รายชื่อหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลำดับเลขทะเบียนรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1T002301สิบปีสถาบันวิจัยโภชนาการสถาบันวิจัยโภชนาการมปป.1
2T004848โรคเอดส์และเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมวิทย์ เที่ยงบูรณธรรมม.ป.ป.1
3T007837คู่มือการปฏิบัติงานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมการแพทย์.ม.ป.ป.4
4T004794สุขภาพและพลานามัยแอนเดอร์สัน, คลิฟฟอร์ด อาร์. @ม.ป.ป.1
5T003937การเจริญเติบโตของมนุษย์ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์ม.ป.ป.1
6T002525คู่มือการออกกำลังกายดำรง กิจกุศลม.ป.ป.1
7T000785รวมเรื่องราวการบริหารนิตยสารผู้จัดการม.ป.ป.1
8T004651การบริหารงานบุคคล ทธ.306มาณพ สวามิชัยม.ป.ป.1
9T004870ความรู้เรื่องยาและการใช้ยาอุดม ดุจศรีวัชรม.ป.ป.3
10T009302หลักวิธีปฏิบัติเบื้องต้นกรณีฉุกเฉินสภากาชาดแห่งประเทศอังกฤษม.ป.ป.1
11T009594คู่แข่งการตลาดศูนย์วิจัยและบริการข้อมูล บริษัทคู่แข่งจำกัด(มหาชน)ม.ป.ป.1
12T006898เคล็ดลับชิงตลาดล้านล้านบาทรัสเซียกับซีไอเอสชัยณรงค์ ชวนะธิตม.ป.ป.2
13T006395การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะม.ป.ป.1
14T000296การพยาบาลผู้สูงอายุกุลยา ตันติผลาชีวะม.ป.ป.1
15T000028เทคนิคการแนะแนวกับการแก้ไขสารเสพต์ติดไพเราะ นีละคุปต์ม.ป.ป.1
16T004337ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ในสตรีตั้งครรภ์ธีระ ทองสงม.ป.ป.1
17T016245การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติสมจิต หนุเจริญกุลม.ป.ป.3
18T000037การพยาบาลผู้คลอดโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย : กรณีศึกษารวงทิพย์ จินาพันธ์ม.ป.ป.1
19T009775การจัดการสินเชื่อดารณี พุทธวิบูลย์ม.ป.ป.1
20T004451คู่มือโรคต่อมไร้ท่อในเด็กสัญชัย เชื้อสีห์แก้วม.ป.ป.2
21T000310การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบโลหิตและต่อมน้ำเหลืองละไม โกศลานันท์ม.ป.ป.1
22T000724คู่มืออนามัยแม่และลูกกระทรวงสาธารณสุข.โครงการวางแผนครอบครัวม.ป.ป.2
23T003449การพลศึกษาฟอง เกิดแก้วม.ป.ป.1
24T002187มะเร็งปากมดลูกคณะแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขม.ป.ป.1
25T005592คำอธิบายศัพท์การตลาดและคำศัพท์การขายศิริวรรณ เสรีรัตน์ม.ป.ป.1
26T003417เพื่อสุขภาพจิตฉวีวรรณ สัตยธรรมม.ป.ป.3
27T000012ความชุกของโรคขาดไวตามินเอในเด็กก่อนวัยเรียนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองควบคุมโรค สำนักอนามัยม.ป.ป.1
28T007788แบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลกรรณิกา เจิมเทียมชัยม.ป.ป.6
29T000856แนวความคิดหลักการและวิธีการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานอมร นนทสุตม.ป.ป.1
30T003508ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคมสิทธิโชค วรานุสันติกูลม.ป.ป.2
31T000280เวชปฏิบัติโรคผิวหนังธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ม.ป.ป.1
32T00951221 ปี สำนักข่าวไทย ไอทีองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยม.ป.ป.1
33T000210การออกกำลังกายเพื่อชะลอความแก่เสก อักษรานุเคราะห์ม.ป.ป.1
34T001971กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารยุวดี วงษ์กระจ่างม.ป.ป.1
35T004884เจ็บหน้าอกกับโรคหัวใจเลวีน, เฮอร์เบิร์ต เจ. @ม.ป.ป.1
36T001789จิตวิทยาสังคมบุญเดิม พันรอบม.ป.ป.2
37T000488หลักสูตรและคู่มือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวบุญเลิศ เลียวประไพม.ป.ป.1
38T004513คำบรรยายวิชาการพยาบาลโรคเด็กสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอนามัยแม่และเด็ก.ม.ป.ป.1
39T009737หนึ่งคำถาม หนึ่งความหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยม.ป.ป.1
40T004343ปฎิบัติการสรีรวิทยาจวงจันทร์ ชัยธชวงศ์ม.ป.ป.1
41T003106การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสนอ อินทรสุขศรีม.ป.ป.3
42T009273การประชาสัมพันธ์ธุรกิจชัชวาลย์ สมทรัพย์ม.ป.ป.1
43T003436เหล้ากรอสส์, ลีโอนาร์ด @ม.ป.ป.2
44T002486คู่มือปฐมพยาบาลทอมสัน, รัชท์@ม.ป.ป.1
45T000418ฟิสิกส์ทางพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาลม.ป.ป.4
46T002364คู่มือโรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดาม.ป.ป.1
47T001106คู่มือแนวการอบรมนักเรียนแกนนำโครงการเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครประยูร อองกุลนะม.ป.ป.1
48T007083มนุษยสัมพันธ์ราศรี ภุมรีม.ป.ป.3
49T001198รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วอิบุกะ, มาซารุ @ม.ป.ป.1
50T000029การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำให้เกิดการเก็บครรภ์ : กรณีศึกษาพัฒนา สงวนพงศ์ม.ป.ป.1
51T003671การประเมินภาวะไข้จากการวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากด้วยเทปวัดไข้ และการวัดทางรักแร้วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยม.ป.ป.1
52T018340การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรีม.ป.ป.1
53T005889เซลล์ อินเจอรี่สมพงศ์ สหพงศ์ม.ป.ป.6
54T006523การบัญชีทรัพย์สินสุภาวดี เจริญทรัพย์ม.ป.ป.4
55T004367การเงินธุรกิจฐาปนา ฉิ่นไพศาลม.ป.ป.1
56T000555โรคภูมิแพ้วสันต์ สิงหมณีม.ป.ป.3
57T004465การพยาบาลในระยะคลอดสุกัญญา ปริสัญญกุลม.ป.ป.2
58T001966โรคติดต่อชวลิต ทัศนสว่างม.ป.ป.5
59T002933รักลูกให้ถูกทางปัญญานันทภิกขุม.ป.ป.2
60T000661จริยธรรมทางการจัดการจินตนา บุญบงการม.ป.ป.1
61T014731เอกสารรวมเล่มจุลชีววิทยาและปรสิตสำหรับพยาบาลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์ม.ป.ป.4
62T018511ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยคณะทำงานจัดทำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยม.ป.ป.1
63T009987ทฤษฎีการเงินและเศรษฐศาสตร์มหภาคชวินทร์ ลีนะบรรจงม.ป.ป.1
64T006566การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสุพล ดุรงค์วัฒนาม.ป.ป.2
65T005975คู่มือรักษาสุขภาพครอบครัวสัมพันธ์ อุดมรักษ์ม.ป.ป.1
66T000076การสื่อความยุพา สุภากุลม.ป.ป.1
67T000687วิวัฒนาการของการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ในระยะเริ่มแรกหะทัย เทพพิสัยม.ป.ป.1
68T009301คัมภีร์การโฆษณาภาพยนตร์ไทยชวนะ ภวกานันท์ม.ป.ป.1
69T010540การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์ม.ป.ป.5
70T028395คู่มือเลี้ยงลูกวัย 1-6 ขวบบริษัทบริสตอล-ไมเยอร์สควิบบ์(ประเทศไทย)จำกัดม.ป.ป.1
71T002178สรีรวิทยาดิถี จึงเจริญม.ป.ป.1
72T006712การเขียนเพื่อการสื่อสารสุชาติ พงษ์พานิชม.ป.ป.3
73T005874คู่มือประกอบการบรรยายสรีรวิทยา PS201มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาม.ป.ป.1
74T007463โครงสร้างข้อมูลดรุณี ศมาวรรตกุลม.ป.ป.1
75T001713โรคติดเชื้อของระบบประสาทกลางในประเทศไทยรังสรรค์ ปัญญาธัญญะม.ป.ป.4
76T003432โครงสร้างและการบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนวุฒิชัย จำนงค์ม.ป.ป.1
77T001891ไวรัสวิทยาวันเพ็ญ ชัยคำภาม.ป.ป.4
78T001220วิธีแก้เซ็ง สร้างสุขประเวศ วะสีม.ป.ป.1
79T006879การสื่อสารและการพัฒนาเสถียร เชยประทับม.ป.ป.3
80T004646สุขศึกษาจิตติมา ภาวะดุลม.ป.ป.1
81T011293การศึกษาคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็กและความเสี่ยงของเด็กต่อโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจกรมควบคุมโรคติดต่อ กองวัณโรคม.ป.ป.1
82T008911110 ธาตุคุณสมบัติและการค้นพบวิริยะ สิริสิงหม.ป.ป.1
83T002803วิทยาฮิสโต 1สุจินต์ อึ้งถาวรม.ป.ป.1
84T006506การเลิกจ้างวิชัย โถสุวรรณจินดาม.ป.ป.1
85T001196ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาฟิสิกส์ม.ป.ป.1
86T004300เทคนิคมนุษยสัมพันธ์วิจิตร อาวะกุลม.ป.ป.2
87T007833สุขภาพจิตและการปรับอารมณ์อรทัย ชื่นมนุษย์ม.ป.ป.1
88T003184ทำอย่างไรจึงจะหลับได้อย่างมีความสุขพิชญ์ มกรพันธุ์ม.ป.ป.1
89T005884หลักสำคัญในการปฏิบัติเพื่อลดความพิการในผู้ป่วยโรคเรื้อนวัทสัน, ยีน เอ็ม. @ม.ป.ป.5
90T009260เทคนิคการประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน.ม.ป.ป.1
91T009527วัฒนธรรมอันหลากสีของมนุษยชาติดวงทิพย์ สุรินทาธิปม.ป.ป.1
92T004877กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอุดม โตสงวนม.ป.ป.3
93T004347สรีรวิทยาเบื้องต้น เล่มที่ 2ทวินศรี วรวรรณม.ป.ป.2
94T000001คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยานักศึกษาพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์ม.ป.ป.3
95T001702มีลูกฉลาดล้ำทำไงดีฟรีแมน, โจแอน @ม.ป.ป.2
96T003877รายงานผลการปฎิบัติงานของงานบริการผู้ป่วยปัญญาอ่อนตามแผนงานรองสุขภาพจิตโรงพยาบาลราชานุกูลม.ป.ป.1
97T003320คู่มือเลี้ยงลูกชนิกา ตู้จินดาม.ป.ป.1
98T004518คำบรรยายวิชาการพยาบาลศัลยกรรมสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองอนามัยแม่และเด็ก.ม.ป.ป.1
99T008299ผลการศึกษาความชุกของโรคขาดวิตามินเอในเด็กก่อนวัยเรียนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอนามัยม.ป.ป.1
100T024534วิทยาการจัดการเสาวนิตย์ จันทนโรจน์ม.ป.ป.1
101T041232อายุรศาสตร์ทันใจมณฑิรา มณีรัตนะพร25615
102T042338การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary careพิสนธิ์ จงตระกูล25612
103T041597คำอธิบายตำราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ.2459รัชนี จันทร์เกษ25612
104T042317เดงกีณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
105T042126การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในการเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารระหว่างการเรียนโดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่กับการใช้แอพพลิเคชั่นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมมัณฑนา วัชรินทร์รัตน์25611
106T042293การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น25615
107T041536Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
108T041860104 ปี โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม 1 ปี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย25611
109T042330บำบัดเบาหวานด้วยอาหารศัลยา คงสมบูรณ์เวช25612
110T042323โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก : เรียนรู้จากกรณีศึกษาเสกสิต โอสถากุล25612
111T042336การวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กภาสกร ศรีทิพย์สุโข25612
112T042157การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุอมรรักษ์ สวนชูผล25611
113T042278การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำกัญญดา ประจุศิลป256110
114T042321โรคตับในเด็กวรนุช จงศรีสวัสดิ์25612
115T042223พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สำนักวิชาการสาธารณสุข25611
116T041759ศัพท์แพทย์พื้นฐานพงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ25612
117T042298การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที่ได้รับการผ่าตัดและถูกจำกัดการสื่อสารด้วยท่อช่วยหายใจวันธณี วิรุฬห์พานิช25615
118T041053โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อนนัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ25611
119T042325การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนนพวรรณ เปียซื่อ25612
120T041838HA update 2018อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25611
121T041339ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
122T042186การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุรังสิมันต์ สุนทรไชยา256110
123T042100วิธีวิทยาการวิจัยทิพย์สิริ กาญจนวาสี25612
124T041226หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25614
125T041304การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : แนวคิดและการจัดการหลายระดับอาภาพร เผ่าวัฒนา25613
126T041587สุขภาพคนไทย 2561 : พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25611
127T042303การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บทบาทพยาบาลศศิกานต์ กาละ256110
128T042344ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ขวัญเมือง แก้วดำเกิง25612
129T042334ระบาดวิทยาวิฑูรย์ โล่ห์สุนทร25612
130T042327อาหารและโภชนาการ : การป้องกันกลไกบกพร่องอัญชลี ศรีจำเริญ25612
131T041606เวชศาสตร์ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค25611
132T042329Pediatric pulmonary & critical care ultrasoundรุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ25611
133T042332การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษาอุทัย ปริญญาสุทธินันท์25612
134T042102เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พิชิต ฤทธิ์จรูญ25612
135T041585ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนวันเพ็ญ แก้วปาน25611
136T042313ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 4สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์25612
137T042340พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ25612
138T041598คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ.2459รัชนี จันทร์เกษ25612
139T042288ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 2ศุกระวรรณ อินทรขาว25615
140T042315คู่มือหมอครอบครัวสายพิณ หัตถีรัตน์25612
141T042319การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล25612
142T041358จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
143T040641แคลคูลัส 1ดำรงค์ ทิพย์โยธา25602
144T040856บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
145T041322Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn careอภิชัย อังสพัทธ์25603
146T040921การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
147T040690ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมารดาและทารกในครรภ์วิบูลย์ เรืองชัยนิคม25605
148T041405การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25601
149T041243การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์256010
150T041684กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
151T038875เคมีฟิสิคัลประยุกต์ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25601
152T039751สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยากรองกาญจน์ ชูทิพย์256010
153T040741คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหารรัชนี จันทร์เกษ25602
154T041551เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาบริการสุขภาพที่สมดุล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต25602
155T041745การศึกษาหาความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือระหว่างสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านก้านมะพร้าวฮีโร่และกระดานยืดน่องในผู้สูงอายุจันทร์จิรา พิพัฒน์วัฒนารมย์25601
156T041276Electrocardiography : self study, book Iองค์การ เรืองรัตนอัมพร25605
157T041361ระบบนำส่งยานรเศรษฐ์ ณ สงขลา25603
158T040041กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
159T039791Mechanical ventilation : the essentialsสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา256010
160T040999เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
161T041406Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
162T041212การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1ศิริรัตน์ ปานอุทัย256010
163T039410ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
164T041749ผลการรักษาด้วยกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรนเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวและกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงส่วนเอวต่ออาการปวดความบกพร่องของการทำงานของหลังส่วนล่างและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวใบเฟิร์น สุทธินันท์25601
165T041095การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจจรัญ สายะสถิตย์256010
166T040584เทคนิคการจัดการความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25602
167T041230เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์25602
168T041307กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชนลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์256010
169T040665เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
170T040599กลยุทธ์การตลาดKeller, Kevin Lane256010
171T041241โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกอัครพล มุ่งนิรันดร์25602
172T042136ผลของโปรแกรมการจัดการอาการของผู้ป่วยนรีเวชหลังผ่าตัดทางหน้าท้องต่ออาการปวดหลังผ่าตัดและอาการท้องอืดที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีวิริยา ศิลา25602
173T040935วิธีสอนทั่วไปศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย256010
174T041383ฟิสิกส์ 1Serway, Raymond A.25608
175T040736เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวสุพัตรา ศรีวณิชชากร25601
176T041173พยาบาลโภชนบำบัดส่งศรี แก้วถนอม256010
177T040629หลักสถิติเบื้องต้นปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์25602
178T041547กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ25601
179T040391การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
180T041744ผลของการรักษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อและพังผืดและการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนทางการยศาสตร์ต่ออาการปวด ความบกพร่อง ความสามารถของคอและองศาการเคลื่อนไหวของคอในเพศหญิงกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อปุณณภพน์ ดำสุทธิ์25601
181T039991คู่มือโรคผิวหนังเด็กวาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์256010
182T041517การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา25602
183T039191ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
184T039781การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง256020
185T040609การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
186T040747คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2รัชนี จันทร์เกษ25602
187T041210Fluid, electrolyte and acid-base disordersพงศธร คชเสนี25602
188T041566สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
189T041748ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบักและแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอส่วนลึกต่ออาการปวดพิสัยการเคลื่อนไหวของคอและความบกพร่องความสามารถของคอในเพศหญิงที่ใช้สมาร์ทโฟน อายุ 18-25 ปีประภารัตน์ แสงผ่อง25601
190T039071อายุรศาสตร์ทันยุค 2560มานพ พิทักษ์ภากร256012
191T041294กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
192T041092การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร25603
193T041122ภาวะวิกฤตทางอารมณ์และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตนักศึกษาอรัญญา ตุ้ยคำภีร์25602
194T041349เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25605
195T042248กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติอำไพ จารุวัชรพาณิชกุล256010
196T041752โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างภาวะผู้นำกลยุทธ์และกลยุทธ์ด้านการเงินของโรงพยาบาลที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินของโรงพยาบาลชุมชนชุมพล นุชผ่อง25602
197T039531ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัยจิราภรณ์ ศรีอ่อน256010
198T041115โรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึมสมลักษณ์ จึงสมาน25603
199T041992การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
200T040897ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
201T041364ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์25603
202T039871พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้นวีรศักดิ์ เมืองไพศาล256015
203T04066050 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
204T041239โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560สมสงวน อัษญคุณ25602
205T040872การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นวปฎล กิตติอมรกุล25605
206T041327Essentials in hemodialysisพงศธร คชเสนี25602
207T040111แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนมาลีวัล เลิศสาครศิริ256013
208T042134ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมรุ่งนภา อาระหัง25602
209T040930บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ.2555-2557คณะทำงานโครงการบัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ.2555-255725602
210T040201การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย256010
211T040711สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25601
212T041263การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาลศิวพร อึ้งวัฒนา25603
213T039641คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
214T041827แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25601
215T041050การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศทางการพยาบาลมนันชยา กองเมืองปัก25601
216T042258การพยาบาลอายุรศาสตร์ประทุม สร้อยวงค์256010
217T040745คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)รัชนี จันทร์เกษ25602
218T041203คู่มือการใช้ยาในเด็กพรพิมล เรียนถาวร25605
219T041565บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ทัศนีย์ ญาณะ25601
220T041747ผลของการออกกำลังกายด้วยการรำแพรวาและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในผู้สูงอายุกรรณิการ์ มณีฉาย25601
221T041090ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
222T041120Ob & Gyn : update & practical XVIพงษ์เกษม วรเศรษฐสิน25602
223T041347เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25602
224T040625หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา256012
225T040577บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประพิศ พงษ์พานิช256010
226T041225กุมารศัลยศาสตร์พื้นฐานไพศาล เวชชพิพัฒน์25601
227T039415ไปใช้ชีวิตซะฐาวรา สิริพิพัฒน์25601
228T041751ผลของเทคนิคการยืดแบบเคลื่อนไหวกับการยืดด้วยโฟมนวดกล้ามเนื้อต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและความเร็วในการวิ่งเร็วของนักกีฬารักบี้ระดับเยาวชนชายอายุไม่เกิน 19 ปีจันทรกานต์ เถาตะกู25601
229T041301คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
230T042002การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
231T041317การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิกมาโนช หล่อตระกูล25605
232T039861การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์256010
233T040654ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
234T042342สาธารณสุขและการดำเนินงานชุมชน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติกมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน25602
235T041237Pediatric practice : simple & applicableกัญญา ศุภปีติพร25602
236T039921สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์256010
237T041325ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
238T040101Update on pediatric infectious diseases 2017วีระชัย วัฒนวีรเดช256010
239T042132ผลของโปรแกรมการดูแลแบบร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีสิริรัตน์ สุขอร่าม25602
240T040923จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
241T040673ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
242T0412082017 essential menopauseกิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์25602
243T039761การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
244T040521การบริหารการตลาดยุคใหม่ศิริวรรณ เสรีรัตน์256010
245T042268การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์จันทรรัตน์ เจริญสันติ256010
246T040743คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนรัชนี จันทร์เกษ25602
247T041193การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ256010
248T041746ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืดและรำไม้พลองต่อความสามารถในการทรงตัว การเดิน และความแข็งแรงของขาในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังค่อมกนิษฐา ศรีเมือง25601
249T041281การพยาบาลในระยะคลอดชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์256010
250T041085เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
251T041118เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์25602
252T039493เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
253T040623การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
254T040281รังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือดนฤมล เชาว์สุวรรณกิจ256010
255T040572กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
256T041222การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2ศิริรัตน์ ปานอุทัย25603
257T040667คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
258T041750ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวบนลูกบอลและโยคะต่อความทนทานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในคนอ้วนเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปีธิดารัตน์ แก้วอำรัตน์25601
259T041299ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ25602
260T041105การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
261T039251การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานสุนันทา ยังวนิชเศรษฐ255910
262T041482การประมวลองค์ความรู้การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25591
263T040311การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาลอรพินท์ สีขาว255910
264T040586การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าลือชัย ทองนิล25592
265T038691ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนตรวจสวนหัวใจละมัย อยู่เย็น25592
266T040471การประเมินโครงการและการจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255910
267T038093เคมีขั้นสูงRyan, Lawrie25592
268T039551ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
269T041377ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา : กลศาสตร์Young, Hugh D.25592
270T039891พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
271T040361ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
272T040594การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์โกสินทร์ จำนงไทย25592
273T039951พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
274T039611ระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารณสุขคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
275T039731การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
276T041391ฟิสิกส์ 2Serway, Raymond A.25598
277T040721ทิศทางยุทธศาสตร์โลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ.2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลกนรินทร์ ทิมา25591
278T041183การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
279T038673ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานครจันทร์จิรา แดงน้อย25592
280T040401หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
281T038369ครอบครัวต้องมาก่อนถิรวดี พุ่มนิคม25593
282T039041การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
283T040001เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์พรพรรณ ภูสาหัส255910
284T039478ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
285T041341เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัววิชุดา จิรพรเจริญ25593
286T039487เกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์25593
287T038681ประสิทธิผลของการจัดการบุคลากรทางการพยาบาลของหน่วยจ่ายกลางในการปฏิบัติงานโดยการจัดการแบบลีนในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์25592
288T040441การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
289T039601การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ยาใจ สิทธิมงคล255910
290T039081พื้นฐานระบาดวิทยาคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
291T041297การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมวีรศักดิ์ เมืองไพศาล25592
292T038835สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558ปราโมทย์ ประสาทกุล25591
293T038980(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ25591
294T039841การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาลขวัญฤทัย พันธุ255910
295T040639แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25592
296T037992สุขภาพคนไทย 2559 : ตายดี วิถีที่เลือกได้มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25593
297T038630การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
298T040301คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อยนิลภา พฤกษานุศักดิ์255910
299A001785สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช25595
300T039901จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
301T038689ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดอวัยวะเพศชายในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีกันต์สินี ประสพสุวรรณ25592
302T039106สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช255910
303T039541ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
304T041994ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบมีแรงต้านด้วยแผ่นยางยืดต่อการรับรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยวรรณนิศา ธนัคฆเศรณี25592
305T039281ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
306T041367ฟิสิกส์ : พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพประยูรศักดิ์ เปลื้องผล255910
307T040161การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกศศิริ วงษ์คงคำ255910
308C000241คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์25592
309T039881การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
310T039386ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
311T040341โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
312T040592เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศสมศักดิ์ สุโมตยกุล25592
313T038787ผังเครือญาติ ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 ถึง 28 กันยายน พ.ศ.2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
314T038231สืบสานพระการุณย์ สู่วิชาชีพการพยาบาลไทยมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์25592
315T039591การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
316T039721สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อยอัจฉรา สัมบุณณานนท์255910
317T040890พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2559สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สำนักวิชาการสาธารณสุข25592
318T040121สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2อุษาวดี อัศดรวิเศษ255910
319T041612โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างความรู้กับผลการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรมของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนกัญญาวีณ์ โมกขาว25593
320T038867ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการควบคุมภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ปริยากร วังศรี25592
321T040221การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1สุมาลี โพธิ์ทอง255910
322T040501กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
323T040722การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1อุษา กลิ่นหอม25592
324T038671ประสิทธิผลของการจัดการการส่งเวรด้วยโมเดลเอสบาร์ที่แผนกผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเดชชัย โพธิ์กลิ่น25592
325T039031ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
326T041266การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
327T041626สุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25592
328T040261ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรมวิทยา ถิฐาพันธ์255910
329T039821การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์255910
330T038679ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีสุธาสินี มีนาสิทธิโชค25592
331T040431ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกและทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ255910
332T037897เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
333T039691กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
334T041648การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่และผลของเครื่องดื่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25591
335T040633การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
336T040191เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนสรญา แก้วพิทูลย์255910
337T040582การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
338T038687ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอนงค์รักษ์ พิมภาวะ25593
339T039494นินทาแม่ : เรียนรู้อยู่กับอัลไซเมอร์ณสรัลย์ สลิลจันทร25594
340T040848กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
341T040061การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทยอาชัญญา รัตนอุบล255910
342T039271การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
343C000238วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25593
344T038962สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงานรศรินทร์ เกรย์25592
345T038786โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
346T039931การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4สมพร ชินโนรส255910
347T038731สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
348B000553การตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย.สำนักส่งเสริมสุขภาพ25593
349T039711การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2สายฝน เอกวรางกูร255910
350T038105GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้วีรวรรณ เล็กสกุลไชย25591
351T038865ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขวราภรณ์ เจริญบุญ25592
352T041381ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา : ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่Young, Hugh D.25592
353T040491คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
354T038669สมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลใหม่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีจีราภร ธรรมศรีสวัสดิ์25592
355T039021ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์255910
356T039981การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์วิบูลย์ เรืองชัยนิคม255912
357T041329การพยาบาลชุมชนกีรดา ไกรนุวัตร255910
358T038898พันโทนายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฎ์ : ผู้ให้กำเนิดสถานศึกษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ25592
359T039771Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
360T042184ผลของโปรแกรมกิจกรรมดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังมณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์25592
361T038513การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีวราภรณ์ คงสุวรรณ255925
362T040251การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
363T038677การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความขัดแย้งของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครสมฤดี กีรตวนิชเสถียร25592
364T038759โครงการวิจัยชื่อเรื่องพฤติกรรมการเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอรพรรณ บุญสม25592
365T040769คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
366T041291ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจกงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ25593
367T040021ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบปิยนุช คงทิม255910
368T037540ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
369T039681กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
370T038448สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครวารุณี ก๋งหมึง25592
371T039221ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์255910
372T039811การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์255910
373T041430การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ25591
374A001773ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
375T038685ผลของโปรแกรมการส่งเวรด้วยการจัดการแบบลีนของพยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครนิตยา ศักดิ์สุภา25592
376T040351วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์255910
377T040081การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล255910
378T039521โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
379T039261การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์กนกวรรณ ฉันธนะมงคล255910
380T040141กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชนพรฤดี นิธิรัตน์255910
381T040151หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกฤษณะ สุวรรณภูมิ255910
382T040588สถิติสำหรับวิศวกรไพฑูรย์ ศิริโอฬาร25592
383T041046วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25591
384T038693ผลของโปรแกรมการเสริมพลังของอาสาสมัครเยาวชนด้านสุขภาพในการบริจาคโลหิตวิชุดา กลิ่นหอม25592
385T039500เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
386T039701การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1สายฝน เอกวรางกูร255910
387T040859การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
388T038863ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครวิไลลักษณ์ กุศล25592
389T041379ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา : อุณหพลศาสตร์ คลื่น/สานศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้าYoung, Hugh D.25592
390T040700รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2557-2559กระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้25592
391T040371สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก255920
392T040596ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
393T038791การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ปฐมบทและการประยุกต์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตสายใจ พัวพันธ์25595
394T041253การพยาบาลครอบครัวสุริยา ฟองเกิด255910
395T039961Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
396T039631จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
397T041852เครื่องอุ่นสารน้ำสำหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำขณะผ่าตัดนวปฎล กิตติอมรกุล25592
398T040131ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข255910
