รายชื่อหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลำดับเลขทะเบียนรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1T042223พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สำนักวิชาการสาธารณสุข25611
2T042186การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุรังสิมันต์ สุนทรไชยา256110
3T042184ผลของโปรแกรมกิจกรรมดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังมณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์25592
4T042182ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครอนงค์รักษ์ พิมภาวะ25592
5T042157การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุอมรรักษ์ สวนชูผล25611
6T042136ผลของโปรแกรมการจัดการอาการของผู้ป่วยนรีเวชหลังผ่าตัดทางหน้าท้องต่ออาการปวดหลังผ่าตัดและอาการท้องอืดที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีวิริยา ศิลา25602
7T042134ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมรุ่งนภา อาระหัง25602
8T042132ผลของโปรแกรมการดูแลแบบร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีสิริรัตน์ สุขอร่าม25602
9T042126การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในการเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารระหว่างการเรียนโดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่กับการใช้แอพพลิเคชั่นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมมัณฑนา วัชรินทร์รัตน์25611
10T042102เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พิชิต ฤทธิ์จรูญ25612
11T042100วิธีวิทยาการวิจัยทิพย์สิริ กาญจนวาสี25612
12T042002การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
13T041994ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบมีแรงต้านด้วยแผ่นยางยืดต่อการรับรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยวรรณนิศา ธนัคฆเศรณี25592
14T041992การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
15T041912พยาบาลไร้หมวกเพ็ญลักขณา ขำเลิศ25531
16T041911ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย : 48 ตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณได้ยินและเข้าใจเด็กๆ มากขึ้นรัศมี มณีนิล25521
17T041888คิดแบบบูรณาการMartin, Roger25531
18T041886จากงานวิจัยสู่บทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25541
19T041879คู่มือปัวต้นแบบระบบบริการ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิไพจิตรา ล้อสกุลทอง25571
20T041860104 ปี โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม 1 ปี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย25611
21T041852เครื่องอุ่นสารน้ำสำหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำขณะผ่าตัดนวปฎล กิตติอมรกุล25592
22T041838HA update 2018อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25611
23T041827แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25601
24T041759ศัพท์แพทย์พื้นฐานพงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ25612
25T041752โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างภาวะผู้นำกลยุทธ์และกลยุทธ์ด้านการเงินของโรงพยาบาลที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินของโรงพยาบาลชุมชนชุมพล นุชผ่อง25602
26T041751ผลของเทคนิคการยืดแบบเคลื่อนไหวกับการยืดด้วยโฟมนวดกล้ามเนื้อต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและความเร็วในการวิ่งเร็วของนักกีฬารักบี้ระดับเยาวชนชายอายุไม่เกิน 19 ปีจันทรกานต์ เถาตะกู25601
27T041750ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวบนลูกบอลและโยคะต่อความทนทานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในคนอ้วนเพศหญิงอายุระหว่าง 20-30 ปีธิดารัตน์ แก้วอำรัตน์25601
28T041749ผลการรักษาด้วยกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรนเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวและกระแสไฟอินเตอร์เฟอเรเซียลร่วมกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงส่วนเอวต่ออาการปวดความบกพร่องของการทำงานของหลังส่วนล่างและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวใบเฟิร์น สุทธินันท์25601
29T041748ผลของการออกกำลังกายที่บ้านแบบเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบักและแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอส่วนลึกต่ออาการปวดพิสัยการเคลื่อนไหวของคอและความบกพร่องความสามารถของคอในเพศหญิงที่ใช้สมาร์ทโฟน อายุ 18-25 ปีประภารัตน์ แสงผ่อง25601
30T041747ผลของการออกกำลังกายด้วยการรำแพรวาและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในผู้สูงอายุกรรณิการ์ มณีฉาย25601
31T041746ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืดและรำไม้พลองต่อความสามารถในการทรงตัว การเดิน และความแข็งแรงของขาในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังค่อมกนิษฐา ศรีเมือง25601
32T041745การศึกษาหาความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือระหว่างสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านก้านมะพร้าวฮีโร่และกระดานยืดน่องในผู้สูงอายุจันทร์จิรา พิพัฒน์วัฒนารมย์25601
33T041744ผลของการรักษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อและพังผืดและการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้อื่นทำให้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนทางการยศาสตร์ต่ออาการปวด ความบกพร่อง ความสามารถของคอและองศาการเคลื่อนไหวของคอในเพศหญิงกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อปุณณภพน์ ดำสุทธิ์25601
34T041727การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25551
35T041705ผลของการใช้โปรแกรมการอภิบาลที่มีต่อสุขภาวะด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครรัตน์ติกาญน์ ชุมพู25582
36T041700พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25541
37T041696การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25501
38T041692คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในระยะวิกฤตินริศา อาจอ่อนศรี25581
39T041684กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
40T041648การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่และผลของเครื่องดื่มต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25591
41T041646ผลลัพธ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการวิเคราะห์กรณีศึกษาในการพยาบาลนรีเวชของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอรุณรัตน์ รอดเชื้อ25562
42T041644รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น : กรณีโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาครนวพร วุฒิธรรม25592
43T041630ผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมประภัสร์ศิริ สังกระหวัด25572
44T041626สุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25592
45T041624รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเพิ่มระดับความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง : กรณีโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในจังหวัดสมุทรสาครนวพร วุฒิธรรม25582
46T041620ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25592
47T041615ฟิสิกส์ทั่วไปสุชาติ สุภาพ25582
48T041612โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างความรู้กับผลการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรมของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนกัญญาวีณ์ โมกขาว25593
49T041606เวชศาสตร์ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค25611
50T041598คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ.2459รัชนี จันทร์เกษ25612
51T041597คำอธิบายตำราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ.2459รัชนี จันทร์เกษ25612
52T041592คู่มือการรักษาโรคติดบุหรี่ เล่ม 1สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา25532
53T041587สุขภาพคนไทย 2561 : พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25611
54T041585ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนวันเพ็ญ แก้วปาน25611
55T041582ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐานสมฤดี สายหยุดทอง25583
56T041566สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
57T041565บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ทัศนีย์ ญาณะ25601
58T041554คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนำวิศวกรรมคุณค่า : ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถนอมผัก พืชหรือผลไม้โดยวิธีทำให้เยือกแข็งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน25591
59T041551เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาบริการสุขภาพที่สมดุล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต25602
60T041547กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ25601
61T041537การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์25562
62T041536Essentials 10 สุดยอดหลักบริหารKotter, John P.25611
63T041517การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา25602
64T041492ชีววิทยา 1Starr, Cecie25573
65T041482การประมวลองค์ความรู้การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25591
66T041481การประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปสู่การขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืนสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25581
67T041463เคาะกะโหลกโขกไอเดีย (3) เพื่อชีวิตและครอบครัวองค์การ เรืองรัตนอัมพร25551
68T041462ตำรา : ตัวเบาอำนาจ ทัศนียกุล25561
69T041430การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ25591
70T041420การตรวจวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์25531
71T041406Organization toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0พฤทธิพร นครชัย25602
72T041405การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOSธานินทร์ ศิลป์จารุ25601
73T041403กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
74T041401สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
75T041399สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
76T041391ฟิสิกส์ 2Serway, Raymond A.25598
77T041383ฟิสิกส์ 1Serway, Raymond A.25608
78T041381ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา : ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่Young, Hugh D.25592
79T041379ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา : อุณหพลศาสตร์ คลื่น/สานศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้าYoung, Hugh D.25592
80T041377ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา : กลศาสตร์Young, Hugh D.25592
81T041367ฟิสิกส์ : พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพประยูรศักดิ์ เปลื้องผล255910
82T041364ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์25603
83T041361ระบบนำส่งยานรเศรษฐ์ ณ สงขลา25603
84T041358จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
85T041354ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
86T041349เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25605
87T041347เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25602
88T041344อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
89T041341เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัววิชุดา จิรพรเจริญ25593
90T041339ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
91T041329การพยาบาลชุมชนกีรดา ไกรนุวัตร255910
92T041327Essentials in hemodialysisพงศธร คชเสนี25602
93T041325ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
94T041322Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn careอภิชัย อังสพัทธ์25603
95T041317การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิกมาโนช หล่อตระกูล25605
96T041307กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชนลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์256010
97T041304การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : แนวคิดและการจัดการหลายระดับอาภาพร เผ่าวัฒนา25613
98T041301คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
99T041299ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ25602
100T041297การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมวีรศักดิ์ เมืองไพศาล25592
101T041294กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
102T041291ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจกงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ25593
103T041281การพยาบาลในระยะคลอดชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์256010
104T041276Electrocardiography : self study, book Iองค์การ เรืองรัตนอัมพร25605
105T041266การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
106T041263การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาลศิวพร อึ้งวัฒนา25603
107T041253การพยาบาลครอบครัวสุริยา ฟองเกิด255910
108T041243การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์256010
109T041241โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกอัครพล มุ่งนิรันดร์25602
110T041239โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560สมสงวน อัษญคุณ25602
111T041237Pediatric practice : simple & applicableกัญญา ศุภปีติพร25602
112T041232อายุรศาสตร์ทันใจมณฑิรา มณีรัตนะพร25615
113T041230เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์25602
114T041226หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25614
115T041225กุมารศัลยศาสตร์พื้นฐานไพศาล เวชชพิพัฒน์25601
116T041222การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2ศิริรัตน์ ปานอุทัย25603
117T041212การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1ศิริรัตน์ ปานอุทัย256010
118T041210Fluid, electrolyte and acid-base disordersพงศธร คชเสนี25602
119T0412082017 essential menopauseกิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์25602
120T041203คู่มือการใช้ยาในเด็กพรพิมล เรียนถาวร25605
121T041193การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ256010
122T041183การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
123T041173พยาบาลโภชนบำบัดส่งศรี แก้วถนอม256010
124T041122ภาวะวิกฤตทางอารมณ์และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตนักศึกษาอรัญญา ตุ้ยคำภีร์25602
125T041120Ob & Gyn : update & practical XVIพงษ์เกษม วรเศรษฐสิน25602
126T041118เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์25602
127T041115โรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึมสมลักษณ์ จึงสมาน25603
128T041105การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
129T041095การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจจรัญ สายะสถิตย์256010
130T041092การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร25603
131T041090ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
132T041085เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์25602
133T041077เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
134T041053โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อนนัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ25611
135T041051Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25582
136T041050การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศทางการพยาบาลมนันชยา กองเมืองปัก25601
137T041046วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25591
138T041001เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมต้านภัยเงียบเอ็นซีดี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25572
139T040999เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย 4.0"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต25602
140T040959กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25572
141T040945วิธีวิจัยทางการศึกษามาเรียม นิลพันธุ์255810
142T040935วิธีสอนทั่วไปศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย256010
143T040930บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ.2555-2557คณะทำงานโครงการบัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ.2555-255725602
144T040923จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
145T040921การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติที่ดีและกรณีศึกษาพัชรา วาณิชวศิน25602
146T040909เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
147T040897ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
148T040893เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
149T040892พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
150T040890พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2559สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สำนักวิชาการสาธารณสุข25592
151T040872การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นวปฎล กิตติอมรกุล25605
152T040859การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
153T040856บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทัศนีย์ ญาณะ25601
154T040848กลยุทธ์ผู้นำร่วมสมัยสมชาย เทพแสง25591
155T040769คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
156T040759คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
157T040747คำอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2รัชนี จันทร์เกษ25602
158T040745คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)รัชนี จันทร์เกษ25602
159T040743คำอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนรัชนี จันทร์เกษ25602
160T040741คำอธิบายกล่าวเส้นสิบในตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 และแผนนวดคว่ำในจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหารรัชนี จันทร์เกษ25602
161T040736เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวสุพัตรา ศรีวณิชชากร25601
162T040733ชัยนาทนเรนทรานุสรณ์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์25582
163T040722การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1อุษา กลิ่นหอม25592
164T040721ทิศทางยุทธศาสตร์โลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ.2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลกนรินทร์ ทิมา25591
165T040711สุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25601
166T040700รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2557-2559กระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้25592
167T040690ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมารดาและทารกในครรภ์วิบูลย์ เรืองชัยนิคม25605
168T040681หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25491
169T040679หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25521
170T040673ภาวะผู้นำทางการบริหารณิรดา เวชญาลักษณ์25602
171T040671ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จตุพร สังขวรรณ25572
172T040667คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สิน พันธุ์พินิจ25602
173T040665เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์25602
174T04066050 จุดพลิก สู่ยอดผู้นำ 4.0ธชเศรษฐ์ ศักดิ์กมลภัสร์25602
175T040654ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
176T040641แคลคูลัส 1ดำรงค์ ทิพย์โยธา25602
177T040639แคลคูลัส 1สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25592
178T040633การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25592
179T040631สถิติศาสตร์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์25572
180T040629หลักสถิติเบื้องต้นปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์25602
181T040627หลักสถิติมนตรี สังข์ทอง25572
182T040625หลักสถิติกัลยา วานิชย์บัญชา256012
183T040623การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25602
184T040619องค์การและการจัดการKinichi, Angelo25524
185T040609การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
186T040599กลยุทธ์การตลาดKeller, Kevin Lane256010
187T040597ภาวะผู้นำร่วมสมัยชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25572
188T040596ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนารัตติกรณ์ จงวิศาล25591
189T040594การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์โกสินทร์ จำนงไทย25592
190T040592เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศสมศักดิ์ สุโมตยกุล25592
191T040590อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและการออกแบบวงจรบุญเรือง วังศิลาบัตร25582
192T040588สถิติสำหรับวิศวกรไพฑูรย์ ศิริโอฬาร25592
193T040586การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าลือชัย ทองนิล25592
194T040584เทคนิคการจัดการความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25602
195T040582การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25592
196T040577บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประพิศ พงษ์พานิช256010
197T040572กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
198T040567ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
199T040564เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
200T040561เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
201T040551การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้าพยัต วุฒิรงค์255910
202T040541ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21นิตยา เงินประเสริฐศรี255810
203T040521การบริหารการตลาดยุคใหม่ศิริวรรณ เสรีรัตน์256010
204T040511การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงศิริอร สินธุ255810
205T040501กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
206T040491คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
207T040481ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
208T040471การประเมินโครงการและการจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255910
209T040461เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
210T040451การดูแลต่อเนื่อง : หัวใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์เอมพร รตินธร255910
211T040441การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
212T040431ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกและทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ255910
213T040421การพยาบาลผู้สูงอายุ 1ทีปภา แจ่มกระจ่าง255810
214T040411ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
215T040401หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
216T040391การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
217T040381กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล255810
218T040371สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก255920
219T040361ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
220T040351วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์255910
221T040341โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
222T040331ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป บูรพา กาญจนบัตร255710
223T040321คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์แพทยสภา255810
224T040311การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาลอรพินท์ สีขาว255910
225T040301คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อยนิลภา พฤกษานุศักดิ์255910
226T040291ตำราศัลยศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 8 : ศัลยกรรมในเด็กและทารกแรกเกิดสุรเวช น้ำหอม255810
227T040281รังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือดนฤมล เชาว์สุวรรณกิจ256010
228T040271โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชนชุติมา ศิริกุลชยานนท์255810
229T040261ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรมวิทยา ถิฐาพันธ์255910
230T040251การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
231T040241การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดวณิชา พึ่งชมภู255910
232T040231การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ นันทพร แสนศิริพันธ์255810
233T040221การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1สุมาลี โพธิ์ทอง255910
234T040201การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย2560 10
235T040191เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนสรญา แก้วพิทูลย์255910
236T040181การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอดชฎาภรณ์ วัฒนวิไล255810
237T040171หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255810
238T040161การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกศศิริ วงษ์คงคำ255910
239T040151หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกฤษณะ สุวรรณภูมิ255910
240T040141กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชนพรฤดี นิธิรัตน์255910
241T040131ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข255910
242T040121สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2อุษาวดี อัศดรวิเศษ255910
243T040111แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนมาลีวัล เลิศสาครศิริ256013
244T040101Update on pediatric infectious diseases 2017วีระชัย วัฒนวีรเดช256010
245T040091การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเกสรา ศรีพิชญาการ255810
246T040081การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล255910
247T040071ตำราเวชศาสตร์เขตเมืองสาธิต คูระทอง255810
248T040061การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทยอาชัญญา รัตนอุบล255910
249T040051ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยาธนันดา ตระการวนิช255910
250T040041กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
251T040031มะเร็งชนิดก้อนในเด็กสุรพล เวียงนนท์255810
252T040021ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบปิยนุช คงทิม255910
253T040011การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อกวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร255910
254T040001เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์พรพรรณ ภูสาหัส255910
255T039991คู่มือโรคผิวหนังเด็กวาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์256010
256T039981การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์วิบูลย์ เรืองชัยนิคม255912
257T039961Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
258T039951พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
259T039941โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพิษณุ มหาวงศ์255810
260T039931การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4สมพร ชินโนรส255910
261T039921สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์256010
262T039911การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
263T039901จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
264T039891พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
265T039881การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
266T039871พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้นวีรศักดิ์ เมืองไพศาล256015
267T039861การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์256010
268T039851การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอดศิริวรรณ แสงอินทร์255810
269T039841การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาลขวัญฤทัย พันธุ255910
270T039831การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์255810
271T039821การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์255910
272T039811การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์255910
273T039801การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
274T039791Mechanical ventilation : the essentialsสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา256010
275T039781การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง256020
276T039771Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
277T039761การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
278T039751สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยากรองกาญจน์ ชูทิพย์256010
279T039741Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
280T039731การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
281T039721สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อยอัจฉรา สัมบุณณานนท์255910
282T039711การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2สายฝน เอกวรางกูร255910
283T039701การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1สายฝน เอกวรางกูร255910
284T039691กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
285T039681กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1ประยงค์ เวชวนิชสนอง255910
286T039671โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 2ไพรัช ประสงค์จีน255810
287T039661โรคข้อสะโพกและขาในเด็ก เล่ม 1ไพรัช ประสงค์จีน255810
288T039651ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
289T039641คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
290T039631จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
291T039621ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้นพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์255910
292T039611ระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารณสุขคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
293T039601การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ยาใจ สิทธิมงคล255910
294T039591การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
295T039581โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
296T039551ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
297T039541ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
298T039531ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัยจิราภรณ์ ศรีอ่อน256010
299T039521โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
300T039511Wound care 2015พรพรหม เมืองแมน255810
301T039501คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
302T039500เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
303T039499การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาลรวมพร คงกำเนิด25581
304T039498แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
305T039494นินทาแม่ : เรียนรู้อยู่กับอัลไซเมอร์ณสรัลย์ สลิลจันทร25594
306T039493เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
307T039490กรอบสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยของสภาพยาบาลระหว่างประเทศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25573
308T039487เกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์25593
309T039486พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
310T039479การป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเหลียง เซี่ยนผิง25581
311T039478ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
312T039477บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย25571
313T039454หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้าศุลี บรรจงจิตร25562
314T039416กิน หลับ ขยับตัว : เคล็ด(ไม่)ลับเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกฝ่ามือRath, Tom25581
315T039415ไปใช้ชีวิตซะฐาวรา สิริพิพัฒน์25601
316T039410ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัยกันยารัตน์ เกตุขำ25602
317T039408เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สิทธิ์ ธีรสรณ์25582
318T039386ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
319T039371การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21ปะราลี โอภาสนันท์255915
320T039356การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม255715
321T039301การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม255815
322T039291การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
323T039281ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
324T039271การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
325T039261การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์กนกวรรณ ฉันธนะมงคล255910
326T039251การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานสุนันทา ยังวนิชเศรษฐ255910
327T039241การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอดมาลีวัล เลิศสาครศิริ255810
328T039231การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์สุพร แก้วศิริวรรณ255610
329T039221ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์255910
330T039216จิตเวช ศิริราช DSM-5นันทวัช สิทธิรักษ์25595
331T039211ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25575
332T039201การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
333T039191ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
334T039181การพยาบาลอนามัยชุมชน : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสุขศิริ ประสมสุข255810
335T039171ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์255610
336T039161ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 2สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
337T039151ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
338T039141กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ2558 15
339T039131หัตถการทางออร์โธปิดิกส์สุพิชัย เจริญวารีกุล255820
340T039116อนามัยโรงเรียนวราภรณ์ บุญเชียง255815
341T039106สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช255910
342T039091การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร255415
343T039081พื้นฐานระบาดวิทยาคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
344T039071อายุรศาสตร์ทันยุค 2560มานพ พิทักษ์ภากร256012
345T039061การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
346T039051ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
347T039041การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
348T039031ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
349T039021ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์255910
350T038998การศึกษาความเครียดของพยาบาล ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสุภรณ์ รักษาสัตย์25511
351T038997การทดสอบรูปแบบการเรียกร้อง การควบคุมตนเอง/การสนับสนุนต่อความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพพลอยกมล วิวัฒน์บวรวงษ์25501
352T038996ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมควบคุมโรคและระดับครีเอตินินในเลือดในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังศุภรา โถตันคำ25511
353T038995ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลสถาบันประสาทวิทยาอรอนงค์ คุ้มกลิ่นวงษ์25511
354T038994ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลทางการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานสมพร รูปช้าง25501
355T038993ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันอโนชา สาระสิต25501
356T038992องค์ประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐในช่วงพุทธศักราช 2550-2554ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ25501
357T038991บทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2551-2560)น้ำฝน โดมกลาง25501
358T038990แบบแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพยาบาลวิชาชีพศิอรยา พัฒนโกศัย25511
359T038989ความสัมพันธ์ระหว่างอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐพนิชา บุตรปัญญา25511
360T038988ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานชัญญา ถนอมลิขิต25511
361T038987การจัดโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมดลูกอังคณา ฉัตรวิไลลักษณ์25501
362T038986ปัจจัยทำนายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้รวงผึ้ง ทาช้าง25511
363T038985ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังพนิดา โยวะผุย25511
364T038984ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสาวลักษณ์ ภารชาตรี25511
365T038983การสร้างภาพพจน์ผ่านการแสดงพฤติกรรมเรื่องเพศและเอดส์ของวัยรุ่นจีระเกียรติ ประสานธนกุล25511
366T038980(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ25591
367T038962สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงานรศรินทร์ เกรย์25592
368T038947ความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคหอบหืดที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์25562
369T038945ภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครภณิชชา จงสุภางค์กุล25562
370T038923ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโอกาสการรอดชีวิตในผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุทางจราจรของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมลักษณา อินทร์กลับ25571
371T038903เยาวชนกับการพนัน : ในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสุพร อภินันทเวช25551
372T038898พันโทนายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฎ์ : ผู้ให้กำเนิดสถานศึกษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ25592
373T038880บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชนสุพัตรา ศรีวณิชชากร25591
374T038879การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางสุพัตรา ศรีวณิชชากร25591
375T038875เคมีฟิสิคัลประยุกต์ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25601
376T038867ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการควบคุมภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ปริยากร วังศรี25592
377T038865ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขวราภรณ์ เจริญบุญ25592
378T038863ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครวิไลลักษณ์ กุศล25592
379T038844การศึกษาเปรียบเทียบผลการลดไขมันใต้ผิวหนังโดยการกระตุ้นไฟฟ้ากับการออกกำลังกายของต้นแขนส่วนหลังในนักศึกษาที่มีน้ำหนักเกินกิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ25571
380T038837คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าวสำนักบริหารการสาธารณสุข25573
381T038835สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558ปราโมทย์ ประสาทกุล25591
382T038814ผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอนันทิยา พุ่มเพ็ชร25582
383T038791การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ปฐมบทและการประยุกต์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตสายใจ พัวพันธ์25595
