ระบบฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
 
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปีที่ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 ถึงปัจจุบัน
[ วารสารฉบับล่าสุด ]


ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ฉบับสมบูรณ์ Table of contents
1
1
ม.ค. - มิ.ย.
2557
Read
[ รายละเอียด ]
1
2
ก.ค. - ธ.ค.
2557
Read
[ รายละเอียด ]
2
1
ม.ค. - มิ.ย.
2558
Read
[ รายละเอียด ]
2
2
ก.ค. - ธ.ค.
2558
Read
[ รายละเอียด ]
3
1
ม.ค. - มิ.ย.
2559
Read
[ รายละเอียด ]
3
2
ก.ค. - ธ.ค.
2559
Read
[ รายละเอียด ]
4
1
ม.ค. - มิ.ย.
2560
Read
[ รายละเอียด ]
4
2
ก.ค. - ธ.ค.
2560
Read
[ รายละเอียด ]
5
1
ม.ค. - มิ.ย.
2561
Read
[ รายละเอียด ]
5
2
ก.ค. - ธ.ค.
2561
Read
[ รายละเอียด ]
6
1
ม.ค. - มิ.ย.
2562
Read
[ รายละเอียด ]
6
2
ก.ค. - ธ.ค.
2562
Read
[ รายละเอียด ]
7
1
ม.ค. - มิ.ย.
2563
Read
[ รายละเอียด ]
7
2
ก.ค. - ธ.ค.
2563
Read
[ รายละเอียด ]
8
1
ม.ค. - มิ.ย.
2564
Read
[ รายละเอียด ]
8
2
ก.ค. - ธ.ค.
2564
Read
[ รายละเอียด ]
9
1
ม.ค. - มิ.ย.
2565
Read
[ รายละเอียด ]
9
2
ก.ค. - ธ.ค.
2565
Read
[ รายละเอียด ]


ข้อมูล ณ : วันพุธที่ 24 เมษายน 2567