logo
              


รายชื่อ VCD ทั้งหมด 288 แผ่น มีข้อมูลดังนี้
ลำดับcallnoชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์กล่อง
1VCD 0001พระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ25422
2VCD 0002คีตราชัน : ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เรียงร้อยพระราชประวัติทางด้านดนตรีอย่างละเอียดลึกซื้งคณะอนุกรรมการจัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี25422
3VCD 0003พิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542กระทรวงมหาดไทย.^กรมการปกครอง.^สำนักงานเลขานุการกรม.25421
4VCD 0004เกษตรศาสตร์ : ศาสตร์ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25431
5VCD 0005เมืองโบราณ : การสืบเนื่องทางมรดกวัฒนธรมไทยบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด25432
6VCD 0006ก้าวสู่ตลาดอาหารโลกด้วย HACCP นำไทยสู่ Food for the worldสถาบันอาหาร25441
7VCD 0007Full body pregnancy simulatorKoken Co. ltd.20022
8VCD 0008วันเดียวเที่ยว 3 จังหวัด : นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาครบริษัทอิมเมจ โซลูชั่น25452
9VCD 0009มลพิษทางอากาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร.^กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม.25441
10VCD 0010จุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม / EM น้ำมหัศจรรย์สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร.^กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม.25441
11VCD 0011เล่าเรื่องวัดไทยพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)25451
12VCD 0012 V.3ร่างกายของเราบริษัทเวก้าแม็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด25432
13VCD 0012 V.6ร่างกายของเราบริษัทเวก้าแม็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด25432
14VCD 0013ท่องเที่ยวลอนดอนบริษัทแมงป่อง จำกัด25441
15VCD 0014องค์การการค้าโลกกระทรวงพาณิชย์.กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์25461
16VCD 0015กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์.กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์25461
17VCD 0016วิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้นสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25462
18VCD 0017วิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักการบัญชีขั้นกลางสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25462
19VCD 0018วิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเพื่อการบริหารสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย25461
20VCD 0019ยุทธศาสตร์ยึดพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเอาชนะยาเสพติด : สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร25462
21VCD 0020แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.^กรมวิชาการ.^สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.25472
22VCD 0021มะเร็งกับทางออกที่ไม่สิ้นหวังหวางเจิ้นกั๋ว25461
23VCD 0022การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม.^สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.25451
24VCD 0023ภิกษุณี : การบวชภิกษุณีในประเทศไทยระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช25452
25VCD 0024นายกรัฐมนตรีให้นโยบายการพัฒนาระบบอุดมศึกษาแก่คณบดีและหัวหน้าภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานครสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.^สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.25462
26VCD 0025สอนอย่างไรให้ถึงฝัน คุณครูทักษิณ ชินวัตร : สอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 25 กันยายน 2546ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)25461
27VCD 0026การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)25474
28VCD 0027เสรีไท เสรีเยาวชน : เมื่อเด็กไทยใจญี่ปุ่นต้องเผชิญกับกองทัพลูกพระอาทิตย์คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและเผยแพร่เกียรติคุณเสรีไทย25471
29VCD 0028Lessons from moviesมนตรี ศรไพศาล25472