384T038790องค์ประกอบภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยพรทิพย์ กวินสุพร25571
385T038787ผังเครือญาติ ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 ถึง 28 กันยายน พ.ศ.2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
386T038786โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ณ ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2559มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ.สาขาวิชากายภาพบำบัด25591
387T038759โครงการวิจัยชื่อเรื่องพฤติกรรมการเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอรพรรณ บุญสม25592
388T038731สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
389T038693ผลของโปรแกรมการเสริมพลังของอาสาสมัครเยาวชนด้านสุขภาพในการบริจาคโลหิตวิชุดา กลิ่นหอม25592
390T038691ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนตรวจสวนหัวใจละมัย อยู่เย็น25592
391T038689ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดอวัยวะเพศชายในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีกันต์สินี ประสพสุวรรณ25592
392T038687ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอนงค์รักษ์ พิมภาวะ25593
393T038685ผลของโปรแกรมการส่งเวรด้วยการจัดการแบบลีนของพยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครนิตยา ศักดิ์สุภา25592
394T038683ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีจงกลนี กิติยานันท์25592
395T038681ประสิทธิผลของการจัดการบุคลากรทางการพยาบาลของหน่วยจ่ายกลางในการปฏิบัติงานโดยการจัดการแบบลีนในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์25592
396T038679ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีสุธาสินี มีนาสิทธิโชค25592
397T038677การพัฒนาโปรแกรมการจัดการความขัดแย้งของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครสมฤดี กีรตวนิชเสถียร25592
398T038675ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มเจน วาย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขวรางคณา ชนะเคน25592
399T038673ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานครจันทร์จิรา แดงน้อย25592
400T038671ประสิทธิผลของการจัดการการส่งเวรด้วยโมเดลเอสบาร์ที่แผนกผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเดชชัย โพธิ์กลิ่น25592
401T038669สมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลใหม่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีจีราภร ธรรมศรีสวัสดิ์25592
402T038655รายงานการประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตยในโอกาส 9 ปี สช.สรชัย จำเนียรดำรงการ25581
403T038630การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
404T038615การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช255825
405T038605อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง255810
406T038600การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
407T038567หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาลสุนัน สุดดี255715
408T038542การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจพจนา ปิยะปกรณ์ชัย255415
409T038537แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2สมลักษณ์ จึงสมาน255815
410T038528การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25579
411T038513การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีวราภรณ์ คงสุวรรณ255925
412T038493พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
413T038488การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
414T038483พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
415T038481จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข"นิว" แดง ใบเล่25511
416T038475พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังในเขตตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25571
417T038470ประสบการณ์ความเครียดและวิถีการปรับแก้ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนานาชาติในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเนตรชนก ศรีทุมมา25571
418T038463ความต้องการด้านจิตวิญญาณในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นไทยศศิธร รุจนเวช25572
419T038462นวัตกรรมแผ่นยางกันลื่นเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุศากุล ช่างไม้25571
420T038461ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของญาติผู้ดูแลศากุล ช่างไม้25571
421T038457ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมปุณยนุช พิมใจใส25562
422T038455ปัจจัยของภาระการดูแลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐมอุษา ตันทพงษ์25562
423T038448สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครวารุณี ก๋งหมึง25592
424T038425โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำบัดเปลี่ยนชีวิตบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล25561
425T038413ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาครเมธาวี ดวงจินดา25582
426T038398การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งเต้านม : จากโรงพยาบาลสู่บ้านชมนาด วรรณพรศิริ25551
427T038384สถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 สถานการณ์สุขภาพรายเขตพินิจ ฟ้าอำนวยผล25581
428T038369ครอบครัวต้องมาก่อนถิรวดี พุ่มนิคม25593
429T038365วัคซีนในฝัน มหัศจรรย์แห่งชีวิตจรุง เมืองชนะ25583
430T038358การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่องอนาคตการพยาบาล : นำการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะประชาคมอาเซียนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25581
431T038351แนวปฏิบัติการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่สู่งานประจำผ่องศรี ศรีมรกต25521
432T038350รูปแบบการบริการคัดกรองโรคมะเร็งในประเทศไทยผ่องศรี ศรีมรกต25521
433T038299ผลการใช้โปรแกรมประยุกต์การวางแผนพฤติกรรมต่อความตั้งใจไม่เสพยาบ้าซ้ำในจังหวัดกาญจนบุรีกฤชญา ตั้งสุวรรณศรี25572
434T038297ผลลัพธ์ของโปรแกรมการดูแลตนเองในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาครรัฎภัทร์ บุญมาทอง25582
435T038295ประสิทธิผลของการใช้ระบบสัญญาณเตือนในการพยาบาลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกรรณิกา ศิริแสน25582
436T038293ผลลัพธ์ของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมปาลิดา นราวุฒิพร25582
437T038249ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิด การประเมินและการประยุกต์ใช้พัชรินทร์ นินทจันทร์255810
438T038247การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25582
439T038239รู้โรคร้ายจากปลายเล็บชีวเวทย์25501
440T038231สืบสานพระการุณย์ สู่วิชาชีพการพยาบาลไทยมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์25592
441T038220ศาสตร์แห่งชีวิตกับการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล มุมมองที่ไร้รอยต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก25531
442T038218เคมี : แบบฝึกหัดเคมีระดับอุดมศึกษาRosenberg, Jerome25581
443T038161ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย ความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนเอวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้หญิงอ้วนอายุระหว่าง 18-25 ปีจตุพร ทำมืด25581
444T038160ผลการออกกำลังกายแบบเป็นช่วงและแบบต่อเนื่องที่มีผลต่อความทนทานของระบบหัวใจและระบบหายใจในผู้หญิงที่มีภาวะโรคอ้วนจตุพร ยาโสภา25581
445T038128การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพธนากรณ์ ศรีนพคุณ25511
446T038127เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย255711
447T038126การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25561
448T038105GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้วีรวรรณ เล็กสกุลไชย25591
449T038095Systemic Lupus Erythematosus ในเด็กและวัยรุ่นอัจฉรา สัมบุณณานนท์25565
450T038093เคมีขั้นสูงRyan, Lawrie25592
451T038088My biologyธนา ทองศรีคำ25585
452T038083My chemistryสุวัฒน์ ธาดาวุธ25585
453T038066โครงการขยายเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2555-2556สุปาณี เสนาดิสัย25573
454T038046การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์255820
455T038045กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
456T038044Update vaccine : from infancy to childhood and adolescenceธันยวีร์ ภูธนกิจ25531
457T038021เปรียบเทียบผลของการขยับเส้นประสาทมีเดียนร่วมกับการคลายกล้ามเนื้อระหว่างกล้ามเนื้ออัปเปอร์ทราพิเซียกับกล้ามเนื้อแพคเทอรอลต่อความตึงตัวของเส้นประสาทในนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนฐณัชญ์พร สมไธสง25571
458T038020ผลของการนวดน้ำแข็งต่อการฟื้นฟูความแข็งแรง กำลังกล้ามเนื้อและอาการปวดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าในนักศึกษาหญิงที่วิ่งออกกำลังกายภาวิณี สายมณี25571
459T038019เปรียบเทียบเทคนิคการหายใจแบบลึกและการฝึกโยคะแบบปราณายามะที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาที่ใช้ชีวิตแบบนั่งทำงานเป็นส่วนใหญ่และไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมธมลวรรณ สมสร้อย25581
460T038018ผลของการออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดและการออกกำลังกายแบบผสมผสานต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อยสุนิสา ทองโชติ25581
461T038017เปรียบเทียบผลของการรักษาระหว่างเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อกับการยืดกล้ามเนื้อในผู้ที่มีผล SLR เป็นบวกขนิษฐา ดอกไม้ศรีจันทร์25581
462T038016ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางในท่าเอลโบวแพลงค์ต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางและความสามารถในการทรงตัวสุภาวดี หนูทอง25581
463T038015ผลของการปรับระยะห่างของแป้นพิมพ์ตามหลักการยศาสตร์ต่ออาการปวดบ่าไหล่ในพนักงานออฟฟิศอายุ 16-35 ปีนฤมล อังสนาวศิน25581
464T038014การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเท้าแบนและการทรงตัวในผู้หญิงอายุ 18-25 ปีจันทิมา ศรีนวล25581
465T038004แนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็งสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย25561
466T038002การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย : การออกแบบ การวิเคราะห์และการตีความหมายชัยวิชิต เชียรชนะ25582
467T038000การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOSกัลยา วานิชย์บัญชา25572
468T037992สุขภาพคนไทย 2559 : ตายดี วิถีที่เลือกได้มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25593
469T037946จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล255821
470T037917คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สิทธิการตายอย่างธรรมชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ25582
471T037899องค์ประกอบและตัวชี้วัดของสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการบริหารองค์การการพยาบาลที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ25584
472T037897เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
473T037885วิธีพูดกับลูกโดยไม่ทำร้ายจิตใจของเขาและทำให้เขาร่วมมือยอมทำตามคุณจีนอตต์, เฮม25511
474T037816ฟิสิกส์สำหรับพยาบาลกอบศิริ วรศรี25575
475T037795ผลของโปรแกรมการสร้างความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกัณฑวรรณ ชุ่มเชื้อ25584
476T037791ผลของการใช้โปรแกรมการเยี่ยมบ้านในการบำบัดทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายของชีวิตที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกุลนภา บุญมากุล25584
477T037784เสริมอาหารไม่ต้อง เสริมสมองดีกว่าแก้ว กังสดาลอำไพ25521
478T037691ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
479T037681การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
480T037671สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาลสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล255810
481T037661ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ดาริน โต๊ะกานิ255710
482T037655เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
483T037649เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 7-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
484T037643เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25546
485T037638เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
486T037633เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
487T037600ถุงยางอนามัยกับการดำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทยนิวัตร สุวรรณพัฒนา25551
488T037574รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25581
489T037573หนังสือที่ระลึกฉลองตติยทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25571
490T037569ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยาแสงเดือน วงศ์ใหญ่25531
491T037568ความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวในการดูแลด้านกาย จิต และสังคมจากทีมเยี่ยมโรงพยาบาลแม่อายวชิราภรณ์ โนราช25531
492T037562การพัฒนาระบบการบริหารการรับและการส่งต่อผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครวรรณา กรีทอง25584
493T037558ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครจรรยา กิจกสิกร25584
494T037555สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 3ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
495T037554สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 2ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
496T037553สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด เล่ม 1ปวีนุช ศรีมงคลชัย25581
497T037543การใช้มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ.2006 ในเด็กแรกเกิด-5 ปีณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล255810
498T037540ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
499T037539สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557กระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25581
500T037536คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.25531
501T037495การพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครทิพวรรณ จั่นศิริ25584
502T037491ผลของโปรแกรมการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเบ็ญจพร ไพบูลย์พลาย้อย25584
503T037481เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพสู่ปี 2020"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต255810
504T037474รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 7สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ25582
505T037473เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team Groupประเสริฐ ภัทรมัย25581
506T03747012th HA National forum guidebook : ความงามในความหลากหลายสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)25541
507T037463นมแม่ นมแท้ นมผง นมเทียมกิตติ กันภัย25582
508T037461สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557ปราโมทย์ ประสาทกุล25581
509T037450โมเดลสมการโครงสร้างพูลพงศ์ สุขสว่าง25565
510T037440โภชนศาสตร์ทางการพยาบาลวีนัส ลีฬหกุล25453
511T037435แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
512T037433ตำราการนวดไทย เล่ม 1ยงศักดิ์ ตันติปิฎก25522
513T037431กายบริหารแบบฤาษีดัดตน เล่มที่ 2โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
514T037429หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 2 : การนวดจุดสัญญาณโรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
515T037427หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 1 : การนวดพื้นฐาน โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25572
516T037395เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
517T037392เอกสารสรุปประมวลผลการสัมมนาวิชาการ "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558" เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25553
518T037391เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรสุขภาพที่เป็นเลิศ ความท้าทายสู่เวทีอาเซียน 2558"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย25551
519T037352พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
520T037350กินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ25551
521T037339โครงการการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวรเวศม์ สุวรรณระดา25571
522T037322แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นพรนภา หอมสินธุ์25583
523T037312มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์255710
524T037306แนวทางการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษธีรวุฒิ สว่างวารี25571
525T037301คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสารชิษณุ พันธุ์เจริญ25585
526T037296โรคภูมิแพ้ในเด็ก : สาเหตุและการป้องกันสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์25555
527T037286คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก255810
528T037281ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาพรชัย กิ่งวัฒนกุล25565
529T037279วิศวกรรมเคมีชีวภาพพิมพ์ชนก จตุรพิรีย์25581
530T037278กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
531T037216หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ อายุรเวทวิทยาลัย25552
532T037196ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็กกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ255710
533T037187กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิกดลรวี ลีลารุ่งระยับ25575
534T037182ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ : เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด)อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา25545
535T037165การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25575
536T037159อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล25562
537T037151ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น IIสม สุจีรา25573
538T037148ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็นสม สุจีรา25573
539T037104เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
540T037084เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
541T037064เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์255420
542T037044การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 : โรคติดเชื้อ ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุและการประเมินผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
543T037024การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255620
544T037004ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
545T036984ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์255820
546T036974ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
547T036964ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล255810
548T036944ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
549T036924คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
550T036909คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
551T036899วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล255410
552T036804นักต่อสู้วิกฤต ธนพล ก่อฐานะ25585
553T036803สุดยอดหลักการภาวะผู้นำโลกฐาปนา บุญหล้า25581
554T036797สมรรถนะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำการปฏิบัติของหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครสุขุมาล เนียมประดิษฐ์25584
555T036795รายงานประมวลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25572
556T036770การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครสิริรัตน์ ฟองจำนรรจ์25584
557T036766ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านคลินิกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเชาวรัตน์ ศรีวสุธา25584
558T036762การพัฒนาระบบการสอนงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขยุพิน เรืองพิสิฐ25584
559T036758องค์ประกอบของสมรรถนะภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจิราภรณ์ ดีเมือง25584
560T036754ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครวิไล เจียรบรรพต25584
561T036750ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและบรรยากาศองค์กรกับการมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเกียรติศักดิ์ อัคคีเดช25584
562T036746การพัฒนาแบบแผนการจัดการคุณภาพโดยรวมทางการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครศรีนวล วิวัฒนจิตศิลป์25574
563T036742การประเมินผลสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในแผนกศัลยกรรมกระดูกในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเสาวรส สุดสว่าง25574
564T036725การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วรรณรัตน์ สุวรรณ25565
565T036720การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนนันทพร แสนศิริพันธ์25555
566T036710เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์255710
567T036699พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
568T036684พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
569T036635อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
570T036630ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25553
571T036615ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา255115
572T036598การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25507
573T036519คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี25582
574T036495การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25561
575T036494สมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน.สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน2556 1
576T036491การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 "กว่าจะถึงวันนี้ 60 ปี กรมอนามัย"กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย25551
577T036481การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช255510
578T036449พลังสังคม รับมือท้องวัยรุ่นรัชดา ธราภาค25584
579T036443สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไรมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25581
580T036438ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการใช้ยาที่บ้านในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในจังหวัดราชบุรียุพา พูลสวัสดิ์25574
581T036434ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บ้านซึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องนุช โพธิ์ศรีวิไล25574
582T036423เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการชัชพล เกียรติขจรธาดา25575
583T0364207 ประสบการณ์ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อังคณา อินทสา25571
584T036414พลวัตและนวัตกรรมของสภากาชาดไทยสภากาชาดไทย25581
585T036413สารคดีเพื่อคุณภาพชีวิต : ประสบการณ์นวัตกรรมเชิงวิชาการของปูชนียาจารย์ วรรณกรรมคัดสรรบูรณาการร่วมสมัยสุชาติ โสมประยูร25571
586T036409สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555สำนักงานสถิติแห่งชาติ.สำนักสถิติพยากรณ์25564
587T036406พุทธธรรมกับการบริหารพระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)25583
588T036398องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในการบริหารโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสุธาสินี สุพิชญางกูร25575
589T036380เห็ดเพื่อสุขภาพสำหรับเป็นอาหารเป็นยาและเพื่อเศรษฐกิจตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านอุษา กลิ่นหอม25571
590T036370ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ : กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิง แกลบ ที่บ้านคำสร้างไชย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานีสดใส สร่างโศก25575
591T036366รายงานการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก : กรณีศึกษาหมอสุนทร นิ่มน้อมฉันทนา กระภูฤทธิ์25571
592T036364พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25561
593T036359ท้องไม่พร้อม : แนวทางการปรึกษาทางเลือกสินีพร มฤคพิทักษ์25584
594T036353การเรียนการสอนเชิงรุก : การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์อุษณีย์ เทพวรชัย25541
595T036349ประสบการณ์การให้คำปรึกษาคลินิกให้คำปรึกษาจิตสังคมกรณีผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ครอบครองยาเสพติดสำหรับผู้อาสาเป็นผู้ให้คำปรึกษา (รุ่นใหม่)ปกรณ์ นภาเหมินทร์25561
596T036318สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี ค.ศ.2010สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์25551
597T036307สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556ปราโมทย์ ประสาทกุล25571
598T036288ดิจิตอลเบื้องต้นมงคล ทองสงคราม255510
599T036278กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
600T036269การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดด้วยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำทัณฑสถานบุญยัง ฉายาทับ25574
601T036258กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
602T036241ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2มงคล ทองสงคราม25545
603T036236ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1มงคล ทองสงคราม25535
604T036209องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศลพรทิพย์ กวินสุพร25574
605T036194บ้านนี้มีลูกองอาจ คล้ามไพบูลย์25581
606T036184รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหทัยกร กิตติมานนท์25575
607T036179รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถทางนวัตกรรมการจัดการความรู้ของสมาชิกเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลของรัฐเขตภาคเหนือของประเทศไทยอรรถไกร พันธุ์ภักดี25565
608T036169โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความมุ่งมั่นในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงกำไรในประเทศไทยนิลาวรรณ งามขำ25575
609T036161ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
610T036156รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา2557 1
611T036144การวิจัยชุดทดสอบและการพัฒนาเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2554กระทรวงสาธารณสุข.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์25555
612T036137อนาคตระยอง : เส้นทางสู่สังคมสุขภาพเดชรัต สุขกำเนิด25575
613T036132ต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานีบำเพ็ญ ไชยรักษ์25545
614T036127เรียนรู้โลก ห่างไกลโรค : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศวิพุธ พูลเจริญ25575
615T036068ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25562
616T036045เอกสารประกอบการสอนรวมเล่มวิชาการผดุงครรภ์ 2อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล255819
617T036029ธุรกิจบริการ : สุขภาพกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25553
618T036014เรื่องเล่าสบายสบายสไตล์ รพต.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า25552
619T036013นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์และประเมินผลนวรัตน์ สุวรรณผ่อง25571
620T036008การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบประสาททัศนียา วังสะจันทานนท์255515
621T036007แพ้นมวัวจรุงจิตร์ งามไพบูลย์25551
622T036005กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
623T036003กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25572
624T036001หลักการปฏิบัติด้านโภชนบำบัดรุจิรา สัมมะสุต25522
625T035998อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรคอัญชลี ศรีจำเริญ25563
626T035996กลยุทธ์การกระตุ้นพัฒนาการทางสายตาสำหรับเด็กพิการทางตาและเด็กด้อยโอกาส อายุ 0-3 ปีศุภา คงแสงไชย25572
627T035994กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจบุญชู ศิริจงกลทอง25557
628T035989การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยรุจา ภู่ไพบูลย์2556 5
629T035987Update on pediatric infectious diseases 2014วีระชัย วัฒนวีรเดช25572
630T035986วัณโรคในเด็กจามรี ธีรตกุลพิศาล25531
631T035985ภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูงในเด็กอลิสา ลิ้มสุวรรณ25531
632T035959มหัศจรรย์แห่งการรักษา : แนวทางการบำบัดรักษาโรคของนายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลWhite, Ellen G.25561
633T035957จิตวิทยาในชีวิตประจำวันภูริทัต สิงหเสม25562
634T035952เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
635T035947เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
636T035942การเล่นในเด็กป่วยแจ่มจันทร์ กุลวิจิตร2552 5
637T035937การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ Electrolyteชูเกียรติ เกียรติขจรกุล255315
638T035932การพยาบาลโรคเลือดในเด็กจารุวรรณ สนองญาติ255615
639T035927การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ255620
640T035925อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์Unniappa, Indulal25571
641T035922อาหาร & สุขภาพชนิดา ปโชติการ25571
642T035908โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปราณี มีหาญพงษ์25574
643T035904ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ การทำงานเป็นทีมและการธำรงรักษาบุคลากรกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานครนวิยา ผ่องพรรณ25574
644T035900ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิในจังหวัดกาญจนบุรีศศิธร วงษาลาภ25574
645T035876มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25561
646T035857ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการสังเคราะห์จากนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขนิษฐา นันทบุตร25572
647T035856นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล : โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพวิจิตร ศรีสุพรรณ25571
648T035855รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
649T035854รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25571
650T035853รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25561
651T035851วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)25582
652T035845หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนกาญจนา จันทร์ไทย25572
653T035842รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชนกาญจนา จันทร์ไทย25573
654T035837การจัดการความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยเฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์25551
655T035831ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุขปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์25574
656T035830การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นสโตร๊คในโรงพยาบาลเพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์25481
657T035829การพัฒนารูปแบบการบริการระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังอัมพรพรรรณ ธีรานุตร25481
658T035825พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานที่บาดเจ็บจากเครื่องจักรกลในจังหวัดสมุทรสาครปิยะวรรณ ใจชัย25574
659T035821ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตารัชดา จันทิวาสน์25574
660T035817การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการป้องกันอันตรายจากภาวะตัวเหลืองในทารกหลังคลอดครบกำหนดเบญชญา อยู่ศิริ25574
661T035813ความต้องการข้อมูลสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมพัชราภรณ์ รอดสีเสน25574
662T035809ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีกันตา โกสุมภ์25574
663T035805ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาอารีย์ ธวัชวัฒนานันท์25574
664T035801ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2กันธิมา ศรีหมากสุก25574
665T035797ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองสุทัสสา ทิจะยัง25574
666T035793ผลลัพธ์ของการพยาบาลที่มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการฉีดอินซูลินด้วยตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2สุกฤตา ตะการีย์25574
667T035789ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อเบาหวานขึ้นจอประสาทตาถาวร ศรไชย25574
668T035785อิทธิพลของภาระหนักในการดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกุลประภัสสร์ คังคะประดิษฐ์25574
669T035781นวัตกรรมรองเท้าที่ส่งเสริมการหายของแผลเบาหวานที่เท้าวีณา ศรีสำราญ25574
670T035777ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้เนตรนิภา จันตระกูลชัย25574
671T035766คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี25585
672T035762สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยนพพร ธนะชัยขันธ์25554
673T035743สุขและทุกข์ของคนสมุทรสงครามอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25572
674T035684Unravel pain enigmaประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25481
675T035683การประชุมวิชาการเรื่อง Complementary therapy and palliative careสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25521
676T035681สรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 "ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน"กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย25571
677T035665รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
678T035664Essence of pain managementจุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
679T035663Pain management : moving forwardจุฑามณี สุทธิสีสังข์25501
680T035660Brain, pain, memory and managementประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25471
681T035659การออกแบบโรงพยาบาลอวยชัย วุฒิโฆสิต25431
682T035649รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25541
683T035648พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
684T035641ความสัมพันธ์ระหว่างการบันทึกทางการพยาบาลกับความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดราชบุรีมาริษา นุชกำบัง25574
685T035637การพัฒนาระบบพยาบาลเจ้าของไข้แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดราชบุรีอรพิน บุษบัน25574
686T035633สมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครปราณี ริ้วทอง25574
687T035629อิทธิพลของภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครชุติมา นพเก้า25574
688T035625สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจังหวัดสมุทรสาครสำอางค์ ตันวิเชียร25574
689T035613บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ.2552-2553คณะทำงานจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552-255325551
690T035600แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25575
691T035598วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25572
692T035587มลพิษสู่โลกพยาธิวิทยาวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล25521
693T035576การจัดการกับอาการของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25542
694T035573เหงาได้ ก็หายได้วิทยา นาควัชระ25481
695T035572พ่อแม่เป็นพิษวิทยา นาควัชระ25491
696T035571คนอารมณ์ดีวิทยา นาควัชระ25541
697T035569ความสุข 3 อย่าง สร้างได้วิทยา นาควัชระ25521
698T035568คู่มือสร้างความสุขวิทยา นาควัชระ25501
699T035565ปวดหลัง รักษาได้ด้วยตนเองสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล25541
700T035551Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25552
701T035550เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 2สง่า ลือชาพัฒนพร25541
702T035549เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 1สง่า ลือชาพัฒนพร25541
703T035545สร้างสุขให้เต็ม 4 ปัญญาเบิกบานสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
704T035544สร้างสุขให้เต็ม 4 สังคมสดใสสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
705T035543สร้างสุขให้เต็ม 4 ใจสบายสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
706T035542สร้างสุขให้เต็ม 4 กายสุขสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
707T035526กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้าธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย25574
708T035521เภสัชวิทยาคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา25555
709T035516รายงานประจำปี 2552 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25531
710T035482รายงานประจำปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ25571
711T035437สรุปรายงานวิจัยการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทานอิศรา ศานติศาสน์25572
712T035408Essential biologyศุภณัฐ ไพโรหกุล25552
713T035403ชีววิทยา 1ปรีชา สุวรรณพินิจ25555
714T035402ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 27 ขนานชาคริยา หลิน25541
715T035400การนวดรักษาโรคด้วยหลักเส้นประธานสิบชาคริยา หลิน25542
716T035397สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25568
717T035391การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
718T035384ชีวเคมีของเลือดเชิงบูรณาการตรีทิพย์ รัตนวรชัย25551
719T035371การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25563
720T035337มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
721T035336รายงานประจำปี 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.25571
722T035316สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25563
723T035305รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2554-2556กระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักข้อมูลและประเมินผล.25561
724T035289การเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืนทัศนีย์ ญาณะ25571
725T035260จิตวิทยาทั่วไปณัฐภร อินทุยศ25561
726T035252กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
727T0352463 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก+สุริยเดว ทรีปาตี25562
728T035244เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
729T035228อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.25571
730T035224หลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10ชมรมฟื้นฟูหัวใจ25551
731T035208โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์25562
732T035196เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุพัตรา ศรีวณิชชากร25571
733T035173วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2555มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.สำนักงานบัณฑิตศึกษา25561
734T035148คู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้ากระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.25541
735T035146ไม่มีเจ้านายไม่ใช่ลูกน้อง องค์กรของเรามีแต่ "ผู้นำ"ทศ คณนาพร25521
