณีศึกษาในการพยาบาลนรีเวชของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอรุณรัตน์ รอดเชื้อ25562
44T036725การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วรรณรัตน์ สุวรรณ25565
45T038457ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมปุณยนุช พิมใจใส25562
46T035998อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
47T039231การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์สุพร แก้วศิริวรรณ255610
48T032888วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรงเอกชัย โควาวิสารัช25555
49T032394การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอดสุภาพ ไทยแท้25552
50T036944ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
51T033694ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ศุภวิทย์ มุตตามระ25551
52T033314อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
53T034699การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25555
54T033071ประสิทธิผลของการจัดระบบการดูแลมารดาคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีอัจฉรา คงจัด25554
55T032420การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การใช้ผลงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
56T033342การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารกLuxner, Karla L.255511
57T032819การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรมกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25555
58T036630ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25553
59T034214ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อารีนา ภาณุโสภณ25552
60T032886การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
61T032418การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
62T034709วิกฤติในเวชปฏิบัติปริกำเนิดวิทยา ถิฐาพันธ์25555
63T036720การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์25555
64T034772การพยาบาลมารดาในระยะคลอดศิริพร พงษ์โภคา25555
65T036684พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
66T031205ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทยกุลภา วจนสาระ25543
67T032422การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25542
68T039091การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร255415
69T014535คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25541
70T037655เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
71T032824กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
72T031170การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยงเอกชัย โควาวิสารัช25541
73T031948นรีเวชวิทยา : เล่ม 2วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25542
74T032014กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
75T037649เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 7-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
76T034051พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา25541
77T034881การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25545
78T031947นรีเวชวิทยา : เล่ม 1วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25541
79T037182ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ : เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด)อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา25545
80T037643เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
81T031915"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่นและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์กุลภา วจนสาระ25543
82T030894การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุงมาลีวัล เลิศสาครศิริ255410
83T031952มะเร็งนรีเวชวิทยาจตุพล ศรีสมบูรณ์25541
84T037638เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
85T032020ทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ25536
86T032284ความมั่นคงในชีวิตของมารดาวัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยวเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25532
87T030677ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม)นันทนา ธนาโนวรรณ255310
88T031159ตำราคลอดก่อนกำหนดสายฝน ชวาลไพบูลย์25532
89T032282ความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก อายุ 18-25 ปีอารีนา ภาณุโสภณ25532
90T038044Update vaccine : from infancy to childhood and adolescenceธันยวีร์ ภูธนกิจ25531
91T032280สภาพความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก อายุ 30 ปีขึ้นไปวรรณดี สุทธิศักดิ์25532
92T033329การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2Stein, Alice M.255310
93T034310เปรียบเทียบผลของการอาบน้ำครั้งแรกในช่วงเวลาที่ต่างกันต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดเกศสุดา วงศ์สารภี25531
94T032028Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
95T018089การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25531
96T032416การพยาบาลสตรีในระยะคลอดสุกัญญา ปริสัญญกุล25532
97T031277แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
