แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์วิทยบริการและหอสมุด

      ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด เพื่อนำไปปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น โปรดเลือกตอบและทำเครื่องหมาย ( / ) ในระดับที่ท่านพึงพอใจและตรงกับความจริง

สถานภาพของผู้ตอบ
อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.ด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด

   1.1 หนังสือและวารสาร

            1.1.1 มีชื่อเรื่องและเนื้อหาที่หลากหลาย
                       5    4      3     2     1

            1.1.2 มีจำนวน เพียงพอกับความต้องการและทันสมัยในสาขาวิชาของท่าน
                       5    4      3     2     1
            1.1.3 สามารถสืบค้นหนังสือจาก OPAC ได้สะดวก รวดเร็ว
                       5    4      3     2     1
            1.1.4 การจัดเรียงขึ้นชั้นค้นหาง่าย เข้าถึงตัวเล่มได้เร็ว
                       5     4     3     2     1
  
   
1.2 ฐานข้อมูลออนไลน์และ eBook   

            1.2.1 สามารถสืบค้นฐานข้อมูล และ eBook ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
                       5     4     3     2     1

            1.2.2 ฐานข้อมูลมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาของท่าน
                       5     4     3     2     1
            1.2.3 eBook มีเนื้อหาทันสมัยและตรงกับความต้องการ
                       5     4     3     2     1
 
  2. ด้านคุณภาพการบริการ

   2.1 บริการยืม-คืน (จากเคาน์เตอร์) ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
          5     4     3     2     1

   2.2 การยืมหนังสือด้วยตนเองผ่าน website และตู้ Self Check ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
          5     4     3     2     1

   2.3 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าของบุคลากรในการให้ข้อมูล
          5     4     3     2     1

    2.4 บุคลากรมีอัธยาศัยดี เต็มใจช่วยเหลือและกระตือรือร้นให้บริการ
          5     4     3     2     1

3. ด้านการสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก
 
  

    3.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างทั่วถึง และทันเหตุการณ์
          5     4     3     2     1

    3.2 มีประกาศและป้ายแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจนและเพียงพอ
          5     4     3     2     1
    3.3 สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
          5     4     3     2     1
    3.4 จัดพื้นที่บริการและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างเหมาะสม
          5     4     3     2     1
    3.5 เว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการฯ มีความทันสมัยค้นหาข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
          5     4     3     2     1

4. ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดโดยรวม
  
 

              5     4     3     2     1ข้อเสนอแนะอื่น ๆ