736T035143เรื่องเล่าเร้ากุศล : เรียนรู้เรื่องเล่าดีๆ ที่มีความสุขสมหญิง สายธนู25521
737T035137รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2557 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย25571
738T035062กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25571
739T03506072 ปี กรมการแพทย์กรมการแพทย์25571
740T035056ความสุขของชาวพังงา ภูเก็ต และชาวบ้านน้ำเค็มหลังสึนามิรศรินทร์ เกรย์25562
741T035053อ่านสามก๊กถกยอดคนก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์25551
742T035052พยาบาลสาธารณสุข : มุมมองการบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบสุดา หันกลาง25551
743T035046โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์25531
744T035021เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 109 ปี "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25561
745T035012เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ นักวิชาชีพการพยาบาลไทย พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่ 225561
746T035009เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 2 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
747T035006เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 1 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
748T035003การสัมมนาวิชาการเรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
749T035002ความสุขที่สร้างได้ปราโมทย์ ประสาทกุล25551
750T035001สุขภาพคนไทย 2557 : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูปประเทศจากฐานรากมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25571
751T034997โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25571
752T034990การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการทัศนีย์ ญาณะ25571
753T034989กำลังคนด้านสุขภาพ : ที่เป็นมา เป็นอยู่และจะเป็นไปสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)25541
754T034960กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
755T034941คุณภาพชีวิตเด็ก 2556สุริยเดว ทรีปาตี25561
756T034934ต่างต่าง นานาในการแก้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)25551
757T034933สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัดอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25541
758T034932ระบบสุขภาพช่องปากในกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ็ญแข ลาภยิ่ง25541
759T034923คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
760T034922คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
761T034921ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พชร สันทัด25571
762T034916บุหรี่กับสุขภาพ : พยาบาลกับการควบคุมการบริโภคยาสูบสุปาณี เสนาดิสัย25551
763T034912วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25511
764T034902ร่มเกล้า ปกฟ้า สาธารณสุขไทยกระทรวงสาธารณสุข25544
765T034890การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ Mulligan's techniques : miracle of arts and sciences in physical therapyอาทิตย์ พวงมะลิ25555
766T034888ความล้าของกล้ามเนื้ออรวรรณ ประศาสน์วุฒิ25562
767T034886การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25552
768T034881การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25545
769T034880ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)เครือวัลย์ ปาวิลัย25501
770T034876ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครปานจิตต์ กลันทกพันธ์25574
771T034872ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการใช้บริการสุขภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าอาเซียนในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกาญจนา นิลนนท์25574
772T034868องค์ประกอบของสมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดารินทร์ ลิ้มตระกูล25574
773T034867พฤติกรรมการใช้บริการหัตถบำบัดทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในคลินิกอายุรเวทการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรุงเทพมหานครกมลมาสย์ หลวงแสน25501
774T034866ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีพนัชญา ประดับสุข25521
775T034865ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามบุญวัฒน์ ไทรย้อย25521
776T034864ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในชมรมออกกำลังกายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนงเยาว์ จับจิต25521
777T034863ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดสุพรรณบุรีสมทรง กล้าหาญ25501
778T034862ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลชุมชนเขต 2ชฎาภรณ์ ก้อนจันต๊ะ25501
779T034861ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการตนเองต่อระดับคอเลสเตอรอลของพยาบาลที่มีคอเลสเตอรอลสูงโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตากทัศนีย์ จันโทสถ25501
780T034860ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเทศบาลนครนนทบุรีฐปนัท อินทรสาลี25521
781T034859ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการในแผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอกหน่วยโรคทางระบบประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวรธิดา มาศเกษม25521
782T034858พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีภัทรภร เอี่ยมสอาด25521
783T034857ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย25521
784T034856ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กษิรา จินาอู25521
785T034855ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการสร้างเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตสู่ภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ายของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดีปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์25501
786T034854ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานระบาดวิทยาของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีชีวิน สมสว่าง25501
787T034853ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทิพวรรณ แย้มศรีบัว25521
788T034800หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
789T034797หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
790T034795หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
791T034777พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25501
792T034772การพยาบาลมารดาในระยะคลอดศิริพร พงษ์โภคา25555
793T034743การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25552
794T034741การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ผ่องพรรณ อรุณแสง25552
795T034736การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25566
796T034734ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุวิไลวรรณ ทองเจริญ25542
797T034732แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1อรุชา ตรีศิริโชติ25562
798T034730การดูแลตนเองของผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
799T034728การดูแลผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
800T034726คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาลและเวชกรฉุกเฉินทุกระดับสันต์ หัตถีรัตน์25552
801T034724แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็กจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์25564
802T034720ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ255716
803T034716ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
804T034712ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
805T034709วิกฤติในเวชปฏิบัติปริกำเนิดวิทยา ถิฐาพันธ์25555
806T034704สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25515
807T034699การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25555
808T034694การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25565
809T034691การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
810T034688การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
811T034685คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
812T034682การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1วาทินี สุขมาก25563
813T034679การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2วาทินี สุขมาก25563
814T034676การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1วาทินี สุขมาก25563
815T034671การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25565
816T034668กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินกมลวิช เลาประสพวัฒนา25563
817T034665การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย255613
818T034662การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25563
819T034660กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
820T034658การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25532
821T034654สถิติเบื้องต้นสรชัย พิศาลบุตร25576
822T034627รายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยความมั่นคงในชีวิต มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน25535
823T034612สมุนไพรพื้นบ้านลดไขมันในเลือดตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
824T034606ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันและควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกัลยา กลัดแก้ว25564
825T034602ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีสุนันทา รักเกียรติยศ25564
826T034598ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังสมหญิง ขุนทรง25564
827T034594การประเมินผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะการให้คำปรึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียนอาสาสมัครในจังหวัดนครปฐมพนิดา ประชาชน25564
828T034589ผลการรักษาด้วยเทคนิคพาสสิฟ สเทรทชิ่ง ตามด้วยเทคนิครีพีทเตด คอนแทรคชั่น ต่อการใช้พลังงานในการเดินในเด็กสมองพิการประเภทสปาสติค ไดพลีเจีย ที่มีรูปแบบการเดินแบบเคราซ์เกทภาวิณี บำเพ็ญ25561
829T034583อิทธิพลของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและความสามารถในการดูดซับความรู้ต่อการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุพัฒนา คำสอน25542
830T034581เทอร์โมไดนามิกส์Cengel, Yunus A.25542
831T034580จริยธรรมทางการแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล25551
832T034579พื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์25551
833T034578กลศาสตร์ของวัสดุไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ25551
834T034577การจำลองเสกสรร เกียรติสุไพบูลย์25551
835T034576คอมบินาทอริกไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์25531
836T034574พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25542
837T034572แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ของฟังก์ชั่นหลายตัวแปรศรีบุตร แววเจริญ25552
838T034570สมการเชิงอนุพันธ์ 1 และการแปลงลาปลาซศรีบุตร แววเจริญ25512
839T034564ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มัณฑนา สุขศรีอินทร์25574
840T034555บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ.2554คณะทำงานจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.255425564
841T034537การวิเคราะห์ตัวประกอบองค์กรที่มีชีวิตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐมัณฑนา ปรีเลิศ25521
842T034536สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลรัฐอรวรรณ ขันสำรี25522
843T034535ผลของโปรแกรมส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตต่อความเป็นอิสระในงานของพยาบาลวิชาชีพปรัศนีย์ อัมพุธ25521
844T034534การวิเคราะห์ตัวประกอบลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพยุพาพร คำสะไมล์25521
845T034532ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัดมนัญญา ชุมพล25521
846T034531ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจกปิยะนุช เพชรศิริ25501
847T034530ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักภาคใต้พธูจิต วังสโรจน์25521
848T034529ความเครียด การเผชิญความเครียด ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับยาเคมีบำบัดแสงรุ้ง สุขจิระทวี25511
849T034528รูปแบบการเลี้ยงดูและการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาวต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้นหญิงเขตกรุงเทพมหานครชลนิทรา แสงบุราณ25511
850T034527การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางป้องกันการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นนริศรา โสดาสร้อย25511
851T034526ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความหวังกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอังคณา หมอนทอง25491
852T034525การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวกัลยาณี น้อมพรรโณภาส25501
853T034524ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลในส่วนกลาง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมาเรียม ตระกูลชัยศรี25501
854T034523ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผัสต่อความผูกพันของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกำหนดดรุณี ชมกลิ่น25491
855T034522การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกัญญ์ธีรา วงษ์สุวรรณ25511
856T034521ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นสภาพของผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจวิชชุดา ดอกผึ้ง25501
857T034520ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับสุขภาวะของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไปลักขณา ศิรถิรกุล25501
858T034519ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ร่วมกับการเดินออกกำลังกายต่ออาการเหนื่อยล้า การนอนไม่หลับและความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดรัชนีกร ใจคำสืบ25491
859T034518การวิเคราะห์ตัวประกอบตัวชี้วัดความปลอดภัยของผู้ป่วยในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครสุภาพร ครุธสอน25491
860T034511การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของไทยในเอเชีย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
861T034506ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25568
862T034491การเขียนผลงานวิชาการและบทความนภาลัย สุวรรณธาดา25534
863T034482หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
864T034481หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
865T034480หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
866T034473หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
867T034472หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25551
868T034465หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
869T034460หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
870T034459หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25541
871T034449ศึกษาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโมดิฟายด์ บาร์เทล อินเด็กซ์ ฉบับภาษาไทย ประเมินในคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในชุมชนณัฐสุดา รัตนบุรี25561
872T034448ผลของการยืนบนไม้กระดกข้อเท้าต่อความมั่นคงของกล้ามเนื้อแกนกลางในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะเจาะจงของประชากรในมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปีสุธาสินี สมแวง25561
873T034447การเปรียบเทียบผลการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคมัลลิแกนกับการขยับดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิคเมทแลนด์ในผู้ป่วยข้อไหล่ติดระยะที่ 2กฤติญา จันทร์งาม25561
874T034446เปรียบเทียบผลของการยืดกล้ามเนื้อคอบ่า เทคนิค สแตติกและอะโกนิสต์ คอนแทครีแลกซ์ต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอและอาการปวดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง มหาวิทยาลัยคริสเตียน อายุ 18-25 ปีทวีศักดิ์ ชนะวงศากุล25561
875T034445ผลของโปรแกรมการฝึกชี่กงที่มีต่อความจุปอดและการขยายทรวงอกของนักศึกษาพยาบาลสุขภาพดีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียนจันทิมา พงศ์ศรีศุภกร25561
876T034444เปรียบเทียบผลของการฝึกโยคะร่วมกับการใช้ผ้ายืดรัดรอบอกและไม่ใช้ผ้ายืดรัดรอบอกที่มีต่อสมรรถภาพปอดในนักศึกษาเพศหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ขาดการออกกำลังกายฤดีรัตน์ เจริญลาภ25551
877T034443ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อทรานสเวอร์ซุส แอ็บโดมินิสกับแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกเชิงกรานและข้อสะโพกในท่ายืนในนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยคริสเตียนกูฟารีดา มะรูตี25551
878T034442ศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตและระดับเอชดีแอล-คลอเลสเตอรอลก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกวิสรา ตะนะสอน25551
879T034441เปรียบเทียบผลการใช้แผ่นประคบร้อนสลับเย็นกับแผ่นประคบร้อนในผู้ที่มีอาการปวดของกล้ามเนื้อและพังผืดแบบเรื้อรังอภิญญา วรบุตร25551
880T034440ประสิทธิผลของอุปกรณ์วงล้อบริหารข้อไหล่ร่วมกับรอกคู่เหนือศีรษะในผู้ป่วยข้อไหล่ติด : กรณีศึกษาบัวสด จิตเพ็ง25551
881T034439การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืนกระดกข้อเท้าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและความยืดหยุ่นของหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจงเทพรัตน์ กิ่งแก้ว25551
882T034438ประสิทธิผลการลดขนาดรอบเอวต่อรอบสะโพกและความหนาของชั้นไขมันโดยการนวดประคบหม้อเกลือนิตยา พลอยเพชร25551
883T034437ผลของการออกกำลังกายแอโรบิคในน้ำและการออกกำลังกายแอโรบิคบนบกต่อความทนทานของระบบบหัวใจและปอดในนักศึกษากายภาพบำบัดหญิง อายุ 18-25 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียนจิดาภา ทับทิมเขียว25551
884T034436เปรียบเทียบประสิทธิผลของ vacuum cupping และ effleurage massage ในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรังบริเวณบ่าจินตนา คล้ายกระแส25551
885T034435ผลของโปรแกรมการสนับสนุนกลุ่มครอบครัวต่ออาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอติญา โพธิ์ศรี25511
886T034434ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจวชิรา สุทธิธรรม25511
887T034433ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนิสิตชายอมรรัตน์ สุปินราช25511
888T034432ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดพัชรพร รัตนสงคราม25511
889T034431สมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิปัทมาพร รุ่งพิพัฒนพงศ์25501
890T034430แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัศนีย์ รอดโฉม25511
891T034429ผลของโปรแกรมการกำกับพฤติกรรมร่วมกับการปฏิบัติโยคะต่อความดันโลหิตและค่าดัชนีมวลกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานศรัญญา คล้ายสกุล25511
892T034428บทบาทหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2551-2560)วิภาวรรณ บัวสรวง25501
893T034423รายงานประจำปี 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^คณะพยาบาลศาสตร์.25551
894T034422รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์25561
895T034393ผลลัพธ์ของแบบแผนการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกขษีร์สิริ หงษ์วิไล25564
896T034389การจัดการความรู้ในการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีจินดาวรรณ นิ่มงาม25564
897T034385การจัดการความรู้ในการสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีแสงสม เพิ่มพูล25564
898T034381ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวรรณี วิริยะกังสานนท์25564
899T034377ความต้องการในการดูแลตนเองของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีวันเพ็ญ แจ่มเหมือน25564
900T034373การพัฒนาการจัดการหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีมุกดา ยิ้มย่อง25564
901T034369ภาระงานกับผลิตภาพทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมสมนึก ธาราวัชรศาสตร์25564
902T034365การพัฒนาแบบแผนการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นอภัย สุขเจริญ25564
903T034361การพัฒนาแบบแผนการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวันทนีย์ ตันติสุข25564
904T034357ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจิรานีย์ สายสนั่น ณ อยุธยา25564
905T034353การจัดการความรู้ในการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตสุดจิต เผ่าไทย25564
906T034349ผลลัพธ์ของการนวดแผนไทยประยุกต์ต่อความเครียดและความสุขสบายในผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดราชบุรียุวดี ศิริคะรินทร์25564
907T034345ผลลัพธ์ของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวด้านโภชนาการต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีจิตรา จันทร์เกตุ25564
908T034341ผลลัพธ์ของรูปแบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและการใช้แคปซูลขิงในการบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดสุวรรณา คงหมวก25554
909T034337ผลลัพธ์ของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคหืดกำเริบที่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีอมรรัตน์ ทิมหอม25564
910T034318การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุปิยะนุช ระยะปูโล25521
911T034317ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงสุภาวดี เจ้ยชุม25511
912T034316ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-34 ปี)นริศา โพธิอาศน์25521
913T034315การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อลดความเครียดของครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตที่ป่วยครั้งแรก : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์วิจิตรา ทองเกษม25531
914T034314ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและควบคุมอาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานครเบญจยามาศ พิลายนต์25521
915T034313ผลการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าณัฐรพี ใจงาม25521
916T034312การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอารี ผึ่งผาย25521
917T034311ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรมกาญจนา กิริยางาม25531
918T034310เปรียบเทียบผลของการอาบน้ำครั้งแรกในช่วงเวลาที่ต่างกันต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดเกศสุดา วงศ์สารภี25531
919T034309ผลกระทบต่อสุขภาพกับการใช้ความรุนแรงในผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์สถานการณ์รัถยากร บุญมาก25521
920T034308ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลอาชีวอนามัยธัญรัศม์ สุขบัว25511
921T034307ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกไม่แน่นอนขณะรอตรวจคัดกรองเบาหวานกับการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์กรองแก้ว ราษฎรดี25501
922T034306รูปแบบการป้องกันและจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลบุษยา เลียบทวี25521
923T034305ความแปลกแยกจากการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแบบมุ่งหวังกำไรและทุนนิยม, ชายเป็นใหญ่และแพทย์เป็นใหญ่สงค์กราณ์ สายเพชร25521
924T034304ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อระดับความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักตัวน้อยพณาวรรณ เสนาวงศ์25501
925T034273การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25541
926T034220การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการทำข้อสอบด้านการเขียนของการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สี่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2554ปริยานุช คิมหะจันทร์25552
927T034214ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อารีนา ภาณุโสภณ25552
928T034213ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล เขต 5 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจันทร์ศิริ ศรีวิลัย25561
929T034101ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันปภาพสวีร์ เจริญพัฒนาภัค25561
930T034065เอกสารสรุปการประเมินผลการสัมมนาวิชาการ นักวิชาชีพการพยาบาลไทย พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่ 225564
931T034061เอกสารสรุปการประมวลผลการสัมมนา นักวิชาชีพการพยาบาลไทย พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีที่ 225564
932T034054ปลดปล่อยศักยภาพของโรงพยาบาลเอกชนกับกระแสประชาคมอาเชี่ยนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน25554
933T034051พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา25541
934T034050ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถาบันพระปกเกล้า25551
935T034049ยอดคน : กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอกเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25511
936T034046ปั้นคนให้เก่งคน (2) : ให้ฟีดแบ็ค สร้างทีมงาน เปลี่ยนตัวเองLapid-Bogda, Ginger25521
937T034038เกณฑ์จริยธรรมฉบับที่ 9 พ.ศ.2555 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)25554
938T034018โรคจากละอองน้ำนิจศิริ เรืองรังษี25541
939T034017หนังหน้าไฟ (แช็ก)ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์25511
940T034014ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ.2555-2559เพ็ญแข ลาภยิ่ง25562
941T034013การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียดรศรินทร์ เกรย์25561
942T033987หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.25552
943T033974ลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณ : ระบบการแพทย์ในพุทธอารามZysk, Kenneth G.@25521
944T033954นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25541
945T033895มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2554 : ตลาดนัดนวัตกรรม สรรค์สร้างภาคีสุขภาพเข้มแข็งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี25551
946T033892การเดินทางสู่แดนใหม่ : แผนที่นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่Poole, Bill@25531
947T033891รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2555สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี25561
948T033882ท่องนิทรรศการ : 9 บันดาลสู่งานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย25551
949T033881จริยธรรมการวิจัยเพ็ญแข ลาภยิ่ง25551
950T033880สรุปบทเรียนโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพกรองจิต วาทีสาธกกิจ25531
951T033877การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาตินุศราพร เกษสมบูรณ์25552
952T033875สุขร่วมสร้าง : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ25562
953T033874การสาธารณสุขไทย 2551-2553สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25541
954T033872รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 2สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ25553
955T033858รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และข้อเสนอเพื่อปรับราคายา Omalizumab ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหอบหืดในประเทศไทยธนะวัฒน์ วงศ์ผัน25562
956T033857รายงานการวิจัยเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุบุญทิพย์ สิริธรังศรี25551
957T033853สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556ทักษพล ธรรมรังสี25561
958T033845Optimal nursing practice in medicineวิไลวรรณ เพิ่มศิลป์25551
959T033832รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)25552
960T033827ถอดบทเรียน พย.สสส. เส้นทางสู่สุขภาวะวัลลา ตันตโยทัย25555
961T033824เรื่องเล่า พย.สสส. 2554 เล่ม 2วัลลา ตันตโยทัย25541
962T033823เรื่องเล่า พย.สสส. 2553 เล่ม 1วัลลา ตันตโยทัย25531
963T033821การประชุมวิชาการประจำปี 2555 : เรื่องสุขภาพจิตไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา25551
964T0338201 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546,2548-2556)มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย25561
965T033819สุขภาพคนไทย 2556 : ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมืองมหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม25561
966T033814สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2552สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25531
967T033781ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
968T033733การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์255420
969T033695ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์พิชิต ฤทธิ์จรูญ25541
970T033694ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ศุภวิทย์ มุตตามระ25551
971T033690การรักษาพยาบาลเบื้องต้นวัลภา สุนทรนัฏ25551
972T033675การดูแลรักษาโรคระบบหายใจในผู้ใหญ่สุมาลี เกียรติบุญศรี25451
973T033667การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
974T033665เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้วสันติสุข โสภณสิริ25551
975T033663รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่ 1สภาการพยาบาล25531
976T033659รายงานข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยวรากรณ์ สามโกเศศ25531
977T033657Thai family doctor ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทยอรสม สุทธิสาคร25532
978T033633คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริโภคในการใช้บริการการแพทย์แผนเดิม การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสมกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25506
979T03363065 ปี แห่งความทรงจำ 2489-2554สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ25541
980T033628เห็ดเป็นยาเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
981T033627สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
982T033626สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
983T033625สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ยงโรคเบาหวานตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25542
984T033624เห็ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
985T033623เห็ดเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
986T0336168 Steps on the way to be a beyond leaderสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง25561
987T033615ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ : LIFE modelพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25561
988T033614การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์25551
989T033594เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEOจารุณี จันทร์ลอยนภา25461
990T033575รายงานประจำปี 2554 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25541
991T033570Good to great : จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่Collins, Jim25461
992T033564การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้Marquardt, Michael J.25481
993T033562อาการของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและการบำบัดกำพล กลั่นกลิ่น25381
994T033408มาตรฐานการพยาบาล : ทฤษฎีและการปฏิบัติสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25292
995T033405สุขภาพดีวิถีอาเซียน : รวมบทความวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพวีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ25552
996T033353จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
997T033342การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารกLuxner, Karla L.@255511
998T033329การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2Stein, Alice M.@255310
999T033319การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1Stein, Alice M.@255310
1000T033314อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกลการทำงานอัญชลี ศรีจำเริญ25555
1001T033309การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่องคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25565
1002T033300แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
1003T033296เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
1004T033292เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25544
1005T033256การพยาบาลขั้นสูงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์ประณีต ส่งวัฒนา25543
1006T033255สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริงชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25551
1007T033251บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพวัลลา ตันตโยทัย25555
1008T033245คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศิริพร ขัมภลิขิต25556
1009T033236คู่มือการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดโชติกา ภาษีผล25559
1010T033198องค์ประกอบของสมรรถนะภาวะผู้นำของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีรสริน วรรณจีรวิไล25554
1011T033178คุณลักษณะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันและสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันตามแบบจำลองการเสริมแรงอิสรีย์ วีระเสถียร25554
1012T033170การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องสุรางค์ วิมลธาดา25554
1013T033166ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ปกครองเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี ทีมีอุบัติการณ์ซ้ำซ้อนชลธิชา โชคเฉลิมวงศ์25554
1014T033162ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหืดในผู้ป่วยโรคหืดที่มารับบริการในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิจังหวัดนครปฐมทัชชภร หมื่นนิพัฒ25554
1015T033158ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเนาวรัตน์ วัฒนันท์25554
1016T033154รูปแบบการจัดการทางการพยาบาลในการเสริมความรู้ในระบบแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสุพรรณบุรีรัตนินทร์ ภูมิวิเศษ25554
1017T033150ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของชายวัยกลางคนกลุ่มเสี่ยงอาการทางเมตาโบลิคในชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีณัชชา โพระดก25554
1018T033146การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครจิราพร หวังชม25554
1019T033142สมรรถนะของพยาบาลในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีปาณิสรา คำพุฒ25554
1020T033138คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจังหวัดสมุทรสาครเกษรวี ละม้ายสกุล25554
1021T033134ผลลัพธ์ของโปรแกรมการทำหน้าที่ของครอบครัวของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดภาศินี สุขสถาพรเลิศ25554
1022T033126การจัดระบบการประเมินสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะแรกรับเข้ารักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีนิศาชล ชื่นจันทร์25554
1023T033122คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครกฤษฎากมล ชื่นอิ่ม25554
1024T033118ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและทักษะในการสื่อสารกับพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 4พรพรรณ คล้ายสุบรรณ25554
1025T033114ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดารารัตน์ สังข์สุวรรณ25554
1026T033110ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานเมตตา เหรียญทองคำ25554
1027T033106ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจังหวัดสมุทรสงครามปาจรีย์ ศักดิ์วาลี้สกุล25554
1028T033102ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดเพชรบุรีวาสนา บุษบกแก้ว25554
1029T033098ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐมบุษราคัม จิตอารีย์25554
1030T033094ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีฝนแก้ว เบ็ญจมาศ25554
1031T033091พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25512
1032T033082การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโดยรวมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีจิรภา แก้วใหญ่25554
1033T033078การจัดการทางการพยาบาลในการจัดตั้งหน่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีกนกวลี ทรัพย์สุพรรณ25554
1034T033074ผลของการจัดการรูปแบบการให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอดครรภ์แรกต่อการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีดนยา โรจนชีวะ25554
1035T033071ประสิทธิผลของการจัดระบบการดูแลมารดาคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีอัจฉรา คงจัด25554
1036T033063องค์ประกอบของสมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีกรองจิตต์ เล็กสมบูรณ์สุข25554
1037T033059รูปแบบการจัดการพยาบาลในการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีชวนพิศ สกิตย์พันธุ์25554
1038T033055ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีรุ่งนภา เปล่งอารมณ์25554
1039T033017รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2554มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)25551
1040T033016ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
1041T033015ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
1042T033014ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
1043T033013ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ25551
1044T033012กว่าจะถึงวันนี้ 60 ปี กรมอนามัยกรมอนามัย25551
1045T033001รายงานประจำปี 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คณะพยาบาลศาสตร์25541
1046T032978รายงานประจำปี 2553-2554 สภาการพยาบาลสภาการพยาบาล25541
1047T032974การสร้างนวัตกรรมผืนผ้าอุ่นใจในการเพิ่มอุณหภูมิกายผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นนงนุช สุขพูล25554
1048T032970การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับการส่องตรวจระบบทางเดินหายใจด้วยการจัดการความรู้กาญจนา น้ำค้าง25554
1049T032966ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องอรนุช เอมสมบูรณ์25554
1050T032962การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่มารับการผ่าตัดฐิติมา บุญชื่น25554
1051T032958ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยสำหรับตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีจันทร์เพ็ญ ผลวงษ์25554
1052T032954ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการทำงาน บรรยากาศความเชื่อใจในองค์กรกับการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลห้องคลอดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 4รุ้งเพชร อรุณรัชฎารมย์25554
1053T032950ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐมจิตนภา ฉิมจินดา25554
1054T032946ผลลัพธ์ของโปรแกรมการจัดการด้วยตนเองที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ลาวัลย์ กิจรุ่งเรืองกุล25554
1055T032942การจัดการรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีเสาวนีย์ ชุบบุญผ่อง25554
