logo
              

Full Record
Full Record

  
Call No.  
DS 568 พ46 2562       
  
Title  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ
  
Author  
กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
  
Subject  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495-
ราชาภิเษก--ไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร
ราชวงศ์จักรี
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย
  
Place  
กรุงเทพฯ
  
Publisher  
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
  
Edition  
พิมพ์ครั้งที่ 2
  
Year  
2562
  
Page  
255 หน้า
ISBN  978-616-283-462-2
  
Type of Material  
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
Note  รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
........................................................................................................
            


กรมศิลปากร.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.(2562).พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ.กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

Call No.Acc. No.Location/CollectionStatusDue DateReservation
DS 568 พ46 2562 ฉ. 1T043573LRC/2nd fl.ON SHELVES     
DS 568 พ46 2562 ฉ. 2T043574LRC/2nd fl.ON SHELVES