ภาพโครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนา EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องสมุด"