399T041620ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25592
400T038879การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางสุพัตรา ศรีวณิชชากร25591
401T042182ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครอนงค์รักษ์ พิมภาวะ25592
402T040241การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดวณิชา พึ่งชมภู255910
403T038675ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มเจน วาย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขวรางคณา ชนะเคน25592
404T041554คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า : ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืชหรือผลไม้โดยวิธีทำให้เยือกแข็งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25591
405T040411ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
406T040551การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้าพยัต วุฒิรงค์255910
407T040759คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
408T039051ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
409T040011การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อกวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร255910
410T039486พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
411T039216จิตเวช ศิริราช DSM-5นันทวัช สิทธิรักษ์25595
412T041644รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น : กรณีโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาครนวพร วุฒิธรรม25592
413T038880บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชนสุพัตรา ศรีวณิชชากร25591
414T039801การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
415T038683ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีจงกลนี กิติยานันท์25592
416T040451การดูแลต่อเนื่อง : หัวใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์เอมพร รตินธร255910
417T039621ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้นพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์255910
418T039371การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21ปะราลี โอภาสนันท์255915
419T040051ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยาธนันดา ตระการวนิช255910
420T037554สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 2ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
421T036750ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและบรรยากาศองค์กรกับการมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเกียรติศักดิ์ อัคคีเดช25584
422T039851การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอดศิริวรรณ แสงอินทร์255810
423T039911การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
424T039499การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาลรวมพร คงกำเนิด25581
425T038293ผลลัพธ์ของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมปาลิดา นราวุฒิพร25582
426T039671โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 2ไพรัช ประสงค์จีน255810
427T039116อนามัยโรงเรียนวราภรณ์ บุญเชียง255815
428T040091การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเกสรา ศรีพิชญาการ255810
429T036797สมรรถนะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำการปฏิบัติของหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครสุขุมาล เนียมประดิษฐ์25584
430T041077เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
431T039291การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
432T036766ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านคลินิกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเชาวรัตน์ ศรีวสุธา25584
433T040171หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255810
434T036359ท้องไม่พร้อม : แนวทางการปรึกษาทางเลือกสินีพร มฤคพิทักษ์25584
435T038015ผลของการปรับระยะห่างของแป้นพิมพ์ตามหลักการยศาสตร์ต่ออาการปวดบ่าไหล่ในพนักงานออฟฟิศอายุ 16-35 ปีนฤมล อังสนาวศิน25581
436T039161ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 2สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
437T041615ฟิสิกส์ทั่วไปสุชาติ สุภาพ25582
438T037474รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 7สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ25582
439T037555สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 3ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
440T037791ผลของการใช้โปรแกรมการเยี่ยมบ้านในการบำบัดทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายของชีวิตที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกุลนภา บุญมากุล25584
441T040945วิธีวิจัยทางการศึกษามาเรียม นิลพันธุ์255810
442T038488การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
443T040231การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ นันทพร แสนศิริพันธ์255810
444T040511การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงศิริอร สินธุ255810
445T038019เปรียบเทียบเทคนิคการหายใจแบบลึกและการฝึกโยคะแบบปราณายามะที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาที่ใช้ชีวิตแบบนั่งทำงานเป็นส่วนใหญ่และไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมธมลวรรณ สมสร้อย25581
446T037004ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
447T040271โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชนชุติมา ศิริกุลชยานนท์255810
448T039831การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์255811
449T037322แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์25583
450T037574รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
451T039501คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
452T037553สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 1ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
453T036194บ้านนี้มีลูกองอาจ คล้ามไพบูลย์25581
454T039241การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอดมาลีวัล เลิศสาครศิริ255810
455T038161ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย ความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนเอวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้หญิงอ้วนอายุระหว่าง 18-25 ปีจตุพร ทำมืด25581
456T037286คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก255810
457T036414พลวัตและนวัตกรรมของสภากาชาดไทยสภากาชาดไทย25581
458T040461เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
459T039498แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
460T038249ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิด การประเมินและการประยุกต์ใช้พัชรินทร์ นินทจันทร์255810
461T039661โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 1ไพรัช ประสงค์จีน255810
462T038413ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาครเมธาวี ดวงจินดา25582
463T040071ตำราเวชศาสตร์เขตเมืองสาธิต คูระทอง255810
464T038088My biologyธนา ทองศรีคำ25585
465T037562การพัฒนาระบบการบริหารการรับและการส่งต่อผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครวรรณา กรีทอง25584
466T040909เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
467T036762การพัฒนาระบบการสอนงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขยุพิน เรืองพิสิฐ25584
468T039941โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพิษณุ มหาวงศ์255810
469T038014การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเท้าแบนและการทรงตัวในผู้หญิงอายุ 18-25 ปีจันทิมา ศรีนวล25581
470T039151ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
471T039741Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
472T038483พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
473T035851วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25582
474T040541ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21นิตยา เงินประเสริฐศรี255810
475T036045เอกสารประกอบการสอนรวมเล่มวิชาการผดุงครรภ์ 2อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล255819
476T038365วัคซีนในฝัน มหัศจรรย์แห่งชีวิตจรุง เมืองชนะ25583
477T038018ผลของการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดและการออกกำลังกายแบบผสมผสานต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยสุนิสา ทองโชติ25581
478T039651ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
479T037495การพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครทิพวรรณ จั่นศิริ25584
480T039479การป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเหลียง เซี่ยนผิง25581
481T036984ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
482T038814ผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอนันทิยา พุ่มเพ็ชร25582
483T036519คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
484T040564เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
485T039408เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
486T040031มะเร็งชนิดก้อนในเด็กสุรพล เวียงนนท์255810
487T037543การใช้มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ.2006 ในเด็กแรกเกิด-5 ปีณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล255810
488T038160ผลการออกกำลังกายแบบเป็นช่วงและแบบต่อเนื่องที่มีผลต่อความทนทานของระบบหัวใจและระบบหายใจในผู้หญิงที่มีภาวะโรคอ้วนจตุพร ยาโสภา25581
489T037946จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล255821
490T038615การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช255825
491T039416กิน หลับ ขยับตัว : เคล็ด(ไม่)ลับเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกฝ่ามือRath, Tom25581
492T037352พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
493T038083My chemistryสุวัฒน์ ธาดาวุธ25585
494T037558ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครจรรยา กิจกสิกร25584
495T036758องค์ประกอบของสมรรถนะภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจิราภรณ์ ดีเมือง25584
496T037301คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสารชิษณุ พันธุ์เจริญ25585
497T038537แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2สมลักษณ์ จึงสมาน255815
498T040590อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจรบุญเรือง วังศิลาบัตร25582
499T038247การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25582
500T041051Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25582
501T039581โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
502T038297ผลลัพธ์ของโปรแกรมการดูแลตนเองในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาครรัฎภัทร์ บุญมาทอง25582
503T039141กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ2558 15
504T037463นมแม่ นมแท้ นมผง นมเทียมกิตติ กันภัย25582
505T036449พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่นรัชดา ธราภาค25584
506T040381กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล255810
507T041705ผลของการใช้โปรแกรมการอภิบาลที่มีต่อสุขภาวะด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครรัตน์ติกาญน์ ชุมพู25582
508T038358การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่องอนาคตการพยาบาล : นำการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะประชาคมอาเซียนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25581
509T038017เปรียบเทียบผลของการรักษาระหว่างเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อกับการยืดกล้ามเนื้อในผู้ที่มีผล SLR เป็นบวกขนิษฐา ดอกไม้ศรีจันทร์25581
510T037491ผลของโปรแกรมการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเบ็ญจพร ไพบูลย์พลาย้อย25584
511T037671สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาลสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล255810
512T039181การพยาบาลอนามัยชุมชน : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสุขศิริ ประสมสุข255810
513T041624รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเพิ่มระดับความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง : กรณีโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาครนวพร วุฒิธรรม25582
514T036974ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
515T040561เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
516T040421การพยาบาลผู้สูงอายุ 1ทีปภา แจ่มกระจ่าง255810
517T039061การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
518T037917คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สิทธิการตายอย่างธรรมชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ25582
519T038605อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง255810
520T040291ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 8 : ศัลยกรรมในเด็กและทารกแรกเกิดสุรเวช น้ำหอม255810
521T037473เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
522T036754ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครวิไล เจียรบรรพต25584
523T037279วิศวกรรมเคมีชีวภาพพิมพ์ชนก จตุรพิรีย์25581
524T038002การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
525T041481การประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปสู่การขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืนสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25581
526T040321คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์แพทยสภา255810
527T040481ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
528T038295ประสิทธิผลของการใช้ระบบสัญญาณเตือนในการพยาบาลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกรรณิกา ศิริแสน25582
529T039131หัตถการทางออร์โธปิดิกส์สุพิชัย เจริญวารีกุล255820
530T037461สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557ปราโมทย์ ประสาทกุล25581
531T039301การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม255815
532T036770การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครสิริรัตน์ ฟองจำนรรจ์25584
533T040181การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอดชฎาภรณ์ วัฒนวิไล255810
534T035766คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี25585
535T040733ชัยนาทนเรนทรานุสรณ์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์25582
536T036443สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไรมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25581
537T038655รายงานการประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตยในโอกาส 9 ปี สช.สรชัย จำเนียรดำรงการ25581
538T038016ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางในท่าเอลโบวแพลงค์ต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางและความสามารถในการทรงตัวสุภาวดี หนูทอง25581
539T041692คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในระยะวิกฤตินริศา อาจอ่อนศรี25581
540T037481เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต255810
541T036964ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
542T036804นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
543T036803สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
544T037795ผลของโปรแกรมการสร้างความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกัณฑวรรณ ชุ่มเชื้อ25584
545T038493พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
546T038384สถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 สถานการณ์สุขภาพรายเขตพินิจ ฟ้าอำนวยผล25581
547T037539สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25581
548T037899องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการบริหารองค์การการพยาบาลที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ25584
549T038600การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
550T036406พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
551T038218เคมี : แบบฝึกหัดเคมีระดับอุดมศึกษาRosenberg, Jerome25581
552T038046การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์255820
553T039511Wound care 2015พรพรหม เมืองแมน255810
554T041582ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐานสมฤดี สายหยุดทอง25583
555T037435แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
556T038844การศึกษาเปรียบเทียบผลการลดไขมันใต้ผิวหนังโดยการกระตุ้นไฟฟ้ากับการออกกำลังกายของต้นแขนส่วนหลังในนักศึกษาที่มีน้ำหนักเกินกิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ25571
557T037278กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
558T035337มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
559T038000การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
560T035821ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตารัชดา จันทิวาสน์25574
561T0364207 ประสบการณ์ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อังคณา อินทสา25571
562T035137รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2557 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย25571
563T038837คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าวสำนักบริหารการสาธารณสุข25573
564T038470ประสบการณ์ความเครียดและวิถีการปรับแก้ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนานาชาติในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเนตรชนก ศรีทุมมา25571
565T036438ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการใช้ยาที่บ้านในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในจังหวัดราชบุรียุพา พูลสวัสดิ์25574
566T018339ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25571
567T040671ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
568T035831ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุขปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์25574
569T038790องค์ประกอบภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยพรทิพย์ กวินสุพร25571
570T036005กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
571T035001สุขภาพคนไทย 2557 : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศจากฐานรากมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25571
572T034868องค์ประกอบของสมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดารินทร์ ลิ้มตระกูล25574
573T035785อิทธิพลของภาระหนักในการดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกุลประภัสสร์ คังคะประดิษฐ์25574
574T035908โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปราณี มีหาญพงษ์25574
575T036380เห็ดเพื่อสุขภาพสำหรับเป็นอาหารเป็นยาและเพื่อเศรษฐกิจตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านอุษา กลิ่นหอม25571
576T040631สถิติศาสตร์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์25572
577T041879คู่มือปัวต้นแบบระบบบริการ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิไพจิตรา ล้อสกุลทอง25571
578T036184รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหทัยกร กิตติมานนท์25575
579T039211ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25575
580T037165การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25575
581T041630ผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมประภัสร์ศิริ สังกระหวัด25572
582T010641โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกอักเสบศักดิ์ บวร25571
583T035801ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2กันธิมา ศรีหมากสุก25574
584T040567ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
585T036398องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในการบริหารโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสุธาสินี สุพิชญางกูร25575
586T035857ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการสังเคราะห์จากนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขนิษฐา นันทบุตร25572
587T036635อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
588T035625สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจังหวัดสมุทรสาครสำอางค์ ตันวิเชียร25574
589T038045กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
590T035437สรุปรายงานวิจัยการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทานอิศรา ศานติศาสน์25572
591T036746การพัฒนาแบบแผนการจัดการคุณภาพโดยรวมทางการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครศรีนวล วิวัฒนจิตศิลป์25574
592T035336รายงานประจำปี 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.25571
593T037151ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น IIสม สุจีรา25573
594T036269การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำทัณฑสถานบุญยัง ฉายาทับ25574
595T035252กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
596T035817การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการป้องกันอันตรายจากภาวะตัวเหลืองในทารกหลังคลอดครบกำหนดเบญชญา อยู่ศิริ25574
597T034960กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
598T035641ความสัมพันธ์ระหว่างการบันทึกทางการพยาบาลกับความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดราชบุรีมาริษา นุชกำบัง25574
599T036795รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
600T038463ความต้องการด้านจิตวิญญาณในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นไทยศศิธร รุจนเวช25572
601T035743สุขและทุกข์ของคนสมุทรสงครามอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25572
602T037306แนวทางการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษธีรวุฒิ สว่างวารี25571
603T036434ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บ้านซึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องนุช โพธิ์ศรีวิไล25574
604T036003กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
605T034997โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25571
606T038299ผลการใช้โปรแกรมประยุกต์การวางแผนพฤติกรรมต่อความตั้งใจไม่เสพยาบ้าซ้ำในจังหวัดกาญจนบุรีกฤชญา ตั้งสุวรรณศรี25572
607T036137อนาคตระยอง : เส้นทางสู่สังคมสุขภาพเดชรัต สุขกำเนิด25575
608T035781นวัตกรรมรองเท้าที่ส่งเสริมการหายของแผลเบาหวานที่เท้าวีณา ศรีสำราญ25574
609T035904ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ การทำงานเป็นทีมและการธำรงรักษาบุคลากรกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานครนวิยา ผ่องพรรณ25574
610T036370ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ : กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิง แกลบ ที่บ้านคำสร้างไชย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานีสดใส สร่างโศก25575
611T035244เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
612T039477บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย25571
613T037573หนังสือที่ระลึกฉลองตติยทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25571
614T038528การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25579
615T035797ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองสุทัสสา ทิจะยัง25574
616T035856นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล : โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพวิจิตร ศรีสุพรรณ25571
617T037312มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์255710
618T036013นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์และประเมินผลนวรัตน์ สุวรรณผ่อง25571
619T035062กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
620T037431กายบริหารแบบฤาษีดัดตน เล่มที่ 2โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
621T036742การประเมินผลสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในแผนกศัลยกรรมกระดูกในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเสาวรส สุดสว่าง25574
622T037196ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ255710
623T035813ความต้องการข้อมูลสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมพัชราภรณ์ รอดสีเสน25574
624T036413สารคดีเพื่อคุณภาพชีวิต : ประสบการณ์นวัตกรรมเชิงวิชาการของปูชนียาจารย์ วรรณกรรมคัดสรรบูรณาการร่วมสมัยสุชาติ โสมประยูร25571
625T035637การพัฒนาระบบพยาบาลเจ้าของไข้แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดราชบุรีอรพิน บุษบัน25574
626T036307สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556ปราโมทย์ ประสาทกุล25571
627T038462นวัตกรรมแผ่นยางกันลื่นเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุศากุล ช่างไม้25571
628T035600แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25575
629T034564ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มัณฑนา สุขศรีอินทร์25574
630T036423เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการชัชพล เกียรติขจรธาดา25575
631T037148ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็นสม สุจีรา25573
632T039356การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม255715
633T040331ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป บูรพา กาญจนบัตร255710
634T035996กลยุทธ์การกระตุ้นพัฒนาการทางสายตาสำหรับเด็กพิการทางตาและเด็กด้อยโอกาส อายุ 0-3 ปีศุภา คงแสงไชย25572
635T035987Update on pediatric infectious diseases 2014วีระชัย วัฒนวีรเดช25572
636T034990การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการทัศนีย์ ญาณะ25571
637T036710เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์255710
638T035777ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้เนตรนิภา จันตระกูลชัย25574
639T035900ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิในจังหวัดกาญจนบุรีศศิธร วงษาลาภ25574
640T036366รายงานการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก : กรณีศึกษาหมอสุนทร นิ่มน้อมฉันทนา กระภูฤทธิ์25571
641T040627หลักสถิติมนตรี สังข์ทอง25572
642T041492ชีววิทยา 1Starr, Cecie25573
643T035845หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนกาญจนา จันทร์ไทย25572
644T040597ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
645T036169โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความมุ่งมั่นในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงกำไรในประเทศไทยนิลาวรรณ งามขำ25575
646T034876ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครปานจิตต์ กลันทกพันธ์25574
647T037816ฟิสิกส์สำหรับพยาบาลกอบศิริ วรศรี25575
648T041401สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
649T035793ผลลัพธ์ของการพยาบาลที่มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการฉีดอินซูลินด้วยตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2สุกฤตา ตะการีย์25574
650T035855รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
651T03506072 ปี กรมการแพทย์กรมการแพทย์25571
652T038021เปรียบเทียบผลของการขยับเส้นประสาทมีเดียนร่วมกับการคลายกล้ามเนื้อระหว่างกล้ามเนื้ออัปเปอร์ทราพิเซียกับกล้ามเนื้อแพคเทอรอลต่อความตึงตัวของเส้นประสาทในนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนฐณัชญ์พร สมไธสง25571
653T042232การประชุมวิชาการ "พลิกวิกฤติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการดูแลเชิงระบบ"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย25571
654T039490กรอบสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของสภาพยาบาลระหว่างประเทศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25573
655T037429หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 2 : การนวดจุดสัญญาณโรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
656T035196เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุพัตรา ศรีวณิชชากร25571
657T037187กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิกดลรวี ลีลารุ่งระยับ25575
658T038127เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย255711
659T038923ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโอกาสการรอดชีวิตในผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุทางจราจรของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมลักษณา อินทร์กลับ25571
660T034921ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
661T035809ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีกันตา โกสุมภ์25574
662T040959กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25572
663T035633สมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครปราณี ริ้วทอง25574
664T038066โครงการขยายเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2555-2556สุปาณี เสนาดิสัย25573
665T040893เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
666T038461ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของญาติผู้ดูแลศากุล ช่างไม้25571
667T038567หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาลสุนัน สุดดี255715
668T039201การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
669T035825พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานที่บาดเจ็บจากเครื่องจักรกลในจังหวัดสมุทรสาครปิยะวรรณ ใจชัย25574
670T035598วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25572
671T036127เรียนรู้โลก ห่างไกลโรค : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศวิพุธ พูลเจริญ25575
672T038475พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังในเขตตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25571
673T035228อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.25571
674T034720ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ255716
675T035842รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนกาญจนา จันทร์ไทย25573
676T035922อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
677T036156รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
678T037661ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ดาริน โต๊ะกานิ255710
679T034872ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการใช้บริการสุขภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าอาเซียนในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกาญจนา นิลนนท์25574
680T035681สรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 "ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน"กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย25571
681T041399สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
682T035789ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อเบาหวานขึ้นจอประสาทตาถาวร ศรไชย25574
683T035925อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์Unniappa, Indulal25571
684T034654สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
685T035854รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
686T038020ผลของการนวดน้ำแข็งต่อการฟื้นฟูความแข็งแรง กำลังกล้ามเนื้อและอาการปวดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าในนักศึกษาหญิงที่วิ่งออกกำลังกายภาวิณี สายมณี25571
687T037427หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 1 : การนวดพื้นฐาน โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
688T036209องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศลพรทิพย์ กวินสุพร25574
689T035526กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
690T035482รายงานประจำปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ25571
691T041001เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมต้านภัยเงียบเอ็นซีดี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25572
692T035805ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาอารีย์ ธวัชวัฒนานันท์25574
693T037339โครงการการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวรเวศม์ สุวรรณระดา25571
694T035629อิทธิพลของภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครชุติมา นพเก้า25574
695T036278กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
696T035289การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืนทัศนีย์ ญาณะ25571
697T034602ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีสุนันทา รักเกียรติยศ25564
698T036495การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25561
699T038457ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมปุณยนุช พิมใจใส25562
700T034061เอกสารสรุปการประมวลผลการสัมมนา นักวิชาชีพการพยาบาลไทย พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่ 225564
701T028246การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25561
702T034449ศึกษาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโมดิฟายด์ บาร์เทล อินเด็กซ์ ฉบับภาษาไทย ประเมินในคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในชุมชนณัฐสุดา รัตนบุรี25561
703T037159อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25562
704T038945ภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครภณิชชา จงสุภางค์กุล25562
705T035260จิตวิทยาทั่วไปณัฐภร อินทุยศ25561
706T035959มหัศจรรย์แห่งการรักษา : แนวทางการบำบัดรักษาโรคของนายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลWhite, Ellen G.25561
707T034369ภาระงานกับผลิตภาพทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมสมนึก ธาราวัชรศาสตร์25564
708T034941คุณภาพชีวิตเด็ก 2556สุริยเดว ทรีปาตี25561
709T038425โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำบัดเปลี่ยนชีวิตบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล25561
710T034511การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของไทยในเอเชีย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
711T018049โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ประเสริฐ ทองเจริญ25561
712T034101ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันปภาพสวีร์ เจริญพัฒนาภัค25561
713T034385การจัดการความรู้ในการสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีแสงสม เพิ่มพูล25564
714T034682การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1วาทินี สุขมาก25563
715T035853รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25561
716T034797หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
717T035006เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 1 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
718T036068ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25562
719T008448โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
720T019852การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
721T034688การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
722T034349ผลลัพธ์ของการนวดแผนไทยประยุกต์ต่อความเครียดและความสุขสบายในผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดราชบุรียุวดี ศิริคะรินทร์25564
723T034665การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย255613
724T034736การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25566
725T038004แนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็งสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย25561
726T021916การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
727T034013การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียดรศรินทร์ เกรย์25561
728T0338201 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546,2548-2556)มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย25561
729T033615ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
730T034598ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังสมหญิง ขุนทรง25564
731T035391การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
732T036494สมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน.สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน2556 1
733T038455ปัจจัยของภาระการดูแลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐมอุษา ตันทพงษ์25562
734T041354ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
735T034448ผลของการยืนบนไม้กระดกข้อเท้าต่อความมั่นคงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะเจาะจงของประชากรในมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปีสุธาสินี สมแวง25561
736T034694การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25565
737T035957จิตวิทยาในชีวิตประจำวันภูริทัต สิงหเสม25562
738T034365การพัฒนาแบบแผนการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นอภัย สุขเจริญ25564
739T011978ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25561
740T035316สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25563
741T034506ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25568
742T035998อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
743T034381ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวรรณี วิริยะกังสานนท์25564
744T034679การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2วาทินี สุขมาก25563
745T034589ผลการรักษาด้วยเทคนิคพาสสิฟ สเทรทชิ่ง ตามด้วยเทคนิครีพีทเตด คอนแทรคชั่น ต่อการใช้พลังงานในการเดินในเด็กสมองพิการประเภทสปาสติค ไดพลีเจีย ที่มีรูปแบบการเดินแบบเคราซ์เกทภาวิณี บำเพ็ญ25561
746T019857เคมีทั่วไป เล่ม 1รานี สุวรรณพฤกษ์25561
747T033891รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2555สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี25561
748T034795หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
749T035003การสัมมนาวิชาการเรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
750T036179รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถทางนวัตกรรมการจัดการความรู้ของสมาชิกเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลของรัฐเขตภาคเหนือของประเทศไทยอรรถไกร พันธุ์ภักดี25565
751T035932การพยาบาลโรคเลือดในเด็กจารุวรรณ สนองญาติ255615
752T034662การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25563
753T018582กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
754T034345ผลลัพธ์ของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวด้านโภชนาการต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีจิตรา จันทร์เกตุ25564
755T033819สุขภาพคนไทย 2556 : ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมืองมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25561
