รายชื่อหนังสือ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต (ภาษาไทย)
ลำดับเลขทะเบียนรายชื่อหนังสือผู้แต่งปีที่พิมพ์เล่ม
1T042186การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุรังสิมันต์ สุนทรไชยา256110
2T041193การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ256010
3T041122ภาวะวิกฤตทางอารมณ์และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตนักศึกษาอรัญญา ตุ้ยคำภีร์25602
4T041317การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิกมาโนช หล่อตระกูล25605
5T039701การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1สายฝน เอกวรางกูร255910
6T039221ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์255910
7T039891พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอรพินท์ สีขาว255910
8T038962สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงานรศรินทร์ เกรย์25592
9T039601การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ยาใจ สิทธิมงคล255910
10T039216จิตเวช ศิริราช DSM-5นันทวัช สิทธิรักษ์25595
11T038791การปรับเปลี่ยนวิธีคิด : ปฐมบทและการประยุกต์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตสายใจ พัวพันธ์25595
12T039631จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลมณี อาภานันทิกุล255910
13T040081การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล255910
14T039711การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2สายฝน เอกวรางกูร255910
15T038483พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม25585
16T037946จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล255821
17T038249ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิด การประเมินและการประยุกต์ใช้พัชรินทร์ นินทจันทร์255810
18T040091การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเกสรา ศรีพิชญาการ255810
19T037352พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร255814
20T038493พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์255830
21T039301การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม255815
22T039211ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25575
23T039356การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม255715
24T035244เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for physical therapist in cardiac rehabilitation"กรมการแพทย์.สถาบันโรคทรวงอก.25571
25T036349ประสบการณ์การให้คำปรึกษาคลินิกให้คำปรึกษาจิตสังคมกรณีผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ครอบครองยาเสพติดสำหรับผู้อาสาเป็นผู้ให้คำปรึกษา (รุ่นใหม่)ปกรณ์ นภาเหมินทร์25561
26T034688การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
27T035056ความสุขของชาวพังงา ภูเก็ต และชาวบ้านน้ำเค็มหลังสึนามิรศรินทร์ เกรย์25562
28T034662การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25563
29T035260จิตวิทยาทั่วไปณัฐภร อินทุยศ25561
30T035957จิตวิทยาในชีวิตประจำวันภูริทัต สิงหเสม25562
31T034682การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1วาทินี สุขมาก25563
32T035391การเรียนรู้เพื่อการจัดการวาระสุดท้ายของชีวิตธนวรรณ สินประเสริฐ25561
33T034679การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2วาทินี สุขมาก25563
34T041462ตำรา : ตัวเบาอำนาจ ทัศนียกุล25561
35T034676การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1วาทินี สุขมาก25563
36T039171ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์255610
37T034691การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2ฉวีวรรณ สัตยธรรม25563
38T034665การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย255613
39T033353จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25555
40T032564เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
41T031972จิตวิทยาทั่วไปคัคนางค์ มณีศรี25556
42T035002ความสุขที่สร้างได้ปราโมทย์ ประสาทกุล25551
43T033245คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศิริพร ขัมภลิขิต25556
44T033821การประชุมวิชาการประจำปี 2555 : เรื่องสุขภาพจิตไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา25551
45T032704การจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์25551
46T032567เอกสารการสอนชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร์25553
47T031964การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1ขวัญพนมพร ธรรมไทย25541
48T031240จิตวิทยา ความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์วิทยากร เชียงกูล25543
49T031968ทฤษฎีให้บริการปรึกษาวัชรี ทรัพย์มี25541
50T031963การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25542
51T035148คู่มือกิจกรรมกลุ่มคลินิกซึมเศร้ากระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.25541
52T037638เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25545
53T034933สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัดอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25541
54T031965การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25541
55T032018ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อนช่วยจำ25543
56T035571คนอารมณ์ดีวิทยา นาควัชระ25541
57T030493ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)ศรีเรือน แก้วกังวาล25545
