รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต (ภาษาไทย)
ลำดับรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุรังสิมันต์ สุนทรไชยา256110
2ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤตณัฐชัย ศรีสวัสดิ์25612
3อายุรศาสตร์ทันใจมณฑิรา มณีรัตนะพร25615
4หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยตัวยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่นจิตร กองแก้ว25614
5ภาวะวิกฤตทางอารมณ์และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตนักศึกษาอรัญญา ตุ้ยคำภีร์25602
6Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn careอภิชัย อังสพัทธ์25603
7กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25605
8การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการจารุวรรณ ธาดาเดช256010
9จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิชัย โชควิวัฒน25603
102017 essential menopauseกิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์25602
11โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560สมสงวน อัษญคุณ25602
12การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร25603
13Electrocardiography : self study, book Iองค์การ เรืองรัตนอัมพร25605
14สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์256010
15โรคเบาหวานชนิดที่ 2/เมแทบอลิซึมสมลักษณ์ จึงสมาน25603
16การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิกมาโนช หล่อตระกูล25605
17การพยาบาลพื้นฐานสุปาณี เสนาดิสัย256010
18สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยากรองกาญจน์ ชูทิพย์256010
19การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ256010
20อายุรศาสตร์ทันยุค 2560มานพ พิทักษ์ภากร256012
21เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 2 : เวชศาสตร์หน่วยปฐมภูมิสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25605
22คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี256011
23ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข25602
24กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร256010
25ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์256010
26เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์25602
27คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้รุ่งนภา ศรีชนะ25603
28กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25601
29ตำราการวิจัยเชิงสำรวจในงานสุขภาพกนิษฐา จำรูญสวัสดิ์25601
30Essentials in hemodialysisพงศธร คชเสนี25602
31Mechanical ventilation : the essentialsสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา256010
32เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี25601
33เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25602
34การบริหารทีมงานPentland, Alex256010
35ไปใช้ชีวิตซะฐาวรา สิริพิพัฒน์25601
36พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้นวีรศักดิ์ เมืองไพศาล256015
37การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์256010
38การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนงณภัทร รุ่งเนย2560 10
39กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤตวีระพงษ์ ชิดนอก25603
40กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ25601
41พยาบาลโภชนบำบัดส่งศรี แก้วถนอม256010
42ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25602
43บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประพิศ พงษ์พานิช256010
44วิธีสอนทั่วไปศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย256010
45Fluid, electrolyte and acid-base disordersพงศธร คชเสนี25602
46การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมภัทรา ซูริค256010
47ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข : บรรพ 8 2559-2560บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช25601
48การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์256010
49จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25603
50การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจจรัญ สายะสถิตย์256010
51การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4สมพร ชินโนรส255910
52การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2อรชร ศรีไทรล้วน255910
53ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วรณัฐ ปกรณ์รัตน์255910
54พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพยุพิน อังสุโรจน์25591
55การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อกวิลาวัลย์ อุดมการเกษตร255910
56การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ255911
57พื้นฐานระบาดวิทยาคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
58เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัววิชุดา จิรพรเจริญ25593
59การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้าพยัต วุฒิรงค์255910
60การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21ปะราลี โอภาสนันท์255915
61การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ยาใจ สิทธิมงคล255910
62การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์255910
63การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ปฐมบทและการประยุกต์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตสายใจ พัวพันธ์25595
64การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สุพัตรา อุปนิสากร255910
65คู่มือการสอนภาคทดลองรายวิชา TNUR 3305 การบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐานมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์255910
66พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
67กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชนพรฤดี นิธิรัตน์255910
68การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์255910
69การสาธารณสุขไทย 2554-2558ภูษิต ประคองสาย25592
70การพยาบาลครอบครัวยุพา จิ๋วพัฒนกุล255910
71ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2สัมพันธ์ สันทนาคณิต255910
72การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plusเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ255910
73ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กาญจนา ร้อยนาค25591
74Medical diagnosis and treatmentอำนาจ ชัยประเสริฐ255910
75สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก255920
76การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1วันดี โตสุขศรี255920
77การพยาบาลผู้บาดเจ็บไสว นรสาร255910
78การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล255910
79ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียนบุญทิพย์ สิริธรังศรี255910
80ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25597
81การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี255910
82การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาลรักชนก คชไกร255910
83การประเมินโครงการและการจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255910
84การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1สายฝน เอกวรางกูร255910
85การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีวราภรณ์ คงสุวรรณ255925
86การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1สุมาลี โพธิ์ทอง255910
87ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์255910
88ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์255910
89ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมกีรติ เจริญชลวานิช255910
90พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ255910
91การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์อรพรรณ โตสิงห์255910
92ลานสกาโมเดล โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจรวย สุวรรณบำรุง255910
93คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพชร รอดอารีย์255910
94สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล : แนวคิดและการพัฒนาอารี ชีวเกษมสุข255911
95หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉินพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์255910
96จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
97ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบันอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข255910
98สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงานรศรินทร์ เกรย์25592
99การพยาบาลครอบครัวสุริยา ฟองเกิด255910
100เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25595
101เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25595
102จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ255916
103จิตเวช ศิริราช DSM-5นันทวัช สิทธิรักษ์25595
104การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2วันดี โตสุขศรี255915
105ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล255910
106โรคเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน : แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์255910
107ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลณัฐสุรางค์ บุญจันทร์255910
108Basic and clinical neuroscience 8ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255910
109เกณฑ์จริยธรรมสำหรับช่องทางสถานพยาบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์25593
110ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบปิยนุช คงทิม255910
111สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช255910
112ระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารณสุขคำนวณ อึ้งชูศักดิ์255910
113ตำราหู คอ จมูกวิฑูร ลีเกริกก้อง255910
114การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาลขวัญฤทัย พันธุ255910
115สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2อุษาวดี อัศดรวิเศษ255910
116วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์255910
117ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้นพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์255910
118คู่มือปฏิบัติการรายวิชา TNUR 3302 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นอรพรรณ บุญสม255910
119นินทาแม่ : เรียนรู้อยู่กับอัลไซเมอร์ณสรัลย์ สลิลจันทร25594
120หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกฤษณะ สุวรรณภูมิ255910
121ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจกงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ25593
122กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี255910
123การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2สายฝน เอกวรางกูร255910
124โรคระบบการหายใจพื้นฐานพิชญาภา รุจิวิชชญ์255910
125คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์แพทยสภา255810
126แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินศิริอร สินธุ25581
127กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล255810
128พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
129การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเกสรา ศรีพิชญาการ255810
130ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 1สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
131ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยาอติพร ตวงทอง255810
132การป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเหลียง เซี่ยนผิง25581
133พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
134ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธาณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
135Wound care 2015พรพรหม เมืองแมน255810
136เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย255810
137การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์เสาวนีย์ เนาวพาณิช255825
138ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21นิตยา เงินประเสริฐศรี255810
139กฎหมายสำหรับพยาบาลแสงทอง ธีระทองคำ2558 15
140ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิด การประเมินและการประยุกต์ใช้พัชรินทร์ นินทจันทร์255810
141คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปราณี ทู้ไพเราะ255810
142การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล255810
143เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
144Basic and clinical neuroscience 7ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล255810
145อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง255810
146การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นวราภรณ์ บุญเชียง255810
147คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก255810
148การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม255815
149โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุนวิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ255810
150วิธีวิจัยทางการศึกษามาเรียม นิลพันธุ์255810
151ตำราเวชศาสตร์เขตเมืองสาธิต คูระทอง255810
152หัตถการทางออร์โธปิดิกส์สุพิชัย เจริญวารีกุล255820
153เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จชูศรี วงศ์รัตนะ25582
154เวชจริยศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ255810
155การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์255810
156สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาลสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล255810
157พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
158เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25583
159จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล255821
160โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะพิษณุ มหาวงศ์255810
161การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติจิดาภา เรือนใจมั่น255815
162การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ255810
163การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาลรวมพร คงกำเนิด25581
164แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2สมลักษณ์ จึงสมาน255815
165แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 ปรับปรุง พ.ศ.2558สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย25585
166Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25582
167บ้านนี้มีลูกองอาจ คล้ามไพบูลย์25581
168ตำราศัลยศาสตร์ ภาค 2สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ255810
169การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล255815
170คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัชวาล วงค์สารี25585
171อนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถ ใจเตี้ย25571
172กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องชัชวาล วงค์สารี255722
173กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยาสาคร พรประเสริฐ25571
174แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25575
175เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุพัตรา ศรีวณิชชากร25571
176สุขและทุกข์ของคนสมุทรสงครามอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25572
177กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)255710
178การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดวาทินี สุขมาก255710
179การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25579
180ชีววิทยา 2ปรีชา สุวรรณพินิจ25575
181การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม255715
182ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ255716
183บทเรียนการขยายผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย25571
184สรีรวิทยา 2บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
185เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย255711
186สรีรวิทยา 1บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์25572
187เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
188เคมีพื้นฐานศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์25574
189กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอกเด่นหล้า ปาลเดชพงศ์25571
190ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25575
191การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25565
192เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
193เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 2 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
194หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน25561
195แนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็งสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย25561
196การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย255613
197แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็กจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์25564
198การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วรรณรัตน์ สุวรรณ25565
199ชีววิทยา : ปฏิบัติการสิริภัทร์ พราหมณีย์25564
200การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2วาทินี สุขมาก25563
201แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1อรุชา ตรีศิริโชติ25562
202ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานผาสุก มหรรฆานุเคราะห์25561
203การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
204เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25565
205ประสบการณ์การให้คำปรึกษาคลินิกให้คำปรึกษาจิตสังคมกรณีผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ครอบครองยาเสพติดสำหรับผู้อาสาเป็นผู้ให้คำปรึกษา (รุ่นใหม่)ปกรณ์ นภาเหมินทร์25561
206ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ : บุคคล ครอบครัวและชุมชนปาหนัน พิชยภิญโญ25561
207เอกสารสรุปประมวลผลสัมมนาวิชาการ เล่ม 1 เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
208การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25563
209การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิดพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา255621
210กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25561
211ความสุขของชาวพังงา ภูเก็ต และชาวบ้านน้ำเค็มหลังสึนามิรศรินทร์ เกรย์25562
212การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1วาทินี สุขมาก25563
213การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่องคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25565
214การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
215การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25561
216การสัมมนาวิชาการเรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสของประเทศไทยในเออีซี"มหาวิทยาลัยคริสเตียน.บัณฑิตวิทยาลัย25563
217การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ255620
218การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25565
219กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์255612
220ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์255610
221จิตวิทยาทั่วไปณัฐภร อินทุยศ25561
222การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25566
223โรคของดวงตาพวงทอง ไกรพิบูลย์25561
224จิตวิทยาในชีวิตประจำวันภูริทัต สิงหเสม25562
225ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษาพรชัย กิ่งวัฒนกุล25565
226อาหารและโภชนาการปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน25563
227กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินกมลวิช เลาประสพวัฒนา25563
228การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
229การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1วาทินี สุขมาก25563
230ตำรา : ตัวเบาอำนาจ ทัศนียกุล25561
231วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรงเอกชัย โควาวิสารัช25555
232เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
233ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
234การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25552
235การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช255510
236การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัยพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น25554
237การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอดสุภาพ ไทยแท้25552
238กายวิภาคศาสตร์คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)25551
239ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ศุภวิทย์ มุตตามระ25551
240ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25554
241กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจบุญชู ศิริจงกลทอง25557
242กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อพรรณี หนูซื่อตรง25552
243ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25555
244ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25553
245หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอรรถการ นาคำ25551
246การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์วิโรจน์ ไววานิชกิจ25552
247การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25551
248วิกฤติในเวชปฏิบัติปริกำเนิดวิทยา ถิฐาพันธ์25555
249การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขวัญฤทัย พันธุ25555
250โรคภูมิแพ้ในเด็ก : สาเหตุและการป้องกันสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์25555
251เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
252การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่องพรรณ อรุณแสง25551
253บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพวัลลา ตันตโยทัย25555
254การจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
255การรักษาพยาบาลเบื้องต้นวัลภา สุนทรนัฏ25551
256หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.25552
257Review book of practical ECGองค์การ เรืองรัตนอัมพร25552
258การดูแลตนเองของผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
259การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การใช้ผลงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
260เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25551
261จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
262การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ผ่องพรรณ อรุณแสง25552
263การพยาบาลมารดาในระยะคลอดศิริพร พงษ์โภคา25555
264การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสุวรรณี สิริเลิศตระกูล25552
265การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรมกนกวรรณ ฉันธนะมงคล25555
266ตำราโรคเบาหวานสารัช สุนทรโยธิน25551
267เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
268ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจวีรวรรณ เล็กสกุลไชย255520
269กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภุชงค์ เดชอาคม25551
270การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวานนงนุช โอบะ25551
271Optimal nursing practice in medicineวิไลวรรณ เพิ่มศิลป์25551
272การดูแลผู้สูงอายุพรรณธร เจริญกุล25552
273ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบี้องต้นเพื่อนช่วยจำ25553
274การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสินีนาฏ หงษ์ระนัย25552
275คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการสุนทรี รัตนชูเอก25555
276การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารกLuxner, Karla L.@255511
277รายงานการวิจัยเรื่องกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุบุญทิพย์ สิริธรังศรี25551
278การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25555
279ความสุขที่สร้างได้ปราโมทย์ ประสาทกุล25551
280เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25555
281ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25556
282คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศิริพร ขัมภลิขิต25556
283ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25554
284พยาบาลสาธารณสุข : มุมมองการบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบสุดา หันกลาง25551
285ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อารีนา ภาณุโสภณ25552
286การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษาศิริพร จิรวัฒน์กุล25553
287การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตกิตติกร นิลมานัต25551
288การประชุมวิชาการประจำปี 2555 : เรื่องสุขภาพจิตไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา25551
289เภสัชวิทยาคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา25555
290คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาลและเวชกรฉุกเฉินทุกระดับสันต์ หัตถีรัตน์25552
291การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนา25553
292กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25551
293หลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10ชมรมฟื้นฟูหัวใจ25551
294จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
295การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจพจนา ปิยะปกรณ์ชัย255415
296การพยาบาลและหัตถการทางตาเอื้องพร พิทักษ์สังข์25541
297Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2วิทยา ศรีดามา25541
298หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
299พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล255411
300ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฎิบัติทั่วไปทิพวรรณ หรรษคุณาชัย25548
301พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. : เล่ม 1ศักดิ์ชาย เรืองสิน25541
302คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล255420
303การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25542
304ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือดประดิษฐ์ ปัญจวีณิน25541
305การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25541
306ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา25545
307กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเพื่อนช่วยจำ255413
308เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
309Critical care medicine : make it easyดุสิต สถาวร25541
310ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อนช่วยจำ25543
311การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
312การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25542
313จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
314กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิศิราณี อินทรหนองไผ่25541
315สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัดอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25541
316ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล255417
317ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25545
318การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์จันทราภา ศรีสวัสดิ์25541
319การสาธารณสุขไทย 2551-2553สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ25541
320คู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้ากระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.25541
321กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิกวิจิตรา กุสุมภ์25545
322ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดเกษร นันทจิต25541
323การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะเคื้อ อุณหเลขกะ25541
324การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์25544
325การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาลจริยาวัตร คมพยัคม์255421
326ตจวิทยายุพิน ไทยพิสุทธิกุล25541
327การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรมนัทธมน วุทธานนท์25545