756T034594การประเมินผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะการให้คำปรึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียนอาสาสมัครในจังหวัดนครปฐมพนิดา ประชาชน25564
757T035208โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์25562
758T039231การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์สุพร แก้วศิริวรรณ255610
759T034447การเปรียบเทียบผลการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคมัลลิแกนกับการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคเมทแลนด์ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดระยะที่ 2กฤติญา จันทร์งาม25561
760T034213ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล เขต 5 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจันทร์ศิริ ศรีวิลัย25561
761T036258กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
762T0352463 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก+สุริยเดว ทรีปาตี25562
763T035397สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
764T037281ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาพรชัย กิ่งวัฒนกุล25565
765T035952เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
766T034361การพัฒนาแบบแผนการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวันทนีย์ ตันติสุข25564
767T034671การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25565
768T037450โมเดลสมการโครงสร้างพูลพงศ์ สุขสว่าง25565
769T034888ความล้าของกล้ามเนื้ออรวรรณ ประศาสน์วุฒิ25562
770T034014ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2555-2559เพ็ญแข ลาภยิ่ง25562
771T036349ประสบการณ์การให้คำปรึกษาคลินิกให้คำปรึกษาจิตสังคมกรณีผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ครอบครองยาเสพติดสำหรับผู้อาสาเป็นผู้ให้คำปรึกษา (รุ่นใหม่)ปกรณ์ นภาเหมินทร์25561
772T033309การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่องคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25565
773T041462ตำรา : ตัวเบาอำนาจ ทัศนียกุล25561
774T034377ความต้องการในการดูแลตนเองของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีวันเพ็ญ แจ่มเหมือน25564
775T005683คู่มืออาหารเสริมฉบับสมบูรณ์เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์25561
776T035021เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
777T033853สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556ทักษพล ธรรมรังสี25561
778T029935การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิดพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255621
779T035371การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
780T034724แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็กจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์25564
781T034393ผลลัพธ์ของแบบแผนการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกขษีร์สิริ หงษ์วิไล25564
782T035927การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ255620
783T034732แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1อรุชา ตรีศิริโชติ25562
784T035012เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ นักวิชาชีพการพยาบาลไทย พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่ 225561
785T034446เปรียบเทียบผลของการยืดกล้ามเนื้อคอบ่า เทคนิค สแตติกและอะโกนิสต์ คอนแทครีแลกซ์ต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอและอาการปวดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง มหาวิทยาลัยคริสเตียน อายุ 18-25 ปีทวีศักดิ์ ชนะวงศากุล25561
786T041646ผลลัพธ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการวิเคราะห์กรณีศึกษาในการพยาบาลนรีเวชของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอรุณรัตน์ รอดเชื้อ25562
787T037044การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 : โรคติดเชื้อ ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุและการประเมินผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
788T036725การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วรรณรัตน์ สุวรรณ25565
789T034691การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
790T035947เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
791T036409สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555สำนักงานสถิติแห่งชาติ.สำนักสถิติพยากรณ์25564
792T034357ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจิรานีย์ สายสนั่น ณ อยุธยา25564
793T035305รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2554-2556กระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักข้อมูลและประเมินผล.25561
794T034606ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันและควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกัลยา กลัดแก้ว25564
795T034065เอกสารสรุปการประเมินผลการสัมมนาวิชาการ นักวิชาชีพการพยาบาลไทย พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่ 225564
796T034555บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ.2554คณะทำงานจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.255425564
797T033875สุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ25562
798T038947ความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคหอบหืดที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์25562
799T035989การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์2556 5
800T034373การพัฒนาการจัดการหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีมุกดา ยิ้มย่อง25564
801T034676การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1วาทินี สุขมาก25563
802T035876มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25561
803T038095Systemic Lupus Erythematosus ในเด็กและวัยรุ่นอัจฉรา สัมบุณณานนท์25565
804T036364พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25561
805T035056ความสุขของชาวพังงา ภูเก็ต และชาวบ้านน้ำเค็มหลังสึนามิรศรินทร์ เกรย์25562
806T034389การจัดการความรู้ในการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีจินดาวรรณ นิ่มงาม25564
807T041537การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์25562
808T039171ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์255610
809T034422รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25561
810T034800หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
811T035009เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 2 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
812T034337ผลลัพธ์ของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคหืดกำเริบที่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีอมรรัตน์ ทิมหอม25564
813T035173วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
814T041344อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
815T038126การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25561
816T033858รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และข้อเสนอเพื่อปรับราคายา Omalizumab ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหอบหืดในประเทศไทยธนะวัฒน์ วงศ์ผัน25562
817T034445ผลของโปรแกรมการฝึกชี่กงที่มีต่อความจุปอดและการขยายทรวงอกของนักศึกษาพยาบาลสุขภาพดีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนจันทิมา พงศ์ศรีศุภกร25561
818T037024การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
819T034353การจัดการความรู้ในการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตสุดจิต เผ่าไทย25564
820T034668กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินกมลวิช เลาประสพวัฒนา25563
821T033781ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
822T039454หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้าศุลี บรรจงจิตร25562
823T031927การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
824T0336168 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
825T032544อนาคตภาพบทบาทสตรีไทยและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ : ยุทธศาสตร์ 50 ปีจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25554
826T033665เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้วสันติสุข โสภณสิริ25551
827T033114ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดารารัตน์ สังข์สุวรรณ25554
828T034220การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการทำข้อสอบด้านการเขียนของการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สี่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2554ปริยานุช คิมหะจันทร์25552
829T034699การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25555
830T034440ประสิทธิผลของอุปกรณ์วงล้อบริหารข้อไหล่ร่วมกับรอกคู่เหนือศีรษะในผู้ป่วยข้อไหล่ติด : กรณีศึกษาบัวสด จิตเพ็ง25551
831T037296โรคภูมิแพ้ในเด็ก : สาเหตุและการป้องกันสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์25555
832T033170การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องสุรางค์ วิมลธาดา25554
833T006391กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภุชงค์ เดชอาคม25551
834T032819การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรมกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25555
835T032946ผลลัพธ์ของโปรแกรมการจัดการด้วยตนเองที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ลาวัลย์ กิจรุ่งเรืองกุล25554
836T037392เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
837T033251บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพวัลลา ตันตโยทัย25555
838T034577การจำลองเสกสรร เกียรติสุไพบูลย์25551
839T032884การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา25553
840T033013ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
841T032004หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรรถการ นาคำ25551
842T033832รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25552
843T033063องค์ประกอบของสมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีกรองจิตต์ เล็กสมบูรณ์สุข25554
844T032435ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ฐิติพร ศิริบุรานนท์25554
845T033694ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ศุภวิทย์ มุตตามระ25551
846T035762สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนพพร ธนะชัยขันธ์25554
847T033881จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
848T033134ผลลัพธ์ของโปรแกรมการทำหน้าที่ของครอบครัวของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดภาศินี สุขสถาพรเลิศ25554
849T035551Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25552
850T034716ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
851T034934ต่างต่าง นานาในการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)25551
852T034438ประสิทธิผลการลดขนาดรอบเอวต่อรอบสะโพกและความหนาของชั้นไขมันโดยการนวดประคบหม้อเกลือนิตยา พลอยเพชร25551
853T032962การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่มารับการผ่าตัดฐิติมา บุญชื่น25554
854T031895การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัยพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น25554
855T036144การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554กระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์25555
856T033017รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2554มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)25551
857T036944ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
858T034472หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
859T034728การดูแลผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
860T031978การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่องพรรณ อรุณแสง25551
861T035052พยาบาลสาธารณสุข : มุมมองการบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบสุดา หันกลาง25551
862T031906วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ : 6 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพนงลักษณ์ พะไกยะ25551
863T032394การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอดสุภาพ ไทยแท้25552
864T037691ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
865T033857รายงานการวิจัยเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุบุญทิพย์ สิริธรังศรี25551
866T033094ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีฝนแก้ว เบ็ญจมาศ25554
867T034444เปรียบเทียบผลของการฝึกโยคะร่วมกับการใช้ผ้ายืดรัดรอบอกและไม่ใช้ผ้ายืดรัดรอบอกที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาเพศหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ขาดการออกกำลังกายฤดีรัตน์ เจริญลาภ25551
868T032786เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
869T034482หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
870T033150ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของชายวัยกลางคนกลุ่มเสี่ยงอาการทางเมตาโบลิคในชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีณัชชา โพระดก25554
871T033353จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
872C000152คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดพัชรี วรกิจพูนผล25553
873T036014เรื่องเล่าสบายสบายสไตล์ รพต.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า25552
874T032542จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
875T034054ปลดปล่อยศักยภาพของโรงพยาบาลเอกชนกับกระแสประชาคมอาเชี่ยนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน25554
876T037216หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย25552
877T033110ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานเมตตา เหรียญทองคำ25554
878T031961ตำราโรคเบาหวานสารัช สุนทรโยธิน25551
879T034214ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อารีนา ภาณุโสภณ25552
880T034439การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืนกระดกข้อเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและความยืดหยุ่นของหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจงเทพรัตน์ กิ่งแก้ว25551
881T033166ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ปกครองเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี ทีมีอุบัติการณ์ซ้ำซ้อนชลธิชา โชคเฉลิมวงศ์25554
882T033198องค์ประกอบของสมรรถนะภาวะผู้นำของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีรสริน วรรณจีรวิไล25554
883T032942การจัดการรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีเสาวนีย์ ชุบบุญผ่อง25554
884T037391เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
885T033012กว่าจะถึงวันนี้ 60 ปี กรมอนามัยกรมอนามัย25551
886T036318สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี ค.ศ.2010สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25551
887T032003เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25551
888T033827ถอดบทเรียน พย.สสส. เส้นทางสู่สุขภาวะวัลลา ตันตโยทัย25555
889T033059รูปแบบการจัดการพยาบาลในการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีชวนพิศ สกิตย์พันธุ์25554
890T032431พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์พัชรี เกษรบุญนาค25554
891T034890การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ Mulligan's techniques : miracle of arts and sciences in physical therapyอาทิตย์ พวงมะลิ25555
892T033690การรักษาพยาบาลเบื้องต้นวัลภา สุนทรนัฏ25551
893T032016ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบี้องต้นเพื่อนช่วยจำ25553
894T033126การจัดระบบการประเมินสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะแรกรับเข้ารักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีนิศาชล ชื่นจันทร์25554
895T034712ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
896T041463เคาะกะโหลกโขกไอเดีย (3) เพื่อชีวิตและครอบครัวองค์การ เรืองรัตนอัมพร25551
897T032136การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสุวรรณี สิริเลิศตระกูล25552
898T034437ผลของการออกกำลังกายแอโรบิคในน้ำและการออกกำลังกายแอโรบิคบนบกต่อความทนทานของระบบบหัวใจและปอดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง อายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียนจิดาภา ทับทิมเขียว25551
899T001629กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)25551
900T032958ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยสำหรับตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีจันทร์เพ็ญ ผลวงษ์25554
901A001797กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
902T041727การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25551
903T034580จริยธรรมทางการแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล25551
904T033016ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
905T033082การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโดยรวมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีจิรภา แก้วใหญ่25554
906T034726คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาลและเวชกรฉุกเฉินทุกระดับสันต์ หัตถีรัตน์25552
907T032202สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สู่สุขภาวะสังคมวรรณภา ศรีธัญรัตน์25553
908T036630ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25553
909T032974การสร้างนวัตกรรมผืนผ้าอุ่นใจในการเพิ่มอุณหภูมิกายผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นนงนุช สุขพูล25554
910T034038เกณฑ์จริยธรรมฉบับที่ 9 พ.ศ.2555 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)25554
911T034443ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อทรานสเวอร์ซุส แอ็บโดมินิสกับแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกเชิงกรานและข้อสะโพกในท่ายืนในนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนกูฟารีดา มะรูตี25551
912T041403กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
913T032781เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
914T034481หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
915T033146การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครจิราพร หวังชม25554
916T033314อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
917T033987หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.25552
918T033614การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
919T032311รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25551
920T032420การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การใช้ผลงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
921T036161ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
922T036491การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 "กว่าจะถึงวันนี้ 60 ปี กรมอนามัย"กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย25551
923T032539เพศศึกษาสุมาลี สวยสอาด25553
924T033106ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจังหวัดสมุทรสงครามปาจรีย์ ศักดิ์วาลี้สกุล25554
925T038903เยาวชนกับการพนัน : ในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสุพร อภินันทเวช25551
926T035521เภสัชวิทยาคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา25555
927T034436เปรียบเทียบประสิทธิผลของ vacuum cupping และ effleurage massage ในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรังบริเวณบ่าจินตนา คล้ายกระแส25551
928T034772การพยาบาลมารดาในระยะคลอดศิริพร พงษ์โภคา25555
929T033142สมรรถนะของพยาบาลในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีปาณิสรา คำพุฒ25554
930T033162ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหืดในผู้ป่วยโรคหืดที่มารับบริการในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิจังหวัดนครปฐมทัชชภร หมื่นนิพัฒ25554
931T032938ผลของรูปแบบการให้ความรู้ผ่านสื่อในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการส่องกล้องทางเดินอาหารโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนา ผลเพิ่มพูนทวี25554
932T002952ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อยจรัญ สายะสถิตย์25551
933T038398การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งเต้านม : จากโรงพยาบาลสู่บ้านชมนาด วรรณพรศิริ25551
934T033071ประสิทธิผลของการจัดระบบการดูแลมารดาคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีอัจฉรา คงจัด25554
935T033055ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีรุ่งนภา เปล่งอารมณ์25554
936T031950กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25551
937T020087การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
938T032564เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
939T033877การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาตินุศราพร เกษสมบูรณ์25552
940T033122คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครกฤษฎากมล ชื่นอิ่ม25554
941T034709วิกฤติในเวชปฏิบัติปริกำเนิดวิทยา ถิฐาพันธ์25555
942T035613บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ.2552-2553คณะทำงานจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552-255325551
943T032954ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการทำงาน บรรยากาศความเชื่อใจในองค์กรกับการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลห้องคลอดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 4รุ้งเพชร อรุณรัชฎารมย์25554
944T034579พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์25551
945T032888วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรงเอกชัย โควาวิสารัช25555
946T033015ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
947T033078การจัดการทางการพยาบาลในการจัดตั้งหน่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีกนกวลี ทรัพย์สุพรรณ25554
948T033245คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศิริพร ขัมภลิขิต25556
949T032440ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องจินตนาพร ประสมศรี25554
950T014329ความน่าจะเป็นและสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์25551
951T035224หลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10ชมรมฟื้นฟูหัวใจ25551
952T032201เส้นทางสร้างสมรรถนะ สร้างเสริมสุขภาพองค์รวมวรรณภา ศรีธัญรัตน์25554
953T034442ศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตและระดับเอชดีแอล-คลอเลสเตอรอลก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกวิสรา ตะนะสอน25551
954T036008การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบประสาททัศนียา วังสะจันทานนท์255515
955T036029ธุรกิจบริการ : สุขภาพกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
956T032970การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับการส่องตรวจระบบทางเดินหายใจด้วยการจัดการความรู้กาญจนา น้ำค้าง25554
957T032903กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25553
958T034685คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
959T032567เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
960T034480หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
961T031972จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
962T031980การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษาศิริพร จิรวัฒน์กุล25553
963T034423รายงานประจำปี 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^คณะพยาบาลศาสตร์.25551
964T034341ผลลัพธ์ของรูปแบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและการใช้แคปซูลขิงในการบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดสุวรรณา คงหมวก25554
965T032709ประมวลผลการประชุมเวทีนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคมเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพวรรณภา ศรีธัญรัตน์25553
966T032852ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25554
967T031997การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตกิตติกร นิลมานัต25551
968T032418การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
969T032762โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ 2 (ฉบับนักวิชาการ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะสัตวแพทยศาสตร์.หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์25551
970T036481การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช255510
971T032518วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยนพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)25553
972T034050ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
973T033872รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 2สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ25553
974T033102ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดเพชรบุรีวาสนา บุษบกแก้ว25554
975T035403ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25555
976T033158ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเนาวรัตน์ วัฒนันท์25554
977T034743การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25552
978T032934ระดับความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 4วสนันทน์ แสนใจงามวรภัทร์25554
979T037350กินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ25551
980T034572แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ของฟังก์ชั่นหลายตัวแปรศรีบุตร แววเจริญ25552
981T032875กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
982T033405สุขภาพดีวิถีอาเซียน : รวมบทความวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพวีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ25552
983T036288ดิจิตอลเบื้องต้นมงคล ทองสงคราม255510
984T034886การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
985T032548แผนยุทธศาสตร์ "มองไกล 50 ปี สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์"สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์25554
986T033667การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
987T033118ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและทักษะในการสื่อสารกับพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 4พรพรรณ คล้ายสุบรรณ25554
988T035994กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจบุญชู ศิริจงกลทอง25557
989T032921ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
990T033178คุณลักษณะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันและสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันตามแบบจำลองการเสริมแรงอิสรีย์ วีระเสถียร25554
991T032950ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐมจิตนภา ฉิมจินดา25554
992T037395เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
993T033255สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริงชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25551
994T034578กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25551
995T032886การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
996T033014ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
997T033845Optimal nursing practice in medicineวิไลวรรณ เพิ่มศิลป์25551
998T033074ผลของการจัดการรูปแบบการให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอดครรภ์แรกต่อการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีดนยา โรจนชีวะ25554
999T033236คู่มือการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดโชติกา ภาษีผล25559
1000T032439การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
1001T033882ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
1002T033138คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจังหวัดสมุทรสาครเกษรวี ละม้ายสกุล25554
1003T033342การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารกLuxner, Karla L.255511
1004T032191ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 : เล่มที่ 3กรมศิลปากร25551
1005T034441เปรียบเทียบผลการใช้แผ่นประคบร้อนสลับเย็นกับแผ่นประคบร้อนในผู้ที่มีอาการปวดของกล้ามเนื้อและพังผืดแบบเรื้อรังอภิญญา วรบุตร25551
1006T036007แพ้นมวัวจรุงจิตร์ งามไพบูลย์25551
1007T035384ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการตรีทิพย์ รัตนวรชัย25551
1008T035002ความสุขที่สร้างได้ปราโมทย์ ประสาทกุล25551
1009T032966ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องอรนุช เอมสมบูรณ์25554
1010T031898คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดพัชรี วรกิจพูนผล25554
1011T032898การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25555
1012T033895มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2554 : ตลาดนัดนวัตกรรม สรรค์สร้างภาคีสุขภาพเข้มแข็งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี25551
1013T034473หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
1014T034730การดูแลตนเองของผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
1015T035053อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
1016T032704การจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
1017T032761โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ 1 (ฉบับนักวิชาการ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะสัตวแพทยศาสตร์.หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์25551
1018T033098ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐมบุษราคัม จิตอารีย์25554
1019T036720การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์25555
1020T034916บุหรี่กับสุขภาพ : พยาบาลกับการควบคุมการบริโภคยาสูบสุปาณี เสนาดิสัย25551
1021T029939การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25551
1022T035408Essential biologyศุภณัฐ ไพโรหกุล25552
1023T033154รูปแบบการจัดการทางการพยาบาลในการเสริมความรู้ในระบบแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสุพรรณบุรีรัตนินทร์ ภูมิวิเศษ25554
1024T034741การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ผ่องพรรณ อรุณแสง25552
1025T032930การพัฒนารูปแบบการจัดการลดความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีเบญจพร รัตนปรีชากุล25554
1026T035837การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยเฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์25551
1027T015836การพัฒนาองค์การสุนันทา เลาหนันทน์25551
1028T032870กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
1029T033821การประชุมวิชาการประจำปี 2555 : เรื่องสุขภาพจิตไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา25551
1030T031948นรีเวชวิทยา : เล่ม 2วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25542
1031T034881การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25545
1032T031664ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์25544
1033T033296เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
1034T033695ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
1035T032029Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2วิทยา ศรีดามา25541
1036T031000สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 7ประพจน์ เภตรากาศ25541
1037T031728คู่มือชีวสารสนเทศรุ่งรัจน์ วังศพ่าห์25541
1038T031987กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิศิราณี อินทรหนองไผ่25541
1039T033575รายงานประจำปี 2554 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25541
1040T032272โครงการวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง : รายงานฉบับสมบูรณ์สุพจน์ หารหนองบัว25541
1041T041886จากงานวิจัยสู่บทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25541
1042T037633เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
1043T036684พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
1044T035648พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
1045T030894การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุงมาลีวัล เลิศสาครศิริ255410
1046T034902ร่มเกล้า ปกฟ้า สาธารณสุขไทยกระทรวงสาธารณสุข25544
1047T014853ชีวเคมีทางโภชนาการสุนีย์ สหัสโพธิ์25541
1048A001610พื้นฐานศัลยศาสตร์ มอ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25542
1049T031684ผลลัพธ์ของโปรแกรมการควบคุมเบาหวานที่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีส่วนร่วมแบบสมัครใจวัลย์ลดา เลาหกุล25544
1050T031991การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์จันทราภา ศรีสวัสดิ์25541
1051T034581เทอร์โมไดนามิกส์Cengel, Yunus A.25542
1052T037655เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
1053T033625สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ยงโรคเบาหวานตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25542
1054T032893ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติวนิดา เปาอินทร์25546
1055T037084เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
1056T031860คู่มืออบรมพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาลกระทรวงพลังงาน.^กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.25544
1057T031704ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยวัณโรคจรินทร รัตนวาณิชกุล25544
1058T014535คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25541
1059T031363การบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2554มหาวิทยาลัยมหิดล25541
1060T032241งานกับอุดมคติของชีวิต : นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์อพภิวันท์ นิตยารัมภ์พงศ์25541
1061T031044การแพทย์บูรณาการนิวัฒน์ ศิตลักษ์25542
1062T031736ทฤษฎีการคำนวณเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ25541
1063T032845ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
1064T031995ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกษร นันทจิต25541
1065T03363065 ปี แห่งความทรงจำ 2489-2554สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ25541
1066T038542การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจพจนา ปิยะปกรณ์ชัย255415
1067T031952มะเร็งนรีเวชวิทยาจตุพล ศรีสมบูรณ์25541
1068T033733การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์255420
1069T031999ตจวิทยายุพิน ไทยพิสุทธิกุล25541
1070T031915"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่นและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์กุลภา วจนสาระ25543
1071T031947นรีเวชวิทยา : เล่ม 1วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25541
1072T032422การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25542
1073T031660ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายกนกพัชร ต่ายคนอง25544
1074T033292เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
1075A000963ทำเนียบการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25542
1076T035402ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 27 ขนานชาคริยา หลิน25541
1077T030978สมุดแผนที่สุขภาพ 2553เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร25543
1078T031725ชีวเคมีCampbell, Mary K.25542
1079T035576การจัดการกับอาการของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25542
1080T032882ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
1081T021919ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
1082T031170การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยงเอกชัย โควาวิสารัช25541
1083T030493ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25545
1084T036353การเรียนการสอนเชิงรุก : การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์อุษณีย์ เทพวรชัย25541
1085T031680ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นช่อผกา จั่นประดับ25544
1086T031965การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25541
1087T035550เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 2สง่า ลือชาพัฒนพร25541
1088T034933สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัดอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25541
1089T031731ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ประเสริฐ เทียนนิมิตร25542
1090T032832คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
1091T032585ชุมชนพลวัตรัตนา พงษ์วานิชอนันต์25542
1092T031421รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสุพัตรา สันทนานุการ25541
1093T032276ภาวะสุขภาพและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้พิการ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีศากุล ช่างไม้25542
1094T037649เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 7-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
1095T033624เห็ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
1096T031240จิตวิทยา ความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์วิทยากร เชียงกูล25543
1097T036924คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
1098T03747012th HA National forum guidebook : ความงามในความหลากหลายสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)25541
1099T033256การพยาบาลขั้นสูงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์ประณีต ส่งวัฒนา25543
1100T031205ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทยกุลภา วจนสาระ25543
1101T034465หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
1102T031700ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอมรรัตน์ สุจิตชวาลากุล25544
1103T031351ทำด้วยมือ : เรื่องเล่าจากการ "ลงมือทำ" งานพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ25542
1104T032842ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กประไพพิมพ์ ธีรคุปต์25543
1105T031383รอยทางที่สร้างสรรค์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย : รวมสาระสำคัญและบทความจากการประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทยสุพัตรา ศรีวณิชชากร25541
1106T037681การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
1107T033628เห็ดเป็นยาเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
1108T031544บ้านเพาะปัญญาเด็กสายฤดี วรกิจโภคาทร25542
1109T034612สมุนไพรพื้นบ้านลดไขมันในเลือดตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