1056T032938ผลของรูปแบบการให้ความรู้ผ่านสื่อในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการส่องกล้องทางเดินอาหารโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนา ผลเพิ่มพูนทวี25554
1057T032934ระดับความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 4วสนันทน์ แสนใจงามวรภัทร์25554
1058T032930การพัฒนารูปแบบการจัดการลดความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรีเบญจพร รัตนปรีชากุล25554
1059T032921ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์25552
1060T032903กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25553
1061T032898การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25555
1062T032897พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านมพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์25531
1063T032896การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโกวิท คำพิทักษ์25521
1064T032893ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติวนิดา เปาอินทร์25546
1065T032888วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรงเอกชัย โควาวิสารัช25555
1066T032886การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
1067T032884การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา25553
1068T032882ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
1069T032880ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
1070T032875กุมารเวชศาสตร์ 2สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
1071T032870กุมารเวชศาสตร์ 1สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร25555
1072T032865ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25535
1073T032862คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวจิราพร เกศพิชญวัฒนา25542
1074T032852ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25554
1075T032847โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร25505
1076T032845ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
1077T032842ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กประไพพิมพ์ ธีรคุปต์25543
1078T032837ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา25545
1079T032836การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
1080T032834อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก25532
1081T032832คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
1082T032829ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฎิบัติทั่วไปทิพวรรณ หรรษคุณาชัย25548
1083T032824กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
1084T032819การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรมกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25555
1085T032796วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐานCallister, William D.@25483
1086T032786เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
1087T032781เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
1088T032766การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิกวรนุช เกียรติพงษ์ถาวร25421
1089T032762โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ 2 (ฉบับนักวิชาการ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะสัตวแพทยศาสตร์.หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์25551
1090T032761โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ 1 (ฉบับนักวิชาการ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะสัตวแพทยศาสตร์.หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์25551
1091T032749ห้าสิบปีพยาบาล มช. "สานต่ออนาคตที่สดใส"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.25531
1092T032739สรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 : สุขภาพดี ชีวีสดใส อนาคตก้าวไกลกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.25542
1093T032733จีเอ็มโอ : สิ่งมีชีวิตแต่งพันธุ์ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ 10-12 พฤษภาคม 2543 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25431
1094T032731ผ่าพืชแปลงพันธุ์พิเชียร คุระทอง25461
1095T032709ประมวลผลการประชุมเวทีนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคมเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพวรรณภา ศรีธัญรัตน์25553
1096T032704การจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
1097T032677รายงานประจำปี 2553 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25531
1098T032602คู่มือชีววิทยา Entrance ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ประสงค์ หลำสะอาด25441
1099T032585ชุมชนพลวัตรัตนา พงษ์วานิชอนันต์25542
1100T032578หลากวิถีสู่สุขภาวะรัตนา พงษ์วานิชอนันต์25542
1101T032567เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
1102T032564เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
1103T032548แผนยุทธศาสตร์ "มองไกล 50 ปี สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์"สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์25554
1104T032544อนาคตภาพบทบาทสตรีไทยและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ : ยุทธศาสตร์ 50 ปีจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25554
1105T032542จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ25552
1106T032539เพศศึกษาสุมาลี สวยสอาด25553
1107T032530เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25513
1108T032518วิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยนพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)25553
1109T032440ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องจินตนาพร ประสมศรี25554
1110T032439การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
1111T032435ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ฐิติพร ศิริบุรานนท์25554
1112T032431พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์พัชรี เกษรบุญนาค25554
1113T032428หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
1114T032426การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
1115T032424การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25532
1116T032422การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25542
1117T032420การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การใช้ผลงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
1118T032418การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
1119T032416การพยาบาลสตรีในระยะคลอดสุกัญญา ปริสัญญกุล25532
1120T032394การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอดสุภาพ ไทยแท้25552
1121T032384คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
1122T032380การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 7มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25542
1123T032365การประเมินตัดสินความเครียดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและวิธีการปรับแก้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสายใหม ตุ้มวิจิตร25512
1124T032325การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smearวุฒิ สุเมธโชติเมธา25481
1125T03231750 ปี ราชประชาสมาสัยแห่งการสนองพระราชปณิธานธีระ รามสูต25531
1126T032312ทำเนียบบทคัดย่อการวิจัย ปีที่ 8 พ.ศ.2553 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันบำราศนราดูร25541
1127T032311รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25551
1128T032310การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25461
1129T032304ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25531
1130T032290ความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก (อายุ 26-30 ปี)สุปราณี แตงวงษ์25532
1131T032288ความผาสุกของผู้สูงอายุช่วงอายุ 70-79 ปีสุเทพ วุฒิวโรภาส25532
1132T032284ความมั่นคงในชีวิตของมารดาวัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยวเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25532
1133T032282ความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก อายุ 18-25 ปีอารีนา ภาณุโสภณ25532
1134T032280สภาพความมั่นคงในชีวิตของแม่เดี่ยวเลี้ยงลูก อายุ 30 ปีขึ้นไปวรรณดี สุทธิศักดิ์25532
1135T032276ภาวะสุขภาพและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้พิการ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีศากุล ช่างไม้25542
1136T032275การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียนสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25542
1137T032274ความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมุทรสาครอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์25541
1138T032272โครงการวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง : รายงานฉบับสมบูรณ์สุพจน์ หารหนองบัว25541
1139T032261สภาพและความคาดหวังความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุตอนปลายเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25532
1140T032259สภาพความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่มีอายุระหว่าง 55-59 ปีสุพจน์ สุทธิศักดิ์25532
1141T032257ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60-69 ปี ของสังคมไทยศากุล ช่างไม้25532
1142T032241งานกับอุดมคติของชีวิต : นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์อพภิวันท์ นิตยารัมภ์พงศ์25541
1143T032202สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สู่สุขภาวะสังคมวรรณภา ศรีธัญรัตน์25553
1144T032201เส้นทางสร้างสมรรถนะ สร้างเสริมสุขภาพองค์รวมวรรณภา ศรีธัญรัตน์25554
1145T032191ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 : เล่มที่ 3กรมศิลปากร25551
1146T032189สอนลูกให้คิดเป็นSmart Mom25441
1147T032136การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสุวรรณี สิริเลิศตระกูล25552
1148T032076การพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลเพื่อควบคุมการติดเชื้อทางอากาศชยันต์ แสนสุดใจ25532
1149T032029Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2วิทยา ศรีดามา25541
1150T032028Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
1151T032027โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อนพลภัทร โรจน์นครินทร์25531
1152T032022ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา25541
1153T032021การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25541
1154T032020ทบทวนการผดุงครรภ์เพื่อนช่วยจำ25536
1155T032019ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกเพื่อนช่วยจำ25526
1156T032018ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อนช่วยจำ25543
1157T032017ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อนช่วยจำ25513
1158T032016ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบี้องต้นเพื่อนช่วยจำ25553
1159T032015การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับพรอนงค์ อร่ามวิทย์25541
1160T032014กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
1161T032013การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25544
1162T032012การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี25531
1163T032011สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ละเอียด แจ่มจันทร์25491
1164T032009สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2ละเอียด แจ่มจันทร์25491
1165T032008สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1ละเอียด แจ่มจันทร์25491
1166T032007สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารกละเอียด แจ่มจันทร์25498
1167T032006สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุละเอียด แจ่มจันทร์25491
1168T032005สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลละเอียด แจ่มจันทร์25492
1169T032004หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรรถการ นาคำ25551
1170T032003เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25551
1171T032002ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
1172T032001การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
1173T032000ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25531
1174T031999ตจวิทยายุพิน ไทยพิสุทธิกุล25541
1175T031998ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25531
1176T031997การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตกิตติกร นิลมานัต25551
1177T031996การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25541
1178T031995ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกษร นันทจิต25541
1179T031994กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ25491
1180T031993ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตวินัย วนานุกูล25521
1181T031992พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25541
1182T031991การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์จันทราภา ศรีสวัสดิ์25541
1183T031990วิทยาหลอดเลือดดำพรรธนมณฑน์ อุชชิน25531
1184T031989การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25531
1185T031988การพยาบาลและหัตถการทางตาเอื้องพร พิทักษ์สังข์25541
1186T031987กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิศิราณี อินทรหนองไผ่25541
1187T031986โรคกรดไหลย้อนสุเทพ กลชาญวิทย์25531
1188T031985การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติณรงค์ศักดิ์ หนูสอน25531
1189T031984โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
1190T031983Critical care medicine : make it easyดุสิต สถาวร25541
1191T031982การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือดวิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์25501
1192T031981Manual of medical diagnosisชุษณา สวนกระต่าย25521
1193T031980การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษาศิริพร จิรวัฒน์กุล25553
1194T031979ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือดประดิษฐ์ ปัญจวีณิน25541
1195T031978การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่องพรรณ อรุณแสง25551
1196T031977การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25521
1197T031976ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดปรีชา เอื้อโรจนอังกูร25531
1198T031975การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์25521
1199T031972จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
1200T031971จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
1201T031970สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
1202T031969สุขภาพจิตโกศล วงศ์สวรรค์25511
1203T031968ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
1204T031967การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
1205T031966สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศรีพิมล ดิษยบุตร25531
1206T031965การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25541
1207T031964การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1ขวัญพนมพร ธรรมไทย25541
1208T031963การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25542
1209T031962การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25531
1210T031961ตำราโรคเบาหวานสารัช สุนทรโยธิน25551
1211T031960โรคเบาหวานวีระศักดิ์ ศรินนภากร25531
1212T031959การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25511
1213T031958การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
1214T031957โรคลมพิษกนกวลัย กุลทนันทน์25521
1215T031956ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
1216T031955หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
1217T031954ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
1218T031953ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2 : ข้อสะโพกวัชระ วิไลรัตน์25531
1219T031952มะเร็งนรีเวชวิทยาจตุพล ศรีสมบูรณ์25541
1220T031951ตำราเภสัชบำบัดธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์25501
1221T031950กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25551
1222T031949การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
1223T031948นรีเวชวิทยา : เล่ม 2วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25542
1224T031947นรีเวชวิทยา : เล่ม 1วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25541
1225T031944การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วีณา เที่ยงธรรม25541
1226T031933การพยาบาลทารกแรกเกิดกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25541
1227T031932Cardiac rhythm : theory and analysis for critical care nursesพิกุล ตันติธรรม25541
1228T031927การคิดอย่างมีวิจารณญาณบรรจง อมรชีวิน25561
1229T031915"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่นและเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์กุลภา วจนสาระ25543
1230T031912ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไขความรุนแรงทางเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อมกฤตยา อาชวนิจกุล25523
1231T031906วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ : 6 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพนงลักษณ์ พะไกยะ25551
1232T031898คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดพัชรี วรกิจพูนผล25554
1233T031895การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัยพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น25554
1234T031889เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยนPatterson, Kerry25511
1235T031860คู่มืออบรมพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาลกระทรวงพลังงาน.^กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.25544
1236T031853เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าศักรินทร์ โสนันทะ25532
1237T031843คู่มือดูขาไอซี Digital logicบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด25525
1238T031838คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ Pocket bookชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล25525
1239T031825การวัดและควบคุมกระบวนการวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์25501
1240T031795นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลกRatner, Mark@25471
1241T031792ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์25501
1242T031780การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25516
1243T031776การสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25544
1244T031772Competency เพื่อการสรรหาและคัดเลือกปริน จินตพยุงกุล25511
1245T031755การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25543
1246T031736ทฤษฎีการคำนวณเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ25541
1247T031735พฤติกรรมองค์การณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25513
1248T031734ตารางงานโลหะบรรเลง ศรนิล25521
1249T031733การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25531
1250T031731ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ประเสริฐ เทียนนิมิตร25542
1251T031730การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph@25501
1252T031729ตำราพันธุศาสตร์ทางการแพทย์เตือนจิต คำพิทักษ์25511
1253T031728คู่มือชีวสารสนเทศรุ่งรัจน์ วังศพ่าห์25541
1254T031727พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม25521
1255T031725ชีวเคมีCampbell, Mary K.25542
1256T031723สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
1257T031721สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
1258T031719จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 3 : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
1259T031717จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตันคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ25502
1260T031715การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนพิพัฒน์ นนทนาธรณ์25533
1261T031714การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐวิรัช วิรัชนิภาวรรณ25541
1262T031713ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21Bellance, James25541
1263T031708เทคนิคทางกายภาพบำบัดระบบหายใจ : ทฤษฎีและปฏิบัติชุลี โจนส์25545
1264T031704ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยวัณโรคจรินทร รัตนวาณิชกุล25544
1265T031700ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอมรรัตน์ สุจิตชวาลากุล25544
1266T031696ประสบการณ์บทบาทการเป็นมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าร่วมโครงการการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเบญจวรรณ ศิวะยุทธกิจ25544
1267T031692ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมฐิติพร ศิริบุรานนท์25544
1268T031684ผลลัพธ์ของโปรแกรมการควบคุมเบาหวานที่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีส่วนร่วมแบบสมัครใจวัลย์ลดา เลาหกุล25544
1269T031680ผลลัพธ์ของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นช่อผกา จั่นประดับ25544
1270T031676ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตด้านส่งเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรกในจังหวัดนครปฐมพัชรี เกษรบุญนาค25547
1271T031672พฤติกรรมสุขภาพเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยหลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีจิณณพัต ธนกิจวรบูลย์25544
1272T031664ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทิพวัลย์ ธีรสิริโรจน์25544
1273T031660ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายกนกพัชร ต่ายคนอง25544
1274T031617การประเมินผลความก้าวหน้าโครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย เล่ม 2สุณี วงศ์คงคาเทพ25391
1275T031610คู่มือปฏิบัติการพยาบาล : การส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในงานประจำกรองจิต วาทีสาธกกิจ25541
1276T031609ถอดบทเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต้นแบบ สถานีอนามัยปลอดบุหรี่ : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพในชุมชนและโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ตันแบบ : ขยายเครือข่ายสู่ชุมชนวราภรณ์ พันธุ์พงศ์25531
1277T031588คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด : ยุทธศาสตร์ความสุขฉบับพกพาประเวช ตันติพิวัฒนสกุล255415
1278T031544บ้านเพาะปัญญาเด็กสายฤดี วรกิจโภคาทร25542
1279T031513บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพองค์การอนามัยโลก25471
1280T031509ศิลปะ : ก้าวที่พ้นผ่านจากม่านควันสิทธิธรรม โรหิตะสุข25531
1281T031501ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกการกีฬาแห่งประเทศไทย25522
1282T031472อยู่แบบไทยในโลกยุคใหม่รัตนา พงษ์วานิชอนันต์25544
1283T031459การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQAพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์25513
1284T031453สรุปสัมมนาวิชาการความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่ายขยายความรู้สู่การปฏิบัติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว25532
1285T031442Visionary leadership : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุรีพันธุ์ เสนานุช25533
1286T031421รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสุพัตรา สันทนานุการ25541
1287T031404พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหรี่สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา25521
1288T031392การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยธรรมปฎิบัติจุฑามาศ วารีแสงทิพย์25531
1289T03139010 เรื่อง ที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้Notbohm, Ellen@25531
1290T031383รอยทางที่สร้างสรรค์ของเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย : รวมสาระสำคัญและบทความจากการประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทยสุพัตรา ศรีวณิชชากร25541
1291T031381ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25531
1292T031380ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ25531
1293T031379ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ25531
1294T031378ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 : ภาคเหนือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25531
1295T031374คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นิพรรณพร วรมงคล25531
1296T031373การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภคนภาภรณ์ หะวานนท์25541
1297T031364รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสืมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา25521
1298T031363การบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2554มหาวิทยาลัยมหิดล25541
1299T031351ทำด้วยมือ : เรื่องเล่าจากการ "ลงมือทำ" งานพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนธนวัฒน์ ศรีสุวรรณ25542
1300T031334แผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559สภาการพยาบาล25544
1301T031329การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรมนัทธมน วุทธานนท์25545
1302T031327ชีวเคมีทางโภชนาการนัยนา บุญทวียุวัฒน์25532
1303T031313ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
1304T031311ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์วิทยา ศรีดามา25522
1305T031306การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฎิบัติวิจิตร ศรีสุพรรณ25524
1306T031302การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกยุพิน เพียรมงคล25534
1307T031297การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกายมรรยาท ณ นคร25535
1308T031294การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1มาลี เอื้ออำนวย25513
1309T031289การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25485
1310T031284การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในคลินิกวรรณวิไล ชุ่มภิรมย์25415
1311T031279การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับวิจิตร ศรีสุพรรณ25535
1312T031277แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
1313T031275ปริศนาคลินิก : โรคติดเชื้อสมนึก ส้งฆานุภาพ25482
1314T031240จิตวิทยา ความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์วิทยากร เชียงกูล25543
1315T031237การป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น : ประเด็นท้าทายและแนวทางการแก้ไขวารุณี ฟองแก้ว25543
1316T031236ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
1317T031235วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนชนิดา จิตตรุทธะ25541
1318T031234การเรียนรู้ลักษณะการจัดการ : การจัดการข้ามวัฒนธรรมเพ็ชรี รูปะวิเชตร์25542
1319T031228การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาลนงนุช บุญยัง25547
1320T031226ขีดความสามารถ : Competency based approachกีรติ ยศยิ่งยง25502
1321T031217การประชุมทางวิชาการเรื่องการใช้ยา Mifepristone ในทางการแพทย์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย25503
1322T031205ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทยกุลภา วจนสาระ25543
1323T031202วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าวอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25533
1324T031199สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : ภาพสะท้อนสังคมอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25533
1325T031196สถานีตรวจวัดสุขภาพจิตเยาวชน 15 ปีอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25533
1326T031175การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้ายศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25532
1327T031170การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยงเอกชัย โควาวิสารัช25541
1328T031165การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้นลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25535
1329T031160กลศาสตร์ของไหลจักรี ต้นเชื้อ25505
1330T031159ตำราคลอดก่อนกำหนดสายฝน ชวาลไพบูลย์25532
1331T031158ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ยงยุทธ ศิริปการ25531
1332T031138รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษาจุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์25443
1333T031126รายงานการวิจัยผู้สูบบุหรี่ วัยรุ่นสูบบุหรี่ และผู้รับควันบุหรี่ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรีจรรยา เศรษฐบุตร25503
1334T031122รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 4บุปผา ศิริรัศมี25454
1335T031119รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 2บุปผา ศิริรัศมี25453
1336T031117รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 1จรรยา เศรษฐบุตร25452
1337T031114หลากหลายมิติแห่งความอยู่ดีมีสุขของคนไทยรศรินทร์ เกรย์25503
1338T031102รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์อรทัย อาจอ่ำ25403
1339T031070รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจำปี 2552จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเภสัชศาสตร์.แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา25531
1340T031065พิษวิทยา : หลักการเบื้องต้นประยุกต์อาหารและโภชนาการแก้ว กังสดาลอำไพ25371
1341T031064คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต.^คณะวิทยาศาสตร์.^คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์.25401
1342T031061คู่มือพยาบาลสำหรับการปฏิบัติงานในคลีนิกเอชไอวีประพันธ์ ภานุภาค25541
1343T031046พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่านอัปสร วิทยประภารัตน์25531
1344T031044การแพทย์บูรณาการนิวัฒน์ ศิตลักษ์25542
1345T0310343 ทศวรรษแห่งวิวัฒนาการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเสริมศักดิ์ เทพาคำ25532
1346T031030คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย 2554กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.25535
1347T031000สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 7ประพจน์ เภตรากาศ25541
1348T030978สมุดแผนที่สุขภาพ 2553เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร25543
1349T030972ประชากรและสังคม 2553 : คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทยสุชาดา ทวีสิทธิ์25534
1350T030969ประชากรและสังคม 2552 : ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากรชาย โพธิสิตา25523
1351T030954เพื่อชาวชนบทไทยทวีศักดิ์ เศวตเศรนี25453
1352T030951จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาคณะกรรมการชีวจริยธรรมนัฟฟีลด์25523
1353T030948ผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง : พร้อมหรือไม่ที่จะป้องกันตนเองจากความเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์จรรยา เศรษฐบุตร25513
1354T030945เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธุ์และความรุนแรง : ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานอพยพจากประเทศพม่ากฤตยา อาชวนิจกุล25433
1355T030944การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25521
1356T030943การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25511
1357T030942การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนามเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25441
1358T030939ดัชนีความสุขจังหวัดชัยนาทรศรินทร์ เกรย์25503
1359T030936ด้วยรักและสันติร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง : รายงานการสัมมนาวิชาการและรณรงค์เพื่อร่วมสร้างรักและสันติในชีวิตคู่กฤตยา อาชวนิจกุล25463
1360T030933โรคเอดส์กับชาวไทยมุสลิมอารี จำปากลาย25403
1361T030926สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25544
1362T030916ระบบความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมการรักษาโรคกระดูกด้วยระบบการแพทย์แผนโบราณมะลิ ลิวนานนท์ชัย25343
1363T030913การสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย พ.ศ.2539อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25403
1364T030910ความรับผิดชอบด้านครอบครัวและการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพและความมั่นคงในชีวิตสมรสของผู้บริหารหญิงจรรยา เศรษฐบุตร25413
1365T030907แบบแผนการเลี้ยงดูลูกของพ่อที่เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครอุไรวรรณ คนึงสุขเกษม25403
1366T030904ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรีรศรินทร์ เกรย์25503
1367T030894การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุงมาลีวัล เลิศสาครศิริ255410
1368T030881รายงานการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2551-2552 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยสอนศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25534
1369T030858ทฤษฎีอาหาร I,II,IIIศิริลักษณ์ สินธวาลัย25521
1370T030833คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ภาคครอบครัวอบอุ่นส. ผ่องสวัสดิ์25491
1371T030821ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
1372T030812งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ : 1.ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง : 2.ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด เล่ม 4สุพัตรา ศรีวณิชชากร25531
1373T030811ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย เล่ม 3มัลลิกา มัติโก25531
1374T030809พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25481
1375T030808สถานการณ์ ศักยภาพและความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล เล่ม 2สุพัตรา ศรีวณิชชากร25531
1376T030807สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เล่ม 1สุพัตรา ศรีวณิชชากร25531
1377T030804แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25401
1378T030801จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25533
1379T030798องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์พิมพวัลย์ บุญมงคล25411
1380T030715ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านรสศุคณธ์ เจืออุปถัมย์25534
1381T030711ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของสตรีวัยรุ่นตั้งครรภ์โสภาสินี เอี่ยมสอาด25534
1382T030706ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของมารดาที่มีบุตรสาววัยรุ่นตอนต้นสุธีราวัลย์ ศรีวงศ์25535
1383T030702ปัจจัยด้านการเป็นมารดากับการแสดงบทบาทมารดาของวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ราตรี คงเจริญ25534
1384T030695การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนภัส แก้ววิเชียร25532
1385T030687การเดิน การเคลื่อนย้ายตัวและอุปกรณ์ช่วยสุกัลยา อมตฉายา25535
1386T030677ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม)นันทนา ธนาโนวรรณ255310
1387T030657รายงานวิจัยรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงครามนิตยา ท้าวปราบภัย25511
1388T030654เคมีทั่วไป 1กุลยา โอตากะ25492
1389T030641เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการบริหารองค์กรบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225549
1390T030503สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ25525
1391T030498จิตวิทยาสังคมนพมาศ ธีรเวคิน25535
1392T030493ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25545
1393T030488จิตวิทยาสร้างครอบครัวอบอุ่นองุ่น มาลิก25535
1394T030483เข้าใจลูกรักวัยรุ่นกุลยา ตันติผลาชีวะ25535
1395T030481ตำราจุลชีววิทยาทางอาหารสุมณฑา วัฒนสินธุ์25492
1396T030474รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณภาพการบริการทางสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ปี 2552นรินทร์ สังข์รักษา25521
1397T030455KPI ทำให้ง่ายๆวรภัทร์ ภู่เจริญ25501
1398T030450การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงานโสภณ ภูเก้าล้วน25525
1399T030440คู่มือกู้ชีพเด็กสันต์ หัตถีรัตน์25481
1400T030439จิตวิทยาแห่งความรัก หลักการเลือกคู่ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และการอยู่คนเดียวอย่างล้ำค่าไชย ณ พล25381
1401T030428บันทึกทางการพยาบาล : สมรรถนะที่สำคัญของวิชาชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25531
1402T030402ความเท็จและความจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขวิชัย โชควิวัฒน์25531
1403T030345ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับสมบูรณ์วราภรณ์ คริศณุ25522
1404T030343ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับสมบูรณ์วราภรณ์ คริศณุ25512
1405T030341กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไปฉบับเร่งรัดบุญเพราะ แสงเทียน25522
1406T030339ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์วราภรณ์ คริศณุ25522
1407T030337ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับสมบูรณ์วราภรณ์ คริศณุ25512
1408T030324การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยชาญชัย อาจินสมาจาร25492
1409T030229วัสดุวิศวกรรมณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ25531
1410T030221การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่นวิโรจน์ อารีย์กุล25535
1411T030218ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชนน้อมจิตต์ นวลเนตร์25533
1412T030213สอนลูกให้มีวินัย : ฝึกเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ยอมรับและไม่ต่อต้านคุณนวลศิริ เปาโรหิตย์25535
1413T030204ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดและความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมวิธีเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยเลิศศิลป เอี่ยมพงษ์25534
1414T030200ประสบการณ์การดูแลและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอ้อฤทัย ธนะคำมา25534
1415T030196การพัฒนารูปแบบการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีวิชัย 5 เมืองสมุทรสาครสายรุ้ง จุ่นสำราญ25534
1416T030192ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลหัวเฉียวจันทร์เพ็ญ กันพุ่ม25534
1417T030185สารนิพนธ์เรื่องการวัดผลการดำเนินงานตามแนวคิด The Balanced Scorecard : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งลำไพ จุ่นเจิม25531
1418T030181การเปรียบเทียบระหว่างระดับการบริการที่คาดหวังกับระดับการบริการที่ได้รับจริงของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ประเภทบุคคลที่ 3ประเมศฐ์ ปิยวุฒิเศรษฐ์25534
1419T030169แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลระดับบริหารโรงพยาบาลเอกชนเกษร ชัยประสิทธิ์25534
1420T030161ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการอาการหอบของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่บ้านสุรีวรรณ แสวงหา25534
1421T030157ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงในชุมชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีจินดาพร ศิลาทอง25534
