วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (ม.ค. - มิ.ย.) 2564
[ วารสารทั้งหมด ]


1 .   บุษบา  เนติสารยาภากร .  (2564).  "ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลและการรับรู้สมรรถนะหลักขององค์กรในพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาใหม่".  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   8 (1) :  1-21 [ Full Text ]
2 .   จารุวรรณ  จันทร์กอง .  (2564).  "การพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยรถเข็นโดยใช้แบตเตอรี่สำหรับเด็กทารกในแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง".  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   8 (1) :  22-29 [ Full Text ]
3 .   สไบทิพย์  เชื้อเอี่ยม .  (2564).  "ผลการจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2".  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   8 (1) :  30-46 [ Full Text ]
4 .   รัตนา  ช้อนทอง .  (2564).  "แผลเบาหวานที่เท้า: บทบาทของพยาบาลเพื่อการป้องกันตามหลักพยาธิสรีรวิทยา".  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   8 (1) :  47-64 [ Full Text ]
5 .   พรทิพย์  จอกกระจาย .  (2564).  "สารสนเทศทางการพยาบาลในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน".  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   8 (1) :  65-79 [ Full Text ]
6 .   รุ่งอรุณ  พุ่มเจริญ .  (2564).  "นับลูกดิ้นนั้นสำคัญยิ่ง ".  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.   8 (1) :  80-97 [ Full Text ]

ข้อมูล ณ : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567