30VCD 0029พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.หออัครศิลปิน25461
31VCD 0030พระมหากรุณาธิคุณอันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.หออัครศิลปิน25461
32VCD 0031แนะนำหออัครศิลปินกระทรวงวัฒนธรรม.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.หออัครศิลปิน25461
33VCD 0032การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี25475
34VCD 0033Conversation at workCarney, Tony19962
35VCD 0034Common English conversationsEismin, Grey20022
36VCD 0035Adventures abroadClaridge, Andrew20022
37VCD 0036Everyday English idiomsCarney, Anthony Foster20022
38VCD 0037Successful job interviewRitnimit, Jushua James20012
39VCD 0038ภูเมี่ยงนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25472
40VCD 0039วิวัฒนาการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล25462
41VCD 0040Tact awards 2003นิตยสาร Marketeer25461
42VCD 0041การปฏิบัติตนเมื่อมาศาลสำนักงานศาลยุติธรรม25471
43VCD 0042หน่วยงานที่น่าสนใจในศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม25471
44VCD 0043 V.1นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
45VCD 0043 V.10นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
46VCD 0043 V.11นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
47VCD 0043 V.2นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
48VCD 0043 V.24นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
49VCD 0043 V.3นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
50VCD 0043 V.31นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
51VCD 0043 V.33นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
52VCD 0043 V.35นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25472
53VCD 0043 V.4นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
54VCD 0043 V.5นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
55VCD 0043 V.6นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
56VCD 0043 V.7นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
57VCD 0043 V.9นาฏศิลป์ไทยบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25473
58VCD 0044ย้อนรอยโปรเตสแตนต์ 175 ปีคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทย25474
59VCD 0045วิธีการตรวจกายภาพทางอายุรศาสตร์ที่ใช้ประจำจินตนา ศิรินาวิน25473
60VCD 0046การตรวจร่างกายตามโครงสร้างระบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25472
61VCD 0047การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.^กรมวิชาการ.^สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.25472
62VCD 0048พลังบวก : 4 ปี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา25471
63VCD 0049การทำ CPR ขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยมหิดล.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล25473
64VCD 0050การประกาศยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการอดิศัย โพธารามิก25471
65VCD 0051กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา25471
66VCD 0052 V.10ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
67VCD 0052 V.12ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
68VCD 0052 V.14ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
69VCD 0052 V.15ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
70VCD 0052 V.48ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
71VCD 0052 V.6ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
72VCD 0052 V.7ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
73VCD 0052 V.77ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
74VCD 0052 V.88ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
75VCD 0052 V.89ส่องโลกบริษัทโรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25442
76VCD 0053ส่องโลก 2000 ตอนมาเก๊า ฮ่องกงบริษัทพรีเมี่ยม ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด25442