1422T030153ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ตามแผนการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีกิตติมา ชื่นจิต25534
1423T030149ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของวัยแรงงานในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีอณิษฐา ม่วงไหมทอง25534
1424T030145ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเจาะหลอดลมคอของผู้ดูแลที่บ้านวรนุช วิริยานุรักษ์นคร25534
1425T030141ผลของโปรแกรมการป้องกันเบาหวานในผู้มีภาวะเบาหวานแฝงโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านุชปิยา เต็มภาชนะ25534
1426T030126รู้กิน รู้โรควันทนีย์ เกรียงสินยศ25522
1427T030123พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์สุภาวิณี สัตยาภรณ์25523
1428T030117แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25533
1429T030110เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 2 : กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
1430T030109เซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ 1 : ชีวโมเลกุลและบทบาทระดับเซลล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาชีวเคมี25491
1431T030108ผ่าพันธุศาสตร์โจนส์, สตีฟ25531
1432T030107ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญีมลิวัลย์ ออฟูวงศ์25531
1433T030104การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาอุไร ศรีแก้ว25423
1434T030103แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 : แผนยุทธศาสตร์สุขภาพพอเพียงกระทรวงสาธารณสุข.^คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554.25501
1435T030099ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกและการเผชิญปัญหากับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2นิตยา รอดพลอย25534
1436T030095การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัดช่องท้องโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีวันทนา ชูอุตสาหะ25534
1437T030091ปัจจัยทำนายพฤติกรรมของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกปิยะวรรณ สุขเจริญพงษ์25534
1438T030087แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการท้องผูกในผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์จันทนา จินาวงศ์25534
1439T030083แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานมลธนัฎ มาปุก25534
1440T030079ประสบการณ์ของทีมสหสาขาวิชาในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลทุติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคกลางวโรรักษ์ ตีรถะ25534
1441T030075ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนวิยุดา เผื่อนสุข25534
1442T030071การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองอย่างมีส่วนร่วมต่อความสม่ำเสมอของการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีอัจฉรพรรณ ค้ายาดี25534
1443T030063ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันและควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประทุมพร รุจิเจริญวรรณ25534
1444T030059แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่บ้านภารดี ชาวนรินทร์25534
1445T030055แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการผ่าตัดสมองบนพื้นฐานของทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านสุภาพร ดีเจริญเกียรติ25534
1446T030054คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ปริญญา สงวนสัตย์25531
1447T030053อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์25531
1448T030052วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐานปัณรสี ฤทธิประวัติ255311
1449T030040ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปทิพวันย์ เฑียรฆโรจน์25534
1450T030032ผลลัพธ์ของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีสมพร งามวิลัย25534
1451T030020การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการชะลอความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีจิรพรรณ เขียวขำ25534
1452T030010การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
1453T030004การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามสรชัย พิศาลบุตร25528
1454T029998สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
1455T029992การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติประกาย จิโรจน์กุล25527
1456T029986การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพศิริพร จิรวัฒน์กุล25536
1457T029980วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้นศิริพร จิรวัฒน์กุล25536
1458T029974คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25536
1459T029968คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
1460T029962การพยาบาลผู้สูงอายุอรวรรณ แผนคง25536
1461T029956การพยาบาลหู คอ จมูกศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์25528
1462T029950ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
1463T029944ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25526
1464T029940การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25504
1465T029939การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรมในระบบต่างๆพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25551
1466T029936การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25523
1467T029935การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิดพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255621
1468T029932การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25533
1469T029926แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
1470T029920แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25526
1471T029915ชีวเคมีดาวัลย์ ฉิมภู่25535
1472T029910เคมี เล่ม 2Chang, Raymond25515
1473T029905เคมี เล่ม 1แชง, เรย์มอนด์@25515
1474T029859Physical therapy management pulmonary diseaseกานต์ หงษ์เพ็ชร25523
1475T029858การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25531
1476T029845ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 6กัญจนา ดีวิเศษ25532
1477T029838อบอุ่น อิ่มเอม : ความสุขจากการทำงานของพยาบาลเมื่อก้าวสู่จุดเปลี่ยนจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์25532
1478T029835รายงานการวิจัยบทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์25521
1479T029831รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25531
1480T029826ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ณ ฌาปานสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2548มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์25483
1481T029821สูตรไม่ลับอาหารเสริมพัฒนาการของเด็กไทยเพชรา คงศรี25531
1482T029820รอบด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะวิทยาการจัดการ25531
1483T029817การประชุมวิชาการระดับชาติพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 6 ปี 2553 : พยาบาล จุดเปลี่ยนระบบสุขภาพไทยจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์25531
1484T029813การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสมิติเวช 2549 โรงพยาบาลสมิติเวช25491
1485T029805รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปีการศึกษา 2551-2552 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.โครงการบัณฑิตศึกษา25531
1486T029804รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร.^บัณฑิตวิทยาลัย.25521
1487T029802หัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติประจำปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 17 พฤษภาคม 2553) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.บัณฑิตวิทยาลัย25532
1488T029793รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านไทยคดีศึกษาตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25531
1489T029784รายงานการพัฒนางานระบาดวิทยาและบันทึกกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) สถิติ ข้อมูล โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดนครปฐม ปี 2551-2552ดรุณี โพธิ์ศรี25531
1490T029769สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิงจิตติมา ภาณุเตชะ25501
1491T029768อนาคตระยอง : เส้นทางสู่สังคมสุขภาพเดชรัตน์ สุขกำเนิด25511
1492T029763ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.กองควบคุม25431
1493T029760มาสร้างอนาคตให้ "ครอบครัว" กันดีกว่าMOA อินเตอร์เนชั่นแนล25491
1494T029737รายงานวิจัยแนวทางการจัดตั้งองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540วิทยา กุลสมบูรณ์25481
1495T029734ประมวลการสัมมนาวิชาการเรื่องต้มยำกุ้ง ภูมิคุ้มกันทางปัญญา สู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 225521
1496T029712เนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา25522
1497T029710กินอย่างไรไกลเบาหวานกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
1498T029708กินคลายโรคความดันเลือดสูงกรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ25532
1499T029702โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกมลวิช เลาประสพวัฒนา25526
1500T02969935 ปี อายุรศาสตร์ มอ.อานุภาพ เลขะกุล25533
1501T029696การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
1502T029694การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
1503T029688การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25537
1504T029682การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25536
1505T029681ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25533
1506T029675ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
1507T029672แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากรห้องผ่าตัดสุภาพร เลิศร่วมพัฒนา25493
1508T029666การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4Black, Joyce M.25536
1509T029660การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
1510T029654การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
1511T029648คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25536
1512T029626รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2550 ของ สศช. เรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
1513T029622การบริหารงานแนวพุทธคงเดช ลีโทชวลิต25451
1514T029617ยุทธศาสตร์ใหม่ประเทศไทย : การประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2550สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25501
1515T029616คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25461
1516T029615ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยระพีพรรณ คำหอม25481
1517T029613สุขภาพคนไทย 2551 : โลกร้อน ภัยคุกคามจากน้ำมือมนุษย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25515
1518T029611การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์โดยชุมชน : กรณีศึกษาโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนสุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์25411
1519T029605การปฏิบัติงานตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดสมุทรสาครสิริลักษณ์ อยู่เย็น25521
1520T029588คู่มือมาตรฐานและกลวิธีในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.^กองสุขาภิบาลอาหาร.25451
1521T029558สุขภาพคนไทย 2553 : วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาสชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25534
1522T029535แนวเวชปฏิบัติสำหรับนักกายภาพบำบัดในการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่สภากายภาพบำบัด.^เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.25536
1523T029520จิตวิทยาในชีวิตประจำวันลักขณา สริวัฒน์25495
1524T029519คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
1525T029510โภชนาการดี ชีวีมีสุขสง่า ดามาพงษ์25431
1526T029491เติมชีวิตใส่กระปุก : หลากทรรศนะสู่กองทุนการออมแห่งชาติมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย25531
1527T029490เป็นพ่อแม่หลังชีวิตคู่แยกทาง : มุมมองด้านกฏหมาย, มิติหญิงชายและวาทกรรมบุษกร กาศมณี25521
1528T029480สวัสดิการยามชราบำนาญแห่งชาติวรเวศม์ สุวรรณระดา25531
1529T029433เอกสารประมวลผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสหรือวิกฤติของประเทศไทย"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25537
1530T029339ความผิดปกติทางเพศสมภพ เรืองตระกูล25463
1531T029268การบำบัดด้วยดีเลชั่น รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้จริงหรือประพจน์ เภตรากาศ25526
1532T029220ผลของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์25521
1533T029213เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 เรื่อง Diagnostic screening for physical therapy : when to treat? when to refer?มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะกายภาพบำบัด25531
1534T029199การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุราสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล25531
1535T029198การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรามานิต ศรีสุรภานนท์25531
1536T029197จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุราพิชัย แสงชาญชัย25531
1537T029196การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราสาวิตรี อัษณางค์กรชัย25531
1538T029195การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุราสายรัตน์ นกน้อย25531
1539T029193การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์25531
1540T029192พูดจาภาษาเบาหวาน : แนวทางการสื่อสารสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับผู้ที่เป็นเบาหวานปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์25531
1541T029163ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย : ภาคกลศาสตร์ เล่ม 1สุชาติ สุภาพ25521
1542T029145รายงานผลการวิจัยการศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนหลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาลพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์25511
1543T029125การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25521
1544T029101แนวคิดและวิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอาภรณ์ ดีนาน25518
1545T029098การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25503
1546T029092จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวกวิทยากร เชียงกูล25528
1547T029084วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
1548T0290641234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัสวิชัย ทิพณีย์25383
1549T029062วิจัยธุรกิจยุคใหม่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์25512
1550T029058เคมีทั่วไป 1เกษม พลายแก้ว25531
1551T029048สามัคคีชุมชนที่ตำบลปากพูน : ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชขนิษฐา นันทบุตร25521
1552T029046เมื่อปัญญาเบ่งบานที่บ้านปริก : เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาดวงพร เฮงบุณยพันธ์25521
1553T029045เบิกฟ้าขุนทะเล ตำนานเมืองนคร ร้อยพลังสร้างสุข : ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชดวงพร เฮงบุณยพันธ์25521
1554T029043กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชนขนิษฐา นันทบุตร25521
1555T029017ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสุปราณี แตงวงษ์25512
1556T028996การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมายเชิญขวัญ ภุชฌงค์25521
1557T028964สรุปรายงานโครงการพัฒนาสุขภาพจิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคสุชาดา สาครเสถียร25521
1558T028943การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์อารี จำปากลาย25524
1559T028942รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2551สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25521
1560T028931ทางสู่ธรรมาภิบาลเจริญ เจษฎาวัลย์25521
1561T028930จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
1562T028928จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษศรีเรือน แก้วกังวาล25502
1563T028874สิทธิผู้ป่วย : เรียนรู้และเข้าใจเพื่อใช้ให้เป็นทัศนีย์ แน่นอุดร254410
1564T028842คิดใหญ่ไม่คิดเล็กSchwartz, David J.254810
1565T028827กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
1566T028822ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
1567T028812คู่มือปฏิบัติการวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ254115
1568T028808การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25464
1569T028807การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25451
1570T028783เอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมเล่มวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 1ธนพร วงษ์จันทร254713
1571T028773การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล254610
1572T028721ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 4กัญจนา ดีวิเศษ25521
1573T028710การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขขุมวิท 11 กรุงเทพฯสภาการพยาบาล25521
1574T028597รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ประจำปี 2551มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR)25523
1575T028594รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ประจำปี 2550มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR)25523
1576T028579สัมพันธภาพในครอบครัวไทยจิราพร ชมพิกุล25521
1577T028573การสัมมนาพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องการสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษาพยาบาล ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานครที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถานการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ25511
1578T028557การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักการแพทย์ทางเลือก25521
1579T028549คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
1580T028499คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
1581T028497คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
1582T028495กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
1583T028493การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25522
1584T028492เภสัชวิทยา เล่ม 1จุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
1585T028489ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2บุญเพียร จันทวัฒนา25523
1586T028486ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1บุญเพียร จันทวัฒนา25523
1587T028485การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิผลของระบบงานการบริการพยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครเสาวณีย์ โกวิทเทวาวงศ์25441
1588T028484ผลการใช้สารสนเทศโดยวิธีการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเผชิญความจริงที่มีต่อความรู้ เจตคติและความวิตกกังวลในเรื่องสัมพันธภาพทางเพศของสตรีวัยหมดระดูในคลินิกวัยทอง โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีชิดชม เจนตลอด25511
1589T028477การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาด้านบริการพยาบาลในโรงพยาบาลนครปฐมเยาวลักษณ์ สงวนพานิช25523
1590T028475การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25522
1591T028473การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25522
1592T028471การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25522
1593T028467การพยาบาลผู้สูงอายุบุญศรี นุเกตุ25484
1594T028449มองอนาคตกับหมอเสมมูลนิธิแพทย์ชนบท25501
1595T028439คู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่ปภาดา ชิโนภาษ25522
1596T028435คู่มือการเลี้ยงดูลูก วัยแรกเกิด-6 ปีปภาดา ชิโนภาษ25522
1597T028415ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ25521
1598T028395คู่มือเลี้ยงลูกวัย 1-6 ขวบบริษัทบริสตอล-ไมเยอร์สควิบบ์(ประเทศไทย)จำกัดม.ป.ป.1
1599T028388รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาบริการสุขภาพแบบผสมผสานของคลินิกสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยคริสเตียน-สะแกราย จังหวัดนครปฐมจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25523
1600T028363หนังสือประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 "สู่ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยาและความก้าวหน้าทาง STEM CELL" วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยถนัด ไพศาขมาศ25501
1601T028330รายงานประจำปี 2551 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25521
1602T028304การบริหารจัดการคนเก่งThorne, Kaye25501
1603T028302ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย (เล่ม 2)สุชาติ สุภาพ25501
1604T028299การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
1605T028298Competency model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทยนิสดารก์ เวชยานนท์25501
1606T028296Built to serve : สุดยอดกลยุทธ์ผู้นำแห่งอนาคตSanders, Dan J.25512
1607T028295การพัฒนาภาวะผู้นำCampbell, Scott25511
1608T028294ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบ NANDAวิจิตรา กุสุมภ์25511
1609T028293การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสมใจ ลักษณะ25491
1610T028292ภาวะผู้นำวิเชียร วิทยอุดม25501
1611T028291ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี25521
1612T028290การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
1613T028289การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25511
1614T028287การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
1615T028285ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25472
1616T02828314 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพทิศนา แขมมณี25512
1617T028282พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อยอนุพงศ์ นิติเรืองจรัส25501
1618T028281พยาธิวิทยาคลินิกพรรธนมณฑน์ อุชชิน25501
1619T028280การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25501
1620T028279Highlight in nephrology for internistsธนิต จิรนันท์ธวัช25511
1621T028278แนวทางเวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาสมชัย นิรุตติศาสน์25521
1622T028277นรีเวชวิทยาหเทิญ ถิ่นธารา25461
1623T028275การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
1624T028273การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยาศศิธร พุมดวง25522
1625T028271การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัยวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
1626T02827021 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณ ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีMaxwell, John C.25511
1627T028269อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 4สิริ เชี่ยวชาญวิทย์25491
1628T028268อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 1วุฒิเดช โอภาสเจริญสุข25461
1629T028266วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
1630T028264การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตเพลินตา ศิริปการ25512
1631T028262การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25512
1632T028261First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
1633T028260โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
1634T028258โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5สุเทพ กลชาญวิทย์25512
1635T028254ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25491
1636T028252ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อนช่วยจำ25513
1637T028247การพยาบาลอนามัยชุมชนไพเราะ ผ่องโชค25505
1638T028246การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25561
1639T028243การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25513
1640T028241การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
1641T028240ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25501
1642T028238ภาวะช็อคและการพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ25512
1643T028236การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
1644T028234การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25512
1645T028233กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25491
1646T028231ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25512
1647T028229กุมารเวชศาสตร์ทันยุคจารุพิมพ์ สูงสว่าง25512
1648T028227ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กกุสาวดี เมลืองนนท์25527
1649T028225Advanced pediatric critical care nursingสุภารัตน์ ไวยชีตา25512
1650T028223ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อยกฤษณา เพ็งสา25509
1651T028222New horizons in the management of critically ill childrenดุสิต สถาวร25511
1652T028221New trend in pediatric practice 2008ดุสิต สถาวร25511
1653T028220คู่มือโรคผิวหนังเด็กอมรศรี ชุณหรัศมิ์25511
1654T028218หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็กยุพยงค์ ทังสุบุตร25502
1655T028216กรณีศึกษาเวชจริยศาสตร์ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
1656T028214พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
1657T028212อายุรกรรมห้องปฏิบัติการสำหรับภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากลิ่มเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
1658T028197ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25501
1659T028191รวมผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2551กระทรวงสาธารณสุข.^สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.^สำนักวิชาการสาธารณสุข.25521
1660T028177การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาลศิริพร จิรวัฒน์กุล25482
1661T028174การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงอุ่นใจ กออนัตกุล25513
1662T028173Working mom : คุณแม่ทำงานนอกบ้านสุกัญญา ประจุศิลป25481
1663T028172การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอดวิไลลักษณ์ วงศ์อาษา25501
1664T028170คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจิตเกษม สุวรรณรัฐ25512
1665T028168การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้รัตน์ศิริ ทาโต25512
1666T028163ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25525
1667T028161สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้นละเอียด แจ่มจันทร์25493
1668T028160Ob & Gyn : update & practical IIIกระเษียร ปัญญาคำเลิศ25461
1669T028159เพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเอนก อารีพรรค25481
1670T028158ความรู้พื้นฐานการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรมอภิชาติ จิตต์เจริญ25501
1671T028157สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยานเรศร สุขเจริญ25491
1672T028156การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข25511
1673T028155การพยาบาลสูติศาสตร์ : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดากับทารกในครรภ์ การเตรียมตัวเพื่อคลอดและออกกำลังกายหลังคลอดวรุณวรรณ ผาโคตร25471
1674T028153การตั้งครรภ์ : โรคทางจิตเวชและการรักษาสมภพ เรืองตระกูล25502
1675T028146การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมายเบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์25524
1676T028127การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์ : เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของโลกวิชัย โชควิวัฒน์25522
1677T028093การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกับสุขภาพมนุษย์ ความเสี่ยงและการตอบสนอง บทสรุปเบญจพร พอเมอร์25521
1678T028065ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ มายาคติการผูกขาดและคอรัปชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ25521
1679T028049การประชุมวิชาการการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 19 "วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก"ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย25521
1680T028037โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ.2548-2551เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม25521
1681T028035โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างอาณาจักรธุรกิจหอการค้าจังหวัดนครปฐม25514
1682T028013ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25521
1683T027995ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวนฤมล กล่อมจิตเจริญ25524
1684T027991ผลลัพธ์ของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่บ้านพรทิพย์ ราชดารา25524
1685T027987ความพึงพอใจในการบริการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมนิตยา ถนอมศักดิ์ศรี25524
1686T027970คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25401
1687T027969แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254616
1688T027968การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25511
1689T027951รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 1จิตตินันท์ เตชะคุปต์25501
1690T027950รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตราการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2จิตตินันท์ เตชะคุปต์25511
1691T027920ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปี ข้างหน้าสมบุญ ยมนา25511
1692T027913แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.^กรมตรวจความปลอดภัย.25522
1693T027882ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชำระหนี้ไม่ตรงกำหนดของผู้ใช้บริการสินเชื่อเงินสดชนิดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธรรมฤทธิ์ ศริ25511
1694T027878การศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพเครื่องเบญจรงค์กับบุคลิกภาพผู้บริโภคในเขตภาคกลางรัชนีวรรณ พาหา25511
1695T027875วัฒนธรรมองค์การของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัดพันนิพา สุขผึ้ง25511
1696T027873การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า : กรณีใช้ก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนิษฐา สุทธิเสวันต์25511
1697T027872การประเมินทางเศรษฐกิจของโครงการทางด่วนเอกมัย-รามอินทราอัจฉรา หงส์สุวรรณรวี25511
1698T027868ห่วงใยคุณแม่ ดูแลลูกน้อยเฟนวิก, เอลิซาเบท@25371
1699T027867การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุนจินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ25511
1700T027866คู่มือการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสภาการพยาบาล25521
1701T027865โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องความก้าวหน้าและพัฒนาการทางกายภาพบำบัดสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย25521
1702T027860เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25522
1703T027859การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างจุมพล หนิมพานิช25491
1704T027857ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์25513
1705T027855Biomechanics of spines stabilizationไพรัช ประสงค์จีน25502
1706T027850คู่มือกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกวิยะดา ศักดิ์ศรี25525
1707T027789คู่มือพ่อแม่มือโปรดูโทรทัศน์กับลูกแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)25491
1708T027788คู่มือพ่อแม่มือโปรดูโทรทัศน์กับลูกนฤมล รื่นไวย์25501
1709T027718คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโทเศรษฐศาสตร์อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สถาบัน OPINION25381
1710T027717คู่มือข้อสอบเตรียมสอบเข้าปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เอกวุฒิ วงศ์หาริมาตร25431
1711T027716พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคนราทิพย์ ชุติวงศ์25351
1712T027715ข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM Publication และข้อมูล Online ของแหล่งสารนิเทศทั่วประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย.^ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์.25441
1713T027710คู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้าปริญญาโทคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถาบัน OPINION25391
1714T027709คู่มือและแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโทเศรษฐศาสตร์อนุสรณ์ สรพรหม25451
1715T027707จุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ25402
1716T027706ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคนราทิพย์ ชุติวงศ์25441
1717T027698ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรีสุภาภรณ์ อนุรักษ์อุดม25524
1718T027690โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศไทยกับอินเดียก่อนและหลังเปิดเสรีการค้ากุศล ฐินะกุล25511
1719T027681ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานการผลิตตามแนวคิด Six Sigma : กรณีศึกษาบริษัทคิว ดี พี (ประเทศไทย) จำกัดภาณุพงษ์ ฤทธิ์สมจิต25511
1720T027680ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานีศิริวรรณ ปรีชา25511
1721T027677รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้และทัศนคติเกี่ยวกับการประมูลบนเว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและการทำธุรกิจ : กรณีศึกษาเว็บไซต์ประมูลดอทคอมนราวดี ลินิฐฎา25511
1722T027665การวิเคราะห์ส่วนการตลาดแบบคงที่ของการส่งออกยางพาราไทยวัชรินทร์ กือเย็น25511
1723T027664การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินการปลูกยางพาราทดแทนอ้อยโรงงานของโครงการปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานีอรทัย จันทร์เหล็ก25511
1724T027654การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
1725T027644การทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนกระทรวงสาธารณสุข.^สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล.25515
1726T027639ดนตรีบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
1727T027633มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.^กรมการแพทย์.^สำนักการพยาบาล.25501
1728T027632มาตรฐานการพยาบาลในชุมชนส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล25441
1729T027628คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชนสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร25511
1730T027585รายงานผลการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา AIDSสุณี สอนไธสง25525
1731T027576ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฏีการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25511
1732T027566ทำเนียบผลการวิจัยกรมอนามัย 2549-2551กระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.25511
1733T027554ปัจจัยชี้นำดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมกมลพรรณ บัวพันธุ์25511
1734T027544ความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิบัติ : ศึกษากรณีปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดำเนินคดีแพ่งในศาลสุวัฒน์ คีรีวิเชียร25521
1735T027538การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตกะหล่ำปลีปลอดสารพิษกับกะหล่ำปลีกระแสหลักของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่วรธัช บุญประเทือง25511
1736T027536การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดขอนแก่นดาวรุ่ง พลายยงค์25511
1737T027534ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 : ศึกษากรณีธุรกิจจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมปิยบุตร ชูวัง25511
1738T027533สภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1นันทวัฒ สุบรรณรัตน์25511
1739T027532แนวทางการบริหารงานพัสดุสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1คมคาย น้อยสิทธิ์25511
1740T027529ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์กมล สดมณี25511
1741T027524ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของครอบครัวกับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้ดูแลที่เป็นญาติชะโลม วิเศษโกสิน25524
1742T027506สรุปบทเรียนที่ดี (good practice) ของการทำวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2549อรุณ บัวจีน25521
1743T02749180 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต : เพชรจรัสแสงแห่งวงการสาธารณสุขไทยสันติสุข โสภณสิริ25521
1744T027462รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย25511
1745T027453สุขภาพคนไทย 2552 : เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรงชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25524
1746T027446ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวงค์เดือน หุ่นทอง25511
1747T027442กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคสุธาวดี ขำสกุล25511
1748T027441การตั้งราคาอัตราค่าบริการผ่านสายระบบจำหน่าย กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 2 กับสถานีไฟฟ้าลานกระบือพีระชัย จรรยาพรวัฒน์25511
1749T027439การรับรู้และการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน์ด้วย e-Procurement มาใช้ในองค์กรภาครัฐของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสานุพงศ์ โตสงวน25511
1750T027436การจัดการตามมาตรฐานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครนวลพงศ์ เสือแก้ว25511
1751T027420คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์คณะอนุกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์25511
1752T027397พ่อแม่ต้องรู้มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
1753T027386ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมภพ จาวยนต์25511
1754T027385การศึกษาปัจจัยกำหนดรายได้และประสิทธิภาพการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยรชานนท์ เอี่ยมละออ25511
1755T027382สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณีสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลสาธารณะทิพาพร นะมาตร์25511
1756T027379ความพึงพอใจต่อสวัสดิภารของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมชั้นพิเศษเขตกรุงเทพมหานครชนนิกานต์ ไทยประยูร25511
1757T027375การศึกษาการจัดองค์การของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขวัญธิดา สุทธิพิทักษ์25501
1758T027374การศึกษาความคิดเห็นด้านการจัดการของพนักงานก่อนและหลังการแปลงสภาพ : กรณีศึกษาบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)พัชรินทร์ โพธิวราพรรณ25501
1759T027373กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการตลาดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสายชล ดาษนิกร25511
1760T027370อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์เกริกชัย ฉันทจิตต์25521