98T035937การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ Electrolyteชูเกียรติ เกียรติขจรกุล255315
99T033319การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1Stein, Alice M.255310
100T031374คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นิพรรณพร วรมงคล25531
101T030488จิตวิทยาสร้างครอบครัวอบอุ่นองุ่น มาลิก25535
102T032290ความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก (อายุ 26-30 ปี)สุปราณี แตงวงษ์25532
103T028579สัมพันธภาพในครอบครัวไทยจิราพร ชมพิกุล25521
104T031912ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล25523
105T028471การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25522
106T028497คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
107T031954ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
108T030969ประชากรและสังคม 2552 : ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากรชาย โพธิสิตา25523
109T028278แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาสมชัย นิรุตติศาสน์25521
110T032019ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกเพื่อนช่วยจำ25526
111T028499คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
112T032384คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
113T040892พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
114T028290การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
115T029490เป็นพ่อแม่หลังชีวิตคู่แยกทาง : มุมมองด้านกฏหมาย, มิติหญิงชายและวาทกรรมบุษกร กาศมณี25521
116T019834การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศดวงกมล ปิ่นเฉลียว25521
117T028439คู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่ปภาดา ชิโนภาษ25522
118T028275การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
119T028475การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25522
120T028495กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
121T029220ผลของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์25521
122T028473การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25522
123T032896การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโกวิท คำพิทักษ์25521
124T036699พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
125T034432ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดพัชรพร รัตนสงคราม25511
126T034704สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25515
127T027968การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25511
128T028170คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจิตเกษม สุวรรณรัฐ25512
129T028156การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข25511
130T030948ผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง : พร้อมหรือไม่ที่จะป้องกันตนเองจากความเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์จรรยา เศรษฐบุตร25513
131T027950รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตราการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2จิตตินันท์ เตชะคุปต์25511
132T034528รูปแบบการเลี้ยงดูและการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาวต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้นหญิงเขตกรุงเทพมหานครชลนิทรา แสงบุราณ25511
133T028174การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงอุ่นใจ กออนัตกุล25513
134T034304ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อระดับความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักตัวน้อยพณาวรรณ เสนาวงศ์25501
135T028172การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอดวิไลลักษณ์ วงศ์อาษา25501
136T028158ความรู้พื้นฐานการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรมอภิชาติ จิตต์เจริญ25501
137T027951รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 1จิตตินันท์ เตชะคุปต์25501
138T034863ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดสุพรรณบุรีสมทรง กล้าหาญ25501
139T029769สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิงจิตติมา ภาณุเตชะ25501
140T034307ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกไม่แน่นอนขณะรอตรวจคัดกรองเบาหวานกับการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์กรองแก้ว ราษฎรดี25501
141T021828การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25491
142T030833คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ภาคครอบครัวอบอุ่นส. ผ่องสวัสดิ์25491
143T029760มาสร้างอนาคตให้ "ครอบครัว" กันดีกว่าMOA อินเตอร์เนชั่นแนล25491
144T034523ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผัสต่อความผูกพันของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกำหนดดรุณี ชมกลิ่น25491
145T025212แบบประเมินสุขภาพครอบครัวและคู่มือการใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัวอุไร ศรีแก้ว254915
146T022479แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254916
147T021253ห้ามสอนลูกให้รวยก่อนรู้เรื่องธาลัสซีเมียอรุณี เจตศรีสุภาพ25491
148T032007สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารกละเอียด แจ่มจันทร์25498