328นรีเวชวิทยา : เล่ม 2วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25542
329การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่เสน่ห์ จุ้ยโต255410
330ระบบสุขภาพช่องปากในกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ็ญแข ลาภยิ่ง25541
331ตำราชีวสถิติพื้นฐานวิชัย เอกพลากร25542
332หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดพรรัชนี วีระพงศ์25543
333การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์255420
334เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 2สง่า ลือชาพัฒนพร25541
335สมุนไพรพื้นบ้านลดไขมันในเลือดตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านธนิดา ขุนบุญจันทร์25541
336การพยาบาลขั้นสูงสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์ประณีต ส่งวัฒนา25543
337ร่มเกล้า ปกฟ้า สาธารณสุขไทยกระทรวงสาธารณสุข25544
338การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25541
339ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปพิชิต สิทธิไตรย์25542
340นรีเวชวิทยา : เล่ม 1วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร25541
341พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทยสภาสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา25541
342ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติศศิกานต์ นิมมานรัชต์25541
343คนอารมณ์ดีวิทยา นาควัชระ25541
344คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด : ยุทธศาสตร์ความสุขฉบับพกพาประเวช ตันติพิวัฒนสกุล255415
345คู่มือข้อมูลแหล่งประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวจิราพร เกศพิชญวัฒนา25542
346ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา25541
347การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์บำบัดยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ25542
348มะเร็งนรีเวชวิทยาจตุพล ศรีสมบูรณ์25541
349สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา25544
350จิตวิทยา ความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์วิทยากร เชียงกูล25543
351เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 1สง่า ลือชาพัฒนพร25541
352ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติวนิดา เปาอินทร์25546
353พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิค ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสุปราณี แตงวงษ์25541
354คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25541
355คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25542
356คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล255420
357การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25545
358การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1ขวัญพนมพร ธรรมไทย25541
359ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็กประไพพิมพ์ ธีรคุปต์25543
360การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับพรอนงค์ อร่ามวิทย์25541
361เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
362ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
363ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุวิไลวรรณ ทองเจริญ25542
364การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25541
365สร้างสุขให้เต็ม 4 ปัญญาเบิกบานสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
366การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25531
367รายงานผลการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยความมั่นคงในชีวิต มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน25535
368จิตวิทยาสังคมนพมาศ ธีรเวคิน25535
369สถานีตรวจวัดสุขภาพจิตเยาวชน 15 ปีอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25533
370ตำราคลอดก่อนกำหนดสายฝน ชวาลไพบูลย์25532
371Thai family doctor ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทยอรสม สุทธิสาคร25532
372จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุราพิชัย แสงชาญชัย25531
373คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย 2554กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.25535
374การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25531
375ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิกสุคันธา สิงห์ทอง25536
376การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
377ระบาดวิทยาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร25531
378การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1Stein, Alice M.@255310
379การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2Black, Joyce M.25536
380ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
381Clinical practice guideline 2010 เล่ม 1วิทยา ศรีดามา25531
382สร้างสุขให้เต็ม 4 กายสุขสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
383วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้นศิริพร จิรวัฒน์กุล25536
384คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขดาริกา กิ่งเนตร25531
385การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25531
386สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศรีพิมล ดิษยบุตร25531
387การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุราสายรัตน์ นกน้อย25531
388การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อลดความเครียดของครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตที่ป่วยครั้งแรก : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์วิจิตรา ทองเกษม25531
389ทศวรรษใหม่กับความปลอดภัยทางวิสัญญีมลิวัลย์ ออฟูวงศ์25531
390โรคกรดไหลย้อนสุเทพ กลชาญวิทย์25531
391โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อนพลภัทร โรจน์นครินทร์25531
392สร้างสุขให้เต็ม 4 สังคมสดใสสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
393ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่ 2 : ข้อสะโพกวัชระ วิไลรัตน์25531
394เข้าใจลูกรักวัยรุ่นกุลยา ตันติผลาชีวะ25535
395วิทยาหลอดเลือดดำพรรธนมณฑน์ อุชชิน25531
396พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านมพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์25531
397การพยาบาลเด็ก เล่ม 1พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25533
398วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าวอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25533
399อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก25532
400การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอารีย์วรรณ อ่วมตานี25531
401การพยาบาลผู้สูงอายุอรวรรณ แผนคง25536
402ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา25531
403การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุราสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล25531
404จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25533
405สร้างสุขให้เต็ม 4 ใจสบายสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
406ภาพสีประกอบโลหิตวิทยาสุภินันท์ สเป็ค สายเชื้อ255312
407ประชากรและสังคม 2553 : คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทยสุชาดา ทวีสิทธิ์25534
408ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรมกาญจนา กิริยางาม25531
409การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติณรงค์ศักดิ์ หนูสอน25531
410การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4Black, Joyce M.25536
411การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25531
412โรคเบาหวานวีระศักดิ์ ศรินนภากร25531
413ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดปรีชา เอื้อโรจนอังกูร25531
414สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : ภาพสะท้อนสังคมอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25533
415รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่ 1สภาการพยาบาล25531
416การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรามานิต ศรีสุรภานนท์25531
417แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
418การพยาบาลสตรีในระยะคลอดสุกัญญา ปริสัญญกุล25532
419คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25536
420โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิพีระ บูรณะกิจเจริญ25531
421การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจพีรยา มั่นเขตวิทย์25531
422การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2Stein, Alice M.@255310
423การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3Black, Joyce M.25536
424การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25532
425สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ25525
426การติดตามเฝ้าระวังระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์25521
427การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25522
428การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25521
429ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2บุญเพียร จันทวัฒนา25523
430การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฎิบัติวิจิตร ศรีสุพรรณ25524
431การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศดวงกมล ปิ่นเฉลียว25521
432จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวกวิทยากร เชียงกูล25528
433รูปแบบการป้องกันและจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลบุษยา เลียบทวี25521
434คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
435สรีรวิทยา 1ชุมพล ผลประมูล25522
436คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.25522
437ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1บุญเพียร จันทวัฒนา25523
438ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ25526
439การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุปิยะนุช ระยะปูโล25521
440แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1เรณู สอนเครือ25526
441ตำราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตันกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม25521
442ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็กกุสาวดี เมลืองนนท์25527
443การประชุมวิชาการเรื่อง Complementary therapy and palliative careสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25521
444การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขขุมวิท 11 กรุงเทพฯสภาการพยาบาล25521
445คู่มือปฏิบัติการพยาบาลสุปาณี เสนาดิสัย255210
446สรุปรายงานโครงการพัฒนาสุขภาพจิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคสุชาดา สาครเสถียร25521
447การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2Carpenito-Moyet, Lynda Juall25522
448คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่ม 1วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล.255222
449คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสานสำหรับประชาชนมนทิพา ทรงพานิช25521
450การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25522
451ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-34 ปี)นริศา โพธิอาศน์25521
452สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
453กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิกพรศิริ พันธสี25522
454การพยาบาลหู คอ จมูกศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์25528
455จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาคณะกรรมการชีวจริยธรรมนัฟฟีลด์25523
456การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศศิธร ชิดนายี25522
457การจัดการด้านการพยาบาล : เพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัยวิโรจน์ ไววานิชกิจ25522
458เรื่องเล่าเร้ากุศล : เรียนรู้เรื่องเล่าดีๆ ที่มีความสุขสมหญิง สายธนู25521
459การบริหารการพยาบาลนิตยา ศรีญาณลักษณ์25526
460โรคลมพิษกนกวลัย กุลทนันทน์25521
461การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)25521
462แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25526
463กระดูกหักและข้อเคลื่อนไพรัช ประสงค์จีน25527
464สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยอรุณ จิรวัฒน์กุล25526
465Manual of medical diagnosisชุษณา สวนกระต่าย25521
466พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
467ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและควบคุมอาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานครเบญจยามาศ พิลายนต์25521
468โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกมลวิช เลาประสพวัฒนา25526
469คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มสองประสาร เปรมะสกุล25521
470การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25523
471การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโกวิท คำพิทักษ์25521
472ตำราซักประวัติและตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25525
473พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
474การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25522
475ภาวะเป็นพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตวินัย วนานุกูล25521
476การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติประกาย จิโรจน์กุล25527
477หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25521
478คู่มือแปลผลตรวจเลือด : เล่มแรกประสาร เปรมะสกุล25521
479ความสุข 3 อย่าง สร้างได้วิทยา นาควัชระ25521
480สรีรวิทยา 2ชุมพล ผลประมูล25522
481ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์เทพ หิมะทองคำ25526
482ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟูภัทราวุธ อินทรกำแหง25521
483พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
484ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
485โรคทางเดินอาหารและการรักษา 5สุเทพ กลชาญวิทย์25512
486พ่อแม่ต้องรู้มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
487การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกัญญ์ธีรา วงษ์สุวรรณ25511
488การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายวิทยา ศรีดามา25511
489ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
490New trend in pediatric practice 2008ดุสิต สถาวร25511
491ดนตรีบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
492การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25511
493Advanced pediatric critical care nursingสุภารัตน์ ไวยชีตา25512
494การจัดบริการปฐมภูมิการดูแลโรคเบาหวานในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลพณพัฒณ์ โตเจริญวานิช25511
495การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25513
496ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงสุภาวดี เจ้ยชุม25511
497First hour in emergency room : the practical approach 2008ชัยรัตน์ ฉายากุล25511
498ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฏีการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25511
499การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสานกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
500แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2551สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย25512
501การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาลชวนพิศ วงศ์สามัญ25511
502เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยนPatterson, Kerry25511
503Essence of pain managementจุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
504คู่มือโรคผิวหนังเด็กอมรศรี ชุณหรัศมิ์25511
505ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อนช่วยจำ25513
506การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์วรรณี สัตยวิวัฒน์25512
507ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาลมานิตย์ จุมปา255115
508ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 : 350 โรค กับการดูแลรักษาและการป้องกันสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25512
509การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 1มาลี เอื้ออำนวย25513
510Highlight in nephrology for internistsธนิต จิรนันท์ธวัช25511
511สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25515
512การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้รัตน์ศิริ ทาโต25512
513การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25512
514การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุนจินนะรัตน์ ศรีภัทรภิญโญ25511
515การประเมินตัดสินความเครียดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและวิธีการปรับแก้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสายใหม ตุ้มวิจิตร25512
516การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงอุ่นใจ กออนัตกุล25513
517ยากับโรคในผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยรังสิต.คณะเภสัชศาสตร์25513
518วิสัญญีวิทยาคลินิกวิรัตน์ วศินวงศ์25512
519ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบ NANDAวิจิตรา กุสุมภ์25511
520สุขภาพจิตโกศล วงศ์สวรรค์25511
521การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข25511
522เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25513
523การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวมวิจิตรา กุสุมภ์25514
524การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25512
525แนวคิดและวิธีการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอาภรณ์ ดีนาน25518
526การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25511
527คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจิตเกษม สุวรรณรัฐ25512
528วิธีวิทยาการวิจัยวาโร เพ็งสวัสดิ์25515
529ผลของโปรแกรมการสนับสนุนกลุ่มครอบครัวต่ออาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอติญา โพธิ์ศรี25511
530รายงานผลการวิจัยการศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนหลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาลพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์25511
531ภาวะช็อคและการพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ25512
532ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสาวลักษณ์ ภารชาตรี25511
533เภสัชวิทยา เล่ม 1จุฑามณี สุทธิสีสังข์25511
534การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25503
535การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25501
536คู่มือสร้างความสุขวิทยา นาควัชระ25501
537การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25502
538คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25504
539ตำราการพยาบาลเด็กบัญจางค์ สุขเจริญ25504
540ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2550กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ25502
541การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกวชิราภรณ์ สุมนวงศ์25503
542ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25501
543แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสภาการพยาบาล25502
544ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อระดับความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักตัวน้อยพณาวรรณ เสนาวงศ์25501
545การใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือดวิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์25501
546โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมีรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร25505
547สรีรวิทยากฤตยา รามโกมุท25501
548สารสนเทศทางการพยาบาลสุกัญญา ประจุศิลป25506
549กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์วิไล ชินธเนศ25505
550การพยาบาลอนามัยชุมชนไพเราะ ผ่องโชค25505
551การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาญพงค์ ตังคณะกุล25501
552ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25502
553Pain management : moving forwardจุฑามณี สุทธิสีสังข์25501
554โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25501
555เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพองค์รวม : เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25501
556การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25502
557ตำราเภสัชบำบัดธานี เมฆะสุวรรณดิษฐ์25501
558ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25501
559การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรีที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์25507
560พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อยอนุพงศ์ นิติเรืองจรัส25501
561ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 เรื่องรวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติสภาการพยาบาล25501
562กายภาพบำบัดกับพิษของบุหรี่รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ25507
563ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน : โรคที่พบบ่อยกฤษณา เพ็งสา25509
564ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกไม่แน่นอนขณะรอตรวจคัดกรองเบาหวานกับการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์กรองแก้ว ราษฎรดี25501
565พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25501
566สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิงจิตติมา ภาณุเตชะ25501
567การคัดกรองพัฒนาการและการทดสอบหาความผิดปกติในเด็กนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์25491
568สาระทบทวน : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลละเอียด แจ่มจันทร์25492
569การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สุภาวดี เครือโชติกุล25491
570ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25491
571การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติฟองคำ ติลกสกุลชัย25492
572สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2ละเอียด แจ่มจันทร์25491
573เภสัชวิทยา เล่ม 3เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์25494
574ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน25495
575แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมออทิซึมจิราพร ศรีเจริญกาญจน์25491
576แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254916
577สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25491
578จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาลจินตนา อาจสันเที๊ยะ25492
579เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพพรสุวรรณ จารุพันธุ์25494
580สาระทบทวน : การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้นละเอียด แจ่มจันทร์25493
581เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเยาวลักษณ์ วงศ์พรหม254914
582สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1ละเอียด แจ่มจันทร์25491
583สวัสดิการผู้สูงอายุ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร25491
584การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
585ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีกมลพล แพทย์ชีพ25491
586หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25491
587พยาบาลกับบุหรี่กรองจิต วาทีสาธกกิจ25491
588จิตวิทยาในชีวิตประจำวันลักขณา สริวัฒน์25495
589พ่อแม่เป็นพิษวิทยา นาควัชระ25491
590รายงานการวิจัยการสร้างรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลราชบุรีศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง25491
591สาระทบทวน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นละเอียด แจ่มจันทร์254924
592เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1วรานุช กาญจนเวนิช254910
593สาระทบทวน : การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารกละเอียด แจ่มจันทร์25498
594อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 4สิริ เชี่ยวชาญวิทย์25491
595เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นต้นศากุล ช่างไม้254910
596กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ25491
597ชีวเคมีศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์254910
598สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยานเรศร สุขเจริญ25491
599สาระทบทวน : การพยาบาลผู้สูงอายุละเอียด แจ่มจันทร์25491
600Hot issues in pediatricsอุไรวรรณ โชติเกียรติ25492
601การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์254910
602โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
603คู่มือการใช้ยาในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25499
604ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความหวังกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอังคณา หมอนทอง25491
605การซักประวัติและการตรวจร่างกายในเด็กนวลจันทร์ ปราบพาล25495
606ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลสุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล25491
607การบริการสุขภาพที่บ้านสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25494
608สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ละเอียด แจ่มจันทร์25491
609กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสมนึก กุลสถิตพร25495
610ประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2549 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสภาการพยาบาล25494
611โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูลทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา25495
612การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกอ้อยทิพย์ ณ ถลาง25483
613เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 1สุพัฒนา คำสอน25489
614จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
615ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์วินาศภัยรณชัย คงสกนธ์25481
616เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254811
617คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือผู้รับการบำบัดสุชาติ เลาบริพัตร25481
618การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25481
619กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25485
620การเยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิตสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล25481
621การพยาบาลผู้สูงอายุบุญศรี นุเกตุ25484
622คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25481
623เหงาได้ ก็หายได้วิทยา นาควัชระ25481
624คู่มือยาปราณี ทู้ไพเราะ25483
625เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
626การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต25485
627กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ.2548-2552)กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.25482
628คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือกลุ่มครอบครัวศึกษาสุชาติ เลาบริพัตร25481
629เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254810
630การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาลศิริพร จิรวัฒน์กุล25482
631กายวิภาคศาสตร์แขนและคู่มือปฏิบัติการภัทริยา อินทร์โท่โล่25481
632สูติศาสตร์ธีระพงศ์ เจริญวิทย์25482
633เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1กมลเนตร วงษ์วรรณะ25485
634เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25489
635ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25482
636คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : กลุ่มฝึกทักษะการป้องกันและการกลับไปเสพซ้ำสุชาติ เลาบริพัตร25481
637การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
638ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนขนาก จังหวัดนครปฐมสุปราณี แตงวงษ์25484
639EQ แนวภูมิปัญญาไทยหรือความฉลาดทางอารมณ์เอกชัย จุละจาริตต์25481
640หญิงชายวัยทอง : สุขภาพและปัญหาพิชัย เจริญพานิช25481
641การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล25488
642คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือให้คำปรึกษารายบุคคลสุชาติ เลาบริพัตร25481
643Stroke ฆาตกรเงียบเพ็ญแข แดงสุวรรณ25481
644จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
645เพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเอนก อารีพรรค25481
646อาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็นศัลยา คงสมบูรณ์เวช25481
647ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะเลือดวิโรจน์ ไววานิชกิจ25472
648การพยาบาลสูติศาสตร์ : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดากับทารกในครรภ์ การเตรียมตัวเพื่อคลอดและออกกำลังกายหลังคลอดวรุณวรรณ ผาโคตร25471
649รูปแบบการบำบัดรักษายาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.^สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.25471
650โอโซนความสุขวิทยา นาควัชระ25471
651จุลชีววิทยาทั่วไปนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ25473
652เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 4อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25471
653จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดทิพาวดี เอมะวรรธนะ25471
654การดูแลสุขภาพหญิงในระยะคลอดและทารกแรกเกิดวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์25474
655การพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 2ธนพร วงษ์จันทร25476
656ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร254711
657การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25471
658หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1กฤษณา ชุติมา25473
659คู่มือการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (Fast model)บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์25471
660เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
661Brain, pain, memory and managementประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25471
662ศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน25471
663เภสัชวิทยา เล่ม 2พยงค์ เทพอักษร25474
664เภสัชวิทยา เล่ม 1พยงค์ เทพอักษร25473
665เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
666การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ในเวชปฏิบัติชาญชัย วันทนาศิริ25471
667เอกสารประกอบการเรียนการสอนรวมเล่มวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์ เล่ม 1ธนพร วงษ์จันทร254713
668เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25473
669การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง254713
670อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิโรจน์ ไววานิชกิจ25477
671พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
672การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดตติรัตน์ สุวรรณสุจริต25473
673รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องสุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครอมรากุล อินโอชานนท์25461
674Management of common diseases in medicineวิไลวรรณ วิริยะไชโย25462
675คู่มือการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
676จิตเวชเด็กอลิสา วัชรสินธุ25462
677การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254612
678เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม254614
679คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
680การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลวิจิตรา กุสุมภ์25463
681การวิจัยทางการพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์25464
682การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์25469
683พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง25469
684เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 2สุพัฒนา คำสอน254619
685เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น)สุพัฒนา คำสอน254613
686การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1อารีย์ มั่งเกียรติสกุล254610
687การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเทียมศร ทองสวัสดิ์25465
688นรีเวชวิทยาหเทิญ ถิ่นธารา25461
689ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ25461
690สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2545-2546ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์25461
691คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
692แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254615
693ชีวสถิติและวิทยาการระบาดเบื้องต้นสำหรับพยาบาลสุพัฒนา คำสอน25469
694ชีววิทยากฤษณ์ มงคลปัญญา25465
695เนื้อเยื่อวิทยากนกธร ปิยธำรงรัตน์25462
696การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเบญจมาศ ปรีชาคุณ25463
697กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25461
698ความผิดปกติทางเพศสมภพ เรืองตระกูล25463
699คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา254615
700แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์254616
701การวินิจฉัยการพยาบาลวิพร เสนารักษ์25463
702คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
703ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25461
704สูตินรีเวชทันยุคมณี รัตนไชยานนท์25463
705คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชมาโนช หล่อตระกูล25463
706วิทยาเอ็มบริโอเกร็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์25462
707โภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25463
708โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรีวชิร คชการ25463
709คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา254615
710คู่มือการวางแผนการพยาบาลผู้ป่ายโรคทางอายุรกรรมผ่องพรรณ อรุณแสง25463
711การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25462
712คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
713ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (อายุรศาสตร์)พัชรียา ไชยลังกา25453
714สรีรวิทยา 2สุวรรณา หังสพฤกษ์25453
715คลอดง่าย : คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตรมณีรัตน์ สุกโชติรัตน์25451
716การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254520
717บายพาสหัวใจชัยรัตน์ โมไนยพงศ์25452
718การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล25454
719กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ25451
720การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาบุญเพียร จันทวัฒนา25451
721ตำราอายุรศาสตร์ 2วิทยา ศรีดามา25453
722แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไปกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์. สถาบันประสาทวิทยา.25455
723คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25457
724ตำราการนวดบรรเทา-รักษาโรคฉบับสมบูรณ์สุดยอดวิพุธโยคะ รัตนรังษี25451
725จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไปจันทิมา องค์โฆษิต25452
726ชีววิทยาWilliams, Gareth@25451
727สรีรวิทยา 3กนกวรรณ ติลกสกุลชัย25453
728การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254519
729โรคติดเชื้อที่พบบ่อยของอวัยวะเพศสตรีและช่องคลอดพงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา25454
730พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25455
731คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25453
732การดูแลทารกแรกเกิดพิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์25452
733สรีรวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา25454
734หมอวิทยาพาเที่ยว แนวจิตวิทยาวิทยา นาควัชระ25451
735การพยาบาลเด็ก เล่ม 3พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25452
736ภาวะช็อกสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล25451
737ตำรากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินวัลลี สัตยาศัย25452
738ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยประทีป ชุมพล25451
739ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25453
740การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโกสุม เศรษฐวงศ์254514
741การพยาบาลผู้ใหญ่ 2สุพร พริ้งเพริศ25452
742พยาบาลไทยในเยอรมัน ตอนเวรดึกพิกุล ไฟลค์25451
743โรคเอดส์ในเด็กชิษณุ พันธุ์เจริญ25452
744มาเป็นหมอกันเถิด : ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกายสันต์ หัตถีรัตน์25451
745คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
746พยาบาลครอบครัว : กรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติสโคเบอร์, เมเดน@25452
747เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 2อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25451
748ศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดียงยุทธ ศิริวัฒนอักษร25452
749ความรู้เรื่องยาบ้า ฉบับปรับปรุงกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.25455
750สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบฮอร์โมนสุพรพิมพ์ เจียสกุล25452
751ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพจำลอง ดิษยวณิช25451
752คู่มือการสอนจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอรัญญา เชาวลิต25453
753ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสภาการพยาบาล25452
754โภชนศาสตร์ทางการพยาบาลวีนัส ลีฬหกุล25453
755การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25454
756การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25454
757รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อผลของการปรับตัวของผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสมดี งอบสูงเนิน25453
758จิตวิทยาชีวิตคู่และการบำบัดคู่สมรสอุมาพร ตรังคสมบัติ25452
759คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
760ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร25451
761การพยาบาลผู้รับบริการในภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง สารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25452
762สุขวิทยาจิตและการปรับตัวลักขณา สริวัฒน์25451
763การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์25453
764การทดสอบทางจิตวิทยาสมพร สุทัศนีย์25453
765สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและบทบาทของสุขศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว25452
766การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้วันเพ็ญ พิชิตพรชัย25453
767กฎหมายและข้อควรระวังผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาลแสวง บุญเฉลิมวิภาส25451
768จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25453
769คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นสภาการพยาบาล25452
770สุคนธบำบัดพิมพร ลีลาพรพิสิฐ25451
771ผู้ป่วยโลหิตจางและการพยาบาลใจรัตน์ ศุภกุล25453
772เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 3มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
773การพยาบาลเด็ก เล่ม 2พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา25442
774การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ ความพิการต่อทารก ฉบับมาตรฐานกนกกร สุนทรขจิต25441
775คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน 2รัชนี นามจันทรา25442
776การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2มณีภรณ์ โสมานุสรณ์25445
777ใช้ยา-ต้องรู้เรวดี ธรรมอุปกรณ์25441
778การพยาบาลสูติศาสตร์ 1มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25441
779คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลผ่องศรี อิ่มสอน25442
780การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่นโสมรัสมิ์ จันทรประภา, คุณหญิง25442
781การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยซีเอพีดีสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25442
782เครื่องมือการวิจัย : เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25441
783จิตเป็นเหตุชูทิตย์ ปานปรีชา25442
784การบริหารความเครียดและสุขภาพจิตเกษม ตันติผลาชีวะ25443
785คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง ค.ศ.2000 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์Hazinski, Mary Fran25442
786ผู้สูงวัยเสนอ อินทรสุขศรี25441
787คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25442
788เวชศาสตร์มารดาและทารกเยื้อน ตันนิรันดร25441
789ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/280 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25444
790เรียนอายุรศาสตร์จากกรณีผู้ป่วย 1อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ25442
791อายุรศาสตร์ฉุกเฉินวิทยา ศรีดามา25441
792การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25448
793การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็กบรรจบพันธุ์ นวรัตน ณ อยุธยา, คุณหญิง25442
794อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกายสมภพ เรืองตระกูล25443
795พูดจาภาษายา เล่ม 1สุรเกียรติ อาชานานุภาพ25441
796ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดระดูนิมิต เตชไกรชนะ25442
797เคมีอินทรีย์ เล่ม 2สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
798ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
799ตำราการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (อายุรศาสตร์)อุไร ศรีแก้ว25441
800อาการอันตรายอมรชัย หาญผดุงธรรมะ25441
801ออร์โธปิดิคส์สมชัย ปรีชาสุข25443
802บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือกสุณี ธนาเลิศกุล25441
803การพยาบาลระยะหลังคลอดปราณี พงศ์ไพบูลย์25443
804เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2มหาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25441
805การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254410
806การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล25443
807โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมวิทยา ศรีดามา25441
808วันอนามัยโลก 7 เมษายน 2544ยุพดี ศิริวรรณ25448