77VCD 0054ท่องไทย ท่องโลก ชุด 3 ตอน มาเลเซีย ไต้หวันบริษัทพีจีเอ็ม เร็คคอร์ด จำกัด25442
78VCD 0055ปะการังสวรรค์ใต้ทะเลบริษัทอีวีเอส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด25442
79VCD 0056ใต้ทะเลอันดามันบริษัทอีวีเอส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด25442
80VCD 0057Passion of the ChristIcon Productions20042
81VCD 0058สารคดีชุดเลิกเหล้า..ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กมูลนิธิเพื่อนหญิง25472
82VCD 0059พิธีเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่25471
83VCD 0060มสธ. กับความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช25471
84VCD 0061กระบวนการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา25473
85VCD 0062แผนฯ 9 รากแก้วแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25472
86VCD 0063การมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่ผู้พิการกระทรวงสาธารณสุข.กรมสุขภาพจิต25482
87VCD 0064Distribution of rayal medical equipment for disabled in ThailandPublic Health Ministry.^Department of Mental Health.20052
88VCD 0065การสัมมนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ "เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา" ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา25471
89VCD 0066ระลึก 70 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทย25482
90VCD 006710 ข่าวเด่น ปี 47ผู้จัดการ25482
91VCD 0068ร้อยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวศูนย์หัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ25481
92VCD 0069วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม25472
93VCD 0070มหันตภัยคลื่นยักษ์สึนามินิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25482
94VCD 0071บัญญัติสิบประการบริษัทเอสที25482
95VCD 0072เดอะพริ้นซ์ ออฟ อียิปต์บริษัทดรีมเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล25482
96VCD 0073หยุดขายสมบัติชาตินิติภูมิ นวรัตน์25482
97VCD 0074มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ศาสตร์แห่งแผ่นดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25482
98VCD 0075ล่องคายัค อันดามันนิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25482
99VCD 0076เขาใหญ่นิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว25482
100VCD 0077เล่าเรื่องเหล้าสถาบันธัญญารักษ์25492
101VCD 0078รวมโฆษณาไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25492
102VCD 0079สภาพปัญหาสังคมไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25492
103VCD 0080กำเนิดมนุษย์ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25492
104VCD 0081กฎแห่งกรรมไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25492
105VCD 0082สารคดีมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ25492
106VCD 0083ยาเสพติดไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25492
107VCD 0084เส้นตายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด25492
108VCD 0085โครงการบ้านเปลี่ยนวิถีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25492
109VCD 0086คนค้นคน : ปู่เย็น เฒ่าทระนงบริษัททีวี บูรพา จำกัด25482
110VCD 0087การช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.คณะพยาบาลศาสตร์25475
111VCD 0088เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมนุม ปี 2548สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา25482
112VCD 0089แนวคิดการจัดการยุคใหม่บริษัทเอส.ที.มิวสิค25492
113VCD 0090รักชาติไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25492
114VCD 0091นวัตกรรมสุขภาพชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ25492
115VCD 0092เป็นหนี้จะแก้ไขชีวิตอย่างไร : ความรู้เพื่อการปลดหนี้ที่ทุกคนควรรู้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค25502
116VCD 0093พิภพวานรบริษัททเวนตี้ท์ เซ็นจูรี่ ฟ็อกซ์25482
117VCD 0094การค้นพบพลังดวงวิญญาณอมตะภายในตนบราห์มา กุมารี25482
