รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25614
2ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
3อายุรศาสตร์ทันใจมณฑิรา มณีรัตนะพร25615
4การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย2560 10
5Ob & Gyn : update & practical XVIพงษ์เกษม วรเศรษฐสิน25602
6Essentials in hemodialysisพงศธร คชเสนี25602
7การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
8กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
9สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยากรองกาญจน์ ชูทิพย์256010
10จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
11อายุรศาสตร์ทันยุค 2560มานพ พิทักษ์ภากร256012
12เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25602
13Mechanical ventilation : the essentialsสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา256010
14การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์256010
15การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์256010
16แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนมาลีวัล เลิศสาครศิริ256013
17การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร25603
18ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
19กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ25601
20เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์25602
21การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
22ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
23Fluid, electrolyte and acid-base disordersพงศธร คชเสนี25602
24ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมารดาและทารกในครรภ์วิบูลย์ เรืองชัยนิคม25605
25การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง256020
26โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560สมสงวน อัษญคุณ25602
27จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
28คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
29ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
30การพยาบาลในระยะคลอดชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์256010
31โรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึมสมลักษณ์ จึงสมาน25603
32Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn careอภิชัย อังสพัทธ์25603
33บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประพิศ พงษ์พานิช256010
34เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
35ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
36รังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือดนฤมล เชาว์สุวรรณกิจ256010
37Electrocardiography : self study, book Iองค์การ เรืองรัตนอัมพร25605
38กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
39การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
40คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
41กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
42สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์256010
43พยาบาลโภชนบำบัดส่งศรี แก้วถนอม256010
442017 essential menopauseกิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์25602
45ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
46การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
47การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
48วิธีสอนทั่วไปศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย256010
49เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์25602
50เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25605
51เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวสุพัตรา ศรีวณิชชากร25601
52การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจจรัญ สายะสถิตย์256010
53กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
54ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
55ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
56หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
57การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
58พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
59การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
60การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
61การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
62การดูแลต่อเนื่อง : หัวใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์เอมพร รตินธร255910
63ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
64ทิศทางยุทธศาสตร์โลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ.2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลกนรินทร์ ทิมา25591
65ระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารณสุขคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
66การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อกวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร255910
67เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนสรญา แก้วพิทูลย์255910
68เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
69โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
70ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจกงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ25593
71ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
72จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
73การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
74ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์255910
75การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์กนกวรรณ ฉันธนะมงคล255910
76การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้าพยัต วุฒิรงค์255910
77สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อยอัจฉรา สัมบุณณานนท์255910
78การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดวณิชา พึ่งชมภู255910
79การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
80การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
81เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์พรพรรณ ภูสาหัส255910
82สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
83หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกฤษณะ สุวรรณภูมิ255910
84สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช255910
85การประเมินโครงการและการจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255910
86พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
87คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
88ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
89การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ25591
90การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีวราภรณ์ คงสุวรรณ255925
91กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชนพรฤดี นิธิรัตน์255910
92การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานสุนันทา ยังวนิชเศรษฐ255910
93รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น : กรณีโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาครนวพร วุฒิธรรม25592
94การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4สมพร ชินโนรส255910
95การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์255910
96ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
97การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
98ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกและทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ255910
99Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
100การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์วิบูลย์ เรืองชัยนิคม255912
101ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
102การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาลขวัญฤทัย พันธุ255910
103คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
104จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
105กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
106โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
107พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
108การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ยาใจ สิทธิมงคล255910
109สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก255920
110เกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์25593
111การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1สุมาลี โพธิ์ทอง255910
112การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
113ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
114ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
115เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
116Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
117กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
118ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรมวิทยา ถิฐาพันธ์255910
119พื้นฐานระบาดวิทยาคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
120วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์255910
121การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
122ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้นพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์255910
123ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบปิยนุช คงทิม255910
124คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อยนิลภา พฤกษานุศักดิ์255910
125การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
126คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
127การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
128สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2อุษาวดี อัศดรวิเศษ255910
129ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
130กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
131การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาลรวมพร คงกำเนิด25581
132ท้องไม่พร้อม : แนวทางการปรึกษาทางเลือกสินีพร มฤคพิทักษ์25584
133หัตถการทางออร์โธปิดิกส์สุพิชัย เจริญวารีกุล255820
134ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
135คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
136พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
137ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
138ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21นิตยา เงินประเสริฐศรี255810
139เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
140โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 2ไพรัช ประสงค์จีน255810
141การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอดชฎาภรณ์ วัฒนวิไล255810
142นมแม่ นมแท้ นมผง นมเทียมกิตติ กันภัย25582
143แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
144โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพิษณุ มหาวงศ์255810
145การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช255825
146เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
147คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี25585
148การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
149เอกสารประกอบการสอนรวมเล่มวิชาการผดุงครรภ์ 2อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล255819
150สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาลสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล255810
151การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอดศิริวรรณ แสงอินทร์255810
152การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเกสรา ศรีพิชญาการ255810
153ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 2สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
154เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
155โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 1ไพรัช ประสงค์จีน255810
156กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล255810
157อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง255810
158การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ นันทพร แสนศิริพันธ์255810
159การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
160โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
161แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2สมลักษณ์ จึงสมาน255815
162วิธีวิจัยทางการศึกษามาเรียม นิลพันธุ์255810
163Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
164เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
165ตำราเวชศาสตร์เขตเมืองสาธิต คูระทอง255810
166เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
167คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์แพทยสภา255810
168ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
169พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
170แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
171การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอดมาลีวัล เลิศสาครศิริ255810
172รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเพิ่มระดับความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง : กรณีโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาครนวพร วุฒิธรรม25582
173การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
174การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์255810
175พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่นรัชดา ธราภาค25584
176Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25582
177กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ2558 15
178บ้านนี้มีลูกองอาจ คล้ามไพบูลย์25581
179Wound care 2015พรพรหม เมืองแมน255810
180การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
181พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
182การป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเหลียง เซี่ยนผิง25581
183การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
184กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
185สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
186การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25579
187Update on pediatric infectious diseases 2014วีระชัย วัฒนวีรเดช25572
188กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
189การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
190กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
191ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ255716
192ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป บูรพา กาญจนบัตร255710
193อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
194กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
195ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ดาริน โต๊ะกานิ255710
196แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25575
197เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย255711
198กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
199ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มัณฑนา สุขศรีอินทร์25574
200เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
201กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
202หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาลสุนัน สุดดี255715
203บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย25571
204โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกอักเสบศักดิ์ บวร25571
205สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
206ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
207กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
208การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วรรณรัตน์ สุวรรณ25565
209การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
210การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25563
211แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็กจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์25564
212การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1วาทินี สุขมาก25563
213แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1อรุชา ตรีศิริโชติ25562
214การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
215ผลลัพธ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการวิเคราะห์กรณีศึกษาในการพยาบาลนรีเวชของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอรุณรัตน์ รอดเชื้อ25562
216ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2555-2559เพ็ญแข ลาภยิ่ง25562
217อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
218กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
219อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
220ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมปุณยนุช พิมใจใส25562
221การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25565
222เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
223ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
2243 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก+สุริยเดว ทรีปาตี25562
225หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
226กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินกมลวิช เลาประสพวัฒนา25563
227โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
228กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
229ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25561
230การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1วาทินี สุขมาก25563
231การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25566
232การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิดพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255621
233การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25565
234แนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็งสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย25561
235เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
236การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่องคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25565
237การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25561
238ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
239การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย255613
240การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2วาทินี สุขมาก25563
241การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์สุพร แก้วศิริวรรณ255610
242การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์25562
243เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
244การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
245ประสิทธิผลของการจัดระบบการดูแลมารดาคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีอัจฉรา คงจัด25554
246การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา25553
247การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษาศิริพร จิรวัฒน์กุล25553
248บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพวัลลา ตันตโยทัย25555
249การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตกิตติกร นิลมานัต25551
250กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจบุญชู ศิริจงกลทอง25557
251กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภุชงค์ เดชอาคม25551
252พยาบาลสาธารณสุข : มุมมองการบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบสุดา หันกลาง25551
253การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25551
254เภสัชวิทยาคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา25555
255การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
256วิกฤติในเวชปฏิบัติปริกำเนิดวิทยา ถิฐาพันธ์25555
257การพยาบาลมารดาในระยะคลอดศิริพร พงษ์โภคา25555
258ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25553
259การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การใช้ผลงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
260กินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ25551
261เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
262การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์25555
263หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.25552
264คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศิริพร ขัมภลิขิต25556
265การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25552
266หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรรถการ นาคำ25551
267จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
268การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
269ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
270การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
271ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25554
272การดูแลตนเองของผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
273คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
274การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่องพรรณ อรุณแสง25551
275การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ผ่องพรรณ อรุณแสง25552
276กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25551
277การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช255510
278การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25555
279เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25551
280กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)25551
281ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ศุภวิทย์ มุตตามระ25551
282ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
283กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25553
284อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
285การดูแลผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
286กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
287จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
288Optimal nursing practice in medicineวิไลวรรณ เพิ่มศิลป์25551
289การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสุวรรณี สิริเลิศตระกูล25552
290กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
291ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
292ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบี้องต้นเพื่อนช่วยจำ25553
293การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรมกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25555
294วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรงเอกชัย โควาวิสารัช25555
295Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25552
296การรักษาพยาบาลเบื้องต้นวัลภา สุนทรนัฏ25551
297ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
298การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25555
299การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอดสุภาพ ไทยแท้25552
300แพ้นมวัวจรุงจิตร์ งามไพบูลย์25551
301ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
302คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาลและเวชกรฉุกเฉินทุกระดับสันต์ หัตถีรัตน์25552
303การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารกLuxner, Karla L.@255511
304ตำราโรคเบาหวานสารัช สุนทรโยธิน25551
305กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
306ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อารีนา ภาณุโสภณ25552
307การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25541
308คู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้ากระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.25541
309มะเร็งนรีเวชวิทยาจตุพล ศรีสมบูรณ์25541
310การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรมนัทธมน วุทธานนท์25545
311คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
312เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 7-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
313การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์255420
314ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กประไพพิมพ์ ธีรคุปต์25543
315การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
316การพยาบาลและหัตถการทางตาเอื้องพร พิทักษ์สังข์25541
317พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
318การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25545
319ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทยกุลภา วจนสาระ25543
320พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25541
321นรีเวชวิทยา : เล่ม 1วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25541
322กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
323การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1ขวัญพนมพร ธรรมไทย25541
324การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุงมาลีวัล เลิศสาครศิริ255410
325หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
326ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
327ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือดประดิษฐ์ ปัญจวีณิน25541
328การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25541
329ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อนช่วยจำ25543
330ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฎิบัติทั่วไปทิพวรรณ หรรษคุณาชัย25548
331ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
332สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25544
333เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
334Critical care medicine : make it easyดุสิต สถาวร25541
335ปวดหลัง รักษาได้ด้วยตนเองสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล25541
336หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
337ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา25541
338ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา25545
339กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิศิราณี อินทรหนองไผ่25541
340การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยงเอกชัย โควาวิสารัช25541
341การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์จันทราภา ศรีสวัสดิ์25541
342การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วีณา เที่ยงธรรม25541
343การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25544
344การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25542
345การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
346ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
347รอยทางที่สร้างสรรค์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย : รวมสาระสำคัญและบทความจากการประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทยสุพัตรา ศรีวณิชชากร25541
348ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกษร นันทจิต25541
349การสาธารณสุขไทย 2551-2553สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25541
350กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
351ระบบสุขภาพช่องปากในกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ็ญแข ลาภยิ่ง25541
352เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
353พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา25541
354ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติวนิดา เปาอินทร์25546
355คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25541
356ตจวิทยายุพิน ไทยพิสุทธิกุล25541
357การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25541
358การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
359การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร255415
360จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
361Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2วิทยา ศรีดามา25541
362คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
363"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่นและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์กุลภา วจนสาระ25543
364พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
365การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
366เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
367การพยาบาลขั้นสูงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์ประณีต ส่งวัฒนา25543
368ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
369การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาลจริยาวัตร คมพยัคม์255421
370เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
371คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
372ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ : เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด)อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา25545
373ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
374ร่มเกล้า ปกฟ้า สาธารณสุขไทยกระทรวงสาธารณสุข25544
375การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25542
376ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุวิไลวรรณ ทองเจริญ25542
377การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจพจนา ปิยะปกรณ์ชัย255415
378นรีเวชวิทยา : เล่ม 2วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25542
379การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับพรอนงค์ อร่ามวิทย์25541
380ความมั่นคงในชีวิตของมารดาวัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยวเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25532
381การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25533
382การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25531
383การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
384พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านมพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์25531
385โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
386แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
387โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อนพลภัทร โรจน์นครินทร์25531
388ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
389ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญีมลิวัลย์ ออฟูวงศ์25531
390การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2Stein, Alice M.@255310
391โรคเบาหวานวีระศักดิ์ ศรินนภากร25531
392ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25535
393ความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก อายุ 18-25 ปีอารีนา ภาณุโสภณ25532
394เปรียบเทียบผลของการอาบน้ำครั้งแรกในช่วงเวลาที่ต่างกันต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดเกศสุดา วงศ์สารภี25531
395รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่ 1สภาการพยาบาล25531
396ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25531
397ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
398รายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยความมั่นคงในชีวิต มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน25535
399การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1Stein, Alice M.@255310
400วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้นศิริพร จิรวัฒน์กุล25536
401การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4Black, Joyce M.25536
402ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
403สภาพความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก อายุ 30 ปีขึ้นไปวรรณดี สุทธิศักดิ์25532
404วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล25531
405การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
406Thai family doctor ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทยอรสม สุทธิสาคร25532
407Update vaccine : from infancy to childhood and adolescenceธันยวีร์ ภูธนกิจ25531
408คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
409โรคกรดไหลย้อนสุเทพ กลชาญวิทย์25531
410คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25536
411การพยาบาลสตรีในระยะคลอดสุกัญญา ปริสัญญกุล25532
412วิทยาหลอดเลือดดำพรรธนมณฑน์ อุชชิน25531
413การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี25531
414การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
415การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25531
416การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25532
417ภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูงในเด็กอลิสา ลิ้มสุวรรณ25531
418คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นิพรรณพร วรมงคล25531
419จิตวิทยาสร้างครอบครัวอบอุ่นองุ่น มาลิก25535
420สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศรีพิมล ดิษยบุตร25531
421ความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก (อายุ 26-30 ปี)สุปราณี แตงวงษ์25532
422คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย 2554กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.25535
423พูดจาภาษาเบาหวาน : แนวทางการสื่อสารสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับผู้ที่เป็นเบาหวานปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์25531
424ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25531
425ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2 : ข้อสะโพกวัชระ วิไลรัตน์25531
426ทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ25536
427อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก25532
428การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติณรงค์ศักดิ์ หนูสอน25531
429Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
430การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25531
431การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ Electrolyteชูเกียรติ เกียรติขจรกุล255315
432ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดปรีชา เอื้อโรจนอังกูร25531
433ตำราคลอดก่อนกำหนดสายฝน ชวาลไพบูลย์25532
434โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกมลวิช เลาประสพวัฒนา25526
435คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
436ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกเพื่อนช่วยจำ25526
437ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
438การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
439กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
440ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
441คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
442หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
443คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
444การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติประกาย จิโรจน์กุล25527
445แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25526
446การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25523
447สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
448การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์25521
449ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1บุญเพียร จันทวัฒนา25523
450ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กกุสาวดี เมลืองนนท์25527
451พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
452การพยาบาลหู คอ จมูกศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์25528
453การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
454คู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่ปภาดา ชิโนภาษ25522
455การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโกวิท คำพิทักษ์25521
456พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
457ประชากรและสังคม 2552 : ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากรชาย โพธิสิตา25523
458เป็นพ่อแม่หลังชีวิตคู่แยกทาง : มุมมองด้านกฏหมาย, มิติหญิงชายและวาทกรรมบุษกร กาศมณี25521
459คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
460การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25522
461แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาสมชัย นิรุตติศาสน์25521
462พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
463การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25522
464สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
465แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
466หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25521
467Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
468การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศดวงกมล ปิ่นเฉลียว25521
469ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
470จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาคณะกรรมการชีวจริยธรรมนัฟฟีลด์25523
471ผลของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์25521
472การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25522
473การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25521
474การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
475การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
476คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
477Manual of medical diagnosisชุษณา สวนกระต่าย25521
478การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัยวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
479สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
480ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2บุญเพียร จันทวัฒนา25523
481คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
482สัมพันธภาพในครอบครัวไทยจิราพร ชมพิกุล25521
483โรคลมพิษกนกวลัย กุลทนันทน์25521
484คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
485กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
486ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล25523
487การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฎิบัติวิจิตร ศรีสุพรรณ25524
488ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูภัทราวุธ อินทรกำแหง25521
489สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
490ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25526
491ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตวินัย วนานุกูล25521
492การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขขุมวิท 11 กรุงเทพฯสภาการพยาบาล25521
493พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
494การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25514
495New horizons in the management of critically ill childrenดุสิต สถาวร25511
496การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
497การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25511
498สุขภาพจิตโกศล วงศ์สวรรค์25511
499คู่มือโรคผิวหนังเด็กอมรศรี ชุณหรัศมิ์25511
500ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
501การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข25511
502ภาวะช็อคและการพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ25512
503แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
504การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25511
505การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
506การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25512
507สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25515
508การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงอุ่นใจ กออนัตกุล25513
509การประเมินตัดสินความเครียดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและวิธีการปรับแก้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสายใหม ตุ้มวิจิตร25512
510รูปแบบการเลี้ยงดูและการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาวต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้นหญิงเขตกรุงเทพมหานครชลนิทรา แสงบุราณ25511
511โรคภูมิแพ้สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ25511
512การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25511
513ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา255115
514ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อนช่วยจำ25513
515การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุนจินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ25511
516เภสัชวิทยา เล่ม 1จุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
517ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
518ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อนช่วยจำ25513
519รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตราการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2จิตตินันท์ เตชะคุปต์25511
520Essence of pain managementจุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
521คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจิตเกษม สุวรรณรัฐ25512
522การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้รัตน์ศิริ ทาโต25512
523Advanced pediatric critical care nursingสุภารัตน์ ไวยชีตา25512
524วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
525New trend in pediatric practice 2008ดุสิต สถาวร25511
526Highlight in nephrology for internistsธนิต จิรนันท์ธวัช25511
527ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบ NANDAวิจิตรา กุสุมภ์25511
528การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและบทเรียนของไทยอำพล จินดาวัฒนะ25512
529การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1มาลี เอื้ออำนวย25513
530วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
531การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
532ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดพัชรพร รัตนสงคราม25511
533ผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง : พร้อมหรือไม่ที่จะป้องกันตนเองจากความเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์จรรยา เศรษฐบุตร25513
534การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
535การจัดบริการปฐมภูมิการดูแลโรคเบาหวานในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลพณพัฒณ์ โตเจริญวานิช25511
536First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
537ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฏีการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25511
538โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5สุเทพ กลชาญวิทย์25512
539ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
540พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อยอนุพงศ์ นิติเรืองจรัส25501
541สรีรวิทยากฤตยา รามโกมุท25501
542แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสภาการพยาบาล25502
543โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
544ตำราเภสัชบำบัดธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์25501
545รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 1จิตตินันท์ เตชะคุปต์25501
546ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25501
547ความรู้พื้นฐานการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรมอภิชาติ จิตต์เจริญ25501
548การพยาบาลอนามัยชุมชนไพเราะ ผ่องโชค25505
549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดสุพรรณบุรีสมทรง กล้าหาญ25501
550พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25501
551หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็กยุพยงค์ ทังสุบุตร25502
552การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
553ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกไม่แน่นอนขณะรอตรวจคัดกรองเบาหวานกับการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์กรองแก้ว ราษฎรดี25501
554กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
555การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
556การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือดวิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์25501
557สารสนเทศทางการพยาบาลสุกัญญา ประจุศิลป25506
558ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 เรื่องรวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติสภาการพยาบาล25501
559โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร25505
560ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
561ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อระดับความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักตัวน้อยพณาวรรณ เสนาวงศ์25501
562คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25504
563ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อยกฤษณา เพ็งสา25509
564สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิงจิตติมา ภาณุเตชะ25501
565การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรีที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์25507
566Pain management : moving forwardจุฑามณี สุทธิสีสังข์25501
567ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25501
568การประชุมทางวิชาการเรื่องการใช้ยา Mifepristone ในทางการแพทย์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25503
569การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
570ตำราการพยาบาลเด็กบัญจางค์ สุขเจริญ25504
571สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยานเรศร สุขเจริญ25491
572สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลละเอียด แจ่มจันทร์25492
573เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพพรสุวรรณ จารุพันธุ์25494
574ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2549 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาล25494
575สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2ละเอียด แจ่มจันทร์25491
576มาสร้างอนาคตให้ "ครอบครัว" กันดีกว่าMOA อินเตอร์เนชั่นแนล25491
577กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25491
578รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์25492
579เภสัชวิทยา เล่ม 3เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์25494
580Hot issues in pediatricsอุไรวรรณ โชติเกียรติ25492
581เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นศากุล ช่างไม้254910
582สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1ละเอียด แจ่มจันทร์25491
583แบบประเมินสุขภาพครอบครัวและคู่มือการใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัวอุไร ศรีแก้ว254915
584สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้นละเอียด แจ่มจันทร์25493
585ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลสุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล25491
586ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
587หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25491
588เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
589การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25491
590ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25491
591การบริการสุขภาพที่บ้านสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25494
592สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารกละเอียด แจ่มจันทร์25498
593ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
594ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผัสต่อความผูกพันของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกำหนดดรุณี ชมกลิ่น25491
595ห้ามสอนลูกให้รวยก่อนรู้เรื่องธาลัสซีเมียอรุณี เจตศรีสุภาพ25491
596การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
597สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นละเอียด แจ่มจันทร์254924
598เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
599แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254916
600การคัดกรองพัฒนาการและการทดสอบหาความผิดปกติในเด็กนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์25491
601การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์254910
602จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ25492
603กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ25491
604คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ภาคครอบครัวอบอุ่นส. ผ่องสวัสดิ์25491
605แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กวันดี วราวิทย์25492
606พ่อแม่เป็นพิษวิทยา นาควัชระ25491
607สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุละเอียด แจ่มจันทร์25491
608การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติฟองคำ ติลกสกุลชัย25492
609การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25495
610เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1วรานุช กาญจนเวนิช254910
611สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ละเอียด แจ่มจันทร์25491
612คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
613การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
614เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254810
615การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
616สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25482
617กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
618ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
619เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน25489
620คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25481
621การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25481
622การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาลศิริพร จิรวัฒน์กุล25482
623จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
624เพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเอนก อารีพรรค25481
625Stroke ฆาตกรเงียบเพ็ญแข แดงสุวรรณ25481
626เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254811
627เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1กมลเนตร วงษ์วรรณะ25485
628อาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็นศัลยา คงสมบูรณ์เวช25481
629การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
630คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
631การเยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิตสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล25481
632รายงานสถานการณ์ครอบครัว มิติแห่งการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์25481
633การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
634เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
635กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
636เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
637จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
638Brain, pain, memory and managementประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25471
639การดูแลสุขภาพหญิงในระยะคลอดและทารกแรกเกิดวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์25474
640การพยาบาลสูติศาสตร์ : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดากับทารกในครรภ์ การเตรียมตัวเพื่อคลอดและออกกำลังกายหลังคลอดวรุณวรรณ ผาโคตร25471
641เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
642การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ในเวชปฏิบัติชาญชัย วันทนาศิริ25471
643เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
644พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
645การพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 2ธนพร วงษ์จันทร25476
646ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
647อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
648เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
649การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
650เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
651เภสัชวิทยา เล่ม 1พยงค์ เทพอักษร25473
652เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 4อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25471
653ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25472
654การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดตติรัตน์ สุวรรณสุจริต25473
