ภาพโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

       ศูนย์วิทยบริการฯ จัดโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19-23, 26-30 กันยายน และวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 โดยผู้บริหารและพนักงานศูนย์วิทยบริการฯ ให้การอบรมแนะนำการใข้ห้องสมุด ดังกล่าว

Home | Next