118VCD 0095ทวารวดี ศรีนครปฐม : ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม25493
119VCD 0096ดอกไม้หลายสีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง25492
120VCD 0097100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)25482
121VCD 0098ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ : มรดกทางธรรมชาติของไทยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช25492
122VCD 0099ล่าปลาทู 15 ชั่วโมงบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด25492
123VCD 0100สารคดีชุดเฉลิมพระเกียรติประชาธิปก-รำไพพรรณี ราชสดุดีมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี25492
124VCD 0101การดูแลผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ25522
125VCD 0102การดูแลผู้ป่วยจากการบาดเจ็บทางไขสันหลังศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ25522
126VCD 0103การฟื้นฟูผู้พิการแขนขาขาดศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ25522
127VCD 0104การดูแลเด็กสมองพิการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ25522
128VCD 0105มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา25532
129VCD 0106เหรียญกษาปณ์คุณค่าเงินตราไทยกรมธนารักษ์.^สำนักบริหารกลาง.^ส่วนประชาสัมพันธ์.25532
130VCD 0107การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษากระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สำนักจัดการความรู้.25532
131VCD 0108คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009กระทรวงสาธารณสุข.^กรมควบคุมโรค.^สำนักจัดการความรู้.25532
132VCD 0109การปฏิบัติงานของพนักงานภัตตาคารชุดบริการที่ดีทำอย่างไรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25482
133VCD 0110Tsunami : emergency relief projectWorld vision foundation of Thailand20072
134VCD 0111Christian lifeJazzy Creation25502
135VCD 0112มอแกน : คนชายขอบแห่งอันดามันองค์การแอ็คชันเอตประเทศไทย25492
136VCD 0113โครงการวันเสาร์เยาวชนสร้างสรรค์ตามรอยเท้าพ่อแผนงานเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ(ยสส.)25502
137VCD 0114โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์, อัมพาต ภัยร้ายใกล้ตัวของคนยุคใหม่ศูนย์ข้อมูล Phytosterol Esters and Natural Mixed Carotenoids25502
138VCD 0115ร้อยเรื่องเรียนรู้สู่ความปลอดภัยกระทรวงคมนาคม.^กรมการขนส่งทางบก.^กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน.25492
139VCD 0116การตรวจเต้านมด้วยตนเองสำหรับสตรีทั่วไป การออกกำลังกายภายหลังผ่าตัดเต้านม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมพวงทิพย์ ชัยพิมาลสฤษดิ์25463
140VCD 0117ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา25482
141VCD 0118ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ JTEPAกระทรวงการต่างประเทศ25492
142VCD 0119โรคพาร์กินสันรักษาได้รุ่งโรจน์ พิทยศิริ25491
143VCD 0120ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ประตูสู่เอเชียบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)25492
144VCD 0121บันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี : 9-13 มิถุนายน พ.ศ.2549บริษัทเค. มาสเตอร์ จำกัด25495
145VCD 0122ทอล์คโชว์พันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา ชุดกตัญญูพ่อแม่พงศักดิ์ ตั้งคณา25492
146VCD 0123ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียงบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)25492
147VCD 0124ราชวงศ์โลกนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์25492
148VCD 0125ปีใหม่มูเซอนิตยสารสารคดี25492
149VCD 0126ความสมานฉันท์และสันติวิธี : แนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปาฐกถาอานันท์ ปันยารชุน25491
150VCD 0127น้ำคือชีวิตเป็นภารกิจของทุกคนสำนักนายกรัฐมนตรี25502
151VCD 0128โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ25502
152VCD 0129พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย : นวัตกรรมเทิดพระเกียรติ "โครงการแกล้งดิน"สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)25503