809เคมีอินทรีย์ เล่ม 1สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี25443
810ฉุกเฉินชัญวลี ศรีสุโข25441
811ครอบครัวสุขภาพจิตดีเกษม ตันติผลาชีวะ25443
812สูติศาสตร์มานี ปิยะอนันต์25443
813แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสำหรับแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์25445
814เคหพยาบาลฉวีวรรณ อารยาพันธ์25442
815การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์25443
816สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพวีณา จีระแพทย์254413
817ความรู้เรื่องยาบ้าอัมพร เบญจพลพิทักษ์254410
818ECG ทางคลินิกยงยุทธ สหัสกุล25441
819เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25443
820การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก25442
821ตำราพื้นฐานทางศัลยศาสตร์วีรวัฒน์ เหลืองชนะ25442
822คู่มือประชาชน : การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการนวพรรณ จารุรักษ์25442
823เอกสารคำสอนรวมเล่มวิชาเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลอรพรรณ บุญสม25446
824เวชศาสตร์ฉุกเฉินสุทธชาติ พืชผล25441
825การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25433
826เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25432
827เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
828ไขสันหลังบาดเจ็บกิ่งแก้ว ปาจรีย์25432
829คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์25431
830แม่ไม้คุณภาพเจาะ HA Year 2000กฤษฎ์ อุทัยรัตน์25435
831โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล25431
832ชีวิตนี้ลิขิตได้เฮย์, ลูอิส แอล.25431
833เคมีประยุกต์ชัยยุทธ ช่างสาร25433
834พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
835การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพอำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์25433
836ตำราอายุรศาสตร์ 4วิทยา ศรีดามา25433
837การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25436
838การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 3สมพร ชินโนรส25433
839ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 9นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25433
840อยู่อย่างสง่าวิทยา นาควัชระ25431
841การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ : แบบแผนสุขภาพวัฒนา ศรีพจนารถ25432
842คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ254315
843เพศศึกษาจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์25431
844รวมความรู้สุขภาพจิตจากบริการ 1667 กรมสุขภาพจิตอินทิรา ปัทมินทร254310
845จริยธรรมในเวชปฎิบัติสุขิต เผ่าสวัสดิ์25431
846Pediatric critical careดวงมณี เลาหประสิทธิพร25432
847เอกสารรวมเล่มวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐานจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง25433
848ตำราชีวเคมีพจน์ ศรีบุญลือ254310
849จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25431
850ภาวะวิกฤตในหออภิบาล การบำบัดรักษาพยาบาล เล่ม 1จงจิตต์ คณากูล25434
851คู่มือด้านสุขภาพจิตสำหรับสื่อมวลชนสำนักนายกรัฐมนตรี.^กรมประชาสัมพันธ์.25434
852การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโกสุม เศรษฐวงศ์254310
853การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติสมจิต หนุเจริญกุล25435
854พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25432
855การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25431
856พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุขเฉลิมพล ตันสกุล25433
857คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ศรีนวล โอสถเสถียร25432
858การพยาบาลหญิงที่มีการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนดเกสรา ศรีพิชญาการ25432
859ยาบ้า : มหันตภัยข้ามสหัสวรรษวิโรจน์ สุ่มใหญ่25431
860กลวิธีทางสุขภาพสุรีย์ จันทรโมลี25433
861การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาลผ่องพรรณ อรุณแสง25435
862โรคลำไส้ : การวินิจฉัยและการรักษาอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25432
863เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์รายวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญพันธุ์25435
864ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25432
865คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1รัชนี นามจันทรา25437
866การรักษาพยาบาลเบื้องต้นพรทิพย์ คำพอ25431
867Endocrinology for pediatriciansพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา25431
868การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิดสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล25432
869การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์25432
870พจนานุกรมโรคและการบำบัดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25432
871กำลังใจวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25431
872การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25431
873การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25424
874เภสัชวิทยา 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาเภสัชวิทยา25421
875จิตเวชศาสตร์สำหรับประชาชนไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25422
876การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจิตใส จันทวดี25421
877จิตเวชปฏิบัติ 43สมพร บุษราทิจ25422
878จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25421
879ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล25422
880การดูแลตนเองในวัยทองถนอมขวัญ ทวีบูรณ์25421
881โรคโลหิตจางอะพลาสติก : การดูแลตนเองสุวรรณา บุญยะลีพรรณ25422
882จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25421
883โรคสมาธิสั้นนงพงา ลิ้มสุวรรณ25421
884กำลังใจวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25421
885ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์วารุณี เกียรติดุริยกุล25421
886ตำราอาชีวเวชศาสตร์สมชัย บวรกิตติ25421
887คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพรรณงาน พรรณเชษฐ์25425
888การพยาบาลศัลยศาสตร์ทางคลินิกวรนุช เกียรติพงษ์ถาวร25421
889การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการกิ่งแก้ว ปาจรีย์25422
890เรื่องของกระดูกสันหลังที่ควรรู้อำนวย อุนนะนันทน์25422
891ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3ส่าหรี จิตตินันทน์25421
892พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
893พยาบาลสารสนเทศรุจา ภู่ไพบูลย์25422
894การแปลผลห้องปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรสุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์25421
895การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษาอุไร ศรีแก้ว25423
896ตำราอายุรศาสตร์ 3วิทยา ศรีดามา25422
897เคมีประยุกต์จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ25421
898ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 8นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25422
899คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลชินตา ไชยสัจ25427
900เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
901Lecture notes on orthopadics and fracturesDuckworth, T.25425
902หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล25423
903การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
904ตำราการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจสันต์ ใจยอดศิลป์25422
905เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25423
906ภูมิแพ้รักษาอย่างธรรมชาติบำบัดไพบูลย์ จาตุรปัญญา25421
907เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุขนงพงา ลิ้มสุวรรณ25422
908การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงพยาบาลอนันต์ ตัณมุขยกุล25421
909โฉมหน้าบริการทางการแพทย์ของคนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?เฉก ธนะสิริ25422
910จิตวิทยาสังคมกับชีวิตนพมาศ ธีรเวคิน25425
911การพยาบาลผู้ใหญ่ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254219
912การบำบัดทางการพยาบาลคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25421
913หัตถการทางการแพทย์วิทยา ศรีดามา25421
914การพยาบาลทารก เด็ก และวัยรุ่น เล่ม 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์254212
915สาระการบริหารการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25422
916กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พริ้มเพรา ผลเจริญสุข25421
917ตำราจิตเวชศาสตร์มานิต ศรีสุรภานนท์25421
918ตำราศัลยศาสตร์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์25422
919สูติศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
920คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25422
921สุขภาพเด็กพรทิพย์ คำพอ25422
922เภสัชวิทยาในการบำบัดรักษาทางการพยาบาลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25429
923ความผิดปกติทางอารมณ์สุชาติ พหลภาคย์25422
924โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติ รักษาหายได้ดวงใจ กสานติกุล25421
925การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ : ทฤษฏีและการปฏิบัติวสันต์ ศิลปสุวรรณ25423
926สูติศาสตร์ 3วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25428
927กำลังความคิดวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25422
928กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ในปราโมทย์ เชาวศิลป์25422
929การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25413
930เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-IV ฉบับภาษาไทย (ใช้รหัส ICD-10)ปราโมทย์ สุคนิชย์25412
931การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมนันทา เล็กสวัสดิ์25412
932คู่มือการเรียนปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิชาโรคติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะสาธารณสุขศาสตร์.ภาควิชาจุลชีววิทยา25419
933การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่เผชิญกับความตายรัตนา สายพาณิชย์25411
934โรคระบบทางเดินอาหาร : ไวรัสตับอักเสบเอถึงจี ภาวะการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรีเฟื่องเพชร เกียรติเสวี25412
935กระบวนการพยาบาลสุระพรรณ พนมฤทธิ์25412
936โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1วีนัส ลีฬหกุล25416
937นิเทศวิชาชีพและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25413
938การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพอำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์25413
939สิ่งแวดล้อมศึกษา : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกนก จันทร์ทอง25414
940การบริหารการพยาบาล : ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยประพิณ วัฒนกิจ25412
941ตำราโรคภูมิแพ้ปกิต วิชยานนท์25411
942วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25411
943มะเร็งแห่งชีวิตสาทิส อินทรกำแหง25411
944รังสีวิทยาของโรคทรวงอกพัชรินทร์ เภกะนันทน์25411
945เภสัชวิทยา เล่ม 2อโนชา อุทัยพัฒน์25412
946ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพอนามัยฟาริดา อิบราฮิม25412
947โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่นกวี สุวรรณกิจ25412
948การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
949สภาวะแวดล้อมของเราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.ฝ่ายบริการวิชาการ25413
950ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขเฉก ธนะสิริ25413
951การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
952มารู้จักเอดส์กันเถอะวุฒิพงษ์ ปรมัตถากร25411
953จริยธรรมกับการพยาบาลมัญชุภา ว่องวีระ25414
954การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ก่อกู้ เชียงทอง25412
955โภชนาการเพื่อสุขภาพพรพรรณ รพี25416
956เอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาสพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ25411
957กุศโลบายวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25412
958โภชนาหารบำบัดโรคข้อ : ความรู้ป้องกันรักษาปวดข้อแผนใหม่อายุธ อิงนิรชร25411
959แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพณัฐ ภมรประวัติ25413
960การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25414
961ตำราภาพจุลพยาธิวิทยาพงศักดิ์ วรรณไกรโรจน์25411
962การดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอำไพรัตน์ กลิ่นขจร25412
963กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์รำแพน พรเทพเกษมสันต์25411
964สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25413
965การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตฉวีวรรณ สัตยธรรม25416
966ตำราการรักษาโรคมะเร็ง 2วรชัย รัตนธราธร25411
967จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25413
968การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1สมพร ชินโนรส25412
969การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
970การรักษาเบื้องต้นสุพัฒนา คำสอน25412
971กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาลดาราพร คงจา25415
972กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25412
973ตำราอายุรศาสตร์ 1วิทยา ศรีดามา25412
974สร้างสมาธิให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25412
975จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
976คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25412
977โรคหลอดเลือดสมอง : การวินิจฉัยและการจัดการทางการพยาบาลเจียมจิต แสงสุวรรณ25413
978การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวพิกุล บุญช่วง25412
979การพยาบาลผู้ใหญ่ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25417
980การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก25413
981กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25411
982กระบวนการพยาบาลฟาริดา อิบราฮิม25415
983การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรมวิทยา ศรีดามา25412