1110T031237การป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น : ประเด็นท้าทายและแนวทางการแก้ไขวารุณี ฟองแก้ว25543
1111T031329การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรมนัทธมน วุทธานนท์25545
1112T034734ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุวิไลวรรณ ทองเจริญ25542
1113T031061คู่มือพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในคลีนิกเอชไอวีประพันธ์ ภานุภาค25541
1114T032862คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวจิราพร เกศพิชญวัฒนา25542
1115T035565ปวดหลัง รักษาได้ด้วยตนเองสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล25541
1116T034051พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา25541
1117T033874การสาธารณสุขไทย 2551-2553สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25541
1118T035400การนวดรักษาโรคด้วยหลักเส้นประธานสิบชาคริยา หลิน25542
1119T037064เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
1120T037104เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
1121A000961บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25542
1122T032312ทำเนียบบทคัดย่อการวิจัย ปีที่ 8 พ.ศ.2553 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันบำราศนราดูร25541
1123T034574พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25542
1124T032880ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
1125T039091การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร255415
1126T033001รายงานประจำปี 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพยาบาลศาสตร์25541
1127T032002ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
1128T033824เรื่องเล่า พย.สสส. 2554 เล่ม 2วัลลา ตันตโยทัย25541
1129T032428หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
1130T020695การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศสมิต สัชฌุกร25541
1131T032015การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับพรอนงค์ อร่ามวิทย์25541
1132T031676ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตด้านส่งเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรกในจังหวัดนครปฐมพัชรี เกษรบุญนาค25547
1133T031964การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1ขวัญพนมพร ธรรมไทย25541
1134T035549เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 1สง่า ลือชาพัฒนพร25541
1135T034932ระบบสุขภาพช่องปากในกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ็ญแข ลาภยิ่ง25541
1136T032829ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฎิบัติทั่วไปทิพวรรณ หรรษคุณาชัย25548
1137T032578หลากวิถีสู่สุขภาวะรัตนา พงษ์วานิชอนันต์25542
1138T032275การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียนสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25542
1139T036132ต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานีบำเพ็ญ ไชยรักษ์25545
1140T037643เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
1141T033623เห็ดเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
1142T036909คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
1143T032013การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25544
1144T031955หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
1145B000508ระบบโครงกระดูกไม่ปรากฏผู้แต่ง25541
1146T034460หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
1147T031696ประสบการณ์บทบาทการเป็นมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าร่วมโครงการการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเบญจวรรณ ศิวะยุทธกิจ25544
1148T031968ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
1149T031334แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
1150T031755การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25543
1151T032837ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา25545
1152T033627สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
1153T030926สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25544
1154T031235วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
1155T032022ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา25541
1156T031610คู่มือปฏิบัติการพยาบาล : การส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในงานประจำกรองจิต วาทีสาธกกิจ25541
1157T031234การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
1158T031776การสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25544
1159B000523พยาบาลเส้นทางแห่งความเสียสละบริษัททีวี บูรพา จำกัด25542
1160T036241ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2มงคล ทองสงคราม25545
1161T035571คนอารมณ์ดีวิทยา นาควัชระ25541
1162T031714การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
1163T032978รายงานประจำปี 2553-2554 สภาการพยาบาลสภาการพยาบาล25541
1164T031933การพยาบาลทารกแรกเกิดกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25541
1165T031949การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
1166T032426การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
1167T032014กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
1168T031672พฤติกรรมสุขภาพเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยหลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีจิณณพัต ธนกิจวรบูลย์25544
1169T031963การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25542
1170T033300แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
1171T034273การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
1172T033954นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
1173T026614การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาลจริยาวัตร คมพยัคม์255421
1174T032824กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
1175T031988การพยาบาลและหัตถการทางตาเอื้องพร พิทักษ์สังข์25541
1176T034989กำลังคนด้านสุขภาพ : ที่เป็นมา เป็นอยู่และจะเป็นไปสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)25541
1177T032274ความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมุทรสาครอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์25541
1178T041700พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
1179T037638เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
1180T035649รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25541
1181T036899วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล255410
1182T031944การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วีณา เที่ยงธรรม25541
1183B000506ระบบย่อยอาหารไม่ปรากฏผู้แต่ง25542
1184T032018ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อนช่วยจำ25543
1185T034459หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
1186T031692ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมฐิติพร ศิริบุรานนท์25544
1187A001463สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25543
1188T030641เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225549
1189T032836การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
1190T031992พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25541
1191T032380การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
1192T034583อิทธิพลของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและความสามารถในการดูดซับความรู้ต่อการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุพัฒนา คำสอน25542
1193T032739สรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 : สุขภาพดี ชีวีสดใส อนาคตก้าวไกลกระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย25542
1194T035148คู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้ากระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.25541
1195T033626สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
1196T031228การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาลนงนุช บุญยัง25547
1197T032021การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25541
1198A001545ชีวเคมีCampbell, Mary K.25542
1199T031971จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
1200T031979ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือดประดิษฐ์ ปัญจวีณิน25541
1201T031996การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25541
1202T037182ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ : เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด)อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา25545
1203T031708เทคนิคทางกายภาพบำบัดระบบหายใจ : ทฤษฎีและปฏิบัติชุลี โจนส์25545
1204T031983Critical care medicine : make it easyดุสิต สถาวร25541
1205T021917การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph@25541
1206T031713ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
1207T034018โรคจากละอองน้ำนิจศิริ เรืองรังษี25541
1208T031472อยู่แบบไทยในโลกยุคใหม่รัตนา พงษ์วานิชอนันต์25544
1209T031932Cardiac rhythm : theory and analysis for critical care nursesพิกุล ตันติธรรม25541
1210T032424การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25532
1211T041912พยาบาลไร้หมวกเพ็ญลักขณา ขำเลิศ25531
1212T030192ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลหัวเฉียวจันทร์เพ็ญ กันพุ่ม25534
1213T032012การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี25531
1214T031962การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25531
1215T035544สร้างสุขให้เต็ม 4 สังคมสดใสสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
1216T021825การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25531
1217T030695การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25532
1218T031392การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยธรรมปฎิบัติจุฑามาศ วารีแสงทิพย์25531
1219T031046พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่านอัปสร วิทยประภารัตน์25531
1220T030108ผ่าพันธุศาสตร์โจนส์, สตีฟ25531
1221T031953ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2 : ข้อสะโพกวัชระ วิไลรัตน์25531
1222T037568ความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวในการดูแลด้านกาย จิต และสังคมจากทีมเยี่ยมโรงพยาบาลแม่อายวชิราภรณ์ โนราช25531
1223T031196สถานีตรวจวัดสุขภาพจิตเยาวชน 15 ปีอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25533
1224B000394เปลี่ยนร่างกลายพันธุ์บริษัทเอส.ที.วีดีโอ จำกัด25532
1225T029821สูตรไม่ลับอาหารเสริมพัฒนาการของเด็กไทยเพชรา คงศรี25531
1226T035985ภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูงในเด็กอลิสา ลิ้มสุวรรณ25531
1227T031966สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศรีพิมล ดิษยบุตร25531
1228T029660การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
1229T033329การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2Stein, Alice M.255310
1230T030059แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่บ้านภารดี ชาวนรินทร์25534
1231T031733การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
1232T032834อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก25532
1233T030107ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญีมลิวัลย์ ออฟูวงศ์25531
1234T030715ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านรสศุคณธ์ เจืออุปถัมย์25534
1235T031442Visionary leadership : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุรีพันธุ์ เสนานุช25533
1236T032280สภาพความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก อายุ 30 ปีขึ้นไปวรรณดี สุทธิศักดิ์25532
1237T030141ผลของโปรแกรมการป้องกันเบาหวานในผู้มีภาวะเบาหวานแฝงโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านุชปิยา เต็มภาชนะ25534
1238T032897พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านมพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์25531
1239T02969935 ปี อายุรศาสตร์ มอ.อานุภาพ เลขะกุล25533
1240T029198การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรามานิต ศรีสุรภานนท์25531
1241B000402อัศจรรย์อวัยวะมนุษย์ 7 : กำเนิดทารก, ต่อมและฮอร์โมนบริษัทเอส.ที.จี. มัลติมีเดีย25532
1242T033892การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill@25531
1243B000257การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษากระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สำนักจัดการความรู้.25532
1244T029962การพยาบาลผู้สูงอายุอรวรรณ แผนคง25536
1245T030079ประสบการณ์ของทีมสหสาขาวิชาในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลทุติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคกลางวโรรักษ์ ตีรถะ25534
1246T029193การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์25531
1247T032290ความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก (อายุ 26-30 ปี)สุปราณี แตงวงษ์25532
1248T037536คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
1249T032749ห้าสิบปีพยาบาล มช. "สานต่ออนาคตที่สดใส"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.25531
1250A001366กฎของเมนเดลและหลักการถ่ายทอดพันธุกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25532
1251T030157ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงในชุมชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีจินดาพร ศิลาทอง25534
1252T035937การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ Electrolyteชูเกียรติ เกียรติขจรกุล255315
1253T030881รายงานการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2551-2552 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยสอนศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25534
1254T030040ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปทิพวันย์ เฑียรฆโรจน์25534
1255T031379ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ25531
1256T029974คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25536
1257T03231750 ปี ราชประชาสมาสัยแห่งการสนองพระราชปณิธานธีระ รามสูต25531
1258T032677รายงานประจำปี 2553 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25531
1259T030095การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัดช่องท้องโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีวันทนา ชูอุตสาหะ25534
1260T032865ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25535
1261T029519คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
1262T030185สารนิพนธ์เรื่องการวัดผลการดำเนินงานตามแนวคิด The Balanced Scorecard : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งลำไพ จุ่นเจิม25531
1263T033663รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่ 1สภาการพยาบาล25531
1264T030687การเดิน การเคลื่อนย้ายตัวและอุปกรณ์ช่วยสุกัลยา อมตฉายา25535
1265T035542สร้างสุขให้เต็ม 4 กายสุขสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
1266T032028Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
1267T031986โรคกรดไหลย้อนสุเทพ กลชาญวิทย์25531
1268T030498จิตวิทยาสังคมนพมาศ ธีรเวคิน25535
1269T03139010 เรื่อง ที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้Notbohm, Ellen@25531
1270T034576คอมบินาทอริกไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์25531
1271T0310343 ทศวรรษแห่งวิวัฒนาการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเสริมศักดิ์ เทพาคำ25532
1272T029654การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
1273T041592คู่มือการรักษาโรคติดบุหรี่ เล่ม 1สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา25532
1274T030204ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดและความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมวิธีเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยเลิศศิลป เอี่ยมพงษ์25534
1275T029058เคมีทั่วไป 1เกษม พลายแก้ว25531
1276T033880สรุปบทเรียนโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพกรองจิต วาทีสาธกกิจ25531
1277T029820รอบด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะวิทยาการจัดการ25531
1278T033319การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1Stein, Alice M.255310
1279T018089การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25531
1280T030055แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการผ่าตัดสมองบนพื้นฐานของทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านสุภาพร ดีเจริญเกียรติ25534
1281T034627รายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยความมั่นคงในชีวิต มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน25535
1282T031990วิทยาหลอดเลือดดำพรรธนมณฑน์ อุชชิน25531
1283T031279การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับวิจิตร ศรีสุพรรณ25535
1284T030711ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของสตรีวัยรุ่นตั้งครรภ์โสภาสินี เอี่ยมสอาด25534
1285T029688การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25537
1286T029197จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุราพิชัย แสงชาญชัย25531
1287B000400อัศจรรย์อวัยวะมนุษย์ 2 : กล้ามเนื้อและกระดูก, ลมหายใจของชีวิตบริษัท เอส.ที.จี.มัลติมีเดีย25532
1288T031853เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าศักรินทร์ โสนันทะ25532
1289T032020ทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ25536
1290T029805รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปีการศึกษา 2551-2552 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.โครงการบัณฑิตศึกษา25531
1291T029793รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านไทยคดีศึกษาตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25531
1292T030075ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนวิยุดา เผื่อนสุข25534
1293T030808สถานการณ์ ศักยภาพและความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล เล่ม 2สุพัตรา ศรีวณิชชากร25531
1294T032288ความผาสุกของผู้สูงอายุช่วงอายุ 70-79 ปีสุเทพ วุฒิวโรภาส25532
1295T035046โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25531
1296T030153ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ตามแผนการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีกิตติมา ชื่นจิต25534
1297T031302การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกยุพิน เพียรมงคล25534
1298T029196การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราสาวิตรี อัษณางค์กรชัย25531
1299T029831รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25531
1300T030032ผลลัพธ์ของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีสมพร งามวิลัย25534
1301T021915การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
1302T031378ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25531
1303T014565ถอดบทเรียนโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับ 113 โรงพยาบาลกรองจิต วาทีสาธกกิจ25531
1304T032261สภาพและความคาดหวังความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุตอนปลายเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25532
1305T030091ปัจจัยทำนายพฤติกรรมของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกปิยะวรรณ สุขเจริญพงษ์25534
1306T030221การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่นวิโรจน์ อารีย์กุล25535
1307T031998ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25531
1308T038044Update vaccine : from infancy to childhood and adolescenceธันยวีร์ ภูธนกิจ25531
1309T031165การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้นลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25535
1310T030181การเปรียบเทียบระหว่างระดับการบริการที่คาดหวังกับระดับการบริการที่ได้รับจริงของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ประเภทบุคคลที่ 3ประเมศฐ์ ปิยวุฒิเศรษฐ์25534
1311T033659รายงานข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยวรากรณ์ สามโกเศศ25531
1312T030677ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม)นันทนา ธนาโนวรรณ255310
1313T031960โรคเบาหวานวีระศักดิ์ ศรินนภากร25531
1314T032027โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อนพลภัทร โรจน์นครินทร์25531
1315T030972ประชากรและสังคม 2553 : คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทยสุชาดา ทวีสิทธิ์25534
1316T030054คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ปริญญา สงวนสัตย์25531
1317T031985การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติณรงค์ศักดิ์ หนูสอน25531
1318T031715การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
1319T029648คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25536
1320T031509ศิลปะ : ก้าวที่พ้นผ่านจากม่านควันสิทธิธรรม โรหิตะสุข25531
1321T030200ประสบการณ์การดูแลและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอ้อฤทัย ธนะคำมา25534
1322T030488จิตวิทยาสร้างครอบครัวอบอุ่นองุ่น มาลิก25535
1323T029817การประชุมวิชาการระดับชาติพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 6 ปี 2553 : พยาบาล จุดเปลี่ยนระบบสุขภาพไทยจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์25531
1324T030229วัสดุวิศวกรรมณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ25531
1325T029433เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
1326T031989การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25531
1327T031277แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
1328T030706ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของมารดาที่มีบุตรสาววัยรุ่นตอนต้นสุธีราวัลย์ ศรีวงศ์25535
1329T029682การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25536
1330T031202วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าวอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25533
1331T029950ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
1332B000398กำเนิดมนุษย์บริษัทแคปิตอล ซิตี้/เอ.บี.ซี จำกัด25532
1333T029915ชีวเคมีดาวัลย์ ฉิมภู่25535
1334T029480สวัสดิการยามชราบำนาญแห่งชาติวรเวศม์ สุวรรณระดา25531
1335T031976ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดปรีชา เอื้อโรจนอังกูร25531
1336T029491เติมชีวิตใส่กระปุก : หลากทรรศนะสู่กองทุนการออมแห่งชาติมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย25531
1337A000912บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25532
1338T030071การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองอย่างมีส่วนร่วมต่อความสม่ำเสมอของการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีอัจฉรพรรณ ค้ายาดี25534
1339T030807สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เล่ม 1สุพัตรา ศรีวณิชชากร25531
1340T034311ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรมกาญจนา กิริยางาม25531
1341T032284ความมั่นคงในชีวิตของมารดาวัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยวเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25532
1342T030149ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของวัยแรงงานในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีอณิษฐา ม่วงไหมทอง25534
1343T029710กินอย่างไรไกลเบาหวานกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
1344T031297การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกายมรรยาท ณ นคร25535
1345T029195การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุราสายรัตน์ นกน้อย25531
1346T029858การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25531
1347T030020การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการชะลอความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีจิรพรรณ เขียวขำ25534
1348T034658การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25532
1349T031374คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นิพรรณพร วรมงคล25531
1350T032259สภาพความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่มีอายุระหว่าง 55-59 ปีสุพจน์ สุทธิศักดิ์25532
1351T030087แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการท้องผูกในผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์จันทนา จินาวงศ์25534
1352T030812งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ : 1.ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง : 2.ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด เล่ม 4สุพัตรา ศรีวณิชชากร25531
1353T033814สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2552สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25531
1354T030801จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25533
1355A001370ระบบร่างกายมนุษย์บริษัทเอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด25532
1356T030169แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลระดับบริหารโรงพยาบาลเอกชนเกษร ชัยประสิทธิ์25534
1357T033657Thai family doctor ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทยอรสม สุทธิสาคร25532
1358T035543สร้างสุขให้เต็ม 4 ใจสบายสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
1359T030428บันทึกทางการพยาบาล : สมรรถนะที่สำคัญของวิชาชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25531
1360T035516รายงานประจำปี 2552 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25531
1361T030483เข้าใจลูกรักวัยรุ่นกุลยา ตันติผลาชีวะ25535
1362T031159ตำราคลอดก่อนกำหนดสายฝน ชวาลไพบูลย์25532
1363T030053อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์25531
1364T031984โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
1365T031381ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25531
1366T038220ศาสตร์แห่งชีวิตกับการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล มุมมองที่ไร้รอยต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก25531
1367T031070รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจำปี 2552จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเภสัชศาสตร์.แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา25531
1368T032001การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
1369T033823เรื่องเล่า พย.สสส. 2553 เล่ม 1วัลลา ตันตโยทัย25531
1370T029192พูดจาภาษาเบาหวาน : แนวทางการสื่อสารสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับผู้ที่เป็นเบาหวานปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์25531
1371T030196การพัฒนารูปแบบการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีวิชัย 5 เมืองสมุทรสาครสายรุ้ง จุ่นสำราญ25534
1372T029784รายงานการพัฒนางานระบาดวิทยาและบันทึกกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) สถิติ ข้อมูล โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดนครปฐม ปี 2551-2552ดรุณี โพธิ์ศรี25531
1373T035545สร้างสุขให้เต็ม 4 ปัญญาเบิกบานสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
1374T030218ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชนน้อมจิตต์ นวลเนตร์25533
1375T032076การพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลเพื่อควบคุมการติดเชื้อทางอากาศชยันต์ แสนสุดใจ25532
1376T029986การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพศิริพร จิรวัฒน์กุล25536
1377T035986วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล25531
1378T021926การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
1379T030702ปัจจัยด้านการเป็นมารดากับการแสดงบทบาทมารดาของวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ราตรี คงเจริญ25534
1380T031175การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้ายศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25532
1381T029681ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25533
1382T029932การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25533
1383T037569ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยาแสงเดือน วงศ์ใหญ่25531
1384T031199สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : ภาพสะท้อนสังคมอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25533
1385B000396โคลนนิ่งมนุษย์บริษัทเอส.ที.วีดีโอ จำกัด25532
1386T029802หัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติประจำปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 17 พฤษภาคม 2553) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.บัณฑิตวิทยาลัย25532
1387T031967การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
1388T029666การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4Black, Joyce M.25536
1389A001398คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25532
1390A001352การสื่อสารในองค์กรบัญญัติ บุญญา25532
1391T030063ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันและควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประทุมพร รุจิเจริญวรรณ25534
1392T030117แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
1393T031030คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย 2554กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.25535
1394T031453สรุปสัมมนาวิชาการความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่ายขยายความรู้สู่การปฏิบัติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25532
1395T034310เปรียบเทียบผลของการอาบน้ำครั้งแรกในช่วงเวลาที่ต่างกันต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดเกศสุดา วงศ์สารภี25531
1396T032282ความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก อายุ 18-25 ปีอารีนา ภาณุโสภณ25532
1397T029980วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้นศิริพร จิรวัฒน์กุล25536
1398T030145ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเจาะหลอดลมคอของผู้ดูแลที่บ้านวรนุช วิริยานุรักษ์นคร25534
1399T029708กินคลายโรคความดันเลือดสูงกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
1400T029199การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุราสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล25531
1401B000404ดีเอ็นเอ รหัสชีวิตบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25532
1402T029845ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 6กัญจนา ดีวิเศษ25532
1403T031609ถอดบทเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต้นแบบ สถานีอนามัยปลอดบุหรี่ : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพในชุมชนและโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ตันแบบ : ขยายเครือข่ายสู่ชุมชนวราภรณ์ พันธุ์พงศ์25531
1404B000259คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สำนักจัดการความรู้.25532
1405T029535แนวเวชปฏิบัติสำหรับนักกายภาพบำบัดในการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่สภากายภาพบำบัด.^เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.25536
1406T010875รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25531
1407T032257ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60-69 ปี ของสังคมไทยศากุล ช่างไม้25532
1408T030083แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานมลธนัฎ มาปุก25534
1409T029213เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 เรื่อง Diagnostic screening for physical therapy : when to treat? when to refer?มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะกายภาพบำบัด25531
1410T031327ชีวเคมีทางโภชนาการนัยนา บุญทวียุวัฒน์25532
1411T030811ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย เล่ม 3มัลลิกา มัติโก25531
1412T034315การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อลดความเครียดของครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตที่ป่วยครั้งแรก : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์วิจิตรา ทองเกษม25531
1413T032304ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25531
1414T032416การพยาบาลสตรีในระยะคลอดสุกัญญา ปริสัญญกุล25532
1415T041888คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
1416T031158ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ยงยุทธ ศิริปการ25531
1417A001368สิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม (GMOs)วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล25532
1418T030161ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการอาการหอบของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่บ้านสุรีวรรณ แสวงหา25534
1419T030402ความเท็จและความจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขวิชัย โชควิวัฒน์25531
1420T036236ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1มงคล ทองสงคราม25535
1421T041420การตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์25531
1422T029838อบอุ่น อิ่มเอม : ความสุขจากการทำงานของพยาบาลเมื่อก้าวสู่จุดเปลี่ยนจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์25532
1423T034491การเขียนผลงานวิชาการและบทความนภาลัย สุวรรณธาดา25534
1424T030052วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐานปัณรสี ฤทธิประวัติ255311
1425T030821ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
1426T029558สุขภาพคนไทย 2553 : วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาสชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25534
1427T031380ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ25531
1428T031313ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
1429T030099ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกและการเผชิญปัญหากับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2นิตยา รอดพลอย25534
1430T032000ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25531
1431T028471การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25522
1432T028942รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2551สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25521
1433T040892พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
1434T030474รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณภาพการบริการทางสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ปี 2552นรินทร์ สังข์รักษา25521
1435T030951จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาคณะกรรมการชีวจริยธรรมนัฟฟีลด์25523
1436T040679หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25521
1437T028146การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมายเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25524
1438T034922คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
1439T029125การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
1440T035587มลพิษสู่โลกพยาธิวิทยาวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล25521
1441T031311ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์วิทยา ศรีดามา25522
1442T034305ความแปลกแยกจากการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแบบมุ่งหวังกำไรและทุนนิยม, ชายเป็นใหญ่และแพทย์เป็นใหญ่สงค์กราณ์ สายเพชร25521
1443T034864ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในชมรมออกกำลังกายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนงเยาว์ จับจิต25521
1444T034660กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
1445T02749180 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต : เพชรจรัสแสงแห่งวงการสาธารณสุขไทยสันติสุข โสภณสิริ25521
1446T030503สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ25525
1447T027913แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.^กรมตรวจความปลอดภัย.25522
1448T028216กรณีศึกษาเวชจริยศาสตร์ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
1449B000245การดูแลผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ25522
1450T036001หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
1451T038350รูปแบบการบริการคัดกรองโรคมะเร็งในประเทศไทยผ่องศรี ศรีมรกต25521
1452T029163ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย : ภาคกลศาสตร์ เล่ม 1สุชาติ สุภาพ25521
1453T034309ผลกระทบต่อสุขภาพกับการใช้ความรุนแรงในผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์สถานการณ์รัถยากร บุญมาก25521
1454T028579สัมพันธภาพในครอบครัวไทยจิราพร ชมพิกุล25521
1455T035146ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
1456T028093การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกับสุขภาพมนุษย์ ความเสี่ยงและการตอบสนอง บทสรุปเบญจพร พอเมอร์25521
1457T019834การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศดวงกมล ปิ่นเฉลียว25521
1458T031970สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
1459T030345ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับสมบูรณ์วราภรณ์ คริศณุ25522
1460T034314ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและควบคุมอาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานครเบญจยามาศ พิลายนต์25521
1461T034046ปั้นคนให้เก่งคน (2) : ให้ฟีดแบ็ค สร้างทีมงาน เปลี่ยนตัวเองLapid-Bogda, Ginger25521
1462T034536สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลรัฐอรวรรณ ขันสำรี25522
1463T027544ความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิบัติ : ศึกษากรณีปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดำเนินคดีแพ่งในศาลสุวัฒน์ คีรีวิเชียร25521
1464T040619องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
1465T031306การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฎิบัติวิจิตร ศรีสุพรรณ25524
1466T028439คู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่ปภาดา ชิโนภาษ25522
1467T028273การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยาศศิธร พุมดวง25522
1468T028227ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กกุสาวดี เมลืองนนท์25527
1469T029835รายงานการวิจัยบทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์25521
1470T029944ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25526
1471T028489ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2บุญเพียร จันทวัฒนา25523