153VCD 0130ขบวนเรือพระราชพิธีบริษัททีวี บูรพา จำกัด25492
154VCD 0131อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ไร้ชีวิตบริษัททีวี บูรพา จำกัด25482
155VCD 0132Thailand : the golden paradiseFoto House Camera & Video Co., ltd.20072
156VCD 0133วิกฤตและโอกาสโทรคมนาคมไทยวราภรณ์ วิบูลย์คณารักษ์25501
157VCD 0134การดูแลลูกน้อยในวัยแรกเกิดบริษัทสโนว์ แบรนด์25502
158VCD 0135มอเตอร์ไซค์ 22 ล้านคัน : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุและกรณีศึกษาปัญหาเด็กซิ่งมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ25502
159VCD 0136มรสุมหฤโหด : กระแสลมบริษัทเอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด25471
160VCD 0137มรสุมหฤโหด : พายุฝนบริษัทเอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด25471
161VCD 0138เทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ศิริมงคล นาฏยกุล25491
162VCD 0139สารคดีโครงการเมาแล้วขับ ไม่ใช่แค่ปรับ จะถูกจับคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม.กรมคุมประพฤติ25502
163VCD 0140สู่วิถี "ข้าวตำ น้ำตัก" แห่งต้นน้ำแม่ลาวประพันธ์ สีดำ25491
164VCD 0141ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.^สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติภาพ.25501
165VCD 0142กรณีศึกษาด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋องปุ้มปุ้ยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25501
166VCD 0143ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์รัตนา วัฒนแพทย์25492
167VCD 0144สารคดีคันฉ่องส่องไทยชุดสุวรรณภูมิกรมศิลปากร25502
168VCD 0145อัศจรรย์แดนลี้ลับบริษัทเอส.ที.วีดีโอ จำกัด25462
169VCD 0146การบริการที่เหนือชั้นสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25512
170VCD 0147กระดาษไม่มีวันตายบริษัททีวี บูรพา จำกัด25492
171VCD 0148Electric วิทยาบริษัททีวี บูรพา จำกัด25492
172VCD 0149ถุงยางอนามัย สัญชาติไทยบริษัททีวี บูรพา จำกัด25492
173VCD 0150รำไทย ชุดที่ 2 : นาฏศิลป์ภาคเหนือบริษัทโฟโต้เฮ้าส์ คาเมร่า แอนด์ วีดีโอ จำกัด25512
174VCD 0151รำไทย ชุดที่ 3 : นาฏศิลป์ภาคอีสานบริษัทโฟโต้เฮ้าส์ คาเมร่า แอนด์ วีดีโอ จำกัด25512
175VCD 0152รำไทย ชุดที่ 7 : นาฏศิลป์ไทยบริษัทโฟโต้เฮ้าส์ คาเมร่า แอนด์ วีดีโอ จำกัด25512
176VCD 0153การแสดงพื้นบ้าน ชุดที่ 5 : ลำตัด เพลงฉ่อย อีแซว เต้นกำรำเคียว ลาวกระทบไม้ เถิดเทิง พ่องู-แม่งู มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสารบริษัทโฟโต้เฮ้าส์ คาเมร่า แอนด์ วีดีโอ จำกัด25512
177VCD 0154นาฏศิลป์ไทยหมวดรำในงานพิธีอันเป็นศิริมงคลบริษัทโฟโต้เฮ้าส์ คาเมร่า แอนด์ วีดีโอ จำกัด25512
178VCD 0155รำวงมาตรฐานและรำวงประยุกต์บริษัทโฟโต้เฮ้าส์ คาเมร่า แอนด์ วีดีโอ จำกัด25512
179VCD 0156สารคดีประเพณีต่างๆ ของไทยบริษัทโฟโต้เฮ้าส์ คาเมร่า แอนด์ วีดีโอ จำกัด25512
180VCD 0157แอโรบิคแผนไทย ชุดที่ 4 : ระบำสี่ภาคบริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25492
181VCD 0158แอโรบิคแผนไทย ชุดที่ 8 : ภาคใต้บริษัทครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด25492
182VCD 0159การอนุรักษ์หนังสือนวภรณ์ ซังบุดดา25512
183VCD 0160ขอเป็นคนดีปภาดา อมรนุรัตน์กุล25513
184VCD 0161FTA สร้างฝัน แอนนิเมชั่นเด็กไทยกระทรวงพาณิชย์.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ25512
185VCD 0162บทบาทและทักษะหัวหน้างานยุคใหม่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25522
186VCD 0163การสอนงานสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25482
187VCD 0164องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิตสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ25482
188VCD 0165มีอะไรใต้รอยเท้าช้าง?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะทำงานการกระจายรายได้และเศรษฐศาสตร์25512
189VCD 0166เมก้า เคลฟเวอร์ วิทยาศาสตร์ฉลาดสุดๆ : มิติใหม่แห่งเทคโนโลยีบริษัทเจเนซิส มีเดียคอม จำกัด25502
190VCD 0167เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์25492
191VCD 0168งานโฆษณาสถาบันพัฒนาธุรกิจและการค้าไทย25532
