ภาพโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด”

ภาพ “ โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ”

ภาพ การประชุมวิชาการ เรื่อง   “การพัฒนาทีมงานสำหรับหัวหน้างานห้องสมุด”

ภาพ “ กิจกรรมอบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook ”

ภาพ “ กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม EndNote สำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ”

ภาพโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศอย่างมืออาชีพ”

ภาพ “ โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและการใช้ทรัพยากรสารนิเทศสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี”

ภาพ “ กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์และบุคลากร ”

ภาพ “ โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและการใช้ทรัพยากรสารนิเทศสำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างความประทับใจเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ”  (Personality Improvement for Service Excellence)

ภาพการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนา EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานห้องสมุด”

ภาพ " โครงการส่งเสริมการอ่าน "

ภาพ “ โครงการอบรมฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1”

ภาพ “ โครงการอบรมฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2”

ภาพ " โครงการอบรมฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี "

ภาพ “ โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ”

ภาพ “ กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลสารานุกรม Britannica Online ”

ภาพ “ โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ”

ภาพโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาทีมงานสำหรับห้องสมุด" (Team Building for Library)

ภาพ “ โครงการอบรมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศและการใช้ฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ”

ภาพ "กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X6 สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย "

ภาพ "โครงการอบรมเรื่อง  “CRM + CEM กับงานบริการห้องสมุด”

ภาพ “ โครงการอบรมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศและการใช้ฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ”

ภาพ " โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี "

ภาพโครงการอบรมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศและการใช้ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด

ภาพ “ นักศึกษาได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ”


ภาพโครงการอบรมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศและการใช้ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

ภาพโครงการ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2555

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหอสมุดพระราชวังสนามจัทร์ สำนักหอสมุดกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ภาพโครงการอบรมเรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียน"

 

ภาพ “กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ProQuest Dissertations & Theses)"

 

ภาพโครงการอบรมทักษะการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ครั้งที่ 2