149T028157สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยานเรศร สุขเจริญ25491
150T035572พ่อแม่เป็นพิษวิทยา นาควัชระ25491
151T021827จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
152T020095คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25481
153T028159เพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเอนก อารีพรรค25481
154T019908เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
155T023522สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25482
156T021199รายงานสถานการณ์ครอบครัว มิติแห่งการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์25481
157T019835การดูแลสุขภาพหญิงในระยะคลอดและทารกแรกเกิดวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์25474
158T028155การพยาบาลสูติศาสตร์ : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดากับทารกในครรภ์ การเตรียมตัวเพื่อคลอดและออกกำลังกายหลังคลอดวรุณวรรณ ผาโคตร25471
159T018407การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ในเวชปฏิบัติชาญชัย วันทนาศิริ25471
160T024248พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
161T019831การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดตติรัตน์ สุวรรณสุจริต25473
162T026796การพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 2ธนพร วงษ์จันทร25476
163T028783เอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมเล่มวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 1ธนพร วงษ์จันทร254713
164T028160Ob & Gyn : update & practical IIIกระเษียร ปัญญาคำเลิศ25461
165T018059สูตินรีเวชทันยุคมณี รัตนไชยานนท์25463
166T021122พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
167T018102นรีเวชวิทยายุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล25463
168T018051การพยาบาลในระยะคลอด : การพยาบาลผู้รับบริการในระยะคลอดตามกระบวนการพยาบาลที่ใช้แบบแผนสุขภาพเก็บข้อมูลพิริยา ศุภศรี25462
169T032310การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25461
170T028277นรีเวชวิทยาหเทิญ ถิ่นธารา25461
171T018347ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษานงลักษณ์ เอมประดิษฐ์25463
172T018062การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเทียมศร ทองสวัสดิ์25465
173T017228การดูแลทารกแรกเกิดพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์25452
174T017153พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
175T019549การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25454
176T010484คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
177T015900พยาบาลครอบครัว : กรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติสโคเบอร์, เมเดน@25452
178T031122รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 4บุปผา ศิริรัศมี25454
179T018056โรคติดเชื้อที่พบบ่อยของอวัยวะเพศสตรีและช่องคลอดพงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา25454
180T031119รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 2บุปผา ศิริรัศมี25453
181T026776คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
182T015864คลอดง่าย : คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตรมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์25451
183T031117รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 1จรรยา เศรษฐบุตร25452
184T014496โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
185T026806การพยาบาลสูติศาสตร์ 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25441
186T017179ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดูนิมิต เตชไกรชนะ25442
187T020094การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก ฉบับมาตรฐานกนกกร สุนทรขจิต25441
188T017121หลักการส่งเสริมการคลอดด้วยตนเองเจียรนัย โพธิ์ไทรย์25442
189T014809Systemic Lupus Erythmatosus (SLE)สมชาย เอี่ยมอ่อง25441
190T014913มารดาหลังคลอด : ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล (การประมวลข้อมูล การวินิจฉัย และการวางแผน)ศรีนวล โอสถเสถียร25441
191T017172การพยาบาลระยะหลังคลอดปราณี พงศ์ไพบูลย์25443
192T013997การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล25443
193T018951เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
194T018292สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25443
195T018083การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25445
196T014646การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25444
197T018087การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25443
198T017292เวชศาสตร์มารดาและทารกเยื้อน ตันนิรันดร25441
199T018957เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
200T014503เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์วิทยา ถิฐาพันธ์25442
201T014004คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25432
202T014066การพยาบาลหญิงที่มีการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนดเกสรา ศรีพิชญาการ25432
203T018946เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
204T012589สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25433
205T018952เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