1761T027369กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจร้านหนังสืออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษาเว็บไซต์แจ่มใสดอทคอมทรรศนีย์ อัครทัตตะ25511
1762T027367พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินประเภทการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอรอนงค์ สนธิไทย25521
1763T027365การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้ทรัพยากรการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทยวรางค์ สุภิสิงห์25511
1764T027364มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการฟอกเงินในธุรกิจค้าทองคำ อัญมณีและงานศิลปกรรมศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์25511
1765T027363การสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในทัศนะของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยกฤตพล สุนทรวราภาส25511
1766T027362ปัญหาการเป็นผู้ประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคมทรงพล โลหะมาศ25511
1767T027359ระบบการชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องรับผิดมีนวรา ตันติภาคย์25511
1768T027263นางปีศาจร้ายในสายตาหมอปรียนันท์ (ดลพร) ล้อเสริมวัฒนา25493
1769T027258การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ปกรณ์ ปรียากร25521
1770T027201ตัวแบบ (Model) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (Community care)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ25513
1771T027193การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรีที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์25507
1772T027167การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่งสมสุดา ผู้พัฒน์25511
1773T027149รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11(8) (9) (10) และ (12)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25511
1774T027074ชีวเคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์255222
1775T027063ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 เรื่องรวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติสภาการพยาบาล25501
1776T027038ทำเนียบองค์กรด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2551กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ255110
1777T027018การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโกสุม เศรษฐวงศ์254514
1778T027008เอกสารรวมเล่มวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐานจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254614
1779T026994คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25453
1780T026977การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25452
1781T026967แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
1782T026965แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25442
1783T026964แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25441
1784T026962การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25462
1785T026952คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา254615
1786T026945คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ25427
1787T026942โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
1788T026919เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะพยาบาลศาสตร์25511
1789T026918บันทึกทางการพยาบาล : สมรรถนะที่สำคัญของวิชาชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25511
1790T026917โลจิสติกส์ : ก้าวย่างประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล25501
1791T026911การรับรู้และการจัดการกับความเจ็บป่วยของพระภิกษุอาพาธด้วยโรคมะเร็งบริเวณลำคอโรงพยาบาลสงฆ์ภัทราพร ภัทรนาวิก25514
1792T026903การจูงใจที่เป็นเลิศSpitzer, Dean R.25512
1793T026899เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25473
1794T026888BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนวัฒนา พัฒนพงศ์25472
1795T026887พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ25511
1796T026885การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชนรัชนี จันทร์เกษ25512
1797T026883การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุมไพรในสถานบริการสาธารณสุขจิราพร ลิ้มปานานนท์25512
1798T026852คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา254615
1799T026847รายงานการศึกษาโครงการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)วิพรรณ ประจวบเหมาะ25511
1800T026841รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์25511
1801T026827การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25469
1802T026817จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาจินตนา อาจสันเที๊ยะ254813
1803T026807การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์254910
1804T026806การพยาบาลสูติศาสตร์ 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25441
1805T026802ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร254711
1806T026796การพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 2ธนพร วงษ์จันทร25476
1807T026794ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องการพยาบาลกับสุขภาพดีถ้วนหน้าสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25261
1808T026783เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25453
1809T026781การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25462
1810T026780การพยาบาลผู้ใหญ่ 1สุพร พริ้งเพริศ25451
1811T026776คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
1812T026759จริยธรรมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการ25504
1813T026743มาตรฐานการพยาบาลเชิงโครงสร้างในสถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษาและสถานประกอบการสภาการพยาบาล25391
1814T026736ศัพทานุกรมออร์โธปิดิคส์สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย25281
1815T026733การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการเกียรติศักดิ์ จันทร์แดง25491
1816T026722ถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์สถาพร มานัสสถิตย์25341
1817T026720สร้างพลังการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุขสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์25411
1818T026706บริบทเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมนทิรา โลหพันธุ์วงศ์25431
1819T026679หลักการจัดการและองค์การและการจัดการ : แนวคิดการบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันชนงกรณ์ กุณฑลบุตร25472
1820T026677การจัดการสมัยใหม่เนตร์พัณณา ยาวิราช25481
1821T026674การวางแผนกลยุทธ์อุทิศ ขาวเชียร25493
1822T026666สุขภาพคนไทย 2549ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25492
1823T026663นักบริหารมืออาชีพสมัคร เจียมบุรเศรษฐ์25381
1824T026614การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาลจริยาวัตร คมพยัคม์255421
1825T026597บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำชินน์, จอร์จ25321
1826T026552โรคภูมิแพ้สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ25511
1827T026545เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
1828T026544เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25511
1829T026534ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25512
1830T026532การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
1831T026530100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทยศศิมา ตาแสง25512
1832T026349ทำเนียบบริการและผลิตภัณฑ์ เล่ม 2สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว25451
1833T026348รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ธันวาคม 2549 - ธันวาคม 2550)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา25501
1834T026309การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ทางสถิติเนาวรัตน์ มีจันทร์25421
1835T026308คู่มือวิทยากรสำหรับการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และชีวิตครอบครัวศึกษาสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย25351
1836T026301แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครอบครัว : เพื่อลูกหลานเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งนิตยา คชภักดี25391
1837T026300คู่มือการอบรมเยาวชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ดรุณี รุจกรกานต์25401
1838T026299การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กไทยตามเป้าหมายกึ่งทศวรรษ 2538 ระยะสิ้นสุดโครงการนิศากร บุญอาจ25391
1839T026298การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุจากจราจรก่อนถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล25341
1840T026265กองทุนสุขภาวะ : กองทุนปรับทุกข์ แบ่งปันสุขของชาวกรุงเทพโครงการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพมหานคร25501
1841T026256สาระน่ารู้สำหรับการปฏิรูประบบลอจิสติกส์ในองค์กรของคุณเตชะ บุณยะชัย25501
1842T026255ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ให้บริการต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีพ.ศ.2549สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)25491
1843T026237การประชุมวิชาการเรื่อง "Practical points for nurses on pain management"วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.^ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ.25511
1844T026207การประชุมวิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.^คณะพยาบาลศาสตร์.25491
1845T026133หมอวิทยาพาเที่ยว แนวจิตวิทยาวิทยา นาควัชระ25451
1846T026132โอโซนความสุขวิทยา นาควัชระ25471
1847T026108โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูลทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา25495
1848T026072การศึกษาการดำเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนฤมล มีสวย25511
1849T026064การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1ผ่องศรี ศรีมรกต25515
1850T026062การวิจัยทางการพยาบาลเรณา พงษ์เรืองพันธุ์25493
1851T026043ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุไทยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)25501
1852T026036ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน : แนวคิด เครื่องมือ การออกแบบขนิษฐา นันทบุตร25511
1853T026035ข้อเสนอบทบาทพยาบาลชุมชนที่เท่าทันสภาวะการณ์ระบบสุขภาพที่เปลี่ยนไปขนิษฐา นันทบุตร25511
1854T026034แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
1855T025860การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง"สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี25511
1856T025859การประชุมวิชาการเรื่องถอดรหัสการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจรสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25511
1857T025856องค์ประกอบคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : ร้านค้าปลีก "ช้อปปิ้ง ช้อป" สาขาตำบลงิ้วราย จังหวัดนครปฐมพุทธิพงศ์ ชัยสนิท25492
1858T025855ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการจัดการความรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)พรทิพย์ ตั้งคุรุสรณ์25491
1859T025854กลยุทธ์การสร้างตัวแทนการจัดจำหน่ายแบบยั่งยืนของบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)ดวงเนตร ยอดทรงตระกูล25491
1860T025852ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้วศศิธร ใจกัญญา25492
1861T025833ทฤษฎีความน่าจะเป็นกิดาการ สายธนู25512
1862T025829การให้ความสำคัญแก่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อการเลือกโรงพยาบาลของผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรสาครศิริวรรณ ชวนอุบล25514
1863T025825ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวานแฝงอโณทัย ตั้งธนะพงษา25514
1864T025821การรับรู้การพยาบาลที่ได้รับในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีจันทร์ฉาย มณีวงษ์25514
1865T025817การจัดการความขัดแย้งภายในโรงพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐบาล จังหวัดนครปฐมจันทร์ยงค์ ลิ้มวนานนท์25514
1866T025816กระบวนการสร้าง "ภาพแสดงแทน" เพื่อสิทธิเชิงพื้นที่อิทธิพร ขำประเสริฐ25501
1867T025712ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์จันทร์จิรา พานิช25492
1868T025708การปรับตัวในการฟื้นสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีรจน์ เพ็งแก้ว25514
1869T025704ผลของน้ำแข็งต่อการลดอาการเจ็บคอหลังถอดท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐมกุลิสรา เฟื่องมะนะกูล25514
1870T025700ผลของดนตรีบำบัดต่อการลดความไม่สุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์25514
1871T025696ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจิรภา นาวาพงส์25514
1872T025692ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลนครปฐมสมคิด มะโนมั่น25514
1873T025688ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพียงดาว จุลบาท25514
1874T025684ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลำบากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอารีรัตน์ ม่วงไหมทอง25514
1875T025680ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุในชุมชนลำลูกบัว จังหวัดนครปฐมสรารัตน์ สุขสมสิน25514
1876T025648การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครมะลิ มงคลพันธ์25492
1877T025640ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25504
1878T025638ยากับโรคในผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยรังสิต.คณะเภสัชศาสตร์25513
1879T025632การจัดการการตลาดKotler, Philip25512
1880T025631การบริหารและพฤติกรรมองค์การสมยศ นาวีการ25491
1881T025629การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและบทเรียนของไทยอำพล จินดาวัฒนะ25512
1882T025621การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25514
1883T025576สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนกรมศิลปากร.สำนักหอสมุดแห่งชาติ25512
1884T025563เส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบลในชีวิตนักวิทยาศาสตร์โดเฮอร์ที, ปีเตอร์ @25501
1885T025540นาโนเทคโนโลยีขั้นต้น (เล่มที่ 1)ศรัญญา พรหมโคตร์25512
1886T025505เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข25471
1887T025477ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
1888T025475ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
1889T025474Tough management : เจาะเกราะสุดยอดยุทธบริหารมาร์ตินส์, ชัค@25501
1890T025472ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสุทธิของไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจศิริเพ็ญ น้าสกุล25491
1891T025470อาหารต้านโรคเอื้อมพร สกุลแก้ว25511
1892T025469Detox ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใสนุช ภิรมย์25511
1893T025466จัดการอย่างนักบริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารระดับสูงและประธานบริหารเผยหลักการที่นำพาพวกเขาสู่ความสำเร็จวินสตัน, สเตฟานี@25481
1894T025464การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.สาขาเวชศาสตร์การกีฬา25501
1895T025459การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็กมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25511
1896T025458การวิจัยทางสังคม : วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25518
1897T025449การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยประพจน์ เภตรากาศ25511
1898T025448การพัฒนากำลังคน ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25511
1899T025405การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
1900T025404การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25511
1901T025393การประชุมวิชาการเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25515
1902T025387การนำคดีขึ้นสู่ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตร 44/1ศิวาพร ศักดาศิโรรัตน์25511
1903T025386บทบาทของอัยการในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมศิริชัย พลการ25501
1904T025385การคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ศึกษาการออกหมายอาญาโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์วินัย ภัทรเรืองวิไล25501
1905T025384การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงของกองทุนเปิดตราสารทุนในประเทศไทยฐานันดร จันทร์สีทอง25511
1906T025383ความคิดเห็นต่อการใช้และความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จรัสศรี เพ็ชรเย็น25501
1907T025382การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนวิละดา ชาวชื่นสุข25501
1908T025381ปัญหาการฟ้องคดีให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดต่อผู้บริโภคมัณฑนา พรรณพงาพันธุ์25501
1909T025380มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจขายตรง : ศึกษากรณีอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่วิลาสินี อัครวิบูลย์25501
1910T025379การศึกษาปัจจัยทางการเงินที่กำหนดรายได้ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)วิสุทธิ์ ก้องวิริยะกุล25501
1911T025378การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานสุปิติ สำแดง25501
1912T025377วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ภาษีอากรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวีวัฒน์ รัตนา25501
1913T025375ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ (SUV) ยี่ห้อฟอร์ด ในกรุงเทพมหานครจิตฏภัทร์ ว่องพิฑูรมานะชัย25501
1914T025374ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้านกยูงพระราชทานวิลาวัลย์ กองสะดี25501
1915T025373การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินและการกระจายหนี้สินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยเกษดา สุทธิรัตน์25501
1916T025372โอกาสทางการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยธีรวดี โชติมีชัย25501
1917T025371ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาในพื้นที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตชาลี อิศรางกูร ณ อยุธยา25501
1918T025369การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการกำหนดราคาประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล : กรณีศึกษาโครงการลำน้ำเซบกอโนทัย ศรีมาลานนท์25511
1919T025368กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อนดุษฎี เลี้ยงประไพพันธ์25501
1920T025367การตรวจสอบการฟ้องคดีอาญาแผ่นดินของผู้เสียหายโดยพนักงานอัยการโกวิทย์ มีพรบูชา25501
1921T025366การนำภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตรามาใช้เก็บในประเทศไทย : ศึกษากรณีความเหมาะสมและปัญหาทางกฎหมายพฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี25511
1922T025365มาตรการบังคับโทษกักขังในสถานที่อื่นซึ่งมิใช่สถานที่กักขังเบญจพร สันติเวส25501
1923T025364ความพึงพอใจเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2น้ำอ้อย เวชกามา25501
1924T025334อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินที่มิใช่สถาบันการเงินจีรสุดา ชนะวงษ์25501
1925T025332ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแผ่นดินในประเทศไทยรัชดาภรณ์ เมธาวรารักษ์25501
1926T025331ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษากรณีเพื่อการชลประทานอำพร ฮกเจริญ25501
1927T025330มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มอาชีพไคโยตี้พื้นที่กรุงเทพมหานครสดุดี สินไชย25501
1928T025329ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของการประปานครหลวง กรณีศึกษา : สำนักงานประปาสาขานนทบุรีอริสรา สิงหะเนติ25511
1929T025328การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม IPSTAR ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : การให้บริการ Broadband internet ในโครงการโรงเรียนในฝันวีระเวชช ปลื้มถนอม25501
1930T025327การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาสำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น ต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซีดีเอ็มเอ (CDMA)ภักดี เทียบเพชร25501
1931T025326พฤติกรรมการใช้ระบบอินทราเน็ตสำหรับพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ชลนาถ อินทรกำแหง25501
1932T025325การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของระบบโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สุธีรา บุญฤทธิ์25501
1933T025324การจัดการการใช้งานในระบบปรับอากาศกับภาระการใช้งานที่เหมาะสมของอาคารสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยมาโนชญ์ บินไกรมาท์25501
1934T025323การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงของการทำธุรกิจตัวแทนซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์เมทินี พูลช่วย25501
1935T025321การศึกษาพฤติกรรมตอบสนองต่อมาตรการจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานสุกัญญา แซ่ล้อ25501
1936T025320การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนแบบเปิดและแบบปิด กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีสมอนงค์ ตั้งกิตติพงษ์25501
1937T025319ทัศนคติต่อระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)อัศจรรย์ วงษ์แก้ว25501
1938T025318การปรับปรุงวิธีกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินในประเทศไทยสุรพันธ์ วงศ์พันธ์25501
1939T025317การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสุกรแม่พันธุ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพิศนุ ม่วงโสภา25501
1940T025315การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อที่มีต่อภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : พ.ศ.2529-2549กมลพรรณ เผ่าพงษ์25501
1941T025314พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร25501
1942T025313การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็กธนกฤต แก้วนุ้ย25501
1943T025312การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลมในประเทศไทยณัฐรินทร์ เพ็ชร์โยธิน25501
1944T025311การวิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงานภายใต้โครงการประกันสังคม : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจิตติมา ราชพงศ์25501
1945T025310การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกองเงิน สุทธิพิทักษ์25501
1946T025309ผลกระทบของโรคไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยไปยังตลาดหลักในยุโรปและเอเชีย ปี 2545-2548จารุวรรณ เหลือล้น25501
1947T025308การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้าจิรดา จิรธนวิชัย25501
1948T025307การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของตลาดส่งออก กรณีศึกษา : บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดโชติมา ธนานิธิศักดิ์25501
1949T025306การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอาทิตย์ ศรีมงคลพิทักษ์25501
1950T025305วิธีประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตามแนวคิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาคจำกัดศรายุธ แก้วสินธุ์25491
1951T025302การวิเคราะห์อุปสงค์ของน้ำประปาประเภทที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา : การประปานครหลวงชุลีกร เสมาชัย25491
1952T025301ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันต่อต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยพรพิมล ศรีประเสริฐรัตน์25491
1953T025300การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออมของครัวเรือนในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจสุวรรณี เพียเอีย25491
1954T025299ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์เทวัญ มังคละชาติกุล25491
1955T025296การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2547สว่างจิต พุ่มมณีกร25491
1956T025295พฤติกรรมการบริโภคของข้าราชการตำรวจ สายงานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติตวงทิพย์รัตน์ เถื่อนศิริ25491
1957T025275ตำราวิชาการสุคนธบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
1958T025274ตำราวิชาการการใช้น้ำเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
1959T025273ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
1960T025272รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.^คณะเภสัชสาสตร์.25511
1961T025271การจัดบริการปฐมภูมิการดูแลโรคเบาหวานในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลพณพัฒณ์ โตเจริญวานิช25511
1962T025266การบริการสุขภาพที่บ้านสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25494
1963T025250การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอว ด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25501
1964T025242ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระของสินเชื่อสวัสดิการ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน ภาค 3 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการติวานนท์ประพาฬรัตน์ พูลทรัพย์25501
1965T025241การปรับปรุงความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยุทธศาสตร์ พลทามูล25501
1966T025240พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประสาร นุชพงษ์25501
1967T025239การศึกษาผลการใช้พลังงานทางอ้อมของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนทนงศักดิ์ ภูมิอาจ25501
1968T025238การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มงกุฏ หาญโยธี25501
1969T025237การวิเคราะห์เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียรังสรรค์ คติการ25501
1970T025236การวิเคราะห์ทางการเงินโครงการลงทุนผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวงรัฐกาญจน์ เกิดมั่น25501
1971T025233การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครสายสุดา โภชนากรณ์25481
1972T025232การประเมินกระบวนการเรียนรู้และสมรรถนะการพยาบาลปฐมภูมิในผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสำหรับการศึกษาเฉพาะทางสาขาการพยาบาลปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนงพิมล นิมิตรอานันท์25501
1973T025229การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและประสิทธิผลขององค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนอุริส แจ้งเจริญ25501
1974T025228การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยคริสเตียนสุเทพ วุฒิวโรภาส25491
1975T025227พฤติกรรมการดื่มสุราและการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มสุราของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพตะวันตกและปริมณฑลลักษณา อินทร์กลับ25512
1976T025212แบบประเมินสุขภาพครอบครัวและคู่มือการใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัวอุไร ศรีแก้ว254915
1977T025197สารสนเทศทางการพยาบาลสุกัญญา ประจุศิลป25506
1978T025192การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลังรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25515
1979T025187การจัดการทางกายภาพบำบัดโดยใช้เทคนิคการขยับเคลื่อนระบบประสาทรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล25505
1980T025174การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 24-29 มีนาคม 2551 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ตปรีชา ธันวารชร25511
1981T025168อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ภูมิหลังส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์อังศินันท์ อินทรกำแหง25451
1982T025164ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลังที่มีต่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเยาวดี สุวรรณนาคะ25431
1983T025083การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม ด้านบทบาททางวิชาการกัลยา ไผ่เกาะ25461
1984T025067การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพปัณณธร ชัชวรัตน์25451
1985T025062การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเบญจพร แก้วมีศรี25451
1986T025059การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลเพลินตา พรหมบัวศรี25451
1987T025056รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกอติพร ทองหล่อ25461
1988T025041พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25492
1989T025040คืนสุนทรียภาพให้สุขภาพ : กระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ : จิตวิญญาณ สุนทรียภาพและความเป็นมนุษย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25451
1990T025038สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25502
1991T025037ธรรมาภิบาลการเมืองแบบมีส่วนร่วมของผู้บริโภค : ศึกษากรณีกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคสี่แยกสวนป่า อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราชชาติชาย มุกสง25481
1992T025036สันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพพระไพศาล วิสาโล25501
1993T025035อัตลักษณ์หมออนามัย : เสียงจากชายขอบระบบสุขภาพไทยราตรี ปิ่นแก้ว25481
1994T025034พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมืองโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25471
1995T025033พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบทโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25471
1996T025031วัฒนธรรม ความตายกับวาระสุดท้ายของชีวิต : คู่มือเรียนรู้มิติสังคมของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25502
1997T025030มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25501
1998T025029วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25481
1999T025028วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งชิงพื้นที่สื่อสารสาธารณะมธุรส ศิริสถิตย์กุล25481
2000T025027พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25482
2001T025026ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์25481
2002T024979เสริมพลัง สร้างสุขภาพ : ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอภิญญา ตันทวีวงศ์25502
2003T024935โครงการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันไข้หวัดนกของจังหวัดลพบุรีจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25503
2004T024927บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25501
2005T024850กายภาพบำบัดกับพิษของบุหรี่รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ25507
2006T024805รายงานผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2550กระทรวงสาธารณสุข.^กรมการแพทย์.^สำนักการพยาบาล.25501
2007T024792การสนับสนุนจากคู่สมรสและการแสดงบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดรัศมี ศรีนนท์25491
2008T024791การพัฒนารูปแบบการดูแลเอื้ออาทรในการปฏิบัติการพยาบาลตามสภาพการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์25491
2009T024790รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลราชบุรีศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง25491
2010T024781องค์ประกอบในการทำหน้าที่ของครอบครัวและการปฏิบัติตนเพื่อเลิกดื่มสุราของผู้ติดสุราในโรงพยาบาลราชบุรีกาญจนา เลิศถาวรธรรม25491
2011T024780ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีกมลพล แพทย์ชีพ25491
2012T024779การรับรู้ภาวะสุขภาพและบรรยากาศในการสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีกชกรณ์ เอกกัตติ25501
2013T024760โรงเรียนกับเด็กอ้วน นโยบายสาธารณะว่าด้วย "นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก"ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข25481
2014T024736คู่มือรวมบทความสรีรวิทยาและการฝึกซ้อมการกีฬาแห่งประเทศไทย.^ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา.25501
2015T024734หน้าที่รับผิดชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ดนุลดา จามจุรี25491
2016T024724เอกสารประกอบการฟื้นฟูวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
2017T024723เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวม : เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
2018T024722สูจิบัตร 84 พรรษาพระบารมี 40 ปี ออทิสติกไทยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์25501
2019T02471984 พรรษาพระบารมี 40 ปี ยุวประสาทฯโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์25501
2020T024707รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2549มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย25501
2021T024686ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนขนาก จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25484
2022T024681ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลสุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล25491
2023T024675เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเล่นหุ้นให้รวยสิปปกร ขาวสอาด25501
2024T024639ผลของการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต่อการป้องกันภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้หญิงเรไร มงคลพันธ์25504
2025T024634ผลการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีลักคณา เรืองรักษา25505
2026T024630สัมพันธภาพและกระบวนการจัดการของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจันทนา ชาญประโคน25504
2027T024625การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีพจมาลย์ สงวนศักดิ์25505
2028T024620ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการบริโภคอาหารในชุมชนตำบลนางแก้ว จังหวัดราชบุรีพิณรวี สิงห์โต25505
2029T024616รูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นิตยา ท้าวปราบภัย25504
2030T024612การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรการหายใจ หน่วยงานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรีดวงรัตน์ ชาติแดนไทย25505
2031T024607การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงครามนภาพร ภมร25505
2032T024602ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมารดาวัยรุ่นในการส่งเสริมพัฒนาการบุตร อายุ 1-3 ปีจำเรียง สุขดำเนิน25505
2033T024597การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานครั้งแรกพัชรมนต์ ไกรสร25505
2034T024593ประสิทธิผลโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมการทหารช่างจุฑานันท์ หุ่นดี25504
2035T024589ประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ : กรณีศึกษาในชุมชน ในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมนต์ทิพา เทพเทียมทัศน์25504
2036T024585ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ต้องขังชายเรือนจำจังหวัดนนทบุรียงยุทธ ประมวลสุข25504
2037T024559คู่มือนักวิจัยมือใหม่สมหวัง พิธิยานุวัฒน์25501
2038T024534วิทยาการจัดการเสาวนิตย์ จันทนโรจน์ม.ป.ป.1
2039T024530รายงานวิจัยเรื่ององค์การกับการจัดการความรู้ : ศึกษาองค์การที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจบุญอนันต์ พินัยทรัพย์25501
2040T024486กระบวนการทำงานชุมชนกระทรวงยุติธรรม.^คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.25504
2041T024398การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2550ศรวัชร งามอุโฆษ25501
2042T024392การวิจัยทางธุรกิจอังคณา ธรรมสัจการ25501
2043T024380การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการHeizer, Jay25491
2044T024379การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25491
2045T024340เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษนันทวดี วงษ์เสถียร25501
2046T024339มาลาเรียสมชาย จงวุฒิเวศย์25491
2047T024327ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2549 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาล25494
2048T024320แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1วรรณี ธรรมโชติ25501
2049T024312แบคทีเรียแลคติกอัจฉรา เพิ่ม25501
2050T024309สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนทิพวรรณ เรืองขจร25501
2051T024307จุลชีววิทยาอัจฉรา เพิ่ม25501
2052T024297คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือให้คำปรึกษารายบุคคลสุชาติ เลาบริพัตร25481
2053T024295คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือผู้รับการบำบัดสุชาติ เลาบริพัตร25481
2054T024294คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือกลุ่มครอบครัวศึกษาสุชาติ เลาบริพัตร25481
2055T024293คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : กลุ่มฝึกทักษะการป้องกันและการกลับไปเสพซ้ำสุชาติ เลาบริพัตร25481
2056T024290คู่มือพัฒนาผู้นำ 10 บทบาทผู้นำสมัยใหม่วิเชียร ชุติมาเทวินทร์25461
2057T024258สรุปข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2547 : วันที่ 8-9 กันยายน 2547 ณ ศูนย์นิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรีพลินี เสริมสินสิริ25473
2058T024254คู่มือล้างพิษลำไส้รักษาตนเองด้วยธรรมชาติบำบัดบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล25451
2059T024248พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
2060T024219ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ซูเปอร์เซ็นเตอร์และไฮเปอร์มาร์เก็ตในสมุทรปราการธนิชชา เกิดชัยภูมิ25491
2061T024218ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยชนานาท ศรีเบญจพลางกูร25491
2062T024217การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่เจนจิรา เอื้อศรีธนากร25491
2063T024216การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าวงรอบปิดธนัทพงศ์ ปราโมทย์25491
2064T024215ความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "แฮร์รี่ พอตเตอร์" และการปรับแปรงจินตนาการ (Fantasy) จากวรรณกรรมให้เข้ากับชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮร์รี่ พอตเตอร์ในประเทศไทยอุบลรัตน์ สุขมาก25491
2065T024212การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการส่งออกถุงมือยางของไทยนฤทธิ์ ไชยประพันธ์25491
2066T024163ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศสุธี ปิงสุทธิวงศ์25504
2067T024150แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrigeสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25494
2068T024114อาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็นศัลยา คงสมบูรณ์เวช25481
2069T024112แอนติออกซิเดนท์ : สารต้านมะเร็งในผัก-สมุนไพรไทยนวลศรี รักอริยะธรรม25451
2070T024111Simplicity จาก Web HAสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล25451
2071T024104ชุดฝึกอบรมการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ตอนที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25503
2072T024099ล้มแล้วลุกแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ25442
2073T024057เจาะงานวิจัย สมุนไพรหมื่นล้านแสงไทย เค้าภูไทย25451
2074T024012คู่มือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.^ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย.25502
2075T023956การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2ชมรมพยาบาลออร์โธปิติคส์แห่งประเทศไทย25502
