แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์วิทยบริการและหอสมุด

      ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดเพื่อนำไปปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น โปรดเลือกตอบและทำเครื่องหมาย ( / ) ในระดับที่ท่านพึงพอใจและตรงกับความจริง

สถานภาพของผู้ตอบ
อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.ด้านทรัพยากรห้องสมุด

   1.1 หนังสือ/วารสาร

   1.1.1 มีชื่อเรื่อง/เนื้อหาที่หลากหลาย
          5    4      3     2     1

    1.1.2 มีจำนวน เพียงพอกับความต้องการในสาขาวิชาของท่าน
          5    4      3     2     1
    1.1.3 สามารถสืบค้นหนังสือจาก OPAC ได้สะดวก รวดเร็ว
          5    4      3     2     1
    1.1.4 จัดเรียงขึ้นชั้นค้นหาง่าย เข้าถึงตัวเล่มได้เร็ว
          5     4     3     2     1
  
   
1.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

    1.2.1 มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาของท่าน
          5     4     3     2     1

    1.2.2 สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
          5     4     3     2     1
 
  2. คุณภาพการบริการ

   2.1 บริการยืม-คืน (จากเคาน์เตอร์) ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
          5     4     3     2     1

   2.2 บริการยืม-คืน (จากตู้ Self Check) ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
          5     4     3     2     1

   2.3 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าได้รับคำตอบชัดเจนและถูกต้อง
          5     4     3     2     1

    2.4 บุคลากรให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยดีและกระตือรือร้นให้บริการ
          5     4     3     2     1

3. การสื่อสาร / และสิ่งอำนวยความสะดวก
 
  

    3.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการบริการ อย่างทั่วถึง และทันเหตุการณ์
          5     4     3     2     1

    3.2 มีประกาศและ/ป้ายแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจนและเพียงพอ
          5     4     3     2     1
    3.3 สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
          5     4     3     2     1
    3.4 จัดพื้นที่บริการและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างเหมาะสม
          5     4     3     2     1
    3.5 เว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการฯ มีความทันสมัยและมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
          5     4     3     2     1

4. ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดโดยรวม
  
 

              5     4     3     2     1ข้อเสนอแนะอื่น ๆ