1472T029048สามัคคีชุมชนที่ตำบลปากพูน : ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชขนิษฐา นันทบุตร25521
1473T028435คู่มือการเลี้ยงดูลูก วัยแรกเกิด-6 ปีปภาดา ชิโนภาษ25522
1474T034859ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการในแผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอกหน่วยโรคทางระบบประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวรธิดา มาศเกษม25521
1475T031727พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
1476T037433ตำราการนวดไทย เล่ม 1ยงศักดิ์ ตันติปิฎก25522
1477T041911ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย : 48 ตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณได้ยินและเข้าใจเด็กๆ มากขึ้นรัศมี มณีนิล25521
1478T028931ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
1479T030450การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงานโสภณ ภูเก้าล้วน25525
1480T020692สปาในบ้านเพื่อสุขภาพWilde, Liz25521
1481B000527นิติวิทยาศาสตร์บริษัททีวี บูรพา จำกัด25522
1482T027860เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25522
1483T028214พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
1484T027995ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวนฤมล กล่อมจิตเจริญ25524
1485T028996การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมายเชิญขวัญ ภุชฌงค์25521
1486T030010การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
1487T029694การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
1488T028710การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขขุมวิท 11 กรุงเทพฯสภาการพยาบาล25521
1489T035143เรื่องเล่าเร้ากุศล : เรียนรู้เรื่องเล่าดีๆ ที่มีความสุขสมหญิง สายธนู25521
1490T032896การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโกวิท คำพิทักษ์25521
1491T034530ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักภาคใต้พธูจิต วังสโรจน์25521
1492T030123พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25523
1493B000251การดูแลเด็กสมองพิการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ25522
1494T031977การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25521
1495T029992การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติประกาย จิโรจน์กุล25527
1496T027506สรุปบทเรียนที่ดี (good practice) ของการทำวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2549อรุณ บัวจีน25521
1497T028049การประชุมวิชาการการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 19 "วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก"ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย25521
1498T029926แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
1499T028495กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
1500T034312การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอารี ผึ่งผาย25521
1501T027370อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์เกริกชัย ฉันทจิตต์25521
1502T032384คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
1503T028721ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 4กัญจนา ดีวิเศษ25521
1504T034535ผลของโปรแกรมส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตต่อความเป็นอิสระในงานของพยาบาลวิชาชีพปรัศนีย์ อัมพุธ25521
1505T028163ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25525
1506T029712เนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา25522
1507T031957โรคลมพิษกนกวลัย กุลทนันทน์25521
1508T034858พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภัทรภร เอี่ยมสอาด25521
1509T029936การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25523
1510B000364บทบาทและทักษะหัวหน้างานยุคใหม่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25522
1511T016027ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูภัทราวุธ อินทรกำแหง25521
1512T028013ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
1513T029046เมื่อปัญญาเบ่งบานที่บ้านปริก : เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาดวงพร เฮงบุณยพันธ์25521
1514T031981Manual of medical diagnosisชุษณา สวนกระต่าย25521
1515T029968คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
1516T028415ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25521
1517T028271การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัยวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
1518T029268การบำบัดด้วยดีเลชั่น รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้จริงหรือประพจน์ เภตรากาศ25526
1519A001314ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 11 (2552)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25522
1520T031912ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล25523
1521T034318การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุปิยะนุช ระยะปูโล25521
1522B000406เจาะลึกสมองมนุษย์ตอนสมาร์ทสุด สุดบริษัทเอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด25522
1523T028191รวมผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2551กระทรวงสาธารณสุข.^สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.^สำนักวิชาการสาธารณสุข.25521
1524T029920แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25526
1525T027585รายงานผลการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDSสุณี สอนไธสง25525
1526T028291ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25521
1527T029675ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
1528T028477การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาด้านบริการพยาบาลในโรงพยาบาลนครปฐมเยาวลักษณ์ สงวนพานิช25523
1529T027991ผลลัพธ์ของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่บ้านพรทิพย์ ราชดารา25524
1530T030004การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามสรชัย พิศาลบุตร25528
1531T033974ลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณ : ระบบการแพทย์ในพุทธอารามZysk, Kenneth G.@25521
1532T031723สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
1533T029092จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวกวิทยากร เชียงกูล25528
1534T034866ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีพนัชญา ประดับสุข25521
1535T028065ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ มายาคติการผูกขาดและคอรัปชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25521
1536T034853ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทิพวรรณ แย้มศรีบัว25521
1537B000392มหัศจรรย์แห่งพันธุกรรมบริษัทเอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด25522
1538T029859Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
1539T031843คู่มือดูขาไอซี Digital logicบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด25525
1540T032019ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกเพื่อนช่วยจำ25526
1541T029804รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
1542B000249การฟื้นฟูผู้พิการแขนขาขาดศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ25522
1543T029956การพยาบาลหู คอ จมูกศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์25528
1544T030341กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไปฉบับเร่งรัดบุญเพราะ แสงเทียน25522
1545T028557การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักการแพทย์ทางเลือก25521
1546T027074ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
1547T028290การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
1548T031993ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตวินัย วนานุกูล25521
1549T028597รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ประจำปี 2551มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR)25523
1550T035683การประชุมวิชาการเรื่อง Complementary therapy and palliative careสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25521
1551T034534การวิเคราะห์ตัวประกอบลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพยุพาพร คำสะไมล์25521
1552T028330รายงานประจำปี 2551 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25521
1553T034857ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย25521
1554T030944การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25521
1555T028549คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
1556T029045เบิกฟ้าขุนทะเล ตำนานเมืองนคร ร้อยพลังสร้างสุข : ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชดวงพร เฮงบุณยพันธ์25521
1557T028275การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
1558T028499คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
1559T029998สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
1560T027850คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกวิยะดา ศักดิ์ศรี25525
1561T029220ผลของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์25521
1562A001312ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 11 (2552)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25522
1563T034316ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-34 ปี)นริศา โพธิอาศน์25521
1564T029702โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกมลวิช เลาประสพวัฒนา25526
1565T030969ประชากรและสังคม 2552 : ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากรชาย โพธิสิตา25523
1566T028486ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1บุญเพียร จันทวัฒนา25523
1567T027866คู่มือการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสภาการพยาบาล25521
1568T031501ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกการกีฬาแห่งประเทศไทย25522
1569T028473การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25522
1570T028943การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อารี จำปากลาย25524
1571T034313ผลการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าณัฐรพี ใจงาม25521
1572T027987ความพึงพอใจในการบริการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมนิตยา ถนอมศักดิ์ศรี25524
1573T034923คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
1574T029734ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
1575T028493การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25522
1576T031721สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
1577T029605การปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดสมุทรสาครสิริลักษณ์ อยู่เย็น25521
1578T031404พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหรี่สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา25521
1579T034306รูปแบบการป้องกันและจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลบุษยา เลียบทวี25521
1580T034865ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามบุญวัฒน์ ไทรย้อย25521
1581T036699พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
1582T028037โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ.2548-2551เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม25521
1583T031954ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
1584T027524ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของครอบครัวกับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้ดูแลที่เป็นญาติชะโลม วิเศษโกสิน25524
1585T037784เสริมอาหารไม่ต้อง เสริมสมองดีกว่าแก้ว กังสดาลอำไพ25521
1586T031838คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ Pocket bookชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล25525
1587A001612ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตวินัย วนานุกูล25522
1588B000247การดูแลผู้ป่วยจากการบาดเจ็บทางไขสันหลังศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ25522
1589T031975การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์25521
1590T030339ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์วราภรณ์ คริศณุ25522
1591T029490เป็นพ่อแม่หลังชีวิตคู่แยกทาง : มุมมองด้านกฏหมาย, มิติหญิงชายและวาทกรรมบุษกร กาศมณี25521
1592A000910บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25522
1593T038351แนวปฏิบัติการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่สู่งานประจำผ่องศรี ศรีมรกต25521
1594T031734ตารางงานโลหะบรรเลง ศรนิล25521
1595T027367พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินประเภทการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอรอนงค์ สนธิไทย25521
1596T027453สุขภาพคนไทย 2552 : เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรงชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25524
1597T028594รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ประจำปี 2550มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR)25523
1598T030126รู้กิน รู้โรควันทนีย์ เกรียงสินยศ25522
1599T034532ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัดมนัญญา ชุมพล25521
1600T028127การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์ : เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของโลกวิชัย โชควิวัฒน์25522
1601T034856ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กษิรา จินาอู25521
1602T028278แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาสมชัย นิรุตติศาสน์25521
1603T029043กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชนขนิษฐา นันทบุตร25521
1604T031364รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
1605T028388รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบริการสุขภาพแบบผสมผสานของคลินิกสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยคริสเตียน-สะแกราย จังหวัดนครปฐมจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25523
1606T028497คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
1607T001253การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4สมจิต หนุเจริญกุล25521
1608T030858ทฤษฎีอาหาร I,II,IIIศิริลักษณ์ สินธวาลัย25521
1609T034537การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์กรที่มีชีวิตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐมัณฑนา ปรีเลิศ25521
1610T028964สรุปรายงานโครงการพัฒนาสุขภาพจิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคสุชาดา สาครเสถียร25521
1611T031956ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
1612T035942การเล่นในเด็กป่วยแจ่มจันทร์ กุลวิจิตร2552 5
1613T035569ความสุข 3 อย่าง สร้างได้วิทยา นาควัชระ25521
1614T027698ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรีสุภาภรณ์ อนุรักษ์อุดม25524
1615T027258การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ปกรณ์ ปรียากร25521
1616T034860ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเทศบาลนครนนทบุรีฐปนัท อินทรสาลี25521
1617T028475การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25522
1618T027865โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องความก้าวหน้าและพัฒนาการทางกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25521
1619A001350บันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กว่า 40 ปี แห่งการก้าวย่าง บนเส้นทางคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา25522
1620T025700ผลของดนตรีบำบัดต่อการลดความไม่สุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์25514
1621T025825ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวานแฝงอโณทัย ตั้งธนะพงษา25514
1622T026544เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
1623T034433ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนิสิตชายอมรรัตน์ สุปินราช25511
1624T026072การศึกษาการดำเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนฤมล มีสวย25511
1625T025638ยากับโรคในผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยรังสิต.คณะเภสัชศาสตร์25513
1626T025459การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็กมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25511
1627T027362ปัญหาการเป็นผู้ประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคมทรงพล โลหะมาศ25511
1628T027436การจัดการตามมาตรฐานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครนวลพงศ์ เสือแก้ว25511
1629T027873การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า : กรณีใช้ก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนิษฐา สุทธิเสวันต์25511
1630T034527การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางป้องกันการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นนริศรา โสดาสร้อย25511
1631A001221สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
1632T032017ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อนช่วยจำ25513
1633T038989ความสัมพันธ์ระหว่างอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐพนิชา บุตรปัญญา25511
1634T030337ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับสมบูรณ์วราภรณ์ คริศณุ25512
1635T028220คู่มือโรคผิวหนังเด็กอมรศรี ชุณหรัศมิ์25511
1636T028261First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
1637T026887พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ25511
1638A000908บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25512
1639T016450ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ : แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548จำนงค์ หอมแย้ม25511
1640T027446ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวงค์เดือน หุ่นทอง25511
1641T032365การประเมินตัดสินความเครียดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและวิธีการปรับแก้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสายใหม ตุ้มวิจิตร25512
1642T028279Highlight in nephrology for internistsธนิต จิรนันท์ธวัช25511
1643T027882ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชำระหนี้ไม่ตรงกำหนดของผู้ใช้บริการสินเชื่อเงินสดชนิดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธรรมฤทธิ์ ศริ25511
1644T035665รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
1645T027533สภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1นันทวัฒ สุบรรณรัตน์25511
1646T028262การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25512
1647T025271การจัดบริการปฐมภูมิการดูแลโรคเบาหวานในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลพณพัฒณ์ โตเจริญวานิช25511
1648T025859การประชุมวิชาการเรื่องถอดรหัสการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจรสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25511
1649T027665การวิเคราะห์ส่วนการตลาดแบบคงที่ของการส่งออกยางพาราไทยวัชรินทร์ กือเย็น25511
1650T025387การนำคดีขึ้นสู่ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตร 44/1ศิวาพร ศักดาศิโรรัตน์25511
1651T025227พฤติกรรมการดื่มสุราและการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มสุราของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพตะวันตกและปริมณฑลลักษณา อินทร์กลับ25512
1652T027968การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25511
1653T027167การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่งสมสุดา ผู้พัฒน์25511
1654T027373กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการตลาดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสายชล ดาษนิกร25511
1655T028221New trend in pediatric practice 2008ดุสิต สถาวร25511
1656T025329ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของการประปานครหลวง กรณีศึกษา : สำนักงานประปาสาขานนทบุรีอริสรา สิงหะเนติ25511
1657T025540นาโนเทคโนโลยีขั้นต้น (เล่มที่ 1)ศรัญญา พรหมโคตร์25512
1658T028222New horizons in the management of critically ill childrenดุสิต สถาวร25511
1659T025680ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุในชุมชนลำลูกบัว จังหวัดนครปฐมสรารัตน์ สุขสมสิน25514
1660T034912วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25511
1661T030948ผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง : พร้อมหรือไม่ที่จะป้องกันตนเองจากความเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์จรรยา เศรษฐบุตร25513
1662T025272รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.^คณะเภสัชสาสตร์.25511
1663T027690โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศไทยกับอินเดียก่อนและหลังเปิดเสรีการค้ากุศล ฐินะกุล25511
1664T038985ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังพนิดา โยวะผุย25511
1665T029768อนาคตระยอง : เส้นทางสู่สังคมสุขภาพเดชรัตน์ สุขกำเนิด25511
1666T028294ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบ NANDAวิจิตรา กุสุมภ์25511
1667T027857ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
1668T034522การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกัญญ์ธีรา วงษ์สุวรรณ25511
1669T027385การศึกษาปัจจัยกำหนดรายได้และประสิทธิภาพการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยรชานนท์ เอี่ยมละออ25511
1670T025696ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจิรภา นาวาพงส์25514
1671B000418วันละนิดวิทย์เทคโนกับ สวทช. กระทรวงวิทย์ฯสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25512
1672T027950รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตราการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2จิตตินันท์ เตชะคุปต์25511
1673T028258โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5สุเทพ กลชาญวิทย์25512
1674T028156การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข25511
1675T025477ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
1676T025821การรับรู้การพยาบาลที่ได้รับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีจันทร์ฉาย มณีวงษ์25514
1677T026534ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25512
1678T026919เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพยาบาลศาสตร์25511
1679T034432ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดพัชรพร รัตนสงคราม25511
1680T029910เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25515
1681T026064การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1ผ่องศรี ศรีมรกต25515
1682T027359ระบบการชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องรับผิดมีนวรา ตันติภาคย์25511
1683T028484ผลการใช้สารสนเทศโดยวิธีการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเผชิญความจริงที่มีต่อความรู้ เจตคติและความวิตกกังวลในเรื่องสัมพันธภาพทางเพศของสตรีวัยหมดระดูในคลินิกวัยทอง โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีชิดชม เจนตลอด25511
1684T027420คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์คณะอนุกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25511
1685T029101แนวคิดและวิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอาภรณ์ ดีนาน25518
1686T028492เภสัชวิทยา เล่ม 1จุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
1687T034017หนังหน้าไฟ (แช็ก)ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์25511
1688T038988ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานชัญญา ถนอมลิขิต25511
1689T028243การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25513
1690T029145รายงานผลการวิจัยการศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนหลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาลพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์25511
1691T029613สุขภาพคนไทย 2551 : โลกร้อน ภัยคุกคามจากน้ำมือมนุษย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25515
1692T031889เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยนPatterson, Kerry25511
1693T034308ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลอาชีวอนามัยธัญรัศม์ สุขบัว25511
1694T027365การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้ทรัพยากรการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทยวรางค์ สุภิสิงห์25511
1695T027441การตั้งราคาอัตราค่าบริการผ่านสายระบบจำหน่าย กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 2 กับสถานีไฟฟ้าลานกระบือพีระชัย จรรยาพรวัฒน์25511
1696T027878การศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพเครื่องเบญจรงค์กับบุคลิกภาพผู้บริโภคในเขตภาคกลางรัชนีวรรณ พาหา25511
1697T027532แนวทางการบริหารงานพัสดุสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1คมคาย น้อยสิทธิ์25511
1698T028252ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อนช่วยจำ25513
1699T031969สุขภาพจิตโกศล วงศ์สวรรค์25511
1700T027664การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินการปลูกยางพาราทดแทนอ้อยโรงงานของโครงการปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานีอรทัย จันทร์เหล็ก25511
1701T029017ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุปราณี แตงวงษ์25512
1702T030343ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับสมบูรณ์วราภรณ์ คริศณุ25512
1703T027038ทำเนียบองค์กรด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2551กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ255110
1704T031735พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
1705T030657รายงานวิจัยรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงครามนิตยา ท้าวปราบภัย25511
1706T026237การประชุมวิชาการเรื่อง "Practical points for nurses on pain management"วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.^ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ.25511
1707T028241การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
1708T031294การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1มาลี เอื้ออำนวย25513
1709T033091พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25512
1710T027538การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตกะหล่ำปลีปลอดสารพิษกับกะหล่ำปลีกระแสหลักของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่วรธัช บุญประเทือง25511
1711T037885วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25511
1712T026883การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุมไพรในสถานบริการสาธารณสุขจิราพร ลิ้มปานานนท์25512
1713T02827021 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
1714T025192การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25515
1715T038996ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมควบคุมโรคและระดับครีเอตินินในเลือดในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังศุภรา โถตันคำ25511
1716T027681ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานการผลิตตามแนวคิด Six Sigma : กรณีศึกษาบริษัทคิว ดี พี (ประเทศไทย) จำกัดภาณุพงษ์ ฤทธิ์สมจิต25511
1717B000428การนวดทารกWorld Wide Edutainment25512
1718T038986ปัจจัยทำนายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้รวงผึ้ง ทาช้าง25511
1719T025629การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและบทเรียนของไทยอำพล จินดาวัฒนะ25512
1720A001740การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
1721T031780การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25516
1722T026552โรคภูมิแพ้สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ25511
1723T038984ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสาวลักษณ์ ภารชาตรี25511
1724T025470อาหารต้านโรคเอื้อมพร สกุลแก้ว25511
1725T027379ความพึงพอใจต่อสวัสดิภารของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมชั้นพิเศษเขตกรุงเทพมหานครชนนิกานต์ ไทยประยูร25511
1726T027920ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปี ข้างหน้าสมบุญ ยมนา25511
1727T028225Advanced pediatric critical care nursingสุภารัตน์ ไวยชีตา25512
1728T025692ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลนครปฐมสมคิด มะโนมั่น25514
1729T025475ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
1730T025817การจัดการความขัดแย้งภายในโรงพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐบาล จังหวัดนครปฐมจันทร์ยงค์ ลิ้มวนานนท์25514
1731T026918บันทึกทางการพยาบาล : สมรรถนะที่สำคัญของวิชาชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25511
1732T029905เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25515
1733T026903การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
1734T027397พ่อแม่ต้องรู้มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
1735T025708การปรับตัวในการฟื้นสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีรจน์ เพ็งแก้ว25514
1736T034317ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงสุภาวดี เจ้ยชุม25511
1737T035664Essence of pain managementจุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
1738T038128การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
1739T025833ทฤษฎีความน่าจะเป็นกิดาการ สายธนู25512
1740T027628คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชนสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร25511
1741T028236การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
1742T026885การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชนรัชนี จันทร์เกษ25512
1743T034435ผลของโปรแกรมการสนับสนุนกลุ่มครอบครัวต่ออาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอติญา โพธิ์ศรี25511
1744T028296Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
1745T02828314 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพทิศนา แขมมณี25512
1746T027364มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการฟอกเงินในธุรกิจค้าทองคำ อัญมณีและงานศิลปกรรมศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์25511
1747T027442กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคสุธาวดี ขำสกุล25511
1748T027875วัฒนธรรมองค์การของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัดพันนิพา สุขผึ้ง25511
1749T025273ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
1750T034529ความเครียด การเผชิญความเครียด ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับยาเคมีบำบัดแสงรุ้ง สุขจิระทวี25511
1751T026841รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
1752T027529ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์กมล สดมณี25511
1753T025366การนำภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตรามาใช้เก็บในประเทศไทย : ศึกษากรณีความเหมาะสมและปัญหาทางกฎหมายพฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี25511
1754T038481จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข"นิว" แดง ใบเล่25511
1755T028231ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25512
1756T028170คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจิตเกษม สุวรรณรัฐ25512
1757T027867การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุนจินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ25511
1758T036615ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา255115
1759T031459การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
1760T025632การจัดการการตลาดKotler, Philip25512
1761T027369กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจร้านหนังสืออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษาเว็บไซต์แจ่มใสดอทคอมทรรศนีย์ อัครทัตตะ25511
1762T027462รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย25511
1763T031236ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
1764T025458การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
1765T026530100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
1766T027536การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดขอนแก่นดาวรุ่ง พลายยงค์25511
1767T026847รายงานการศึกษาโครงการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)วิพรรณ ประจวบเหมาะ25511
1768T038995ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลสถาบันประสาทวิทยาอรอนงค์ คุ้มกลิ่นวงษ์25511
1769T028266วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
1770T027680ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานีศิริวรรณ ปรีชา25511
1771T028035โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
1772T025404การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25511
1773T027201ตัวแบบ (Model) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (Community care)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ25513
1774T025469Detox ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใสนุช ภิรมย์25511
1775T016754การบริหารความเสี่ยง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัตินิรภัย จันทร์สวัสดิ์25511
1776T025688ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพียงดาว จุลบาท25514
1777T031959การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25511
1778T027566ทำเนียบผลการวิจัยกรมอนามัย 2549-2551กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย25511
1779T028573การสัมมนาพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องการสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษาพยาบาล ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานครที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถานการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ25511
1780T034430แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัศนีย์ รอดโฉม25511
1781T004320การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25514
1782T026036ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน : แนวคิด เครื่องมือ การออกแบบขนิษฐา นันทบุตร25511
1783T028234การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25512
1784T025449การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยประพจน์ เภตรากาศ25511
1785T027382สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณีสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลสาธารณะทิพาพร นะมาตร์25511
1786T025704ผลของน้ำแข็งต่อการลดอาการเจ็บคอหลังถอดท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐมกุลิสรา เฟื่องมะนะกูล25514
1787T038983การสร้างภาพพจน์ผ่านการแสดงพฤติกรรมเรื่องเพศและเอดส์ของวัยรุ่นจีระเกียรติ ประสานธนกุล25511
1788T026034แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
1789T025829การให้ความสำคัญแก่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อการเลือกโรงพยาบาลของผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรสาครศิริวรรณ ชวนอุบล25514
1790T027644การทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล25515
1791T034704สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25515
1792T026545เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
1793T034434ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจวชิรา สุทธิธรรม25511
1794T028295การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
1795T031729ตำราพันธุศาสตร์ทางการแพทย์เตือนจิต คำพิทักษ์25511
1796T029062วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25512
1797T027363การสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในทัศนะของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยกฤตพล สุนทรวราภาส25511
1798T027639ดนตรีบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
1799T027439การรับรู้และการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน์ด้วย e-Procurement มาใช้ในองค์กรภาครัฐของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสานุพงศ์ โตสงวน25511
1800T027872การประเมินทางเศรษฐกิจของโครงการทางด่วนเอกมัย-รามอินทราอัจฉรา หงส์สุวรรณรวี25511
1801T034528รูปแบบการเลี้ยงดูและการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาวต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้นหญิงเขตกรุงเทพมหานครชลนิทรา แสงบุราณ25511
1802T027654การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
1803T028229กุมารเวชศาสตร์ทันยุคจารุพิมพ์ สูงสว่าง25512
1804T038990แบบแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพยาบาลวิชาชีพศิอรยา พัฒนโกศัย25511
1805T028299การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
1806T025384การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงของกองทุนเปิดตราสารทุนในประเทศไทยฐานันดร จันทร์สีทอง25511
1807A001307รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
1808T027576ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฏีการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25511
1809T025621การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
1810T027534ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 : ศึกษากรณีธุรกิจจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมปิยบุตร ชูวัง25511
1811T032530เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25513
1812T025369การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการกำหนดราคาประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล : กรณีศึกษาโครงการลำน้ำเซบกอโนทัย ศรีมาลานนท์25511
1813T028264การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25512
1814T025174การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 24-29 มีนาคม 2551 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ตปรีชา ธันวารชร25511
1815T030943การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25511
1816T025860การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง"สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25511
1817T027677รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้และทัศนคติเกี่ยวกับการประมูลบนเว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและการทำธุรกิจ : กรณีศึกษาเว็บไซต์ประมูลดอทคอมนราวดี ลินิฐฎา25511
1818T025393การประชุมวิชาการเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25515
1819T028174การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงอุ่นใจ กออนัตกุล25513
1820T027149รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11(8) (9) (10) และ (12)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25511