2076T023930ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี"มณฑกา ธีรชัยสกุล254910
2077T023920รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายภัคภร ช่วยคุณูปการ254910
2078T023913รายงานวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือและสำรวจพฤติกรรมรุจา ภู่ไพบูลย์25491
2079T023899คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25504
2080T023893Axial skeleton and appendicular skeletonศศิธร โรจนเนืองนิตย์25422
2081T023840108 ความคิดเพื่อโรงพยาบาลชุมชนสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ25481
2082T023830โรคเบาหวานศักดิ์ บวร25451
2083T023801ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกุยบุรีดรุณี จับใจ25492
2084T023800ความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา : ของธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงครามธีรพงษ์ จันทรท่าจีน25481
2085T023795การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องและได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรีสมจิตต์ ชาโชติ25504
2086T023791ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการสื่อสารในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐมยุพา พิมพ์ดี25504
2087T023787ผลของการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการกลืนลำบากในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีสายทิพย์ จ๋ายพงษ์25504
2088T023783ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับปนัดดา ตะปานนท์25504
2089T023779การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรีกนกวรรณ ชัยสิทธิ์สงวน25504
2090T023775ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีรัชนก ตันมันทอง25504
2091T023771ผลของการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการได้รับการพยาบาลตามความสามารถในการดูแลตนเองความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีปนัดดา มณีทิพย์25504
2092T023767การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐมศรีรัตน์ แดงมุตตา25504
2093T023763ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีสุกัญญา เซียมเอคู25504
2094T023745คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
2095T023744องค์การและการจัดการสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์25421
2096T023739หลักการจัดการธงชัย สันติวงษ์25391
2097T023689พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528สภาการพยาบาล25361
2098T023683สุขบัญญัติแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข.^กองสุขศึกษา.25421
2099T023652เศรษฐศาสตร์การบริหารสมยศ นาวีการ25391
2100T023646โครงสร้างและระบบการทำงานของร่างกายมิ่งขวัญ มิ่งเมือง25391
2101T023638ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงพิชามญชุ์ ภู่เจริญ25504
2102T023634ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มศักยภาพการเผชิญความเครียดจากการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอภิชา แช่มช้อย25504
2103T023630การศึกษาการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะคีโตอะซีโดซีสในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีเพชรรุ่ง รอดสาย25504
2104T023624ความพึงพอใจต่อการบริการของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้วจารี ศรีพารัตน์25506
2105T023620การรับรู้การพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ความรู้การดูแลสุขภาพและพฤติกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรีอภินันท์ ชูวงษ์25504
2106T023614ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานครสุกัญญา จิตอารีวงค์25506
2107T023608ปัจจัยจูงใจของผู้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสาครภิญญาพัชญ์ ลักษณะเนาวรัตน์25506
2108T023601ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสุภัสสรา วิภากูล25507
2109T023576พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ25491
2110T023536การคัดกรองพัฒนาการและการทดสอบหาความผิดปกติในเด็กนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์25491
2111T023534คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
2112T023532Hot issues in pediatricsอุไรวรรณ โชติเกียรติ25492
2113T023528การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25495
2114T023524ตำราการพยาบาลเด็กบัญจางค์ สุขเจริญ25504
2115T023522สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25482
2116T023520ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช25492
2117T023519เด็กกลุ่มอาการดาวน์พรสวรรค์ วสันต์25471
2118T023517สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นละเอียด แจ่มจันทร์254924
2119T023516การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25491
2120T023514แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็กวันดี วราวิทย์25492
2121T023513คู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครองเดือนฉาย แสงรัตนายนต์25451
2122T023475ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลที่บ้านของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภรภัทร อิ่มโอฐ25504
2123T023471ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากรพินธุ์ ลีลาวิวัฒน์25504
2124T023467ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดศิริประภา พิมณุวงศ์25504
2125T023462ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินจิราพร หมื่นศรี25505
2126T023458ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเนติยา แจ่มทิม25504
2127T023453ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
2128T023451คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
2129T023398คู่มือฝึกอบรมการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ตอนที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25503
2130T023291การพัฒนาทางโภชนาการที่ไม่เท่าเทียมกัน : ความเชื่อมโยงนโยบายและกระบวนการโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการโรคอ้วนและโรคเรื้อรังอันเนื่องมาจากอาหารฮอว์ดส, โครินนา25491
2131T023182แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข25481
2132T023178การบริหารการเงินนภาพร นิลาภรณ์กุล25481
2133T023169สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25491
2134T023149งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบุญสืบ โพธิ์ศรี25504
2135T023144Digital learning by doingทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง25495
2136T023140พันธุศาสตร์มนุษย์อมรา คัมภิรานนท์25464
2137T023135การถ่ายภาพทางการแพทย์เยาวดี ทวีวงศ์ ณ อยุธยา25435
2138T023134พจนานุกรมศัพท์เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์บุญเติม แสงดิษฐ์25501
2139T023112สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์วรรณา ทองนพคุณ25483
2140T023108MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25494
2141T023107MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้าลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25471
2142T023102พื้นฐานกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัลลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ25475
2143T023097เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน์25475
2144T023092แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ อินลุเพท25425
2145T023087กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
2146T023084เภสัชวิทยา เล่ม 3เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์25494
2147T023081เภสัชวิทยา เล่ม 2พยงค์ เทพอักษร25474
2148T023078เภสัชวิทยา เล่ม 1พยงค์ เทพอักษร25473
2149T023075วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25503
2150T022800แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสภาการพยาบาล25502
2151T022789พฤติกรรมการใช้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครนัฏฐพล มงคลนิมิตร25445
2152T022786การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับของผู้ชมโขนเจตนิพัทธ์ สาสิงห์25461
2153T022780ผลของการจัดท่านอนร่วมกับการบริหารการหายใจแบบเป่าปากต่ออาการหายใจลำบากในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่งสุมาลี พริ้มพลาย25495
2154T022776รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยคริสเตียนชิษณุพงศ์ ทองพวง25493
2155T022767รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อผลของการปรับตัวของผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสมดี งอบสูงเนิน25453
2156T022751รีเฟล็กโซโลยี : วิถีทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้นฮอล, นิโคลา เอ็ม.@25441
2157T022728รวมกฎหมาย/ ประกาศ/ ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์25483
2158T022673รวมแนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม่บราวน์, ทอม@25482
2159T022619ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังพิกุล สุรารักษ์25502
2160T022618การยอมรับของแพทย์และพยาบาลต่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรีประภาวัลย์ ภัทรพงศ์บัณฑิต25472
2161T022587ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน : โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.สำนักเอเชียตะวันออก25481
2162T022581การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจและโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในชุมชน ปี 2548กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สำนักโรคติดต่อทั่วไป.25492
2163T022579รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์25492
2164T022565การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์25491
2165T022553โครงการค่านิยม ความคาดหวังของผู้สูงอายุและพหุวัยวรรณลักษณ์ เมียนเกิด25491
2166T022552โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
2167T022551โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25481
2168T022536ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ครองราชย์ครบ 60 ปีธีระ รามสูต25491
2169T022495คู่มือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานรองรับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546สุนีย์ สายสุพัฒน์ผล25481
2170T022479แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254916
2171T022477ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
2172T022443เรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์ : สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพสำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ25494
2173T022356นามานุกรมแหล่งทุนและฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.สถาบันวิจัยและพัฒนา25491
2174T022329สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2548กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.^คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ.25491
2175T022306คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25412
2176T022290สวัสดิการผู้สูงอายุ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
2177T022206การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีลิคโคนา, โธมัส@25491
2178T022191ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพชาย โพธิสิตา25491
2179T022154การประชุมวิชาการเรื่องการบำบัดทางการพยาบาล : วิถีสู่การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์25461
2180T022151กายภาพบำบัด 2 การจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะปอดหัวใจและหลอดเลือดสุรางค์ศรี อยู่โต25493
2181T022146คู่มือดูแลสุขภาพด้วยการล้างพิษHarper, Jennifer25481
2182T022142เลปโตสไปโรสิสนิตยา จันทร์เรือง มหาผล25491
2183T022120ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยที่มีต่อการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจัดการในโรงเรียนเอกชนกนกรัตน์ เสนานุช25496
2184T022073ผลของการจัดท่าขึ้น-ลงเตียงต่อระดับความปวดและความพึงพอใจในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังเจริญศรี เอื้ออารีพันธุ์25495
2185T022069การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการฟื้นสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อระบายทรวงอกบุษกร บุญดำเนิน25494
2186T022068การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคริสเตียนนุชรี คีรีเสถียร25481
2187T022067การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการโรงพักของเรารณรงค์ บุณยะกลัมพ25401
2188T022055ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีที่ทำงานในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาครณภัทรอร สุขมา25495
2189T022052ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครจินตนา ตันประเสริฐ25493
2190T021962นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการสมบัติ ธำรงธัญวงศ์25492
2191T021959เออร์กอนอมิกส์ : มนุษยปัจจัยสุทธิ์ ศรีบูรพา25493
2192T021938กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25495
2193T021936การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEOบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ25492
2194T021927การจัดการการตลาดKotler, Philip25472
2195T021926การจัดการเชิงกลยุทธ์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์25531
2196T021925MBA เรียนด้วยตนเองสตรัลเซอร์, สตีเฟน @25491
2197T021924การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แลมเบอร์ต, เดาก์ลัส เอ็ม.@25471
2198T021922การจัดการและออกแบบโซ่อุปทานซิมอิชิ-เลวิ, เดวิด@25492
2199T021921พฤติกรรมองค์การRobbins, Stephen P.25481
2200T021920สุดยอดผู้บริหารชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25491
2201T021919ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25541
2202T021918การบริหารโครงการอัสติน, โรเบิร์ต ดี.@25491
2203T021917การบริหารจัดการนวัตกรรมKatz, Ralph@25541
2204T021916การบริหารการเปลี่ยนแปลงBeer, Mike25561
2205T021915การบริหารจัดการทีมงานLuecke, Richard25531
2206T021914การเจรจาต่อรองWatkins, Michael25491
2207T021903คู่มือวัดความพึงพอใจของลูกค้าHill, Nigel25491
2208T021896แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมออทิซึมจิราพร ศรีเจริญกาญจน์25491
2209T021895หญิงชายวัยทอง : สุขภาพและปัญหาพิชัย เจริญพานิช25481
2210T021894Update in emergency medicineชุษณา สวนกระต่าย25491
2211T021893พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้สรจักร ศิริบริรักษ์25491
2212T021872โครงสร้างข้อมูล (Data structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์25494
2213T021836การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติประกาย จิโรจน์กุล25481
2214T021835อยู่ 100 ปี ด้วย 100 วิธีรักษาสุขภาพเฮนเดอร์สัน, โรเจอร์@25471
2215T021834เภสัชโภชนา 2สรจักร ศิริบริรักษ์25491
2216T021833โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
2217T021832เภสัชโภชนาสรจักร ศิริบริรักษ์25471
2218T021831SBS โรคจากการทำงานในตึกสร้อยสุดา เกสรทอง25491
2219T021830เวชปฏิบัติผู้ป่วยในวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ25481
2220T021829พยาธิวิทยาคลินิกกฤตยา สุธีโสภณ25491
2221T021828การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25491
2222T021827จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
2223T021826การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25481
2224T021825การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25531
2225T021823ระเบียบวิธีการวิจัยลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์25475
2226T021822Atlas of medical parasitologyประยงค์ ระดมยศ25471
2227T021820พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล25482
2228T021817ตำราปรสิตวิทยาทางการแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล25494
2229T021814การจัดการกระบวนการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25483
2230T021811เวชศาสตร์โมเลกุลสุรางค์ นุชประยูร25463
2231T021807พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกันกฤษณา จรรยาพูน25484
2232T021803โลหิตวิทยาเบื้องต้นวิชัย ประยูรวิวัฒน์25495
2233T021800วิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติพิสณุ ฟองศรี25491
2234T021789จริยธรรมทางธุรกิจสมคิด บางโม25491
2235T021781วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 2 : คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาคน องค์กร ชุมชน สังคมทวีศักดิ์ นพเกษร25491
2236T021780วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 1 : คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาคน องค์กร ชุมชน สังคมทวีศักดิ์ นพเกษร25481
2237T021744ผู้นำหลายมิติชัยวัฒน์ ชยางกูร25493
2238T021740เศรษฐศาสตร์การจัดการนราทิพย์ ชุติวงศ์25471
2239T021739เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการรัตนา สายคณิต25481
2240T021719การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศไพพรรณ เกียรติโชติชัย25495
2241T021716โลจิสติกส์ประเทศไทยฐาปนา บุญหล้า25493
2242T021715คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ : สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและอุตสาหกรรมการผลิตฐาปนา บุญหล้า25496
2243T021714การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งานฐาปนา บุญหล้า25481
2244T021634การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1 : นมแม่ ทุนสมอง วันที่ 14-16 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯกระทรวงสาธารณสุข.^กรมอนามัย.25482
2245T021632เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
2246T021618การตลาดข้ามวัฒนธรรม : อิทธิพลของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการตลาดยุคโลกาภิวัตน์บรรจง อมรชีวิน25491
2247T021615การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ)สยาม อรุณศรีมรกต25491
2248T021603จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ25492
2249T021599เพศภาวะและเอดส์ : นโยบาย มาตรการ และกฎหมายวิระดา สมสวัสดิ์25481
2250T021590ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงภายในลูกตาหลังผ่าตัดต้อกระจกธนวรรณ สินประเสริฐ25494
2251T021588การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นลำยา เกียรติดำรงสกุล25496
2252T021585ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครวรรณา อนันต์สุขสวัสดิ์25495
2253T021584การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2เพ็ญศรี ควรนิยม25495
2254T021443ผลการใช้สมาธิด้วยพลังพีระมิดลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมทั่วไปสิริรัตน์ จันทรมะโน25491
2255T021416โรงเรียนแพทย์ชนบท คู่มือเวชศาสตร์ชุมชนภาคสนามสายพิณ หัตถีรัตน์25492
2256T021394องค์กรแห่งการเรียนรู้ : เส้นทางสู่การพัฒนาการพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์25491
2257T021387การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2547พรพรรณ บูรณสัจจะ25481
2258T021375การปฏิรูปการศึกษา : ยุทธศาสตร์หลักเพื่อความมั่นคงของชาติศิริ ทิวะพันธุ์25471
2259T021343รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) เรื่องการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลโลกสำหรับเยาวชนตามแนวพุทธธรรมสิริวรรณ ศรีพหล25481
2260T021334การวิจัยเชิงคุณภาพนิศา ชูโต25482
2261T021332คิดก้าวหน้าประยงค์ มโนภิญโญภิญญะ25492
2262T021330การจัดการความรู้ในสถานศึกษาวันทนา เมืองจันทร์25482
2263T021320คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจันทพงษ์ วะสี254810
2264T021319แพทย์ชนบท จิตวิญญาณที่ไม่เคยจางหายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์25481
2265T021314สภาพความพร้อมด้านการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ของพนักงานบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)ประสงค์ ลิ้มมณี25493
2266T021312ประสบการณ์ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจในโรงพยาบาลมะการักษ์อมรรัตน์ สุวรรณมิสสระ25495
2267T021300รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยชนิตา รักษ์พลเมือง25485
2268T021270การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^บัณฑิตวิทยาลัย.25481
2269T021267รายงานผลการวิจัยโครงการแม่บทและโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
2270T021266รายงานสรุปผลโครงการแม่บทในชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์25481
2271T021259การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติฟองคำ ติลกสกุลชัย25492
2272T021258โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : จากความรู้สู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 4)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ25471
2273T021257วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรองบรรจง อมรชีวิน25471
2274T021253ห้ามสอนลูกให้รวยก่อนรู้เรื่องธาลัสซีเมียอรุณี เจตศรีสุภาพ25491
2275T021246การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25491
2276T021240รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการลงทะเบียนด้วยตนเองของนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสุโกศล วโนทยาพิทักษ์25473
2277T021239รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาแพและร้านอาหารริมน้ำพัชราพร เย็นบำรุง25483
2278T021236รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลระบบการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลพบุรีกาญจนา สวาทะสุข25493
2279T021234รายงานการประเมินผลโครงการขยายสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นศากุล ช่างไม้25472
2280T021230รายงานวิจัยประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารโต๊ะจีนนครปฐมสะอาด-ปลอดภัยกาญจน์ คุ้มทรัพย์25472
2281T021226ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อระดับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องปัทมา ชัยสิทธิวงศ์25494
2282T021224การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดทยาณีย์ ณ ระนอง25492
2283T021221การเผชิญความเครียดและปัจจัยทำนายความเครียดจากการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตวิไล สุรสาคร25492
2284T021217การวิเคราะห์ระบบตลาดโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐมอังคณา โฆษิตชัยมงคล25495
2285T021215ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อรชุมา ทับซ้อน25493
2286T021207เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นศากุล ช่างไม้254910
2287T021205การจัดการคลังสินค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุล25472
2288T021199รายงานสถานการณ์ครอบครัว มิติแห่งการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์25481
2289T021170มนุษยสัมพันธ์ในองค์การระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25421
2290T021169แรงงานสัมพันธ์ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว25471
2291T021163เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพพรสุวรรณ จารุพันธุ์25494
2292T021157รายงานการวิจัยการประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์สุทิติ ขัตติยะ25481
2293T021154ความต้องการบริการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานีอนามัย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสุรชัย ขาวพัฒนวรรณ25443
2294T021148การวิเคราะห์ต้นทุนและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วไปและชนิดเฉพาะส่วนในโรงพยาบาลนครปฐมจินต์ศุจี กอบกุลธร25445
2295T021147รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพกำลังคนทางกายภาพบำบัดในปี พ.ศ.2546สุวิทย์ อริยชัยกุล25481
2296T021146รายงานการวิจัยเรื่องการประดิษฐ์โครงยกผู้ป่วยด้วยไฮดรอลิกราคาประหยัดทศพร พิชัยยา25441
2297T021145รายงานการวิจัยการหาคุณภาพการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์สุทิติ ขัตติยะ25482
2298T021144การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2546-2547อรสา โกศลานันทกุล25481
2299T021141การคิดเชิงเปรียบเทียบเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์25451
2300T021122พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
2301T021105คู่มือสร้างเสริมสุขภาพและวันสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพบุญเติม แสงดิษฐ์25462
2302T021083เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1วรานุช กาญจนเวนิช254910
2303T021056การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานธัญญา ผลอนันต์25471
2304T021055การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : กุญแจสำคัญสู่ TPMธานี อ่วมอ้อ25471
2305T021054การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้นกุณฑลี รื่นรมย์25482
2306T021053การจัดการกระบวนการ : หนทางสร้างคุณภาพการเพิ่มผลผลิตและศักยภาพเพื่อการแข่งขันกิตติพงศ์ วิเวกานนท์25481
2307T021052กรณีศึกษา Best practices : TQA winner 2002 Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.สมเจตน์ อิงศรีรวัฒน์25481
2308T021051กรณีศึกษา Best practices การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้าสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25481
2309T021050กรณีศึกษา Best practices การบริหารกระบวนการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25471
2310T021049กรณีศึกษา Best practices การจัดการกระบวนการ เล่ม 2สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25481
2311T021048กรณีศึกษา Best practices สารสนเทศและการวิเคราะห์สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25481
2312T021047การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์25481
2313T021042เทคนิคชั้นสูงทางโลหิตวิทยาพรเทพ เทียนสิวากุล25465
2314T021037กลศาสตร์ของไหลคมสัน วงศ์วีรขันธ์254811
2315T021032เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ธีระพร วุฒยวนิช25465
2316T021027การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
2317T021017การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการเจาะเพื่อส่งตรวจวิโรจน์ ไววานิชกิจ25485
2318T021012โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูงพรเทพ เทียนสิวากุล25475
2319T021007ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นYoshisaburo, Wakayama@25485
2320T021006ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25461
2321T021005เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25451
2322T021002เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
2323T021001เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
2324T020996เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
2325T020995เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
2326T020994การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริยะยุทธนา แซ่เตียว25481
2327T020993การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมธานี อ่วมอ้อ25471
2328T020992คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001คณะวิทยากรที่ปรึกษา ISO 1400025483
2329T02099117 เครื่องมือนักคิดวันรัตน์ จันทกิจ25481
2330T020988กรณีศึกษา Best practices การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25471
2331T020923แม่เหล็กไฟฟ้าวีระศักดิ์ ซอมขุนทด25483
2332T020920การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
2333T020917กลศาสตร์ของไหลสมศักดิ์ ไชยะภินันท์25473
2334T020914กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
2335T020903Q ที่คุณควรมีชัยเสฏฐ์ พรหมศรี25481
2336T020894การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2543จันทิมา เขียวแก้ว25441
2337T020893การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยอนัญญา ทิมเกตุ25461
2338T020892ปัจจัยทางจิตวิทยาและสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักโทษเด็ดขาดวราภรณ์ ประทีปธีรานันต์25441
2339T020891การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของห้องสมุดสถาบันราชภัฎจารุณี สุปินะเจริญ25461
2340T020890ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีสุนิสา จิรธนานนท์25451
2341T020889ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของเด็กและเยาวชนกระทำผิดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา)ปริญญา เหลืองอุทัย25441
2342T020888การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการวิมานพร รูปใหญ่25471
2343T020887ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างถูกคุมความประพฤติในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางเกษวรางค์ จิณะแสน25421
2344T020886อัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ราตรี น้อยศรี25451
2345T020884แนวทางการเพิ่มเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามจันทร์สดุดี ตะกรุดแก้ว25483
2346T020882คุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงครามสมเจตน์ ศรีสุพพัฒพงษ์25483
2347T020880การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจันทร์จิรา โชคพรหมอนันต์25483
2348T020878การบริหารการให้บริการของห้องสมุดกรมควบคุมโรคให้ได้มาตรฐานตามความคิดเห็นของผู้รับบริการธัชพงษ์ กาญจนังกูร25483
2349T020876ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลภูชิตส์ กรรณสูต25483
2350T020874อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและอิทธิพลระหว่างบุคคลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงธัญรัตน์ ตันติกฤตยา25483
2351T020869ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดนนทบุรีสำลี สุรินทร์25483
2352T020867เอกสารการสอนชุดวิชาหลักรัฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25461
2353T020865เอกสารการสอนชุดวิชาหลักรัฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25441
2354T020863เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25482
2355T020861เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25482
2356T020859เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25472
2357T020857เอกสารการสอนชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ25472
2358T020855วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยลิขิต ธีรเวคิน25482
2359T020853การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสุภางค์ จันทวานิช25473
2360T020849เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
2361T020844ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
2362T020837การศึกษาความต้องการบริการสุขภาพในสถานบริหารร่างกายจังหวัดนครปฐมสมบัติ งิ้วทอง25473
2363T020836ความสัมพันธ์ของการรับรู้บทบาท ค่านิยมต่อวิชาชีพและความผูกพันต่อองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ห้องผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 กระทรวงสาธารณสุขสมพร แซ่เตีย25474
2364T020835การบริหารงานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามเอื้อมเดือน แสงสวัสดิ์25462
2365T020827ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนา นิ่มนุช25484
2366T020824ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการสุขภาพตามมาตรฐานการพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้รับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครปฐมพิมพ์นิภา ศรีนพคุณ25483
2367T020821ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเจ้าหน้าที่กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครยุทธกร โสดานิล25485
2368T020818ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรีมยุรี เฉยสมบูรณ์25484
2369T020815ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันปัญหาทางเพศในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรีกิตติมา จั่นบำรุง25483
2370T020813ประสบการณ์ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในจังหวัดราชบุรีประภาศิริ กำแพงทอง25482
2371T020811อำนาจการทำนายของความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยที่เลือกสรรต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและใส่เลนส์แก้วตาเทียมโรงพยาบาลชุมชนสุภัสรา อยู่สุข25483
2372T020810การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผ้าบาติกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภูตรา อาแล25481
2373T020808กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการให้บริการสินเชื่อบุคคลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จำกัด (มหาชน)ณัฐรียา กุลภควา25482
2374T020806การชันสูตรพลิกศพกรณีตายในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีการตายของผู้ต้องขังในเรือนจำณรงค์ จุ้ยเส่ย25482
2375T020805ผลทางกฎหมายของการล่อจับผู้กระทำความผิดเปรียบเทียบกับการล่อให้กระทำความผิดวิศรุต ครุฑไกวัล25482
2376T020804กระบวนการในการให้รางวัลรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กนพปฎล กฤตโตปการ25431
2377T020803การแสวงหาข่าวสารเพื่อการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาสมบูรณ์ ทองบุราณ25482
2378T020802กรอบการใช้อำนาจรัฐตามมาตรา 83 กับการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : กรณีการใช้กำลังบังคับก่อให้เกิดการตายนรินทร์ มั่นจิตร25481
2379T020800การคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับหน้าที่ทางครอบครัวของลูกจ้างพสุพงศ์ ศรภักดี25482
2380T020785Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จศุภชัย อาชีวระงับโรค25461
2381T020779การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2544-2547สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25472
2382T020778ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค six sigma ฉบับ champion and black beltวชิรพงษ์ สาลีสิงห์25481
2383T020775หลักการเพิ่มผลผลิตจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว25481
2384T020771สูตรความสำเร็จองค์กรในอนาคต องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิตวีณา โฆษิตสุรังกุล25461
2385T020748สุขวิทยาจิตและการปรับตัวลักขณา สริวัฒน์25451
2386T020727วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค : กรณีศึกษาศูนย์บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ BUG 1113วราภรณ์ สันติชัยกูล25481
2387T020726การศึกษาการตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาญจนา ชัยฤกษ์25481
2388T020725การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการรื้อฟื้นคดีที่เป็นคุณแก่จำเลยพิชญา เหลืองรัตนเจริญ25481
2389T020724แนวทางบัญญัติกฎหมายให้เอกชนเข้าประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียรวมศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล25481
2390T020723กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ขอบเขตสำหรับประเทศไทยชณิดา ฌายีเนตร25481
2391T020722ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจูงใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชยกร ทาระวรรณ์25481
2392T020721ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาประเภทใบปลิวร้านอาหารเกรียงศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร25451
2393T020720การเปิดรับข่าวสารและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่เผยแพร่โดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลกวราพร สายยศ25451
2394T020718กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสปอร์ต ซิตี้ (Sports City) ที่ประชาชื่นภัทรพร บุญวรเมธี25482
2395T020716การสื่อสารภายในครอบครัวผ่านโทรศัพท์มือถือศิริวรรณ เชื้อวงศ์25483
2396T020715แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครจารุวรรณ กมลสินธุ์25481
2397T020713การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสารสตรีวิมลวัลย์ จารุกุลสินธุ์25482
2398T020712รูปแบบการพิจารณาคดีในศาลทหารเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรมคณุตม์ นิจจันพันธ์ศรี25482
2399T020710มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทยสถาพร ช่วยเพชร25482
2400T020708การแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการตรวจตัวและการค้นตัวในการดำเนินคดีอาญาศิรินทร์ อินทรวิชะ25482
2401T020707วาทกรรม การผลิตซ้ำและการนำเสนอแนวคิดทางการเมืองในรายการ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน"เปรมจิตต์ มีวันดี25482
2402T020706สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายในขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณีการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพสิกฤษณ์ อังสัจจะพงษ์25481
2403T020704หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุตามกฎหมายธนากร โกมลวานิช25482
2404T020702การศึกษาศักยภาพในการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ช่วงก่อนและหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโดยใช้วิธี "ส่วนแบ่งตลาดคงที่"คงขวัญ ศิลา25482
2405T020700ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเองกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลสมุทรสาครวิจิตร์พร บัวอำไพ25483
2406T020697จิตวิทยาบริการเอนก สุวรรณบัณฑิต25481
2407T020695การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศสมิต สัชฌุกร25541
2408T020694การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSSธานินทร์ ศิลป์จารุ25482
2409T020693การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กีรติ ยศยิ่งยง25481
2410T020692สปาในบ้านเพื่อสุขภาพWilde, Liz25521
2411T020688การวางแผนและการบริหารโครงการสุพาดา สิริกุตตา25432
2412T020686พลังมหัศจรรย์ในอาหารสรจักร ศิริบริรักษ์25461
2413T020685Stroke ฆาตกรเงียบเพ็ญแข แดงสุวรรณ25481
2414T020684ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์วินาศภัยรณชัย คงสกนธ์25481
2415T020683การเยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิตสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล25481
2416T020682จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดทิพาวดี เอมะวรรธนะ25471
2417T020681การแพทย์พื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพกรรณิการ์ พรมเสาร์25441
2418T020680คู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ25481
2419T020667การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ศิริชัย พงษ์วิชัย25486
2420T020650กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิตดวงนภา จันทมาศรักษา25482
2421T020648ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยประทานพร สังข์นุกูล25483
2422T020646ความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการธนกร กิตติสาเรศ25481
2423T020645กรณีศึกษาการประหยัดต่อขนาดของสำนักงานประปากระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคประภา พวงแก้ว25481
2424T020643การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของกลุ่มหญิงรักหญิงผ่านสื่อเว็บไซต์ในสังคมไทยสุภาณี ยาตรา25483
2425T020642การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ฟ้าหม่น ก้องกิตติสกุล25481