58T035549เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม : ประสบการณ์ของกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล่ม 1สง่า ลือชาพัฒนพร25541
59T031971จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25541
60T031949การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัยสกุณา บุญนรากร25541
61T030498จิตวิทยาสังคมนพมาศ ธีรเวคิน25535
62T035545สร้างสุขให้เต็ม 4 ปัญญาเบิกบานสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
63T030821ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25536
64T035543สร้างสุขให้เต็ม 4 ใจสบายสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
65T031202วิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าวอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25533
66T030801จิตวิทยาทั่วไปเติมศักดิ์ คทวณิช25533
67T031967การให้คำปรึกษาทางสุขภาพอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25531
68T034315การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อลดความเครียดของครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตที่ป่วยครั้งแรก : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์วิจิตรา ทองเกษม25531
69T031962การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพียรดี เปี่ยมมงคล25531
70T029195การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุราสายรัตน์ นกน้อย25531
71T035542สร้างสุขให้เต็ม 4 กายสุขสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
72T031199สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : ภาพสะท้อนสังคมอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์25533
73T031966สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศรีพิมล ดิษยบุตร25531
74T034311ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรมกาญจนา กิริยางาม25531
75T029198การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรามานิต ศรีสุรภานนท์25531
76T035544สร้างสุขให้เต็ม 4 สังคมสดใสสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)25531
77T031196สถานีตรวจวัดสุขภาพจิตเยาวชน 15 ปีอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์25533
78T031277แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลจันทร์เพ็ญ สันตวาจา25532
79T029197จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุราพิชัย แสงชาญชัย25531
80T035569ความสุข 3 อย่าง สร้างได้วิทยา นาควัชระ25521
81T036699พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2สุจินดา ริมศรีทอง255212
82T029092จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวกวิทยากร เชียงกูล25528
83T035683การประชุมวิชาการเรื่อง Complementary therapy and palliative careสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี25521
84T028964สรุปรายงานโครงการพัฒนาสุขภาพจิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคสุชาดา สาครเสถียร25521
85T028214พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทัศนีย์ ทองประทีป25522
86T035143เรื่องเล่าเร้ากุศล : เรียนรู้เรื่องเล่าดีๆ ที่มีความสุขสมหญิง สายธนู25521
87T030503สมาธิบำบัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ25525
88T031970สุขภาพจิตเด็กผกา สัตยธรรม25521
89T040892พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1สุจินดา ริมศรีทอง25521
90T038984ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสาวลักษณ์ ภารชาตรี25511
91T031889เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยนPatterson, Kerry25511
92T034522การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกัญญ์ธีรา วงษ์สุวรรณ25511
93T034435ผลของโปรแกรมการสนับสนุนกลุ่มครอบครัวต่ออาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนอติญา โพธิ์ศรี25511
94T032530เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25513
95T027639ดนตรีบำบัดกระทรวงสาธารณสุข.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.กองการแพทย์ทางเลือก25511
96T027397พ่อแม่ต้องรู้มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ25515
97T032365การประเมินตัดสินความเครียดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดและวิธีการปรับแก้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสายใหม ตุ้มวิจิตร25512
98T031236ตำราจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25511
99T029145รายงานผลการวิจัยการศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนหลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาลพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์25511
100T031969สุขภาพจิตโกศล วงศ์สวรรค์25511
101T034304ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อระดับความวิตกกังวลของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักตัวน้อยพณาวรรณ เสนาวงศ์25501
102T029098การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่นสมภพ เรืองตระกูล25503
103T035568คู่มือสร้างความสุขวิทยา นาควัชระ25501
104T034307ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกไม่แน่นอนขณะรอตรวจคัดกรองเบาหวานกับการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์กรองแก้ว ราษฎรดี25501
105T023169สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25491
106T034526ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความหวังกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอังคณา หมอนทอง25491