206T012759การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : แบบแผนสุขภาพวัฒนา ศรีพจนารถ25432
207T012978เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
208T011958ตำราวิสัญญีวิทยาทางสูติกรรมชูศรี พิศลยบุตร25431
209T030945เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธุ์และความรุนแรง : ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานอพยพจากประเทศพม่ากฤตยา อาชวนิจกุล25433
210T012789การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิดสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล25432
211T018081การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25432
212T018946เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
213T014006การพยาบาลภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ทรงพร จันทรพัฒน์25431
214T013769วัยหมดระดูกอบจิตต์ ลิมปพยอม25431
215T014356พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
216T011976วิสัญญีวิทยาในสูติกรรมสรรชัย ธีรพงศ์ภักดี25421
217T010985สูติศาสตร์กนก สีจร25422
218T012080พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
219T006385ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
220T011968การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายคอลโปสโคปจตุพล ศรีสมบูรณ์25422
221T011337สูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
222T011334สูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
223T010983การวินิจฉัยทารกก่อนคลอดเยื้อน ตันนิรันดร25422
224T005722ความก้าวหน้าของการผดุงครรภ์ เล่ม 3กรมอนามัย25421
225T018070การพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์อำนวย ลอยกุลนันท์25425
226T005719มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
227T018350กฎหมายสาธารณสุขธวัชชัย สัตยสมบูรณ์25423
228T014667สูติศาสตร์ร่วมสมัยบุญศรี จันทร์รัชชกูล25422
229T005721มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
230T014164การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25421
231T002999กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาลดาราพร คงจา25415
232T010761โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
233T012809การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25413
234T010022กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25411
235T016297การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดภาวะหายใจขัดข้องร่วมกับอาการตัวเหลืองจากภาวะพร่องเอ็นซัยม์ G-6PD : กรณีศึกษาบุญเรือน มากพึ่งพร25412
236T010996จริยธรรมกับการพยาบาลมัญชุภา ว่องวีระ25414
237T012797หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเยื้อน ตันนิรันดร25412
238T009767การพยาบาลสูติศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25416
239T010137โรคติดเชื้อกนกรัตน์ ศิริพานิชการ25414
240T005741ผลการทดสอบมาตรฐานการผดุงครรภ์ของ WHO/SEARO เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยกรมอนามัย25411
241T030910ความรับผิดชอบด้านครอบครัวและการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพและความมั่นคงในชีวิตสมรสของผู้บริหารหญิงจรรยา เศรษฐบุตร25413
242T011964การคุมกำเนิดชวนชม สกลธวัฒน์25401
243T012818การพยาบาลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25402
244T016176การประชุมวิชาการ 30 ปี สูติ-นรีเวช รามาธิบดี วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2540 ณ โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯกำแหง จาตุรจินดา25401
245T012775การพยาบาลสูติศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันพระบรมราชชนก.คณาจารย์จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก25402
246T014240รู้เรื่องโรคสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25402
247T027970คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25401
248T026301แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครอบครัว : เพื่อลูกหลานเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งนิตยา คชภักดี25391
249T007846ตำราสูติศาสตร์ธีระพร วุฒยวนิช25392
250T016014โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหญิงมีครรภ์และการพยาบาลเจียรนัย โพธิ์ไทรย์25392
251T009859จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25395
252T007499การพยาบาลสูติศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25393
253T006311การพยาบาลผู้คลอดโรคหอบหืด : กรณีศึกษาสุมณฑา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา25381
254T006363การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุตตันหลอดเลือดในปอด : กรณีศึกษาสุกัญญา ยินอัศวพโรณ25381
255T006317การพยาบาลผู้คลอดภาวะรกเกาะต่ำ : กรณีศึกษาจิณณ์สุดา แก้วพัฒนา25381
256T006316การพยาบาลผู้คลอดที่เป็นเบาหวาน : กรณีศึกษาปัทมาวดี เติมวิเศษ25381
257T006362การพยาบาลผู้คลอดที่การคลอดยาวนานกว่าปกติ : กรณีศึกษาสำราญ ศิลานิล25381
258T005740การพยาบาลผู้คลอดโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ : กรณีศึกษาลัดดา ศีลรัตนวงศ์25381
259T006315การพยาบาลผู้คลอดภาวะถุงน้ำคร่ำ : กรณีศึกษานิตยา ประชาสิทธิศักดิ์25381