2426T020641การวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจันทิมา เขมะนุเชษฐ์25481
2427T020640การบริหารสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีสรัญรัส สมศรีรื่น25481
2428T020639การรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้"กิติภัส แสงงามปลั่ง25481
2429T020638การวิเคราะห์โครงสร้างอุปสงค์นำเข้ากากถั่วเหลืองของไทยก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจพัชรี ปานดิษฐ์25481
2430T020636พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลของผู้ป่วยวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครวัลภา เวชนันท์25482
2431T020634การศึกษาอุปสงค์และอุปทานกากถั่วเหลืองของประเทศไทยวิเชียร หิรัญรัศมีโรจน์25482
2432T020633การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากความเชื่อและค่านิยมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านผ่านสื่อโทรทัศน์ของแม่บ้านในกรุงเทพมหานครวราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์25461
2433T020632ลักษณะที่เป็นจริงกับลักษณะที่พึงประสงค์ของการเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ในทัศนะของประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักหนังสือพิมพ์บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร25441
2434T020630ความรับผิดเพื่อละเมิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเอกณัฐ จิณเสน25482
2435T020629กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าชูชาติ เผ่าหนอง25481
2436T020628การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ และผู้จัดการรายสัปดาห์ ในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจวิชญา กันธิยะ25461
2437T020627การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กำหนดรายได้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)วัลย์ภาทิพย์ ด้วงหร่าย25481
2438T020625พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมโทรทัศน์ที่มีต่อ "รายการเหตุบ้านการเมือง"มาฆฤกษ์ ยิ่งเจริญ25431
2439T020624ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนนทบุรีที่มีต่อโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุขนิธิมา น้อยอรุณ25461
2440T020623ทัศนะของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)อนัญญา พันธุ์เมฆ25431
2441T020621ภาพความเป็นชายยุคใหม่ที่สะท้อนในภาพยนตร์อเมริกัน ช่วงปี พ.ศ.2539-2541อังสนา ชิตรัตน์25431
2442T020620การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานครสุภาพร รัตนะรัต25431
2443T020619การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครกฤตยา สุนพงษ์ศรี25441
2444T020618ความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานของไทยกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98สุรสิทธิ์ ศรีตั้งรัตนกุล25461
2445T020617การปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขอารีย์พร กลั่นนุรักษ์25451
2446T020616การเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์กับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงต่อการถูกล่วงเกินทางเพศของนักศึกษาอาชีวะที่เป็นสตรีจันทิกา รอดเรืองเดช25431
2447T020615แรงจูงใจของหญิงมีครรภ์กับการแสวงหาข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลขณะฝากครรภ์ในเขตกรุงเทพมหานครตนารัตน์ เจริญ25451
2448T020614พฤติกรรมการเปิดรับสื่อความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อและรูปแบบการดำเนินชีวิตของชนชาติกะเหรี่ยงบ้านดา จังหวัดราชบุรีศิขริน เอกะวิภาต25461
2449T020613การพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้กับการขาดองค์ประกอบความผิดณัฐวุฒิ ดีมาก25461
2450T020612การแสวงหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยแม่และเด็กจากนิตยสารของคนวัยเจริญพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครสุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์25461
2451T020611แนวทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมนิดา ดีสุดจิต25451
2452T020610องค์การบริหารส่วนตำบลกับการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง25441
2453T020608กระบวนการสื่อสารกลุ่มและปัจจัยทางเพศสภาพเพื่อบำบัดผู้ป่วยจิตเวชหญิงโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่กนกรัตน์ สามัตถิยะ25451
2454T020606ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการนำเสนอภาพของเพศที่ 3 ในรายการโทรทัศน์พนมชัย สมัครพันธ์25431
2455T020605การสำรวจความรู้ ทัศนคติและการเปิดรับข่าวสารเรื่องการดูแลสุขภาพแนวชีวจิตจากสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครณพสิริ ปุสสเด็จ25431
2456T020604การวิเคราะห์เนื้อหาและการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทุกข์ชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีปภัสรา ถนอมสมบัติ25431
2457T020603บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองธีรวุฒิ วิสุตกุล25451
2458T020602วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครสมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์25441
2459T020601การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกี่ยวกับการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครวัชระ โรจน์เรืองรัตน์25441
2460T020600สถานภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขของสถานีอนามัยในจังหวัดอ่างทองเฉลา พรหมโชติ25431
2461T020599การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวทางการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามารีน รัตนฤทธิกุล25421
2462T020598การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการให้บริการธุรกิจการบินพาณิชย์ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ภาวนา คงจำปี25481
2463T020597การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารต้นทุนการขายไส้กรอก : กรณีศึกษาบริษัทเอ็กซ์มณเฑียร เนินอุไร25482
2464T020596การเข้ากรอบข่าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฐาปนิจ ศรีบุญมา25481
2465T020595การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวรภัทร จัตุชัย25482
2466T020594การศึกษาพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครวิชาติ พรหมจินดา25451
2467T020592ความเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)ทรงยศ บัวเผื่อน25452
2468T020591ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นิตยา ไชยเจริญ25441
2469T020590ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอันเนื่องมาจากภัยแล้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาวรภัทร วงศ์ปราโมทย์25402
2470T020589คู่มือการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (Fast model)บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์25471
2471T020530Idea can do : มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ เล่ม 1 วิสัยทัศน์กับนักบริหาร การจูงใจคนเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงานบูรชัย ศิริมหาสาคร25482
2472T020471ผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้แก้วตา ไทรงาม25485
2473T020463สิทธิบัตรกับการเข้าถึงยาสิทธิกร นิพภยะ25481
2474T020461ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการรับยาต้านไวรัส จังหวัดกาญจนบุรีมาลินี ถิ่นกาญจน์25482
2475T020459ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐมภาวิณี หงษ์เจริญ25483
2476T020455เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2กมลเนตร วงษ์วรรณะ25485
2477T020451เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1กมลเนตร วงษ์วรรณะ25485
2478T020446EQ แนวภูมิปัญญาไทยหรือความฉลาดทางอารมณ์เอกชัย จุละจาริตต์25481
2479T020403ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25483
2480T020388สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25481
2481T020383เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
2482T020375ประมวลกฎหมายอาญามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25382
2483T020373ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25372
2484T020364เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
2485T020362เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชานิติศาสตร์25482
2486T020360ธุรกิจนวดแผนไทยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม25472
2487T020346การประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25481
2488T020329นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีซูเปอร์จิ๋วยอดหทัย เทพธรานนท์25472
2489T020324ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรมนภา ศิวรังสรรค์25473
2490T020322อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
2491T020320เอนไซม์ทางอาหารปราณี อ่านเปรื่อง25472
2492T020317หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
2493T020312เครื่องมืองานวิจัยด้านอนามัยครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาอนามัยครอบครัว25422
2494T020296ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการLaudon, Kenneth C.25469
2495T020283อาหารเพื่อสุขภาพอาณดี นิติธรรมยง25471
2496T020247สร้างวัฒนธรรมการบริการคำนวน ประสมผล25471
2497T020244ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข 2547-2548บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25471
2498T020242คู่มือวิทยานิพนธ์อดุลย์ วิริยเวชกุล25412
2499T020237กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ.2548-2552)กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.25482
2500T020218ปัจจัยด้านสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระทำผิดอาญาของเยาวชนชาย กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรีสุวัฒน์ สุวรรณนิกขะ25482
2501T020217การรับรู้ต่อการบริการของผู้รับบริการในสถานประกอบกิจการของอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครจารุวัตร เลิศพานิช25484
2502T020216ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลซานคามิลโลนฤมล ศิริมี25483
2503T020215ปัจจัยจูงใจการผลิตผักปลอดสารพิษอนุวัฒน์ เทพศิลปวิสุทธิ์25483
2504T020214ปัจจัยจูงใจในการออกกำลังกายของประชาชนวงศ์วิวัฒน์ ชัยเชาวรินทร์25472
2505T020212ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการเสริมความงามของร้านสปา ออฟ บิวตี้ ในจังหวัดสมุทรสาครณัชชา หลิ่วรุ่งเรือง25472
2506T020211โรคเอดส์เชิงสังคมวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวันพีรยา จารุทรัพย์25391
2507T020208ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบุรีประทุม ต้วมศรี25461
2508T020174เด็กไทยใครว่าโง่ : เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ทันโลกทักษิณ ชินวัตร, 2492-25482
2509T020172เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากร เชียงกูล25472
2510T020141ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยคริสเตียนสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25474
2511T020127ผลกระทบของการประกันการว่างงานต่อแบบแผนการจ้างงานในภาคที่ถูกครอบคลุมมัทนา พนานิรามัย25472
2512T020124ปัจจัยเกื้อหนุนและสุขภาวะที่ผู้สูงอายุได้รับจากการเข้าร่วมทำงานอาสาสมัครไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์25481
2513T020104ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
2514T020095คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25481
2515T020094การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก ฉบับมาตรฐานกนกกร สุนทรขจิต25441
2516T020093ชีวโมเลกุลสุกัญญา สุนทรส25471
2517T020092เคมีประยุกต์จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
2518T020087การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ25551
2519T020080พื้นฐานการวิจัยยุทธ ไกยวรรณ์25453
2520T020077คู่มือการวางแผนการพยาบาลผู้ป่ายโรคทางอายุรกรรมผ่องพรรณ อรุณแสง25463
2521T020072การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
2522T020038การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
2523T020033การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
2524T020005ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดปรียาจิต ช่างหล่อ25473
2525T020003ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถจำแนกความถนัดทางการเรียนของนักเรียนธวัชชัย พัฒนวงศ์25475
2526T020001การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงครามนิรมล จิตต์จำนงค์25484
2527T020000ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนของพยาบาลห้องผ่าตัดต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัดในช่องท้องนิธิยา เลาหชัยนันท์25482
2528T019999สื่อการศึกษาสำเร็จรูปเรื่องการดูแลตนเองและครอบครัว กรณีการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลศรีนวล สถิตวิทยานันท์25481
2529T019998การศึกษาความต้องการใช้บริการและรับคำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ25481
2530T019980ความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไกรวัลย์ เจตนานุศาสน์25476
2531T019966การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย25473
2532T019957ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)25471
2533T019947คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
2534T019938พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทยวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25471
2535T019937ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
2536T019932เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25443
2537T019929เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
2538T019926เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
2539T019923เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2540T019920เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2541T019917เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2542T019914เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2543T019911เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
2544T019908เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
2545T019881คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์วิจิตร เอื้อประเสริฐ25474
2546T019876ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25475
2547T019865ชีววิทยา 3ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ25471
2548T019864ชีววิทยา 2อักษร ศรีเปล่ง25471
2549T019863ชีววิทยา : สัตววิทยา 1กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ25471
2550T019861เคมี (เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี)พินิติ รตะนานุกูล25471
2551T019858ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2สมพงษ์ ใจดี25471
2552T019857เคมีทั่วไป เล่ม 1รานี สุวรรณพฤกษ์25561
2553T019856สรุปวิเคราะห์ เทคนิคการทำโจทย์เคมีบุญเสริม อยู่ประเสริฐ25471
2554T019855เคมีพื้นฐาน เล่ม 2ประเสริฐ ศรีไพโรจน์25471
2555T019852การพัฒนาองค์การวิเชียร วิทยอุดม25561
2556T019850การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ (บทสรุปจากที่ประชุมนักมนุษยศาสตร์)ปรีชา ช้างขวัญยืน25471
2557T019845สถิติสำหรับงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา25483
2558T019844เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัจฉริยา ปราบอริพ่าย25471
2559T019840จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
2560T019839การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา25461
2561T019835การดูแลสุขภาพหญิงในระยะคลอดและทารกแรกเกิดวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์25474
2562T019834การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศดวงกมล ปิ่นเฉลียว25521
2563T019831การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดตติรัตน์ สุวรรณสุจริต25473
2564T019776การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยา 1มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะเภสัชศาสตร์25431
2565T019758รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องสุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครอมรากุล อินโอชานนท์25461
2566T019691รายงานการวิจัยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน ในการให้คำแนะนำการดูแลรักษาเบื้องต้น และการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวสมอาจ วงษ์ขมทอง25451
2567T019689กระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรณี : การพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคในชุมชนสมทรง รักษ์เผ่า25402
2568T019687ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับต้นของไทยในการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ และใน (ร่าง) พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติปรีดา แต้อารักษ์25432
2569T019679การเขียนโครงการวิจัยขอทุนมหาวิทยาลัยมหิดลรัตนา เพ็ชรอุไร25412
2570T019678แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.^กองสุขศึกษา.25471
2571T019677เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2546 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพหลัง 2543 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2546มหาวิทยาลัยมหิดล.สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน25461
2572T019676สื่อการศึกษาพยาธิใบไม้ตับ : ฉบับประชาชนประศาสน์ วรศานต์25401
2573T019675สมุนไพรอภัยภูเบศรการต่อสู้ของภูมิปัญญาไทยสุภาภรณ์ ปิติพร25451
2574T019655การประเมินผลการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขสุริยะ วงศ์คงคาเทพ25481
2575T019653การศึกษาความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยวัณโรคปอดดวงกมล วัตราดุลย์25481
2576T019652ความพร่องในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคปอดดวงกมล วัตราดุลย์25481
2577T019651รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดดวงกมล วัตราดุลย์25471
2578T019642ความรู้และเจตคติของพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลสมุทรสาครสุมลมาลย์ กิมศิริ25483
2579T019578เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254811
2580T019574เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254810
2581T019570เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน25489
2582T019552แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25475
2583T019550ตำรากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินวัลลี สัตยาศัย25452
2584T019549การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25454
2585T019548ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 2พรสวรรค์ วสันต์25461
2586T019547ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก เล่ม 1พรสวรรค์ วสันต์25461
2587T019544เคมี 1Chang, Raymond25473
2588T019530ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการบริการตามแนวคิดกลยุทธ์การตลาดบริการของคลินิกการแพทย์แผนไทยภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครวุฒิ วุฒิธรรมเวช25473
2589T019528ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ศึกษากรณีโรงพยาบาลศรีวิชัย 5จิราพร ตันติวงศ์พิศาล25474
2590T019526อิทธิพลด้านการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดที่มีอาการหอบหืดที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีวรินธร ดำรงรัตน์นุวงศ์25482
2591T019524ปัจจัยในการทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลบางปะกอก 1สถาพร ภู่สีสุวรรณ25473
2592T019521การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครสุปราณี แตงวงษ์25473
2593T019511การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windowsกัลยา วานิชย์บัญชา25461
2594T019436การเผชิญความเครียดและผลลัพธ์ของการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองในระยะวิกฤตวิรฎา ก้อนใส25477
2595T0194185 ประเด็นเรียนรู้สู่หลักประกันสุขภาพพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข25471
2596T019399การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานและการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยดำเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^คณะวิศวกรรมศาสตร์.25471
2597T019395รูปแบบการบำบัดรักษายาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.^สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.25471
2598T019347แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25471
2599T019293การบัญชีเพื่อการจัดการศศิวิมล มีอำพล25463
2600T019282การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขปาณบดี เอกะจัมปกะ25451
2601T019275ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดที่ได้รับเคมีบำบัดสายใหม ตุ้มวิจิตร25472
2602T019195การศึกษาสภาพความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำศาล จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2543บุญราศี จินดาสอน25432
2603T019194ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงโม่หิน เฉพาะกรณีศึกษา : บริษัทศิลาเขาแก้ว จำกัด ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีจรินทร์ ประเสริฐ25433
2604T019184การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร25462
2605T019183รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์25471
2606T019182ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพบริการจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์25441
2607T019161ตายอย่างมีศักดิ์ศรี : มาตรา 24 ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2545)ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา25462
2608T019157โครงสร้างใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข...เพื่อสุขภาพคนไทยปาณบดี เอกะจัมปกะ25451
2609T019156แมนเนทจิง เดอะ ฮิวแมน ไซด์ ออฟ เดอะ เอนเตอร์ไพส์แมคเกรเกอร์, ดักลาส@25451
2610T019155เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ ซายแอนติฟิค แมนเนทเมนท์วิริญบิดร วัฒนา25451
2611T019150ตารางสถิติการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2545 กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
2612T019149ตารางสถิติการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2545 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
2613T019148ตารางสถิติการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2545 จังหวัดในภาคเหนือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
2614T019147ตารางสถิติการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2545 จังหวัดในภาคใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.สำนักงานสถิติแห่งชาติ25461
2615T019142ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25467
2616T019128จิตเวชเด็กอลิสา วัชรสินธุ25462
2617T019126คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสิริพิมล อัญชลิสังภาศ254710
2618T019092รายงานโครงการวิจัยประจำปี 2546 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบก.^สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร.25471
2619T019085รายงานวิจัยเรื่องโครงการการประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุระพีพรรณ คำหอม25471
2620T019067สุขภาพ อุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคมวิพุธ พูลเจริญ25442
2621T019066ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยจเด็จ ธรรมธัชอารี25441
2622T019065การบริหารความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพเด็กจันท์ฑิตา พฤกษานานนท์25461
2623T019063อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25472
2624T019059จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2 : วัยรุ่น-วัยสูงอายุศรีเรือน แก้วกังวาล25451
2625T019057การพยาบาลภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตในระยะคลอดฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25461
2626T019053การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากลสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์25451
2627T019048ประโยชน์ของสมุนไพรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ25451
2628T018986วันอนามัยโลก 7 เมษายน 2544ยุพดี ศิริวรรณ25448
2629T018973หลักสูตรเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์กับการบริหารงานแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน25473
2630T018966เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม254614
2631T018964คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25442
2632T018963การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
2633T018962เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธาตรี จันทรโคลิกา25411
2634T018960คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน 2รัชนี นามจันทรา25442
2635T018958คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25442
2636T018957เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
2637T018952เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
2638T018951เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
2639T018946เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
2640T018944เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25444
2641T018902การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาญพงค์ ตังคณะกุล25501
2642T018893สรุปการรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพตามรอยพระยุคลบาท พ.ศ.2545สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)25451
2643T018745ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชินีมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะทันตแพทยศาสตร์25473
2644T018742สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 และปีงบประมาณ พ.ศ.2546สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา25473
2645T018722รายงานผลการวิจัยเรื่องการยกระดับความสามารถในการรับและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในธุรกิจข้ามชาติสุปราณี ศรีฉัตราภิมุข25462
2646T018720รายงานผลการวิจัยเรื่องการสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทยสุปราณี ศรีฉัตราภิมุข25462
2647T018712ยุทธ์ศาสตร์การสร้างตัวแทนประกันชีวิตแบบยั่งยืนพิสณฑ์ กุลชนตรัยสิทธิ์25473
2648T018618รายงานประจำปี 2546 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา25461
2649T018582กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
2650T018565การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
2651T018564การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25471
2652T018537ประสบการณ์การนอนท่าคว่ำหน้าของผู้ป่วยห้องผ่าตัดโรคจอประสาทตาลอกในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)สมหมาย ถิรวิทยาคม25473
2653T018536ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลนครปฐมศิริวรรณ ปฐมพงษ์25472
2654T018529ความพึงพอใจของผู้เช่าต่อการพักอาศัยในห้องเช่า ซอยเพชรเกษม 83ธนวรรณ อินทร์บำรุง25471
2655T018528แนวทางการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บมจ.ทหารไทย สาขาสมุทรสาครมานพ แซ่จิว25473
2656T018527การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมศิริพร ชื่นประภานุสรณ์25472
2657T018526ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษากรณีโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีภาณุพันธ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์25462
2658T018514โปรตีนที่พบใน Body fluid : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
2659T018513โปรตีนที่พบใน Body fluidวารุณี เกียรติดุริยกุล25401
2660T018511ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยคณะทำงานจัดทำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยม.ป.ป.1
2661T018510รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25461
2662T018504รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนีชี้วัดและกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดรุณี รุจกรกานต์25462
2663T018499ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้สุรเชษฐ์ งามโชคชัยเจริญ25473
2664T018497ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเอดส์ของภรรยานริศรา ครสาคู25462
2665T018496ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในตน การสนับสนุนจากองค์การและความสำเร็จในชีวิตตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไปพันทิพย์ สีจ๊ะแปง25461
2666T018495การรับรู้ประโยชน์และอิทธิพลระหว่างบุคคลในการออกกำลังกายต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ "ขยับกาย สบายชีวี" จังหวัดนครปฐมกนกวรรณ์ สุวรรณสาร25473
2667T018494ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การระบุสาเหตุ การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจกับความสามารถในการวิจัยของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชนสุชาดา เศรษฐีธร25441
2668T018477คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
2669T018467คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
2670T018457คู่มือการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
2671T018447รวมความรู้สุขภาพจิตจากบริการ 1667 กรมสุขภาพจิตอินทิรา ปัทมินทร254310
2672T018442ความรู้เรื่องยาบ้า ฉบับปรับปรุงกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.25455
2673T018432ความรู้เรื่องยาบ้าอัมพร เบญจพลพิทักษ์254410
2674T018430ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถการเป็นมารดาต่อการปรับตัวด้านบทบาท หน้าที่การเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกสุนิดา ชูแสง25462
2675T018429การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพกมลวรรณ ญาณประภาส25431
2676T018421แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไปกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25455
2677T018417แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25454
2678T018412แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์25445
2679T018407การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ในเวชปฏิบัติชาญชัย วันทนาศิริ25471
2680T018390สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและบทบาทของสุขศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว25452
2681T018365ภาวะช็อก : แบบทดสอบ เล่ม 2สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
2682T018364ภาวะช็อก : แบบทดสอบ เล่ม 1สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
2683T018363ภาวะช็อกสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
2684T018361กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25461
2685T018353Management of common diseases in medicineวิไลวรรณ วิริยะไชโย25462
2686T018350กฎหมายสาธารณสุขธวัชชัย สัตยสมบูรณ์25423
2687T018347ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษานงลักษณ์ เอมประดิษฐ์25463
2688T018345การสื่อสารเพื่อธุรกิจชัชนิต มุสิกไชย25462
2689T018342ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25453
2690T018340การบริหารทรัพยากรมนุษย์พยอม วงศ์สารศรีม.ป.ป.1
2691T018339ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติสุวิมล ติรกานันท์25571
2692T018331การพยาบาลสูติศาสตร์ 1พรทิพย์ กวินสุพร25403
2693T018319โครงการฝึกอบรมเรื่องบทบาทผู้นิเทศงานการพยาบาลสำหรับหัวหน้าเวรหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชสายพิณ ปิ่นแก้ว25441
2694T018318โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมพยาบาลพี่เลี้ยง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านหมี่อัจฉรา บุญหนุน25441
2695T018317ที่อยู่อาศัยที่พึงประสงค์ของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครทิพาพร ดีวรรณ25462
2696T018316คู่มือรายการข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามกรอบแนวคิดของโอเร็มบุปผา ชอบใจ25411
2697T018312ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการโอนเงินโดยผ่านพนักงานประจำเคาน์เตอร์และธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาบรรทัดทองนิมิตร สวนสุพรรณ์25471
2698T018308การศึกษาเปรียบเทียบผลของการทำแผลเจาะคอผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอด้วย 1% กรดอะซิติกและสารละลายโพวิโดน-ไอโอดีนนุจรินทร์ ภู่ทวี25464
2699T018292สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25443
2700T018290นรีเวชวิทยาสมบูรณ์ คุณาธิคม25442
2701T018274เอดส์ การรักษา ยา และวัคซีนปราโมทย์ ธีรพงษ์25461
2702T018273คู่มือผ่าตัดเล็กเกษียร ภังคานนท์25461
2703T018227สุขภาพคนไทย 2546ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25473
2704T018221พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากรไทยวิลาส สุวี25461
2705T018219เคมีฉบับเยาวชนBreslow, Ronald25451
2706T018186รายงานประจำปี 2539 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.25391
2707T018106ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดียงยุทธ ศิริวัฒนอักษร25452
2708T018105ตับอักเสบจากไวรัสสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล25431
2709T018102นรีเวชวิทยายุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล25463
2710T018099การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเบญจมาศ ปรีชาคุณ25463
2711T018098ตำราการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (อายุรศาสตร์)อุไร ศรีแก้ว25441
2712T018097คู่มือการตรวจยูโรพลศาสตร์ เทคนิค และการแปลผลพิชัย บุณยะรัตเวช25451
2713T018094ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (อายุรศาสตร์)พัชรียา ไชยลังกา25453
2714T018091ผู้ป่วยโลหิตจางและการพยาบาลใจรัตน์ ศุภกุล25453
2715T018089การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25531
2716T018087การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25443
2717T018083การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25445
2718T018081การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25432
2719T018079การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25452
2720T018077การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
2721T018075การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
2722T018070การพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์อำนวย ลอยกุลนันท์25425
2723T018067โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรีวชิร คชการ25463
2724T018062การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเทียมศร ทองสวัสดิ์25465
2725T018059สูตินรีเวชทันยุคมณี รัตนไชยานนท์25463
2726T018056โรคติดเชื้อที่พบบ่อยของอวัยวะเพศสตรีและช่องคลอดพงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา25454
2727T018053การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวิจิตรา กุสุมภ์25463
2728T018051การพยาบาลในระยะคลอด : การพยาบาลผู้รับบริการในระยะคลอดตามกระบวนการพยาบาลที่ใช้แบบแผนสุขภาพเก็บข้อมูลพิริยา ศุภศรี25462
2729T018050ฮอร์โมนการเติบโตและปัญหาเด็กตัวเตี้ยสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล25441
2730T018049โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ประเสริฐ ทองเจริญ25561
2731T018003เอกสารประกอบการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่องการพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25301
2732T018002ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่องการพยาบาลบทบาทภารกิจสู่ความสำเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25471
2733T018001คู่มือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25381
2734T017999การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 11 : การพยาบาลไทยในระยะเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 21สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25422
2735T017994การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมในการบริหารและบริการพยาบาลทางสุขภาพจิตสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย25391
2736T017963ทฤษฎีและโมเดล การประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เฉลิมพล ตันสกุล25461
2737T017925อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมวิทยา อยู่สุข25441
2738T017919การตลาดบริการLovelock, Christopher25461
2739T017906ข้อคิดเพื่อลูกรักเกษม วัฒนชัย25462
2740T017903เครื่องมือกายภาพบำบัดประโยชน์ บุญสินสุข25462
2741T017898ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพจำลอง ดิษยวณิช25451
2742T017885คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชมาโนช หล่อตระกูล25463
2743T017883จิตวิทยาชีวิตคู่และการบำบัดคู่สมรสอุมาพร ตรังคสมบัติ25452
2744T017881จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไปจันทิมา องค์โฆษิต25452
2745T017878คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์มีชัย ศรีใส25443
2746T017877ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
2747T017873เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
2748T017867ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนิตย์ สัมมาพันธ์25462
2749T017856การจัดการทรัพยากรมนุษย์ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์25461
2750T017842ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
2751T017839ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล25452
2752T017833คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
2753T017828การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2542-2543สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25451
2754T017787ความคิดสร้างสรรค์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์25461
2755T017773การบริหารเชิงกลยุทธ์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์25463
2756T017771กลยุทธ์การแข่งขันสมยศ นาวีการ25462
2757T017770ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการขนส่งหิน-ทราย : ศึกษากรณีผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐมชาลิสา สุรชัยโชติพันธ์25462
2758T017768ปัจจัยการจัดนำเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวพอใจในการใช้บริการของบริษัทนำเที่ยว กรณีศึกษา : บริษัทนำเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครปฐมจักรภพ ฐาปนธรรมชัย25462
2759T017767ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทไดเทค ดิส โปรดักชั่นจำกัดสุนันทรา ลิ้มอัมพรเพชร25462
2760T017766ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเคลย์ แอนด์ มิเนอร์รัลส์ ประเทศไทย จำกัดวิชุมา อุณหพงศา25462
2761T017765การพัฒนาระบบการบริหารงานภายในของธุรกิจขนาดเล็กโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ : โปรแกรมสำเร็จรูป Express Version 5 ในการปฏิบัติงานจริง