984ระบบขับถ่ายปัสสาวะสำหรับพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร25411
985กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25401
986คู่มือจิตวิทยาคลินิกกนกรัตน์ สุขะตุงคะ25404
987ตำราโภชนบำบัดและโรคไตประเสริฐ ธนกิจจารุ25402
988การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะพูนทรัพย์ โสภารัตน์25403
989การพยาบาลสุขภาพจิต เล่ม 1พรทรัพย์ สมิติษเฐียร25408
990จักษุวิทยาอภิชาติ สิงคาลวณิช25402
991คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสุวชัย อินทรประเสริฐ25401
992อินทรีย์เคมี Iอุดม ก๊กผล25403
993ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง : การวางแผนการพยาบาลสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ25402
994อนามัยชุมชน เล่ม 2เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
995การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2สมพร ชินโนรส25402
996ยาระงับปวดศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา25401
997ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันปรียา กุลละวณิชย์25401
998กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25403
999แบคทีเรียพื้นฐานสุวณี สุภเวชย์25405
1000สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25402
1001การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดพงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล25401
1002คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็กอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์25406
1003หนอนพยาธิใบไม้ พยาธิตืด ปรสิตอื่นๆ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์องุ่น เกียรติวุฒิ25403
1004อนามัยชุมชน เล่ม 1เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์25405
1005ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลยุคหน้าMurray, Mary Ellen25405
1006การพยาบาลสูติศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันพระบรมราชชนก.คณาจารย์จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก25402
1007จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25401
1008การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่สุดาพรรณ ธัญจิรา25404
1009ตำราเรื่องเนื้องอกของกระดูก : พยาธิวิทยา รังสีวิทยาและคลินิกวรชัย ศิริกุลชยานนท์25401
1010ตำราโรค หู คอ จมูกอภิชัย วิธวาศิริ25402
1011รู้เรื่องโรคสังวร ปัญญาดิลก, คุณหญิง25402
1012ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 1 : วิธีดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล25403
1013การพยาบาลจักษุวิทยา เล่ม 1ขวัญตา เกิดชูชื่น25401
1014วิเคราะห์งานสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุขประพิณ วัฒนกิจ25402
1015การพยาบาลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์25402
1016แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2อภิญญา เพียรพิจารณ์25401
1017เอกสารประกอบการสอนวิชา BIC 101 ชีวเคมีประนอม ปัญจพัฒนศิริ25406
1018การพยาบาลทางห้องผ่าตัดเรณู อาจสาลี25402
1019แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองการพยาบาล25399
1020สรีรวิทยาระบบไหลเวียนโลหิตสุวรรณ ธีระวรพันธ์25395
1021การพยาบาลเด็กโรคหัวใจสุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์25394
1022คู่มือการปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
1023อายุรศาสตร์ทันยุค 3นิพนธ์ พวงวรินทร์25392
1024จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25395
1025จริยศาสตร์บุญมี แท่นแก้ว25392
1026พัฒนาการมนุษย์นิตยา ศรีจำนง25391
1027ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและการดูแลฟาริดา อิบราฮิม25392
1028โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหญิงมีครรภ์และการพยาบาลเจียรนัย โพธิ์ไทรย์25392
1029เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25392
1030อนามัยสิ่งแวดล้อมพัฒนา มูลพฤกษ์25392
1031ขุมทองในบุคลิกภาพ : คู่มือในการสำรวจและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองบุตร ประดิษฐวณิช25392
1032คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์253910
1033ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25391
1034การพยาบาลสุขภาพจิต เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25391
1035โรคผิวหนังเด็กสุจิตรา วีรวรรณ25391
1036เคมีทั่วไป เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาเคมี25393
1037การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25393
1038รายงานการจัดตั้งหน่วยพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ศึกษากระทรวงสาธารณสุข.^สถาบันพระบรมราชนก.25391
1039ทฤษฎีการพยาบาลและกรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์25393
104023 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือเสรี พงศ์พิศ25392
1041คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์25392
1042วิจัยทางการพยาบาล : หลักการและกระบวนการเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย25395
1043คู่มือการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์25395
1044โรคหัวใจเด็ก : ปัญหาและการรักษาวัชระ จามจุรีรักษ์25391
1045Osteosarcoma : แนวทางใหม่ในการรักษาลักษณา โพชนุกูล25382
1046อาการของโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยและการบำบัดกำพล กลั่นกลิ่น25381
1047สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผู้รับบริการตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1048การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 เรื่องพยาบาลกับการดูแลสุขภาพจิตที่บ้านสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย25381
1049การพยาบาลผู้คลอดที่เป็นเบาหวาน : กรณีศึกษาปัทมาวดี เติมวิเศษ25381
1050จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากรชูชัย สมิทธิไกร25381
1051การดูแลสุขภาพที่บ้านกุลฤดี จิตตยานันต์25383
1052ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วมนทีทิพย์ กฤษณามระ25381
1053อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรคอำนาจ ศรีรัตนบัลล์25381
1054สุขภาพจิต 16 สุขภาพจิตครอบครัวนิ่มนุช ประสานทอง25381
1055ชีวิตกับสภาพแวดล้อมมุกดา สุขสมาน25383
1056เอกสารประกอบการสอนวิชา พย.2802 จิตวิทยาพัฒนาการวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์25383
1057จิตวิทยาเบื้องต้นสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25387
1058การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนันทา คูณรัตนศิริ25382
1059การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารบุปผา ขันแข็ง25382
1060โรคไต : กลไก พยาธิสรีรวิทยา การรักษาสมชาย เอี่ยมอ่อง25382
1061จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25382
1062คู่มือทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสภาการพยาบาล25381
1063การใช้ยาบำบัดอาการเรวดี ธรรมอุปกรณ์25382
1064คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์โดยครอบครัวและชุมชนดวงพร พันธุเสน25385
1065การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาตสาลิกา เมธนาวิน25383
1066คู่มือปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์อันธิกา คะระวานิช25384
1067ตำราศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์25381
1068สุขภาพจิตอัมพร โอตระกูล25382
1069การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 3สมจิต หนุเจริญกุล25381
1070กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25382
1071ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25381
1072สรุปโครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25382
1073การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจภูษิตา อินทรประสงค์25382
1074คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25382
1075คู่มือผู้สูงอายุ ฉบับสมบูรณ์บรรลุ ศิริพานิช25382
1076ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทยถนอมศรี ศรีชัยกุล25372
1077ห่วงใยคุณแม่ ดูแลลูกน้อยเฟนวิก, เอลิซาเบท@25371
1078การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25371
1079การประชุมวิชาการเรื่องวิทยาการก้าวหน้าทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช : มิติการวิจัยสมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทย25372
1080การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดทางสูติกรรมสุกัญญา ปริสัญญกุล25372
1081โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์25371
1082คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ชุดที่ 3สุรชาติ ณ หนองคาย25371
1083การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1สมจิต หนุเจริญกุล25371
1084บทความสุขภาพจิตเผยแพร่ทางวิทยุ เล่ม 5นิ่มนุช ประสานทอง25373
1085วิจัยทางการพยาบาลยุวดี ฦาชา25371
1086หมอวิทยาตอบปัญหาชีวิตและครอบครัววิทยา นาควัชระ25371
1087อิมมูโนวิทยาสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ25374
1088การบริบาลครรภ์เสี่ยงสูงวินิต พัวประดิษฐ์25371
1089คู่มือปฏิบัติการวิชาหลักการพยาบาล 2รัชนี นามจันทรา25373
1090จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25372
1091กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล25375
1092บทความสุขภาพจิตเผยแพร่ทางวิทยุ เล่ม 3กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต25361
1093คู่มือความรู้สุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต25362
1094ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25361
1095ปัญหาโรคไตเด็กที่พบบ่อยโสภณา เนียมศิริ25361
1096การพยาบาลจิตเวชเพียรดี เปี่ยมมงคล25365
1097การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์25361
1098การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาสุขภาพจิตและการสอนวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา^สถาบันสุขภาพจิต25362
1099พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528สภาการพยาบาล25361
1100ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25362
1101คู่มือการดูแลสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25362
1102การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25362
1103การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10 เรื่องครอบครัวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิตครบวงจรสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย25364
1104รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์วิทยาลัยคริสเตียน25361
1105สร้างสรรค์อารมณ์ เสริมสร้างชีวิต : ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คุ้มค่า และมีชีวิตชีวาอินทิรา ปัทมินทร25361
1106บทความสุขภาพจิตเผยแพร่ทางวิทยุ เล่ม 4กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต25362
1107มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่มที่ 2กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต253613
1108มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่มที่ 1กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต253614
1109จัดการกับความเครียดโดรี, เฮเลน @25361
1110ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 6จุฑามณี จารุจินดา25361
1111ทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตเวชสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย25363
1112โครงการนิทรรศการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์"ครอบครัวมีสุขถ้าทุกคนปลอดเอดส์"วิทยาลัยคริสเตียน25352
1113คลินิกจิตแพทย์ เล่ม 2กานต์หทัย วงศ์อริยะ25354
1114หลักการพยาบาลจิตเวชนงคราญ ผาสุข25353
1115พัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพศรีธรรม ธนะภูมิ25354
1116การรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย25351
1117นิเทศการพยาบาล : แนวความคิด วิธีการ เทคนิคการนิเทศและการพัฒนาบุคคลวิเชียร ทวีลาภ25343
1118โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติทั่วไปสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย25341
1119การพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้รุจา ภู่ไพบูลย์25347
1120โรคจิตในสังคมปัจจุบันประดิษฐ์ ตันสุรัต25343
1121ถาม-ตอบปัญหาโรคเอดส์สถาพร มานัสสถิตย์25341
1122สุขภาพจิต 14 "เด็กไทยวันพรุ่งนี้ "กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25342
1123ปัญหาจากการใช้ยาพรเพ็ญ เปรมโยธิน25343
1124การใช้กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดของแบบแผนสุขภาพวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25344
1125เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กเครียวพันธ์ บุญศิริ25341
1126จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
1127จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
1128การตรวจปัสสาวะและสารน้ำจากร่างกายทัศนีย์ เล็บนาค25341
1129ตำราวิสัญญีวิทยาวรภา สุวรรณจินดา25341
1130จิตบำบัดกลุ่มธีระ ลีลานันทกิจ25343
1131จิตเวชศาสตร์ เล่ม 4ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25342
1132เอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น หน่วยที่ 7-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25348
1133จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25344
1134โครงการติดตามยาฝังคุมกำเนิดกรมอนามัย25331
1135จิตวิทยาสัมพันธ์หลุย จำปาเทศ25332
1136กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
1137แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1138ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันยง ภู่วรวรรณ25334
1139จิตเวชศาสตร์ เล่ม 2ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
1140เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1141แมนเนจเมนท์ ออฟ ดีเพรสชั่นวิจารณ์ วิชัยยะ25335
1142สุขภาพจิต 13กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25331
1143พยาธิวิทยาทั่วไปสมพงศ์ สหพงศ์25335
1144คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25332
