ภาพโครงการอบรมเรื่อง  “CRM + CEM กับงานบริการห้องสมุด”

        ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “CRM + CEM กับงานบริการห้องสมุด” สำหรับบรรณารักษ์ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการช่วยค้นสารสนเทศในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดเฉพาะ  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Page [1][2][3][4][5]