1821T031772Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
1822T029084วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
1823T028289การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25511
1824T028238ภาวะช็อคและการพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ25512
1825T034049ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
1826T025684ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลำบากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอารีรัตน์ ม่วงไหมทอง25514
1827T027554ปัจจัยชี้นำดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมกมลพรรณ บัวพันธุ์25511
1828T025576สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
1829T026911การรับรู้และการจัดการกับความเจ็บป่วยของพระภิกษุอาพาธด้วยโรคมะเร็งบริเวณลำคอโรงพยาบาลสงฆ์ภัทราพร ภัทรนาวิก25514
1830T034429ผลของโปรแกรมการกำกับพฤติกรรมร่วมกับการปฏิบัติโยคะต่อความดันโลหิตและค่าดัชนีมวลกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานศรัญญา คล้ายสกุล25511
1831T025274ตำราวิชาการการใช้น้ำเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
1832T026035ข้อเสนอบทบาทพยาบาลชุมชนที่เท่าทันสภาวะการณ์ระบบสุขภาพที่เปลี่ยนไปขนิษฐา นันทบุตร25511
1833T038998การศึกษาความเครียดของพยาบาล ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสุภรณ์ รักษาสัตย์25511
1834T028168การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้รัตน์ศิริ ทาโต25512
1835B000450การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : การฟ้อนเจิงจิรกิตติ์ สุวรรณภาพ25512
1836T025448การพัฒนากำลังคน ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25511
1837T034570สมการเชิงอนุพันธ์ 1 และการแปลงลาปลาซศรีบุตร แววเจริญ25512
1838T027386ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมภพ จาวยนต์25511
1839T027951รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 1จิตตินันท์ เตชะคุปต์25501
1840B000529เปลี่ยนอวัยวะ ภารกิจเปลี่ยนชีวิต 24 ชั่วโมงบริษัททีวี บูรพา จำกัด2550 2
1841T025232การประเมินกระบวนการเรียนรู้และสมรรถนะการพยาบาลปฐมภูมิในผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสำหรับการศึกษาเฉพาะทางสาขาการพยาบาลปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนงพิมล นิมิตรอานันท์25501
1842T027633มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25501
1843T025379การศึกษาปัจจัยทางการเงินที่กำหนดรายได้ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)วิสุทธิ์ ก้องวิริยะกุล25501
1844T023791ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการสื่อสารในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐมยุพา พิมพ์ดี25504
1845T024585ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ต้องขังชายเรือนจำจังหวัดนนทบุรียงยุทธ ประมวลสุข25504
1846T029940การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25504
1847T028218หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็กยุพยงค์ ทังสุบุตร25502
1848T024607การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงครามนภาพร ภมร25505
1849T026759จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25504
1850B00048814 ท่ากายบริหารกระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย.กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.25502
1851T025319ทัศนคติต่อระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)อัศจรรย์ วงษ์แก้ว25501
1852T026256สาระน่ารู้สำหรับการปฏิรูประบบลอจิสติกส์ในองค์กรของคุณเตชะ บุณยะชัย25501
1853T028449มองอนาคตกับหมอเสมมูลนิธิแพทย์ชนบท25501
1854T026532การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
1855B000551พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25502
1856T014963พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25501
1857T025364ความพึงพอใจเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2น้ำอ้อย เวชกามา25501
1858T025236การวิเคราะห์ทางการเงินโครงการลงทุนผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวงรัฐกาญจน์ เกิดมั่น25501
1859T025383ความคิดเห็นต่อการใช้และความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จรัสศรี เพ็ชรเย็น25501
1860T031226ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
1861T025031วัฒนธรรม ความตายกับวาระสุดท้ายของชีวิต : คู่มือเรียนรู้มิติสังคมของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25502
1862T028304การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
1863T024625การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีพจมาลย์ สงวนศักดิ์25505
1864T028260โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
1865T025324การจัดการการใช้งานในระบบปรับอากาศกับภาระการใช้งานที่เหมาะสมของอาคารสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยมาโนชญ์ บินไกรมาท์25501
1866T023601ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสุภัสสรา วิภากูล25507
1867T02471984 พรรษาพระบารมี 40 ปี ยุวประสาทฯโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์25501
1868T034531ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจกปิยะนุช เพชรศิริ25501
1869T034855ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการสร้างเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตสู่ภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ายของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดีปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์25501
1870T031217การประชุมทางวิชาการเรื่องการใช้ยา Mifepristone ในทางการแพทย์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25503
1871T025368กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อนดุษฎี เลี้ยงประไพพันธ์25501
1872A001053ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
1873T025240พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประสาร นุชพงษ์25501
1874T038993ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันอโนชา สาระสิต25501
1875T025036สันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพพระไพศาล วิสาโล25501
1876T028363หนังสือประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 "สู่ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยาและความก้าวหน้าทาง STEM CELL" วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยถนัด ไพศาขมาศ25501
1877T025309ผลกระทบของโรคไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยไปยังตลาดหลักในยุโรปและเอเชีย ปี 2545-2548จารุวรรณ เหลือล้น25501
1878T023398คู่มือฝึกอบรมการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ตอนที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25503
1879T024675เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นหุ้นให้รวยสิปปกร ขาวสอาด25501
1880T025464การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.สาขาเวชศาสตร์การกีฬา25501
1881T029626รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2550 ของ สศช. เรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
1882T024012คู่มือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย.25502
1883T024320แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1วรรณี ธรรมโชติ25501
1884T023624ความพึงพอใจต่อการบริการของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้วจารี ศรีพารัตน์25506
1885T028172การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอดวิไลลักษณ์ วงศ์อาษา25501
1886T023149งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบุญสืบ โพธิ์ศรี25504
1887T028287การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
1888T025373การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินและการกระจายหนี้สินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยเกษดา สุทธิรัตน์25501
1889T023771ผลของการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการได้รับการพยาบาลตามความสามารถในการดูแลตนเองความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีปนัดดา มณีทิพย์25504
1890T034428บทบาทหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2551-2560)วิภาวรรณ บัวสรวง25501
1891T024935โครงการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันไข้หวัดนกของจังหวัดลพบุรีจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25503
1892T024104ชุดฝึกอบรมการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ตอนที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25503
1893T024307จุลชีววิทยาอัจฉรา เพิ่ม25501
1894T038997การทดสอบรูปแบบการเรียกร้อง การควบคุมตนเอง/การสนับสนุนต่อความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพพลอยกมล วิวัฒน์บวรวงษ์25501
1895T035568คู่มือสร้างความสุขวิทยา นาควัชระ25501
1896T031982การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือดวิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์25501
1897T024530รายงานวิจัยเรื่ององค์การกับการจัดการความรู้ : ศึกษาองค์การที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจบุญอนันต์ พินัยทรัพย์25501
1898A001374สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย TQMบริษัทซัมซิสเท็ม25502
1899T025313การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็กธนกฤต แก้วนุ้ย25501
1900T031719จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
1901T023471ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากรพินธุ์ ลีลาวิวัฒน์25504
1902T036598การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
1903T025334อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินที่มิใช่สถาบันการเงินจีรสุดา ชนะวงษ์25501
1904T024723เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวม : เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
1905T024398การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550ศรวัชร งามอุโฆษ25501
1906T025378การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานสุปิติ สำแดง25501
1907B000313การดูแลลูกน้อยในวัยแรกเกิดบริษัทสโนว์ แบรนด์25502
1908T023787ผลของการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการกลืนลำบากในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีสายทิพย์ จ๋ายพงษ์25504
1909T024979เสริมพลัง สร้างสุขภาพ : ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอภิญญา ตันทวีวงศ์25502
1910T028292ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
1911T024589ประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ : กรณีศึกษาในชุมชน ในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมนต์ทิพา เทพเทียมทัศน์25504
1912T030904ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรีรศรินทร์ เกรย์25503
1913T024602ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมารดาวัยรุ่นในการส่งเสริมพัฒนาการบุตร อายุ 1-3 ปีจำเรียง สุขดำเนิน25505
1914T034304ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อระดับความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักตัวน้อยพณาวรรณ เสนาวงศ์25501
1915B000476นวดคลายโรค : นวดอโรม่าGM Discovery25502
1916T034863ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดสุพรรณบุรีสมทรง กล้าหาญ25501
1917T030103แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 : แผนยุทธศาสตร์สุขภาพพอเพียงกระทรวงสาธารณสุข.^คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554.25501
1918T025318การปรับปรุงวิธีกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินในประเทศไทยสุรพันธ์ วงศ์พันธ์25501
1919T031951ตำราเภสัชบำบัดธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์25501
1920T028212อายุรกรรมห้องปฏิบัติการสำหรับภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากลิ่มเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
1921T022477ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
1922T025229การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและประสิทธิผลขององค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนอุริส แจ้งเจริญ25501
1923T025382การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนวิละดา ชาวชื่นสุข25501
1924T025030มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25501
1925T028298Competency model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทยนิสดารก์ เวชยานนท์25501
1926A000906บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25502
1927T026043ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุไทยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)25501
1928T024620ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการบริโภคอาหารในชุมชนตำบลนางแก้ว จังหวัดราชบุรีพิณรวี สิงห์โต25505
1929T024850กายภาพบำบัดกับพิษของบุหรี่รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ25507
1930T028240ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25501
1931T034867พฤติกรรมการใช้บริการหัตถบำบัดทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในคลินิกอายุรเวทการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรุงเทพมหานครกมลมาสย์ หลวงแสน25501
1932T025323การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงของการทำธุรกิจตัวแทนซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์เมทินี พูลช่วย25501
1933T034854ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีชีวิน สมสว่าง25501
1934T025367การตรวจสอบการฟ้องคดีอาญาแผ่นดินของผู้เสียหายโดยพนักงานอัยการโกวิทย์ มีพรบูชา25501
1935T028302ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย (เล่ม 2)สุชาติ สุภาพ25501
1936T022800แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสภาการพยาบาล25502
1937T025239การศึกษาผลการใช้พลังงานทางอ้อมของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนทนงศักดิ์ ภูมิอาจ25501
1938T038992องค์ประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐในช่วงพุทธศักราช 2550-2554ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ25501
1939T025386บทบาทของอัยการในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมศิริชัย พลการ25501
1940T030939ดัชนีความสุขจังหวัดชัยนาทรศรินทร์ เกรย์25503
1941T025308การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้าจิรดา จิรธนวิชัย25501
1942T024639ผลของการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต่อการป้องกันภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้หญิงเรไร มงคลพันธ์25504
1943T029617ยุทธศาสตร์ใหม่ประเทศไทย : การประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2550สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
1944T025640ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25504
1945T034880ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)เครือวัลย์ ปาวิลัย25501
1946T025327การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาสำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น ต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซีดีเอ็มเอ (CDMA)ภักดี เทียบเพชร25501
1947T023620การรับรู้การพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ความรู้การดูแลสุขภาพและพฤติกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรีอภินันท์ ชูวงษ์25504
1948T029769สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิงจิตติมา ภาณุเตชะ25501
1949T025372โอกาสทางการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยธีรวดี โชติมีชัย25501
1950T031717จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
1951T026348รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ธันวาคม 2549 - ธันวาคม 2550)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25501
1952T012706ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25502
1953T023767การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐมศรีรัตน์ แดงมุตตา25504
1954T025250การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
1955T025405การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
1956A001372Mega clever ฉลาดสุดสุดบริษัทเจเนซิส มีเดียคอม จำกัด25502
1957T025312การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลมในประเทศไทยณัฐรินทร์ เพ็ชร์โยธิน25501
1958T027855Biomechanics of spines stabilizationไพรัช ประสงค์จีน25502
1959T023467ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดศิริประภา พิมณุวงศ์25504
1960T034521ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นสภาพของผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจวิชชุดา ดอกผึ้ง25501
1961T028928จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษศรีเรือน แก้วกังวาล25502
1962T025332ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแผ่นดินในประเทศไทยรัชดาภรณ์ เมธาวรารักษ์25501
1963T023638ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงพิชามญชุ์ ภู่เจริญ25504
1964B000525กว่าจะเป็นหมอ : เส้นทางอาชีพแห่งชีวิตบริษัททีวี บูรพา จำกัด25502
1965T025377วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ภาษีอากรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวีวัฒน์ รัตนา25501
1966T023783ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับปนัดดา ตะปานนท์25504
1967T034431สมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิปัทมาพร รุ่งพิพัฒนพงศ์25501
1968T024593ประสิทธิผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมการทหารช่างจุฑานันท์ หุ่นดี25504
1969T024805รายงานผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2550กระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สำนักการพยาบาล25501
1970T024597การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานครั้งแรกพัชรมนต์ ไกรสร25505
1971B000456ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล25502
1972T038239รู้โรคร้ายจากปลายเล็บชีวเวทย์25501
1973B000474ศาสตร์แห่งการนวดตนเองเพื่อสุขภาพแบบโคเมดนิมิตร จรุงจิตต์25502
1974T034862ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลชุมชนเขต 2ชฎาภรณ์ ก้อนจันต๊ะ25501
1975T025317การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสุกรแม่พันธุ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพิศนุ ม่วงโสภา25501
1976T034525การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวกัลยาณี น้อมพรรโณภาส25501
1977T023956การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2ชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย25502
1978T031825การวัดและควบคุมกระบวนการวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์25501
1979T023899คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25504
1980T027193การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรีที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์25507
1981T025197สารสนเทศทางการพยาบาลสุกัญญา ประจุศิลป25506
1982T025381ปัญหาการฟ้องคดีให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดต่อผู้บริโภคมัณฑนา พรรณพงาพันธุ์25501
1983T028282พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อยอนุพงศ์ นิติเรืองจรัส25501
1984T031730การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph@25501
1985T024616รูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นิตยา ท้าวปราบภัย25504
1986T034307ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกไม่แน่นอนขณะรอตรวจคัดกรองเบาหวานกับการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์กรองแก้ว ราษฎรดี25501
1987T041696การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
1988T024312แบคทีเรียแลคติกอัจฉรา เพิ่ม25501
1989T031114หลากหลายมิติแห่งความอยู่ดีมีสุขของคนไทยรศรินทร์ เกรย์25503
1990B000271โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์, อัมพาต ภัยร้ายใกล้ตัวของคนยุคใหม่ศูนย์ข้อมูล Phytosterol Esters and Natural Mixed Carotenoids25502
1991T025321การศึกษาพฤติกรรมตอบสนองต่อมาตรการจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานสุกัญญา แซ่ล้อ25501
1992T023075วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
1993T025238การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มงกุฏ หาญโยธี25501
1994T038991บทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2551-2560)น้ำฝน โดมกลาง25501
1995T024736คู่มือรวมบทความสรีรวิทยาและการฝึกซ้อมการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
1996T025385การคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ศึกษาการออกหมายอาญาโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์วินัย ภัทรเรืองวิไล25501
1997T024163ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
1998T025307การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของตลาดส่งออก กรณีศึกษา : บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดโชติมา ธนานิธิศักดิ์25501
1999T024634ผลการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีลักคณา เรืองรักษา25505
2000T031126รายงานการวิจัยผู้สูบบุหรี่ วัยรุ่นสูบบุหรี่ และผู้รับควันบุหรี่ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรีจรรยา เศรษฐบุตร25503
2001T025326พฤติกรรมการใช้ระบบอินทราเน็ตสำหรับพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ชลนาถ อินทรกำแหง25501
2002T023614ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานครสุกัญญา จิตอารีวงค์25506
2003T024724เอกสารประกอบการฟื้นฟูวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
2004T024927บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
2005T025371ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาในพื้นที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตชาลี อิศรางกูร ณ อยุธยา25501
2006T023763ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีสุกัญญา เซียมเอคู25504
2007T025187การจัดการทางกายภาพบำบัดโดยใช้เทคนิคการขยับเคลื่อนระบบประสาทรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25505
2008T025242ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระของสินเชื่อสวัสดิการ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน ภาค 3 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการติวานนท์ประพาฬรัตน์ พูลทรัพย์25501
2009T028247การพยาบาลอนามัยชุมชนไพเราะ ผ่องโชค25505
2010T025038สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25502
2011T028223ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อยกฤษณา เพ็งสา25509
2012T025311การวิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงานภายใต้โครงการประกันสังคม : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจิตติมา ราชพงศ์25501
2013T023462ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินจิราพร หมื่นศรี25505
2014T034520ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับสุขภาวะของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไปลักขณา ศิรถิรกุล25501
2015T027375การศึกษาการจัดองค์การของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขวัญธิดา สุทธิพิทักษ์25501
2016T018902การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาญพงค์ ตังคณะกุล25501
2017T024340เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษนันทวดี วงษ์เสถียร25501
2018T031160กลศาสตร์ของไหลจักรี ต้นเชื้อ25505
2019T025331ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษากรณีเพื่อการชลประทานอำพร ฮกเจริญ25501
2020T023634ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มศักยภาพการเผชิญความเครียดจากการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอภิชา แช่มช้อย25504
2021T017093การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)ณรงค์วิทย์ แสนทอง25501
2022T028153การตั้งครรภ์ : โรคทางจิตเวชและการรักษาสมภพ เรืองตระกูล25502
2023T025816กระบวนการสร้าง "ภาพแสดงแทน" เพื่อสิทธิเชิงพื้นที่อิทธิพร ขำประเสริฐ25501
2024T025375ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ (SUV) ยี่ห้อฟอร์ด ในกรุงเทพมหานครจิตฏภัทร์ ว่องพิฑูรมานะชัย25501
2025T023779การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรีกนกวรรณ ชัยสิทธิ์สงวน25504
2026T026917โลจิสติกส์ : ก้าวย่างประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล25501
2027T028281พยาธิวิทยาคลินิกพรรธนมณฑน์ อุชชิน25501
2028T025275ตำราวิชาการสุคนธบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
2029T024559คู่มือนักวิจัยมือใหม่สมหวัง พิธิยานุวัฒน์25501
2030B000454100 ปัญหา 1000 ทางออก ปัญหาลูกน้องกับเจ้านายสุจินต์ จันทร์นวล25502
2031T024486กระบวนการทำงานชุมชนกระทรวงยุติธรรม.^คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.25504
2032T028197ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25501
2033T034861ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการตนเองต่อระดับคอเลสเตอรอลของพยาบาลที่มีคอเลสเตอรอลสูงโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตากทัศนีย์ จันโทสถ25501
2034T025315การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อที่มีต่อภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : พ.ศ.2529-2549กมลพรรณ เผ่าพงษ์25501
2035T034524ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลในส่วนกลาง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมาเรียม ตระกูลชัยศรี25501
2036T025328การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม IPSTAR ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : การให้บริการ Broadband internet ในโครงการโรงเรียนในฝันวีระเวชช ปลื้มถนอม25501
2037T035663Pain management : moving forwardจุฑามณี สุทธิสีสังข์25501
2038B000533นอกกะลาโอสถบริษัททีวี บูรพา จำกัด25502
2039T023087กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
2040T025380มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจขายตรง : ศึกษากรณีอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่วิลาสินี อัครวิบูลย์25501
2041T023795การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องและได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรีสมจิตต์ ชาโชติ25504
2042T034777พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25501
2043T022619ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังพิกุล สุรารักษ์25502
2044T024612การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรการหายใจ หน่วยงานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรีดวงรัตน์ ชาติแดนไทย25505
2045B000504Fat burning breakthroughSmith, Kathy@25502
2046T024309สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนทิพวรรณ เรืองขจร25501
2047T025320การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนแบบเปิดและแบบปิด กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีสมอนงค์ ตั้งกิตติพงษ์25501
2048T023524ตำราการพยาบาลเด็กบัญจางค์ สุขเจริญ25504
2049T028158ความรู้พื้นฐานการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรมอภิชาติ จิตต์เจริญ25501
2050T038987การจัดโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมดลูกอังคณา ฉัตรวิไลลักษณ์25501
2051T025365มาตรการบังคับโทษกักขังในสถานที่อื่นซึ่งมิใช่สถานที่กักขังเบญจพร สันติเวส25501
2052T025237การวิเคราะห์เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียรังสรรค์ คติการ25501
2053T026265กองทุนสุขภาวะ : กองทุนปรับทุกข์ แบ่งปันสุขของชาวกรุงเทพโครงการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพมหานคร25501
2054T031792ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
2055A001088ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25502
2056T025306การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอาทิตย์ ศรีมงคลพิทักษ์25501
2057T027063ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 เรื่องรวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติสภาการพยาบาล25501
2058T025563เส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบลในชีวิตนักวิทยาศาสตร์โดเฮอร์ที, ปีเตอร์ @25501
2059T029696การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
2060T024630สัมพันธภาพและกระบวนการจัดการของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจันทนา ชาญประโคน25504
2061T025325การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของระบบโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สุธีรา บุญฤทธิ์25501
2062T023608ปัจจัยจูงใจของผู้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสาครภิญญาพัชญ์ ลักษณะเนาวรัตน์25506
2063T024722สูจิบัตร 84 พรรษาพระบารมี 40 ปี ออทิสติกไทยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์25501
2064T023134พจนานุกรมศัพท์เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์บุญเติม แสงดิษฐ์25501
2065T024392การวิจัยทางธุรกิจอังคณา ธรรมสัจการ25501
2066T025241การปรับปรุงความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยุทธศาสตร์ พลทามูล25501
2067T038994ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลทางการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานสมพร รูปช้าง25501
2068T025310การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกองเงิน สุทธิพิทักษ์25501
2069T032847โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร25505
2070T027788คู่มือพ่อแม่มือโปรดูโทรทัศน์กับลูกนฤมล รื่นไวย์25501
2071T023458ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเนติยา แจ่มทิม25504
2072T027374การศึกษาความคิดเห็นด้านการจัดการของพนักงานก่อนและหลังการแปลงสภาพ : กรณีศึกษาบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)พัชรินทร์ โพธิวราพรรณ25501
2073T025330มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มอาชีพไคโยตี้พื้นที่กรุงเทพมหานครสดุดี สินไชย25501
2074T033633คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริโภคในการใช้บริการการแพทย์แผนเดิม การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสมกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25506
2075T023630การศึกษาการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะคีโตอะซีโดซีสในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีเพชรรุ่ง รอดสาย25504
2076T001192สรีรวิทยากฤตยา รามโกมุท25501
2077T024779การรับรู้ภาวะสุขภาพและบรรยากาศในการสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีกชกรณ์ เอกกัตติ25501
2078T029098การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25503
2079T025374ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้านกยูงพระราชทานวิลาวัลย์ กองสะดี25501
2080T023775ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีรัชนก ตันมันทอง25504
2081T028280การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25501
2082B000323ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.^สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติภาพ.25501
2083T030455KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
2084T025314พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร25501
2085T023475ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลที่บ้านของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภรภัทร อิ่มโอฐ25504
2086T024707รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2549มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย25501
2087T025474Tough management : เจาะเกราะสุดยอดยุทธบริหารมาร์ตินส์, ชัค@25501
2088T022142เลปโตสไปโรสิสนิตยา จันทร์เรือง มหาผล25491
2089T024792การสนับสนุนจากคู่สมรสและการแสดงบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดรัศมี ศรีนนท์25491
2090T021246การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25491
2091T013637การจัดการสมัยใหม่รังสรรค์ ประเสริฐศรี25494
2092T029813การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสมิติเวช 2549 โรงพยาบาลสมิติเวช25491
2093T026807การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์254910
2094T021719การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศไพพรรณ เกียรติโชติชัย25495
2095T020849เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
2096T028293การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
2097T024215ความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "แฮร์รี่ พอตเตอร์" และการปรับแปรงจินตนาการ (Fantasy) จากวรรณกรรมให้เข้ากับชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮร์รี่ พอตเตอร์ในประเทศไทยอุบลรัตน์ สุขมาก25491
2098T025299ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์เทวัญ มังคละชาติกุล25491
2099T021922การจัดการและออกแบบโซ่อุปทานซิมอิชิ-เลวิ, เดวิด@25492
2100T021615การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
2101T029672แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากรห้องผ่าตัดสุภาพร เลิศร่วมพัฒนา25493
2102B000199กำเนิดมนุษย์ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25492
2103T021833โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
2104T023528การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25495
2105A001077ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 9 (2549)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25492
2106T022443เรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์ : สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพสำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ25494
2107T024219ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ซูเปอร์เซ็นเตอร์และไฮเปอร์มาร์เก็ตในสมุทรปราการธนิชชา เกิดชัยภูมิ25491
2108T025305วิธีประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตามแนวคิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาคจำกัดศรายุธ แก้วสินธุ์25491
2109T021259การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติฟองคำ ติลกสกุลชัย25492
2110T021936การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25492
2111T021207เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นศากุล ช่างไม้254910
2112T021215ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อรชุมา ทับซ้อน25493
2113T022290สวัสดิการผู้สูงอายุ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
2114T024380การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการHeizer, Jay25491
2115T034518การวิเคราะห์ตัวประกอบตัวชี้วัดความปลอดภัยของผู้ป่วยในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครสุภาพร ครุธสอน25491
2116B000282โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
2117T021938กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25495
2118T021872โครงสร้างข้อมูล (Data structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25494
2119T026666สุขภาพคนไทย 2549ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25492
2120T027789คู่มือพ่อแม่มือโปรดูโทรทัศน์กับลูกแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)25491
2121T025648การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครมะลิ มงคลพันธ์25492
2122T021893พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้สรจักร ศิริบริรักษ์25491
2123T032006สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุละเอียด แจ่มจันทร์25491
2124T021226ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อระดับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องปัทมา ชัยสิทธิวงศ์25494
2125T031958การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
2126T021590ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงภายในลูกตาหลังผ่าตัดต้อกระจกธนวรรณ สินประเสริฐ25494
2127T025472ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสุทธิของไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจศิริเพ็ญ น้าสกุล25491
2128T023913รายงานวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือและสำรวจพฤติกรรมรุจา ภู่ไพบูลย์25491
2129T032011สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ละเอียด แจ่มจันทร์25491
2130T024791การพัฒนารูปแบบการดูแลเอื้ออาทรในการปฏิบัติการพยาบาลตามสภาพการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์25491
2131T022206การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีลิคโคนา, โธมัส@25491
2132T024681ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลสุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล25491
2133T021083เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1วรานุช กาญจนเวนิช254910
2134T024212การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการส่งออกถุงมือยางของไทยนฤทธิ์ ไชยประพันธ์25491
2135T025296การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2547สว่างจิต พุ่มมณีกร25491
2136T025041พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25492
2137T028161สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้นละเอียด แจ่มจันทร์25493
2138T021828การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25491
2139T023520ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25492
2140T034526ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความหวังกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอังคณา หมอนทอง25491
2141T022055ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีที่ทำงานในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาครณภัทรอร สุขมา25495
2142T030110เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
2143T025712ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์จันทร์จิรา พานิช25492
2144T021800วิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติพิสณุ ฟองศรี25491
2145T028157สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยานเรศร สุขเจริญ25491
2146T040681หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25491
2147T025852ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้วศศิธร ใจกัญญา25492
2148T030324การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยชาญชัย อาจินสมาจาร25492
2149T021831SBS โรคจากการทำงานในตึกสร้อยสุดา เกสรทอง25491