260T006361การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด : กรณีศึกษานงราม มยุรี ฉายากุล25381
261T006359การพยาบาลผู้คลอดโรคต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ : กรณีศึกษาจันทร์เพ็ญ รุจิราลัย25381
262T006314การพยาบาลผู้คลอดภาวะตกเลือดหลังคลอด : กรณีศึกษาสุพรพันธ์ วัลลิกุล25381
263T015160ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
264T006358การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพลัดต่ำ : กรณีศึกษาขวัญตา หวั่นห้วย25381
265T006312รายงานการศึกษาผู้คลอดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง : กรณีศึกษาบุญทัย อินเนียม25381
266T006318การพยาบาลผู้คลอดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด : กรณีศึกษาพันธ์ทิพย์ แก้วดวงใจ25381
267T006357การพยาบาลผู้คลอดโรคกรวยไตและไตอักเสบเฉียบพลัน : กรณีศึกษาพิศมัย แจ้งนุด25381
268T007776การบริบาลครรภ์เสี่ยงสูงวินิต พัวประดิษฐ์25371
269T016131โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์25371
270T027868ห่วงใยคุณแม่ ดูแลลูกน้อยเฟนวิก, เอลิซาเบท25371
271T005546ร่วมแรงแบ่งปันรัก : สภาพและข้อเท็จจริงแห่งปัญหาโสเภณีและเอดส์มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25373
272T017174การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดทางสูติกรรมสุกัญญา ปริสัญญกุล25372
273T007771เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25374
274T006305โภชนศาสตร์เบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25371
275T001614แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25361
276T005559ตำราตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ธีระ ทองสง25362
277T005040ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ในสตรีตั้งครรภ์ธีระ ทองสง25362
278T006313การพยาบาลผู้คลอดโรคเริ่มที่อวัยวะสืบพันธุ์ : กรณีศึกษาธัญลักษณ์ พึ่งสำราญ25361
279T023689พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528สภาการพยาบาล25361
280T003869รักลูกให้ถูกทาง เล่มที่ 3ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา25361
281T005558นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบบอร์ด)ธีระ ทองสุข25361
282T005039ตกเลือดในหญิงมีครรภ์ : การประเมินและแผนการพยาบาลชวนพิศ นรเดชานนท์25363
283T005149การวินิจฉัยทารกในครรภ์หัตถการและปฏิบัติการทางห้องทดลองเสาวคนธ์ อัจจิมากร25352
284T004728คุณภาพชีวิตสตรีไทย : สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย25353
285T004492การวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์เสาวคนธ์ อัจจิมากร25351
286T005145สูติศาสตร์ เล่มที่ 2ธีระพร วุฒยวนิช25352
287T004459คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตร์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์25351
288T004477จุลศัลยศาสตร์นรีเวชวิทยากอบจิตต์ ลิมปพยอม25353
289T005144สูติศาสตร์ เล่มที่ 1ธีระพร วุฒยวนิช25351
290T004973การพยาบาลในระยะคลอด : การพยาบาลผู้รับบริการในระยะคลอดตามกระบวนการพยาบาลที่ใช้แบบแผนสุขภาพเก็บข้อมูลพิริยา ศุภศรี25355
291T005163การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
292T004460สูติศาสตร์พื้นฐานรามาธิบดีสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ25342
293T004456นรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัวสมศักดิ์ ตั้งตระกูล25342
294T004314คลอดง่าย : คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตรมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์25341
295T009882สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25341
296T004444การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25347
297T003241การช่วยชีวิตทารกที่เกิดแอสฟิกเซียในห้องคลอดบวร งามศิริอุดม25333
298T003523ความก้าวหน้าในหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหามีบุตรยากพวงเพ็ญ ริมดุสิต25332
299T003083คุยกับหมอพนิตย์เรื่องครรภ์และทารกพนิตย์ จิวะนันทประวัติ25332
300T003514คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25331
301T003169เตรียมตัวเป็นแม่โสภาพรรณ รัตนัย25331
302T002211กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
303T008429ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกกับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเองในมารดาครรภ์แรกหลังคลอดปกติวิภารัตน์ ยมดิษฐ์25331
304T003396การมีบุตรยากหะทัย เทพพิสัย25331
305T002318เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัวมยุรี ภูงามทอง25331
306T005464แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
307T007093สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยามดูปลาตร์, หลุยส์@25331
308T005462เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
309T003195กลวิธีปราบลูกตัวแสบวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25332
310T005463เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
311T008388โครงการติดตามยาฝังคุมกำเนิดกรมอนามัย25331
312T003531ภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ : การประเมินและแผนการพยาบาลชวนพิศ นรเดชานนท์25333
313T004498การบริการอนามัยครอบครัว เล่ม 1 : การดูแลทารกชมนาด พจนามาตร์25323
314T002621ระบบสืบพันธุ์เพ็ญโฉม พึ่งวิชา25322
315T002934วิทยาเอนโดครีนทางสูติ-นรีเวชอุรุษา เทพพิสัย25323