192VCD 0169พูดอย่างมีศิลปะ : สื่อสารตรงใจ ได้ผลตรงจุดบริษัทไลบรารี่25502
193VCD 0170เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.^ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม.25532
194VCD 0171เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลวีรนิจ ทรรทรานนท์25502
195VCD 0172กล้องดิจิตอลวีรนิจ ทรรทรานนท์25532
196VCD 0173เริ่ด เมคอัพอรนภา กฤษฏี25532
197VCD 0174มาเรียนรู้การแต่งหน้าด้วยตนเองไข่มุก หล้าแหล่ง25532
198VCD 0175เด็กไทยยุคติดเกมศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม25532
199VCD 0176มหัศจรรย์แห่งพันธุกรรมบริษัทเอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด25522
200VCD 0177เปลี่ยนร่างกลายพันธุ์บริษัทเอส.ที.วีดีโอ จำกัด25532
201VCD 0178โคลนนิ่งมนุษย์บริษัทเอส.ที.วีดีโอ จำกัด25532
202VCD 0179กำเนิดมนุษย์บริษัทแคปิตอล ซิตี้/เอ.บี.ซี จำกัด25532
203VCD 0180อัศจรรย์อวัยวะมนุษย์ 2 : กล้ามเนื้อและกระดูก, ลมหายใจของชีวิตบริษัท เอส.ที.จี.มัลติมีเดีย25532
204VCD 0181อัศจรรย์อวัยวะมนุษย์ 7 : กำเนิดทารก, ต่อมและฮอร์โมนบริษัทเอส.ที.จี. มัลติมีเดีย25532
205VCD 0182ดีเอ็นเอ รหัสชีวิตบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25532
206VCD 0183เจาะลึกสมองมนุษย์ตอนสมาร์ทสุด สุดบริษัทเอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด25522
207VCD 0184กำเนิดจักรวาลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25532
208VCD 0185กำเนิดโลกและสรรพสิ่งNuridsany, Claude25482
209VCD 0186โลกและดาวเคราะห์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25532
210VCD 0187ปฐพีชีวิต : กำเนิดชีวิตBBC25532
211VCD 0188การเดินทางแห่งชีวิตตอนบรรพบุรุษเซลล์เดียวBBC25532
212VCD 0189วันละนิดวิทย์เทคโนกับ สวทช. กระทรวงวิทย์ฯสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ25512
213VCD 0190ลดขยะ ลดโลกร้อนสมไทย วงษ์เจริญ25512
214VCD 0191ไม่เอาน้ำมันทอดซ้ำบริษัททีวี บูรพา จำกัด25512
215VCD 0192มหันตภัยอาหารดิบบริษัททีวี บูรพา จำกัด25512
216VCD 0193แอโรบิกมือโปรบริษัทไลบรารี่ จำกัด25472
217VCD 0194การนวดทารกWorld Wide Edutainment25512
218VCD 0195พื้นฐานอาหารญี่ปุ่นผกา เส็งพานิช25512
219VCD 0196ขนมไทยตำรับชาววัง ชุดที่ 2บริษัทดิกส์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25512
220VCD 0197อาหารไทยตำรับพื้นบ้านNation Channel25482
221VCD 0198จิตรกรรมไทยชุดมิ่งมงคลแห่งชีวิตสุระสิน ชินวงศ์25492
222VCD 0199อัญมณีแห่งท้องทะเลYoung, Paul25512
223VCD 0200คู่มือนักดูดาวสมัครเล่นนพนันท์ อนุรัตน์25442
224VCD 0201มาตรวิทยากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.^สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ.25492
225VCD 0202ขั้นตอนและการลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการเทคโนโลยีสะอาดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย25512
226VCD 0203เทคโนโลยีกำจัดขยะและน้ำเสียตามแนวพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนา25512
227VCD 0204เทคนิคโยคะเพื่อการผ่อนคลายสถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน25472
228VCD 0205การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : การฟ้อนเจิงจิรกิตติ์ สุวรรณภาพ25512
229VCD 0206ไหว้พระธาตุเจดีย์สมเกียรติ เรือนประภัสสร์25512
230VCD 0207100 ปัญหา 1000 ทางออก ปัญหาลูกน้องกับเจ้านายสุจินต์ จันทร์นวล25502
231VCD 0208ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล25502
232VCD 0209ศิลปะงานใบตอง ภาชนะใส่อาหารศุลี มากศรทรง25522
233VCD 0210ศิลปะการแกะสลักผลไม้และการตกแต่งศุลี มากศรทรง25522
234VCD 0211ฝึกจัดดอกไม้สวยด้วยตนเองภควัต เบญจวัฒนากุล25482
235VCD 0212ซุปฟักทองขนิษฐา พูนผลกุล25502
236VCD 0213Coffee loversดวงกมล วงศ์วารี25502
237VCD 0214อ่าวพังงา, เชียงใหม่, อีสานเหนือ, เสน่ห์อาหารไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย25502
238VCD 0215น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพศริญญา คชารัตน์25522
239VCD 0216มหัศจรรย์สมุนไพรบริษัทดีสไทย จำกัด25472
