logo
              

Full Record
Full Record

  
Call No.  
WA 400 อ36 2561       
  
Title  
การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ
  
Author  
อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
  
Subject  
อาชีวอนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยในการทำงาน
  
Place  
กรุงเทพฯ
  
Publisher  
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  
Edition  
  
Year  
2561
  
Page  
428 หน้า
ISBN  978-974-03-3690-7
  
Type of Material  
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
Note  
........................................................................................................
            


อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.(2561).การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call No.Acc. No.Location/CollectionStatusDue DateReservation
WA 400 อ36 2561 ฉ. 1T042173LRC/2nd fl.ON SHELVES     
WA 400 อ36 2561 ฉ. 2T042174LRC/2nd fl.ON SHELVES