655เภสัชวิทยา เล่ม 2พยงค์ เทพอักษร25474
656จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
657โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
658หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
659เอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมเล่มวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 1ธนพร วงษ์จันทร254713
660เด็กกลุ่มอาการดาวน์พรสวรรค์ วสันต์25471
661ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร254711
662การพยาบาลในระยะคลอด : การพยาบาลผู้รับบริการในระยะคลอดตามกระบวนการพยาบาลที่ใช้แบบแผนสุขภาพเก็บข้อมูลพิริยา ศุภศรี25462
663เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254613
664การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร25462
665การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25464
666ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษานงลักษณ์ เอมประดิษฐ์25463
667นรีเวชวิทยาหเทิญ ถิ่นธารา25461
668การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254612
669เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
670เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม254614
671Management of common diseases in medicineวิไลวรรณ วิริยะไชโย25462
672การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล254610
673จิตเวชเด็กอลิสา วัชรสินธุ25462
674Ob & Gyn : update & practical IIIกระเษียร ปัญญาคำเลิศ25461
675การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25469
676ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
677สูตินรีเวชทันยุคมณี รัตนไชยานนท์25463
678คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชมาโนช หล่อตระกูล25463
679เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
680วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
681ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
682คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา254615
683การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเทียมศร ทองสวัสดิ์25465
684เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254619
685คู่มือการวางแผนการพยาบาลผู้ป่ายโรคทางอายุรกรรมผ่องพรรณ อรุณแสง25463
686ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1พรสวรรค์ วสันต์25461
687การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25463
688การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25461
689การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเบญจมาศ ปรีชาคุณ25463
690กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25461
691โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
692พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
693แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254616
694ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
695โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรีวชิร คชการ25463
696การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวิจิตรา กุสุมภ์25463
697คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา254615
698พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
699แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
700พยาบาลไทยในเยอรมัน ตอนเวรดึกพิกุล ไฟลค์25451
701การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25452
702พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
703การจัดการทางการพยาบาล : กลยุทธ์สู่การปฏิบัติวันเพ็ญ พิชิตพรชัย25452
704การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254519
705รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 1จรรยา เศรษฐบุตร25452
706คู่มือการสอนจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอรัญญา เชาวลิต25453
707คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
708คลอดง่าย : คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตรมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์25451
709ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพจำลอง ดิษยวณิช25451
710การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254520
711ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
712การดูแลทารกแรกเกิดพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์25452
713โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทยยงยุทธ วัชรดุลย์25451
714เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25451
715กุมารเวชศาสตร์ : การดูแลรักษาในปัจจุบันสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25452
716สุคนธบำบัดพิมพร ลีลาพรพิสิฐ25451
717คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
718ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดียงยุทธ ศิริวัฒนอักษร25452
719ชีววิทยาWilliams, Gareth@25451
720พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25451
721คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25453
722คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
723โภชนศาสตร์ทางการพยาบาลวีนัส ลีฬหกุล25453
724กฎหมายและข้อควรระวังผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25451
725ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล25452
726กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25451
727มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
728โรคติดเชื้อที่พบบ่อยของอวัยวะเพศสตรีและช่องคลอดพงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา25454
729กุมารเวชศาสตร์ : การดูแลรักษาในปัจจุบันสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25452
730การพยาบาลผู้รับบริการในภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25452
731ตำรากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินวัลลี สัตยาศัย25452
732สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมนสุพรพิมพ์ เจียสกุล25452
733การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25454
734ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25451
735โรคเบาหวานศักดิ์ บวร25451
736ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (อายุรศาสตร์)พัชรียา ไชยลังกา25453
737รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 4บุปผา ศิริรัศมี25454
738จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไปจันทิมา องค์โฆษิต25452
739บายพาสหัวใจชัยรัตน์ โมไนยพงศ์25452
740การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาบุญเพียร จันทวัฒนา25451
741ภาวะช็อกสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
742ผู้ป่วยโลหิตจางและการพยาบาลใจรัตน์ ศุภกุล25453
743คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
744ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25453
745สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25454
746การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโกสุม เศรษฐวงศ์254514
747การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
748สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25453
749การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วันเพ็ญ พิชิตพรชัย25453
750รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 2บุปผา ศิริรัศมี25453
751สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25453
752โรคเอดส์ในเด็กชิษณุ พันธุ์เจริญ25452
753ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยประทีป ชุมพล25451
754ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25453
755พยาบาลครอบครัว : กรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติสโคเบอร์, เมเดน@25452
756นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25442
757การพยาบาลสูติศาสตร์ 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25441
758หลักการส่งเสริมการคลอดด้วยตนเองเจียรนัย โพธิ์ไทรย์25442
759อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกายสมภพ เรืองตระกูล25443
760โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมวิทยา ศรีดามา25441
761Systemic Lupus Erythmatosus (SLE)สมชาย เอี่ยมอ่อง25441
762ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์วีรวัฒน์ เหลืองชนะ25442
763โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25441
764การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25444
765การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล25443
766คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง ค.ศ.2000 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์Hazinski, Mary Fran25442
767ตำราไอเยนกะโยคะสาลี่ สุภาภรณ์25441
768เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25443
769เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
770การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
771ใช้ยา-ต้องรู้เรวดี ธรรมอุปกรณ์25441
772การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25445
773สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25443
774ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
775เอกสารคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม25446
776คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25442
777สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพวีณา จีระแพทย์254413
778การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยซีเอพีดีสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25442
779โรคติดเชื้อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญนลินี อัศวโภคี25441
780คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน 2รัชนี นามจันทรา25442
781มารดาหลังคลอด : ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล (การประมวลข้อมูล การวินิจฉัย และการวางแผน)ศรีนวล โอสถเสถียร25441
782อายุรศาสตร์ฉุกเฉินวิทยา ศรีดามา25441
783ตำราการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (อายุรศาสตร์)อุไร ศรีแก้ว25441
784การพยาบาลระยะหลังคลอดปราณี พงศ์ไพบูลย์25443
785เวชศาสตร์มารดาและทารกเยื้อน ตันนิรันดร25441
786เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
787เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์วิทยา ถิฐาพันธ์25442
788เครื่องมือการวิจัย : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25441
789นรีเวชวิทยากิจประมุข ตันตยาภรณ์25442
790ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
791การใช้นิทานในการเตรียมจิตใจเด็กเพื่อทำหัตถการกาญจนา ศิริเจริญวงศ์25442
792พูดจาภาษายา เล่ม 1สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25441
793อาการอันตรายอมรชัย หาญผดุงธรรมะ25441
794คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25442
795บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกสุณี ธนาเลิศกุล25441
796ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
797การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25448
798วิทยาการโรคลมชักจรัส สุวรรณเวลา25441
799เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
800เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25441
801ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดูนิมิต เตชไกรชนะ25442
802คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
803การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก ฉบับมาตรฐานกนกกร สุนทรขจิต25441
804เคหพยาบาลฉวีวรรณ อารยาพันธ์25442
805เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 1อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25442
806ฉุกเฉินชัญวลี ศรีสุโข25441
807เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
808การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25443
809การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25444
810ภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกินสมเกียรติ วงษ์ทิม25441
811แม่ไม้คุณภาพเจาะ HA Year 2000กฤษฎ์ อุทัยรัตน์25435
812การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : แบบแผนสุขภาพวัฒนา ศรีพจนารถ25432
813การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25436
814การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25432
815พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
816เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธุ์และความรุนแรง : ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานอพยพจากประเทศพม่ากฤตยา อาชวนิจกุล25433
817การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25431
818คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ254315
819ตำราวิสัญญีวิทยาทางสูติกรรมชูศรี พิศลยบุตร25431
820คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25432
821รู้เรื่องโรคภูมิแพ้ป้องกันได้รักษาหายพิพัฒน์ ชูวรเวช25431
822สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25433
823คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25437
824การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติด้านโภชนาการมยุรี นภาพรรณสกุล25432
825การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3สมพร ชินโนรส25433
826ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
827ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25432
828การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ : การดูแลอย่างต่อเนื่องอุไร ศรีแก้ว25432
829เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
830เอกสารรวมเล่มวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐานจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25433
831ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือ254310
832เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
833โรคลำไส้ : การวินิจฉัยและการรักษาอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25432
834จริยธรรมในเวชปฎิบัติสุขิต เผ่าสวัสดิ์25431
835Endocrinology for pediatriciansพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา25431
836พจนานุกรมโรคและการบำบัดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25432
837การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
838ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
839ตับอักเสบจากไวรัสสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล25431
840เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
841โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมี วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และใยอาหารลักษณา อินทร์กลับ25431
842การรักษาพยาบาลเบื้องต้นพรทิพย์ คำพอ25431
843พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25432
844จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25431
845คู่มือการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-3 ปีสุชาดา วัยวุฒิ25433
846การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิดสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล25432
847การพยาบาลหญิงที่มีการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนดเกสรา ศรีพิชญาการ25432
848วัยหมดระดูกอบจิตต์ ลิมปพยอม25431
849การพยาบาลภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ทรงพร จันทรพัฒน์25431
850Pediatric critical careดวงมณี เลาหประสิทธิพร25432
851เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
852เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
853สูติศาสตร์กนก สีจร25422
854การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายคอลโปสโคปจตุพล ศรีสมบูรณ์25422
855อาหารเพื่อสุขภาพ & อาหารตามสมัยอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ25422
856พยาบาลสารสนเทศรุจา ภู่ไพบูลย์25422
857คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ25427
858เคมีประยุกต์จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
859การวินิจฉัยทารกก่อนคลอดเยื้อน ตันนิรันดร25422
860การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
861ภูมิแพ้รักษาอย่างธรรมชาติบำบัดไพบูลย์ จาตุรปัญญา25421
862การแปลผลห้องปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์25421
863Axial skeleton and appendicular skeletonศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
864การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25422
865มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
866นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25423
867มาตรฐานการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยกรมอนามัย25421
868หัตถการทางการแพทย์วิทยา ศรีดามา25421
869พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
870Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
871การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาอุไร ศรีแก้ว25423
872โฉมหน้าบริการทางการแพทย์ของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?เฉก ธนะสิริ25422
873สูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
874ตำราการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจสันต์ ใจยอดศิลป์25422
875จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25421
876การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิกวรนุช เกียรติพงษ์ถาวร25421
877ตำรามะเร็งนรีเวชวิทยาวสันต์ ลีนะสมิต25421
878ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
879การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25424
880Critical care nephrology and dialysisอนุตตร จิตตินันทน์25421
881เภสัชวิทยา 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาเภสัชวิทยา25421
882การบาดเจ็บหลายระบบสุกษม อัตนวานิช25421
883เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
884การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25421
885โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติ รักษาหายได้ดวงใจ กสานติกุล25421
886เภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
887กุมารเวชปฏิบัติทันยุคกิตติ อังศุสิงห์25422
888การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการกิ่งแก้ว ปาจรีย์25422
889คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25422
890ตำราจิตเวชศาสตร์มานิต ศรีสุรภานนท์25421
891เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
892การพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์อำนวย ลอยกุลนันท์25425
893การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25421
894วิสัญญีวิทยาในสูติกรรมสรรชัย ธีรพงศ์ภักดี25421
895ตำราอาชีวเวชศาสตร์สมชัย บวรกิตติ25421
896ความก้าวหน้าของการผดุงครรภ์ เล่ม 3กรมอนามัย25421
897กฎหมายสาธารณสุขธวัชชัย สัตยสมบูรณ์25423
898จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25421
899กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ในปราโมทย์ เชาวศิลป์25422
900ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25421
901แนวทางการวางแผนการพยาบาลเด็กรุจา ภู่ไพบูลย์25426
902หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล25423
903ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
904โรคโลหิตจางอะพลาสติก : การดูแลตนเองสุวรรณา บุญยะลีพรรณ25422
905การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254212
906สูติศาสตร์ร่วมสมัยบุญศรี จันทร์รัชชกูล25422
907พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25421
908เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
909สุขภาพเด็กพรทิพย์ คำพอ25422
910สูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
911กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25421
912โรคสมาธิสั้นนงพงา ลิ้มสุวรรณ25421
913การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ก่อกู้ เชียงทอง25412
914ผลการทดสอบมาตรฐานการผดุงครรภ์ของ WHO/SEARO เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยกรมอนามัย25411
915การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตฉวีวรรณ สัตยธรรม25416
916การพยาบาลเด็กสถาบันพระบรมราชชนก.^โครงการสวัสดิการวิชาการ.^คณาจารย์วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.25411
917หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเยื้อน ตันนิรันดร25412
918กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25411
919กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
920รังสีวิทยาของโรคทรวงอกพัชรินทร์ เภกะนันทน์25411
921โรคติดเชื้อกนกรัตน์ ศิริพานิชการ25414
922วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25411
923อณูชีววิทยาทางการแพทย์ยง ภู่วรวรรณ25411
924การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
925จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
926โรคระบบทางเดินอาหาร : ไวรัสตับอักเสบเอถึงจี ภาวะการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรีเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25412
927การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25413
928คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25412
929เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาสพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25411
930การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25412
931ตำราภาพจุลพยาธิวิทยาพงศักดิ์ วรรณไกรโรจน์25411
932จริยธรรมกับการพยาบาลมัญชุภา ว่องวีระ25414
933กระบวนการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25415
934Pediatric todayบุญเชียร ปานเสถียรกุล25411
935โรคตับและทางเดินน้ำดีเติมชัย ไชยนุวัติ25412
936เภสัชจลนศาสตร์คลินิกสุเทพ จารุรัตนศิริกุล25412
937โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
938ความรับผิดชอบด้านครอบครัวและการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพและความมั่นคงในชีวิตสมรสของผู้บริหารหญิงจรรยา เศรษฐบุตร25413
939การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดภาวะหายใจขัดข้องร่วมกับอาการตัวเหลืองจากภาวะพร่องเอ็นซัยม์ G-6PD : กรณีศึกษาบุญเรือน มากพึ่งพร25412
940การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมนันทา เล็กสวัสดิ์25412
941การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่เผชิญกับความตายรัตนา สายพาณิชย์25411
942เภสัชวิทยา เล่ม 2อโนชา อุทัยพัฒน์25412
943หลักโภชนาการปัจจุบันเสาวนีย์ จักรพิทักษ์25414
944การพยาบาลนรีเวชจินดา อุไรรัตน์25413
945โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
946กระบวนการพยาบาลสุระพรรณ พนมฤทธิ์25412
947การพยาบาลมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25411
948ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขเฉก ธนะสิริ25413
949โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
950การดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอำไพรัตน์ กลิ่นขจร25412
951ตำราโรคภูมิแพ้ปกิต วิชยานนท์25411
952กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาลดาราพร คงจา25415
953การบริหารการพยาบาล : ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยประพิณ วัฒนกิจ25412
954มารู้จักเอดส์กันเถอะวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25411
955การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวพิกุล บุญช่วง25412
956การพยาบาลสูติศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25416
957การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพอำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์25413
958การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25412
959แคลเซียม ฟอสฟอรัสและความผิดปกติของกระดูกที่พบในผู้ป่วยเด็กสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25411
960ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2วรชัย รัตนธราธร25411
961ตำราโภชนบำบัดและโรคไตประเสริฐ ธนกิจจารุ25402
962อนามัยชุมชน เล่ม 2เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
963การพยาบาลทางห้องผ่าตัดเรณู อาจสาลี25402
964ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลยุคหน้าMurray, Mary Ellen25405
965สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25402
966กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25403
967การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่สุดาพรรณ ธัญจิรา25404
968การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25401
969อนามัยชุมชน เล่ม 1เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
970กายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจสุวรรณี จรูงจิตรอารี25405
971อาหารและโภชนาการ : นำความรู้สู่การปฏิบัติไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25401
972การสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย พ.ศ.2539อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25403
973การพยาบาลจักษุวิทยา เล่ม 1ขวัญตา เกิดชูชื่น25401
974เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
975การพยาบาลผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองสุภาพ วัณณะพันธุ์25403
976คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็กอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์25406
977แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25401
978อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
979การประชุมวิชาการ 30 ปี สูติ-นรีเวช รามาธิบดี วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2540 ณ โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯกำแหง จาตุรจินดา25401
980ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25401
981กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25401
982พันธุศาสตร์ของเซลล์อมรา คัมภิรานนท์25405
983จักษุวิทยาอภิชาติ สิงคาลวณิช25402
984การพยาบาลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25402
985การพยาบาลสุขภาพจิต เล่ม 1พรทรัพย์ สมิติษเฐียร25408
986ตำราเรื่องเนื้องอกของกระดูก : พยาธิวิทยา รังสีวิทยาและคลินิกวรชัย ศิริกุลชยานนท์25401
987รู้เรื่องโรคสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25402
988แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
989ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง : การวางแผนการพยาบาลสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25402
990ตำราโรค หู คอ จมูกอภิชัย วิธวาศิริ25402
991การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25403
992คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25401
993ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25401
994การพยาบาลสูติศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันพระบรมราชชนก.คณาจารย์จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก25402
995การคุมกำเนิดชวนชม สกลธวัฒน์25401
996จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25401
997การพยาบาลสูติศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25393
998ตำราสูติศาสตร์ธีระพร วุฒยวนิช25392
999ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25391
1000วิทยาฮิสโต 2 : อวัยวะในระบบวนิดา บัณฑิต25394
1001การพยาบาลเด็กโรคหัวใจสุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์25394
1002แนวทางในการส่งเสริมชีวิตและครอบครัวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.^สำนักงานกิจการพิเศษ.25391
1003คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
1004วิจัยทางการพยาบาล : หลักการและกระบวนการเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25395
1005โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25391
100623 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือเสรี พงศ์พิศ25392
1007แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครอบครัว : เพื่อลูกหลานเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งนิตยา คชภักดี25391
1008อายุรศาสตร์ทันยุค 3นิพนธ์ พวงวรินทร์25392
1009เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25392
1010คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25392
1011รายงานการจัดตั้งหน่วยพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ศึกษากระทรวงสาธารณสุข.^สถาบันพระบรมราชนก.25391
1012การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25393
1013แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25399
1014Peptic diseasesศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์25392
1015โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหญิงมีครรภ์และการพยาบาลเจียรนัย โพธิ์ไทรย์25392
1016เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
1017คู่มือการปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
1018จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25395
1019สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
1020คู่มือการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์25395
1021ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแลฟาริดา อิบราฮิม25392
1022จิตวิทยาแห่งความรัก หลักการเลือกคู่ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และการอยู่คนเดียวอย่างล้ำค่าไชย ณ พล25381
1023โภชนศาสตร์ทางคลินิกในเด็กพิภพ จิรภิญโญ25382
1024ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
1025คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์อันธิกา คะระวานิช25384
1026การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพลัดต่ำ : กรณีศึกษาขวัญตา หวั่นห้วย25381
1027สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผู้รับบริการตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1028อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและหลักการสั่งอาหารรุจิรา สัมมะสุต25381
1029การพยาบาลผู้คลอดภาวะตกเลือดหลังคลอด : กรณีศึกษาสุพรพันธ์ วัลลิกุล25381
1030ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
1031การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25382
1032โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25382
1033การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนันทา คูณรัตนศิริ25382
1034รายงานการศึกษาผู้คลอดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง : กรณีศึกษาบุญทัย อินเนียม25381
1035การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารบุปผา ขันแข็ง25382
1036การพยาบาลผู้คลอดโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ : กรณีศึกษาลัดดา ศีลรัตนวงศ์25381
1037ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
1038การดูแลสุขภาพที่บ้านกุลฤดี จิตตยานันต์25383
1039ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
1040การพยาบาลผู้คลอดโรคกรวยไตและไตอักเสบเฉียบพลัน : กรณีศึกษาพิศมัย แจ้งนุด25381
1041Osteosarcoma : แนวทางใหม่ในการรักษาลักษณา โพชนุกูล25382
1042การพยาบาลผู้คลอดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด : กรณีศึกษาพันธ์ทิพย์ แก้วดวงใจ25381
1043การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุตตันหลอดเลือดในปอด : กรณีศึกษาสุกัญญา ยินอัศวพโรณ25381
1044อาการของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและการบำบัดกำพล กลั่นกลิ่น25381
1045การพยาบาลผู้คลอดโรคหอบหืด : กรณีศึกษาสุมณฑา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา25381
1046การพยาบาลผู้คลอดภาวะรกเกาะต่ำ : กรณีศึกษาจิณณ์สุดา แก้วพัฒนา25381
1047การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25381
1048การพยาบาลผู้คลอดที่การคลอดยาวนานกว่าปกติ : กรณีศึกษาสำราญ ศิลานิล25381
1049คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25382
1050การดูแลเด็กโรคเบาหวานบัญจางค์ สุขเจริญ25382
1051อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรคอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25381
1052เอกสารประกอบการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่องสุขภาพสตรีเพื่อความมั่นคงของประชาชาติสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25382
1053ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6สมเกียรติ ธาตรีธร25382
1054กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25382
1055การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจภูษิตา อินทรประสงค์25382
1056การพยาบาลผู้คลอดภาวะถุงน้ำคร่ำ : กรณีศึกษานิตยา ประชาสิทธิศักดิ์25381
1057การพยาบาลผู้คลอดที่เป็นเบาหวาน : กรณีศึกษาปัทมาวดี เติมวิเศษ25381
1058คู่มือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25381
1059การพยาบาลผู้คลอดโรคต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ : กรณีศึกษาจันทร์เพ็ญ รุจิราลัย25381
1060การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด : กรณีศึกษานงราม มยุรี ฉายากุล25381
1061คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชนดวงพร พันธุเสน25385
1062สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1063โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์25371
1064ร่วมแรงแบ่งปันรัก : สภาพและข้อเท็จจริงแห่งปัญหาโสเภณีและเอดส์มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25373
1065โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็กวันดี วราวิทย์25374
1066โภชนาการและการออกกำลังกายพีระพงศ์ บุญศิริ25372
1067การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25371
1068คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ชุดที่ 3สุรชาติ ณ หนองคาย25371
1069เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25374
1070กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25375
1071วิจัยทางการพยาบาลยุวดี ฦาชา25371
1072การบริบาลครรภ์เสี่ยงสูงวินิต พัวประดิษฐ์25371
1073ห่วงใยคุณแม่ ดูแลลูกน้อยเฟนวิก, เอลิซาเบท@25371
1074การกำจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดจากประเทศไทยกรมอนามัย กองโภชนาการ25371
1075อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25374
1076ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทยถนอมศรี ศรีชัยกุล25372
1077การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดทางสูติกรรมสุกัญญา ปริสัญญกุล25372
1078รายงานการสัมมนาเรื่อง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสถาบันสุขภาพจิต25371
1079โภชนศาสตร์เบื้องต้นนิธิยา รัตนาปนนท์25371
1080การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25371
1081คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2รัชนี นามจันทรา25373
1082คู่มือกฎหมายสำหรับผู้หญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะสังคมศาสตร์.^ศูนย์สตรีศึกษา.25375
1083การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
1084การพยาบาลผู้คลอดโรคเริ่มที่อวัยวะสืบพันธุ์ : กรณีศึกษาธัญลักษณ์ พึ่งสำราญ25361
1085ตกเลือดในหญิงมีครรภ์ : การประเมินและแผนการพยาบาลชวนพิศ นรเดชานนท์25363
1086ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
1087นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบบอร์ด)ธีระ ทองสุข25361
1088Update in glomerular diseaseเกรียง ตั้งสง่า25361
1089ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 6จุฑามณี จารุจินดา25361
1090สตรี ความท้าทายจากปัจจุบันสู่ปี ค.ศ. 2000สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.^สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.25361
1091ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25361
1092รักลูกให้ถูกทาง เล่มที่ 3ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา25361
1093คู่มือการดูแลสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25362
1094โรคมะเร็งทางนรีเวชประสิทธิ์ เพ็งสา25361
1095ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือดสมชาติ โลจายะ25361
1096พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528สภาการพยาบาล25361
1097ตำราตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ธีระ ทองสง25362
1098แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25361
1099ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ในสตรีตั้งครรภ์ธีระ ทองสง25362
1100การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์25361
1101การวินิจฉัยทารกในครรภ์หัตถการและปฏิบัติการทางห้องทดลองเสาวคนธ์ อัจจิมากร25352
1102คุณภาพชีวิตสตรีไทย : สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย25353
1103สูติศาสตร์ เล่มที่ 2ธีระพร วุฒยวนิช25352
1104การวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์เสาวคนธ์ อัจจิมากร25351
1105สูติศาสตร์ เล่มที่ 1ธีระพร วุฒยวนิช25351
1106จุลศัลยศาสตร์นรีเวชวิทยากอบจิตต์ ลิมปพยอม25353
1107คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตร์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์25351
1108การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
1109การพยาบาลในระยะคลอด : การพยาบาลผู้รับบริการในระยะคลอดตามกระบวนการพยาบาลที่ใช้แบบแผนสุขภาพเก็บข้อมูลพิริยา ศุภศรี25355
1110นรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัวสมศักดิ์ ตั้งตระกูล25342
1111นิเทศการพยาบาล : แนวความคิด วิธีการ เทคนิคการนิเทศและการพัฒนาบุคคลวิเชียร ทวีลาภ25343
1112คลอดง่าย : คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตรมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์25341
1113ถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์สถาพร มานัสสถิตย์25341
1114ตำราวิสัญญีวิทยาวรภา สุวรรณจินดา25341
1115การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
1116จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25344
1117โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย25341
1118การใช้กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดของแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
1119สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25341
1120สูติศาสตร์พื้นฐานรามาธิบดีสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ25342
1121ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25341
1122การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25347
1123ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25343
1124เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25341
1125พยาธิวิทยาทั่วไปสมพงศ์ สหพงศ์25335
1126ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกกับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเองในมารดาครรภ์แรกหลังคลอดปกติวิภารัตน์ ยมดิษฐ์25331
1127คุยกับหมอพนิตย์เรื่องครรภ์และทารกพนิตย์ จิวะนันทประวัติ25332
1128ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
1129โรคใต้เข็มขัดวิน, เดนิส @25333
1130การมีบุตรยากหะทัย เทพพิสัย25331
1131สถานะของหญิงมีสามีในประเทศสยามดูปลาตร์, หลุยส์@25331
1132โครงการติดตามยาฝังคุมกำเนิดกรมอนามัย25331
1133ภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ : การประเมินและแผนการพยาบาลชวนพิศ นรเดชานนท์25333
1134ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25334
1135เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1136การประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพยาบาลที่เน้นชุมชนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25331
1137ความก้าวหน้าในหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหามีบุตรยากพวงเพ็ญ ริมดุสิต25332
1138แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1139กลวิธีปราบลูกตัวแสบวรรณรัตน์ รัตนวรางค์25332
1140คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25332
1141เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัวมยุรี ภูงามทอง25331
1142คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25331
1143เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1144เตรียมตัวเป็นแม่โสภาพรรณ รัตนัย25331
1145กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
1146จิตเวชศาสตร์ เล่ม 1ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