316T002461สรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ประมวล วีรุตมเสน25322
317T003608การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25321
318T002730อ่านก่อนคลอดฮอล, โรเบิตร์ อี. @25321
319T002366การคลอดยากสุดชาย ปันยารชุน25322
320T002877เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
321T002584คู่มือการฝากครรภ์และการคลอดวราวุธ สุมาวงศ์25321
322T002876เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
323T002352พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
324T001848โรคและภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ในหญิงตั้งครรภ์ : การพยาบาลอุทุมพร พรนฤสุวรรณ25313
325T001243การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 25-29 กรกฎาคม 2531วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25311
326T001872คุยกับหมอสูติพนิตย์ จิวะนันทประวัติ25312
327T001681การมีบุตรยากเอนก อารีพรรค25311
328T001352เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
329T001354เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
330T001851เนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกเสริมศรี สินธวานนท์25311
331T002610สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25312
332T001976การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์เทียมศร ทองสวัสดิ์25315
333T001350เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
334T002760การเตรียมมารดาเพื่อการคลอดเทียมศร ทองสวัสดิ์25311
335T001874พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
336T001615แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25314
337T005141เด็กตายคลอดสุขิต เผ่าสวัสดิ์25312
338T001656การพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25311
339T003332เพศศึกษา : ความรู้เรื่องเพศ และการสอนเพศศึกษาสุชาติ โสมประยูร25312
340T001900กายบริหารก่อน-หลังคลอดลีลานุช ทิฆัมสกุล25311
341T002784รายงานการประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุขครั้งที่ 1 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย25314
342T001847การพยาบาลสูติศาสตร์หัตถการ : บทบาทและแนวทางปฏิบัติอุทุมพร พรนฤสุวรรณ25311
343T002538การปฏิสนธิในหลอดแก้วและการย้ายฝากตัวอ่อนมณีวรรณ กมลพัฒนะ25301
344T000653การเจริญเติบโตช้าในครรภ์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25303
345T004673การปฎิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย : การลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศโลกที่สามโนเดล, จอห์น@25302
346T002229การตั้งครรภ์และการคลอดสุรีย์ สิมารักษ์25303
347T001355เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
348T001323เอกสารการสอนชุดวิชาครอบครัวและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
349T001906คุมกำเนิดสุพร เกิดสว่าง25291
350T001322เอกสารการสอนชุดวิชาครอบครัวและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
351T000487เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
352T002330ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25282
353T000277ประชากรศึกษาและการวางแผนครอบครัววันทนา กลิ่นงาม25281
354T001654การพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25272
355T004682คุมกำเนิดสุพร เกิดสว่าง25271
356T000179เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
357T000274ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25271
358T000446ภาวะมีบุตรยากเสบียง ศรีวรรณบูรณ์25263
359T001820ยาฉีดคุมกำเนิดประมวล วีรุตมเสน25264
360T008209รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดอัตราเพิ่มของประชากรกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย25251
361T000448คู่มือวิธีสังเกตเมือกหาเวลาไข่สุก การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติบิลลิงค์ส, เอเวอร์ลิน แอล.@25251
362T000010สูติศาสตร์สุขิต เผ่าสวัสดิ์25253
363T000172อนามัยแม่-เด็กและการวางแผนครอบครัวจริยาวัตร คมพยัคฆ์25241
364T002810คู่มือการพยาบาลมารดาและทารกอุบลวรรณ พจน์พริ้ง25241
365T000398อนามัยแม่และเด็กนิตยา วิปุลานุสาสน์25241
366T002547สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาวิมลรัตน กรัยวิเชียร25243
367T000026คู่มือการฝากครรภ์และการคลอดวราวุธ ผลานันต์25231
368T000711กลไกควบคุมการคลอดสมศักดิ์ วนิชาชีวะ25231
369T000711กลไกควบคุมการคลอดสมศักดิ์ วนิชาชีวะ25231
370T000163สูติศาสตร์วิมลรัตน กรัยวิเชียร25211
371T004449การวางแผนครอบครัวประชากรและเทคโนโลยีการคุมกำเนิดสุวชัย อินทรประเสริฐ25212
372T007834คำบรรยายประกอบการสอนการวางแผนครอบครัวกระทรวงสาธารณสุข25201
373T004517คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 1 แนะนำวิธีป้องกันชนิดต่างๆกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัว25141
374T004515คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 3 การรับประทานยาเม็ดหรือยาคุมกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัว25141
375T004516คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 2 การใช้ขดพิเศษหรือห่วงอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัว25141
         รวม   1293  เล่ม