Question
Answer
1. หากเราลืมรหัสผ่าน แล้วจะทำอย่างไร ?? ตอบ หากนักศึกษาลืมรหัสผ่าน จะต้องแจ้งขอลบรหัสกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการฯ ณ จุดบริการยืม-คืน หนังสือ ภายในห้องสมุด เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการลบรหัสให้เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจึงสามารถสมัครสมาชิกใหม่ ได้จากเครื่องสืบค้น OPAC หรือ Notebook ส่วนตัว ในหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด (http://library.christian.ac.th)
2. กรณีที่ผู้ใช้บริการทำให้ทรัพยากรสารนิเทศชำรุดเสียหายหรือสูญหาย จะต้องรับผิดชอบอย่างไร ?? ตอบ 1. กรณีชำรุดต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ศูนย์วิทยบริการกำหนด กรณีมีการสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้โดยการหาสิ่งพิมพ์หรือวัสดุเรื่องเดียวกันมาทดแทน และต้องชำระค่ากระบวนการทางเทคนิคอีกหน่วยละ 30 บาท
2. กรณีไม่สามารถหาทรัพยากรสารนิเทศเรื่องเดียวกันมาทดแทนได้ ให้ชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของราคาปัจจุบัน และต้องชำระค่ากระบวนการทางเทคนิคอีกหน่วยละ 30 บาท
3. กรณีที่ไม่สามารถทราบราคาทรัพยากรสารนิเทศที่สูญหาย ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินตามจำนวนที่ศูนย์วิทยบริการฯ กำหนด