logo
              

Full Record
Full Record

  
Call No.  
HD 38.5 ป46 2556       
  
Title  
โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น
  
Author  
ประจวบ กล่อมจิตร
  
Subject  
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุปทานและอุปสงค์
โลจิสติกส์
  
Place  
กรุงเทพฯ
  
Publisher  
ซีเอ็ดยูเคชั่น
  
Edition  
  
Year  
2556
  
Page  
394 หน้า
ISBN  978-616-08-1881-5
  
Type of Material  
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
Note  
........................................................................................................
            


ประจวบ กล่อมจิตร.(2556).โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Call No.Acc. No.Location/CollectionStatusDue DateReservation
HD 38.5 ป46 2556T044369LRC/2nd fl.Borrowed17/12/2564Request