2150A001075ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 9 (2549)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.^ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.25492
2151T023801ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกุยบุรีดรุณี จับใจ25492
2152A001291รายงานการวิจัยการศึกษาการดำเนินงานขยายผลโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนาถ พันธุมนาวิน25492
2153T024218ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยชนานาท ศรีเบญจพลางกูร25491
2154T025302การวิเคราะห์อุปสงค์ของน้ำประปาประเภทที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา : การประปานครหลวงชุลีกร เสมาชัย25491
2155T022581การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจและโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในชุมชน ปี 2548กระทรวงสาธารณสุข.กรมควบคุมโรค.สำนักโรคติดต่อทั่วไป25492
2156T021163เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพพรสุวรรณ จารุพันธุ์25494
2157T025266การบริการสุขภาพที่บ้านสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25494
2158T021443ผลการใช้สมาธิด้วยพลังพีระมิดลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมทั่วไปสิริรัตน์ จันทรมะโน25491
2159T022073ผลของการจัดท่าขึ้น-ลงเตียงต่อระดับความปวดและความพึงพอใจในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังเจริญศรี เอื้ออารีพันธุ์25495
2160T024379การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25491
2161T021789จริยธรรมทางธุรกิจสมคิด บางโม25491
2162T022776รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
2163T020844ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
2164T023453ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
2165T025856องค์ประกอบคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : ร้านค้าปลีก "ช้อปปิ้ง ช้อป" สาขาตำบลงิ้วราย จังหวัดนครปฐมพุทธิพงศ์ ชัยสนิท25492
2166T023514แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กวันดี วราวิทย์25492
2167T029520จิตวิทยาในชีวิตประจำวันลักขณา สริวัฒน์25495
2168T023532Hot issues in pediatricsอุไรวรรณ โชติเกียรติ25492
2169A000786คู่มือการวิเคราะห์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสุขศึกษา สาธารณสุข พลศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยปี 2536-2548สุชาติ ทวีพรปฐมกุล25492
2170T031994กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ25491
2171T024734หน้าที่รับผิดชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ดนุลดา จามจุรี25491
2172T021224การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดทยาณีย์ ณ ระนอง25492
2173T022120ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยที่มีต่อการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจัดการในโรงเรียนเอกชนกนกรัตน์ เสนานุช25496
2174T023144Digital learning by doingทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง25495
2175T021715คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ : สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและอุตสาหกรรมการผลิตฐาปนา บุญหล้า25496
2176T022565การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์25491
2177T021914การเจรจาต่อรองWatkins, Michael25491
2178T021394องค์กรแห่งการเรียนรู้ : เส้นทางสู่การพัฒนาการพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์25491
2179T021588การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นลำยา เกียรติดำรงสกุล25496
2180T026108โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูลทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา25495
2181T014947ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25491
2182T032009สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2ละเอียด แจ่มจันทร์25491
2183T024781องค์ประกอบในการทำหน้าที่ของครอบครัวและการปฏิบัติตนเพื่อเลิกดื่มสุราของผู้ติดสุราในโรงพยาบาลราชบุรีกาญจนา เลิศถาวรธรรม25491
2184T021236รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลระบบการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลพบุรีกาญจนา สวาทะสุข25493
2185T022191ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
2186T017135พยาบาลกับบุหรี่กรองจิต วาทีสาธกกิจ25491
2187T025295พฤติกรรมการบริโภคของข้าราชการตำรวจ สายงานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติตวงทิพย์รัตน์ เถื่อนศิริ25491
2188T026062การวิจัยทางการพยาบาลเรณา พงษ์เรืองพันธุ์25493
2189T023517สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นละเอียด แจ่มจันทร์254924
2190T021744ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
2191T021920สุดยอดผู้บริหารชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25491
2192T026255ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีพ.ศ.2549สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)25491
2193T027859การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
2194T023516การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25491
2195T022052ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครจินตนา ตันประเสริฐ25493
2196T021781วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 2 : คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาคน องค์กร ชุมชน สังคมทวีศักดิ์ นพเกษร25491
2197T022356นามานุกรมแหล่งทุนและฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25491
2198T023084เภสัชวิทยา เล่ม 3เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์25494
2199T025228การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยคริสเตียนสุเทพ วุฒิวโรภาส25491
2200T023534คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
2201T028233กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25491
2202T024217การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่เจนจิรา เอื้อศรีธนากร25491
2203A000904บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25492
2204T025301ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันต่อต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยพรพิมล ศรีประเสริฐรัตน์25491
2205T021925MBA เรียนด้วยตนเองสตรัลเซอร์, สตีเฟน @25491
2206T021416โรงเรียนแพทย์ชนบท คู่มือเวชศาสตร์ชุมชนภาคสนามสายพิณ หัตถีรัตน์25492
2207T022069การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการฟื้นสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อระบายทรวงอกบุษกร บุญดำเนิน25494
2208T030833คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ภาคครอบครัวอบอุ่นส. ผ่องสวัสดิ์25491
2209T025855ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการจัดการความรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)พรทิพย์ ตั้งคุรุสรณ์25491
2210T021903คู่มือวัดความพึงพอใจของลูกค้าHill, Nigel25491
2211A001096ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลสุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล25492
2212C000037การช่วยคลอดด้วยคีมคลอด, การเย็บฝีเย็บวรินทร์ เล็กประเสริฐ25493
2213T030654เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
2214T026207การประชุมวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.^คณะพยาบาลศาสตร์.25491
2215T023745คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
2216T021962นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
2217T021221การเผชิญความเครียดและปัจจัยทำนายความเครียดจากการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตวิไล สุรสาคร25492
2218T021803โลหิตวิทยาเบื้องต้นวิชัย ประยูรวิวัฒน์25495
2219T022553โครงการค่านิยม ความคาดหวังของผู้สูงอายุและพหุวัยวรรณลักษณ์ เมียนเกิด25491
2220T021896แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมออทิซึมจิราพร ศรีเจริญกาญจน์25491
2221T021585ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครวรรณา อนันต์สุขสวัสดิ์25495
2222T023536การคัดกรองพัฒนาการและการทดสอบหาความผิดปกติในเด็กนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์25491
2223T023108MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25494
2224T032008สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1ละเอียด แจ่มจันทร์25491
2225T024780ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีกมลพล แพทย์ชีพ25491
2226T029760มาสร้างอนาคตให้ "ครอบครัว" กันดีกว่าMOA อินเตอร์เนชั่นแนล25491
2227T024790รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลราชบุรีศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง25491
2228T021314สภาพความพร้อมด้านการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ของพนักงานบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)ประสงค์ ลิ้มมณี25493
2229A000738ดัชนีวัดสุขภาพผู้สูงอายุไทยกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^สำนักส่งเสริมสุขภาพ.^ส่วนอนามัยผู้สูงอายุ.25492
2230T021918การบริหารโครงการอัสติน, โรเบิร์ต ดี.@25491
2231T027263นางปีศาจร้ายในสายตาหมอปรียนันท์ (ดลพร) ล้อเสริมวัฒนา25493
2232T021603จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ25492
2233T023930ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี"มณฑกา ธีรชัยสกุล254910
2234T035572พ่อแม่เป็นพิษวิทยา นาควัชระ25491
2235T030481ตำราจุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25492
2236T024327ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2549 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาล25494
2237T021253ห้ามสอนลูกให้รวยก่อนรู้เรื่องธาลัสซีเมียอรุณี เจตศรีสุภาพ25491
2238T022329สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2548กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.^คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ.25491
2239T021829พยาธิวิทยาคลินิกกฤตยา สุธีโสภณ25491
2240T023291การพัฒนาทางโภชนาการที่ไม่เท่าเทียมกัน : ความเชื่อมโยงนโยบายและกระบวนการโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการโรคอ้วนและโรคเรื้อรังอันเนื่องมาจากอาหารฮอว์ดส, โครินนา25491
2241T021332คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
2242T024216การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าวงรอบปิดธนัทพงศ์ ปราโมทย์25491
2243T025300การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจสุวรรณี เพียเอีย25491
2244T021716โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
2245T021618การตลาดข้ามวัฒนธรรม : อิทธิพลของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการตลาดยุคโลกาภิวัตน์บรรจง อมรชีวิน25491
2246T030109เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 1 : ชีวโมเลกุลและบทบาทระดับเซลล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
2247T028269อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 4สิริ เชี่ยวชาญวิทย์25491
2248T022579รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์25492
2249T032005สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลละเอียด แจ่มจันทร์25492
2250T023576พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25491
2251T022536ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ครองราชย์ครบ 60 ปีธีระ รามสูต25491
2252T025854กลยุทธ์การสร้างตัวแทนการจัดจำหน่ายแบบยั่งยืนของบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)ดวงเนตร ยอดทรงตระกูล25491
2253T021834เภสัชโภชนา 2สรจักร ศิริบริรักษ์25491
2254T024150แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
2255T021959เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัยสุทธิ์ ศรีบูรพา25493
2256T021217การวิเคราะห์ระบบตลาดโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐมอังคณา โฆษิตชัยมงคล25495
2257B000290ทอล์คโชว์พันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา ชุดกตัญญูพ่อแม่พงศักดิ์ ตั้งคณา25492
2258T034519ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ร่วมกับการเดินออกกำลังกายต่ออาการเหนื่อยล้า การนอนไม่หลับและความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดรัชนีกร ใจคำสืบ25491
2259T022552โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
2260T021894Update in emergency medicineชุษณา สวนกระต่าย25491
2261T026674การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
2262T025631การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
2263T021584การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2เพ็ญศรี ควรนิยม25495
2264T022479แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254916
2265T024339มาลาเรียสมชาย จงวุฒิเวศย์25491
2266T032007สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารกละเอียด แจ่มจันทร์25498
2267T022151กายภาพบำบัด 2 การจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะปอดหัวใจและหลอดเลือดสุรางค์ศรี อยู่โต25493
2268T023169สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25491
2269T021817ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล25494
2270T028254ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25491
2271T021312ประสบการณ์ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจในโรงพยาบาลมะการักษ์อมรรัตน์ สุวรรณมิสสระ25495
2272T025212แบบประเมินสุขภาพครอบครัวและคู่มือการใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัวอุไร ศรีแก้ว254915
2273T022780ผลของการจัดท่านอนร่วมกับการบริหารการหายใจแบบเป่าปากต่ออาการหายใจลำบากในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่งสุมาลี พริ้มพลาย25495
2274B000224นวัตกรรมสุขภาพชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ25492
2275T026733การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเกียรติศักดิ์ จันทร์แดง25491
2276T034523ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผัสต่อความผูกพันของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกำหนดดรุณี ชมกลิ่น25491
2277T023920รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายภัคภร ช่วยคุณูปการ254910
2278T020874อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและอิทธิพลระหว่างบุคคลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงธัญรัตน์ ตันติกฤตยา25483
2279T020643การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของกลุ่มหญิงรักหญิงผ่านสื่อเว็บไซต์ในสังคมไทยสุภาณี ยาตรา25483
2280T020693การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กีรติ ยศยิ่งยง25481
2281T020530Idea can do : มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ เล่ม 1 วิสัยทัศน์กับนักบริหาร การจูงใจคนเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงานบูรชัย ศิริมหาสาคร25482
2282T020217การรับรู้ต่อการบริการของผู้รับบริการในสถานประกอบกิจการของอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครจารุวัตร เลิศพานิช25484
2283T020923แม่เหล็กไฟฟ้าวีระศักดิ์ ซอมขุนทด25483
2284T025026ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25481
2285T021330การจัดการความรู้ในสถานศึกษาวันทนา เมืองจันทร์25482
2286T020803การแสวงหาข่าวสารเพื่อการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาสมบูรณ์ ทองบุราณ25482
2287T024297คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือให้คำปรึกษารายบุคคลสุชาติ เลาบริพัตร25481
2288T019947คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
2289T020627การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กำหนดรายได้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)วัลย์ภาทิพย์ ด้วงหร่าย25481
2290T021052กรณีศึกษา Best practices : TQA winner 2002 Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.สมเจตน์ อิงศรีรวัฒน์25481
2291T020882คุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงครามสมเจตน์ ศรีสุพพัฒพงษ์25483
2292T019908เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
2293T021266รายงานสรุปผลโครงการแม่บทในชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
2294T022495คู่มือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานรองรับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546สุนีย์ สายสุพัฒน์ผล25481
2295A000983พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกันกฤษณา จรรยาพูน25484
2296T020596การเข้ากรอบข่าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฐาปนิจ ศรีบุญมา25481
2297T021820พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25482
2298B000517รังสีอุลตราไวโอเลตบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2299T020459ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐมภาวิณี หงษ์เจริญ25483
2300T020724แนวทางบัญญัติกฎหมายให้เอกชนเข้าประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียรวมศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล25481
2301T021714การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งานฐาปนา บุญหล้า25481
2302T029615ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยระพีพรรณ คำหอม25481
2303T020808กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการให้บริการสินเชื่อบุคคลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จำกัด (มหาชน)ณัฐรียา กุลภควา25482
2304T020855วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยลิขิต ธีรเวคิน25482
2305T021634การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1 : นมแม่ ทุนสมอง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.25482
2306T020648ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยประทานพร สังข์นุกูล25483
2307T020001การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงครามนิรมล จิตต์จำนงค์25484
2308B000510ระบบกล้ามเนื้อบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2309T020706สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายในขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณีการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพสิกฤษณ์ อังสัจจะพงษ์25481
2310T021270การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^บัณฑิตวิทยาลัย.25481
2311T022551โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25481
2312T029826ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ณ ฌาปานสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2548มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์25483
2313T019526อิทธิพลด้านการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดที่มีอาการหอบหืดที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีวรินธร ดำรงรัตน์นุวงศ์25482
2314T028827กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
2315T021007ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นYoshisaburo, Wakayama@25485
2316T021047การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์25481
2317T019652ความพร่องในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอดดวงกมล วัตราดุลย์25481
2318T030809พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25481
2319T020815ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรีกิตติมา จั่นบำรุง25483
2320T020863เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25482
2321T020638การวิเคราะห์โครงสร้างอุปสงค์นำเข้ากากถั่วเหลืองของไทยก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจพัชรี ปานดิษฐ์25481
2322T021895หญิงชายวัยทอง : สุขภาพและปัญหาพิชัย เจริญพานิช25481
2323T020680คู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25481
2324T024760โรงเรียนกับเด็กอ้วน นโยบายสาธารณะว่าด้วย "นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก"ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข25481
2325T024686ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนขนาก จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25484
2326B000520รังสีแคโทดบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2327T022587ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน : โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.สำนักเอเชียตะวันออก25481
2328T021826การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25481
2329T020712รูปแบบการพิจารณาคดีในศาลทหารเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรมคณุตม์ นิจจันพันธ์ศรี25482
2330T020778ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค six sigma ฉบับ champion and black beltวชิรพงษ์ สาลีสิงห์25481
2331T033564การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
2332T023522สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25482
2333T020827ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนา นิ่มนุช25484
2334T020869ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดนนทบุรีสำลี สุรินทร์25483
2335T020642การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ฟ้าหม่น ก้องกิตติสกุล25481
2336T021239รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาแพและร้านอาหารริมน้ำพัชราพร เย็นบำรุง25483
2337T020364เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
2338T020216ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลซานคามิลโลนฤมล ศิริมี25483
2339T021827จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
2340T020718กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสปอร์ต ซิตี้ (Sports City) ที่ประชาชื่นภัทรพร บุญวรเมธี25482
2341T021320คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจันทพงษ์ วะสี254810
2342T032796วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐานCallister, William D.@25483
2343T021921พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
2344T020346การประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25481
2345T020802กรอบการใช้อำนาจรัฐตามมาตรา 83 กับการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : กรณีการใช้กำลังบังคับก่อให้เกิดการตายนรินทร์ มั่นจิตร25481
2346T024295คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือผู้รับการบำบัดสุชาติ เลาบริพัตร25481
2347T021051กรณีศึกษา Best practices การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้าสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25481
2348T021054การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้นกุณฑลี รื่นรมย์25482
2349T020880การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจันทร์จิรา โชคพรหมอนันต์25483
2350T022146คู่มือดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษHarper, Jennifer25481
2351T020697จิตวิทยาบริการเอนก สุวรรณบัณฑิต25481
2352T019578เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254811
2353T020595การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวรภัทร จัตุชัย25482
2354B000516รังสีที่มองไม่เห็นบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2355T020455เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2กมลเนตร วงษ์วรรณะ25485
2356T035830การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นสโตร๊คในโรงพยาบาลเพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์25481
2357T020723กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ขอบเขตสำหรับประเทศไทยชณิดา ฌายีเนตร25481
2358T021343รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) เรื่องการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลโลกสำหรับเยาวชนตามแนวพุทธธรรมสิริวรรณ ศรีพหล25481
2359T020806การชันสูตรพลิกศพกรณีตายในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีการตายของผู้ต้องขังในเรือนจำณรงค์ จุ้ยเส่ย25482
2360T020451เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1กมลเนตร วงษ์วรรณะ25485
2361T020630ความรับผิดเพื่อละเมิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเอกณัฐ จิณเสน25482
2362T020646ความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการธนกร กิตติสาเรศ25481
2363T020000ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนของพยาบาลห้องผ่าตัดต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัดในช่องท้องนิธิยา เลาหชัยนันท์25482
2364A000718กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ.2548-2552)กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.25482
2365B000509ระบบประสาทบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2366T020704หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุตามกฎหมายธนากร โกมลวานิช25482
2367T021267รายงานผลการวิจัยโครงการแม่บทและโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
2368T020992คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
2369T021836การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติประกาย จิโรจน์กุล25481
2370T020727วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค : กรณีศึกษาศูนย์บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ BUG 1113วราภรณ์ สันติชัยกูล25481
2371T025035อัตลักษณ์หมออนามัย : เสียงจากชายขอบระบบสุขภาพไทยราตรี ปิ่นแก้ว25481
2372T020920การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
2373T020813ประสบการณ์ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในจังหวัดราชบุรีประภาศิริ กำแพงทอง25482
2374T020861เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25482
2375T020636พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลของผู้ป่วยวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครวัลภา เวชนันท์25482
2376T035684Unravel pain enigmaประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25481
2377B000515การเดินทางของไฟฟ้าบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2378T021807พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกันกฤษณา จรรยาพูน25484
2379T020710มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทยสถาพร ช่วยเพชร25482
2380T021300รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยชนิตา รักษ์พลเมือง25485
2381T028177การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาลศิริพร จิรวัฒน์กุล25482
2382T019574เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254810
2383T021145รายงานการวิจัยการหาคุณภาพการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์สุทิติ ขัตติยะ25482
2384T020824ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการสุขภาพตามมาตรฐานการพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้รับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครปฐมพิมพ์นิภา ศรีนพคุณ25483
2385T023112สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
2386T020641การวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจันทิมา เขมะนุเชษฐ์25481
2387T030440คู่มือกู้ชีพเด็กสันต์ หัตถีรัตน์25481
2388T020215ปัจจัยจูงใจการผลิตผักปลอดสารพิษอนุวัฒน์ เทพศิลปวิสุทธิ์25483
2389T020903Q ที่คุณควรมีชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25481
2390T020716การสื่อสารภายในครอบครัวผ่านโทรศัพท์มือถือศิริวรรณ เชื้อวงศ์25483
2391T021319แพทย์ชนบท จิตวิญญาณที่ไม่เคยจางหายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์25481
2392T035573เหงาได้ ก็หายได้วิทยา นาควัชระ25481
2393T028159เพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเอนก อารีพรรค25481
2394T020914กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
2395T020800การคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับหน้าที่ทางครอบครัวของลูกจ้างพสุพงศ์ ศรภักดี25482
2396T024294คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือกลุ่มครอบครัวศึกษาสุชาติ เลาบริพัตร25481
2397T021157รายงานการวิจัยการประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์สุทิติ ขัตติยะ25481
2398T028930จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
2399T020878การบริหารการให้บริการของห้องสมุดกรมควบคุมโรคให้ได้มาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้รับบริการธัชพงษ์ กาญจนังกูร25483
2400T013960องค์การและการจัดการพยอม วงศ์สารศรี25481
2401T023182แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข25481
2402B000514ไมโครเวฟบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2403T020446EQ แนวภูมิปัญญาไทยหรือความฉลาดทางอารมณ์เอกชัย จุละจาริตต์25481
2404T021830เวชปฏิบัติผู้ป่วยในวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ25481
2405T035829การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังอัมพรพรรรณ ธีรานุตร25481
2406T023800ความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา : ของธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงครามธีรพงษ์ จันทรท่าจีน25481
2407T020722ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจูงใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชยกร ทาระวรรณ์25481
2408T026677การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
2409T025029วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25481
2410T021334การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
2411T022673รวมแนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม่บราวน์, ทอม@25482
2412T020383เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
2413T020805ผลทางกฎหมายของการล่อจับผู้กระทำความผิดเปรียบเทียบกับการล่อให้กระทำความผิดวิศรุต ครุฑไกวัล25482
2414T020629กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าชูชาติ เผ่าหนอง25481
2415T020388สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25481
2416T021199รายงานสถานการณ์ครอบครัว มิติแห่งการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์25481
2417T019999สื่อการศึกษาสำเร็จรูปเรื่องการดูแลตนเองและครอบครัว กรณีการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลศรีนวล สถิตวิทยานันท์25481
2418A000712รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25482
2419T020702การศึกษาศักยภาพในการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ช่วงก่อนและหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโดยใช้วิธี "ส่วนแบ่งตลาดคงที่"คงขวัญ ศิลา25482
2420T020598การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการให้บริการธุรกิจการบินพาณิชย์ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ภาวนา คงจำปี25481
2421T02099117 เครื่องมือนักคิดวันรัตน์ จันทกิจ25481
2422B000519เลเซอร์แสงมหัศจรรย์บริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2423T020726การศึกษาการตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาญจนา ชัยฤกษ์25481
2424T019642ความรู้และเจตคติของพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลสมุทรสาครสุมลมาลย์ กิมศิริ25483
2425T023840108 ความคิดเพื่อโรงพยาบาลชุมชนสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ25481
2426T020811อำนาจการทำนายของความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยที่เลือกสรรต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียมโรงพยาบาลชุมชนสุภัสรา อยู่สุข25483
2427T006377การควบคุมคุณภาพยุทธ ไกยวรรณ์25481
2428T020634การศึกษาอุปสงค์และอุปทานกากถั่วเหลืองของประเทศไทยวิเชียร หิรัญรัศมีโรจน์25482
2429T025027พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25482
2430T028467การพยาบาลผู้สูงอายุบุญศรี นุเกตุ25484
2431T020033การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
2432B000512การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2433B000308อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ไร้ชีวิตบริษัททีวี บูรพา จำกัด25482
2434T020708การแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการตรวจตัวและการค้นตัวในการดำเนินคดีอาญาศิรินทร์ อินทรวิชะ25482
2435T020463สิทธิบัตรกับการเข้าถึงยาสิทธิกร นิพภยะ25481
2436T020775หลักการเพิ่มผลผลิตจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว25481
2437T019845สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
2438T021037กลศาสตร์ของไหลคมสัน วงศ์วีรขันธ์254811
2439T020667การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25486
2440T019655การประเมินผลการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขสุริยะ วงศ์คงคาเทพ25481
2441T023178การบริหารการเงินนภาพร นิลาภรณ์กุล25481
2442T021144การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2546-2547อรสา โกศลานันทกุล25481
2443T020821ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเจ้าหน้าที่กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครยุทธกร โสดานิล25485
2444T020640การบริหารสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีสรัญรัส สมศรีรื่น25481
2445T020684ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์วินาศภัยรณชัย คงสกนธ์25481
2446T020124ปัจจัยเกื้อหนุนและสุขภาวะที่ผู้สูงอายุได้รับจากการเข้าร่วมทำงานอาสาสมัครไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์25481
2447T020715แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครจารุวรรณ กมลสินธุ์25481
2448T022728รวมกฎหมาย/ ประกาศ/ ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์25483
2449T010480นักบริหารทันสมัยสุเทพ เชาวลิต25481
2450T021049กรณีศึกษา Best practices การจัดการกระบวนการ เล่ม 2สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25481
2451T020876ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลภูชิตส์ กรรณสูต25483
2452T021780วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 1 : คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาคน องค์กร ชุมชน สังคมทวีศักดิ์ นพเกษร25481
2453T020645กรณีศึกษาการประหยัดต่อขนาดของสำนักงานประปากระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคประภา พวงแก้ว25481
2454T020694การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSSธานินทร์ ศิลป์จารุ25482
2455T020218ปัจจัยด้านสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดอาญาของเยาวชนชาย กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรีสุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ25482
2456T025233การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครสายสุดา โภชนากรณ์25481
2457T020685Stroke ฆาตกรเงียบเพ็ญแข แดงสุวรรณ25481
2458B000513คลื่นวิทยุบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2459T019570เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน25489
2460T021814การจัดการกระบวนการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25483
2461T025028วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งชิงพื้นที่สื่อสารสาธารณะมธุรส ศิริสถิตย์กุล25481
2462A000902บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25482
2463T024114อาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็นศัลยา คงสมบูรณ์เวช25481
2464T031275ปริศนาคลินิก : โรคติดเชื้อสมนึก ส้งฆานุภาพ25482
2465T020095คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25481
2466T020403ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25483
2467T020683การเยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิตสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล25481
2468T021053การจัดการกระบวนการ : หนทางสร้างคุณภาพการเพิ่มผลผลิตและศักยภาพเพื่อการแข่งขันกิตติพงศ์ วิเวกานนท์25481
2469T022068การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคริสเตียนนุชรี คีรีเสถียร25481
2470T019998การศึกษาความต้องการใช้บริการและรับคำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ25481
2471T020884แนวทางการเพิ่มเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์สดุดี ตะกรุดแก้ว25483
2472A000704ปัจจัยเกื้อหนุนและสุขภาวะที่ผู้สูงอายุได้รับจากการเข้าร่วมทำงานอาสาสมัครไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์25482
2473T020700ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเองกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลสมุทรสาครวิจิตร์พร บัวอำไพ25483
2474T020174เด็กไทยใครว่าโง่ : เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ทันโลกทักษิณ ชินวัตร, 2492-25482
2475T020237กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ.2548-2552)กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.25482
2476T020597การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารต้นทุนการขายไส้กรอก : กรณีศึกษาบริษัทเอ็กซ์มณเฑียร เนินอุไร25482
2477T021739เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25481
2478B000518ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์บริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2479T020461ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการรับยาต้านไวรัส จังหวัดกาญจนบุรีมาลินี ถิ่นกาญจน์25482
2480T020038การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
2481T020725การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการรื้อฟื้นคดีที่เป็นคุณแก่จำเลยพิชญา เหลืองรัตนเจริญ25481
2482B000167การมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่ผู้พิการกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.25482
2483T026817จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาจินตนา อาจสันเที๊ยะ254813
2484T020810การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผ้าบาติกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภูตรา อาแล25481
2485T021027การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
2486T020650กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิตดวงนภา จันทมาศรักษา25482
2487B000511หัวใจและการไหลเวียนเลือดบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
2488T020104ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
2489T031289การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25485
2490T020707วาทกรรม การผลิตซ้ำและการนำเสนอแนวคิดทางการเมืองในรายการ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน"เปรมจิตต์ มีวันดี25482
2491T020994การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริยะยุทธนา แซ่เตียว25481
2492T020362เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
2493T025037ธรรมาภิบาลการเมืองแบบมีส่วนร่วมของผู้บริโภค : ศึกษากรณีกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคสี่แยกสวนป่า อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราชชาติชาย มุกสง25481
2494T021387การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2547พรพรรณ บูรณสัจจะ25481