107T032011สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ละเอียด แจ่มจันทร์25491
108T021163เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่มรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพพรสุวรรณ จารุพันธุ์25494
109T029520จิตวิทยาในชีวิตประจำวันลักขณา สริวัฒน์25495
110T021896แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมออทิซึมจิราพร ศรีเจริญกาญจน์25491
111T021833โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
112T035572พ่อแม่เป็นพิษวิทยา นาควัชระ25491
113T024780ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีกมลพล แพทย์ชีพ25491
114T031958การซักประวัติและตรวจร่างกายอภิชัย ลีละสิริ25493
115T025266การบริการสุขภาพที่บ้านสุภาณี อ่อนชื่นจิตร25494
116T026108โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูลทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา25495
117T024295คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือผู้รับการบำบัดสุชาติ เลาบริพัตร25481
118T024294คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือกลุ่มครอบครัวศึกษาสุชาติ เลาบริพัตร25481
119T024293คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : กลุ่มฝึกทักษะการป้องกันและการกลับไปเสพซ้ำสุชาติ เลาบริพัตร25481
120T035573เหงาได้ ก็หายได้วิทยา นาควัชระ25481
121T028930จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาลกัลยา นาคเพ็ชร์25481
122T020446EQ แนวภูมิปัญญาไทยหรือความฉลาดทางอารมณ์เอกชัย จุละจาริตต์25481
123T019908เอกสารการสอนชุดวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25483
124T020237กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ.2548-2552)กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.25482
125T021827จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25481
126T020684ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์วินาศภัยรณชัย คงสกนธ์25481
127T024297คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบจิต-สังคมบำบัด (Matrix program) : คู่มือให้คำปรึกษารายบุคคลสุชาติ เลาบริพัตร25481
128T020683การเยียวยาด้วยหัวใจ ถักทอข่ายใยชีวิตสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล25481
129T020682จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดทิพาวดี เอมะวรรธนะ25471
130T020589คู่มือการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (Fast model)บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์25471
131T026132โอโซนความสุขวิทยา นาควัชระ25471
132T019395รูปแบบการบำบัดรักษายาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.^สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.25471
133T024248พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540สภาการพยาบาล25473
134T035660Brain, pain, memory and managementประดิษฐ์ ประทีปะวณิช25471
135T019128จิตเวชเด็กอลิสา วัชรสินธุ25462
136T018477คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
137T018467คู่มือการให้การปรึกษาเรื่องเอดส์กระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
138T019758รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องสุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครอมรากุล อินโอชานนท์25461
139T017531สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2545-2546ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์25461
140T018457คู่มือการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
141T029339ความผิดปกติทางเพศสมภพ เรืองตระกูล25463
142T017885คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชมาโนช หล่อตระกูล25463
143T018477คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสกระทรวงสาธารณสุข.^กรมสุขภาพจิต.254610
144T010484คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์กำพล ศรีวัฒนกุล25451
145T016962การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25454
146T017883จิตวิทยาชีวิตคู่และการบำบัดคู่สมรสอุมาพร ตรังคสมบัติ25452
147T017881จิตบำบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไปจันทิมา องค์โฆษิต25452
148T022767รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อผลของการปรับตัวของผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสมดี งอบสูงเนิน25453
149T016956การทดสอบทางจิตวิทยาสมพร สุทัศนีย์25453
150T017610การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25454
151T017057จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25453
152T020748สุขวิทยาจิตและการปรับตัวลักขณา สริวัฒน์25451
153T026133หมอวิทยาพาเที่ยว แนวจิตวิทยาวิทยา นาควัชระ25451
154T017051ตำราจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25453
155T017898ความเครียด ความวิตกกังวลและสุขภาพจำลอง ดิษยวณิช25451
156T027018การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโกสุม เศรษฐวงศ์254514
157T026776คู่มือปฏิบัติการวิชาการบำบัดรักษาทางการพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2รัชนี นามจันทรา25451
158T014293การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็กบรรจบพันธุ์ นวรัตน ณ อยุธยา, คุณหญิง25442
159T014887จิตเป็นเหตุชูทิตย์ ปานปรีชา25442
160T014295การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่นโสมรัสมิ์ จันทรประภา, คุณหญิง25442