1147วิเคราะห์ข้อมูลประชากรและการสอนอนามัยครอบครัวกรมอนามัย25331
1148การช่วยชีวิตทารกที่เกิดแอสฟิกเซียในห้องคลอดบวร งามศิริอุดม25333
1149ปัญหาและแนวทางแก้ไขโรคทางนรีเวชพิชัย เจริญพานิช25332
1150กายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหวสุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา25332
1151เอ็กซเรย์เทคโนโลยีปรีชา เติมจิตรอารีย์25331
1152คู่มือการฝากครรภ์และการคลอดวราวุธ สุมาวงศ์25321
1153การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25323
1154การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25321
1155สองขวบปีแรกแห่งชีวิต : พัฒนาการของทารกแรกเกิดวัย 24 เดือนโสภาพรรณ รัตนัย25325
1156การคลอดยากสุดชาย ปันยารชุน25322
1157ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
1158การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25325
1159พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
1160วิทยาเอนโดครีนทางสูติ-นรีเวชอุรุษา เทพพิสัย25323
1161การรักษาประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีสัมฤทธิ์ เสนาแพทย์25322
1162สรีรวิทยา 1สุวรรณา หังสพฤกษ์25325
1163เซลล์วิทยาคลินิคของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีสรรพ์ศรี เปียวุฒิ25323
1164การบริการอนามัยครอบครัว เล่ม 1 : การดูแลทารกชมนาด พจนามาตร์25323
1165ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
1166คู่มือปฏิบัติการพยาบาลทางนรีเวชพรรณนิภา ธรรมวิรัช25323
1167เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
1168การดูแลรักษาโรคความดันเลือดสูงเกษม วัฒนชัย25325
1169วิทยาเอนโดครีนการเจริญพันธุ์คลินิกอร่าม โรจนสกุล25323
1170การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์ลักขณา ธรรมไพโรจน์25328
1171อ่านก่อนคลอดฮอล, โรเบิตร์ อี. @25321
1172ระบบสืบพันธุ์เพ็ญโฉม พึ่งวิชา25322
1173การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เล่มที่ 2สมพนธ์ บุณยคุปต์25322
1174ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 4นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25322
1175เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
1176สรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ประมวล วีรุตมเสน25322
1177โรคระบบการหายใจ 1ประพาฬ ยงใจยุทธ25321
1178ยาต้านจุลชีพ : ความรู้พื้นฐานและประยุกต์มาลิน จุลศิริ25321
1179คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
1180คู่มือโรคผิวหนังสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเรณู โคตรจรัส25321
1181มะเร็งหลอดอาหารอภิณพ จันทร์วิทัน25326
1182การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
1183วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25325
1184การใช้ยาในวิทยาเอนโดครีนนรีเวชอร่าม โรจนสกุล25322
1185กระดูกหักสุทร บวรรัตนเวช25322
1186การพยาบาลศัลยกรรมประสาทเบื้องต้นชัชรินทร์ อังศุภากร25323
1187การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
1188เนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกเสริมศรี สินธวานนท์25311
1189เอกสารการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25313
1190มะเร็งวิทยานรีเวชรามาธิบดีสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ25312
1191รายงานการประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุขครั้งที่ 1 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย25314
1192รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องสอนทางคลินิกอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25315
1193แก่นแท้ของสูติศาสตร์ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขพิชัย เจริญพานิช25314
1194การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์เทียมศร ทองสวัสดิ์25315
1195เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1196กดจุดหยุดปวดหัวเคอร์แลนด์, ฮาวาร์ด ดี.25311
1197เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1198การพยาบาลสูติศาสตร์หัตถการ : บทบาทและแนวทางปฏิบัติอุทุมพร พรนฤสุวรรณ25311
1199พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
1200การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาลบุญศรี ปราบณศักดิ์25318
1201การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25312
1202การเตรียมมารดาเพื่อการคลอดเทียมศร ทองสวัสดิ์25311
1203การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 25-29 กรกฎาคม 2531วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25311
1204เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1205เพศศึกษา : ความรู้เรื่องเพศ และการสอนเพศศึกษาสุชาติ โสมประยูร25312
1206การมีบุตรยากเอนก อารีพรรค25311
1207กายบริหารก่อน-หลังคลอดลีลานุช ทิฆัมสกุล25311
1208แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวรมนต์ ตรีพรหม25315
1209โรคจิตเภทเลอสรรค์ พุ่มชูศรี25316
1210โรคไตในเด็กสุขชาติ เกิดผล25312
1211โรคและภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ในหญิงตั้งครรภ์ : การพยาบาลอุทุมพร พรนฤสุวรรณ25313
1212เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1213การให้ยาสลบในประสาทศัลยศาสตร์สมศรี เผ่าสวัสดิ์25311
1214การพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25311
1215คุยกับหมอสูติพนิตย์ จิวะนันทประวัติ25312
1216สูติศาสตร์รามาธิบดีกำแหง จาตุรจินดา25312
1217สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25313
1218เด็กตายคลอดสุขิต เผ่าสวัสดิ์25312
1219ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
1220การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
1221การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรีพรรณนิภา ธรรมวิรัช25303
1222จอประสาทตาลอกวัฒนีย์ เย็นจิตร25301
1223การเจริญเติบโตช้าในครรภ์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25303
1224ต่อมไร้ท่อคลินิคศรีจิตรา บุญนาค25304
1225การพยาบาลทางห้องผ่าตัดอรอนงค์ พุมอาภรณ์25301
1226ตำราการรักษาโรคต่อมไร้ท่อในผู้ใหญ่ด้วยยากอบชัย พัววิไล25302
1227คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
1228อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 2 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสัจพันธ์ อิศรเสนา25301
1229หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
1230ปรสิตวิทยาอนันต์ สกุลกิม25308
1231จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25305
1232การปฏิสนธิในหลอดแก้วและการย้ายฝากตัวอ่อนมณีวรรณ กมลพัฒนะ25301
1233การบริหารการพยาบาลสุลักษณ์ มีชูทรัพย์25306
1234การตั้งครรภ์และการคลอดสุรีย์ สิมารักษ์25303
1235การปฎิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย : การลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศโลกที่สามโนเดล, จอห์น@25302
1236เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1237เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1238คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
1239สัมพันธภาพระหว่างบุคคลทางการพยาบาลจิตเวชพิไลรัตน์ ทองอุไร25298
1240เอกสารการสอนชุดวิชาครอบครัวและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
1241หลักระบาดวิทยาสมชาย สุพันธุ์วณิช25293
1242ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม 2วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา25293
1243การใช้ยาทางจักษุวิทยาประจักษ์ ประจักษ์เวช25292
1244ทฤษฎีการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25293
1245คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเด็กชาลี พรพัฒน์กุล25292
1246คุมกำเนิดสุพร เกิดสว่าง25291
1247การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอนุรี ออตยะกุล25292
1248โรคของเต้านมสมปอง รักษาศุข25292
1249ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ส่าหรี จิตตินันทน์25292
1250ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 2ธิดา นิงสานนท์25291
1251ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เล่มที่ 2ถนอมศรี ศรีชัยกุล25292
1252มาตรฐานการพยาบาล : ทฤษฎีและการปฏิบัติสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25292
1253เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1254การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
1255เอกสารการสอนชุดวิชาครอบครัวและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25291
1256ภาวะเร่งด่วนทางหูสุเมธ พีรวุฒิ25293
1257ตำราวิทยาการก้าวหน้าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25292
1258ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ส่าหรี จิตตินันทน์25281
1259ประชากรศึกษาและการวางแผนครอบครัววันทนา กลิ่นงาม25281
1260โรคไข้สมองอักเสบประเสริฐ ทองเจริญ25282
1261เท้าปุกแต่กำเนิดสิทธิ์ เตชะกัมพุช25282
1262ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินธนิต วัชรพุกก์25281
1263การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดสุพร พลยานันท์25282
1264เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1265ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1266ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25282
1267ศัลยศาสตร์ตกแต่งถาวร จรูญสมิทธิ์25281
1268เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1269จักษุวิทยาในเวชปฏิบัติทั่วไปอเนก เพฑวณิช25281
1270เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1271ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25276
1272โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไพรัช ดีสุดจิต25273
1273ตำราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นิวัติ พลนิกร25271
1274คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน@25271
1275พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25274
1276เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1277คุมกำเนิดสุพร เกิดสว่าง25271
1278ฮอร์โมนบำบัดและโรคของต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวชดวงเดือน คงศักดิ์25271
1279เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1280การพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25272
1281เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสัมพันธศาสตร์พื้นฐานระบบต่อมไร้ท่อลักษณา อินทร์กลับ25271
1282เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
1283ภาวะมีบุตรยากเสบียง ศรีวรรณบูรณ์25263
1284คู่มือภาคปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นมูลฐานกัมพล ประจวบเหมาะ25267
1285การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล25262
1286เคหพยาบาลนิตยา วิปุลานุสาสน์25263
1287ยาฉีดคุมกำเนิดประมวล วีรุตมเสน25264
1288กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25262
1289การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมบรรจง คำหอมกุล25261
1290เพศศึกษาสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย25261
1291นรีเวชวิทยาสุขิต เผ่าสวัสดิ์25253
1292ยาเตรียมปราศจากเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาลเฉลิมศรี ภุมมางกูร25251
1293สูติศาสตร์สุขิต เผ่าสวัสดิ์25253
1294คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
1295รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดอัตราเพิ่มของประชากรกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย25251
1296คู่มือวิธีสังเกตเมือกหาเวลาไข่สุก การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติบิลลิงค์ส, เอเวอร์ลิน แอล.@25251
1297การลดความเครียดของผู้ป่วยศัลยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น25251
1298อนามัยแม่และเด็กนิตยา วิปุลานุสาสน์25241
1299การปฐมพยาบาลจรินทร์ ธานีรัตน์25241
1300สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาวิมลรัตน กรัยวิเชียร25243
1301คู่มือการพยาบาลมารดาและทารกอุบลวรรณ พจน์พริ้ง25241
1302อนามัยแม่-เด็กและการวางแผนครอบครัวจริยาวัตร คมพยัคฆ์25241
1303คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
1304คู่มือการฝากครรภ์และการคลอดวราวุธ ผลานันต์25231
1305การใช้ยาในโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะเภสัชศาสตร์25231
1306กลไกควบคุมการคลอดสมศักดิ์ วนิชาชีวะ25231
1307วิทยาเอนโดครินเบื้องต้นวิจิตรา เลิศกมลกาญจน์25231
1308กลไกควบคุมการคลอดสมศักดิ์ วนิชาชีวะ25231
1309จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีทัซซิงก์, ไลล์@25211
1310การวางแผนครอบครัวประชากรและเทคโนโลยีการคุมกำเนิดสุวชัย อินทรประเสริฐ25212
1311สูติศาสตร์วิมลรัตน กรัยวิเชียร25211
1312โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25211
1313คำบรรยายประกอบการสอนการวางแผนครอบครัวกระทรวงสาธารณสุข25201
1314คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25191
1315คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 2 การใช้ขดพิเศษหรือห่วงอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^โครงการวางแผนครอบครัว.25141
1316คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 1 แนะนำวิธีป้องกันชนิดต่างๆกระทรวงสาธารณสุข.^โครงการวางแผนครอบครัว.25141
1317คู่มือการศึกษาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ : บทที่ 3 การรับประทานยาเม็ดหรือยาคุมกระทรวงสาธารณสุข.^โครงการวางแผนครอบครัว.25141
1318Comprehensive nephrologyสง่า นิลวรางกูร25141
         รวม   5059  เล่ม