ภาพการประชุมวิชาการเรื่อง "บทบาทห้องสมุดต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 4.0"
        ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด จัดประชุมวิชาการเรื่อง "บทบาทห้องสมุดต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 4.0" เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการ และ ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ให้เกียรติเป็นวิทยากร
Next >