161T017107ครอบครัวสุขภาพจิตดีเกษม ตันติผลาชีวะ25443
162T014297การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก25442
163T014382ภาวะผู้นำและการจูงใจพรนพ พุกกะพันธุ์25442
164T016959อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคทางกายสมภพ เรืองตระกูล25443
165T017168การบริหารความเครียดและสุขภาพจิตเกษม ตันติผลาชีวะ25443
166T013013เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิตวีระวัฒน์ ปันนิตามัย25432
167T012794พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุขเฉลิมพล ตันสกุล25433
168T006382การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25431
169T018447รวมความรู้สุขภาพจิตจากบริการ 1667 กรมสุขภาพจิตอินทิรา ปัทมินทร254310
170T015025อยู่อย่างสง่าวิทยา นาควัชระ25431
171T013909ชีวิตนี้ลิขิตได้เฮย์, ลูอิส แอล.25431
172T013131การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย25436
173T012978เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดอัจฉรา ศรีสุภรกรกุล25437
174T014498ยาบ้า : มหันตภัยข้ามสหัสวรรษวิโรจน์ สุ่มใหญ่25431
175T011963จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25431
176T013759พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25432
177T014964คู่มือด้านสุขภาพจิตสำหรับสื่อมวลชนสำนักนายกรัฐมนตรี.^กรมประชาสัมพันธ์.25434
178T014356พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลสุดประนอม สมันตเวคิน25431
179T017054การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพอำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์25433
180T013503การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโกสุม เศรษฐวงศ์254310
181T010839กำลังใจวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25431
182T010840กำลังความคิดวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25422
183T014522โรคสมาธิสั้นนงพงา ลิ้มสุวรรณ25421
184T013224จิตวิทยาสังคมกับชีวิตนพมาศ ธีรเวคิน25425
185T010838กำลังใจวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง25421
186T014351โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติ รักษาหายได้ดวงใจ กสานติกุล25421
187T012831จิตเวชปฏิบัติ 43สมพร บุษราทิจ25422
188T011962จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีมาโนช หล่อตระกูล25421
189T011847การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25424
190T012825กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ในปราโมทย์ เชาวศิลป์25422
191T012080พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์25422
192T010865จิตเวชศาสตร์สำหรับประชาชนไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25422
193T010879ตำราจิตเวชศาสตร์มานิต ศรีสุรภานนท์25421
194T011974ความผิดปกติทางอารมณ์สุชาติ พหลภาคย์25422
195T009492การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25414
196T001575จิตวิทยาเด็กสุชา จันทน์เอม25411
197T009431สุขภาพจิตลิขิต กาญนาภรณ์25413
198T009879การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพอำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์25413
199T012780การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตฉวีวรรณ สัตยธรรม25416
200T010996จริยธรรมกับการพยาบาลมัญชุภา ว่องวีระ25414
201T012186ทำอย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขเฉก ธนะสิริ25413
202T010994กระบวนการพยาบาลสุระพรรณ พนมฤทธิ์25412
203T015990การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่เผชิญกับความตายรัตนา สายพาณิชย์25411
204T012829สร้างสมาธิให้ลูกคุณอุมาพร ตรังคสมบัติ25412
205T017159โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่นกวี สุวรรณกิจ25412
206T010070จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวอุมาพร ตรังคสมบัติ25413
207T011985เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-IV ฉบับภาษาไทย (ใช้รหัส ICD-10)ปราโมทย์ สุคนิชย์25412
208T002999กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาลดาราพร คงจา25415
209T010864การพยาบาลสุขภาพจิต เล่ม 1พรทรัพย์ สมิติษเฐียร25408
210T009366กรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาลจินตนา ยูนิพันธุ์25403
211T005290สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25402
212T016570จิตวิทยาครอบครัวพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25401
213T009952ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เล่ม 1 : วิธีดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล25403
214T009615คู่มือจิตวิทยาคลินิกกนกรัตน์ สุขะตุงคะ25404
215T010448ขุมทองในบุคลิกภาพ : คู่มือในการสำรวจและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองบุตร ประดิษฐวณิช25392
216T007844พัฒนาการมนุษย์นิตยา ศรีจำนง25391
217T007843การพยาบาลสุขภาพจิต เล่ม 1วิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์25391
218T007678ทฤษฎีการพยาบาลและกรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์25393
219T006093สุขภาพจิตอัมพร โอตระกูล25382
220T006351จิตวิทยาเบื้องต้นสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์25387
221T006453การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 เรื่องพยาบาลกับการดูแลสุขภาพจิตที่บ้านสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย25381
222T006858จิตวิทยาการฝึกอบรมบุคลากรชูชัย สมิทธิไกร25381