1145การประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพยาบาลที่เน้นชุมชนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.สำนักงานปลัดกระทรวง.กองงานวิทยาลัยพยาบาล25331
1146การแนะแนวเบื้องต้นพนม ลิ้มอารีย์25332
1147หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษารัตนา ศิริพานิช25332
1148ยาทางจิตเวชธนา นิลชัยโกวิทย์25333
1149โรคใต้เข็มขัดวิน, เดนิส @25333
1150จิตเวชศาสตร์ เล่ม 1ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
1151เอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น หน่วยที่ 1-6มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25338
1152ยาและสิ่งเสพย์ติดให้โทษสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย25331
1153ตำราอายุรศาสตร์เขตร้อนศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ25334
1154กายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหวสุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา25332
1155เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
1156การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวกันยา สุวรรณแสง25333
1157เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25332
1158เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
1159พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 2วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25322
1160จิตวิทยาการศึกษาพิเศษประมวญ คิดคินสัน25321
1161เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25321
1162คู่มือโรคผิวหนังสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเรณู โคตรจรัส25321
1163การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์ลักขณา ธรรมไพโรจน์25328
1164คุยกับนักจิตวิทยาวัลลภ ปิยะมโนธรรม25321
1165สองขวบปีแรกแห่งชีวิต : พัฒนาการของทารกแรกเกิดวัย 24 เดือนโสภาพรรณ รัตนัย25325
1166ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/250 โรคและการดูแลรักษาสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25322
1167ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคมยศ สันตสมบัติ25322
1168การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยากับโรคระบบอื่นสุรพล อิสรไกรศีล25325
1169การศึกษาบุคลิกภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องมือทดสอบเชาวน์ปัญญาสุภา ศักดิ์สมบูรณ์25327
1170การพยาบาลศัลยกรรมประสาทเบื้องต้นชัชรินทร์ อังศุภากร25323
1171การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายชัยเวช นุชประยูร25322
1172การดูแลรักษาโรคความดันเลือดสูงเกษม วัฒนชัย25325
1173คู่มือการพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25322
1174ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 4นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์25322
1175การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกดรุณี ชุณหะวัต25323
1176เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
1177มะเร็งหลอดอาหารอภิณพ จันทร์วิทัน25326
1178คู่มือปฏิบัติการเบื้องต้นการพยาบาลจิตเวชสมศร เชื้อหิรัญ25323
1179ความเจ็บปวด ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาชูศักดิ์ เวชแพศย์25324
1180การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เล่มที่ 2สมพนธ์ บุณยคุปต์25322
1181โรคระบบการหายใจ 1ประพาฬ ยงใจยุทธ25321
1182Common fractures and dislocationsวัชระ รุจิเวชพงศธร25322
1183จิตวิเคราะห์แนวใหม่ปราโมทย์ เชาวศิลป์25323
1184เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อรูมาตอยด์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา25322
1185สรีรวิทยา 1สุวรรณา หังสพฤกษ์25325
1186วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้มรัตนา ทองสวัสดิ์25325
1187ยุทธวิธีเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ระวีวรรณ เสวตามร25322
1188การพยาบาลสูติศาสตร์หัตถการ : บทบาทและแนวทางปฏิบัติอุทุมพร พรนฤสุวรรณ25311
1189การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสมคิด รักษาสัตย์25314
1190เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1191เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1192การเตรียมมารดาเพื่อการคลอดเทียมศร ทองสวัสดิ์25311
1193รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่องสอนทางคลินิกอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผลวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25315
1194วิธีเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ผลเด็ดขาดโดยใช้เวลา 5 วันเพอร์ลมัทเทอร์, จูดี้ @25311
1195การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาลบุญศรี ปราบณศักดิ์25318
1196เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1197จิตวิทยาการจัดพฤติกรรมมนุษย์สิทธิโชค วรานุสันติกูล25311
1198เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1199ตำรายาเสพติดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25312
1200การรักษาพยาบาลขั้นต้นเนตรทราย รุ่งเรืองธรรม25319
1201เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
1202เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1203ความรู้สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอุดม ลักษณาวิจารณ์25311
1204เทคนิคการรักษาโรคประสาทด้วยตัวเองวัลลภ ปิยะมโนธรรม25314
1205จิตวิทยาโยธิน ศันสนยุทธ25313
1206เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
1207พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์25318
1208การวินิจฉัยและการใช้ยาทางจิตเวชจำลอง ดิษยวณิช25317
1209โรคจิตเภทเลอสรรค์ พุ่มชูศรี25316
1210ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 : หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25313
1211อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 2 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสัจพันธ์ อิศรเสนา25301
1212คู่มือตรวจผู้ป่วยนอกเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์25302
1213สุขภาพจิตเบื้องต้นผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์25303
1214การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชวรนุช สราญรมย์25302
1215พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร25303
1216ปรสิตวิทยาอนันต์ สกุลกิม25308
1217เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
1218ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25304
1219มนุษยสัมพันธ์ : จิตวิทยาการทำงานในองค์การโยธิน ศันสนยุทธ25301
1220ต่อมไร้ท่อคลินิคศรีจิตรา บุญนาค25304
1221จิตวิทยาพัฒนาการศรีเรือน แก้วกังวาล25302
1222การเจริญเติบโตช้าในครรภ์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา25303
1223จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
1224จอประสาทตาลอกวัฒนีย์ เย็นจิตร25301
1225ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้พระราชวรมุนี25303
1226การบริหารการพยาบาลสุลักษณ์ มีชูทรัพย์25306
1227หลักการพยาบาลคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25303
1228คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไปวิจารณ์ วิชัยยะ25305
1229จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25305
1230การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิตนิภา นิธยายน25304
1231จิตเวชเด็กสำหรับกุมารแพทย์วัณเพ็ญ บุญประกอบ25303
1232จิตวิทยาพัฒนาการจรูญ ทองถาวร25302
1233ภาวะเร่งด่วนทางหูสุเมธ พีรวุฒิ25293
1234การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอนุรี ออตยะกุล25292
1235เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1236คลื่นไฟฟ้าหัวใจในเด็กชาลี พรพัฒน์กุล25292
1237ยาใหม่ในประเทศไทย เล่ม 2ธิดา นิงสานนท์25291
1238การพยาบาลจิตเวชคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25293
1239มาตรฐานการพยาบาล : ทฤษฎีและการปฏิบัติสมพันธ์ หิญชีระนันทน์25292
1240ทฤษฎีการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25293
1241ยาและสิ่งเสพติดให้โทษอรวรรณ หุ่นดี25292
1242สัมมนาวิชาการเรื่องมโมมติทางจิตสังคมกับการพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25291
1243ความผิดปกติทางการพูดรจนา ทรรทรานนท์25291
1244เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
1245คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2ปราณี ใจอาจ25294
1246การใช้ยาทางจักษุวิทยาประจักษ์ ประจักษ์เวช25292
1247การพยาบาลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะพยาบาลศาสตร์.ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน25292
1248สุขภาพจิต 9กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25291
1249หลักระบาดวิทยาสมชาย สุพันธุ์วณิช25293
1250ตำราโลหิตวิทยา : การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย เล่มที่ 2ถนอมศรี ศรีชัยกุล25292
1251เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25291
1252เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
1253การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 เรื่องเศรษฐกิจและสังคมกับปัญหาสุขภาพจิตสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25291
1254สัมพันธภาพระหว่างบุคคลทางการพยาบาลจิตเวชพิไลรัตน์ ทองอุไร25298
1255เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1256เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25282
1257ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินธนิต วัชรพุกก์25281
1258การพยาบาลจิตเวช เล่ม 1ปาหนัน บุญหลง25282
1259ศัลยศาสตร์ตกแต่งถาวร จรูญสมิทธิ์25281
1260จิตบำบัดทางการแพทย์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25281
1261โรคไข้สมองอักเสบประเสริฐ ทองเจริญ25282
1262ประสาทศาสตร์พื้นฐานกัมมันต์ พันธุมจินดา25281
1263เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
1264สนทนากับผู้ป่วยจิตเวชสมศร เชื้อหิรัญ25281
1265การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13 ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 เรื่องสุขภาพจิตเยาวชนสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25281
1266การพยาบาลจิตเวช เล่ม 2จินตนา ยูนิพันธุ์25283
1267จิตวิทยาพัฒนาการอารี เพชรผุด25284
1268จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25281
1269การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดสุพร พลยานันท์25282
1270เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดาและทารกและพยาบาลจิตเวชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25283
1271คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25282
1272จิตวิทยาพัฒนาการสุภัททา ปิณฑะแพทย์25272
1273โรคไตสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย25273
1274จิตวิทยาพัฒนาการสุรางค์ จันทน์เอม25272
1275การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2สมจิต หนุเจริญกุล25274
1276แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25271
1277คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองบาร์นาร์ด, คริสเตียน@25271
1278พันธุศาสตร์วิสุทธิ์ ใบไม้25274
1279จิตวิทยาพัฒนาการสุชา จันทน์เอม25272
1280ทฤษฎีบุคลิคภาพนวลละออ สุภาผล25273
1281เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1282จิตวิทยาพัฒนาการปรีชา คร้ามพักตร์25273
1283ประสาทสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลราตรี สุดทรวง25276
1284เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25271
1285โรคจากงานอุตสาหกรรมมาลินี วงศ์พานิช25271
1286การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลวชิรา กสิโกศล25262
1287เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบำบัดโรค หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25261
1288คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25262
1289การปรับพฤติกรรมสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต25262
1290คู่มือภาคปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นมูลฐานกัมพล ประจวบเหมาะ25267
1291กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประวิทย์ สุนทรสีมะ25262
1292จิตวิทยาวัยรุ่นสมชาย ธัญธนกุล25261
1293เคหพยาบาลนิตยา วิปุลานุสาสน์25263
1294จิตวิทยาพัฒนาการศรัณย์ ดำริสุข25251
1295คู่มือการถามประวัติและการตรวจร่างกายวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย25253
1296ยาเตรียมปราศจากเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาลเฉลิมศรี ภุมมางกูร25251
1297จิตวิทยาเด็กพิเศษสุชา จันทน์เอม25252
1298การลดความเครียดของผู้ป่วยศัลยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น25251
1299จิตบำบัดแบบอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์สมพร บุษราทิจ25251
1300การปฐมพยาบาลจรินทร์ ธานีรัตน์25241
1301คู่มือการตรวจร่างกาย เล่ม 1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^คณะพยาบาลศาสตร์.^ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.25241
1302พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม 2 : จิตวิทยาธรรมและจิตวิทยาภาษาดวงเดือน พันธุมนาวิน25241
1303จิตวิทยาผู้ใหญ่เสาวภา วัชรกิตติ25241
1304สนทนากับผู้ป่วยจิตเวชสมศร เชื้อหิรัญ25241
1305จิตวิทยาเด็กสุรางค์ จันทร์เอม25241
1306จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่พยอม อิงคตานุวัฒน์25231
1307จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25234
1308กลไกควบคุมการคลอดสมศักดิ์ วนิชาชีวะ25231
1309การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ ตันติพัฒนานันต์25221
1310จิตวิทยาเด็กเกเรสุชา จันทน์เอม25222
1311พัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุ่นประสาร ทิพย์ธารา25212
1312โรคภูมิแพ้มนตรี ตู้จินดา25211
1313จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีทัซซิงก์, ไลล์@25211
1314จิตวิทยาวัยรุ่นและการศึกษาสิริวรรณ สาระนาด25211
1315จิตวิทยาวัยรุ่น ฉบับมาตรฐานสุโท เจริญสุข25202
1316จิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25201
1317คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยสุรเกียรติ อาชานานุภาพ25191
         รวม   5163  เล่ม