240VCD 0217ศาสตร์แห่งการนวดตนเองเพื่อสุขภาพแบบโคเมดนิมิตร จรุงจิตต์25502
241VCD 0218นวดคลายโรค : นวดอโรม่าGM Discovery25502
242VCD 0219สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางอาจารย์ชาวอเมริกัน25532
243VCD 0220สาธิตการบรรเลงและขับร้องวงมโหรีวงสหมิตรบรรเลง25462
244VCD 0221สาธิตการขับร้องเพลงไทยเดิมเบื้องต้นอาจารย์กรมศิลปากร25462
245VCD 0222สาธิตการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเสริมวิทย์ บิชเน็ส25462
246VCD 0223สาธิตการบรรเลงและขับร้องวงเครื่องสายวงสหมิตรบรรเลง25462
247VCD 022414 ท่ากายบริหารกระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย.กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.25502
248VCD 0225ยูโด 1ชาญชัย สินสุวรรณ25502
249VCD 0226ไอคิโดบริษัทแชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดเดอร์ จำกัด25502
250VCD 0227เขียนอักษรจีน : ตามลำดับขีด พร้อมตัวอย่างกลุ่มคำและประโยคบริษัทเอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด25472
251VCD 0228เรียนภาษาจีน : จีนกลางพนิดา วัจฉลพงษ์25472
252VCD 0229ฝึกสนทนาภาษาจีนกลางสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอาจารย์ชาวจีน25502
253VCD 0230ศัพท์ 1000 คำ จีน-ไทยZhang Nan Ying25472
254VCD 0231พูดจีนธุรกิจ : ภาษาจีนในวงการธุรกิจพรรณาภา สิริมงคลสกุล25492
255VCD 0232Fat burning breakthroughSmith, Kathy25502
256VCD 0233ระบบย่อยอาหารไม่ปรากฏผู้แต่ง25542
257VCD 0234ระบบโครงกระดูกไม่ปรากฏผู้แต่ง25541
258VCD 0235ระบบประสาทบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
259VCD 0236ระบบกล้ามเนื้อบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
260VCD 0237หัวใจและการไหลเวียนเลือดบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
261VCD 0238การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
262VCD 0239คลื่นวิทยุบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
263VCD 0240ไมโครเวฟบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
264VCD 0241การเดินทางของไฟฟ้าบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
265VCD 0242รังสีที่มองไม่เห็นบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
266VCD 0243รังสีอุลตราไวโอเลตบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
267VCD 0244ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์บริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
268VCD 0245เลเซอร์แสงมหัศจรรย์บริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
269VCD 0246รังสีแคโทดบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด25481
270VCD 0247พยาบาลเส้นทางแห่งความเสียสละบริษัททีวี บูรพา จำกัด25542
271VCD 0248กว่าจะเป็นหมอ : เส้นทางอาชีพแห่งชีวิตบริษัททีวี บูรพา จำกัด25502
272VCD 0249นิติวิทยาศาสตร์บริษัททีวี บูรพา จำกัด25522
273VCD 0250เปลี่ยนอวัยวะ ภารกิจเปลี่ยนชีวิต 24 ชั่วโมงบริษัททีวี บูรพา จำกัด2550 2
274VCD 0251ความรู้ H2O (น้ำ)บริษัททีวี บูรพา จำกัด25492
275VCD 0252นอกกะลาโอสถบริษัททีวี บูรพา จำกัด25502
276VCD 0253Animation ขยับภาพฝันให้หรรษาบริษัททีวี บูรพา จำกัด25522
277VCD 0254โขน มรดกศิลป์แผ่นดินบริษัททีวี บูรพา จำกัด25542
278VCD 0255เล่นแร่แปรทองบริษัททีวี บูรพา จำกัด25542
279VCD 0256พลาสติก นวัตกรรมเปลี่ยนโลกบริษัททีวี บูรพา จำกัด25522
280VCD 0257สุดยอดนมพันธุ์แท้บริษัททีวี บูรพา จำกัด25492
281VCD 0258ปูพื้นฟุดฟิดอังกฤษง่ายๆEismin, Grey25572
282VCD 0259พูดอังกฤษอย่างไรให้ถูกธรรมเนียมCarney, Tony25572
283VCD 0260สนทนาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มทำงานCarney, Tony25572
284VCD 0261พิลาทีสชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ25502
285VCD 0262การตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย.สำนักส่งเสริมสุขภาพ25593
286VCD 0263การเล่นของเด็กไทยกระทรวงวัฒนธรรม.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม25592
287VCD 026436 กลยุทธ์ธุรกิจวิลเลี่ยม วู25501
288VCD 0265เจาะลึกร่างมนุษย์ ตอนพยากรณ์ชีวิตBBC25461
รวมทั้งสิ้น 559 แผ่น