223T006418เอกสารประกอบการสอนวิชา พย.2802 จิตวิทยาพัฒนาการวิทยาลัยคริสเตียน.คณะพยาบาลศาสตร์.คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์25383
224T006122สุขภาพจิต 16 สุขภาพจิตครอบครัวนิ่มนุช ประสานทอง25381
225T007198จิตวิทยาทั่วไปกันยา สุวรรณแสง25382
226T005679จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25372
227T001934การประชุมวิชาการเรื่องวิทยาการก้าวหน้าทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช : มิติการวิจัยสมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทย25372
228T007831บทความสุขภาพจิตเผยแพร่ทางวิทยุ เล่ม 5นิ่มนุช ประสานทอง25373
229T007840มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่มที่ 1กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต253614
230T005342บทความสุขภาพจิตเผยแพร่ทางวิทยุ เล่ม 3กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต25361
231T005143การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาสุขภาพจิตและการสอนวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา^สถาบันสุขภาพจิต25362
232T006959จัดการกับความเครียดโดรี, เฮเลน @25361
233T007777มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่มที่ 2กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต253613
234T007838คู่มือความรู้สุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลกระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต25362
235T005301ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25362
236T005116การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10 เรื่องครอบครัวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิตครบวงจรสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย25364
237T005304ตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25361
238T005113ทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตเวชสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย25363
239T004274สร้างสรรค์อารมณ์ เสริมสร้างชีวิต : ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คุ้มค่า และมีชีวิตชีวาอินทิรา ปัทมินทร25361
240T004969การพยาบาลจิตเวชเพียรดี เปี่ยมมงคล25365
241T005344บทความสุขภาพจิตเผยแพร่ทางวิทยุ เล่ม 4กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสุขภาพจิต25362
242T004855คลินิกจิตแพทย์ เล่ม 2กานต์หทัย วงศ์อริยะ25354
243T004400หลักการพยาบาลจิตเวชนงคราญ ผาสุข25353
244T004364พัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพศรีธรรม ธนะภูมิ25354
245T004116จิตเวชศาสตร์ เล่ม 4ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25342
246T005137จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลสิวลี ศิริไล25344
247T007832สุขภาพจิต 14 "เด็กไทยวันพรุ่งนี้ "กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25342
248T004725จิตบำบัดกลุ่มธีระ ลีลานันทกิจ25343
249T004103จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
250T004103จิตเวชศาสตร์ เล่ม 3ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25341
251T004860โรคจิตในสังคมปัจจุบันประดิษฐ์ ตันสุรัต25343
252T002537การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวกันยา สุวรรณแสง25333
253T003381เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25332
254T003507จิตวิทยาสัมพันธ์หลุย จำปาเทศ25332
255T002914จิตเวชศาสตร์ เล่ม 1ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
256T003009จิตเวชศาสตร์ เล่ม 2ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร25332
257T005340สุขภาพจิต 13กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25331
258T005464แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
259T005463เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
260T002211กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ25337
261T005462เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25331
262T003366หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษารัตนา ศิริพานิช25332
263T004024คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25332
264T000697แมนเนจเมนท์ ออฟ ดีเพรสชั่นวิจารณ์ วิชัยยะ25335
265T003402ยาทางจิตเวชธนา นิลชัยโกวิทย์25333
266T002876เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
267T001865การศึกษาบุคลิกภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องมือทดสอบเชาวน์ปัญญาสุภา ศักดิ์สมบูรณ์25327
268T003379คู่มือปฏิบัติการเบื้องต้นการพยาบาลจิตเวชสมศร เชื้อหิรัญ25323
269T002862เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25321
270T006239คุยกับนักจิตวิทยาวัลลภ ปิยะมโนธรรม25321
271T002394จิตวิเคราะห์แนวใหม่ปราโมทย์ เชาวศิลป์25323
272T007088ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฏีสังคมยศ สันตสมบัติ25322
273T002204การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์ลักขณา ธรรมไพโรจน์25328
274T002877เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25321
275T002182จิตวิทยาการศึกษาพิเศษประมวญ คิดคินสัน25321
276T001547จิตวิทยาโยธิน ศันสนยุทธ25313
277T001354เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
278T001678การวินิจฉัยและการใช้ยาทางจิตเวชจำลอง ดิษยวณิช25317
279T009143เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25311