2495T021017การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการเจาะเพื่อส่งตรวจวิโรจน์ ไววานิชกิจ25485
2496T019653การศึกษาความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยวัณโรคปอดดวงกมล วัตราดุลย์25481
2497T025466จัดการอย่างนักบริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารระดับสูงและประธานบริหารเผยหลักการที่นำพาพวกเขาสู่ความสำเร็จวินสตัน, สเตฟานี@25481
2498T020818ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรีมยุรี เฉยสมบูรณ์25484
2499T020639การรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้"กิติภัส แสงงามปลั่ง25481
2500T028173Working mom : คุณแม่ทำงานนอกบ้านสุกัญญา ประจุศิลป25481
2501T029737รายงานวิจัยแนวทางการจัดตั้งองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540วิทยา กุลสมบูรณ์25481
2502T020471ผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้แก้วตา ไทรงาม25485
2503T028842คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
2504T020713การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสารสตรีวิมลวัลย์ จารุกุลสินธุ์25482
2505T032325การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smearวุฒิ สุเมธโชติเมธา25481
2506T021599เพศภาวะและเอดส์ : นโยบาย มาตรการ และกฎหมายวิระดา สมสวัสดิ์25481
2507T024293คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : กลุ่มฝึกทักษะการป้องกันและการกลับไปเสพซ้ำสุชาติ เลาบริพัตร25481
2508T021048กรณีศึกษา Best practices สารสนเทศและการวิเคราะห์สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25481
2509T021147รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพกำลังคนทางกายภาพบำบัดในปี พ.ศ.2546สุวิทย์ อริยชัยกุล25481
2510T035660Brain, pain, memory and managementประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25471
2511T023081เภสัชวิทยา เล่ม 2พยงค์ เทพอักษร25474
2512T026888BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
2513T022618การยอมรับของแพทย์และพยาบาลต่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรีประภาวัลย์ ภัทรพงศ์บัณฑิต25472
2514T019063อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25472
2515T000206การสุขาภิบาลอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25471
2516T019914เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2517T021375การปฏิรูปการศึกษา : ยุทธศาสตร์หลักเพื่อความมั่นคงของชาติศิริ ทิวะพันธุ์25471
2518T020322อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
2519T019840จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
2520T020888การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการวิมานพร รูปใหญ่25471
2521T019938พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทยวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25471
2522T020993การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมธานี อ่วมอ้อ25471
2523T019844เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
2524T018499ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้สุรเชษฐ์ งามโชคชัยเจริญ25473
2525T019865ชีววิทยา 3ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ25471
2526T019552แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25475
2527T028155การพยาบาลสูติศาสตร์ : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดากับทารกในครรภ์ การเตรียมตัวเพื่อคลอดและออกกำลังกายหลังคลอดวรุณวรรณ ผาโคตร25471
2528T020247สร้างวัฒนธรรมการบริการคำนวน ประสมผล25471
2529T023102พื้นฐานกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัลลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25475
2530T018529ความพึงพอใจของผู้เช่าต่อการพักอาศัยในห้องเช่า ซอยเพชรเกษม 83ธนวรรณ อินทร์บำรุง25471
2531T021012โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
2532T026899เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25473
2533T017598เคมี 2Chang, Raymond25473
2534T023078เภสัชวิทยา เล่ม 1พยงค์ เทพอักษร25473
2535B000448เทคนิคโยคะเพื่อการผ่อนคลายสถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน25472
2536T024258สรุปข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2547 : วันที่ 8-9 กันยายน 2547 ณ ศูนย์นิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรีพลินี เสริมสินสิริ25473
2537T031795นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark@25471
2538T018407การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ในเวชปฏิบัติชาญชัย วันทนาศิริ25471
2539T019856สรุปวิเคราะห์ เทคนิคการทำโจทย์เคมีบุญเสริม อยู่ประเสริฐ25471
2540T019092รายงานโครงการวิจัยประจำปี 2546 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบก.^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร.25471
2541T019835การดูแลสุขภาพหญิงในระยะคลอดและทารกแรกเกิดวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์25474
2542T019876ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25475
2543T020917กลศาสตร์ของไหลสมศักดิ์ ไชยะภินันท์25473
2544T0194185 ประเด็นเรียนรู้สู่หลักประกันสุขภาพพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข25471
2545T021823ระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์25475
2546T019937ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
2547T021169แรงงานสัมพันธ์ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25471
2548T031513บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพองค์การอนามัยโลก25471
2549T020837การศึกษาความต้องการบริการสุขภาพในสถานบริหารร่างกายจังหวัดนครปฐมสมบัติ งิ้วทอง25473
2550T021258โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : จากความรู้สู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 4)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25471
2551T020141ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยคริสเตียนสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25474
2552T020853การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
2553T021927การจัดการการตลาดKotler, Philip25472
2554B000112การตรวจร่างกายตามโครงสร้างระบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25472
2555T021205การจัดการคลังสินค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุล25472
2556T020244ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข 2547-2548บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25471
2557T019524ปัจจัยในการทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลบางปะกอก 1สถาพร ภู่สีสุวรรณ25473
2558T021056การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25471
2559T006222เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 4อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25471
2560A000619รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.^สถาบันวิจัยและพัฒนา.25472
2561T018495การรับรู้ประโยชน์และอิทธิพลระหว่างบุคคลในการออกกำลังกายต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ "ขยับกาย สบายชีวี" จังหวัดนครปฐมกนกวรรณ์ สุวรรณสาร25473
2562T019651รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดดวงกมล วัตราดุลย์25471
2563T019864ชีววิทยา 2อักษร ศรีเปล่ง25471
2564B000050การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี25475
2565T010129ทฤษฎีองค์การสมยศ นาวีการ25471
2566T023097เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน์25475
2567T019966การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย25473
2568T020005ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดปรียาจิต ช่างหล่อ25473
2569T018528แนวทางการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บมจ.ทหารไทย สาขาสมุทรสาครมานพ แซ่จิว25473
2570T021832เภสัชโภชนาสรจักร ศิริบริรักษ์25471
2571T019850การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ (บทสรุปจากที่ประชุมนักมนุษยศาสตร์)ปรีชา ช้างขวัญยืน25471
2572T025505เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25471
2573T019831การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดตติรัตน์ สุวรรณสุจริต25473
2574T020360ธุรกิจนวดแผนไทยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม25472
2575T019544เคมี 1Chang, Raymond25473
2576T019881คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์วิจิตร เอื้อประเสริฐ25474
2577T019863ชีววิทยา : สัตววิทยา 1กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ25471
2578T020127ผลกระทบของการประกันการว่างงานต่อแบบแผนการจ้างงานในภาคที่ถูกครอบคลุมมัทนา พนานิรามัย25472
2579T019399การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานและการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยดำเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะวิศวกรรมศาสตร์.25471
2580T026802ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร254711
2581T020324ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรมนภา ศิวรังสรรค์25473
2582T018565การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
2583T021050กรณีศึกษา Best practices การบริหารกระบวนการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25471
2584T019678แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.^กองสุขศึกษา.25471
2585T020329นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วยอดหทัย เทพธรานนท์25472
2586T020836ความสัมพันธ์ของการรับรู้บทบาท ค่านิยมต่อวิชาชีพและความผูกพันต่อองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 กระทรวงสาธารณสุขสมพร แซ่เตีย25474
2587T018227สุขภาพคนไทย 2546ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25473
2588T021257วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรองบรรจง อมรชีวิน25471
2589T018742สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 และปีงบประมาณ พ.ศ.2546สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา25473
2590T018973หลักสูตรเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์กับการบริหารงานแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน25473
2591T028783เอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมเล่มวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 1ธนพร วงษ์จันทร254713
2592T018002ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่องการพยาบาลบทบาทภารกิจสู่ความสำเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25471
2593T021055การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : กุญแจสำคัญสู่ TPMธานี อ่วมอ้อ25471
2594B000109วิธีการตรวจกายภาพทางอายุรศาสตร์ที่ใช้ประจำจินตนา ศิรินาวิน25473
2595T019923เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2596T021740เศรษฐศาสตร์การจัดการนราทิพย์ ชุติวงศ์25471
2597T021835อยู่ 100 ปี ด้วย 100 วิธีรักษาสุขภาพเฮนเดอร์สัน, โรเจอร์@25471
2598T026796การพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 2ธนพร วงษ์จันทร25476
2599T025034พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมืองโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25471
2600T020859เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25472
2601T018527การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมศิริพร ชื่นประภานุสรณ์25472
2602T019920เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2603T018312ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการโอนเงินโดยผ่านพนักงานประจำเคาน์เตอร์และธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาบรรทัดทองนิมิตร สวนสุพรรณ์25471
2604T019980ความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไกรวัลย์ เจตนานุศาสน์25476
2605B000472มหัศจรรย์สมุนไพรบริษัทดีสไทย จำกัด25472
2606T019530ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการบริการตามแนวคิดกลยุทธ์การตลาดบริการของคลินิกการแพทย์แผนไทยภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครวุฒิ วุฒิธรรมเวช25473
2607B000426แอโรบิกมือโปรบริษัทไลบรารี่ จำกัด25472
2608T018564การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25471
2609T026679หลักการจัดการและองค์การและการจัดการ : แนวคิดการบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันชนงกรณ์ กุณฑลบุตร25472
2610T019183รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์25471
2611T019126คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสิริพิมล อัญชลิสังภาศ254710
2612C000071การตรวจร่างกายตามโครงสร้างระบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25472
2613T019347แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25471
2614T018537ประสบการณ์การนอนท่าคว่ำหน้าของผู้ป่วยห้องผ่าตัดโรคจอประสาทตาลอกในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)สมหมาย ถิรวิทยาคม25473
2615T019861เคมี (เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี)พินิติ รตะนานุกูล25471
2616T021234รายงานการประเมินผลโครงการขยายสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นศากุล ช่างไม้25472
2617T020589คู่มือการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (Fast model)บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์25471
2618T019395รูปแบบการบำบัดรักษายาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.^สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.25471
2619T021822Atlas of medical parasitologyประยงค์ ระดมยศ25471
2620T020214ปัจจัยจูงใจในการออกกำลังกายของประชาชนวงศ์วิวัฒน์ ชัยเชาวรินทร์25472
2621T020093ชีวโมเลกุลสุกัญญา สุนทรส25471
2622T018712ยุทธ์ศาสตร์การสร้างตัวแทนประกันชีวิตแบบยั่งยืนพิสณฑ์ กุลชนตรัยสิทธิ์25473
2623T019436การเผชิญความเครียดและผลลัพธ์ของการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองในระยะวิกฤตวิรฎา ก้อนใส25477
2624T020682จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดทิพาวดี เอมะวรรธนะ25471
2625T021924การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แลมเบอร์ต, เดาก์ลัส เอ็ม.@25471
2626A000522รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่าง พ.ศ.2521-2547มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.^ศูนย์สนเทศและหอสมุด.25472
2627T019911เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2628T024248พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
2629T019917เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2630T021240รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการลงทะเบียนด้วยตนเองของนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสุโกศล วโนทยาพิทักษ์25473
2631T020988กรณีศึกษา Best practices การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25471
2632B000213การช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.^คณะพยาบาลศาสตร์.25475
2633T019521การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครสุปราณี แตงวงษ์25473
2634T018745ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชินีมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะทันตแพทยศาสตร์25473
2635T025033พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบทโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25471
2636T026132โอโซนความสุขวิทยา นาควัชระ25471
2637A000760การสาธารณสุขไทย 2544-2547สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25472
2638T020857เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25472
2639T019275ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดที่ได้รับเคมีบำบัดสายใหม ตุ้มวิจิตร25472
2640B000120การทำ CPR ขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล25473
2641T020003ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถจำแนกความถนัดทางการเรียนของนักเรียนธวัชชัย พัฒนวงศ์25475
2642T019858ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25471
2643T019957ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25471
2644T019528ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ศึกษากรณีโรงพยาบาลศรีวิชัย 5จิราพร ตันติวงศ์พิศาล25474
2645T028285ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25472
2646T023107MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25471
2647T018536ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลนครปฐมศิริวรรณ ปฐมพงษ์25472
2648T019855เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
2649T021230รายงานวิจัยประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารโต๊ะจีนนครปฐมสะอาด-ปลอดภัยกาญจน์ คุ้มทรัพย์25472
2650T020212ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการเสริมความงามของร้านสปา ออฟ บิวตี้ ในจังหวัดสมุทรสาครณัชชา หลิ่วรุ่งเรือง25472
2651T010479วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและวิศวกรรมไมโครเวฟ เล่ม 1นิรันดร์ คำประเสริฐ25471
2652T020779การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2544-2547สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25472
2653T023519เด็กกลุ่มอาการดาวน์พรสวรรค์ วสันต์25471
2654T020317หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
2655T020320เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
2656T019085รายงานวิจัยเรื่องโครงการการประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุระพีพรรณ คำหอม25471
2657T020283อาหารเพื่อสุขภาพอาณดี นิติธรรมยง25471
2658T017787ความคิดสร้างสรรค์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์25461
2659T018221พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากรไทยวิลาส สุวี25461
2660B000033มะเร็งกับทางออกที่ไม่สิ้นหวังหวางเจิ้นกั๋ว25461
2661T018273คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25461
2662T020077คู่มือการวางแผนการพยาบาลผู้ป่ายโรคทางอายุรกรรมผ่องพรรณ อรุณแสง25463
2663T002201การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค25461
2664T017763ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. กุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าวลัยลักษณ์ สุดตา25462
2665T017383ทำความรู้จักครอบครัวบริบทของเด็กไทยใน 5 พื้นที่รุจา ภู่ไพบูลย์25463
2666T021042เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
2667T016374เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254613
2668T018504รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนีชี้วัดและกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดรุณี รุจกรกานต์25462
2669T017771กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
2670T028277นรีเวชวิทยาหเทิญ ถิ่นธารา25461
2671T017626จุลกายวิภาคศาสตร์เกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25463
2672T020613การพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้กับการขาดองค์ประกอบความผิดณัฐวุฒิ ดีมาก25461
2673T018497ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเอดส์ของภรรยานริศรา ครสาคู25462
2674T017629จุลกายวิภาคศาสตร์กรรณิกา ชัชวาลวานิช25462
2675T016763ฟิสิกส์ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์25462
2676T017735การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีนลินี ทาเกตุ25462
2677T017748ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการของศูนย์ฯ ภาษาอังกฤษเอกชนในเขตตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพัชรินทร์ ธรรมสาโรรัชต์25462
2678T017106เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายทศพร ศิริสัมพันธ์25461
2679T018102นรีเวชวิทยายุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล25463
2680T018067โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรีวชิร คชการ25463
2681T018347ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษานงลักษณ์ เอมประดิษฐ์25463
2682T019161ตายอย่างมีศักดิ์ศรี : มาตรา 24 ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2545)ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา25462
2683T021105คู่มือสร้างเสริมสุขภาพและวันสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพบุญเติม แสงดิษฐ์25462
2684T018345การสื่อสารเพื่อธุรกิจชัชนิต มุสิกไชย25462
2685C000066ทุกข์คนไทยจากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25463
2686T018353Management of common diseases in medicineวิไลวรรณ วิริยะไชโย25462
2687T018317ที่อยู่อาศัยที่พึงประสงค์ของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครทิพาพร ดีวรรณ25462
2688T021811เวชศาสตร์โมเลกุลสุรางค์ นุชประยูร25463
2689T016366เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน254622
2690T017877ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
2691T017594ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1สมพงษ์ ใจดี25462
2692T017181การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25463
2693T019548ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 2พรสวรรค์ วสันต์25461
2694T029339ความผิดปกติทางเพศสมภพ เรืองตระกูล25463
2695T017765การพัฒนาระบบการบริหารงานภายในของธุรกิจขนาดเล็กโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ : โปรแกรมสำเร็จรูป Express Version 5 ในการปฏิบัติงานจริงพัชนี วรกิจการวศิน25462
2696A000571บรรณานุกรมรายงานผลการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.25462
2697T017492ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคมอำพล จินดาวัฒนะ25462
2698T017773การบริหารเชิงกลยุทธ์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25463
2699T018618รายงานประจำปี 2546 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา25461
2700T026942โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
2701T025056รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกอติพร ทองหล่อ25461
2702T017604หลักเคมี 1 : ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยาชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์25462
2703T017747การบริหารจัดการร้านขายยานัดดา บารัดเร25462
2704T013563การคิดเชิงมโนทัศน์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
2705T019057การพยาบาลภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตในระยะคลอดฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25461
2706T022786การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับของผู้ชมโขนเจตนิพัทธ์ สาสิงห์25461
2707T011350สนุกกับงานวิจัยสุธีระ ประเสริฐสรรพ์25461
2708T017318แผนสร้างความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงกระทรวงสาธารณสุข25461
2709T017766ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเคลย์ แอนด์ มิเนอร์รัลส์ ประเทศไทย จำกัดวิชุมา อุณหพงศา25462
2710T017380ครอบครัวเด็กไทย ข้อค้นพบเบื้องต้นจากกรณีศึกษาที่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่นศิริพร จิรวัฒน์กุล25463
2711T016824ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
2712T019147ตารางสถิติการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2545 จังหวัดในภาคใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
2713T017746ปัจจัยจูงใจของผู้บริโภคกุนเชียง กรณีศึกษา : ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครปฐมอรุณี สีมาน้อย25462
2714T017885คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชมาโนช หล่อตระกูล25463
2715T018722รายงานผลการวิจัยเรื่องการยกระดับความสามารถในการรับและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในธุรกิจข้ามชาติสุปราณี ศรีฉัตราภิมุข25462
2716T025083การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม ด้านบทบาททางวิชาการกัลยา ไผ่เกาะ25461
2717T008519ผู้จัดการ 1 นาทีBlanchard, Kenneth @25461
2718T017761การกดจุดและนวดฝ่าเท้าเพื่อบำบัดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยมะเร็งธัญลักษณ์ เทพอวยพร25462
2719T020612การแสวงหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยแม่และเด็กจากนิตยสารของคนวัยเจริญพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครสุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์25461
2720T018477คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
2721T026852คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา254615
2722T026781การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25462
2723T017392ค่านิยม ความเชื่อเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กในขวบปีแรก การศึกษาเชิงคุณภาพอำภาพร พัววิไล25463
2724T018361กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25461
2725T017638เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับคู่มือครูพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์25462
2726T028808การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25464
2727T013240คิดใหม่เพื่ออนาคตธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย25461
2728T017247พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว : การดูแลสุขภาพทางเลือกแบบผสมผสานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25461
2729T028773การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล254610
2730T021006ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25461
2731T033594เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
2732T017531สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2545-2546ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์25461
2733T032731ผ่าพืชแปลงพันธุ์พิเชียร คุระทอง25461
2734T019511การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25461
2735T018051การพยาบาลในระยะคลอด : การพยาบาลผู้รับบริการในระยะคลอดตามกระบวนการพยาบาลที่ใช้แบบแผนสุขภาพเก็บข้อมูลพิริยา ศุภศรี25462
2736T017755ปัญหาการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลนชัยฤทธิ์ หลิมเพียน25462
2737T020891การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของห้องสมุดสถาบันราชภัฎจารุณี สุปินะเจริญ25461
2738T020208ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบุรีประทุม ต้วมศรี25461
2739T018966เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม254614
2740T016929เคมีวิเคราะห์ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์25461
2741T018053การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวิจิตรา กุสุมภ์25463
2742T026952คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา254615
2743T018099การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเบญจมาศ ปรีชาคุณ25463
2744T017727การศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์จำกัดเสาวลักษณ์ นัทธีศรี25462
2745T000602Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติพสุ เดชะรินทร์25462
2746T017432พยาบาล : การลดผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ยุพิน อังสุโรจน์25461
2747T017707กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ.2475-2530รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์25462
2748T006053การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25461
2749T019128จิตเวชเด็กอลิสา วัชรสินธุ25462
2750T019839การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25461
2751T017770ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการขนส่งหิน-ทราย : ศึกษากรณีผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐมชาลิสา สุรชัยโชติพันธ์25462
2752T018430ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถการเป็นมารดาต่อการปรับตัวด้านบทบาท หน้าที่การเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกสุนิดา ชูแสง25462
2753T017377ความพึงพอใจในการแต่งงานและการก่อรูปครอบครัวรุจา ภู่ไพบูลย์25463
2754T020624ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนนทบุรีที่มีต่อโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุขนิธิมา น้อยอรุณ25461
2755T019150ตารางสถิติการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2545 กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
2756T018720รายงานผลการวิจัยเรื่องการสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทยสุปราณี ศรีฉัตราภิมุข25462
2757T017637เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์25462
2758T018059สูตินรีเวชทันยุคมณี รัตนไชยานนท์25463
2759B000064วิวัฒนาการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25462
2760T018467คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
2761T017738ความพึงพอใจการใช้บริการเครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ กรณีศึกษา : ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไอทีแกรนด์บางแคปิยวรรณ สาระคู25462
2762T017389ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดและการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาคของประเทศไทยสุธรรม นันทมงคลชัย25463
2763T026962การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25462
2764A000410คนสุขภาพพันธุ์ใหม่ : บุคลากรด้านสุขภาพร่วมสร้างสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ25461
2765T017764ทัศนคติของประชาชนต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : บ้านประจำไม้และบ้านไร่ฟ้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิจุไรรัตน์ สิงหราชคำรณ25462
2766T019547ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1พรสวรรค์ วสันต์25461
2767T019184การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร25462
2768T020296ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการLaudon, Kenneth C.25469
2769T018496ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในตน การสนับสนุนจากองค์การและความสำเร็จในชีวิตตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไปพันทิพย์ สีจ๊ะแปง25461
2770T017522รวมพลังสร้างสุขภาพ เล่ม 2อำพล จินดาวัฒนะ25462
2771T019293การบัญชีเพื่อการจัดการศศิวิมล มีอำพล25463
2772T017867ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25462
2773T020686พลังมหัศจรรย์ในอาหารสรจักร ศิริบริรักษ์25461
2774T017741การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กะทิในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมอมรสิริ ค้าผล25462
2775T028268อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 1วุฒิเดช โอภาสเจริญสุข25461
2776T016924นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษานิตยา เลาหะจินดา25461
2777T028160Ob & Gyn : update & practical IIIกระเษียร ปัญญาคำเลิศ25461
2778T024290คู่มือพัฒนาผู้นำ 10 บทบาทผู้นำสมัยใหม่วิเชียร ชุติมาเทวินทร์25461
2779T023140พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
2780T016828การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254612
2781T017767ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทไดเทค ดิส โปรดักชั่นจำกัดสุนันทรา ลิ้มอัมพรเพชร25462
2782T017963ทฤษฎีและโมเดล การประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เฉลิมพล ตันสกุล25461
2783T000594สุดยอดความสำเร็จขององค์กรดนัย เทียนพุฒ25461
2784T017437ความรู้คู่สังคม 3 : รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรดิเรก ปัทมสิริวัฒน์25461
2785T032310การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25461
2786T020867เอกสารการสอนชุดวิชาหลักรัฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
2787T017906ข้อคิดเพื่อลูกรักเกษม วัฒนชัย25462
2788T022154การประชุมวิชาการเรื่องการบำบัดทางการพยาบาล : วิถีสู่การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์25461
2789T017873เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
2790T020785Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จศุภชัย อาชีวระงับโรค25461
2791T017374วงจรหลับตื่นของทารกในครรภ์และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของทารกในครรภ์กับพื้นอารมณ์ของเด็กเมื่ออายุ 1 ปีจิตเกษม เก่งพล25463
2792T019677เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2546 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพหลัง 2543 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2546มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน25461
2793T019149ตารางสถิติการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2545 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
2794T020835การบริหารงานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามเอื้อมเดือน แสงสวัสดิ์25462
2795T017496บริการสาธารณสุขกับการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา25462
2796T026827การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25469
2797T005288หลักการบริหารเสนาะ ติเยาว์25465
2798T018274เอดส์ การรักษา ยา และวัคซีนปราโมทย์ ธีรพงษ์25461
2799T017163ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาวรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์25462
2800T017608ขุมปัญญาทางพยาบาลศาสตร์พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์25462
2801T019065การบริหารความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพเด็กจันท์ฑิตา พฤกษานานนท์25461
2802T018062การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเทียมศร ทองสวัสดิ์25465
2803T018457คู่มือการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
2804T017919การตลาดบริการLovelock, Christopher25461
2805T017737ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อยุทธศาสตร์การขายผลิตภัณฑ์น้ำหมึก ชนิดเติมยี่ห้อ คาลิแดด : กรณีศึกษา : ร้านเอ็มซีอี ฟิวเจอร์ฟาร์ค รังสิตฉันทนา ชัยรัตศิริกุล25462
2806T017386พฤติกรรมความผูกพันระหว่างมารดาและทารกพื้นฐานสำหรับการก่อรูปความเป็นคนเต็มคน : ครอบครัวและเด็กจริยา วิทยะศุภร25463
2807T028822ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
2808T020628การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ และผู้จัดการรายสัปดาห์ ในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจวิชญา กันธิยะ25461
2809T018510รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25461
2810T026967แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
2811T017760โครงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องในน่านน้ำไทย : ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครสุริยา กิตติมณฑล25462
2812T008874บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25461
2813T016370เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254619
2814T027008เอกสารรวมเล่มวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐานจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254614
2815T017732คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในจังหวัดนครปฐมปราญชลี นิพิฐวิทยา25464
2816T017682เพื่อสุขภาพดีของผู้สูงอายุวิฑูรย์ ภัทรเลาหะ25462
2817T030936ด้วยรักและสันติร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง : รายงานการสัมมนาวิชาการและรณรงค์เพื่อร่วมสร้างรักและสันติในชีวิตคู่กฤตยา อาชวนิจกุล25463
2818T019142ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25467
2819T020614พฤติกรรมการเปิดรับสื่อความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อและรูปแบบการดำเนินชีวิตของชนชาติกะเหรี่ยงบ้านดา จังหวัดราชบุรีศิขริน เอกะวิภาต25461
2820T029616คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25461
2821T020633การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากความเชื่อและค่านิยมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านผ่านสื่อโทรทัศน์ของแม่บ้านในกรุงเทพมหานครวราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์25461
2822T017856การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25461
2823T018526ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษากรณีโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีภาณุพันธ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์25462
2824T017646วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
2825T019758รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องสุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครอมรากุล อินโอชานนท์25461
2826T017768ปัจจัยการจัดนำเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวพอใจในการใช้บริการของบริษัทนำเที่ยว กรณีศึกษา : บริษัทนำเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครปฐมจักรภพ ฐาปนธรรมชัย25462
2827A001400การคิดเชิงบวกสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25462
2828T027969แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254616
2829T018308การศึกษาเปรียบเทียบผลของการทำแผลเจาะคอผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอด้วย 1% กรดอะซิติกและสารละลายโพวิโดน-ไอโอดีนนุจรินทร์ ภู่ทวี25464
2830T002616การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่สุดาพรรณ ธัญจิรา25461
2831T020771สูตรความสำเร็จองค์กรในอนาคต องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิตวีณา โฆษิตสุรังกุล25461
2832B000275การตรวจเต้านมด้วยตนเองสำหรับสตรีทั่วไป การออกกำลังกายภายหลังผ่าตัดเต้านม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมพวงทิพย์ ชัยพิมาลสฤษดิ์25463
2833T020618ความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานของไทยกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98สุรสิทธิ์ ศรีตั้งรัตนกุล25461
2834T021032เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ธีระพร วุฒยวนิช25465
2835T017758ปัญหาการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ศึกษากรณีบริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัดวิบูลย์ ธีรภาพสกุลวงศ์25462
2836T017436ความรู้คู่สังคม 2 : รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรดิเรก ปัทมสิริวัฒน์25461
2837T017903เครื่องมือกายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25462
2838T017631หลักการปฏิบัติการเคมีทั่วไปขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ25462
2839T020893การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยอนัญญา ทิมเกตุ25461
2840T033570Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
2841T021122พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
2842T017744การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีแก่บริษัท P.S อะไหล่ยนต์จำกัด ราชบุรีหิรัญ วิไลวงษ์25462