ภาพ โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาทีมงานสำหรับห้องสมุด”
(Team Building for Library)

       ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาทีมงานสำหรับห้องสมุด" (Team Building for Library) สำหรับบรรณารักษ์ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการช่วยค้นสารสนเทศในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดเฉพาะ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Page : [1][2][3][4][5]
** คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Learning Resource Center and Library

Christian University of Thailand