280T001352เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 6-9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
281T002472จิตวิทยาการจัดพฤติกรรมมนุษย์สิทธิโชค วรานุสันติกูล25311
282T002924ตำรายาเสพติดวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม25312
283T001350เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25312
284T003408วิธีเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ผลเด็ดขาดโดยใช้เวลา 5 วันเพอร์ลมัทเทอร์, จูดี้ @25311
285T002255โรคจิตเภทเลอสรรค์ พุ่มชูศรี25316
286T000835คู่มือการใช้ยาทางจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไปวิจารณ์ วิชัยยะ25305
287T001598ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25304
288T001132การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชวรนุช สราญรมย์25302
289T001795จิตวิทยาพัฒนาการศรีเรือน แก้วกังวาล25302
290T001646สุขภาพจิตเบื้องต้นผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์25303
291T004655มนุษยสัมพันธ์ : จิตวิทยาการทำงานในองค์การโยธิน ศันสนยุทธ25301
292T001088จิตเวชเด็กสำหรับกุมารแพทย์วัณเพ็ญ บุญประกอบ25303
293T001562การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิตนิภา นิธยายน25304
294T001524จิตวิทยากับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กสุวดี ศรีเลณวัติ25305
295T003368จิตวิทยาพัฒนาการจรูญ ทองถาวร25302
296T001099จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25305
297T001355เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 10-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25301
298T000879สัมมนาวิชาการเรื่องมโมมติทางจิตสังคมกับการพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี25291
299T000121การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 เรื่องเศรษฐกิจและสังคมกับปัญหาสุขภาพจิตสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25291
300T001359เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 8-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
301T003440ยาและสิ่งเสพติดให้โทษอรวรรณ หุ่นดี25292
302T000936สัมพันธภาพระหว่างบุคคลทางการพยาบาลจิตเวชพิไลรัตน์ ทองอุไร25298
303T001357เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไป หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์25292
304T000485การพยาบาลจิตเวชคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล25293
305T007828สุขภาพจิต 9กองสุขภาพจิต.^คณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความเผยแพร่.25291
306T003302การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13 ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 เรื่องสุขภาพจิตเยาวชนสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย25281
307T007575เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดาและทารกและพยาบาลจิตเวชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25283
308T000360การพยาบาลจิตเวช เล่ม 2จินตนา ยูนิพันธุ์25283
309T001617จิตวิทยาพัฒนาการอารี เพชรผุด25284
310T000347คู่มือจิตเวชศาสตร์สมภพ เรืองตระกูล25282
311T000487เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25281
312T000605จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการพยาบาลจิตเวชจารุวรรณ ต.สกุล25281
313T004298สนทนากับผู้ป่วยจิตเวชสมศร เชื้อหิรัญ25281
314T001041การพยาบาลจิตเวช เล่ม 1ปาหนัน บุญหลง25282
315T000433จิตบำบัดทางการแพทย์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25281
316T001519จิตวิทยาพัฒนาการปรีชา คร้ามพักตร์25273
317T002713จิตวิทยาพัฒนาการสุภัททา ปิณฑะแพทย์25272
318T000220จิตวิทยาพัฒนาการสุชา จันทน์เอม25272
319T004353แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว25271
320T000042จิตวิทยาพัฒนาการสุรางค์ จันทน์เอม25272
321T001947คู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ปราโมทย์ เชาวศิลป์25262
322T000038จิตวิทยาวัยรุ่นสมชาย ธัญธนกุล25261
323T000201จิตวิทยาเด็กพิเศษสุชา จันทน์เอม25252
324T000299การลดความเครียดของผู้ป่วยศัลยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น25251
325T002633จิตบำบัดแบบอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์สมพร บุษราทิจ25251
326T000036จิตวิทยาพัฒนาการศรัณย์ ดำริสุข25251
327T000145พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม 2 : จิตวิทยาธรรมและจิตวิทยาภาษาดวงเดือน พันธุมนาวิน25241
328T000129สนทนากับผู้ป่วยจิตเวชสมศร เชื้อหิรัญ25241
329T000219จิตวิทยาเด็กสุรางค์ จันทร์เอม25241
330T005883จิตวิทยาผู้ใหญ่เสาวภา วัชรกิตติ25241
331T000285จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่พยอม อิงคตานุวัฒน์25231
332T000103จิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายในไพบูลย์ เทวรักษ์25234
333T000214จิตวิทยาเด็กเกเรสุชา จันทน์เอม25222
334T000303การพยาบาลจิตเวชสุวนีย์ ตันติพัฒนานันต์25221
335T009772จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีทัซซิงก์, ไลล์@25211
336T000743จิตวิทยาวัยรุ่นและการศึกษาสิริวรรณ สาระนาด25211
337T000203พัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุ่นประสาร ทิพย์ธารา25212
338T000216จิตวิทยาวัยรุ่น ฉบับมาตรฐานสุโท เจริญสุข25202
339T004663จิตวิทยาพัฒนาการพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์25201
         รวม   1046  เล่ม