แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิจัยฉบับเต็ม (Full text)

ลำดับ รายชื่อ ลำดับ รายชื่อ
1 NU Intellectual Repository มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
2 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) 12 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) 13 คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4 TU Digital Collections มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
5 DSPACE, มหาวิทยาลัยศิลปากร 15 ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6 ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 16 รายชื่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol e-Theses)
7 PSU KNOWLEDGE BANK, คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
8 ฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao Digital Collections    
9 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU E-THESES) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    
10 ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช